Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika"

Transkript

1 Školský vzdelávací program Učebné osnovy Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka 1, Martin Matematika 2. ročník 3. ročník 4. ročník Štátny/školský 4/1 3/2 3/2 vzdelávací program SPOLU Poznámka V druhom ročníku sme posilnili časovú dotáciu o 1 hodinu, v treťom a štvrtom ročníku o 2 hodiny. Dôvodom na posilnenie je možnosť vo väčšej miere využívať precvičovanie učiva prostredníctvom hier, využívania prostriedkov IKT a možnosť riešiť viac aplikačných úloh. Väčším počtom hodín je zároveň umožnené zvládnutie učiva aj slabšie prospievajúcim žiakom. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU MATEMATIKA Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na vyuýžívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa: elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.), vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.

2 Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do , pri počtových výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať. V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality. Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať ju. Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa na 1. stupni ZŠ bude objavovať len v podobe úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU MATEMATIKA Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: - Presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodné využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh. - V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov. - Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore. - Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. - Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti.

3 - Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať žiakom dennú prax. - Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. - Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. - Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. - Efektívne využívať prvky jazykovo integrovaného vyučovania inovatívnej metódy CLIL. - Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom. - V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť. Rozvíjajúce ciele: 1. Využívanie osvojených pojmov, postupov, matematickej symboliky, tabuliek, grafov, diagramov a algoritmov pri riešení úloh spolu s použitím materinského a odborného jazyka 2.Rozvíjať numerické zručnosti žiakov spamäti, písomne aj na kalkulačke 3. Rozvíjať zručnosti žiakov pri práci s IKT 4. Rozvíjanie priestorovej orientácie žiakov 5.Riešením úloh a problémov budovať vzťah medzi matematikou a realitou, využitím induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie 6. Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie 7. Získavanie zručností v procese učenia, aktivite a samostatnému učeniu sa 8. Upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov 9.Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, poznávanie hodnôt vytvorených Slovenskom aj inými európskymi štátmi Organizačné formy a metódy vyučovania Okrem klasických metód a foriem práce využívať nové, moderné a motivujúce metódy a formy práce pri prezentovaní a osvojovaní učiva. Metódy: Induktívne, analytické a syntetické metódy, analógie, programové vyučovanie v interaktívnych PC programoch, interaktívnej tabuli, riešenie problémov, tvorba projektov, praktická činnosť s kalkulačkou, projektové vyučovanie, modelovanie reálnych situácií, mapa mysle, braimstorming, tvorivé a zábavné úlohy, učenie hrou. Formy práce: samostatná práca, práca vo dvojiciach, tímová práca, práca na PC a interaktívnej tabuli. Hodnotenie

4 Spôsob hodnotenia a klasifikácie 2. ročník 3. ročník 4. ročník klasifikácia klasifikácia klasifikácia V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia. Hodnotenie verbálnym komentárom s cieľom povzbudenia k ďalšej práci Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame: z Metodických pokynov č.22/2011 z na hodnotenie žiakov ZŠ, príloha č.2 k MP Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, porovnateľné s vopred stanovenými kritériami. Hodnotenie je pedagogicky zdôvodnené, odborne správne a doložiteľné. Pri hodnotení učiteľ vždy uplatňuje primeranú náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, ktorého hodnotí. Priebežným hodnotením vyučujúci posudzuje, do akej miery žiak dosiahol kľúčové kompetencie a ciele základného vzdelávania stanovené v rámcovom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie, do akej miery naplnil očakávané výstupy a do akej miery naplnil konkretizované výstupy učebných osnov vyučovacieho predmetu v danom ročníku, stanovené v školskom vzdelávacom programe.na získavanie podkladov na hodnotenie vyučujúci vyberá vhodné nástroje hodnotenie uvedené v učebných osnovách vyučovacieho predmetu školského vzdelávacieho programu. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Stupne hodnotenia prospechu: Pri klasifikácii prospechu známkou sa používa stupnica stupeň slovné vyjadrenia 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Podľa percentuálneho dosiahnutia bodov sa známka stanovuje nasledovne: % hodnotenie známka výborný chválitebný dobrý dostatočný nedostatočný 5

5 Časový rozsah výučby Ročník Škola Stupeň vzdelania Názov ŠkVP Dĺžka štúdia Vyučovací jazykdenná Forma štúdia 4 hodiny ŠVP+ 1 hodina ŠkVP = 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne druhý ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin ISCED 1 4 roky Slovenský jazyk Učebné osnovy v 2. ročníku Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie učiva z 1. ročníka 10/5 Priraďovanie počtu Porovnávanie Usporiadanie čísel Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 Geometrické útvary Priraďovanie počtu k danému číslu a naopak. Porovnávanie - o koľko viac, o koľko menej. Usporiadanie čísel od najmenšieho po najväčšie a naopak. Automatizácia sčítania a odčítania bez prechodu cez 10. Rovinné a priestorové geometrické útvary. Žiak sa vie samostatne orientovať v numerácii v obore do 20. Vie pohotovo spamäti všetky spoje sčítania a odčítania bez prechodu cez 10. Vie identifikovať( rozoznať, pomenovať) geometrické tvary, trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik, guľa, kocka, valec. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 23/5 Vytváranie prirodzených čísel v obore do /3 Sčítanie dvoch jednociferných čísel Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla Grafické znázornenie. Algoritmus sčítania dvoch jednociferných čísel s prechodom cez 10 a odčítania jednociferného čísla od dvojciferného čísla do 20. Sčítanie a odčítanie do 20 s dôrazom na automatizáciu. Žiak vie spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s prechodom cez 10 do 20. Vie utvoriť k adekvátnej situácii aspoň 1 príklad sčítania a odčítania, použiť komutatívny zákon. Má zručnosť pri praktickom využívaní sčítania a odčítania, rozkladu a doplnenie sčítancov. Numerácia do 100 Prirodzené čísla Počítanie počtu vecí,.., po jednom, po dvoch, po desiatich, utváranie skupín vecí,... o danom počte. Čítanie a písanie čísel Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako). Sporenie a investovanie-vytváranie Žiak vie určiť, priradiť počet predmetov vecí k danému číslu v obore , vie vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad, čítať a písať čísla Vie porovnať čísla do 100 pomocou znakov,,. Orientuje sa v číselnom rade do 100. Vie riešiť úlohy na vzťahy viac, menej, rovnako.

6 predstáv o investícii výdavky na domácnosť,-fig Geometria 20/5 Telesá Bod, priamka, úsečka Rysovanie Meranie dĺžky Jednotka centimeter, decimeter, meter Porovnávanie úsečiek podľa dĺžky Budovanie telies z kociek. Pojmy bod, priamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Meranie dĺžky úsečky Vyvodenie jednotiek cm, dm, m. Porovnávanie dĺžky úsečiek, prenášaním, meraním. Žiak vie budovať telesá z kociek podľa vzoru, obrázka. Vie rysovať bod, priamku, úsečku. Vie vyznačiť bod, úsečku na priamke. Pozná meracie prostriedky a ich jednotky (žiacke a školské pravítko), samostatne ich používa aj v praktických meraniach. Vie odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na cm. Rozlišuje jednotky cm, dm, m. Vie porovnať úsečky podľa ich dĺžky. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do /11 Sčítanie a odčítanie jednociferného čísla bez prechodu cez 10 do 100 Sčítanie a odčítanie celých desiatok do 100 Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 do 100 Grafické znázornenie. Algoritmus sčítania a odčítania v obore do 100. Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel. Počítanie spamäti. Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi- zdroje príjmov-fig Plánovanie a hospodárenie s peniazmi- Hra na domácnosť -FIG Sporenie a investovanie-ako sa kupuje dom, alebo auto-fig Žiak vie spamäti všetky spoje sčítania a odčítania do 100. Vie utvoriť k adekvátnej situácii aspoň 1 príklad sčítania a odčítania, používa komutatívny zákon. Má zručnosť pri praktickom využívaní sčítania a odčítania, rozkladu a doplnenie sčítancov. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 15/3 Slovné úlohy Posúdenie pravdivosti tvrdení Riešenia priamo a nepriamo sformulovaných úloh Postupnosť Tabuľka, diagram Skúsenostná interpretácia možného a nemožného Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie o ich pravdivosti. Riešenie priamo a nepriamo sformulovaných slovných úloh. Sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov, čísel. Pozorovanie jednoduchej symetrie v prírode a na geometrických tvaroch. Zápis a usporiadanie skúsenostných údajov do tabuľky a ich znázornenie na diagrame. Cvičenia na posúdenie možného a nemožného. Rozširujúce učivo Riešenie Žiak využíva matematické zručnosti pri Žiak vie vyriešiť pomocou ilustračného obrázka alebo jednoduchého nákresu, textu jednoduchú slovnú úlohu. Vie vytvoriť záznam textovej súvislosti číslami a počtovými výkonmi. Vie rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických výrokov.

7 4/1 Zaujímavé a tvorivé úlohy. Práca s učebnými programami na PC divergentných úloh hrou. Riešenie úloh v tíme. riešení praktických činností. Vie samostatne spúšťať a pracovať aspoň v jednom edukačnom CD-ROM. Poznámka: Počet hodín: ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne Charakteristika predmetu V 2. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o 1 hodinu, ktorú využijeme na riešenie zaujímavých a zábavných matematických úloh, na dôslednejšie precvičenie a utvrdenie učiva a prípravu na matematické súťaže. Rozvíjajúce ciele: - využívať pochopené a osvojené pojmy - rozvíjať numerické zručnosti - získavať skúseností s významom matematizácie reálnej situácie - poznávať a používať prostriedky IKT - budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou - rozvíjať matematické nazeranie - upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov Metódy a formy práce - metóda názorného príkladu - metóda nastolenia problému - demonštračné metódy - samostatná práca žiakov - skupinová práca žiakov - práca s výpočtovou technikou - práca s tvorivými pracovnými listami - didaktické hry - práca s názornými pomôckami - dramatizácia Učebné zdroje Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník ZŠ, internet, multimediálne edukačné CD: Alík Veselá matematika, Ferdo Pomôcky Sada europeňazí, dataprojektor, PC, kartičky s číslami, číselná os, stavebnica, tvorivé pracovné listy, makety dopravných značiek, modely priestorových telies Hodnotenie predmetu: klasifikácia Prierezové témy predmetu Environmentálna výchova: Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do ochrana prírody, domáce zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia, Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá, jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín Multikultúrna výchova: Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač Mediálna výchova: Sčítanie a odčítanie do 100 /knižnica, počítač

8 Osobnostný a sociálny rozvoj: Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie Dopravná výchova: Sčítanie a odčítanie do 20, správanie v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria, cesta do školy Ochrana života a zdravia: Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie, Veľká noc Finančná gramotnosť 1. Človek vo sfére peňazí Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb. Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s vecami, hospodárneho správania sa vo svojom okolí ( domácnosť, škola, obec). Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100, riešenie aplikačných úloh. 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb príjem a práca Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Čiastková kompetencia 3: Identifikovať zdroje osobných príjmov. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy človeka. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100. Riešenie aplikačných úloh. 4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. Čiastková kompetencia 2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia. Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100. Riešenie aplikačných úloh. Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe.

9 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100. Riešenie aplikačných úloh. Časový rozsah výučby Ročník Škola Stupeň vzdelania Názov ŠkVP Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 3 hodiny ŠVP+ 2 hodiny ŠkVP = 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne tret ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin ISCED 1 4 roky denná Učebné osnovy v 3. ročníku Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Žiak vie pohotovo počítať po 2,3,4,5,..., chápe násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov, vie násobiť a deliť do 20, vie spamäti všetky spoje násobenia a deleniazavedenie násobenia. Súvislosť medziopakovanie do 20. Vie zväčšiť a zmenšiť dané číslo násobením a delením niekoľkokrát, vie násobiť a deliť 1, vie násobiť 0, vie,že 0 sa nedelí. Chápe princíp násobenia, v závislosti od poradia činiteľov, vie v obore do 20 riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie, vie matematizovať primerané reálne situácie, vie overiť správnosť riešenia a formulovať odpoveď. Vie odčítať od Orientácia v číselnom rade Usporiadanie čísel do 100. Porovnávanie čísel Pojmy sčítania a odčítania Geometria Orientácia v číselnom rade od 0 po100. Usporiadanie. sčítanie a odčítanie v obore do 100. Porovnávanie čísel. Pojmy : sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ a rozdiel. Vytváranie skupín podľa daného pravidla : predmet, skupina predmetov, vlastnosť, dvojica,trojica, symbol, systém... Geometria : Rovné a krivé čiary. Geometrické útvary / trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh /. Bod, priamka, úsečka. Bod leží/ neleží na priamke. Meranie dĺžky úsečky v cm, mm. Žiak :spamäti sčituje a odčituje čísla do 100, vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne, utvára skupiny predmetov podľa pravidla, vie vytvárať rôzne skupiny predmetov po dvoch, troch manipulatívnou činnosťou symbolmi na základe spoločnej /prípadne rozdielnej/ charakteristiky, znaku, vlastnosti... Vie si vytvoriť systém pri vypisovaní možností, vie nakresliť krivú čiaru, narysovať rovnú čiaru, pozná priestorové a rovinné geometrické útvary, vie odmerať dĺžku úsečky v mm a cm, vie narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm

10 daného čísla niekoľko rovnakých čísel, chápe súvislosť medzi odčítaním a delením rovnakých menšencov a delením,vie deliť na rovnaké časti násobením a sčítaním. Nácvik násobenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie slovných úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20. Slovné úlohy na priamu úmernosť /ako propedeutika / v obore do 20. Hodnota ľudskej práce a peňazí FIG učiva z 2. ročníka 10/10 Vytváranie prirodzenýchzave denie násobenia a delenia čísel v obore do /10 Slovné úlohy na násobenie a delenie Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 13/10 Prirodzené čísla do Porovnávanie Slovné úlohy na porovnávanie Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodze- ných čísel oboru do Zobrazenie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a och zaokrúhľovanie na desiatky, stovky. Propedeutika Žiak pozná obsahovú a formálnu stránku prirodzených čísel v obore do a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie. Vykonáva spamäti, písomne základné počtové výkony a využíva komunikatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov. Zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov

11 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do /16 Geometria 20/14 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 13/6 rozvoja prirozeného čísla v desiatkovejsústave. Číselná os. Nerovnice /propedeutika/. Slovné úlohy na porovnávanie v obore do Fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti FIG. Vytvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km. Jednotky dĺžky mm, cm, dm,m, km a ich premieňanie Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do Slovné úlohy Dĺžka úsečky Rysovanie priamok a úsečiek Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti Propedeutika kombinatoriky Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom. Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky. Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh, príklady finančných rozhodnutí(sporenie,nákup)fig. Tvorenie textov k numerickým príkladom. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh. Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom. Meranie dĺžky úsečky v mm a cm. Meranie väčších vzdialeností: približne /napr. krokmi/ - s presnosťou na metre Odhad dĺžky: - kratšej v centimetroch - dlhšej v metroch Základné zásady rysovania. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Stavba telies z kociek na základe plánu /obrázka/. Kreslenie plánu stavby kociek. Úlohy na propedeutiku kombinatoriky /vytváranie všetkých možných skupín predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch manipulatívnou činnosťou a symbolmi/. Vytváranie skupín podľa daného a objaveného pravidla. Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti / pozorovanie istých udalostí, možných ale neistých Žiak vie sčítať aj odčítať jednoduché príklady spamäti, riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy daného typu. Vie overiť správnosť riešenia a formulovať odpoveď. Vie matematizovať primerané reálne situácie, sčitovať a odčitovať písomne čísla do bez prechodu, aj s prechodom, sčítať a odčítať pomocou kalkulačky, vie riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Rieši slovné úlohy s neprázdnym prienikom Žiak rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu. Vie vymenovať, opísať a narysovať základné rovinné útvary, rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach Žiak získa prostredníctvom hier a manipulatívnych činností skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria - v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav. Žiak zaznamenáva počet určitých udalostí,

12 udaslostí a nemožných udalostí. Nepriamo sformulované slovné úlohy. Pojem záručný list, reklamách FIG.Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi. Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou. znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí jednoduché závery. Vie posúdiť výrokom v jednoduchých prípadoch zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu pravdivú hodnotu,vie doplniť neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé /nepravdivé/ tvrdenia Poznámka: Počet hodín: ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne Charakteristika predmetu V 3. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o 2 hodiny. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Žiaci budú riešiť rôzne problémové matematické úlohy, hlavolamy a logické hádanky. Rozvíjajúce ciele: - rozvíjať logické myslenie žiakov - získavať skúseností s významom matematizácie reálnej situácie - poznávať a používať prostriedky IKT - budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou - upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti Žižkov - presne používať materinský a odborný jazyk (s ohľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku - vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. - rozvíjať manuálne zručnosti práca s kružidlom, rysovanie Metódy a formy práce - metóda názorného príkladu - metóda nastolenia problému - samostatná práca žiakov - skupinová práca žiakov - demonštračné metódy - práca s výpočtovou technikou - práca s tvorivými pracovnými listami - didaktické hry - práca s názornými pomôckami Učebné zdroje Učebnica Matematika pre 3. ročník, pracovný zošit Matematika pre 3. ročník ZŠ, internet Pomôcky Tvorivé pracovné listy, sada europeňazí, dataprojektor, PC, číselná os, stavebnica, makety dopravných značiek, modely priestorových telies Hodnotenie predmetu: klasifikácia Prierezové témy predmetu Environmentálna výchova: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do , Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do , Multikultúrna výchova: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Mediálna výchova: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 100, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do

13 Osobnostný a sociálny rozvoj: Vytváranie prirodzených čísel v obore do , Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Dopravná výchova: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do , Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Geometria rysovanie kružníc (doprav. značky Zákaz vjazdu, Prikázaný smer jazdy...) Ochrana života a zdravia: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do , Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Geometria - meriame triedu, budovu školy Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie - Vianoce a Veľká noc na Turci Finančná gramotnosť Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Riešenie aplikačných a rozvíjajúcich úloh na špecifické matematické myslenie. Časový rozsah výučby 3 hodiny ŠVP+ 2 hodiny ŠkVP = 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne Ročník štvrtý Škola ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin Názov ŠkVP Stupeň vzdelania ISCED 1 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Učebné osnovy v 4. ročníku Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie učiva z 3. ročníka 12/8 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore násobilky 25/17 Číselný rad od 0 po Porovnávanie čísel Násebenie a delenie v obore do 20 Geometria: Rovinné útvary Meranie dĺžky Násobenie a delenie v obore násobilky do 100 Propedeutika zlomkov Slovné úlohy na násobenie a delenie Orientácia v číselnom rade od 0 po Usporiadanie. sčítanie a odčítanie v obore do Porovnávanie čísel. Pojmy :sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ a rozdiel. Násobenie a delenie v obore do 20. Geometria : Rovinné útvary (kruh, kružnica, trojuholník, štvoruholník a telesá z kociek).. Meranie dĺžky v teréne Násobenie a delenie v obore násobilky. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Počítanie spamäti. Automatizácia Spojov. Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100. Komutatívnosť násobenia (propedeutika). Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Násobenie a delenie ako Žiak sčituje a odčituje čísla do 1 000, vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne, pozná priestorové a rovinné geometrické útvary, vie odmerať dĺžku v m a krokoch. Násobí a delí v obore násobilky, vie riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie Žiak vie počítať spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky do 100, vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Ovláda algoritmus násobenia, vie spamäti násobiť a deliť desiatimi a stomi. Násobí a delí na kalkulačke. Žiak rozlišuje a správne používa počtové operácie v úlohách s pojmami

14 Sčítanie a odčítanie v obore do /20 Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Sčítanie a odčítanie v obore do spamäti Počítanie so zaokrúhľovanými číslami Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do Jednoduché nerovnice vzájomne opačné matematické operácie(propedeutika). Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom. Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d (aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka). Tvorenie textov k numerickým príkladom. Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Nepriamo sformulované slovné úlohy.príklady míňania peňazí u predchádzajúcich generácií FIG. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100. Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do spamäti. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do s využitím kalkulačky. Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. Skúška správnosti riešenia. Riešenie slovných úloh. Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore do Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel. Porovnávanie cien jedného výrobku v rôznych obchodoch FIG. Riešenie jednoduchých nerovníc. koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej, chápe súvislosť medzi násobením a delením. Vie riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie a jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu: 1. určiť súčet rovnakých sčítancov, 2. zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100: 1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na) 2. Delenie podľa obsahu 3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát Vvie riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie podielom. Dokáže riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a+ a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d. Vie matematizovať primerané reálne situácie, vie riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika) a nepriamo sformulované slovné úlohy. Dokáže tvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100, vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď Žiak vie zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa Žiak pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania a vie ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Vie písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do ,vie spamäti sčítať a odčíta prirodzené čísla v obore do v jednoduchých prípadoch. Sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do na kalkulačke. Vie sčítať a odčítať primerané troj- a štvorciferné čísla spamäti. Sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky. Žiak chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním, sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie, vie približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Vie urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do Vie riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do a všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do Vie riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania, samostatne zapisuje postup riešenia slovnej úlohy. Vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď, vie zostaviť zápis k slovnej úlohe, matematizuje a znázorňuje primerané reálne situácie,

15 Geometria a meranie 20/13 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti Obvod štvorca a obdĺžnika Súčet a rozdiel dĺžok úseček Násobok dĺžky úsečky Rysovanie trojuholníka Obvod trojuholníka Kružnica a kruh Jednotky dĺžky Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu Kreslenie plánov stavieb z kociek. Pravdivé a nepravdivé výroky Stĺpcové diagramy Aritmetický priemer Slovné úlohy Rysovanie základné zásady rysovania. Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc susedných strán. Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Násobok dĺžky úsečky. Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a strán. Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre. Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným stredom a polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice. Premieňanie jednotiek dĺžky. Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie plánov stavieb z kociek. Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika). Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Predstava o vlastnom sporení vie riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac). Žiak vie riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu: 1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. 2. Dané číslo zmenšiť o... (o niekoľko menej). 3. Porovnávanie rozdielom. Rieši zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a b c, a (b + c), (a + b) c, a + (a + b), a + (a b) Žiak má osvojené základné zásady pri rysovaní (čistota, presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní). Vie vyznačiť body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare), vie narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju. Označuje strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.). Žiak pozná vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vie ich charakterizovať Vie narysovať štvorec (obdĺžnik) v štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán), vie vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek, vie vypočítať násobok dĺžky úsečky, vypočíta a vie zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. Vie narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenúva jeho vrcholy, strany. Pozná vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán). Vie merať veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (mm), porovnáva strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky. Vie vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Žiak pozná základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou, vie narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom. Vie vyznačiť polomer kružnice. Žiak premieňa jednotky dĺžky, zmiešané jednotky dĺžky (napr. 4 dm 13 cm na mm). Vytvára (buduje) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka, vytvára a opíše vlastné jednoduché telesá z kociek, vie nakresliť plán stavby z kociek. Žiak vie propedeutiku pravdivých a nepravdivých výrokov. Vie vytvoriť stĺpcové diagramy z údajov získaných žiakmi, pozná propedeutiku výpočtu aritmetického priemeru pre menší počet dát. Vie riešiť nepriamo sformulované úlohy a slovné úlohy s

16 14/8 FIG. Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. kombinatorickou motiváciou Poznámka: Počet hodín: ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne Charakteristika predmetu V 4. ročníku sme navýšili časovú dotáciu o 2 hodiny. Vyučovacie hodiny budú venované hlavne zhrnutiu učiva a utvrdzovaniu poznatkov. Žiaci budú riešiť rôzne problémové matematické úlohy, hlavolamy a logické hádanky. Rozvíjajúce ciele: - využívať osvojené pojmy, postupy, matematickú symboliku, tabuľky, grafy, diagramy a algoritmy pri riešení úloh spolu s použitím materinského a odborného jazyka - rozvíjať numerické zručnosti žiakov spamäti, písomne aj na kalkulačke - rozvíjať zručnosti žiakov pri práci s IKT - rozvíjať priestorovú orientáciu žiakov - riešením úloh a problémov budovať vzťah medzi matematikou a realitou, využitím induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie - systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie - upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov - vytvoriť a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, poznávať hodnoty vytvorené Slovenskom aj inými európskymi štátmi Metódy a formy práce - metóda názorného príkladu - metóda nastolenia problému - induktívne, analytické a syntetické metódy - samostatná práca žiakov - skupinová práca žiakov - práca s názornými pomôckami - demonštračné metódy - programové vyučovanie v interaktívnych PC programoch, interaktívnej tabuli - práca s tvorivými pracovnými listami - tvorba projektov - didaktické hry Učebné zdroje Učebnica Matematika pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Matematika pre 4. ročník ZŠ, odborná literatúra: Bálint, Kuzma: Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ výukové programy na interaktívnych CD, ďalšie zdroje: IUVENTA: Pytagoriády 4, EXAM: Klokanko, www. zborovna.sk Pomôcky Tvorivé pracovné listy, sada europeňazí, dataprojektor, interaktívna tabuľa, výukové programy na interaktívnych CD, PC, číselná os, stavebnica, makety dopravných značiek, modely priestorových telies, kocky Hodnotenie predmetu: klasifikácia Prierezové témy predmetu

17 Environmentálna výchova: Sčítanie a odčítanie v obore do , Násobenie a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Multikultúrna výchova: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Mediálna výchova: Sčítanie a odčítanie v obore do , Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Osobnostný a sociálny rozvoj: Násobenie a delenie v obore násobilky, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Dopravná výchova: Sčítanie a odčítanie v obore do Ochrana života a zdravia: Násobenie a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu, Kreslenie plánov stavieb z kociek. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Sčítanie a odčítanie v obore do Finančná gramotnosť 4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v domácnosti. Násobenie a delenie v obore násobilky. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Předmět Matematika je koncipován na základě

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Matematika je na 1. stupni založena na vlastních zkušenostech žáka,učí ho porozumět problému

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 3. Časová dotace: 5 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více