naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília"

Transkript

1 etické zásady 1

2 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

3 Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod 6 Proč je třeba tyto zásady znát 6 Vaše odpovědnosti dle těchto zásad 8 Úloha manažera 9 Nebojte se promluvit 11 Vymáhání zásad 12 Meze působnosti zásad 12 Odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad 12 Důvěrné informace, duševní vlastnictví a právo na soukromí 13 Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů 13 Kontakty s médii, investory a veřejností 14 Jiné důvěrné informace společnosti 15 Důvěrné informace třetích stran 16 Informace o konkurentech 16 Jiné typy duševního vlastnictví 16 Ochrana dat a soukromí 17 Právo na soukromí 17 Obchodní záznamy a podnikové zdroje 18 Finanční záznamy 18 Správnost a přesnost jiných záznamů 19 Uchovávání záznamů 19 Využívání zdrojů společnosti 20 Využívání informačních zdrojů 20 Sociální sítě 20 Ochrana zájmů akcionářů 22 Konflikty zájmů 22 Dary, pozvánky a cestování 24 Dary státním zaměstnancům 25 Dary spolupracovníkům 25 Bezpečné a respektující pracoviště 26 Diskriminace a obtěžování 26 Vycházení vstříc pracovníkům s postižením 28 Zdraví a bezpečnost 28 Etické postupy na trhu 29 Zákon o hospodářské soutěži (protikartelový zákon) 29 Prodej, marketing a inzerce 30 Standardy pro obchodní jednání po celém světě 31 Standardy proti korupci, včetně úplatků 31 Exportní omezení 33 Zákony proti bojkotu 34 Daňové zákony a předpisy a zákony omezující obchodování s cizí měnou 34 Iniciativa UN Global Compact 34 Obchodní vztahy se státními organizacemi 37 Obchodování se státními organizacemi 37 Lobování 38 Politické příspěvky a Výbor pro politické činnosti společnosti CA, Inc. (PAC) 38 Dary 38 Soudní řízení a audity 39 Komunikační kanály 39 3

4 4 Fotografie: Christopher Thomas

5 Vážení spolupracovníci, my, zaměstnanci CA Technologies, jsme se zavázali jednat vždy nanejvýš čestně a poctivě, v souladu s platnými zákony všude, kde působíme. Náš dokument Etické zásady ( zásady ) je základem programu pro zajištění souladu s předpisy a doporučenými postupy CA Technologies a ustavuje standardy chování, jejichž dodržování očekáváme od všech zaměstnanců. Tyto zásady obsahují pokyny pro správnou interakci a komunikaci se všemi hlavními obchodními i společenskými partnery i základní pravidla obchodního jednání. Jsou také odrazem našeho závazku jednat vždy správně a dodržovat zákony. Jsme si vědomi, že tyto zásady vám nedají jasnou odpověď na každé etické či pracovní dilema, se kterým se setkáte. Chceme ale, aby vytyčily základní rámec a pomohly vám pochopit, co od vás očekáváme, a rozpoznat, kdy je na místě požádat o pomoc či konzultaci. Zdravý rozum, bdělost, týmová práce a komunikace a tyto zásady jako základní vodítko nám pomohou zajistit, že jednání společnosti CA Technologies nebude nikdy postrádat morální integritu. Věnujte prosím čas a úsilí, abyste se s těmito zásadami dobře seznámili. Pokud budete mít jakékoli otázky, obraťte se prosím na CECO (Chief Ethics & Compliance Officer) nebo na kohokoli z Worldwide Law Department. Je naší společnou odpovědností zajistit, že obchodní etika a dodržování zákonů budou nedílnou součástí jednání společnosti CA Technologies. Náš dlouhodobý úspěch bude postaven na dvou základech: na etickém jednání bez kompromisů a na dobrých finančních výsledcích. Je na nás všech, abychom splnili oba. S pozdravem, Mike Gregoire Generální ředitel (CEO) 5

6 Úvod Proč je třeba tyto zásady znát Cílem nás všech v CA Technologies ( společnost ) je, aby dodržování zákonů a etické jednání bylo integrální součástí všech aspektů naší obchodní činnosti. Věříme, že tento náš závazek je důležitým faktorem pro náš úspěch a udržení důvěry ve vztazích se všemi našimi partnery zákazníky, dodavateli, obchodními partnery i akcionáři. Tyto zásady stanovují základní rámec, jaké chování od vás očekáváme při obchodní činnosti a jednání jménem společnosti CA Technologies. Jsou jen shrnutím mnohem obsáhlejšího programu na zajištění souladu s předpisy, který v CA Technologies máme. V tomto dokumentu etických zásad naleznete odkazy na řady dalších zásad, které plně vysvětlují, co od vás očekáváme jako od zaměstnance společnosti CA Technologies, a také popisují naše závazky ohledně dodržování předpisů a etických zásad v obchodním jednání. Tyto další zásady naleznete na webu zajišťování kvality (QMS Quality Management System) naší společnosti Náš širší program pro zajištění souladu s předpisy zahrnuje takové položky, jako jsou kampaně na udržování povědomí, zasílání zpravodajů, online školení v oblasti etických zásad a dodržování zákonů i školitelem vedená sezení na tato témata. Všechny tyto školicí a komunikační mechanismy vám mají pomoci lépe pochopit naše závazky ohledně dodržování zákonů a obchodní etiky. Vedle iniciativ na školení a šíření povědomí také pravidelně auditujeme a monitorujeme naše systémy, procesy a pravidla, abychom zajistili dodržování stanovených standardů. Vytvořili jsme několik komunikačních kanálů, například telefonickou linku pomoci a její webovou obdobu, které vám umožní upozornit nás na potenciálně problematické záležitosti nebo se poradit ve věci dodržování zákonů a správného etického jednání (a můžete tak činit i anonymně, pokud to v konkrétním případě není zákonem zakázáno). Když budete tyto prostředky využívat, zjistíte, že promptně odpovídáme na položené otázky, prošetřujeme možná porušení našich zásad a důsledně sjednáváme nápravu. Také jsme vyvinuli procesy, které zajišťují, že i naši partneři a další třetí strany, se kterými jsme v obchodním styku, musí splňovat naše vysoké etické standardy. Program pro zajištění souladu s předpisy je aktivně podporován správní radou i nejvyšším vedením naší společnosti. Řízení tohoto programu má na starosti CECO (Chief Ethics & Compliance Officer). Stručně řečeno, dodržování zákonů a etické chování bereme v CA Technologies velmi vážně. Přečtěte si prosím tyto zásady, dobře se s nimi seznamte a dodržujte je. A pokud narazíte na nějaké nejasnosti nebo budete mít podezření, že něco není v pořádku, neváhejte se zeptat. 6

7 7

8 Zaměstnanci se musí vždy řídit těmito zásadami i místně platnými zákony. Vaše odpovědnosti dle těchto zásad Dobrá znalost těchto zásad je jen prvním krokem na vaší cestě pomáhat společnosti CA Technologies plnit závazek dodržování zákonů a pravidel obchodní etiky. Také od vás očekáváme, že budete: dodržovat (dle litery i ducha) tyto zásady i další pravidla a předepsané postupy společnosti, plnit povinné aktivity CA Technologies ohledně souladu se zákony a dodržování etických zásad, včetně každoročního zaškolení v oblasti souladu s předpisy, atestace znalostí etických zásad a vyplnění průzkumu o konfliktu zájmů, žádat o radu příslušné osoby ve společnosti, kdykoli si nebudete jisti, jak aplikovat etické standardy obchodního jednání platné v CA Technologies na konkrétní situaci nebo obecný aspekt vaší pracovní náplně, neprodleně hlásit porušení (nebo podezření na porušení) těchto etických zásad, zákonů nebo předpisů nebo jakékoli akce, které mohou znamenat jejich porušení, a to prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v tomto dokumentu, odpovídat přímo, úplně a pravdivě na všechny otázky v rámci auditů a plně spolupracovat při interních šetřeních. 8

9 Úloha manažera Manažeři mají nezastupitelnou úlohu v prosazování a udržování našich standardů souladu s předpisy a etického obchodního jednání. Klademe zkrátka na manažery ještě vyšší nároky a ukládáme jim tyto dodatečné odpovědnosti: zajistit, že zaměstnanci rozumí tomu, jak se principy obsažené v našich zásadách promítají do jejich práce, udržovat pracovní prostředí, které podporuje etické chování a neodrazuje zaměstnance od kladení otázek a upozorňování na možné problémy, jít svými slovy i činy zaměstnancům příkladem v etickém jednání, ostražitostí a vhodným dozorem odhalovat porušení zásad a předcházet jim, neprodleně, diskrétně a v souladu s pravidly společnosti řešit porušení těchto zásad zaměstnanci. Společnost CA Technologies působí v mnoha zemích, a místní zvyklosti i společenské standardy se místo od místa liší. Naším pravidlem je dodržovat národní a místní zákony zemí, ve kterých působíme, pokud takové zákony nejsou v rozporu s americkým právem. Zodpovídáte za to, že budete znát a respektovat místní zákony a předpisy, které mají vztah k vaší práci pro společnost. Vedení má na starosti zajistit zaměstnancům potřebnou podporu a zdroje, aby se mohli s těmito zákony a předpisy seznámit. Pokud se místní zvyklosti a obchodní nebo společenské praktiky liší od standardů obsažených v zásadách, musí se zaměstnanci CA Technologies obrátit na svého manažera, Business Practices and Compliance Team, partnera pro lidské zdroje nebo kteréhokoli člena Worldwide Law Department a s nimi projednat situaci a rozhodnout o nejlepším postupu za daných podmínek. 9

10 06 10

11 Nebojte se promluvit Otevřená komunikace je naprosto zásadní pro naše odhodlání dodržovat právo a jednat eticky. Proto vám chceme poskytnout pomoc, abyste zbytečně neváhali promluvit o problému. Ve společnosti CA Technologies děláme vše pro to, abychom poskytli více komunikačních kanálů, přes které se můžete ozvat. Chcete-li nahlásit porušení zásad či pouhé podezření na ně, případně jiné mravní pochybení, a nebo si jen přejete poradit či pomoci, máte tyto možnosti: Vždy můžete záležitost projednat se svým manažerem (pokud vám to není nepříjemné a pokud máte důvěru, že se tímto postupem záležitost uspokojivě vyřeší). Můžete také využít pomoci: člena Worldwide Law Department, člena Business Practices and Compliance Team, místního partnera pro lidské zdroje (HR), telefonní nebo webové linky pomoci společnosti CA. Všechny zmíněné prostředky vám pomohou najít radu, zodpovědět dotazy nebo nahlásit problémy, a to i ohledně podvodu, obchodních praktik a dodržení či porušení zásad. Telefonní i webová linka jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využijete-li telefonní nebo webovou linku pomoci, které provozuje nezávislá třetí strana, máte možnost zůstat v anonymitě (pokud to platné zákony dovolují) a komunikovat buď anglicky, nebo ve svém jazyce. Pokud se při kontaktu skrze linku Helpline-Webline, rozhodnete netajit svoji identitu, bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrně a budou sdíleny s dalšími osobami pouze v nezbytně nutném rozsahu. Společnost prošetří všechna nahlášená podezření na nekalé/nepřípustné jednání a nedopustí jakýkoli postih zaměstnance, který takové podezření v dobré víře nahlásí, i když se po prošetření ukáže, že k žádnému porušení těchto etických zásad ani jiných pravidel společnosti nedošlo. Jakýkoli postih zaměstnance či jiné osoby, která v dobré víře nahlásí nekalé jednání (skutečně známé nebo jen podezření) nebo která spolupracuje na vyšetření nahlášeného incidentu, nebude tolerován a je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru. 11

12 Vymáhání zásad Společnosti CA Technologies velmi záleží na tom, abyste zásady dodržovali. Domnělá porušení zásad neodkladně prošetří CECO (Chief Ethics & Compliance Officer). Některá pochybení mohou mít za následek i disciplinární řízení (v krajním případě dokonce ukončení pracovního poměru). Takovými jsou například: Nabádání druhé osoby k porušení etických zásad, právních předpisů nebo firemních směrnic nebo souhlas s takovým konáním či nápomoc k němu. Nikdy nesmíte skrze jinou osobu, například obchodního partnera, činit to, co je pro vás samotné nepřípustné. Včasné neohlášení byť i jen domnělého porušení těchto zásad nebo firemních pravidel a postupů. Odmítnutí plné spolupráce při interním vyšetřování nebo auditu. Msta na jiném zaměstnanci nebo třetí straně za to, že ohlásili údajné porušení zásad či právních předpisů nebo že spolupracovali při interním vyšetřování. Meze působnosti zásad Žádné etické zásady nemohou postihnout všechny myslitelné právní a etické problémy, které mohou při obchodní činnosti nastat. Proto i vy máte odpovědnost jednat tak, jak od vás společnost CA Technologies na vaší pozici očekává. Jednoduše řečeno, čekáme, že budete vysoké mravné standardy společnosti uplatňovat ve své práci i v těch případech, pro které nemáme vypracován zvláštní postup. Odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad U společnosti CA Technologies se žádosti o odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad setkají se silnou nelibostí. Naše zásady upravujeme zcela výjimečně a jen tehdy, je-li zřejmé, že je to v nejvyšším zájmu společnosti. Všechny žádosti o odmítnutí odpovědnosti za dodržování zásad se podávají u CECO (Chief Ethics & Compliance Officer), který je podstoupí týmu výkonného ředitele, nebo jestliže žádost podává člen vyššího vedení správní radě. 12

13 Důvěrné informace, duševní vlastnictví a ochrana soukromí Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů Podle amerických zákonů proti zneužívání interních informací při obchodnvání nesmíte vy ani vaši nejbližší příbuzní, přímo ani skrze další soukromé či právnické osoby, nakupovat ani prodávat žádné cenné papíry společnosti CA Technologies (například akcie, obligace, prodejní nebo kupní opce), jestliže jsou vám známy důležité neveřejné informace týkající se společnosti, a to ani za předpokladu, že se rozhodování o obchodování zakládá na jiných faktorech. Tyto zákony, včetně definování důležitých a neveřejných informací a dalších druhů transakcí, na které se zákony vztahují, mají velmi široký záběr. Zvažujete-li obchodování s cennými papíry CA Technologies, doporučujeme vám nejdříve si důkladně prostudovat naše Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodnování (insider trading) a dávání tipů. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad nebo obchodování s cennými papíry CA Technologies obecně požádejte prosím o radu člena Worldwide Law Department. Může také dojít k situaci, kdy se při práci v CA Technologies dozvíte důležité neveřejné informace o jiné společnosti. Obchodování s cennými papíry takové společnosti za těchto okolností je rovněž zakázáno, a to jak našimi pravidly, tak zákonem. V neposlední řadě, pokud znáte takové důležité a neveřejné informace, nesmíte nikomu nákup nebo prodej cenných papírů CA Technologies či jiné společnosti navrhovat ani doporučovat. Takovové doporučení (tip) může být úplně stejně nezákonné jako přímá účast na obchodování zakázaném pravidly proti neoprávněnému používání interních informací při obchodnování. Co byste udělali? Při výkonu své práce se dozvíte o tom, že zákazník tajně pracuje na vývoji potenciálně velmi lukrativního produktu. Následně si v novinách přečtete, jak se o vývoji tohoto produktu spekuluje. Můžete si teď koupit akcie zákazníka? Ne. I kdyby se informace ukázala být pravdivou, článek v novinách je pouze spekulací. Vaše znalosti jsou však větší, neboť se rozhodujete na základě důvěrných informací dostupných jen v rámci společnosti. Vaše znalosti je nutné považovat za velmi podstatné a neveřejné. Využít jich při obchodování je protiprávní. 13

14 Kontakty s médii, investory a veřejností Nikdy byste se neměli s novináři nebo komunitou investorů bavit o společnosti nebo její činnosti, jestliže vás k tomu pro výkon vaší funkce výslovně nezmocní výkonný ředitel CA Technologies. Spojí-li se s vámi ohledně záležitosti týkající se společnost někdo z médií, jste povinni uvést kontakt na něho pracovníkovi oddělení Corporate Communications Department. Pokud vás ve věci týkající se společnosti kontaktuje někdo z komunity investorů nebo analytiků, musíte předat kontakt na něho pracovníkovi oddělení vztahů s investory (Investor Relations Department). Nikdy nesmíte sdělit důležité neveřejné informace o CA Technologies nikomu mimo společnost, a to ani profesionálním obchodníkům, držitelům akcií nebo potenciálním investorům, pokud to nemáte předem schváleno ze Worldwide Law Department. Další informace naleznete v dokumentu Compliance with Securities and Exchange Commission Regulation FD Policy. Co byste udělali? Přečtete si v novinách článek, který nepravdivě tvrdí, že se firmě nedaří. Chcete poslat redaktorovi dopis, v němž napíšete, že se mýlí, a že společnost naopak očekává nárůst tržeb. Je to v pořádku? Ne. Ať k tomu máte jakékoli důvody, vyzrazení závažných, neveřejných informací takovým způsobem by mohlo být považováno za porušení zásad společnosti. Měli byste na článek upozornit pracovníky oddělení komunikace ve společnosti (Corporate Communications Department) a nechat další postup na nich. 14

15 Jiné důvěrné informace společnosti CA Technologies pravidelně vytváří hodnotné neveřejné nápady a informace, které jsme zákonem oprávněni chránit před zneužitím zvenčí. Mezi důvěrné informace společnosti patří například: výzkumy, vzorce, zdrojový kód, objektový kód nebo jiné know-how a technická data, informace vztahující se k novým produktům, funkcím nebo službám, prodejní nebo marketingové databáze, strategie, tvorba cen, plány a návrhy i informace o existujících či potenciálních zákaznících nebo obchodních partnerech, informace o cíli akvizice, o plánované a odložené akvizici nebo odkupu akcí, neveřejné finanční cíle nebo projekce, personální záznamy, obchodní tajemství jakéhokoli druhu včetně informací týkajících se prodejců, zákazníků či partnerů CA Technologies. Chráněné informace mají pro obchodní činnost CA Technologies obrovský význam. Proto je třeba, abyste střežili jejich důvěrnost stejně jako hmotné zdroje společnosti. Mimo jiné je nutné k důvěrným informací přistupovat, uchovávat je a předávat způsobem, jaký je v souladu s pravidly a postupy společnosti. V případě, že se dozvíte o zneužití, neoprávněném použití nebo neoprávněné žádosti o přístup k důvěrným informacím, bezodkladně upozorněte svého manažera nebo jakéhokoli člena Worldwide Law Department. Stejně tak i v případě pouhého podezření. Pokud při své činnosti nutně potřebujete sdílet důvěrné informace společnosti s osobami mimo CA Technologies, můžete tak učinit pouze poté, co obdržíte příslušný interní souhlas a zapojíte do věci Worldwide Law Department, které se s vámi dohodne na vhodném postupu. Co byste udělali? Bývalá zaměstnankyně vás telefonicky požádá, abyste jí pomohli vzpomenout si na důvěrné informace ohledně projektu, na kterém u společnosti pracovala. Je to v pořádku, když jí požadované informace poskytnete? Ne. Bývalá zaměstnankyně nemá právo přístupu k důvěrným informacím patřící společnost CA Technologies, a to ani v případě, že pracovala na získání těchto informací. Protože se však navíc může pokoušet dostat důvěrné informace i z jiných zdrojů, měli byste o její žádosti neodkladně zpravit svého manažera nebo Worldwide Law Department. 15

16 Důvěrné informace třetích stran Občas nám naši zákazníci, prodejci, obchodní partneři a další třetí strany sdělí důvěrné informace za podmínky, že je udržíme v utajení. Když s takovou podmínkou souhlasíme, musíme učinit vše pro to, abychom informace zabezpečili adekvátním způsobem v souladu se zásadami a postupy společnosti (což obvykle znamená stejnou úroveň péče, jakou věnujeme zabezpečení vlastních důvěrných informacá). Navíc musíme dbát na to, abychom neužili nebo nevyzradili žádné důvěrné informaci patřící někomu jinému, včetně bývalých zaměstnavatelů. Ani nesmíme k takovému jednání pobízet zaměstnance CA Technologies. Jste zodpovědni za chápání zvláštních podmínek, které se vztahují k utajování důvěrných informací třetí strany. Nikdy byste neměli vnášet důvěrné informace patřící jinému subjektu ( jako například vašemu bývalému zaměstnavateli) na pracoviště CA Technologies, nahrávat takové informace do počítače či jiného zařízení patřícího společnosti CA Technologies ani tyto informace sdílet při své práci. Informace o konkurentech Získat informace o konkurenci může mít pro naši obchodní činnost velký význam, jsou však docela složitá pravidla, jaké typy takových informací můžeme v souladu se zákonem používat. Nikdy nesmíte k získání důvěrných informací užít nečestných prostředků, podvodu nebo jakéhokoli nezákonného jednání, a nesmíte dokonce ani přijmout informace, která byly takto získány třetí stranou. V případě dotazů, obav a nebo pochybností, zda jste oprávněni určité informaci přijmout nebo použít, neprodleně kontaktujte člena Worldwide Law Department. Jiné typy duševního vlastnictví Jisté informace patřící společnosti lze charakterizovat jako duševní vlastnictví. Patří mezi ně patenty, autorská práva, obchodní tajemství, obchodní značky a vzhled produktů. Je naší zásadou jasně pojmenovat, udržuje a chránit svá práva k veškerému duševnímu vlastnictví a odpovědně jich užívat. Vedle toho společnost CA Technologies uznává práva duševního vlastnictví osotních. S jakýmikoli dotazy ohledně duševního vlastnictví se obraťte na Worldwide Law Department, protože se jedná o složitou a často odbornou a technickou záležitost. 16

17 Ochrana dat a soukromí Kdekoli naše společnost podniká, tam jsme zavázáni dodržovat příslušné zákony na ochranu soukromí a dat. Všechny údaje, které identifikují osobu (osobní údaje), které CA Technologies uchovává o svých zaměstnancích, existujících i potenciálních zákaznících, prodejcích nebo partnerech, a to i když se jedná jen o jméno nebo ovou adresu jedince, lze shromažďovat a používat výhradně k danému účelu při dodržení zákona a s ohledem na zájem dotčené osoby, jak to vyžaduje místní právo. daná osoba o tom musí být informována a dát souhlas. Je třeba, aby uchovávané osobní údaje byly vždy aktuální, přesné a bezpečné. Neměly by se uchovávat déle, než je nutno. Osobní údaje nelze předávat dalším zaměstnancům, pokud je nutně nepotřebují k legitimnímu výkonu obchodní činnosti. Bez předchozího projednání s příslušným pracovníkem Worldwide Law Department nelze osobní údaje poskytnou třetím stranám. Právo na ochranu soukromí Určité citlivé osobní nebo finanční informace by se bez předchozího souhlasu pracovníka dohlížejícího na ochranu osobních údajů neměly shromažďovat vůbec, a to vzhledem k rizikům, která jsou s jejich užíváním a zajištěním spojena. Obecně mezi takové informace patří údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, sexuálním životě, kriminální činnosti, tělesném i duševním zdraví, dále rodná čísla a čísla a údaje z dokladů (např. řidičského průkazu), čísla bankovních účtů, kreditních a platebních karet, data narození, rodná příjmení či jakékoli informace, které mohou být zneužity k přístupu k finančním prostředkům osoby. Tyto informace nelze uchovávat na žádném přenosném počítači ani jiném mobilním zařízení a před jakýmkoli elektronickým odesláním se musí zašifrovat. Co byste udělali? Od konkurence k nám přestoupila nová pracovnice a někteří kolegové z toho chtějí těžit a zjistit, co má konkurenční firma v plánu. Je to vhodné? Ne. Znalosti nové zaměstnankyně se pravděpodobně budou zakládat na důvěrných informacích od předchozího zaměstnavatele. Nesmíte s ní proto o těchto záležitostech hovořit. 17

18 Obchodní záznamy a zdroje společnosti Finanční záznamy Jako veřejně obchodovatelná společnost z USA. musí společnost CA Technologies dodržovat různé zákony a nařízení týkající se cenných papírů a související povinnosti ohledně vykazování. Federální zákony USA a zásady a postupy společnosti vyžadují, aby společnost CA Technologies vykazovala přesné a úplné informace o své obchodní činnosti, stavu financí a výsledcích své činnosti. Nepřesné, neúplné nebo opožděné výkaznictví není tolerováno, protože může mimo jiné vést k právním postihům a poškození dobrého jména jednotlivce i společnosti. Zaměstnanci pracující ve finančním oddělení společnosti a zaměstnanci, kteří se podílí na přípravě dokumentů pro komisi pro cenné papíry a burzy a další státní agentury, musí zajistit, aby veškeré předávané informace týkající se financí byly úplné, správné, přesné, včasné a srozumitelné. Zaměstnanci pracující s finančními výkazy musí chápat a dodržovat principy GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) Spojených států a všechny ostatní platné standardy, zákony a nařízení pro účetnictví a finanční vykazování transakcí, odhadů a předpovědí. Co byste udělali? Kolegyně vás požádá, abyste jí pomohli dodržet rozpočet. Máte jednu fakturu dodavatele zařadit do jiné kategorie výdajů, než kam patří. Smíte tak učinit? Ne. Kdykoli při práci vystupujete jménem společnosti CA Technologies, vždy jednejte čestně a transparentně. Úmyslně chybná klasifikace výdajů nebo jakákkoli jiná manipulace z finančními informacemi jsou naprosto nepřijatelné. Takovou žádost byste měli odmítnout a záležitost ohlásit podle pokynů v těchto zásadách. 18

19 Správnost a přesnost jiných záznamů Kromě zajišťování integrity finančních záznamů očekáváme od svých zaměstnanců, že zajistí, aby i všechny ostatní informace společnosti byly zaznamenávány a vykázovány přesně a včas. Mezi tyto informace patří mimo jiné informace o zaměstnancích společnosti, činnostech v oblasti výzkumu a vývoje, strategických plánech, úhradách na cestovné a výdaje a obecné provozní informace. Uchovávání záznamů Společnost CA Technologies uplatňuje postupy, které zajišťují, že záznamy jsou uchovávány a v odpovídajících případech zlikvidovány způsobem, který je v souladu s platnými právními požadavky a dobrou obchodní praxí. Očekáváme od vás, že se seznámíte s požadavky na uchovávání záznamů platnými pro vaši konkrétní funkci ve společnosti. jedním z pravidel je, že obvyklou likvidaci dokumentů je nutné okamžitě zastavit, pokud jste si vědomi nebo máte důvod se domnívat, že tyto dokumenty nebo materiály jsou nebo mohou být relevantní pro případný obchodní spor, právní spor nebo vládní vyšetřování (včetně všech záznamů, na které se vztahuje povinnost uchovávat dokumenty nebo žalobní upomínka). Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zásad společnosti týkajících se správy informací, obraťte se na tým správy záznamů z Worldwide Law Department. Co byste udělali? Blíží se uzávěrka finalizace zprávy z testování nového softwaru. Jste si jisti, jak testy dopadnou, ale výsledky nebudou před uzávěrkou hotové. Ve zprávě tedy použijete místo nich výsledky očekávané. Je to v pořádku? Ne. Falšování údajů o produktech společnosti, byť i v dobré víře, může vážně poškodit naše zákazníky, vyústit v soudní spor a zničit pověst společnosti CA Technologies. 19

20 Využívání zdrojů společnosti Efektivní a vhodné využívání zdrojů společnosti CA Technologies je pro náš úspěch nezbytné. Mimo jiné: musíte chránit finanční prostředky a ostatní majetek společnosti proti ztrátě, odcizení a zneužití, včetně neoprávněného použití, musíte zajistit, aby výdaje na služební cesty byly v souladu se zásadami a postupy společnosti v oblasti výdajů, nesmíte používat název společnosti, její prostory či vztahy k osobnímu prospěchu nebo prospěchu třetí strany bez předchozího souhlasu. Využívání informačních zdrojů Společnost CA Technologies povoluje minimální a jen občasné osobní použití počítačů a telefonů společnosti. Toto použití však podléhá zásadám společnosti CA Technologies ohledně elektronické komunikace. Společnost může kdykoli bez oznámení kontrolovat hlasovou a datovou komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím jejích zdrojů v rozsahu, v jakém to umožňují platné zákony. Podrobně je tato praxe popsána v zásadách týkajících se elektronické komunikace. Sociální sítě Sociální sítě umožňují sdílení myšlenek, nápadů, názorů a informací prostřednictvím neformální celosvětové konverzace. Jejich užívání však může v souvislosti s našimi etickými zásadami způsobit různé problémy, které mohou mít negativní dopad na společnost CA Technologies, její zaměstnance, prodejce a zákazníky. Musíte zajistit, aby vaše užívání sociálních médií a dalších forem elektronické komunikace bylo v souladu se zásadami společnosti ohledně elektronické komunikace a těmito etickými zásadami. Mimo jiné: musíte vždy komunikovat s respektem a profesionálně, nesmíte nikdy vyzradit důvěrné informace či obchodní tajemství, v komunikaci týkající se věcí souvisejících s vaší prací nesmíte nikdy skrývat svou totožnost a musíte vždy uvést, že pracujete pro společnost CA Technologies. Všichni zaměstnanci by se měli před zveřejněním jakékoli informace na internetu zamyslet nad tím, zda je to vhodné. Pokud si nejste jisti, obraťte se na člena týmu pro sociální média z marketingového oddělení. 20

21 Co byste udělali? Kolega vás požádá, abyste smazali jisté y, neboť se obává, že hrozí soudní spor a y by mohly být vytrženy z kontextu. Smíte tak učinit? Ne. V žádném případě. Smazáním záznamů relevantních pro soudní spor byste porušili naše pravidla a pravděpodobně i zákon. Zároveň musíte záležitost ohlásit podle pokynů v těchto zásadách. 21

22 Ochrana zájmů akcionářů Střety zájmů Ke střetu zájmů dochází, když jsou osobní, společenské, finanční nebo jiné zájmy potenciálně v rozporu s povinností zaměstnance být loajální vůči společnosti CA Technologies. Zaměstnanci musí v souladu s postupem uvedeným v těchto etických zásadách hlásit všechny možné střety zájmů. Kromě toho musí zaměstnanci také hlásit zdánlivé střety zájmů v případech, kdy se zaměstnanec domnívá, že fakticky ke střetu zájmů nedochází. Je to z důvodu, že i jen vnější dojem z nevhodného propojení funkcí/zájmů může ohrozit důvěru, která je pro úspěch firmy velmi důležitá. V následujícím seznamu jsou uvedeny potenciální střety zájmů. Pamatujte však, že naše etické zásady vyžadují, abyste hlásili všechny skutečné i domnělé střety zájmů, nikoli pouze ty, které jsou popsány níže: Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, má vlastnický podíl v entitě, která se společností CA Technologies obchoduje, konkuruje jí nebo o obchod s ní usiluje, nebo pro takovou entitu pracuje. Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, získá na základě vaší pozice u společnosti CA Technologies osobní prospěch. Máte milostný, osobní nebo rodinný vztah, který by mohl ohrozit nezávislost vašeho rozhodování nebo působit takovým dojmem. Mezi tyto vztahy patří také milostné, osobní a rodinné vztahy s nadřízenými a podřízenými. Využijete obchodní příležitost, která patří společnosti CA Technologies, k osobnímu prospěchu nebo k prospěchu jiné osoby nebo entity. Máte jiné zaměstnání mimo společnost CA Technologies, které by mohlo být v konfliktu nebo zdánlivě v konfliktu s vašimi povinnostmi a závazky jako zaměstnance společnosti. Ve všech případech, kdy může dojít ke skutečnému nebo zdánlivému střetu zájmů, musíte okolnosti tohoto střetu bez prodlení nahlásit svému manažerovi a vedoucímu pracovníkovi společnosti pro etiku a soulad s předpisy (CECO). Business Practices and Compliance Team v každém případě posoudí konkrétní fakta a určí, zda budete smět v dané činnosti pokračovat nebo bude nutné něco změnit. Co byste udělali? Dlouholetý dobrý známý nedávno nastoupil do zaměstnání k jednomu z dodavatelů společnosti CA Technologies. Je to problém? Mohlo by být. Pokud zastáváte, byť jen zdánlivě, určitou roli ve vztazích společnosti s tímto dodavatelem. Pokud hrozí jakékoli nebezpečí střetu zájmů, neměli byste vzájemný vztah utajovat. Postupujte podle pokynů uvedených v těchto zásadách. 22

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více