Kodex chování a etiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování a etiky"

Transkript

1 S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust.

2 Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než sto let neochvějně a důsledně usiluje o bezúhonné obchodování. Díky tomu jsme si vybudovali celosvětové renomé za zákonné a etické chování a získali jsme důvěru našich akcionářů. Jsme přesvědčení, že způsob obchodování je stejně důležitý jako dosažené výsledky, a proto se trvale snažíme ovlivňovat naše rozmanité funkce a globální perspektivu, abychom vybudovali podniky, které přispívají k místnímu rozvoji a jsou sociálně odpovědné. Byl bych rád, abyste všichni byli hrdí na to, že patříte do skupiny Sojitz, a aby se tato odrazila ve Vašem způsobu práce. Ať už je Vaše role v naší firmě jakákoli, Vámi učiněná rozhodnutí se odrážejí na naší pověsti a jsou rozhodující pro udržení našeho růstu a rozvoje. Tento Kodex chování a etiky (Kodex) stanovuje základní zásady a vysoké etické normy, které platí pro všechny firemní zaměstnance na celém světě. Vyzývám Vás, abyste využili zdroje uvedené v tomto Kodexu pro lepší pochopení, jak se tyto zásady týkají Vaší práce. Důsledně podporujeme a udržujeme pozitivní pracovní prostředí a kulturu otevřené komunikace, kde můžeme aktuálně klást otázky a vznášet připomínky. Žádám Vás, abyste si našli čas na prostudování a pochopení našeho Kodexu a řídili se jím, když se budete nacházet v náročné situaci. Bezúhonnou prací zaručujeme, že poroste naše pověst důvěryhodného obchodního partnera a že po řadu budoucích let budeme úspěšnou a dynamickou firmou. Yutaka Kase President & Generální ředitel (CEO) Sojitz Corporation 2

3 NAŠE OBCHODNÍ CHOVÁNÍ 11 Kontrola obchodu 12 Obsah Dodržování zásad v dodavatelském řetězci 14 Tento Kodex chování a etiky (Kodex) je rozdělen do pěti oddílů a na konci je uvedeno shrnutí jeho obsahu. Každý oddíl obsahuje obecné informace a dále následují konkrétní rady či pokyny týkající se Vaší pracovní činnosti. Jsou uvedeny pod titulem ZÁKLADNÍ POKYNY, POZOR a OTÁZKY A ODPOVĚDI. Zvláště prosím věnujte pozornost pokynům POZOR v každém oddílu. Jsou zde uvedeny konkrétní situace, s nimiž se můžete při práci setkat. Tyto a jiné podobné situace budou vyžadovat, abyste se poradili s firemními zdroji a učinili vhodná rozhodnutí. Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance skupiny Sojitz. Jestliže je v tomto Kodexu uvedeno naše firma, my nebo nás, znamená to všechny obchodní jednotky a dceřiné společnosti naší firemní skupiny na celém světě. Oznámení Generálního Ředitele (CEO) NAŠE HODNOTY Naše poslání a klíčové hodnoty Sociální odpovědnost firmy NAŠI ZAMĚSTNANCI Pozitivní prostředí Odpovědnost za produkty Konkurence Střety zájmů Dary a pohoštění Úplatkářství a korupce Prevence praní peněz a nekalých obchodních praktik Občanské a politické aktivity NÁŠ MAJETEK A INFORMACE Chráněné a důvěrné informace Ochrana osobních dat Vládní žádosti o poskytnutí informací Zneužívání vnitřních informací k obchodním transakcím NÁŠ PROGRAM DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A FIREMNÍCH ZÁSAD O programu dodržování zákonů a firemních zásad Etické rozhodování Hlášení přestupků Vyšetřovací proces SHRNUTÍ NAŠEHO KODEXU PLATNOST A OBJASNĚNÍ TOHOTO KODEXU CHOVÁNÍ A ETIKY Zdraví a bezpečnost 10 Zabezpečení informačních technologií (IT) 28 Vytváření a vedení obchodních záznamů 29 Vztahy s investory a médii 31 3

4 Naše hodnoty Důsledně žijeme a pracujeme podle určitých klíčových hodnot, které nám jsou vodítkem při rozhodování a jednání. Je pro nás důležité být odpovědným a dobrým firemním občanem a věnovat čas a zdroje na uskutečnění sociálních změn prostřednictvím našeho globálního obchodování. 4

5 Prohlášení skupiny Sojitz Skupina Sojitz vytváří nové zdroje bohatství propojováním světové ekonomiky, kultur a lidí v bezúhonném duchu. Slogan skupiny Sojitz 5

6 Naše poslání a klíčové hodnoty Naším posláním je porozumět rozmanitým potřebám a očekáváním našich obchodních partnerů na celém světě a bezúhonně tyto potřeby a očekávání plnit. Se všemi našimi obchodními partnery bez rozdílu - jak velkými, tak i malými - důsledně budujeme a upevňujeme své vztahy založené na důvěře a novými způsoby jim nabízíme nové hodnoty. KH zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Při plnění tohoto poslání se budeme v dobré víře snažit vždy: důsledně se soustředit na sladění obchodních výsledků a spokojenosti a úspěchu zainteresovaných subjektů dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem Žijeme v době proměnlivých vztahů, nových skutečností a zvýšeného tlaku na nás jako jednotlivce i jako příslušníky celosvětového společenství. Abychom si zachovali orientaci v etických otázkách, spoléháme se na tyto pevné, trvalé a časem prověřené klíčové hodnoty. 6

7 Sociální odpovědnost firmy (CSR) Sojitz Group Zásady sociální odpovědnosti firmy Budeme se snažit podnikat v harmonickém souladu se společností i s životním prostředím a důsledně plnit prohlášení skupiny Sojitz. V duchu našeho prohlášení skupiny Sojitz a našich zásad sociální odpovědnosti firmy jsme CSR označili za prioritu vedení a firemní hodnotu a uvědomujeme si, že plnění této odpovědnosti je součástí našeho firemního poslání. Být sociálně odpovědnými neznamená pouze splnit právní požadavky, ale jít za dodržování zákonů a investovat více do lidského kapitálu, do životního prostředí a vztahů s akcionáři. CSR Podle CSR znamená společenská odpovědnost nejen splnit právní požadavky, ale také učinit více, než požaduje zákon a zásady, a více investovat do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů s obchodními partnery. Přesáhnutí základních právních požadavků také může mít přímý dopad na produktivitu otvírá cestu ke zvládání změn a ke sladění sociálního rozvoje a zlepšené konkurenceschopnosti. Jako členové globálního společenství a dobří a odpovědní firemní občané se budeme v dobré víře snažit: začleněním hodnot CSR do naší klíčové strategie podnikání, struktury řízení a provozu přispívat k budování udržitelné společnosti; napomáhat zachování globálního životního prostředí a řešení otázek chudoby a porušování lidských práv; v obchodní činnosti postupovat spravedlivě a stavět se proti jakékoli nelegální diskriminaci a zastrašování zaměstnanců na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem; předcházet úplatkům a korupci v jakékoli formě, k níž by mohlo dojít v průběhu naší firemní činnosti. Další informace o CSR se zobrazí po klepnutí na odkaz Corporate Social Responsibility na webových stránkách nebo 7

8 Naši zaměstnanci Naše pracovní síla patří mezi naše nejcennější aktiva klíčového významu. Náš úspěch je možný jen díky jedinečné kombinaci vloh, zkušeností a hledisek každého zaměstnance. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž má každý jednotlivec své místo a respekt, které je bezpečné a zdravé a umožňuje našim zaměstnancům odvádět nejlepší práci. 8

9 Pozitivní prostředí Snažíme se vytvářet pozitivní pracovní prostředí, kde jsou respektována lidská práva a soukromí. Také usilujeme o podporu takového pracovního prostředí, kde nedochází k obtěžování ani k žádné diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity, společenského statusu nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem. Dále se snažíme trvale zlepšovat otevřenost našeho pracoviště kladením důrazu na komunikaci mezi zaměstnanci a nadřízenými, jakož i mezi všemi zaměstnanci, zvláště s ohledem na naše rozmanité výchozí prostředí, aby každý mohl lépe plnit své pracovní povinnosti, s větší vzájemnou úctou a důvěrou. Chápeme, že je důležité dosáhnout vyváženosti mezi prací a soukromým životem, a všechny své zaměstnance v této snaze podporujeme. ZÁKLADNÍ POKYNY Rovné pracovní příležitosti. Naší zásadou je poskytovat rovné pracovní příležitosti zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání, v souladu se zákony jednotlivých zemí, v nichž obchodně působíme. Pracovní praktiky. Provozujeme korektní pracovní praktiky; zvláště pak nevyužíváme nucenou nebo nájemnou práci dětí. Vzájemný respekt. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž je každý respektován, a nepřipouštíme obtěžování, které může zahrnovat, nikoli však výhradně, výroky, y, gesta či jednání, které jsou urážlivé, nevyžádané, zastrašující, zasahují do pracovního výkonu nebo druhé osobě způsobují zneklidnění, ponížení či újmu. Otázky a odpovědi? Otázka: Můj spolupracovník se vyptává druhého spolupracovníka odlišného národnostního původu na jeho rasu a vtipkuje na toto téma. Zjevně to dělá částečně ze zvědavosti. Zdá se, že druhému kolegovi to nijak zvlášť nevadí, ale mohl by to být problém? Odpověď: Ano, toto chování se neslučuje s našimi normami. Mějte prosím na paměti, že nevhodné poznámky o osobních charakteristikách druhého zaměstnance lze považovat za diskriminační chování či obtěžování. I když to Vašemu kolegovi nevadí, obraťte se prosím na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a situaci s nimi proberte. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nevhodné uplatňování autority ze strany nadřízeného vůči podřízenému, překračující přiměřenou úroveň. Nežádoucí sexuální návrhy vůči jinému zaměstnanci/ zaměstnankyni nebo osobě, s níž pracujete. 9

10 Zdraví a bezpečnost Jednou z našich klíčových hodnot je ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Prostřednictvím vedení managementu firmy a spolupráce zaměstnanců důsledně usilujeme o vytvoření bezpečného pracoviště. Všichni máme povinnost včetně těch z nás, kteří pracují přímo ve výrobě dodržovat příslušné zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla, postupy a upozornění, abychom chránili sebe, své spolupracovníky a firemní zákazníky. Jsme přesvědčeni, že každodenní péče o zdraví a bezpečnost je důležitá pro každého z nás. ZÁKLADNÍ POKYNY Nebezpečné jednání. Co nejdříve upozorněte svého nadřízeného na jakékoli nebezpečné jednání, rizikové chování, krizovou situaci nebo nežádoucí expozici, která ohrožuje zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby. V případě úrazu. Veškeré úrazy ihned řádně oznamte. Okamžité a přesné oznámení nám pomáhá přijmout preventivní opatření, aby nedocházelo k dalším úrazům. Neohlášení úrazu může zvýšit riziko opakovaného výskytu, zdržet poskytnutí náležité lékařské péče a mohlo by naši firmu vystavit značným postihům a pokutám. Pracovní způsobilost. Na půdě firmy nepovolujeme držení, užívání či prodej nepovolených drog, ani výkon pracovní činnosti pod vlivem alkoholu nebo nepovolených drog. Násilí na pracovišti. Na půdě firmy nebo během jakékoli firemní činnosti je zakázáno vyhrožování, násilné činy či zastrašování nebo držení či prodej střelných či jiných zbraní. Otázky a odpovědi? Otázka: Zaslechl/a jsem, jak můj kolega vyhrožuje jinému zaměstnanci, který se bál tuto situaci ohlásit. Co mám dělat? Odpověď: Neprodleně o tomto incidentu řekněte svému nadřízenému či zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Nestrpíme násilné jednání ani vyhrožování násilím a všechna oznámení řádně a důkladně vyšetříme. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Porušení firemních zásad a příslušných pracovních zákonů, které se týkají omezení pracovní doby. Riskantní pracovní činnosti a podmínky, včetně: nedodržování místních dopravních předpisů, včetně řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu; nepoužívání ochranného vybavení nebo nedodržování firemních bezpečnostních norem; manipulace s bezpečnostními nebo ochrannými prvky na vybavení a strojích nebo blokování požárních či nouzových východů. Nedodržování firemních zásad pro přepravu a likvidaci nebezpečných látek a chemikálií. 10

11 Naše obchodní chování Pro naše vztahy s obchodními partnery, zákazníky, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými subjekty je nepostradatelná důvěra, vzájemná úcta a etické chování. V těchto vztazích musíme provozovat obchodní činnost s naprostou bezúhonností, za dodržování nejvyšších etických norem musíme vždy dbát, aby naše chování odpovídalo duchu i liteře firemních zásad, platných zákonů a předpisů a s uplatněním dobrého obchodního úsudku. 11

12 Kontrola obchodu Důsledně dodržujeme příslušné zákony o kontrole obchodu a další související zákony zemí, v nichž působíme, jakož i státní a regionální regulační programy zaměřené na mezinárodní bezpečnost a mír. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení nejen na zasílání produktů. Kontrole obchodu podléhá také vnitrostátní a zahraniční výměna informací, včetně ových zpráv a přístupu na internet. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení. ZÁKLADNÍ POKYNY Přesná klasifikace. Stanovte a přidělte správné tarifní (HTS) číslo, abyste určili správnou výši cla a daně. Vždy mějte na paměti, že je zakázáno podceňování zboží na obchodních dokumentech a pokoušet se získat ekonomickou výhodu neoprávněným využíváním preferenčních celních sazeb ve snaze snížit celní poplatky a daně. Exportní klasifikace. Před vývozem ověřte exportní klasifikaci výrobku, softwaru nebo technologie, abyste zjistili, jestli je zapotřebí zvláštní oprávnění, například vývozní licence. Prověřování transakcí. Prověřujte transakce podle platných pravidel, která omezují transakce s určitými sankcionovanými zeměmi, osobami a zakázaným konečným využitím. Prověřování obchodních partnerů. Obchodní partnery, dodavatele a strany podílející se na Vašich transakcích prověřujte podle vládních seznamů a věnujte přiměřenou náležitou péči koncovým uživatelům a koncovému využití výrobku. Dále zkontrolujte, že transakce nejsou vedeny přes zprostředkovatele za účelem obcházení zákonů o kontrole obchodu. Využití celních deklarantů třetí strany. Přespříliš nespoléhejte na externí celní deklaranty a poskytovatele služeb a učiňte příslušná opatření, abychom my či naši zástupci poskytovali přesné a úplné informace státním orgánům ohledně ceny zboží, země původu a dalších požadovaných údajů zvláště u transakcí, u nichž neseme rizika jako dovozce či vývozce. 12

13 (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Kontrola obchodu (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Od nového zákazníka jsme obdrželi objednávku na neobvyklé množství speciálního paliva. Zákazník je ze země, kam můžeme zasílat zboží, ale slyšeli jsme, že tento zákazník může mít těsné vazby na režim v jisté zemi, kam nesmíme zasílat zboží. Je to velká zakázka a náš místní zástupce říká, že si nemáme dělat starosti. Stačí pouze předpokládat, že palivo bude využito v zemi, kam je zašleme, nebo je to problém? Odpověď: Z informací, které jste obdrželi, vyplývá, že palivo by mohlo být odesláno do zakázané země. Zjevně je zde tolik varovných signálů, že je nutné, abyste se dříve, než začnete jednat, poradili se se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad.? Strany, které dovážejí a vyvážejí americké výrobky, služby a technologie s dvojím použitím nebo vojenským využitím a pečlivě nezváží možné požadavky na dodržování amerických exportních předpisů nebo amerických předpisů o mezinárodním obchodování se zbraněmi. Strany, které by případně mohly být na vládních seznamech, nebo aktivity, u nichž existuje podezření, že by mohly mít spojitost s vývojem biologických či jaderných zbraní nebo jiných zbraní hromadného ničení, případně s využitím a/nebo uchováváním těchto zbraní. Fakturační nesrovnalosti u dováženého zboží, kde vystavená částka neodpovídá plné hodnotě zboží a/nebo dopravním nákladům a pojištění, popis zboží není úplný nebo není správně označena země původu. Převodní ceny mezi spřízněnými stranami (stranami v rámci skupiny Sojitz), které neodpovídají příslušným nákladům a ziskům. Jakákoli platba prodejci/vývozci nebo jakékoli zvýhodnění prodejce/vývozce, které není zahrnuto do fakturační ceny nebo jinak ohlášeno. klíčové hodnoty KH Transakce týkající se nových a neznámých podniků a obchodních partnerů, neznámých obchodních trhů, podezřelých plateb a dalších transakčních struktur a jakékoli další faktory, k nimž by mohly vzniknout připomínky. zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Výrobky regulované různými zákony. Důkladně pochopte vývozní a dovozní zákony, jakož i další zákonné požadavky země, do níž vyvážíte nebo dovážíte zboží, včetně, nikoli však výhradně, daňových zákonů, zákonů o ochraně životního prostředí a zákonů o potravinách. 13

14 Dodržování zásad v dodavatelském řetězci Spoléháme se na to, že naše síť dodavatelů a prodejců v dodavatelském řetězci dodává našim zákazníkům jakostní výrobky a služby. Je bezpodmínečně nutné, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli naše důsledné snahy o bezúhonné, bezpečné a spolehlivé obchodování na základě zákonných, účinných a korektních praktik. Bezvýhradné dodržování těchto zásad pomůže zajistit, aby naše vztahy s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci nepoškodily naši pověst. Je rozhodující, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli náš závazek vést naše obchodování bezúhonně, bezpečným a zajištěným způsobem. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování zákonů. Při práci s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci zajistěte dodržování platných pracovních a bezpečnostních zákonů, zákonů o ochraně zdraví a životního prostředí a zákonů o kontrole mezinárodního obchodu. Přiměřená protiriziková bezpečnostní opatření by měla fungovat v celém dodavatelském řetězci od výroby produktu přes globální transport až po doručení na místo určení. Prověřování. Své dodavatele a prodejce v dodavatelském řetězci prověřujte, abyste se ujistili, že mají dobrou pověst, jsou kvalifikovaní a schopní splnit platné požadavky na fyzické zabezpečení materiálů. Dříve, než od nich zakoupíte jakékoli materiály, součástky, výrobky nebo služby, je nejprve ohodnoťte a schvalte. Jakmile si vyberete prodejce, zajistěte jasné stanovení rozsahu spolupráce a jeho zakotvení v řádné smlouvě s prodejcem. Žádný střet zájmů. Zajistěte, aby spolupráce s dodavatelem nebo s prodejcem v dodavatelském řetězci nevytvořila skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Ochrana důvěrných a chráněných informací. Zabezpečte naše osobní údaje a další důvěrné a chráněné informace smlouvou o utajení a chraňte jakékoli dodavatelem poskytnuté osobní údaje a další informace zahrnuté do smlouvy o utajení. 14

15 (!) POZOR Dodržování zásad v dodavatelském řetězci (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Jeden z našich dodavatelů dodává kvalitní a spolehlivé výrobky za bezkonkurenčně nízké ceny, ale v jeho továrně jsem slyšel/a, jak si jeden z jeho pracovníků stěžuje na pracovní podmínky. Tento pracovník mi sdělil, že dodavatel poskytuje svým zaměstnancům špatné pracovní podmínky a nevyhovující pracovní prostředí a že platy jsou výrazně nižší, než nabízejí jiné firmy ve stejném průmyslovém odvětví a zeměpisné oblasti. Nemám v plánu něco podniknout, protože se nejedná o naši přidruženou společnost. Je v pořádku mlčet? Odpověď: Tento problém nepřehlížejte. Nejprve zvažte, jak jej řešit komunikací s pracovníky z Vašeho obchodního oddělení a všech dalších oddělení, kterých se tato záležitost týká, abyste zjistili, jestli lze tuto otázku nějak vhodně projednat s dodavatelem. V případě nutnosti vzneste dotaz na pracovníky regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a prohovořte s nimi, jaké jsou možnosti. Je to důležitá otázka naše pověst závisí na obchodování výhradně s dodavateli, kteří se odpovědně chovají ke svým pracovníkům a ke svému místnímu životnímu prostředí.? Dávejte pozor na tyto situace: Příležitosti najmout dodavatele a prodejce dodavatelského řetězce, kteří věnují zvýšenou pozornost otázkám životního prostředí, uplatňují zásady a postupy na ochranu životního prostředí a celkově považují ochranu celosvětového životního prostředí za svou prioritu. Výběr dodavatelů a prodejců bez náležité péče a aniž by prošli přiměřeným procesem konkurence a otevřené nabídky. Vyřizování státních zakázek a spolupráce s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci, kteří jsou při nákupu materiálu a služeb pro plnění státních dodávek obeznámeni s vládními akvizičními předpisy a dodržují je. klíčové hodnoty KH dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost 15

16 ZÁKLADNÍ POKYNY Odpovědnost za produkty Snažíme se zajistit, aby produkty dodávané našim zákazníkům byly bezpečné a vysoce jakostní. Často se přímo nepodílíme na výrobě produktů, které dodáváme a distribuujeme našim zákazníkům po celém světě. V takových případech je pro nás důležité zvážit, jak ověříme bezpečnost a jakost produktu a jak v každé fázi dodavatelského řetězce smluvně zajistíme potenciální záruku za výrobek mezi výrobcem, naším zákazníkem a námi. Dodržování zákonů. Důkladně se obeznamte s platnými zákony, požadavky na označení produktu, záručními a bezpečnostními normami a normami kontroly jakosti, postupy při nárokování záruky na výrobek a se zásadami ochrany zákazníků v souvislosti s produkty, které obdržíte od výrobců a dodáváte je a distribuujete našim zákazníkům. Odpovědnost za vady výrobku. Zajistěte, aby všechny produkty, které dodáváte a distribuujete našim zákazníkům, doprovázela standardní záruka výrobce na vady výrobku firemní pojištění není náhradou za řádnou záruční ochranu Vašich obchodních transakcí. Je pro nás důležité ověřit bezpečnost a kvalitu produktu, a smluvně zajistit potenciální záruku za výrobek. Nárok na odškodnění za vady výrobku. Po přijetí nároku na odškodnění sdělte všechny informace příslušným pracovníkům, urychleně ověřte všechna závažná fakta a zvláště u případů týkajících se veřejné bezpečnosti se po dohodě s vnitřním personálem společnosti snažte učinit přiměřené kroky, které by obecně předešly dalšímu ohrožení veřejné bezpečnosti a dalším nárokům na odškodnění za vady výrobku. Použití firemního názvu na výrobcích. Plně pochopte právní závažnost uvedení názvu naší firmy na výrobku jako prodejce, obchodního zástupce, výrobce, dovozce a podobně. Aby nedošlo ke zbytečné právní odpovědnosti, musí žádosti obchodních partnerů o využití názvu naší firmy posoudit zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. 16

17 Odpovědnost za produkty (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Naše společnost nakupuje produkty, prodává je a distribuuje. Rozumím tomu tak, že nemáme žádnou odpovědnost za vady výrobku a v případě nějakého problému nás nikdo nemůže zažalovat, protože nejsme zapojeni do přímé výroby žádných produktů. Chápu to správně? Odpověď: Vaše chápání je bohužel nesprávné. Podle zákonů v některých zemích nese odpovědnost za vady výrobku dovozce. Dokonce i v zemích, kde podobné zákony neplatí, existuje pravděpodobnost, že bychom mohli být žalováni, protože naše společnost distribuuje výrobky do místních obchodů k prodeji jednotlivým zákazníkům v různých zemích a místní obchody a jednotliví zákazníci nemají přímé spojení na výrobce. V zájmu omezení možnosti nároků na odškodnění za vady výrobku byste měli zajistit, aby ke každému produktu prodanému jednotlivým zákazníkům byla přiložena záruka výrobce a aby v ní byl jasně uveden rozsah pokrytí a postupy při vznesení nároku vůči výrobci. Obraťte se na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad s žádostí o pomoc při strukturaci příslušné záruky a při další ochraně Vašich obchodních transakcí.? (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nedostatečná kontrola jakosti u výrobce nebo dodavatele, včetně, nikoli však výhradně, kontroly jakosti a bezpečnosti potravinářských výrobků. Jestliže výrobce odmítne přiložit k produktu, který vyrábí a prodává, standardní záruky na výrobek. Koupě a prodej výrobků výhradně na základě objednávky, aniž byste nejprve od výrobce obdrželi záruku na výrobek, provedli dokumentaci záruky a rozpoznali další možná rizika. Nezdokumentované transakce týkající se prodeje výrobků mezi naší firmou a přidruženou společností. klíčové hodnoty KH chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem 17

18 Konkurence Věříme ve volnou a korektní soutěž. Většina zemí, kde působíme, má rozvinuté soutěžní právo a příslušné zákony, které mají rozvíjet volný, otevřený a konkurenční trh; a zakazovat smlouvy a úmluvy mezi konkurenty, které podrývají soutěž, například kartely a tajné dohody; regulovat protiprávní chování společností, které ovládají trh, například dravou cenovou tvorbu, vázání a stanovení cen; a vyžadovat hlášení, předběžnou kontrolu a v některých případech povolení k fúzi, akvizici a určitým dalším transakcím, aby nedošlo k transakcím, které by eliminovaly nebo podstatně omezily konkurenci. Zákony soutěže mají komplexní a globální dopad. V různých konkrétních situacích mohou působit odlišně, a proto je důležité, abyste už v počátcích procesu vyvíjení nových obchodních iniciativ spolupracovali se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Porušení zákonů soutěže nese potenciálně závažné důsledky pro naši firmu i pro zaměstnance. Postihy se pohybují v rozmezí od podstatných pokut až po odnětí svobody v některých zemích. ZÁKLADNÍ POKYNY Při jednání s konkurencí. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy s konkurencí výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani nekomunikujte s žádným konkurentem o: cenách, metodách stanovení cen, minimálních či maximálních cenách, stabilizaci cen; minulých, současných nebo budoucích hladinách akcií, produkci, prodejních kapacitách nebo objemu, včetně odsouhlasených kapacit k uzavření; podílu na trhu; obchodních či úvěrových podmínkách; nákladech, ziscích či maržích; a nabídce produktů či služeb, distribučních metodách. Při jednání s jakýmikoli osobami. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani s nikým nekomunikujte, včetně konkurentů, agentů/zástupců, makléřů, zákazníků a podobných osob o: předložení cenové nabídky nebo přípravě podmínek cenové nabídky z jakéhokoli jiného důvodu, než je získání zakázky; a omezení či stanovení ceny, o zákaznících či sortimentu, rozdělení území či trhů nebo stanovení jiných podmínek, za nichž naše firma nebo zákazník může opětovně prodat nebo pronajmout produkt či službu třetí straně. Otázky a odpovědi? Otázka: Jeden zaměstnanec naší konkurenční firmy mi nabídl, že si vyměníme informace o cenách nového výrobku. Také mě zajímá, jaké ceny jeho firma nabízí. Můžu si s ním vyměnit informace, když se v naší firmě nepodílím na vytváření cen? Odpověď: Ne, nesmíte si vyměnit žádné informace o cenách. Výměna informací o cenách může být důkazem dohody o stanovení cen, nebo může být přímo označena za dohodu o stanovení cen. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nabídnutí příznivých cen či slev pouze některým zákazníkům. Vázání nebo sdružování zboží a služeb (například smlouvy, které vyžadují od odběratele, jenž si chce zakoupit jeden výrobek, aby si též zakoupil druhý vázaný výrobek). Odpovídání na jakékoli průzkumy či ankety, v nichž jsou požadovány informace týkající se jakéhokoli aspektu stanovení cen. Členství v obchodním sdružení nebo účast na setkáních sponzorovaných obchodním sdružením. Výhradní dohody o nákupu či prodeji zboží nebo služeb (např. Smlouvy, které od firmy požadují, aby nakupovala či prodávala zboží pouze od naší firmy). 18

19 Střety zájmů Střet zájmů může vzniknout, když se Váš osobní zájem střetává, byť jen zdánlivě, se zájmy naší firmy. Všechna obchodní rozhodnutí byste měli činit výhradně v nejlepším zájmu naší firmy, a nikoli pro svůj osobní užitek. Musíte objektivně a efektivně pracovat pro naši firmu. ZÁKLADNÍ POKYNY Osobní finanční zájmy. Střet zájmů může nastat v případě, že Vy nebo Váš příbuzný máte finanční zájmy, práci nebo funkci v představenstvu jakéhokoli našeho konkurenta, dodavatele, distributora či prodejce. Dále může dojít ke střetu zájmů, jestliže Vy nebo Váš příbuzný máte přímo či nepřímo významnou finanční investici v jakékoli firmě, která je konkurentem naší firmy, obchoduje s ní nebo s ní chce obchodovat. Musíte svému nadřízenému oznámit, jaké máte Vy a Vaši příbuzní finanční zájmy, práci či funkce u jakýchkoli konkurentů, dodavatelů, distributorů a prodejců. Obchodní styky se spřízněnými stranami. Střet zájmů může vzniknout, když rodinný příslušník nebo někdo s jiným blízkým osobním vztahem k Vám pracuje ve Vašem oddělení nebo ve Vašem pracovním týmu. V těchto situacích je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Externí obchodní aktivity. Ke střetu zájmů může dojít, když máte druhé zaměstnání nebo vlastní podnikání, které by mohlo být v rozporu s Vašimi závazky vůči naší firmě. Nesmíte vzít jinou práci, která zasahuje do Vaší schopnosti vykonávat práci pro naši firmu, a před započetím takové činnosti možná budete muset obdržet povolení naší firmy. To může zahrnovat provozování externí obchodní činnosti během pracovní doby, využívání firemního majetku, vybavení či informací pro jiné než firemní účely a nastoupení do samostatného pracovního poměru u dodavatele, konkurenta nebo prodejce naší firmy. Poraďte se s místním pracovníkem oddělení lidských zdrojů (personalistou) nebo si prostudujte příručku a zásady pro zaměstnance ve Vašem regionu. Firemní příležitosti. Střet zájmů může vzniknout, když využijete osobní příležitosti na základě informací získaných prostřednictvím naší firmy, našich zákazníků, dodavatelů, smluvních partnerů, konzultantů či jiných obchodních partnerů. Naší firmě nesmíte konkurovat ani nesmíte osobně využít jakékoli příležitosti, kterou objevíte nebo získáte využitím firemního majetku, firemních informací či své funkce. Otázky a odpovědi? Otázka: Bratr mého nadřízeného si nedávno založil firmu, která obchoduje s produkty, jež konkurují obchodování naší firmy. Můj nadřízený je se svým bratrem často v kontaktu a zdá se, že spolu probírají obchodní záležitosti. Co mám dělat? Odpověď: Uvědomte svého nejvyššího nadřízeného nebo zástupce regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Oni určí, jestli se jedná o střet zájmů, a učiní příslušné kroky. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Členství v představenstvu firmy, kde byste mohli osobně ovlivnit naše obchodování s touto firmou, nebo vlastnění akcií takové firmy. Ovlivnění přidělení zakázek konkrétním dodavatelům, které vlastní nebo provozují Vaši příbuzní. Práce na částečný úvazek, která je v rozporu s firemními zájmy, i když ji neprovádíte v pracovní době. Dodávání produktů či služeb našim firemním zákazníkům prostřednictvím podniku, na němž jste zainteresováni, nebo na něm má zájem Váš příbuzný či blízký přítel. 19

20 Dary a pohoštění V mnoha kulturách je nedílnou součástí obchodování výměna pozorností, jako jsou například drobné dárky. V jiných kulturách je vzájemné obdarování a pohoštění přísně zakázáno. Mezi dary a pohoštění patří cokoli cenného, například finanční hotovost, slevy, půjčky, služby, odměny, doprava, využití firemního vozidla, využití rekreačních zařízení, akcie či jiné cenné papíry, stravování, sportovní události, golf, vstupenky a dárkové poukazy. Toto je další situace, kdy může dojít ke střetu zájmů. Poskytování či přijímání nepřiměřených dárků a pohoštění by mohlo poškodit naše podnikání a naši pověst a může být nezákonné. Poskytování a/nebo přijímání darů a pohoštění není vhodné, jestliže vytváří závazek, uvádí darující či obdarovanou osobu do situace, v níž ta či ona strana působí zaujatě, nebo jestliže je tak učiněno se záměrem ovlivnit obchodní rozhodnutí. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování platných zákonů a oborových norem. Musíte dodržovat místní zákony, předpisy, oborové normy a zvyklosti, případně přísnější zásady, které uplatňuje obchodní oddělení nebo které jsou platné v regionu Vaší působnosti. Rozsah platnosti zásad pro poskytování/přijímání darů a pohoštění. Pravidla pro poskytování/přijímání darů a pohoštění platí po celý rok i o svátcích a ve dnech pracovního volna, a neplatí pouze pro Vás, ale i pro Vašeho manžela/ Vaši manželku, partnera/partnerku nebo rodinné příslušníky. Přijetí nevhodného daru. Nabídku nevhodného daru či nevhodného pohoštění byste měli odmítnout. Pokud se ocitnete v situaci, kdy by odmítnutí daru uvedlo osobu, která jej nabízí, do rozpaků nebo by se jí dotklo, můžete dar jménem naší firmy přijmout a poté jej nahlásit svému nadřízenému. Vyvarujte se kompromitujících situací. Dbejte, aby nevznikl dojem, že dáváte či přijímáte úplatek, splátku na dluh nebo provizi, nebo že kompromitujete svou schopnost rozhodovat se v nejlepším zájmu naší společnosti. Otázky a odpovědi? Otázka: Dodavatel mi poslal digitální fotoaparát v době, kdy jsem tohoto dodavatele posuzoval jako potenciálního finalistu pro získání dodávky, na kterou dohlížím. Mohu tento dar přijmout? Odpověď: Ne, protože existuje možnost, že by to narušilo korektní a vyvážené rozhodování, nemůžete tento dar přijmout. Otázka: V zájmu budování vztahů s naším zákazníkem bych rád/a pozval/a některé jeho zástupce na oběd. Je to přijatelné? Odpověď: Záleží na regionálních zásadách a na interních zásadách zákazníka. Pozvání zástupců zákazníka na profesionální a pracovní úrovni na oběd za přiměřenou cenu lze povolit. Případné dotazy konzultujte s pracovníky regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Využití osobních finančních zdrojů k obcházení regionálních zásad o darech a pohoštění. Výměna darů, když se podílíte na aktuálním rozhodování o nákupu nebo na procesu přidělení zakázky. 20

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více