20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s."

Transkript

1 20 05 Výroční zpráva Annual Report

2 Vaše stavební firma Your construction company

3 Annual Report OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele ( ) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 10 Významné události roku Významné stavby roku Orgány společnosti a její management 22 Organizační struktura společnosti 24 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 26 Zpráva dozorčí rady 36 Galerie projektů 37 Finanční část 49 Zpráva auditora 50 Specializovaná střediska 80 Schéma vazeb dceřiných společností 82 Identifikační a kontaktní údaje 83 Financial and Operational Indices ( ) 4 Company Profile 6 Introduction by the Chairman of the Board and the Managing Director 10 Key Events of the Year Major Constructions of the Year Executive Structure of the Company 22 Organisation Structure of the Company 25 Report of the Board of Directors about the Business Activities of the Company and its Assets 26 Supervisory Board s Report 36 Gallery of Projects 37 Financial Part 49 Auditor s Report 51 Specialized Centres 81 Relations between Subsidiary Companies 82 Identification Data and Directory 83 Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma.

4

5 Nástroj prověřený staletími. Kladivo, tak jednoduchý nástroj, ale také s jeho pomocí dosahují pracovníci střediska Monolit produkce více než m 3 železobetonových konstrukcí za rok. Tested by centuries, the hammer is a simple tool; but it is also with the hammer that workers of the Monolithic Unit achieve production figures: about 45,000 cubic metres of steel-concrete structures per year.

6 Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní 4 ukazatele Financial and operational indices Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Zisk před zdaněním v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Počet pracovníků Přidaná hodnota v tis. Kč Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Total revenues in TCZK 1,418,917 1,217,326 1,112,655 1,455,831 1,441,658 1,869,269 Profit before taxation in TCZK 20,541 30,893 27,572 18,077 26,479 45,294 Equity in TCZK 80,301 96, , , , ,638 Count of employees Added value in TCZK 178, , , , , ,448 Added value per employee in TCZK Total assets in TCZK 856, , , , , ,656

7 Annual Report Celkové výnosy společnosti (v tis. Kč) Total revenues (in TCZK) Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before taxation (in TCZK)

8 Výroční zpráva Profil společnosti Company Profile působí jako univerzální stavební společnost v celé oblasti pozemního stavitelství a na území České republiky. Společnost se ve svých začátcích specializovala téměř výhradně na segment průmyslových staveb, vývoj situace na stavebním trhu si však vynutil značné rozšíření výrobního programu a přizpůsobení se poptávce po stále se zvyšujícím objemu bytových domů. is a universal building company, active in the entire field of the building construction industry throughout the Czech Republic. Originally the Company specialized almost exclusively in the industrial construction sector. However, developments in the building construction market have led to a significant expansion of the production strategy and adjustment to the demand for an ever-increasing volume of apartment houses. HISTORIE SPOLEČNOSTI V DATECH Historie společnosti se začíná odvíjet od roku 1951, kdy byl založen národní podnik Výstavba rudných dolů a hutí, specializující se na realizaci průmyslových staveb. O dva roky později, roku 1953, je společnost přejmenována na Průmstav Praha, n.p. a rozšiřuje svoji činnost o komplexní bytovou výstavbu. Roku 1991 dochází k rozdělení státního podniku Průmstav Praha na samostatné státní podniky, tvořené jednotlivými závody a ředitelstvím podniku. Nástupnickou organizací společnosti se stává bývalý závod 01, který si ponechává obchodní jméno Průmstav Praha s.p. V roce 1992 prochází stávající státní podnik v rámci privatizace transformací na soukromou stavební společnost Průmstav spol. s r.o. Ochrannou známku Průmstav společnost získává v roce 1993 a roku 1997 mění svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost DATA FROM THE HISTORY OF THE COMPANY The history of the Company begins in the year 1951, with the establishment of the company Výstavba rudných dolů a hutí, specialized in the implementation of industrial buildings. Two years later, in 1953, the company was renamed Průmstav Praha, n.p., and expanded its activities to include complete apartment construction. In 1991 the state-owned company Průmstav Praha was divided into independent state-owned companies composed of the individual works and the directorate of the company. Former Works 01 became the successor of the Company and continued under the trade name of Průmstav Praha s.p. (a state-owned company). In the year 1992 the existing state-owned company was transformed, within the framework of privatization, into a privately owned company

9 Annual Report PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti akciové společnosti Průmstav jsou především stavby bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů. Mezi zakázkami společnosti se objevují také rekonstrukce památkově chráněných objektů. Významnou část realizovaných zakázek tvoří monolitické železobetonové konstrukce. POSTAVENÍ NA TRHU MEZI STAVEBNÍMI SPOLEČNOSTMI Akciová společnost Průmstav si dlouhodobě udržuje přední postavení mezi stavebními společnostmi působícími v České republice. Také v roce 2005 byla oceněna v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších a zařadila se mezi šest nejúspěšnějších společností v oborové kategorii Stavebnictví. oslovuje zákazníky ve všech segmentech trhu pozemního stavitelství, a to jak z řad privátních investorů, tak ve veřejném sektoru. Jednou z oblastí, v níž společnost spatřuje možnosti svého dalšího růstu, je účast na projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Public Private Partnership (PPP). Aktivity společnosti v této oblasti dokládá členství (od listopadu 2004) v Asociaci Public Private Partnership, zaměřující se na podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Průmstav spol. s r.o. (a limited liability company). In 1993 it obtained the trade mark Průmstav and in the year 1997 its legal form was changed from a limited liability company to a joint-stock company (). OBJECT OF ACTIVITIES The object of, is, above all, the construction of apartments, commercial, administrative and industrial buildings. Among the orders of the Company we can also find redevelopments of protected monuments. Monolithic reinforced concrete buildings represent a significant part of orders executed. POSITION ON THE MARKET AMONG BUILDING COMPANIES In the long run, the company continues to maintain its leading position among building companies operating in the Czech Republic. In the year 2005 its activities were again appreciated in the prestigious rating Czech Top 100 : it ranked among the six most successful companies in the category Building Industry. offers its services to customers in all segments of the building construction market, both to private investors and the public sector. One of the areas where the company sees opportunities for further growth is involvement in Public Private Partnership (PPP) projects. These activities of the Company are supported, among other things, by the membership of the Company (from November 2004) in the Public Private Partnership Association, which is focused on the promotion of co-operation projects involving the public and private sectors.

10 Přesnost a důkladnost. Nástrojáři dokáží ve svých dílnách skutečné zázraky. Každá stavba dovede pěkně potrápit, na všechno nelze použít předem daná řešení, ale dříve nebo později přijdeme na kloub každé nesnázi. Precision and competence. Tool makers can do wonders in their workshops. Each and every project is specific and requires a different approach, but sooner or later we find a solution for every problem.

11

12 Výroční zpráva Úvodní slovo Opening Statement Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři, předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti Průmstav za rok Ohlédnutí za uplynulým hospodářským rokem je pro nás mimořádně příjemné. Hospodářská situace průmyslové a zvláště stavební výroby byla v roce 2005 příznivá. Stavební průmysl v České republice nepolevoval ve svém růstu, který započal v minulých čtyřech letech. S potěšením konstatuji, že rok 2005 byl velmi úspěšný také pro naši společnost. dokázal využít příznivé hospodářské situace a významných růstových výzev stavebního trhu k dosažení nejlepších výsledků ve své historii. Významnými faktory růstu stavebního trhu byly velké projekty obchodních center a projekty občanské výstavby, vysoká poptávka po bytech v osobním vlastnictví, podporovaná výhodnými hypotečními úvěry, pokračující investice zahraničních i českých investorů v nových průmyslových zónách (velkým impulsem byl vstup do EU ), stabilní poptávka v oblasti veřejných zakázek. V roce 2005 dosáhl objemu provedených prací o téměř 30 % vyššího než v roce předcházejícím. Ladies and Gentlemen, our Shareholders and Partners, Allow us to present the Annual Report of the jointstock company Průmstav for the year For us, looking back on the past financial year is extraordinarily agreeable. The economic situation of the industry, and especially in the area of building construction, was favourable in the year In the Czech Republic the building construction industry continued the growth it has seen over the past four years. It is my pleasure to state that the year 2005 was also very successful for our Company. managed to use the favourable economic situation and significant growth challenges of the building construction market to achieve the best results in its history. On the building construction market, major growth factors included: large projects such as shopping centres and civil buildings, high demand for personally-owned apartments supported by advantageous mortgage credits, continuing investments of foreign and Czech investors in new industrial parks (EU accession on May 1, 2004, was a great stimulus), stable demand in the area of public procurement. In the year 2005 the volume of work executed by was 30% higher than in the previous year.

13 Annual Report Dosažený hospodářský výsledek, produktivita i přidaná hodnota výrazně převýšily hodnoty dosažené v roce 2004 i v letech předešlých. Výrazně vyšší výnosy a hospodářský výsledek byly pozitivně ovlivněny dokončením více staveb, rozpracovaných již v roce Podstatnou část dosaženého výsledku použijeme k dalšímu posílení našeho vlastního kapitálu. Z významných zakázek, realizovaných v roce 2005, připomínám mj. stavbu pro společnost BAUHAUS v Brně, Hypermarket TESCO v Chebu, rekonstrukci sálu GLOBUS pro divadlo SEMAFOR, stavbu bytových domů Nová Harfa pro společnost FINEP, rekonstrukci budovy Švýcarského velvyslanectví, rekonstrukci budovy Okresního soudu v Chebu a dokončení chráněných bytů v Praze 4-Kunraticích. Do příštího období hledíme se střízlivým optimismem. Jsme přesvědčeni, že společnost je v dobré kondici a zvláště stav knihy zakázek a jeho přírůstek nám dává předpoklady k dalšímu rozvoji v příštím roce. Děkuji obchodním a finančním partnerům za spolupráci v roce Děkuji také všem zaměstnancům akciové společnosti Průmstav za odpovědný přístup k plnění našich úkolů a za spoustu práce, kterou odvedli. Jen díky nim se předsevzetí a plány společnosti stávají skutečností. The economic result, productivity as well as added value significantly exceeded the values achieved in the year 2004 and in previous years. Significantly higher earnings and the overall economic results were positively influenced by the completion of several buildings started in the year A large part of the achieved result will be used to further strengthen our equity. Among the major projects implemented in the year 2005, I would like to mention the building construction for the BAUHAUS Company in Brno, TESCO Hypermarket in Cheb, redevelopment of the GLOBUS Hall for the SEMAFOR Theatre, the construction of the Nová Harfa apartment houses for FINEP, redevelopment of the Swiss Embassy, redevelopment of the building of the Cheb District Court building and the completion of apartments for handicapped people in Prague 4- Kunratice. We are looking into the future with realistic optimism. We are convinced that the Company is in good shape, and evidence in the order book in terms of present orders and a record of order expansion encourages us to anticipate further development in the coming year. Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a ředitel společnosti Chairman of the Board and Managing Director In conclusion, I would like to thank all the employees of the joint-stock company Průmstav, and our business and financial partners, for their co-operation in the year I would also like to thank them for their responsible approach to the fulfilment of our tasks and for the work they have performed. It is only with their commitment that the resolutions and plans of the company can come true.

14 Výroční zpráva Významné události roku 2005 Key Events of the Year 2005 Únor dokončení bytových jednotek Pekařka vpraze 8 Březen dokončení bytových domů Zahradní čtvrť, I. etapa v Praze 5-Zbraslavi konání valné hromady firmy firma KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora Duben zahájení rekonstrukce budovy zastupitelského úřadu pro Švýcarské velvyslanectví v Praze 6 zahájení výstavby požárního zajištění budov pro ČVUT v Praze Květen zahájení výstavby bytových domů Nová Harfa I. etapa v Praze 9 zahájení výstavby bytového domu Mlynářka vpraze 5 dokončení chráněných bytů v Praze 4-Kunraticích zahájení výstavby hypermarketu TESCO v Chebu Červenec slavnostní předání protipovodňových opatření, etapa 0004 Holešovice-Stromovka v Praze 7 dokončení objektu DVAN v Praze 4 February Completion of the Pekařka apartment units in Prague 8 March Completion of the Zahradní čtvrť apartment houses, 1st stage in Prague 5-Zbraslav General Meeting of the Company KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., performed an audit of the Company and issued its audit opinion April Commencement of the redevelopment of the representative office for Swiss Embassy in Prague 6 Commencement of the building of fire protection facilities for the Technical University (ČVUT) in Prague May Commencement of the building of Nová Harfa apartment houses in Prague 9, 1st stage. Commencement of the building of Mlynářka apartment houses in Prague 5 Completion of the apartments for handicapped people in Prague 4-Kunratice Commencement of the building of the TESCO Hypermarket in Cheb July Ceremonial handover of flood control facilities in Prague 7, part 0004 Holešovice-Stromovka Completion of the DVAN building in Prague 4

15 Annual Report Srpen dokončení rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor dokončení výstavby mateřské školky v Praze 5-Velké Chuchli Září zahájení výstavby skladu a provozně obchodní budovy pro Koberce BRENO v Postřižíně zahájení výstavby technického zázemí pro ZOO vpraze dokončení hypermarketu TESCO v Chebu slavnostní předání nominačního diplomu na titul Stavba roku pro stavbu Zahradní čtvrť, I. etapa, v Praze 5-Zbraslavi Říjen dokončení bytových domů Kaskády Barrandov III, vpraze 5 zahájení výstavby Mateřské školky v Milovicích zahájení výstavby hotelu Metropol v Praze 1 Listopad dokončení rekonstrukce budovy Okresního soudu v Chebu dokončení výstavby obchodního centra Bauhaus v Brně slavnostní předání diplomu v rámci vyhlášení výsledků soutěže Českých 100 nejlepších Prosinec zahájení výstavby autosalonu Klokočka vpraze 6 dokončení bytových domů v Praze 15-Petrovicích August Completion of the reconstruction of the Globus Hall for the Semafor Theater Completion of the building of a kindergarten in Prague 5-Velká Chuchle September Commencement of the building of a warehouse and administration building for the company Koberce BRENO in Postřižín Commencement of the building of the technical background for the zoological garden in Prague Completion of the TESCO Hypermarket in Cheb Ceremonial award of the nomination diploma Construction of the Year for the building of Zahradní čtvrť (Garden Quarter), 1st stage in Prague 5-Zbraslav October Completion of the Kaskády Barrandov III apartment houses in Prague 5 Commencement of the building of a kindergarten in Milovice Commencement of the building of the Metropol Hotel in Prague 1 November Completion of the redevelopment of the building of the Cheb District Court Completion of the Bauhaus building in Brno Ceremonial handover of diploma during the announcement of the results of the competition Czech Top 100 December Commencement of the building of Car Show Klokočka in Prague 6 Completion of the apartment houses in Prague 15-Petrovice

16

17 Jeden pohled stačí. Geodetické práce v oblasti přípravy geometrických plánů stejně jako v oblasti inženýrské geodézie zajišťujeme přesnými kalibrovanými přístroji a totální stanicí Leica TC1500. We have the necessary insight. When preparing geometric plans as well as in the area of geodetic engineering we provide a wide range of geodetic work with the help of precisely gauged apparati and with Leica TC1500.

18 Výroční zpráva Významné stavby roku 2005 STAVBY DOKONČENÉ V ROCE 2005 BYTOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení BJ Horní Libeň-Pekařka Praha 8 Skanska CZ a.s. únor 05 BD Zahradní čtvrť I. etapa, Zbraslav Praha 5 Zahradní čtvrť a.s. březen 05 BD Kaskády Barrandov III Praha 5 FINEP BARRANDOV k.s. říjen 05 Bytové domy Horní Měcholupy-Petrovice Praha 15 Skanska CZ a.s. prosinec 05 OBČANSKÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení Chráněné byty v Kunraticích Praha 4 Hlavní město Praha květen 05 Rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor Praha 6 Městská část Praha 6 srpen 05 MŠ Velká Chuchle Praha 5 Hlavní město Praha srpen 05 Hypermarket TESCO Cheb Tesco Stores ČR, a.s. září 05 Park Hostivař fitness Praha 15 SBF Development říjen 05 Praha spol. s r.o. Rekonstrukce Okresního soudu Cheb Cheb Česká republika, listopad 05 Okresní soud Cheb Bauhaus Brno Brno Správa podniků listopad 05 a nemovitostí s.r.o. PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení Protipovodňová opatření, Praha 7 Hlavní město Praha červenec 05 etapa 0004, Praha 7-Holešovice-Stromovka Objekt DVAN Praha 4 2N spol. s r.o. prosinec 05

19 Annual Report Major Constructions of the Year 2005 CONSTRUCTIONS COMPLETED IN THE YEAR 2005 APARTMENT BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Horní Libeň-Pekařka apartment units Prague 8 Skanska CZ a.s. February 05 Zahradní čtvrť apartment houses, 1st stage, Zbraslav Prague 5 Zahradní čtvrť a.s. March 05 Kaskády Barrandov III apartment houses Prague 5 FINEP BARRANDOV k.s. October 05 Horní Měcholupy-Petrovice apartment houses Prague 15 Skanska CZ a.s. December 05 CIVIL BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Nursing Home in Kunratice Prague 4 Capital Prague May 05 Redevelopment of the Globus Hall Prague 6 Městská část Prague 6 August 05 for the Semafor Theater Kindergarten in Velká Chuchle Prague 5 Capital Prague August 05 TESCO Hypermarket Cheb Tesco Stores ČR, a.s. September 05 Hostivař Park fitness centre Prague 15 SBF Development October 05 Praha spol. s r.o. Redevelopment of the Cheb District Court Cheb Czech Republic, November 05 District Court in Cheb Bauhaus Brno Správa podniků November 05 anemovitostí s.r.o. INDUSTRIAL BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Flood control facilities, Prague 7 Capital Prague July 05 part 0004 Holešovice-Stromovka Premises of the DVAN building Prague 4 2N spol. s r.o. December 05

20 Výroční zpráva STAVBY ZAHÁJENÉ V ROCE 2005 BYTOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Byty Dubeč Praha 10 Hlavní město Praha duben 05 BD Nová Harfa I. etapa Praha 9 FINEP Harfa k.s. květen 05 BD Mlynářka Praha 5 Central Group a.s. květen 05 OBČANSKÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Požární zajištění budov A, B, C, D ČVUT Praha 6 ČVUT Praha duben 05 Rekonstrukce budovy zastupitelského Praha 6 Švýcarská konfederace duben 05 úřadu Švýcarského velvyslanectví Hypermarket TESCO Cheb Tesco Stores ČR, a.s. květen 05 Rekonstrukce MŠ v Milovicích Milovice Město Milovice říjen 05 Hotel Metropol Praha 1 Special Tours Prague, spol. s r.o. říjen 05 PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Sklad a provozně obchodní Postřižín Koberce Breno, s.r.o. září 05 budova Koberce BRENO Nájemní hala PZ Škoda Plzeň Plzeň HQU International, a.s. září 05 Technické zázemí ZOO Praha Praha 7 Zoologická zahrada v Praze září 05 Autosalon Klokočka Praha 6 Autosalon Klokočka spol. s r.o. prosinec 05

21 Annual Report CONSTRUCTIONS STARTED IN THE YEAR 2005 APARTMENT BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Dubeč apartments Prague 10 Capital Prague April 05 Nová Harfa apartment houses, 1st stage Prague 9 FINEP Harfa k.s. May 05 Mlynářka apartment houses Prague 5 Central Group a.s. May 05 CIVIL BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Fire protection facilities in buildings A, B, C, D Prague 6 ČVUT (Czech Technical April 05 of the Technical University (ČVUT) University) in Prague Redevelopment of the representative Prague 6 Switzerland April 05 office of the Embassy of Switzerland TESCO Hypermarket Cheb Tesco Stores ČR, a.s. May 05 Redevelopment of Milovice Kindergarten Milovice the City of Milovice October 05 Metropol Hotel Prague 1 Special Tours Prague, spol. s r.o. October 05 INDUSTRIAL BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Warehouse and administration building Postřižín Koberce Breno, s.r.o. September 05 of the Koberce BRENO company Hall of PZ Škoda Plzeň (for lease) Plzeň HQU International, a.s. September 05 Technical background of the Prague 7 Zoologická zahrada September 05 zoological garden in Prague Car Show Klokočka Prague 6 Autosalon Klokočka spol. s r.o. December 05

22 Podíl ruční práce zůstává. Dobře provedená řemeslná práce je základem stavební činnosti. Naši pracovníci absolvují pravidelná odborná školení ajsou držiteli osvědčení a certifikátů pro provádění všech potřebných prací. Manual work still has its place. Craftsmanship remains the cornerstone of construction work. Our workers regularly attend professional training courses and hold certficates for all skilled jobs.

23

24 Výroční zpráva Orgány společnosti a její management Executive Structure of the Company PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ivan Bauer MBA (1953) předseda představenstva a ředitel společnosti V Průmstavu od roku 1978: asistent, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel Průmstav Praha, n.p., závod 01 Praha, ředitel společnosti BOARD OF DIRECTORS Ivan Bauer MBA (1953) Chairman of the Board of Directors and the Managing Director of the Company With Průmstav from the year 1978: assistant, foreman, site manager, manager of the production centre, director of Průmstav Praha, n.p., Works 01 Praha, Managing Director of Ing. Miroslav Netrefa (1956) místopředseda představenstva a ekonomický náměstek V Průmstavu od roku 1980: asistent, vedoucí plánovač, ekonomický náměstek. Miroslav Netrefa (1956) Vice-Chairman of the Board of Directors and the Deputy Director for Economy With Průmstav from the year 1980: assistant, head of planning department, Deputy Director for Economy. Ing. Zdeněk Urbančík (1937) člen představenstva V Průmstavu od roku 1962: stavbyvedoucí, dispečer HSV, ekonom závodu, ředitel výstavby sídliště Řepy II, vedoucí inženýr závodu, obchodní náměstek do prosince Zdeněk Urbančík (1937) member of the Board of Directors With Průmstav from the year 1962: site manager, construction production controller, director of the construction of the Řepy II housing development, head engineer of the Works, from December 1997 Deputy Director for Trade.

25 Annual Report Ivan Matějovič (1948) člen představenstva V Průmstavu od roku 1967: asistent, mistr, stavbyvedoucí, výrobní dispečer, výrobně technický náměstek do ledna 2003, zástupce ředitele pro region západ a vybrané zakázky. Josef Kameš (1948) člen představenstva a obchodní náměstek V Průmstavu od roku 1970: asistent, mistr, stavbyvedoucí, obchodní náměstek. Ivan Matějovič (1948) member of the Board of Directors With Průmstav from the year 1967: assistant, foreman, site manager, production controller, Deputy Director for Production and Technologies until January 2003, Deputy Director for the West region and selected orders. Josef Kameš (1948) member of the Board of Directors and the Deputy Director for Trade With Průmstav from the year 1970: assistant, foreman, site manager, Deputy Director for Trade. DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Hromádka (1961) předseda dozorčí rady, vedoucí OIS V Průmstavu od roku SUPERVISORY BOARD Pavel Hromádka (1961) Chairman of the Supervisory Board, OIS Director With Průmstav from the year Ivan Procházka (1956) místopředseda dozorčí rady, stavbyvedoucí V Průmstavu od roku Ivan Procházka (1956) Vice-Chairman of the Supervisory Board, site manager With Průmstav from the year Pavel Matějka (1953) člen dozorčí rady, předseda odborové organizace V Průmstavu od roku Pavel Matějka (1953) Member of the Supervisory Board, Chairman of the Trade Union organization. With Průmstav from the year 1971.

26 Výroční zpráva Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITEL PODNIKU sekretariát právní oddělení personální oddělení EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK OBCHODNÍ NÁMĚSTEK VÝROBNĚ-TECHNICKÝ NÁMĚSTEK manažer QMS, EMS, SMS vedoucí oddělení inform. soustavy vedoucí finančního oddělení marketingové oddělení vedoucí výroby vedoucí technické skupiny výrobní účtárna pokladna obchodní oddělení stavbyvedoucí středisko dopravy oddělení subdodávek mzdová účtárna hospodářská správa cenové oddělení středisko sádrokart. konstrukcí stř. mech. a zved. prostř., půjč. Bosch oddělení přípravy materiálová účtárna investiční oddělení zakázkové oddělení středisko monolit středisko zásobování správce poč. sítě a IT technologií controlling ekonomické rozbory reklamace středisko hliník. konstrukcí geodetické stř. metrolog referent statistiky a pojištění středisko povrchových úprav provozní cenové oddělení manažeři výroby provozní plánovač, správce prostř. ZS

27 Annual Report Organisation Structure of the Company GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS DIRECTOR OF THE COMPANY Secretariat Legal Department Personnel Department DEPUTY DIRECTOR FOR ECONOMY DEPUTY DIRECTOR FOR TRADE DEPUTY DIRECTOR FOR PRODUCTION AND TECHNOLOGIES Manager QMS, EMS, SMS Head of Information System Dept. Head of Financial Dept. Marketing Department Head of Production Dept. Head of Technical Group Production Accounting Cash Register Sales Department Site Manager Transportation Department Subcontracts Department Wages Accounting Economy Administration Prices Department Gypsumplasterboard Struct. Mech. and Lift. Dev., Bosch Prod. Ren. Preparation Department Material Accounting Department of Investments Orders Department Monolith Centre Supplies Centre Computer Network and IT Techn. Admin. Controlling, Economic Analyses Claims Aluminium Structures Centre Geodesist and Metrologist Dept. Statistics and Insurance Surface Treatment Centre Operation Price Department Production Managers Operation Planning, ZS Funds Admin.

28 Výroční zpráva Zpráva představenstva Report of the Board of Directors STAVEBNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Celková stavební výroba v České republice vykazovala rovněž v roce 2005 výrazně růstové tendence a v reálných číslech vzrostla o téměř 5 %. Růst stavební výroby byl v uplynulém roce ovlivňován především realizací staveb inženýrského stavitelství, developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na obchodní a společenská centra ve velkých městech a pokračujícím růstem intenzity bytové výstavby. POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA STAVEBNÍM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Společnost se prioritně zaměřuje na realizaci bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů na území celé České republiky. Postupným vývojem se stala univerzální stavební společností, poskytující služby v širokém spektru pozemního stavitelství. Výstavba železobetonových konstrukcí patří mezi jednu z hlavních činností, které společnost provádí vlastními pracovníky a s pomocí dostatečného firemního vybavení (systémové bednění, armovna, jeřáby). Posláním střediska, které tuto činnost zabezpečuje, je podpořit svojí specializací obraz solidní stavební firmy schopné uspokojit jakékoliv přání zákazníka. BUILDING CONSTRUCTION MARKET IN THE CZECH REPUBLIC In the Czech Republic, total building construction continued to show significant growth trends in the year Expressed in real numbers, it grew by almost 5%. In the past year the growth of the building construction production has predominantly been influenced by the implementation of engineering constructions, development projects of international investors concentrated mainly on shopping and entertainment centres in large cities, and by the intesifying growth of apartments building. POSITION OF THE COMPANY ON THE BUILDING CONSTRUCTION MARKET IN THE CZECH REPUBLIC The company, concentrates primarily on the implementation of apartment, commercial, administration and industrial buildings throughout the Czech Republic. The Company has transformed itself into a universal construction company that provides its services across a broad spectrum of building construction customers. Implementation of reinforced concrete structures is one of the main activities of the Company; amply supported by the skills of its own employees and the Company s extensive equipment (boarding systems, reinforcement facilities, cranes) for such activities. The mission of the centre that provides for these activities is to foster, through its specialization, the image of the Company as areliable construction firm, capable of satisfying any demands the customer may have.

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Contents Finanční a provozní ukazatele Úvodní slovo předsedy představenstva Profil společnosti Orgány společnosti Významné události roku 2007 Významné stavby roku 2007

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více