Elektronický podpis v daňové správě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický podpis v daňové správě"

Transkript

1 Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská Praha 1 Tomáš Hůlek IBM Česká republika s.r.o. Murmanská 4/ Praha 10 Pavel Rozsypal IBM Česká republika s.r.o. Murmanská 4/ Praha 10 Klíčová slova: elektronický podpis, certifikační autorita, státní správa, daňová správa, kryptografie, elektronické daňové řízení Shrnutí: Článek se týká aplikace zákona o elektronickém podpisu v daňové správě České republiky, konkrétně v daňovém informačním systému ADIS. Je popsáno tzv. elektronické daňové řízení, které definuje bezpečnou vzájemnou komunikaci daňového poplatníka a příslušného správce daně. Jsou diskutovány technické, právní a organizační aspekty tohoto řešení. Článek uvádí přibližnou, neúplnou a pro účel konference Systémová integrace 2001 velmi zjednodušenou představu společného řešitelského týmu projektu ADIS (Automatizovaný daňový informační systém) tj. Ministerstva financí a IBM - o možné variantě aplikace Zákona o elektronickém podpisu v daňové správě ČR. Popsaná koncepce odpovídá znalosti problému v březnu r Žádným způsobem nepředjímá způsob, etapy, dobu realizace ani skutečnou konečnou podobu systému ADIS po zavedení Zákona o elektronickém podpisu, resp. zákonů, vyhlášek a předpisů souvisejících. 1. Aplikace zákona o elektronickém podpisu v daňové správě ČR V létě roku 2000 byl parlamentem České republiky schválen zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu, dále jen ZEP), který stanoví základní legislativní rámec použití různých moderních technologií pro vytváření a používání elektronicky uchovávaných dokumentů, které jsou rovnocenné s papírovými písemnostmi. Byl tím učiněn první nezbytný krok k rozvoji bezpečné a právně prokazatelné elektronické interakce občanů se státem, resp. obecněji jakýchkoliv jiných subjektů navzájem. Zákon stanoví nejen pravidla pro stanovení konkrétních technických požadavků na elektronický podpis a na nástroje k jeho vytváření a ověřování, ale též právní rámec procesů akreditace poskytovatelů certifikačních služeb, kteří budou působit ve státní správě. I když se elektronickým SYSTEMS INTEGRATION

2 MICHAL FALTÝNEK, TOMÁŠ HŮLEK, PAVEL ROZSYPAL podpisem nejčastěji rozumí použití dnes široce rozšířených prostředků moderní digitální kryptografie, zákon se záměrně nezmiňuje o konkrétních technologiích. Vzhledem k současnému stavu technologie se tento dokument bude zabývat převážně aspekty spojenými s aplikací digitální kryptografie. Je důležité si uvědomit, že ZEP zdaleka legislativně neřeší všechny otázky (a to ani rámcově!) spojené s právně uznatelným používáním elektronických písemností, ale soustředí se výhradně na vlastní podepisování elektronických datových zpráv. Zejména neřeší otázku autentizace (tj. prokázání totožnosti) při elektronické komunikaci subjektů a její právní prokazatelnosti (princip neodmítnutelnosti elektronicky provedených operací), ani se nijak nezabývá důvěrností zpráv (např. kryptografickou ochranou šifrováním). 1 Daňová správa určitě představuje důležitý komunikační bod mezi občanem daňovým poplatníkem a státem. Stát požaduje po občanovi, resp. daňovém subjektu placení daní a ten naopak potřebuje kvalitní, rychlé a dobře zabezpečené služby styku s orgány daňové správy. Po schválení ZEP se (zejména méně informovaným novinářům) zdálo, že zavedení bezpečné elektronické komunikace s finančním úřadem (dále jen FÚ) je pouze otázkou několika málo měsíců a navíc otázkou čistě technickou. Bohužel ZEP je pouze (v řadě oblastí neúplným) rámcovým dokumentem, který bude muset být mnohem podrobněji rozpracován pro účely konkrétních použití ve veřejné správě v ČR. Pro používání elektronických písemností je zapotřebí stanovit výklad dosavadních ustanovení zákonných norem, které upravují používání písemných dokumentů. Toto není jen formální požadavek - od výkladu pojmů pro nové prostředí se budou odvíjet veškeré právní důsledky. Jedná se zejména o vyjasnění pojmů jako je podání daňových subjektů a účinnost podání, vydávání potvrzení podání, obecně problém doručování (tj. komunikace směrem k daňovému subjektu), definice procesů pro manipulaci s elektronickými písemnostmi včetně spisového řádu atd. Nejedná se o žádnou složitou překážku, nicméně řádná metodická příprava před nasazením je naprosto nezbytná. Technologie, které se v současné době pro provádění elektronického podpisu používají, jednoznačně určují, jaká detailní pravidla implementace bezpečnostní infrastruktury jednotlivé segmenty veřejné správy budou muset stanovit. Jsou to zejména: vybudování vlastní certifikační autority (dále jen CA) ve shodě s požadavky ZEP, resp. pověření jiné CA k výkonu činností akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb (v souladu s 10 ZEP) a její akreditace u Úřadu pro ochranu osobních údajů bezpečnostní politika zejména ve vazbě na Certifikační politiku použité CA (tzv. Certification Practice Statement), přesné stanovení typů certifikátů a jejich určení, podmínek jejich užití, pravidla procesu vystavování certifikátů, období jejich platnosti, jejich zneplatňování a režim zveřejňování seznamu zneplatněných certifikátů (CRL = Certificate Revocation List) doplňkové údaje kvalifikovaného certifikátu (tzv. zvláštní znaky podepisující osoby viz 12, ZEP) pro specifický účel daného certifikátu; např. specializovaný certifikát pro daňovou správu může obsahovat DIČ (Daňové Identifikační Číslo), nebo obecně certifikát pro fyzickou osobu zastupující právnickou osobu může obsahovat jednoznačnou identifikaci právnické 1 Některé informace jsou klasifikované jako utajované skutečnosti podle zvláštních předpisů (zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých dalších zákonů) a jsou pro ně stanovována pravidla pro zajištění důvěrnosti. Pro řadu dalších informací, pro které z jiných zákonných norem plyne nutnost ochrany (např. dle 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů), však žádná pravidla pro zajištění důvěrnosti elektronických dokumentů neexistují. 402 SYSTEMS INTEGRATION 2001

3 ELEKTRONICKÝ PODPIS V DAŇOVÉ SPRÁVĚ osoby a rozsah oprávnění, v rámci kterých může podepisující osoba danou právnickou osobu zastupovat. případná omezení hodnot transakcí, pro které lze certifikát použít (viz 12 ZEP); např. horní hranice celkové částky příjmu na daňovém přiznání způsob potvrzení identity podepisující osoby v případě rozporu mezi identifikačními údaji v certifikátu a v příslušném informačním systému např. rozpor s Registrem daňových subjektů způsob vzájemné autentizace (tj. právně relevantní vzájemné prokázání totožnosti) elektronicky komunikujících subjektů (vymezení příslušných protokolů); např. v daňové správě bude při komunikaci poplatníka se správcem daně po Internetu nutné, aby se příslušný server (tj. technické zařízení reprezentující podatelnu/výpravnu) autentizoval vůči poplatníkovi a ten tak měl jistotu, že je připojen opravdu k podatelně FÚ; naopak při on-line komunikaci poplatníka se správcem daně (např. při nahlížení do spisu) musí mít server správce daně jistotu, komu data poskytuje; jak bylo již zmíněno, autentizaci ZEP neřeší vůbec, ačkoliv je pro ni elektronický podpis základním prostředkem (např. podpis náhodného řetězce znaků zaslaného druhou stranou, popř. doplněného o vlastní řetězec znaků) režim potvrzování časových údajů (timestamps) přijetí resp. odeslání datové zprávy (tj. např. elektronické písemnosti v daňovém řízení) k zajištění neodmítnutelnosti přijetí, resp. prokazatelnosti jejího odeslání režim podepisování a zasílání potvrzení o přijetí elektronických písemností v případě hromadného příjmu automatizovaným systémem; např. podepisování potvrzení o doručení daňových přiznání zaslaných po Internetu příslušným serverem elektronické podatelny případné trestní sankce (definované příslušnými zákony) při zneužití elektronického podpisu podepisující osobou (sankce v ZEP se vztahují pouze na akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb); např. krádež dat pro vytváření elektronického podpisu (tajného klíče) a jeho případné následné zneužití, padělání certifikátu (jakkoliv se to nyní může zdát technicky nemožné ) atd. podmínky technické infrastruktury, které musejí splnit obě strany, jež si vyměňují elektronicky podepsané zprávy (zde se míní nejen nástroje elektronického podpisu ve smyslu ZEP, ale další, zejména komunikační nástroje, které umožní auditovatelnou výměnu zpráv ve smyslu bezpečného transakčního doručování zpráv a autentizace komunikujících stran) předepsání struktury a popis významu položek elektronicky podepsaných zpráv. Zde je nutné klást důraz na možnost automatizovaného zpracování vyměňovaných dokumentů, která např. u nestrukturovaných informací je v podstatě vyloučena. V oblasti daňové správy vyžaduje zavedení ZEP pro účel komunikace s poplatníky detailní definici procesů, které budeme v následujícím textu označovat jako Elektronické daňové řízení. 2. Elektronické daňové řízení Začněme velmi stručným a schematickým popisem základních procesů správy daní z pohledu interakce daňového subjektu a správcem daně (tj. FÚ a jeho podatelnou). Tento popis je znázorněn na Obr V dalším textu se serverem FÚ rozumí server speciálně určený pro vnější komunikaci po Internetu, nikoliv server aplikace ADIS. SYSTEMS INTEGRATION

4 MICHAL FALTÝNEK, TOMÁŠ HŮLEK, PAVEL ROZSYPAL Dnešní podoba daňového řízení Podávání písemností poplatníkem Fin. úřad Česká pošta Podatelna Daň. přiznání Daňové přiznání Daňové přiznání Potvrzená kopie DaP Daň. přiznání Styk přes poštu Přímý styk Podací lístek Správce daně Poplatník (daň. poradce) Obr. 1: Dvě nynější možnosti podání: 1. fyzickým předáním na podatelně (komunikace znázorněna pomocí přerušované čáry), 2. doručení prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta, komunikace znázorněna pomocí plné čáry) Obrázek ukazuje dva klasické způsoby podávání daňových přiznání (DaP): první je osobním doručením na podatelnu FÚ, druhý pak poštou zpravidla doporučeně. Podstatné je, že v obou případech poplatník předá daňové správě jím autorizovaný (tj. klasicky podepsaný) listinný dokument, jemuž je přiděleno podatelnou datum přijetí a jehož převzetí je poplatníkovi zpětně potvrzeno. Analogicky můžeme postupovat při definici elektronického daňového řízení viz Obr. 2. Automatizovaný výpočetní systém, který písemnosti na straně správce daně přijímá, potvrzuje a vydává dále nazýváme elektronická podatelna. Poplatník vyplní elektronický daňový formulář (DaP), který elektronicky podepíše, opatří svým certifikátem a odešle na podatelnu FÚ. Podatelna formulář přijme, přiřadí mu podací číslo a zaznamená datum přijetí, vystaví jím podepsané elektronické potvrzení a zašle je zpět poplatníkovi s platným certifikátem přejímajícího pracovníka podatelny. Elektronické potvrzení může popř. obsahovat celé podané DaP (stejně jako klasicky je potvrzována a předávána kopie DaP). Poté je DaP převzato do systému ADIS a zachází se s ním zcela analogicky, jako s listinným tiskopisem. Elektronické daňové řízení však může jít ještě dál a to ve smyslu možnosti elektronické komunikace správce daně s poplatníkem, při které je správce daně jejím iniciátorem (např. zaslání daňové písemnosti poplatníkovi) viz Obr. 3. V tomto případě je situace výrazně komplikovanější, protože poplatník samozřejmě nemusí být trvale on-line připojen (na rozdíl od FÚ) k síti. Předpokládáme, že napřed FÚ vyšle em výzvu poplatníkovi (notifikaci), že tento má na elektronické podatelně připravenu písemnost k vyzvednutí. 404 SYSTEMS INTEGRATION 2001

5 ELEKTRONICKÝ PODPIS V DAŇOVÉ SPRÁVĚ Elektronické daňové řízení (1) Podávání písemností poplatníkem Browser Dig. podpis Certifikát Fin. úřad Elektronická podatelna Poplatník (daň. poradce) Certifikát Privátní klíč Daň. přiznání Internet Dig. podpis Certifikát Potvrzení FÚ o přijetí písemnosti Obr. 2 Scénář komunikace s poplatníkem, nutný pro realizaci elektronického podání pomocí internetového rozhraní elektronické podatelny. Potřebná funkcionalita je zabezpečena například prostřednictvím WWW aplikace poskytnuté poplatníkovi elektronickou podatelnou Poplatník, který obdržel výzvu, se připojí k serveru podatelny FÚ, zašle mu podepsanou žádost písemnost (kvůli ověření své totožnosti vůči FÚ) a v rámci téhož připojení (session) písemnost podepsanou správcem daně převezme. Příslušný program (např. applet stažený do poplatníkova prohlížeče) pak automaticky potvrdí FÚ přijetí písemnosti poplatníkem prostřednictvím podepsaného potvrzení přijetí písemnosti (tj. vystaví a na podatelnu FÚ odešle jím podepsanou elektronickou doručenku ). Protože není na 100% zaručeno, že poplatník výzvu em skutečně obdrží (chybná adresa, poruchy sítě, poplatník se delší dobu k síti nepřipojil atd.), je možné např. výzvu zaslat elektronicky 3x a pokud není elektronická písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednuta, lze a pak ji poslat klasicky poštou jako listinný dokument (na doručenku). Vzhledem k tomu, že dalším důležitým institutem daňového řízení je právo poplatníka nahlédnout do svého spisu, je možné též uvažovat o jeho elektronické podobě, především s výhledem na dálkový přístup. Příslušné schéma je uvedeno na Obr. 4. Je samozřejmé, že elektronické nahlédnutí do spisu se může týkat pouze písemností archivovaných v elektronické podobě (tj. data v databázi, popř. digitální images listinných dokumentů) a tudíž plně nerealizuje klasické nahlédnutí. Elektronické nahlédnutí do spisu bude opět začínat poplatníkem podepsanou žádostí (ověřením totožnosti tazatele), přes vlastní odeslání požadovaných dat ze serveru FÚ až po přijetí potvrzení na FÚ o jejich převzetí poplatníkem. SYSTEMS INTEGRATION

6 MICHAL FALTÝNEK, TOMÁŠ HŮLEK, PAVEL ROZSYPAL Elektronické daňové řízení (2) Zasílání písemností poplatníkovi finančním úřadem Fin. úřad Poplatník (daň. poradce) Výzva k převzetí písemnosti Žádost o písemnost Písemnost od FÚ Elektronická podatelna Internet Potvrzení přijetí písemnosti Ověření totožnosti Obr. 3 Scénář komunikace při elektronickém doručování poplatníkovi. Potřebná funkcionalita je docílena pomocí kombinace elektronické pošty zaslané poplatníkovi ( Výzva k převzetí písemnosti ), a WWW aplikace podatelny, která následně poplatníkovi umožní písemnosti převzít (proti prokázaní totožnosti a potvrzení převzetí) 3. Praktická realizace bezpečné komunikace poplatníka s daňovou správou 3.1 Základní předpoklady Při technické realizaci můžeme vyjít z následujících předpokladů: 1) Jde o komunikaci jedné organizace s velkým počtem drobných klientů. Tito klienti nemají v zásadě jiné technické vybavení než jsou osobní počítače a připojení k Internetu běžně dostupným aplikačním programovým vybavením a komunikačními protokoly. Klienti sami nemají žádnou motivaci k investicím do technické infrastruktury. 2) Jedná se o těsné sepětí s pojmy, které definuje zákon, proto i veškeré náležitosti certifikátů a použitých komunikačních prostředků musejí sledovat zákonné normy (na rozdíl od např. bank, které mají možnost definovat vlastní procesy pro účely elektronické komunikace s klienty). 3) Pro komunikaci je používán Internet, který poskytuje řadu služeb, za které nedává žádná osoba konkrétní garanci. To definuje dostupnost služeb (tj. např. zda je někdo odpovědný za doručení zprávy), registraci adres (tj. zda existuje možnost svázat spolehlivě elektronickou adresu s fyzickou či právnickou osobou), důvěrnost spojení atd. Z dostupných protokolů a technických prostředků je nutno vybrat takové, které splní nároky na výše popsaný účel elektronického daňového řízení. Z těchto předpokladů vychází následující návrh na technické řešení. 406 SYSTEMS INTEGRATION 2001

7 ELEKTRONICKÝ PODPIS V DAŇOVÉ SPRÁVĚ Elektronické daňové řízení (3) Nahlédnutí poplatníka do spisu na FÚ Ověření totožnosti Fin. úřad Poplatník (daň. poradce) Žádost o nahlédnutí do spisu Elektronický dokument Podepsané elektronické dokumenty Internet Potvrzení o převzetí dokumentu Obr. 4 Scénář komunikace při nahlédnutí poplatníka do elektronického spisu s dálkovým přístupem. Potřebná funkcionalita je zabezpečena například pomocí WWW aplikace, která poplatníkovi umožní vyplnit formulář s žádostí, elektronicky tuto žádost podepsat, a po kontrole zpřístupní poplatníkovi příslušný spis 3.2 Certifikační autorita a certifikáty účastníků Pro daňovou správu by bylo zcela jednoznačně výhodné, aby sama měla pod kontrolou certifikační autoritu, která by vydávala certifikáty všem účastníkům elektronického daňového řízení. V tom případě by bylo možné, aby byly definovány vlastnosti certifikátu přesně tak, jak daňové řízení vyžaduje (tj. především označení účelu certifikátu s ohledem na potřeby daňového řízení viz 12, odst. 1, písm. i ZEP a jednoznačná identifikace poplatníka či správce daně v certifikátu). Dále by bylo možné svázat proces vydání certifikátu přímo s registrací daňového subjektu u správce daně. Je třeba pamatovat, že ve smyslu ZEP jsou vždy certifikáty vydávány fyzickým osobám (nikoli právnickým osobám či jiným organizacím). V případě využití certifikátů vydaných nezávislou certifikační autoritou lze nejjednodušeji splnit požadavek na jednoznačnou identifikaci poplatníka tím, že v certifikátu bude uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ). Toto číslo bude ověřeno tak, že poplatník v procesu certifikace bude muset předložit registrační osvědčení vydané správcem daně. Existuje i jiná možnost, a sice že certifikát nebude určen specificky pro použití v daňové správě, nicméně umožní jednoznačné určení totožnosti podepisující osoby pouze na základě údajů obsažených v certifikátu. Např. u běžné fyzické osoby by certifikát obsahoval číslo sociálního pojištění (nyní zvažované jako perspektivní náhrada rodného čísla), u fyzické osoby-podnikatele by certifikát obsahoval obchodní jméno a IČO, u fyzické osoby zastupující právnickou osobu by obsahoval identifikaci fyzické osoby, obchodní jméno a IČO organizace a rozsah, ve kterém je podepisující osoba zmocněna zastupovat tuto organizaci. Že toto není jen požadavek státní správy ukazuje vznik certifikačních autorit v soukromé sféře, které se řídí podobnou politikou (např. certifikační autorita KPNQWEST Czechia a její politika na adrese https://ca.kpnqwest.cz/apl/cau/manual.pdf). SYSTEMS INTEGRATION

8 MICHAL FALTÝNEK, TOMÁŠ HŮLEK, PAVEL ROZSYPAL V případě, že v certifikátu nebudou dostatečné informace pro určení totožnosti podepisující osoby, je možné tuto situace řešit tím, že daňová správa bude evidovat (zřejmě v rámci registru daňových subjektů), který certifikát je používán kterým poplatníkem (daňovým poradcem). To by zřejmě vyžadovalo, aby poplatník tuto skutečnost nějakým způsobem hlásil či prokázal. Přesto, že role u bude v daňovém řízení omezena (pouze notifikační oznámení), bude vhodné, aby adresa elektronické pošty byla součástí certifikátu a aby certifikační autorita tuto adresu ověřila. Potom bude zajištěno zasílání notifikací správcem daně na registrovanou adresu a navíc bude možno zajistit důvěrnost zpráv pomocí formátu S/MIME (a ten elektronickou adresu v certifikátu vyžaduje). Bude zřejmě nutností, aby privátní klíče používané fyzickými osobami k vytváření zaručeného elektronického podpisu byly vysoce bezpečně uloženy. Tomuto požadavku mohou při požadovaném masovém nasazení dobře vyhovět kryptografické čipové karty. Zajímavý je v tomto ohledu požadavek v návrhu prováděcí vyhlášky k ZEP, který předložil Úřad pro ochranu osobních údajů k mezirezortnímu připomínkovému řízení, Tento návrh požaduje, aby data pro vytváření elektronického podpisu byla uložena na nosiči, který bude hodnocen podle Federal Information Processing Standard (FIPS) na úroveň bezpečnosti 2 ( 16 odst. 3). Řešení bezpečnosti bude navíc vyžadovat, aby mimo vlastního elektronického podpisu fyzických osob byly vydány certifikáty pro následující účely: pro daňovou správu pro elektronický podpis autorizovaného WWW software, který bude poplatník spouštět na svém počítači při připojení k WWW serveru podatelny FÚ pro server elektronické podatelny tak, aby poplatník měl jistotu, že podání (a tedy důvěrné informace) předává opravdu daňové správě (tedy skutečnému správci daně). 3.3 Datové rozhraní Pokud má být elektronické daňové řízení opravdu cestou vpřed, je nutno vyvrátit veškeré neuvážené představy o tom, že podání budou moci mít formu libovolného nestrukturovaného elektronicky podepsaného textu. Vhodné by bylo, aby Ministerstvo financí vydalo jednotný soubor předpisů pro tvar elektronických podání, např. použitím jazyka XML a předpisem tvaru dokumentů pomocí XML- Schema pro všechna podání. Poplatník bude mít potom možnost buď vytvoření podání v požadovaném formátu přímo z jeho interního informačního systému, nebo (pokud takovou možnost nemá), využije WWW aplikaci s inteligentním interaktivním formulářem, kterou na Internet dá za účelem pořízení podání k dispozici Ministerstvo financí. 3.4 Komunikační protokoly Ideální by samozřejmě bylo, pokud by byl k dispozici spolehlivý systém pro doručování zpráv (včetně doručování asynchronního) mezi poplatníkem a daňovou správou. Takové systémy jsou však díky své náročnosti na investice a další zdroje víceméně omezeny na oblast elektronické komunikace B2B (tedy Business-to-Business, neboli mezi dvěma organizacemi). Protokol SMTP, který je jako jediný široce dostupný a použitelný na Internetu pro asynchronní předávání zpráv však potřebné vlastnosti nemá (zejména spolehlivost a možnost zaručení transakčního charakteru komunikace). Jeho použití proto bude omezené na nezávazné notifikace. Zbývá tedy v podstatě nutnost On-line komunikace. Zde v současnosti masově používané protokoly HTTP a HTTPS vyhoví v podstatě v plném rozsahu. Pomocí HTTPS (kde obě strany komunikace se budou prokazovat svými certifikáty a privátními klíči) bude možno splnit bezpečnostní principy důvěrnosti zpráv a autentizace komunikujících stran. Tímto protokolem lze předávat elektronicky podepsané a chráněné zprávy a další informace, které navíc mohou zajistit větší ochranu (principy autorizace, celistvosti, neodmítnutelnosti). 408 SYSTEMS INTEGRATION 2001

9 ELEKTRONICKÝ PODPIS V DAŇOVÉ SPRÁVĚ 3.5 Programové vybavení a jeho rozhraní Pro předání hotových podání odpovídajících věcně i technicky požadavkům může dát Ministerstvo financí k dispozici veřejné WWW rozhraní elektronické podatelny. Předpokládá se komunikace dle zveřejněného scénáře, který bude zahrnovat předání elektronického podání v požadovaném tvaru a s patřičnou identifikací, základní kontrolu na straně elektronické podatelny, v případě chyb vrácení protokolu o chybách a v případě úspěchu vrácení elektronicky podepsaného potvrzení podání pro potřeby poplatníka. Celá řada drobných poplatníků nebude mít možnost vytvářet vlastními prostředky elektronická podání se všemi náležitostmi. Pro tyto účely bude Ministerstvo financí dávat na svém WWW serveru k dispozici aplikaci, která umožní poplatníkovi vyplnit dané podání (např. daňové přiznání), provede patřičné kontroly a poté vytvoří soubor požadované struktury a předá jej elektronické podatelně. Další scénář bude stejný jako v předchozím odstavci, tj. poplatník obdrží v případě úspěšného podání elektronicky podepsané potvrzení podání. WWW aplikace bude elektronicky podepsaná Ministerstvem financí, což zaručí poplatníkovi, že používá správný a autorizovaný program. Omezená forma tohoto řešení (tj. bez elektronického podpisu dat a předávání podání elektronické podatelně) funguje již více než rok pro daňové přiznání daně silniční (http://adis.mfcr.cz/adis/idsl). V každém případě projde podání před přijetím alespoň jednou aplikační kontrolou (ať už autorizovaným software ve WWW prohlížeči poplatníka, nebo v podatelně při příjmu v případě, že podání předává aplikace třetí strany). Potvrzení takové kontroly je vhodné k samotnému podání přiložit ve formě elektronického podpisu aplikace, která kontrolu provedla. 3.6 Práce elektronické podatelny Elektronická podatelna musí logicky provádět práci analogickou podatelně klasické, tj. provést základní kontrolu podání, zaevidovat a přidělit identifikaci došlé písemnosti, na základě aktuálního data a času vytvořit (pokud je požadováno) potvrzení o přijetí pro poplatníka a nakonec předat písemnost k dalšímu řízení správci daně. Řada těchto úkonů je zřejmá, je však třeba upozornit na některé problémy Daňový čas a elektronický notář Elektronická podatelna musí mít k dispozici referenční údaj o přesném čase, který bude vkládán jako časové razítko do potvrzení přijetí a do evidence písemností. Bude nutné, aby tento čas byl prohlášen za referenční i vzhledem k poplatníkovi. S tím bude těsně souviset nutnost vést referenční evidenci elektronických písemností. Pokud by to umožnil spisový řád, bylo by vhodné, aby ke každé elektronické písemnosti procházející podatelnou byla vytvořena kopie opatřená elektronicky podepsanými informacemi definujícími okolnosti podání a poté tato kopie byla uložena v bezpečném archivačním zařízení. Tento archiv by bylo možné použít kdykoli, kdyby došlo ke ztrátě písemnosti na jedné z komunikujících stran nebo by byly pochybnosti o provedení či obsahu podání. Velkou pozornost je třeba věnovat řešení kolizních situací, například při velké zátěží serveru podatelny obrovským počtem požadavků na konci lhůty pro podání daňového přiznání (ekvivalent fronty na finančním úřadě či na poště) nebo v případě, že některý uživatel se pokusí poškodit server tím, že jej zahltí velkým množstvím formálních či nekorektních podání. Pro tyto případy existují známá více či méně dokonalá technická řešení. Co však není vyřešeno, jsou legislativní a metodické výklady pro takovou situaci (za jakých okolností bude uživatel odmítnut v případě, že opakovaně podává písemnost; co ještě je a co už není - co se obsahu týče - platné podání; jak budou řešeny případné spory atd.). SYSTEMS INTEGRATION

10 MICHAL FALTÝNEK, TOMÁŠ HŮLEK, PAVEL ROZSYPAL Potvrzení podání Dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů má poplatník právo na potvrzení podání. Takové potvrzení vydává správce daně a technicky je provádí pracovník podatelny. Toto potvrzení je písemnost a v případě elektronické formy musí být elektronicky podepsána v souladu se ZEP. Zároveň ZEP říká, že podepisující osobou je fyzická osoba ( 1), že prostředek pro bezpečné vytváření elektronického podpisu musí zajistit, aby data pro vytváření elektronického podpisu (zde privátní klíč) se vyskytla pouze jednou a byla chráněna proti zneužití třetí osobou, a že prostředek pro bezpečné vytváření elektronického podpisu nesmí zabraňovat tomu, aby podepisovaná data byla předložena podepisující osobě ( 17 ZEP). Z toho vyplývá, že vydávání potvrzení podání není možné plně automatizovat (tj. vydávat potvrzení bez lidské obsluhy), protože elektronická potvrzení podepisuje pracovník podatelny svým klíčem, který je chráněný, a vydávání potvrzení musí být pod kontrolou podepisující osoby. Jak je patrno, takové požadavky zásadním způsobem ovlivní činnost elektronické podatelny co se týká technického řešení, personálního zabezpečení a operativnosti práce podatelny (např. situace, kdy v poslední minutě zákonné lhůty je podáno obrovské množství podání). Pořízení údajů podání Poplatník 1 stažení autorizované aplikace k DS, předání souboru DAP na MF ČR, převzetí potvrzení podání či jiné písemnosti Přijetí podání, kontrola, zaevidování pod číslem a časem podání, vydání potvrzení, předání podání k dalšímu zpracování WWW prohlížeč WWW formulář podání, předání podání podatelně a příjem písemností zpět https Poplatník 2 https MF Bezpečný archiv Interní informační systém poplaníka generuje podání v požadovaném tvaru, je schopen převzít písemnosti od správce daně smtp smtp Elektronická podatelna Daňová správa Správce daně ADIS Notifikační zprávy (mohou být el. podepsané a šifrované) Obr. 5 Zjednodušené schéma technologického provedení celého řešení elektronické podatelny a její napojení na poplatníka DS = daňový subjekt. DAP = daňové přiznání. 410 SYSTEMS INTEGRATION 2001

11 ELEKTRONICKÝ PODPIS V DAŇOVÉ SPRÁVĚ Veřejné rozhraní podatelny Podatelna může kromě samotného přijímání podání také poskytovat informační servis poplatníkům. Jako minimum takové služby lze jistě implementovat možnost, aby poplatník nahlížel do evidence vlastních písemností (tj. aby sledoval zpracování jím podaných elektronických písemností). V budoucnu by bylo možné toto rozhraní rozšířit o kompletní WWW servis pro poplatníky, včetně možností průvodců daňovými povinnostmi poplatníka, sledování vlastního daňového řízení poplatníka a nahlížení do spisu s dálkovým přístupem, automatické notifikace poplatníkům, kterým se blíží lhůta pro podání DAP, a podobně. Tato problematika však přesahuje zaměření tohoto příspěvku. 3.7 Celkové schéma komunikace poplatníka s daňovou správou Obr. 5 ukazuje ve zjednodušené podobě technické schéma komunikace poplatníka a správce daně. Celková problematika je pochopitelně mnohem složitější. V obrázku není znázorněna vazba na použitou certifikační autoritu a její procesy, doplněna by mohla být další manipulace s písemnostmi u správce daně apod. Literatura 1. DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Community framework for electronic signatures, 2. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), 3. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, další daňové zákony a vyhlášky 4. Návrh Vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů o povinnostech poskytovatelů vydávajících kvalifikované certifikáty a o požadavcích, které musí splňovat nástroje elektronického podpisu, verze ze dne 9. března 2001, Summary Possible strategies for the adoption of electronic signature in the taxation administration in the Czech Republic are discussed, primarily in connection with the Czech Electronic Signature Bill. The discussion focuses on the optimal implementation of the taxpayer-to-taxation administration communication scenarios and their links to the Automated Taxation Information System. Taking into account the existing legislative conditions and the state of computer technology and digital cryptography, the requirements for electronic taxation process are formulated,. While all the necessary standards(mainly legislative and administrative) are not yet fully effective, it is possible to formulate the main features of a solution which would satisfy the inevitable legal requirements, use a technology accessible to the general public and, at the same time, improve the efficiency of processing in the taxation administration. Such a solution is proposed and described. SYSTEMS INTEGRATION

12 MICHAL FALTÝNEK, TOMÁŠ HŮLEK, PAVEL ROZSYPAL 412 SYSTEMS INTEGRATION 2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Verze 2.0 Zpráva pro uživatele - Kvalifikovaná časová razítka Strana 1 (celkem 8) OBSAH : 1 ÚVOD... 2 2 KONTAKTNÍ INFORMACE...

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách

496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách 496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách Ministerstvo informatiky stanoví podle 20 odst. 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Elektronická komunikace v zadávacím řízení v praxi

Elektronická komunikace v zadávacím řízení v praxi Tematické setkání 11. 4. 2017, Praha Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle ZZVZ Elektronická komunikace v zadávacím řízení v praxi Jan Hrádek & Pavel Antonín Eger Tender systems s.r.o.

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy VY_32_INOVACE_BEZP_08 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Digitální podpisy Základní myšlenkou elektronického podpisu je obdoba klasického podpisu, jež má zaručit jednoznačnou identifikaci

Více

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012 Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv Jihlava, 31.1.2012 Informační systém datových schránek Aktuální data k 29.1. 2012 431 062 aktivních datových schránek 68 884 490 úspěšně odeslaných datových

Více

Identifikace a elektronický podpis. Identifikace a geolokační technologie

Identifikace a elektronický podpis. Identifikace a geolokační technologie Pojem virtuální identity Identifikace a elektronický podpis Identifikace a geolokační technologie Virtuální identita - koncepce formy e-mailová adresa, avatar, IP adresa, el. podpis problém umělé vytvoření

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Dokumenty doručované prostřednictvím provozovatele poštovních

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví. Dokumenty dle eidas v praxi eidas dokumenty Jak na

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ Mgr. Ing. Jindřich Jelínek VÝZNAM PODPISU NA LISTINÁCH Náležitosti písemného právního úkonu písemnost zachycení obsahu podpis zachycení autora Funkce

Více

eneschopenka řešení elektronické neschopenky

eneschopenka řešení elektronické neschopenky eneschopenka řešení elektronické neschopenky Mgr. Bc. Robert Baxa LL.M. Ing. Iva Merhautová MBA Ministerstvo práce a sociálních věcí Agenda Cíle elektronizace rozhodování o DPN Hlavní přínosy Legislativa

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

ICT seminář GDPR, eidas, ZoKB. Nové legislativní povinnosti organizací a co s tím?

ICT seminář GDPR, eidas, ZoKB. Nové legislativní povinnosti organizací a co s tím? Důvěryhodný dokument ICT seminář GDPR, eidas, ZoKB. Nové legislativní povinnosti organizací a co s tím? Autor prezentace: Martin Hapl Kontakt: mhapl@mit-consulting.cz Datum: 12. 9 2017 Strana 1 1 Důvěryhodný

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.2 Podpis Podpis Datum 21.1.2013 Datum 21.1.2013 Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce Vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce Ředitel odboru PKNU Dokument je

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

eidas stav k Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra

eidas stav k Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra eidas stav k 17.3.2016 Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra Poznámka k prezentaci Tato prezentace slouží jako následná prezentace v rámci 3-cyklu setkání na téma eidas v poslanecké sněmovně a předpokládá

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Důvěra napříč Evropou nařízení eidas + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1 Nařízení eidas 2 Co znamená zkratka eidas Nařízení eidas = Nařízení (č. 910/2014) Evropského

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Elektronická podatelna Elektronická komunikace umožňuje provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií formou dálkového přístupu. Používání elektronického podpisu, elektronické

Více

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu V Y H L Á Š K A Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. října 2001 o upřesnění podmínek stanovených v 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu

Více

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas Správa a ukládání elektronických dokumentů Úvod Ing. Jaroslav Lubas Složení pracovního teamu Beránek Kamil Fiala Stanislav Frk Jan Kubíček Petr Lubas Jaroslav Rada Michal Tejchman Jan Hlavní cíl pracovního

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

Certifikační autorita EET. Veřejný souhrn certifikační politiky

Certifikační autorita EET. Veřejný souhrn certifikační politiky Certifikační autorita EET Veřejný souhrn certifikační politiky Verze 1.0, 1.9.2016 Vymezení obsahu dokumentu Tento dokument obsahuje informace o zásadách a postupech činnosti Certifikační autority EET,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 3.0 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

10. funkční období. Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

10. funkční období. Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 306 10. funkční období 306 Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (Navazuje na sněmovní tisk č. 763 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.7 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4466 Sbírka zákonů č. 297 / 2016 297 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 Elektronická evidence tržeb - návrh řešení 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Příloha č. 7 Nezodpovězené dotazy a seznam doporučení Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s kraji Zpracovatel: CORTIS Consulting

Více

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Česká republika Generální finanční ředitelství (dále jen zadavatel ) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále též VZ ) na stavební práce

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: VYŘIZUJE: Zdeněk Konečný TEL: 596 803 322 FAX:

Více

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce Základní princip Elektronický podpis Odesílatel podepíše otevřený text vznikne digitálně podepsaný text Příjemce ověří zda podpis patří odesílateli uvěří v pravost podpisu ověří zda podpis a text k sobě

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Celnímu úřadu pro 01 Daňové identifikační číslo 02 Identifikační číslo otisk podacího razítka celního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI osoby nakládající

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Mikulov, září 2014 Ing. Radek Horáček odbor egovernmentu MVČR Co znamená zkratka eidas Co znamená zkratka eidas electronic identification and

Více

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na . adresu:

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na  . adresu: Směrnice č. 3/2010 Elektronická podatelna Elektronická podatelna obce Podolí je určena pro příjem datových zpráv podle nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ Michal Opatřil Jakub Pyszko ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 1 O co jde..? Jedná se o prakticky ověřené řešení elektronizace provozu zdravotnického

Více

Metodický list č. 7. Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Způsoby doručování...

Metodický list č. 7. Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Způsoby doručování... Metodický list č. 7 Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Způsoby doručování... 2 3. Doručování prostřednictvím zásilky... 4 4. Zvláštní způsoby doručení...

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Příjem žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru prostřednictvím systému REGIS 9. listopadu 2016 Česká národní banka Obsah Co je REGIS?

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012 ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen 2012 Tiráž Zpracovatel Další kopie ING PKI Policy Approval Authority (PAA) Další kopie tohoto dokumentu je možno získat

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Říjen 2014. Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa

Říjen 2014. Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa Říjen 2014 Mini One Stop Shop / MOSS Zvláštní režim jednoho správního místa Mini One Stop Shop - registrace Mini One Stop Shop - registrace Mini One Stop Shop registrace EU režim Mini One Stop Shop registrace

Více