naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília"

Transkript

1 etické zásady 1

2 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

3 Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod 6 Proč je třeba tyto zásady znát 6 Vaše odpovědnosti dle těchto zásad 8 Úloha manažera 9 Nebojte se promluvit 11 Vymáhání zásad 12 Meze působnosti zásad 12 Odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad 12 Důvěrné informace, duševní vlastnictví a právo na soukromí 13 Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů 13 Kontakty s médii, investory a veřejností 14 Jiné důvěrné informace společnosti 15 Důvěrné informace třetích stran 16 Informace o konkurentech 16 Jiné typy duševního vlastnictví 16 Ochrana dat a soukromí 17 Právo na soukromí 17 Obchodní záznamy a podnikové zdroje 18 Finanční záznamy 18 Správnost a přesnost jiných záznamů 19 Uchovávání záznamů 19 Využívání zdrojů společnosti 20 Využívání informačních zdrojů 20 Sociální sítě 20 Ochrana zájmů akcionářů 22 Konflikty zájmů 22 Dary, pozvánky a cestování 24 Dary státním zaměstnancům 25 Dary spolupracovníkům 25 Bezpečné a respektující pracoviště 26 Diskriminace a obtěžování 26 Vycházení vstříc pracovníkům s postižením 28 Zdraví a bezpečnost 28 Etické postupy na trhu 29 Zákon o hospodářské soutěži (protikartelový zákon) 29 Prodej, marketing a inzerce 30 Standardy pro obchodní jednání po celém světě 31 Standardy proti korupci, včetně úplatků 31 Exportní omezení 33 Zákony proti bojkotu 34 Daňové zákony a předpisy a zákony omezující obchodování s cizí měnou 34 Iniciativa UN Global Compact 34 Obchodní vztahy se státními organizacemi 37 Obchodování se státními organizacemi 37 Lobování 38 Politické příspěvky a Výbor pro politické činnosti společnosti CA, Inc. (PAC) 38 Dary 38 Soudní řízení a audity 39 Komunikační kanály 39 3

4 4 Fotografie: Christopher Thomas

5 Vážení spolupracovníci, my, zaměstnanci CA Technologies, jsme se zavázali jednat vždy nanejvýš čestně a poctivě, v souladu s platnými zákony všude, kde působíme. Náš dokument Etické zásady ( zásady ) je základem programu pro zajištění souladu s předpisy a doporučenými postupy CA Technologies a ustavuje standardy chování, jejichž dodržování očekáváme od všech zaměstnanců. Tyto zásady obsahují pokyny pro správnou interakci a komunikaci se všemi hlavními obchodními i společenskými partnery i základní pravidla obchodního jednání. Jsou také odrazem našeho závazku jednat vždy správně a dodržovat zákony. Jsme si vědomi, že tyto zásady vám nedají jasnou odpověď na každé etické či pracovní dilema, se kterým se setkáte. Chceme ale, aby vytyčily základní rámec a pomohly vám pochopit, co od vás očekáváme, a rozpoznat, kdy je na místě požádat o pomoc či konzultaci. Zdravý rozum, bdělost, týmová práce a komunikace a tyto zásady jako základní vodítko nám pomohou zajistit, že jednání společnosti CA Technologies nebude nikdy postrádat morální integritu. Věnujte prosím čas a úsilí, abyste se s těmito zásadami dobře seznámili. Pokud budete mít jakékoli otázky, obraťte se prosím na CECO (Chief Ethics & Compliance Officer) nebo na kohokoli z Worldwide Law Department. Je naší společnou odpovědností zajistit, že obchodní etika a dodržování zákonů budou nedílnou součástí jednání společnosti CA Technologies. Náš dlouhodobý úspěch bude postaven na dvou základech: na etickém jednání bez kompromisů a na dobrých finančních výsledcích. Je na nás všech, abychom splnili oba. S pozdravem, Mike Gregoire Generální ředitel (CEO) 5

6 Úvod Proč je třeba tyto zásady znát Cílem nás všech v CA Technologies ( společnost ) je, aby dodržování zákonů a etické jednání bylo integrální součástí všech aspektů naší obchodní činnosti. Věříme, že tento náš závazek je důležitým faktorem pro náš úspěch a udržení důvěry ve vztazích se všemi našimi partnery zákazníky, dodavateli, obchodními partnery i akcionáři. Tyto zásady stanovují základní rámec, jaké chování od vás očekáváme při obchodní činnosti a jednání jménem společnosti CA Technologies. Jsou jen shrnutím mnohem obsáhlejšího programu na zajištění souladu s předpisy, který v CA Technologies máme. V tomto dokumentu etických zásad naleznete odkazy na řady dalších zásad, které plně vysvětlují, co od vás očekáváme jako od zaměstnance společnosti CA Technologies, a také popisují naše závazky ohledně dodržování předpisů a etických zásad v obchodním jednání. Tyto další zásady naleznete na webu zajišťování kvality (QMS Quality Management System) naší společnosti Náš širší program pro zajištění souladu s předpisy zahrnuje takové položky, jako jsou kampaně na udržování povědomí, zasílání zpravodajů, online školení v oblasti etických zásad a dodržování zákonů i školitelem vedená sezení na tato témata. Všechny tyto školicí a komunikační mechanismy vám mají pomoci lépe pochopit naše závazky ohledně dodržování zákonů a obchodní etiky. Vedle iniciativ na školení a šíření povědomí také pravidelně auditujeme a monitorujeme naše systémy, procesy a pravidla, abychom zajistili dodržování stanovených standardů. Vytvořili jsme několik komunikačních kanálů, například telefonickou linku pomoci a její webovou obdobu, které vám umožní upozornit nás na potenciálně problematické záležitosti nebo se poradit ve věci dodržování zákonů a správného etického jednání (a můžete tak činit i anonymně, pokud to v konkrétním případě není zákonem zakázáno). Když budete tyto prostředky využívat, zjistíte, že promptně odpovídáme na položené otázky, prošetřujeme možná porušení našich zásad a důsledně sjednáváme nápravu. Také jsme vyvinuli procesy, které zajišťují, že i naši partneři a další třetí strany, se kterými jsme v obchodním styku, musí splňovat naše vysoké etické standardy. Program pro zajištění souladu s předpisy je aktivně podporován správní radou i nejvyšším vedením naší společnosti. Řízení tohoto programu má na starosti CECO (Chief Ethics & Compliance Officer). Stručně řečeno, dodržování zákonů a etické chování bereme v CA Technologies velmi vážně. Přečtěte si prosím tyto zásady, dobře se s nimi seznamte a dodržujte je. A pokud narazíte na nějaké nejasnosti nebo budete mít podezření, že něco není v pořádku, neváhejte se zeptat. 6

7 7

8 Zaměstnanci se musí vždy řídit těmito zásadami i místně platnými zákony. Vaše odpovědnosti dle těchto zásad Dobrá znalost těchto zásad je jen prvním krokem na vaší cestě pomáhat společnosti CA Technologies plnit závazek dodržování zákonů a pravidel obchodní etiky. Také od vás očekáváme, že budete: dodržovat (dle litery i ducha) tyto zásady i další pravidla a předepsané postupy společnosti, plnit povinné aktivity CA Technologies ohledně souladu se zákony a dodržování etických zásad, včetně každoročního zaškolení v oblasti souladu s předpisy, atestace znalostí etických zásad a vyplnění průzkumu o konfliktu zájmů, žádat o radu příslušné osoby ve společnosti, kdykoli si nebudete jisti, jak aplikovat etické standardy obchodního jednání platné v CA Technologies na konkrétní situaci nebo obecný aspekt vaší pracovní náplně, neprodleně hlásit porušení (nebo podezření na porušení) těchto etických zásad, zákonů nebo předpisů nebo jakékoli akce, které mohou znamenat jejich porušení, a to prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v tomto dokumentu, odpovídat přímo, úplně a pravdivě na všechny otázky v rámci auditů a plně spolupracovat při interních šetřeních. 8

9 Úloha manažera Manažeři mají nezastupitelnou úlohu v prosazování a udržování našich standardů souladu s předpisy a etického obchodního jednání. Klademe zkrátka na manažery ještě vyšší nároky a ukládáme jim tyto dodatečné odpovědnosti: zajistit, že zaměstnanci rozumí tomu, jak se principy obsažené v našich zásadách promítají do jejich práce, udržovat pracovní prostředí, které podporuje etické chování a neodrazuje zaměstnance od kladení otázek a upozorňování na možné problémy, jít svými slovy i činy zaměstnancům příkladem v etickém jednání, ostražitostí a vhodným dozorem odhalovat porušení zásad a předcházet jim, neprodleně, diskrétně a v souladu s pravidly společnosti řešit porušení těchto zásad zaměstnanci. Společnost CA Technologies působí v mnoha zemích, a místní zvyklosti i společenské standardy se místo od místa liší. Naším pravidlem je dodržovat národní a místní zákony zemí, ve kterých působíme, pokud takové zákony nejsou v rozporu s americkým právem. Zodpovídáte za to, že budete znát a respektovat místní zákony a předpisy, které mají vztah k vaší práci pro společnost. Vedení má na starosti zajistit zaměstnancům potřebnou podporu a zdroje, aby se mohli s těmito zákony a předpisy seznámit. Pokud se místní zvyklosti a obchodní nebo společenské praktiky liší od standardů obsažených v zásadách, musí se zaměstnanci CA Technologies obrátit na svého manažera, Business Practices and Compliance Team, partnera pro lidské zdroje nebo kteréhokoli člena Worldwide Law Department a s nimi projednat situaci a rozhodnout o nejlepším postupu za daných podmínek. 9

10 06 10

11 Nebojte se promluvit Otevřená komunikace je naprosto zásadní pro naše odhodlání dodržovat právo a jednat eticky. Proto vám chceme poskytnout pomoc, abyste zbytečně neváhali promluvit o problému. Ve společnosti CA Technologies děláme vše pro to, abychom poskytli více komunikačních kanálů, přes které se můžete ozvat. Chcete-li nahlásit porušení zásad či pouhé podezření na ně, případně jiné mravní pochybení, a nebo si jen přejete poradit či pomoci, máte tyto možnosti: Vždy můžete záležitost projednat se svým manažerem (pokud vám to není nepříjemné a pokud máte důvěru, že se tímto postupem záležitost uspokojivě vyřeší). Můžete také využít pomoci: člena Worldwide Law Department, člena Business Practices and Compliance Team, místního partnera pro lidské zdroje (HR), telefonní nebo webové linky pomoci společnosti CA. Všechny zmíněné prostředky vám pomohou najít radu, zodpovědět dotazy nebo nahlásit problémy, a to i ohledně podvodu, obchodních praktik a dodržení či porušení zásad. Telefonní i webová linka jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využijete-li telefonní nebo webovou linku pomoci, které provozuje nezávislá třetí strana, máte možnost zůstat v anonymitě (pokud to platné zákony dovolují) a komunikovat buď anglicky, nebo ve svém jazyce. Pokud se při kontaktu skrze linku Helpline-Webline, rozhodnete netajit svoji identitu, bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrně a budou sdíleny s dalšími osobami pouze v nezbytně nutném rozsahu. Společnost prošetří všechna nahlášená podezření na nekalé/nepřípustné jednání a nedopustí jakýkoli postih zaměstnance, který takové podezření v dobré víře nahlásí, i když se po prošetření ukáže, že k žádnému porušení těchto etických zásad ani jiných pravidel společnosti nedošlo. Jakýkoli postih zaměstnance či jiné osoby, která v dobré víře nahlásí nekalé jednání (skutečně známé nebo jen podezření) nebo která spolupracuje na vyšetření nahlášeného incidentu, nebude tolerován a je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru. 11

12 Vymáhání zásad Společnosti CA Technologies velmi záleží na tom, abyste zásady dodržovali. Domnělá porušení zásad neodkladně prošetří CECO (Chief Ethics & Compliance Officer). Některá pochybení mohou mít za následek i disciplinární řízení (v krajním případě dokonce ukončení pracovního poměru). Takovými jsou například: Nabádání druhé osoby k porušení etických zásad, právních předpisů nebo firemních směrnic nebo souhlas s takovým konáním či nápomoc k němu. Nikdy nesmíte skrze jinou osobu, například obchodního partnera, činit to, co je pro vás samotné nepřípustné. Včasné neohlášení byť i jen domnělého porušení těchto zásad nebo firemních pravidel a postupů. Odmítnutí plné spolupráce při interním vyšetřování nebo auditu. Msta na jiném zaměstnanci nebo třetí straně za to, že ohlásili údajné porušení zásad či právních předpisů nebo že spolupracovali při interním vyšetřování. Meze působnosti zásad Žádné etické zásady nemohou postihnout všechny myslitelné právní a etické problémy, které mohou při obchodní činnosti nastat. Proto i vy máte odpovědnost jednat tak, jak od vás společnost CA Technologies na vaší pozici očekává. Jednoduše řečeno, čekáme, že budete vysoké mravné standardy společnosti uplatňovat ve své práci i v těch případech, pro které nemáme vypracován zvláštní postup. Odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad U společnosti CA Technologies se žádosti o odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad setkají se silnou nelibostí. Naše zásady upravujeme zcela výjimečně a jen tehdy, je-li zřejmé, že je to v nejvyšším zájmu společnosti. Všechny žádosti o odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad se podávají u CECO (Chief Ethics & Compliance Officer), který je podstoupí týmu výkonného ředitele, nebo jestliže žádost podává člen vyššího vedení správní radě. 12

13 Důvěrné informace, duševní vlastnictví a ochrana soukromí Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů Podle amerických zákonů proti zneužívání interních informací při obchodnvání nesmíte vy ani vaši nejbližší příbuzní, přímo ani skrze další soukromé či právnické osoby, nakupovat ani prodávat žádné cenné papíry společnosti CA Technologies (například akcie, obligace, prodejní nebo kupní opce), jestliže jsou vám známy důležité neveřejné informace týkající se společnosti, a to ani za předpokladu, že se rozhodování o obchodování zakládá na jiných faktorech. Tyto zákony, včetně definování důležitých a neveřejných informací a dalších druhů transakcí, na které se zákony vztahují, mají velmi široký záběr. Zvažujete-li obchodování s cennými papíry CA Technologies, doporučujeme vám nejdříve si důkladně prostudovat naše Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodnování (insider trading) a dávání tipů. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad nebo obchodování s cennými papíry CA Technologies obecně požádejte prosím o radu člena Worldwide Law Department. Může také dojít k situaci, kdy se při práci v CA Technologies dozvíte důležité neveřejné informace o jiné společnosti. Obchodování s cennými papíry takové společnosti za těchto okolností je rovněž zakázáno, a to jak našimi pravidly, tak zákonem. V neposlední řadě, pokud znáte takové důležité a neveřejné informace, nesmíte nikomu nákup nebo prodej cenných papírů CA Technologies či jiné společnosti navrhovat ani doporučovat. Takovové doporučení (tip) může být úplně stejně nezákonné jako přímá účast na obchodování zakázaném pravidly proti neoprávněnému používání interních informací při obchodnování. Co byste udělali? Při výkonu své práce se dozvíte o tom, že zákazník tajně pracuje na vývoji potenciálně velmi lukrativního produktu. Následně si v novinách přečtete, jak se o vývoji tohoto produktu spekuluje. Můžete si teď koupit akcie zákazníka? Ne. I kdyby se informace ukázala být pravdivou, článek v novinách je pouze spekulací. Vaše znalosti jsou však větší, neboť se rozhodujete na základě důvěrných informací dostupných jen v rámci společnosti. Vaše znalosti je nutné považovat za velmi podstatné a neveřejné. Využít jich při obchodování je protiprávní. 13

14 Kontakty s médii, investory a veřejností Nikdy byste se neměli s novináři nebo komunitou investorů bavit o společnosti nebo její činnosti, jestliže vás k tomu pro výkon vaší funkce výslovně nezmocní výkonný ředitel CA Technologies. Spojí-li se s vámi ohledně záležitosti týkající se společnost někdo z médií, jste povinni uvést kontakt na něho pracovníkovi oddělení Corporate Communications Department. Pokud vás ve věci týkající se společnosti kontaktuje někdo z komunity investorů nebo analytiků, musíte předat kontakt na něho pracovníkovi oddělení vztahů s investory (Investor Relations Department). Nikdy nesmíte sdělit důležité neveřejné informace o CA Technologies nikomu mimo společnost, a to ani profesionálním obchodníkům, držitelům akcií nebo potenciálním investorům, pokud to nemáte předem schváleno ze Worldwide Law Department. Další informace naleznete v dokumentu Compliance with Securities and Exchange Commission Regulation FD Policy. Co byste udělali? Přečtete si v novinách článek, který nepravdivě tvrdí, že se firmě nedaří. Chcete poslat redaktorovi dopis, v němž napíšete, že se mýlí, a že společnost naopak očekává nárůst tržeb. Je to v pořádku? Ne. Ať k tomu máte jakékoli důvody, vyzrazení závažných, neveřejných informací takovým způsobem by mohlo být považováno za porušení zásad společnosti. Měli byste na článek upozornit pracovníky oddělení komunikace ve společnosti (Corporate Communications Department) a nechat další postup na nich. 14

15 Jiné důvěrné informace společnosti CA Technologies pravidelně vytváří hodnotné neveřejné nápady a informace, které jsme zákonem oprávněni chránit před zneužitím zvenčí. Mezi důvěrné informace společnosti patří například: výzkumy, vzorce, zdrojový kód, objektový kód nebo jiné know-how a technická data, informace vztahující se k novým produktům, funkcím nebo službám, prodejní nebo marketingové databáze, strategie, tvorba cen, plány a návrhy i informace o existujících či potenciálních zákaznících nebo obchodních partnerech, informace o cíli akvizice, o plánované a odložené akvizici nebo odkupu akcí, neveřejné finanční cíle nebo projekce, personální záznamy, obchodní tajemství jakéhokoli druhu včetně informací týkajících se prodejců, zákazníků či partnerů CA Technologies. Chráněné informace mají pro obchodní činnost CA Technologies obrovský význam. Proto je třeba, abyste střežili jejich důvěrnost stejně jako hmotné zdroje společnosti. Mimo jiné je nutné k důvěrným informací přistupovat, uchovávat je a předávat způsobem, jaký je v souladu s pravidly a postupy společnosti. V případě, že se dozvíte o zneužití, neoprávněném použití nebo neoprávněné žádosti o přístup k důvěrným informacím, bezodkladně upozorněte svého manažera nebo jakéhokoli člena Worldwide Law Department. Stejně tak i v případě pouhého podezření. Pokud při své činnosti nutně potřebujete sdílet důvěrné informace společnosti s osobami mimo CA Technologies, můžete tak učinit pouze poté, co obdržíte příslušný interní souhlas a zapojíte do věci Worldwide Law Department, které se s vámi dohodne na vhodném postupu. Co byste udělali? Bývalá zaměstnankyně vás telefonicky požádá, abyste jí pomohli vzpomenout si na důvěrné informace ohledně projektu, na kterém u společnosti pracovala. Je to v pořádku, když jí požadované informace poskytnete? Ne. Bývalá zaměstnankyně nemá právo přístupu k důvěrným informacím patřící společnost CA Technologies, a to ani v případě, že pracovala na získání těchto informací. Protože se však navíc může pokoušet dostat důvěrné informace i z jiných zdrojů, měli byste o její žádosti neodkladně zpravit svého manažera nebo Worldwide Law Department. 15

16 Důvěrné informace třetích stran Občas nám naši zákazníci, prodejci, obchodní partneři a další třetí strany sdělí důvěrné informace za podmínky, že je udržíme v utajení. Když s takovou podmínkou souhlasíme, musíme učinit vše pro to, abychom informace zabezpečili adekvátním způsobem v souladu se zásadami a postupy společnosti (což obvykle znamená stejnou úroveň péče, jakou věnujeme zabezpečení vlastních důvěrných informacá). Navíc musíme dbát na to, abychom neužili nebo nevyzradili žádné důvěrné informaci patřící někomu jinému, včetně bývalých zaměstnavatelů. Ani nesmíme k takovému jednání pobízet zaměstnance CA Technologies. Jste zodpovědni za chápání zvláštních podmínek, které se vztahují k utajování důvěrných informací třetí strany. Nikdy byste neměli vnášet důvěrné informace patřící jinému subjektu ( jako například vašemu bývalému zaměstnavateli) na pracoviště CA Technologies, nahrávat takové informace do počítače či jiného zařízení patřícího společnosti CA Technologies ani tyto informace sdílet při své práci. Informace o konkurentech Získat informace o konkurenci může mít pro naši obchodní činnost velký význam, jsou však docela složitá pravidla, jaké typy takových informací můžeme v souladu se zákonem používat. Nikdy nesmíte k získání důvěrných informací užít nečestných prostředků, podvodu nebo jakéhokoli nezákonného jednání, a nesmíte dokonce ani přijmout informace, která byly takto získány třetí stranou. V případě dotazů, obav a nebo pochybností, zda jste oprávněni určité informaci přijmout nebo použít, neprodleně kontaktujte člena Worldwide Law Department. Jiné typy duševního vlastnictví Jisté informace patřící společnosti lze charakterizovat jako duševní vlastnictví. Patří mezi ně patenty, autorská práva, obchodní tajemství, obchodní značky a vzhled produktů. Je naší zásadou jasně pojmenovat, udržuje a chránit svá práva k veškerému duševnímu vlastnictví a odpovědně jich užívat. Vedle toho společnost CA Technologies uznává práva duševního vlastnictví osotních. S jakýmikoli dotazy ohledně duševního vlastnictví se obraťte na Worldwide Law Department, protože se jedná o složitou a často odbornou a technickou záležitost. 16

17 Ochrana dat a soukromí Kdekoli naše společnost podniká, tam jsme zavázáni dodržovat příslušné zákony na ochranu soukromí a dat. Všechny údaje, které identifikují osobu (osobní údaje), které CA Technologies uchovává o svých zaměstnancích, existujících i potenciálních zákaznících, prodejcích nebo partnerech, a to i když se jedná jen o jméno nebo ovou adresu jedince, lze shromažďovat a používat výhradně k danému účelu při dodržení zákona a s ohledem na zájem dotčené osoby, jak to vyžaduje místní právo. daná osoba o tom musí být informována a dát souhlas. Je třeba, aby uchovávané osobní údaje byly vždy aktuální, přesné a bezpečné. Neměly by se uchovávat déle, než je nutno. Osobní údaje nelze předávat dalším zaměstnancům, pokud je nutně nepotřebují k legitimnímu výkonu obchodní činnosti. Bez předchozího projednání s příslušným pracovníkem Worldwide Law Department nelze osobní údaje poskytnou třetím stranám. Právo na ochranu soukromí Určité citlivé osobní nebo finanční informace by se bez předchozího souhlasu pracovníka dohlížejícího na ochranu osobních údajů neměly shromažďovat vůbec, a to vzhledem k rizikům, která jsou s jejich užíváním a zajištěním spojena. Obecně mezi takové informace patří údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, sexuálním životě, kriminální činnosti, tělesném i duševním zdraví, dále rodná čísla a čísla a údaje z dokladů (např. řidičského průkazu), čísla bankovních účtů, kreditních a platebních karet, data narození, rodná příjmení či jakékoli informace, které mohou být zneužity k přístupu k finančním prostředkům osoby. Tyto informace nelze uchovávat na žádném přenosném počítači ani jiném mobilním zařízení a před jakýmkoli elektronickým odesláním se musí zašifrovat. Co byste udělali? Od konkurence k nám přestoupila nová pracovnice a někteří kolegové z toho chtějí těžit a zjistit, co má konkurenční firma v plánu. Je to vhodné? Ne. Znalosti nové zaměstnankyně se pravděpodobně budou zakládat na důvěrných informacích od předchozího zaměstnavatele. Nesmíte s ní proto o těchto záležitostech hovořit. 17

18 Obchodní záznamy a zdroje společnosti Finanční záznamy Jako veřejně obchodovatelná společnost z USA. musí společnost CA Technologies dodržovat různé zákony a nařízení týkající se cenných papírů a související povinnosti ohledně vykazování. Federální zákony USA a zásady a postupy společnosti vyžadují, aby společnost CA Technologies vykazovala přesné a úplné informace o své obchodní činnosti, stavu financí a výsledcích své činnosti. Nepřesné, neúplné nebo opožděné výkaznictví není tolerováno, protože může mimo jiné vést k právním postihům a poškození dobrého jména jednotlivce i společnosti. Zaměstnanci pracující ve finančním oddělení společnosti a zaměstnanci, kteří se podílí na přípravě dokumentů pro komisi pro cenné papíry a burzy a další státní agentury, musí zajistit, aby veškeré předávané informace týkající se financí byly úplné, správné, přesné, včasné a srozumitelné. Zaměstnanci pracující s finančními výkazy musí chápat a dodržovat principy GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) Spojených států a všechny ostatní platné standardy, zákony a nařízení pro účetnictví a finanční vykazování transakcí, odhadů a předpovědí. Co byste udělali? Kolegyně vás požádá, abyste jí pomohli dodržet rozpočet. Máte jednu fakturu dodavatele zařadit do jiné kategorie výdajů, než kam patří. Smíte tak učinit? Ne. Kdykoli při práci vystupujete jménem společnosti CA Technologies, vždy jednejte čestně a transparentně. Úmyslně chybná klasifikace výdajů nebo jakákkoli jiná manipulace z finančními informacemi jsou naprosto nepřijatelné. Takovou žádost byste měli odmítnout a záležitost ohlásit podle pokynů v těchto zásadách. 18

19 Správnost a přesnost jiných záznamů Kromě zajišťování integrity finančních záznamů očekáváme od svých zaměstnanců, že zajistí, aby i všechny ostatní informace společnosti byly zaznamenávány a vykázovány přesně a včas. Mezi tyto informace patří mimo jiné informace o zaměstnancích společnosti, činnostech v oblasti výzkumu a vývoje, strategických plánech, úhradách na cestovné a výdaje a obecné provozní informace. Uchovávání záznamů Společnost CA Technologies uplatňuje postupy, které zajišťují, že záznamy jsou uchovávány a v odpovídajících případech zlikvidovány způsobem, který je v souladu s platnými právními požadavky a dobrou obchodní praxí. Očekáváme od vás, že se seznámíte s požadavky na uchovávání záznamů platnými pro vaši konkrétní funkci ve společnosti. jedním z pravidel je, že obvyklou likvidaci dokumentů je nutné okamžitě zastavit, pokud jste si vědomi nebo máte důvod se domnívat, že tyto dokumenty nebo materiály jsou nebo mohou být relevantní pro případný obchodní spor, právní spor nebo vládní vyšetřování (včetně všech záznamů, na které se vztahuje povinnost uchovávat dokumenty nebo žalobní upomínka). Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zásad společnosti týkajících se správy informací, obraťte se na tým správy záznamů z Worldwide Law Department. Co byste udělali? Blíží se uzávěrka finalizace zprávy z testování nového softwaru. Jste si jisti, jak testy dopadnou, ale výsledky nebudou před uzávěrkou hotové. Ve zprávě tedy použijete místo nich výsledky očekávané. Je to v pořádku? Ne. Falšování údajů o produktech společnosti, byť i v dobré víře, může vážně poškodit naše zákazníky, vyústit v soudní spor a zničit pověst společnosti CA Technologies. 19

20 Využívání zdrojů společnosti Efektivní a vhodné využívání zdrojů společnosti CA Technologies je pro náš úspěch nezbytné. Mimo jiné: musíte chránit finanční prostředky a ostatní majetek společnosti proti ztrátě, odcizení a zneužití, včetně neoprávněného použití, musíte zajistit, aby výdaje na služební cesty byly v souladu se zásadami a postupy společnosti v oblasti výdajů, nesmíte používat název společnosti, její prostory či vztahy k osobnímu prospěchu nebo prospěchu třetí strany bez předchozího souhlasu. Využívání informačních zdrojů Společnost CA Technologies povoluje minimální a jen občasné osobní použití počítačů a telefonů společnosti. Toto použití však podléhá zásadám společnosti CA Technologies ohledně elektronické komunikace. Společnost může kdykoli bez oznámení kontrolovat hlasovou a datovou komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím jejích zdrojů v rozsahu, v jakém to umožňují platné zákony. Podrobně je tato praxe popsána v zásadách týkajících se elektronické komunikace. Sociální sítě Sociální sítě umožňují sdílení myšlenek, nápadů, názorů a informací prostřednictvím neformální celosvětové konverzace. Jejich užívání však může v souvislosti s našimi etickými zásadami způsobit různé problémy, které mohou mít negativní dopad na společnost CA Technologies, její zaměstnance, prodejce a zákazníky. Musíte zajistit, aby vaše užívání sociálních médií a dalších forem elektronické komunikace bylo v souladu se zásadami společnosti ohledně elektronické komunikace a těmito etickými zásadami. Mimo jiné: musíte vždy komunikovat s respektem a profesionálně, nesmíte nikdy vyzradit důvěrné informace či obchodní tajemství, v komunikaci týkající se věcí souvisejících s vaší prací nesmíte nikdy skrývat svou totožnost a musíte vždy uvést, že pracujete pro společnost CA Technologies. Všichni zaměstnanci by se měli před zveřejněním jakékoli informace na internetu zamyslet nad tím, zda je to vhodné. Pokud si nejste jisti, obraťte se na člena týmu pro sociální média z marketingového oddělení. 20

21 Co byste udělali? Kolega vás požádá, abyste smazali jisté y, neboť se obává, že hrozí soudní spor a y by mohly být vytrženy z kontextu. Smíte tak učinit? Ne. V žádném případě. Smazáním záznamů relevantních pro soudní spor byste porušili naše pravidla a pravděpodobně i zákon. Zároveň musíte záležitost ohlásit podle pokynů v těchto zásadách. 21

22 Ochrana zájmů akcionářů Střety zájmů Ke střetu zájmů dochází, když jsou osobní, společenské, finanční nebo jiné zájmy potenciálně v rozporu s povinností zaměstnance být loajální vůči společnosti CA Technologies. Zaměstnanci musí v souladu s postupem uvedeným v těchto etických zásadách hlásit všechny možné střety zájmů. Kromě toho musí zaměstnanci také hlásit zdánlivé střety zájmů v případech, kdy se zaměstnanec domnívá, že fakticky ke střetu zájmů nedochází. Je to z důvodu, že i jen vnější dojem z nevhodného propojení funkcí/zájmů může ohrozit důvěru, která je pro úspěch firmy velmi důležitá. V následujícím seznamu jsou uvedeny potenciální střety zájmů. Pamatujte však, že naše etické zásady vyžadují, abyste hlásili všechny skutečné i domnělé střety zájmů, nikoli pouze ty, které jsou popsány níže: Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, má vlastnický podíl v entitě, která se společností CA Technologies obchoduje, konkuruje jí nebo o obchod s ní usiluje, nebo pro takovou entitu pracuje. Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, získá na základě vaší pozice u společnosti CA Technologies osobní prospěch. Máte milostný, osobní nebo rodinný vztah, který by mohl ohrozit nezávislost vašeho rozhodování nebo působit takovým dojmem. Mezi tyto vztahy patří také milostné, osobní a rodinné vztahy s nadřízenými a podřízenými. Využijete obchodní příležitost, která patří společnosti CA Technologies, k osobnímu prospěchu nebo k prospěchu jiné osoby nebo entity. Máte jiné zaměstnání mimo společnost CA Technologies, které by mohlo být v konfliktu nebo zdánlivě v konfliktu s vašimi povinnostmi a závazky jako zaměstnance společnosti. Ve všech případech, kdy může dojít ke skutečnému nebo zdánlivému střetu zájmů, musíte okolnosti tohoto střetu bez prodlení nahlásit svému manažerovi a vedoucímu pracovníkovi společnosti pro etiku a soulad s předpisy (CECO). Business Practices and Compliance Team v každém případě posoudí konkrétní fakta a určí, zda budete smět v dané činnosti pokračovat nebo bude nutné něco změnit. Co byste udělali? Dlouholetý dobrý známý nedávno nastoupil do zaměstnání k jednomu z dodavatelů společnosti CA Technologies. Je to problém? Mohlo by být. Pokud zastáváte, byť jen zdánlivě, určitou roli ve vztazích společnosti s tímto dodavatelem. Pokud hrozí jakékoli nebezpečí střetu zájmů, neměli byste vzájemný vztah utajovat. Postupujte podle pokynů uvedených v těchto zásadách. 22

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

Zásady obchodního chování

Zásady obchodního chování Zásady obchodního chování Schválené správní radou dne 7.12.2010 Informace k dokumentu Krátká charakteristika: Tyto zásady obchodního chování jsou vypracovány za účelem lepšího porozumění našich etických

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více