Mládek. Election Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml"

Transkript

1 9/ 2014 Zá ř í The Countdown Begins: Election 2016 Vladimír Dryml Sanctions against Russia are great hypocrisy Ing. Jan Mládek Ministr průmyslu a obchodu

2 REZIDENCE JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ JANACKOVO NABREZI RESIDENCE Oblast Janáčkova nábřeží dříve Ferdinandova nábřeží patří k nejhodnotnějším lokalitám Prahy, v roce 1971 bylo vyhlášeno společně s historickým centrem Prahy za Pražskou památkovou rezervaci. Je garantem prestižního bydlení v blízkosti 2 parků Kampy a Petřína. Dům č. 39 palácového typu byl postaven dle návrhu Josefa Lipovského v roce Tento luxusně zrekonstruovaný palác nabídne 8 bytů a 2 kanceláře s impozantním výhledem na Vltavu, Národní divadlo čí Žofín. Pro každý byt budou k dispozici minimálně 2 parkovací stání s komfortní obsluhou. Aktuálně je v prodeji posledních 5 bytů, u kterých mají klienti možnost změny dispozic a standardního vybavení. The location of Janackovo nabrezi, (originaly Ferdinandovo nabrezi) is one of belongs to Prague s treasures. In 1971 it was placed in the protection of Prague s Conservation Area. This guarantees historic dignity of this prestigious quarter moments from the parks of Kampa and Petrin. Residence No. 39 was designed by Joseph Lipovsky in This luxuriously renovated Palace offers 8 apartments with impressive views over the Vltava River, National Theatre and Zofín. There will be a minimum of two parking spaces for each apartment. The last five flats where clients have the chance to make changes to the layout and standard fittings and fixtures are currently for sale. tel.: ,

3 LEXXUS NORTON SE SPECIALIZUJE NA EXKLUZIVNÍ NEMOVITOSTI PRAŽSKÉHO REALITNÍHO TRHU LEXXUS NORTON SPECIALISES IN EXCLUSIVE PROPERTIES ON THE PRAGUE REAL ESTATE MARKET Tato pražská realitní kancelář se řadí mezi špičku v prodeji luxusních nemovitostí. Vzniku značky Lexxus Norton předcházela téměř 20 letá zkušenost společnosti LEXXUS a.s. s prodejem či pronájmem exkluzivních rezidenčních nemovitostí v nejžádanějších a nejprestižnějších lokalitách Prahy a blízkého okolí. This Prague estate agency is among the best in sales of luxury properties. The Lexxus Norton brand was established based on the nearly twenty years of experience that LEXXUS a.s. gained selling and renting exclusive residential properties in the most sought-after and prestigious locations in Prague and the surrounding area. Klientům, kteří se zajímají o pořízení luxusních nemovitostí, poskytujeme komplexní servis. Za dobu více než 20 letého působení na pražském trhu se naše společnost stala synonymem důvěry, serióznosti a široké kvalitní nabídky. Jsme bezkonkurenčním zdrojem informací o rezidenčním trhu a jeho vývoji. Naše odborné studie a analýzy projektů slouží jak majitelům / developerům pro optimalizaci jejich projektů, tak i financujícím bankám pro posouzení bezpečnosti investice. Profesionalita a individuální přístup jsou pro nás i naše klienty klíčovými hodnotami. vysvětluje partnerka společnosti, Marianna Krausová. We provide comprehensive services for clients who are interested in acquiring luxury properties. In its more than 20 years of operations on the Prague market our company has become a synonym of trust, reliability and a wide, high-quality range. We are an outstanding source of information about the residential market and trends on it. Our expert studies and analyses of projects serve both owners and developers for optimisation of their projects and financing banks for an assessment of the security of an investment. Professionalism and an individual approach are key values for us and our clients, explains company partner Marianna Krausová. V současné době Lexxus Norton nabízí k prodeji či pronájmu více než 400 exkluzivních bytů a rodinných domů v nejžádanějších lokalitách. Profesionální obchodníci s mnohaletými zkušenostmi na pražském rezidenčním trhu realizují stovky obchodů ročně. At the current time Lexxus Norton is offering for sale or rental more than 400 exclusive flats and houses in the most sought-after locations. Its professional agents, who have many years of experience on the Prague residential market, realise hundreds of deals annually. Marianna Krausová Partner Historická vila na Ořechovce Historical villa in Ořechovka Vila na Vinohradech Villa in Vinohrady

4 Ministr průmyslu a obchodu České republiky Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Jan Mládek Je třeba systematicky pracovat na kvalitním fungování státu. We all need to work systematically on the quality of the functioning of the State. text: Petr Kolář, foto: MPO 4

5 V lednu letošního roku se Jan Mládek stal ministrem průmyslu a obchodu. Jeho život zaplnily desítky, možná stovky pracovních jednání, schůzek či pracovních cest. Problémů k řešení není zrovna málo, počínaje těmi tuzemskými až po ty, které se momentálně odehrávají na východ od nás a jejichž důsledky negativně dopadají na naši ekonomiku. Většinu času tedy tráví momentálně v Praze, ale jako pravověrný Jihočech se každou volnou chvilku vrací do rodného kraje. In January this year, Jan Mládek became the Minister of Industry and Trade. His life has become fullyoccupied by dozens, perhaps hundreds, of work meetings and business trips. There are not just a few problems to be solved, starting with domestic ones, and then with those that are currently occurring to the east of us, and the consequences of which are having a negative impact on our economy. Therefore he currently spends most of his time in Prague, S nadsázkou lze říct, že jako ministr průmyslu a obchodu šéfujete kapitánům českého průmyslu. Ve Vašem portfoliu figurují firmy státní, polostátní i soukromé. Jaké máte coby ministr k dispozici možnosti ovlivňovat jejich strategická rozhodnutí? V portfoliu MPO figurují přímo řízené organizace, například státní podniky typu DIAMO či SÚRAO, které realizují státní politiku ve svých konkrétních odborných oblastech. Tedy například v oblasti likvidace ekologických zátěží po předchozí těžební činnosti či likvidaci nebezpečného odpadu. Další oblastí institucí, které patří do portfolia MPO, jsou agentury na podporu obchodu CzechInvest a CzechTrade. Jsem hrdý na to, že se nám tyto dvě agentury namísto zamýšleného sloučení a pacifikace, kterou plánovaly pravicové vlády, podařilo revitalizovat a udržet v jejich přirozeném módu. Každá z nich má totiž jiné poslání, každá pracuje s jinou klientelou a tedy i jinými metodami. Úlohou CzechInvestu je práce s investicemi, které směřují k nám do České Otázka energetické nezávislosti též do poněkud jiného světla staví i naši jadernou energetiku. Stát, který má vystavěné jaderné elektrárny, má proškolený personál a nakoupený dostatek jaderného paliva, se stává do značné míry nezávislý a má výhodu oproti těm, kteří toto zázemí nemají. While only slightly exaggerating it is possible to say that as Minister of Industry and Trade you are the boss of the captains of Czech industry. Included in your portfolio are state- -owned, parastatal and private companies. As a Minister, what possibilities of influencing their strategic decisions are available to you? The MIT s portfolio includes directly controlled organisations, including such State Enterprises as DIAMO or SÚRAO for example, that implement state policy in their specific areas of expertise. That means in the areas of ecological burdens caused by previous mining operations or the disposal of hazardous waste. Another type of institution that belongs to MIT s portfolio includes such trade promotion agencies, as CzechInvest and CzechTrade. I am proud that instead of the intended mergers and pacification planned by previous right-wing governments, we have managed to revitalise these two agencies and enabled them to sustain their natural mode. That is to say that each of them has a different mission, each deals with a different clientele and therefore they utilise different methods. The role of CzechInvest is to work with investments that are directed to the Czech Republic. The company s mission is to seek for, to find, to facilitate and to finalise the engagement that foreign investors are looking for in the Czech Republic, while also assisting our local businesses in their efforts to invest purposefully domestically. The role of CzechTrade, on the other hand, is to seek ways in which to invest in foreign markets making use of its speci- 5

6 Co se týče OKD, tam jsme udělali a děláme maximum pro zachování pracovních míst a zabránění skokové nezaměstnanosti v regionu s druhou největší nezaměstnaností v republice. republiky. Jejich úkolem je hledat, nacházet, pomáhat a finalizovat angažmá, která u nás hledají zahraniční investoři, a zároveň pomáhat i našim domácích firmám v jejich snaze smysluplně investovat u nás doma. Rolí agentury CzechTrade je naopak hledat cesty na zahraniční trhy s využitím znalostí specifik dané země. Jistě uznáte, že role obou agentur jsou zcela specifické a že původní plán ministra Martina Kuby na spojení obou agentur byl zcela zcestný. Velmi významnou roli hrají organizace na ochranu spotřebitelů, především Česká obchodní inspekce. Co se týče firem polostátních, kam, domnívám se, řadíte firmy, kde mají své kompetence i další ministerstva a kam patří například ČEZ, tam jsou kompetence jasně dány akcionářskou strukturou. A co se týče privátních firem, tam jako ministr mám kompetence, řekněme, poradenské. Jsem potěšen tím, že si skrze osobní kontakty, Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy či Asociaci malých a středních firem víceméně rozumíme, byť jsou naše partikulární cíle, postupy či vize logicky mírně odlišné. Pro mne je ale dialog nesmírně důležitý. Vždycky mne pobaví, když se mne novináři ptají, jaké konkrétní dohody či smlouvy jsem tam a tam uzavřel. A já občas odpovídám: V tuto chvíli žádné. Ale konečně jsme spolu začali vést dialog A vidíte na východ od nás, jak je to dnes důležité, když se spolu dva baví. Jak v tomto směru funguje spolupráce Vašeho ministerstva s Ministerstvem zahraničních věcí, které má mj. v popisu práce také koordinaci vnějších ekonomických vztahů? Obě instituce mají sloužit Česku, českému průmyslu. Daří se vám likvidovat občasné třecí plochy? Myslím, že koordinace a především klima v oblasti ekonomické diplomacie nefungovaly v posledních letech lépe než nyní. Víte, že jsme v závěru června s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem podepsali dohodu o spolupráci na podporu ekonomické diplomacie. Deklarovali jsme tak start kvalitativně zcela nového systému spolupráce, který fic knowledge of the country. You will certainly agree that the roles of both agencies are quite specific and that Minister Martin Kuba s original plan to merge the two agencies was quite devious... A very important role is played by consumer protection organisations, particularly the Czech Trade Inspection. Regarding the parastatal companies, amongst which, I believe, you rank the companies in regard to which other ministries have their competencies and which include, for example, ČEZ, these competencies are then clearly defined by the shareholder structure. As for the area of private companies, there, as a minister, I have, let s say, consultancy competence. I am pleased that through personal contacts with the Chamber of Commerce, the Confederation of Industry and Transport and the Association of Small and Medium-sized Companies we were more or less able to understood each other, although, logically, our particular objectives, policies or visions differ slightly. For me the dialogue between us is extremely important, however. I am always amused when journalists ask me which specific agreements or contracts I concluded here and there. And sometimes I answered: At the moment none. But finally we started to conduct a dialogue... And currently you can see to the east of us, how important it is that there is a dialogue... In this sense, how does the cooperation work between your Ministry and the Ministry of Foreign Affairs, which also has in its agenda, amongst other topics, the coordination of external economic relations? Both your institutions should be serving the Czech Republic and Czech industry. Do you manage to easily dispose of occasional surface friction? I think that in recent years our coordination and especially the climate in regard to economic diplomacy have never worked better than they do now. You already know that at the end of June we signed a cooperation agreement with the Minister of Foreign Affairs Lubomír Zaorálek to promote economic diplomacy. Thereby we have declared the initiation of a qualitatively new system of cooperation, one that envisages a number of innovations, in comparison with the previous friction years, as you call them. For example, our agreement permits the creation of a single Client Centre, where Czech entrepreneurs will be able to obtain any relevant information and, primarily, also support for their export and investment plans. We are also declaring 6

7 the establishment and the functioning of a single network for supporting exports that links the economic activities of our embassies in selected countries with the CzechTrade offices abroad in order to support our foreign business. Far more important than formal declarations however is the actual change of climate at both the ministries. Together with my colleague Zaorálek we have agreed on the unified training of the staff in charge of economic diplomacy at both the ministries through a joint programme organised by the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Expert Academy of the CzechTrade agency that is a subordinate institution of the MIT. Nevertheless, who is subordinate to whom is not important. What is important is that the synergistic effect that is enhanced by the good mutual relations of our two ministries should be beneficial for Czech companies. Therefore I do not think that currently it even makes sense to talk about surface friction and I am pleased about that, because Czech firms can benefit from understanding the individual roles and from the cooperation between the two ministries. počítá s řadou novinek oproti minulým, jak vy říkáte, třecím letům. Naše dohoda počítá například se vznikem jednotného Klientského centra, kde čeští podnikatelé získají všechny důležité informace a především zázemí pro svoje exportní či investiční plány. Deklarujeme rovněž vznik a fungování jednotné sítě pro podporu exportu, která spojuje ekonomické činnosti zastupitelských úřadů ve vybraných zemích a zahraničních kanceláří agentury na podporu podnikání v zahraničí CzechTrade. Daleko důležitější než formální deklarace je ale skutečná změna klimatu na obou ministerstvech. Dohodli jsme se s kolegou Zaorálkem na jednotné přípravě pracovníků pověřených ekonomickou diplomacií na obou ministerstvech cestou společného programu organizovaného Diplomatickou akademií MZV ve spolupráci s Expertní akademií agentury CzechTrade, která je podřízenou What is the overall impact of the current world situation on Czech industry the Ukrainian crisis and the related blockade or the sanctions against Russia, the emergence of the Chinese economy...? This question, or actually the answer to it, has additional aspects. When I tell you how much Russian exports fell during the first half of the year, the answer will be in the order of three tenths of a per cent. For the first five months no direct drop in exports to Russia was evident, but these figures are somewhat complicated by the overall economic situation in the Russian Federation, including the devaluation of the rouble and other features, which escalated, however, even prior to the actual Ukrainian crisis. If you ask about exports to Ukraine, in that case the figures will be much worse, be- As for the Chinese economy, this is a topic that requires a separate article. It is currently clear, however, that China can play an important role as a strategic investor within the Russian financial environment. 7

8 institucí MPO. Není ale vůbec důležité, kdo je komu podřízen. Důležité je, aby synergický efekt, který dobré vzájemné vztahy obou našich ministerstev umocňuje, přinesl užitek českým firmám. Nemyslím proto, že je možné v současné době o třecích plochách vůbec hovořit a osobně mne to těší, protože z pochopení jednotlivých rolí a spolupráce obou ministerstev mohou české firmy jenom těžit. Vidím spíš dlouhodobější výzvy ve smyslu rozvoje hospodářství ve prospěch obyvatel České republiky, nikoliv pouze úzké elity. Rozhodně sem patří větší soulad mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou trhu. Jak se na českém průmyslu globálně podepisuje současná situace ve světě - ukrajinská krize a s ní související blokáda či sankce Ruska, nástup čínské ekonomiky? Tato otázka, respektive odpověď na ni, má více rovin. Když vám odpovím, o kolik poklesl v prvním pololetí ruský export, odpověď se bude pohybovat v řádu tří desetin procenta. Za prvních pět měsíců se neprojevil přímý propad v exportu s Ruskem, ale spíše tato čísla komplikuje celková ekonomická situace v Ruské federaci, devalvace rublu a další aspekty, které ale eskalovaly ještě před samotnou ukrajinskou krizí. Když se budete ptát na export na Ukrajinu, tak tam už to bude nesrovnatelně horší, protože export na Ukrajinu poklesl v prvním pololetí asi o třetinu, což je ale bohužel dáno především celkovou ekonomickou kondicí Ukrajiny a její měny. Co se týče evropských sankcí, platí zatím původní odhady, které ukazují na propad asi 2,6 miliardy v přímém vývozu. Ovšem je třeba připočíst asi miliardu euro reexportu, především přes Německo. Obavy ale mám z další eskalace problému. A to se stalo nyní, kdy Evropská unie navrhuje prohloubení sankcí a česká vláda připomínkuje tento návrh v oblasti zboží dvojího užití, abychom ochránili české strojírenství. A pokud jde o čínskou ekonomiku, to je téma na samostatcause exports to Ukraine during the first half of the year fell by about a third, which, unfortunately, was primarily due to the overall economic conditions in Ukraine and of its currency. As regards the European sanctions, the original estimates, which show a drop of cca. 2.6 billion in direct exports still remain accurate. It is necessary, however to add about one billion Euros worth of re-exports, mainly through Germany. Therefore as I say repeatedly: I do not see any problem in regard to the current range of European sanctions, although individual Czech exporters directed to the Russian market will suffer, of course. I am concerned about any further escalation of the problem! Indeed, since spring, for several months now, we have been seeing nothing but the escalation of the conflict, no signs of reconciliation nor of a reasonable solution. As for the Chinese economy, this is a topic that requires a separate article. It is currently clear, however, that China can play an important role as a strategic investor within the Russian financial environment. At the same time Chinese investors may provide a significant financial injection towards the development of the domestic economy. Already several times in the past you have stated that the your active priorities currently include energy security, consumer protection and solving the problems of OKD. Can you briefly describe the specific steps that have been undertaken in each of these areas? Regarding energy security, my Office is currently preparing strategic documents, updates to the State Energy Policy and also the State Resource Policy. Other documents related to the development of nuclear energy will also be submitted to the Government before the end of this year. Of course we are also involved with issues concerning resource security. In the light of the Russian-Ukrainian events suddenly both energy and resource security are increasing in importance. We have managed to diversify risks in regard to the supply of natural gas; we have alternative networks available such as the OPAL, Nordstream and Gazela pipelines and it will be the coming winter that will demonstrate how important a raw material natural gas is for Europe. Somewhat more complicated is the situation regarding oil because our refineries are set up in a manner that means that we require at least some Russian oil. The question of energy independence also shows our nuclear power plants in a somewhat different light. A state that 8

9 ný článek. Nicméně je v tuto chvíli jasné, že Čína může hrát důležitou roli jako strategický investor v ruském finančním prostředí. A stejně tak mohou být čínští investoři významnou injekcí pro rozvoj tuzemské ekonomiky. Již několikrát jste v minulosti uvedl, že k prioritám Vaší činnosti patří momentálně zajištění energetické bezpečnosti, ochrana spotřebitele a vyřešení problému OKD. Můžete stručně popsat konkrétní kroky v jednotlivých oblastech? Co se týče energetické bezpečnosti, můj úřad právě připravuje strategické dokumenty, aktualizaci Státní energetické koncepce a též Surovinovou politiku státu. Materiál týkající se rozvoje jaderné energetiky bude předložen vládě do konce letošního roku. Zabýváme se samozřejmě i otázkami surovinové bezpečnosti. Jak energetická, tak surovinová bezpečnost najednou ve světle rusko-ukrajinských událostí nabývají na významu. Nám se podařilo diverzifikovat rizika v oblasti dodávek zemního plynu, máme k dispozici alternativní sítě jako plynovody OPAL, Nordstream a Gazela a hned nadcházející zima ukáže, jak důležitou surovinou pro Evropu zemní plyn je. Poněkud komplikovanější je situace u ropy, protože naše rafinérie jsou nastaveny tak, že alespoň částečně ruskou ropu potřebujeme. Otázka energetické nezávislosti též do poněkud jiného světla staví i naši jadernou energetiku. Stát, který má vystavěné jaderné elektrárny, má proškolený personál a nakoupený dostatek jaderného paliva, se stává do značné míry nezávislý a má výhodu oproti těm, kteří toto zázemí nemají. Proto myslím, panuje politická shoda v tom, že bychom v budoucnu měli dostavět nejspíš jeden blok v Temelíně a jeden v Dukovanech, byť to momentálně ekonomicky příliš nevychází Co se týče ochrany spotřebitele, jedním z prvních kroků, které jsem udělal, bylo vypsání výběrového řízení na ústředního ředitele České obchodní inspekce. S novým vedením ČOI jsme vedle jejich běžné kontrolní činnosti nově zahájili ofenzívu proti nekalým praktikám při prodejích ojetých automobilů. Podle našich zjištění je možná více než polovina tachometrů v českých autobazarech upravena stočením, čili dochází k přímému klamání a okrádání spotřebitelů, a proto jsem otevřel i otázku trestnosti stáčení tachometrů. Přitom je to problém, který jde napříč několika ministerstvy, a proto jsme oslovili i kolegy z dalších resortů a na tomto problému už pracuje expertní skupina. Stejně tak se věnujeme i problematice spotřebitelských úvěrů, kde docházelo k nepravostem při výpočtu RPSN. Snažíme se o transparentní has built a nuclear power plant, that has trained staff and enough nuclear fuel, becomes largely independent and has an advantage over those states that do not have this backup. Therefore I think that there is a political consensus that, in the future, we should probably complete one block at Temelín and one in Dukovany, although currently this does not look so advantageous from a financial perspective... Regarding consumer protection, one of the first steps that I undertook was to announce a selection procedure for a General Director for Czech Trade Inspection. With the new leadership at CTI, in addition to their routine inspection activities, we also launched a new offensive against unfair practices in regard to the sale of used cars. In accordance with our findings, perhaps more than half of the speedometers in the Czech used car outlets have been rewound which represents direct deception and the robbing of customers and therefore I also brought up the issue of the criminality involved in the rewinding of speedometers. This is a problem that involves several different ministries and therefore we also approached our colleagues from other As for OKD, we did and we continue to do our best to preserve jobs there and to prevent a rise in unemployment in the region that has the second highest unemployment rate in the Czech Republic. departments and now a group of experts is already working on this issue. Likewise, we also dedicated our attention to consumer loans, concerning which there had been wrongdoing in regard to the calculation of the APR. We are also seeking for more transparent conditions in the area of the price regulation of water and sewerage. Currently there is a bill passing through the interdepartmental comment procedure that would facilitate customers ability to enforce their rights out-of-court and whereby the CTI would act as a conciliator between dealers or manufacturers and dissatisfied customers. A big issue is the restriction on the sale of dangerous products in retail networks and, of course, the never-ending struggle with the bastards who are playing more and more tricks on unsuspecting seniors who are un-

10 Čas na rodinu si najít musíte, i když je váš pracovní den sebedelší! Čas, který věnuji svým dětem, beru skutečně vážně a je pro mne velmi důležitý, protože je, myslím, velmi důležitý i pro ně. podmínky v oblasti regulace cen vodného a stočného. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona, který by ulehčil zákazníkům domoci se svých práv mimosoudní cestou, kde by ČOI vystupovala jako konciliátor mezi prodejci či výrobci a mezi nespokojenými zákazníky. Velkým tématem je omezení prodeje nebezpečných výrobků v maloobchodní síti a samozřejmě nekončící boj s takzvanými šmejdy, kteří vymýšlejí další a další finty na důvěřivé seniory, kteří se nemohou a neumí bránit. A co se týče OKD, tam jsme udělali a děláme maximum pro zachování pracovních míst a zabránění skokové nezaměstnanosti v regionu s druhou největší nezaměstnaností v republice. Uhelné hornictví je problémem všude v Evropě, proto také Evropská unie umožňuje řešit nezaměstnanost horníků jinak než v jiných oborech a my jsme nám dané možnosti využili. Problémem OKD je ekonomický stav jeho vlastníka, společnosti NWR. S problémem OKD vyvstává riziko dalšího zvýšení již tak vysoké nezaměstnanosti v severomoravském regionu. Jaké řešení pro zvýšení počtu pracovních příležitostí byste preferoval přilákat zahraniční investory nebo dát šanci tuzemským podnikatelům? V čem vidíte plusy a mínusy obou možností? Ale ony se obě možnosti přeci vůbec nevylučují a já jsem vděčný za každou investici, která kdekoliv v naší zemi pomůže vytvořit nová pracovní místa i na Ostravsku či v severních Čechách zvlášť. Přivedli jsme na Žatecko významného korejského investora, společnost Nexen. Před pár dny podepsal premiér smlouvu s dalším velkým korejským investorem, společností Hyundai Mobis, která míří právě na severní Moravu, Brno se bohužel připravilo rozhodnutím části svého zastupitelstva o investici Amazonu, ale v polovině září bude položen základní kámen logistického centra v Dobrovízi, takže zájem Amazonu o ČR vyšel alespoň na padesát procent. Právě v případě Amazonu je vidět, že nestačí jenom able to protect themselves. As for OKD, we did and we continue to do our best to preserve jobs there and to prevent a rise in unemployment in the region that has the second highest unemployment rate in the Czech Republic. Coal mining is currently problematical everywhere in Europe, therefore the European Union enables resolving the problem of the unemployment of miners in a different manner than in other fields, and we have taken advantage of the opportunities presented to us. The main problem at OKD is the economic status of its owner, the NWR Company. Together with the problem at OKD there is a risk of a further increase in the already high unemployment rate in the North Moravian region. What solution would you prefer in order to increase the number of jobs - to attract foreign investors or to provide an opportunity for domestic entrepreneurs? How do you view the pluses and minuses of both these options? These two possibilities do not contradict each other in any way and I am grateful for any investment anywhere in the Czech Republic that helps to create new jobs, especially in the Ostrava region or in North Bohemia. We have brought the Nexen Company, a major Korean investor, to Žatec. A few days ago the Prime Minister signed a contract with another major Korean investor, Hyundai Mobis, which is targeting North Moravia; unfortunately Brno, by the decision of its town council, deprived itself of Amazon s investment, however, in mid-september the foundation stone of a future logistics centre will be laid in Dobrovíz, so at least the interest of Amazon in the Czech Republic was fifty per cent fulfilled. It is the case of Amazon which makes it evident that the efforts of our Government, of our Ministry and of the CzechInvest agency, which defines the conditions for investing in our country, are insufficient, though also extremely important are the representations of the regional and local political entities that can play a positive role or, in the other hand, can break or even destroy the efforts of others... Let s move now from northern Moravia to the opposite end of the Czech Republic. South Bohemia is your native turf; you attended elementary school in Dráchov and in Veselí nad Lužnicí and you graduated from the grammar school in Soběslav. What relation- 10

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32 č. 12 2011 vydavatel časopisu: Mediace: nejlepší je domluvit se 32 Systém hodnocení se bez liniových manažerů neobejde 20 Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká Petr Lebeda 16 Sociální smír

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více