Kodex chování a etiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování a etiky"

Transkript

1 S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust.

2 Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než sto let neochvějně a důsledně usiluje o bezúhonné obchodování. Díky tomu jsme si vybudovali celosvětové renomé za zákonné a etické chování a získali jsme důvěru našich akcionářů. Jsme přesvědčení, že způsob obchodování je stejně důležitý jako dosažené výsledky, a proto se trvale snažíme ovlivňovat naše rozmanité funkce a globální perspektivu, abychom vybudovali podniky, které přispívají k místnímu rozvoji a jsou sociálně odpovědné. Byl bych rád, abyste všichni byli hrdí na to, že patříte do skupiny Sojitz, a aby se tato odrazila ve Vašem způsobu práce. Ať už je Vaše role v naší firmě jakákoli, Vámi učiněná rozhodnutí se odrážejí na naší pověsti a jsou rozhodující pro udržení našeho růstu a rozvoje. Tento Kodex chování a etiky (Kodex) stanovuje základní zásady a vysoké etické normy, které platí pro všechny firemní zaměstnance na celém světě. Vyzývám Vás, abyste využili zdroje uvedené v tomto Kodexu pro lepší pochopení, jak se tyto zásady týkají Vaší práce. Důsledně podporujeme a udržujeme pozitivní pracovní prostředí a kulturu otevřené komunikace, kde můžeme aktuálně klást otázky a vznášet připomínky. Žádám Vás, abyste si našli čas na prostudování a pochopení našeho Kodexu a řídili se jím, když se budete nacházet v náročné situaci. Bezúhonnou prací zaručujeme, že poroste naše pověst důvěryhodného obchodního partnera a že po řadu budoucích let budeme úspěšnou a dynamickou firmou. Yutaka Kase President & Generální ředitel (CEO) Sojitz Corporation 2

3 NAŠE OBCHODNÍ CHOVÁNÍ 11 Kontrola obchodu 12 Obsah Dodržování zásad v dodavatelském řetězci 14 Tento Kodex chování a etiky (Kodex) je rozdělen do pěti oddílů a na konci je uvedeno shrnutí jeho obsahu. Každý oddíl obsahuje obecné informace a dále následují konkrétní rady či pokyny týkající se Vaší pracovní činnosti. Jsou uvedeny pod titulem ZÁKLADNÍ POKYNY, POZOR a OTÁZKY A ODPOVĚDI. Zvláště prosím věnujte pozornost pokynům POZOR v každém oddílu. Jsou zde uvedeny konkrétní situace, s nimiž se můžete při práci setkat. Tyto a jiné podobné situace budou vyžadovat, abyste se poradili s firemními zdroji a učinili vhodná rozhodnutí. Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance skupiny Sojitz. Jestliže je v tomto Kodexu uvedeno naše firma, my nebo nás, znamená to všechny obchodní jednotky a dceřiné společnosti naší firemní skupiny na celém světě. Oznámení Generálního Ředitele (CEO) NAŠE HODNOTY Naše poslání a klíčové hodnoty Sociální odpovědnost firmy NAŠI ZAMĚSTNANCI Pozitivní prostředí Odpovědnost za produkty Konkurence Střety zájmů Dary a pohoštění Úplatkářství a korupce Prevence praní peněz a nekalých obchodních praktik Občanské a politické aktivity NÁŠ MAJETEK A INFORMACE Chráněné a důvěrné informace Ochrana osobních dat Vládní žádosti o poskytnutí informací Zneužívání vnitřních informací k obchodním transakcím NÁŠ PROGRAM DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A FIREMNÍCH ZÁSAD O programu dodržování zákonů a firemních zásad Etické rozhodování Hlášení přestupků Vyšetřovací proces SHRNUTÍ NAŠEHO KODEXU PLATNOST A OBJASNĚNÍ TOHOTO KODEXU CHOVÁNÍ A ETIKY Zdraví a bezpečnost 10 Zabezpečení informačních technologií (IT) 28 Vytváření a vedení obchodních záznamů 29 Vztahy s investory a médii 31 3

4 Naše hodnoty Důsledně žijeme a pracujeme podle určitých klíčových hodnot, které nám jsou vodítkem při rozhodování a jednání. Je pro nás důležité být odpovědným a dobrým firemním občanem a věnovat čas a zdroje na uskutečnění sociálních změn prostřednictvím našeho globálního obchodování. 4

5 Prohlášení skupiny Sojitz Skupina Sojitz vytváří nové zdroje bohatství propojováním světové ekonomiky, kultur a lidí v bezúhonném duchu. Slogan skupiny Sojitz 5

6 Naše poslání a klíčové hodnoty Naším posláním je porozumět rozmanitým potřebám a očekáváním našich obchodních partnerů na celém světě a bezúhonně tyto potřeby a očekávání plnit. Se všemi našimi obchodními partnery bez rozdílu - jak velkými, tak i malými - důsledně budujeme a upevňujeme své vztahy založené na důvěře a novými způsoby jim nabízíme nové hodnoty. KH zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Při plnění tohoto poslání se budeme v dobré víře snažit vždy: důsledně se soustředit na sladění obchodních výsledků a spokojenosti a úspěchu zainteresovaných subjektů dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem Žijeme v době proměnlivých vztahů, nových skutečností a zvýšeného tlaku na nás jako jednotlivce i jako příslušníky celosvětového společenství. Abychom si zachovali orientaci v etických otázkách, spoléháme se na tyto pevné, trvalé a časem prověřené klíčové hodnoty. 6

7 Sociální odpovědnost firmy (CSR) Sojitz Group Zásady sociální odpovědnosti firmy Budeme se snažit podnikat v harmonickém souladu se společností i s životním prostředím a důsledně plnit prohlášení skupiny Sojitz. V duchu našeho prohlášení skupiny Sojitz a našich zásad sociální odpovědnosti firmy jsme CSR označili za prioritu vedení a firemní hodnotu a uvědomujeme si, že plnění této odpovědnosti je součástí našeho firemního poslání. Být sociálně odpovědnými neznamená pouze splnit právní požadavky, ale jít za dodržování zákonů a investovat více do lidského kapitálu, do životního prostředí a vztahů s akcionáři. CSR Podle CSR znamená společenská odpovědnost nejen splnit právní požadavky, ale také učinit více, než požaduje zákon a zásady, a více investovat do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů s obchodními partnery. Přesáhnutí základních právních požadavků také může mít přímý dopad na produktivitu otvírá cestu ke zvládání změn a ke sladění sociálního rozvoje a zlepšené konkurenceschopnosti. Jako členové globálního společenství a dobří a odpovědní firemní občané se budeme v dobré víře snažit: začleněním hodnot CSR do naší klíčové strategie podnikání, struktury řízení a provozu přispívat k budování udržitelné společnosti; napomáhat zachování globálního životního prostředí a řešení otázek chudoby a porušování lidských práv; v obchodní činnosti postupovat spravedlivě a stavět se proti jakékoli nelegální diskriminaci a zastrašování zaměstnanců na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem; předcházet úplatkům a korupci v jakékoli formě, k níž by mohlo dojít v průběhu naší firemní činnosti. Další informace o CSR se zobrazí po klepnutí na odkaz Corporate Social Responsibility na webových stránkách nebo 7

8 Naši zaměstnanci Naše pracovní síla patří mezi naše nejcennější aktiva klíčového významu. Náš úspěch je možný jen díky jedinečné kombinaci vloh, zkušeností a hledisek každého zaměstnance. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž má každý jednotlivec své místo a respekt, které je bezpečné a zdravé a umožňuje našim zaměstnancům odvádět nejlepší práci. 8

9 Pozitivní prostředí Snažíme se vytvářet pozitivní pracovní prostředí, kde jsou respektována lidská práva a soukromí. Také usilujeme o podporu takového pracovního prostředí, kde nedochází k obtěžování ani k žádné diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity, společenského statusu nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem. Dále se snažíme trvale zlepšovat otevřenost našeho pracoviště kladením důrazu na komunikaci mezi zaměstnanci a nadřízenými, jakož i mezi všemi zaměstnanci, zvláště s ohledem na naše rozmanité výchozí prostředí, aby každý mohl lépe plnit své pracovní povinnosti, s větší vzájemnou úctou a důvěrou. Chápeme, že je důležité dosáhnout vyváženosti mezi prací a soukromým životem, a všechny své zaměstnance v této snaze podporujeme. ZÁKLADNÍ POKYNY Rovné pracovní příležitosti. Naší zásadou je poskytovat rovné pracovní příležitosti zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání, v souladu se zákony jednotlivých zemí, v nichž obchodně působíme. Pracovní praktiky. Provozujeme korektní pracovní praktiky; zvláště pak nevyužíváme nucenou nebo nájemnou práci dětí. Vzájemný respekt. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž je každý respektován, a nepřipouštíme obtěžování, které může zahrnovat, nikoli však výhradně, výroky, y, gesta či jednání, které jsou urážlivé, nevyžádané, zastrašující, zasahují do pracovního výkonu nebo druhé osobě způsobují zneklidnění, ponížení či újmu. Otázky a odpovědi? Otázka: Můj spolupracovník se vyptává druhého spolupracovníka odlišného národnostního původu na jeho rasu a vtipkuje na toto téma. Zjevně to dělá částečně ze zvědavosti. Zdá se, že druhému kolegovi to nijak zvlášť nevadí, ale mohl by to být problém? Odpověď: Ano, toto chování se neslučuje s našimi normami. Mějte prosím na paměti, že nevhodné poznámky o osobních charakteristikách druhého zaměstnance lze považovat za diskriminační chování či obtěžování. I když to Vašemu kolegovi nevadí, obraťte se prosím na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a situaci s nimi proberte. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nevhodné uplatňování autority ze strany nadřízeného vůči podřízenému, překračující přiměřenou úroveň. Nežádoucí sexuální návrhy vůči jinému zaměstnanci/ zaměstnankyni nebo osobě, s níž pracujete. 9

10 Zdraví a bezpečnost Jednou z našich klíčových hodnot je ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Prostřednictvím vedení managementu firmy a spolupráce zaměstnanců důsledně usilujeme o vytvoření bezpečného pracoviště. Všichni máme povinnost včetně těch z nás, kteří pracují přímo ve výrobě dodržovat příslušné zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla, postupy a upozornění, abychom chránili sebe, své spolupracovníky a firemní zákazníky. Jsme přesvědčeni, že každodenní péče o zdraví a bezpečnost je důležitá pro každého z nás. ZÁKLADNÍ POKYNY Nebezpečné jednání. Co nejdříve upozorněte svého nadřízeného na jakékoli nebezpečné jednání, rizikové chování, krizovou situaci nebo nežádoucí expozici, která ohrožuje zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby. V případě úrazu. Veškeré úrazy ihned řádně oznamte. Okamžité a přesné oznámení nám pomáhá přijmout preventivní opatření, aby nedocházelo k dalším úrazům. Neohlášení úrazu může zvýšit riziko opakovaného výskytu, zdržet poskytnutí náležité lékařské péče a mohlo by naši firmu vystavit značným postihům a pokutám. Pracovní způsobilost. Na půdě firmy nepovolujeme držení, užívání či prodej nepovolených drog, ani výkon pracovní činnosti pod vlivem alkoholu nebo nepovolených drog. Násilí na pracovišti. Na půdě firmy nebo během jakékoli firemní činnosti je zakázáno vyhrožování, násilné činy či zastrašování nebo držení či prodej střelných či jiných zbraní. Otázky a odpovědi? Otázka: Zaslechl/a jsem, jak můj kolega vyhrožuje jinému zaměstnanci, který se bál tuto situaci ohlásit. Co mám dělat? Odpověď: Neprodleně o tomto incidentu řekněte svému nadřízenému či zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Nestrpíme násilné jednání ani vyhrožování násilím a všechna oznámení řádně a důkladně vyšetříme. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Porušení firemních zásad a příslušných pracovních zákonů, které se týkají omezení pracovní doby. Riskantní pracovní činnosti a podmínky, včetně: nedodržování místních dopravních předpisů, včetně řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu; nepoužívání ochranného vybavení nebo nedodržování firemních bezpečnostních norem; manipulace s bezpečnostními nebo ochrannými prvky na vybavení a strojích nebo blokování požárních či nouzových východů. Nedodržování firemních zásad pro přepravu a likvidaci nebezpečných látek a chemikálií. 10

11 Naše obchodní chování Pro naše vztahy s obchodními partnery, zákazníky, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými subjekty je nepostradatelná důvěra, vzájemná úcta a etické chování. V těchto vztazích musíme provozovat obchodní činnost s naprostou bezúhonností, za dodržování nejvyšších etických norem musíme vždy dbát, aby naše chování odpovídalo duchu i liteře firemních zásad, platných zákonů a předpisů a s uplatněním dobrého obchodního úsudku. 11

12 Kontrola obchodu Důsledně dodržujeme příslušné zákony o kontrole obchodu a další související zákony zemí, v nichž působíme, jakož i státní a regionální regulační programy zaměřené na mezinárodní bezpečnost a mír. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení nejen na zasílání produktů. Kontrole obchodu podléhá také vnitrostátní a zahraniční výměna informací, včetně ových zpráv a přístupu na internet. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení. ZÁKLADNÍ POKYNY Přesná klasifikace. Stanovte a přidělte správné tarifní (HTS) číslo, abyste určili správnou výši cla a daně. Vždy mějte na paměti, že je zakázáno podceňování zboží na obchodních dokumentech a pokoušet se získat ekonomickou výhodu neoprávněným využíváním preferenčních celních sazeb ve snaze snížit celní poplatky a daně. Exportní klasifikace. Před vývozem ověřte exportní klasifikaci výrobku, softwaru nebo technologie, abyste zjistili, jestli je zapotřebí zvláštní oprávnění, například vývozní licence. Prověřování transakcí. Prověřujte transakce podle platných pravidel, která omezují transakce s určitými sankcionovanými zeměmi, osobami a zakázaným konečným využitím. Prověřování obchodních partnerů. Obchodní partnery, dodavatele a strany podílející se na Vašich transakcích prověřujte podle vládních seznamů a věnujte přiměřenou náležitou péči koncovým uživatelům a koncovému využití výrobku. Dále zkontrolujte, že transakce nejsou vedeny přes zprostředkovatele za účelem obcházení zákonů o kontrole obchodu. Využití celních deklarantů třetí strany. Přespříliš nespoléhejte na externí celní deklaranty a poskytovatele služeb a učiňte příslušná opatření, abychom my či naši zástupci poskytovali přesné a úplné informace státním orgánům ohledně ceny zboží, země původu a dalších požadovaných údajů zvláště u transakcí, u nichž neseme rizika jako dovozce či vývozce. 12

13 (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Kontrola obchodu (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Od nového zákazníka jsme obdrželi objednávku na neobvyklé množství speciálního paliva. Zákazník je ze země, kam můžeme zasílat zboží, ale slyšeli jsme, že tento zákazník může mít těsné vazby na režim v jisté zemi, kam nesmíme zasílat zboží. Je to velká zakázka a náš místní zástupce říká, že si nemáme dělat starosti. Stačí pouze předpokládat, že palivo bude využito v zemi, kam je zašleme, nebo je to problém? Odpověď: Z informací, které jste obdrželi, vyplývá, že palivo by mohlo být odesláno do zakázané země. Zjevně je zde tolik varovných signálů, že je nutné, abyste se dříve, než začnete jednat, poradili se se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad.? Strany, které dovážejí a vyvážejí americké výrobky, služby a technologie s dvojím použitím nebo vojenským využitím a pečlivě nezváží možné požadavky na dodržování amerických exportních předpisů nebo amerických předpisů o mezinárodním obchodování se zbraněmi. Strany, které by případně mohly být na vládních seznamech, nebo aktivity, u nichž existuje podezření, že by mohly mít spojitost s vývojem biologických či jaderných zbraní nebo jiných zbraní hromadného ničení, případně s využitím a/nebo uchováváním těchto zbraní. Fakturační nesrovnalosti u dováženého zboží, kde vystavená částka neodpovídá plné hodnotě zboží a/nebo dopravním nákladům a pojištění, popis zboží není úplný nebo není správně označena země původu. Převodní ceny mezi spřízněnými stranami (stranami v rámci skupiny Sojitz), které neodpovídají příslušným nákladům a ziskům. Jakákoli platba prodejci/vývozci nebo jakékoli zvýhodnění prodejce/vývozce, které není zahrnuto do fakturační ceny nebo jinak ohlášeno. klíčové hodnoty KH Transakce týkající se nových a neznámých podniků a obchodních partnerů, neznámých obchodních trhů, podezřelých plateb a dalších transakčních struktur a jakékoli další faktory, k nimž by mohly vzniknout připomínky. zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Výrobky regulované různými zákony. Důkladně pochopte vývozní a dovozní zákony, jakož i další zákonné požadavky země, do níž vyvážíte nebo dovážíte zboží, včetně, nikoli však výhradně, daňových zákonů, zákonů o ochraně životního prostředí a zákonů o potravinách. 13

14 Dodržování zásad v dodavatelském řetězci Spoléháme se na to, že naše síť dodavatelů a prodejců v dodavatelském řetězci dodává našim zákazníkům jakostní výrobky a služby. Je bezpodmínečně nutné, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli naše důsledné snahy o bezúhonné, bezpečné a spolehlivé obchodování na základě zákonných, účinných a korektních praktik. Bezvýhradné dodržování těchto zásad pomůže zajistit, aby naše vztahy s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci nepoškodily naši pověst. Je rozhodující, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli náš závazek vést naše obchodování bezúhonně, bezpečným a zajištěným způsobem. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování zákonů. Při práci s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci zajistěte dodržování platných pracovních a bezpečnostních zákonů, zákonů o ochraně zdraví a životního prostředí a zákonů o kontrole mezinárodního obchodu. Přiměřená protiriziková bezpečnostní opatření by měla fungovat v celém dodavatelském řetězci od výroby produktu přes globální transport až po doručení na místo určení. Prověřování. Své dodavatele a prodejce v dodavatelském řetězci prověřujte, abyste se ujistili, že mají dobrou pověst, jsou kvalifikovaní a schopní splnit platné požadavky na fyzické zabezpečení materiálů. Dříve, než od nich zakoupíte jakékoli materiály, součástky, výrobky nebo služby, je nejprve ohodnoťte a schvalte. Jakmile si vyberete prodejce, zajistěte jasné stanovení rozsahu spolupráce a jeho zakotvení v řádné smlouvě s prodejcem. Žádný střet zájmů. Zajistěte, aby spolupráce s dodavatelem nebo s prodejcem v dodavatelském řetězci nevytvořila skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Ochrana důvěrných a chráněných informací. Zabezpečte naše osobní údaje a další důvěrné a chráněné informace smlouvou o utajení a chraňte jakékoli dodavatelem poskytnuté osobní údaje a další informace zahrnuté do smlouvy o utajení. 14

15 (!) POZOR Dodržování zásad v dodavatelském řetězci (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Jeden z našich dodavatelů dodává kvalitní a spolehlivé výrobky za bezkonkurenčně nízké ceny, ale v jeho továrně jsem slyšel/a, jak si jeden z jeho pracovníků stěžuje na pracovní podmínky. Tento pracovník mi sdělil, že dodavatel poskytuje svým zaměstnancům špatné pracovní podmínky a nevyhovující pracovní prostředí a že platy jsou výrazně nižší, než nabízejí jiné firmy ve stejném průmyslovém odvětví a zeměpisné oblasti. Nemám v plánu něco podniknout, protože se nejedná o naši přidruženou společnost. Je v pořádku mlčet? Odpověď: Tento problém nepřehlížejte. Nejprve zvažte, jak jej řešit komunikací s pracovníky z Vašeho obchodního oddělení a všech dalších oddělení, kterých se tato záležitost týká, abyste zjistili, jestli lze tuto otázku nějak vhodně projednat s dodavatelem. V případě nutnosti vzneste dotaz na pracovníky regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a prohovořte s nimi, jaké jsou možnosti. Je to důležitá otázka naše pověst závisí na obchodování výhradně s dodavateli, kteří se odpovědně chovají ke svým pracovníkům a ke svému místnímu životnímu prostředí.? Dávejte pozor na tyto situace: Příležitosti najmout dodavatele a prodejce dodavatelského řetězce, kteří věnují zvýšenou pozornost otázkám životního prostředí, uplatňují zásady a postupy na ochranu životního prostředí a celkově považují ochranu celosvětového životního prostředí za svou prioritu. Výběr dodavatelů a prodejců bez náležité péče a aniž by prošli přiměřeným procesem konkurence a otevřené nabídky. Vyřizování státních zakázek a spolupráce s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci, kteří jsou při nákupu materiálu a služeb pro plnění státních dodávek obeznámeni s vládními akvizičními předpisy a dodržují je. klíčové hodnoty KH dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost 15

16 ZÁKLADNÍ POKYNY Odpovědnost za produkty Snažíme se zajistit, aby produkty dodávané našim zákazníkům byly bezpečné a vysoce jakostní. Často se přímo nepodílíme na výrobě produktů, které dodáváme a distribuujeme našim zákazníkům po celém světě. V takových případech je pro nás důležité zvážit, jak ověříme bezpečnost a jakost produktu a jak v každé fázi dodavatelského řetězce smluvně zajistíme potenciální záruku za výrobek mezi výrobcem, naším zákazníkem a námi. Dodržování zákonů. Důkladně se obeznamte s platnými zákony, požadavky na označení produktu, záručními a bezpečnostními normami a normami kontroly jakosti, postupy při nárokování záruky na výrobek a se zásadami ochrany zákazníků v souvislosti s produkty, které obdržíte od výrobců a dodáváte je a distribuujete našim zákazníkům. Odpovědnost za vady výrobku. Zajistěte, aby všechny produkty, které dodáváte a distribuujete našim zákazníkům, doprovázela standardní záruka výrobce na vady výrobku firemní pojištění není náhradou za řádnou záruční ochranu Vašich obchodních transakcí. Je pro nás důležité ověřit bezpečnost a kvalitu produktu, a smluvně zajistit potenciální záruku za výrobek. Nárok na odškodnění za vady výrobku. Po přijetí nároku na odškodnění sdělte všechny informace příslušným pracovníkům, urychleně ověřte všechna závažná fakta a zvláště u případů týkajících se veřejné bezpečnosti se po dohodě s vnitřním personálem společnosti snažte učinit přiměřené kroky, které by obecně předešly dalšímu ohrožení veřejné bezpečnosti a dalším nárokům na odškodnění za vady výrobku. Použití firemního názvu na výrobcích. Plně pochopte právní závažnost uvedení názvu naší firmy na výrobku jako prodejce, obchodního zástupce, výrobce, dovozce a podobně. Aby nedošlo ke zbytečné právní odpovědnosti, musí žádosti obchodních partnerů o využití názvu naší firmy posoudit zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. 16

17 Odpovědnost za produkty (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Naše společnost nakupuje produkty, prodává je a distribuuje. Rozumím tomu tak, že nemáme žádnou odpovědnost za vady výrobku a v případě nějakého problému nás nikdo nemůže zažalovat, protože nejsme zapojeni do přímé výroby žádných produktů. Chápu to správně? Odpověď: Vaše chápání je bohužel nesprávné. Podle zákonů v některých zemích nese odpovědnost za vady výrobku dovozce. Dokonce i v zemích, kde podobné zákony neplatí, existuje pravděpodobnost, že bychom mohli být žalováni, protože naše společnost distribuuje výrobky do místních obchodů k prodeji jednotlivým zákazníkům v různých zemích a místní obchody a jednotliví zákazníci nemají přímé spojení na výrobce. V zájmu omezení možnosti nároků na odškodnění za vady výrobku byste měli zajistit, aby ke každému produktu prodanému jednotlivým zákazníkům byla přiložena záruka výrobce a aby v ní byl jasně uveden rozsah pokrytí a postupy při vznesení nároku vůči výrobci. Obraťte se na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad s žádostí o pomoc při strukturaci příslušné záruky a při další ochraně Vašich obchodních transakcí.? (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nedostatečná kontrola jakosti u výrobce nebo dodavatele, včetně, nikoli však výhradně, kontroly jakosti a bezpečnosti potravinářských výrobků. Jestliže výrobce odmítne přiložit k produktu, který vyrábí a prodává, standardní záruky na výrobek. Koupě a prodej výrobků výhradně na základě objednávky, aniž byste nejprve od výrobce obdrželi záruku na výrobek, provedli dokumentaci záruky a rozpoznali další možná rizika. Nezdokumentované transakce týkající se prodeje výrobků mezi naší firmou a přidruženou společností. klíčové hodnoty KH chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem 17

18 Konkurence Věříme ve volnou a korektní soutěž. Většina zemí, kde působíme, má rozvinuté soutěžní právo a příslušné zákony, které mají rozvíjet volný, otevřený a konkurenční trh; a zakazovat smlouvy a úmluvy mezi konkurenty, které podrývají soutěž, například kartely a tajné dohody; regulovat protiprávní chování společností, které ovládají trh, například dravou cenovou tvorbu, vázání a stanovení cen; a vyžadovat hlášení, předběžnou kontrolu a v některých případech povolení k fúzi, akvizici a určitým dalším transakcím, aby nedošlo k transakcím, které by eliminovaly nebo podstatně omezily konkurenci. Zákony soutěže mají komplexní a globální dopad. V různých konkrétních situacích mohou působit odlišně, a proto je důležité, abyste už v počátcích procesu vyvíjení nových obchodních iniciativ spolupracovali se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Porušení zákonů soutěže nese potenciálně závažné důsledky pro naši firmu i pro zaměstnance. Postihy se pohybují v rozmezí od podstatných pokut až po odnětí svobody v některých zemích. ZÁKLADNÍ POKYNY Při jednání s konkurencí. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy s konkurencí výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani nekomunikujte s žádným konkurentem o: cenách, metodách stanovení cen, minimálních či maximálních cenách, stabilizaci cen; minulých, současných nebo budoucích hladinách akcií, produkci, prodejních kapacitách nebo objemu, včetně odsouhlasených kapacit k uzavření; podílu na trhu; obchodních či úvěrových podmínkách; nákladech, ziscích či maržích; a nabídce produktů či služeb, distribučních metodách. Při jednání s jakýmikoli osobami. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani s nikým nekomunikujte, včetně konkurentů, agentů/zástupců, makléřů, zákazníků a podobných osob o: předložení cenové nabídky nebo přípravě podmínek cenové nabídky z jakéhokoli jiného důvodu, než je získání zakázky; a omezení či stanovení ceny, o zákaznících či sortimentu, rozdělení území či trhů nebo stanovení jiných podmínek, za nichž naše firma nebo zákazník může opětovně prodat nebo pronajmout produkt či službu třetí straně. Otázky a odpovědi? Otázka: Jeden zaměstnanec naší konkurenční firmy mi nabídl, že si vyměníme informace o cenách nového výrobku. Také mě zajímá, jaké ceny jeho firma nabízí. Můžu si s ním vyměnit informace, když se v naší firmě nepodílím na vytváření cen? Odpověď: Ne, nesmíte si vyměnit žádné informace o cenách. Výměna informací o cenách může být důkazem dohody o stanovení cen, nebo může být přímo označena za dohodu o stanovení cen. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nabídnutí příznivých cen či slev pouze některým zákazníkům. Vázání nebo sdružování zboží a služeb (například smlouvy, které vyžadují od odběratele, jenž si chce zakoupit jeden výrobek, aby si též zakoupil druhý vázaný výrobek). Odpovídání na jakékoli průzkumy či ankety, v nichž jsou požadovány informace týkající se jakéhokoli aspektu stanovení cen. Členství v obchodním sdružení nebo účast na setkáních sponzorovaných obchodním sdružením. Výhradní dohody o nákupu či prodeji zboží nebo služeb (např. Smlouvy, které od firmy požadují, aby nakupovala či prodávala zboží pouze od naší firmy). 18

19 Střety zájmů Střet zájmů může vzniknout, když se Váš osobní zájem střetává, byť jen zdánlivě, se zájmy naší firmy. Všechna obchodní rozhodnutí byste měli činit výhradně v nejlepším zájmu naší firmy, a nikoli pro svůj osobní užitek. Musíte objektivně a efektivně pracovat pro naši firmu. ZÁKLADNÍ POKYNY Osobní finanční zájmy. Střet zájmů může nastat v případě, že Vy nebo Váš příbuzný máte finanční zájmy, práci nebo funkci v představenstvu jakéhokoli našeho konkurenta, dodavatele, distributora či prodejce. Dále může dojít ke střetu zájmů, jestliže Vy nebo Váš příbuzný máte přímo či nepřímo významnou finanční investici v jakékoli firmě, která je konkurentem naší firmy, obchoduje s ní nebo s ní chce obchodovat. Musíte svému nadřízenému oznámit, jaké máte Vy a Vaši příbuzní finanční zájmy, práci či funkce u jakýchkoli konkurentů, dodavatelů, distributorů a prodejců. Obchodní styky se spřízněnými stranami. Střet zájmů může vzniknout, když rodinný příslušník nebo někdo s jiným blízkým osobním vztahem k Vám pracuje ve Vašem oddělení nebo ve Vašem pracovním týmu. V těchto situacích je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Externí obchodní aktivity. Ke střetu zájmů může dojít, když máte druhé zaměstnání nebo vlastní podnikání, které by mohlo být v rozporu s Vašimi závazky vůči naší firmě. Nesmíte vzít jinou práci, která zasahuje do Vaší schopnosti vykonávat práci pro naši firmu, a před započetím takové činnosti možná budete muset obdržet povolení naší firmy. To může zahrnovat provozování externí obchodní činnosti během pracovní doby, využívání firemního majetku, vybavení či informací pro jiné než firemní účely a nastoupení do samostatného pracovního poměru u dodavatele, konkurenta nebo prodejce naší firmy. Poraďte se s místním pracovníkem oddělení lidských zdrojů (personalistou) nebo si prostudujte příručku a zásady pro zaměstnance ve Vašem regionu. Firemní příležitosti. Střet zájmů může vzniknout, když využijete osobní příležitosti na základě informací získaných prostřednictvím naší firmy, našich zákazníků, dodavatelů, smluvních partnerů, konzultantů či jiných obchodních partnerů. Naší firmě nesmíte konkurovat ani nesmíte osobně využít jakékoli příležitosti, kterou objevíte nebo získáte využitím firemního majetku, firemních informací či své funkce. Otázky a odpovědi? Otázka: Bratr mého nadřízeného si nedávno založil firmu, která obchoduje s produkty, jež konkurují obchodování naší firmy. Můj nadřízený je se svým bratrem často v kontaktu a zdá se, že spolu probírají obchodní záležitosti. Co mám dělat? Odpověď: Uvědomte svého nejvyššího nadřízeného nebo zástupce regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Oni určí, jestli se jedná o střet zájmů, a učiní příslušné kroky. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Členství v představenstvu firmy, kde byste mohli osobně ovlivnit naše obchodování s touto firmou, nebo vlastnění akcií takové firmy. Ovlivnění přidělení zakázek konkrétním dodavatelům, které vlastní nebo provozují Vaši příbuzní. Práce na částečný úvazek, která je v rozporu s firemními zájmy, i když ji neprovádíte v pracovní době. Dodávání produktů či služeb našim firemním zákazníkům prostřednictvím podniku, na němž jste zainteresováni, nebo na něm má zájem Váš příbuzný či blízký přítel. 19

20 Dary a pohoštění V mnoha kulturách je nedílnou součástí obchodování výměna pozorností, jako jsou například drobné dárky. V jiných kulturách je vzájemné obdarování a pohoštění přísně zakázáno. Mezi dary a pohoštění patří cokoli cenného, například finanční hotovost, slevy, půjčky, služby, odměny, doprava, využití firemního vozidla, využití rekreačních zařízení, akcie či jiné cenné papíry, stravování, sportovní události, golf, vstupenky a dárkové poukazy. Toto je další situace, kdy může dojít ke střetu zájmů. Poskytování či přijímání nepřiměřených dárků a pohoštění by mohlo poškodit naše podnikání a naši pověst a může být nezákonné. Poskytování a/nebo přijímání darů a pohoštění není vhodné, jestliže vytváří závazek, uvádí darující či obdarovanou osobu do situace, v níž ta či ona strana působí zaujatě, nebo jestliže je tak učiněno se záměrem ovlivnit obchodní rozhodnutí. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování platných zákonů a oborových norem. Musíte dodržovat místní zákony, předpisy, oborové normy a zvyklosti, případně přísnější zásady, které uplatňuje obchodní oddělení nebo které jsou platné v regionu Vaší působnosti. Rozsah platnosti zásad pro poskytování/přijímání darů a pohoštění. Pravidla pro poskytování/přijímání darů a pohoštění platí po celý rok i o svátcích a ve dnech pracovního volna, a neplatí pouze pro Vás, ale i pro Vašeho manžela/ Vaši manželku, partnera/partnerku nebo rodinné příslušníky. Přijetí nevhodného daru. Nabídku nevhodného daru či nevhodného pohoštění byste měli odmítnout. Pokud se ocitnete v situaci, kdy by odmítnutí daru uvedlo osobu, která jej nabízí, do rozpaků nebo by se jí dotklo, můžete dar jménem naší firmy přijmout a poté jej nahlásit svému nadřízenému. Vyvarujte se kompromitujících situací. Dbejte, aby nevznikl dojem, že dáváte či přijímáte úplatek, splátku na dluh nebo provizi, nebo že kompromitujete svou schopnost rozhodovat se v nejlepším zájmu naší společnosti. Otázky a odpovědi? Otázka: Dodavatel mi poslal digitální fotoaparát v době, kdy jsem tohoto dodavatele posuzoval jako potenciálního finalistu pro získání dodávky, na kterou dohlížím. Mohu tento dar přijmout? Odpověď: Ne, protože existuje možnost, že by to narušilo korektní a vyvážené rozhodování, nemůžete tento dar přijmout. Otázka: V zájmu budování vztahů s naším zákazníkem bych rád/a pozval/a některé jeho zástupce na oběd. Je to přijatelné? Odpověď: Záleží na regionálních zásadách a na interních zásadách zákazníka. Pozvání zástupců zákazníka na profesionální a pracovní úrovni na oběd za přiměřenou cenu lze povolit. Případné dotazy konzultujte s pracovníky regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Využití osobních finančních zdrojů k obcházení regionálních zásad o darech a pohoštění. Výměna darů, když se podílíte na aktuálním rozhodování o nákupu nebo na procesu přidělení zakázky. 20

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Revize, srpen 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Revize, srpen 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Revize, srpen 2010 A. Účel Účelem těchto zásad používání informačních technologií (dále jen zásady ) je poskytnutí směrnic týkajících

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena.

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. ETICKÝ KODEX 2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva, ochranné známky a zapsané ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Logo a design loga Aramark a Starperson

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více