MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK JID: 10398/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 27502/2015/ZPZE-15/231.8/BOHM-74 Spisová značka: MUZBK-27502/2015/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.: 5/3/1/2 Spis. a skart. znak, lhůta: A/50 Evid. list č.: G 13, I 3 Vyřizuje: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. Telefon: ID datové schránky: ia9b3gu Datum: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), a místně příslušný podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO , CZ-NACE 36000), se sídlem Slezská 350, JABLONNÉ NAD ORLICÍ vydává stavební povolení podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodních děl Lokalita pro bydlení Letohrad U Bažantnice SO 01.1 Splašková kanalizace a SO 02 Vodovod na pozemcích parc. č. 391/5, 390/1, 394, 710/2, 449/7, 449/11, 448/1, 714/1, 413/25, 413/24, 413/18 a 413/86, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Letohrad, město Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (číslo hydrologického pořadí , číslo hydrogeologického rajónu Kyšperská synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru povrchových vod - Lukavický potok po ústí do toku Tichá Orlice, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod ).

2 Údaje o povolené stavbě vodních děl, které jsou rozděleny na následující stavební objekty: SO 02 Vodovod Vodovodní řad A Materiál.. Litina TLT DN 200 (délka 277 m) Materiál. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 160 (délka 136 m) Celková délka řadu 0,413 km Vodovodní řad B Materiál. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 160 (délka 89 m) Materiál.. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 110 (délka 591 m) Celková délka řadu 0,680 km Vodovodní řad C Materiál. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 90 Celková délka řadu 0,301 km Vodovodní řad D Materiál. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 63 Celková délka řadu 0,079 km Vodovodní řad E Materiál. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 90 Celková délka řadu 0,177 km Vodovodní řad F Materiál. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 90 Celková délka řadu 0,188 km Vodovodní řad G Materiál. PE 100 RC / SDR17 / PN10 DE 63 Celková délka řadu 0,061 km Automatická tlaková stanice Projektovaný výkon 0-6 l.s -1 Příslušnost k systému vodovodu skupinový Účel užití vody zásobování obyvatelstva SO 01.1 Splašková kanalizace Stoka S1, S1a, S1a-1, S1b, S1c, S1c-1, S1e Druh stokové sítě gravitační Materiál PP UR2 SN /250 DN 250 Celková délka stok 1,869 km Stoka S1d Druh stokové sítě tlaková Materiál PE 63 3,8 (PE 100 RC / SDR17 / PN10) Celková délka stoky 0,079 km 2

3 Kanalizační soustava kanalizace pro veřejnou potřebu Charakter kanalizační soustavy oddílná - splašková Účel užívání povolované stavby vodních děl: Zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou prostřednictvím vodovodu pro veřejnou potřebu a odvedení splaškových odpadních vod prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu na centrální čistírnu odpadních vod Letohrad. Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby (zpracovaná v měsíci listopadu 2015; zodpovědný projektant Ing. Martin Jiruf, adresa Kladská 1449, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - autorizace č ) ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto stavební nebo montážní práce provádět, a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 3. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou, která je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu. 5. Před zahájením stavby se stavebník přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. V případě existence takového vedení či zařízení, je stavebník povinen zajistit jeho vytýčení (zejména se jedná o obchodní společnosti - Česká telekomunikační infrastruktura a. s.; ČEZ Distribuce, a. s.; RWE GasNet, s. r. o.). 6. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu. 7. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Zároveň zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 8. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu ohlásit vodoprávnímu úřadu tyto níže uvedené fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby: a) Dokončení stavby, a to nejméně 30 dnů před záměrem započít s užíváním stavby. 9. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném stanovisku - dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví vydaném Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí pod č.j. KHSPA 12594/2015/HOK-UO ze dne 24. listopadu 2015: a) Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály. 3

4 b) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek z propojení vodovodů v rozsahu kráceném a to z nejdelšího řadu B o celkové délce 680 m. 10. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném stanovisku - souhlasu dotčeného orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku, vydaném Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK- 1189/2016/ZPZE-3/DIVJ/OPK/ /S005 ze dne 21. ledna 2016: a) Při realizaci stavby Lokalita pro bydlení Letohrad U Bažantnice budou učiněna opatření k zamezení vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody do toku. b) V průběhu stavby nebude docházet k poškození nebo ničení okolních významných krajinných prvků (lesy, trvalé travní plochy ). c) Odstraněná vrchní vrstva humózní zeminy (travní drn), bude použita k zásypu výkopů a k terénním úpravám kolem stavby nebo bude odvezena na určené místo. d) Pozemky související se stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do přírodě blízkého stavu a bude proveden celkový úklid. 11. Stavba vodních děl bude dokončena nejpozději do Po dokončení stavby (vodních děl) je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu ( 122 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. 13. Nejpozději při podání žádosti o kolaudační souhlas ( 122 stavebního zákona) se mimo jiné vodoprávnímu úřadu předloží tyto přílohy: a) Doklady o vytýčení prostorové polohy stavby (vytyčovací protokol, vytyčovací výkres). b) Doklady o zaměření skutečného provedení stavby v platné katastrální mapě včetně polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). c) Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření (např. tlaková zkouška, zkouška vodotěsnosti). d) Doklady o ověření požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Účastníkem řízení podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením 109 písm. a) stavebního zákona, je: - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO ), se sídlem Slezská 350, JABLONNÉ NAD ORLICÍ O d ů v o d n ě n í Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 9. prosince 2015 žádost obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO , CZ- NACE 36000), se sídlem Slezská 350, JABLONNÉ NAD ORLICÍ, o povolení stavby ve věci Lokalita pro bydlení Letohrad U Bažantnice SO 01.1 Splašková kanalizace a SO 02 Vodovod, kat. území Letohrad, město Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (číslo hydrologického pořadí , číslo hydrogeologického rajónu Kyšperská synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru povrchových vod - Lukavický 4

5 potok po ústí do toku Tichá Orlice, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod ). Žádost byla podána podle ustanovení 15 vodního zákona. Součástí předkládané projektové dokumentace stavby (zpracována v měsíci listopadu 2015; zodpovědný projektant Ing. Martin Jiruf, adresa Kladská 1449, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - autorizace č ), jsou rovněž Vodovodní a kanalizační přípojky (nejsou však předmětem tohoto vodoprávního řízení, neboť se nejedná o vodní díla a zdejší vodoprávní úřad tak není kompetentní k jejich povolení), SO 01.3 Jednotná kanalizace (pozn. stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím vydaném Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-14782/2013/ZPZE-6/231.8/KOSP-115 ze dne 22. října není tedy předmětem tohoto vodoprávního řízení). Přípisem zdejšího správního orgánu č.j. MUZBK-27502/2015/ZPZE-4/231.8/BOHM ze dne 8. ledna 2016 byl žadatel v souladu s ustanovením 45 odst. 2 správního řádu, vyzván k odstranění nedostatků žádosti, a to ve lhůtě do 29. února Zároveň bylo řízení ve výše uvedené věci usnesením zdejšího vodoprávního úřadu vydaném pod č.j. MUZBK 27502/2015/ZPZE-5/231.8/BOHM-6 ze dne 11. ledna 2016 přerušeno. Následně pak 11. ledna 2016 zdejší vodoprávní úřad obdržel od žadatele žádost o vysvětlení, která byla zodpovězena přípisem zdejšího správního orgánu pod č.j. MUZBK 27502/2015/ZPZE- 7/231.8/BOHM ze dne 14. ledna Poté dne 18. ledna 2016, 21. ledna 2016, 4. února 2016, 10. února 2016 a 11. února 2016 zdejší vodoprávní úřad obdržel doplnění žádosti. Podle ustanovení 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům a to oznámením č.j. MUZBK-27502/2015/ZPZE-12/231.8/BOHM ze dne 11. února Vodoprávní úřad v tomto případě upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona o správním řádu dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín pro uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů k předmětné stavbě vodních děl byl stanoven do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky o oznámení zahájení vodoprávního řízení (pozn.: pro platnost doručení, je rozhodující úřední deska správního orgánu, který doručuje - viz ustanovení 25 odst. 3 správního řádu). Do tohoto termínu se žádný z účastníků řízení nepřišel s podklady pro rozhodnutí seznámit a k dnešnímu dni se žádný z účastníků řízení k výše uvedeným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil. V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k záměru stavby předloženy tyto písemnosti orgánů státní správy (popř. správce povodí): a) Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Letohrad pod č.j. 2741/2015/2300/7 ze dne 26. května 2015 (nabylo právní moci dne 26. června 2015). b) Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodních děl vydaný Městským úřadem Letohrad pod č.j. 5385/2015/2300/7 ze dne 14. října c) Závazné stanovisko - dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví vydané Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí pod č.j.: KHSPA 12594/2015/HOK-UO ze dne 24. listopadu

6 d) Závazné stanovisko - souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku, vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-1189/2016/ZPZE- 3/DIVJ/OPK/ /S005 ze dne 21. ledna e) Vyjádření orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-1190/2016/ZPZE/CUKH ze dne 2. února f) Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí vydané Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUZBK-9696/2014/ZPZE/POKM/SOU/087 ze dne 22. dubna g) Vyjádření k projektové dokumentaci stavby z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí vydané Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUZBK /2015/ZPZE/POKM/SOU/250 ze dne 26. října h) Závazné stanovisko - souhlas orgánu státní správy lesů k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j.: MUZBK /2014/ZPZE/MIKP/LES-ZS.48 ze dne 4. srpna i) Rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace vydané Městským úřadem Žamberk, odbor správní a dopravy pod č.j. MUZBK-7952/2015/SPDO-3 ze dne 12. května j) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje vydané pod č.j. HSPA /2015 ze dne 19. srpna k) Stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci stavby Lokalita pro bydlení Letohrad U Bažantnice vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod č.j. PVZ/15/23370/Ka/0 ze dne 15. září Poloha vodních děl (Lokalita pro bydlení Letohrad U Bažantnice SO 01.1 Splašková kanalizace a SO 02 Vodovod) byla orientačně určena z webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, provozovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s platnou konvencí (liniové stavby, soubor objektů) v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto: SO 02 Vodovod Vodovodní řad A Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Vodovodní řad B Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Vodovodní řad C Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Vodovodní řad D Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Vodovodní řad E Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Vodovodní řad F Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) 6

7 Vodovodní řad G Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Automatická tlaková stanice X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) SO 01.1 Splašková kanalizace Stoka S1 Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Stoka S1a Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Stoka S1a-1 Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Stoka S1b Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Stoka S1c Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Stoka S1c-1 Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Stoka S1e Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Stoka S1d Začátek X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Konec X = ; Y = (formát souřadnic - geodetické) Správní poplatek ve výši 3.000,- Kč - stanovený pevnou částkou v položce 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před provedením úkonu správního úřadu dne 16. února Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Účastníci řízení pro povolení stavby Účastníkem řízení podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením 109 písm. a) stavebního zákona, je: - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO ), se sídlem Slezská 350, JABLONNÉ NAD ORLICÍ 7

8 Účastníky řízení podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením 109 písm. c), d) stavebního zákona, jsou: - Česká republika Státní pozemkový úřad - Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - ČEZ Distribuce, a. s. - Lesy České republiky, s.p. - Město Letohrad - Pardubický kraj - PODORLICKO a.s. MISTROVICE - RWE GasNet, s. r. o. (na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o.) - Správa a údržba silnic Pardubického kraje Účastníci řízení podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením 109 písm. e), f) stavebního zákona, se identifikují soupisem níže uvedených staveb a pozemků evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: pozemky parc. č. 391/44, 401/2, 401/5, 402/3, 404/3, 413/100, 413/101, 413/102, 413/103, 413/104, 413/105, 413/106, 413/107, 413/108, 413/109, 413/110, 413/111, 413/112, 413/113, 413/114, 413/115, 413/116, 413/117, 413/118, 413/119, 413/12, 413/120, 413/121, 413/122, 413/16, 413/17, 413/19, 413/20, 413/21, 413/22, 413/23, 413/26, 413/27, 413/28, 413/29, 413/30, 413/31, 413/32, 413/33, 413/34, 413/35, 413/36, 413/37, 413/38, 413/39, 413/4, 413/40, 413/41, 413/42, 413/43, 413/44, 413/45, 413/46, 413/47, 413/48, 413/49, 413/51, 413/52, 413/53, 413/54, 413/55, 413/56, 413/57, 413/58, 413/59, 413/60, 413/61, 413/62, 413/63, 413/64, 413/66, 413/68, 413/7, 413/70, 413/72, 413/74, 413/76, 413/78, 413/80, 413/82, 413/84, 413/85, 413/87, 413/88, 413/89, 413/90, 413/91, 413/92, 413/93, 413/94, 413/95, 413/96, 413/97, 413/98, 413/99, 448/2, 449/10, 449/9, 452/1, 708/1, 708/2, 710/12, 710/34, 710/46 a 710/7, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Letohrad. P o u č e n í ú č a s t n í k ů Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení 82 odst. 2 správního řádu. Otisk úředního razítka Ing. Pavel Schöps vedoucí oddělení vodního hospodářství 8

9 Přílohy pro stavebníka 1 x Projektová dokumentace stavby Lokalita pro bydlení Letohrad U Bažantnice: SO 01.1 Splašková kanalizace, SO 01.3 Jednotná kanalizace, SO 02 Vodovod (zpracována v měsíci listopad 2015) ověřená ve stavebním řízení (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 1 x Štítek Stavba povolena s uvedením údajů podle ustanovení 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) Příloha pro Městský úřad Letohrad 1 x Projektová dokumentace stavby Lokalita pro bydlení Letohrad U Bažantnice: SO 01.1 Splašková kanalizace, SO 01.3 Jednotná kanalizace, SO 02 Vodovod (zpracována v měsíci listopad 2015) ověřená ve stavebním řízení (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) U p o z o r n ě n í! Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ustanovením 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a Městský úřad Letohrad. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí. Vyvěšeno dne. Sejmuto dne Razítko a podpis oprávněné osoby 9

10 Doručí se: Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenku): - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, JABLONNÉ NAD ORLICÍ Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce příslušných obecních úřadů) Dotčené orgány (doporučeně): - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Městský úřad Letohrad, obecný stavební úřad, Václavské náměstí 10, LETOHRAD - Městský úřad Žamberk, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, orgán v oblasti odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Policie České republiky, Územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, ÚSTÍ NAD ORLICÍ Obecní úřady příslušných obcí - 25 odst. 3 správního řádu (pro vyvěšení na úřední desku a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup): - Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Letohrad, Václavské náměstí 10, LETOHRAD 10

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 30607/2011/ZPZE-8/231.8/KOSP-10 Spisová značka: 30607/2011/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.: 4/3/1/2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 12812/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 290/2016/ZPZE-8/231.8/JUNM-93 Spisová značka: MUZBK 290/2016/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 16485/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-24/231.8/PILI-69 Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 21363/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 5773/2017/ZPZE-11/231.8/PILI-95 Spisová značka: MUZBK 5773/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 2374/2018/MUZBK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 6543/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 21484/2015/ZPZE-12/231.8/BOHM Spisová značka: MUZBK 21484/2015/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 40328/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-9/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum:

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí Vaše č.j.: Ze dne: 27.06.2016 Naše č.j.: MUUO/26685/2016/ŽP/Lin/96 Naše sp. zn.: ŽP-Vod/3786/2016 Evidenční list č.: I 2393 Vyřizuje: Ing. Zdeňka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 29841/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-11/231.8/SCHP-141 Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 51933/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-15546/2018/ZPZE-10/231.8/PILI-142 Spisová značka: MUZBK-15546/2018/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 14808/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 23114/2015/ZPZE-20/231.8/BOHM-105 Spisová značka: MUZBK 23114/2015/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK Čj.: MUZBK-16459/2013/ZPZE-11/231.8/JUNM-104 Spisová značka: MUZBK-16459/2013/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí Vaše č.j.: Ze dne: 27.06.2016 Naše č.j.: MUUO/26444/2016/ŽP/Lin/94 Naše sp. zn.: ŽP-Vod/3787/2016 Evidenční list č.: I 2394 Vyřizuje: Ing. Zdeňka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 30089/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-24944/2017/ZPZE-20/231.8/PILI-78 Spisová značka: MUZBK-24944/2017/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 38185/2016/MUZBK Čj.: MUZBK-1091/2016/ZPZE-23/231.8/JUNM Spisová značka: MUZBK-1091/2016/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 21828/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-1371/2017/ZPZE-14/231.8/SAFM Spisová značka: MUZBK-1371/2017/ZPZE-14 Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 39932/2018/MUZBK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 47104/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-24944/2017/ZPZE-11/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-24944/2017/ZPZE Počet

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/23428/2017/ŽP/Ku/85 Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 26.05.2017 Číslo spisu: 2564/2017 Tel: 465 514 216 Spis. značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 12694/2016 spis. zn.: SMUMK 10142/2016 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

ROZHODNUTÍ: vydává povolení

ROZHODNUTÍ: vydává povolení Městský úřad Klatovy Spisová zn.: ZN/ŽP/382/15 Č.j.: ŽP/3296/14/Le Vyřizuje: Lenerová Tel.: 376 347 382 E-mail: ilenerova@mukt.cz Datum: 19.5.2015 Odbor životního prostředí dle rozdělovníku Povolení k

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 28165/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-28970/2016/ZPZE-13/231.8/PILI-133 Spisová značka: MUZBK-28970/2016/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7225/2017/SPDO-7 Spisová značka: MUZBK-7225/2017/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-20887/2017/SPDO-6 Spisová značka: MUZBK-20887/2017/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/30795/2016 /4831/2016-vrano/5 Dne: 05.09.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, Sušice I telefon: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, Sušice I telefon: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 228/17/ZPR/Ran V Sušici dne 1.3.2017 Úředně oprávněná osoba: Randák,

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/23160/2017/ŽP/Lin/82 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová Ze dne: 25.04.2017 Číslo spisu: 2071/2017 Tel: 465 514 259 Spis.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 22555/2017 spis. zn.: SMUMK 19669/2017 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník )

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník ) Městský úřad Náchod Odbor životního prostředí Palachova 1303, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 2468/2017/ŽP/Na/T Adresa: Čj.(Če.): MUNAC57099/2017/ŽP viz rozdělovník Vyřizuje: Hynek Navara Tel./mobil: 491 405

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 1476/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-23064/2017/ZPZE-9/231.8/SAFM-44 Spisová značka: MUZBK-23064/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově 5.6.2015 MMCH/57903/2015/Kam SZ MMCH/09460/2015/4 Telefon:474 637 265 e-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO Spis.zn.: 2449/SÚ/16/Žá Karlovy Vary, dne 20.5.2016 Č.j.: 5971/SÚ/16 Vyřizuje: Žák Petr, linka 736 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ III/2206 Rekonstrukce

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Obec Čejetice Čejetice 106 386 01 Čejetice Číslo jednací: Vyřizuje/tel.: Datum: MUST/055233/2016/ŽP/Hod Ing. Hodoušek/383 700 271 25. listopadu 2016 SZ

Více

ROZHODNUTÍ: vydává povolení

ROZHODNUTÍ: vydává povolení Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/1908/17 Číslo jednací: ŽP/808/18/Se Vyřizuje: Sedláčková Tel.: 376 347 241 E-mail: esedlackova@mukt.cz Datum: 22. 2. 2018 Povolení k nakládání

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /21.12.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/106072-16/MOU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Váš dopis ZN / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Rokycanech MeRo/3180-2/OŽP/16 Ing. Timko / 249 15. 7. 2016

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí Váš dopis zn.: Ze dne: 16.08.2018 Číslo jednací: MUKR/15316/2018/OŽP/GS Evidenč. číslo: 16153/2018 Spis. značka: MUKR/13237/2018 Spis. znak: 231.8 Skart.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1522/2012 Milín, dne: 16.1.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 81/15/ZPR/Ran V Sušici dne 11.2.2015 Úředně oprávněná osoba: Randák,

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí Vaše č.j.: Ze dne: 23.05.2011 Naše č.j.: MUUO/27102/2011/ŽP/3581/Lin/38 Evidenční list č.: D 2177 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová Počet listů:

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová Nad Lomnicí 1108 388 01 Blatná Spisová značka

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/20771/2017/ŽP/Lin/80 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová Ze dne: 11.05.2017 Číslo spisu: 2246/2017 Tel: 465 514 259 Spis.

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í : v y d á v á

Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í : v y d á v á Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/2174/16 Číslo jednací: ŽP/137/17/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 23. 1. 2017 Stavební povolení

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově dne: 28.8.2014 MMCH/94856/2014/Kam SZ MMCH/72080/2014/3 Telefon:474 637 265

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Městský úřad Klatovy. Schválení stavebního záměru SO 2.1. Klatovy Jungmannova ul. s umístěním na p.p.č. 1309/15, 1333 a 3516/1 v k.ú.

Městský úřad Klatovy. Schválení stavebního záměru SO 2.1. Klatovy Jungmannova ul. s umístěním na p.p.č. 1309/15, 1333 a 3516/1 v k.ú. Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/201/19 Číslo jednací: ŽP/2143/19/Sch Vyřizuje: Ing. Schejbalová Tel.: 376 347 287 E-mail: aschejbalova@mukt.cz Datum: 12. 03. 2019 Schválení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-17582/2016/SPDO-3 Spisová značka: MUZBK-17582/2016/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.8 S5 Počet listů/příloh/listů

Více

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň.

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň. Č.j.: MBE 18781/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 14. července 2010 Spis zn.: 602/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17321/12/Si Spis. zn.: 2837/12 Vyřizuje: Ing. Eva Sikstová Tel:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: veřejnou vyhláškou

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: , fax: veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4746/2016 OÚPaSŘ Ze dne : 17.10.2016 Č.j. METR 12455/2016

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 16.04.2009 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-1132/1179/09/Kub-48

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 143 336 01 Blovice SPISOVÁ ZN.: SZ MUBlov 14753/11/3 ČJ.: MUBlov 18695/11/ŽP/Hu ZN:ŽP/Hu VYŘIZUJE: Hurtová dle rozdělovníku TEL.: 371 516

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ str. 1 / 7 Městský úřad Ústí nad Orlicí stavební úřad Č.j.: MUUO/6309/2018/SÚ/Fo Oprávněná úř. osoba: Marta Folková Číslo spisu: 1518/2018 Tel: 465 514 261 Spisová značka: SÚ-USR-FO/1518/2018 E-mail: folkova@muuo.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

dle rozdělovníku Č.J.: MURY 27502/2018 Spisová značka: STU 23056/2018 SIL

dle rozdělovníku Č.J.: MURY 27502/2018 Spisová značka: STU 23056/2018 SIL ! +NVSZY11UKWGX+ M U R Y X 0 0 T J V F W Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor Stavební úřad, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 Adresát: dle rozdělovníku

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2658/3532/08 Ka-31 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 29.9.2009

Více

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Vodňany V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Vodňany V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany *MUVOX00568IL* OBEC LIBĚJOVICE Libějovice 26 387 72 Libějovice Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Vodňany MUVO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN O D B O R S T A V E B N Í Ú Ř A D

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN O D B O R S T A V E B N Í Ú Ř A D MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN O D B O R S T A V E B N Í Ú Ř A D Adresa: nám. J. M. Marků č. p. 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun Vyřizuje: Drahomíra Peškarová Č. j.: MULA 4334/2017/SU/P Telefon: 465

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/10354/2016 Přeštice, dne 19. dubna 2016 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č. j.: V/21129/2016/Bie Nový Bydžov, dne 24. listopadu 2016 Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 24.6.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/116541/2014ŽP1/Pot MMHK/147251/2014 VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz DATUM:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. J.: ŽP/18766/14/Sk Spis. zn.: 1204/14 Vyřizuje: Jana Skotnicová Tel: 327

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla Městský úřad Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Naše č. j.: Spisová zn.: MUUH-SŽP/52435/2017/SchE Spis/ 11094/2017 Vyřizuje: Mgr. Eva Schneiderová

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/1672/2016/STP PR-OŽP-STP/2528/2017 Petr Štěpanovský

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 08.12.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/24922/2016/Viz/3739/2016/3 5-99-3 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 18.01.2017 Ing. Libuše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 5.3.2015 spis.zn.:mero/2393/od/15

Více