Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1086/2012 RM 43 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1087/2012 RM 43 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, Mgr. Martin Drietomský. 1088/2012 RM 43 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 361/2011RM 14, 721/2012RM 25, 1007/2012RM 38, 1018/2012RM 40, 1022/2012RM 40, 1053/2012RM 41, 1055/2012RM 41, 1068/2012RM 42, 1069/2012RM 42, 1070/2012RM 42, 1071/2012RM 42, 1072/2012RM 42, 1073/2012RM 42, 1074/2012RM42, 1076/2012RM 42, 1078/2012RM 42, 1085/2012RM 42. 1

2 1089/2012 RM 43 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Rada města Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 10 odst. 2. písm. f) Stanov společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a. s., při výkonu působnosti (řádné) valné hromady jediného akcionáře v souladu s ustanovením 190 odst. 1 obchodního zákoníku rozhodla takto: a) schvaluje návrh na poskytnutí daru, tj. na bezúplatný převod, z majetku společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , souboru nemovitého majetku dle následujícího výčtu: objekt technické vybavenosti č.p v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc. č. St. 1471/1, pozemek parc. č. St. 1471/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 739 m 2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc. č. St. 1471/2, pozemek parc. č. St. 1471/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m 2, objekt technické vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc. č. St. 2362, pozemek parc. č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 503 m 2, pozemek parc. č. 146 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 32 m 2, pozemek parc. č. 353/3 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 198 m 2, pozemek parc. č. 353/5 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře m 2, pozemek parc. č ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 508 m 2, pozemek parc. č ostatní plocha (zeleň) o výměře 411 m 2, to vše v kat. úz. Lipník na Bečvou, obec Lipník nad Bečvou, okres Přerov, zapsáno dosud v příslušném katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3818, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2012 zpracovaným Ing. Přemyslem Klasem a to z důvodů aktuálních potřeb podnikání společnosti a zbavení se neúčelného a nadbytečného nemovitého majetku, který je aktuálně ve vlastnictví společnosti a vyžadujícího přinejmenším vynakládání nákladů na jeho údržbu, aniž by společnosti přinášel jakýkoli užitek pro její podnikání. b) dále v rámci výkonu působnosti valné hromady ukládá představenstvu společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., bez zbytečného odkladu uzavřít odpovídající darovací smlouvu. Termín: do /2012 RM 43 Doplněk č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností ode dne

3 1091/2012 RM 43 Stanovení paušální částky pro rok 2013 jako náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města uvedeným v 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 1. RM po projednání doporučuje ZM stanovit v souladu s ustanovením 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2013 ve výši 100, Kč za jednu hodinu výkonu funkce, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 1092/2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Zdeňky Dejlové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T:

4 1094/2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Darji Mikové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Jiřího Siváka na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, a to od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření smlouvy o dočasném ubytování. T: /2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Lucie Glonerové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T:

5 1097/2012 RM 43 Změna přílohy Zásad grantového řízení 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit změnu přílohy Zásad grantového řízení dle důvodové zprávy s účinností od RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1098/2012 RM 43 Vystoupení ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vystoupení města Lipník nad Bečvou ze zájmového sdružení právnických osob Střední Morava Sdružení cestovního ruchu se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc, IČO: , k RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1099/2012 RM 43 Územní opatření o stavební uzávěře 1. RM po projednání vydává Opatření obecné povahy č.01/2012, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře. 2. RM ukládá starostovi zajistit vyvěšení oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 01/2012, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře. T: /2012 RM 43 Schválení Zadání změny č. 7 územního plánu Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Zadání změny č. 7 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 5

6 1101/2012 RM 43 Vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města za období RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města za období RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1102/2012 RM 43 Strategický plán rozvoje města RM po projednání doporučuje ZM schválit Strategický plán rozvoje města. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1103/2012 RM 43 Územní studie Lipník nad Bečvou Trnávka RM po projednání bere na vědomí předloženou Územní studii Lipník nad Bečvou Trnávka. Zpracovanou Ing. Zdeňkou Havelkovou. 1104/2012 RM 43 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T:

7 1105/2012 RM 43 Rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2014 až RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2014 až RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1106/2012 RM 43 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. x/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1107/2012 RM 43 Odpis pohledávek 1. RM po projednání schvaluje odpis pohledávek v účetnictví města z rozvahových na podrozvahové účty z důvodu nevymahatelnosti dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního zajistit odpis pohledávek v účetnictví města. T: /2012 RM 43 Závazné ukazatele příspěvkové organizace na rok 2012 změna Odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2012 změna 1. RM po projednání schvaluje příspěvkové organizaci zřízené městem Lipník nad Bečvou změnu: a) závazných ukazatelů na rok 2012 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisového plánu na rok 2012 dle přílohy. 7

8 2. RM ukládá zastupující vedoucím odborů školství a kultury, správy majetku a sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2012 RM 43 Nájemní smlouva k pokoji č. 1C v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pokoji č. 1C v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou s panem Petrem Šmejkalem, dle 712 odst. 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu schválené usnesením č. 955/2012 RM 37 ze dne dle 711 odst. 2 písm. b), a to na tři měsíce s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 43 Nájemní smlouva k pokoji č. 1D v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pokoji č. 1D v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou s panem Vojtěchem Ševečkem, dle 712 odst. 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu schválené usnesením č. 956/2012 RM 37 ze dne dle 711 odst. 2 písm. d), a to na tři měsíce s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 43 Revokace usnesení č. 361/2011 RM 14 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 361/2011 RM 14 ze dne

9 1112/2012 RM 43 Částečná revokace usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne , odst. 1 a) bod a1) Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne odst. 1a) bod a1). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č.p. 959 ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, za těchto podmínek: zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši , Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podepsání kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, v případě,že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro město Lipník nad Bečvou, jako právo věcné se zápisem do katastru nemovitostí po dobu 3 let ode dne právního účinku vkladu kupní smlouvy bytové jednotky do katastru nemovitostí. Tzn., v případě že by nabyvatel předmětné bytové jednotky chtěl tuto bytovou jednotku zcizit (převést), je povinen ji nejprve nabídnout městu Lipník nad Bečvou za stejných podmínek, za kterých ji získal. Neplatí to v případě převodu na osoby blízké dle 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 1, MÁNESOVA 959, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, 9

10 potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech, popřípadě čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržet. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí , Kč. Upozornění: byt je obsazen nájemcem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1113/2012 RM 43 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Janem Matušincem, podnikajícím pod obchodním jménem Jan Matušinec, s místem podnikání Zahradní 903, Lipník nad Bečvou, Lukášem Matušincem, podnikajícím pod obchodním jménem Lukáš Matušinec, s místem podnikání Tyršova 1590, Lipník nad Bečvou (jako nájemci), týkající se změny měsíčních zálohových plateb. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 6. T: /2012 RM 43 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, IČ (jako nájemcem), týkající se změny měsíčních zálohových plateb, 10

11 b) předložený dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, IČ (jako nájemcem), týkající se změny měsíčních zálohových plateb. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 7 a dodatku č. 5. T: /2012 RM 43 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako půjčitelem) a Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, p.o., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Novosady 1380 (jako vypůjčitelem), týkající se doplnění a změny článku IV a změny v záhlaví výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 po písemném souhlasném vyjádření Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. T: /2012 RM 43 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú Lipník nad Bečvou (kotelna Zahradní ) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 18 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a to za podmínek: využití za účelem instalace akumulačních nádob kogenerační jednotky umístěné v objektu kotelny Zahradní cena za pronájem činí 50,Kč/m 2 /rok, nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, v prvním roce pronájmu je nájemné splatné do 60 dnů od data účinnosti smlouvy, nájemní smlouva nabude účinnosti dnem zahájení terénních prací. Zahájení terénních prací je investor povinen vlastníkovi pozemku písemně oznámit nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 15 let od zahájení provozu kogenerační jednotky. Zahájení provozu je provozovatel pronajímateli povinen písemně oznámit nejpozději do 7 dnů od jeho zahájení, nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do užívání jiné osobě, 11

12 v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 60 dnů ode dne rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy, octneli se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného. Poznámka: Existenci inženýrských sítí v pozemku doložil investor stavby prostřednictvím projektové dokumentace zpracované firmou TENZA, a.s. a koordinační situace bude nedílnou součástí nájemní smlouvy. V blízkosti pronajímaného pozemku nachází ochranné pásmo sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti MITRANET.CZ 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2012 RM 43 Odkoupení pozemku parc.č. 2594/20 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Smetanova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku parc.č. 2594/20 ostatní plocha jiná plocha o výměře 15 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Evy Janotové, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.970, Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující uhradí kupní cenu do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1118/2012 RM 43 Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod nemovitostí objekt technické vybavenosti č.p v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc.č. st.1471/1, pozemek parc.č. st.1471/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 739 m 2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc.č. st.1471/2, 12

13 pozemek parc.č. st.1471/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m 2, objekt technické vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc.č. st.2362, pozemek parc.č. st.2362 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 503 m 2, pozemek parc.č. 146 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 32 m 2, pozemek parc.č. 353/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 198 m 2, pozemek parc.č. 353/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1093 m 2, pozemek parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 508 m 2, pozemek parc.č ostatní plocha zeleň o výměře 411 m 2, vše v k.ú. Lipník na Bečvou, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2012 zpracovaným Ing. Přemyslem Klasem, z vlastnictví akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ , Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ Náklady spojené se sepsáním a vkladem darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1119/2012 RM 43 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3530/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Jezerská) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3530/2 orná půda o výměře 1623 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1120/2012 RM 43 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako půjčitelem) a Českým zahrádkářským svazem, občanským sdružením, základní organizace Lipník nad Bečvou, vedený podle platných Stanov, registrovaných u Ministerstva vnitra ČR pod č. VSP/12622/90R dne jako organizační jednotka sdružení, nezisková instituce sloužící domácnostem, IČ , jednající Alenou Pátkovou, bytem., jednatelkou (jako vypůjčitelem). 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. T:

14 1121/2012 RM 43 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině p.o. Technické služby Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 5 ke zřizovací listině p.o. Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Za porážkou 1142, ze dne RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1122/2012 RM 43 Vyhodnocení provozu koupaliště v letech a stanovení ceny vstupného na koupališti od roku 2013 v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště v letech RM po projednání schvaluje cenu celodenního, hodinového a odpoledního vstupného dle předlohy s účinností od /2012 RM 43 Cena za pronájem hrobových míst RM po projednání bere na vědomí cenu stanovenou Technickými službami Lipník nad Bečvou, p.o. s účinností od za pronájem hrobového místa v Lipníku nad Bečvou ve výši 10, Kč/m 2 /rok a za hřbitovní služby ve výši 70, Kč bez DPH/m 2 /rok. 1124/2012 RM 43 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Lenkou Hodisovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: 14

15 s panem Ctiborem Bubelou, bytem., s paní Darjou Mikovou, bytem., s paní Libuší Váchovou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., s paní Boženou Haluškovou, bytem., s paní Alenou Cirbusovou, bytem., s paní Dominikou Kelarovou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2012 RM 43 Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní v Lipníku nad Bečvou situovaném na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v I. NP, objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: učebna o výměře 124,50 m 2, za cenu 300, Kč/m 2 /rok kuchyňka o výměře 8,20 m 2, za cenu 225, Kč/m 2 /rok chodba o výměře 20,83 m 2, za cenu 225, Kč/m 2 /rok WC o výměře 9,00 m 2, za cenu 225, Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 192,53 m 2, za účelem realizace projektu regionálního střediska pro volný čas dětí ze sociálně slabých rodin a realizace projektu chráněné dílny pro sociálně slabé občanskému sdružení Moravská brána, se sídlem Lipník nad Bečvou, Hvězdní 45, IČ jednající Mgr. Libuší Křenkovou, ředitelkou občanského sdružení, za podmínek: roční nájemné za tyto nebytové prostory je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou, schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ze dne , platných od a činí , Kč (měsíční nájemné 3.826, Kč), v případě, že nájemce bude chtít provozovat v nebytových prostorách činnosti, které nejsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím, a bude nutné provést rekolaudaci nebytových prostor, bude se zájemcem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě s tím, že za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí nájemní smlouvě provede město Lipník nad Bečvou rekolaudaci předmětných nebytových prostor na náklady žadatele a výše nájmu bude po rekolaudaci upravena dle Pravidel pro stanovení výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou. Nájemní smlouva bude uzavřena ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě, že zaviněním zájemce nedojde v daném termínu k podpisu nájemní smlouvy, pozbude usnesení schvalující přidělení a pronájem předmětných nebytových prostor platnosti, závazky ze smlouvy o budoucí smlouvě zanikají a zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy budoucí nájemce obdrží od pronajímatele výzvu k úhradě pokuty, úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo města Lipník nad Bečvou na úhradu nákladů na rekolaudaci, nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, 15

16 nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor. T: /2012 RM 43 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Tomášem Konvičným, bytem. (jako nájemcem), týkající se změny v záhlaví nájemní smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 16

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 16. schůzi dne 27. 8. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více