ANAL" ZA ZP% ÍSTUP$ OVÁNÍ PO% AD& DIVÁK& M SE SLUCHOV " M POSTI! NA LICEN # NÍCH TELEVIZÍCH TV NOVA A TV PRIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANAL" ZA ZP% ÍSTUP$ OVÁNÍ PO% AD& DIVÁK& M SE SLUCHOV " M POSTI! NA LICEN # NÍCH TELEVIZÍCH TV NOVA A TV PRIMA"

Transkript

1 ANAL" ZA ZP% ÍSTUP$ OVÁNÍ PO% AD& DIVÁK& M SE SLUCHOV " M POSTI! ENÍM NA LICEN # NÍCH TELEVIZÍCH TV NOVA A TV PRIMA V minul$ch letech bylo sledováno pln(ní u %T1 a %T2. V$sledky byly adekvátní oficiáln( uvád(n$m dat,m, li!ily se pouze v dodate&n$ch zm(nách program, z hlediska mno#ství (70 %) v!ak!lo o rozdíly zanedbatelné. Proto bylo sledováno hlavn( pln(ní ze strany celoplo!n$ch licen&ních televizí, a to TV Prima a TV Nova. PROCENTO VYSÍLAN"CH PO(AD) V sou&asné právní úprav( není v$slovn( ur&eno, z &eho se povinné procento vypo&ítává. Mezi %T a organizacemi sdru#ujícími osoby s posti#ením sluchu proto vznikaly spory, jak se povinné procento vlastn( po&ítá. Pro spln(ní ú&elu zákona je #ádoucí tento údaj v zákon( p*esn( definovat. Metody v#po%tu Jsou dva mo#né zp,soby v$po&tu procentního podílu: a) procentní podíl z po&tu po*ad, b) procentní podíl pln(ní z &asového rozsahu vysílan$ch po*ad,. Ka#dá z t(chto metod m(*ení dává jiná &ísla o mí*e pln(ní zákonné povinnosti opat*ovat dané procento vysílan$ch po*ad, skryt$mi titulky. Procentní podíl z po%tu vysílan#ch po'ad( Po&tem vysílan$ch po*ad, máme na mysli po&et hlavních vysílan$ch po*ad,, tj. po ode&tení krátk$ch celk,, které nemají statut vlastního po*adu, nap*íklad self-promotion!ot,, jingl,, dopl)kového vysílání v&. upoutávek, úvod,, sponzorsk$ch vzkaz,, reklamních blok, a dal!ích. Z tohoto tzv. netto základu pak po&ítáme pom(r po&etního rozsahu vysílan$ch po*ad, opat*en$ch skryt$mi titulky ku po*ad,m ostatním. Procentní podíl pln&ní z %asového rozsahu vysílan#ch po'ad( Termín celkov$ &asov$ rozsah vysílan$ch po*ad, není toto#n$ s pojmem vysílací doba. Za 100 % z &asového rozsahu vysílan$ch po*ad, je pova#ován sou&et skute&né stopá#e ve!ker$ch odvysílan$ch po*ad, v daném období, ze kterého jsou odstran(ny formáty, nemající statut samostatn$ch po*ad, z celkové vysílací doby. Z celkové denní vysílací plochy se tedy ode&te vysílání teleshoppingu, reklamy a self promotion, to znamená v!eho vysílání, které nemá status televizního po*adu a po tomto ode&tení p*edstavuje celková vysílací plocha 100%, z &eho# je po&ítán pom(r &asového rozsahu vysílan$ch po*ad, opat*en$ch skryt$mi titulky ku po*ad,m ostatním. 1

2 V#hody a nev#hody obou metod v#po%tu Ob( metody m(*ení pln(ní zákonné povinnosti (jak z hlediska po&tu, tak i z hlediska &asového objemu) mají své klady i nedostatky, jak se v praxi prokázalo. Co je v$hodné nap*íklad pro %eskou televizi, je nev$hodné pro licen&ní televize a naopak proto si ka#d$ povinn$ subjekt vybírá metodu pro sebe nejv$hodn(j!í, p*i&em# odkazuje na danou nejasnost v zákon(. Tím dochází ke zna&né disproporci z hlediska nominálního a skute&ného zp*ístupn(ní vysílání divák,m se sluchov$m posti#ením. Z hlediska samotného v$po&tu je snadn(j!í v$po&et procentního podílu z po&tu vysílan$ch po*ad,. V$hodné je to v!ak jen pro poskytovatele, kter$ &asto vysílá krátké po*ady. P*i tomto zp,sobu v$po&tu by m(ly stejnou hodnotu po*ady krátké i dlouhé. Nap*íklad dva krátké po*ady, Po&así (cca 4 minuty) a Ve&erní&ek (cca 10 minut), by m(ly dvojnásobnou hodnotu ne# jeden celove&erní film, nap*íklad Amadeus (170 minut). Takové po&ty jsou z hlediska u#ivatel, skryt$ch titulk, velmi nev$hodné. V roce 1997 do!lo k uzákon(ní podílu titulkovan$ch po*ad, ve ve*ejnoprávní televizi na 25 %. P*i tomto pom(rn( nízkém podílu titulkovan$ch po*ad, se projevila nev$hoda toho, #e nikde nebylo ur&eno, z &eho se vlastn( dané procento vypo&ítává. Ze strany %eské televize bylo procento po&ítáno z po&tu po*ad,. Po&etn( tak byl procentní podíl pln(n (&asto i nad stanoven$ limit), av!ak &asov$ podíl vysílání po*ad, se skryt$mi titulky nikoliv. Organizace sdru#ující ob&any s posti#ením sluchu to ozna&ovaly za obcházení smyslu zákona, p*i&em# jeho litera byla pln(na. Od roku 2001 byl povinn$ podíl titulkovan$ch po*ad, zv$!en na 70 %. P*i tomto vysokém podílu jsou opat*ovány skryt$mi titulky tém(* v!echny p*edto&ené po*ady v&etn( film,, tak#e rozdíl procenta &asového objemu vysílání a procenta z po&tu po*ad, ji# není tak v$razn$, v$sledky jsou p*i obou metodách vyrovnan(j!í. Hlavní nev$hodou metody v$po&tu z &asového rozsahu vysílan$ch po*ad, jsou vlivy, které nejsou zahrnuty v dostupn$ch datech. P*edev!ím se doba trvání po*adu po&ítá dle uvedeného za&átku a konce po*adu, jen#e rozdíl obou &as, neb$vá &ist$ &as. Nap*íklad po*ad v %T, v programu avizovan$ jako 30minutov$ ve skute&nosti trvá jen 28 minut &istého &asu a podobn(. U licen&ních televizí jsou pak po*ady p*eru!ovány r,zn( dlouho trvajícími reklamními bloky. Sou&ástí ka#dé metodiky je i práce s chybou. Nep*esnost je v!ak men!í ne# p(tiprocentní. To se ukázalo p*i porovnání v$sledk, s pracovníky odd(lení anal$zy TV Nova v roce 2006, kdy na!e i jejich v$sledky byly shodné s odchylkou necelé desetiny procenta. Zp(sob 'e!ení Proto#e není ur&eno, z &eho se má povinné procento vypo&ítávat, provád(li jsme v$po&ty ob(ma metodami, tedy jak z hlediska po&tu, tak i &asového rozsahu vysílan$ch po*ad,. Doporu%ení Vzhledem k tomu, #e z ustanovení zákona není z*ejmé, k jakému principu se kter$ provozovatel televizního vysílání p*ikloní, doporu&ujeme jeho up*esn(ní, &ím# se eliminují sou&asné spory p*i v$kladu zákona. 2

3 SLEDOVANÉ OBDOBÍ Problémy, které bylo nutno vy'e!it Chybí ur&ení &asového úseku, v jeho# rámci má b$t dané procento pln(ní vypo&ítáváno. Toto &asové ur&ení v pln(ní je nutné, nemá-li docházet k &ast$m skluz,m v pln(ní a má-li b$t umo#n(na kontrola v pr,b(hu roku. Je nutno ur&it p*im(*enou &asovou m(rnou jednotku, která by vyhov(la jak podmínkám tvorby programové skladby, tak i mo#nosti kontroly pln(ní v pr,b(hu roku. Sledované období by m(lo b$t del!í ne# jeden den. Pokud by byl zvolen t$den, m(lo by b$t zvlá!+ p*ihlédnuto i k mno#ství otitulkovan$ch po*ad, v sobotu a v ned(li. Anal$zy je mo#no provád(t i s m(sí&ní periodicitou. Pro poskytovatele vysílání se v!ak jeví b$t optimální dobou &asov$ úsek ka#dé 3 m(síce, tedy ka#dé &tvrtletí. Toto období vyhovuje zvyklostem p*ípravy programov$ch plán,. %tvrtletí se té# jeví jako dostate&ná doba i k vyrovnání p*ípadn$ch programov$ch nepravidelností v období v$znamn$ch mezinárodních sportovních &i jin$ch událostí. Del!í období ne# &tvrtletí by v!ak ji# bylo na úkor jak mo#nosti kontroly pln(ní, tak i rovnom(rného rozlo#ení titulkovan$ch po*ad, pro ob&any se sluchov$m posti#ením, proto#e v sou&tu m,#e tento faktor vést (zejména u licen&ních televizí) k velk$m odchylkám. Zp(sob 'e!ení Roky 2004 a# 2008 byly zpracovány za tato období:! za rok! za jednotlivá &tvrtletí! za jednotlivé m(síce! za jednotlivé t$dny! za jednotlivé dny Ka#dé toto období bylo zpracováno s p*ihlédnutím k t(mto aspekt,m:! k rozlo#ení v jednotliv$ch dnech do 8 &asov$ch pásem! k víkend,m! ke svátk,m! zda se jednalo o nov( vyrobené skryté titulky &i reprízované (z archivu) 3

4 TV Nova leden 2009 Leden 2009 TV Nova %as &ist$ %as sled. %as rozd. $as % Po&et celk. Po&et sled. Po&et rozd. Po%et % %t , , Pá , , So , , Ne , ,39 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , , Ne , ,77 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , , Ne , ,11 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , , Ne , ,86 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , ,00 Pr)m&r T , ,39 Leden 2009 Nova , ,38 Tabulka 1 Anal#za pln&ní titulkování za m&síc leden TV Nova 4

5 TV Prima leden 2009 Leden 2009 %as %as %as $as % Po&et Po&et Po&et Po%et % TV Prima &ist$ sled. rozd. celk. sled. rozd %t , , Pá , , So , , Ne , ,50 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , , Ne , ,04 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , , Ne , ,00 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , , Ne , ,04 Pr)m&r T , , Po , , Út , , St , , %t , , Pá , , So , ,52 Pr)m&r T , ,76 Leden 2009 Prima , ,89 Tabulka 2 Anal#za pln&ní titulkování za m&síc leden TV Prima 5

6 VYSÍLACÍ $ASOVÁ PÁSMA V PR)B&HU DNE D,vodem sledování rozlo#ení vysílání otitulkovan$ch po*ad, v pr,b(hu dne byly &asté stí#nosti divák,, #e jedna z licen&ních televizí nevysílá skryté titulky v divácky atraktivních &asech. Na druhé stran( by nebylo #ádoucí ani odstranit vysílání po*ad, se ST v dopoledních hodinách, proto#e je rádi vyu#ívají nap*. d,chodci, matky na mate*ské dovolené, lidé, kte*í jsou doma v pracovní neschopnosti a zejména spoluob&ané, pracující ve sm(nn$ch provozech. Optimální by bylo vyvá#ené vysílání v pr,b(hu denní doby s d,razem na divácky atraktivní &asy. Zákon v!ak ukládá poskytovatel,m vysílání pouze procento, které je t*eba pokr$t titulky. Rozlo#ení titulkování je zcela v kompetenci poskytovatele. Jak je vysílání otitulkovan$ch po*ad, rozlo#eno v pr,b(hu dne, jsme se pokusili zjistit u TV Nova a TV Prima. Vysílací %asová pásma v pr(b&hu dne Z hlediska vysílání se den d(lí na 8 &asov$ch pásem: 00:00-05:00 10:00-14:00 14:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 20:00-22:00 22:00-00:00 05:00-10:00 Problémy, které bylo nutno vy'e!it Aby bylo mo#no pou#ít p*ed(l 00:00, bylo by nutno nejprve vy*e!it n(které nále#itosti, které by tento zp,sob vyhodnocení komplikovaly. 5:00 je &as, kter$ v!echny televize pova#ují za zahájení vysílání. Jestli#e ud(láme jako p*ed(l p,lnoc, pak jak po&ítat po*ady, které za&ínají ve 23:30 a kon&í v 01:00, kdy program vlastn( za&ne v jeden den a skon&í v jin$ den? Kterého dne se tedy bude statistika t$kat? A pokud se bude vyhodnocovat striktn( od p,lnoci do p,lnoci, tak potom v uvedeném p*íkladu bude dejme tomu v pond(lí 30 minut a v úter$ 60 minut tého# po*adu. M,#e b$t titulkován. Bude ov!em figurovat jako po*ady dva. Tak#e se objeví v po&tu titulkovan$ch po*ad, 2x. Pokud takovouto zále#itost pomineme, a prohlásíme, #e se po*ad t$ká p*edchozího dne, potom se m,#e stát, #e ten p*edchozí den bude mít odvysíláno 25 hodin. Zp(sob 'e!ení P*i p*ebírání dat je spolehliv( zaru&en p*ed(l v 5:00. P*es 5. hodinu ranní nep*echází #ádn$ po*ad v #ádné televizi. Nastupuje nová sm(na atd. Pokud se t$ká ro&ního vyhodnocení, tak v na!ích v$sledcích se projeví odchylka zp,sobená pouze rozdílem ve vysílání na Nov$ rok od p,lnoci do 5. hodiny na za&átku a na 6

7 konci roku. Tento rozdíl je zanedbateln$ a nebude se v následujících letech li!it, tak#e se odchylky vzájemn( eliminují. Z tohoto d,vodu jsme volili jako první vysílací pásmo v pr,b(hu dne dobu 05:00-10:00. Graf 10 Porovnání pr(m&rného mno"ství vysílání skryt#ch titulk( v pr(b&hu dne v roce TV Nova a TV Prima 7

8 VYSÍLÁNÍ PO(AD) SE SKRYT"MI TITULKY O SVÁTCÍCH V dob( svátk, n(kdy dochází k v$razné zm(n( mno#ství poskytovan$ch po*ad, se skryt$mi titulky. Proto#e jde o období, kdy lidé zpravidla nechodí do zam(stnání, a mají tedy mo#nost televizní vysílání více sledovat, bylo by vhodné v tyto dny poskytnout jim vy!!í po&et po*ad, se skryt$mi titulky, ne# je pr,m(r. V roce 2008 bylo v období svátk, odvysíláno v komer&ních televizích toto mno#ství po*ad, se skryt$mi titulky: Graf 11 Porovnání mno"ství vysílan#ch skryt#ch titulk( ve dny svátk( v roce 2008 TV Nova a TV Prima z hlediska %asu vysílan#ch po'ad( Graf 12 Porovnání mno"ství vysílan#ch skryt#ch titulk( ve dny svátk( v roce 2008 TV Nova a TV Prima z hlediska po%tu vysílan#ch po'ad( 8

9 SLEDOVÁNÍ PO$TU NOV& TITULKOVAN"CH PO(AD) U celoplo!n$ch licen&ních televizí je p*íli! nízké procento povinnosti opat*ovat po*ady skryt$mi titulky. Proto by m(lo b$t dodr#eno povinné procento otitulkování 15 % - ve smyslu opat*ovat po*ady nov( vyroben$mi skryt$mi titulky. Pokud by slovo opat*ovat takto nemohlo b$t interpretováno, jinou cestou by bylo zv$!ení na 25 % s tím, #e minimáln( polovina z nich budou nov( titulkované po*ady. Podklady pro zpracování dat byly p*evzaty z - v elektronické podob(, dále jsme pou#ili údaje z &asopisu Televizní t$deník. Dostupnost dat k v#po%t(m Pro sledování po*ad,, vysílan$ch se skryt$mi titulky poprvé, by bylo ideální mít data za celé období, tedy od doby, kdy se s vysíláním ST v dané televizi za&alo. Údaje o po*adech v!ak byly k dispozici a# z období od , kde jsou uvedeny po*ady bez ohledu na to, kolikrát byly ji# vysílány. Sledovan$m ukazatelem byly titulky, které byly od vysílány poprvé. V úvahu jsou brány p*ípady, kdy sice nejde o premiéru, ale po*ad je titulkován poprvé. V tom p*ípad( není ozna&en jako repríza proto#e sledovány jsou pouze reprízované titulky u tého# po*adu. P*íklad: Po*ad, kter$ byl vysílán poprvé v roce 2003 bez skryt$ch titulk, a v roce 2005 je tent$# ji# reprízován, ale je poprvé vysílán se skryt$mi titulky, je brán, #e není reprízou skryt$ch titulk, u tého# po*adu. Reprízou bude a# ka#dé dal!í uvedení skryt$ch titulk, v dal!ích vysíláních tého# po*adu. P'edpoklad chyby a práce s chybou Je velmi pravd(podobné, #e n(které po*ady byly titulkovány a vysílány ji# p*ed Údaje o nich nemáme, proto je ve v$po&tech mo#ná chyba, vedoucí k uvád(ní vy!!í hodnoty &ísel nov( titulkovan$ch po*ad, (které ve skute&nosti ji# byly otitulkovány a vysílány p*ed ). Odstran(ní této chyby by bylo mo#né pouze prov(*ením vysílan$ch po*ad, od roku 2000 a# do Jistotu, #e jde skute&n( o nové titulky, tedy máme jen u t(ch po*ad,, které byly v dané televizi vysílány jako premiéra. Tyto po*ady byly v programech ozna&eny symbolem (Pr). Proto#e nemáme data p*ed , pak p*ípadná chyba bude ve prosp(ch vy!!ího po&tu nov( otitulkovan$ch po*ad,, tedy #e bude vy!!í procento skryt$ch titulk, ozna&en$ch jako nové, ne# jich bylo ve skute&nosti. Problémy, které se vyskytly b&hem zpracování podklad( Prvním krokem k dosa#ení p*esnosti v$sledk, je p*esnost vstupních údaj,. Bylo proto provedeno srovnávání z více zdroj,. Na následujícím obrázku je p*íklad vyhledávání repríz porovnáváním z více zdroj, ( nejasné po*ady se ozna&ily a vyhledávaly v jiném zdroji, porovnávaly se a opravovaly). Pro strojové zpracování bylo tedy nutno p*edem ru&n( p*ipravit materiál p,vodní text obsahoval nepravidelnosti r,zné symboly pro seriály (Se) se n(kde vyskytovaly a jinde chyb(ly, n(které byly ozna&eny symbolem (*) a p*i dal!ím vysílání ne, toté# se symbolem (&b) apod., po&íta& pak program bral jako poprvé vysílan$ se skryt$mi titulky. 9

10 Obrázek 1 Ukázka ru%ní p'ípravy materiálu p'ed strojov#m zpracováním Symbol (Pr) pro premiéru byl zpo&átku brán jako signál, #e po*ad byl nov( otitulkován, av!ak pozd(ji se ukázalo, #e ozna&ení po*adu symbolem (Pr) nebylo v#dy p*esné. Bylo nap*íklad n(kolikrát nalezeno i u po*ad,, které v minulosti ji# byly vysílány, a tedy o premiéry ne!lo. Konkrétní p*íklady jsou na následujícím obrázku: ST Pá Beze stopy (0005)- srov Pá (Pr) (Pr) 08 ST Pá Beze stopy (0005) srov Pá (Pr) (Pr) ST Pá Beze stopy III (0013) -srov St (Pr) (Pr) ST St Beze stopy III (0013) - srov Pá (Pr) (Pr) ST Pá Milagros (0201) -srov Pá (Pr) (Pr) 09 ST Po Milagros (0201) srov Pá (Pr) (Pr) ST Po Perníkov# d'dek srov Pá (Pr) (Pr) ST Pá Perníkov" d$dek srov Po (Pr) (Pr) ST Po Sklen'n# d*m -srov Po (Pr) (Pr) ST Po Sklen$n" d%m - srov Po (Pr) (Pr) 12 ST Út Zlo%in z vá!n'- srov So (Pr) (Pr) 06 ST So Zlo#in z vá!n$- srov Út (Pr) (Pr) 10

11 Obrázek 2 Ukázka chybn& ozna%en#ch po'ad( jako premiéry Zp(sob 'e!ení V p*ípadech, kdy je tent$# po*ad, vysílan$ vícekrát, ozna&en jako premiéra, tj. symbolem (Pr), a ve v!ech t(chto p*ípadech ozna&en symbolem ST, ponechali jsme statut nov( titulkovaného po*adu pouze v p*ípad( prvního vysílání. Druhé a dal!í vysílání bylo pova#ováno za reprízu a ozna&eno symbolem R. Tím se dosáhlo v(t!í p*esnosti podkladov$ch dat. Doporu%ení Poskytovatelé vysílání s licencí by m(li uvád(t ve sv$ch ro&ních p*ehledech, kolik po*ad, se ten rok nov( otitulkovalo (nemusí b$t nutn( nové po*ady, ale po*ady nov( otitulkované). Aby bylo usnadn(no sledování pln(ní ve smyslu poskytování dostate&ného mno#ství nov( titulkovan$ch po*ad,, v posledním titulku je pot*eba dát letopo&et titulkování daného po*adu. %T u# to má zavedeno od roku 2003, Nova od roku V TV Nova a v %T dávají jména titulká*,. Prima toto ozna&ování dosud nemá zavedeno, a& o to byla n(kolikrát ze strany ASNEP #ádána. Obrázek 3 P'íklad uvedení jména titulká'e a letopo%tu v $T od 2003 Proto#e máme data z p*edchozích let, m,#eme zjistit v$voj podílu nov$ch a star$ch titulk,. V p*ehledu za léta 2004 a# 2008 nás u TV Prima zarazil stále klesající podíl nov( vysílan$ch skryt$ch titulk, oproti titulk,m reprízovan$m. Porovnáme-li nap*íklad rok 2004 s rokem 2008, zjistíme, #e v roce 2004 TV Prima opat*ila nov$mi skryt$mi titulky 16,35 % &asového objemu vysílan$ch po*ad, a jen 3,24 bylo reprízovan$ch, zatímco v roce 2008 to bylo pouze 8,72 % nov$ch a 16,35 % reprízovan$ch. TV Prima porovnání 2004 a 2008 %asov$ objem vysílan$ch po*ad, Po&et vysílan$ch po*ad, Nové ST Staré ST Celkem ST Nové ST Staré ST Celkem ST ,35 % 3,24 % 19,59 % 10,67 % 1,35 % 12,02 % ,72 % 16,35 % 25,07 % 6,27 % 12,31 % 18,58 % Tabulka 3 Porovnání mno"ství nov#ch a reprízovan#ch vysílan#ch skryt#ch titulk( v letech 2004 a 2008 TV Prima 11

12 TV Nova ve stejn$ch letech opat*ila v roce 2004 nov$mi skryt$mi titulky 22,01 % po*ad, a v roce 2008 to bylo 24,1 % nov$ch po*ad,. TV Nova porovnání 2004 a 2008 %asov$ objem vysílan$ch po*ad, Po&et vysílan$ch po*ad, Nové ST Staré ST Celkem ST Nové ST Staré ST Celkem ST ,01 % 3,52 % 19,11 % 2,20 % 12,02 % ,10 % 8,19 % 19,41 % 5,02 % 18,58 % Tabulka 4 Porovnání mno"ství nov#ch a reprízovan#ch vysílan#ch skryt#ch titulk( v letech 2004 a 2008 TV Nova Na následujících grafech je zobrazen pom(r nov$ch a reprízovan$ch skryt$ch titulk, Vysílan$ch v pr,b(hu roku 2008 Graf 13 Pom&r star#ch a nov#ch ST TV Prima v roce 2008 z hlediska po%tu Graf 14 Pom&r star#ch a nov#ch ST TV Prima v roce 2008 z hlediska %asu Graf 15 Pom&r star#ch a nov#ch ST TV Nova v roce 2008 z hlediska po%tu Graf 16 Pom&r star#ch a nov#ch ST TV Nova v roce 2008 z hlediska %asu ZP(ÍSTUPN&NÍ VLASTNÍ DRAMATICKÉ TVORBY Zp*ístupnit vlastní natá&ené seriály tedy originální &eskou tvorbu v!echnu. 12

13 Po#adavek ASNEP na zp*ístupn(ní vlastní dramatické tvorby divák,m se sluchov$m posti#ením je televizí NOVA ji# od roku 2004 pln(n na 100 %. Se skryt$mi titulky byly v TV Nova vysílány seriály:! Poji!(ovna!t&stí - od 19. zá*í 2004 do 12. prosince 2004 (jen 1.díl netitulkován, ostatní v!echny)! Ordinace v r)"ové zahrad& - Od 6. zá*í 2005 pokra&uje dosud! Redakce I. od 16. zá*í 2004 do 9. prosince 2004! Redakce II. od 6. ledna 2005 do 30. &ervna! Ulice od 2. zá'í 2005 pokra&uje dosud! Comeback pokra&uje dosud Prima dosud nezp*ístupnila ani jeden vlastní po*ad ( ). Doporu%ení V!echny licen&ní televize by m(ly zp*ístupnit divák,m té# vlastní dramatickou tvorbu. 13

14 NEPRAVIDELN& TITULKOVANÉ VÍCE(ADOVÉ SERIÁLY Jako vedlej!í produkt anal$zy byly také sledovány více*adové seriály, a to s ohledem na to, které *ady byly a které nebyly titulkovány. U TV Prima se velmi &asto projevuje nepravidelné titulkování seriál,, kdy je tent$# seriál v r,zn$ch &ástech titutlkován a v jin$ch ne. Tím se zt(#uje divákovi, kter$ seriál sleduje, d(jová návaznost. Konkrétní p*íklad z let (TV Prima) Seriál %arod(jky ( ) Od do I.*ada 1-22 se ST Od do II.*ada 1-22 se ST Od do III.*ada 1-22 se ST Od do IV.*ada 1-22 se ST Od do V.*ada 1-23 netitulkováno Od do VI.*ada 1-23 netitulkováno Od do repríza III.*ada 1-22 se ST Od do repríza IV.*ada 1-22 se ST Od do repríza V. *ada 1-23 netitulkováno Od do repríza VI. *ada 1-23 netitulkováno A&koliv byly n(které *ady reprízovány, a byla tedy!ance chybu napravit, nebyly ty to díly opat*eny titulky ani b(hem repríz. Podobná situace (nepravidelné titulkování) byla i u seriál,! Doktor Stefan Frank ( ),! Cury!ské sejfy (2004),! Danielle Steelová, Halifaxová, soudní psychiatr ( ),! Hercule Poirot ( ),! Komisa* Rex ( ),! Pohotovost ( ),! Zákon a po*ádek ( ),! "ena zákona ( )! Navarro (2005) Doporu%ení Doporu&ujeme, aby byly opat*ovány skryt$mi titulky systematicky, tj. ucelené *ady seriál,, pokud jsou vysílány. Ne tedy na p*eská&ku, kdy je jedna *ada tého# seriálu otitulkována a dal!í ne, dal!í zase ano a tak dále. P*i reprízách doporu&ujeme postupn( titulkovat díly, kde skryté titulky chyb(jí. 14

15 JAK BY M&LY SKRYTÉ TITULKY VYPADAT? P*edev!ím by m(ly b$t obsahov& správné bez ohledu na mluvenou verbální kvalitu dabingu. Ten je n(kdy poplatn$ dob( svého vzniku a tudí# pon(kud pokulhává za profesionálním p*ekladem a dialogovou úpravou. Zachování charakteru promluvy je d,le#ité pro vykreslení atmosféry a charakteristiky postav. N(kte*í titulká*i m(li ve zvyku m(nit &i vynechávat neslu!ná slova. Necenzurujeme. Titulky by m(ly b$t psány gramaticky správn&. Tu a tam se toti# objevují i hrubé gramatické chyby, které p,sobí velmi ru!iv(. Vhodn# zp)sob psaní %íslovek je také d,le#it$. Musí b$t v#dy citliv( posouzena vhodnost jejich u#ití. N(kdy se toti# do&teme, #e 1 musí 2. pomáhat místo Jeden musí druhému pomáhat. Ve filmech, kde se vyskytují rychlé dialogy &i kde jsou mluv&í mimo obraz, by m(lo b$t barevné rozli!ování dialog). Pou#íváme #lutou, bílou, sv(tlemodrou a zelenou barvu na &erném podkladu. Nedostatky v barevném rozli!ování dialog, b$vají zp,sobeny bu' zastaralou technikou, která byla k titulkování pou#ita, anebo nezku!eností konkrétního titulká*e, kter$ nedovede vhodn( vyu#ít nabídky barev. Tuto slo#ku v!ak nelze podce)ovat, stejn( jako nelze nap*íklad dabovat cel$ film jedním hlasem. Správná indikace zvuk) usnad)uje pochopení probíhajícího d(je a jeho pointy. Zásadn( neoznamujeme zvuky tam, kde je jejich zdroj viditeln$ v obraze. D,le#ité je té# p'im&'ené setrvání titulk) na obrazovce. Titulek musí b$t na obrazovce tak dlouho, aby bylo mo#no jej p*e&íst. Krátk$ titulek na jednom *ádku cca 2-3 vte*iny, del!í dvou*ádkov$ titulek cca 3-6 vte*in dle mo#ností. N(kdy je dodr#ení t(chto po#adavk, nesnadné, nap*íklad p*i rychlé prudké hádce. Zde pomohou tzv. slo#ené titulky, kdy jsou na jednom *ádku t*eba i t*i krátké promluvy. Zde je ov!em barevné rozli!ení promluv nutností. Na konci filmu by m(lo b$t v#dy uvedeno jméno autora skryt#ch titulk). Nesta&í pouze název firmy, proto#e ve firm( pracuje n(kolik titulká*,, jejich# kvalita práce se od sebe v$razn( odli!uje. P'i v#padku vysílání skryt#ch titulk) by m&lo b#t na obrazovce uvedeno oznámení o technické závad&, aby diváci v(d(li, #e porucha není v jejich p*ijíma&ích a #e na odstran(ní závady se pracuje. (Podobn( jako b$vá oznámení formou omluvy v p*ípad( sní#ené kvality zvuku.) 15

2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody

2 Odb!rové charakteristiky pípravy teplé vody 2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody Pro kombinované soustavy s obnoviteln!mi zdroji tepla, kde akumula!ní nádoba zaji""uje jak otopnou vodu pro vytáp#ní a tak pr$to!nou p%ípravu teplé vody (TV)

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁ!SKÁ PRÁCE. 2011 Kate"ina Kosová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁ!SKÁ PRÁCE. 2011 Kateina Kosová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁSKÁ PRÁCE 2011 Kate"ina Kosová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ METODA S KONSTANTNÍHO ÚMORU A METODA KONSTANTNÍCH SPLÁTEK V MATEMATICE

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení.

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení. OBSAH: 1 Úvod...3 2 Teoretická ást...4 2.1 Vymezení základních pojm...4 2.1.1 Cena...4 2.1.2 Hodnota...4 2.2 Hodnototvorné faktory nemovitostí...5 2.3...6 2.3.1 Nemovitost...7 2.3.1.1 Pozemek...7 2.3.1.2

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Základní!kola, Praha 2, Lond"nská 34. Autoevalua!ní zpráva. pro!kolní rok 2011/2012

Základní!kola, Praha 2, Londnská 34. Autoevalua!ní zpráva. pro!kolní rok 2011/2012 Základní!kola, Praha 2, Lond"nská 34 Autoevalua!ní zpráva pro!kolní rok 2011/2012 Autoevalua!ní zpráva 2011/2012 Úvod Tato autoevalua!ní zpráva je vlastním hodnocením Základní "koly, Praha 2, Lond#nská

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

P. Petyovsk", MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita

P. Petyovsk, MAPV Aplikace poítaového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita P!edná!ka kurzu MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2 Virtualizovaná realita P. Petyovsk" (email: petyovsk@feec.vutbr.cz), kancelá! E530, Integrovan" objekt - 1/12 - Pojmy a opakování!...

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Posouzení finan!ní situace vybraného podniku Lubo" Süssenbeck Bakalá#ská práce 2015 2 3 PROHLÁ$ENÍ Prohla!uji, "e jsem tuto práci vypracoval samostatn#.

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074,

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074, Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2332 Základní ustanovení (1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje penechat pachtýi vc k doasnému užívání a požívání a pachtý se zavazuje platit za to

Více

CZ

CZ Česká unie neslyšících Dlouhá třída 37, 110 00 Praha 1 č. j.: MN 75/2016 Datum: 22.12.2016 OTEVŘENÝ DOPIS Oznámení o porušení práv diváků se sluchovým postižením ze strany televizní společnosti Nova CET

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ÚVOD Obecné informace o vzorku

ÚVOD Obecné informace o vzorku ÚVOD Projekt Barma vzdálená i blízká, kter! po!ádá Barmské centrum Praha, se za"al rozvíjet v "ervenci 2009 a bude trvat do "ervna 2010. Cílem projektu je usnadn#ní za"len#ní barmsk!ch uprchlík$ do "eské

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

SOFTWARE MASC Seminá! k aplikaci

SOFTWARE MASC Seminá! k aplikaci SOFTWARE MASC Seminá! k aplikaci Daniel Klime! Institut biostatistiky a anal#z Masarykova univerzita Komise odborník" pro mamární diagnostiku Obsah!!!!!!! Základní seznámení s programem Mo"nosti nastavení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Nejvyšší správní soud rozhodovací praxe

Nejvyšší správní soud rozhodovací praxe Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Nejvyšší správní soud rozhodovací praxe Štpán Draka stepan.drazka@nssoud.cz Obsah prezentace Statistika. Jednotlivé pípady. Shrnutí.

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane!

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane! Novinky ve screeningu vybrané kapitoly Jan Dane! Projekt EU ke zv!"ení ú#asti Systém podpory prevence vybran!ch nádorov!ch onemocn$ní %R screeningové programy (nádory prsu, d$lo&ního hrdla a tlustého st'eva)!!

Více

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod MSP / RYCHVALDSKÝ POHÁR zima 2013 2014 1/8 www.rcteamrychvald.cz RcTeamRychvald@seznam.cz Kategorie Fšeštok: rcmoto@seznam.cz editel soutže: Ludk Szostek Stavební a soutžní pravidla pro závody rádiem ízených

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

"#$ %&% ' #$ %&'() ((' ' ' ' *+$ %&'() ((' (',-.(

#$ %&% ' #$ %&'() ((' ' ' ' *+$ %&'() ((' (',-.( ! "#$ %&% '!" #$ %&'() ((' ' ' ' *+$ %&'() ((' (',-.( ///0 K otázce splatnosti pohledávek úpadce v konkurzu Tento dokument pedstavuje obecnou informaci o nkterých vybraných otázkách právních vztah a slouží

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Související odkazy: http://www.moravska-vlajka.eu/

Související odkazy: http://www.moravska-vlajka.eu/ Název: Odborná doporučení ve věci moravské vlajky Druh periodika: informační leták obč. sdružení Za Moravu, o.s. Datum vydání výtisku: 18. srpen 2013 Číslo výtisku: - Druh dokumentu: - Strany obsahu: -

Více

1.1.1. PRINCIP METODY

1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1.1. PRVOTNÍ ENERGIE Energetická poteba pro vytápní a teplou vodu v budov závisí: na poteb tepla na vytápní budovy (tepelné vlastnosti budovy a vnitní a vnjší prostedí) a poteb

Více

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1 1 KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ CONCEPT OF MAINTENANCE AND UPDATING OF DIGITAL FILE OF GEODETIC INFORMATION Václav ada 1 Abstract It is necessary to finish up the

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více