Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 28. dubna 2011 Alena Kubincová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce, Ing. Romanu Vodnému, za odborné rady, profesionální přístup a veškerý čas, jenţ mi věnoval při zpracování teoretické části. Dále bych ráda poděkovala Doc. Ing. arch. Aleně Mansfeldové, CSc. za motivaci a pomoc při výběru tématu své závěrečné práce. V neposlední řadě děkuji také své rodině za veškerou podporu při studiu.

4 Anotace V mé bakalářské práci se věnuji problematice brownfields. Práce je rozčleněna do tří částí. První část, teoretická, se zabývá základní terminologií a typologií brownfields, jejich problémy a revitalizací. Druhá část, praktická, obsahuje aktuální trţní ocenění bytové jednotky v Praze 4. Ve třetí části, analytické, je provedena analýza trhu s nemovitostmi pro lokalitu Praha 1. Annotation In my bachelor s thesis I focus on the issue of brownfields. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and is concerned with the basic terminology and typology of brownfields, their problems and revitalization. The second part is practical and includes the current market valuation of an apartment in Prague 4. In the third chapter, analytical, is an analysis of the real estate market in the location Prague 1.

5 Obsah Úvod Teoretická část: Brownfields Základní terminologie a typologie Definice pojmu brownfields a pojmů souvisejících Typologie brownfields z hlediska příčiny vzniku Typologie brownfields z hlediska ekonomické atraktivity Problémy spojené s brownfields Problémy ekologické Problémy územní Problémy ekonomické Problémy majetkoprávní Problémy sociálně kulturní Revitalizace brownfields Důvody revitalizace Hlavní překáţky revitalizace brownfields Výhody revitalizace Podpora revitalizace agenturou CzechInvest Financování revitalizace Závěr Přílohy k teoretické části Praktická část: Aktuální trţní ocenění Obsah zprávy Popisné informace Popis lokality Oceňovaný majetek Bytový dům Pozemek Vedlejší stavby a venkovní úpravy Byt Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění... 59

6 2.4.1 Úvod Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení Přílohy k praktické části Analytická část: Analýza lokálního trhu Obecná charakteristika trhu Popis městské části Praha Trh s nemovitostmi Analýza trhu městské části Praha Pozemky Rezidenční stavby Korporátní stavby Nájmy Závěr: Celkový marketingový výhled Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek... 87

7 Úvod Předmětem této bakalářské práce je problematika brownfields. Jedná se o téma, které postupem času nabylo velkého významu především v zahraničí, ale nyní také u nás v České republice. Této problematice nelze odepřít její aktuálnost a rozsáhlost. Zvláště díky trendu upřednostňujícímu výstavbu na zelené louce před revitalizací brownfields. Nevyuţívání dříve vyuţívaných objektů má mnoho negativních dopadů, jeţ přímo i nepřímo ovlivňují své okolí. Tato skutečnost je v rozporu především s trvale udrţitelným rozvojem, nejčastěji spojovaným právě s pojmem brownfields, jeţ si klade za cíl uchovat ţivotní prostředí v minimálně pozměněné podobě pro další generace. Cílem bakalářské práce je představit obecná východiska k problematice brownfields. K jeho dosaţení bude slouţit rešerše zdrojů týkající se dané problematiky a menší případová studie, v níţ se pokusím zmapovat několik praţských brownfields. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, teoretické, praktické a analytické. V teoretické části se soustředí na základní terminologii a typologii brownfields, a s nimi spojenými problémy a jejich revitalizací, spojenou s financováním. V praktické části je provedeno aktuální trţní ocenění bytové jednotky v Praze 4 pomocí porovnávací a příjmové metody. Analytická část práce je věnována analýze trhu s nemovitostmi pro lokalitu Praha 1. 7

8 1 TEORETICKÁ ČÁST: BROWNFIELDS 1.1 Základní terminologie a typologie Definice pojmu brownfields a pojmů souvisejících Pojem brownfields, resp. brownfield sites je převzat z anglického jazyka. Jeho doslovný překlad hnědá pole, resp. hnědé louky není v České republice, na rozdíl od Slovenska, pouţíván. Evokuje spíše naleziště hnědého uhlí, neţli pojem zabývající se opuštěnými a převáţně nevyuţívanými částmi urbanizovaných území. V české terminologii dosud neexistuje jednotný platný ekvivalent brownfields. Ministerstvo pro místní rozvoj uţívá výraz deprimujicí zóny, kdeţto Ministerstvo ţivotního prostředí hovoří o narušených pozemcích. 1 Stále častěji bývá pojem brownfields také substituován těmito víceslovnými výrazy 2 : opuštěné / bývalé / nevyuţité / pochybně vyuţívané / zastaralé průmyslové objekty (plochy, areály, zóny, území, lokality), (z)devastované / zpustošené průmyslové plochy, průmyslově znečištěné plochy, industriální objekty, průmyslové dědictví, průmyslem znečištěné pozemky, chátrající průmyslové kapacity, staré areály, plochy vyuţívané v minulosti; pozemky, na kterých byla ukončena původní výrobní nebo jiná činnost, ekologicky poškozené lokality, silně znečištěné pozemky, pozemky se starou zátěţí, pozemky postiţené ekologickou zátěţí, ekonomicky nevyuţitá území, zanedbané pozemky. V oficiálních dokumentech i v neformální komunikaci se pro svou krátkost a nezaměnitelnost nejčastěji používá přímo tento anglický termín, tedy brownfields. Pozitivem tohoto pojmu je také skutečnost, že jej lze s výhodou použít při vyhledávání informací ve světových webových vyhledávačích. 3 1 JACKSON, J. B. a kol. Brownfields snadno a lehce [online]. 2004, str VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M., a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s. 4. 8

9 Neexistuje jednotný ekvivalent brownfields, neexistuje ani jednotná definice. Kaţdá instituce přistupuje k vysvětlení tohoto pojmu svým způsobem. Definice dle OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a využití a pravděpodobně obsahují ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. 4 Definice dle EPA (US Environmental Protection Agency): Brownfields jsou nemovitosti, jejichž expanze, přestavba nebo nové využití může být zatíženo přítomností nebo potencionální přítomností nebezpečných látek, polutantů nebo kontaminantů. 5 Definice dle projektu CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network): Specifically, CABERNET has defined brownfields as sites which 6 : have been affected by former uses of the site or surrounding land; are derelict or underused; are mainly in fully or partly developed urban areas; require intervention to bring them back to beneficial use; may have real or perceived contamination problems. Konkrétně, CABERNET definoval brownfields jako lokality, které 7 : jsou ovlivněné předchozím vyuţitím samotné lokality nebo okolních pozemků; jsou opuštěné nebo nedostatečně vyuţívané; jsou převáţně v plně či v částečně rozvinutých urbanizovaných oblastech; vyţadují intervenci, aby mohly být opět uţitečné; mohou mít skutečné nebo vnímatelné problémy s kontaminací. 4 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Tamtéţ. 6 CABERNET [online]. 7 Volný překlad autora. 9

10 Definice dle Agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu: Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. 8 Definice dle IURS (Institut pro udrţitelný rozvoj sídel): Brownfields jsou pozemky a budovy: urbanizované opuštěné nebo podvyužité, které mohou, ale nemusí mít ekologickou zátěž, které složitostí podmínek svého budoucího rozvoje odrazují soukromý a jiný kapitál od účelné intervence. 9 Definice dle Ústavu pro ekopolitiku: Brownfields jsou plochy 10 : nevyuţívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně vyuţívané, původně průmyslové, logistické, komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích, původně zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve volné krajině, s neprůhledným majetkoprávním uspořádáním, se zdevastovanými výrobními či jinými budovami s přítomností starých ekologických zátěţí, jimiţ je kontaminovaná půda, podzemní a povrchové vody i objekty, jejichţ okolí je vylidněné a nebezpečné. Definice dle slovníku pojmů fondů Evropské unie Brownfield je nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU. 11 S pojmem brownfields jsou velmi úzce spojeny další dva důleţité pojmy. A to blackfields a greenfields. Blackfields, v doslovném překladu, znamená černá pole. Jsou to lokality vyznačující se extrémně vysokými hodnotami kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod i dalších složek životního prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové využití. 8 CzechInvest, Národní strategie regenerace brownfieldů [online]. 2008, s VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Revitalizace brownfields v ČR [online]. 11 Fondy Evropské unie [online]. 10

11 Zdrojem znečišťujících látek, mnohdy toxických, byla těžba a zpracování nerostných surovin, průmyslová výroba, skladování a skládkování nebezpečných odpadů, doprava a aktivity související s vojenským využitím ploch. Náklady na sanace těchto starých ekologických zátěží jsou velmi vysoké, avšak další odkládání jejich realizace a řešení všech souvisejících problémů celkové výdaje pouze znásobí. 12 Greenfields, protiklad termínu brownfields, v doslovném překladu znamená zelená pole. V české terminologii se častěji pouţívá ekvivalent zelené louky. Jsou to volné plochy a pozemky, zemědělského či zcela přírodního charakteru, vyskytující se v neurbanizovaném území neboli v extravilánu. Greenfields představují územní rezervy a rekreační potenciál, přispívají k ekologické stabilitě prostředí a jako nezastavené krajinné plochy podporují estetickou kvalitu místa Typologie brownfields z hlediska příčiny vzniku Nevyuţívané průmyslové zóny v urbanizovaném území 14 Důvodem vzniku těchto brownfields byla zásadní změna českého průmyslu, jenţ se odchýlil od těţké průmyslové výroby a začal se orientovat na produkci spotřebního zboţí, automobilů a informačních technologií. Nevyuţívané administrativní objekty ve vnitřních zónách měst Brownfields tohoto typu představují budovy, na jejichž provoz a údržbu neměla obec dostatek finančních prostředků a pro které se nepodařilo najít nového majitele. Do této skupiny spadají i brownfields, které vznikají při rychle probíhajících změnách strukturálního a funkčního uspořádání urbanizovaného území. 15 Obytné brownfields 16 Jejich vznik je výsledkem společného působení více faktorů. Menší obce a města, která se nacházejí v hospodářsky slabých krajích s vysokou nezaměstnaností, vykazují pokles stálého obyvatelstva. Skupina ekonomicky aktivních občanů se stěhuje za pracovními příleţitostmi do velkých měst. Rodinné domy původních vlastníků v těchto problematických lokalitách jsou uţívány k přechodnému pobytu či k rekreaci, protoţe jinak jsou pro nedostatečnou poptávku o trvalé bydlení neprodejné. Některé rodinné domy jsou opuštěné a chátrají. 12 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s BLAŢEK, R. Brownfields: znovuvyužití narušené krajiny. 2009, s KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s Tamtéţ. 16 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s

12 Nemalý podíl z obytných brownfields tvoří bytové domy, ze kterých nájemníci odcházejí z důvodu velmi zastaralého bytového fondu, jejichţ vlastníci (obce, druţstva vlastníků nebo soukromé osoby) nedisponují dostatkem finančního kapitálu na celkovou rekonstrukci těchto domů. Nastávající problém skutečně velkého rozsahu souvisí s radikálními změnami standardů bydlení, které přetrvávají přibliţně od poloviny 90. let 20. století. Tendence zvyšujícího se zájmu o nadstandardní aţ přepychové formy rodinného bydlení ve volné krajině kompenzuje dlouhé období znelidštěné architektury panelákových sídlišť ve velkých městech a pocit absolutního nedostatku soukromí. Zásluhou tohoto trendu dochází k záborům půdy doposud vyuţívané k zemědělskému a lesnickému hospodaření nebo k rekreačním účelům. Mezi novými, izolovanými obytnými zónami rodinných domů a hustě zastavěným územím měst jsou většinou velká paneláková sídliště, jejichţ ţivotnost pomalu končí. Ve veřejných rozpočtech není dostatečné mnoţství financí na jejich rekonstrukci. Městská sídliště se postupem času mohou stát ghetty se zvýšenou kriminalitou a s vybydleným a poloprázdným bytovým fondem. 17 V horší situaci mohou být přeměněny v brownfields. obrázek č. 1: Areál bývalé cihelny na okraji obce Ţdánice Zdroj: 17 HURNÍKOVÁ, J. Brownfieldy a územní rozvoj. 2009, s

13 Nevyuţívané objekty Českých drah a Správy ţelezniční dopravní cesty 18 Tento typ brownfields tvoří značně rozlehlý komplex. Jejich největší problém představuje fakt, ţe majetek akciové společnosti Českých drah a státní organizace Správy ţelezniční dopravní cesty není dodnes kompletně zinventarizován a oceněn. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků je mnoho budov a objektů v natolik ţalostném stavu, ţe by měly být určeny k demolici. Nevyuţívané objekty ozbrojených sloţek 19 Jejich vznik je spojen s odchodem sovětských vojsk z našeho území a se zrušením vojenských posádek Armády České republiky, popř. ozbrojených sloţek Ministerstva vnitra a Celní sluţby. Mnoho těchto brownfields vzniklo také jako důsledek komplexní reformy ozbrojených sil z roku 2003 a profesionalizací armády, coţ zapříčinilo nepotřebu spousty objektů poměrně velké rozlohy. V první řadě se jedná o objekty kasáren, další stavby a infrastrukturu, ale zejména o vojenské areály a plochy s význačnými starými ekologickými zátěţemi. Nevyuţívané zemědělské objekty 20 Představují brownfields v podobě nevyuţívaných a zdevastovaných objektů bývalé druţstevní velkovýroby a zpustlých neobhospodařovaných pozemků, které se vyskytují převáţně na venkově a zatěţují jej. Příčiny vzniku jsou zřejmé. Po roce 1989 došlo v českém zemědělství k zásadním změnám počínaje úpravou vlastnických vztahů k půdě a konče regulací produkce jednotlivých komodit. Radikálně poklesly hrubé měsíční mzdy v zemědělství a lesnictví. Společnost nedostatečně oceňuje tyto sektory. Nedostatek finančních prostředků znemoţňuje zemědělským subjektům provést rekonstrukce hospodářských budov a jejich nanejvýš efektivní vyuţívání. Pozůstatky ukončené důlní činnosti těţby nerostných surovin 21 Sanace těchto brownfields a jejich opětovné začlenění do krajiny bude dlouhodobou záleţitostí, která je ovlivňována vysokými náklady na regeneraci území a dlouhou periodou přírodních procesů vedoucích k obnově přirozených ekosystémů. 18 KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Revitalizace brownfields v obcích ČR, metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů [online]. 2003, s Tamtéţ. 21 Tamtéţ. 13

14 1.1.3 Typologie brownfields z hlediska ekonomické atraktivity 22 Ekonomickou atraktivitu území ovlivňuje několik faktorů, například: umístění lokality, rozsah poškození objektu a oblasti, náklady na ekologickou likvidaci odpadních látek, sociální úroveň obyvatelstva, míra vzdělanosti obyvatelstva, schopnost propagace lokality. Tato typologie je tzv. sensitivní na trţní podmínky, z čehoţ vyplývá, ţe v době růstu a prosperity existuje mnohem větší procento snadněji revitalizovaných projektů, neţ v období krize, kdy si investoři důkladněji promýšlejí své investice. 23 Projekty s nulovou bilancí O tento typ brownfields se postará sám trh vzhledem k jejich velmi dobrému umístění. Není třeba do nich investovat veřejné prostředky, ačkoli je moţné poskytnout veřejnou nepeněžní intervenci 24, která zpětně poté můţe zintenzivnit výhody místní komunity. V anglofonních zemích se o tomto typu nemovitostí hovoří jako o whitefields. Projekty s mírnou podporou Projekty s mírnou podporou představují brownfields, které se jiţ nevyskytují v natolik výjimečné lokalitě jako u předešlého případu. U tohoto typu projektů je zpravidla nutná silná veřejná podpora a intervence, bez níţ by se projekt nemohl realizovat. V této situaci činí obvyklý poměr veřejných a soukromých investic 1 : 5 a více. Pokud tedy investujeme do projektu jednu korunu veřejných prostředků, měl by soukromý sektor přispět alespoň pěti a více korunami. Tento poměr veřejných a soukromých prostředků je povaţován za jeden z klíčových ukazatelů efektivnosti takovéto veřejné finanční intervence. Následujícím porovnávacím indikátorem bývá počet nově vytvořených pracovních míst. V anglicky mluvicích zemích se tento typ nemovitostí nazývá greyfields. 22 KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s VODNÝ, R. Bakalářská práce [online] Osobní komunikace. 24 Veřejná nepeněžní intervence: aktivní, osvícená a vstřícná místní administrativa; vhodný právní a legislativní rámec; vhodné daňové prostředí; vhodné instituční modely; vhodné metodické vedení a vzdělávací programy. Zdroj: JACKSON, J. B., Prezentace: Naše brownfields Proč nutno vědět [online]

15 Nekomerční projekty Do této kategorie spadají lokality a nemovitosti, u kterých je rozvojový potenciál provázen ve větším rozsahu sociálními záměry či ochranou ţivotního prostředí. Během takovéto situace je nutné spoléhat se na vyšší intervenci veřejných prostředků, obvykle v poměru 1 : 1 aţ 1 : 4. Nekomerční projekty jsou vhodné k čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Nebezpečné projekty Zpravidla se jedná o brownfields v havarijním stavu ohroţujícím lidské zdraví a ţivotní prostředí. V případě, ţe není moţné dovést k zodpovědnosti osobu, jeţ zapříčinila škody, financuje obvykle jejich likvidaci pomocí veřejných prostředků daňový poplatník. Ostatní projekty S výjimkou uvedených kategorií se mnoho brownfields nalézá v nekomerčních lokalitách a nepochybně pro ně dlouhodobě nebude zajištěno nové funkční vyuţití. Důvodem je převaha nabídky nad poptávkou. Aby mohly být řešeny ostatní projekty bude potřeba vytvořit specifický program, který by byl majoritně zaměřen na navrácení pozemků do nezastavěných ploch s přírodním charakterem. 1.2 Problémy spojené s brownfields Brownfields s sebou přinášejí řadu problémů, jenţ značně negativně působí na své okolí. Vyvolávají problémy rovnou svou existencí (jako ekologické či prostorové problémy), anebo nepřímo ovlivňují vývoj celého města či kraje ekonomicky, respektive sociokulturně Problémy ekologické 26 Hlavním ekologickým problémem je případná kontaminace horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, staveb a technické infrastruktury zapříčiněné předcházejícím uţíváním nemovitosti. Tato kontaminace záporně ovlivňuje ţivotní prostředí a můţe také přímo ohroţovat zdraví lidí. Příčinu ekologických zátěţí představuje předešlé vyuţití brownfields s sebou nesoucí riziko, ţe vstupy a výstupy z dřívějších činností ovlivňují území a nemovitosti. Ve většině průmyslových závodů se totiţ pouţívají určité materiály, které mohou ohrozit ţivotní prostředí a rovněţ nové uţivatele revitalizovaných území 25 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s Tamtéţ; KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s. 2-3.; JACKSON, J. B. a kol. Brownfields snadno a lehce. 2004, str. 21,

16 a nemovitostí, pokud se s nimi neopatrně či nezodpovědně zachází. Důleţitá je skutečnost, ţe v průběhu uplynulých dvaceti let se právní poţadavky na důslednost zacházení s potenciálně škodlivými materiály velmi zpřísnily, avšak mnohé ekologické zátěţe pocházejí z dob, kdy takovéto právní úpravy ještě neexistovali. Proces revitalizace brownfields je zpravidla neproveditelný, zvláště tam, kde se uvaţuje o změnách vyuţití území, bez toho aniţ by byla vyřešena problematika případného ekologického znečištění lokace a jeho sanace. Mezi škodlivé látky patří například dehty, čpavko-fenylové vody, chlorované uhlovodíky, pesticidy, jedy (DDT), polychlorované bifenyly, azbest, ropné látky, těţké kovy a další Problémy územní 27 Zásluhou nevyuţívání ploch, na kterých se vyskytují brownfields, vzniká nová výstavba na greenfields. Výstavba nových projektů je přesouvána z intravilánu do extravilánu sídel. Dochází tak k záboru volné krajiny, zatímco dříve vyuţívané plochy brownfields, obvykle situované uvnitř měst, leţí ladem. Podporování nové výstavby lze označit jako urban sprawl. Tento pojem v doslovném překladu znamená rozrůstání měst a můţeme jej definovat jako expanzi zástavby do volné krajiny podél dopravních cest 28. Na územích s brownfields upadá nepotřebná infrastruktura, kdeţto na zelených loukách se často velmi nákladně buduje nová. Brownfields uvnitř měst také narušují územní ekonomiku sídla. Dochází k nárůstu dopravní obsluţnosti mezi městem a novou zástavbou na greenfields. Významný, z hlediska základní myšlenky udrţitelného rozvoje, je bariérový efekt často rozlehlých opuštěných areálů, které narušují migrační cesty mnoha populacím ţivočichů Problémy ekonomické 29 Samotné odstranění ekologických problémů, například dekontaminace zamořeného objektu, zvyšuje náklady na přípravu pozemku k novému vyuţití. Tím území ztrácí svou atraktivitu jak pro potenciální investory, tak i pro obyvatelstvo. Rozvoj turismu je rovněţ v ohroţení, protoţe území s brownfields není přitaţlivé ani pro návštěvníky. Následně pozemek ztrácí svou hodnotu a druhotně ji ztrácejí i okolní pozemky. Vlastníci nemovitostí a veřejné rozpočty touto cestou přicházejí o skutečné i eventuální příjmy. Všechny zmíněné ekonomické problémy zhoršují podnikatelské klima postiţené země. 27 VRÁBLÍK, P. Regenerace brownfieldů v modelové oblasti Podkrušnohoří , s. 22.; KADEŘÁBKOVÁ, B.; PIECHA, M, a kol. Brownfields: Jak vznikají a co s nimi. 2009, s MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika suburbanizace. 2010, s Tamtéţ jako poznámka pod čarou č

17 1.2.4 Problémy majetkoprávní Největším problémem mohou být neprůhledné majetkoprávní vztahy. Není vţdy jednoznačné komu a zejména kolika vlastníkům brownfields patří. Obce i soukromí investoři obvykle pozorují komplikace při dohledávání majitelů nemovitostí. Mnoho objektů je majetkem několika vlastníků, časté jsou i smíšené vlastnické vztahy jednoho brownfieldu veřejnými a soukromými subjekty, některé jsou i ve vlastnictví církve. 30 Vlastnictví ovlivňuje příleţitost brownfields pro jejich nové vyuţití. Čím více vlastníků brownfield má, tím více klesá jeho šance na revitalizaci. Důvodem, proč jsou vlastnické vztahy označovány za jednu z největších překážek regenerací, je často jejich složitá struktura spojená s mnohapodílovým vlastnictvím nebo se zatížením nemovitostí pronájmy Problémy sociálně kulturní 32 Předtím, neţ se nemovitosti staly brownfields, zpravidla poskytovaly mnoho pracovních příleţitostí. Ukončení provozu těchto podniků zapříčinilo nárůst nezaměstnanosti v dané lokalitě i jejím okolí. S vysokou mírou nezaměstnanosti roste i kriminalita, místo se stává nebezpečným a obyvatelé se z něj postupně stěhují. Neatraktivní pásmo se zvětšuje, neboť efekt vystěhovávání pohlcuje i široké okolí. Opuštěné budovy chátrají, začínají být nebezpečné a jejich regenerace je stále obtíţnější. Hodnota území se zpustošenými objekty trpí estetickou devastací, která znehodnocuje i nemovitosti v okolí. To můţe vyústit v dominový efekt způsobující celkovou degradaci rozsáhlého území. 1.3 Revitalizace brownfields Důvody revitalizace Proč by měli investoři zachraňovat staré tovární objekty či jiné chátrající areály? ptá se Marcela Honsová prezidenta Českého svazu stavebních inţenýrů Ing. Svatopluka Zídka v rozhovoru pro časopis Profit. Ten odpovídá: Vy tomu říkáte brownfieldy, my se zajímáme o industriální architekturu, která je svým slohem a pojetím velice zajímavá a cenná. Na přelomu 19. a 20. století stavěli továrny jako chrámy, třeba pivovary připomínají zámky. 30 KYSEĽOVÁ, K. Projekty pre brownfieldy: a ich mapovanie [online] (Doslovný překlad autora). 31 DOLEŢELOVÁ, L.; VEJVODA, O. Brownfieldy - pohled do strategií vlastníků lokalit. 2008, s BLAŢEK, R. Brownfields: znovuvyužití narušené krajiny. 2009, s

18 Je to důstojné místo, byť třeba právě teď zanedbané. Většina sídel vznikla kolem těchto objektů, a když zaniknou, tak zmizí i genius loci té lokality. 33 Důvody revitalizace 34 : efektivní využívání ploch v intravilánu sídla s omezením jeho extenzivního růstu, minimalizace záborů půdy v extravilánu sídla, snížení nákladů vázaných na prostorový růst obce, sanací ekologických zátěží zlepšení stavu složek životního prostředí, zvětšení rozlohy veřejné zeleně a kultivace veřejných prostorů, zhodnocení pozemků i objektů v okolí revitalizovaných brownfields, rozvoj podnikatelského sektoru a sním spojený růst daňových výnosů obce, zlepšení estetického vzhledu obce a s tím související zvýšení kvality života občanů Hlavní překážky revitalizace brownfields 35 Ačkoliv se vyskytují názory, ţe hlavní překáţku revitalizace brownfields představují peníze, ve skutečnosti to nemusí být pravda. I v mezinárodním měřítku lze zaznamenat, ţe samotné peníze problematiku brownfields vyřešit nedokáţou. To, co potíţe brownfields řeší, jsou vhodné priority, strategie, právní rámce, programy, podpory podnikání a přístupy co nejširší skupiny zainteresovaných osob v tomto procesu. Návod na řešení tedy není jednoznačný. Uvědomění a pochopení chyb, jichţ se dopustili ostatní, je mnohem úspornější neţ poučení se z chyb vlastních. Mezi hlavní překáţky řešení problematiky brownfields jak na národní, tak regionální a místní úrovni dle názoru odborníků patří: Vzdělání Nedostatečné vzdělání a informovanost, nedostatek zkušeností v konkrétní problematice a jednotlivých oblastech. Know-how, koordinace a motivace Nedostačující porozumění rozsahu a jádru problému brownfields a jeho ekonomických a sociálních aspektů. Nízká úroveň v politické angaţovanosti v opětovném vyuţití znehodnocených území. 33 ZÍDEK, S.; HONSOVÁ, M. Bourat staré továrny je škoda [online]. 2009, s MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika brownfields. 2010, s ŠVIHOVSKÝ, J. Bariéry a projektová rizika brownfields s

19 Absence globální strategie pro revitalizaci brownfields. Mezery v kooperaci a předávání informací mezi jednotlivými vědními obory, organizacemi a odděleními těchto organizací. Nedostatečné know-how v řadách všech osob potenciálně zainteresovaných na vyuţívání brownfields, včetně soukromých investorů, místních orgánů veřejné správy, krajů a ministerstev. Nástroje a politiky Neexistence hodnotných strategií přístupu k problematice. Absence jednotného seznamu lokalit a jejich kritických parametrů. Chybějící analytické nástroje a zásady pro vytyčení prioritních investic do lokality. Nedostatečné fiskální nástroje a podněty. Nedokonalé prostředky k vyřešení vlastnických vztahů. Neelastické plánovací nástroje. Nedostačující nástroje pro vyřešení zodpovědnostní problematiky ekologických zátěţí. Nedostatek opatření k zajištění či překlenutí ekologických závazků. Nedostatečná průhlednost a nesnadné vymáhání práva, jestliţe jde o právní systém v několika oblastech, jenţ souvisí s plánováním, prodejem a vyuţíváním brownfields. Absence kritérií pro technické a další výdaje a metody v porovnání s osvědčenými příklady zahraniční praxe. Širší trţní prostředí Bez ohledu na to, ţe uvedené hlavní překáţky revitalizace by se podařilo odstranit a nastala zde dostatečná informovanost, koordinovanost apod., je revitalizace brownfields nepravděpodobná, pokud budou převládat následující problémy: Nedostatečná konjunktura a absorpce trhu spojená s nedostatečnou národní konkurenceschopností. Nedostatečné využití urbanistické perspektivy, která by se vázala k dlouhodobému veřejnému zájmu a která překračuje rámec nového využití zanedbaného pozemku a klade si otázku: -k jakému účelu-? To je totiž příležitost k integraci širokých urbanistických kritérií do tohoto procesu a do definice -životaschopných- městských center. -Zelená-, jež by byla využití brownfields dána, by měla být doplněna -červenoua omezením pro stavby na zelených loukách a utajené subvence tohoto typu rozvoje by měly být odstraněny. 19

20 1.3.3 Výhody revitalizace 36 Citované výhody jsou závislé na majetkoprávních vztazích, rozsahu sanací starých ekologických zátěţí, demoličních pracích a rekonstrukcích budov. Pro obec: zlepšení stavu životního prostředí, vytvoření nových pracovních příležitostí, rozvoj podnikatelských aktivit, zvýšení celkové atraktivity sídla, v případě revitalizace historicky cenných objektů jde o záchranu kulturního dědictví. Pro investora: využití existujících objektů, dopravní a technické infrastruktury, napojení na regionální a celostátní systém hromadné dopravy nákladů, napojení na fungující systém MHD, kontakt se subdodavateli a službami, dostatečné množství pracovních sil v bezprostředním okolí, objekty po úspěšné revitalizaci přispívají k dobré image firmy. Pro občana: pracovní příležitosti v krátké docházkové vzdálenosti eventuálně v dosahu MHD, zkulturnění, zvýšení bezpečnosti a atraktivity části sídla, impuls k rozvoji dalších aktivit: obchodních, služebních, kulturních apod Podpora revitalizace agenturou CzechInvest Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů 37 V srpnu roku 2005 vláda ČR zadala Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj předloţit Strategii regenerace brownfieldů v České Republice v termínu roku To však nebylo učiněno, jelikoţ se ukázalo, ţe nelze tak lehce aplikovat zkušenosti z Velké Británie rovnou do České republiky bez důkladné analýzy lokálního prostředí. Po tomto neúspěchu vznikl jasný záměr. Nejprve spolehlivě zanést do mapy brownfields v České republice a dle provedené analýzy 36 MANSFELDOVÁ, A. Text k přednášce na téma Problematika brownfields. 2010, s GRULICH, T.; GAROŠ, I. Brownfieldy v Českérepublice: koncepční podpora regenerace agenturou Czechinvest. 2009, s

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Regionální disparity v dostupnosti bydlení Abstrakt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Ing. Vladimír Koudela, CSc; Doc. Ing. František Kuda, CSc. Informace o obsahu, postupu a dílčích výsledcích výzkumného projektu MMR Regionální disparity

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Stav a perspektivy území Evropské unie

Stav a perspektivy území Evropské unie Stav a perspektivy území Evropské unie Aktualizované znění 2011 Podklad k Územní agendě Evropské unie 2020 2 Stav a perspektivy území Evropské unie Aktualizované znění 2011 Podklad pro Územní agendu Evropské

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více