20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s."

Transkript

1 20 05 Výroční zpráva Annual Report

2 Vaše stavební firma Your construction company

3 Annual Report OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele ( ) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 10 Významné události roku Významné stavby roku Orgány společnosti a její management 22 Organizační struktura společnosti 24 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 26 Zpráva dozorčí rady 36 Galerie projektů 37 Finanční část 49 Zpráva auditora 50 Specializovaná střediska 80 Schéma vazeb dceřiných společností 82 Identifikační a kontaktní údaje 83 Financial and Operational Indices ( ) 4 Company Profile 6 Introduction by the Chairman of the Board and the Managing Director 10 Key Events of the Year Major Constructions of the Year Executive Structure of the Company 22 Organisation Structure of the Company 25 Report of the Board of Directors about the Business Activities of the Company and its Assets 26 Supervisory Board s Report 36 Gallery of Projects 37 Financial Part 49 Auditor s Report 51 Specialized Centres 81 Relations between Subsidiary Companies 82 Identification Data and Directory 83 Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma.

4

5 Nástroj prověřený staletími. Kladivo, tak jednoduchý nástroj, ale také s jeho pomocí dosahují pracovníci střediska Monolit produkce více než m 3 železobetonových konstrukcí za rok. Tested by centuries, the hammer is a simple tool; but it is also with the hammer that workers of the Monolithic Unit achieve production figures: about 45,000 cubic metres of steel-concrete structures per year.

6 Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní 4 ukazatele Financial and operational indices Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Zisk před zdaněním v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Počet pracovníků Přidaná hodnota v tis. Kč Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Total revenues in TCZK 1,418,917 1,217,326 1,112,655 1,455,831 1,441,658 1,869,269 Profit before taxation in TCZK 20,541 30,893 27,572 18,077 26,479 45,294 Equity in TCZK 80,301 96, , , , ,638 Count of employees Added value in TCZK 178, , , , , ,448 Added value per employee in TCZK Total assets in TCZK 856, , , , , ,656

7 Annual Report Celkové výnosy společnosti (v tis. Kč) Total revenues (in TCZK) Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before taxation (in TCZK)

8 Výroční zpráva Profil společnosti Company Profile působí jako univerzální stavební společnost v celé oblasti pozemního stavitelství a na území České republiky. Společnost se ve svých začátcích specializovala téměř výhradně na segment průmyslových staveb, vývoj situace na stavebním trhu si však vynutil značné rozšíření výrobního programu a přizpůsobení se poptávce po stále se zvyšujícím objemu bytových domů. is a universal building company, active in the entire field of the building construction industry throughout the Czech Republic. Originally the Company specialized almost exclusively in the industrial construction sector. However, developments in the building construction market have led to a significant expansion of the production strategy and adjustment to the demand for an ever-increasing volume of apartment houses. HISTORIE SPOLEČNOSTI V DATECH Historie společnosti se začíná odvíjet od roku 1951, kdy byl založen národní podnik Výstavba rudných dolů a hutí, specializující se na realizaci průmyslových staveb. O dva roky později, roku 1953, je společnost přejmenována na Průmstav Praha, n.p. a rozšiřuje svoji činnost o komplexní bytovou výstavbu. Roku 1991 dochází k rozdělení státního podniku Průmstav Praha na samostatné státní podniky, tvořené jednotlivými závody a ředitelstvím podniku. Nástupnickou organizací společnosti se stává bývalý závod 01, který si ponechává obchodní jméno Průmstav Praha s.p. V roce 1992 prochází stávající státní podnik v rámci privatizace transformací na soukromou stavební společnost Průmstav spol. s r.o. Ochrannou známku Průmstav společnost získává v roce 1993 a roku 1997 mění svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost DATA FROM THE HISTORY OF THE COMPANY The history of the Company begins in the year 1951, with the establishment of the company Výstavba rudných dolů a hutí, specialized in the implementation of industrial buildings. Two years later, in 1953, the company was renamed Průmstav Praha, n.p., and expanded its activities to include complete apartment construction. In 1991 the state-owned company Průmstav Praha was divided into independent state-owned companies composed of the individual works and the directorate of the company. Former Works 01 became the successor of the Company and continued under the trade name of Průmstav Praha s.p. (a state-owned company). In the year 1992 the existing state-owned company was transformed, within the framework of privatization, into a privately owned company

9 Annual Report PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti akciové společnosti Průmstav jsou především stavby bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů. Mezi zakázkami společnosti se objevují také rekonstrukce památkově chráněných objektů. Významnou část realizovaných zakázek tvoří monolitické železobetonové konstrukce. POSTAVENÍ NA TRHU MEZI STAVEBNÍMI SPOLEČNOSTMI Akciová společnost Průmstav si dlouhodobě udržuje přední postavení mezi stavebními společnostmi působícími v České republice. Také v roce 2005 byla oceněna v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších a zařadila se mezi šest nejúspěšnějších společností v oborové kategorii Stavebnictví. oslovuje zákazníky ve všech segmentech trhu pozemního stavitelství, a to jak z řad privátních investorů, tak ve veřejném sektoru. Jednou z oblastí, v níž společnost spatřuje možnosti svého dalšího růstu, je účast na projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Public Private Partnership (PPP). Aktivity společnosti v této oblasti dokládá členství (od listopadu 2004) v Asociaci Public Private Partnership, zaměřující se na podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Průmstav spol. s r.o. (a limited liability company). In 1993 it obtained the trade mark Průmstav and in the year 1997 its legal form was changed from a limited liability company to a joint-stock company (). OBJECT OF ACTIVITIES The object of, is, above all, the construction of apartments, commercial, administrative and industrial buildings. Among the orders of the Company we can also find redevelopments of protected monuments. Monolithic reinforced concrete buildings represent a significant part of orders executed. POSITION ON THE MARKET AMONG BUILDING COMPANIES In the long run, the company continues to maintain its leading position among building companies operating in the Czech Republic. In the year 2005 its activities were again appreciated in the prestigious rating Czech Top 100 : it ranked among the six most successful companies in the category Building Industry. offers its services to customers in all segments of the building construction market, both to private investors and the public sector. One of the areas where the company sees opportunities for further growth is involvement in Public Private Partnership (PPP) projects. These activities of the Company are supported, among other things, by the membership of the Company (from November 2004) in the Public Private Partnership Association, which is focused on the promotion of co-operation projects involving the public and private sectors.

10 Přesnost a důkladnost. Nástrojáři dokáží ve svých dílnách skutečné zázraky. Každá stavba dovede pěkně potrápit, na všechno nelze použít předem daná řešení, ale dříve nebo později přijdeme na kloub každé nesnázi. Precision and competence. Tool makers can do wonders in their workshops. Each and every project is specific and requires a different approach, but sooner or later we find a solution for every problem.

11

12 Výroční zpráva Úvodní slovo Opening Statement Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři a obchodní partneři, předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti Průmstav za rok Ohlédnutí za uplynulým hospodářským rokem je pro nás mimořádně příjemné. Hospodářská situace průmyslové a zvláště stavební výroby byla v roce 2005 příznivá. Stavební průmysl v České republice nepolevoval ve svém růstu, který započal v minulých čtyřech letech. S potěšením konstatuji, že rok 2005 byl velmi úspěšný také pro naši společnost. dokázal využít příznivé hospodářské situace a významných růstových výzev stavebního trhu k dosažení nejlepších výsledků ve své historii. Významnými faktory růstu stavebního trhu byly velké projekty obchodních center a projekty občanské výstavby, vysoká poptávka po bytech v osobním vlastnictví, podporovaná výhodnými hypotečními úvěry, pokračující investice zahraničních i českých investorů v nových průmyslových zónách (velkým impulsem byl vstup do EU ), stabilní poptávka v oblasti veřejných zakázek. V roce 2005 dosáhl objemu provedených prací o téměř 30 % vyššího než v roce předcházejícím. Ladies and Gentlemen, our Shareholders and Partners, Allow us to present the Annual Report of the jointstock company Průmstav for the year For us, looking back on the past financial year is extraordinarily agreeable. The economic situation of the industry, and especially in the area of building construction, was favourable in the year In the Czech Republic the building construction industry continued the growth it has seen over the past four years. It is my pleasure to state that the year 2005 was also very successful for our Company. managed to use the favourable economic situation and significant growth challenges of the building construction market to achieve the best results in its history. On the building construction market, major growth factors included: large projects such as shopping centres and civil buildings, high demand for personally-owned apartments supported by advantageous mortgage credits, continuing investments of foreign and Czech investors in new industrial parks (EU accession on May 1, 2004, was a great stimulus), stable demand in the area of public procurement. In the year 2005 the volume of work executed by was 30% higher than in the previous year.

13 Annual Report Dosažený hospodářský výsledek, produktivita i přidaná hodnota výrazně převýšily hodnoty dosažené v roce 2004 i v letech předešlých. Výrazně vyšší výnosy a hospodářský výsledek byly pozitivně ovlivněny dokončením více staveb, rozpracovaných již v roce Podstatnou část dosaženého výsledku použijeme k dalšímu posílení našeho vlastního kapitálu. Z významných zakázek, realizovaných v roce 2005, připomínám mj. stavbu pro společnost BAUHAUS v Brně, Hypermarket TESCO v Chebu, rekonstrukci sálu GLOBUS pro divadlo SEMAFOR, stavbu bytových domů Nová Harfa pro společnost FINEP, rekonstrukci budovy Švýcarského velvyslanectví, rekonstrukci budovy Okresního soudu v Chebu a dokončení chráněných bytů v Praze 4-Kunraticích. Do příštího období hledíme se střízlivým optimismem. Jsme přesvědčeni, že společnost je v dobré kondici a zvláště stav knihy zakázek a jeho přírůstek nám dává předpoklady k dalšímu rozvoji v příštím roce. Děkuji obchodním a finančním partnerům za spolupráci v roce Děkuji také všem zaměstnancům akciové společnosti Průmstav za odpovědný přístup k plnění našich úkolů a za spoustu práce, kterou odvedli. Jen díky nim se předsevzetí a plány společnosti stávají skutečností. The economic result, productivity as well as added value significantly exceeded the values achieved in the year 2004 and in previous years. Significantly higher earnings and the overall economic results were positively influenced by the completion of several buildings started in the year A large part of the achieved result will be used to further strengthen our equity. Among the major projects implemented in the year 2005, I would like to mention the building construction for the BAUHAUS Company in Brno, TESCO Hypermarket in Cheb, redevelopment of the GLOBUS Hall for the SEMAFOR Theatre, the construction of the Nová Harfa apartment houses for FINEP, redevelopment of the Swiss Embassy, redevelopment of the building of the Cheb District Court building and the completion of apartments for handicapped people in Prague 4- Kunratice. We are looking into the future with realistic optimism. We are convinced that the Company is in good shape, and evidence in the order book in terms of present orders and a record of order expansion encourages us to anticipate further development in the coming year. Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a ředitel společnosti Chairman of the Board and Managing Director In conclusion, I would like to thank all the employees of the joint-stock company Průmstav, and our business and financial partners, for their co-operation in the year I would also like to thank them for their responsible approach to the fulfilment of our tasks and for the work they have performed. It is only with their commitment that the resolutions and plans of the company can come true.

14 Výroční zpráva Významné události roku 2005 Key Events of the Year 2005 Únor dokončení bytových jednotek Pekařka vpraze 8 Březen dokončení bytových domů Zahradní čtvrť, I. etapa v Praze 5-Zbraslavi konání valné hromady firmy firma KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora Duben zahájení rekonstrukce budovy zastupitelského úřadu pro Švýcarské velvyslanectví v Praze 6 zahájení výstavby požárního zajištění budov pro ČVUT v Praze Květen zahájení výstavby bytových domů Nová Harfa I. etapa v Praze 9 zahájení výstavby bytového domu Mlynářka vpraze 5 dokončení chráněných bytů v Praze 4-Kunraticích zahájení výstavby hypermarketu TESCO v Chebu Červenec slavnostní předání protipovodňových opatření, etapa 0004 Holešovice-Stromovka v Praze 7 dokončení objektu DVAN v Praze 4 February Completion of the Pekařka apartment units in Prague 8 March Completion of the Zahradní čtvrť apartment houses, 1st stage in Prague 5-Zbraslav General Meeting of the Company KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., performed an audit of the Company and issued its audit opinion April Commencement of the redevelopment of the representative office for Swiss Embassy in Prague 6 Commencement of the building of fire protection facilities for the Technical University (ČVUT) in Prague May Commencement of the building of Nová Harfa apartment houses in Prague 9, 1st stage. Commencement of the building of Mlynářka apartment houses in Prague 5 Completion of the apartments for handicapped people in Prague 4-Kunratice Commencement of the building of the TESCO Hypermarket in Cheb July Ceremonial handover of flood control facilities in Prague 7, part 0004 Holešovice-Stromovka Completion of the DVAN building in Prague 4

15 Annual Report Srpen dokončení rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor dokončení výstavby mateřské školky v Praze 5-Velké Chuchli Září zahájení výstavby skladu a provozně obchodní budovy pro Koberce BRENO v Postřižíně zahájení výstavby technického zázemí pro ZOO vpraze dokončení hypermarketu TESCO v Chebu slavnostní předání nominačního diplomu na titul Stavba roku pro stavbu Zahradní čtvrť, I. etapa, v Praze 5-Zbraslavi Říjen dokončení bytových domů Kaskády Barrandov III, vpraze 5 zahájení výstavby Mateřské školky v Milovicích zahájení výstavby hotelu Metropol v Praze 1 Listopad dokončení rekonstrukce budovy Okresního soudu v Chebu dokončení výstavby obchodního centra Bauhaus v Brně slavnostní předání diplomu v rámci vyhlášení výsledků soutěže Českých 100 nejlepších Prosinec zahájení výstavby autosalonu Klokočka vpraze 6 dokončení bytových domů v Praze 15-Petrovicích August Completion of the reconstruction of the Globus Hall for the Semafor Theater Completion of the building of a kindergarten in Prague 5-Velká Chuchle September Commencement of the building of a warehouse and administration building for the company Koberce BRENO in Postřižín Commencement of the building of the technical background for the zoological garden in Prague Completion of the TESCO Hypermarket in Cheb Ceremonial award of the nomination diploma Construction of the Year for the building of Zahradní čtvrť (Garden Quarter), 1st stage in Prague 5-Zbraslav October Completion of the Kaskády Barrandov III apartment houses in Prague 5 Commencement of the building of a kindergarten in Milovice Commencement of the building of the Metropol Hotel in Prague 1 November Completion of the redevelopment of the building of the Cheb District Court Completion of the Bauhaus building in Brno Ceremonial handover of diploma during the announcement of the results of the competition Czech Top 100 December Commencement of the building of Car Show Klokočka in Prague 6 Completion of the apartment houses in Prague 15-Petrovice

16

17 Jeden pohled stačí. Geodetické práce v oblasti přípravy geometrických plánů stejně jako v oblasti inženýrské geodézie zajišťujeme přesnými kalibrovanými přístroji a totální stanicí Leica TC1500. We have the necessary insight. When preparing geometric plans as well as in the area of geodetic engineering we provide a wide range of geodetic work with the help of precisely gauged apparati and with Leica TC1500.

18 Výroční zpráva Významné stavby roku 2005 STAVBY DOKONČENÉ V ROCE 2005 BYTOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení BJ Horní Libeň-Pekařka Praha 8 Skanska CZ a.s. únor 05 BD Zahradní čtvrť I. etapa, Zbraslav Praha 5 Zahradní čtvrť a.s. březen 05 BD Kaskády Barrandov III Praha 5 FINEP BARRANDOV k.s. říjen 05 Bytové domy Horní Měcholupy-Petrovice Praha 15 Skanska CZ a.s. prosinec 05 OBČANSKÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení Chráněné byty v Kunraticích Praha 4 Hlavní město Praha květen 05 Rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor Praha 6 Městská část Praha 6 srpen 05 MŠ Velká Chuchle Praha 5 Hlavní město Praha srpen 05 Hypermarket TESCO Cheb Tesco Stores ČR, a.s. září 05 Park Hostivař fitness Praha 15 SBF Development říjen 05 Praha spol. s r.o. Rekonstrukce Okresního soudu Cheb Cheb Česká republika, listopad 05 Okresní soud Cheb Bauhaus Brno Brno Správa podniků listopad 05 a nemovitostí s.r.o. PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Dokončení Protipovodňová opatření, Praha 7 Hlavní město Praha červenec 05 etapa 0004, Praha 7-Holešovice-Stromovka Objekt DVAN Praha 4 2N spol. s r.o. prosinec 05

19 Annual Report Major Constructions of the Year 2005 CONSTRUCTIONS COMPLETED IN THE YEAR 2005 APARTMENT BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Horní Libeň-Pekařka apartment units Prague 8 Skanska CZ a.s. February 05 Zahradní čtvrť apartment houses, 1st stage, Zbraslav Prague 5 Zahradní čtvrť a.s. March 05 Kaskády Barrandov III apartment houses Prague 5 FINEP BARRANDOV k.s. October 05 Horní Měcholupy-Petrovice apartment houses Prague 15 Skanska CZ a.s. December 05 CIVIL BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Nursing Home in Kunratice Prague 4 Capital Prague May 05 Redevelopment of the Globus Hall Prague 6 Městská část Prague 6 August 05 for the Semafor Theater Kindergarten in Velká Chuchle Prague 5 Capital Prague August 05 TESCO Hypermarket Cheb Tesco Stores ČR, a.s. September 05 Hostivař Park fitness centre Prague 15 SBF Development October 05 Praha spol. s r.o. Redevelopment of the Cheb District Court Cheb Czech Republic, November 05 District Court in Cheb Bauhaus Brno Správa podniků November 05 anemovitostí s.r.o. INDUSTRIAL BUILDINGS Name of construction City Customer Completion Flood control facilities, Prague 7 Capital Prague July 05 part 0004 Holešovice-Stromovka Premises of the DVAN building Prague 4 2N spol. s r.o. December 05

20 Výroční zpráva STAVBY ZAHÁJENÉ V ROCE 2005 BYTOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Byty Dubeč Praha 10 Hlavní město Praha duben 05 BD Nová Harfa I. etapa Praha 9 FINEP Harfa k.s. květen 05 BD Mlynářka Praha 5 Central Group a.s. květen 05 OBČANSKÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Požární zajištění budov A, B, C, D ČVUT Praha 6 ČVUT Praha duben 05 Rekonstrukce budovy zastupitelského Praha 6 Švýcarská konfederace duben 05 úřadu Švýcarského velvyslanectví Hypermarket TESCO Cheb Tesco Stores ČR, a.s. květen 05 Rekonstrukce MŠ v Milovicích Milovice Město Milovice říjen 05 Hotel Metropol Praha 1 Special Tours Prague, spol. s r.o. říjen 05 PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA Název stavby Město Objednatel Zahájení Sklad a provozně obchodní Postřižín Koberce Breno, s.r.o. září 05 budova Koberce BRENO Nájemní hala PZ Škoda Plzeň Plzeň HQU International, a.s. září 05 Technické zázemí ZOO Praha Praha 7 Zoologická zahrada v Praze září 05 Autosalon Klokočka Praha 6 Autosalon Klokočka spol. s r.o. prosinec 05

21 Annual Report CONSTRUCTIONS STARTED IN THE YEAR 2005 APARTMENT BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Dubeč apartments Prague 10 Capital Prague April 05 Nová Harfa apartment houses, 1st stage Prague 9 FINEP Harfa k.s. May 05 Mlynářka apartment houses Prague 5 Central Group a.s. May 05 CIVIL BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Fire protection facilities in buildings A, B, C, D Prague 6 ČVUT (Czech Technical April 05 of the Technical University (ČVUT) University) in Prague Redevelopment of the representative Prague 6 Switzerland April 05 office of the Embassy of Switzerland TESCO Hypermarket Cheb Tesco Stores ČR, a.s. May 05 Redevelopment of Milovice Kindergarten Milovice the City of Milovice October 05 Metropol Hotel Prague 1 Special Tours Prague, spol. s r.o. October 05 INDUSTRIAL BUILDINGS Name of construction City Customer Beginning Warehouse and administration building Postřižín Koberce Breno, s.r.o. September 05 of the Koberce BRENO company Hall of PZ Škoda Plzeň (for lease) Plzeň HQU International, a.s. September 05 Technical background of the Prague 7 Zoologická zahrada September 05 zoological garden in Prague Car Show Klokočka Prague 6 Autosalon Klokočka spol. s r.o. December 05

22 Podíl ruční práce zůstává. Dobře provedená řemeslná práce je základem stavební činnosti. Naši pracovníci absolvují pravidelná odborná školení ajsou držiteli osvědčení a certifikátů pro provádění všech potřebných prací. Manual work still has its place. Craftsmanship remains the cornerstone of construction work. Our workers regularly attend professional training courses and hold certficates for all skilled jobs.

23

24 Výroční zpráva Orgány společnosti a její management Executive Structure of the Company PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ivan Bauer MBA (1953) předseda představenstva a ředitel společnosti V Průmstavu od roku 1978: asistent, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel Průmstav Praha, n.p., závod 01 Praha, ředitel společnosti BOARD OF DIRECTORS Ivan Bauer MBA (1953) Chairman of the Board of Directors and the Managing Director of the Company With Průmstav from the year 1978: assistant, foreman, site manager, manager of the production centre, director of Průmstav Praha, n.p., Works 01 Praha, Managing Director of Ing. Miroslav Netrefa (1956) místopředseda představenstva a ekonomický náměstek V Průmstavu od roku 1980: asistent, vedoucí plánovač, ekonomický náměstek. Miroslav Netrefa (1956) Vice-Chairman of the Board of Directors and the Deputy Director for Economy With Průmstav from the year 1980: assistant, head of planning department, Deputy Director for Economy. Ing. Zdeněk Urbančík (1937) člen představenstva V Průmstavu od roku 1962: stavbyvedoucí, dispečer HSV, ekonom závodu, ředitel výstavby sídliště Řepy II, vedoucí inženýr závodu, obchodní náměstek do prosince Zdeněk Urbančík (1937) member of the Board of Directors With Průmstav from the year 1962: site manager, construction production controller, director of the construction of the Řepy II housing development, head engineer of the Works, from December 1997 Deputy Director for Trade.

25 Annual Report Ivan Matějovič (1948) člen představenstva V Průmstavu od roku 1967: asistent, mistr, stavbyvedoucí, výrobní dispečer, výrobně technický náměstek do ledna 2003, zástupce ředitele pro region západ a vybrané zakázky. Josef Kameš (1948) člen představenstva a obchodní náměstek V Průmstavu od roku 1970: asistent, mistr, stavbyvedoucí, obchodní náměstek. Ivan Matějovič (1948) member of the Board of Directors With Průmstav from the year 1967: assistant, foreman, site manager, production controller, Deputy Director for Production and Technologies until January 2003, Deputy Director for the West region and selected orders. Josef Kameš (1948) member of the Board of Directors and the Deputy Director for Trade With Průmstav from the year 1970: assistant, foreman, site manager, Deputy Director for Trade. DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Hromádka (1961) předseda dozorčí rady, vedoucí OIS V Průmstavu od roku SUPERVISORY BOARD Pavel Hromádka (1961) Chairman of the Supervisory Board, OIS Director With Průmstav from the year Ivan Procházka (1956) místopředseda dozorčí rady, stavbyvedoucí V Průmstavu od roku Ivan Procházka (1956) Vice-Chairman of the Supervisory Board, site manager With Průmstav from the year Pavel Matějka (1953) člen dozorčí rady, předseda odborové organizace V Průmstavu od roku Pavel Matějka (1953) Member of the Supervisory Board, Chairman of the Trade Union organization. With Průmstav from the year 1971.

26 Výroční zpráva Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITEL PODNIKU sekretariát právní oddělení personální oddělení EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK OBCHODNÍ NÁMĚSTEK VÝROBNĚ-TECHNICKÝ NÁMĚSTEK manažer QMS, EMS, SMS vedoucí oddělení inform. soustavy vedoucí finančního oddělení marketingové oddělení vedoucí výroby vedoucí technické skupiny výrobní účtárna pokladna obchodní oddělení stavbyvedoucí středisko dopravy oddělení subdodávek mzdová účtárna hospodářská správa cenové oddělení středisko sádrokart. konstrukcí stř. mech. a zved. prostř., půjč. Bosch oddělení přípravy materiálová účtárna investiční oddělení zakázkové oddělení středisko monolit středisko zásobování správce poč. sítě a IT technologií controlling ekonomické rozbory reklamace středisko hliník. konstrukcí geodetické stř. metrolog referent statistiky a pojištění středisko povrchových úprav provozní cenové oddělení manažeři výroby provozní plánovač, správce prostř. ZS

27 Annual Report Organisation Structure of the Company GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS DIRECTOR OF THE COMPANY Secretariat Legal Department Personnel Department DEPUTY DIRECTOR FOR ECONOMY DEPUTY DIRECTOR FOR TRADE DEPUTY DIRECTOR FOR PRODUCTION AND TECHNOLOGIES Manager QMS, EMS, SMS Head of Information System Dept. Head of Financial Dept. Marketing Department Head of Production Dept. Head of Technical Group Production Accounting Cash Register Sales Department Site Manager Transportation Department Subcontracts Department Wages Accounting Economy Administration Prices Department Gypsumplasterboard Struct. Mech. and Lift. Dev., Bosch Prod. Ren. Preparation Department Material Accounting Department of Investments Orders Department Monolith Centre Supplies Centre Computer Network and IT Techn. Admin. Controlling, Economic Analyses Claims Aluminium Structures Centre Geodesist and Metrologist Dept. Statistics and Insurance Surface Treatment Centre Operation Price Department Production Managers Operation Planning, ZS Funds Admin.

28 Výroční zpráva Zpráva představenstva Report of the Board of Directors STAVEBNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Celková stavební výroba v České republice vykazovala rovněž v roce 2005 výrazně růstové tendence a v reálných číslech vzrostla o téměř 5 %. Růst stavební výroby byl v uplynulém roce ovlivňován především realizací staveb inženýrského stavitelství, developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na obchodní a společenská centra ve velkých městech a pokračujícím růstem intenzity bytové výstavby. POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA STAVEBNÍM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Společnost se prioritně zaměřuje na realizaci bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů na území celé České republiky. Postupným vývojem se stala univerzální stavební společností, poskytující služby v širokém spektru pozemního stavitelství. Výstavba železobetonových konstrukcí patří mezi jednu z hlavních činností, které společnost provádí vlastními pracovníky a s pomocí dostatečného firemního vybavení (systémové bednění, armovna, jeřáby). Posláním střediska, které tuto činnost zabezpečuje, je podpořit svojí specializací obraz solidní stavební firmy schopné uspokojit jakékoliv přání zákazníka. BUILDING CONSTRUCTION MARKET IN THE CZECH REPUBLIC In the Czech Republic, total building construction continued to show significant growth trends in the year Expressed in real numbers, it grew by almost 5%. In the past year the growth of the building construction production has predominantly been influenced by the implementation of engineering constructions, development projects of international investors concentrated mainly on shopping and entertainment centres in large cities, and by the intesifying growth of apartments building. POSITION OF THE COMPANY ON THE BUILDING CONSTRUCTION MARKET IN THE CZECH REPUBLIC The company, concentrates primarily on the implementation of apartment, commercial, administration and industrial buildings throughout the Czech Republic. The Company has transformed itself into a universal construction company that provides its services across a broad spectrum of building construction customers. Implementation of reinforced concrete structures is one of the main activities of the Company; amply supported by the skills of its own employees and the Company s extensive equipment (boarding systems, reinforcement facilities, cranes) for such activities. The mission of the centre that provides for these activities is to foster, through its specialization, the image of the Company as areliable construction firm, capable of satisfying any demands the customer may have.

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow Paid parking zones in the capital city of Prague Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow 15.9. 2016 1979 The first zones were launched 1996 The right bank of the Prague History 1979-2016 2007 (2008) Widening

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více