ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331"

Transkript

1 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO Zřizovatelem je od Zlínský kraj. Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech proběhla plánovaná roční rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem a od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice. Tato skutečnost se promítá do změn v chodu školy i v roce 2011 a ovlivnila činnost jednotlivých oborů školy, např. byl ve školním roce 2010/2011 znovu otevřen taneční obor v nových prostorách, které jsou uzpůsobeny k taneční výuce. Současně dochází v roce 2011 v rozšířených prostorách školy k rozvoji doplňkové činnosti. Ředitelem organizace je Bc. Eva Regináčová. Základní umělecká škola poskytovala v roce 2011 základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním. V roce 1999 bylo zřízeno odloučené pracoviště školy pobočka ve Starém Hrozenkově, kde probíhá výuka hudebního oboru a od září roku 2009 též v oboru výtvarném. Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 355 žáků, z toho v hudebním oboru individuálním 181 žáků. Kolektivní výuku hudebního oboru navštěvuje 18 žáků, výtvarný obor 112 žáků, literárně-dramatický obor 10 žáků a taneční obor 34 žáků. V roce 2011 vyučovalo v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 10,412 pedagogických pracovníků a provoz školy v hlavní činnosti zajišťovalo 1,25 provozních pracovníků, v doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2011 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy pedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady pedagogů 0, ,00 Platy nepedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady nepedagogů 0, ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní 0,00 0,00 Celkem , ,00 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele 0,00 0,00 dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 dotace v rámci ROP 0,00 0,00 dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Odvod z investičního fondu: , ,00 1

2 Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.0375/z13/10 ze dne byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč ,00. Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0514/Z11/11 ze dne byl schválen závazný objem prostředků na platy pedagogů ve výši Kč ,00, na platy nepedagogů ve výši Kč ,00 a ONIV přímé ve výši Kč ,00. Z toho účelově: Pedagogové VŠ UZ Kč ,00, z toho platy pedagogů Kč ,00 a ONIV přímé Kč ,00. V průběhu roku došlo k těmto úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů. Úprava provozních ONIV ze dne RZK č. 0393/R10/11 navýšení o Kč ,00 na odpisy. Úprava č. 1 ze dne navýšení ONIV provozní o Kč ,00. Úprava č. 2 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho platy pedagogů Kč ,00, platy nepedagogů Kč 2 419,00 a ONIV přímé Kč ,00. Účelová dotace Pedagogové VŠ UZ navýšení o Kč ,00, z toho platy pedagogů Kč ,00 a ONIV přímé Kč 7 500,00. Úprava č. 3 ze dne snížení transferu ze SR o Kč 1 204,00, z toho platy pedagogů snížení o Kč ,00, OON pedagogů navýšení o Kč ,00, platy nepedagogů snížení o Kč ,00, OON nepedagogů navýšení o Kč ,00 a ONIV přímé snížení o Kč 1 204,00. Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč ,00, byla organizací použita a čerpána ve schválené výši. Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Stanovisko odboru: Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté dotace byly použity na stanovený účel. 2

3 2. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2011 Skutečnost k % plnění rozpočtu 2011 % nárůstu 2011/2010 PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 4 218, , ,10 101,15 6,15 Z toho: Mzdové prostředky 3 075, , ,50 100,00 5, Platy zaměstnanců 3 061, , ,10 100,00 2, Ostatní platby za provedenou práci 13,80 120,40 120,40 100,00 772,46 Zákonné pojištění a FKSP 1 102, , ,61 98,69 1, Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 1 040, , ,34 98,66 4, FKSP 61,22 31,27 31,27 100,00-48,92 Ostatní přímé náklady 41,57 44,39 109,98 247,77 164,59 z toho: 5135 Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky 3,90 3,00 40, ,30 929,18 z toho : pořízení PC 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 13,59 10,00 26,17 261,66 92, Cestovné, cest.náhrady 6,52 5,00 18,91 378,16 190,13 PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 071, , ,62 100,80 60,66 Z toho: 5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek 191,42 171,00 249,97 146,18 30,59 z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 0,00 0,00 0,00 pořízení PC 25,44 0,00 0, Materiál, materiál na opravy 130,33 85,00 126,59 148,93-2, Nákup vody,paliv,energie celkem 184,31 330,00 145,30 44,03-21, ,5 Nájemné, nájem za půdu 0,84 5,00 5,04 100,80 500, Ostatní služby 22,53 37,00 29,74 80,37 32,00 z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00 údržba SW 15,81 18,00 9, Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 14,57 10,00 17,28 172,76 18, Odpisy majetku 347,82 933,00 915,83 98,16 163,31 NÁKLADY CELKEM 5 290, , ,72 101,05 17,19 z toho: NIV ESF(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33439) 0,00 0,00 0,00 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k činily Kč ,51 a byly čerpány ve výši 101,05 %, tzn., že organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladů o Kč ,51. Rozdíly mezi plánovanými skutečnými náklady vznikly v důsledku řešení provozního a organizačního zabezpečení školy, v roce 2011 zejména v souvislosti s prvním celoročním provozem školy ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst u položek: drobný dlouhodobý hmotný majetek, materiál, opravy a udržování. Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání plánované výše (energie, ostatní služby). Náklady na platy byly čerpány ve výši 100 % upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2010 (Kč ,71) došlo ke zvýšení nákladů o Kč ,80, tj. o 17,19 %. 3

4 Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2011 Skutečnost k % plnění rozpočtu 2011 % nárůstu 2011/2010 VÝNOSY CELKEM 5 290, , ,72 101,05 17,19 Výnosy z činnosti 674,65 667,00 723,13 108,42 7,19 z toho: výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 produktivní práce žáků 0,00 0,00 0,00 stravné 0,00 0,00 0,00 poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00 příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 669,32 667,00 721,52 108,17 7,80 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů 44,93 171,00 175,70 102,75 291,06 z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 1,82 5,00 1,76 35,22-3,19 fond odměn 0,00 0,00 0,00 rezervní fond 43,11 166,00 173,94 104,78 303,47 investiční fond 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 Výnosy z transferů 4 564, , ,34 100,00 15,94 prostředky SR* 4 194, , ,34 100,00 4,81 prostředky ÚSC** 370,00 896,00 896,00 100,00 142,16 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč ,51, z toho výnosy z transferů ze SR činily Kč ,00 a prostředky ÚSC činily Kč ,00. Výnosy z činnosti činily Kč ,00. Organizace zapojila do svého rozpočtu také fondy ve výši Kč ,05 (z toho zapojení peněžních darů do provozu ve výši Kč ,05). Ostatní výnosy byly ve výši Kč 2 346,00 a finanční výnosy ve výši Kč 6 201,46. Výnosy byly plněny na 101,05 %, tj. o Kč ,51 více než bylo v upraveném rozpočtu plánováno. Vyšší plnění bylo dosaženo u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ (o Kč ,00 více, tj. plnění na 108,17 %). Vyšší plnění oproti plánu školné, z důvodu zvýšeného počtu žáků školy. U čerpání fondů plnění na 102,75 %. Organizace hospodařila s vyrovnanými náklady a výnosy. Použití dohadných účtů aktivních a pasivních Účet 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 6 459,80 jedná se o náklady roku 2012 vyfakturované v roce 2011 z toho: fa č. 36 poplatek programu Gordic na období 1-3/2012, Kč 1 485,00; fa č. 49 hostingové služby na období Kč 562,80; fa č. 68 aktualizace programu WINPED Kč 378,00; fa č. 70 aktualizace programu Klasifikace do 8/2012 Kč 1 080,00; fa č. 91 doména zus.bojkovice Kč 1 160,00; fa č. 115 předplatné časopisu Učitelské noviny Kč 1 794,00. Účet 384 Výnosy příštích období k ve výši Kč ,00 jedná se o školné na leden 2012 přijaté v roce Účet 389 Dohadné účty pasivní k ve výši Kč ,00. Jedná se o nevyfakturované dodávky náklady na elektrickou energii, vodné, plyn, telefony, internet a zpracování platů. 4

5 Stanovisko odboru: Náklady vykazují v některých položkách vyšší čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo k překročení rozpočtu nákladů. Organizace také překročila výnosovou stránku rozpočtu, přičemž nejvýrazněji byly překročeny výnosy u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ. Úspora některých nákladových položek, zapojení nerozpočtovaných výnosů, prostředků fondů do výnosů pokryly zvýšené náklady, organizace hospodařila s vyrovnanými náklady a výnosy a vytvořila v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši Kč 0, VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v Kč Činnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření kurzy pro dospělé, kurz Múzička, jednorázové kurzy , , ,04 nájem nebytových prostor a související služby , , ,55 Celkem za DČ , , ,59 V doplňkové činnosti organizace provozuje činnosti uvedené v přiložené tabulce. Plánované náklady na rok 2011 byly ve výši Kč ,00, plánované výnosy byly ve výši Kč ,00. Skutečné výnosy dosáhly částky Kč ,00 a skutečné náklady činily Kč ,41. Zisk z doplňkové činnosti byl vykázán ve výši Kč ,59. Stanovisko odboru: Doplňková činnost je provozována se ziskem. Výsledek hospodaření ve výši Kč ,59 bude využit ve prospěch hlavní činnosti. 4. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Výsledek hospodaření za rok 2011 vykazuje organizace ve výši Kč ,59, z toho z hlavní činnosti Kč 0,00 a z doplňkové činnosti Kč ,59. V souladu s 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace n a v r h u j e v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2011, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: Kč ,59 do rezervního fondu. 5

6 Stanovisko odboru: Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč ,59, zisk je vykazován z doplňkové činnosti. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok je zřizovatelem doporučen ke schválení: Kč ,59 do rezervního fondu. Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč ,16, doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit investiční fond. 5. ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A MZDOVÝCH NÁKLADŮ Název organizace: 3 ZUŠ Bojkovice Objem mzdových nákladů a jednotliv. složek platu k hlavní činnost Tabulka č. 4 v tis. Kč v Kč č. Schválený Upravený čtvrtletí Čerpání % plnění Nevyčerpáno řádku Ukazatel rozpočet rozpočet 2011 celkem skut./rozpočet k UR za období Mzdové náklady celkem 3 187, , ,00 0,00 z toho: Účelová dotace 67,000 89, ,00 0,00 2 Ostatní osobní náklady 0, , ,00 0,00 3 Prostředky na platy 3 187, , ,00 0,00 v tom: 4 platové tarify (ř.0109) ,00 0,00 5 náhrady platu (ř.0110) ,00 0,00 6 osobní příplatky (ř.0111) ,00 0,00 7 odměny (ř.0112) ,00 0,00 8 příplatky za vedení (ř.0113) ,00 0,00 9 zvláštní příplatky (ř.0114) ,00 0,00 10 přespočetné hodiny (ř.0131) ,00 0,00 11 platy za přesčasy (ř. 0116) ,00 0,00 12 ostatní příplatky (ř.0117) ,00 0,00 13 z fondu odměn (ř.0119) 0 0,00 0,00 14 z ostatních zdrojů (ř.0120) 0 0,00 0,00 15 z ESF (ř.0132) 0 0,00 0,00 16 smluvní platy (ř.0134) 0 0,00 0,00 17 Počty přep. pracovníků celkem 12,25 11,80 11,66 11,66 18 % nemocnosti 0,00 0,00 Organizaci byl RZK schválen závazný objem prostředků na platy ve výši Kč ,00 a ostatních osobních nákladů ve výši Kč ,00. Závazné objemy mzdových prostředků byly dodrženy. Pro rok 2011 byl v ZUŠ Bojkovice ve schváleném rozpočtu z dubna 2011 stanovený přepočtený stav pracovníků ve výši 12,25, v upraveném rozpočtu k je přepočtený stav pracovníků rovněž 11,80 a skutečnost k je průměrný přepočtený stav pracovníků ve výši 11,662. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,06. V roce 2011 bylo % pracovní neschopnosti 6,59 % za 365 kalendářních dnů - jedná se o 7 pracovních neschopností (308 kalendářních dnů nemoci). 6

7 Stanovisko odboru: Organizace dodržela závazný objem mzdových prostředků. Průměrný plat pedagogického zaměstnance byl Kč ,00 a tím dosáhl 95% úrovně průměrného platu pedagogických zaměstnanců krajských základních uměleckých škol a byl o Kč 1 237,00 nižší. Také u ostatních zaměstnanců byl průměrný plat Kč ,00 o 16,4% a Kč 2 673,00 nižší než průměrný plat v dané kategorii zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2010 se průměrný plat z Kč ,00 zvýšil na Kč ,00 a průměrné zvýšení činilo cca 1 %. Stav pracovníků se meziročně mírně zvýšil z důvodu vyššího počtu žáků. 6. VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH OPRAV Organizace v návaznosti na schválený rozpočet předložila plán oprav ve výši Kč ,00. Plán oprav byl skutečně čerpán ve výši Kč , což je plnění 172,76 %. Zhodnocení oprav - jedná se o běžné opravy provozního charakteru jako např. oprava kopírky, vodoměru, malby, opravy hudebních nástrojů, ladění klavírů a pianina. Všechny opravy byly financovány vlastními zdroji. Investiční fond nebyl použit. Stanovisko odboru: Opravy byly prováděny v jednotlivých položkách v souladu s plánem oprav. Navíc byly realizovány další opravy, tak aby byl zajištěn bezpečný provoz školy a nedocházelo k poškození svěřeného majetku. 7. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PENĚŽNÍCH FONDŮ ORGANIZACE (v Kč) Stav k Tvorba v r Čerpání v r Stav k Fond odměn ,00 0,00 0, ,00 FKSP , , , ,56 Investiční fond , , , ,48 Rezervní fond (413) 0, ,57 0, ,57 Rezervní fond (414) , , , ,16 O použití a tvorbě fondů vypovídá výše uvedený přehled. Investiční fond: Plán tvorby a použití investičního fondu byl schválen RZK dne usnesením č. 0235/R06/11. Stav IF k činil Kč ,48. Z vlastních zdrojů (odpisů z hmotného a nehmotného majetku) získala organizace Kč ,00. Oproti plánu byly odpisy sníženy o Kč 4,00. Použití fondu ve výši Kč ,00 (z toho Kč ,00 bylo na základě usnesení ZZK č. 0375/Z13/10 ze dne odvedeno do rozpočtu Zlínského kraje) bylo v souladu se schválenými změnami čerpání investičního fondu. IF k vykazoval zůstatek Kč ,48 a byl plně kryt účtem FKSP: Stav FKSP byl k ve výši Kč ,82. V průběhu roku 2011 byl zdrojem fondu základní příděl ve výši 1 % z vyplacených mezd v hlavní i doplňkové činnosti. Fond byl čerpán na nákup rekreačních pobytů pro pracovníky ve výši Kč 3 000,00, na příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro 7

8 zaměstnance v hodnotě Kč ,00, na kulturní akci ve výši Kč 3 800,00 a na pořízení hmotného majetku - nákup rychlovarné konvice ve výši Kč 1 761,00. FKSP vykazoval k zůstatek ve výši Kč ,56. Mezi finančními prostředky na účtu k FKSP (243) a fondem FKSP byl k vykazován rozdíl ve výši Kč 34,42, který představoval převod bankovních poplatků a úroků za 12/2011 a doplatek přídělu z doplňkové činnosti. Rezervní fond (413): Stav RF byl k ve výši Kč 0,00. Zdrojem fondu byl převod VH z roku 2010 ve výši Kč ,57. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč 0,00. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč ,57 a byl plně kryt účtem Rezervní fond (414): Stav RF byl k ve výši Kč ,21. Zdrojem fondu byly dary ve výši Kč 8 000,00. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,05 na rozvoj hlavní činnosti. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč 3 605,16 a byl plně kryt účtem Fond odměn: Stav FO k byl ve výši Kč ,00. V roce 2011 nebyl tvořen ani čerpán. Fond odměn k vykazoval zůstatek ve výši Kč ,00 a byl plně kryt účtem Stanovisko odboru: Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány. Na základě usnesení ZZK č. 0375/Z13/10 ze dne byly odvedeny prostředky IF do rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč ,00. K byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. Dále byl vykazován rozdíl u FKSP, v souvislosti s proúčtování zákonného přídělu a převodem bankovních poplatků a úroků, které bude skutečně naplněno a kryto až v měsíci lednu PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE Stav pohledávek organizace k činil Kč ,38, z toho zálohy představují Kč ,00. Všechny ve lhůtě splatnosti. V roce 2011 nebyl proveden odpis nedobytné pohledávky v souladu s podmínkami ve zřizovací listině. Stav závazků organizace k činil Kč ,58, všechny byly ve lhůtě splatnosti. Jedná se o dodavatele ve výši Kč 9 350,00, přijaté zálohy ve výši Kč ,00, závazky z mezd v částce Kč ,00, časové rozlišení ve výši Kč ,00 a jiné závazky ve výši Kč 33,58. Stanovisko odboru: Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni Dle předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Stav finančních prostředků na provozním bankovním účtu k ve výši Kč ,94, pokladní hotovost ve výši Kč ,00 a zohlednění zaplacení pohledávek zajišťují finanční krytí závazků organizace, které jsou ve výši Kč ,58. 8

9 9. STAV ZÁSOB A CENIN Organizace k nevykazovala položku zásoby. Na účtu 263 ceniny je k vykazován zůstatek ve výši Kč 121,60. Jedná se o poštovní známky a korespondenční lístky. Stanovisko odboru: Stav zásob a cenin souhlasí se stavem v rozvaze k ČERPÁNÍ NA VYBRANÝCH NÁKLADOVÝCH ÚČTECH (541, 542, 547, 557) Na účtu 541, 542, 547, 557 nebylo v roce 2011 účtováno. 11. PŘEHLED NEDOKONČENÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU Na účtu 041 není k vykazován žádný zůstatek. Na účtu 042 není k vykazován žádný zůstatek. 12. PŘEHLED INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, INVESTIČNÍCH POŽADAVKŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V roce 2011 neprobíhaly v organizaci žádné akce a investiční záměry v objemu nad 500 tis. Kč. 13. PŘEHLED O POHYBU DLOUHODOBÉHO MAJETKU ORGANIZACE V průběhu roku 2011 organizace nabyla dlouhodobý majetek v pořizovací ceně Kč ,20, z toho: dlouhodobý nehmotný majetek Kč ,00; dlouhodobý hmotný majetek Kč ,20; Organizací byl v roce 2011 vyřazen dlouhodobý majetek v pořizovací ceně Kč ,72. Organizace v roce 2011 pronajímala prostory školy, ze kterých v roce 2011 získala příjmy ve výši Kč ,00 v doplňkové činnosti. Organizace v roce 2011 měla najatý klavír, za který v roce 2011 vynaložila Kč 5 040, VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ - EU Organizace nečerpala v letech žádné prostředky z projektů EU a nemá rozpočtováno čerpání těchto prostředků v letech

10 15. PROVEDENÉ KONTROLY ORGANIZACE V roce 2011 nebyly v organizaci žádné kontroly. 16. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Neinvestiční náklady na žáka Rok 2010 Sumář náklady Nárůst v tis. Nárůst v tis. Nárůst v tis. Přepočtený Náklady na žáka v Kč % nárůstu přímé % nárůstu provozní % nárůstu celkem Kč Kč Kč počet žáků přímé provozní Celkové náklady 5 290, , ,59 325, , ,20 Pokryto dotací 4 564, ,72 370,00 325, , ,46 Kryto vlastními výnosy 725,53 23,94 701,59 325,00 73, ,74 Rok 2011 Sumář náklady Nárůst v tis. Nárůst v tis. Nárůst v tis. Přepočtený Náklady na žáka v Kč % nárůstu přímé % nárůstu provozní % nárůstu celkem Kč Kč Kč počet žáků přímé provozní Celkové náklady 6 199,72 117,19% 909, ,10 106,15% 259, ,62 160,66% 650,03 342, , ,97 Pokryto dotací 5 292,34 115,94% 727, ,34 104,81% 201,62 896,00 242,16% 526,00 342, , ,88 Kryto vlastními výnosy 907,38 125,06% 181,85 81,76 341,51% 57,82 825,62 117,68% 124,03 342,00 239, ,09 Pokud posuzujeme náklady organizace, v přepočtu na žáka činí: - celkové přímé náklady Kč ,85, z toho kryto dotací Kč ,80; - celkové provozní náklady Kč 5 033,97, z toho kryto dotací Kč 2 619,88; oproti roku celkové přímé náklady na 1 žáka se zvýšily o Kč 113,36; - celkové provozní náklady na 1 žáka se zvýšily o Kč 1 736,77. I přes zvýšený objem poskytnutých příspěvků na přímé výdaje na vzdělání v roce 2011 (nové tabulky pro pedagogické pracovníky) se přímé náklady na žáka kryté z příspěvku na přímé náklady na vzdělání nepatrně snížily. Je to důsledek zvýšeného přepočteného počtu žáků v roce 2011 (342 žáků) oproti roku 2010 (325 žáků). Větší objem poskytnutých provozních ONIV od zřizovatele na odpisy (v roce 2011 byla poskytnuta celoroční výše odpisů, v roce 2010 pouze na část roku). Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, včetně technického zhodnocení, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem) oproti roku 2010 je rovněž promítnut ve zvýšených nákladech na žáka u provozních nákladů pokrytých z dotací. Ve vyšších přímých i provozních nákladech na jednoho žáka z vlastních výnosů se promítají čerpání rozpočtovaných finančních darů, zvláště účelově určeného daru od SYNOT TIP, a.s. Uherské Hradiště z roku 2010 (ČS 64, ) ve zbývající výši Kč ,00. Tyto finanční prostředky byly podle účelového určení použity na vybavení jeviště a hlediště koncertního sálu ZUŠ Bojkovice. 10

11 17. CELKOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána do centrálního systému účetních informací státu. K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k organizace použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní a pasivní. Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných vazeb účetnictví. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k byly zaslány ve stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Zpráva o hospodaření byla předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům jsou dostačující. Na základě kontroly údajů byly provedeny drobné opravy. Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného stanoviska. Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace velmi dobrá spolupráce, termíny jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je analyticky členěna, jednání vstřícné, kvalitně zpracované podklady. 11

12 ZÁVĚR V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství mládeže a sportu doporučuje, aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k ve výši Kč ,59 byl převeden do rezervního fondu. Stanovisko bylo zpracováno na základě účetních dat, vyhodnocení ekonomických ukazatelů a předložených rozborů hospodaření organizace v souladu s usnesením RZK č. 0039/R02/12 ze dne Tímto stanoviskem nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět revizi výsledků hospodaření a ověřovat, zda údaje vykázané v účetních výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Ve Zlíně dne: Zpracoval: Věra Stuchlíková Za odbor školství vedoucí odboru: PhDr. Stanislav Minařík Podpis: S vypracovaným hodnotícím stanoviskem byl seznámen zástupce organizace dne : Podpis: Stanovisko bude předloženo RZK na jednání dne radním za oblast školství, Mgr. Josefem Slovákem. 12

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10.6.2015 bod programu: 47 věc: Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2014 příspěvkových organizací v gesci OŠKSS dopad na rozpočet: bez dopadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více