Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web:"

Transkript

1 Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web:

2 průvodce uživatele programem

3 Název: Integrovaná správa systémů řízení. ISSR, znalostní aplikace Vykonavatel autorských a majetkových práv k softwarové aplikaci ISSR: Datasoft Consulting, s.r.o. Vedoucí projektu a spoluautor: Mgr. Ján Sojka Spoluautoři: Roman Václav Vydání: První (01/2014) Počet stran: 81 Vydává: Datasoft Consulting, s. r. o. Určeno: Uživatelům softwarové aplikace společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. ISSR software logo a název ISSR Software jsou registrované ochranné známky (OZ ), které má ve své správě společnost Datasoft Consulting, s. r. o. MS-Access, Windows 7, 8, jsou registrované ochranné známky firmy Microsoft Corporation. Ostatní citované značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich náležitých majitelů. Software i publikace jsou chráněny autorskými zákony ČR a SR. Žádná část tohoto manuálu nesmí být kopírována, rozmnožována nebo publikována v žádné formě bez výslovného písemného souhlasu společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. Společnost Datasoft Consulting, s. r. o. nebere na sebe žádnou odpovědnost za případné škody způsobené použitím programu Integrováná správa systémů řízení, znalostní aplikace. Informace obsažené v této publikaci mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

4 Obsah 1 Úvod Licenční podmínky a rozsah záruk Licence k softwarovému produktu Autorské právo Ochranné známky Ukončení licence Záruční podmínky Odpovědnost za škody Osobní údaje Závěrečná ustanovení... 12

5 5 1 Úvod Vážení zákazníci, tato uživatelská příručka obsahuje základní informace potřebné k obsluze programu Integrovaná správa systémů řízení, znalostní aplikace. Aplikace ISSR je znalostní aplikace a zároveň bezpečnostní software, který může obsahovat citlivé údaje provozovatele. Z toho důvodu není integrovatelný s obecně dostupnými aplikacemi, avšak umožňuje přenos vstupních údajů z jiných databází provozovatele (např. při řízení přístupu nebo struktuře organizace). Disponuje víceúrovňovým přístupem s manažerskými právy. ISSR je softwarový produkt společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. (jako vykonavatele autorských a majetkových práv k softwarové aplikaci ISSR), je modifikovatelný pro jakoukoli společnost, licenční pokrytí je od jedné plnohodnotné licence pro odpovědnou osobu v menších organizacích až po licenční pokrytí pro každou oprávněnou osobu, resp. každého uživatele, s licenční politikou připravenou na míru konkrétní organizace. ISSR je určena výhradně pro koncové uživatele. ISSR je modulový systém, rozšiřuje se podle potřeb každé organizace, která zavádí nebo provozuje i jiné systémy řízení (systém řízení kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Software ISSR je pod nepřetržitým dohledem autorů aplikace - manažerů informační bezpečnosti, auditory informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů, je zajištěna trvalá kontrola aplikace a její soulad s platnou legislativou a standardy.

6 6 2 Licenční podmínky a rozsah záruk Společnost Datasoft Consulting, s. r. o. zaručuje, že dodaná média nejsou mechanicky poškozena a záznam je v pořádku, což zaručuje správnou instalaci programů do počítače uživatele. V případě zjištění nečitelnosti dodaných médií je společnost Datasoft Consulting, s. r. o. okamžitě vymění. Nárok na bezplatnou výměnu dodaných médií v případě jejich nečitelnosti má uživatel do 30 dnů od zakoupení programu. Předtím, než začnete tento softwarový produkt používat, přečtěte si pozorně následující licenční smlouvu: Tato smlouva (dále jen licenční smlouva) je licenční smlouvou mezi uživatelem (oprávněným z licence) a společností Datasoft Consulting, s. r. o. jako vykonavatelem autorských a majetkových práv k softwarové aplikaci ISSR (dále jen "Datasoft Consulting, s.r.o."), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Trenčíne, oddíl S.r.o. vložka č /R v zastoupení výhradního distributora pro Českou republiku Datasoft Consulting Czech, s.r.o. se sídlem Platnéřská 90/ Praha 1 Staré Město. SOFTWAROVÝ PRODUKT zahrnuje software, dokumentaci v tzv. "on-line" nebo elektronické formě, nosná média a může obsahovat další materiály v tištěné nebo elektronické podobě, dále jen SOFTWAROVÝ PRODUKT. Poskytovatel licence uděluje uživateli licenci k používání softwarového produktu v rozsahu stanoveném touto licenční smlouvou. Licence podle této smlouvy Vás neopravňuje k jakémukoli jinému nakládání se softwarovým produktem, než jak je upraveno touto smlouvou nebo jak vyplývá z platných právních předpisů. Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s instalačními médii, instalací, registrací produktu, převodem licence nebo použitím softwarového produktu, a to okamžikem, který nastane nejdříve. Poskytnutím licence podle této licenční smlouvy se ruší všechny předešlé licenční smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem licence týkající se softwarového produktu a nahrazují se touto licenční smlouvou. 2.1 Licence k softwarovému produktu. Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva: Softwarový produkt může uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem používat (dále jen používat) pouze na tolika počítačích a v takové variantě, k jaké vlastní licenci. Uživatel se stává oprávněným poskytnutím licence společností Datasoft Consulting, s. r. o. nebo jako Nabyvatel v případě převodu licence (viz článek I. odst. 7). Počítačem se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, PDA, zařízení typu "inteligentní telefon" nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k softwarovému produktu Udělení licence. Podle typu licence jsou Vám udělena následující práva: a / Základní licence pro jeden počítač (nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii softwarového produktu na jednom počítači. Licence neopravňuje ke spouštění softwarového produktu současně na více počítačích. b / Základní serverová licence (server). Licence opravňuje instalovat jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na SERVER. SERVEREM může být jak počítač, který je

7 7 pouze vyhrazen pro uložení dat sdílených jinými počítači, tak i stanice sítě, která současně plní roli serveru. Licence neopravňuje ke spouštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU - je nutné k ní vždy obstarat potřebný počet síťových přídavných nebo nesíťových přídavných licencí. c / Síťová přídavná licence pro dalších (n) počítačů. Licence umožňuje spouštět SOFTWAROVÝ PRODUKT ve variantě, ke které má uživatel udělenou základní nebo základní serverovou licenci ze serveru na dalších (n) počítačích, a to za předpokladu, že uživatel vlastní základní či základní serverovou licenci a používá společné datové úložiště. d / Nesíťová přídavná licence pro další počítač. Licence opravňuje uživatele k instalaci a používání softwarového produktu ve variantě, na kterou vlastní základní či základní serverovou licenci na jednom dalším počítači, a to buď k připojení počítače k síťovému datovému úložišti, nebo k nesíťovému zpracování lokální kopie dat ze serveru. e / Rozšíření licence o afilační licenci. Pro některé produkty je možné dokoupit afilační licenci. Afilační licence opravňuje k použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU zaměstnanci jedné jiné fyzické či právnické osoby, která je ve vztahu afilace k vlastníkovi licence. Afilační licence neopravňuje k instalaci další serverové licence. Afilací ve smyslu této smlouvy se rozumí vztah mezi oprávněným z licence a kteroukoli právnickou osobou, kterou vlastní, která vlastní jeho nebo je s ním společně vlastněná. Vlastnictví pro účely této definice znamená větší než 50% přímý nebo přepočtený majetkový podíl na právnické osobě. f / Doplněk (rozšíření) základní nebo základní serverové licence. Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou být poskytovatelem licence prohlášeny za doplněk či rozšíření licence. Tyto doplňky mohou být používány pouze současně se základní nebo základní serverovou licencí. Pokud není u doplňku či rozšíření licence stanoveno jinak, je možné jej používat současně na tolika počítačích, na kolika počítačích může uživatel současně používat SOFTWAROVÝ PRODUKT. g / Bezplatné licence. Softwarové produkty označené jako DEMO, DEMO VERZE nebo FREEWARE může uživatel získat od Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. bezplatně a může je používat na libovolném počtu počítačů současně. K bezplatně šířeným produktům neposkytuje Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. žádné záruky, neodpovídá za vady ani škodu Povinná aktivace. Pokud nedojde k aktivaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobem popsaným po spuštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, jsou licenční práva k používání udělená touto licenční smlouvou na prvních 20 (dvacet) kalendářních dnů po první instalaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Jestliže dojde k úpravě hardwaru počítače nebo k inovaci aktualizací, upgrade, update (dále vše jen INOVACE, viz čl. I odst. 5) SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, může být před provedením úpravy vyžadována deaktivace a po provedení úpravy nová aktivace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. V SOFTWAROVÉM PRODUKTU jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU bez licence. Společnost Datasoft Consulting, s. r. o. použije tyto prostředky k potvrzení, že uživatel používá legálně licencovanou kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. SOFTWAROVÝ PRODUKT může pro svůj provoz v běžném i terminálovém režimu vyžadovat občasné spojení s licenčním serverem Datasoft Consulting, s. r. o. pro účely ověření legality užití licence Terminálová provozovna. Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT provozován na počítači v terminálovém režimu nebo podobnými prostředky, kdy s počítačem může pracovat více uživatelů současně, je nutné vyčlenit síťovou licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pro každého uživatele

8 8 přistupujícího na tento počítač, kterému je umožněno spuštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Uživatel, který má vyčleněnou síťovou přídavnou licenci na svém vyhrazeném počítači, nepotřebuje pro přístup ke stejné instalaci programu v terminálovém režimu další licenci. Pro potřeby této smlouvy se za vyhrazený počítač považuje počítač, který nepoužívá jiný uživatel. Oprávněný z licence může umístit SOFTWAROVÝ PRODUKT na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo u jiných provozovatelů, musí však zajistit dodržení ustanovení této licenční smlouvy, především podle čl. I odst. 4 této smlouvy Zákaz pronájmu /sdílení/ poskytování komerčních hostitelských služeb. Práce pro jiné subjekty. Je zakázáno SOFTWAROVÝ PRODUKT pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytovat sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím stranám jeho využití s výjimkou případů kdy: a / Třetí osoba splňuje podmínky afilace a její přístup je pokryt udělenou Afilační licencí S výjimkou výše uvedeného případu mohou licenci k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU používat pouze pracovníci uživatele, tj. není dovoleno sdílení síťových nebo nesíťových licencí pracovníkům více subjektů. Pokud chce jiný subjekt používat SOFTWAROVÝ PRODUKT, musí mu být udělena základní licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, pokud se nejedná o vztah vymezený shora v tomto odstavci Inovace. Inovací produktu rozumíme aktualizaci, update, upgrade softwarových produktů. Softwarové produkty Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku jejich vydání. Při INOVACI je vlastník licence povinen uzavřít novou LICENČNÍ SMLOUVU vztahující se na inovovaný SOFTWAROVÝ PRODUKT, k čemuž dojde jedním ze způsobů vyjmenovaných v úvodním odstavci této smlouvy Podpora a aktualizace. Službu PODPORA A AKTUALIZACE (dále jen PODPORA A AKTUALIZACE) můžete používat pouze v případě, že UŽIVATELI byla udělena licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, ke kterému se PODPORA A AKTUALIZACE vztahuje. Služba PODPORA A AKTUALIZACE některých SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ může být povinná. V případě prodlení se zaplacením ceny UŽIVATELE povinné PODPORY A AKTUALIZACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, je Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. oprávněna od této LICENČNÍ SMLOUVY písemně odstoupit podle čl. IV této smlouvy. Cena za PODPORU A AKTUALIZACI je vždy pro příslušné období stanovena v platném ceníku produktů společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o.. V případě, kdy uživatel vlastní současně více softwarových produktů, je povinen udržovat podporu a aktualizaci pro všechny softwarové produkty současně. Není možné objednat podporu a aktualizaci pouze pro některé softwarové produkty Převod licence. Všechna práva a povinnosti vyplývající z této LICENČNÍ SMLOUVY může UŽIVATEL postoupit třetí straně (NABYVATEL) pouze po předchozím písemném souhlasu Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. a za obchodních podmínek stanovených Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. V případě udělení souhlasu pro převod licence musí UŽIVATEL (původně oprávněný z licence) převést na NABYVATELE licence všechny části SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně všech rozšiřujících licencí, komponentů, médií, tištěných materiálů a aktuální verze LICENČNÍ

9 9 SMLOUVY) a ze svých počítačů zcela odstranit všechny instalace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Předpokladem možnosti převodu je i písemný souhlas potencionálního NABYVATELE s realizací převodu a s LICENČNÍ SMLOUVOU. SOFTWAROVÝ PRODUKT získaný se slevou pro profesní skupinu je možné převést za předpokladu, že NABYVATEL splňuje podmínky pro získání slevy Oddělení součástí Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více počítačích, než je uvedeno v článku I odst. 1 této smlouvy Zpětná analýza softwarového produktu není povolena. UŽIVATEL nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je SOFTWAROVÝ PRODUKT založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU mimo jejich nezbytného použití k dosažení vzájemného funkčního propojení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU s jinými počítačovými programy. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Datasoft Consulting, s. r. o.. O těchto znalostech je UŽIVATEL povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám Vyhrazení práv. Všechna práva, která nejsou UŽIVATELI touto LICENČNÍ SMLOUVOU výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti Datasoft Consulting, s. r. o.. Licence je poskytnuta jako nevýhradní Cena licence. Kromě výslovně označených BEZPLATNÝCH LICENCÍ je licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytována úplatně. 2.2 Autorské právo Nositelem všech majetkových autorských práv k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na všechna zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jakož i tištěných i elektronických materiálů dodávaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM a všech kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, je Datasoft Consulting, s. r. o. jako vykonavatel autorských a majetkových práv k softwarové aplikaci ISSR. Pokud tento SOFTWAROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, může UŽIVATEL vytisknout libovolný počet kopií této elektronické dokumentace, ale pouze pro interní použití UŽIVATELE. Tištěný materiál dodáván se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM není povoleno kopírovat. 2.3 Ochranné známky Tato LICENČNÍ SMLOUVA neuděluje UŽIVATELI žádná práva ve spojení s ochrannými známkami Datasoft Consulting, s. r. o..

10 Ukončení licence Pokud není u konkrétního SOFTWAROVÉHO PRODUKTU stanoveno jinak, poskytuje se licence na dobu neurčitou. Tuto LICENČNÍ SMLOUVU lze zrušit dohodou. V případě porušení této LICENČNÍ SMLOUVY UŽIVATELEM je společnost Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení UŽIVATELI. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. na zaplacení ceny licence, pokud byla licence poskytnuta úplatně ani nárok na náhradu škody. Tuto smlouvu je kterákoli ze smluvních stran oprávněna písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou mít v okamžiku pořízení stanoveno datum UKONČENÍ PRÁVA POUŽITÍ. V takovém případě je toto datum dnem zániku této smlouvy, končí jím všechna práva použití poskytnuté UŽIVATELI na základě této smlouvy. Dnem zániku LICENČNÍ SMLOUVY končí všechna práva použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU poskytnuté UŽIVATELI. V takovém případě musí UŽIVATEL nejpozději v den UKONČENÍ PRÁVA K POUŽITÍ ze všech svých počítačů zcela odstranit všechny instalace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. 2.5 Záruční podmínky Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. garantuje plnou funkcionalitu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze za předpokladu, že budou splněny UŽIVATELEM minimální systémové požadavky. Minimální systémové požadavky aktuální verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uvádí Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. na svých internetových stránkách. Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, ke kterým mají přístup pouze registrovaní UŽIVATELÉ po uhrazení ceny licencí, resp. PODPORY A AKTUALIZACE. Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. neodpovídá za vady starších verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ani za jejich případnou nekompatibilitu s novými softwarovými či hardwarovými prostředky. Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. není povinna provádět technickou podporu, vývoj ani údržbu starších verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Podmínkou vzniku nároku na záruku může být registrace UŽIVATELE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. prostřednictvím ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU na internetových stránkách společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. Na SOFTWAROVÝ PRODUKT je poskytována záruka po celou dobu, po kterou UŽIVATEL průběžně prostřednictvím služby PODPORA A AKTUALIZACE aktualizuje SOFTWAROVÝ PRODUKT na jeho aktuální verze. Záruka se vztahuje na výrobní vady médií a příruček. Samotné uplatnění a vyřazení záruky je definováno ve VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, jejichž znění je umístěno na internetových stránkách společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o., místem uplatnění záruky je sídlo Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o.. Za chybu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejde označit zejména skutečnost, že SOFTWAROVÝ PRODUKT v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Datasoft Consulting, s. r. o. známé v okamžiku výroby SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. UŽIVATEL je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech,

11 11 s. r. o. neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována. Nároky ze záruky nevzniknou, pokud byla chyba SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným používáním či používáním na nevhodném či zavirovaném hardwaru nebo v kombinaci s jiným softwarem, který negativně ovlivňuje chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Veškerá zákaznická podpora, servis a údržba se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o.. Omezení záruk. Nároky ze záruky nevzniknou, pokud byla chyba SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s technickými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo počítačovými viry. Záruka se nevztahuje na nutné legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, kdy vstoupily v platnost po datu výroby SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uvedeném na obalu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Za chybu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nelze označit skutečnost, že SOFTWAROVÝ PRODUKT v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je používán na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svou funkcí či podstatou brání korektnímu chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je používán na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. Záruka se nevztahuje na bezplatně distribuované verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. 2.6 Odpovědnost za škody Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. nenese odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně, následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ztráty zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Datasoft Consulting, s. r. o., a to i v případě, že Datasoft Consulting, s. r. o. byla označena jako možný původce těchto škod a také včetně případu, kdy takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. nenese odpovědnost za ztráty zisku UŽIVATELE. V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. nepřevýší částku zaplacenou UŽIVATELEM za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. 2.7 Osobní údaje Společnost Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje UŽIVATELE nezbytné pro uzavření LICENČNÍ SMLOUVY a její realizaci. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a / nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje UŽIVATEL souhlas k tomu, aby Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o v době od uzavření LICENČNÍ SMLOUVY do jejího ukončení shromáždila a zpracovala údaje o plnění závazků

12 12 UŽIVATELE z LICENČNÍ SMLOUVY, příp. smluv souvisejících a aby tyto údaje případně poskytla subjektům, které jsou vůči ní v postavení osoby ovládané nebo ovládající nebo v postavení osoby personálně či majetkově propojené a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. UŽIVATEL byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci uděluje UŽIVATEL současně souhlas k zasílání informací týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a souvisejících služeb a produktů a to v písemné i elektronické podobě. Tento souhlas může kdykoliv odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu Jakékoli technické informace, které UŽIVATEL poskytne společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o v rámci SLUŽEB ODBORNÉ POMOCI, mohou být společností Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o použity pro obchodní potřeby, včetně podpory a vývoje produktů, s výjimkou informací, které jsou označeny jako "důvěrné". Společnost Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o nebude tyto technické informace používat způsobem, který by UŽIVATELE osobně identifikoval. Informace UŽIVATELEM označené za důvěrné budou společností Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. použity výhradně pro služby odborné pomoci UŽIVATELI. 2.8 Závěrečná ustanovení Všechny písemnosti určené společnosti Datasoft Consulting, s. r. o. resp. Datasoft Consulting Czech, s. r. o. v souvislosti s touto smlouvou je UŽIVATEL povinen posílat výhradně na adresu: Slovenská republika: Datasoft Consulting, s. r. o. Baračka Trenčianske Teplice, Slovenská republika nebo elektronickou poštou na adresu Česká republika: Datasoft Consulting Czech, s. r. o. Platnéřská 90/13, Praha 1 Staré Město nebo elektronickou poštou na adresu

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení Licenční smlouva I. Úvodní ustanovení Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Ing. Radomír Vaníček, IČ: 74841157, se sídlem

Více

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence Licenční smlouva 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMAX COM, s.r.o., se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 26958066, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. DŮLEŢITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem (dále jen LICENČNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Poskytovatel: Insolvence 2008, a.s. IČ: 27759725 se sídlem: Libušina třída 826/23, Brno 623 00 zapsaná v oddílu B, vložce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

I N S O L V E N Č N Í H L Í D A Č

I N S O L V E N Č N Í H L Í D A Č I N S O L V E N Č N Í H L Í D A Č p o d m í n k y u ž í v á n í a p r o v o z u I. Definice pojmů Aplikace: webová aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o.

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Tyto podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: kupující: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická jednajícím:

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne obchodní společnosti operatio.cz, a. s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne obchodní společnosti operatio.cz, a. s. Verze 02/2016 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne 1.11.2016 obchodní společnosti operatio.cz, a. s. IČ: 614 61 954 se sídlem Opletalova 25, 110

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 292/13, PSČ 709 16, IČO 46578706 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více