Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1086/2012 RM 43 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1087/2012 RM 43 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, Mgr. Martin Drietomský. 1088/2012 RM 43 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 361/2011RM 14, 721/2012RM 25, 1007/2012RM 38, 1018/2012RM 40, 1022/2012RM 40, 1053/2012RM 41, 1055/2012RM 41, 1068/2012RM 42, 1069/2012RM 42, 1070/2012RM 42, 1071/2012RM 42, 1072/2012RM 42, 1073/2012RM 42, 1074/2012RM42, 1076/2012RM 42, 1078/2012RM 42, 1085/2012RM 42. 1

2 1089/2012 RM 43 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Rada města Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 10 odst. 2. písm. f) Stanov společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a. s., při výkonu působnosti (řádné) valné hromady jediného akcionáře v souladu s ustanovením 190 odst. 1 obchodního zákoníku rozhodla takto: a) schvaluje návrh na poskytnutí daru, tj. na bezúplatný převod, z majetku společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , souboru nemovitého majetku dle následujícího výčtu: objekt technické vybavenosti č.p v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc. č. St. 1471/1, pozemek parc. č. St. 1471/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 739 m 2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc. č. St. 1471/2, pozemek parc. č. St. 1471/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m 2, objekt technické vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc. č. St. 2362, pozemek parc. č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 503 m 2, pozemek parc. č. 146 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 32 m 2, pozemek parc. č. 353/3 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 198 m 2, pozemek parc. č. 353/5 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře m 2, pozemek parc. č ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 508 m 2, pozemek parc. č ostatní plocha (zeleň) o výměře 411 m 2, to vše v kat. úz. Lipník na Bečvou, obec Lipník nad Bečvou, okres Přerov, zapsáno dosud v příslušném katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3818, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2012 zpracovaným Ing. Přemyslem Klasem a to z důvodů aktuálních potřeb podnikání společnosti a zbavení se neúčelného a nadbytečného nemovitého majetku, který je aktuálně ve vlastnictví společnosti a vyžadujícího přinejmenším vynakládání nákladů na jeho údržbu, aniž by společnosti přinášel jakýkoli užitek pro její podnikání. b) dále v rámci výkonu působnosti valné hromady ukládá představenstvu společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., bez zbytečného odkladu uzavřít odpovídající darovací smlouvu. Termín: do /2012 RM 43 Doplněk č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností ode dne

3 1091/2012 RM 43 Stanovení paušální částky pro rok 2013 jako náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města uvedeným v 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 1. RM po projednání doporučuje ZM stanovit v souladu s ustanovením 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2013 ve výši 100, Kč za jednu hodinu výkonu funkce, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 1092/2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Zdeňky Dejlové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T:

4 1094/2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Darji Mikové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Jiřího Siváka na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, a to od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření smlouvy o dočasném ubytování. T: /2012 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Lucie Glonerové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T:

5 1097/2012 RM 43 Změna přílohy Zásad grantového řízení 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit změnu přílohy Zásad grantového řízení dle důvodové zprávy s účinností od RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1098/2012 RM 43 Vystoupení ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vystoupení města Lipník nad Bečvou ze zájmového sdružení právnických osob Střední Morava Sdružení cestovního ruchu se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc, IČO: , k RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1099/2012 RM 43 Územní opatření o stavební uzávěře 1. RM po projednání vydává Opatření obecné povahy č.01/2012, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře. 2. RM ukládá starostovi zajistit vyvěšení oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 01/2012, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře. T: /2012 RM 43 Schválení Zadání změny č. 7 územního plánu Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Zadání změny č. 7 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 5

6 1101/2012 RM 43 Vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města za období RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města za období RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1102/2012 RM 43 Strategický plán rozvoje města RM po projednání doporučuje ZM schválit Strategický plán rozvoje města. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1103/2012 RM 43 Územní studie Lipník nad Bečvou Trnávka RM po projednání bere na vědomí předloženou Územní studii Lipník nad Bečvou Trnávka. Zpracovanou Ing. Zdeňkou Havelkovou. 1104/2012 RM 43 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T:

7 1105/2012 RM 43 Rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2014 až RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2014 až RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1106/2012 RM 43 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. x/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1107/2012 RM 43 Odpis pohledávek 1. RM po projednání schvaluje odpis pohledávek v účetnictví města z rozvahových na podrozvahové účty z důvodu nevymahatelnosti dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního zajistit odpis pohledávek v účetnictví města. T: /2012 RM 43 Závazné ukazatele příspěvkové organizace na rok 2012 změna Odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2012 změna 1. RM po projednání schvaluje příspěvkové organizaci zřízené městem Lipník nad Bečvou změnu: a) závazných ukazatelů na rok 2012 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisového plánu na rok 2012 dle přílohy. 7

8 2. RM ukládá zastupující vedoucím odborů školství a kultury, správy majetku a sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2012 RM 43 Nájemní smlouva k pokoji č. 1C v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pokoji č. 1C v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou s panem Petrem Šmejkalem, dle 712 odst. 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu schválené usnesením č. 955/2012 RM 37 ze dne dle 711 odst. 2 písm. b), a to na tři měsíce s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 43 Nájemní smlouva k pokoji č. 1D v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pokoji č. 1D v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou s panem Vojtěchem Ševečkem, dle 712 odst. 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu schválené usnesením č. 956/2012 RM 37 ze dne dle 711 odst. 2 písm. d), a to na tři měsíce s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 43 Revokace usnesení č. 361/2011 RM 14 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 361/2011 RM 14 ze dne

9 1112/2012 RM 43 Částečná revokace usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne , odst. 1 a) bod a1) Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne odst. 1a) bod a1). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č.p. 959 ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, za těchto podmínek: zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši , Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podepsání kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, v případě,že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro město Lipník nad Bečvou, jako právo věcné se zápisem do katastru nemovitostí po dobu 3 let ode dne právního účinku vkladu kupní smlouvy bytové jednotky do katastru nemovitostí. Tzn., v případě že by nabyvatel předmětné bytové jednotky chtěl tuto bytovou jednotku zcizit (převést), je povinen ji nejprve nabídnout městu Lipník nad Bečvou za stejných podmínek, za kterých ji získal. Neplatí to v případě převodu na osoby blízké dle 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 1, MÁNESOVA 959, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, 9

10 potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech, popřípadě čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržet. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí , Kč. Upozornění: byt je obsazen nájemcem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1113/2012 RM 43 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Janem Matušincem, podnikajícím pod obchodním jménem Jan Matušinec, s místem podnikání Zahradní 903, Lipník nad Bečvou, Lukášem Matušincem, podnikajícím pod obchodním jménem Lukáš Matušinec, s místem podnikání Tyršova 1590, Lipník nad Bečvou (jako nájemci), týkající se změny měsíčních zálohových plateb. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 6. T: /2012 RM 43 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, IČ (jako nájemcem), týkající se změny měsíčních zálohových plateb, 10

11 b) předložený dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, IČ (jako nájemcem), týkající se změny měsíčních zálohových plateb. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 7 a dodatku č. 5. T: /2012 RM 43 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako půjčitelem) a Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, p.o., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Novosady 1380 (jako vypůjčitelem), týkající se doplnění a změny článku IV a změny v záhlaví výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 po písemném souhlasném vyjádření Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. T: /2012 RM 43 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú Lipník nad Bečvou (kotelna Zahradní ) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 18 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a to za podmínek: využití za účelem instalace akumulačních nádob kogenerační jednotky umístěné v objektu kotelny Zahradní cena za pronájem činí 50,Kč/m 2 /rok, nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, v prvním roce pronájmu je nájemné splatné do 60 dnů od data účinnosti smlouvy, nájemní smlouva nabude účinnosti dnem zahájení terénních prací. Zahájení terénních prací je investor povinen vlastníkovi pozemku písemně oznámit nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 15 let od zahájení provozu kogenerační jednotky. Zahájení provozu je provozovatel pronajímateli povinen písemně oznámit nejpozději do 7 dnů od jeho zahájení, nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do užívání jiné osobě, 11

12 v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 60 dnů ode dne rozhodnutí rady města o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy, octneli se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného. Poznámka: Existenci inženýrských sítí v pozemku doložil investor stavby prostřednictvím projektové dokumentace zpracované firmou TENZA, a.s. a koordinační situace bude nedílnou součástí nájemní smlouvy. V blízkosti pronajímaného pozemku nachází ochranné pásmo sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti MITRANET.CZ 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2012 RM 43 Odkoupení pozemku parc.č. 2594/20 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Smetanova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku parc.č. 2594/20 ostatní plocha jiná plocha o výměře 15 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Evy Janotové, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.970, Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující uhradí kupní cenu do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1118/2012 RM 43 Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod nemovitostí objekt technické vybavenosti č.p v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc.č. st.1471/1, pozemek parc.č. st.1471/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 739 m 2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc.č. st.1471/2, 12

13 pozemek parc.č. st.1471/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m 2, objekt technické vybavenosti bez č.p./č.e. v části obce Lipník nad Bečvou I na pozemku parc.č. st.2362, pozemek parc.č. st.2362 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 503 m 2, pozemek parc.č. 146 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 32 m 2, pozemek parc.č. 353/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 198 m 2, pozemek parc.č. 353/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1093 m 2, pozemek parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 508 m 2, pozemek parc.č ostatní plocha zeleň o výměře 411 m 2, vše v k.ú. Lipník na Bečvou, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2012 zpracovaným Ing. Přemyslem Klasem, z vlastnictví akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ , Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ Náklady spojené se sepsáním a vkladem darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1119/2012 RM 43 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3530/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Jezerská) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3530/2 orná půda o výměře 1623 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1120/2012 RM 43 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako půjčitelem) a Českým zahrádkářským svazem, občanským sdružením, základní organizace Lipník nad Bečvou, vedený podle platných Stanov, registrovaných u Ministerstva vnitra ČR pod č. VSP/12622/90R dne jako organizační jednotka sdružení, nezisková instituce sloužící domácnostem, IČ , jednající Alenou Pátkovou, bytem., jednatelkou (jako vypůjčitelem). 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. T:

14 1121/2012 RM 43 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině p.o. Technické služby Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 5 ke zřizovací listině p.o. Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Za porážkou 1142, ze dne RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1122/2012 RM 43 Vyhodnocení provozu koupaliště v letech a stanovení ceny vstupného na koupališti od roku 2013 v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště v letech RM po projednání schvaluje cenu celodenního, hodinového a odpoledního vstupného dle předlohy s účinností od /2012 RM 43 Cena za pronájem hrobových míst RM po projednání bere na vědomí cenu stanovenou Technickými službami Lipník nad Bečvou, p.o. s účinností od za pronájem hrobového místa v Lipníku nad Bečvou ve výši 10, Kč/m 2 /rok a za hřbitovní služby ve výši 70, Kč bez DPH/m 2 /rok. 1124/2012 RM 43 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Lenkou Hodisovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: 14

15 s panem Ctiborem Bubelou, bytem., s paní Darjou Mikovou, bytem., s paní Libuší Váchovou, bytem., s panem Tomášem Drábkem, bytem., s paní Boženou Haluškovou, bytem., s paní Alenou Cirbusovou, bytem., s paní Dominikou Kelarovou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2012 RM 43 Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní v Lipníku nad Bečvou situovaném na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v I. NP, objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: učebna o výměře 124,50 m 2, za cenu 300, Kč/m 2 /rok kuchyňka o výměře 8,20 m 2, za cenu 225, Kč/m 2 /rok chodba o výměře 20,83 m 2, za cenu 225, Kč/m 2 /rok WC o výměře 9,00 m 2, za cenu 225, Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 192,53 m 2, za účelem realizace projektu regionálního střediska pro volný čas dětí ze sociálně slabých rodin a realizace projektu chráněné dílny pro sociálně slabé občanskému sdružení Moravská brána, se sídlem Lipník nad Bečvou, Hvězdní 45, IČ jednající Mgr. Libuší Křenkovou, ředitelkou občanského sdružení, za podmínek: roční nájemné za tyto nebytové prostory je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou, schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ze dne , platných od a činí , Kč (měsíční nájemné 3.826, Kč), v případě, že nájemce bude chtít provozovat v nebytových prostorách činnosti, které nejsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím, a bude nutné provést rekolaudaci nebytových prostor, bude se zájemcem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě s tím, že za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí nájemní smlouvě provede město Lipník nad Bečvou rekolaudaci předmětných nebytových prostor na náklady žadatele a výše nájmu bude po rekolaudaci upravena dle Pravidel pro stanovení výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou. Nájemní smlouva bude uzavřena ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě, že zaviněním zájemce nedojde v daném termínu k podpisu nájemní smlouvy, pozbude usnesení schvalující přidělení a pronájem předmětných nebytových prostor platnosti, závazky ze smlouvy o budoucí smlouvě zanikají a zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy budoucí nájemce obdrží od pronajímatele výzvu k úhradě pokuty, úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo města Lipník nad Bečvou na úhradu nákladů na rekolaudaci, nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, 15

16 nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor. T: /2012 RM 43 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Tomášem Konvičným, bytem. (jako nájemcem), týkající se změny v záhlaví nájemní smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 16

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 10. 9. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více