Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 28. dubna 2011 Alena Kubincová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce, Ing. Romanu Vodnému, za odborné rady, profesionální přístup a veškerý čas, jenţ mi věnoval při zpracování teoretické části. Dále bych ráda poděkovala Doc. Ing. arch. Aleně Mansfeldové, CSc. za motivaci a pomoc při výběru tématu své závěrečné práce. V neposlední řadě děkuji také své rodině za veškerou podporu při studiu.

4 Anotace V mé bakalářské práci se věnuji problematice brownfields. Práce je rozčleněna do tří částí. První část, teoretická, se zabývá základní terminologií a typologií brownfields, jejich problémy a revitalizací. Druhá část, praktická, obsahuje aktuální trţní ocenění bytové jednotky v Praze 4. Ve třetí části, analytické, je provedena analýza trhu s nemovitostmi pro lokalitu Praha 1. Annotation In my bachelor s thesis I focus on the issue of brownfields. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and is concerned with the basic terminology and typology of brownfields, their problems and revitalization. The second part is practical and includes the current market valuation of an apartment in Prague 4. In the third chapter, analytical, is an analysis of the real estate market in the location Prague 1.

5 Obsah Úvod Teoretická část: Brownfields Základní terminologie a typologie Definice pojmu brownfields a pojmů souvisejících Typologie brownfields z hlediska příčiny vzniku Typologie brownfields z hlediska ekonomické atraktivity Problémy spojené s brownfields Problémy ekologické Problémy územní Problémy ekonomické Problémy majetkoprávní Problémy sociálně kulturní Revitalizace brownfields Důvody revitalizace Hlavní překáţky revitalizace brownfields Výhody revitalizace Podpora revitalizace agenturou CzechInvest Financování revitalizace Závěr Přílohy k teoretické části Praktická část: Aktuální trţní ocenění Obsah zprávy Popisné informace Popis lokality Oceňovaný majetek Bytový dům Pozemek Vedlejší stavby a venkovní úpravy Byt Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění... 59

6 2.4.1 Úvod Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení Přílohy k praktické části Analytická část: Analýza lokálního trhu Obecná charakteristika trhu Popis městské části Praha Trh s nemovitostmi Analýza trhu městské části Praha Pozemky Rezidenční stavby Korporátní stavby Nájmy Závěr: Celkový marketingový výhled Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek... 87

7 Úvod Předmětem této bakalářské práce je problematika brownfields. Jedná se o téma, které postupem času nabylo velkého významu především v zahraničí, ale nyní také u nás v České republice. Této problematice nelze odepřít její aktuálnost a rozsáhlost. Zvláště díky trendu upřednostňujícímu výstavbu na zelené louce před revitalizací brownfields. Nevyuţívání dříve vyuţívaných objektů má mnoho negativních dopadů, jeţ přímo i nepřímo ovlivňují své okolí. Tato skutečnost je v rozporu především s trvale udrţitelným rozvojem, nejčastěji spojovaným právě s pojmem brownfields, jeţ si klade za cíl uchovat ţivotní prostředí v minimálně pozměněné podobě pro další generace. Cílem bakalářské práce je představit obecná východiska k problematice brownfields. K jeho dosaţení bude slouţit rešerše zdrojů týkající se dané problematiky a menší případová studie, v níţ se pokusím zmapovat několik praţských brownfields. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, teoretické, praktické a analytické. V teoretické části se soustředí na základní terminologii a typologii brownfields, a s nimi spojenými problémy a jejich revitalizací, spojenou s financováním. V praktické části je provedeno aktuální trţní ocenění bytové jednotky v Praze 4 pomocí porovnávací a příjmové metody. Analytická část práce je věnována analýze trhu s nemovitostmi pro lokalitu Praha 1. 7

8 1 TEORETICKÁ ČÁST: BROWNFIELDS 1.1 Základní terminologie a typologie Definice pojmu brownfields a pojmů souvisejících Pojem brownfields, resp. brownfield sites je převzat z anglického jazyka. Jeho doslovný překlad hnědá pole, resp. hnědé louky není v České republice, na rozdíl od Slovenska, pouţíván. Evokuje spíše naleziště hnědého uhlí, neţli pojem zabývající se opuštěnými a převáţně nevyuţívanými částmi urbanizovaných území. V české terminologii dosud neexistuje jednotný platný ekvivalent brownfields. Ministerstvo pro místní rozvoj uţívá výraz deprimujicí zóny, kdeţto Ministerstvo ţivotního prostředí hovoří o narušených pozemcích. 1 Stále častěji bývá pojem brownfields také substituován těmito víceslovnými výrazy 2 : opuštěné / bývalé / nevyuţité / pochybně vyuţívané / zastaralé průmyslové objekty (plochy, areály, zóny, území, lokality), (z)devastované / zpustošené průmyslové plochy, průmyslově znečištěné plochy, industriální objekty, průmyslové dědictví, průmyslem znečištěné pozemky, chátrající průmyslové kapacity, staré areály, plochy vyuţívané v minulosti; pozemky, na kterých byla ukončena původní výrobní nebo jiná činnost, ekologicky poškozené lokality, silně znečištěné pozemky, pozemky se starou zátěţí, pozemky postiţené ekologickou zátěţí, ekonomicky nevyuţitá území, zanedbané pozemky. V oficiálních dokumentech i v neformální komunikaci se pro svou krátkost a nezaměnitelnost nejčastěji používá přímo tento anglický termín, tedy brownfields. Pozitivem tohoto pojmu je také skutečnost, že jej lze s výhodou použít při vyhledávání informací ve světových webových vyhledávačích. 3 1 JACKSON, J. B. a kol. Brownfields snadno a lehce [online]. 2004, str VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M., a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s. 4. 8

9 Neexistuje jednotný ekvivalent brownfields, neexistuje ani jednotná definice. Kaţdá instituce přistupuje k vysvětlení tohoto pojmu svým způsobem. Definice dle OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a využití a pravděpodobně obsahují ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. 4 Definice dle EPA (US Environmental Protection Agency): Brownfields jsou nemovitosti, jejichž expanze, přestavba nebo nové využití může být zatíženo přítomností nebo potencionální přítomností nebezpečných látek, polutantů nebo kontaminantů. 5 Definice dle projektu CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network): Specifically, CABERNET has defined brownfields as sites which 6 : have been affected by former uses of the site or surrounding land; are derelict or underused; are mainly in fully or partly developed urban areas; require intervention to bring them back to beneficial use; may have real or perceived contamination problems. Konkrétně, CABERNET definoval brownfields jako lokality, které 7 : jsou ovlivněné předchozím vyuţitím samotné lokality nebo okolních pozemků; jsou opuštěné nebo nedostatečně vyuţívané; jsou převáţně v plně či v částečně rozvinutých urbanizovaných oblastech; vyţadují intervenci, aby mohly být opět uţitečné; mohou mít skutečné nebo vnímatelné problémy s kontaminací. 4 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Tamtéţ. 6 CABERNET [online]. 7 Volný překlad autora. 9

10 Definice dle Agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu: Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. 8 Definice dle IURS (Institut pro udrţitelný rozvoj sídel): Brownfields jsou pozemky a budovy: urbanizované opuštěné nebo podvyužité, které mohou, ale nemusí mít ekologickou zátěž, které složitostí podmínek svého budoucího rozvoje odrazují soukromý a jiný kapitál od účelné intervence. 9 Definice dle Ústavu pro ekopolitiku: Brownfields jsou plochy 10 : nevyuţívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně vyuţívané, původně průmyslové, logistické, komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích, původně zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve volné krajině, s neprůhledným majetkoprávním uspořádáním, se zdevastovanými výrobními či jinými budovami s přítomností starých ekologických zátěţí, jimiţ je kontaminovaná půda, podzemní a povrchové vody i objekty, jejichţ okolí je vylidněné a nebezpečné. Definice dle slovníku pojmů fondů Evropské unie Brownfield je nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU. 11 S pojmem brownfields jsou velmi úzce spojeny další dva důleţité pojmy. A to blackfields a greenfields. Blackfields, v doslovném překladu, znamená černá pole. Jsou to lokality vyznačující se extrémně vysokými hodnotami kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod i dalších složek životního prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové využití. 8 CzechInvest, Národní strategie regenerace brownfieldů [online]. 2008, s VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Revitalizace brownfields v ČR [online]. 11 Fondy Evropské unie [online]. 10

11 Zdrojem znečišťujících látek, mnohdy toxických, byla těžba a zpracování nerostných surovin, průmyslová výroba, skladování a skládkování nebezpečných odpadů, doprava a aktivity související s vojenským využitím ploch. Náklady na sanace těchto starých ekologických zátěží jsou velmi vysoké, avšak další odkládání jejich realizace a řešení všech souvisejících problémů celkové výdaje pouze znásobí. 12 Greenfields, protiklad termínu brownfields, v doslovném překladu znamená zelená pole. V české terminologii se častěji pouţívá ekvivalent zelené louky. Jsou to volné plochy a pozemky, zemědělského či zcela přírodního charakteru, vyskytující se v neurbanizovaném území neboli v extravilánu. Greenfields představují územní rezervy a rekreační potenciál, přispívají k ekologické stabilitě prostředí a jako nezastavené krajinné plochy podporují estetickou kvalitu místa Typologie brownfields z hlediska příčiny vzniku Nevyuţívané průmyslové zóny v urbanizovaném území 14 Důvodem vzniku těchto brownfields byla zásadní změna českého průmyslu, jenţ se odchýlil od těţké průmyslové výroby a začal se orientovat na produkci spotřebního zboţí, automobilů a informačních technologií. Nevyuţívané administrativní objekty ve vnitřních zónách měst Brownfields tohoto typu představují budovy, na jejichž provoz a údržbu neměla obec dostatek finančních prostředků a pro které se nepodařilo najít nového majitele. Do této skupiny spadají i brownfields, které vznikají při rychle probíhajících změnách strukturálního a funkčního uspořádání urbanizovaného území. 15 Obytné brownfields 16 Jejich vznik je výsledkem společného působení více faktorů. Menší obce a města, která se nacházejí v hospodářsky slabých krajích s vysokou nezaměstnaností, vykazují pokles stálého obyvatelstva. Skupina ekonomicky aktivních občanů se stěhuje za pracovními příleţitostmi do velkých měst. Rodinné domy původních vlastníků v těchto problematických lokalitách jsou uţívány k přechodnému pobytu či k rekreaci, protoţe jinak jsou pro nedostatečnou poptávku o trvalé bydlení neprodejné. Některé rodinné domy jsou opuštěné a chátrají. 12 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s BLAŢEK, R. Brownfields: znovuvyužití narušené krajiny. 2009, s KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s Tamtéţ. 16 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s

12 Nemalý podíl z obytných brownfields tvoří bytové domy, ze kterých nájemníci odcházejí z důvodu velmi zastaralého bytového fondu, jejichţ vlastníci (obce, druţstva vlastníků nebo soukromé osoby) nedisponují dostatkem finančního kapitálu na celkovou rekonstrukci těchto domů. Nastávající problém skutečně velkého rozsahu souvisí s radikálními změnami standardů bydlení, které přetrvávají přibliţně od poloviny 90. let 20. století. Tendence zvyšujícího se zájmu o nadstandardní aţ přepychové formy rodinného bydlení ve volné krajině kompenzuje dlouhé období znelidštěné architektury panelákových sídlišť ve velkých městech a pocit absolutního nedostatku soukromí. Zásluhou tohoto trendu dochází k záborům půdy doposud vyuţívané k zemědělskému a lesnickému hospodaření nebo k rekreačním účelům. Mezi novými, izolovanými obytnými zónami rodinných domů a hustě zastavěným územím měst jsou většinou velká paneláková sídliště, jejichţ ţivotnost pomalu končí. Ve veřejných rozpočtech není dostatečné mnoţství financí na jejich rekonstrukci. Městská sídliště se postupem času mohou stát ghetty se zvýšenou kriminalitou a s vybydleným a poloprázdným bytovým fondem. 17 V horší situaci mohou být přeměněny v brownfields. obrázek č. 1: Areál bývalé cihelny na okraji obce Ţdánice Zdroj: 17 HURNÍKOVÁ, J. Brownfieldy a územní rozvoj. 2009, s

13 Nevyuţívané objekty Českých drah a Správy ţelezniční dopravní cesty 18 Tento typ brownfields tvoří značně rozlehlý komplex. Jejich největší problém představuje fakt, ţe majetek akciové společnosti Českých drah a státní organizace Správy ţelezniční dopravní cesty není dodnes kompletně zinventarizován a oceněn. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků je mnoho budov a objektů v natolik ţalostném stavu, ţe by měly být určeny k demolici. Nevyuţívané objekty ozbrojených sloţek 19 Jejich vznik je spojen s odchodem sovětských vojsk z našeho území a se zrušením vojenských posádek Armády České republiky, popř. ozbrojených sloţek Ministerstva vnitra a Celní sluţby. Mnoho těchto brownfields vzniklo také jako důsledek komplexní reformy ozbrojených sil z roku 2003 a profesionalizací armády, coţ zapříčinilo nepotřebu spousty objektů poměrně velké rozlohy. V první řadě se jedná o objekty kasáren, další stavby a infrastrukturu, ale zejména o vojenské areály a plochy s význačnými starými ekologickými zátěţemi. Nevyuţívané zemědělské objekty 20 Představují brownfields v podobě nevyuţívaných a zdevastovaných objektů bývalé druţstevní velkovýroby a zpustlých neobhospodařovaných pozemků, které se vyskytují převáţně na venkově a zatěţují jej. Příčiny vzniku jsou zřejmé. Po roce 1989 došlo v českém zemědělství k zásadním změnám počínaje úpravou vlastnických vztahů k půdě a konče regulací produkce jednotlivých komodit. Radikálně poklesly hrubé měsíční mzdy v zemědělství a lesnictví. Společnost nedostatečně oceňuje tyto sektory. Nedostatek finančních prostředků znemoţňuje zemědělským subjektům provést rekonstrukce hospodářských budov a jejich nanejvýš efektivní vyuţívání. Pozůstatky ukončené důlní činnosti těţby nerostných surovin 21 Sanace těchto brownfields a jejich opětovné začlenění do krajiny bude dlouhodobou záleţitostí, která je ovlivňována vysokými náklady na regeneraci území a dlouhou periodou přírodních procesů vedoucích k obnově přirozených ekosystémů. 18 KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s Tamtéţ. 21 Tamtéţ. 13

14 1.1.3 Typologie brownfields z hlediska ekonomické atraktivity 22 Ekonomickou atraktivitu území ovlivňuje několik faktorů, například: umístění lokality, rozsah poškození objektu a oblasti, náklady na ekologickou likvidaci odpadních látek, sociální úroveň obyvatelstva, míra vzdělanosti obyvatelstva, schopnost propagace lokality. Tato typologie je tzv. sensitivní na trţní podmínky, z čehoţ vyplývá, ţe v době růstu a prosperity existuje mnohem větší procento snadněji revitalizovaných projektů, neţ v období krize, kdy si investoři důkladněji promýšlejí své investice. 23 Projekty s nulovou bilancí O tento typ brownfields se postará sám trh vzhledem k jejich velmi dobrému umístění. Není třeba do nich investovat veřejné prostředky, ačkoli je moţné poskytnout veřejnou nepeněžní intervenci 24, která zpětně poté můţe zintenzivnit výhody místní komunity. V anglofonních zemích se o tomto typu nemovitostí hovoří jako o whitefields. Projekty s mírnou podporou Projekty s mírnou podporou představují brownfields, které se jiţ nevyskytují v natolik výjimečné lokalitě jako u předešlého případu. U tohoto typu projektů je zpravidla nutná silná veřejná podpora a intervence, bez níţ by se projekt nemohl realizovat. V této situaci činí obvyklý poměr veřejných a soukromých investic 1 : 5 a více. Pokud tedy investujeme do projektu jednu korunu veřejných prostředků, měl by soukromý sektor přispět alespoň pěti a více korunami. Tento poměr veřejných a soukromých prostředků je povaţován za jeden z klíčových ukazatelů efektivnosti takovéto veřejné finanční intervence. Následujícím porovnávacím indikátorem bývá počet nově vytvořených pracovních míst. V anglicky mluvicích zemích se tento typ nemovitostí nazývá greyfields. 22 KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s VODNÝ, R. Bakalářská práce [online] Osobní komunikace. 24 Veřejná nepeněžní intervence: aktivní, osvícená a vstřícná místní administrativa; vhodný právní a legislativní rámec; vhodné daňové prostředí; vhodné instituční modely; vhodné metodické vedení a vzdělávací programy. Zdroj: JACKSON, J. B., Prezentace: Naše brownfields Proč nutno vědět [online]

15 Nekomerční projekty Do této kategorie spadají lokality a nemovitosti, u kterých je rozvojový potenciál provázen ve větším rozsahu sociálními záměry či ochranou ţivotního prostředí. Během takovéto situace je nutné spoléhat se na vyšší intervenci veřejných prostředků, obvykle v poměru 1 : 1 aţ 1 : 4. Nekomerční projekty jsou vhodné k čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Nebezpečné projekty Zpravidla se jedná o brownfields v havarijním stavu ohroţujícím lidské zdraví a ţivotní prostředí. V případě, ţe není moţné dovést k zodpovědnosti osobu, jeţ zapříčinila škody, financuje obvykle jejich likvidaci pomocí veřejných prostředků daňový poplatník. Ostatní projekty S výjimkou uvedených kategorií se mnoho brownfields nalézá v nekomerčních lokalitách a nepochybně pro ně dlouhodobě nebude zajištěno nové funkční vyuţití. Důvodem je převaha nabídky nad poptávkou. Aby mohly být řešeny ostatní projekty bude potřeba vytvořit specifický program, který by byl majoritně zaměřen na navrácení pozemků do nezastavěných ploch s přírodním charakterem. 1.2 Problémy spojené s brownfields Brownfields s sebou přinášejí řadu problémů, jenţ značně negativně působí na své okolí. Vyvolávají problémy rovnou svou existencí (jako ekologické či prostorové problémy), anebo nepřímo ovlivňují vývoj celého města či kraje ekonomicky, respektive sociokulturně Problémy ekologické 26 Hlavním ekologickým problémem je případná kontaminace horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, staveb a technické infrastruktury zapříčiněné předcházejícím uţíváním nemovitosti. Tato kontaminace záporně ovlivňuje ţivotní prostředí a můţe také přímo ohroţovat zdraví lidí. Příčinu ekologických zátěţí představuje předešlé vyuţití brownfields s sebou nesoucí riziko, ţe vstupy a výstupy z dřívějších činností ovlivňují území a nemovitosti. Ve většině průmyslových závodů se totiţ pouţívají určité materiály, které mohou ohrozit ţivotní prostředí a rovněţ nové uţivatele revitalizovaných území 25 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Tamtéţ; KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s. 2-3.; JACKSON, J. B. a kol. Brownfields snadno a lehce. 2004, str. 21,

16 a nemovitostí, pokud se s nimi neopatrně či nezodpovědně zachází. Důleţitá je skutečnost, ţe v průběhu uplynulých dvaceti let se právní poţadavky na důslednost zacházení s potenciálně škodlivými materiály velmi zpřísnily, avšak mnohé ekologické zátěţe pocházejí z dob, kdy takovéto právní úpravy ještě neexistovali. Proces revitalizace brownfields je zpravidla neproveditelný, zvláště tam, kde se uvaţuje o změnách vyuţití území, bez toho aniţ by byla vyřešena problematika případného ekologického znečištění lokace a jeho sanace. Mezi škodlivé látky patří například dehty, čpavko-fenylové vody, chlorované uhlovodíky, pesticidy, jedy (DDT), polychlorované bifenyly, azbest, ropné látky, těţké kovy a další Problémy územní 27 Zásluhou nevyuţívání ploch, na kterých se vyskytují brownfields, vzniká nová výstavba na greenfields. Výstavba nových projektů je přesouvána z intravilánu do extravilánu sídel. Dochází tak k záboru volné krajiny, zatímco dříve vyuţívané plochy brownfields, obvykle situované uvnitř měst, leţí ladem. Podporování nové výstavby lze označit jako urban sprawl. Tento pojem v doslovném překladu znamená rozrůstání měst a můţeme jej definovat jako expanzi zástavby do volné krajiny podél dopravních cest 28. Na územích s brownfields upadá nepotřebná infrastruktura, kdeţto na zelených loukách se často velmi nákladně buduje nová. Brownfields uvnitř měst také narušují územní ekonomiku sídla. Dochází k nárůstu dopravní obsluţnosti mezi městem a novou zástavbou na greenfields. Významný, z hlediska základní myšlenky udrţitelného rozvoje, je bariérový efekt často rozlehlých opuštěných areálů, které narušují migrační cesty mnoha populacím ţivočichů Problémy ekonomické 29 Samotné odstranění ekologických problémů, například dekontaminace zamořeného objektu, zvyšuje náklady na přípravu pozemku k novému vyuţití. Tím území ztrácí svou atraktivitu jak pro potenciální investory, tak i pro obyvatelstvo. Rozvoj turismu je rovněţ v ohroţení, protoţe území s brownfields není přitaţlivé ani pro návštěvníky. Následně pozemek ztrácí svou hodnotu a druhotně ji ztrácejí i okolní pozemky. Vlastníci nemovitostí a veřejné rozpočty touto cestou přicházejí o skutečné i eventuální příjmy. Všechny zmíněné ekonomické problémy zhoršují podnikatelské klima postiţené země. 27 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s. 22.; KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika suburbanizace. 2010, s Tamtéţ jako poznámka pod čarou č

17 1.2.4 Problémy majetkoprávní Největším problémem mohou být neprůhledné majetkoprávní vztahy. Není vţdy jednoznačné komu a zejména kolika vlastníkům brownfields patří. Obce i soukromí investoři obvykle pozorují komplikace při dohledávání majitelů nemovitostí. Mnoho objektů je majetkem několika vlastníků, časté jsou i smíšené vlastnické vztahy jednoho brownfieldu veřejnými a soukromými subjekty, některé jsou i ve vlastnictví církve. 30 Vlastnictví ovlivňuje příleţitost brownfields pro jejich nové vyuţití. Čím více vlastníků brownfield má, tím více klesá jeho šance na revitalizaci. Důvodem, proč jsou vlastnické vztahy označovány za jednu z největších překážek regenerací, je často jejich složitá struktura spojená s mnohapodílovým vlastnictvím nebo se zatížením nemovitostí pronájmy Problémy sociálně kulturní 32 Předtím, neţ se nemovitosti staly brownfields, zpravidla poskytovaly mnoho pracovních příleţitostí. Ukončení provozu těchto podniků zapříčinilo nárůst nezaměstnanosti v dané lokalitě i jejím okolí. S vysokou mírou nezaměstnanosti roste i kriminalita, místo se stává nebezpečným a obyvatelé se z něj postupně stěhují. Neatraktivní pásmo se zvětšuje, neboť efekt vystěhovávání pohlcuje i široké okolí. Opuštěné budovy chátrají, začínají být nebezpečné a jejich regenerace je stále obtíţnější. Hodnota území se zpustošenými objekty trpí estetickou devastací, která znehodnocuje i nemovitosti v okolí. To můţe vyústit v dominový efekt způsobující celkovou degradaci rozsáhlého území. 1.3 Revitalizace brownfields Důvody revitalizace Proč by měli investoři zachraňovat staré tovární objekty či jiné chátrající areály? ptá se Marcela Honsová prezidenta Českého svazu stavebních inţenýrů Ing. Svatopluka Zídka v rozhovoru pro časopis Profit. Ten odpovídá: Vy tomu říkáte brownfieldy, my se zajímáme o industriální architekturu, která je svým slohem a pojetím velice zajímavá a cenná. Na přelomu 19. a 20. století stavěli továrny jako chrámy, třeba pivovary připomínají zámky. 30 KYSEĽOVÁ, K. Projekty pre brownfieldy: a ich mapovanie [online] (Doslovný překlad autora). 31 DOLEŢELOVÁ, L.; VEJVODA, O. Brownfieldy - pohled do strategií vlastníků lokalit. 2008, s BLAŢEK, R. Brownfields: znovuvyužití narušené krajiny. 2009, s

18 Je to důstojné místo, byť třeba právě teď zanedbané. Většina sídel vznikla kolem těchto objektů, a když zaniknou, tak zmizí i genius loci té lokality. 33 Důvody revitalizace 34 : efektivní využívání ploch v intravilánu sídla s omezením jeho extenzivního růstu, minimalizace záborů půdy v extravilánu sídla, snížení nákladů vázaných na prostorový růst obce, sanací ekologických zátěží zlepšení stavu složek životního prostředí, zvětšení rozlohy veřejné zeleně a kultivace veřejných prostorů, zhodnocení pozemků i objektů v okolí revitalizovaných brownfields, rozvoj podnikatelského sektoru a sním spojený růst daňových výnosů obce, zlepšení estetického vzhledu obce a s tím související zvýšení kvality života občanů Hlavní překážky revitalizace brownfields 35 Ačkoliv se vyskytují názory, ţe hlavní překáţku revitalizace brownfields představují peníze, ve skutečnosti to nemusí být pravda. I v mezinárodním měřítku lze zaznamenat, ţe samotné peníze problematiku brownfields vyřešit nedokáţou. To, co potíţe brownfields řeší, jsou vhodné priority, strategie, právní rámce, programy, podpory podnikání a přístupy co nejširší skupiny zainteresovaných osob v tomto procesu. Návod na řešení tedy není jednoznačný. Uvědomění a pochopení chyb, jichţ se dopustili ostatní, je mnohem úspornější neţ poučení se z chyb vlastních. Mezi hlavní překáţky řešení problematiky brownfields jak na národní, tak regionální a místní úrovni dle názoru odborníků patří: Vzdělání Nedostatečné vzdělání a informovanost, nedostatek zkušeností v konkrétní problematice a jednotlivých oblastech. Know-how, koordinace a motivace Nedostačující porozumění rozsahu a jádru problému brownfields a jeho ekonomických a sociálních aspektů. Nízká úroveň v politické angaţovanosti v opětovném vyuţití znehodnocených území. 33 ZÍDEK, S.; HONSOVÁ, M. Bourat staré továrny je škoda [online]. 2009, s MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika brownfields. 2010, s ŠVIHOVSKÝ, J. Bariéry a projektová rizika brownfields s

19 Absence globální strategie pro revitalizaci brownfields. Mezery v kooperaci a předávání informací mezi jednotlivými vědními obory, organizacemi a odděleními těchto organizací. Nedostatečné know-how v řadách všech osob potenciálně zainteresovaných na vyuţívání brownfields, včetně soukromých investorů, místních orgánů veřejné správy, krajů a ministerstev. Nástroje a politiky Neexistence hodnotných strategií přístupu k problematice. Absence jednotného seznamu lokalit a jejich kritických parametrů. Chybějící analytické nástroje a zásady pro vytyčení prioritních investic do lokality. Nedostatečné fiskální nástroje a podněty. Nedokonalé prostředky k vyřešení vlastnických vztahů. Neelastické plánovací nástroje. Nedostačující nástroje pro vyřešení zodpovědnostní problematiky ekologických zátěţí. Nedostatek opatření k zajištění či překlenutí ekologických závazků. Nedostatečná průhlednost a nesnadné vymáhání práva, jestliţe jde o právní systém v několika oblastech, jenţ souvisí s plánováním, prodejem a vyuţíváním brownfields. Absence kritérií pro technické a další výdaje a metody v porovnání s osvědčenými příklady zahraniční praxe. Širší trţní prostředí Bez ohledu na to, ţe uvedené hlavní překáţky revitalizace by se podařilo odstranit a nastala zde dostatečná informovanost, koordinovanost apod., je revitalizace brownfields nepravděpodobná, pokud budou převládat následující problémy: Nedostatečná konjunktura a absorpce trhu spojená s nedostatečnou národní konkurenceschopností. Nedostatečné využití urbanistické perspektivy, která by se vázala k dlouhodobému veřejnému zájmu a která překračuje rámec nového využití zanedbaného pozemku a klade si otázku: -k jakému účelu-? To je totiž příležitost k integraci širokých urbanistických kritérií do tohoto procesu a do definice -životaschopných- městských center. -Zelená-, jež by byla využití brownfields dána, by měla být doplněna -červenoua omezením pro stavby na zelených loukách a utajené subvence tohoto typu rozvoje by měly být odstraněny. 19

20 1.3.3 Výhody revitalizace 36 Citované výhody jsou závislé na majetkoprávních vztazích, rozsahu sanací starých ekologických zátěţí, demoličních pracích a rekonstrukcích budov. Pro obec: zlepšení stavu životního prostředí, vytvoření nových pracovních příležitostí, rozvoj podnikatelských aktivit, zvýšení celkové atraktivity sídla, v případě revitalizace historicky cenných objektů jde o záchranu kulturního dědictví. Pro investora: využití existujících objektů, dopravní a technické infrastruktury, napojení na regionální a celostátní systém hromadné dopravy nákladů, napojení na fungující systém MHD, kontakt se subdodavateli a službami, dostatečné množství pracovních sil v bezprostředním okolí, objekty po úspěšné revitalizaci přispívají k dobré image firmy. Pro občana: pracovní příležitosti v krátké docházkové vzdálenosti eventuálně v dosahu MHD, zkulturnění, zvýšení bezpečnosti a atraktivity části sídla, impuls k rozvoji dalších aktivit: obchodních, služebních, kulturních apod Podpora revitalizace agenturou CzechInvest Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů 37 V srpnu roku 2005 vláda ČR zadala Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj předloţit Strategii regenerace brownfieldů v České Republice v termínu roku To však nebylo učiněno, jelikoţ se ukázalo, ţe nelze tak lehce aplikovat zkušenosti z Velké Británie rovnou do České republiky bez důkladné analýzy lokálního prostředí. Po tomto neúspěchu vznikl jasný záměr. Nejprve spolehlivě zanést do mapy brownfields v České republice a dle provedené analýzy 36 MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika brownfields. 2010, s GRULICH, T.; GAROŠ, I. Brownfieldy v Českérepublice: koncepční podpora regenerace agenturou Czechinvest. 2009, s

Národní strategie regenerace brownfieldů

Národní strategie regenerace brownfieldů III. Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní strategie regenerace brownfieldů V Praze dne 20. června 2008 Preambule Národní strategie regenerace brownfieldů (dále jen Strategie ) byla zpracována na základě

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Programové dokumenty a revitalizace brownfields v ČR - Národní strategie regenerace brownfields pro ČR, 2004, konsorcium, CzechInvest/MPO,

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Regenerace brownfields z hlediska investora

Regenerace brownfields z hlediska investora Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Regenerace brownfields z hlediska investora Diplomová práce Autor: Bc. Renata Cibulková Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Michálek,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Podpora investičních aktivit v rámci brownfields

Podpora investičních aktivit v rámci brownfields Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podpora investičních aktivit v rámci brownfields Bc. Karolína Šílová Diplomová práce 2010 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti Investiční příležitosti Zlínského kraje Ing. Mariana Vítová, CzechInvest 12.6.2008 Role CzechInvestu Podpora investic, podnikatelské nemovitosti -- podpora investičních projektů (od výběru lokality až

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

MODUL 1 Úvod do problematiky brownfieldů

MODUL 1 Úvod do problematiky brownfieldů MODUL 1 Úvod do problematiky brownfieldů Jiřina Bergatt Jackson Marta Šašková, Václav Olšanský Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tento materiál vyjadřuje názor autora a komise se

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regenerace brownfields z hlediska investora

Regenerace brownfields z hlediska investora Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Regenerace brownfields z hlediska investora Diplomová práce Autor: Ivana Domšová Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Michálek,

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více