20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s."

Transkript

1 20 05 Výroční zpráva Annual Report

2 Vaše stavební firma Your construction company

3 Annual Report OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele ( ) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 10 Významné události roku Významné stavby roku Orgány společnosti a její management 22 Organizační struktura společnosti 24 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 26 Zpráva dozorčí rady 36 Galerie projektů 37 Finanční část 49 Zpráva auditora 50 Specializovaná střediska 80 Schéma vazeb dceřiných společností 82 Identifikační a kontaktní údaje 83 Financial and Operational Indices ( ) 4 Company Profile 6 Introduction by the Chairman of the Board and the Managing Director 10 Key Events of the Year Major Constructions of the Year Executive Structure of the Company 22 Organisation Structure of the Company 25 Report of the Board of Directors about the Business Activities of the Company and its Assets 26 Supervisory Board s Report 36 Gallery of Projects 37 Financial Part 49 Auditor s Report 51 Specialized Centres 81 Relations between Subsidiary Companies 82 Identification Data and Directory 83 Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma.

4

5 Nástroj prověřený staletími. Kladivo, tak jednoduchý nástroj, ale také s jeho pomocí dosahují pracovníci střediska Monolit produkce více než m 3 železobetonových konstrukcí za rok. Tested by centuries, the hammer is a simple tool; but it is also with the hammer that workers of the Monolithic Unit achieve production figures: about 45,000 cubic metres of steel-concrete structures per year.

6 Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní 4 ukazatele Financial and operational indices Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Zisk před zdaněním v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Počet pracovníků Přidaná hodnota v tis. Kč Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Total revenues in TCZK 1,418,917 1,217,326 1,112,655 1,455,831 1,441,658 1,869,269 Profit before taxation in TCZK 20,541 30,893 27,572 18,077 26,479 45,294 Equity in TCZK 80,301 96, , , , ,638 Count of employees Added value in TCZK 178, , , , , ,448 Added value per employee in TCZK Total assets in TCZK 856, , , , , ,656

7 Annual Report Celkové výnosy společnosti (v tis. Kč) Total revenues (in TCZK) Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before taxation (in TCZK)

8 Výroční zpráva Profil společnosti Company Profile působí jako univerzální stavební společnost v celé oblasti pozemního stavitelství a na území České republiky. Společnost se ve svých začátcích specializovala téměř výhradně na segment průmyslových staveb, vývoj situace na stavebním trhu si však vynutil značné rozšíření výrobního programu a přizpůsobení se poptávce po stále se zvyšujícím objemu bytových domů. is a universal building company, active in the entire field of the building construction industry throughout the Czech Republic. Originally the Company specialized almost exclusively in the industrial construction sector. However, developments in the building construction market have led to a significant expansion of the production strategy and adjustment to the demand for an ever-increasing volume of apartment houses. HISTORIE SPOLEČNOSTI V DATECH Historie společnosti se začíná odvíjet od roku 1951, kdy byl založen národní podnik Výstavba rudných dolů a hutí, specializující se na realizaci průmyslových staveb. O dva roky později, roku 1953, je společnost přejmenována na Průmstav Praha, n.p. a rozšiřuje svoji činnost o komplexní bytovou výstavbu. Roku 1991 dochází k rozdělení státního podniku Průmstav Praha na samostatné státní podniky, tvořené jednotlivými závody a ředitelstvím podniku. Nástupnickou organizací společnosti se stává bývalý závod 01, který si ponechává obchodní jméno Průmstav Praha s.p. V roce 1992 prochází stávající státní podnik v rámci privatizace transformací na soukromou stavební společnost Průmstav spol. s r.o. Ochrannou známku Průmstav společnost získává v roce 1993 a roku 1997 mění svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost DATA FROM THE HISTORY OF THE COMPANY The history of the Company begins in the year 1951, with the establishment of the company Výstavba rudných dolů a hutí, specialized in the implementation of industrial buildings. Two years later, in 1953, the company was renamed Průmstav Praha, n.p., and expanded its activities to include complete apartment construction. In 1991 the state-owned company Průmstav Praha was divided into independent state-owned companies composed of the individual works and the directorate of the company. Former Works 01 became the successor of the Company and continued under the trade name of Průmstav Praha s.p. (a state-owned company). In the year 1992 the existing state-owned company was transformed, within the framework of privatization, into a privately owned company

9 Annual Report PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti akciové společnosti Průmstav jsou především stavby bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů. Mezi zakázkami společnosti se objevují také rekonstrukce památkově chráněných objektů. Významnou část realizovaných zakázek tvoří monolitické železobetonové konstrukce. POSTAVENÍ NA TRHU MEZI STAVEBNÍMI SPOLEČNOSTMI Akciová společnost Průmstav si dlouhodobě udržuje přední postavení mezi stavebními společnostmi působícími v České republice. Také v roce 2005 byla oceněna v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších a zařadila se mezi šest nejúspěšnějších společností v oborové kategorii Stavebnictví. oslovuje zákazníky ve všech segmentech trhu pozemního stavitelství, a to jak z řad privátních investorů, tak ve veřejném sektoru. Jednou z oblastí, v níž společnost spatřuje možnosti svého dalšího růstu, je účast na projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Public Private Partnership (PPP). Aktivity společnosti v této oblasti dokládá členství (od listopadu 2004) v Asociaci Public Private Partnership, zaměřující se na podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Průmstav spol. s r.o. (a limited liability company). In 1993 it obtained the trade mark Průmstav and in the year 1997 its legal form was changed from a limited liability company to a joint-stock company (). OBJECT OF ACTIVITIES The object of, is, above all, the construction of apartments, commercial, administrative and industrial buildings. Among the orders of the Company we can also find redevelopments of protected monuments. Monolithic reinforced concrete buildings represent a significant part of orders executed. POSITION ON THE MARKET AMONG BUILDING COMPANIES In the long run, the company continues to maintain its leading position among building companies operating in the Czech Republic. In the year 2005 its activities were again appreciated in the prestigious rating Czech Top 100 : it ranked among the six most successful companies in the category Building Industry. offers its services to customers in all segments of the building construction market, both to private investors and the public sector. One of the areas where the company sees opportunities for further growth is involvement in Public Private Partnership (PPP) projects. These activities of the Company are supported, among other things, by the membership of the Company (from November 2004) in the Public Private Partnership Association, which is focused on the promotion of co-operation projects involving the public and private sectors.

10 Přesnost a důkladnost. Nástrojáři dokáží ve svých dílnách skutečné zázraky. Každá stavba dovede pěkně potrápit, na všechno nelze použít předem daná řešení, ale dříve nebo později přijdeme na kloub každé nesnázi. Precision and competence. Tool makers can do wonders in their workshops. Each and every project is specific and requires a different approach, but sooner or later we find a solution for every problem.

11

12 Výroční zpráva Úvodní slovo Opening Statement Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři, předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti Průmstav za rok Ohlédnutí za uplynulým hospodářským rokem je pro nás mimořádně příjemné. Hospodářská situace průmyslové a zvláště stavební výroby byla v roce 2005 příznivá. Stavební průmysl v České republice nepolevoval ve svém růstu, který započal v minulých čtyřech letech. S potěšením konstatuji, že rok 2005 byl velmi úspěšný také pro naši společnost. dokázal využít příznivé hospodářské situace a významných růstových výzev stavebního trhu k dosažení nejlepších výsledků ve své historii. Významnými faktory růstu stavebního trhu byly velké projekty obchodních center a projekty občanské výstavby, vysoká poptávka po bytech v osobním vlastnictví, podporovaná výhodnými hypotečními úvěry, pokračující investice zahraničních i českých investorů v nových průmyslových zónách (velkým impulsem byl vstup do EU ), stabilní poptávka v oblasti veřejných zakázek. V roce 2005 dosáhl objemu provedených prací o téměř 30 % vyššího než v roce předcházejícím. Ladies and Gentlemen, our Shareholders and Partners, Allow us to present the Annual Report of the jointstock company Průmstav for the year For us, looking back on the past financial year is extraordinarily agreeable. The economic situation of the industry, and especially in the area of building construction, was favourable in the year In the Czech Republic the building construction industry continued the growth it has seen over the past four years. It is my pleasure to state that the year 2005 was also very successful for our Company. managed to use the favourable economic situation and significant growth challenges of the building construction market to achieve the best results in its history. On the building construction market, major growth factors included: large projects such as shopping centres and civil buildings, high demand for personally-owned apartments supported by advantageous mortgage credits, continuing investments of foreign and Czech investors in new industrial parks (EU accession on May 1, 2004, was a great stimulus), stable demand in the area of public procurement. In the year 2005 the volume of work executed by was 30% higher than in the previous year.

13 Annual Report Dosažený hospodářský výsledek, produktivita i přidaná hodnota výrazně převýšily hodnoty dosažené v roce 2004 i v letech předešlých. Výrazně vyšší výnosy a hospodářský výsledek byly pozitivně ovlivněny dokončením více staveb, rozpracovaných již v roce Podstatnou část dosaženého výsledku použijeme k dalšímu posílení našeho vlastního kapitálu. Z významných zakázek, realizovaných v roce 2005, připomínám mj. stavbu pro společnost BAUHAUS v Brně, Hypermarket TESCO v Chebu, rekonstrukci sálu GLOBUS pro divadlo SEMAFOR, stavbu bytových domů Nová Harfa pro společnost FINEP, rekonstrukci budovy Švýcarského velvyslanectví, rekonstrukci budovy Okresního soudu v Chebu a dokončení chráněných bytů v Praze 4-Kunraticích. Do příštího období hledíme se střízlivým optimismem. Jsme přesvědčeni, že společnost je v dobré kondici a zvláště stav knihy zakázek a jeho přírůstek nám dává předpoklady k dalšímu rozvoji v příštím roce. Děkuji obchodním a finančním partnerům za spolupráci v roce Děkuji také všem zaměstnancům akciové společnosti Průmstav za odpovědný přístup k plnění našich úkolů a za spoustu práce, kterou odvedli. Jen díky nim se předsevzetí a plány společnosti stávají skutečností. The economic result, productivity as well as added value significantly exceeded the values achieved in the year 2004 and in previous years. Significantly higher earnings and the overall economic results were positively influenced by the completion of several buildings started in the year A large part of the achieved result will be used to further strengthen our equity. Among the major projects implemented in the year 2005, I would like to mention the building construction for the BAUHAUS Company in Brno, TESCO Hypermarket in Cheb, redevelopment of the GLOBUS Hall for the SEMAFOR Theatre, the construction of the Nová Harfa apartment houses for FINEP, redevelopment of the Swiss Embassy, redevelopment of the building of the Cheb District Court building and the completion of apartments for handicapped people in Prague 4- Kunratice. We are looking into the future with realistic optimism. We are convinced that the Company is in good shape, and evidence in the order book in terms of present orders and a record of order expansion encourages us to anticipate further development in the coming year. Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a ředitel společnosti Chairman of the Board and Managing Director In conclusion, I would like to thank all the employees of the joint-stock company Průmstav, and our business and financial partners, for their co-operation in the year I would also like to thank them for their responsible approach to the fulfilment of our tasks and for the work they have performed. It is only with their commitment that the resolutions and plans of the company can come true.

14 Výroční zpráva Významné události roku 2005 Key Events of the Year 2005 Únor dokončení bytových jednotek Pekařka vpraze 8 Březen dokončení bytových domů Zahradní čtvrť, I. etapa v Praze 5-Zbraslavi konání valné hromady firmy firma KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora Duben zahájení rekonstrukce budovy zastupitelského úřadu pro Švýcarské velvyslanectví v Praze 6 zahájení výstavby požárního zajištění budov pro ČVUT v Praze Květen zahájení výstavby bytových domů Nová Harfa I. etapa v Praze 9 zahájení výstavby bytového domu Mlynářka vpraze 5 dokončení chráněných bytů v Praze 4-Kunraticích zahájení výstavby hypermarketu TESCO v Chebu Červenec slavnostní předání protipovodňových opatření, etapa 0004 Holešovice-Stromovka v Praze 7 dokončení objektu DVAN v Praze 4 February Completion of the Pekařka apartment units in Prague 8 March Completion of the Zahradní čtvrť apartment houses, 1st stage in Prague 5-Zbraslav General Meeting of the Company KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., performed an audit of the Company and issued its audit opinion April Commencement of the redevelopment of the representative office for Swiss Embassy in Prague 6 Commencement of the building of fire protection facilities for the Technical University (ČVUT) in Prague May Commencement of the building of Nová Harfa apartment houses in Prague 9, 1st stage. Commencement of the building of Mlynářka apartment houses in Prague 5 Completion of the apartments for handicapped people in Prague 4-Kunratice Commencement of the building of the TESCO Hypermarket in Cheb July Ceremonial handover of flood control facilities in Prague 7, part 0004 Holešovice-Stromovka Completion of the DVAN building in Prague 4

15 Annual Report Srpen dokončení rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor dokončení výstavby mateřské školky v Praze 5-Velké Chuchli Září zahájení výstavby skladu a provozně obchodní budovy pro Koberce BRENO v Postřižíně zahájení výstavby technického zázemí pro ZOO vpraze dokončení hypermarketu TESCO v Chebu slavnostní předání nominačního diplomu na titul Stavba roku pro stavbu Zahradní čtvrť, I. etapa, v Praze 5-Zbraslavi Říjen dokončení bytových domů Kaskády Barrandov III, vpraze 5 zahájení výstavby Mateřské školky v Milovicích zahájení výstavby hotelu Metropol v Praze 1 Listopad dokončení rekonstrukce budovy Okresního soudu v Chebu dokončení výstavby obchodního centra Bauhaus v Brně slavnostní předání diplomu v rámci vyhlášení výsledků soutěže Českých 100 nejlepších Prosinec zahájení výstavby autosalonu Klokočka vpraze 6 dokončení bytových domů v Praze 15-Petrovicích August Completion of the reconstruction of the Globus Hall for the Semafor Theater Completion of the building of a kindergarten in Prague 5-Velká Chuchle September Commencement of the building of a warehouse and administration building for the company Koberce BRENO in Postřižín Commencement of the building of the technical background for the zoological garden in Prague Completion of the TESCO Hypermarket in Cheb Ceremonial award of the nomination diploma Construction of the Year for the building of Zahradní čtvrť (Garden Quarter), 1st stage in Prague 5-Zbraslav October Completion of the Kaskády Barrandov III apartment houses in Prague 5 Commencement of the building of a kindergarten in Milovice Commencement of the building of the Metropol Hotel in Prague 1 November Completion of the redevelopment of the building of the Cheb District Court Completion of the Bauhaus building in Brno Ceremonial handover of diploma during the announcement of the results of the competition Czech Top 100 December Commencement of the building of Car Show Klokočka in Prague 6 Completion of the apartment houses in Prague 15-Petrovice

16

17 Jeden pohled stačí. Geodetické práce v oblasti přípravy geometrických plánů stejně jako v oblasti inženýrské geodézie zajišťujeme přesnými kalibrovanými přístroji a totální stanicí Leica TC1500. We have the necessary insight. When preparing geometric plans as well as in the area of geodetic engineering we provide a wide range of geodetic work with the help of precisely gauged apparati and with Leica TC1500.

18 Výroční zpráva Významné stavby roku 2005 STAVBY DOKONČENÉ V ROCE 2005 BYTOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení BJ Horní Libeň-Pekařka Praha 8 Skanska CZ a.s. únor 05 BD Zahradní čtvrť I. etapa, Zbraslav Praha 5 Zahradní čtvrť a.s. březen 05 BD Kaskády Barrandov III Praha 5 FINEP BARRANDOV k.s. říjen 05 Bytové domy Horní Měcholupy-Petrovice Praha 15 Skanska CZ a.s. prosinec 05 OBČANSKÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení Chráněné byty v Kunraticích Praha 4 Hlavní město Praha květen 05 Rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor Praha 6 Městská část Praha 6 srpen 05 MŠ Velká Chuchle Praha 5 Hlavní město Praha srpen 05 Hypermarket TESCO Cheb Tesco Stores ČR, a.s. září 05 Park Hostivař fitness Praha 15 SBF Development říjen 05 Praha spol. s r.o. Rekonstrukce Okresního soudu Cheb Cheb Česká republika, listopad 05 Okresní soud Cheb Bauhaus Brno Brno Správa podniků listopad 05 a nemovitostí s.r.o. PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení Protipovodňová opatření, Praha 7 Hlavní město Praha červenec 05 etapa 0004, Praha 7-Holešovice-Stromovka Objekt DVAN Praha 4 2N spol. s r.o. prosinec 05

19 Annual Report Major Constructions of the Year 2005 CONSTRUCTIONS COMPLETED IN THE YEAR 2005 APARTMENT BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Horní Libeň-Pekařka apartment units Prague 8 Skanska CZ a.s. February 05 Zahradní čtvrť apartment houses, 1st stage, Zbraslav Prague 5 Zahradní čtvrť a.s. March 05 Kaskády Barrandov III apartment houses Prague 5 FINEP BARRANDOV k.s. October 05 Horní Měcholupy-Petrovice apartment houses Prague 15 Skanska CZ a.s. December 05 CIVIL BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Nursing Home in Kunratice Prague 4 Capital Prague May 05 Redevelopment of the Globus Hall Prague 6 Městská část Prague 6 August 05 for the Semafor Theater Kindergarten in Velká Chuchle Prague 5 Capital Prague August 05 TESCO Hypermarket Cheb Tesco Stores ČR, a.s. September 05 Hostivař Park fitness centre Prague 15 SBF Development October 05 Praha spol. s r.o. Redevelopment of the Cheb District Court Cheb Czech Republic, November 05 District Court in Cheb Bauhaus Brno Správa podniků November 05 anemovitostí s.r.o. INDUSTRIAL BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Flood control facilities, Prague 7 Capital Prague July 05 part 0004 Holešovice-Stromovka Premises of the DVAN building Prague 4 2N spol. s r.o. December 05

20 Výroční zpráva STAVBY ZAHÁJENÉ V ROCE 2005 BYTOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Byty Dubeč Praha 10 Hlavní město Praha duben 05 BD Nová Harfa I. etapa Praha 9 FINEP Harfa k.s. květen 05 BD Mlynářka Praha 5 Central Group a.s. květen 05 OBČANSKÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Požární zajištění budov A, B, C, D ČVUT Praha 6 ČVUT Praha duben 05 Rekonstrukce budovy zastupitelského Praha 6 Švýcarská konfederace duben 05 úřadu Švýcarského velvyslanectví Hypermarket TESCO Cheb Tesco Stores ČR, a.s. květen 05 Rekonstrukce MŠ v Milovicích Milovice Město Milovice říjen 05 Hotel Metropol Praha 1 Special Tours Prague, spol. s r.o. říjen 05 PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Sklad a provozně obchodní Postřižín Koberce Breno, s.r.o. září 05 budova Koberce BRENO Nájemní hala PZ Škoda Plzeň Plzeň HQU International, a.s. září 05 Technické zázemí ZOO Praha Praha 7 Zoologická zahrada v Praze září 05 Autosalon Klokočka Praha 6 Autosalon Klokočka spol. s r.o. prosinec 05

21 Annual Report CONSTRUCTIONS STARTED IN THE YEAR 2005 APARTMENT BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Dubeč apartments Prague 10 Capital Prague April 05 Nová Harfa apartment houses, 1st stage Prague 9 FINEP Harfa k.s. May 05 Mlynářka apartment houses Prague 5 Central Group a.s. May 05 CIVIL BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Fire protection facilities in buildings A, B, C, D Prague 6 ČVUT (Czech Technical April 05 of the Technical University (ČVUT) University) in Prague Redevelopment of the representative Prague 6 Switzerland April 05 office of the Embassy of Switzerland TESCO Hypermarket Cheb Tesco Stores ČR, a.s. May 05 Redevelopment of Milovice Kindergarten Milovice the City of Milovice October 05 Metropol Hotel Prague 1 Special Tours Prague, spol. s r.o. October 05 INDUSTRIAL BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Warehouse and administration building Postřižín Koberce Breno, s.r.o. September 05 of the Koberce BRENO company Hall of PZ Škoda Plzeň (for lease) Plzeň HQU International, a.s. September 05 Technical background of the Prague 7 Zoologická zahrada September 05 zoological garden in Prague Car Show Klokočka Prague 6 Autosalon Klokočka spol. s r.o. December 05

22 Podíl ruční práce zůstává. Dobře provedená řemeslná práce je základem stavební činnosti. Naši pracovníci absolvují pravidelná odborná školení ajsou držiteli osvědčení a certifikátů pro provádění všech potřebných prací. Manual work still has its place. Craftsmanship remains the cornerstone of construction work. Our workers regularly attend professional training courses and hold certficates for all skilled jobs.

23

24 Výroční zpráva Orgány společnosti a její management Executive Structure of the Company PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ivan Bauer MBA (1953) předseda představenstva a ředitel společnosti V Průmstavu od roku 1978: asistent, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel Průmstav Praha, n.p., závod 01 Praha, ředitel společnosti BOARD OF DIRECTORS Ivan Bauer MBA (1953) Chairman of the Board of Directors and the Managing Director of the Company With Průmstav from the year 1978: assistant, foreman, site manager, manager of the production centre, director of Průmstav Praha, n.p., Works 01 Praha, Managing Director of Ing. Miroslav Netrefa (1956) místopředseda představenstva a ekonomický náměstek V Průmstavu od roku 1980: asistent, vedoucí plánovač, ekonomický náměstek. Miroslav Netrefa (1956) Vice-Chairman of the Board of Directors and the Deputy Director for Economy With Průmstav from the year 1980: assistant, head of planning department, Deputy Director for Economy. Ing. Zdeněk Urbančík (1937) člen představenstva V Průmstavu od roku 1962: stavbyvedoucí, dispečer HSV, ekonom závodu, ředitel výstavby sídliště Řepy II, vedoucí inženýr závodu, obchodní náměstek do prosince Zdeněk Urbančík (1937) member of the Board of Directors With Průmstav from the year 1962: site manager, construction production controller, director of the construction of the Řepy II housing development, head engineer of the Works, from December 1997 Deputy Director for Trade.

25 Annual Report Ivan Matějovič (1948) člen představenstva V Průmstavu od roku 1967: asistent, mistr, stavbyvedoucí, výrobní dispečer, výrobně technický náměstek do ledna 2003, zástupce ředitele pro region západ a vybrané zakázky. Josef Kameš (1948) člen představenstva a obchodní náměstek V Průmstavu od roku 1970: asistent, mistr, stavbyvedoucí, obchodní náměstek. Ivan Matějovič (1948) member of the Board of Directors With Průmstav from the year 1967: assistant, foreman, site manager, production controller, Deputy Director for Production and Technologies until January 2003, Deputy Director for the West region and selected orders. Josef Kameš (1948) member of the Board of Directors and the Deputy Director for Trade With Průmstav from the year 1970: assistant, foreman, site manager, Deputy Director for Trade. DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Hromádka (1961) předseda dozorčí rady, vedoucí OIS V Průmstavu od roku SUPERVISORY BOARD Pavel Hromádka (1961) Chairman of the Supervisory Board, OIS Director With Průmstav from the year Ivan Procházka (1956) místopředseda dozorčí rady, stavbyvedoucí V Průmstavu od roku Ivan Procházka (1956) Vice-Chairman of the Supervisory Board, site manager With Průmstav from the year Pavel Matějka (1953) člen dozorčí rady, předseda odborové organizace V Průmstavu od roku Pavel Matějka (1953) Member of the Supervisory Board, Chairman of the Trade Union organization. With Průmstav from the year 1971.

26 Výroční zpráva Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITEL PODNIKU sekretariát právní oddělení personální oddělení EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK OBCHODNÍ NÁMĚSTEK VÝROBNĚ-TECHNICKÝ NÁMĚSTEK manažer QMS, EMS, SMS vedoucí oddělení inform. soustavy vedoucí finančního oddělení marketingové oddělení vedoucí výroby vedoucí technické skupiny výrobní účtárna pokladna obchodní oddělení stavbyvedoucí středisko dopravy oddělení subdodávek mzdová účtárna hospodářská správa cenové oddělení středisko sádrokart. konstrukcí stř. mech. a zved. prostř., půjč. Bosch oddělení přípravy materiálová účtárna investiční oddělení zakázkové oddělení středisko monolit středisko zásobování správce poč. sítě a IT technologií controlling ekonomické rozbory reklamace středisko hliník. konstrukcí geodetické stř. metrolog referent statistiky a pojištění středisko povrchových úprav provozní cenové oddělení manažeři výroby provozní plánovač, správce prostř. ZS

27 Annual Report Organisation Structure of the Company GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS DIRECTOR OF THE COMPANY Secretariat Legal Department Personnel Department DEPUTY DIRECTOR FOR ECONOMY DEPUTY DIRECTOR FOR TRADE DEPUTY DIRECTOR FOR PRODUCTION AND TECHNOLOGIES Manager QMS, EMS, SMS Head of Information System Dept. Head of Financial Dept. Marketing Department Head of Production Dept. Head of Technical Group Production Accounting Cash Register Sales Department Site Manager Transportation Department Subcontracts Department Wages Accounting Economy Administration Prices Department Gypsumplasterboard Struct. Mech. and Lift. Dev., Bosch Prod. Ren. Preparation Department Material Accounting Department of Investments Orders Department Monolith Centre Supplies Centre Computer Network and IT Techn. Admin. Controlling, Economic Analyses Claims Aluminium Structures Centre Geodesist and Metrologist Dept. Statistics and Insurance Surface Treatment Centre Operation Price Department Production Managers Operation Planning, ZS Funds Admin.

28 Výroční zpráva Zpráva představenstva Report of the Board of Directors STAVEBNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Celková stavební výroba v České republice vykazovala rovněž v roce 2005 výrazně růstové tendence a v reálných číslech vzrostla o téměř 5 %. Růst stavební výroby byl v uplynulém roce ovlivňován především realizací staveb inženýrského stavitelství, developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na obchodní a společenská centra ve velkých městech a pokračujícím růstem intenzity bytové výstavby. POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA STAVEBNÍM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Společnost se prioritně zaměřuje na realizaci bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů na území celé České republiky. Postupným vývojem se stala univerzální stavební společností, poskytující služby v širokém spektru pozemního stavitelství. Výstavba železobetonových konstrukcí patří mezi jednu z hlavních činností, které společnost provádí vlastními pracovníky a s pomocí dostatečného firemního vybavení (systémové bednění, armovna, jeřáby). Posláním střediska, které tuto činnost zabezpečuje, je podpořit svojí specializací obraz solidní stavební firmy schopné uspokojit jakékoliv přání zákazníka. BUILDING CONSTRUCTION MARKET IN THE CZECH REPUBLIC In the Czech Republic, total building construction continued to show significant growth trends in the year Expressed in real numbers, it grew by almost 5%. In the past year the growth of the building construction production has predominantly been influenced by the implementation of engineering constructions, development projects of international investors concentrated mainly on shopping and entertainment centres in large cities, and by the intesifying growth of apartments building. POSITION OF THE COMPANY ON THE BUILDING CONSTRUCTION MARKET IN THE CZECH REPUBLIC The company, concentrates primarily on the implementation of apartment, commercial, administration and industrial buildings throughout the Czech Republic. The Company has transformed itself into a universal construction company that provides its services across a broad spectrum of building construction customers. Implementation of reinforced concrete structures is one of the main activities of the Company; amply supported by the skills of its own employees and the Company s extensive equipment (boarding systems, reinforcement facilities, cranes) for such activities. The mission of the centre that provides for these activities is to foster, through its specialization, the image of the Company as areliable construction firm, capable of satisfying any demands the customer may have.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více