VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

2 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VOP ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? ÚČET ÚČET PLUS SPOŘENÍ a SPOŘENÍ PLUS AUTOPILOT VKLAD 4 3. KARTA ZUNO Všeobecně Kdo může ZUNO požádat o vydání KARTY? Kdy může ZUNO vydat KARTU? Vaše první kroky s KARTOU Vaše používání KARTY ZUNO Vaše KARTA a skutečné peníze (zúčtování, limity a měna) Vaše závazky Obnova a opětovné vydání KARTY Problémy s KARTOU Blokování, odblokování a zrušení KARTY Zrušení Smlouvy o vydání KARTY 7 4. ZUNO NÁŠ ZPŮSOB KOMUNIKACE / JAK SI ZVYKNOUT NA DIRECT BANKU Online Banking, Call Centrum a ZUNO ZÓNA Komunikace Oznámení a doručování Reklamace Informace, které Vám ZUNO poskytuje (výpisy) 9 5. VÁŠ START A ŽIVOT SE ZUNO / JAK MŮŽETE VYUŽÍVAT PRODUKTY A SLUŽBY ZUNO Všeobecně Vaše žádost nebo návrh ZUNO Prokazování Vaší totožnosti Vaše pokyny CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY? Nepovolené přečerpání Blokování prostředků Blokování platebních prostředků Zrušení ÚČTU (a služeb s ním spojených) PLATEBNÍ SLUŽBY ZUNO / VAŠE PLATBY Všeobecná ustanovení týkající se platebních služeb Odeslané platby Přijaté platby Interní a Domácí platby Zahraniční platby Inkasa a Trvalé příkazy Opravy PayNOW FINANČNÍ ÚDAJE Úroky Daně Poplatky a Ceník Cizí měny a Kurzovní lístek Ochrana vkladů Inkasní oprávnění, započtení a plnění závazků Zajištění RŮZNÉ Jiná práva a povinnosti ZUNO Vaše jiná práva a povinnosti Vaše záruky, prohlášení a souhlasy Důvěrné údaje Vaše odpovědnost Odpovědnost ZUNO Postoupení ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Náš vztah Zrušení Smlouvy Důsledky zrušení Smlouvy Rozhodné právo, řešení sporů a jazyk Změny Definice Platnost a účinnost 21

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 VOP Tyto všeobecné obchodní podmínky ZUNO BANK AG, organizační složka, (VOP) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností ZUNO BANK AG, působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka, (ZUNO nebo My) a Vámi, klientem ZUNO, založeného smlouvou, která byla uzavřena mezi Vámi a ZUNO na dobu neurčitou (Smlouva), nebo jednáním, jehož cílem je uzavření Smlouvy. Tyto VOP tvoří v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (Obchodní zákoník) za předpokladu, že na ně Smlouva odkazuje, nedílnou součást Smlouvy Úprava obsažená ve Smlouvě, jiné dohody uzavřené s Vámi nebo speciální obchodní podmínky vydané ZUNO (OP), jimiž jste vázán/a, mají přednost před těmito VOP I v případě, že Vám ZUNO poskytne finanční služby prostředky dálkové komunikace, představují tyto VOP rámcovou smlouvu o platebních službách k bankovním produktům ZUNO podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o platebním styku) Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto VOP a ve Smlouvě, má význam, který mu je přiřazen v těchto VOP. Přehled definic najdete v článku VOP. 1.2 ZUNO a Vy Společnost ZUNO BANK AG se sídlem Muthgasse 26, 1190 Vídeň, Rakousko je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN f. V České republice působí prostřednictvím své pobočky ZUNO BANK AG, organizační složka, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, ová adresa: IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ZUNO poskytuje svoje služby v České republice na základě jednotného evropského povolení v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie a rozhodnutím rakouského Úřadu pro dohled nad finančním trhem č.: FMA KI /0001-SYS/ Vy jste klientem ZUNO. Můžete být majitelem ÚČTU. Můžete ZUNO požádat, aby Vám poskytlo další produkty a služby ZUNO v souladu s těmito VOP. 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 2.1 ÚČET V případě, že učiníte všechna prohlášení podle článku 9.3 VOP a ta jsou pravdivá, ZUNO Vám na základě Smlouvy otevře běžný účet (ÚČET) v CZK. ÚČET bude veden pod (i) číslem, které Vám přidělí ZUNO, a pod (ii) Vaším jménem a příjmením, pokud není dohodnuto jinak. Pro větší přehlednost máte možnost pojmenovat si svoje ÚČTY podle vlastní preference. Na základě Vaší žádosti může být ÚČET otevřen a veden v měně CZK nebo v zahraniční měně USD, GBP nebo EUR. Máte právo otevřít si jeden ÚČET v každé měně, pro kterou ZUNO nabízí vedení ÚČTU. ZUNO je povinno zúčtovat platby z ÚČTU / na ÚČET jen v té měně, v níž je příslušný ÚČET zřízen ZUNO Vám může poskytovat další služby v rámci ÚČTU a otevřít pro Vás další ÚČTY na základě Vaší žádosti nebo na základě přijetí naší nabídky prostřednictvím Komunikačních kanálů (tak, jak jsou definovány v článku VOP) v souladu se Smlouvou a těmito VOP ZUNO má právo stanovit výši minimálního vkladu a minimálního zůstatku na ÚČTU, která bude zveřejněna na stránce a v ZUNO ZÓNĚ. Jste povinen/povinna dodržovat minimální vklad a minimální zůstatek na ÚČTU, v opačném případě není ZUNO povinno realizovat platby z ÚČTU, pokud není mezi námi dohodnuto jinak ÚČET může obsahovat podúčty, které zřizuje ZUNO v souladu se Smlouvou či VOP. Práva a povinnosti vůči ZUNO ve vztahu k podúčtům budete mít výlučně Vy, pokud není uvedeno ve Smlouvě či VOP jinak. 2.2 ÚČET PLUS Máte možnost změnit svůj ÚČET vedený v CZK na ÚČET PLUS, který zahrnuje následující služby: (i) vydání a vedení KARTY pro majitele účtu; (ii) počet výběrů hotovosti zdarma v síti bankomatů společností tak, jak je uvedeno v Ceníku; (iii) službu SMS PLUS, zahrnující zaslání sms zpráv tak, jak jsou popsány na (SMS PLUS); (iv) službu AUTOPILOT; (v) zadávání trvalých plateb a inkas prostřednictvím Online Bankingu (ÚČET a tyto služby spolu jako ÚČET PLUS). Pokud prostřednictvím některého z Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu požádáte ZUNO o aktivaci ÚČTU PLUS (Žádost o ÚČET PLUS), ZUNO Vám (i) začne poskytovat služby zahrnuté v rámci ÚČTU PLUS nejpozději od nejbližšího následujícího dne, ve kterém je otevřeno ZUNO a další banky v České republice a dochází k provádění vypořádání mezibankovních obchodů (Pracovní den banky), za předpokladu, že jste si aktivoval/a svůj ÚČET PLUS a tyto služby a (ii) zpoplatní Váš ÚČET PLUS od prvního dne měsíce následujícího po přijetí Žádosti o ÚČET PLUS bez ohledu na to, zda jste ÚČET PLUS skutečně využíval/a V případě, že (i) nemáte ÚČET PLUS nebo (ii) máte vedený ÚČET PLUS, ale využil/a jste služby ZUNO, které nejsou zahrnuté ve službách ÚČTU PLUS dle čl VOP, poskytne Vám ZUNO dílčí služby na ÚČTU/ÚČTECH na základě Vašich individuálních žádostí a tyto dodatečně aktivované služby budou zpoplatněny podle Ceníku ZUNO V případě, že požádáte ZUNO o změnu rozsahu služeb poskytovaných k ÚČTU PLUS (Žádost o změnu ÚČTU PLUS), ZUNO (i) zruší Vámi zvolené služby zahrnuté v ÚČTU PLUS bez zbytečného odkladu a zároveň (ii) přestane zpoplatňovat Váš ÚČET PLUS od následujícího měsíce po přijetí Žádosti o změnu ÚČTU PLUS. Od dalšího měsíce následujícího po přijetí Žádosti o změnu ÚČTU PLUS můžete využívat ÚČET podle článku a vybrané služby. O změnu podle tohoto článku můžete požádat jen prostřednictvím centra V průběhu kalendářního měsíce můžete podat jen jednu z těchto žádostí: (i) Žádost o ÚČET PLUS, nebo (ii) Žádost o změnu ÚČTU PLUS Ustanovení VOP týkající se ÚČTU platí rovněž pro ÚČET PLUS, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci, že tato ustanovení nelze pro ÚČET PLUS použít. 2.3 SPOŘENÍ A SPOŘENÍ PLUS SPOŘENÍ je zvláštní službou, která je Vám k dispozici prostřednictvím spořicího podúčtu (podúčtů), který (které) pro Vás ZUNO otevře v rámci Vašeho ÚČTU/ÚČTŮ ve stejné měně bez dodatečných služeb a který Vám umožní získat vyšší úroky z části finančních prostředků uložených na spořicích podúčtech (spořicí podúčty a služba SPOŘENÍ dále jen jako SPOŘENÍ). 3

4 Jste oprávněn/a mít otevřeno současně nejvýše 10 SPOŘENÍ, pokud není na uvedeno jinak Pokud tím nedojde k překročení maximálního počtu SPOŘENÍ uvedeného v článku VOP, otevře ZUNO první SPOŘENÍ k Vašemu ÚČTU automaticky. Další SPOŘENÍ otevře ZUNO na základě Vaší žádosti podané prostřednictvím Komunikačních kanálů s výjimkou Mobile Bankingu SPOŘENÍ můžete využívat pouze k převodu Vašich prostředků platbou nebo trvalou platbou uskutečněnou prostřednictvím Komunikačních kanálů z Vašeho ÚČTU na příslušné SPOŘENÍ zřízené k tomuto ÚČTU a vedené ve stejné měně a naopak. K převodům může docházet rovněž automaticky, pokud máte aktivovánu službu AUTOPILOT S výjimkou převodů podle článku VOP nemůžete uskutečnit žádné jiné platby, Inkasa ani Trvalé příkazy ze/na SPOŘENÍ V případě, že nemáte aktivovánu službu AUTOPILOT, prostředky na Vašem SPOŘENÍ nebudou zahrnuty do Vašeho použitelného zůstatku určeného k úhradě plateb a jakýchkoli jiných debetních transakcí z příslušného ÚČTU Před zrušením ÚČTU, ke kterému je zřízeno SPOŘENÍ, (i) bude SPOŘENÍ zrušeno okamžitě po doručení žádosti o zrušení ÚČTU do ZUNO nebo bezodkladně po doručení výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy Vám, (ii) finanční prostředky ze SPOŘENÍ budou automaticky převedeny na příslušný ÚČET Máte právo zrušit SPOŘENÍ i bez zrušení ÚČTU. Žádost o zrušení SPOŘENÍ bude účinná jejím doručením do ZUNO SPOŘENÍ PLUS je zvláštní službou, která je Vám k dispozici prostřednictvím spořicího podúčtu, který pro Vás ZUNO otevře v rámci Vašeho ÚČTU (i) v CZK, (ii) bez dodatečných služeb a (iii) který Vám umožní získat vyšší úroky z části finančních prostředků uložených na spořicím podúčtu (SPOŘENÍ PLUS). Jste oprávněn/a mít otevřeno nejvýše jedno SPOŘENÍ PLUS, pokud není na uvedeno jinak Pokud tím nedojde k překročení maximálního počtu SPOŘENÍ PLUS uvedeného v článku 2.3.8, SPOŘENÍ PLUS si můžete otevřít na základě žádosti přes Komunikační kanály kromě Mobile Bankingu SPOŘENÍ PLUS můžete využívat pouze k převodu Vašich prostředků platbou nebo trvalou platbou uskutečněnou prostřednictvím Komunikačních kanálů z Vašeho ÚČTU na příslušné SPOŘENÍ PLUS zřízené k tomuto ÚČTU a vedené ve stejné měně a naopak S výjimkou převodů podle článku nemůžete uskutečnit žádné jiné platby, Inkasa nebo Trvalé příkazy ze/na SPOŘENÍ PLUS Před zrušením ÚČTU, ke kterému je zřízeno SPOŘENÍ PLUS, (i) bude SPOŘENÍ PLUS zrušeno okamžitě po doručení žádosti o zrušení ÚČTU do ZUNO nebo bezodkladně po doručení výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy Vám, (ii) finanční prostředky ze SPOŘENÍ PLUS budou automaticky převedeny na příslušný ÚČET a (iii) nebude Vám připsán úrok z prostředků uložených na SPOŘENÍ PLUS za měsíc, ve kterém byla doručena Vaše žádost o zrušení ÚČTU nebo Vám byla doručena výpověď / doručeno odstoupení od Smlouvy Máte právo zrušit SPOŘENÍ PLUS i bez zrušení ÚČTU. Žádost o zrušení SPOŘENÍ PLUS bude účinná jejím doručením do ZUNO. 2.4 AUTOPILOT AUTOPILOT je zvláštní služba automatického převodu prostředků mezi ÚČTEM vedeným v CZK bez spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání a příslušným SPOŘENÍM v CZK (AUTOPILOT), která je Vám k dispozici na základě Vaší žádosti nebo v důsledku přijetí nabídky doručené ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu (Žádost o AUTOPILOT) V Žádosti o AUTOPILOT jste povinen/povinna uvést (i) SPOŘENÍ, ke kterému bude AUTOPILOT poskytnut, a (ii) minimální a maximální zůstatek na příslušném ÚČTU (Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA) v souladu s Pravidly služby AUTOPILOT. Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA můžete v souladu s Pravidly služby AUTOPILOT měnit prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu kdykoli po přijetí Žádosti o AUTOPILOT ze strany ZUNO AUTOPILOT Vám umožní mít každodenní automatickou kontrolu nad zůstatkem na ÚČTU, a to následujícím způsobem: (i) při překročení Maximálního zůstatku AUTOPILOTA na ÚČTU ZUNO automaticky převede prostředky převyšující Maximální zůstatek AUTOPILOTA z ÚČTU na Vámi zvolené SPOŘENÍ; (ii) při poklesu zůstatku na ÚČTU pod Minimální zůstatek AUTOPILOTA ZUNO automaticky převede prostředky z Vámi zvoleného SPOŘENÍ na příslušný ÚČET, a to ve výši rozdílu mezi maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a aktuálním zůstatkem na ÚČTU nebo ve výši celkového zůstatku na SPOŘENÍ podle toho, která z uvedených částek bude nižší ZUNO na své stránce nebo jiným vhodným způsobem zveřejní (i) nejnižší Minimální zůstatek AUTOPILOTA, (ii) minimální rozdíl mezi Minimálním a Maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a (iii) minimální sumu automatického převodu mezi ÚČTEM a příslušným SPOŘENÍM (Pravidla služby AUTOPILOT). Pokud je na Vašem ÚČTU, pro který byla aktivována služba AUTOPILOT, blokována jakákoli částka, může ZUNO zvýšit Váš Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA o tuto blokovanou částku Při realizaci jakýchkoli debetních transakcí, zejména prostřednictvím KARTY nebo prostřednictvím plateb z příslušného ÚČTU, Vám služba AUTOPILOT též umožní zahrnout do použitelného zůstatku příslušného ÚČTU prostředky uložené na zvoleném SPOŘENÍ. 2.5 VKLAD VKLAD je zvláštní služba, která je na základě těchto VOP dostupná ke každému Vašemu ÚČTU v měně příslušného ÚČTU a která Vám umožňuje uložení Vašich použitelných prostředků na zvolené časové období na termínovaný podúčet k ÚČTU a získání vyšších úroků než na ÚČTU (termínované podúčty a služba VKLAD dále jen jako VKLAD). Při využití VKLADU nejsou poskytovány žádné dodatečné služby Termínovaný podúčet VKLAD si můžete otevřít (i) podáním žádosti o VKLAD prostřednictvím Komunikačních kanálů, kterou oprávníte ZUNO k uskutečnění převodu základního vkladu z Vašeho ÚČTU nebo SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS ve stejné měně na VKLAD na dohodnutou dobu, a (ii) přijetím žádosti ze strany ZUNO. ÚČET, z něhož nebo prostřednictvím něhož se převede základní vklad na VKLAD, je zároveň tentýž ÚČET, ke kterému se připíše základní vklad uložený na VKLADU a příslušný čistý úrok při zrušení nebo uplynutí doby vázanosti VKLADU. Pro VKLAD není možné zadat Inkaso nebo Trvalou platbu. Můžete si otevřít maximálně 50 podúčtů VKLAD, pokud není na stránce uvedeno jinak Každý VKLAD si můžete otevřít výlučně na dohodnutou dobu bez možnosti uskutečnění dodatečných vkladů na VKLAD. ZUNO s Vámi dohodne dobu trvání VKLADU, určenou počtem dní (minimum je 30 dní a maximum 365 dní) nebo počtem 4

5 měsíců (například 1, 3, 6, 12, 24 a 36 měsíců). ZUNO prostřednictvím své stránky nebo jinými vhodnými způsoby zveřejní nabízené podmínky VKLADU nad rámec podmínek stanovených v těchto VOP. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti určenou počtem dní může být otevřen pouze bez obnovy. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti určenou počtem měsíců může být otevřen s obnovou nebo bez obnovy Pokud si otevřete VKLAD s obnovou, původně dohodnutá doba vázanosti bude automaticky obnovena o další stejné časové období v den skončení původní doby, na kterou byl VKLAD otevřen (Den obnovy). V žádosti o VKLAD a v průběhu VKLADU si můžete zvolit jeden z následujících dvou způsobů obnovy VKLADU: (i) předmětem obnovy budou pouze peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad, nebo (ii) předmětem obnovy budou peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad, spolu s přirostlým úrokem. Během trvání doby vázanosti VKLADU můžete způsob obnovy změnit, nejpozději však jeden Pracovní den banky přede Dnem obnovy S peněžními prostředky na VKLADU není možné disponovat. Po ukončení VKLADU / předčasném zrušení VKLADU budou prostředky z VKLADU převedeny na ÚČET, ke kterému byl VKLAD zřízen. V případě předčasného zrušení VKLADU před uplynutím dohodnuté doby ZUNO nevyplatí výnos z úroků od otevření / obnovy VKLADU, pokud není v Ceníku uvedeno jinak. Předčasné zrušení jen části VKLADU není možné Před zrušením ÚČTU, ke kterému je zřízen VKLAD, (i) bude zrušen VKLAD, a to bezodkladně po doručení Vaší žádosti o zrušení ÚČTU do ZUNO nebo bezodkladně po doručení výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy (ii) finanční prostředky z tohoto VKLADU budou automaticky převedeny na příslušný ÚČET a (iii) nebude Vám připsán úrok z prostředků vložených na VKLAD, pokud Vaše žádost o zrušení ÚČTU bude doručena ZUNO před uplynutím dohodnuté doby vázanosti VKLADU nebo pokud Vám bude doručena výpověď / odstoupení od Smlouvy před uplynutím dohodnuté doby vázanosti VKLADU. 3. KARTa ZUNO 3.1 Všeobecně Tyto VOP se vztahují na používání debetní platební karty VISA (KARTA) nebo jakýchkoli jiných mezinárodních platebních karet vydaných ZUNO (případně platebních karet vydávaných v budoucnosti) na účely: (i) hotovostních výběrů z bankomatů nebo na pobočkách bank, (ii) nákupu zboží a služeb v rozsahu služeb mezinárodních karetních společností a (iii) jiné účely Tato ustanovení části 3. VOP upravují vztah mezi (i) Vámi jako majitelem ÚČTU a (ii) ZUNO. 3.2 Kdo může ZUNO požádat o vydání KARTY? Vy jako majitel ÚČTU můžete požádat ZUNO o vydání nejvýše jedné KARTY k ÚČTU v CZK (Žádost o vydání KARTY). Žádost o vydání KARTY musíte podat přímo Vy prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu Jestliže byla Vám jako majiteli ÚČTU vydána KARTA, kterou jste přijal/a, čímž jste se stal/a držitelem KARTY, jste povinen / povinna dodržovat všechny povinnosti držitele KARTY podle těchto VOP. 3.3 Kdy může ZUNO vydat KARTU? ZUNO může vydat KARTU poté, (i) co jste si otevřel/a ÚČET v CZK a (ii) co jste podal/a Žádost o vydání KARTY ZUNO. Souhlasíte s tím, že na vydání KARTY není automatický nárok a že ZUNO má právo odmítnout Vaši Žádost o vydání KARTY. ZUNO má právo nabídnout vydání KARTY již při podání žádosti o otevření ÚČTU v CZK V případě, že (i) ZUNO přijme Žádost o vydání KARTY nebo pokud (ii) přijmete nabídku na vydání KARTY učiněnou ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů, čímž dojde mezi Vámi a ZUNO k uzavření smlouvy (Smlouva o vydání KARTY), dostanete od ZUNO jednu KARTU k jednomu ÚČTU v CZK a k ní přidělené/přidělená osobní identifikační číslo/čísla (PIN kód) (a) stanovené/stanovená ZUNO a doručené/doručená v bezpečnostní obálce nebo (b) Vámi určené/určená v Žádosti o vydání KARTY Na základě Smlouvy o vydání KARTY Vám / Vašim Žadatelům o KARTU zašle ZUNO KARTU a případně i PIN kód samostatně poštou/kurýrem na korespondenční adresu uvedenou v Žádosti o vydání KARTY. Můžete požádat o expresní doručení KARTY (do tří Pracovních dní banky), za což má ZUNO právo požadovat poplatek za vydání KARTY a její expresní doručení. Rovněž můžete požádat o jakékoli jiné úkony související s KARTOU uvedené v těchto VOP, které jsou zpoplatněné podle Ceníku (Poplatky za KARTU). Poplatky za KARTU se v době jejich splatnosti zúčtují na vrub Vašeho ÚČTU, a to i v případě, že tímto zúčtováním dojde k Nepovolenému přečerpání dle čl. 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené ZUNO není povinno poskytnout KARTU s jinými funkcemi než s těmi, na nichž se s Vámi dohodlo. 3.4 Vaše první kroky s KARTOU Oznámení o nedoručení: Jste povinen/povinna bezodkladně informovat ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu, pokud jste nedostal/a KARTU (i v případě, že jde o KARTU obnovenou nebo opětovně vydanou) a/nebo PIN kód do 30 dní od podání Žádosti o vydání KARTY Podpis KARTY: Jste povinen/povinna (i) po doručení KARTY ověřit, zda obálka s KARTOU a/nebo PIN kódem nejsou poškozeny, (ii) ihned po doručení KARTY podepsat KARTU na podpisový pásek na zadní straně KARTY a (iii) aktivovat KARTU prostřednictvím Komunikačních kanálů s výjimkou Mobile Bankingu. KARTA je i po Vašem přijetí KARTY nadále majetkem ZUNO a ZUNO má v případech stanovených Smlouvou nebo VOP právo požádat Vás o vrácení KARTY. KARTA je platná do posledního dne v měsíci, který je na ní uveden (Datum ukončení platnosti), pokud nebyla zrušena nebo blokována již dříve. 3.5 Vaše používání KARTY ZUNO Hotovostní výběry: S KARTOU a PIN kódem / podpisem jste oprávněn/a k výběru hotovosti (i) v bankomatech v České republice a v zahraničí, které jsou označeny logem VISA, jež je uvedeno i na KARTĚ, (ii) na obchodních místech jiných bank nebo (iii) u Obchodníků, a to až do výše celkového denního/měsíčního limitu KARTY pro hotovostní výběry, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli. ZUNO Vám nezaručuje výplatu Vámi požadované částky jedním výběrem z Bankomatu. Možnost volby částky pro jednotlivé výběry a způsob vydání hotovosti jsou ovlivněny typem Bankomatu Nákupy zboží a služeb: S KARTOU a PIN kódem / podpisem / CVV (trojmístný bezpečnostní kód uvedený na zadní straně KARTY) nebo s jakýmikoli dalšími údaji (číslo KARTY nebo Datum ukončení platnosti) jste oprávněn/a platit za zboží a služby (i) prostřednictvím technických zařízení (POS terminál) označených logem VISA instalovaných u obchodníků s tímto 5

6 zbožím a službami (Obchodníci) v České republice a v zahraničí a (ii) u Obchodníků na internetu označených logem VISA do výše celkového denního/měsíčního limitu za nákup, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli. Zadáním PIN kódu a potvrzením klávesnicí OK nebo poskytnutím podpisu / CVV kódu nebo jiného dodatečného údaje podle potřeby dáváte neodvolatelný pokyn ZUNO k zaplacení částky příslušnému Obchodníkovi v rámci limitu za nákup, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli, a potvrzujete částku transakce. ZUNO tímto pokyn přijímá. Vy jako držitel KARTY jste oprávněn/a zapnout/vypnout funkci umožňující platby u Obchodníků na internetu, a to prostřednictvím Online Bankingu a/nebo Kontaktního centra. Vypnutí/zapnutí této funkce bude účinné bezodkladně po přijetí Vaší žádosti ZUNO Nedovolené použití: Pokud bude KARTA použita k jiným účelům než k těm, které byly dohodnuty mezi ZUNO a Vámi, nebo pokud bude KARTA použita v rozporu se Smlouvou, VOP, dohodnutými pravidly či s právními předpisy České republiky nebo jakékoli jiné země, jejíž právní řád se na Vás vztahuje nebo v níž se KARTA používá nebo má být použita, ZUNO není odpovědno za řádné fungování KARTY ani za škodu, která tím vznikla Změny v rozsahu služeb souvisejících s KARTOU: ZUNO může změnit (i) dohodnutý rozsah služeb KARTY (včetně dohodnutých limitů KARTY), (ii) Smlouvu o vydání KARTY a (iii) VOP. Změny se stanou účinnými dva měsíce poté, co budete Vy jako majitel ÚČTU o tom informován/a, pokud do té doby nedoručíte ZUNO Váš nesouhlas dle článku VOP Bezkontaktní platby: KARTA vydaná po datu uvedeném na a označená logem Vám prostřednictvím bezkontaktní technologie poskytuje možnost provádět transakce u Obchodníků, jejichž POS terminály jsou označeny logem a/nebo Visa paywave (Bezkontaktní platby) (i) bez použití PIN kódu do částky ve výši definované pro jednotlivé transakce společností VISA, jejíž aktuální výše je vždy uvedena na (Limit VISA), (ii) s použitím PIN kódu v případě, že Vaše Bezkontaktní platba KARTOU u Obchodníků přesáhne Limit VISA a/nebo Vaše Bezkontaktní platby přesáhnou celkový limit pro Bezkontaktní platby stanovený ZUNO a uvedený na Pokud Bezkontaktní platby nebudete chtít využívat, můžete požádat o jejich deaktivaci prostřednictvím Kontaktního centra. 3.6 Vaše KARTA a skutečné peníze (zúčtování, limity a měna) Všechny (i) hotovostní výběry a (ii) nákupy realizované KARTOU budou zúčtovány na vrub ÚČTU, pro který byla KARTA vydána Limit KARTY a krytí: Vy jako majitel ÚČTU a ZUNO se prostřednictvím Komunikačních kanálů dohodnete na transakčních limitech KARTY za stanovenou jednotku času (za den a/nebo za měsíc), do jejichž výše je možné KARTU používat (i) k hotovostním výběrům z Bankomatů a (ii) k nákupu zboží nebo služeb u Obchodníků (Limity KARTY). Vy jako majitel ÚČTU jste oprávněn/a požádat ZUNO o změnu Limitů KARTY kdykoli během trvání Smlouvy o vydání KARTY, která byla vydána k Vašemu ÚČTU. Souhlasíte s tím, že ZUNO má právo jednostranně stanovit maximum pro Limity KARTY a informovat Vás o tom prostřednictvím Můžete (i) vybírat hotovost z Bankomatů a (ii) uskutečňovat nákupy jen v rámci příslušných Limitů KARTY a jen do výše použitelného zůstatku nacházejícího se na ÚČTU, k němuž byla KARTA vydána Zúčtování: ZUNO zaúčtuje na vrub Vašeho ÚČTU každou transakci uskutečněnou KARTOU na území České republiky nebo v zahraničí v příslušné sumě. Jestliže je transakce KARTOU realizována v jiné měně než v měně, v níž je veden ÚČET, ZUNO použije na zúčtování transakce na vrub Vašeho účtu sumu transakce stanovenou společností VISA v zúčtovací měně EUR. Na přepočítání transakce z originální měny transakce do zúčtovací měny (EUR) ZUNO použije směnný kurz VISA. Na přepočítání sumy transakce ze zúčtovací měny (EUR) do měny účtu ZUNO použije směnný kurz prodej banky. Transakce může být navýšena o poplatky společnosti VISA. ZUNO je oprávněno na vrub Vašeho ÚČTU zúčtovat všechny náklady a prokázané škody, které ZUNO vznikly v důsledku porušení právních nebo Vašich smluvních povinností, a to i v případě, že takovým zúčtováním dojde k Nepovolenému čerpání ve smyslu článku 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené ZUNO Vás jako majitele ÚČTU bude informovat o zúčtováních transakcí a o příslušných poplatcích prostřednictvím výpisů z ÚČTU v souladu s článkem 4.5 VOP. Výpis obsahuje detailní informace o datu a místu transakce, příjemci, datu zúčtování, sumě transakce v měně, v níž byla realizována (původní suma transakce), sumě transakce v zúčtovací měně EUR, sumě transakce v měně účtu CZK, směnném kurzu VISA, směnném kurzu banky a poplatcích. 3.7 Vaše závazky Ochrana KARTY a důvěrnost PIN kódu: Jste povinen/povinna ve svém vlastním zájmu (i) pečlivě uchovávat KARTU, chránit ji před krádeží, ztrátou, poškozením nebo zneužitím třetí stranou, (ii) neposkytovat KARTU třetím stranám ani jim neumožnit KARTU použít, (iii) uchovávat PIN kód v tajnosti, zejména (a) nezaznamenávat PIN ve snadno rozeznatelné podobě, zejména na samotnou KARTU nebo na jiný předmět, který uchováváte společně s KARTOU, (b) nesvěřit ho žádné jiné osobě včetně Vašich příbuzných, zaměstnanců ZUNO nebo jiných klientů, (iv) zabezpečit, aby žádná třetí strana neviděla PIN kód při jeho zadávání, (v) otevřít obálku, v níž Vám je doručen PIN kód, bez zbytečného odkladu poté, co Vám byla doručena, a (vi) zničit obálku s PIN kódem okamžitě po přečtení. Jste povinen/povinna nakládat s PIN kódem zvoleným v Žádosti o vydání KARTY stejně jako s PIN kódem stanoveným ZUNO. Zavazujete se dodržovat principy ochrany při používání karet, které jsou zveřejněny na Jste oprávněn/a používat KARTU výhradně během doby její platnosti, konkrétně během doby platnosti původní KARTY nebo jakékoli další obnovené nebo opětovně vydané KARTY. Nejste oprávněn/a používat blokované nebo zrušené KARTY ani KARTY po Datu ukončení platnosti. Jste povinen/povinna zničit KARTU, kterou už není možné použít, jejím přestřihnutím alespoň na dvě části přes magnetický pásek ZUNO nezkoumá, zda transakce realizované KARTOU, u nichž proběhla řádná identifikace KARTY, jsou oprávněné, nebo ne. ZUNO zkoumá oprávněnost transakcí realizovaných KARTOU pouze na základě Vámi podané reklamace nebo stížnosti za podmínek stanovených v Reklamačním řádu a právních předpisech Berete na vědomí, že Obchodník může v odůvodněných případech (a) od Vás požadovat průkaz totožnosti nebo (b) ponechat si KARTU, která je blokována, po datu platnosti nebo zrušena. V takových případech jste povinen/povinna prokázat Obchodníkovi svou totožnost a umožnit Obchodníkovi zaznamenat si Vaše osobní údaje podle potřeby. 3.8 Obnova a opětovné vydání KARTY ZUNO obnoví KARTU automaticky vydáním a doručením nové KARTY s novým Datem ukončení platnosti ve lhůtě 3 týdnů přede Dnem ukončení platnosti původní KARTY za předpokladu, že (i) jste neinformoval/a ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů kromě Mobile Bankingu ve lhůtě pěti týdnů před Datem ukončení platnosti, že již nechcete KARTU 6

7 obnovit, (ii) původní KARTA není blokována trvale ani zrušena a (iii) neporušil/a jste Smlouvu či tyto VOP. Po doručení obnovené KARTY jste povinen/povinna zničit původní KARTU nejpozději k jejímu Datu ukončení platnosti ZUNO může během platnosti Smlouvy o vydání KARTY z důležitých důvodů zablokovat KARTU a doručit Vám novou KAR- TU. V případě postupu ZUNO dle toho článku jste povinen/povinna poskytnout ZUNO součinnost nutnou k vydání a doručení nové KARTY, zejména jste povinen/povinna novou KARTU řádně převzít. ZUNO nenese odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou dočasnou nemožností používat KARTU v důsledku jejího zablokování Můžete ZUNO požádat o výměnu KARTY a opětovné vydání náhradní KARTY (zejména v případech, kdy obálka s KARTOU / PIN kódem byla poškozena či v případě, že jsou na KARTĚ uvedeny chybné informace zaviněné ZUNO) a o poskytnutí nového PIN kódu, a to bez poplatku ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení KARTY V případě, že jste nedostal/a obnovenou / opětovně vydanou KARTU, jste povinen/povinna o této skutečnosti informovat ZUNO podle článku VOP. 3.9 Problémy s KARTOU Zadržené KARTY: KARTA může být zadržena v případě nesprávného použití (i) v Bankomatu nebo (ii) při nákupech prostřednictvím POS terminálu. Jste povinen/povinna okamžitě oznámit ZUNO zadržení Vaší KARTY nebo jakékoli jiné problémy s Bankomatem / POS terminálem a (iii) nést veškeré náklady související se zadržením KARTY v souladu s příslušnými právními předpisy. Vaše právo na reklamaci je upraveno v článku 4.4 VOP Spory s Obchodníky: Spory a vzájemné nároky vyplývající ze vztahu mezi Vámi a Obchodníkem v souvislosti se zbožím a službami, za které jste zaplatil/a použitím KARTY, jste povinen/povinna řešit přímo s Obchodníkem. Toto se vztahuje především na zúčtovanou částku za nákup. ZUNO nepřebírá žádnou zodpovědnost za Obchodníkovo vyrovnání dotčené transakce. Jestliže nemůžete problém s Obchodníkem vyřešit, je ZUNO povinno přijmout reklamaci a vynaložit co největší úsilí na vyřešení problému v souladu s pravidly VISA Europe (VISA Europe Operating Regulations) nebo pravidly jiné mezinárodní karetní společnosti Dostupnost systému: Je možné, zejména mimo území České republiky, že provozní systémy mohou být vypnuté z technických důvodů, které ZUNO nemůže ovlivnit. Kromě toho fungování platebních terminálů, v nichž je možné použít KARTY, může být narušeno v důsledku manipulace třetí stranou. ZUNO Vám doporučuje, abyste si na cesty vzal/a s sebou také peněžní prostředky v hotovosti. Ve výše uvedených případech mohou nastat také zpoždění při zúčtovaní transakce na vrub Vašeho ÚČTU Ohlašovací povinnost v případě ztráty/odcizení KARTY: Bez zbytečného odkladu po zjištění ztráty, krádeže, zneužití nebo jakéhokoli neoprávněného použití KARTY jste povinen/povinna (i) ohlásit ZUNO tuto skutečnost a (ii) požádat o okamžité blokování KARTY prostřednictvím (a) Kontaktního centra na telefonním čísle: , (b) Online Bankingu nebo (c) v ZUNO ZÓNĚ, kde Vám bude poskytnuta podpora při kontaktování Kontaktního centra (kontaktní údaje jsou platné ke dni vydání těchto VOP a ZUNO si vyhrazuje právo na jejich změnu) postupem podle článku 3.10 VOP. Pokud byla KARTA ztracena či ukradena, máte kromě povinností podle předchozí věty též povinnost ohlásit tuto skutečnost příslušným státním orgánům (např. policii) a na požádání předložit ZUNO originál nebo kopii takového hlášení. Jste povinen/povinna ohlásit ZUNO údaje potřebné k identifikaci KARTY, která má být blokována (např. číslo KARTY, typ KARTY, Vaše jméno a Vaše datum narození). V opačném případě se ohlášení považuje za nerealizované a ZUNO nenese odpovědnost za blokování KARTY. Nikdy nesmíte nahlásit svůj PIN kód ZUNO je oprávněno informovat Obchodníky o číslech KARET, (i) které byly ztraceny nebo odcizeny, na základě Vašeho hlášení, nebo (ii) které byly zrušeny nebo zadrženy v souladu s těmito VOP ZUNO neodpovídá za odmítnutí přijetí KARTY k zaplacení za zboží či služby ze strany Obchodníka. Všichni Obchodníci nebo příjemci jsou oprávněni jménem ZUNO zadržet blokované KARTY, KARTY po datu platnosti nebo zrušené KARTY Blokování, odblokování a zrušení KARTY Vám jako majiteli ÚČTU může být blokována KARTA na základě (a) Vaší žádosti (Žádost o blokování KARTY) nebo (b) rozhodnutím ze strany ZUNO (Blokování KARTY z podnětu ZUNO), a to (i) dočasně i (ii) trvale KARTA může být dočasně blokována maximálně na dobu tří měsíců, během nichž jste oprávněn/a využívat (i) Online Banking a (ii) Kontaktní centrum (Doba dočasného blokování). Po uplynutí Doby dočasného blokování bude KARTA automaticky odblokována ZUNO má právo blokovat KARTU bez Vašeho předchozího souhlasu z důvodů uvedených v článku VOP ZUNO je oprávněno zrušit KARTU v případě, že (i) KARTA byla trvale blokována a nemůže být odblokována, (ii) KARTA / PIN kód byly vráceny ZUNO jako nedoručitelné, (iii) jste si neaktivoval/a KARTU do dvou měsíců ode dne doručení KARTY. Po zrušení KARTY máte právo žádat ZUNO o vydání nové KARTY prostřednictvím nové Žádosti o vydání KARTY Zrušení Smlouvy o vydání KARTY Smlouva o vydání KARTY je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva o vydání KARTY může být zrušena (i) kterýmkoli ze způsobů uvedených v článku 10.2 VOP, (ii) zrušením Vašeho ÚČTU, ke kterému byla Vaše KARTA vydána, nebo (iii) neobnovením KARTY podle článku VOP. Zrušením Smlouvy o vydání KARTY nejsou dotčeny ostatní povinnosti a tyto musejí být splněny. Zrušením Smlouvy o vydání KARTY zejména nejste zbaven/a povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z používání KARET Po zrušení ÚČTU, ke kterému byla KARTA vydána, nejste povinen/povinna zaslat KARTU ZUNO zpět. V takovém případě je ZUNO oprávněno blokovat KARTU vydanou k tomuto zrušenému ÚČTU na Vaše náklady V případě, že KARTA nebyla obnovena podle ustanovení VOP, Smlouva o vydání KARTY bude zrušena k Datu ukončení platnosti Důsledky: Po zrušení Smlouvy o vydání KARTY Vám bude vrácena alikvotní část jakýchkoli opakujících se poplatků hrazených za používání KARTY vydané na základě zrušené Smlouvy o vydání KARTY. Toto se nevztahuje na poplatky splatné jednorázově, např. na poplatky za vydání KARTY. 4. ZUNO NÁŠ ZPŮSOB KOMUNIKACE / JAK SI ZVYKNOUT NA DIRECT BANKU 4.1 Online Banking, Mobile Banking, Kontaktní centrum a ZUNO ZÓNA 7

8 4.1.1 ZUNO můžete kontaktovat prostřednictvím (i) Online Bankingu, (ii) Kontaktního centra a (iii) Mobile Bankingu (Komunikační kanály) tak, jak je uvedeno níže Online Banking je nástrojem pro uskutečňování plateb a bezpečným prostředím ZUNO umístěným v síti internet, který je Vám přístupný na základě Smlouvy a umožňuje Vám uskutečňovat obchody se ZUNO a realizovat platby (Online Banking). ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, která můžete uplatnit prostřednictvím Online Bankingu, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ. V případě rozporu mezi informacemi uveřejněnými prostřednictvím a Online Bankingem mají přednost informace uveřejněné na Kontaktní centrum je telefonickým Komunikačním kanálem ZUNO, prostřednictvím něhož můžete využívat produkty a služby ZUNO (Kontaktní centrum). ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, která můžete uplatnit prostřednictvím Kontaktního centra, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ. Pokud se v dokumentech a ostatních materiálech vydaných před účinností těchto VOP používá pojem Call Centrum, rozumí se tím Kontaktní centrum Mobile Banking je nástrojem pro vykonávání plateb a bezpečným prostředím ZUNO (i) umístěným v mobilní síti internet, který je Vám zpřístupněn podle Smlouvy, nebo (ii) zpřístupněným prostřednictvím mobilní aplikace (Mobile Banking). ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, která můžete uplatnit prostřednictvím Mobile Bankingu, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ Obchodní prostory ZUNO na adrese Václavské nám. 55, Praha 1 nebo na jiné adrese uvedené na stránce jsou prostory ZUNO ZÓNY (ZUNO ZÓNA). ZUNO ZÓNA se považuje za místo plnění bankovních obchodů Vy a ZUNO berete na vědomí, že jste oprávněn/a používat Komunikační kanály a ZUNO ZÓNU pro všechny Vaše ÚČTY a další produkty a služby ZUNO, které využíváte, po splnění určitých technických podmínek. ZUNO je oprávněno zveřejnit více podrobných informací o použití každého dostupného Komunikačního kanálu a informací o Identifikačních údajích k tomu potřebných na své internetové stránce Tímto prohlašujete, že jste byl/a informován/a o těchto pokynech a zavazujete se jednat v souladu s těmito pokyny. ZUNO je oprávněno tyto pokyny na své internetové stránce změnit Komunikační kanály jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kromě nezbytné údržby systému, o níž budete informován/a ze strany ZUNO, s výjimkou neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout. ZUNO ZÓNA je Vám k dispozici pro transakce prováděné prostřednictvím Komunikačních kanálů během svých otevíracích hodin, jež jsou uvedeny na ZUNO má právo pozastavit funkčnost Komunikačních kanálů nebo Vašich Identifikačních údajů z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí a/nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného použití a/nebo (iii) všeobecně závazných právních předpisů, dokud nepominou důvody pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a Jestliže bezpečnostní monitorovací systémy vyhodnotí jakékoli Vaše chování jako neobvyklé, ZUNO si vyhrazuje právo blokovat příslušný Komunikační kanál, Identifikační údaj nebo změnit způsob dodatečné identifikace pro uskutečňování Vašich plateb. ZUNO je oprávněno používat automatizované i neautomatizované bezpečnostní monitorovací systémy zaměřené na odhalení podvodných aktivit v prostředí elektronických médií (jakým je například srovnání IP adresy). 4.2 Komunikace Jste oprávněn/a komunikovat se ZUNO a zadávat ZUNO pokyny prostřednictvím jednotlivých Komunikačních kanálů. Jste povinen/povinna pozorně sledovat všechny zprávy, které Vám ZUNO doručí prostřednictvím Komunikačních kanálů nebo prostředky dálkové komunikace (viz článek 4.3 VOP). Plnění těchto povinností je důležité z důvodu zachování bezpečnosti Komunikačních kanálů, a proto se porušení této povinnosti bude považovat za podstatné porušení Vašich povinností. Berete na vědomí a souhlasíte, že ZUNO bude tam, kde to právní předpisy připouštějí, používat ZUNO, ZUNO team nebo naskenované podpisy jako mechanický prostředek náhrady podpisu v jakékoli komunikaci, kterou Vám ZUNO zašle prostřednictvím Komunikačních kanálů nebo prostřednictvím kurýrní služby. Tuto praxi ZUNO považujete za obvyklou ZUNO splní Vaše pokyny za podmínky, že bez důvodných pochybností prokážete svoji totožnost prostřednictvím Identifikačních údajů vyžádaných ZUNO. V odůvodněných případech může ZUNO odmítnout splnit Vaše pokyny prostřednictvím Komunikačních kanálů. Berete na vědomí a prohlašujete, že je obvyklé, že Vaše identifikační údaje Vám budou sloužit jako mechanický prostředek náhrady podpisu v jakékoli komunikaci, kterou zašlete ZUNO, tam, kde to právní předpisy připouštějí Dohodli jsme se, že ZUNO i Vy můžete (i) uzavřít, změnit nebo zrušit Smlouvu, (ii) založit, změnit nebo ukončit právní vztahy a uzavřít nové smlouvy včetně těch, které vyžadují písemnou formu, prostředky dálkové komunikace nebo (iii) uskutečnit jiné právní úkony prostřednictvím Komunikačních kanálů za podmínky, že (a) jste prokázal/a svou totožnost prostřednictvím všech Identifikačních údajů vyžádaných ZUNO, (b) ustanovení Smlouvy, VOP nebo všeobecně závazných právních předpisů nejsou porušena a (c) je to možné vzhledem k technickému charakteru příslušných Komunikačních kanálů Vaše povinnosti: Jste povinen/povinna vyrozumět ZUNO o jakékoli změně ve Vašich údajích, a to bez zbytečného odkladu. Porušení této povinnosti může ovlivnit fungování jednotlivých Komunikačních kanálů, a proto v takovém případě ZUNO neodpovídá za chyby vzniklé při provozu Komunikačních kanálů. ZUNO rovněž neodpovídá za škodu či jinou újmu, která vznikne z důvodu nesplnění Vaší povinnosti dle tohoto článku Jste povinen/povinna zabezpečit, aby všechny Vaše pokyny doručené ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů byly správné, úplné, pravdivé a v souladu s ustanoveními Smlouvy, těchto VOP, příslušných právních předpisů a běžné obchodní praxe. Pokud odhalíte jakýkoli nesoulad, okamžitě pokyn odvolejte a informujte ZUNO. Jste také povinen/povinna monitorovat zůstatek na svém ÚČTU a po odhalení jakýchkoli podezřelých skutečností jste povinen/povinna uskutečnit kroky potřebné k zaručení bezpečnosti Vašich produktů/služeb, které Vám poskytuje ZUNO Jste povinen/povinna zabránit odtajnění Vašich Identifikačních údajů, zejména neposkytovat detaily o Identifikačních údajích neoprávněným osobám. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít k zneužití Komunikačního kanálu nebo Vašich Identifikačních údajů, jste povinen/povinna bezodkladně telefonicky kontaktovat ZUNO prostřednictvím služby Kontaktního centra a požádat o blokování přístupu. Stejným způsobem musíte postupovat i v případě, že jste Identifikační údaje ztratil/a nebo Vám byly odcizeny. 4.3 Oznámení a doručování Berete na vědomí, že ZUNO má právo používat Komunikační kanály, telefonické, faxové, ové zprávy, službu krátkých textových zpráv (SMS) nebo jiné prostředky dálkové komunikace umožňující dálkovou komunikaci s Vámi s cílem nabídnout 8

9 Vám finanční a jiné související služby. Tímto žádáte o poskytnutí relevantních informací, materiálů a nabídek takovouto formou Dohodli jsme se, že všechna oznámení, dokumenty a informace, které je ZUNO povinno Vám jako klientovi poskytnout nebo zpřístupnit papírovou formou (zejména výpisy z účtu), Vám budou zasílány elektronickými prostředky za podmínek, které jsou stanoveny právními předpisy Jestliže uskutečníte (i) výběr v hotovosti nebo (ii) nákup realizovaný KARTOU, ZUNO Vám zašle oznámení ve formě s Vámi dohodnuté prostřednictvím (i) SMS zprávy, pokud máte aktivovanou službu SMS PLUS, (ii) Online Bankingu nebo (iii) Vám doručeného výpisu v souladu s čl VOP ZUNO si vyhrazuje právo informovat Vás o právně relevantních skutečnostech podle právních předpisů, jakož i o jiných skutečnostech souvisejících s výkonem bankovních činností ve své ZUNO ZÓNĚ, na internetové stránce nebo jiným způsobem stanoveným těmito VOP V případech, kdy to právní předpisy umožňují, Vám bude ZUNO vždy doručovat dokumenty elektronickými prostředky (fax, nebo jiná elektronická média), v opačném případě osobně, kurýrní službou, běžnou poštou zasláním na Vaši adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou adresu, která je ZUNO známá. Berete na vědomí, že komunikace prostřednictvím elektronických prostředků je běžnou praxí ZUNO. Zavazujete se proto provádět kontrolu u či jiných elektronických médií, jejichž prostřednictvím Vám může ZUNO doručovat, v dostatečném rozsahu tak, aby nedocházelo k maření účinnosti úkonů učiněných vůči Vám ze strany ZUNO dle Smlouvy či VOP V případech, kdy to právní předpisy umožňují, budete doručovat dokumenty ZUNO elektronickými prostředky (fax, nebo jiná elektronická média), v opačném případě osobně do ZUNO ZÓNY, kurýrní službou, běžnou poštou na naši korespondenční adresu nebo na jinou adresu ZUNO uvedenou na naší internetové stránce Účinky jinak spojené s doručením nastávají u dokumentů zaslaných em nebo jinými prostředky elektronické komunikace okamžikem, kdy ZUNO obdrží potvrzení o přečtení odeslaného u, nejpozději dnem následujícím po jeho odeslání, pokud neprokážete, že jste se z důvodů nezávislých na Vaší vůli nemohl/a po celou tuto dobu s obsahem dokumentů seznámit Při osobním doručení se dokumenty považují za doručené v okamžiku jejich odevzdání adresátovi Při doručení kurýrní službou se dokumenty považují za doručené v den přijetí zásilky adresátem. Pokud doručujete některé oznámení prostřednictvím kurýra ZUNO, má se za to, že bylo doručeno v den doručení zásilky do ZUNO ZÓNY nebo na jinou adresu ZUNO uvedenou na naší internetové stránce Pokud se vrátí dokument zaslaný ze strany ZUNO adresátovi na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou adresu, která je ZUNO známá, poštou nebo kurýrem jako nedoručený z toho důvodu, že adresát nebyl zastižen nebo že si adresát zásilku nepřevzal, má se za to, že účinky jinak spojené s doručením nastaly dnem vrácení takové zásilky ZUNO ZUNO rozhodne na základě vlastního uvážení o způsobu a formě doručení v souladu s právními předpisy a převládající bankovní praxí Jste povinen/povinna informovat ZUNO o nedoručení dokumentů jakéhokoli druhu, jejichž doručení se očekává, zejména dokumentů potvrzujících správný výkon příkazů k úhradě; v opačném případě ZUNO neodpovídá za případné škody způsobené takovým nedoručením Berete na vědomí, že ZUNO může použít ke komunikaci s Vámi SMS zprávy v souvislosti s poskytovanými produkty a službami a že SMS zprávy mohou obsahovat informace, oznámení nebo varování. ZUNO je oprávněno zasílat SMS zprávy na Vámi poskytnutá telefonní čísla. 4.4 Reklamace Máte právo podat ZUNO reklamaci podle Zákona o platebním styku prostřednictvím Komunikačních kanálů. ZUNO potvrdí přijetí Vaší reklamace a Vaší reklamací se bude zabývat v reklamačním řízení postupem uvedeným v Reklamačním řádu, jenž je zveřejněn na internetové stránce není-li ve VOP uvedeno jinak (Reklamační řád), a v souladu se Zákonem o platebním styku. Berete na vědomí, že ZUNO je oprávněno kdykoli jednostranně změnit Reklamační řád. ZUNO zveřejní jakékoli změny Reklamačního řádu v ZUNO ZÓNĚ a na své internetové stránce nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem. 4.5 Informace, které Vám ZUNO poskytuje (výpisy) Výpisy: Není-li mezi ZUNO a Vámi dohodnuto jinak, ZUNO Vás bude informovat o úhradě poplatků, plateb a o stavu a transakcích na kterémkoli Vašem ÚČTU a podúčtech SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS doručením elektronického výpisu vždy jednou měsíčně prostřednictvím (a) Online Bankingu a (b) ové zprávy, případně (c) v papírové formě, jestliže o to požádáte. Jestliže požádáte o dodatečné a častější poskytování informací o úhradě poplatků, plateb a o stavu na účtu nebo jestliže požádáte o poskytnutí informací způsobem jiným, než jsou elektronické výpisy, ZUNO má právo zpoplatnit takovéto poskytnutí informací podle Ceníku. Máte právo požádat o změnu jazyka nebo způsobu doručování výpisů v rámci možností poskytovaných ZUNO Nerealizované platby: Prostřednictvím Komunikačních kanálů Vás bude ZUNO vždy informovat o nerealizovaných platbách nebo o odmítnutí realizace Příkazu včetně důvodů odmítnutí realizace Příkazu a, je-li to možné, o navrhovaném způsobu odstranění chyb. ZUNO má právo zpoplatnit oznámení podle tohoto článku, jestliže odmítnutí realizace Příkazu bylo způsobeno objektivními příčinami na Vaší straně ZUNO Vám bude oznamovat zůstatek na Vašem ÚČTU ke konci kalendářního roku v rámci výpisu z ÚČTU. Správnost zůstatku budete moci schválit ve lhůtě 14 kalendářních dní od doručení výpisu. Pokud tak neučiníte, bude ZUNO považovat zůstatek za správný. Vaše právo uplatnit následnou reklamaci podle Zákona o platebním styku tímto není dotčeno V případě potvrzení o Vašem úmrtí poskytnutého ZUNO nebo v případě, že se zásilka obsahující výpis z účtu opakovaně (aspoň ve třech za sebou následujících případech) vrátí ZUNO jako nedoručitelná, je ZUNO oprávněno pozastavit zasílání výpisů z účtu. ZUNO si neuchovává záznamy o výpisech z účtů. 5. VÁŠ START A ŽIVOT SE ZUNO / JAK MŮŽETE VYUŽÍVAT PRODUKTY A SLUŽBY ZUNO 5.1 Všeobecně Nemáte automatický nárok na otevření jakéhokoli ÚČTU, podúčtu, produktu ani poskytnutí jakékoli služby bez ohledu 9

10 na to, zda Vám ZUNO už otevřelo ÚČET či podúčet, resp. poskytlo jiný produkt nebo službu V případě, že Vám ZUNO otevřelo ÚČET, jste za podmínek stanovených Smlouvou, VOP a právními předpisy oprávněn/a disponovat svým ÚČTEM a prostředky na svém ÚČTU v plném rozsahu a bez omezení, včetně (i) otevření a zrušení ÚČTU a jakéhokoli jeho podúčtu, (ii) aktivace a zrušení služeb k ÚČTU, (iii) navrhování změn v dohodnutých podmínkách, (iv) používání prostředků na ÚČTU, (v) požadování blokovat debetní transakce na Vašem ÚČTU a (vi) požadování bankovních informací týkajících se Vašeho produktu nebo služby poskytované ZUNO. S Vaším ÚČTEM není oprávněna disponovat žádná jiná osoba kromě Vás. 5.2 Vaše žádost nebo návrh ZUNO Prostřednictvím stanovených Komunikačních kanálů nebo písemně můžete ZUNO kdykoli požádat o poskytnutí jakéhokoli produktu a/nebo služby poskytované ZUNO nebo třetí stranou, které jsou k dispozici klientům ZUNO (Žádost) Splníte-li podmínky pro poskytnutí konkrétního produktu a/nebo služby, je ZUNO oprávněno Vám zaslat příslušný návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí takového produktu a/nebo služby prostřednictvím Komunikačních kanálů i bez Vaší předchozí žádosti s výjimkou, že ZUNO informujete, že si nepřejete dostávat takovéto návrhy. Návrh ZUNO na uzavření příslušné smlouvy můžete přijmout prostřednictvím Komunikačních kanálů nebo v papírové formě Od Smlouvy uzavřené prostředky dálkové komunikace mezi Vámi a ZUNO můžete odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli sankcí do 14 kalendářních dní od data uzavření takové smlouvy nebo ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy Vám byly předány informace v souladu s 54b odst. 8 a 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník), nastal-li tento den později. Nedohodne-li se s Vámi ZUNO jinak, není ZUNO po dobu běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavírané na dálku povinno plnit své povinnosti ze smlouvy uzavírané na dálku. Písemné oznámení o odstoupení nám musí být doručeno na následující adresu: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku 1329/5, PSČ , případně na jinou adresu oznámenou přímo Vám, resp. oznámenou prostřednictvím Komunikačních kanálů Za produkty a služby, které Vám byly poskytnuty s Vaším souhlasem, jste povinen/povinna zaplatit bez zbytečného odkladu po případném odstoupení od smlouvy. 5.3 Prokazování Vaší totožnosti Při podpisu Smlouvy, otevření účtu, žádosti o poskytnutí produktu nebo služby adresované ZUNO nebo před jakoukoli transakcí nebo komunikací se ZUNO musíte ZUNO vždy náležitě prokázat svoji totožnost. V opačném případě ZUNO odmítne uzavřít Smlouvu nebo jinou dohodu, přijmout Vaši žádost nebo uskutečnit transakci Jestliže uskutečňujete transakci / komunikujete se ZUNO prostřednictvím některého z Komunikačních kanálů, svoji totožnost musíte vždy prokázat prostřednictvím (i) svého Klientského čísla, (ii) Hesla, (iii) dodatečného SMS kódu naposledy zaslaného na číslo Vašeho mobilního telefonu ve formě SMS zprávy od ZUNO pro konkrétní transakci (jestliže se tak stalo), (iv) PIN do Kontaktního centra, (v) jakýchkoli jiných dodatečných otázek týkajících se Vás nebo Vašeho ÚČTU, (vi) jednoho nebo vícerých průkazů totožnosti a/nebo (vii) jiných bezpečnostních nástrojů na základě žádosti ZUNO tak, jak je uvedeno níže Klientské číslo je jedinečným identifikačním kódem, který Vám ZUNO přidělilo, a je uvedeno ve Smlouvě jako Vaše klientské číslo (Klientské číslo). Heslo je autorizačním kódem ve formě hesla dohodnutého mezi Vámi a ZUNO (Heslo). PIN do Kontaktního centra je jedinečný identifikační kód, který jste si zvolil/a v Online Bankingu a který používáte při vykonávání transakcí a při komunikaci s Kontaktním centrem (PIN do Kontaktního centra). Mezi Identifikační údaje patří Klientské číslo, PIN do Kontaktního centra, Heslo a SMS kód vygenerovaný pro jednotlivé platební transakce (Identifikační údaje). 5.4 Vaše pokyny Vaše žádosti nebo pokyny budete, pokud to právní předpisy umožňují, uskutečňovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. Jestliže budou splněny všechny ostatní podmínky, je ZUNO povinno uskutečnit pouze ty transakce, na kterých jste se dohodl/a se ZUNO Z bezpečnostních důvodů má ZUNO právo, zejména v případě pokynů zadávaných prostřednictvím Komunikačních kanálů, žádat o potvrzení takového pokynu prostřednictvím stejného, případně jiného prostředku komunikace. Jste povinen/povinna zabezpečit, aby Vaše příkazy a pokyny ZUNO byly jasné, úplné a jednoznačné Jestliže zadáváte pokyny nebo jiná oznámení prostřednictvím Komunikačních kanálů, jste povinen/povinna dodržovat přiměřenou opatrnost v zájmu předcházení zneužití a chybám v přenosu. Při používání platebních prostředků, na jejichž používání při zadávání příkazů jste se dohodl/a se ZUNO, jste povinen/povinna být přiměřeně opatrný/opatrná v zájmu ochrany individualizovaných bezpečnostních znaků před neoprávněným přístupem a jste povinen/povinna bezodkladně informovat ZUNO nebo instituci určenou ZUNO o tom, že jste odhalil/a ztrátu, krádež, zneužití nebo jakékoli jiné neoprávněné použití platebního prostředku. 6. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY? 6.1 Nepovolené přečerpání Jestliže v důsledku jakékoli transakce dojde na kterémkoli Vašem ÚČTU k překročení použitelného zůstatku (Nepovolené přečerpání), jste povinen/povinna okamžitě vyrovnat Nepovolené přečerpání a obnovit kladný zůstatek na příslušném ÚČTU. ZUNO má právo upozornit Vás prostřednictvím ové zprávy, SMS, dopisu, Kontaktního centra, Online Bankingu anebo Mobile Bankingu na potřebu vyrovnání Nepovoleného přečerpání na Vašem ÚČTU v rámci určité časové lhůty a zpoplatnit takovéto úkony ZUNO je oprávněno účtovat si úroky z prodlení z částky Nepovoleného přečerpání a poplatky stanovené ze strany ZUNO ode dne vzniku Nepovoleného přečerpání v souladu s příslušným Ceníkem a Úrokovými sazbami. Jestliže není stanoveno dohodou jinak, ZUNO si uplatní úroky z Nepovoleného přečerpání jednou za měsíc, a to k poslednímu kalendářnímu dni. Úroky se počítají na bázi 365 dní/rok Pokud nevyrovnáte Nepovolené přečerpání na Vašem ÚČTU nejpozději do jednoho měsíce od vzniku Nepovoleného přečerpání, (i) pohledávka ZUNO vyplývající z Nepovoleného přečerpání se stane okamžitě splatnou, (ii) ZUNO bude oprávněno uspokojit svou pohledávku ze Zajištění, na němž jste se se ZUNO dohodl/a, a (iii) zároveň bude mít ZUNO právo zrušit Smlouvu o vydání KARTY a/nebo Smlouvu a zrušit KARTU a (iv) ZUNO bude 10

11 mít právo zrušit Vám poskytované služby, a to především služby AUTOPILOT, ÚČET PLUS, SMS PLUS a paynow. 6.2 Blokování peněžních prostředků ZUNO je oprávněno (i) blokovat používání peněžních prostředků uložených na Vašem ÚČTU až do výše požadované sumy a/nebo (ii) blokovat částky připsané ve prospěch Vašeho ÚČTU na požadované období nebo trvale v případě (a) nuceného výkonu rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu v ZUNO nařízené soudem, soudním exekutorem nebo jiným příslušným úřadem nebo v případě zřízení zástavního práva k pohledávkám z ÚČTU, (b) jestliže byl na Váš majetek prohlášen konkurz nebo nastala jiná skutečnost, se kterou právní předpisy upravující úpadek/insolvenci spojují omezení Vašich dispozičních oprávnění, (c) jestliže jste o to požádal/a nebo jste se na tom dohodl/a se ZUNO, (d) jestliže má ZUNO podezření, že prostředky na Vašem ÚČTU jsou určeny ke spáchání trestného činu, pocházejí z trestné činnosti nebo z účasti na trestné činnosti nebo že jednáte v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy nebo těmito VOP, (e) jestliže existuje pro Vás nebezpečí vzniku okamžité škody, (f) příčin souvisejících s bezpečností plateb nebo v případě podezření z neoprávněných nebo podvodných plateb, (g) jestliže jste zapříčinil/a Nepovolené přečerpání a ÚČET nebyl ve lhůtě stanovené v článku VOP vyrovnán tak, aby dosahoval kladného zůstatku, (h) výrazně zvýšeného rizika, že nebudete moci plnit své finanční závazky, (i) výpovědní lhůty, jestliže smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO má být ukončen, (j) jestliže se ZUNO rozhodne započítat své splatné pohledávky vůči Vám z prostředků na ÚČTU, (k) opravného zúčtování, (l) stanoví-li tak právní předpisy V průběhu exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí je ZUNO oprávněno uskutečňovat platby z blokovaných prostředků pouze za předpokladu, že je to možné v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy a za podmínky, že k Příkazu připojíte dokumenty/informace jasně prokazující, že platba má být realizována z blokovaných prostředků. ZUNO má v tomto případě právo zrušit Vám poskytované služby, a to především služby AUTOPILOT, ÚČET PLUS, SMS PLUS a paynow. 6.3 Blokování platebních prostředků ZUNO je oprávněno blokovat platební prostředky, které Vám byly vydány, v případě, že (i) existují důvody vyplývající z objektivních příčin souvisejících s bezpečností platebních prostředků nebo systémů přístupných prostřednictvím platebních prostředků, (ii) existuje podezření z neoprávněného a podvodného použití platebních prostředků, (iii) podstatného zvýšení rizika, že nejste schopen/schopna splnit finanční závazky vůči ZUNO související s používáním platebního prostředků, (iv) bude dán důvod pro blokaci peněženích prostředků dle článku VOP. O této skutečnosti Vás bude ZUNO informovat telefonicky prostřednictvím Kontaktního centra, a to pokud možno ještě před blokováním platebního prostředku, jinak vždy ihned po něm. V případech (i) a (iii) při blokaci KARTY je ZUNO oprávněno snížit Limity KARTY bez Vašeho souhlasu Jestliže byl platební prostředek blokován na Vaši žádost, ZUNO zabezpečí okamžité odblokování platebního prostředku po skončení důvodů blokování. 6.4 Zrušení ÚČTU (a služeb s ním spojených) Jestliže nejste spokojen/a se ZUNO nebo jestliže se Vaše potřeby změnily, můžete kdykoli bez uvedení důvodu (i) požádat ZUNO o zrušení kteréhokoli z Vašich ÚČTŮ nebo kterékoli služby s nimi spojené podle tohoto článku 6.4 VOP nebo (ii) zrušit Smlouvu a celý vztah se ZUNO prostřednictvím Komunikačního kanálu podle článku 10.2 VOP Na základě Vaší žádosti o zrušení kteréhokoli Vašeho ÚČTU nebo kterékoli služby s ním spojené bude ZUNO souhlasit se zrušením (a) Vašeho ÚČTU vedeného v CZK nejpozději do 30 dní ode dne, kdy byla tato žádost podána prostřednictvím Komunikačních kanálů, a (b) Vašeho ÚČTU vedeného v jiné měně v den přijetí Vaší žádosti, jestliže byly splněny následující podmínky: (i) všechny pohledávky nebo nároky ZUNO vůči Vám byly splněny, (ii) všechny služby (včetně SPOŘENÍ / SPO- ŘENÍ PLUS a VKLADŮ) pro příslušný ÚČET a v případě ÚČTU v CZK také pro všechny ostatní ÚČTY byly zrušeny, (iii) KARTA vydaná k ÚČTU byla vrácena nebo blokována ze strany ZUNO nejméně 30 dní před zrušením ÚČTU a (iv) nebylo zřízeno žádné Zabezpečení k Vašemu ÚČTU (Podmínky). ZUNO je oprávněno vzdát se kterékoli z těchto Podmínek. ZUNO bude souhlasit se zrušením všech ostatních služeb k ÚČTU s okamžitou platností, pokud není v těchto VOP uvedeno jinak Žádost o zrušení Vašeho posledního ÚČTU se považuje za Vaši výpověď, jejímž důsledkem je zrušení Smlouvy, po níž Vám nebudou poskytovány žádné produkty ani služby ZUNO. Další podrobné informace najdete v článku Berete na vědomí, že o zrušení (a) Vašeho posledního ÚČTU a/nebo (b) Vašeho ÚČTU v CZK můžete požádat pouze prostřednictvím Kontaktního centra Po zrušení Vašeho ÚČTU ZUNO naloží se zůstatkem na Vašem ÚČTU nebo jakýmkoli jiným zůstatkem, který Vám má být vyplacen ze strany ZUNO (Zůstatek), v souladu s Vašimi pokyny, jež dáte ZUNO. Jestliže neuvedete způsob naložení se Zůstatkem, ZUNO (i) Zůstatek převede ve prospěch kteréhokoli jiného Vašeho účtu vedeného v ZUNO nebo (ii) Zůstatek bude, bez povinnosti platit z něho úroky, evidovat jako závazek i po zrušení Vašeho ÚČTU Jestliže se zruší ÚČET, pro který ZUNO poskytlo dodatkové služby, ZUNO zruší i všechny služby poskytnuté k tomuto ÚČTU, a to nejpozději ke dni zrušení ÚČTU. V takovém případě ZUNO nejpozději ke dni zrušení účtu převede zůstatky z podúčtů SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS a VKLAD spolu s příslušnými úroky na Váš ÚČET, ke kterému byly tyto služby poskytnuty. 7. PLATEBNÍ SLUŽBY ZUNO / VAŠE PLATBY 7.1 Všeobecná ustanovení týkající se platebních služeb Můžete uskutečňovat hotovostní a bezhotovostní transakce včetně převodů prostředků z Vašeho ÚČTU nebo na Váš ÚČET prostřednictvím: (a) domácích nebo zahraničních bezpodmínečných a jednoznačných převodních příkazů (plateb), trvalých příkazů (plateb) nebo inkasních příkazů (plateb) (Příkaz), (b) KARTY nebo jiného platebního prostředku. Za správnost a úplnost vašich Příkazů zodpovídáte Vy. ZUNO ověří formu Příkazu, ale ne správnost informací uvedených v Příkazu. Obecně je možné platební služby ZUNO popsat takto: 11

12 Informace o platbách pro Vás jako klienta ZUNO Typ platby Interní platby v rámci ZUNO Domácí platby Zahraniční platby Zaúčtování na Váš účet během Pracovních dní banky Platby ve prospěch účtů jiných klientů ZUNO a mezi vlastními účty v ZUNO Odeslané Přijaté Odeslané (PSD, SEPA, ŠZP) Přijaté (PSD, SEPA, ŠZP) Zaúčtování na Váš účet během nepracovních dní banky Zaslání platby bance příjemce Datum platby na Vašem ÚČTU Informace pro příjemce Připsání na účet příjemce Okamžitě Okamžitě N/A D Okamžitě Okamžitě V den přijetí platby z platebního systému Okamžitě V den uvedený v instrukci poskytovatele platebních služeb příkazce Nezpracované (realizace nejbližší PDB 1 ) Aktuální PDB, je-li odesláno do hod.; nejpozději následující PDB, je-li odesláno po hod. N/A N/A D N/A Nezpracované (realizace nejbližší PDB 1 ) N/A, zaúčtování bude vykonané nejbližší PDB Aktuální PDB, je-li odesláno do hod.; nejpozději následující PDB, je-li odesláno po hod. N/A D D Den přijetí platby od banky plátce Nejpozději následující PDB Nejpozději D+1 při SEPA platbách, nejpozději D+3 při ostatních platbách, negarantované v případě SZP 1 PDB Pracovní den banky, D den, kdy byl Příkaz doručen ZUNO, N/A neaplikuje se / nehodí se Všechny lhůty uvedené v tabulce pro odeslané platby se počítají od doručení Příkazu, pokud v Příkazu není uvedeno jinak. N/A ZUNO a Vy souhlasíte, že suma (a) mezibankovních bezhotovostních plateb mezi (i) Vašimi účty vedenými v různých měnách a (ii) Vaším účtem a účtem jiného klienta vedenými v různých měnách a (b) bezhotovostních plateb mezi ZUNO a jinými poskytovateli platebních služeb nepřesáhne celkový denní limit (Denní limit) na ZUNO a Vy souhlasíte, že ZUNO může stanovit limity pro jednotlivé platební transakce a zveřejnit je na ZUNO je oprávněno změnit Denní limit za podmínky, že tuto informaci zveřejní na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ. Příkaz nad Denní limit nebo transakční limit je možné zadat jen prostřednictvím Kontaktního centra, a jestli bude doručen po čase uvedeném na považuje se za doručený do ZUNO v druhý Pracovní den banky po zadání přes Kontaktní centrum ZUNO je oprávněno odmítnout realizaci platby, pokud (i) existuje důvodné podezření, že platba je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy, (ii) míra nesprávnosti, nečitelnosti nebo nesrozumitelnosti údajů neumožňuje realizaci platby, (iii) na zemi/banku příjemce nebo příjemce je vyhlášeno moratorium, embargo nebo pokud existuje podezření, že platba může byt blokována příslušnými zahraničními úřady, (iv) jste již před realizací platby překročil/a nebo byste realizací platby překročil/a Denní limit nebo (v) na ÚČTU není dostatek prostředků ke krytí platby a poplatků s ní souvisejících Pokud jste v Příkazu poskytl/a nesprávný Identifikační údaj, nesprávné údaje o příjemci a/nebo bance příjemce nebo pokud nebylo možné uskutečnit platbu z jiných příčin a poskytovatel platebních služeb příjemce platbu vrátil, ZUNO (i) neodpovídá za nerealizování nebo chybné realizování platby, (ii) vynaloží přiměřené úsilí, aby zabezpečilo, že suma platby bude vrácena na Váš ÚČET nebo Vás požádá o nové pokyny a (iii) bude oprávněno zpoplatnit Vám tuto službu podle Ceníku a v souladu s právními předpisy Dohodli jsme se, že pokud je ZUNO členem více než jednoho platebního systému, je ZUNO oprávněno zvolit si platební systém, prostřednictvím něhož bude uskutečňovat platby. 7.2 Odeslané platby Váš bezpodmínečný a jednoznačný Příkaz musí obsahovat (i) bankovní spojení Vás a příjemce platby, (ii) částku převodu, (iii) měnu a (iv) Datum realizace Příkazu. Příkaz může obsahovat i jiné informace stanovené ZUNO. Jestliže ZUNO nebo Vy vyžadujete, aby Příkaz obsahoval i konstantní, variabilní nebo specifický symbol, uveďte tyto údaje ve svém Příkazu Vy jako majitel ÚČTU jste povinen/povinna mít dostatek prostředků na ÚČTU, které jsou potřebné k zúčtování platby a souvisejících poplatků, a opravňujete ZUNO k zúčtování dlužné částky (tj. částky rovnající se platbě, poplatkům a jiným nákladům ZUNO, pokud je to potřebné) na vrub ÚČTU Pokud odevzdáte Příkaz splňující všechny podmínky podle (i) těchto VOP, (ii) zvláštních smluv, (iii) právních předpisů a (iv) pokynů ZUNO, které Vám byly zaslány prostřednictvím Komunikačních kanálů nebo jinak, udělujete tím ZUNO svůj souhlas k uskutečnění konkrétní platby nebo ke sledu vícerých plateb v rámci Vašeho Příkazu. Jestliže se nedohodneme jinak, svůj souhlas s Příkazem můžete odvolat pouze do doby, než bude ze strany ZUNO Váš Příkaz realizován Příkaz můžete podat ZUNO pouze v elektronické formě prostřednictvím Online Bankingu nebo Kontaktního centra a autorizovat Příkaz pomocí Identifikačního údaje, jednorázového hesla, které Vám bylo doručeno ze strany ZUNO (SMS kód) (na základě žádosti), nebo jakéhokoli jiného bezpečnostního klíče, jenž Vám byl ze strany ZUNO poskytnut. Příkaz můžete podat v elektronické formě i přes Mobile Banking; Příkaz musí být ve prospěch účtu, který jste dříve uvedl/a a autorizoval/a ve svém seznamu účtů prostřednictvím Online Bankingu. ZUNO může odmítnout přijmout a uskutečnit Příkaz, který nesplňuje podmínky uvedené v těchto VOP nebo vyplývající z právních předpisů ZUNO realizuje Váš Příkaz v Pracovní den banky uvedený v Příkazu jako datum realizace (Datum realizace). ZUNO realizuje Příkazy pouze tehdy, pokud zabezpečíte na svém ÚČTU dostatek prostředků k jejich odepsání k Datu realizace. Pro účely realizace Příkazu představuje dostatek prostředků takový použitelný zůstatek na Vašem účtu v okamžiku zpracování, který 12

13 není menší než suma Příkazu, poplatků ZUNO a blokovaných prostředků Jestliže je na ÚČTU k Datu realizace nedostatek prostředků, ZUNO Příkaz nerealizuje, pokud není ve Smlouvě vysloveně dohodnuto nebo v těchto VOP uvedeno jinak. V takovém případě se naše práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku upravujícími smlouvu o úvěru Jestliže Datum realizace Příkazu připadá na Den pracovního klidu (tj. den, který je státním svátkem, sobota nebo neděle), ZUNO realizuje převod v následující Pracovní den banky kromě (i) interních trvalých plateb (převod je realizován i v Den pracovního klidu), (ii) ostatních interních plateb (převod je realizován okamžitě) nebo (iii) ostatních trvalých plateb (převod je realizován v předchozí Pracovní den banky) Jestliže je ZUNO doručen víc než jeden Příkaz s identickým Datem realizace a na Vašem ÚČTU je nedostatek prostředků, ZUNO je oprávněno rozhodnout o pořadí realizace Příkazů ZUNO je oprávněno ověřit důvěryhodnost Vašeho Příkazu telefonicky, dříve než ho realizuje. 7.3 Přijaté platby ZUNO je oprávněno přijmout prostředky ve Váš prospěch a připsat takovéto prostředky na Váš ÚČET. Před připsáním prostředků na Váš ÚČET je ZUNO oprávněno snížit hodnotu připsané platby o příslušné poplatky, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Souhlasíte, že po ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a ZUNO nebo po zrušení Vašeho ÚČTU je ZUNO oprávněno připsat jakékoli finanční prostředky určené pro tento ÚČET na Váš jiný ÚČET vedený v ZUNO. Pokud nemáte již u ZUNO vedený žádný ÚČET, vrátí ZUNO platbu zpět plátci takové platby ZUNO je oprávněno nepřipsat platbu na Váš ÚČET, pokud údaje plátce nejsou úplné nebo dostatečné podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti), ve znění pozdějších předpisů, a nelze tak provést identifikaci plátce v rozsahu stanoveném Zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to v případech, kdy povinnost identifikace plátce Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti stanoví V případě přijatých plateb připíše ZUNO platbu na účet uvedený v Příkazu plátce. Jestliže existuje nesoulad mezi číslem a jménem majitele účtu, je ZUNO oprávněno připsat platbu na číslo účtu uvedené v Příkazu, podat stížnost poskytovateli platebních služeb plátce nebo vrátit platbu zpět poskytovateli platebních služeb plátce Příchozí platby přijaté ZUNO budou připsány na Váš ÚČET v tentýž den, kdy ZUNO dostane prostředky od poskytovatele platebních služeb plátce. 7.4 Interní a Domácí platby Jestliže jsou účty plátce i příjemce platby vedeny v ZUNO v České republice (Interní platby), (i) příchozí platba v CZK a v jakékoli cizí měně bude zpracována (převod uskutečněn a zaúčtován) a připsána na Váš ÚČET v tentýž den, kdy ZUNO přijalo Příkaz od plátce nebo v den Data realizace a (ii) odchozí platba v CZK a v jakékoli jiné cizí měně bude zpracována (převod uskutečněn a zaúčtován) a připsána na vrub Vašeho ÚČTU v tentýž den, kdy ZUNO přijme Váš Příkaz V případě, že jsou účty plátce a příjemce vedeny dvěma různými poskytovateli platebních služeb se sídlem v České republice a platba má být uskutečněna v CZK (Domácí platby), realizuje ZUNO všechny úkony tak, aby bylo zabezpečeno, že (i) částka platby na základě Vašeho Příkazu bude připsána na účet příjemce nejpozději v Pracovní den banky bezprostředně následující po datu odepsání platby z Vašeho ÚČTU a (ii) suma platby bude připsána na Váš ÚČET nejpozději v den, kdy ZUNO přijalo platbu od poskytovatele platebních služeb plátce. 7.5 Zahraniční platby ZUNO Vám poskytuje tři typy zahraničních plateb, a to (i) platby PSD, (ii) platby SEPA a (iii) jiné zahraniční platby tak, jak jsou definovány níže (Zahraniční platby) Platby PSD jsou Zahraničními platbami, (i) pokud účty plátce a příjemce jsou vedeny dvěma poskytovateli platebních služeb se sídlem v Belgii, Bulharsku, na Kypru, v České republice, Dánsku, Estonsku, ve Finsku, Francii, v Řecku Holandsku, Maďarsku, Německu, Irsku, na Islandu, v Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, na Maltě, v Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve Spojeném království, Španělsku, Švédsku (Země PSD) a (ii) v měnách těchto zemí (Platby PSD) Příkazy na Platby PSD musí obsahovat následující údaje: (i) bankovní spojení plátce a příjemce, (ii) částku převodu, (iii) měnu, (iv) den splatnosti, (v) platební titul (účel platby) uvedený formou statistického kódu numericky a slovně a (vi) Datum realizace Příkazu (Příkaz PSD). V případě Příkazu PSD plátce hradí poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb plátce a příjemce hradí poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb příjemce a zprostředkovatelů platby (SHA). Jestliže plátce uvede pokyny jiné než SHA nebo nedá žádné pokyny k platbě v souvislosti s poplatky, Příkaz PSD bude podléhat platebnímu pokynu SHA, jestliže není mezi námi dohodnuto jinak Platby SEPA jsou Zahraničními platbami, jestliže (i) účty plátce a příjemce jsou vedeny dvěma poskytovateli platebních služeb se sídlem v zemích PSD, ve Švýcarsku a v Monaku (Země SEPA) a (ii) jsou vedeny v EUR (Platby SEPA) Příkazy na Platby SEPA musí obsahovat následující informace: (i) bankovní spojení plátce a příjemce, (ii) částku převodu, (iii) měnu, (iv) datum splatnosti, (v) platební titul (účel platby) uvedený formou statistického kódu numericky a slovně, (vi) Datum realizace Příkazu a (vii) BIC/SWIFT kód poskytovatele platebních služeb a IBAN příjemce (Příkaz SEPA). V případě Příkazu SEPA hradí plátce poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb plátce a příjemce hradí poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb příjemce. Jestliže plátce uvede pokyny jiné než SHA nebo nedá žádné pokyny k platbě související s poplatky, Příkaz SEPA bude realizován v souladu s platebními pokyny SHA, jestliže není mezi námi dohodnuto jinak Standardní zahraniční platby jsou Zahraničními platbami, (i) jestliže účty plátce a příjemce jsou vedeny dvěma poskytovateli platebních služeb se sídlem v Zemích SEPA a v měně USD (např. včetně převodů v cizí měně v rámci České republiky) a (ii) jestliže účet plátce nebo příjemce je veden poskytovatelem platebních služeb se sídlem v zemi mimo členské státy PSD v měně CZK, USD, GBP nebo EUR (Standardní zahraniční platby nebo SZP) Příkazy SZP musí obsahovat (i) bankovní spojení plátce a příjemce, (ii) částku převodu, (iii) měnu, (iv) Datum realizace, (v) platební titul (účel platby) uvedený formou statistického kódu numericky a slovně, (vi) Vaše kontaktní údaje z Online Bankingu, (vii) údaj o tom, kdo hradí poplatky (SHA poplatky platí plátce i příjemce, nebo OUR poplatky hradí jen plátce) a (viii) Datum realizace Příkazu (Příkaz SZP). 7.6 Inkasa a Trvalé příkazy 13

14 7.6.1 V případě, že příkaz k úhradě je zadán příjemcem, musíte dát ZUNO souhlas s odepsáním Vašich prostředků na Vašem ÚČTU ve prospěch bankovního účtu příjemce inkasní příkaz (Inkaso). Taktéž jste oprávněn/a zadat ZUNO trvalý příkaz na realizaci opakovaných plateb (Trvalá platba) Zadat Trvalou platbu a udělit souhlas s Inkasem jste oprávněn/a do sumy uvedené na internetové stránce a to jen prostřednictvím Online Bankingu a Kontaktního centra, jestliže není dohodnuto jinak. Inkaso a/nebo Trvalá platba jsou platné a účinné od okamžiku zadání prostřednictvím Online Bankingu / Kontaktního centra, není-li dohodnuto jinak. Změnit Inkaso a/nebo Trvalou platbu jste oprávněn/a jen prostřednictvím Online Bankingu a Kontaktního centra, není-li dohodnuto jinak. Inkaso a/nebo Trvalou platbu můžete zrušit jen prostřednictvím Online Bankingu a Kontaktního centra bez udání důvodu. Inkaso a/nebo Trvalý příkaz bude zrušen s účinností od okamžiku podání žádosti o zrušení prostřednictvím Online Bankingu nebo Kontaktního centra, není-li dohodnuto jinak Jste povinen/povinna zabezpečit (i) dostatek prostředků na Vašem ÚČTU, aby bylo možné správně a včas uskutečnit Inkaso / Trvalou platbu a (ii) minimální požadovaný zůstatek na Vašem ÚČTU po uskutečnění Inkasa / Trvalého příkazu V případě nedostatku prostředků ZUNO Inkaso / Trvalou platbu nerealizuje. ZUNO může opakovat Inkaso / Trvalou platbu v souladu s Vaším Inkasem / Trvalou platbou po dobu nepřesahující pět Pracovních dní banky, není-li dohodnuto jinak. V případě nedostatku prostředků pro provedení Inkasa SIPO z Vašeho účtu v prvním inkasním termínu (do 12. dne v měsíci) ZUNO může provést Inkaso v druhém inkasním termínu téhož měsíce (do 20. dne v měsíci). Když tento den připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního volna, provede ZUNO Inkaso SIPO poslední Pracovní den banky před stanoveným termínem ZUNO Vás bude informovat o úspěšně realizovaných Inkasech / Trvalých platbách ve výpisu a historii Vašeho ÚČTU, případně formou SMS, pokud si tuto službu aktivujete. Poplatky za zřízení, změnu a zrušení Trvalého příkazu a Inkasa jsou uvedeny v Ceníku. Poplatek je splatný a má být uhrazen okamžitě po zřízení, změně nebo zrušení Inkasa / Trvalého příkazu a ZUNO je oprávněno započítat pohledávku na takový poplatek proti prostředkům nacházejícím se na Vašem ÚČTU Souhlasíte s tím, že nemáte právo, aby Vám byly vráceny prostředky uhrazené z Vašeho ÚČTU na základě Inkasa, jestliže (i) jste udělil/a ZUNO souhlas k realizaci budoucích plateb prostřednictvím Inkasa a (ii) tam, kde to připadá v úvahu, Vás příjemce nebo ZUNO informovali o přesné částce budoucí platby nejméně čtyři týdny před datem odepsání částky z Vašeho ÚČTU. 7.7 Opravy ZUNO odpovídá za správnou realizaci plateb za předpokladu, že jste splnil/a všechny podmínky stanovené ve Smlouvě, v těchto VOP a právních předpisech. Na Vaši žádost vynaloží ZUNO přiměřené úsilí ke zjištění nerealizovaných nebo chybně realizovaných plateb a bude Vás o výsledku informovat ZUNO bude hradit jakékoli poplatky nebo úroky uplatněné vůči Vám v důsledku nerealizace platby zaviněním ze strany ZUNO V případě Domácí platby ZUNO opraví chybné zúčtování bez zbytečného odkladu (i) z vlastní iniciativy za předpokladu, že ZUNO uskutečnilo chybný převod prostředků na Vašem ÚČTU nebo (ii) na podnět jiného poskytovatele platebních služeb, který ZUNO upozorní na své chybné zúčtování Jestliže jste plátcem a ZUNO jako Váš poskytovatel platebních služeb odpovídá za nerealizování nebo chybné realizování Příkazu, potom Vám ZUNO nahradí bezodkladně sumu nerealizované nebo chybně realizované platby, a jestliže je to možné, zabezpečí, že na Vašem ÚČTU bude obnoven zůstatek, jako by se chybná platba neuskutečnila Jste-li příjemcem a ZUNO jako Váš poskytovatel platebních služeb odpovídá za nerealizování nebo chybné realizování platby, potom Vám ZUNO umožní bezodkladně disponovat sumou platby, a je-li to možné, připíše sumu platby na Váš ÚČET Jste-li příjemcem a přicházející platba ze zahraničí byla připsána na Váš ÚČET a zahraniční banka nebo pobočka zahraniční banky žádá ZUNO o vrácení uhrazené částky, ZUNO Vás bude kontaktovat a požádá o Váš souhlas s vrácením platby. Jestliže budete souhlasit, ZUNO je oprávněno zatížit Váš ÚČET sumou připsanou na Váš ÚČET se zpětnou platností k datu připsání platby. Ekvivalent zahraniční měny takto vrácené sumy bude záviset na směnném kurzu ke dni vrácení platby V případě chybného zúčtování nebo chybné realizace platby v důsledku zavinění na Vaší straně ZUNO neuskuteční opravu chybného zúčtování. V takovém případě jste oprávněn/a požadovat od ZUNO spolupráci při zprostředkování vrácení prostředků nebo při získání údajů potřebných ke zjištění příjemce. 7.8 paynow PayNOW je zvláštní služba pro provádění Domácích plateb. Služba paynow Vám umožní provedení Domácí platby v případě, kdy neznáte bankovní spojení příjemce platby. Vaše žádost musí obsahovat (i) nebo mobilní telefonní číslo příjemce, (ii) částku převodu a (iii) měnu. ZUNO na základě Vaší žádosti doručené prostřednictvím Online Bankingu nebo Mobile Bankingu bezodkladně kontaktuje příjemce platby se žádostí o doplnění bankovního spojení a potvrzení Domácí platby (paynow) Dohodli jsme se, že žádost o doplnění bankovního spojení zaslaná ZUNO příjemci platby bude platná po dobu 14 kalendářních dní. Pokud příjemce v této lhůtě žádost nepotvrdí, ztratí tato platnost Dohodli jsme se, že po potvrzení Domácí platby příjemcem máte možnost ve Vámi zvolené stanovené lhůtě odmítnout provedení Domácí platby (Odmítnutí). V okamžiku marného uplynutí této lhůty se Vaše žádost stává Příkazem a Příkaz se tímto momentem považuje za podaný. Domácí platba bude na účet příjemce připsána podle článku ZUNO na své stránce nebo jiným vhodným způsobem zveřejní (i) maximální limit pro Domácí platby provedené prostřednictvím paynow (Limit paynow), (ii) informace o paynow pro příjemce Domácích plateb, (iii) minimální a maximální délku lhůty pro Odmítnutí a (iv) další podmínky poskytování paynow (Pravidla paynow). 8. FINANČNÍ ÚDAJE 8.1 Úroky ZUNO bude platit úrok z prostředků uložených na ÚČTU, podúčtech SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS a VKLAD (i) v souladu s úrokovými sazbami stanovenými pro ÚČET, SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS a VKLAD tak, jak jsou zveřejněny na internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ (Úrokové sazby) a (ii) v měně příslušného ÚČTU či podúčtu. Berete na vědomí, že 14

15 ZUNO je oprávněno kdykoli změnit úrokové sazby a podmínky pro jejich stanovení pro ÚČET a SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS, tzn. úroková sazba platná v okamžiku otevření ÚČTU či podúčtů není fixní po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi ZUNO a Vámi; změna bude považována za účinnou od okamžiku zveřejnění nebo od uvedeného dne účinnosti. Úroková sazba pro VKLAD v den jeho otevření je fixována během dohodnuté doby vázanosti a aktualizovaná v Den obnovy. Úroková sazba základního vkladu na VKLADU bude aktualizovaná ke Dni obnovy a takto aktualizovaná úroková sazba bude fixovaná během nové doby vázanosti ode Dne obnovy ZUNO je oprávněno stanovit úrokové sazby pro transakce mezi Vámi a ZUNO podle situace a změn podmínek na finančních trzích. Váš souhlas nebude potřebný pro změny v Úrokových sazbách. ZUNO zveřejní změny v Úrokových sazbách v ZUNO ZÓNĚ a na své internetové stránce resp. jakýmkoli jiným vhodným způsobem podle dohody s uvedením data účinnosti změny. Změna v úrokové sazbě, která je založená na referenční úrokové sazbě, nebo změna v úrokové sazbě, která je pro Vás jako klienta ZUNO výhodnější, může být uvedena okamžitě bez povinnosti předcházejícího upozornění Úrok se počítá ode dne připsání prostředků na ÚČET, SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS nebo VKLAD do dne odepsání prostředků z příslušného ÚČTU či podúčtu. Kreditní úroky se počítají na bázi 365 dní/rok. ZUNO připíše (i) kreditní úrok z prostředků na Vašem ÚČTU na Váš ÚČET jednou měsíčně, k poslednímu kalendářnímu dni daného kalendářního měsíce, jestliže jsme se nedohodli jinak; (ii) kreditní úroky z prostředků na SPOŘENÍ se počítají na denní bázi, ZUNO připíše kreditní úrok z peněžních prostředků na SPOŘENÍ jednou denně; (iii) kreditní úroky z prostředků na SPOŘENÍ PLUS se počítají na měsíční bázi, ZUNO připíše kreditní úrok z peněžních prostředků na SPOŘENÍ PLUS jednou do měsíce, v poslední den daného měsíce, pokud jste neuskutečnil/a žádnou platbu ze SPOŘENÍ PLUS během daného měsíce nebo jestli jsme se nedohodli jinak; (iv) kreditní úrok z prostředků na VKLADU na VKLAD ke dni ukončení dohodnuté doby vázanosti VKLADU a v případě, že jste si zvolil/a VKLAD s obnovou jen základního vkladu, ZUNO převede čistý úrok z VKLADU na ÚČET ve stejné měně Berete na vědomí, že ZUNO je oprávněno stanovit individuální úrokové sazby v případě, že suma prostředků uložených na jednom ÚČTU, SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS nebo na jednom VKLADU přesáhne CZK (slovy jeden milion korun českých) nebo jinou sumu uvedenou na 8.2 Daně ZUNO vybere srážkou daň z příjmu z úroků získaných z prostředků na ÚČTU, SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS a VKLADU v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, jestliže není mezinárodními dohodami stanoveno jinak. Jste povinen/povinna poskytnout ZUNO všechny dokumenty prokazující důležité okolnosti pro stanovení výše daně z příjmu z úroků. Jestliže nedodržíte tuto povinnost a ZUNO srazí nesprávnou částku z Vašeho ÚČTU, SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS nebo VKLADU, jste povinen/povinna ZUNO nahradit jakékoli částky, které je ZUNO povinné zaplatit v důsledku úpravy daně a k jejichž úhradě nepostačuje zůstatek na Vašem ÚČTU, SPOŘENÍ / SPOŘENÍ PLUS či VKLADU a/nebo v důsledku uložení pokuty za chybné sražení sumy. 8.3 Poplatky a Ceník ZUNO zpoplatňuje své standardní produkty a služby v souladu s Ceníkem ZUNO, který je k dispozici na stránce a v ZUNO ZÓNĚ (Ceník). Berete na vědomí, že ZUNO má právo upravit a změnit Ceník pro vybrané klienty ZUNO. ZUNO je oprávněno změnit rozsah poskytovaných produktů a služeb, jakož i výši poplatků a cen za produkty a služby v Ceníku. ZUNO zveřejní jakoukoli změnu Ceníku a datum účinnosti každé změny v ZUNO ZÓNĚ a na internetové stránce nebo jakýmkoli jiným s Vámi dohodnutým způsobem. Jiné než standardní produkty a služby bude ZUNO zpoplatňovat individuálně stanovenými poplatky Poplatky budou účtovány měsíčně po poskytnutí produktu/služby, po uskutečnění jednotlivých úkonů a/nebo v jakémkoli dohodnutém čase. Měsíční poplatky za (i) AUTOPILOT, (ii) SMS PLUS a (iii) vedení KARTY Vám budou účtovány (a) za první měsíc v den aktivace těchto služeb a (b) za každý další měsíc v poslední den příslušného měsíce Kromě poplatků má ZUNO právo na náhradu nákladů právních služeb, nákladů spojených s uplatňováním svých nároků, správních poplatků a daní, jakož i na náhradu jiných nákladů spojených s transakcemi souvisejícími s Vašimi účty (jako například telefon, fax, poplatky za poštovné apod.). Těmito částkami je ZUNO oprávněno zatížit Váš ÚČET, neuhradíte-li je řádně a včas, a to i v případě, že tímto postupem dojde k Nepovolenému přečerpání dle čl. 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené Jestliže ZUNO nemůže uskutečnit Váš Příkaz z důvodu nedostatečných prostředků nebo jestliže ZUNO musí vůči Vám uskutečnit opatření v důsledku uplatnění práv třetích stran, je oprávněno účtovat Vám přiměřenou jednorázovou náhradu nákladů v souladu s Ceníkem. ZUNO je oprávněno účtovat tyto náklady ve formě jednorázové sumy bez specifikace jednotlivých částek, pokud si vysloveně nevyžádáte stanovení příslušných částek jednotlivých položek Jste povinen/povinna hradit náklady a výdaje, zejména kolky a poplatky za právní úkony, daně, poštovné, náklady na pojištění, právní poradenství, konzultační služby v otázkách správy obchodních záležitostí, telekomunikační služby, jakož i poskytování, spravování, využívání nebo uvolnění Zajištění, které vzniklo v souvislosti se vztahem mezi Vámi a ZUNO V případě, že poplatky (na které má ZUNO nárok) nejsou zaplaceny ve stanovené lhůtě z jakéhokoli důvodu, není tím dotčeno právo ZUNO na jejich vymáhání v budoucnosti. 8.4 Cizí měny a Kurzovní lístek Jestliže ZUNO pro Vás vede ÚČET v CZK i v cizí měně, platby v příslušné měně jsou připisovány na účet uvedený v Příkazu bez ohledu na to, zda je měna převodu a měna účtu stejná. ZUNO provede konverzi příslušné sumy s použitím směnného kurzu zveřejněného na (Kurzovní lístek) platného ke dni, v němž se realizuje platba v cizí měně. ZUNO je oprávněno jednostranně měnit Kurzovní lístek ZUNO je oprávněno vykonávat platby a jiné transakce v měnách odlišných od měny, v níž je veden ÚČET, podle směnného kurzu stanoveného ZUNO, platného v okamžiku zpracování platby/transakce a zveřejněného na V případě účtování poplatků na ÚČTECH/podúčtech v jiné měně než CZK se suma poplatku uvedená v Ceníku převede do měny ÚČTU/podúčtu kurzem deviza střed Berete na vědomí, že v případě, že poskytovatel platebních služeb plátce platby uskuteční platbu pro ZUNO v měně jiné než CZK, USD, GBP nebo EUR, takovéto platby mohou být odmítnuty nebo převedeny na CZK, USD, GBP nebo EUR směnným kurzem zprostředkovatelské/korespondenční banky. 15

16 8.5 Ochrana vkladů Vaše prostředky uložené na účtech v ZUNO jsou chráněny rakouským systémem ochrany vkladů, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou uveřejněny na 8.6 Inkasní oprávnění, započtení a plnění závazků ZUNO je oprávněno zúčtovat své splatné i nesplatné pohledávky vůči Vám na vrub kteréhokoli Vašeho ÚČTU či podúčtu a použít peněžní prostředky evidované na takovém ÚČTU či podúčtu na úhradu svých splatných pohledávek, a to i v případě, že je na Vašem ÚČTU či podúčtu nedostatek finančních prostředků, a takové zúčtování tedy bude mít za následek Nepovolené přečerpání dle článku 6.1 VOP nebo jeho další prohloubení, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené ZUNO je rovněž oprávněno kdykoli započíst jakékoli svoje splatné peněžité pohledávky, které má vůči Vám, proti jakýmkoli Vašim peněžitým pohledávkám vůči ZUNO, bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné, či nikoli, a bez ohledu na jejich měnu či právní vztah, ze kterého vyplývají. Započtení je možné i proti Vaší nesplatné pohledávce z titulu vedení Vašeho ÚČTU. Vaše závazky, které vzniknou v důsledku předčasného splacení pohledávky ZUNO, tím nejsou dotčeny. Nejste oprávněn/a započíst jakékoli svoje pohledávky vůči ZUNO bez předcházejícího souhlasu ZUNO ZUNO je oprávněno započíst svoje pohledávky, které má vůči Vám, proti Vašim pohledávkám vůči ZUNO v pořadí, které stanoví ZUNO. ZUNO je rovněž oprávněno započíst vzájemné pohledávky, které zatím nejsou splatné, pohledávky, které jsou promlčené, podmíněné pohledávky, pohledávky znějící na různé měny, jakož i pohledávky, které nelze uplatnit na soudu, a pohledávky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekuce. Pohledávky znějící na různé měny jsou započitatelné bez ohledu na to, zda takovéto měny jsou, nebo nejsou volně směnitelné. Informace uvedené ve výpisu z účtu jsou považovány zároveň za oznámení o započtení, čímž není dotčeno právo ZUNO kdykoli Vám oznámit započtení písemně nebo jiným způsobem V případě započtení několika pohledávek znějících na různé měny bude pro určení započitatelné výše těchto pohledávek rozhodující kurz cizí měna deviza prodej, který ZUNO uveřejní pro den, kdy se pohledávky stanou způsobilými k započtení Na základě těchto VOP jste povinen/povinna uhradit jakoukoli pohledávku ZUNO vůči Vám v plné výši. Jestliže není dohodou stanoveno jinak, ZUNO je oprávněno odmítnout částečné uspokojení svých splatných pohledávek za Vámi. Jestliže nedodržíte svoje závazky vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP, ZUNO je oprávněno prohlásit svoje pohledávky vůči Vám za okamžitě splatné Jestliže ZUNO nestanoví jinak, nejprve budou Vaše platby započítány na úhradu Vašich závazků vůči ZUNO v pořadí (i) nejdříve na příslušenství a následně jistinu jakékoli pohledávky ZUNO a (ii) na pohledávku, jejíž splnění není zabezpečeno nebo je nejméně zabezpečeno. V případě několika splatných pohledávek ZUNO za Vámi jste povinen/povinna uspokojit pohledávky v pořadí podle jejich splatností, jestliže ZUNO nestanoví jinak Jestliže den splatnosti závazku, který máte vůči ZUNO, nebo jakékoli jeho části připadne na jiný den, než je Pracovní den banky, za den splatnosti Vašeho závazku vůči ZUNO nebo jakékoli jeho části se považuje bezprostředně předcházející Pracovní den banky. 8.7 Zajištění Zajištěním se rozumí (i) ručení, (ii) zástavní právo k movitým a nemovitým věcem nebo právům a jiným majetkovým hodnotám, bytovým a nebytovým prostorům, (iii) zajištění závazku převodem práva, (iv) zajištění postoupením pohledávky, (v) jakékoli jiné ujednání, které má podobný účinek nebo účel (Zajištění) ZUNO je oprávněno požádat Vás o poskytnutí Zajištění na všechny své současné, jakož i budoucí pohledávky, včetně jejich příslušenství, které vznikly nebo vzniknou na základě našeho vztahu (včetně nároků z bezdůvodného obohacení) v přiměřené lhůtě, tj. i tehdy, když jde o pohledávky podmíněné, časově omezené nebo zatím nesplatné, a Vy jste povinen/povinna požadované Zajištění poskytnout způsobem akceptovatelným pro ZUNO Pokud ZUNO objeví nebo zjistí okolnosti, které opodstatňují zvýšené hodnocení rizikovosti nároku vůči Vám, je ZUNO oprávněno žádat o poskytnutí nebo zvýšení Zajištění v přiměřené lhůtě. Jde zejména o případy, kdy se dle hodnocení ZUNO Vaše ekonomická situace zhorší nebo existuje riziko jejího zhoršení nebo jestliže hodnota Zajištění, které bylo poskytnuto, klesla nebo existuje riziko jejího poklesu. Toto se také vztahuje na případy, kdy v době vzniku závazku nebylo požadováno žádné Zajištění. Vy nebo třetí osoba, která poskytla Zajištění, jste povinen/povinna chránit a dát pojistit předmět Zajištění pro rizika a v rozsahu akceptovatelném ZUNO a informovat ZUNO o jakémkoli snížení jeho hodnoty, pokud se nedohodneme jinak Výkon: Jestliže zajišťovaná pohledávka ZUNO není řádně a včas splněna, je ZUNO oprávněno realizovat Zajištění. Jestliže existuje vícero Zajištění zajišťujících nároky ZUNO, ZUNO rozhodne, které Zajištění vykoná, a to až do úplného splnění zajišťované pohledávky. Zajištění bude realizováno v zákonem stanovené formě a rozsahu. Výtěžek z výkonu Zajištění bude použit k vyrovnání zajišťované pohledávky, přičemž máte nárok na případný přebytek zbylý po odečtení nákladů na výkon Zajištění nebo jiných dohodnutých plateb Náklady: Náklady a výdaje související se Zajištěním a jeho realizací jdou k Vaší tíži Zajištění trvá v původním rozsahu co do jeho druhu a výše až do úplného splnění zajišťovaných pohledávek. ZUNO je oprávněno se dle vlastní úvahy vzdát Zajištění nebo jeho části i před úplným splněním zajišťované pohledávky. 9. RŮZNÉ 9.1 Jiná práva a povinnosti ZUNO ZUNO je oprávněno (a) vyrobit jakékoli množství kopií jakýchkoli dokumentů (zejména průkazů totožnosti), které ZUNO poskytnete, (b) jednostranně zavést nové / změnit aktuální určení, aktivaci a zrušení platnosti jakéhokoli Vašeho Identifikačního údaje za předpokladu, že tyto změny jsou Vám oznámeny, (c) blokovat jakýkoli Komunikační kanál v kterékoli jeho fázi v případě, že jakýkoli Váš Identifikační údaj není správný nebo úplný nebo v případě použití Komunikačního kanálu v rozporu se Smlouvou, s VOP a/nebo právními přepisy. Blokovaný Komunikační kanál může být odblokován prostřednictvím jiného Komunikačního kanálu nebo jiným způsobem, který je zveřejněn na naší internetové stránce (d) 16

17 spoléhat se v plné míře na informace, které jste ZUNO oznámil/a, (e) žádat, aby kopie dokumentů a podpisy byly ověřeny notářem nebo jiným příslušným orgánem, (f) žádat, aby jakékoli zahraniční dokumenty Vámi předložené byly úředně přeloženy do českého jazyka, (g) žádat, aby Vámi předložené zahraniční dokumenty vydané nebo potvrzené zahraničními soudy nebo úřady obsahovaly předepsané autorizační údaje (legalizaci, superlegalizaci, apostilu), (h) zhodnotit podle vlastního uvážení, zda jakékoli údaje Vámi poskytnuté jsou dostatečné a věrohodné, (i) žádat dodatečné identifikační údaje, informace a dokumenty potřebné pro provedení kontroly klienta nebo prokázání totožnosti v souladu se Zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, včetně vyžádání písemného potvrzení od jiné banky nebo finanční instituce, že jste jejím klientem, nebo žádat provedení první platby prostřednictvím účtu, který máte otevřený v jiné bance, (j) zaznamenávat Vaše telefonáty prostřednictvím Kontaktního centra, (k) postoupit nebo převést na třetí osobu svoje splatné i nesplatné pohledávky, práva, nároky nebo závazky vůči Vám, (l) odmítnout částečná plnění Vašeho závazku vůči ZUNO, (m) vyhlásit Vaše závazky za okamžitě splatné v případě porušení Vašich povinností podle Smlouvy, těchto VOP nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Vámi a ZUNO. 9.2 Vaše jiná práva a povinnosti Berete na vědomí, že (i) nemáte automatické právo na poskytnutí žádného produktu ani služby ze strany ZUNO, (ii) odpovídáte za používání Vašich produktů a služeb ZUNO v souladu se zákonem, se Smlouvou, s těmito VOP a s právními předpisy a (iii) nejste oprávněn/a používat ÚČET v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností Nejste oprávněn/a změnit Klientské číslo. Jste oprávněn/a změnit Heslo, a to kdykoli prostřednictvím Komunikačních kanálů. Jste povinen/povinna zabránit odtajnění nebo přenosu Klientského čísla a/nebo Hesla na třetí osobu a musíte Klientské číslo a Heslo chránit před odtajněním a zneužitím ze strany třetích osob. Pro komunikaci se ZUNO jste oprávněn/a používat pouze jedinečnou ovou adresu a telefonní číslo k mobilnímu telefonu, které využíváte pouze Vy. Telefonní číslo a ovou adresu, které máte registrované v ZUNO, nesmí využívat a/nebo mít v ZUNO registrované žádná jiná osoba Musíte bezodkladně (i) informovat ZUNO o všech změnách v právních skutečnostech týkajících se Vás prostřednictvím (a) formulářů přístupných v Online Bankingu, (b) Kontaktního centra, (c) notářsky ověřených dokumentů doručených na naši adresu zveřejněnou na nebo (d) jinak na základě vzájemné dohody, zejména o změně (a) Vašeho jména a/nebo příjmení, (b) adresy, (c) oprávnění jednat a (d) o změně, ztrátě nebo krádeži Vašich průkazů totožnosti, (ii) prokázat tuto změnu a (iii) požádat ZUNO o provedení příslušných změn. Plně odpovídáte za oznámení nových údajů ZUNO Jste povinen/povinna informovat ZUNO bezodkladně o skutečnosti, že prostředky uložené na jakémkoli Vašem účtu nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, jinak ZUNO neodpovídá za případně vzniklé škody Jste povinen/povinna poskytovat ZUNO potřebnou součinnost. Jste povinen/povinna poskytnout ZUNO jakékoli dodatečné informace a/nebo osobní údaje ve formě požadované ZUNO, v zájmu umožnění rozhodnutí o jakékoli Vaší žádosti nebo pro účely splnění zákonných povinností. Máte právo požádat ZUNO ve formě stanovené ZUNO a na vlastní náklady o poskytnutí informace o osobních údajích uchovávaných o Vaší osobě v databázi ZUNO V případě, že v důsledku neposkytnutí požadovaných informací či poskytnutí nepravdivých informací vznikne ZUNO škoda či jiná újma, odpovídáte za tuto škodu či jinou újmu v souladu s příslušnými právními předpisy. 9.3 Vaše záruky, prohlášení a souhlasy Prohlašujete, že jste fyzickou osobou, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a je českým daňovým rezidentem podle 2 odst. (2) ve spojení s 2 odst. (4) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašujete, že jste (a) občanem České republiky, (b) občanem členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, anebo (c) občanem státu mimo Evropskou unii, který předloží všechny doklady vyžádané ze strany ZUNO Prohlašujete, že v době podpisu Smlouvy a kdykoli během našeho vztahu (i) jste plně způsobilý/způsobilá k právním úkonům, (ii) všechny informace/dokumenty, které jste poskytl/a ZUNO, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a (iii) že jste nezatajil/a žádné informace podstatné pro ZUNO Potvrzujete, že nejste osobou se zvláštním vztahem k ZUNO. Pokud ano, jste povinen/povinna tuto skutečnost ihned oznámit ZUNO Berete na vědomí, že Identifikační údaje slouží výlučně ke komunikaci se ZUNO a k bezpečné a jednoznačné identifikaci ze strany ZUNO. Dáváte souhlas k tomu, aby transakce, které budou obsahovat Vaše Identifikační údaje, byly považovány za Vaše transakce Potvrzujete, že všechny prostředky použité k uskutečnění jakéhokoli obchodu jsou Vaším vlastnictvím a že uskutečňujete transakci svým jménem. Jestliže (i) budou použity prostředky třetí osoby k uskutečnění transakce se sumami převyšujícími limity podle právních předpisů nebo (ii) budou uskutečněny transakce jménem třetí osoby (Třetí osoba), poskytnete ZUNO písemné prohlášení s uvedením (a) jména, příjmení nebo obchodního jména, (b) rodného čísla, data narození nebo identifikačního čísla organizace (IČ), (c) adresy trvalého pobytu nebo sídla společnosti a (d) souhlasu Třetí osoby s transakcí, a to formou, kterou vyžaduje ZUNO Potvrzujete, že před uzavřením Smlouvy jste byl/a informován/a o (i) všech skutečnostech souvisejících s podmínkami obchodu včetně (a) roční procentní úrokové sazby obchodu, je-li sazba úroků dohodnutá, (b) výše a splatnosti plateb vyžadovaných ZUNO, (c) výše a splatnosti plateb ve Váš prospěch, jestliže byly sjednány, a (ii) že jste byl/a seznámen/a s následujícími dokumenty: (a) VOP, (b) Ceník, (c) Kurzovní lístek, (d) Úrokové sazby a (e) Reklamační řád (Dokumenty) Souhlasíte, aby (i) záznamy vyhotovené v souladu s ustanovením VOP (j) byly v případě potřeby použity jako důkaz, (ii) že ZUNO je oprávněno poskytovat Vám služby podle článku VOP Prohlašujete, že v souladu s 409 Obchodního zákoníku prodlužujete promlčecí dobu veškerých pohledávek ZUNO, které ZUNO za Vámi má nebo které mohou za Vámi vzniknout, na dobu 10 let. 9.4 Důvěrné údaje Jste obeznámen/a a souhlasíte s tím, že ZUNO ve svém informačním systému zpracovává údaje o Vás tvořící předmět bankovního tajemství podle Zákona o bankách a Vaše osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o ochraně osobních údajů) (Důvěrné údaje). ZUNO důsledně zachovává mlčenlivost o Důvěrných údajích Dáváte souhlas, že ZUNO je oprávněno zpracovávat Vaše Důvěrné údaje, a tedy je i poskytnout osobám uvedeným v článku (i) jen k následujícím účelům: (A) prokázání a kontrola Vaší totožnosti, (B) zhodnocení Vaší finanční situace, 17

18 (C) posouzení rizika a obezřelého podnikání banky, (D) uzavření a výkon jednotlivých obchodů s Vámi v rámci obchodních aktivit ZUNO, (E) direct marketing ZUNO a Skupiny RZB (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, ová adresa a telefonní číslo), (F) ochrana zájmů ZUNO v souladu s příslušnými právními předpisy (např. vymáhání pohledávek, uplatňování práv soudní a mimosoudní cestou), (G) správné zúčtování plateb, (H) boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, (I) rozhodnutí případného zájemce v souvislosti s postoupením pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, (J) jiné účely uvedené v Zákoně o bankách a Zákoně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a (ii) na dobu stanovenou zákonem Podpisem Smlouvy výslovně a dobrovolně souhlasíte s tím, že ZUNO může během našeho smluvního vztahu a po jeho ukončení, pokud je to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a nároků ZUNO, poskytnout Vaše Důvěrné údaje (v rozsahu bankovního tajemství jména, adresy, data narození, výše Vašich závazků včetně nezaplacených splatných závazků, informace o právních krocích vůči Vám a o zneužití platebního prostředku a jiných právními předpisy stanovených údajů) v potřebném rozsahu níže určeným osobám za účelem uvedeným v přiložené tabulce. ZUNO může poskytnout Důvěrné údaje následujícím osobám: (a) osobám, které mají majetkový podíl v ZUNO; (b) osobám, v nichž osoba splňující podmínku uvedenou v bodě a) má majetkový podíl; (c) osobám, v nichž má ZUNO majetkový podíl; (d) osobám, v nichž osoba splňující podmínku uvedenou v bodě c) má majetkový podíl; (e) osobám, v nichž osoba splňující podmínku uvedenou v bodě b) nebo d) má majetkový podíl (Skupina RZB); (f) osobám, s nimiž ZUNO spolupracuje při výkonu a zabezpečování výkonu svých činností (např. (i) osobám realizujícím platební styk, (ii) subjektům, v jejichž prospěch ZUNO poskytuje Inkaso z Vašeho ÚČTU, (iii) kartovým společnostem a společnostem, s nimiž ZUNO spolupracuje v oblasti karet, operátorům provozů akceptujících karty, RPC Regional Card Processing Centre, s. r. o. Hodžovo nám. 3, Bratislava, (iv) S.W.I.F.T. Společnosti pro světové finanční telekomunikace / Society for Worldwide Financial Telecommunication s.c., Avenue Adele 1, B-1310 LaHulpe, Belgie, a americkým vládním institucím na základě žádosti a CRISP Centralised Raiffeisen International Services 8 Payments S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei, 9-9ª Central Operational Pipera, Bukurešť, Rumunsko; (v) spolupracujícím pojišťovnám např. UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136, Praha 6, (g) osobám, pro něž ZUNO uskutečňuje zprostředkovatelské činnosti, např. spolupracujícím pojišťovnám a správcovským společnostem); (h) osobám s existujícími smlouvami se ZUNO pro podporu výkonu bankovních činností (např. tiskařské společnosti, kurýrské společnosti, správcové informačních systémů, správcové záznamů registratury, osoby spolupracující se ZUNO na základě smluv o vyslání zaměstnance uzavřených podle Zákoníku práce); (i) osobám, se kterými ZUNO konzultuje obchodní případy a/nebo které vyhledává kvůli jejich stanovisku k obchodnímu případu (např. svým auditorům, externím právním poradcům, tlumočníkům), pokud je to ze strany ZUNO považováno za potřebné; (j) společnostem, které vymáhají pohledávky ZUNO; subjektu, který vede rejstřík zástavních práv, dražebníkovi, České obchodní inspekci; (k) České národní bance a jiným centrálním a komerčním bankám, Ministerstvu financí ČR, Českému statistickému úřadu, (l) České poště, s.p., (m) Sdružení pro bankovní KARTY ČR, (n) podniku pomocných bankovních služeb odpovědnému za vedení Společného rejstříku bankovních informací na základě Zákona o bankách a jeho zpracovatelům; Na účel: (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (J) (A), (C), (D), (F), (G), (H), (J) (A), (C), (D), (F), (J) (C), (D), (F) Souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů do zemí, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany (zejména do Rakouska, Polska a Rumunska), za podmínek upravených právními předpisy Odpovídáte za správnost a úplnost jakýchkoli osobních údajů, které jste poskytl/a ZUNO, a za jejich aktualizaci. Osobní údaje třetí osoby můžete ZUNO poskytnout, jen pokud (i) máte písemný a neodvolatelný souhlas třetí osoby k poskytnutí jejích osobních údajů ZUNO v souladu s tímto článkem 9.4 VOP; v opačném případě budete povinen nahradit ZUNO případné škody, které v důsledku použití osobních údajů bez souhlasu příslušné osoby ZUNO vzniknou Berete na vědomí, že (i) jste byl/a informován/a o svých zákonných právech souvisejících se zpracováním Důvěrných údajů, zejména Vašich osobních údajů, a (ii) Vaše Důvěrné údaje mohou být zveřejněny i bez Vašeho předcházejícího souhlasu třetím osobám v souladu se Zákonem o bankách a jinými příslušnými právními předpisy Souhlasíte, aby Vás ZUNO informovalo o zpracování Vašich osobních údajů včetně všech zpracovatelů Vašich osobních údajů prostřednictvím internetové stránky Jste kdykoli oprávněn/a písemně svůj souhlas odvolat V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy o úvěru mezi Vámi a ZUNO (Smlouva o úvěru) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje včetně Vašeho rodného čísla (osobní údaje), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (Informační Memorandum). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas udělujete na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva o úvěru, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy o úvěru, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy o úvěru, pokud finanční závazky ze Smlouvy o úvěru zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil/a s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu Vás rovněž ZUNO informovalo, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na na klientském centru provozovatele BRKI nebo internetových stránkách Souhlasíte s tím, aby: 1. ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo; 2. ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ: (dále jen Sdružení (F), (J) (A), (B), (C), (D), (F), (G), (H), (J) (o) příjemcům plateb a jejich poskytovatelům platebních služeb; (A), (D), (G), (H) (p) subjektům, které vykonávají marketingové aktivity pro ZUNO; (E) (r) zájemcům o postoupení pohledávky a osobám spolupracujícím se zájemcem či určeným zájemcem o postoupení pohledávky v souvislosti s rozhodováním o nabytí pohledávky. (I) 18

19 SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen Registr FO ) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů; 3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti; 4. Sdružení SOLUS Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou online dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení; 5. ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO; 6. všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají; Účelem zpracování osobních údajů je: (a) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO; (b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (c) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně, a (d) ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS. Doba trvání souhlasu: Tento souhlas udělujete na dobu šesti měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších tří let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení: Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) a nárocích ( 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Prohlašujete, že jste byl/a informován/a, že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na na informační lince Sdružení SOLUS a na 9.5 Vaše odpovědnost Jestliže jako majitel účtu máte zůstatek na ÚČTU v cizí měně, jste plně zodpovědný/zodpovědná za jakoukoli ztrátu vyplývající ze změn výměnných kurzů ovlivňujících hodnotu celkového zůstatku na ÚČTU Pokud není stanoveno jinak, jste povinen/povinna snášet ztráty až do výše odpovídající částce 150 EUR, které souvisejí se všemi neautorizovanými platbami v důsledku použití ztraceného nebo odcizeného Identifikačního údaje / platebního prostředku nebo zneužití Identifikačního údaje / platebního prostředku neoprávněnou osobou v důsledku Vašeho zanedbání ochrany těchto Identifikačních údajů / platebních prostředků Jestliže však byla neautorizovaná platba způsobena Vaším podvodným jednáním, úmyslným neplněním svých povinností předepsaných Smlouvou, těmito VOP nebo příslušnými právními předpisy nebo nedodržením těchto povinností v důsledku hrubé nedbalosti (např. nedodržením povinností podle článku VOP a VOP), odpovídáte za všechny ztráty v plné výši Po doručení Žádosti o blokování KARTY nebo jiného platebního prostředku nejste odpovědný/odpovědná za výběr prostředků z ÚČTU prostřednictvím ztracené, ukradené nebo zneužité KARTY (příp. jiného platebního prostředku) pouze za předpokladu, že škoda nebyla způsobena podvodným způsobem Vámi. 9.6 Odpovědnost ZUNO ZUNO odpovídá jen za škody (nezahrnující ušlý zisk ani jakoukoli nemajetkovou újmu), které způsobí. Za jakoukoli škodu, která vznikne v důsledku chyby nebo opomenutí z Vaší strany, jste odpovědný/odpovědná Vy, pokud není uvedeno jinak. Jste povinen/povinna nahradit škody vzniklé ZUNO v důsledku porušení kterékoli Vaší povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu se ZUNO. Princip objektivní odpovědnosti se na nás neaplikuje ZUNO neodpovídá za škody nebo jiné následky, které byly zapříčiněny: (a) falšováním nebo nesprávným vyplněním příkazů k úhradě nebo jiných dokumentů, (b) neuskutečněním transakce z důvodu nedostatku prostředků na ÚČTU nebo chyb v Příkazu, (c) falšováním nebo úpravou průkazu totožnosti a/nebo jiných dokumentů, (d) neohlášením ztráty nebo odcizení průkazů totožnosti ZUNO, (e) změnou nominální hodnoty platebních prostředků, (f) přijetím jednání osob, které jsou považovány za oprávněné jednat ve Vašem jménu podle předložené identifikace a/nebo jiných dokumentů, (g) použitím Identifikačních údajů a/nebo platebního prostředku třetí osobou, (h) Vaším jednáním v rozporu se Smlouvou, těmito VOP či právními předpisy, (i) v dalších případech sjednaných mezi ZUNO a Vámi a v případech stanovených právními předpisy ZUNO neodpovídá za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním KARTY, jestliže (i) byl použit Váš PIN kód nebo (ii) kvůli okolnostem, které nemůže ZUNO ovlivnit, např. při odmítnutí nebo nesprávné autorizaci v důsledku selhání zpracovatelského systému autorizačního centra nebo telekomunikačních linek, výpadku dodávky elektrického proudu, selhání bankomatu apod. ZUNO též neodpovídá za žádné škody vzniklé Vám v případech, kdy Obchodník využije svoje právo vůči Vám v souladu se smluvními nebo obchodními podmínkami, které byly mezi Vámi dohodnuty (zejména transakce za objednané zboží a služby, které nebyly Vámi náležitě zrušeny v souladu se smlouvou s Obchodníkem) ZUNO neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s jakýmikoli náležitě ohlášenými nebo plánovanými odstávkami zpracovatelského systému autorizačního centra nebo Komunikačních kanálů. Odstávky ohlášené v dostatečném časovém předstihu prostřednictvím internetové stránky ZUNO nebo jiným prokazatelným a vhodným způsobem jsou považovány za náležitě ohlášené nebo plánované odstávky ZUNO neodpovídá za chyby vzniklé při provozu Komunikačních kanálů (např. vstup třetí osoby do probíhajícího telefonického spojení s Kontaktním centrem). Jste si vědom/a toho, že komunikaci se ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů zprostředkovává operátor třetí strany. Škody způsobené technickými poruchami ze strany těchto operátorů jsou ve výlučné odpovědnosti strany, která porušila svoje závazky. 9.7 Postoupení Souhlasíte s tím, že je ZUNO oprávněno postoupit jakékoli svoje splatné i nesplatné pohledávky, které má ZUNO vůči Vám Nejste oprávněn/a postoupit jakékoli svoje pohledávky vůči ZUNO bez předchozího souhlasu ZUNO. 19

20 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Náš vztah Vztahy mezi Vámi a ZUNO se řídí (a) příslušnými smlouvami uzavřenými mezi ZUNO a Vámi, (b) obchodními podmínkami příslušného produktu nebo služby (jsou-li aplikovatelné), (c) těmito VOP a (d) všeobecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v tomto uvedeném pořadí Zrušení Smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. ZUNO a Vy jste oprávněni kdykoli ukončit vzájemný smluvní vztah, a to zcela nebo jen zčásti. Smlouva může být ukončena na základě (i) vzájemné dohody, (ii) výpovědi Vaší nebo ZUNO bez uvedení důvodu, (iii) odstoupením od Smlouvy ze strany Vaší nebo ZUNO a (iv) zrušením Vašeho posledního ÚČTU v ZUNO K ukončení Smlouvy mezi ZUNO a Vámi může dojít na základě vzájemné dohody okamžitě nebo ke sjednanému datu po vyrovnání všech Vašich závazků včetně takových, které vyplývají z jiných dohod uzavřených mezi ZUNO a Vámi K ukončení Smlouvy nebo její části může dojít rovněž na základě Vaší písemné výpovědi nebo písemné výpovědi ZUNO, jež bude v případě, že to právní předpisy umožňují, doručena druhé straně prostřednictvím Komunikačních kanálů, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď bude u ZUNO uchována na trvalém nosiči dat. V případě Vaší výpovědi počíná výpovědní doba běžet ode dne doručení výpovědi ZUNO a končí uplynutím 30 dní po doručení výpovědi. V případě výpovědi ZUNO počíná výpovědní doba běžet ode dne, kdy Vám bude doručena výpověď, a končí uplynutím dvou měsíců po doručení výpovědi V případě, že porušíte Vaše povinnosti vyplývající ze Smlouvy, VOP a jiných dokumentů, jimiž jste vůči ZUNO vázán/a, a v případě porušení právních předpisů je ZUNO oprávněno okamžitě odstoupit od Smlouvy. ZUNO je dále oprávněno odstoupit od Smlouvy v případě (i) zhoršení Vaší finanční situace, v důsledku čehož bude dle uvážení ZUNO ohroženo plnění Vašich povinností vůči ZUNO; (ii) poskytnutí nepravdivých informací nebo zamlčení podstatných informací potřebných k uzavření a pokračování smluvního vztahu; (iii) neplnění Vašich povinností poskytnout, doplnit nebo zvýšit Zajištění; (iv) neuskutečnění žádné transakce na ÚČTU po dobu nejméně jednoho roku; (v) Nepovoleného přečerpání na některém z Vašich ÚČTŮ bez souhlasu ZUNO, přičemž Vy jste nevyrovnal/a záporný zůstatek ve stanovené lhůtě; (vi) opakovaného porušení Smlouvy, VOP nebo jiných našich dohod; (vii) existence důvodného podezření, že jste jednal/a v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy nebo jste je obcházel/a nebo jste jednal/a v rozporu s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku; (viii) že se ZUNO dozví o Vašem úmrtí a zůstatek na některém Vašem ÚČTU klesne pod stanovené minimum; (ix) že jste použil/a ÚČET na podnikatelské účely; (x) zahájení insolvenčního řízení; (xi) že byl na Vás podán návrh na exekuci nebo výkon rozhodnutí nebo když (xii) jste nesouhlasil/a se změnou těchto VOP; (xiii) existuje důvodné podezření, že jste přestal/a splňovat podmínky podle článku ZUNO Vás bude informovat o (a) odstoupení od Smlouvy, (b) datu účinnosti zrušení Vašich ÚČTŮ a (c) zrušení produktů a služeb s nimi souvisejících prostřednictvím Komunikačních kanálů a zároveň i oznámením/zaznamenáním na trvalém nosiči dat Důsledky zrušení Smlouvy Po zrušení Smlouvy (i) ZUNO zruší všechny Vaše ÚČTY a s nimi související produkty a služby za předpokladu, že byly splněny podmínky (jak jsou definovány v článku 6.4 VOP), (ii) ZUNO naloží se zůstatkem podle článku VOP, (iii) všechny Vaše závazky vůči ZUNO zůstávají platné, (iv) budete povinen/povinna zbavit ZUNO všech závazků, které za Vás ZUNO převzalo, a splnit všechny takové závazky a (v) se zruší všechny dohody uzavřené podle Smlouvy a těchto VOP Tyto VOP zůstávají platné i po zrušení Smlouvy, dokud nebudou všechna naše vzájemná práva a všechny naše vzájemné povinnosti úplně a řádně splněny Rozhodné právo, řešení sporů a jazyk Všechny právní vztahy mezi Vámi a ZUNO se budou řídit českým právním řádem, zejména Obchodním zákoníkem a jinými příslušnými právními předpisy v rozsahu, v jakém nemění účel a/anebo záměr vyjádřený ve Smlouvě, kromě jejich kogentních ustanovení. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, tímto sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1. Celá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce, kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto VOP mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi bude mít přednost české znění Změny V zájmu zlepšení kvality Vám poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právní úpravy a také s ohledem na obchodní politiku ZUNO je ZUNO oprávněno měnit tyto VOP a další smluvní dokumenty. ZUNO je v takovém případě povinno navrhnout Vám změnu VOP či jiných smluvních dokumentů prostřednictvím Komunikačních kanálů nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má změna VOP či jiných smluvních dokumentů nabýt účinnosti. ZUNO s Vámi sjednává nevyvratitelnou domněnku, že jste návrh na změnu VOP či jiných smluvních dokumentů přijal/a, jestliže Vám ZUNO tuto změnu navrhlo ve shora uvedeném termínu, v návrhu Vás informovalo o Vašem právu vypovědět Smlouvu a o důsledcích neodmítnutí návrhu v níže uvedené lhůtě a Vy jste návrh na změnu VOP či jiných smluvních dokumentů před nabytím účinnosti této změny prostřednictvím Komunikačních kanálů neodmítl/a. Jestliže jste návrh na změnu VOP či jiných smluvních dokumentů odmítl/a, máte právo Vaši Smlouvu do dne účinnosti změny bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět ZUNO je oprávněno provést jednostrannou změnu obchodního názvu nebo produktu či služby, o které je povinno Vás informovat vhodným způsobem bez zbytečného odkladu. Změna obchodního názvu produktu nebo služby nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy, proto takovou změnu Vy a ZUNO nepovažujeme za změnu Smlouvy Definice Význam pojmů s velkým začátečním písmen použitých v těchto VOP najdete v následujících ustanoveních: AUTOPILOT (2.4.1), Bankomat (3.5.1), Bezkontaktní platby (3.5.5), Blokování KARTY z podnětu ZUNO (3.10.1), Kontaktní centrum (4.1.3), Ceník (8.3.1), Datum realizace (7.2.5), Datum ukončení platnosti (3.4.2), Den obnovy (2.5.4), Denní limit (7.1.2), Doba dočasného blokování (3.10.2), Dokumenty (9.3.6), Domácí platby (7.4.2), Důvěrné údaje (9.4.1), Heslo (5.3.3), Identifikační údaje (5.3.3), Inkaso (7.6.1), Interní platby (7.4.1), KARTA (3.1.1), Klientské číslo (5.3.3), Komunikační kanály (4.1.1), Kurzovní 20

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank.

PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank. I. Předsmluvní informace o kartě elektronických peněz pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dále také předplacená karta nebo dárková karta ) vydané jako platební prostředek pro drobné

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaném v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního rejstříku vedeného

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více