Kodex chování a etiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování a etiky"

Transkript

1 S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust.

2 Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než sto let neochvějně a důsledně usiluje o bezúhonné obchodování. Díky tomu jsme si vybudovali celosvětové renomé za zákonné a etické chování a získali jsme důvěru našich akcionářů. Jsme přesvědčení, že způsob obchodování je stejně důležitý jako dosažené výsledky, a proto se trvale snažíme ovlivňovat naše rozmanité funkce a globální perspektivu, abychom vybudovali podniky, které přispívají k místnímu rozvoji a jsou sociálně odpovědné. Byl bych rád, abyste všichni byli hrdí na to, že patříte do skupiny Sojitz, a aby se tato odrazila ve Vašem způsobu práce. Ať už je Vaše role v naší firmě jakákoli, Vámi učiněná rozhodnutí se odrážejí na naší pověsti a jsou rozhodující pro udržení našeho růstu a rozvoje. Tento Kodex chování a etiky (Kodex) stanovuje základní zásady a vysoké etické normy, které platí pro všechny firemní zaměstnance na celém světě. Vyzývám Vás, abyste využili zdroje uvedené v tomto Kodexu pro lepší pochopení, jak se tyto zásady týkají Vaší práce. Důsledně podporujeme a udržujeme pozitivní pracovní prostředí a kulturu otevřené komunikace, kde můžeme aktuálně klást otázky a vznášet připomínky. Žádám Vás, abyste si našli čas na prostudování a pochopení našeho Kodexu a řídili se jím, když se budete nacházet v náročné situaci. Bezúhonnou prací zaručujeme, že poroste naše pověst důvěryhodného obchodního partnera a že po řadu budoucích let budeme úspěšnou a dynamickou firmou. Yutaka Kase President & Generální ředitel (CEO) Sojitz Corporation 2

3 NAŠE OBCHODNÍ CHOVÁNÍ 11 Kontrola obchodu 12 Obsah Dodržování zásad v dodavatelském řetězci 14 Tento Kodex chování a etiky (Kodex) je rozdělen do pěti oddílů a na konci je uvedeno shrnutí jeho obsahu. Každý oddíl obsahuje obecné informace a dále následují konkrétní rady či pokyny týkající se Vaší pracovní činnosti. Jsou uvedeny pod titulem ZÁKLADNÍ POKYNY, POZOR a OTÁZKY A ODPOVĚDI. Zvláště prosím věnujte pozornost pokynům POZOR v každém oddílu. Jsou zde uvedeny konkrétní situace, s nimiž se můžete při práci setkat. Tyto a jiné podobné situace budou vyžadovat, abyste se poradili s firemními zdroji a učinili vhodná rozhodnutí. Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance skupiny Sojitz. Jestliže je v tomto Kodexu uvedeno naše firma, my nebo nás, znamená to všechny obchodní jednotky a dceřiné společnosti naší firemní skupiny na celém světě. Oznámení Generálního Ředitele (CEO) NAŠE HODNOTY Naše poslání a klíčové hodnoty Sociální odpovědnost firmy NAŠI ZAMĚSTNANCI Pozitivní prostředí Odpovědnost za produkty Konkurence Střety zájmů Dary a pohoštění Úplatkářství a korupce Prevence praní peněz a nekalých obchodních praktik Občanské a politické aktivity NÁŠ MAJETEK A INFORMACE Chráněné a důvěrné informace Ochrana osobních dat Vládní žádosti o poskytnutí informací Zneužívání vnitřních informací k obchodním transakcím NÁŠ PROGRAM DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A FIREMNÍCH ZÁSAD O programu dodržování zákonů a firemních zásad Etické rozhodování Hlášení přestupků Vyšetřovací proces SHRNUTÍ NAŠEHO KODEXU PLATNOST A OBJASNĚNÍ TOHOTO KODEXU CHOVÁNÍ A ETIKY Zdraví a bezpečnost 10 Zabezpečení informačních technologií (IT) 28 Vytváření a vedení obchodních záznamů 29 Vztahy s investory a médii 31 3

4 Naše hodnoty Důsledně žijeme a pracujeme podle určitých klíčových hodnot, které nám jsou vodítkem při rozhodování a jednání. Je pro nás důležité být odpovědným a dobrým firemním občanem a věnovat čas a zdroje na uskutečnění sociálních změn prostřednictvím našeho globálního obchodování. 4

5 Prohlášení skupiny Sojitz Skupina Sojitz vytváří nové zdroje bohatství propojováním světové ekonomiky, kultur a lidí v bezúhonném duchu. Slogan skupiny Sojitz 5

6 Naše poslání a klíčové hodnoty Naším posláním je porozumět rozmanitým potřebám a očekáváním našich obchodních partnerů na celém světě a bezúhonně tyto potřeby a očekávání plnit. Se všemi našimi obchodními partnery bez rozdílu - jak velkými, tak i malými - důsledně budujeme a upevňujeme své vztahy založené na důvěře a novými způsoby jim nabízíme nové hodnoty. KH zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Při plnění tohoto poslání se budeme v dobré víře snažit vždy: důsledně se soustředit na sladění obchodních výsledků a spokojenosti a úspěchu zainteresovaných subjektů dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem Žijeme v době proměnlivých vztahů, nových skutečností a zvýšeného tlaku na nás jako jednotlivce i jako příslušníky celosvětového společenství. Abychom si zachovali orientaci v etických otázkách, spoléháme se na tyto pevné, trvalé a časem prověřené klíčové hodnoty. 6

7 Sociální odpovědnost firmy (CSR) Sojitz Group Zásady sociální odpovědnosti firmy Budeme se snažit podnikat v harmonickém souladu se společností i s životním prostředím a důsledně plnit prohlášení skupiny Sojitz. V duchu našeho prohlášení skupiny Sojitz a našich zásad sociální odpovědnosti firmy jsme CSR označili za prioritu vedení a firemní hodnotu a uvědomujeme si, že plnění této odpovědnosti je součástí našeho firemního poslání. Být sociálně odpovědnými neznamená pouze splnit právní požadavky, ale jít za dodržování zákonů a investovat více do lidského kapitálu, do životního prostředí a vztahů s akcionáři. CSR Podle CSR znamená společenská odpovědnost nejen splnit právní požadavky, ale také učinit více, než požaduje zákon a zásady, a více investovat do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů s obchodními partnery. Přesáhnutí základních právních požadavků také může mít přímý dopad na produktivitu otvírá cestu ke zvládání změn a ke sladění sociálního rozvoje a zlepšené konkurenceschopnosti. Jako členové globálního společenství a dobří a odpovědní firemní občané se budeme v dobré víře snažit: začleněním hodnot CSR do naší klíčové strategie podnikání, struktury řízení a provozu přispívat k budování udržitelné společnosti; napomáhat zachování globálního životního prostředí a řešení otázek chudoby a porušování lidských práv; v obchodní činnosti postupovat spravedlivě a stavět se proti jakékoli nelegální diskriminaci a zastrašování zaměstnanců na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem; předcházet úplatkům a korupci v jakékoli formě, k níž by mohlo dojít v průběhu naší firemní činnosti. Další informace o CSR se zobrazí po klepnutí na odkaz Corporate Social Responsibility na webových stránkách nebo 7

8 Naši zaměstnanci Naše pracovní síla patří mezi naše nejcennější aktiva klíčového významu. Náš úspěch je možný jen díky jedinečné kombinaci vloh, zkušeností a hledisek každého zaměstnance. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž má každý jednotlivec své místo a respekt, které je bezpečné a zdravé a umožňuje našim zaměstnancům odvádět nejlepší práci. 8

9 Pozitivní prostředí Snažíme se vytvářet pozitivní pracovní prostředí, kde jsou respektována lidská práva a soukromí. Také usilujeme o podporu takového pracovního prostředí, kde nedochází k obtěžování ani k žádné diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, těhotenství, národnostního původu, věku, invalidity, společenského statusu nebo jakéhokoli jiného důvodu zakázaného zákonem. Dále se snažíme trvale zlepšovat otevřenost našeho pracoviště kladením důrazu na komunikaci mezi zaměstnanci a nadřízenými, jakož i mezi všemi zaměstnanci, zvláště s ohledem na naše rozmanité výchozí prostředí, aby každý mohl lépe plnit své pracovní povinnosti, s větší vzájemnou úctou a důvěrou. Chápeme, že je důležité dosáhnout vyváženosti mezi prací a soukromým životem, a všechny své zaměstnance v této snaze podporujeme. ZÁKLADNÍ POKYNY Rovné pracovní příležitosti. Naší zásadou je poskytovat rovné pracovní příležitosti zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání, v souladu se zákony jednotlivých zemí, v nichž obchodně působíme. Pracovní praktiky. Provozujeme korektní pracovní praktiky; zvláště pak nevyužíváme nucenou nebo nájemnou práci dětí. Vzájemný respekt. Důsledně podporujeme pracovní prostředí, v němž je každý respektován, a nepřipouštíme obtěžování, které může zahrnovat, nikoli však výhradně, výroky, y, gesta či jednání, které jsou urážlivé, nevyžádané, zastrašující, zasahují do pracovního výkonu nebo druhé osobě způsobují zneklidnění, ponížení či újmu. Otázky a odpovědi? Otázka: Můj spolupracovník se vyptává druhého spolupracovníka odlišného národnostního původu na jeho rasu a vtipkuje na toto téma. Zjevně to dělá částečně ze zvědavosti. Zdá se, že druhému kolegovi to nijak zvlášť nevadí, ale mohl by to být problém? Odpověď: Ano, toto chování se neslučuje s našimi normami. Mějte prosím na paměti, že nevhodné poznámky o osobních charakteristikách druhého zaměstnance lze považovat za diskriminační chování či obtěžování. I když to Vašemu kolegovi nevadí, obraťte se prosím na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a situaci s nimi proberte. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nevhodné uplatňování autority ze strany nadřízeného vůči podřízenému, překračující přiměřenou úroveň. Nežádoucí sexuální návrhy vůči jinému zaměstnanci/ zaměstnankyni nebo osobě, s níž pracujete. 9

10 Zdraví a bezpečnost Jednou z našich klíčových hodnot je ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Prostřednictvím vedení managementu firmy a spolupráce zaměstnanců důsledně usilujeme o vytvoření bezpečného pracoviště. Všichni máme povinnost včetně těch z nás, kteří pracují přímo ve výrobě dodržovat příslušné zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla, postupy a upozornění, abychom chránili sebe, své spolupracovníky a firemní zákazníky. Jsme přesvědčeni, že každodenní péče o zdraví a bezpečnost je důležitá pro každého z nás. ZÁKLADNÍ POKYNY Nebezpečné jednání. Co nejdříve upozorněte svého nadřízeného na jakékoli nebezpečné jednání, rizikové chování, krizovou situaci nebo nežádoucí expozici, která ohrožuje zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby. V případě úrazu. Veškeré úrazy ihned řádně oznamte. Okamžité a přesné oznámení nám pomáhá přijmout preventivní opatření, aby nedocházelo k dalším úrazům. Neohlášení úrazu může zvýšit riziko opakovaného výskytu, zdržet poskytnutí náležité lékařské péče a mohlo by naši firmu vystavit značným postihům a pokutám. Pracovní způsobilost. Na půdě firmy nepovolujeme držení, užívání či prodej nepovolených drog, ani výkon pracovní činnosti pod vlivem alkoholu nebo nepovolených drog. Násilí na pracovišti. Na půdě firmy nebo během jakékoli firemní činnosti je zakázáno vyhrožování, násilné činy či zastrašování nebo držení či prodej střelných či jiných zbraní. Otázky a odpovědi? Otázka: Zaslechl/a jsem, jak můj kolega vyhrožuje jinému zaměstnanci, který se bál tuto situaci ohlásit. Co mám dělat? Odpověď: Neprodleně o tomto incidentu řekněte svému nadřízenému či zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Nestrpíme násilné jednání ani vyhrožování násilím a všechna oznámení řádně a důkladně vyšetříme. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Porušení firemních zásad a příslušných pracovních zákonů, které se týkají omezení pracovní doby. Riskantní pracovní činnosti a podmínky, včetně: nedodržování místních dopravních předpisů, včetně řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu; nepoužívání ochranného vybavení nebo nedodržování firemních bezpečnostních norem; manipulace s bezpečnostními nebo ochrannými prvky na vybavení a strojích nebo blokování požárních či nouzových východů. Nedodržování firemních zásad pro přepravu a likvidaci nebezpečných látek a chemikálií. 10

11 Naše obchodní chování Pro naše vztahy s obchodními partnery, zákazníky, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými subjekty je nepostradatelná důvěra, vzájemná úcta a etické chování. V těchto vztazích musíme provozovat obchodní činnost s naprostou bezúhonností, za dodržování nejvyšších etických norem musíme vždy dbát, aby naše chování odpovídalo duchu i liteře firemních zásad, platných zákonů a předpisů a s uplatněním dobrého obchodního úsudku. 11

12 Kontrola obchodu Důsledně dodržujeme příslušné zákony o kontrole obchodu a další související zákony zemí, v nichž působíme, jakož i státní a regionální regulační programy zaměřené na mezinárodní bezpečnost a mír. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení nejen na zasílání produktů. Kontrole obchodu podléhá také vnitrostátní a zahraniční výměna informací, včetně ových zpráv a přístupu na internet. Zákony o kontrole obchodu ovlivňují pohyb zboží, služeb a technologie přes státní hranice a v mnoha ohledech se vztahují na naše působení. ZÁKLADNÍ POKYNY Přesná klasifikace. Stanovte a přidělte správné tarifní (HTS) číslo, abyste určili správnou výši cla a daně. Vždy mějte na paměti, že je zakázáno podceňování zboží na obchodních dokumentech a pokoušet se získat ekonomickou výhodu neoprávněným využíváním preferenčních celních sazeb ve snaze snížit celní poplatky a daně. Exportní klasifikace. Před vývozem ověřte exportní klasifikaci výrobku, softwaru nebo technologie, abyste zjistili, jestli je zapotřebí zvláštní oprávnění, například vývozní licence. Prověřování transakcí. Prověřujte transakce podle platných pravidel, která omezují transakce s určitými sankcionovanými zeměmi, osobami a zakázaným konečným využitím. Prověřování obchodních partnerů. Obchodní partnery, dodavatele a strany podílející se na Vašich transakcích prověřujte podle vládních seznamů a věnujte přiměřenou náležitou péči koncovým uživatelům a koncovému využití výrobku. Dále zkontrolujte, že transakce nejsou vedeny přes zprostředkovatele za účelem obcházení zákonů o kontrole obchodu. Využití celních deklarantů třetí strany. Přespříliš nespoléhejte na externí celní deklaranty a poskytovatele služeb a učiňte příslušná opatření, abychom my či naši zástupci poskytovali přesné a úplné informace státním orgánům ohledně ceny zboží, země původu a dalších požadovaných údajů zvláště u transakcí, u nichž neseme rizika jako dovozce či vývozce. 12

13 (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Kontrola obchodu (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Od nového zákazníka jsme obdrželi objednávku na neobvyklé množství speciálního paliva. Zákazník je ze země, kam můžeme zasílat zboží, ale slyšeli jsme, že tento zákazník může mít těsné vazby na režim v jisté zemi, kam nesmíme zasílat zboží. Je to velká zakázka a náš místní zástupce říká, že si nemáme dělat starosti. Stačí pouze předpokládat, že palivo bude využito v zemi, kam je zašleme, nebo je to problém? Odpověď: Z informací, které jste obdrželi, vyplývá, že palivo by mohlo být odesláno do zakázané země. Zjevně je zde tolik varovných signálů, že je nutné, abyste se dříve, než začnete jednat, poradili se se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad.? Strany, které dovážejí a vyvážejí americké výrobky, služby a technologie s dvojím použitím nebo vojenským využitím a pečlivě nezváží možné požadavky na dodržování amerických exportních předpisů nebo amerických předpisů o mezinárodním obchodování se zbraněmi. Strany, které by případně mohly být na vládních seznamech, nebo aktivity, u nichž existuje podezření, že by mohly mít spojitost s vývojem biologických či jaderných zbraní nebo jiných zbraní hromadného ničení, případně s využitím a/nebo uchováváním těchto zbraní. Fakturační nesrovnalosti u dováženého zboží, kde vystavená částka neodpovídá plné hodnotě zboží a/nebo dopravním nákladům a pojištění, popis zboží není úplný nebo není správně označena země původu. Převodní ceny mezi spřízněnými stranami (stranami v rámci skupiny Sojitz), které neodpovídají příslušným nákladům a ziskům. Jakákoli platba prodejci/vývozci nebo jakékoli zvýhodnění prodejce/vývozce, které není zahrnuto do fakturační ceny nebo jinak ohlášeno. klíčové hodnoty KH Transakce týkající se nových a neznámých podniků a obchodních partnerů, neznámých obchodních trhů, podezřelých plateb a dalších transakčních struktur a jakékoli další faktory, k nimž by mohly vzniknout připomínky. zachovávat nejvyšší etické normy a vše, co děláme, činit bezúhonně Výrobky regulované různými zákony. Důkladně pochopte vývozní a dovozní zákony, jakož i další zákonné požadavky země, do níž vyvážíte nebo dovážíte zboží, včetně, nikoli však výhradně, daňových zákonů, zákonů o ochraně životního prostředí a zákonů o potravinách. 13

14 Dodržování zásad v dodavatelském řetězci Spoléháme se na to, že naše síť dodavatelů a prodejců v dodavatelském řetězci dodává našim zákazníkům jakostní výrobky a služby. Je bezpodmínečně nutné, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli naše důsledné snahy o bezúhonné, bezpečné a spolehlivé obchodování na základě zákonných, účinných a korektních praktik. Bezvýhradné dodržování těchto zásad pomůže zajistit, aby naše vztahy s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci nepoškodily naši pověst. Je rozhodující, aby naši dodavatelé a prodejci v dodavatelském řetězci sdíleli náš závazek vést naše obchodování bezúhonně, bezpečným a zajištěným způsobem. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování zákonů. Při práci s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci zajistěte dodržování platných pracovních a bezpečnostních zákonů, zákonů o ochraně zdraví a životního prostředí a zákonů o kontrole mezinárodního obchodu. Přiměřená protiriziková bezpečnostní opatření by měla fungovat v celém dodavatelském řetězci od výroby produktu přes globální transport až po doručení na místo určení. Prověřování. Své dodavatele a prodejce v dodavatelském řetězci prověřujte, abyste se ujistili, že mají dobrou pověst, jsou kvalifikovaní a schopní splnit platné požadavky na fyzické zabezpečení materiálů. Dříve, než od nich zakoupíte jakékoli materiály, součástky, výrobky nebo služby, je nejprve ohodnoťte a schvalte. Jakmile si vyberete prodejce, zajistěte jasné stanovení rozsahu spolupráce a jeho zakotvení v řádné smlouvě s prodejcem. Žádný střet zájmů. Zajistěte, aby spolupráce s dodavatelem nebo s prodejcem v dodavatelském řetězci nevytvořila skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Ochrana důvěrných a chráněných informací. Zabezpečte naše osobní údaje a další důvěrné a chráněné informace smlouvou o utajení a chraňte jakékoli dodavatelem poskytnuté osobní údaje a další informace zahrnuté do smlouvy o utajení. 14

15 (!) POZOR Dodržování zásad v dodavatelském řetězci (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Jeden z našich dodavatelů dodává kvalitní a spolehlivé výrobky za bezkonkurenčně nízké ceny, ale v jeho továrně jsem slyšel/a, jak si jeden z jeho pracovníků stěžuje na pracovní podmínky. Tento pracovník mi sdělil, že dodavatel poskytuje svým zaměstnancům špatné pracovní podmínky a nevyhovující pracovní prostředí a že platy jsou výrazně nižší, než nabízejí jiné firmy ve stejném průmyslovém odvětví a zeměpisné oblasti. Nemám v plánu něco podniknout, protože se nejedná o naši přidruženou společnost. Je v pořádku mlčet? Odpověď: Tento problém nepřehlížejte. Nejprve zvažte, jak jej řešit komunikací s pracovníky z Vašeho obchodního oddělení a všech dalších oddělení, kterých se tato záležitost týká, abyste zjistili, jestli lze tuto otázku nějak vhodně projednat s dodavatelem. V případě nutnosti vzneste dotaz na pracovníky regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad a prohovořte s nimi, jaké jsou možnosti. Je to důležitá otázka naše pověst závisí na obchodování výhradně s dodavateli, kteří se odpovědně chovají ke svým pracovníkům a ke svému místnímu životnímu prostředí.? Dávejte pozor na tyto situace: Příležitosti najmout dodavatele a prodejce dodavatelského řetězce, kteří věnují zvýšenou pozornost otázkám životního prostředí, uplatňují zásady a postupy na ochranu životního prostředí a celkově považují ochranu celosvětového životního prostředí za svou prioritu. Výběr dodavatelů a prodejců bez náležité péče a aniž by prošli přiměřeným procesem konkurence a otevřené nabídky. Vyřizování státních zakázek a spolupráce s dodavateli a prodejci v dodavatelském řetězci, kteří jsou při nákupu materiálu a služeb pro plnění státních dodávek obeznámeni s vládními akvizičními předpisy a dodržují je. klíčové hodnoty KH dodržovat ducha i literu zákona a předpisů platných pro naši obchodní činnost 15

16 ZÁKLADNÍ POKYNY Odpovědnost za produkty Snažíme se zajistit, aby produkty dodávané našim zákazníkům byly bezpečné a vysoce jakostní. Často se přímo nepodílíme na výrobě produktů, které dodáváme a distribuujeme našim zákazníkům po celém světě. V takových případech je pro nás důležité zvážit, jak ověříme bezpečnost a jakost produktu a jak v každé fázi dodavatelského řetězce smluvně zajistíme potenciální záruku za výrobek mezi výrobcem, naším zákazníkem a námi. Dodržování zákonů. Důkladně se obeznamte s platnými zákony, požadavky na označení produktu, záručními a bezpečnostními normami a normami kontroly jakosti, postupy při nárokování záruky na výrobek a se zásadami ochrany zákazníků v souvislosti s produkty, které obdržíte od výrobců a dodáváte je a distribuujete našim zákazníkům. Odpovědnost za vady výrobku. Zajistěte, aby všechny produkty, které dodáváte a distribuujete našim zákazníkům, doprovázela standardní záruka výrobce na vady výrobku firemní pojištění není náhradou za řádnou záruční ochranu Vašich obchodních transakcí. Je pro nás důležité ověřit bezpečnost a kvalitu produktu, a smluvně zajistit potenciální záruku za výrobek. Nárok na odškodnění za vady výrobku. Po přijetí nároku na odškodnění sdělte všechny informace příslušným pracovníkům, urychleně ověřte všechna závažná fakta a zvláště u případů týkajících se veřejné bezpečnosti se po dohodě s vnitřním personálem společnosti snažte učinit přiměřené kroky, které by obecně předešly dalšímu ohrožení veřejné bezpečnosti a dalším nárokům na odškodnění za vady výrobku. Použití firemního názvu na výrobcích. Plně pochopte právní závažnost uvedení názvu naší firmy na výrobku jako prodejce, obchodního zástupce, výrobce, dovozce a podobně. Aby nedošlo ke zbytečné právní odpovědnosti, musí žádosti obchodních partnerů o využití názvu naší firmy posoudit zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. 16

17 Odpovědnost za produkty (pokračování) Otázky a odpovědi Otázka: Naše společnost nakupuje produkty, prodává je a distribuuje. Rozumím tomu tak, že nemáme žádnou odpovědnost za vady výrobku a v případě nějakého problému nás nikdo nemůže zažalovat, protože nejsme zapojeni do přímé výroby žádných produktů. Chápu to správně? Odpověď: Vaše chápání je bohužel nesprávné. Podle zákonů v některých zemích nese odpovědnost za vady výrobku dovozce. Dokonce i v zemích, kde podobné zákony neplatí, existuje pravděpodobnost, že bychom mohli být žalováni, protože naše společnost distribuuje výrobky do místních obchodů k prodeji jednotlivým zákazníkům v různých zemích a místní obchody a jednotliví zákazníci nemají přímé spojení na výrobce. V zájmu omezení možnosti nároků na odškodnění za vady výrobku byste měli zajistit, aby ke každému produktu prodanému jednotlivým zákazníkům byla přiložena záruka výrobce a aby v ní byl jasně uveden rozsah pokrytí a postupy při vznesení nároku vůči výrobci. Obraťte se na zástupce regionálního právního oddělení nebo oddělení pro dodržování firemních zásad s žádostí o pomoc při strukturaci příslušné záruky a při další ochraně Vašich obchodních transakcí.? (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nedostatečná kontrola jakosti u výrobce nebo dodavatele, včetně, nikoli však výhradně, kontroly jakosti a bezpečnosti potravinářských výrobků. Jestliže výrobce odmítne přiložit k produktu, který vyrábí a prodává, standardní záruky na výrobek. Koupě a prodej výrobků výhradně na základě objednávky, aniž byste nejprve od výrobce obdrželi záruku na výrobek, provedli dokumentaci záruky a rozpoznali další možná rizika. Nezdokumentované transakce týkající se prodeje výrobků mezi naší firmou a přidruženou společností. klíčové hodnoty KH chránit bezpečnost a důstojnost zaměstnanců a řídit pracoviště odpovědně a s respektem 17

18 Konkurence Věříme ve volnou a korektní soutěž. Většina zemí, kde působíme, má rozvinuté soutěžní právo a příslušné zákony, které mají rozvíjet volný, otevřený a konkurenční trh; a zakazovat smlouvy a úmluvy mezi konkurenty, které podrývají soutěž, například kartely a tajné dohody; regulovat protiprávní chování společností, které ovládají trh, například dravou cenovou tvorbu, vázání a stanovení cen; a vyžadovat hlášení, předběžnou kontrolu a v některých případech povolení k fúzi, akvizici a určitým dalším transakcím, aby nedošlo k transakcím, které by eliminovaly nebo podstatně omezily konkurenci. Zákony soutěže mají komplexní a globální dopad. V různých konkrétních situacích mohou působit odlišně, a proto je důležité, abyste už v počátcích procesu vyvíjení nových obchodních iniciativ spolupracovali se zástupci regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Porušení zákonů soutěže nese potenciálně závažné důsledky pro naši firmu i pro zaměstnance. Postihy se pohybují v rozmezí od podstatných pokut až po odnětí svobody v některých zemích. ZÁKLADNÍ POKYNY Při jednání s konkurencí. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy s konkurencí výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani nekomunikujte s žádným konkurentem o: cenách, metodách stanovení cen, minimálních či maximálních cenách, stabilizaci cen; minulých, současných nebo budoucích hladinách akcií, produkci, prodejních kapacitách nebo objemu, včetně odsouhlasených kapacit k uzavření; podílu na trhu; obchodních či úvěrových podmínkách; nákladech, ziscích či maržích; a nabídce produktů či služeb, distribučních metodách. Při jednání s jakýmikoli osobami. Nenavrhujte ani neuzavírejte dohody či úmluvy výslovné či mlčky předpokládané, formální či neformální, písemné či ústní ani s nikým nekomunikujte, včetně konkurentů, agentů/zástupců, makléřů, zákazníků a podobných osob o: předložení cenové nabídky nebo přípravě podmínek cenové nabídky z jakéhokoli jiného důvodu, než je získání zakázky; a omezení či stanovení ceny, o zákaznících či sortimentu, rozdělení území či trhů nebo stanovení jiných podmínek, za nichž naše firma nebo zákazník může opětovně prodat nebo pronajmout produkt či službu třetí straně. Otázky a odpovědi? Otázka: Jeden zaměstnanec naší konkurenční firmy mi nabídl, že si vyměníme informace o cenách nového výrobku. Také mě zajímá, jaké ceny jeho firma nabízí. Můžu si s ním vyměnit informace, když se v naší firmě nepodílím na vytváření cen? Odpověď: Ne, nesmíte si vyměnit žádné informace o cenách. Výměna informací o cenách může být důkazem dohody o stanovení cen, nebo může být přímo označena za dohodu o stanovení cen. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Nabídnutí příznivých cen či slev pouze některým zákazníkům. Vázání nebo sdružování zboží a služeb (například smlouvy, které vyžadují od odběratele, jenž si chce zakoupit jeden výrobek, aby si též zakoupil druhý vázaný výrobek). Odpovídání na jakékoli průzkumy či ankety, v nichž jsou požadovány informace týkající se jakéhokoli aspektu stanovení cen. Členství v obchodním sdružení nebo účast na setkáních sponzorovaných obchodním sdružením. Výhradní dohody o nákupu či prodeji zboží nebo služeb (např. Smlouvy, které od firmy požadují, aby nakupovala či prodávala zboží pouze od naší firmy). 18

19 Střety zájmů Střet zájmů může vzniknout, když se Váš osobní zájem střetává, byť jen zdánlivě, se zájmy naší firmy. Všechna obchodní rozhodnutí byste měli činit výhradně v nejlepším zájmu naší firmy, a nikoli pro svůj osobní užitek. Musíte objektivně a efektivně pracovat pro naši firmu. ZÁKLADNÍ POKYNY Osobní finanční zájmy. Střet zájmů může nastat v případě, že Vy nebo Váš příbuzný máte finanční zájmy, práci nebo funkci v představenstvu jakéhokoli našeho konkurenta, dodavatele, distributora či prodejce. Dále může dojít ke střetu zájmů, jestliže Vy nebo Váš příbuzný máte přímo či nepřímo významnou finanční investici v jakékoli firmě, která je konkurentem naší firmy, obchoduje s ní nebo s ní chce obchodovat. Musíte svému nadřízenému oznámit, jaké máte Vy a Vaši příbuzní finanční zájmy, práci či funkce u jakýchkoli konkurentů, dodavatelů, distributorů a prodejců. Obchodní styky se spřízněnými stranami. Střet zájmů může vzniknout, když rodinný příslušník nebo někdo s jiným blízkým osobním vztahem k Vám pracuje ve Vašem oddělení nebo ve Vašem pracovním týmu. V těchto situacích je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Externí obchodní aktivity. Ke střetu zájmů může dojít, když máte druhé zaměstnání nebo vlastní podnikání, které by mohlo být v rozporu s Vašimi závazky vůči naší firmě. Nesmíte vzít jinou práci, která zasahuje do Vaší schopnosti vykonávat práci pro naši firmu, a před započetím takové činnosti možná budete muset obdržet povolení naší firmy. To může zahrnovat provozování externí obchodní činnosti během pracovní doby, využívání firemního majetku, vybavení či informací pro jiné než firemní účely a nastoupení do samostatného pracovního poměru u dodavatele, konkurenta nebo prodejce naší firmy. Poraďte se s místním pracovníkem oddělení lidských zdrojů (personalistou) nebo si prostudujte příručku a zásady pro zaměstnance ve Vašem regionu. Firemní příležitosti. Střet zájmů může vzniknout, když využijete osobní příležitosti na základě informací získaných prostřednictvím naší firmy, našich zákazníků, dodavatelů, smluvních partnerů, konzultantů či jiných obchodních partnerů. Naší firmě nesmíte konkurovat ani nesmíte osobně využít jakékoli příležitosti, kterou objevíte nebo získáte využitím firemního majetku, firemních informací či své funkce. Otázky a odpovědi? Otázka: Bratr mého nadřízeného si nedávno založil firmu, která obchoduje s produkty, jež konkurují obchodování naší firmy. Můj nadřízený je se svým bratrem často v kontaktu a zdá se, že spolu probírají obchodní záležitosti. Co mám dělat? Odpověď: Uvědomte svého nejvyššího nadřízeného nebo zástupce regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. Oni určí, jestli se jedná o střet zájmů, a učiní příslušné kroky. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Členství v představenstvu firmy, kde byste mohli osobně ovlivnit naše obchodování s touto firmou, nebo vlastnění akcií takové firmy. Ovlivnění přidělení zakázek konkrétním dodavatelům, které vlastní nebo provozují Vaši příbuzní. Práce na částečný úvazek, která je v rozporu s firemními zájmy, i když ji neprovádíte v pracovní době. Dodávání produktů či služeb našim firemním zákazníkům prostřednictvím podniku, na němž jste zainteresováni, nebo na něm má zájem Váš příbuzný či blízký přítel. 19

20 Dary a pohoštění V mnoha kulturách je nedílnou součástí obchodování výměna pozorností, jako jsou například drobné dárky. V jiných kulturách je vzájemné obdarování a pohoštění přísně zakázáno. Mezi dary a pohoštění patří cokoli cenného, například finanční hotovost, slevy, půjčky, služby, odměny, doprava, využití firemního vozidla, využití rekreačních zařízení, akcie či jiné cenné papíry, stravování, sportovní události, golf, vstupenky a dárkové poukazy. Toto je další situace, kdy může dojít ke střetu zájmů. Poskytování či přijímání nepřiměřených dárků a pohoštění by mohlo poškodit naše podnikání a naši pověst a může být nezákonné. Poskytování a/nebo přijímání darů a pohoštění není vhodné, jestliže vytváří závazek, uvádí darující či obdarovanou osobu do situace, v níž ta či ona strana působí zaujatě, nebo jestliže je tak učiněno se záměrem ovlivnit obchodní rozhodnutí. ZÁKLADNÍ POKYNY Dodržování platných zákonů a oborových norem. Musíte dodržovat místní zákony, předpisy, oborové normy a zvyklosti, případně přísnější zásady, které uplatňuje obchodní oddělení nebo které jsou platné v regionu Vaší působnosti. Rozsah platnosti zásad pro poskytování/přijímání darů a pohoštění. Pravidla pro poskytování/přijímání darů a pohoštění platí po celý rok i o svátcích a ve dnech pracovního volna, a neplatí pouze pro Vás, ale i pro Vašeho manžela/ Vaši manželku, partnera/partnerku nebo rodinné příslušníky. Přijetí nevhodného daru. Nabídku nevhodného daru či nevhodného pohoštění byste měli odmítnout. Pokud se ocitnete v situaci, kdy by odmítnutí daru uvedlo osobu, která jej nabízí, do rozpaků nebo by se jí dotklo, můžete dar jménem naší firmy přijmout a poté jej nahlásit svému nadřízenému. Vyvarujte se kompromitujících situací. Dbejte, aby nevznikl dojem, že dáváte či přijímáte úplatek, splátku na dluh nebo provizi, nebo že kompromitujete svou schopnost rozhodovat se v nejlepším zájmu naší společnosti. Otázky a odpovědi? Otázka: Dodavatel mi poslal digitální fotoaparát v době, kdy jsem tohoto dodavatele posuzoval jako potenciálního finalistu pro získání dodávky, na kterou dohlížím. Mohu tento dar přijmout? Odpověď: Ne, protože existuje možnost, že by to narušilo korektní a vyvážené rozhodování, nemůžete tento dar přijmout. Otázka: V zájmu budování vztahů s naším zákazníkem bych rád/a pozval/a některé jeho zástupce na oběd. Je to přijatelné? Odpověď: Záleží na regionálních zásadách a na interních zásadách zákazníka. Pozvání zástupců zákazníka na profesionální a pracovní úrovni na oběd za přiměřenou cenu lze povolit. Případné dotazy konzultujte s pracovníky regionálního právního oddělení a/nebo oddělení pro dodržování firemních zásad. (!) POZOR Dávejte pozor na tyto situace: Využití osobních finančních zdrojů k obcházení regionálních zásad o darech a pohoštění. Výměna darů, když se podílíte na aktuálním rozhodování o nákupu nebo na procesu přidělení zakázky. 20

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI G Team a.s. ZÁŘÍ 2016 PROČ POTŘEBUJEME ETICKÝ KODEX?... 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY CHOVÁNÍ... 4 SOULAD SE ZÁKONY... 4 SPOLUPRÁCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ... 4 OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI...

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku.

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Transfer pricing Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Pokyn D-258 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi 1) Co je obsahem stránek pro otevřenou komunikaci o otázkách etiky (Ethics Open Talk) společnosti L ORÉAL? V souladu s podmínkami uvedenými v otázce č. 2 níže, vám stránky pro otevřenou

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Datum vydání: 18. 4. 2017 ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno Mgr. Veronika Kocarevová Ing. Renata Jiříková

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

ETICKÝ KODEX BEZPEČNOST, ZODPOVĚDNOST, KVALITA

ETICKÝ KODEX BEZPEČNOST, ZODPOVĚDNOST, KVALITA ETICKÝ KODEX BEZPEČNOST, ZODPOVĚDNOST, KVALITA Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. (dále jen společnost ) je úspěšným podnikatelem v oblasti tuzemského i zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více