Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.youtube.com/watch?v=gz0ilxreoei"

Transkript

1 Šmidřibeuys/ Berlin Model Gallery / Prague/ 2013: Šmidřibeuys 1.A reading of a algae sheet for Sushi needs in my hands, as if I would like to put it on my face, that it is immediately swallowed; 2.A knitting of a chinese soup by chopsticks of Chinese production; 3.An act of reading from a sheet of blue carbon paper, which is followed by wiping the mouth with carbon paper, as if it was a napkin, when at he end the lips are paint, and a wide blue smile to honor Yves Clown is on my face Šmidřibeuys/ Berlínskej model/ Praha/ 2013: Šmidřibeuys m 1.předečítání archu řasy plátkové pro Sushi potřeby ze dlaní, jako bych se ji chystal umístit na tvář, aby kdyţ k této přiblíţeno je, neodkladně byla pozřena; 2.pletení čínské polévky ze sáčku hůlkami čínské výroby; 3.přednesení z archu modrého kopírovacího papíru, kdy následuje otírání úst kopírákem, jako by ubrouskem byl, kdy si nakonec nabarvím rty, i přimaluji sobě úsměv široký na poctění Yvese Clowna

2 Manhattan: nahmatán nenahmatán/ Berlin Model Gallery/ Prague/ 2013: Manhattan: nahmatán nenahmatán m 1.A show of inability to transgress the ocean, as an announcement of this decision; last canvas of Mondrian 1:1 paraphrase, when meanwhile this wasn't finished, I answer briefly by one touch of a keyboard by using pixelation; 2.A documentation from the twelfth year of residency from the apartment of my friend's parents, which for a holiday, every summer leave the area, to unwittingly enable this act Manhattan: nahmatán nenahmatán/ Berlínskej Model/ Praha/ 2013: Manhattan: nahmatán nenahmatán m 1. přehlídka neschopnosti přestoupit oceán, i ohlášení takového umanutí; 1:1 novopečená parafráze na Mondrianovo provařené plátno, kdy mezitím co dílo nedokončeno, reaguji jediným dotykem klávesnice, dílem pixelace; 2.reportáţ ze dvanáctého ročníku rezidenčního pobytu v bytě rodičů kamaráda, rekreující se kteří, prostor kaţdé léto opustí, nevědomě aby počin posvětili

3 Residency MuseumsQuartier/ Vienna/ Austria/ 2013: The purpose of my stay was the preparation and the final arrangement of a conference of a historical figures legacy administrators triad, namely Yves Clown, Windsurf Fun Ghost, and Laureate Laurel and Laurel, a cowardly person, which have to be hidden behind this pseudonym. Residency was a continuation of the LP project. Main point of the exchange in the sence of performance, was a personal turnover to a solo-performer, every week I was leaving apartment for present new work to the Czech Republic Residence MuseunsQuartier/ Vídeň/ Rakousko/ 2013: Smyslem mého pobytu pobytu byla příprava a konečné uspořádání konference správců odkazu trojice historických postav, jmenovitě Yvese Clowna, Windsurfa Fun Ghosta, a Laureáta Laurel and Laurel, zbabělé osobnosti za pseudonymi se ukrývající. Bylo navázáno na dlouhodobý projekt LP. Ve smyslu performance byl pobyt osobním obratem v solo-performera, jeţ jsem v intervalu jednoho týdne odjíţděl potvrzovat do České republiky.

4 Medicinman Cimbalfestival/ performance/ UKG Gallery/ Prague/ 2013: Three of interpretation passwords affecting humor, food, and art history were exposed. Finally this all leaded me to a repetition of an inverted umbrella gesture, with which I was impressed during windy internship in London. Medicinman Cimbalfestival/ performance/ Galerie UKG/ Praha/ 2013: Vystavil jsem trojici výkladových hesel postihujících humor, jídlo a umělecké dějiny. Konečně tak mohlo dojít ke zopakovaní gesta naruby převráceného deštníku vzhůru obráceného, nazkoušeného za větrných podmínek během Londýnské stáţe.

5 Gua.not / an-amera / Garage Gallery / Zlín / 2013: An entertaining vides were presented, from the residency in an apartment of my friend's parents, annually unknowingly leaving the apartment because of their recreation. Two texts were presented at the gallery, in the form of a fictive art history documentation. Gua.not/an-amera/ Galerie Garáţ/ Zlín/ 2013: Zábavnou formou představeno bylo video z rezidence v bytě u rodičů mého kamaráda, kaţdoročně nevědomky opouštějících byt z důvodu rekreace. Dvojice přečtených textů byla dokreslena podhoubím fiktivních uměleckých událostí.

6 Artearetace / performative solo text presentation /Vila Umbrella /Černosice /Prague / 2013: blablalab f 1.Ones upon a time, sometimes at one site, nevermind everyone was blind, just once a life science have a kind, away a way was described; 2.A sad man, done has a crime, chance doesn t have, to end a smile, and against funny times are, cryes now under sky, but clouds are mine; 3.As stand I nice and fine, like as sometimes count I can t, Christ, now somebody inside us does try to find a man, and my eyes are openmind Atrearetace / solo presentace performativních miniscénářů /Vila pod deštníkem / Černošice / Praha / 2013: Performance spočívala v práci se světlem jako nástroji presentace performatifních miniscénářů čtenou formou. S uchopením listu papíru tematizován byl moment rozdvojení světelnéjho zdroje. Představeno bylo několik konceptů krátkých předtavení, jako napřiklad Sodovkový ţebrák, a jiné

7 Medicimbalman Palmal Cimbalfestival / solo performance/ Orco/ UKG Gallery / Prague/ 2013: The Claudiators m 1.Zeit zein zeit, zwei mal ein, Yves Clown, klein wein-einstein, und Champagne-Einstein Santa Klein, ein herein; 2.Kein dabei, zein Cloud-design man Yves Clown and Santa Klein, was suma sumárum sammeln, internacionál Clown blue licencia zusammen háben rein; 3.diskriminative inscription of incriminated incognito incarnate, when ink-inert iconoignorant encash Medicimbalman Palmal Cimbalfestival / solo performance/ Orco/ Galerie UKG/ Praha/ 2013: The Claudiators m 1.klauniáda katedry klamu; 2.citlivě sisifovsky cílená klasifikace vycíděně syslené fikce; 3.mód duševní modřiny modelace modří do úmoru zmoudření; 3.výkon the Claudiators, likvidátorů Yvese Klauna a Santa Klauna, poţívajících licenční správy nad podstatou mezinárodní Klaunovské modři, odstínu striktně odvozeného od noční oblohy, jako přirozené domoviny dobrého rozpoloţení.

8 A Psychowalk, Man! (Kostry jsou vršeny) /solo performance /Loundry Bohnice / Prague /2013: a psychowalk, man! 1.An act of salute to a size of the shadow ; 2 A two speakers on the shoulders performance, in the hands with a clean paper when, and reflective glasses are on to understand, by the movement of the lips, sound of last hypnosis is produced; 3.A revision of four amputated bath betteryes, cutten out from the top of the water dusch-champoo basins, such as they a theater binoculars for periscoping the other side were Kostry jsou vršeny (A Psychowalk, Man!) /solo performance /Prádelna Bohnice /Praha /2013: kostry jsou vršeny s 1.akt salutování stínu velikosti; 2.narace zasukování narukujícího rukou diváka, reproduktory na ramenech si nárokující, v rukou s čistým papírem kdyţ, reflexních brýlí chápu se, za pohybu rtů doprovázený z audiovycpávek poslední, jistou hypnózou; revize ústí duchampovodu, čveřice amputovaných vodovodů ještě nad umyvadly, jako by divadelním triedrem periskopování druhého břehu byly

9 What We See There/ Kabinet Gallery TIC/ Brno /2013: Texts, audio recordings, light instalations, and prints, inspired by an artist Yves Clown, were presented. Directly from beyond the grave, this Champagne Einstein, while at the rest, was pressed this way to the involuntary arrival, due to the demand for a Clown blue licency, whose rebirth paradoxically emerges from the predictions ordered at the expense of unnamed company group. This, recommended as a guaranteed blockbuster of mutually contestant financial giants, enjoy this color newly as E1000 food coloring, when it is decided for immediate international premiere, when blue color is widely expected as new ingredients popcorn. As a result of this rash move, led by the vision of legions of avid viewer, is played down any testing of this substance for its eligibility. Disproportionate usage rate, caused almost immediate be a wave of popularity of this subconsciously based foodstuff, in a calculating way enhanced by the deliberate airing of film processing of new Smurfs and Avatar in one week in every multiplexes all over the world, at the global level, with the delayed response float up to the surface a masive impairment of the human population by a pigmentation of irreversible kind. On the other hand, by this accident, kind of involuntary, finally tagged is, by certain subcutaneous tattooing, criticized target audience group. Co tam vidíme / Galerie Kabinet TIC/ Brno /2013: Na výstavě byly prezentovány texty, audio nahrávky, světelné instalce a tisky, inspirované postavou Yvese Clowna.Vizuální performancí, zahalenou z velké části pod rouškou projektoru s namodralým filtrem, byl jakýsi akt vyvolání návštěvy Ivese Clowna přímo ze záhrobí. Řečený tento Wein Einstein na odpočinku dotrýzněn byl by tímto způsobem k nedobrovolnému příchodu, z důvodu poptávky po propůjčení licence ke Clownovské modři, jejíţ znovuzrození paradoxně vzejde z předpovědi objednané na náklady nejmenovaného koncernového podniku. Tato, doporučená jako zaručený kasovní trhák vzájemně se předbíhajících finančních velikánů, uţita má být nově jako potravinářské barvivo E1000, kdyţ chvatně rozhodnuto je o její okamţité mezinárodní premiéře, všeobecně očekávané jako nové příměsi popcornu. V důsledku tohoto zbrklého tahu vedeného vidinou celých zástupů dychtivého diváka, upozaděno je jakékoli testování látky na poţivatelnost. Neúměrné naduţití způsobené prakticky okamţitou vlnou podvědomě zaloţené obliby poţivatiny, vypočítavým způsobem umocněný ještě záměrným odvysíláním filmového zpracování Šmoulů a Avatara v jedinném týdnu ve veškerých Multiplexech, a to na globální úrovni, s opoţděnou odezvou vyplavý teprve na povrch masové stiţení lidské populace pigmentací nevratného druhu. Naproti tomu, vlastně omylem, konečně označkována je druhem nedobrovolného, jistého podkoţního tetování, kritizovaná cílová divácká skupina.

10 So Und/ Performance/ Garage Gallery/ Zlín/ 2013: Texts, instalation and audio recordings inspired by an deaf artist, sir Windsurf Fun Ghost, were presented. A fun & relax audio instalation, describeing a relationship between bet ultrasonic sound sence, and a relicvia of Fun Ghost s s lost ear, were basicly scatched. An improvized regressive yellow lines mental travel vehicle was realized this way. A technique called Batmobile is not only self-serving variant of language, but essentially this technique incorporates the only known way of transmitting visual information from one man to another, we have to notice, that all this is without any participation of a technical device. Via the form of sound, audience is forced into receiving visual information, which is a depiction of an accurate description of a place or an event in which the narrator wishes to have his audience. I have to stress, that all this is done by a real -time connection at the level of communication of narrator and it has the audio form. The result is that the eyes of the viewer, for a fleeting moment, will be automatically closeing. It is sort of hypnotic way, perhaps comperable to a conseuence of a flyover of an imaginary bat. So Und/ performance/ Galerie Garáţ/ Zlín/ 2013: Technika Batmobile není pouze samoúčelnou jazykovou variantou, nýbrţ ukrývá v sobě v podstatě jediný známý způsob, jak ze člověka přímo na dalšího předat vizuální informaci, podotýkám, ţe bez nutnosti účasti jakéhokoli technického zařízení. Posluchači je ve formě zvuku podsunuta vizuální informace, vyobrazující přesný popis místa nebo události, ve který si vypravěč přeje mít posluchače uvedeného, v reálném čase navázáno jest spojení s hladinou sdělení vypravěče ve zvukové podobě. Ten ve shodné chvíli v představě je oblouzněný dokonalým vyobrazením popisovaného místa tak, viditelně ţe se mu, automaticky neprodyšně zavírají oči. Netopýří vlastně hypnotickou cestou, implantovaný tomuto je obraz v čisté podobě kvalitativně srovnatelný snad jen s přenosem telepaticky zajišťovaným

11 Performánes/ opening of the exhibition Bubec Returning the Stroke/ with Milos Šejn/ Old Town Hall / Prague/ 2013: performánes f 1.A Šejn & Helán formation, an informally Mánes performance, 2.An event of a snake twelve uppers undressing of a painter, 3.A post-apostolic form of ringing by two watering cans, directly in front of the Astronomical Clock arranged; 4.A dadagradation stagnation act, a sort of post-mortal operation Performánes/ zahájení výstavy Bubec vrací úder/ s Milošem Šejnem/ Staroměstská radnice/ Praha/ 2013: Performánes ž 1.formace Šejn & Helán neformálně mánesovská performance, 2.událost hadí zpodoby svlékání dvanáctky svršků malířského obtěţkání, 3.post-apoštolská pošta formou aktu zvonění na konve pocta, předsevzetí v prostoru před Staroměstským orlojem bezprostředně předsazeném uspořádané; 4.štace stagnace dadagradace psance postmortální operace, kostry jsou vršeny utanule znale nazvané

12 Former Gravediggers House/ performance/ with Milos Sejn/ Budec Across Two Hills/ Zakolany/ 2013: životabudič buřiče kničemubudiž 1.An act of digging a spade into the soil, and his flooding by water hearty, a sweaty performance of cowering all this by a coat ; 2.An artistic making of a core from a pear, when taken seeds are soot to boot, nose, ears, and then flooded; 3.A climb to a pear tree to a shakeing of fifty pears at a lying figure, wonder of wonders was, that I wasn't shaked down Dům hrobníkův bývalý/ performance/ with Miloš Šejn/ Budec - přez dva kopce/ Zákolany/ 2013: životabudič buřiče kničemubudiž 1.podrývací akt do zeminy rýče zarytí, i jeho vydatného vodou zalití, a upocený přez tohoto ještě pláště přehození výkon; 2.umělecké zhotovení ohryzku hrušky bezvadné, kdy pořízená semínka sázím do botou, nosu, uší, načeţ zalévám bezvládně přihlíţejíce příleţícího; 3.vyhoupnutí se na hrušeň, leţící postavu abych padesátkou hrušek zasypal, světe div je, ţe mě zase nesetřese

13 The Logographers/ residency in Opole/ Poland/ 2013: The exhibition was inspired by the city of Opole. Opolska stezka odpoledni grotesky podle J. Grotowsky, Hedgehog Hitchhike Haiku or Kunst-Pao, were the names of the artworks presented for this ocasion. The Logographers/ rezidence v Opole/ Polsko/ 2013: opolska stezka grotesky polske podle J. Grotowsky ž 1.pojez, o poledni odlez, poleţ, o půli odpal, opodál popolez; 2. opálený okolkům topologa podej se popoledni opojení; 3.opodál pole podpal kde, okolo dole pod topolem; 3.dopálen opatření provolej obavě opařené: odpoledne pole polej! ; 4.spolehlivému podej o dvou půlích odpoledního pojednání; 5.polen popelem popu Opole popolez

14 Seven Steps to a Gallery/ performance/ The Logographers project/ rezidency in Opole/ Poland/ 2013: Seven steps to the gallery 1.seven steps to understand an artwork; 2.seven stairs to enter the gallery performance; 3.an ask of if on every stair one person will put his shoes down, which will be a personal step to the deepnes of an artwork, an underground act to understand an artwork; 4.icy cold depth steps, which were about slowly refreshing of older performance memories, when shoes were installed as a freezy under fetish Seven Steps to a Gallery/ performance/ projekt Logografové/ rezidence v Opole/ Polsko/ 2013: Seven steps to the gallery 1.učení sedmi kroků návštěvy galerie; 2.sedm schodů sestupu hlubinou artefaktu; 3.akt postupného zouvání navštěvníků galerie k uzoufání, kaţdé jeţ ohlášené úderem na triangl šatního ramínka, podpovrchovým jest šouráním výtvarným materiálem; 4.vzpomínky osvěţení formou ledových kostek zamraţených, odpovídajícím rozměry i tvarem nafukovacímu lehátku

15 Gauguinheim/ residency in my friend s parents flat/ Brno/ 2013: Gauguinheim 1.A hygienical home plate of an area designation; 2.A residential unit of artist, uncleaned where not, fashionable can't go througt a threshold, a voluntary decision of an inhibitant to stay at home; 3. A manifestation of doormat - thief; 4.A house-to-house performance of art domestication from the doorstep of street art, determined to wipe off the table, when everyone have to clean in front of his treshold ; 5.A table for a boots cleaning at a visit slipped of the exhibition, thriveing on Gauguinheim/ rezidence v bytě rodičů mého kamaráda/ Brno/ 2013: Gauguinheim m 1.hygienický štítek domovského prostoru označení; 2.obytná jednotka umělce, nevyčištěné kam nesmí módní přez práh, v módu nedocenění setrvávajícího; 3.manifestace rohoţkového zloděje; 4.podomní výkon výtvarného zdomácnění ze zápraţí street artu, určen jeţ ze stolu smetení, kaţdý ještě před vlastním prahem zamete si; 5.tabule k pucování botou návštěvu z výstavy nevyzutou jsa vybízející

16 I am Shaman/ exhibition/ Artatak Gallery/ Prague/ 2013: eye acupuncture ţ 1.An organ of vision punk pressure dressage; 2.An initiation format of understanding the visual arts in the East expanded, based on a combination of blindness and deafness; 3.An interpretaton of world seen by Master Hanus; 4.An intervention made on the ear of avid listener I am Shaman/ výstava/ Galerie Artatak / Praha/ 2013: punkce na viděném hloubková ž 1.optimalizovaně kumulativní tomograficky punkční kup vjemu na smyslovém orgánu uplatněný, podnětný, jakkoli nafoukaný, ucho zaníceného na doslech podněcující; 2.výpad proti smyslovému orgánu na oko provedený; 3.oslepující či ohlušující zákrok tomontéra na podporu duševní fosilizace, jak kdyţ vyšije

17 A play on Contraband/ sound performance/ with Marek Hlavac and Adela Taublerova/ Fine Arts Academy Gallery/ Prague/ 2013: a play on contraband 1.sanatorium san art oratorio; 2.A Sol Lewit s solo, a levitation of solid sololit instrument; 3.A hogo fogo martyrium de Hugo Demariny Hra na kontraband/ doprovod zvukové performance/ s Markem Hlaváčem a Adélou Taublerovou/ Gavu/ Praha/ 2013: hra na kontraband ž 1.nadranc trapéz trapas hadra, hastroš zátaras matrac nastraţ, podraz zač naznač, ráz a naráz zastraš, a ačs hráč nicnaplat nadoraz, naplac nedoraţ, nač? nač zaplač; 2.klecí zaříkávadlo klícky divadelní; 3.san art oratorio; 4.nabádání k vydání nenadálého nadání; 5.příjmání pod hobojí; 6.porobení pořizovatele pořadů pro porybné, rotného prorockého rodičovství a rodového porotce pro porodní poradu

18 Zkamenělina Zkomoleniny/ performative opening of an exhibition/ Artatak Gallery/ Prague/ 2013: Performance of Milos Šejn and David Helán at the opening of interesting exhibition I am Shaman was characterized by incredible dedication of both protagonists. I have to say that I'd never seen anything like it. Yes, it continues the tradition of Czech art performance of 60 up to 80 Years - but the idea fills me with relationship conflict humanized landscapes and wilderness. I am so sorry, that I haven't enough of energy for use more flash at my camera. Martin Fryč Zkamenělina zkomoleniny/ performativní zahájení výstavy/ Galerie Artatak/ Praha/ 2013: Uff, performance Miloše Šejna a Davida Helána na vernisáţi zajímavé výstavy I am Shaman se vyznačovala neskutečným nasazením obou protagonistů. Musím říci, ţe jsem snad nikdy nic takového neviděl. Ano, navazuje to na tradici českého umění performance 60. Aţ 80. Let - ale pro mě naplňuje představu konfliktu vztahu humanizované krajiny a divočiny. Aţ mě mrzí, ţe mi na to blesk nestačil. Martin Fryč

19 Perfomanufacture Factor/ with Anna Hulacova/ Manes for Artists,/ Manes Gallery/ Prague/ 2013: performanufacture factor 1.A manic manifesto; stir at the seepage under the dam Lipno ideological currents potential subsurface flow passage of historical circulation; 2.A flush act on the tourist flow washing it away from the Charles Bridge downstream under the the Bridge of Manes; A printing for an ostrich egg made by a student, sold for a covering to repair of cultural property; A heavy loading test of Charles Bridge artistic materia thrown into the river straight under the bridge Faktor Perfomanufakturace/ sannou Hulačovou/ Mánes umělcům,/ Mánes/ Praha/ 2013: Faktor performanufakturace ž 1.manický manifest; rozruch u průsaku pod ideovým přehrazením Lipno podpovrchových proudů potenčných toků dějinné cirkulace historického uplývání; 2.splachovací akt na turistickém toku mostu Karlova odplavující o most po proudu Mánesův; potisk vejce vyfouknutého pštrosu z dílny studenta, výtěţku na opravu kulturní nemovitosti; zatěţkávací zkouška do Vltavy uvrţení materie Karlův most obtěţkávající

20 Eye Acupuncture/ performance/ with Adela Taublerova and Marek Hlavac/ Sanatorium nad Lesem/ Prague/ 2013: eye acupuncture ţ 1.An organ of vision punk pressure dressage; 2.An initiation format of understanding the visual arts in the East expanded, based on a combination of blindness and deafness; 3.An interpretaton of world seen by Master Hanus; 4.An intervention made on the ear of avid listener; 5.A catch with spider face on the snare of art, made in the form of controlled falls of umbrella skelet on the face of a volunteer Oční Akupunktura/ performance/ s Adélou Taublerovou and Markem Hlaváčem/ Sanatorium nad Lesem/ Praha/ 2013: oční akupunktura ž 1.orgánu zraku drezura punková presura; 2.iniciační formát porozumění vizuálnímu umění na východě rozšířený, zaloţený na kombinaci oslepení a ohlušení; 3.interpretace světa nazíraného dle mistra Hanuše; 4.zákrok uskutečněný na uchu zaníceného posluchače; 5.nachytání s pavoučí tváří na vějičku umění, uskutečněné ve formě řízených pádů kostry deštníku v obličejové partie dobrovolníka

21 Bishops of Cubism/ performance/ with David Hrivnacky/ St. Anton Church/ Sokolov/ 2013: Bishops of Cubism 1.high cubage of a depth traveler, a mental cuboturist, futuristic comfortably submersible power unit good for fitting of inner fourteenfifty cubic centimeters; 2.A form of delayed putting the drive unit in psychological operation through preheating; the Congregation of Hot Headpiece Cubism Bishops Kubula and Kuba Kubikula; 3.A verve of copyright Hot Headpiece Cubism Biskupy kubismu/ performance/ s Davidem Hřivňackým/ Kostel sv. Antonína/ Sokolov/ 2013: biskupy kubismu m 1.vysoká kubatura hlubinně cestovatelská hodná mentálního kuboturisty, futuristická pohodlně ponorná pohonná jednotka hodná osazení niterných čtrnáctisetpadesáti kubických centimetrů; 2.forma opoţděného uvedení pohonu psychického agregátu v provoz cestou ţhavení; kongregace blanoţhavých biskupů opřílbeného kubismu Kubuly a Kuby Kubikuly; 3.zápal autorské blanosklonnosti

22 45/ exhibition/ Pragovka Hall/ Prague/ 2013: This video is a short, open post-apocalyptic poem. The voices of surviving aliens mingle with imagesof mythical earthlings, frozen in stiff images. They chanced their earthly existence on pragmatic wisdom and thus wasted the boundless possibilities provided by game, chance and the absurd. Small format becomes a platform for some kind of trailer for a film with an almost unbelievable story and plot. Pataphysics and image forms that we are not used to within art and media spheres, are familiar and personal to the autor. He has an unusual sense for paying attention to and recording situations with essentialy poetic values. Dušan Záhoranský 45/ výstava/ hala budovy Pragovka/ Praha/ 2013: Video je krátkou post-apokalyptickou básní. Hlasy přeţivších mimozemšťanů se tu mísí s obrazy bájných, ve strnulých to obrazech zamrzlých pozemšťanů. Iti svou pozemskou existenci dali všanc pragmatickému rozumu, a tím promarnily nedozírné moţnosti, jeţ jim skýtala hra, náhoda a absurdno. Na malém formátu vzniká jakýsi trailer pro film s téměř nepředstavitelným dějem z ápletkou. Patafyzika a obrazové formy, na něţ v umění a v médiích nejsme zvyklí, jsou naopak autorovy vlastní. Má zvláštní cit všímat si a zaznamenávat situace a bytostně poetickou hodnotou. Dušan Záhoranský

23 Symfonia Three/ personal encyclopedy presentation/ Studio Letná/ AVU Prague/ 2013: Symfonia Three resembles a dictionary. Mimics a specific language, which is characterized as a dictionary. But if you start reading, you can recognize unusual lexical inventions and absurd construction of sentences. Gradually you will find that David Helán this particular literary form used to thematize something, a new way to act. That something is an artistic documentation. Each entry in the symfony three refers to any artistic project that Helán created in the past. His intention is not to give true information about what happened, but offers us a new way of thinking how we do things, as they reveal. Jiří Skála Symfonia tři/ presentace osobní encyklopedie/ Studio Letná/ 2013: Symfonia tři se podobá slovníku. Imituje specifický jazyk, kterými se slovníková hesla vyznačují. Pokud se ale začtete, zaujmou vás nezvyklé slovní novotvary a absurdní stavba vět. Postupně zjistíte, ţe David Helán tuto specifickou literární formu vyuţívá, aby něco tématizoval, aby novým způsobem jednal a konal. Tím něčím je umělecká dokumentace. Kaţdé heslo v Symfona tři se vztahuje k nějakému uměleckému projektu, který Helán v minulosti vytvořil. Jeho záměrem je nepodávat pravdivou informaci o tom co se stalo, ale nabízí nám nový způsob přemýšlení jak věci děláme, jak o nich vypovídáme. Jiří Skála

24 Mucha Tsetsese/ performance/ with David Hřivňacký/ Galéria CC/ Bratislava/ 2013: faculty of lenghty getting up ţ 1.Tsetse secese; 2 tiering, deceiving segregating obsessive regressive expedition to the epoch of Alfons Mucha, CSC., sleepy winged transmission with the support of hard-hitting featherweight Wing of Tsetse fly; 3.flypaper catching the spirit of Alfons Mucha; 4.testing Muchas heritage with sensitive equipment, visor grafolam, monofonetic annexation terror amor humor Mucha Tsetsese/ performance/ s Davidem Hřivňackým/ Galéria CC/ Bratislava/ 2013: katedra vleklého vstávání ž 1.Tsetse secese; 2.znavením zmámených segregující recesistická regresivně obsesivní výprava do epochy Alfonse Muchy, CSC., dřímotně okřídlený přenos s údernou podporou muší peruti Tsetse; 3.mucholapka nachytání ducha Alfonse Muchy; 4.ohledání Muchova odkazu výbavou citlivou polapení muchy, jako ověření jeho pravosti; průzor grafolam, monofonetický zábor teror amor humor

25 Crash-Course of Slow Writeing/ CC Gallery/ Bratislava/ 2013: Tsetse Somnambulance CSC. 1.An insomnia therapy against all sleep disorders, and tiny nocturnal graphomania, infected by insects, namely by flies, mosquitoes, and also by Trypanosoma; 2.An ambulatory care about owl, a somnabulical person ; A crash -course of slow getting up; 3.An insecticidal repellentation against protracted sleep collectively called life Rychlokurz pomalého psaní/ Galéria CC/ Bratislava/ 2013: Tsetse Somnambulance CSC. ž 1.léčba nespavosti i veškerých poruch spánku, a titěrné noční grafomanie, infikovaným hmyzem, jmenovitě mouchami, přenašeči malérů komáry, ale i trápéní šířených trypanozomou; 2.slovutná péče ambulantní o sovu, neumoudření svolnou zosnující osobu somnambulika; rychlokurz pomalého vstávání; 3.insekticidní repelentace proti vleklému spánku zvanému souborně ţivot

26 Saints Fiction History since a Crucifiction Story/ Koncept MU Gallery/ Prague/ 2013: The project is based fully on the surname of the researcher Helán. It firmly lies in the assumption that the holder of this the name is by it fundamentally influenced. If the word base on the platform of the concept Helium committed to relief, or permanently rejuvenescent approach to life, then the root of the word elan rootless intellectual microcosm system Helios is necesary to bee seen as strategic spice of life, deeply rooted as elan. A capture of helio-segment of a personality I applied for social redress of relief. Saints Fiction History since a Crucifiction Story/ Galerie Koncept MU / Praha/ 2013: Projekt cele vychází z příjmení jeho řešitele Helán. Tento pevně tkví v předpokladu, ţe nositel jména tímto zásadně je ovlivňován. Jestliţe slovní základ na periferii pojmu Helium zavazuje k odlehčení, respektive permanentně omlazujícímu přístupu k ţivotu, potom kořen slova elán vykořeněného mikrokosmu duševní soustavy Helios nutno zohleňovat jako strategické koření ţivota, hluboce zakořeněné jako elán. Ovládnutí heliosegmentu osobnosti aplikoval bych na společenskou nápravu jejího odlehčení.

27 Ale nic syn nemá/ performance with David Hřivňacký/ MU Koncept/ Praha/ 2013: ale nic syn nemá science- fiction dive from Nemanice in inflated regime Captain Nemo, recall memories of the Comet Helios; 3.traveling in speed of thought, privileged methods of a perception of forthcoming; regression eternal titans symmetrical pairs of individuals who joined their forces in the name of future of the universe Ale nic syn nemá/ performance/ s Davidem Hřivňackým/ Galerie MU Koncept/ Praha/ 2013: ale nic syn nemá s 1.vědeckofantastický odkaz ponoru z nemanic v zanícené reţiji kapitána Nema; 2.regresivní cestovka vyvolání vzpomínek z angaţmá na kometě Helios; 3.vstupní instruktáţ průvodců cestování rychlostí myšlenky, privilegované metody vytušení nadcházejícího; symetrická regrese odvěkého titanství dvojice jednotlivců, jeţ spojili své síli ve jménu představitelnosti budoucí existence vesmíru

28 San Art Oratorium (Hunger-Throne)/ with Marek Hlaváč and Adéla Taublerová/ performance/ Sanatorium over the Forest/, Prague (2013) : horror tumor humor m 1.A routine ingestion of you inside a ruin of a throne; 2.A subject of your absorption; 3.A cave throne, which will consume you, made from a table, 4.An underlay of a vinyl-dish, deep, a service dedicated to an intellectual consumer; 5.internal interview; 6. A three-piece suite for characteristical setting of a charizmatic person, for spread, and for chrizm San Art Oratorium (Futrům gastro trůn útrum)/ s Markem Hlaváčem a Adélou Taublerovou/ performance/ Sanatorium nad lesem/ Prague (2013): úhor humorúmor m 1.v ruinu trůnu pozření rutinní, stolu prostření na strunu prozření; 2.předmět z pohlcení tvého v podezření; 3.sluj trůn z trucu úsluhy strůjci k sedření v sevření, co stůj co stůj, pozře tě co stůl; 4.podkladový materiál hlubokého gramotalíře, runového servisu dědičně dedikovanému duševnímu konzumentu pozornému; 5.ponorný pohovor; 6.souprava sedací lajka loajálnosti lojem pomazaného

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Department of English and American Studies. English Language and Literature. Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat

Department of English and American Studies. English Language and Literature. Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat Masaryk University Faculty of Arts Department of English and American Studies English Language and Literature Veronika Steidlová Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat Master s Diploma Thesis

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

NOVÁ SLOVA V ANGLIČTINĚ I. A G

NOVÁ SLOVA V ANGLIČTINĚ I. A G EDICE SLOVNÍKY NOVÁ SLOVA V ANGLIČTINĚ I. A G Jozef Petro Jindřichův Hradec 2014 Tato elektronická publikace může být užívaná pouze v podobě, v jaké byla stažená ze serveru na počítač kupujícího. Jejím

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by FACTUM CZ, s.r.o. A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages FACTUM CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Khhhhhhh. Maximalismus méně je více. [Kh] dal. [Kh] vzal

Khhhhhhh. Maximalismus méně je více. [Kh] dal. [Kh] vzal Slavs and Tatars The Moravian Gallery in Brno / MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ Mousse publishing by Slavs and Tatars On hledá jeho: Svobodný tmavý foném hledá spolehlivý grafém pro dlouhodobý vztah Maximalismus

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více