Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.youtube.com/watch?v=gz0ilxreoei"

Transkript

1 Šmidřibeuys/ Berlin Model Gallery / Prague/ 2013: Šmidřibeuys 1.A reading of a algae sheet for Sushi needs in my hands, as if I would like to put it on my face, that it is immediately swallowed; 2.A knitting of a chinese soup by chopsticks of Chinese production; 3.An act of reading from a sheet of blue carbon paper, which is followed by wiping the mouth with carbon paper, as if it was a napkin, when at he end the lips are paint, and a wide blue smile to honor Yves Clown is on my face Šmidřibeuys/ Berlínskej model/ Praha/ 2013: Šmidřibeuys m 1.předečítání archu řasy plátkové pro Sushi potřeby ze dlaní, jako bych se ji chystal umístit na tvář, aby kdyţ k této přiblíţeno je, neodkladně byla pozřena; 2.pletení čínské polévky ze sáčku hůlkami čínské výroby; 3.přednesení z archu modrého kopírovacího papíru, kdy následuje otírání úst kopírákem, jako by ubrouskem byl, kdy si nakonec nabarvím rty, i přimaluji sobě úsměv široký na poctění Yvese Clowna

2 Manhattan: nahmatán nenahmatán/ Berlin Model Gallery/ Prague/ 2013: Manhattan: nahmatán nenahmatán m 1.A show of inability to transgress the ocean, as an announcement of this decision; last canvas of Mondrian 1:1 paraphrase, when meanwhile this wasn't finished, I answer briefly by one touch of a keyboard by using pixelation; 2.A documentation from the twelfth year of residency from the apartment of my friend's parents, which for a holiday, every summer leave the area, to unwittingly enable this act Manhattan: nahmatán nenahmatán/ Berlínskej Model/ Praha/ 2013: Manhattan: nahmatán nenahmatán m 1. přehlídka neschopnosti přestoupit oceán, i ohlášení takového umanutí; 1:1 novopečená parafráze na Mondrianovo provařené plátno, kdy mezitím co dílo nedokončeno, reaguji jediným dotykem klávesnice, dílem pixelace; 2.reportáţ ze dvanáctého ročníku rezidenčního pobytu v bytě rodičů kamaráda, rekreující se kteří, prostor kaţdé léto opustí, nevědomě aby počin posvětili

3 Residency MuseumsQuartier/ Vienna/ Austria/ 2013: The purpose of my stay was the preparation and the final arrangement of a conference of a historical figures legacy administrators triad, namely Yves Clown, Windsurf Fun Ghost, and Laureate Laurel and Laurel, a cowardly person, which have to be hidden behind this pseudonym. Residency was a continuation of the LP project. Main point of the exchange in the sence of performance, was a personal turnover to a solo-performer, every week I was leaving apartment for present new work to the Czech Republic Residence MuseunsQuartier/ Vídeň/ Rakousko/ 2013: Smyslem mého pobytu pobytu byla příprava a konečné uspořádání konference správců odkazu trojice historických postav, jmenovitě Yvese Clowna, Windsurfa Fun Ghosta, a Laureáta Laurel and Laurel, zbabělé osobnosti za pseudonymi se ukrývající. Bylo navázáno na dlouhodobý projekt LP. Ve smyslu performance byl pobyt osobním obratem v solo-performera, jeţ jsem v intervalu jednoho týdne odjíţděl potvrzovat do České republiky.

4 Medicinman Cimbalfestival/ performance/ UKG Gallery/ Prague/ 2013: Three of interpretation passwords affecting humor, food, and art history were exposed. Finally this all leaded me to a repetition of an inverted umbrella gesture, with which I was impressed during windy internship in London. Medicinman Cimbalfestival/ performance/ Galerie UKG/ Praha/ 2013: Vystavil jsem trojici výkladových hesel postihujících humor, jídlo a umělecké dějiny. Konečně tak mohlo dojít ke zopakovaní gesta naruby převráceného deštníku vzhůru obráceného, nazkoušeného za větrných podmínek během Londýnské stáţe.

5 Gua.not / an-amera / Garage Gallery / Zlín / 2013: An entertaining vides were presented, from the residency in an apartment of my friend's parents, annually unknowingly leaving the apartment because of their recreation. Two texts were presented at the gallery, in the form of a fictive art history documentation. Gua.not/an-amera/ Galerie Garáţ/ Zlín/ 2013: Zábavnou formou představeno bylo video z rezidence v bytě u rodičů mého kamaráda, kaţdoročně nevědomky opouštějících byt z důvodu rekreace. Dvojice přečtených textů byla dokreslena podhoubím fiktivních uměleckých událostí.

6 Artearetace / performative solo text presentation /Vila Umbrella /Černosice /Prague / 2013: blablalab f 1.Ones upon a time, sometimes at one site, nevermind everyone was blind, just once a life science have a kind, away a way was described; 2.A sad man, done has a crime, chance doesn t have, to end a smile, and against funny times are, cryes now under sky, but clouds are mine; 3.As stand I nice and fine, like as sometimes count I can t, Christ, now somebody inside us does try to find a man, and my eyes are openmind Atrearetace / solo presentace performativních miniscénářů /Vila pod deštníkem / Černošice / Praha / 2013: Performance spočívala v práci se světlem jako nástroji presentace performatifních miniscénářů čtenou formou. S uchopením listu papíru tematizován byl moment rozdvojení světelnéjho zdroje. Představeno bylo několik konceptů krátkých předtavení, jako napřiklad Sodovkový ţebrák, a jiné

7 Medicimbalman Palmal Cimbalfestival / solo performance/ Orco/ UKG Gallery / Prague/ 2013: The Claudiators m 1.Zeit zein zeit, zwei mal ein, Yves Clown, klein wein-einstein, und Champagne-Einstein Santa Klein, ein herein; 2.Kein dabei, zein Cloud-design man Yves Clown and Santa Klein, was suma sumárum sammeln, internacionál Clown blue licencia zusammen háben rein; 3.diskriminative inscription of incriminated incognito incarnate, when ink-inert iconoignorant encash Medicimbalman Palmal Cimbalfestival / solo performance/ Orco/ Galerie UKG/ Praha/ 2013: The Claudiators m 1.klauniáda katedry klamu; 2.citlivě sisifovsky cílená klasifikace vycíděně syslené fikce; 3.mód duševní modřiny modelace modří do úmoru zmoudření; 3.výkon the Claudiators, likvidátorů Yvese Klauna a Santa Klauna, poţívajících licenční správy nad podstatou mezinárodní Klaunovské modři, odstínu striktně odvozeného od noční oblohy, jako přirozené domoviny dobrého rozpoloţení.

8 A Psychowalk, Man! (Kostry jsou vršeny) /solo performance /Loundry Bohnice / Prague /2013: a psychowalk, man! 1.An act of salute to a size of the shadow ; 2 A two speakers on the shoulders performance, in the hands with a clean paper when, and reflective glasses are on to understand, by the movement of the lips, sound of last hypnosis is produced; 3.A revision of four amputated bath betteryes, cutten out from the top of the water dusch-champoo basins, such as they a theater binoculars for periscoping the other side were Kostry jsou vršeny (A Psychowalk, Man!) /solo performance /Prádelna Bohnice /Praha /2013: kostry jsou vršeny s 1.akt salutování stínu velikosti; 2.narace zasukování narukujícího rukou diváka, reproduktory na ramenech si nárokující, v rukou s čistým papírem kdyţ, reflexních brýlí chápu se, za pohybu rtů doprovázený z audiovycpávek poslední, jistou hypnózou; revize ústí duchampovodu, čveřice amputovaných vodovodů ještě nad umyvadly, jako by divadelním triedrem periskopování druhého břehu byly

9 What We See There/ Kabinet Gallery TIC/ Brno /2013: Texts, audio recordings, light instalations, and prints, inspired by an artist Yves Clown, were presented. Directly from beyond the grave, this Champagne Einstein, while at the rest, was pressed this way to the involuntary arrival, due to the demand for a Clown blue licency, whose rebirth paradoxically emerges from the predictions ordered at the expense of unnamed company group. This, recommended as a guaranteed blockbuster of mutually contestant financial giants, enjoy this color newly as E1000 food coloring, when it is decided for immediate international premiere, when blue color is widely expected as new ingredients popcorn. As a result of this rash move, led by the vision of legions of avid viewer, is played down any testing of this substance for its eligibility. Disproportionate usage rate, caused almost immediate be a wave of popularity of this subconsciously based foodstuff, in a calculating way enhanced by the deliberate airing of film processing of new Smurfs and Avatar in one week in every multiplexes all over the world, at the global level, with the delayed response float up to the surface a masive impairment of the human population by a pigmentation of irreversible kind. On the other hand, by this accident, kind of involuntary, finally tagged is, by certain subcutaneous tattooing, criticized target audience group. Co tam vidíme / Galerie Kabinet TIC/ Brno /2013: Na výstavě byly prezentovány texty, audio nahrávky, světelné instalce a tisky, inspirované postavou Yvese Clowna.Vizuální performancí, zahalenou z velké části pod rouškou projektoru s namodralým filtrem, byl jakýsi akt vyvolání návštěvy Ivese Clowna přímo ze záhrobí. Řečený tento Wein Einstein na odpočinku dotrýzněn byl by tímto způsobem k nedobrovolnému příchodu, z důvodu poptávky po propůjčení licence ke Clownovské modři, jejíţ znovuzrození paradoxně vzejde z předpovědi objednané na náklady nejmenovaného koncernového podniku. Tato, doporučená jako zaručený kasovní trhák vzájemně se předbíhajících finančních velikánů, uţita má být nově jako potravinářské barvivo E1000, kdyţ chvatně rozhodnuto je o její okamţité mezinárodní premiéře, všeobecně očekávané jako nové příměsi popcornu. V důsledku tohoto zbrklého tahu vedeného vidinou celých zástupů dychtivého diváka, upozaděno je jakékoli testování látky na poţivatelnost. Neúměrné naduţití způsobené prakticky okamţitou vlnou podvědomě zaloţené obliby poţivatiny, vypočítavým způsobem umocněný ještě záměrným odvysíláním filmového zpracování Šmoulů a Avatara v jedinném týdnu ve veškerých Multiplexech, a to na globální úrovni, s opoţděnou odezvou vyplavý teprve na povrch masové stiţení lidské populace pigmentací nevratného druhu. Naproti tomu, vlastně omylem, konečně označkována je druhem nedobrovolného, jistého podkoţního tetování, kritizovaná cílová divácká skupina.

10 So Und/ Performance/ Garage Gallery/ Zlín/ 2013: Texts, instalation and audio recordings inspired by an deaf artist, sir Windsurf Fun Ghost, were presented. A fun & relax audio instalation, describeing a relationship between bet ultrasonic sound sence, and a relicvia of Fun Ghost s s lost ear, were basicly scatched. An improvized regressive yellow lines mental travel vehicle was realized this way. A technique called Batmobile is not only self-serving variant of language, but essentially this technique incorporates the only known way of transmitting visual information from one man to another, we have to notice, that all this is without any participation of a technical device. Via the form of sound, audience is forced into receiving visual information, which is a depiction of an accurate description of a place or an event in which the narrator wishes to have his audience. I have to stress, that all this is done by a real -time connection at the level of communication of narrator and it has the audio form. The result is that the eyes of the viewer, for a fleeting moment, will be automatically closeing. It is sort of hypnotic way, perhaps comperable to a conseuence of a flyover of an imaginary bat. So Und/ performance/ Galerie Garáţ/ Zlín/ 2013: Technika Batmobile není pouze samoúčelnou jazykovou variantou, nýbrţ ukrývá v sobě v podstatě jediný známý způsob, jak ze člověka přímo na dalšího předat vizuální informaci, podotýkám, ţe bez nutnosti účasti jakéhokoli technického zařízení. Posluchači je ve formě zvuku podsunuta vizuální informace, vyobrazující přesný popis místa nebo události, ve který si vypravěč přeje mít posluchače uvedeného, v reálném čase navázáno jest spojení s hladinou sdělení vypravěče ve zvukové podobě. Ten ve shodné chvíli v představě je oblouzněný dokonalým vyobrazením popisovaného místa tak, viditelně ţe se mu, automaticky neprodyšně zavírají oči. Netopýří vlastně hypnotickou cestou, implantovaný tomuto je obraz v čisté podobě kvalitativně srovnatelný snad jen s přenosem telepaticky zajišťovaným

11 Performánes/ opening of the exhibition Bubec Returning the Stroke/ with Milos Šejn/ Old Town Hall / Prague/ 2013: performánes f 1.A Šejn & Helán formation, an informally Mánes performance, 2.An event of a snake twelve uppers undressing of a painter, 3.A post-apostolic form of ringing by two watering cans, directly in front of the Astronomical Clock arranged; 4.A dadagradation stagnation act, a sort of post-mortal operation Performánes/ zahájení výstavy Bubec vrací úder/ s Milošem Šejnem/ Staroměstská radnice/ Praha/ 2013: Performánes ž 1.formace Šejn & Helán neformálně mánesovská performance, 2.událost hadí zpodoby svlékání dvanáctky svršků malířského obtěţkání, 3.post-apoštolská pošta formou aktu zvonění na konve pocta, předsevzetí v prostoru před Staroměstským orlojem bezprostředně předsazeném uspořádané; 4.štace stagnace dadagradace psance postmortální operace, kostry jsou vršeny utanule znale nazvané

12 Former Gravediggers House/ performance/ with Milos Sejn/ Budec Across Two Hills/ Zakolany/ 2013: životabudič buřiče kničemubudiž 1.An act of digging a spade into the soil, and his flooding by water hearty, a sweaty performance of cowering all this by a coat ; 2.An artistic making of a core from a pear, when taken seeds are soot to boot, nose, ears, and then flooded; 3.A climb to a pear tree to a shakeing of fifty pears at a lying figure, wonder of wonders was, that I wasn't shaked down Dům hrobníkův bývalý/ performance/ with Miloš Šejn/ Budec - přez dva kopce/ Zákolany/ 2013: životabudič buřiče kničemubudiž 1.podrývací akt do zeminy rýče zarytí, i jeho vydatného vodou zalití, a upocený přez tohoto ještě pláště přehození výkon; 2.umělecké zhotovení ohryzku hrušky bezvadné, kdy pořízená semínka sázím do botou, nosu, uší, načeţ zalévám bezvládně přihlíţejíce příleţícího; 3.vyhoupnutí se na hrušeň, leţící postavu abych padesátkou hrušek zasypal, světe div je, ţe mě zase nesetřese

13 The Logographers/ residency in Opole/ Poland/ 2013: The exhibition was inspired by the city of Opole. Opolska stezka odpoledni grotesky podle J. Grotowsky, Hedgehog Hitchhike Haiku or Kunst-Pao, were the names of the artworks presented for this ocasion. The Logographers/ rezidence v Opole/ Polsko/ 2013: opolska stezka grotesky polske podle J. Grotowsky ž 1.pojez, o poledni odlez, poleţ, o půli odpal, opodál popolez; 2. opálený okolkům topologa podej se popoledni opojení; 3.opodál pole podpal kde, okolo dole pod topolem; 3.dopálen opatření provolej obavě opařené: odpoledne pole polej! ; 4.spolehlivému podej o dvou půlích odpoledního pojednání; 5.polen popelem popu Opole popolez

14 Seven Steps to a Gallery/ performance/ The Logographers project/ rezidency in Opole/ Poland/ 2013: Seven steps to the gallery 1.seven steps to understand an artwork; 2.seven stairs to enter the gallery performance; 3.an ask of if on every stair one person will put his shoes down, which will be a personal step to the deepnes of an artwork, an underground act to understand an artwork; 4.icy cold depth steps, which were about slowly refreshing of older performance memories, when shoes were installed as a freezy under fetish Seven Steps to a Gallery/ performance/ projekt Logografové/ rezidence v Opole/ Polsko/ 2013: Seven steps to the gallery 1.učení sedmi kroků návštěvy galerie; 2.sedm schodů sestupu hlubinou artefaktu; 3.akt postupného zouvání navštěvníků galerie k uzoufání, kaţdé jeţ ohlášené úderem na triangl šatního ramínka, podpovrchovým jest šouráním výtvarným materiálem; 4.vzpomínky osvěţení formou ledových kostek zamraţených, odpovídajícím rozměry i tvarem nafukovacímu lehátku

15 Gauguinheim/ residency in my friend s parents flat/ Brno/ 2013: Gauguinheim 1.A hygienical home plate of an area designation; 2.A residential unit of artist, uncleaned where not, fashionable can't go througt a threshold, a voluntary decision of an inhibitant to stay at home; 3. A manifestation of doormat - thief; 4.A house-to-house performance of art domestication from the doorstep of street art, determined to wipe off the table, when everyone have to clean in front of his treshold ; 5.A table for a boots cleaning at a visit slipped of the exhibition, thriveing on Gauguinheim/ rezidence v bytě rodičů mého kamaráda/ Brno/ 2013: Gauguinheim m 1.hygienický štítek domovského prostoru označení; 2.obytná jednotka umělce, nevyčištěné kam nesmí módní přez práh, v módu nedocenění setrvávajícího; 3.manifestace rohoţkového zloděje; 4.podomní výkon výtvarného zdomácnění ze zápraţí street artu, určen jeţ ze stolu smetení, kaţdý ještě před vlastním prahem zamete si; 5.tabule k pucování botou návštěvu z výstavy nevyzutou jsa vybízející

16 I am Shaman/ exhibition/ Artatak Gallery/ Prague/ 2013: eye acupuncture ţ 1.An organ of vision punk pressure dressage; 2.An initiation format of understanding the visual arts in the East expanded, based on a combination of blindness and deafness; 3.An interpretaton of world seen by Master Hanus; 4.An intervention made on the ear of avid listener I am Shaman/ výstava/ Galerie Artatak / Praha/ 2013: punkce na viděném hloubková ž 1.optimalizovaně kumulativní tomograficky punkční kup vjemu na smyslovém orgánu uplatněný, podnětný, jakkoli nafoukaný, ucho zaníceného na doslech podněcující; 2.výpad proti smyslovému orgánu na oko provedený; 3.oslepující či ohlušující zákrok tomontéra na podporu duševní fosilizace, jak kdyţ vyšije

17 A play on Contraband/ sound performance/ with Marek Hlavac and Adela Taublerova/ Fine Arts Academy Gallery/ Prague/ 2013: a play on contraband 1.sanatorium san art oratorio; 2.A Sol Lewit s solo, a levitation of solid sololit instrument; 3.A hogo fogo martyrium de Hugo Demariny Hra na kontraband/ doprovod zvukové performance/ s Markem Hlaváčem a Adélou Taublerovou/ Gavu/ Praha/ 2013: hra na kontraband ž 1.nadranc trapéz trapas hadra, hastroš zátaras matrac nastraţ, podraz zač naznač, ráz a naráz zastraš, a ačs hráč nicnaplat nadoraz, naplac nedoraţ, nač? nač zaplač; 2.klecí zaříkávadlo klícky divadelní; 3.san art oratorio; 4.nabádání k vydání nenadálého nadání; 5.příjmání pod hobojí; 6.porobení pořizovatele pořadů pro porybné, rotného prorockého rodičovství a rodového porotce pro porodní poradu

18 Zkamenělina Zkomoleniny/ performative opening of an exhibition/ Artatak Gallery/ Prague/ 2013: Performance of Milos Šejn and David Helán at the opening of interesting exhibition I am Shaman was characterized by incredible dedication of both protagonists. I have to say that I'd never seen anything like it. Yes, it continues the tradition of Czech art performance of 60 up to 80 Years - but the idea fills me with relationship conflict humanized landscapes and wilderness. I am so sorry, that I haven't enough of energy for use more flash at my camera. Martin Fryč Zkamenělina zkomoleniny/ performativní zahájení výstavy/ Galerie Artatak/ Praha/ 2013: Uff, performance Miloše Šejna a Davida Helána na vernisáţi zajímavé výstavy I am Shaman se vyznačovala neskutečným nasazením obou protagonistů. Musím říci, ţe jsem snad nikdy nic takového neviděl. Ano, navazuje to na tradici českého umění performance 60. Aţ 80. Let - ale pro mě naplňuje představu konfliktu vztahu humanizované krajiny a divočiny. Aţ mě mrzí, ţe mi na to blesk nestačil. Martin Fryč

19 Perfomanufacture Factor/ with Anna Hulacova/ Manes for Artists,/ Manes Gallery/ Prague/ 2013: performanufacture factor 1.A manic manifesto; stir at the seepage under the dam Lipno ideological currents potential subsurface flow passage of historical circulation; 2.A flush act on the tourist flow washing it away from the Charles Bridge downstream under the the Bridge of Manes; A printing for an ostrich egg made by a student, sold for a covering to repair of cultural property; A heavy loading test of Charles Bridge artistic materia thrown into the river straight under the bridge Faktor Perfomanufakturace/ sannou Hulačovou/ Mánes umělcům,/ Mánes/ Praha/ 2013: Faktor performanufakturace ž 1.manický manifest; rozruch u průsaku pod ideovým přehrazením Lipno podpovrchových proudů potenčných toků dějinné cirkulace historického uplývání; 2.splachovací akt na turistickém toku mostu Karlova odplavující o most po proudu Mánesův; potisk vejce vyfouknutého pštrosu z dílny studenta, výtěţku na opravu kulturní nemovitosti; zatěţkávací zkouška do Vltavy uvrţení materie Karlův most obtěţkávající

20 Eye Acupuncture/ performance/ with Adela Taublerova and Marek Hlavac/ Sanatorium nad Lesem/ Prague/ 2013: eye acupuncture ţ 1.An organ of vision punk pressure dressage; 2.An initiation format of understanding the visual arts in the East expanded, based on a combination of blindness and deafness; 3.An interpretaton of world seen by Master Hanus; 4.An intervention made on the ear of avid listener; 5.A catch with spider face on the snare of art, made in the form of controlled falls of umbrella skelet on the face of a volunteer Oční Akupunktura/ performance/ s Adélou Taublerovou and Markem Hlaváčem/ Sanatorium nad Lesem/ Praha/ 2013: oční akupunktura ž 1.orgánu zraku drezura punková presura; 2.iniciační formát porozumění vizuálnímu umění na východě rozšířený, zaloţený na kombinaci oslepení a ohlušení; 3.interpretace světa nazíraného dle mistra Hanuše; 4.zákrok uskutečněný na uchu zaníceného posluchače; 5.nachytání s pavoučí tváří na vějičku umění, uskutečněné ve formě řízených pádů kostry deštníku v obličejové partie dobrovolníka

21 Bishops of Cubism/ performance/ with David Hrivnacky/ St. Anton Church/ Sokolov/ 2013: Bishops of Cubism 1.high cubage of a depth traveler, a mental cuboturist, futuristic comfortably submersible power unit good for fitting of inner fourteenfifty cubic centimeters; 2.A form of delayed putting the drive unit in psychological operation through preheating; the Congregation of Hot Headpiece Cubism Bishops Kubula and Kuba Kubikula; 3.A verve of copyright Hot Headpiece Cubism Biskupy kubismu/ performance/ s Davidem Hřivňackým/ Kostel sv. Antonína/ Sokolov/ 2013: biskupy kubismu m 1.vysoká kubatura hlubinně cestovatelská hodná mentálního kuboturisty, futuristická pohodlně ponorná pohonná jednotka hodná osazení niterných čtrnáctisetpadesáti kubických centimetrů; 2.forma opoţděného uvedení pohonu psychického agregátu v provoz cestou ţhavení; kongregace blanoţhavých biskupů opřílbeného kubismu Kubuly a Kuby Kubikuly; 3.zápal autorské blanosklonnosti

22 45/ exhibition/ Pragovka Hall/ Prague/ 2013: This video is a short, open post-apocalyptic poem. The voices of surviving aliens mingle with imagesof mythical earthlings, frozen in stiff images. They chanced their earthly existence on pragmatic wisdom and thus wasted the boundless possibilities provided by game, chance and the absurd. Small format becomes a platform for some kind of trailer for a film with an almost unbelievable story and plot. Pataphysics and image forms that we are not used to within art and media spheres, are familiar and personal to the autor. He has an unusual sense for paying attention to and recording situations with essentialy poetic values. Dušan Záhoranský 45/ výstava/ hala budovy Pragovka/ Praha/ 2013: Video je krátkou post-apokalyptickou básní. Hlasy přeţivších mimozemšťanů se tu mísí s obrazy bájných, ve strnulých to obrazech zamrzlých pozemšťanů. Iti svou pozemskou existenci dali všanc pragmatickému rozumu, a tím promarnily nedozírné moţnosti, jeţ jim skýtala hra, náhoda a absurdno. Na malém formátu vzniká jakýsi trailer pro film s téměř nepředstavitelným dějem z ápletkou. Patafyzika a obrazové formy, na něţ v umění a v médiích nejsme zvyklí, jsou naopak autorovy vlastní. Má zvláštní cit všímat si a zaznamenávat situace a bytostně poetickou hodnotou. Dušan Záhoranský

23 Symfonia Three/ personal encyclopedy presentation/ Studio Letná/ AVU Prague/ 2013: Symfonia Three resembles a dictionary. Mimics a specific language, which is characterized as a dictionary. But if you start reading, you can recognize unusual lexical inventions and absurd construction of sentences. Gradually you will find that David Helán this particular literary form used to thematize something, a new way to act. That something is an artistic documentation. Each entry in the symfony three refers to any artistic project that Helán created in the past. His intention is not to give true information about what happened, but offers us a new way of thinking how we do things, as they reveal. Jiří Skála Symfonia tři/ presentace osobní encyklopedie/ Studio Letná/ 2013: Symfonia tři se podobá slovníku. Imituje specifický jazyk, kterými se slovníková hesla vyznačují. Pokud se ale začtete, zaujmou vás nezvyklé slovní novotvary a absurdní stavba vět. Postupně zjistíte, ţe David Helán tuto specifickou literární formu vyuţívá, aby něco tématizoval, aby novým způsobem jednal a konal. Tím něčím je umělecká dokumentace. Kaţdé heslo v Symfona tři se vztahuje k nějakému uměleckému projektu, který Helán v minulosti vytvořil. Jeho záměrem je nepodávat pravdivou informaci o tom co se stalo, ale nabízí nám nový způsob přemýšlení jak věci děláme, jak o nich vypovídáme. Jiří Skála

24 Mucha Tsetsese/ performance/ with David Hřivňacký/ Galéria CC/ Bratislava/ 2013: faculty of lenghty getting up ţ 1.Tsetse secese; 2 tiering, deceiving segregating obsessive regressive expedition to the epoch of Alfons Mucha, CSC., sleepy winged transmission with the support of hard-hitting featherweight Wing of Tsetse fly; 3.flypaper catching the spirit of Alfons Mucha; 4.testing Muchas heritage with sensitive equipment, visor grafolam, monofonetic annexation terror amor humor Mucha Tsetsese/ performance/ s Davidem Hřivňackým/ Galéria CC/ Bratislava/ 2013: katedra vleklého vstávání ž 1.Tsetse secese; 2.znavením zmámených segregující recesistická regresivně obsesivní výprava do epochy Alfonse Muchy, CSC., dřímotně okřídlený přenos s údernou podporou muší peruti Tsetse; 3.mucholapka nachytání ducha Alfonse Muchy; 4.ohledání Muchova odkazu výbavou citlivou polapení muchy, jako ověření jeho pravosti; průzor grafolam, monofonetický zábor teror amor humor

25 Crash-Course of Slow Writeing/ CC Gallery/ Bratislava/ 2013: Tsetse Somnambulance CSC. 1.An insomnia therapy against all sleep disorders, and tiny nocturnal graphomania, infected by insects, namely by flies, mosquitoes, and also by Trypanosoma; 2.An ambulatory care about owl, a somnabulical person ; A crash -course of slow getting up; 3.An insecticidal repellentation against protracted sleep collectively called life Rychlokurz pomalého psaní/ Galéria CC/ Bratislava/ 2013: Tsetse Somnambulance CSC. ž 1.léčba nespavosti i veškerých poruch spánku, a titěrné noční grafomanie, infikovaným hmyzem, jmenovitě mouchami, přenašeči malérů komáry, ale i trápéní šířených trypanozomou; 2.slovutná péče ambulantní o sovu, neumoudření svolnou zosnující osobu somnambulika; rychlokurz pomalého vstávání; 3.insekticidní repelentace proti vleklému spánku zvanému souborně ţivot

26 Saints Fiction History since a Crucifiction Story/ Koncept MU Gallery/ Prague/ 2013: The project is based fully on the surname of the researcher Helán. It firmly lies in the assumption that the holder of this the name is by it fundamentally influenced. If the word base on the platform of the concept Helium committed to relief, or permanently rejuvenescent approach to life, then the root of the word elan rootless intellectual microcosm system Helios is necesary to bee seen as strategic spice of life, deeply rooted as elan. A capture of helio-segment of a personality I applied for social redress of relief. Saints Fiction History since a Crucifiction Story/ Galerie Koncept MU / Praha/ 2013: Projekt cele vychází z příjmení jeho řešitele Helán. Tento pevně tkví v předpokladu, ţe nositel jména tímto zásadně je ovlivňován. Jestliţe slovní základ na periferii pojmu Helium zavazuje k odlehčení, respektive permanentně omlazujícímu přístupu k ţivotu, potom kořen slova elán vykořeněného mikrokosmu duševní soustavy Helios nutno zohleňovat jako strategické koření ţivota, hluboce zakořeněné jako elán. Ovládnutí heliosegmentu osobnosti aplikoval bych na společenskou nápravu jejího odlehčení.

27 Ale nic syn nemá/ performance with David Hřivňacký/ MU Koncept/ Praha/ 2013: ale nic syn nemá science- fiction dive from Nemanice in inflated regime Captain Nemo, recall memories of the Comet Helios; 3.traveling in speed of thought, privileged methods of a perception of forthcoming; regression eternal titans symmetrical pairs of individuals who joined their forces in the name of future of the universe Ale nic syn nemá/ performance/ s Davidem Hřivňackým/ Galerie MU Koncept/ Praha/ 2013: ale nic syn nemá s 1.vědeckofantastický odkaz ponoru z nemanic v zanícené reţiji kapitána Nema; 2.regresivní cestovka vyvolání vzpomínek z angaţmá na kometě Helios; 3.vstupní instruktáţ průvodců cestování rychlostí myšlenky, privilegované metody vytušení nadcházejícího; symetrická regrese odvěkého titanství dvojice jednotlivců, jeţ spojili své síli ve jménu představitelnosti budoucí existence vesmíru

28 San Art Oratorium (Hunger-Throne)/ with Marek Hlaváč and Adéla Taublerová/ performance/ Sanatorium over the Forest/, Prague (2013) : horror tumor humor m 1.A routine ingestion of you inside a ruin of a throne; 2.A subject of your absorption; 3.A cave throne, which will consume you, made from a table, 4.An underlay of a vinyl-dish, deep, a service dedicated to an intellectual consumer; 5.internal interview; 6. A three-piece suite for characteristical setting of a charizmatic person, for spread, and for chrizm San Art Oratorium (Futrům gastro trůn útrum)/ s Markem Hlaváčem a Adélou Taublerovou/ performance/ Sanatorium nad lesem/ Prague (2013): úhor humorúmor m 1.v ruinu trůnu pozření rutinní, stolu prostření na strunu prozření; 2.předmět z pohlcení tvého v podezření; 3.sluj trůn z trucu úsluhy strůjci k sedření v sevření, co stůj co stůj, pozře tě co stůl; 4.podkladový materiál hlubokého gramotalíře, runového servisu dědičně dedikovanému duševnímu konzumentu pozornému; 5.ponorný pohovor; 6.souprava sedací lajka loajálnosti lojem pomazaného

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

David Helan/ +performance portfolio

David Helan/ +performance portfolio I am trying to keep the rule, that every single presentation of mine will be accompanied by performance. Each artefact, conceived as a prop of a performative output, is understood as a burden on a move

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více