Kodex chování a etiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování a etiky"

Transkript

1 S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust.

2 Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než sto let neochvějně a důsledně usiluje o bezúhonné obchodování. Díky tomu jsme si vybudovali celosvětové renomé za zákonné a etické chování a získali jsme důvěru našich akcionářů. Jsme přesvědčení, že způsob obchodování je stejně důležitý jako dosažené výsledky, a proto se trvale snažíme ovlivňovat naše rozmanité funkce a globální perspektivu, abychom vybudovali podniky, které přispívají k místnímu rozvoji a jsou sociálně odpovědné. Byl bych rád, abyste všichni byli hrdí na to, že patříte do skupiny Sojitz, a aby se tato odrazila ve Vašem způsobu práce. Ať už je Vaše role v naší firmě jakákoli, Vámi učiněná rozhodnutí se odrážejí na naší pověsti a jsou rozhodující pro udržení našeho růstu a rozvoje. Tento Kodex chování a etiky (Kodex) stanovuje základní zásady a vysoké etické normy, které platí pro všechny firemní zaměstnance na celém světě. Vyzývám Vás, abyste využili zdroje uvedené v tomto Kodexu pro lepší pochopení, jak se tyto zásady týkají Vaší práce. Důsledně podporujeme a udržujeme pozitivní pracovní prostředí a kulturu otevřené komunikace, kde můžeme aktuálně klást otázky a vznášet připomínky. Žádám Vás, abyste si našli čas na prostudování a pochopení našeho Kodexu a řídili se jím, když se budete nacházet v náročné situaci. Bezúhonnou prací zaručujeme, že poroste naše pověst důvěryhodného obchodního partnera a že po řadu budoucích let budeme úspěšnou a dynamickou firmou. Yutaka Kase President & Generální ředitel (CEO) Sojitz Corporation 2

3 NAŠE OBCHODNÍ CHOVÁNÍ 11 Kontrola obchodu 12 Obsah Dodržování zásad v dodavatelském řetězci 14 Tento Kodex chování a etiky (Kodex) je rozdělen do pěti oddílů a na konci je uvedeno shrnutí jeho obsahu. Každý oddíl obsahuje obecné informace a dále následují konkrétní rady či pokyny týkající se Vaší pracovní činnosti. Jsou uvedeny pod titulem ZÁKLADNÍ POKYNY, POZOR a OTÁZKY A ODPOVĚDI. Zvláště prosím věnujte pozornost pokynům POZOR v každém oddílu. Jsou zde uvedeny konkrétní situace, s nimiž se můžete při práci setkat. Tyto a jiné podobné situace budou vyžadovat, abyste se poradili s firemními zdroji a učinili vhodná rozhodnutí. Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance skupiny Sojitz. Jestliže je v tomto Kodexu uvedeno naše firma, my nebo nás, znamená to všechny obchodní jednotky a dceřiné společnosti naší firemní skupiny na celém světě. Oznámení Generálního Ředitele (CEO) NAŠE HODNOTY Naše poslání a klíčové hodnoty Sociální odpovědnost firmy NAŠI ZAMĚSTNANCI Pozitivní prostředí Odpovědnost za produkty Konkurence Střety zájmů Dary a pohoštění Úplatkářství a korupce Prevence praní peněz a nekalých obchodních praktik Občanské a politické aktivity NÁŠ MAJETEK A INFORMACE Chráněné a důvěrné informace Ochrana osobních dat Vládní žádosti o poskytnutí informací Zneužívání vnitřních informací k obchodním transakcím NÁŠ PROGRAM DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A FIREMNÍCH ZÁSAD O programu dodržování zákonů a firemních zásad Etické rozhodování Hlášení přestupků Vyšetřovací proces SHRNUTÍ NAŠEHO KODEXU PLATNOST A OBJASNĚNÍ TOHOTO KODEXU CHOVÁNÍ A ETIKY Zdraví a bezpečnost 10 Zabezpečení informačních technologií (IT) 28 Vytváření a vedení obchodních záznamů 29 Vztahy s investory a médii 31 3

4 Naše hodnoty Důsledně žijeme a pracujeme podle určitých klíčových hodnot, které nám jsou vodítkem při rozhodování a jednání. Je pro nás důležité být odpovědným a dobrým firemním občanem a věnovat čas a zdroje na uskutečnění sociálních změn prostřednictvím našeho globálního obchodování. 4

5 Prohlášení skupiny Sojitz Skupina Sojitz vytváří nové zdroje bohatství propojováním světové ekonomiky, kultur a lidí v bezúhonném duchu. Slogan skupiny Sojitz 5

6 Naše poslání a klíčové hodnoty Naším posláním je porozumět rozmanitým potřebám a očekáváním našich obchodních partnerů na celém světě a bezúhonně tyto potřeby a očekávání plnit. Se všemi našimi obchodními partnery bez rozdílu - jak velkými, tak i malými - důsledně budujeme a upevňujeme své vztahy založené na důvěře a novými způsoby jim nabízíme nové hodnoty. KH zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Při plnění tohoto poslání se budeme v dobré víře snažit vždy: důsledně se soustředit na sladění obchodních výsledků a spokojenosti a úspěchu zainteresovaných subjektů dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem Žijeme v době proměnlivých vztahů, nových skutečností a zvýšeného tlaku na nás jako jednotlivce i jako příslušníky celosvětového společenství. Abychom si zachovali orientaci v etických otázkách, spoléháme se na tyto pevné, trvalé a časem prověřené klíčové hodnoty. 6

7 Sociální odpovědnost firmy (CSR) Sojitz Group Zásady sociální odpovědnosti firmy Budeme se snažit podnikat v harmonickém souladu se společností i s životním prostředím a důsledně plnit prohlášení skupiny Sojitz. V duchu našeho prohlášení skupiny Sojitz a našich zásad sociální odpovědnosti firmy jsme CSR označili za prioritu vedení a firemní hodnotu a uvědomujeme si, že plnění této odpovědnosti je součástí našeho firemního poslání. Být sociálně odpovědnými neznamená pouze splnit právní požadavky, ale jít za dodržování zákonů a investovat více do lidského kapitálu, do životního prostředí a vztahů s akcionáři. CSR Podle CSR znamená společenská odpovědnost nejen splnit právní požadavky, ale také učinit více, než požaduje zákon a zásady, a více investovat do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů s obchodními partnery. Přesáhnutí základních právních požadavků také může mít přímý dopad na produktivitu otvírá cestu ke zvládání změn a ke sladění sociálního rozvoje a zlepšené konkurenceschopnosti. Jako členové globálního společenství a dobří a odpovědní firemní občané se budeme v dobré víře snažit: začleněním hodnot CSR do naší klíčové strategie podnikání, struktury řízení a provozu přispívat k budování udržitelné společnosti; napomáhat zachování globálního životního prostředí a řešení otázek chudoby a porušování lidských práv; v obchodní činnosti postupovat spravedlivě a stavět se proti jakékoli nelegální diskriminaci a zastrašování zaměstnanců na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem; předcházet úplatkům a korupci v jakékoli formě, k níž by mohlo dojít v průběhu naší firemní činnosti. Další informace o CSR se zobrazí po klepnutí na odkaz Corporate Social Responsibility na webových stránkách nebo 7

8 Naši zaměstnanci Naše pracovní síla patří mezi naše nejcennější aktiva klíčového významu. Náš úspěch je možný jen díky jedinečné kombinaci vloh, zkušeností a hledisek každého zaměstnance. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž má každý jednotlivec své místo a respekt, které je bezpečné a zdravé a umožňuje našim zaměstnancům odvádět nejlepší práci. 8

9 Pozitivní prostředí Snažíme se vytvářet pozitivní pracovní prostředí, kde jsou respektována lidská práva a soukromí. Také usilujeme o podporu takového pracovního prostředí, kde nedochází k obtěžování ani k žádné diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity, společenského statusu nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem. Dále se snažíme trvale zlepšovat otevřenost našeho pracoviště kladením důrazu na komunikaci mezi zaměstnanci a nadřízenými, jakož i mezi všemi zaměstnanci, zvláště s ohledem na naše rozmanité výchozí prostředí, aby každý mohl lépe plnit své pracovní povinnosti, s větší vzájemnou úctou a důvěrou. Chápeme, že je důležité dosáhnout vyváženosti mezi prací a soukromým životem, a všechny své zaměstnance v této snaze podporujeme. ZÁKLADNÍ POKYNY Rovné pracovní příležitosti. Naší zásadou je poskytovat rovné pracovní příležitosti zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání, v souladu se zákony jednotlivých zemí, v nichž obchodně působíme. Pracovní praktiky. Provozujeme korektní pracovní praktiky; zvláště pak nevyužíváme nucenou nebo nájemnou práci dětí. Vzájemný respekt. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž je každý respektován, a nepřipouštíme obtěžování, které může zahrnovat, nikoli však výhradně, výroky, y, gesta či jednání, které jsou urážlivé, nevyžádané, zastrašující, zasahují do pracovního výkonu nebo druhé osobě způsobují zneklidnění, ponížení či újmu. Otázky a odpovědi? Otázka: Můj spolupracovník se vyptává druhého spolupracovníka odlišného národnostního původu na jeho rasu a vtipkuje na toto téma. Zjevně to dělá částečně ze zvědavosti. Zdá se, že druhému kolegovi to nijak zvlášť nevadí, ale mohl by to být problém? Odpověď: Ano, toto chování se neslučuje s našimi normami. Mějte prosím na paměti, že nevhodné poznámky o osobních charakteristikách druhého zaměstnance lze považovat za diskriminační chování či obtěžování. I když to Vašemu kolegovi nevadí, obraťte se prosím na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a situaci s nimi proberte. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nevhodné uplatňování autority ze strany nadřízeného vůči podřízenému, překračující přiměřenou úroveň. Nežádoucí sexuální návrhy vůči jinému zaměstnanci/ zaměstnankyni nebo osobě, s níž pracujete. 9

10 Zdraví a bezpečnost Jednou z našich klíčových hodnot je ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Prostřednictvím vedení managementu firmy a spolupráce zaměstnanců důsledně usilujeme o vytvoření bezpečného pracoviště. Všichni máme povinnost včetně těch z nás, kteří pracují přímo ve výrobě dodržovat příslušné zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla, postupy a upozornění, abychom chránili sebe, své spolupracovníky a firemní zákazníky. Jsme přesvědčeni, že každodenní péče o zdraví a bezpečnost je důležitá pro každého z nás. ZÁKLADNÍ POKYNY Nebezpečné jednání. Co nejdříve upozorněte svého nadřízeného na jakékoli nebezpečné jednání, rizikové chování, krizovou situaci nebo nežádoucí expozici, která ohrožuje zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby. V případě úrazu. Veškeré úrazy ihned řádně oznamte. Okamžité a přesné oznámení nám pomáhá přijmout preventivní opatření, aby nedocházelo k dalším úrazům. Neohlášení úrazu může zvýšit riziko opakovaného výskytu, zdržet poskytnutí náležité lékařské péče a mohlo by naši firmu vystavit značným postihům a pokutám. Pracovní způsobilost. Na půdě firmy nepovolujeme držení, užívání či prodej nepovolených drog, ani výkon pracovní činnosti pod vlivem alkoholu nebo nepovolených drog. Násilí na pracovišti. Na půdě firmy nebo během jakékoli firemní činnosti je zakázáno vyhrožování, násilné činy či zastrašování nebo držení či prodej střelných či jiných zbraní. Otázky a odpovědi? Otázka: Zaslechl/a jsem, jak můj kolega vyhrožuje jinému zaměstnanci, který se bál tuto situaci ohlásit. Co mám dělat? Odpověď: Neprodleně o tomto incidentu řekněte svému nadřízenému či zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Nestrpíme násilné jednání ani vyhrožování násilím a všechna oznámení řádně a důkladně vyšetříme. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Porušení firemních zásad a příslušných pracovních zákonů, které se týkají omezení pracovní doby. Riskantní pracovní činnosti a podmínky, včetně: nedodržování místních dopravních předpisů, včetně řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu; nepoužívání ochranného vybavení nebo nedodržování firemních bezpečnostních norem; manipulace s bezpečnostními nebo ochrannými prvky na vybavení a strojích nebo blokování požárních či nouzových východů. Nedodržování firemních zásad pro přepravu a likvidaci nebezpečných látek a chemikálií. 10

11 Naše obchodní chování Pro naše vztahy s obchodními partnery, zákazníky, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými subjekty je nepostradatelná důvěra, vzájemná úcta a etické chování. V těchto vztazích musíme provozovat obchodní činnost s naprostou bezúhonností, za dodržování nejvyšších etických norem musíme vždy dbát, aby naše chování odpovídalo duchu i liteře firemních zásad, platných zákonů a předpisů a s uplatněním dobrého obchodního úsudku. 11

12 Kontrola obchodu Důsledně dodržujeme příslušné zákony o kontrole obchodu a další související zákony zemí, v nichž působíme, jakož i státní a regionální regulační programy zaměřené na mezinárodní bezpečnost a mír. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení nejen na zasílání produktů. Kontrole obchodu podléhá také vnitrostátní a zahraniční výměna informací, včetně ových zpráv a přístupu na internet. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení. ZÁKLADNÍ POKYNY Přesná klasifikace. Stanovte a přidělte správné tarifní (HTS) číslo, abyste určili správnou výši cla a daně. Vždy mějte na paměti, že je zakázáno podceňování zboží na obchodních dokumentech a pokoušet se získat ekonomickou výhodu neoprávněným využíváním preferenčních celních sazeb ve snaze snížit celní poplatky a daně. Exportní klasifikace. Před vývozem ověřte exportní klasifikaci výrobku, softwaru nebo technologie, abyste zjistili, jestli je zapotřebí zvláštní oprávnění, například vývozní licence. Prověřování transakcí. Prověřujte transakce podle platných pravidel, která omezují transakce s určitými sankcionovanými zeměmi, osobami a zakázaným konečným využitím. Prověřování obchodních partnerů. Obchodní partnery, dodavatele a strany podílející se na Vašich transakcích prověřujte podle vládních seznamů a věnujte přiměřenou náležitou péči koncovým uživatelům a koncovému využití výrobku. Dále zkontrolujte, že transakce nejsou vedeny přes zprostředkovatele za účelem obcházení zákonů o kontrole obchodu. Využití celních deklarantů třetí strany. Přespříliš nespoléhejte na externí celní deklaranty a poskytovatele služeb a učiňte příslušná opatření, abychom my či naši zástupci poskytovali přesné a úplné informace státním orgánům ohledně ceny zboží, země původu a dalších požadovaných údajů zvláště u transakcí, u nichž neseme rizika jako dovozce či vývozce. 12

13 (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Kontrola obchodu (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Od nového zákazníka jsme obdrželi objednávku na neobvyklé množství speciálního paliva. Zákazník je ze země, kam můžeme zasílat zboží, ale slyšeli jsme, že tento zákazník může mít těsné vazby na režim v jisté zemi, kam nesmíme zasílat zboží. Je to velká zakázka a náš místní zástupce říká, že si nemáme dělat starosti. Stačí pouze předpokládat, že palivo bude využito v zemi, kam je zašleme, nebo je to problém? Odpověď: Z informací, které jste obdrželi, vyplývá, že palivo by mohlo být odesláno do zakázané země. Zjevně je zde tolik varovných signálů, že je nutné, abyste se dříve, než začnete jednat, poradili se se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad.? Strany, které dovážejí a vyvážejí americké výrobky, služby a technologie s dvojím použitím nebo vojenským využitím a pečlivě nezváží možné požadavky na dodržování amerických exportních předpisů nebo amerických předpisů o mezinárodním obchodování se zbraněmi. Strany, které by případně mohly být na vládních seznamech, nebo aktivity, u nichž existuje podezření, že by mohly mít spojitost s vývojem biologických či jaderných zbraní nebo jiných zbraní hromadného ničení, případně s využitím a/nebo uchováváním těchto zbraní. Fakturační nesrovnalosti u dováženého zboží, kde vystavená částka neodpovídá plné hodnotě zboží a/nebo dopravním nákladům a pojištění, popis zboží není úplný nebo není správně označena země původu. Převodní ceny mezi spřízněnými stranami (stranami v rámci skupiny Sojitz), které neodpovídají příslušným nákladům a ziskům. Jakákoli platba prodejci/vývozci nebo jakékoli zvýhodnění prodejce/vývozce, které není zahrnuto do fakturační ceny nebo jinak ohlášeno. klíčové hodnoty KH Transakce týkající se nových a neznámých podniků a obchodních partnerů, neznámých obchodních trhů, podezřelých plateb a dalších transakčních struktur a jakékoli další faktory, k nimž by mohly vzniknout připomínky. zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Výrobky regulované různými zákony. Důkladně pochopte vývozní a dovozní zákony, jakož i další zákonné požadavky země, do níž vyvážíte nebo dovážíte zboží, včetně, nikoli však výhradně, daňových zákonů, zákonů o ochraně životního prostředí a zákonů o potravinách. 13

14 Dodržování zásad v dodavatelském řetězci Spoléháme se na to, že naše síť dodavatelů a prodejců v dodavatelském řetězci dodává našim zákazníkům jakostní výrobky a služby. Je bezpodmínečně nutné, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli naše důsledné snahy o bezúhonné, bezpečné a spolehlivé obchodování na základě zákonných, účinných a korektních praktik. Bezvýhradné dodržování těchto zásad pomůže zajistit, aby naše vztahy s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci nepoškodily naši pověst. Je rozhodující, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli náš závazek vést naše obchodování bezúhonně, bezpečným a zajištěným způsobem. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování zákonů. Při práci s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci zajistěte dodržování platných pracovních a bezpečnostních zákonů, zákonů o ochraně zdraví a životního prostředí a zákonů o kontrole mezinárodního obchodu. Přiměřená protiriziková bezpečnostní opatření by měla fungovat v celém dodavatelském řetězci od výroby produktu přes globální transport až po doručení na místo určení. Prověřování. Své dodavatele a prodejce v dodavatelském řetězci prověřujte, abyste se ujistili, že mají dobrou pověst, jsou kvalifikovaní a schopní splnit platné požadavky na fyzické zabezpečení materiálů. Dříve, než od nich zakoupíte jakékoli materiály, součástky, výrobky nebo služby, je nejprve ohodnoťte a schvalte. Jakmile si vyberete prodejce, zajistěte jasné stanovení rozsahu spolupráce a jeho zakotvení v řádné smlouvě s prodejcem. Žádný střet zájmů. Zajistěte, aby spolupráce s dodavatelem nebo s prodejcem v dodavatelském řetězci nevytvořila skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Ochrana důvěrných a chráněných informací. Zabezpečte naše osobní údaje a další důvěrné a chráněné informace smlouvou o utajení a chraňte jakékoli dodavatelem poskytnuté osobní údaje a další informace zahrnuté do smlouvy o utajení. 14

15 (!) POZOR Dodržování zásad v dodavatelském řetězci (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Jeden z našich dodavatelů dodává kvalitní a spolehlivé výrobky za bezkonkurenčně nízké ceny, ale v jeho továrně jsem slyšel/a, jak si jeden z jeho pracovníků stěžuje na pracovní podmínky. Tento pracovník mi sdělil, že dodavatel poskytuje svým zaměstnancům špatné pracovní podmínky a nevyhovující pracovní prostředí a že platy jsou výrazně nižší, než nabízejí jiné firmy ve stejném průmyslovém odvětví a zeměpisné oblasti. Nemám v plánu něco podniknout, protože se nejedná o naši přidruženou společnost. Je v pořádku mlčet? Odpověď: Tento problém nepřehlížejte. Nejprve zvažte, jak jej řešit komunikací s pracovníky z Vašeho obchodního oddělení a všech dalších oddělení, kterých se tato záležitost týká, abyste zjistili, jestli lze tuto otázku nějak vhodně projednat s dodavatelem. V případě nutnosti vzneste dotaz na pracovníky regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a prohovořte s nimi, jaké jsou možnosti. Je to důležitá otázka naše pověst závisí na obchodování výhradně s dodavateli, kteří se odpovědně chovají ke svým pracovníkům a ke svému místnímu životnímu prostředí.? Dávejte pozor na tyto situace: Příležitosti najmout dodavatele a prodejce dodavatelského řetězce, kteří věnují zvýšenou pozornost otázkám životního prostředí, uplatňují zásady a postupy na ochranu životního prostředí a celkově považují ochranu celosvětového životního prostředí za svou prioritu. Výběr dodavatelů a prodejců bez náležité péče a aniž by prošli přiměřeným procesem konkurence a otevřené nabídky. Vyřizování státních zakázek a spolupráce s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci, kteří jsou při nákupu materiálu a služeb pro plnění státních dodávek obeznámeni s vládními akvizičními předpisy a dodržují je. klíčové hodnoty KH dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost 15

16 ZÁKLADNÍ POKYNY Odpovědnost za produkty Snažíme se zajistit, aby produkty dodávané našim zákazníkům byly bezpečné a vysoce jakostní. Často se přímo nepodílíme na výrobě produktů, které dodáváme a distribuujeme našim zákazníkům po celém světě. V takových případech je pro nás důležité zvážit, jak ověříme bezpečnost a jakost produktu a jak v každé fázi dodavatelského řetězce smluvně zajistíme potenciální záruku za výrobek mezi výrobcem, naším zákazníkem a námi. Dodržování zákonů. Důkladně se obeznamte s platnými zákony, požadavky na označení produktu, záručními a bezpečnostními normami a normami kontroly jakosti, postupy při nárokování záruky na výrobek a se zásadami ochrany zákazníků v souvislosti s produkty, které obdržíte od výrobců a dodáváte je a distribuujete našim zákazníkům. Odpovědnost za vady výrobku. Zajistěte, aby všechny produkty, které dodáváte a distribuujete našim zákazníkům, doprovázela standardní záruka výrobce na vady výrobku firemní pojištění není náhradou za řádnou záruční ochranu Vašich obchodních transakcí. Je pro nás důležité ověřit bezpečnost a kvalitu produktu, a smluvně zajistit potenciální záruku za výrobek. Nárok na odškodnění za vady výrobku. Po přijetí nároku na odškodnění sdělte všechny informace příslušným pracovníkům, urychleně ověřte všechna závažná fakta a zvláště u případů týkajících se veřejné bezpečnosti se po dohodě s vnitřním personálem společnosti snažte učinit přiměřené kroky, které by obecně předešly dalšímu ohrožení veřejné bezpečnosti a dalším nárokům na odškodnění za vady výrobku. Použití firemního názvu na výrobcích. Plně pochopte právní závažnost uvedení názvu naší firmy na výrobku jako prodejce, obchodního zástupce, výrobce, dovozce a podobně. Aby nedošlo ke zbytečné právní odpovědnosti, musí žádosti obchodních partnerů o využití názvu naší firmy posoudit zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. 16

17 Odpovědnost za produkty (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Naše společnost nakupuje produkty, prodává je a distribuuje. Rozumím tomu tak, že nemáme žádnou odpovědnost za vady výrobku a v případě nějakého problému nás nikdo nemůže zažalovat, protože nejsme zapojeni do přímé výroby žádných produktů. Chápu to správně? Odpověď: Vaše chápání je bohužel nesprávné. Podle zákonů v některých zemích nese odpovědnost za vady výrobku dovozce. Dokonce i v zemích, kde podobné zákony neplatí, existuje pravděpodobnost, že bychom mohli být žalováni, protože naše společnost distribuuje výrobky do místních obchodů k prodeji jednotlivým zákazníkům v různých zemích a místní obchody a jednotliví zákazníci nemají přímé spojení na výrobce. V zájmu omezení možnosti nároků na odškodnění za vady výrobku byste měli zajistit, aby ke každému produktu prodanému jednotlivým zákazníkům byla přiložena záruka výrobce a aby v ní byl jasně uveden rozsah pokrytí a postupy při vznesení nároku vůči výrobci. Obraťte se na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad s žádostí o pomoc při strukturaci příslušné záruky a při další ochraně Vašich obchodních transakcí.? (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nedostatečná kontrola jakosti u výrobce nebo dodavatele, včetně, nikoli však výhradně, kontroly jakosti a bezpečnosti potravinářských výrobků. Jestliže výrobce odmítne přiložit k produktu, který vyrábí a prodává, standardní záruky na výrobek. Koupě a prodej výrobků výhradně na základě objednávky, aniž byste nejprve od výrobce obdrželi záruku na výrobek, provedli dokumentaci záruky a rozpoznali další možná rizika. Nezdokumentované transakce týkající se prodeje výrobků mezi naší firmou a přidruženou společností. klíčové hodnoty KH chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem 17

18 Konkurence Věříme ve volnou a korektní soutěž. Většina zemí, kde působíme, má rozvinuté soutěžní právo a příslušné zákony, které mají rozvíjet volný, otevřený a konkurenční trh; a zakazovat smlouvy a úmluvy mezi konkurenty, které podrývají soutěž, například kartely a tajné dohody; regulovat protiprávní chování společností, které ovládají trh, například dravou cenovou tvorbu, vázání a stanovení cen; a vyžadovat hlášení, předběžnou kontrolu a v některých případech povolení k fúzi, akvizici a určitým dalším transakcím, aby nedošlo k transakcím, které by eliminovaly nebo podstatně omezily konkurenci. Zákony soutěže mají komplexní a globální dopad. V různých konkrétních situacích mohou působit odlišně, a proto je důležité, abyste už v počátcích procesu vyvíjení nových obchodních iniciativ spolupracovali se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Porušení zákonů soutěže nese potenciálně závažné důsledky pro naši firmu i pro zaměstnance. Postihy se pohybují v rozmezí od podstatných pokut až po odnětí svobody v některých zemích. ZÁKLADNÍ POKYNY Při jednání s konkurencí. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy s konkurencí výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani nekomunikujte s žádným konkurentem o: cenách, metodách stanovení cen, minimálních či maximálních cenách, stabilizaci cen; minulých, současných nebo budoucích hladinách akcií, produkci, prodejních kapacitách nebo objemu, včetně odsouhlasených kapacit k uzavření; podílu na trhu; obchodních či úvěrových podmínkách; nákladech, ziscích či maržích; a nabídce produktů či služeb, distribučních metodách. Při jednání s jakýmikoli osobami. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani s nikým nekomunikujte, včetně konkurentů, agentů/zástupců, makléřů, zákazníků a podobných osob o: předložení cenové nabídky nebo přípravě podmínek cenové nabídky z jakéhokoli jiného důvodu, než je získání zakázky; a omezení či stanovení ceny, o zákaznících či sortimentu, rozdělení území či trhů nebo stanovení jiných podmínek, za nichž naše firma nebo zákazník může opětovně prodat nebo pronajmout produkt či službu třetí straně. Otázky a odpovědi? Otázka: Jeden zaměstnanec naší konkurenční firmy mi nabídl, že si vyměníme informace o cenách nového výrobku. Také mě zajímá, jaké ceny jeho firma nabízí. Můžu si s ním vyměnit informace, když se v naší firmě nepodílím na vytváření cen? Odpověď: Ne, nesmíte si vyměnit žádné informace o cenách. Výměna informací o cenách může být důkazem dohody o stanovení cen, nebo může být přímo označena za dohodu o stanovení cen. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nabídnutí příznivých cen či slev pouze některým zákazníkům. Vázání nebo sdružování zboží a služeb (například smlouvy, které vyžadují od odběratele, jenž si chce zakoupit jeden výrobek, aby si též zakoupil druhý vázaný výrobek). Odpovídání na jakékoli průzkumy či ankety, v nichž jsou požadovány informace týkající se jakéhokoli aspektu stanovení cen. Členství v obchodním sdružení nebo účast na setkáních sponzorovaných obchodním sdružením. Výhradní dohody o nákupu či prodeji zboží nebo služeb (např. Smlouvy, které od firmy požadují, aby nakupovala či prodávala zboží pouze od naší firmy). 18

19 Střety zájmů Střet zájmů může vzniknout, když se Váš osobní zájem střetává, byť jen zdánlivě, se zájmy naší firmy. Všechna obchodní rozhodnutí byste měli činit výhradně v nejlepším zájmu naší firmy, a nikoli pro svůj osobní užitek. Musíte objektivně a efektivně pracovat pro naši firmu. ZÁKLADNÍ POKYNY Osobní finanční zájmy. Střet zájmů může nastat v případě, že Vy nebo Váš příbuzný máte finanční zájmy, práci nebo funkci v představenstvu jakéhokoli našeho konkurenta, dodavatele, distributora či prodejce. Dále může dojít ke střetu zájmů, jestliže Vy nebo Váš příbuzný máte přímo či nepřímo významnou finanční investici v jakékoli firmě, která je konkurentem naší firmy, obchoduje s ní nebo s ní chce obchodovat. Musíte svému nadřízenému oznámit, jaké máte Vy a Vaši příbuzní finanční zájmy, práci či funkce u jakýchkoli konkurentů, dodavatelů, distributorů a prodejců. Obchodní styky se spřízněnými stranami. Střet zájmů může vzniknout, když rodinný příslušník nebo někdo s jiným blízkým osobním vztahem k Vám pracuje ve Vašem oddělení nebo ve Vašem pracovním týmu. V těchto situacích je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Externí obchodní aktivity. Ke střetu zájmů může dojít, když máte druhé zaměstnání nebo vlastní podnikání, které by mohlo být v rozporu s Vašimi závazky vůči naší firmě. Nesmíte vzít jinou práci, která zasahuje do Vaší schopnosti vykonávat práci pro naši firmu, a před započetím takové činnosti možná budete muset obdržet povolení naší firmy. To může zahrnovat provozování externí obchodní činnosti během pracovní doby, využívání firemního majetku, vybavení či informací pro jiné než firemní účely a nastoupení do samostatného pracovního poměru u dodavatele, konkurenta nebo prodejce naší firmy. Poraďte se s místním pracovníkem oddělení lidských zdrojů (personalistou) nebo si prostudujte příručku a zásady pro zaměstnance ve Vašem regionu. Firemní příležitosti. Střet zájmů může vzniknout, když využijete osobní příležitosti na základě informací získaných prostřednictvím naší firmy, našich zákazníků, dodavatelů, smluvních partnerů, konzultantů či jiných obchodních partnerů. Naší firmě nesmíte konkurovat ani nesmíte osobně využít jakékoli příležitosti, kterou objevíte nebo získáte využitím firemního majetku, firemních informací či své funkce. Otázky a odpovědi? Otázka: Bratr mého nadřízeného si nedávno založil firmu, která obchoduje s produkty, jež konkurují obchodování naší firmy. Můj nadřízený je se svým bratrem často v kontaktu a zdá se, že spolu probírají obchodní záležitosti. Co mám dělat? Odpověď: Uvědomte svého nejvyššího nadřízeného nebo zástupce regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Oni určí, jestli se jedná o střet zájmů, a učiní příslušné kroky. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Členství v představenstvu firmy, kde byste mohli osobně ovlivnit naše obchodování s touto firmou, nebo vlastnění akcií takové firmy. Ovlivnění přidělení zakázek konkrétním dodavatelům, které vlastní nebo provozují Vaši příbuzní. Práce na částečný úvazek, která je v rozporu s firemními zájmy, i když ji neprovádíte v pracovní době. Dodávání produktů či služeb našim firemním zákazníkům prostřednictvím podniku, na němž jste zainteresováni, nebo na něm má zájem Váš příbuzný či blízký přítel. 19

20 Dary a pohoštění V mnoha kulturách je nedílnou součástí obchodování výměna pozorností, jako jsou například drobné dárky. V jiných kulturách je vzájemné obdarování a pohoštění přísně zakázáno. Mezi dary a pohoštění patří cokoli cenného, například finanční hotovost, slevy, půjčky, služby, odměny, doprava, využití firemního vozidla, využití rekreačních zařízení, akcie či jiné cenné papíry, stravování, sportovní události, golf, vstupenky a dárkové poukazy. Toto je další situace, kdy může dojít ke střetu zájmů. Poskytování či přijímání nepřiměřených dárků a pohoštění by mohlo poškodit naše podnikání a naši pověst a může být nezákonné. Poskytování a/nebo přijímání darů a pohoštění není vhodné, jestliže vytváří závazek, uvádí darující či obdarovanou osobu do situace, v níž ta či ona strana působí zaujatě, nebo jestliže je tak učiněno se záměrem ovlivnit obchodní rozhodnutí. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování platných zákonů a oborových norem. Musíte dodržovat místní zákony, předpisy, oborové normy a zvyklosti, případně přísnější zásady, které uplatňuje obchodní oddělení nebo které jsou platné v regionu Vaší působnosti. Rozsah platnosti zásad pro poskytování/přijímání darů a pohoštění. Pravidla pro poskytování/přijímání darů a pohoštění platí po celý rok i o svátcích a ve dnech pracovního volna, a neplatí pouze pro Vás, ale i pro Vašeho manžela/ Vaši manželku, partnera/partnerku nebo rodinné příslušníky. Přijetí nevhodného daru. Nabídku nevhodného daru či nevhodného pohoštění byste měli odmítnout. Pokud se ocitnete v situaci, kdy by odmítnutí daru uvedlo osobu, která jej nabízí, do rozpaků nebo by se jí dotklo, můžete dar jménem naší firmy přijmout a poté jej nahlásit svému nadřízenému. Vyvarujte se kompromitujících situací. Dbejte, aby nevznikl dojem, že dáváte či přijímáte úplatek, splátku na dluh nebo provizi, nebo že kompromitujete svou schopnost rozhodovat se v nejlepším zájmu naší společnosti. Otázky a odpovědi? Otázka: Dodavatel mi poslal digitální fotoaparát v době, kdy jsem tohoto dodavatele posuzoval jako potenciálního finalistu pro získání dodávky, na kterou dohlížím. Mohu tento dar přijmout? Odpověď: Ne, protože existuje možnost, že by to narušilo korektní a vyvážené rozhodování, nemůžete tento dar přijmout. Otázka: V zájmu budování vztahů s naším zákazníkem bych rád/a pozval/a některé jeho zástupce na oběd. Je to přijatelné? Odpověď: Záleží na regionálních zásadách a na interních zásadách zákazníka. Pozvání zástupců zákazníka na profesionální a pracovní úrovni na oběd za přiměřenou cenu lze povolit. Případné dotazy konzultujte s pracovníky regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Využití osobních finančních zdrojů k obcházení regionálních zásad o darech a pohoštění. Výměna darů, když se podílíte na aktuálním rozhodování o nákupu nebo na procesu přidělení zakázky. 20

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více