Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 28. dubna 2011 Alena Kubincová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce, Ing. Romanu Vodnému, za odborné rady, profesionální přístup a veškerý čas, jenţ mi věnoval při zpracování teoretické části. Dále bych ráda poděkovala Doc. Ing. arch. Aleně Mansfeldové, CSc. za motivaci a pomoc při výběru tématu své závěrečné práce. V neposlední řadě děkuji také své rodině za veškerou podporu při studiu.

4 Anotace V mé bakalářské práci se věnuji problematice brownfields. Práce je rozčleněna do tří částí. První část, teoretická, se zabývá základní terminologií a typologií brownfields, jejich problémy a revitalizací. Druhá část, praktická, obsahuje aktuální trţní ocenění bytové jednotky v Praze 4. Ve třetí části, analytické, je provedena analýza trhu s nemovitostmi pro lokalitu Praha 1. Annotation In my bachelor s thesis I focus on the issue of brownfields. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and is concerned with the basic terminology and typology of brownfields, their problems and revitalization. The second part is practical and includes the current market valuation of an apartment in Prague 4. In the third chapter, analytical, is an analysis of the real estate market in the location Prague 1.

5 Obsah Úvod Teoretická část: Brownfields Základní terminologie a typologie Definice pojmu brownfields a pojmů souvisejících Typologie brownfields z hlediska příčiny vzniku Typologie brownfields z hlediska ekonomické atraktivity Problémy spojené s brownfields Problémy ekologické Problémy územní Problémy ekonomické Problémy majetkoprávní Problémy sociálně kulturní Revitalizace brownfields Důvody revitalizace Hlavní překáţky revitalizace brownfields Výhody revitalizace Podpora revitalizace agenturou CzechInvest Financování revitalizace Závěr Přílohy k teoretické části Praktická část: Aktuální trţní ocenění Obsah zprávy Popisné informace Popis lokality Oceňovaný majetek Bytový dům Pozemek Vedlejší stavby a venkovní úpravy Byt Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění... 59

6 2.4.1 Úvod Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení Přílohy k praktické části Analytická část: Analýza lokálního trhu Obecná charakteristika trhu Popis městské části Praha Trh s nemovitostmi Analýza trhu městské části Praha Pozemky Rezidenční stavby Korporátní stavby Nájmy Závěr: Celkový marketingový výhled Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek... 87

7 Úvod Předmětem této bakalářské práce je problematika brownfields. Jedná se o téma, které postupem času nabylo velkého významu především v zahraničí, ale nyní také u nás v České republice. Této problematice nelze odepřít její aktuálnost a rozsáhlost. Zvláště díky trendu upřednostňujícímu výstavbu na zelené louce před revitalizací brownfields. Nevyuţívání dříve vyuţívaných objektů má mnoho negativních dopadů, jeţ přímo i nepřímo ovlivňují své okolí. Tato skutečnost je v rozporu především s trvale udrţitelným rozvojem, nejčastěji spojovaným právě s pojmem brownfields, jeţ si klade za cíl uchovat ţivotní prostředí v minimálně pozměněné podobě pro další generace. Cílem bakalářské práce je představit obecná východiska k problematice brownfields. K jeho dosaţení bude slouţit rešerše zdrojů týkající se dané problematiky a menší případová studie, v níţ se pokusím zmapovat několik praţských brownfields. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, teoretické, praktické a analytické. V teoretické části se soustředí na základní terminologii a typologii brownfields, a s nimi spojenými problémy a jejich revitalizací, spojenou s financováním. V praktické části je provedeno aktuální trţní ocenění bytové jednotky v Praze 4 pomocí porovnávací a příjmové metody. Analytická část práce je věnována analýze trhu s nemovitostmi pro lokalitu Praha 1. 7

8 1 TEORETICKÁ ČÁST: BROWNFIELDS 1.1 Základní terminologie a typologie Definice pojmu brownfields a pojmů souvisejících Pojem brownfields, resp. brownfield sites je převzat z anglického jazyka. Jeho doslovný překlad hnědá pole, resp. hnědé louky není v České republice, na rozdíl od Slovenska, pouţíván. Evokuje spíše naleziště hnědého uhlí, neţli pojem zabývající se opuštěnými a převáţně nevyuţívanými částmi urbanizovaných území. V české terminologii dosud neexistuje jednotný platný ekvivalent brownfields. Ministerstvo pro místní rozvoj uţívá výraz deprimujicí zóny, kdeţto Ministerstvo ţivotního prostředí hovoří o narušených pozemcích. 1 Stále častěji bývá pojem brownfields také substituován těmito víceslovnými výrazy 2 : opuštěné / bývalé / nevyuţité / pochybně vyuţívané / zastaralé průmyslové objekty (plochy, areály, zóny, území, lokality), (z)devastované / zpustošené průmyslové plochy, průmyslově znečištěné plochy, industriální objekty, průmyslové dědictví, průmyslem znečištěné pozemky, chátrající průmyslové kapacity, staré areály, plochy vyuţívané v minulosti; pozemky, na kterých byla ukončena původní výrobní nebo jiná činnost, ekologicky poškozené lokality, silně znečištěné pozemky, pozemky se starou zátěţí, pozemky postiţené ekologickou zátěţí, ekonomicky nevyuţitá území, zanedbané pozemky. V oficiálních dokumentech i v neformální komunikaci se pro svou krátkost a nezaměnitelnost nejčastěji používá přímo tento anglický termín, tedy brownfields. Pozitivem tohoto pojmu je také skutečnost, že jej lze s výhodou použít při vyhledávání informací ve světových webových vyhledávačích. 3 1 JACKSON, J. B. a kol. Brownfields snadno a lehce [online]. 2004, str VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M., a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s. 4. 8

9 Neexistuje jednotný ekvivalent brownfields, neexistuje ani jednotná definice. Kaţdá instituce přistupuje k vysvětlení tohoto pojmu svým způsobem. Definice dle OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a využití a pravděpodobně obsahují ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. 4 Definice dle EPA (US Environmental Protection Agency): Brownfields jsou nemovitosti, jejichž expanze, přestavba nebo nové využití může být zatíženo přítomností nebo potencionální přítomností nebezpečných látek, polutantů nebo kontaminantů. 5 Definice dle projektu CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network): Specifically, CABERNET has defined brownfields as sites which 6 : have been affected by former uses of the site or surrounding land; are derelict or underused; are mainly in fully or partly developed urban areas; require intervention to bring them back to beneficial use; may have real or perceived contamination problems. Konkrétně, CABERNET definoval brownfields jako lokality, které 7 : jsou ovlivněné předchozím vyuţitím samotné lokality nebo okolních pozemků; jsou opuštěné nebo nedostatečně vyuţívané; jsou převáţně v plně či v částečně rozvinutých urbanizovaných oblastech; vyţadují intervenci, aby mohly být opět uţitečné; mohou mít skutečné nebo vnímatelné problémy s kontaminací. 4 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Tamtéţ. 6 CABERNET [online]. 7 Volný překlad autora. 9

10 Definice dle Agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu: Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. 8 Definice dle IURS (Institut pro udrţitelný rozvoj sídel): Brownfields jsou pozemky a budovy: urbanizované opuštěné nebo podvyužité, které mohou, ale nemusí mít ekologickou zátěž, které složitostí podmínek svého budoucího rozvoje odrazují soukromý a jiný kapitál od účelné intervence. 9 Definice dle Ústavu pro ekopolitiku: Brownfields jsou plochy 10 : nevyuţívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně vyuţívané, původně průmyslové, logistické, komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích, původně zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve volné krajině, s neprůhledným majetkoprávním uspořádáním, se zdevastovanými výrobními či jinými budovami s přítomností starých ekologických zátěţí, jimiţ je kontaminovaná půda, podzemní a povrchové vody i objekty, jejichţ okolí je vylidněné a nebezpečné. Definice dle slovníku pojmů fondů Evropské unie Brownfield je nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU. 11 S pojmem brownfields jsou velmi úzce spojeny další dva důleţité pojmy. A to blackfields a greenfields. Blackfields, v doslovném překladu, znamená černá pole. Jsou to lokality vyznačující se extrémně vysokými hodnotami kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod i dalších složek životního prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové využití. 8 CzechInvest, Národní strategie regenerace brownfieldů [online]. 2008, s VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Revitalizace brownfields v ČR [online]. 11 Fondy Evropské unie [online]. 10

11 Zdrojem znečišťujících látek, mnohdy toxických, byla těžba a zpracování nerostných surovin, průmyslová výroba, skladování a skládkování nebezpečných odpadů, doprava a aktivity související s vojenským využitím ploch. Náklady na sanace těchto starých ekologických zátěží jsou velmi vysoké, avšak další odkládání jejich realizace a řešení všech souvisejících problémů celkové výdaje pouze znásobí. 12 Greenfields, protiklad termínu brownfields, v doslovném překladu znamená zelená pole. V české terminologii se častěji pouţívá ekvivalent zelené louky. Jsou to volné plochy a pozemky, zemědělského či zcela přírodního charakteru, vyskytující se v neurbanizovaném území neboli v extravilánu. Greenfields představují územní rezervy a rekreační potenciál, přispívají k ekologické stabilitě prostředí a jako nezastavené krajinné plochy podporují estetickou kvalitu místa Typologie brownfields z hlediska příčiny vzniku Nevyuţívané průmyslové zóny v urbanizovaném území 14 Důvodem vzniku těchto brownfields byla zásadní změna českého průmyslu, jenţ se odchýlil od těţké průmyslové výroby a začal se orientovat na produkci spotřebního zboţí, automobilů a informačních technologií. Nevyuţívané administrativní objekty ve vnitřních zónách měst Brownfields tohoto typu představují budovy, na jejichž provoz a údržbu neměla obec dostatek finančních prostředků a pro které se nepodařilo najít nového majitele. Do této skupiny spadají i brownfields, které vznikají při rychle probíhajících změnách strukturálního a funkčního uspořádání urbanizovaného území. 15 Obytné brownfields 16 Jejich vznik je výsledkem společného působení více faktorů. Menší obce a města, která se nacházejí v hospodářsky slabých krajích s vysokou nezaměstnaností, vykazují pokles stálého obyvatelstva. Skupina ekonomicky aktivních občanů se stěhuje za pracovními příleţitostmi do velkých měst. Rodinné domy původních vlastníků v těchto problematických lokalitách jsou uţívány k přechodnému pobytu či k rekreaci, protoţe jinak jsou pro nedostatečnou poptávku o trvalé bydlení neprodejné. Některé rodinné domy jsou opuštěné a chátrají. 12 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s BLAŢEK, R. Brownfields: znovuvyužití narušené krajiny. 2009, s KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s Tamtéţ. 16 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s

12 Nemalý podíl z obytných brownfields tvoří bytové domy, ze kterých nájemníci odcházejí z důvodu velmi zastaralého bytového fondu, jejichţ vlastníci (obce, druţstva vlastníků nebo soukromé osoby) nedisponují dostatkem finančního kapitálu na celkovou rekonstrukci těchto domů. Nastávající problém skutečně velkého rozsahu souvisí s radikálními změnami standardů bydlení, které přetrvávají přibliţně od poloviny 90. let 20. století. Tendence zvyšujícího se zájmu o nadstandardní aţ přepychové formy rodinného bydlení ve volné krajině kompenzuje dlouhé období znelidštěné architektury panelákových sídlišť ve velkých městech a pocit absolutního nedostatku soukromí. Zásluhou tohoto trendu dochází k záborům půdy doposud vyuţívané k zemědělskému a lesnickému hospodaření nebo k rekreačním účelům. Mezi novými, izolovanými obytnými zónami rodinných domů a hustě zastavěným územím měst jsou většinou velká paneláková sídliště, jejichţ ţivotnost pomalu končí. Ve veřejných rozpočtech není dostatečné mnoţství financí na jejich rekonstrukci. Městská sídliště se postupem času mohou stát ghetty se zvýšenou kriminalitou a s vybydleným a poloprázdným bytovým fondem. 17 V horší situaci mohou být přeměněny v brownfields. obrázek č. 1: Areál bývalé cihelny na okraji obce Ţdánice Zdroj: 17 HURNÍKOVÁ, J. Brownfieldy a územní rozvoj. 2009, s

13 Nevyuţívané objekty Českých drah a Správy ţelezniční dopravní cesty 18 Tento typ brownfields tvoří značně rozlehlý komplex. Jejich největší problém představuje fakt, ţe majetek akciové společnosti Českých drah a státní organizace Správy ţelezniční dopravní cesty není dodnes kompletně zinventarizován a oceněn. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků je mnoho budov a objektů v natolik ţalostném stavu, ţe by měly být určeny k demolici. Nevyuţívané objekty ozbrojených sloţek 19 Jejich vznik je spojen s odchodem sovětských vojsk z našeho území a se zrušením vojenských posádek Armády České republiky, popř. ozbrojených sloţek Ministerstva vnitra a Celní sluţby. Mnoho těchto brownfields vzniklo také jako důsledek komplexní reformy ozbrojených sil z roku 2003 a profesionalizací armády, coţ zapříčinilo nepotřebu spousty objektů poměrně velké rozlohy. V první řadě se jedná o objekty kasáren, další stavby a infrastrukturu, ale zejména o vojenské areály a plochy s význačnými starými ekologickými zátěţemi. Nevyuţívané zemědělské objekty 20 Představují brownfields v podobě nevyuţívaných a zdevastovaných objektů bývalé druţstevní velkovýroby a zpustlých neobhospodařovaných pozemků, které se vyskytují převáţně na venkově a zatěţují jej. Příčiny vzniku jsou zřejmé. Po roce 1989 došlo v českém zemědělství k zásadním změnám počínaje úpravou vlastnických vztahů k půdě a konče regulací produkce jednotlivých komodit. Radikálně poklesly hrubé měsíční mzdy v zemědělství a lesnictví. Společnost nedostatečně oceňuje tyto sektory. Nedostatek finančních prostředků znemoţňuje zemědělským subjektům provést rekonstrukce hospodářských budov a jejich nanejvýš efektivní vyuţívání. Pozůstatky ukončené důlní činnosti těţby nerostných surovin 21 Sanace těchto brownfields a jejich opětovné začlenění do krajiny bude dlouhodobou záleţitostí, která je ovlivňována vysokými náklady na regeneraci území a dlouhou periodou přírodních procesů vedoucích k obnově přirozených ekosystémů. 18 KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s Tamtéţ. 21 Tamtéţ. 13

14 1.1.3 Typologie brownfields z hlediska ekonomické atraktivity 22 Ekonomickou atraktivitu území ovlivňuje několik faktorů, například: umístění lokality, rozsah poškození objektu a oblasti, náklady na ekologickou likvidaci odpadních látek, sociální úroveň obyvatelstva, míra vzdělanosti obyvatelstva, schopnost propagace lokality. Tato typologie je tzv. sensitivní na trţní podmínky, z čehoţ vyplývá, ţe v době růstu a prosperity existuje mnohem větší procento snadněji revitalizovaných projektů, neţ v období krize, kdy si investoři důkladněji promýšlejí své investice. 23 Projekty s nulovou bilancí O tento typ brownfields se postará sám trh vzhledem k jejich velmi dobrému umístění. Není třeba do nich investovat veřejné prostředky, ačkoli je moţné poskytnout veřejnou nepeněžní intervenci 24, která zpětně poté můţe zintenzivnit výhody místní komunity. V anglofonních zemích se o tomto typu nemovitostí hovoří jako o whitefields. Projekty s mírnou podporou Projekty s mírnou podporou představují brownfields, které se jiţ nevyskytují v natolik výjimečné lokalitě jako u předešlého případu. U tohoto typu projektů je zpravidla nutná silná veřejná podpora a intervence, bez níţ by se projekt nemohl realizovat. V této situaci činí obvyklý poměr veřejných a soukromých investic 1 : 5 a více. Pokud tedy investujeme do projektu jednu korunu veřejných prostředků, měl by soukromý sektor přispět alespoň pěti a více korunami. Tento poměr veřejných a soukromých prostředků je povaţován za jeden z klíčových ukazatelů efektivnosti takovéto veřejné finanční intervence. Následujícím porovnávacím indikátorem bývá počet nově vytvořených pracovních míst. V anglicky mluvicích zemích se tento typ nemovitostí nazývá greyfields. 22 KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s VODNÝ, R. Bakalářská práce [online] Osobní komunikace. 24 Veřejná nepeněžní intervence: aktivní, osvícená a vstřícná místní administrativa; vhodný právní a legislativní rámec; vhodné daňové prostředí; vhodné instituční modely; vhodné metodické vedení a vzdělávací programy. Zdroj: JACKSON, J. B., Prezentace: Naše brownfields Proč nutno vědět [online]

15 Nekomerční projekty Do této kategorie spadají lokality a nemovitosti, u kterých je rozvojový potenciál provázen ve větším rozsahu sociálními záměry či ochranou ţivotního prostředí. Během takovéto situace je nutné spoléhat se na vyšší intervenci veřejných prostředků, obvykle v poměru 1 : 1 aţ 1 : 4. Nekomerční projekty jsou vhodné k čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Nebezpečné projekty Zpravidla se jedná o brownfields v havarijním stavu ohroţujícím lidské zdraví a ţivotní prostředí. V případě, ţe není moţné dovést k zodpovědnosti osobu, jeţ zapříčinila škody, financuje obvykle jejich likvidaci pomocí veřejných prostředků daňový poplatník. Ostatní projekty S výjimkou uvedených kategorií se mnoho brownfields nalézá v nekomerčních lokalitách a nepochybně pro ně dlouhodobě nebude zajištěno nové funkční vyuţití. Důvodem je převaha nabídky nad poptávkou. Aby mohly být řešeny ostatní projekty bude potřeba vytvořit specifický program, který by byl majoritně zaměřen na navrácení pozemků do nezastavěných ploch s přírodním charakterem. 1.2 Problémy spojené s brownfields Brownfields s sebou přinášejí řadu problémů, jenţ značně negativně působí na své okolí. Vyvolávají problémy rovnou svou existencí (jako ekologické či prostorové problémy), anebo nepřímo ovlivňují vývoj celého města či kraje ekonomicky, respektive sociokulturně Problémy ekologické 26 Hlavním ekologickým problémem je případná kontaminace horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, staveb a technické infrastruktury zapříčiněné předcházejícím uţíváním nemovitosti. Tato kontaminace záporně ovlivňuje ţivotní prostředí a můţe také přímo ohroţovat zdraví lidí. Příčinu ekologických zátěţí představuje předešlé vyuţití brownfields s sebou nesoucí riziko, ţe vstupy a výstupy z dřívějších činností ovlivňují území a nemovitosti. Ve většině průmyslových závodů se totiţ pouţívají určité materiály, které mohou ohrozit ţivotní prostředí a rovněţ nové uţivatele revitalizovaných území 25 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Tamtéţ; KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s. 2-3.; JACKSON, J. B. a kol. Brownfields snadno a lehce. 2004, str. 21,

16 a nemovitostí, pokud se s nimi neopatrně či nezodpovědně zachází. Důleţitá je skutečnost, ţe v průběhu uplynulých dvaceti let se právní poţadavky na důslednost zacházení s potenciálně škodlivými materiály velmi zpřísnily, avšak mnohé ekologické zátěţe pocházejí z dob, kdy takovéto právní úpravy ještě neexistovali. Proces revitalizace brownfields je zpravidla neproveditelný, zvláště tam, kde se uvaţuje o změnách vyuţití území, bez toho aniţ by byla vyřešena problematika případného ekologického znečištění lokace a jeho sanace. Mezi škodlivé látky patří například dehty, čpavko-fenylové vody, chlorované uhlovodíky, pesticidy, jedy (DDT), polychlorované bifenyly, azbest, ropné látky, těţké kovy a další Problémy územní 27 Zásluhou nevyuţívání ploch, na kterých se vyskytují brownfields, vzniká nová výstavba na greenfields. Výstavba nových projektů je přesouvána z intravilánu do extravilánu sídel. Dochází tak k záboru volné krajiny, zatímco dříve vyuţívané plochy brownfields, obvykle situované uvnitř měst, leţí ladem. Podporování nové výstavby lze označit jako urban sprawl. Tento pojem v doslovném překladu znamená rozrůstání měst a můţeme jej definovat jako expanzi zástavby do volné krajiny podél dopravních cest 28. Na územích s brownfields upadá nepotřebná infrastruktura, kdeţto na zelených loukách se často velmi nákladně buduje nová. Brownfields uvnitř měst také narušují územní ekonomiku sídla. Dochází k nárůstu dopravní obsluţnosti mezi městem a novou zástavbou na greenfields. Významný, z hlediska základní myšlenky udrţitelného rozvoje, je bariérový efekt často rozlehlých opuštěných areálů, které narušují migrační cesty mnoha populacím ţivočichů Problémy ekonomické 29 Samotné odstranění ekologických problémů, například dekontaminace zamořeného objektu, zvyšuje náklady na přípravu pozemku k novému vyuţití. Tím území ztrácí svou atraktivitu jak pro potenciální investory, tak i pro obyvatelstvo. Rozvoj turismu je rovněţ v ohroţení, protoţe území s brownfields není přitaţlivé ani pro návštěvníky. Následně pozemek ztrácí svou hodnotu a druhotně ji ztrácejí i okolní pozemky. Vlastníci nemovitostí a veřejné rozpočty touto cestou přicházejí o skutečné i eventuální příjmy. Všechny zmíněné ekonomické problémy zhoršují podnikatelské klima postiţené země. 27 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s. 22.; KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika suburbanizace. 2010, s Tamtéţ jako poznámka pod čarou č

17 1.2.4 Problémy majetkoprávní Největším problémem mohou být neprůhledné majetkoprávní vztahy. Není vţdy jednoznačné komu a zejména kolika vlastníkům brownfields patří. Obce i soukromí investoři obvykle pozorují komplikace při dohledávání majitelů nemovitostí. Mnoho objektů je majetkem několika vlastníků, časté jsou i smíšené vlastnické vztahy jednoho brownfieldu veřejnými a soukromými subjekty, některé jsou i ve vlastnictví církve. 30 Vlastnictví ovlivňuje příleţitost brownfields pro jejich nové vyuţití. Čím více vlastníků brownfield má, tím více klesá jeho šance na revitalizaci. Důvodem, proč jsou vlastnické vztahy označovány za jednu z největších překážek regenerací, je často jejich složitá struktura spojená s mnohapodílovým vlastnictvím nebo se zatížením nemovitostí pronájmy Problémy sociálně kulturní 32 Předtím, neţ se nemovitosti staly brownfields, zpravidla poskytovaly mnoho pracovních příleţitostí. Ukončení provozu těchto podniků zapříčinilo nárůst nezaměstnanosti v dané lokalitě i jejím okolí. S vysokou mírou nezaměstnanosti roste i kriminalita, místo se stává nebezpečným a obyvatelé se z něj postupně stěhují. Neatraktivní pásmo se zvětšuje, neboť efekt vystěhovávání pohlcuje i široké okolí. Opuštěné budovy chátrají, začínají být nebezpečné a jejich regenerace je stále obtíţnější. Hodnota území se zpustošenými objekty trpí estetickou devastací, která znehodnocuje i nemovitosti v okolí. To můţe vyústit v dominový efekt způsobující celkovou degradaci rozsáhlého území. 1.3 Revitalizace brownfields Důvody revitalizace Proč by měli investoři zachraňovat staré tovární objekty či jiné chátrající areály? ptá se Marcela Honsová prezidenta Českého svazu stavebních inţenýrů Ing. Svatopluka Zídka v rozhovoru pro časopis Profit. Ten odpovídá: Vy tomu říkáte brownfieldy, my se zajímáme o industriální architekturu, která je svým slohem a pojetím velice zajímavá a cenná. Na přelomu 19. a 20. století stavěli továrny jako chrámy, třeba pivovary připomínají zámky. 30 KYSEĽOVÁ, K. Projekty pre brownfieldy: a ich mapovanie [online] (Doslovný překlad autora). 31 DOLEŢELOVÁ, L.; VEJVODA, O. Brownfieldy - pohled do strategií vlastníků lokalit. 2008, s BLAŢEK, R. Brownfields: znovuvyužití narušené krajiny. 2009, s

18 Je to důstojné místo, byť třeba právě teď zanedbané. Většina sídel vznikla kolem těchto objektů, a když zaniknou, tak zmizí i genius loci té lokality. 33 Důvody revitalizace 34 : efektivní využívání ploch v intravilánu sídla s omezením jeho extenzivního růstu, minimalizace záborů půdy v extravilánu sídla, snížení nákladů vázaných na prostorový růst obce, sanací ekologických zátěží zlepšení stavu složek životního prostředí, zvětšení rozlohy veřejné zeleně a kultivace veřejných prostorů, zhodnocení pozemků i objektů v okolí revitalizovaných brownfields, rozvoj podnikatelského sektoru a sním spojený růst daňových výnosů obce, zlepšení estetického vzhledu obce a s tím související zvýšení kvality života občanů Hlavní překážky revitalizace brownfields 35 Ačkoliv se vyskytují názory, ţe hlavní překáţku revitalizace brownfields představují peníze, ve skutečnosti to nemusí být pravda. I v mezinárodním měřítku lze zaznamenat, ţe samotné peníze problematiku brownfields vyřešit nedokáţou. To, co potíţe brownfields řeší, jsou vhodné priority, strategie, právní rámce, programy, podpory podnikání a přístupy co nejširší skupiny zainteresovaných osob v tomto procesu. Návod na řešení tedy není jednoznačný. Uvědomění a pochopení chyb, jichţ se dopustili ostatní, je mnohem úspornější neţ poučení se z chyb vlastních. Mezi hlavní překáţky řešení problematiky brownfields jak na národní, tak regionální a místní úrovni dle názoru odborníků patří: Vzdělání Nedostatečné vzdělání a informovanost, nedostatek zkušeností v konkrétní problematice a jednotlivých oblastech. Know-how, koordinace a motivace Nedostačující porozumění rozsahu a jádru problému brownfields a jeho ekonomických a sociálních aspektů. Nízká úroveň v politické angaţovanosti v opětovném vyuţití znehodnocených území. 33 ZÍDEK, S.; HONSOVÁ, M. Bourat staré továrny je škoda [online]. 2009, s MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika brownfields. 2010, s ŠVIHOVSKÝ, J. Bariéry a projektová rizika brownfields s

19 Absence globální strategie pro revitalizaci brownfields. Mezery v kooperaci a předávání informací mezi jednotlivými vědními obory, organizacemi a odděleními těchto organizací. Nedostatečné know-how v řadách všech osob potenciálně zainteresovaných na vyuţívání brownfields, včetně soukromých investorů, místních orgánů veřejné správy, krajů a ministerstev. Nástroje a politiky Neexistence hodnotných strategií přístupu k problematice. Absence jednotného seznamu lokalit a jejich kritických parametrů. Chybějící analytické nástroje a zásady pro vytyčení prioritních investic do lokality. Nedostatečné fiskální nástroje a podněty. Nedokonalé prostředky k vyřešení vlastnických vztahů. Neelastické plánovací nástroje. Nedostačující nástroje pro vyřešení zodpovědnostní problematiky ekologických zátěţí. Nedostatek opatření k zajištění či překlenutí ekologických závazků. Nedostatečná průhlednost a nesnadné vymáhání práva, jestliţe jde o právní systém v několika oblastech, jenţ souvisí s plánováním, prodejem a vyuţíváním brownfields. Absence kritérií pro technické a další výdaje a metody v porovnání s osvědčenými příklady zahraniční praxe. Širší trţní prostředí Bez ohledu na to, ţe uvedené hlavní překáţky revitalizace by se podařilo odstranit a nastala zde dostatečná informovanost, koordinovanost apod., je revitalizace brownfields nepravděpodobná, pokud budou převládat následující problémy: Nedostatečná konjunktura a absorpce trhu spojená s nedostatečnou národní konkurenceschopností. Nedostatečné využití urbanistické perspektivy, která by se vázala k dlouhodobému veřejnému zájmu a která překračuje rámec nového využití zanedbaného pozemku a klade si otázku: -k jakému účelu-? To je totiž příležitost k integraci širokých urbanistických kritérií do tohoto procesu a do definice -životaschopných- městských center. -Zelená-, jež by byla využití brownfields dána, by měla být doplněna -červenoua omezením pro stavby na zelených loukách a utajené subvence tohoto typu rozvoje by měly být odstraněny. 19

20 1.3.3 Výhody revitalizace 36 Citované výhody jsou závislé na majetkoprávních vztazích, rozsahu sanací starých ekologických zátěţí, demoličních pracích a rekonstrukcích budov. Pro obec: zlepšení stavu životního prostředí, vytvoření nových pracovních příležitostí, rozvoj podnikatelských aktivit, zvýšení celkové atraktivity sídla, v případě revitalizace historicky cenných objektů jde o záchranu kulturního dědictví. Pro investora: využití existujících objektů, dopravní a technické infrastruktury, napojení na regionální a celostátní systém hromadné dopravy nákladů, napojení na fungující systém MHD, kontakt se subdodavateli a službami, dostatečné množství pracovních sil v bezprostředním okolí, objekty po úspěšné revitalizaci přispívají k dobré image firmy. Pro občana: pracovní příležitosti v krátké docházkové vzdálenosti eventuálně v dosahu MHD, zkulturnění, zvýšení bezpečnosti a atraktivity části sídla, impuls k rozvoji dalších aktivit: obchodních, služebních, kulturních apod Podpora revitalizace agenturou CzechInvest Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů 37 V srpnu roku 2005 vláda ČR zadala Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj předloţit Strategii regenerace brownfieldů v České Republice v termínu roku To však nebylo učiněno, jelikoţ se ukázalo, ţe nelze tak lehce aplikovat zkušenosti z Velké Británie rovnou do České republiky bez důkladné analýzy lokálního prostředí. Po tomto neúspěchu vznikl jasný záměr. Nejprve spolehlivě zanést do mapy brownfields v České republice a dle provedené analýzy 36 MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika brownfields. 2010, s GRULICH, T.; GAROŠ, I. Brownfieldy v Českérepublice: koncepční podpora regenerace agenturou Czechinvest. 2009, s

Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration

Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration Ing. arch. Igor Gargoš Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, ředitel odboru koncepce regionálních

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Národní strategie regenerace brownfieldů

Národní strategie regenerace brownfieldů III. Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní strategie regenerace brownfieldů V Praze dne 20. června 2008 Preambule Národní strategie regenerace brownfieldů (dále jen Strategie ) byla zpracována na základě

Více

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Liberec 12.4.2007 Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Ing. Kateřina Lorencová Divize podnikatelských nemovitostí a infrastruktury CzechInvest Struktura prezentace 1. Aktivity Agentury CzechInvest

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta managementu a ekonomiky MITIGAČNÍ OPATŘENÍ, STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. & RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Strategické plánování jako základní rámec

Více

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields v České republice Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields z hlediska MŽP: Veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak,

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ SOUVISEJÍCÍCH S PROBLEMATIKOU BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ SOUVISEJÍCÍCH S PROBLEMATIKOU BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ SOUVISEJÍCÍCH S PROBLEMATIKOU BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE Doc. ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova

Více

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Obsah Role Jednotky regenerace brownfields Stav brownfields v Moravskoslezském kraji Databáze brownfields Účelová

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů

CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů Patrik Reichl, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj 28. a 2. podporujeme 2017 www.czechinvest.org Služby a aktivity CzechInvestu pro podporu regenerace

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti Investiční příležitosti Zlínského kraje Ing. Mariana Vítová, CzechInvest 12.6.2008 Role CzechInvestu Podpora investic, podnikatelské nemovitosti -- podpora investičních projektů (od výběru lokality až

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brno, 18. 2. 2015 Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza rizik v brownfields Typová lokalita Brno Křídlovická

Analýza rizik v brownfields Typová lokalita Brno Křídlovická Analýza rizik v brownfields Typová lokalita Brno Křídlovická Mgr. Jan Bartoň GEOtest, a.s. Analýza rizik kontaminovaného území Analýza rizik představuje zhodnocení rizika, které plyne ze znečištění lokality

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

BROWNFIELDS A GREENFIELDS v Libereckém kraji

BROWNFIELDS A GREENFIELDS v Libereckém kraji BROWNFIELDS A GREENFIELDS v Libereckém kraji 25. 11. 2014 LOKALITY BROWNFIELDS DEFINICE pojmu brownfield Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném

Více

Revitalizace Brownfields v Rakousku

Revitalizace Brownfields v Rakousku Revitalizace Brownfields v Rakousku Gundula Prokop gundula.prokop@umweltbundesamt.at Umweltbundesamt GmbH EUREGIO city.net Workshop 1. prosince 2009 Nov 2007 / Folie 1 Témata (1) Definice (2) Brownfields

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 28.3. 2011 Téma : Brownfields a problematika jejich opětovného využití Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., klusacek@geonika.cz Struktura prezentace

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní program: N4106 Zemědělská specializace

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní program: N4106 Zemědělská specializace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra krajinného managementu Vedoucí

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PRŮMYSLOVÉ BROWNFIELDY NA OSTRAVSKU ZÁTĚŢ A PŘÍLEŢITOST. Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA

PRŮMYSLOVÉ BROWNFIELDY NA OSTRAVSKU ZÁTĚŢ A PŘÍLEŢITOST. Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA PRŮMYSLOVÉ BROWNFIELDY NA OSTRAVSKU ZÁTĚŢ A PŘÍLEŢITOST Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA OSTRAVSKO Centrum nejrychleji rostoucího regionu ČR Kumulativní růst přímých zahraničních investic (ČNB) : - 1998 8

Více

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ 19. 10. 2016 Sever Nákladového nádraží Žižkov CENTRAL GROUP odkoupil pozemky v létě 2016 od Discovery Group Celková plocha pozemků

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Programové dokumenty a revitalizace brownfields v ČR - Národní strategie regenerace brownfields pro ČR, 2004, konsorcium, CzechInvest/MPO,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více