naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília"

Transkript

1 etické zásady 1

2 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

3 Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod 6 Proč je třeba tyto zásady znát 6 Vaše odpovědnosti dle těchto zásad 8 Úloha manažera 9 Nebojte se promluvit 11 Vymáhání zásad 12 Meze působnosti zásad 12 Odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad 12 Důvěrné informace, duševní vlastnictví a právo na soukromí 13 Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů 13 Kontakty s médii, investory a veřejností 14 Jiné důvěrné informace společnosti 15 Důvěrné informace třetích stran 16 Informace o konkurentech 16 Jiné typy duševního vlastnictví 16 Ochrana dat a soukromí 17 Právo na soukromí 17 Obchodní záznamy a podnikové zdroje 18 Finanční záznamy 18 Správnost a přesnost jiných záznamů 19 Uchovávání záznamů 19 Využívání zdrojů společnosti 20 Využívání informačních zdrojů 20 Sociální sítě 20 Ochrana zájmů akcionářů 22 Konflikty zájmů 22 Dary, pozvánky a cestování 24 Dary státním zaměstnancům 25 Dary spolupracovníkům 25 Bezpečné a respektující pracoviště 26 Diskriminace a obtěžování 26 Vycházení vstříc pracovníkům s postižením 28 Zdraví a bezpečnost 28 Etické postupy na trhu 29 Zákon o hospodářské soutěži (protikartelový zákon) 29 Prodej, marketing a inzerce 30 Standardy pro obchodní jednání po celém světě 31 Standardy proti korupci, včetně úplatků 31 Exportní omezení 33 Zákony proti bojkotu 34 Daňové zákony a předpisy a zákony omezující obchodování s cizí měnou 34 Iniciativa UN Global Compact 34 Obchodní vztahy se státními organizacemi 37 Obchodování se státními organizacemi 37 Lobování 38 Politické příspěvky a Výbor pro politické činnosti společnosti CA, Inc. (PAC) 38 Dary 38 Soudní řízení a audity 39 Komunikační kanály 39 3

4 4 Fotografie: Christopher Thomas

5 Vážení spolupracovníci, my, zaměstnanci CA Technologies, jsme se zavázali jednat vždy nanejvýš čestně a poctivě, v souladu s platnými zákony všude, kde působíme. Náš dokument Etické zásady ( zásady ) je základem programu pro zajištění souladu s předpisy a doporučenými postupy CA Technologies a ustavuje standardy chování, jejichž dodržování očekáváme od všech zaměstnanců. Tyto zásady obsahují pokyny pro správnou interakci a komunikaci se všemi hlavními obchodními i společenskými partnery i základní pravidla obchodního jednání. Jsou také odrazem našeho závazku jednat vždy správně a dodržovat zákony. Jsme si vědomi, že tyto zásady vám nedají jasnou odpověď na každé etické či pracovní dilema, se kterým se setkáte. Chceme ale, aby vytyčily základní rámec a pomohly vám pochopit, co od vás očekáváme, a rozpoznat, kdy je na místě požádat o pomoc či konzultaci. Zdravý rozum, bdělost, týmová práce a komunikace a tyto zásady jako základní vodítko nám pomohou zajistit, že jednání společnosti CA Technologies nebude nikdy postrádat morální integritu. Věnujte prosím čas a úsilí, abyste se s těmito zásadami dobře seznámili. Pokud budete mít jakékoli otázky, obraťte se prosím na CECO (Chief Ethics & Compliance Officer) nebo na kohokoli z Worldwide Law Department. Je naší společnou odpovědností zajistit, že obchodní etika a dodržování zákonů budou nedílnou součástí jednání společnosti CA Technologies. Náš dlouhodobý úspěch bude postaven na dvou základech: na etickém jednání bez kompromisů a na dobrých finančních výsledcích. Je na nás všech, abychom splnili oba. S pozdravem, Mike Gregoire Generální ředitel (CEO) 5

6 Úvod Proč je třeba tyto zásady znát Cílem nás všech v CA Technologies ( společnost ) je, aby dodržování zákonů a etické jednání bylo integrální součástí všech aspektů naší obchodní činnosti. Věříme, že tento náš závazek je důležitým faktorem pro náš úspěch a udržení důvěry ve vztazích se všemi našimi partnery zákazníky, dodavateli, obchodními partnery i akcionáři. Tyto zásady stanovují základní rámec, jaké chování od vás očekáváme při obchodní činnosti a jednání jménem společnosti CA Technologies. Jsou jen shrnutím mnohem obsáhlejšího programu na zajištění souladu s předpisy, který v CA Technologies máme. V tomto dokumentu etických zásad naleznete odkazy na řady dalších zásad, které plně vysvětlují, co od vás očekáváme jako od zaměstnance společnosti CA Technologies, a také popisují naše závazky ohledně dodržování předpisů a etických zásad v obchodním jednání. Tyto další zásady naleznete na webu zajišťování kvality (QMS Quality Management System) naší společnosti Náš širší program pro zajištění souladu s předpisy zahrnuje takové položky, jako jsou kampaně na udržování povědomí, zasílání zpravodajů, online školení v oblasti etických zásad a dodržování zákonů i školitelem vedená sezení na tato témata. Všechny tyto školicí a komunikační mechanismy vám mají pomoci lépe pochopit naše závazky ohledně dodržování zákonů a obchodní etiky. Vedle iniciativ na školení a šíření povědomí také pravidelně auditujeme a monitorujeme naše systémy, procesy a pravidla, abychom zajistili dodržování stanovených standardů. Vytvořili jsme několik komunikačních kanálů, například telefonickou linku pomoci a její webovou obdobu, které vám umožní upozornit nás na potenciálně problematické záležitosti nebo se poradit ve věci dodržování zákonů a správného etického jednání (a můžete tak činit i anonymně, pokud to v konkrétním případě není zákonem zakázáno). Když budete tyto prostředky využívat, zjistíte, že promptně odpovídáme na položené otázky, prošetřujeme možná porušení našich zásad a důsledně sjednáváme nápravu. Také jsme vyvinuli procesy, které zajišťují, že i naši partneři a další třetí strany, se kterými jsme v obchodním styku, musí splňovat naše vysoké etické standardy. Program pro zajištění souladu s předpisy je aktivně podporován správní radou i nejvyšším vedením naší společnosti. Řízení tohoto programu má na starosti CECO (Chief Ethics & Compliance Officer). Stručně řečeno, dodržování zákonů a etické chování bereme v CA Technologies velmi vážně. Přečtěte si prosím tyto zásady, dobře se s nimi seznamte a dodržujte je. A pokud narazíte na nějaké nejasnosti nebo budete mít podezření, že něco není v pořádku, neváhejte se zeptat. 6

7 7

8 Zaměstnanci se musí vždy řídit těmito zásadami i místně platnými zákony. Vaše odpovědnosti dle těchto zásad Dobrá znalost těchto zásad je jen prvním krokem na vaší cestě pomáhat společnosti CA Technologies plnit závazek dodržování zákonů a pravidel obchodní etiky. Také od vás očekáváme, že budete: dodržovat (dle litery i ducha) tyto zásady i další pravidla a předepsané postupy společnosti, plnit povinné aktivity CA Technologies ohledně souladu se zákony a dodržování etických zásad, včetně každoročního zaškolení v oblasti souladu s předpisy, atestace znalostí etických zásad a vyplnění průzkumu o konfliktu zájmů, žádat o radu příslušné osoby ve společnosti, kdykoli si nebudete jisti, jak aplikovat etické standardy obchodního jednání platné v CA Technologies na konkrétní situaci nebo obecný aspekt vaší pracovní náplně, neprodleně hlásit porušení (nebo podezření na porušení) těchto etických zásad, zákonů nebo předpisů nebo jakékoli akce, které mohou znamenat jejich porušení, a to prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v tomto dokumentu, odpovídat přímo, úplně a pravdivě na všechny otázky v rámci auditů a plně spolupracovat při interních šetřeních. 8

9 Úloha manažera Manažeři mají nezastupitelnou úlohu v prosazování a udržování našich standardů souladu s předpisy a etického obchodního jednání. Klademe zkrátka na manažery ještě vyšší nároky a ukládáme jim tyto dodatečné odpovědnosti: zajistit, že zaměstnanci rozumí tomu, jak se principy obsažené v našich zásadách promítají do jejich práce, udržovat pracovní prostředí, které podporuje etické chování a neodrazuje zaměstnance od kladení otázek a upozorňování na možné problémy, jít svými slovy i činy zaměstnancům příkladem v etickém jednání, ostražitostí a vhodným dozorem odhalovat porušení zásad a předcházet jim, neprodleně, diskrétně a v souladu s pravidly společnosti řešit porušení těchto zásad zaměstnanci. Společnost CA Technologies působí v mnoha zemích, a místní zvyklosti i společenské standardy se místo od místa liší. Naším pravidlem je dodržovat národní a místní zákony zemí, ve kterých působíme, pokud takové zákony nejsou v rozporu s americkým právem. Zodpovídáte za to, že budete znát a respektovat místní zákony a předpisy, které mají vztah k vaší práci pro společnost. Vedení má na starosti zajistit zaměstnancům potřebnou podporu a zdroje, aby se mohli s těmito zákony a předpisy seznámit. Pokud se místní zvyklosti a obchodní nebo společenské praktiky liší od standardů obsažených v zásadách, musí se zaměstnanci CA Technologies obrátit na svého manažera, Business Practices and Compliance Team, partnera pro lidské zdroje nebo kteréhokoli člena Worldwide Law Department a s nimi projednat situaci a rozhodnout o nejlepším postupu za daných podmínek. 9

10 06 10

11 Nebojte se promluvit Otevřená komunikace je naprosto zásadní pro naše odhodlání dodržovat právo a jednat eticky. Proto vám chceme poskytnout pomoc, abyste zbytečně neváhali promluvit o problému. Ve společnosti CA Technologies děláme vše pro to, abychom poskytli více komunikačních kanálů, přes které se můžete ozvat. Chcete-li nahlásit porušení zásad či pouhé podezření na ně, případně jiné mravní pochybení, a nebo si jen přejete poradit či pomoci, máte tyto možnosti: Vždy můžete záležitost projednat se svým manažerem (pokud vám to není nepříjemné a pokud máte důvěru, že se tímto postupem záležitost uspokojivě vyřeší). Můžete také využít pomoci: člena Worldwide Law Department, člena Business Practices and Compliance Team, místního partnera pro lidské zdroje (HR), telefonní nebo webové linky pomoci společnosti CA. Všechny zmíněné prostředky vám pomohou najít radu, zodpovědět dotazy nebo nahlásit problémy, a to i ohledně podvodu, obchodních praktik a dodržení či porušení zásad. Telefonní i webová linka jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využijete-li telefonní nebo webovou linku pomoci, které provozuje nezávislá třetí strana, máte možnost zůstat v anonymitě (pokud to platné zákony dovolují) a komunikovat buď anglicky, nebo ve svém jazyce. Pokud se při kontaktu skrze linku Helpline-Webline, rozhodnete netajit svoji identitu, bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrně a budou sdíleny s dalšími osobami pouze v nezbytně nutném rozsahu. Společnost prošetří všechna nahlášená podezření na nekalé/nepřípustné jednání a nedopustí jakýkoli postih zaměstnance, který takové podezření v dobré víře nahlásí, i když se po prošetření ukáže, že k žádnému porušení těchto etických zásad ani jiných pravidel společnosti nedošlo. Jakýkoli postih zaměstnance či jiné osoby, která v dobré víře nahlásí nekalé jednání (skutečně známé nebo jen podezření) nebo která spolupracuje na vyšetření nahlášeného incidentu, nebude tolerován a je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru. 11

12 Vymáhání zásad Společnosti CA Technologies velmi záleží na tom, abyste zásady dodržovali. Domnělá porušení zásad neodkladně prošetří CECO (Chief Ethics & Compliance Officer). Některá pochybení mohou mít za následek i disciplinární řízení (v krajním případě dokonce ukončení pracovního poměru). Takovými jsou například: Nabádání druhé osoby k porušení etických zásad, právních předpisů nebo firemních směrnic nebo souhlas s takovým konáním či nápomoc k němu. Nikdy nesmíte skrze jinou osobu, například obchodního partnera, činit to, co je pro vás samotné nepřípustné. Včasné neohlášení byť i jen domnělého porušení těchto zásad nebo firemních pravidel a postupů. Odmítnutí plné spolupráce při interním vyšetřování nebo auditu. Msta na jiném zaměstnanci nebo třetí straně za to, že ohlásili údajné porušení zásad či právních předpisů nebo že spolupracovali při interním vyšetřování. Meze působnosti zásad Žádné etické zásady nemohou postihnout všechny myslitelné právní a etické problémy, které mohou při obchodní činnosti nastat. Proto i vy máte odpovědnost jednat tak, jak od vás společnost CA Technologies na vaší pozici očekává. Jednoduše řečeno, čekáme, že budete vysoké mravné standardy společnosti uplatňovat ve své práci i v těch případech, pro které nemáme vypracován zvláštní postup. Odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad U společnosti CA Technologies se žádosti o odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad setkají se silnou nelibostí. Naše zásady upravujeme zcela výjimečně a jen tehdy, je-li zřejmé, že je to v nejvyšším zájmu společnosti. Všechny žádosti o odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad se podávají u CECO (Chief Ethics & Compliance Officer), který je podstoupí týmu výkonného ředitele, nebo jestliže žádost podává člen vyššího vedení správní radě. 12

13 Důvěrné informace, duševní vlastnictví a ochrana soukromí Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů Podle amerických zákonů proti zneužívání interních informací při obchodnvání nesmíte vy ani vaši nejbližší příbuzní, přímo ani skrze další soukromé či právnické osoby, nakupovat ani prodávat žádné cenné papíry společnosti CA Technologies (například akcie, obligace, prodejní nebo kupní opce), jestliže jsou vám známy důležité neveřejné informace týkající se společnosti, a to ani za předpokladu, že se rozhodování o obchodování zakládá na jiných faktorech. Tyto zákony, včetně definování důležitých a neveřejných informací a dalších druhů transakcí, na které se zákony vztahují, mají velmi široký záběr. Zvažujete-li obchodování s cennými papíry CA Technologies, doporučujeme vám nejdříve si důkladně prostudovat naše Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodnování (insider trading) a dávání tipů. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad nebo obchodování s cennými papíry CA Technologies obecně požádejte prosím o radu člena Worldwide Law Department. Může také dojít k situaci, kdy se při práci v CA Technologies dozvíte důležité neveřejné informace o jiné společnosti. Obchodování s cennými papíry takové společnosti za těchto okolností je rovněž zakázáno, a to jak našimi pravidly, tak zákonem. V neposlední řadě, pokud znáte takové důležité a neveřejné informace, nesmíte nikomu nákup nebo prodej cenných papírů CA Technologies či jiné společnosti navrhovat ani doporučovat. Takovové doporučení (tip) může být úplně stejně nezákonné jako přímá účast na obchodování zakázaném pravidly proti neoprávněnému používání interních informací při obchodnování. Co byste udělali? Při výkonu své práce se dozvíte o tom, že zákazník tajně pracuje na vývoji potenciálně velmi lukrativního produktu. Následně si v novinách přečtete, jak se o vývoji tohoto produktu spekuluje. Můžete si teď koupit akcie zákazníka? Ne. I kdyby se informace ukázala být pravdivou, článek v novinách je pouze spekulací. Vaše znalosti jsou však větší, neboť se rozhodujete na základě důvěrných informací dostupných jen v rámci společnosti. Vaše znalosti je nutné považovat za velmi podstatné a neveřejné. Využít jich při obchodování je protiprávní. 13

14 Kontakty s médii, investory a veřejností Nikdy byste se neměli s novináři nebo komunitou investorů bavit o společnosti nebo její činnosti, jestliže vás k tomu pro výkon vaší funkce výslovně nezmocní výkonný ředitel CA Technologies. Spojí-li se s vámi ohledně záležitosti týkající se společnost někdo z médií, jste povinni uvést kontakt na něho pracovníkovi oddělení Corporate Communications Department. Pokud vás ve věci týkající se společnosti kontaktuje někdo z komunity investorů nebo analytiků, musíte předat kontakt na něho pracovníkovi oddělení vztahů s investory (Investor Relations Department). Nikdy nesmíte sdělit důležité neveřejné informace o CA Technologies nikomu mimo společnost, a to ani profesionálním obchodníkům, držitelům akcií nebo potenciálním investorům, pokud to nemáte předem schváleno ze Worldwide Law Department. Další informace naleznete v dokumentu Compliance with Securities and Exchange Commission Regulation FD Policy. Co byste udělali? Přečtete si v novinách článek, který nepravdivě tvrdí, že se firmě nedaří. Chcete poslat redaktorovi dopis, v němž napíšete, že se mýlí, a že společnost naopak očekává nárůst tržeb. Je to v pořádku? Ne. Ať k tomu máte jakékoli důvody, vyzrazení závažných, neveřejných informací takovým způsobem by mohlo být považováno za porušení zásad společnosti. Měli byste na článek upozornit pracovníky oddělení komunikace ve společnosti (Corporate Communications Department) a nechat další postup na nich. 14

15 Jiné důvěrné informace společnosti CA Technologies pravidelně vytváří hodnotné neveřejné nápady a informace, které jsme zákonem oprávněni chránit před zneužitím zvenčí. Mezi důvěrné informace společnosti patří například: výzkumy, vzorce, zdrojový kód, objektový kód nebo jiné know-how a technická data, informace vztahující se k novým produktům, funkcím nebo službám, prodejní nebo marketingové databáze, strategie, tvorba cen, plány a návrhy i informace o existujících či potenciálních zákaznících nebo obchodních partnerech, informace o cíli akvizice, o plánované a odložené akvizici nebo odkupu akcí, neveřejné finanční cíle nebo projekce, personální záznamy, obchodní tajemství jakéhokoli druhu včetně informací týkajících se prodejců, zákazníků či partnerů CA Technologies. Chráněné informace mají pro obchodní činnost CA Technologies obrovský význam. Proto je třeba, abyste střežili jejich důvěrnost stejně jako hmotné zdroje společnosti. Mimo jiné je nutné k důvěrným informací přistupovat, uchovávat je a předávat způsobem, jaký je v souladu s pravidly a postupy společnosti. V případě, že se dozvíte o zneužití, neoprávněném použití nebo neoprávněné žádosti o přístup k důvěrným informacím, bezodkladně upozorněte svého manažera nebo jakéhokoli člena Worldwide Law Department. Stejně tak i v případě pouhého podezření. Pokud při své činnosti nutně potřebujete sdílet důvěrné informace společnosti s osobami mimo CA Technologies, můžete tak učinit pouze poté, co obdržíte příslušný interní souhlas a zapojíte do věci Worldwide Law Department, které se s vámi dohodne na vhodném postupu. Co byste udělali? Bývalá zaměstnankyně vás telefonicky požádá, abyste jí pomohli vzpomenout si na důvěrné informace ohledně projektu, na kterém u společnosti pracovala. Je to v pořádku, když jí požadované informace poskytnete? Ne. Bývalá zaměstnankyně nemá právo přístupu k důvěrným informacím patřící společnost CA Technologies, a to ani v případě, že pracovala na získání těchto informací. Protože se však navíc může pokoušet dostat důvěrné informace i z jiných zdrojů, měli byste o její žádosti neodkladně zpravit svého manažera nebo Worldwide Law Department. 15

16 Důvěrné informace třetích stran Občas nám naši zákazníci, prodejci, obchodní partneři a další třetí strany sdělí důvěrné informace za podmínky, že je udržíme v utajení. Když s takovou podmínkou souhlasíme, musíme učinit vše pro to, abychom informace zabezpečili adekvátním způsobem v souladu se zásadami a postupy společnosti (což obvykle znamená stejnou úroveň péče, jakou věnujeme zabezpečení vlastních důvěrných informacá). Navíc musíme dbát na to, abychom neužili nebo nevyzradili žádné důvěrné informaci patřící někomu jinému, včetně bývalých zaměstnavatelů. Ani nesmíme k takovému jednání pobízet zaměstnance CA Technologies. Jste zodpovědni za chápání zvláštních podmínek, které se vztahují k utajování důvěrných informací třetí strany. Nikdy byste neměli vnášet důvěrné informace patřící jinému subjektu ( jako například vašemu bývalému zaměstnavateli) na pracoviště CA Technologies, nahrávat takové informace do počítače či jiného zařízení patřícího společnosti CA Technologies ani tyto informace sdílet při své práci. Informace o konkurentech Získat informace o konkurenci může mít pro naši obchodní činnost velký význam, jsou však docela složitá pravidla, jaké typy takových informací můžeme v souladu se zákonem používat. Nikdy nesmíte k získání důvěrných informací užít nečestných prostředků, podvodu nebo jakéhokoli nezákonného jednání, a nesmíte dokonce ani přijmout informace, která byly takto získány třetí stranou. V případě dotazů, obav a nebo pochybností, zda jste oprávněni určité informaci přijmout nebo použít, neprodleně kontaktujte člena Worldwide Law Department. Jiné typy duševního vlastnictví Jisté informace patřící společnosti lze charakterizovat jako duševní vlastnictví. Patří mezi ně patenty, autorská práva, obchodní tajemství, obchodní značky a vzhled produktů. Je naší zásadou jasně pojmenovat, udržuje a chránit svá práva k veškerému duševnímu vlastnictví a odpovědně jich užívat. Vedle toho společnost CA Technologies uznává práva duševního vlastnictví osotních. S jakýmikoli dotazy ohledně duševního vlastnictví se obraťte na Worldwide Law Department, protože se jedná o složitou a často odbornou a technickou záležitost. 16

17 Ochrana dat a soukromí Kdekoli naše společnost podniká, tam jsme zavázáni dodržovat příslušné zákony na ochranu soukromí a dat. Všechny údaje, které identifikují osobu (osobní údaje), které CA Technologies uchovává o svých zaměstnancích, existujících i potenciálních zákaznících, prodejcích nebo partnerech, a to i když se jedná jen o jméno nebo ovou adresu jedince, lze shromažďovat a používat výhradně k danému účelu při dodržení zákona a s ohledem na zájem dotčené osoby, jak to vyžaduje místní právo. daná osoba o tom musí být informována a dát souhlas. Je třeba, aby uchovávané osobní údaje byly vždy aktuální, přesné a bezpečné. Neměly by se uchovávat déle, než je nutno. Osobní údaje nelze předávat dalším zaměstnancům, pokud je nutně nepotřebují k legitimnímu výkonu obchodní činnosti. Bez předchozího projednání s příslušným pracovníkem Worldwide Law Department nelze osobní údaje poskytnou třetím stranám. Právo na ochranu soukromí Určité citlivé osobní nebo finanční informace by se bez předchozího souhlasu pracovníka dohlížejícího na ochranu osobních údajů neměly shromažďovat vůbec, a to vzhledem k rizikům, která jsou s jejich užíváním a zajištěním spojena. Obecně mezi takové informace patří údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, sexuálním životě, kriminální činnosti, tělesném i duševním zdraví, dále rodná čísla a čísla a údaje z dokladů (např. řidičského průkazu), čísla bankovních účtů, kreditních a platebních karet, data narození, rodná příjmení či jakékoli informace, které mohou být zneužity k přístupu k finančním prostředkům osoby. Tyto informace nelze uchovávat na žádném přenosném počítači ani jiném mobilním zařízení a před jakýmkoli elektronickým odesláním se musí zašifrovat. Co byste udělali? Od konkurence k nám přestoupila nová pracovnice a někteří kolegové z toho chtějí těžit a zjistit, co má konkurenční firma v plánu. Je to vhodné? Ne. Znalosti nové zaměstnankyně se pravděpodobně budou zakládat na důvěrných informacích od předchozího zaměstnavatele. Nesmíte s ní proto o těchto záležitostech hovořit. 17

18 Obchodní záznamy a zdroje společnosti Finanční záznamy Jako veřejně obchodovatelná společnost z USA. musí společnost CA Technologies dodržovat různé zákony a nařízení týkající se cenných papírů a související povinnosti ohledně vykazování. Federální zákony USA a zásady a postupy společnosti vyžadují, aby společnost CA Technologies vykazovala přesné a úplné informace o své obchodní činnosti, stavu financí a výsledcích své činnosti. Nepřesné, neúplné nebo opožděné výkaznictví není tolerováno, protože může mimo jiné vést k právním postihům a poškození dobrého jména jednotlivce i společnosti. Zaměstnanci pracující ve finančním oddělení společnosti a zaměstnanci, kteří se podílí na přípravě dokumentů pro komisi pro cenné papíry a burzy a další státní agentury, musí zajistit, aby veškeré předávané informace týkající se financí byly úplné, správné, přesné, včasné a srozumitelné. Zaměstnanci pracující s finančními výkazy musí chápat a dodržovat principy GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) Spojených států a všechny ostatní platné standardy, zákony a nařízení pro účetnictví a finanční vykazování transakcí, odhadů a předpovědí. Co byste udělali? Kolegyně vás požádá, abyste jí pomohli dodržet rozpočet. Máte jednu fakturu dodavatele zařadit do jiné kategorie výdajů, než kam patří. Smíte tak učinit? Ne. Kdykoli při práci vystupujete jménem společnosti CA Technologies, vždy jednejte čestně a transparentně. Úmyslně chybná klasifikace výdajů nebo jakákkoli jiná manipulace z finančními informacemi jsou naprosto nepřijatelné. Takovou žádost byste měli odmítnout a záležitost ohlásit podle pokynů v těchto zásadách. 18

19 Správnost a přesnost jiných záznamů Kromě zajišťování integrity finančních záznamů očekáváme od svých zaměstnanců, že zajistí, aby i všechny ostatní informace společnosti byly zaznamenávány a vykázovány přesně a včas. Mezi tyto informace patří mimo jiné informace o zaměstnancích společnosti, činnostech v oblasti výzkumu a vývoje, strategických plánech, úhradách na cestovné a výdaje a obecné provozní informace. Uchovávání záznamů Společnost CA Technologies uplatňuje postupy, které zajišťují, že záznamy jsou uchovávány a v odpovídajících případech zlikvidovány způsobem, který je v souladu s platnými právními požadavky a dobrou obchodní praxí. Očekáváme od vás, že se seznámíte s požadavky na uchovávání záznamů platnými pro vaši konkrétní funkci ve společnosti. jedním z pravidel je, že obvyklou likvidaci dokumentů je nutné okamžitě zastavit, pokud jste si vědomi nebo máte důvod se domnívat, že tyto dokumenty nebo materiály jsou nebo mohou být relevantní pro případný obchodní spor, právní spor nebo vládní vyšetřování (včetně všech záznamů, na které se vztahuje povinnost uchovávat dokumenty nebo žalobní upomínka). Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zásad společnosti týkajících se správy informací, obraťte se na tým správy záznamů z Worldwide Law Department. Co byste udělali? Blíží se uzávěrka finalizace zprávy z testování nového softwaru. Jste si jisti, jak testy dopadnou, ale výsledky nebudou před uzávěrkou hotové. Ve zprávě tedy použijete místo nich výsledky očekávané. Je to v pořádku? Ne. Falšování údajů o produktech společnosti, byť i v dobré víře, může vážně poškodit naše zákazníky, vyústit v soudní spor a zničit pověst společnosti CA Technologies. 19

20 Využívání zdrojů společnosti Efektivní a vhodné využívání zdrojů společnosti CA Technologies je pro náš úspěch nezbytné. Mimo jiné: musíte chránit finanční prostředky a ostatní majetek společnosti proti ztrátě, odcizení a zneužití, včetně neoprávněného použití, musíte zajistit, aby výdaje na služební cesty byly v souladu se zásadami a postupy společnosti v oblasti výdajů, nesmíte používat název společnosti, její prostory či vztahy k osobnímu prospěchu nebo prospěchu třetí strany bez předchozího souhlasu. Využívání informačních zdrojů Společnost CA Technologies povoluje minimální a jen občasné osobní použití počítačů a telefonů společnosti. Toto použití však podléhá zásadám společnosti CA Technologies ohledně elektronické komunikace. Společnost může kdykoli bez oznámení kontrolovat hlasovou a datovou komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím jejích zdrojů v rozsahu, v jakém to umožňují platné zákony. Podrobně je tato praxe popsána v zásadách týkajících se elektronické komunikace. Sociální sítě Sociální sítě umožňují sdílení myšlenek, nápadů, názorů a informací prostřednictvím neformální celosvětové konverzace. Jejich užívání však může v souvislosti s našimi etickými zásadami způsobit různé problémy, které mohou mít negativní dopad na společnost CA Technologies, její zaměstnance, prodejce a zákazníky. Musíte zajistit, aby vaše užívání sociálních médií a dalších forem elektronické komunikace bylo v souladu se zásadami společnosti ohledně elektronické komunikace a těmito etickými zásadami. Mimo jiné: musíte vždy komunikovat s respektem a profesionálně, nesmíte nikdy vyzradit důvěrné informace či obchodní tajemství, v komunikaci týkající se věcí souvisejících s vaší prací nesmíte nikdy skrývat svou totožnost a musíte vždy uvést, že pracujete pro společnost CA Technologies. Všichni zaměstnanci by se měli před zveřejněním jakékoli informace na internetu zamyslet nad tím, zda je to vhodné. Pokud si nejste jisti, obraťte se na člena týmu pro sociální média z marketingového oddělení. 20

21 Co byste udělali? Kolega vás požádá, abyste smazali jisté y, neboť se obává, že hrozí soudní spor a y by mohly být vytrženy z kontextu. Smíte tak učinit? Ne. V žádném případě. Smazáním záznamů relevantních pro soudní spor byste porušili naše pravidla a pravděpodobně i zákon. Zároveň musíte záležitost ohlásit podle pokynů v těchto zásadách. 21

22 Ochrana zájmů akcionářů Střety zájmů Ke střetu zájmů dochází, když jsou osobní, společenské, finanční nebo jiné zájmy potenciálně v rozporu s povinností zaměstnance být loajální vůči společnosti CA Technologies. Zaměstnanci musí v souladu s postupem uvedeným v těchto etických zásadách hlásit všechny možné střety zájmů. Kromě toho musí zaměstnanci také hlásit zdánlivé střety zájmů v případech, kdy se zaměstnanec domnívá, že fakticky ke střetu zájmů nedochází. Je to z důvodu, že i jen vnější dojem z nevhodného propojení funkcí/zájmů může ohrozit důvěru, která je pro úspěch firmy velmi důležitá. V následujícím seznamu jsou uvedeny potenciální střety zájmů. Pamatujte však, že naše etické zásady vyžadují, abyste hlásili všechny skutečné i domnělé střety zájmů, nikoli pouze ty, které jsou popsány níže: Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, má vlastnický podíl v entitě, která se společností CA Technologies obchoduje, konkuruje jí nebo o obchod s ní usiluje, nebo pro takovou entitu pracuje. Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, získá na základě vaší pozice u společnosti CA Technologies osobní prospěch. Máte milostný, osobní nebo rodinný vztah, který by mohl ohrozit nezávislost vašeho rozhodování nebo působit takovým dojmem. Mezi tyto vztahy patří také milostné, osobní a rodinné vztahy s nadřízenými a podřízenými. Využijete obchodní příležitost, která patří společnosti CA Technologies, k osobnímu prospěchu nebo k prospěchu jiné osoby nebo entity. Máte jiné zaměstnání mimo společnost CA Technologies, které by mohlo být v konfliktu nebo zdánlivě v konfliktu s vašimi povinnostmi a závazky jako zaměstnance společnosti. Ve všech případech, kdy může dojít ke skutečnému nebo zdánlivému střetu zájmů, musíte okolnosti tohoto střetu bez prodlení nahlásit svému manažerovi a vedoucímu pracovníkovi společnosti pro etiku a soulad s předpisy (CECO). Business Practices and Compliance Team v každém případě posoudí konkrétní fakta a určí, zda budete smět v dané činnosti pokračovat nebo bude nutné něco změnit. Co byste udělali? Dlouholetý dobrý známý nedávno nastoupil do zaměstnání k jednomu z dodavatelů společnosti CA Technologies. Je to problém? Mohlo by být. Pokud zastáváte, byť jen zdánlivě, určitou roli ve vztazích společnosti s tímto dodavatelem. Pokud hrozí jakékoli nebezpečí střetu zájmů, neměli byste vzájemný vztah utajovat. Postupujte podle pokynů uvedených v těchto zásadách. 22

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Odložení zveřejnění vnitřních informací

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Odložení zveřejnění vnitřních informací Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Odložení zveřejnění vnitřních informací 20/10/2016 ESMA/2016/1478 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 3 4 Dodržování předpisů

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi 1) Co je obsahem stránek pro otevřenou komunikaci o otázkách etiky (Ethics Open Talk) společnosti L ORÉAL? V souladu s podmínkami uvedenými v otázce č. 2 níže, vám stránky pro otevřenou

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY V Praze dne 20. ledna 2017 Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS, bod

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Zentiva N.V. 7. ledna 2009 Zentiva N.V. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Vážení akcionáři, představenstvo společnosti Zentiva

Více

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Konsolidované znění Přijaté rozhodnutím správní rady MB/11/2008 ze dne 14. února 2008 Pozměněno rozhodnutím správní rady MB/21/2013

Více

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA Naposledy upravená a účinná od 12. července 2016 Viacom respektuje ochranu soukromí subjektu údajů a usiluje o shromažďování,

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Datum vydání: 18. 4. 2017 ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno Mgr. Veronika Kocarevová Ing. Renata Jiříková

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU Ř Á D ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. R 02/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více