Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport"

Transkript

1 2012 Zpráva o spoečenské odpovědnosti Corporate Socia Responsibiity Report Letiště Praha Prague Airport

2 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Vaues 05 3 Strategie a piíře spoečenské odpovědnosti Letiště Praha 4 Budujeme dobré vztahy s okoím Programy finanční podpory Komunikace Soutěže, motivace a exkurze Letiště Praha pro spottery a širokou veřejnost Strategy and Piars of the Socia Responsibiity of Prague Airport Buiding Good Reations with our Surroudings Programs of Financia Support Communication Competitions, Motivation and Educationa Tours Prague Airport for Spotters and the Genera Pubic Létáme v tom spoečně We re Fying Together 01 5 Pečujeme o životní prostředí EMS průkaz kvaitní péče o životní prostředí Huková probematika Ochrana ovzduší Biomonitoring ovzduší pomocí vče Energetický management Ochrana vod Odpadové hospodářství Monitoring ovoce a zeměděských podin Řešení environmentáních podnětů Ekoogická výchova We Care for the Environment EMS Certificate of Quaity in Environmenta Care Soving the Noise Issue Air Protection Air Quaity Biomonitoring Using Bees Energy Management Water Protection Waste Management Fruit and Agricutura Produce Monitoring Addressing Environmenta Inputs Ecoogy Education Zaměstnanci jsou pro nás kíčoví Rozvoj a vzděávání zaměstnanců Taent management poo Firemní mateřská škoka Prague Airport Team Spirit Empoyees are our Key Assets Empoyee Deveopment and Training Taent Management Poo Company Pre-Schoo Centre Prague Airport Team Spirit Podporujeme neziskový sektor Čověk v tísni Art for Amnesty Program finanční podpory NA KŘÍDLECH POMOCI Veřejné sbírky v prostorách etiště We Support the Non-Profit Sector Peope in Need Art for Amnesty Programme of Financia Support WINGS OF HELP Pubic Coections within the Airport Faciities Daší kroky Next Steps 33

3 03 1 O Letišti Praha Letiště Praha, a. s., (dáe jen Letiště Praha) je dceřinou spoečností Českého Aerohodingu, a. s. (dáe jen Český aerohoding), a ta je jejím jediným akcionářem. Český aerohoding zastřešuje firmy vastněné státem, které působí v obasti etecké přepravy a v souvisejících pozemních sužbách. Spoečnost Letiště Praha provozuje mezinárodní civiní etiště v Praze - Ruzyni, které byo na zákadě rozhodnutí Vády ČR přejmenováno k na Letiště Vácava Hava Praha. Letiště Vácava Hava Praha je největší mezinárodní etiště v České repubice a největší mezi novými čenskými státy EU. Letiště Praha úzce spoupracuje s Ministerstvem dopravy České repubiky, Úřadem pro civiní etectví, Řízením etového provozu České repubiky, s. p. (dáe jen Řízení etového provozu), eteckými dopravci, orgány veřejné správy v sektoru etectví i mimo něj a ostatními uživatei etiště. V neposední řadě spoupracuje také s havním městem Praha a obcemi ežícími v jeho bízkosti. Jako svoji bázi využívají Letiště Vácava Hava Praha tři dopravci České aeroinie, Trave Service a Wizz Air. Havním posáním spoečnosti Letiště Praha je efektivně a bezpečně provozovat mezinárodní civiní Letiště Vácava Hava Praha, pečovat o jeho růst, přispívat k trvaému rozvoji civiní etecké dopravy v České repubice, udržet její dostupnost pro širokou veřejnost a umožňovat kientům cestovat moderním, rychým a komfortním způsobem. Letiště Praha organizuje a řídí provoz na mezinárodním civiním Letišti Vácava Hava Praha, přiděuje etištní kapacity jednotivým eteckým spoečnostem a pronajímá prostory ke komerčnímu využití. Spoečnost poskytuje daší sužby veřejnosti a to v obastech odbavení cestujících a zavazade, parkování a stravování. Své sužby neustáe rozšiřuje, rozvíjí a modernizuje. Bezpečnostní kontrou cestujících i ostrahu ceého areáu Letiště Vácava Hava Praha zajišťuje Letiště Praha vastními siami. Má k dispozici i vastní speciaizovanou jednotku hasičů. Zdravotní záchrannou sužbu v režimu 24 hodin zabezpečuje smuvní partner. Letiště Praha si uvědomuje svou spoečenskou odpovědnost vypývající z vivu jeho provozu na okoí, a proto svou podnikateskou činnost vykonává s ohedem na životní prostředí a na život obyvate v okoí etiště. About Prague Airport Prague Airport (hereinafter Letiště Praha) is a subsidiary of Český Aerohoding, a.s., which is its soe sharehoder. Český Aerohoding is an umbrea organization for state owned companies active in aviation transport and associated ground services. Prague Airport Corporation operates the internationa civi airport in Prague - Ruzyne. Under a decision by the government of the CR, the airport was renamed Vácav Have Airport Prague as of October 5, Vácav Have Airport Prague is the argest internationa airport in the Czech Repubic and the argest among the new members of the EU. Prague Airport cooperates cosey with the Ministry of Transportation of the Czech Repubic, the Office of Civi Aviation, Air Navigation Services of the Czech Repubic Corp. (hereinafter Air Navigation Services ), airines and pubic administrative bodies both in the aviation sector and outside it, in addition to other airport users. Finay, it coaborates with the City of Prague and nearby towns. Three airines use Vácav Have Airport Prague as their base of operations Czech Airines, Trave Service and Wizz Air. Prague Airport s chief mission is to efficienty and safey operate the internationa Vácav Have Airport Prague, to manage its growth, to contribute to the sustainabe deveopment of civi aviation in the Czech Repubic, maintain its avaiabiity to the genera pubic and thereby provide its cientee with a rapid, modern and comfortabe means of transport. Prague Airport organizes and manages operations at the internationa civi Vácav Have Airport Prague, assigns capacity to individua airines and rents airport space for commercia use. The company provides other services to the pubic reated to passenger and uggage check-in, parking and catering. It continues to expand, deveop and modernize its services. Prague Airport provides for passengers security check and security guard services throughout Prague Airport. It aso has its own speciaized firefighting unit avaiabe. Emergency medica services are provided around the cock by a contractua partner. Prague Airport is aware of the socia responsibiities entaied by the impact of its operations on the environment. For this reason, it conducts operations in an environmentay friendy manner which takes inhabitants iving near the airport into account. Provozujeme mezinárodní Letiště Vácava Hava Praha We Operate Vácav Have Airport Prague.

4 2 Naše hodnoty Our Vaues HRDOST Jsme nositei dobrého jména Letiště Praha Jsme nositei dobrého jména spoečnosti jako zaměstnavatee a poskytovatee sužeb. Chováme se vždy tak, abychom šířii dobré jméno naší spoečnosti. Jsme si vědomi naší roe při zajišťování bezchybného fungování spoečnosti Letiště Praha jako ceku. Vážíme si profesionáního a unikátního pracovního prostředí Letiště Praha. OTEVŘENOST Díváme se na svět vašima očima PRIDE We are proud bearers of the Prague Airport brand name We are bearers of the good name of the company both as an empoyer and a service provider. We aways make sure we hep promote the good name of our company. We are aware of our roe in securing the fawess operation of Prague Airport as an integra company. We vaue the unique and professiona environment of Prague Airport. OPENESS We perceive the word through your eyes Jsme v první řadě profesionáové - poskytování kvaitních sužeb je pro nás standardem. Zajímáme se o potřeby cestujících, obchodních partnerů, zákazníků i zaměstnanců etiště a pružně na ně reagujeme. Snažíme se, aby naše sužby byy vždy příjemným zážitkem. Vstřícná, srozumitená a otevřená komunikace nám umožňuje budování kvaitních a douhodobých vztahů uvnitř i vně etiště. Dbáme na včasné, přesné a pravdivé poskytování informací. BEZPEČNOST Garantujeme vaši bezpečnost Jsme si vědomi toho, že zákadem důvěry k nám je bezpečné etiště. Bezpečnost etiště a eteckého provozu zajišťujeme důsedným dodržováním mezinárodních standardů, bezpečnostních 05 pravide a postupů a předvídáním rizik. The safety of the airport and the air traffic is assured by foowing a internationa standards, safety rues and reguations stricty 06 Důsedná ochrana informací je součástí naší práce. ODPOVĚDNOST Chováme se odpovědně Záeží nám na dobrých vztazích s okoím, jsme dobrý soused. Chráníme a aktivně zepšujeme životní prostředí na etišti i v jeho okoí. Chováme se odpovědně k životnímu prostředí a motivujeme k tomu i naše obchodní partnery. VIZE Předvídáme budoucí příežitosti Inovace a technoogický pokrok tvoří nedínou součást naší práce. Sedování trendů v obasti etecké dopravy nám umožňuje zavádět nové technoogie a systémy s ohedem na efektivní využívání zdrojů, budoucí přínos a neustáé přizpůsobování kvaity poskytovaných sužeb aktuáním požadavkům. Vše, co děáme, děáme s vědomím budoucí prosperity trvae udržiteného růstu etiště. Above a, we are professionas it is our standard to provide quaity services. We anayse the needs of our passengers, business partners and cients, as we as those of the airport empoyees and try to react to them prompty. We aways make sure our services turn out to be a peasant experience. Positive, cear and open communication aows us to buid strong and ong-asting reationships within and outside of the airport. We make sure information is provided on time, precisey and correcty. SAFETY We guarantee your safety We are aware of the fact that your trust in us is conditioned by having a safe airport. as we as by foreseeing risks. Strict protection of information is part of our job. RESPONSIBILITY We act in a responsibe way We are committed to keeping good reationships with our neighbors; we are a good neighbour. We protect and activey improve the environment of the airport and its vicinity. We act in a responsibe way when it comes to the environment and motivate aso our business partners to adapt to the same approach. VISION We foresee future opportunities Innovation and advancement of technoogy have become an integra part of our work. Foowing the atest trends in the air traffic segment aows us to aunch new technoogies and systems enhancing the efficient use of resources, future revenue and an ongoing fine-tuning of the quaity of our services to the most recent demands. Everything we do is with regard to the future prosperity and a sustainabe growth of Prague Airport.

5 3 Strategie a piíře spoečenské odpovědnosti Letiště Praha Zásadní roi ve strategii spoečenské odpovědnosti Letiště Praha hrají čtyři obasti. Jedná se o budování dobrých vztahů s obyvatei v jeho okoí, zepšování životního prostředí, rozvoj vastních zaměstnanců a podporu neziskového sektoru. Dobré a oboustranně prospěšné vztahy etiště a obyvate žijících v jeho okoí jsou kíčové. Z pohedu trvae udržiteného rozvoje daného etiště je totiž nesmírně důežité chovat se tak, aby poskytovao prostor pro kvaitní sousedské soužití. Letiště Praha vede se svými sousedy, zejména prostřednictvím zastupiteů jednotivých obcí a městských částí Prahy dotčených eteckým provozem, průběžný diaog a využívá i daší způsoby komunikace přímo s občany. Kromě toho finančně podporuje projekty ve svém okoí soužící ke zepšení životního prostředí či směřující k rozvoji občanské spoečnosti. Zaměřuje se také na pozitivní motivaci eteckých dopravců a osvětu směrem k nejmadší generaci. Strategy and Piars of Socia Responsibiity There are four key areas in the strategy of Letiště Praha s socia responsibiity. They are: buiding good neighbor reationships, improving the environment, empoyee deveopment and nonprofit sector support. Good reationships between the airport and those iving nearby are key reationships which benefit both parties. Key for airport sustainabiity is good reationships with neighboring communities. Prague Airport engages in ongoing diaog with its neighbors, particuary via representatives of individua municipaities and districts of Prague affected by air traffic, and makes use of other means of communication directy with citizens. In addition, it provides financia support for projects in its environment aimed at improving the environment or deveoping civi society. It aso focuses on positivey motivating airines and educating the younger generation. S námi jste v bezpečí You re Safe with Us 07 Letecký provoz má určitý dopad na životní prostředí, jedná se o obast huku, emisí, ochrany vod a odpadového hospodářství. Spoečnost Letiště Praha usiuje o to, aby dopad její činnosti i aktivity jejich obchodních partnerů na životní prostředí by co nejmenší. Třetím piířem strategie spoečenské odpovědnosti je rozvoj a podpora vastních zaměstnanců. Mezi nástroje, které jsou rozvíjeny v této obasti, patří důraz na douhodobý profesní rozvoj, nabídka firemní mateřské škoky či podpora sportovních aktivit. V neposední řadě se Letiště Praha rozhodo podporovat neziskový sektor a to jak v rámci partnerství s organizací Čověk v tísni, tak vastním programem na podporu žádostí z obasti humanitární, zdravotní či sociání. Výroční zpráva o spoečenské odpovědnosti Letiště Praha obsahuje douhodobé projekty i novinky, které byy reaizovány nebo zahájeny v roce 2012, ať už se jedná o chov vče či ekoogickou výchovu pro zákadní škoy. Air traffic impacts on the environment in terms of noise eve, emissions, water quaity and waste management. Prague Airport makes an effort to minimize the impact of its activity and that of its business partners on the environment. The third piar of the company s socia responsibiity strategy consists of the deveopment and support of its empoyees. The toos deveoped in this area incude an emphasis on ong-term professiona deveopment, the opportunity to make use of the company nursery schoo or support of sporting activities. Last but not east, Prague Airport supports the nonprofit sector. It does so as part of its partnership with Peope in Need or via its own grant program providing support to appications from the humanitarian, medica and socia spheres. Prague Airport annua report contains information on ongterm projects and news impemented or initiated in 2012, whether it concerns breeding bees or ecoogica education for primary schoos.

6 4 Budujeme dobré vztahy s okoím Programy finanční podpory Buiding Good Reations with our Surroudings Programmes of Financia Support Letiště Praha v roce 2004 zahájio program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ, jehož prostřednictvím poskytuje obcím a městským částem Prahy dotčeným provozem Letiště Vácava Hava Praha finanční prostředky na zepšování životního prostředí. Do roku 2012 tak věnovao více než 191 mi. Kč na projekty v obasti ochrany vod, ovzduší, péče o zeeň, odpadového hospodářství či ochrany proti huku. Konkrétními výstupy je pak např. budování cykostezek, snižování prašnosti místních komunikací, výsadba a revitaizace zeeně a mnoho daších aktivit. Ceková částka pro daný rok bya stanovena dohodou se Sdružením právnických osob dotčených provozem etiště Praha/Ruzyně zastupujícím obce a MČ Prahy v ochranném hukovém pásmu a v jeho bezprostředním okoí. Pohybuje se okoo 24 mi. Kč ročně, navyšována bude v případě zvýšeného eteckého provozu. Letiště Praha se zároveň zavázao, v rámci své strategie spoečenské odpovědnosti, nesnižovat tuto částku v případě, že dojde k pokesu eteckého provozu. části Prahy a také veřejně prospěšné organizace, nadace či spoky ties, Prague districts and pubic benefit organizations, foundations 09 V roce 2012 bya z prostředků věnovaných Letištěm Praha finan- 10 cována výstavba kanaizace v obci Horoměřice, byy opraveny komunikace v obci Dobrovíz. Středokuky provedy protihuková opatření v obecních bytech, Kecany vyměniy okna v Zákadní uměecké škoe, v Kněževsi bya osázena nová zeeň a provedena údržba travnatých poch, Praha 17 Řepy opravovaa komunikace a Jeneč odhučnia a zatepia budovu Mateřské škoy. Toik jen maý výčet reaizovaných projektů. Dětské hřiště Opuková Řepy získao nové herní prvky. The Opuková payground in Řepy received new payground equipment. In 2004, Prague Airport initiated the WE LIVE HERE TOGETHER program to provide municipaities and districts of Prague affected by the operations of Vácav Have Airport Prague with funding to improve the environment. As of 2012, it had donated more than CZK 191 miion for projects reated to the protection of water, air, green areas, waste management and noise protection. Specific outputs incude constructing cyce paths, decreasing the dust eve on oca roadways, panting and revitaization of greenery and a number of other activities. The tota annua amount is designated based upon an agreement with an association of ega entities affected by Vácav Have Airport Prague s operations composed of municipaities and city districts ocated in the noise protection zone and its immediate proximity. It stands at approximatey CZK 24 miion per year, growing in connection with increased air traffic. Prague Airport has pedged not to decrease this amount if air traffic fas. In 2012, funds provided by Prague Airport went to the construction of a sewer system in Horoměřice and the repair of roadways in Dobrovíz. Středokuky carried out anti-noise measures in municipa apartments, Kecany had windows changed at its Eementary Schoo of Arts; in Kněževes, new trees and bushes were panted and municipa greenery maintained, Prague 17 Řepy repaired roadways and Jeneč carried out noise measures and insuation at its nursery schoo. This is ony a brief ist of the projects carried out. Obec Tuchoměřice se pyšní nově upraveným veřejným prostranstvím. Tuchoměřice can be proud of its newy andscaped pubic area. Junáci z 10. střediska Bíá Hora obdržei finanční příspěvek na obnovu táborového vybavení. Scouts from 10th Center at Bíá Hora received a financia contribution to retoo their camping equipment. V roce 2012 by vyhášen už šestý ročník programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, v rámci kterého se Letiště Praha snaží přispět k rozvoji obcí a městských částí v přímém okoí Letiště Vácava Hava Praha. Stejně jako v předchozích ročnících obce, městské působící na jejich území poday projekty na granty, jejichž cekový objem dosáh 9 miionů korun. Od roku 2007 byo v rámci tohoto programu podpořeno přes 200 projektů v cekové hodnotě 52 miionů korun. V roce 2012 program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ podpoři mj. rekonstrukci objektu pro potřeby škoní družiny v Horoměřicích, zatepení hasičské zbrojnice ve městě Hostivice, opravu sociáních zařízení v MŠ Jeneč, opravu Kape sv. Vácava a vybudování naučné stezky v Přední Kopanině. Z prostředků DOBRÉHO SOUSEDSTVÍ byy dáe poskytnuty finance pro nákup a instaaci interaktivní tabue do učebny přírodopisu v ZŠ Roztoky, rekonstrukci střechy a výměnu oken na budově kabin TJ Soko Tuchoměřice, nákup a instaaci aviček na území Městské části Praha - Řepy a v neposední řadě to by příspěvek na ošetřovateskou péči o chronicky nemocné pacienty v pokročiém věku v Domově sv. Kara Boromejského. Odborná komise, která posuzuje jednotivé žádosti o granty, podpořia také kuturně spoečenské akce pro seniory Horizont v Praze Suchdoe, dáe poskyta vybavení nových prostor knihovny v MČ Praha Zičín i zajistia nákup tréninkových fotbaových pomůcek pro mádež v TJ Soko Řepy. Letiště Praha přispěo na provoz Domova sv. Kara Boromejského, který poskytuje pomoc starým a nemocným idem. Letiště Praha contributed to the operations of The Borromean Sisters and the Home of St. Chares in Řepy, which provides assistance to the edery and those suffering from iness. In 2012, the sixth year of the GOOD NEIGBOR program was announced, under which Prague Airport contributes to the deveop-ment of municipaities and Prague districts directy neighboring Vácav Have Airport Prague. Just as in previous years, municipai- and associations operating on their territory submitted project appications for grants for a tota CZK 9 miion. Since 2007, over 200 projects with a vaue of CZK 52 miion were supported under the program. In 2012, support from the Good Neighbor program incuding funding for the reconstruction of Horoměřice s schoo buiding to serve as an afterschoo activity center, insuation of the Hostivice firehouse, the repair of restroom faciities at Jeneč nursery schoo, repair of St. Wencesav Chape and construction of a nature train in Přední Kopanina. The Good Neighbor funds aso covered the purchase and instaation of an interactive board for a science cassroom in the Roztoky eementary schoo, renovation of the roof and new windows for the cabins at TJ Soko Tuchoměřice, the purchase and instaation of benches and a contribution to nursing care for chronicay i edery residents at the Borromean Sisters and Home of St. Chares in Řepy. An expert committee assessing the individua grant appications aso supported cutura and socia events for senior citizens at Horizont in Prague Suchdo, provided furnishings for the reocated ibrary at Prague- Zičín and provided for the purchase of footba practice aids for youth at TJ Soko Řepy.

7 Komunikace Letiště Praha pravideně komunikuje se svým okoím. Jedná se o pravidená setkání se starosty obcí a městských částí Prahy v okoí etiště, dáe zasíání měsíčního eektronického zpravodaje o aktuáním dění na etišti. Informace pro občany pak poskytuje také formou časopisu SPOLU, v případě větších udáostí je to formou informačních roadshow nebo prostřednictvím zábavněinformačního rodinného odpoedne. V roce 2012, kdy proběha první etapa generání opravy havní dráhy, se Letiště Praha zaměřio na intenzivní komunikační kampaň směrem k občanům, kterých se dotk zvýšený provoz na vedejší dráze. Communication Prague Airport reguary communicates with its environs via reguar meetings with the mayors of municipaities and Prague districts near the airport and by sending a monthy e-newsetter about current affairs at the airport. It aso provides information to citizens via its SPOLU magazine and, for arge-scae events, by an information roadshow and entertaining/informative famiy afternoons. In 2012, when the first phase of genera repair of the main runway took pace, Letiště Praha focused on an intensive communication campaign to reach citizens affected by heightened operations on the auxiiary runway. Soutěže, motivace a exkurze Letiště Praha i v roce 2012, kdy proběha první etapa generání opravy, dokázao nastavit kritéria pro soutěž NEJTIŠŠÍ LETECKÝ DOPRAVCE, u níž od počátku jako iniciátor stojí MČ Praha 6. Soutěž se koná každoročně v období etní sezóny, kdy je etecký provoz nejintenzivnější. Smysem akce je pozitivní motivace eteckých spoečností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí a k ohedupnosti k obcím a městským částem v okoí etiště. Do soutěže jsou zapojeny etecké spoečnosti, které na Letiště Vácava Hava Praha étají nejčastěji. Soutěží se ve dvou kategoriích - proudová etada a turbovrtuová etada. Pro vyhodnocení soutěže je využíván monitorovací systém eteckého huku a etových tratí ANOMS8, který patří ke světové špičce. Do hodnoticích kritérií soutěže vstupují údaje o hukových vastnostech etade, o dodržování stanovených protihukových postupů a o počtu přepravených cestujících. Vítězem v kategorii proudových etade se pro rok 2012 staa etecká spoečnost Austrian Airines, v kategorii turbovrtuových etade zvítězi dopravce HCA. Competitions, Motivation and Educationa Tours In 2012, when the first phase of genera repair was taking pace, Letiště Praha managed to set criteria for the QUIETEST AIRLINE, a contest initiated by the city district of Prague 6. The contest takes pace annuay during the summer season, when air traffic is at its most intensive. The point is to positivey motivate airines to take a friendy approach to the natura environment and show consideration for municipaities and city districts neighboring the airport. The airines fying to Vácav Have Airport Prague most frequenty take part in the contest. There are two categories - jet panes and turboprops. ANOMS8, a system for airport noise and fight ane monitoring, which is one of the best in the word, is used to judge the contest. The contest evauation criteria incude data on the noise properties of aircraft, maintaining designated anti-noise procedures and the number of passengers transferred. In 2012, Austrian Airines won in the jet pane category and HCA in the turboprop category Ing. Jiří Pos, ředite Letiště Praha, zástupci spoečností Austrian Airines, Hoidays Czech Airines a Marie Kousaíková, starostka Prahy 6 při předání ocenění NEJTIŠŠÍ LETECKÝ DOPRAVCE Jiří Pos, Director of Prague Airport, representatives of Austrian Airines, Hoidays Czech Airines and Marie Kousaíková, Mayor of Prague 6 at the ceremony awarding the QUIETEST AIRLINE prize in Spoečné setkání během zábavně-informačního odpoedne. The meeting took pace as part of an entertainment/information afternoon.

8 Letiště Praha pro spottery i širokou veřejnost Letiště Praha for Spotters and the Genera Pubic 13 Letiště Praha ve spoupráci s připravio někoik novinek pro spottery, tedy pro fotografy, kteří se zajímají o etecký provoz na Letišti Vácava Hava Praha. Svojí aktivitou v obasti podpory spottingu tak etiště reaguje na zájem veřejnosti a na rozrůstající se zákadnu eteckých fanoušků, kteří okoí etiště navštěvují. V bezprostřední bízkosti etiště byy v srpnu 2012 otevřeny vyhídkové vay pro příznivce etade, ze kterých je možné sedovat a fotografovat veškeré dění na etištní poše nad úrovní opocení etiště. Vay jsou umístěny na dvou nejfrekventovanějších spotterských místech, a to u RWY 06/24, kam se ze pohodně dostat z obce Kněževes, a u křížení vzetových a přistávacích drah RWY 12/30 a RWY 06/24, kam vede pěší cesta z nedaekého města Hostivice. Pro širší veřejnost byy vyhídkové vay dopněny informačními tabuemi se zajímavostmi o běžných etadech a pánem areáu etiště. Přímo v opocení neveřejného prostoru etiště vzniky na někoika místech otvory určené pro objektivy fotoaparátů, aby etečtí fandové mohi snadněji získávat své úovky v podobě zajímavých snímků. Umístění otvorů, stejně jako jejich tvar, byo projednáno se samotnými spottery a odpovídá nejobíbenějším bodům, které veřejnost při focení etade využívá. V současné době je fotografům k dispozici 54 otvorů po ceém obvodu etiště. V sobotu bya savnostně zahájena činnost Kubu přáte etecké fotografie při Letišti Praha (LKPR Spotters), který provozuje Sdružení přáte etectví při Letišti Praha, o. s. Kub vychází z douhé tradice etecké fotografie v ČR a sdružuje nadšence, které zajímá etectví a provoz na etišti, ať už se jen rádi chodí dívat na etada, či k jejich zájmům patří fotografování nebo fimování provozu na etišti. Ve spoupráci s Letištěm Praha umožňuje Kub svým čenům řadu výhod, jako je i možnost fotografování v neveřejném prostoru etiště. Více na stránkách Kubu: Working together with Letiště Praha prepared severa events for spotters photographers interested in air traffic at Vácav Have Airport Prague. By supporting spotting, the airport reacts to pubic interest and the growing base of aviation enthusiasts who come to the airport. In August 2012, ookout knos were opened for aircraft enthusiasts to observe and photograph activity on the tarmac from a vantage point higher than the airport fencing. The ookout knos are ocated at two of the most frequented gathe-ring points for spotters: at RWY 06/24, with comfortabe access from Kněževes and at the crossroads of RWY 12/30 and RWY 06/24, which can be gotten to on foot from nearby Hostivice. Information boards incuding interesting facts on common aircraft and the ayout of the airport serve the genera pubic at the observation mounds. Directy in the fence of the non-pubic area of the airport, specia openings were made at seected ocations for camera enses to make it easier for aircraft enthusiasts to take interesting pictures. The pacement and shape of the openings was discussed with the spotters themseves and take into account the favorite spots used by the pubic for picture taking. Currenty, photographers can make use of a tota of 54 openings around the circumference. On Saturday, Apri , a ceremonia opening was organized for the estabishment of Prague Airport s Aviation Photography Cub (LKPR Spotters), run by the Prague Airport Aviation Enthusiasts (Sdružení přáte etectví při Letišti Praha, o.s.). The cub is based upon a ongstanding tradition of aviation photography in the CR and associates enthusiasts interested in aviation and airport operations: they either just enjoy coming to observe the panes or are interested in photographing or fiming airport operations. The cub, together with Letiště Praha, provides a number of benefits to its members, incuding the opportunity to take photographs in the non-pubic area of the airport. More information may be found at the cub s website: Láska k étání je na ceý život Fying Is a Lifetime Love

9 Žijí tu s námi They Live Here with Us 5 Pečujeme o životní prostředí V roce 2012 se významným způsobem změnia organizace zajišťování ochrany životního prostředí na Letišti Vácava Hava Praha a v jeho okoí. Po vzniku Českého Aerohodingu, a. s., došo k centraizaci činností na ochranu životního prostředí pod jeden subjekt, kterým je spoečnost Letiště Praha. Jako provozovate etiště tak zajišťuje nejen pnění všech zákonných povinností v jednotivých obastech životního prostředí jako sdíenou sužbu pro všechny spoečnosti hodingu, ae také řídí ochranu životního prostředí v souadu se schváenou koncepcí a rozvíjí zavedené systémy řízení ochrany životního prostředí u některých dceřiných spoečností včetně samotného Letiště Praha. EMS průkaz kvaitní péče o životní prostředí Zavedený systém environmentáního managementu (EMS) poskytuje spoečnosti od roku 2002 mechanismy, které nejenže integrují ochranu životního prostředí do cekového systému řízení, ae napomáhají vytvářet strategii spoečnosti a ovivňují její konkurenceschopnost. EMS významně přispívá k dobrému image spoečnosti Letiště Praha a k udržování nekonfiktních a činorodých vztahů provozovatee etiště se svým okoím. V zájmu snižování vivu provozu etiště na životní prostředí Letiště Praha pravideně pánuje a reaizuje díčí environmentání programy, včetně investičních akcí k ochraně životního prostředí, které každoročně v rámci interních i externích auditů prověřuje a vyhodnocuje. Důežitou a nedínou součástí environmentáního managementu je interní i externí komunikace, jejíž nezastupitená roe je zejména ve sděování environmentání poitiky spoečnosti jak svým zaměstnancům, tak okoním obcím, městským částem h. m. Prahy a orgánům státní správy. V obasti životního prostředí Letiště Praha zavedo a reaizuje mnoho opatření tak, aby minimaizovao svůj negativní viv na jeho jednotivé sožky. We Care for the Environment In 2012, the process of environmenta protection at Vácav Have Airport Prague underwent significant ateration. After Český Aerohoding, a.s., was estabished, a activities aimed at environmenta protection were centraized under a singe entity, Prague Airport. As airport operator, the company provides for a shared service for a the hoding companies to compy with a the reevant ega requirements in individua environmenta areas, as we as manages environmenta protection in keeping with the approved strategy and deveops systems for environmenta protection at some subsidiaries, incuding Prague Airport itsef. EMS Certificate of Quaity Care for the Environment Since 2002, the Environmenta Management System (EMS) has provided the company with mechanisms which not ony integrate environmenta protection into the overa management system, but aso hep create company strategy and infuence its competitiveness. EMS significanty contributes to the good image of Prague Airport and to maintaining confict-free, active reationships between the airport operator and the airport s surroundings. To decrease the impact of airport operations on the environment, Prague Airport reguary pans and impements individua environmenta programs incuding investment projects aimed at environment protection, which it assesses annuay as part of interna and externa audits. Both interna and externa communication pay a key integra roe in environmenta management. In particuar, externa communication is essentia for communicating company environmenta poicy to both its empoyees and surrounding municipaities, Prague city districts and state administration bodies. Prague Airport has introduced and impemented a number of measures to minimize its negative impact on the environment. 16

10 17 Huk z eteckého provozu Letiště Praha usiuje o minimaizaci hukové zátěže civiní etecké dopravy na své okoí reaizací řady provozních, ekonomických a technických opatření. Mezi provozní opatření patří zejména zákaz vzetů a přistání etade bez odpovídající hukové certifikace, omezení nočního provozu, preference dráhového systému, pravida pro příety a odety, pravida pro motorové zkoušky, omezení použití reverzního tahu motorů a omezení použití záožního zdroje energie. Tato opatření se nadáe vyvíjejí v souadu s vývojem eteckého provozu a respektují spoečenské a egisativní požadavky. Mezi ekonomická opatření patří hukové popatky, které jsou nastaveny v přímé závisosti na hučnosti a hmotnosti etade. Opatření výrazně motivuje etecké dopravce k nasazování nejmodernějších, tedy nejtišších etade, což posiuje přirozenou modernizaci etového parku operujícího na pražském etišti. O účinnosti tohoto postupu svědčí jednoznačně čísa. Zatímco v roce 2006 se v kategorii nejtišších etade pohybovaa zhruba poovina etounů, o pět et později už jich byy téměř tři čtvrtiny. Přistání etade pode jednotivých hukových kategorií v % (1. kategorie nejméně hučná etada; 5. kategorie - nejvíce hučná etada) Air Traffic Noise Prague Airport strives to minimize the noise burden imposed by civi aviation transport on the surrounding environment through a number of operationa, economic and technica measures. The operationa measures incude a ban on takeoffs and andings by aircraft which ack the requisite noise certification, imitations on night operations, runway systems, preference rues for andings and takeoffs, ground run up rues, reverse thrust imitation and restriction of auxiary power units. These measures continue to deveop in tandem with the deveopment of aircraft operations and respect socia and ega requirements. The economic measures taken incude anti-noise fees set in direct correation to the noise generated by aircraft and their weight. The measure strongy motivates air carriers to use the atest, i.e., quietest aircraft, reinforcing the natura modernization of the aircraft feet operating at Prague Airport. The numbers speak ceary for the efficiency of this procedure. Whie in 2006 approximatey one-haf of aircraft fe into the quietest category, five years ater three-quarters did so. Aircraft anding by individua noise categories in % (1 st category quietest aircraft; 5th category nosiest aircraft) Daším významným ekonomickým prostředkem je tzv. zváštní hukový popatek za porušení sotové koordinace a za porušení pravide nočního provozu. Tyto popatky vedou ke zepšení přístupu eteckých dopravců a posádek etade. Výnosy z hukových popatků jsou použity k řešení hukové probematiky, zejména k pokrytí nákadů na monitorování huku z eteckého provozu, od roku 1998 k financování protihukových opatření v ochranném hukovém pásmu etiště a k pokrytí všech daších aktivit souvisejících s řešením hukové probematiky. Zásadním technickým opatřením je monitoring eteckého huku a etových tratí. Monitoring eteckého huku je nezbytným nástrojem k zjištění aktuání hukové situace zahrnujícím kontrou dodržování hygienických imitů huku. Monitoring etových tratí umožňuje především kontinuání kontrou stanovených protihukových postupů a zajišťování podkadů pro řešení stížností. Výstupy z monitoringu jsou zároveň veřejně pubikovány na webu Letiště Praha. Rozmístění stacionárních měřicích stanic a ochranné hukové pásmo Another important economic too is caed a specia noise charge for breaching sot coordination or nighttime rues. These fees improve the approach taken by airines and aircraft crews. Income from noise fees is used to address noise issues, especiay to cover the costs of noise and track monitoring; since 1998, funding has aso been provided for anti-noise measures in the noise protection zone of the airport and to cover a other issues reated to resoving noise probems. Aircraft noise and fight track monitoring represent a key technica measure. Aircraft noise monitoring is an essentia too to determine the current noise situation, incuding compiance with the hygienic noise imits. Track monitoring provides continuous support for the anti-noise procedures designated and provides a background for addressing compaints. Monitoring outputs are simutaneousy pubished on Prague Airport s website. Locations of fixed measuring stations and the protective noise zone 18 Rok Huková kategorie Pohyb etada 52,85 36,78 9,09 1,14 0, Pohyb etada 54,72 29,35 10,18 3,64 2, Pohyb etada 63,25 24,68 5,09 2,03 4, Pohyb etada 73,03 21,60 3,16 1,28 0, Pohyb etada 73,67 22,05 2,71 0,85 0, Pohyb etada 73,29 23,87 2,58 0,07 0, Pohyb etada 73,93 21,74 3,16 0,68 0,49 Year Noise category Aircraft operation Aircraft operation Aircraft operation Aircraft operation Aircraft operation Aircraft operation Aircraft operation Jeneč 2. Červený Újezd 3. Unhošť 4. Pavov 5. Hostivice 6. Dobrovíz 7. Kněževes 8. Horoměřice střed obce 9. Přední Kopanina 10. Horoměřice - JV okraj 11. Řepy 12. Bíá Hora 13. Suchdo

11 Technickým opatřením s dopadem na obyvatestvo okoních obcí je program protihukových opatření, který spočívá v kompetní výměně oken a bakonových dveří za protihuková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností u chráněných místností bytových a rodinných domů. Program protihukových opatření se dáe týká staveb škoní a předškoní výchovy, staveb pro zdravotnické a sociání účey a funkčně obdobných staveb v obcích a městských částech h. m. Prahy zahrnutých do ochranného hukového pásma etiště. Od roku 1998 do roku 2012 Letiště Praha jako provozovate etiště, v rámci programu protihukových opatření, investovao přes 650 miiónů korun. Ochrana ovzduší A technica measure impacting on the inhabitants of surrounding municipaities consists of a sound insuation program. Under this program, a windows and bacony doors are exchanged for an anti-noise type with a prescribed airborne sound insuation for protected rooms in apartment buidings and houses. The sound insuation program further concerns schoo and preschoo buidings, medica and socia faciities and functionay simiar structures in municipaities and Prague districts incuded in the noise protected zone of the airport. From 1998 unti 2012, Prague Airport, the airport operator, invested more than CZK 650 miion in antinoise measures. Air Protection Biomonitoring ovzduší pomocí vče Havním cíem chovu vče, který by na Letišti Vácava Hava Praha zahájen v roce 2011, je získání nových zdrojů informací o čistotě prostředí v okoí etiště. Výbornými indikátory jsou totiž včeí med a pástvový py. Chemickým rozborem prvního stočeného medu v roce 2012 byo prokázáno, že med produkovaný včeami v prostoru pražského ruzyňského etiště, spňuje všechny požadavky potravinářské egisativy a podmínky Českého svazu včeařů pro zisk certifikátu Český med. Air Quaity Biomonitoring Using Bees The main goa of the beekeeping initiated at Vacav Have Airport Prague in 2011 is to obtain new sources of information on the ceaniness of the environment around the airport. Honey and honeycomb poen represent exceent indicators. In 2012, a chemica anaysis of the first coied honey showed that honey produced by bees in the area of Vácav Have Airport Prague meets a requirements imposed under food egisation and the conditions of the Czech Beekeepers Union to obtain the Czech Honey certificate. 19 V obasti ochrany ovzduší se Letiště Praha zaměřuje na pnění zákonných požadavků, kterými jsou pravidené měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší, kontroa technického stavu těchto zdrojů a hášení provozních údajů na přísušné úřady. Ve spoupráci se zdravotními ústavy je sedována kvaita ovzduší v nejbižším okoí etiště a dosavadní výsedky ukazují, že imity pro kvaitu ovzduší nebyy nikde překročeny. Investicemi do vozového parku a také do chadicích zařízení, kdy jsou nahrazovány staré typy chadiv novými k ozonové vrstvě šetrnějšími F-pyny, dochází postupně ke snižování množství znečišťujících átek z provozu v ovzduší. V rámci čenství v mezinárodní iniciativě Airport Carbon Accreditation postoupio v roce 2012 Letiště Praha do druhé ze čtyř úrovní. Při této příežitosti se zavázao snížit svoji uhíkovou stopu do roku 2017 o 9 % oproti roku Nejen stanovení tohoto cíe, ae i aktivní energetický management, pomohy zajistit bezprobémový postup do druhé úrovně. Airport Carbon Accreditation je iniciativa, která podporuje provozovatee etišť a jejich daší uživatee v jejich snahách maximáně snížit emise skeníkových pynů vznikajících z různých etištních činností. Letiště Praha, a. s. jako aktivní čen Mezinárodní rady etišť (ACI) do ní dobrovoně vstoupio v roce In the area of air quaity, Prague Airport focuses on compiance with ega requirements, such as reguar monitoring of emissions produced by poution sources, monitoring the technica condition of these sources and reporting operationa data to the reevant authorities. In cooperation with Institutes for pubic heath, the air quaity in the nearby surrounding area of the airport and resuts obtained to-date show that air quaity imits have not been exceeded at any ocation. Investments in the vehice feet and cooing faciities have repaced od types of refrigerants with new, more ozone friendy F-gases, thereby graduay decreasing the amounts of poutants emitted into the air by the airport operations. Prague Airport s membership of Airport Carbon Accreditation gained the second of four eves in This formed an opportunity to commit itsef to reducing its carbon footprint by 9% versus 2009 by the year Setting up these goas and proactive energy management heped ensure the airport was ranked at second eve with no hindrances. The Airport Carbon Accreditation is an initiative supporting airport operators and other users in maximay reducing the greenhouse gas emissions produced from various airport operations. Prague Airport, as an active member of Airports Counci Internationa (ACI) vountariy joined the initiative in Energetický management Letiště Praha patří mezi podniky s energeticky vemi náročným provozem. Napříkad nákup eektrické energie čini v roce MWh, což odpovídá spotřebě domácností s obyvatei, tedy všech domácností v okrese Rakovník. Nakoupeného pynu byo ve stejném roce m 3, vyrobeného tepa GJ, to je stejné množství, jaké spotřebují za rok domácnosti s obyvatei, tedy pro iustraci jako všechny domácnosti v Litoměřicích. Vody Letiště Praha nakoupio ve stejném roce m 3, stejné množství vody proteče domácnostmi zahrnujícími osob, tj. napříkad všemi domácnostmi v Poděbradech. Takto významná spotřeba energií vyžaduje racionání přístup k jejich spotřebě i nakádání s nimi. Tento v prvním pánu ekonomický přístup doprovází pozitivní efekt z hediska ochrany životního prostředí. Energetický management totiž přináší jak úspory finanční, tak nezanedbatené úspory emisí. Energy Management Prague Airport s operations are highy demanding on energy. For exampe, eectric energy purchases in 2011 totaed 104,334 MWh, corresponding to the consumption of househods with 55,000 inhabitants, i.e., a the househods in Rakovník. During the same year, it purchased 8,717,671m 3 of gas, 253,968 GJ of heat an amount identica to that consumed annuay by househods containing 25,000 inhabitants. Just for rough comparison purposes, this woud be equivaent to a the househods in Litoměřice. In 2011, Prague Airport purchased 531,985 m 3 of water. An identica amount of water woud be consumed by househods containing 13,000 inhabitants, i.e., a the househods in Poděbrady. Such significant energy consumption requires a rationa approach to the use of energy. This approach, which is above a economica, impacts positivey aso on environmenta protection. Energy management brings both financia savings as we as significant emission savings. 20

12 21 Letiště Praha zavedo energetický management v roce Jeho úkoem je navrhovat opatření, která vedou nejenom ke snižování spotřeby eektrické energie, ae i fosiních paiv. Sožení týmu zaměstnanců, zapojených do energetického managementu, zahrnuje široké spektrum profesí, účastní se jej jak speciaisté na energetické obasti, tak pracovníci zajišťující etecký provoz. Čenové týmu se účastní pravidených schůzek, navrhují úsporná opatření a dohíží na jejich reaizaci. Z navržených opatření již bya některá reaizována. K těm havním patří především útumový provoz vzduchotechniky a osvětení v nočních hodinách v termináech. Dáe by zaveden tzv. frecooing, což je přímé chazení bez využití chadicích jednotek při tepotách pod 0 C. Daší významnou obastí je výměna stávajícího osvětení za osvětovací soustavy a světená zařízení s LED zdroji, která bya provedena v interiéru v prostorách Parkingu C i ve vybraných prostorech termináů. Zajímavostí je, že i označení budov novým nápisem VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE byo reaizováno využitím LED technoogie. Zhruba tři čtvrtiny překážkových návěstide jsou v LED provedení, stejně jako 16 svítide veřejného osvětení před Termináem 1. Ochrana vod Zákadním prvkem ochrany kvaity povrchových vod jsou funkční a kapacitní čistírny odpadních vod. Letiště Praha provozuje dvě čistírny odpadních spaškových a kontaminovaných srážkových vod (ČKV + ČOV SEVER a JIH). Kontaminované vody představují v zimním období srážkové vody s obsahem átek z odmrazování poch a etade, které musí být zachycovány v retenčních nádržích a před vypouštěním do recipientu bioogicky čištěny. Nejkoncentrovanější podíy kontaminovaných srážkových vod z odmrazování etade jsou na třech odmrazovacích stáních v areáu SEVER zachyceny v akumuačních jímkách a odvedeny samostatnou kanaizací na ČKV SEVER. Toto odděení umožňuje řízenou ikvidaci srážkových vod s vysokým obsahem odmrazovacích kapain, a tím efektivnější řízení procesu čištění odpadních vod. Čistírny jsou průběžně modernizovány a rozšiřovány tak, aby byy pněny požadované imity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V zařízeních ČKV + ČOV SEVER probíhá od října 2012 modernizace kaového hospodářství. Investičně je připraven záměr Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, etiště Praha Ruzyně, kterým reaguje Letiště Praha na postupné zvyšování rozohy zpevněných poch při rozvoji etiště. Prague Airport introduced energy management in Its aim was to propose measures eading not ony to a reduction of eectrica energy consumption but reduced fossi fue consumption, as we. The empoyee team invoved in energy management incudes a broad spectrum of professions incuding energy experts and empoyees providing for airport operations. The team members meet reguary, propose economic measures and oversee their impementation. Severa of the measures proposed have aready been impemented, e.g., energy saving operation of airconditioning and ighting in terminas during night hours. Further, so-caed frecooing has been introduced. This invoves direct cooing without the use of cooing units at temperatures beow 0 C. Another significant step is the exchange of existing ighting for ighting sets and equipment using LED sources carried out in Parking C and seected termina areas. It is interesting that the signage for the airport s new name VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE was done using LED technoogy. Approximatey three quarters of obstace ights use LED, as do the 16 pubic ights outside Termina 1. Water Protection Functiona wastewater treatment pants with sufficient capacity are a basic eement in the protection of surface water quaity. Prague Airport operates two wastewater/contaminated rain water treatment pants (Contaminated Rainwater Treatment Pant + Wastewater Treatment Pant NORTH and SOUTH). In winter, contaminated rainwater which incudes substances from de-icing surfaces and aircraft must be coected in retention basins and bioogicay treated before being discharged to the recipient. The most concentrated amounts of contaminated rainwater produced from aircraft de-icing from three de-icing stations in the NORTH area are coected in accumuation basins and transferred via an independent sewer system to Contaminated Water Treatment Pant NORTH. This separation aows for the controed iquidation of rainwater with a high content of de-icing fuids and thereby more efficient contro of wastewater treatment. The treatment pants are continuousy modernized and expanded so that the required imit vaues for the discharge of effuent into surface water are met. Modernization of sudge treatment in the Contaminated Rainwater Treatment Pant + Wastewater Treatment Pants NORTH and SOUTH has been taking pace since October An investment proposa has been prepared for a New Retention Basin at the Contaminated Rainwater Treatment Pant + Wastewater Treatment Pant NORTH, Prague Ruzyně. The project refects the gradua increase of paved surface areas resuting from airport deveopment. Množství vod v etech 2010, 2011 a 2012 ČKV + ČOV SEVER ČKV + ČOV JIH Contaminated Rainwater Treatment Pant + Wastewater Treatment Pant NORTH Contaminated Rainwater Treatment Pant + Wastewater Treatment Pant SOUTH Odpadové hospodářství V obasti odpadového hospodářství Letiště Praha, v souadu s patnou egisativou, douhodobě usiuje o snižování množství produkovaných odpadů. Porovnání produkce odpadů v roce 2011 a 2012 je znázorněno v grafech. Letiště Praha je zapojeno do koektivního systému zpětného odběru použitých výrobků. Díky tomu je možné recykovat barevné kovy, žeezo a pasty z nefunkčních eektrospotřebičů nebo recykací chadicích zařízení přispět k ochraně ozonové vrstvy Země. Zavedeným odděeným sběrem recykovatených odpadů (např. žeeza, papíru, pastu, ska, nápojových kartonů, hiníkových pechovek) se Letiště Praha snaží o maximání využití cenných druhotných surovin zpět ve výrobním procesu. Bioodpady produkované ve stravovacích zařízeních jsou odváženy externí firmou a dáe využívány v biopynové stanici, kde je vznikající metan použit jako paivo v kogeneračních jednotkách. V roce 2012 došo k významné změně v zajišťování odpadového hospodářství na ceém území etiště. To byo v souvisosti se vznikem Českého Aerohodingu centraizováno a Letiště Praha tak zajišťuje v této obasti sužby nejen pro ostatní spoečnosti hodingu, ae i pro daší subjekty působící na etišti. The amount of water in the years 2010, 2011 and 2012 Srážkové vody Srážkové vody * Rainwater Rainwater * Waste Management Spaškové vody Spaškové vody Sewage Sewage *z důvodu minimání koncentrace znečišťujících átek bioogicky nečištěno *due to the minima concentration of contaminants not bioogicay contaminated Cekem odtok Cekem odtok Tota outfow Tota outfow Being in compiance with ega requirements, waste management at Prague Airport strives for a ongterm reduction in waste production. A comparison of waste production between 2011 and 2012 is depicted in the graphs. Prague Airport is invoved in a coective system of returning used products. As a resut, it is possibe to recyce ferrous metas, iron and pastic from nonfunctiona appiances and contribute to protecting the ozone ayer by recycing refrigeration equipment. By the separate coection of recycabe waste (e.g., iron, paper, pastic, gass, drink cartons, auminum cans) on ocation, Prague Airport strives to make maxima use of vauabe reusabe materias in the production process. Biowaste produced in catering faciities is transported for iquidation to a biogas station by an externa company. There, the methane produced is used as a fue in cogeneration units. In 2012, there was a significant change in ensuring waste management over the entire airport grounds. Within Český Aerohoding, waste management was centraized and Prague Airport thus provides the reated services not ony for the hoding companies but aso for other entities operating at the airport. 22

13 Podí produkce jednotivých druhů odpadů Share of Production of Individua Types of Waste Kay z čistíren Ostatní odpady Nebezpečné odpady (t/rok) Sudge from wastewater treatment faciities Other waste Dangerous waste (t/year) 49,7 60,2 101, , , ,8 Řešení environmentáních podnětů Addressing Environmenta Initiatives 1915,5 23 Monitoring ovoce a zeměděských podin 1 973,3 Letiště Praha ve spoupráci s Ústavem anaýzy potravin a výživy Vysoké škoy chemicko-technoogické každoročně zjišťuje obsah znečišťujících átek ve vzorcích pšenice, jabek, jahodového istí a travního porostu, odebíraných v okoí etiště pod příetovými a odetovými koridory. Na zákadě aboratorních anaýz seduje v odebraných vzorcích úroveň vybraných referenčních těžkých kovů a organických átek. Z douhodobého monitoringu se stanovuje trend změn. Výsedky anaýz se každoročně porovnávají s výsedky podobných monitoringů z čistých a méně čistých obastí České repubiky, případně se zahraničními studiemi. Pozitivní je, že vzorky jabek a pšenice z okoí Letiště Vácava Hava Praha spňují požadavky kadené na dětskou výživu. Monitoring of Fruit and Agricutura Produce 1 851,8 Prague Airport, working together with the Department of Food Anaysis and Nutrition at the Institute of Chemica Technoogy, determines the content of poutants in specimens of wheat, appes, strawberry eaves and awn grass coected in the areas surrounding the airport under the anding and take-off corridors. Based upon the aboratory anayses, it monitors the eve of seected referentia heavy metas and organic substances in the specimens coected. Longterm monitoring forms the basis for change trends. The resuts of the anayses are compared each year with those of simiar studies of cean and ess-cean areas in the Czech Repubic, and in some cases, foreign studies. A positive fact is that the specimens of appes and wheat coected from the area surrounding Vácav Have Airport Prague meet the requirements for baby food. Environmentání podněty jsou v naší spoečnosti evidovány v souadu s požadavky zavedeného EMS. Všechny informace předávané v rámci environmentání komunikace ve spoečnosti Letiště Praha, tj. náezy z auditů, environmentání záznamy, interní a externí podněty, jsou vyhodnoceny každoročně ve zprávě Přezkoumání systému environmetáního managementu vedením Letiště Praha, a. s. Každý podnět týkající se probematiky obasti environmentáního managementu, který se do spoečnosti dostává někoika cestami (eektronicky, poštou, teefonicky), je po přijetí evidován, zařazen do skupiny podnětu de obsahu a dáe zpracováván přísušným speciaistou. Podněty jsou rozděeny na obast huku, protihukových opatření a dotazů týkajících se obecných informací o dění na etišti. Odpovědi jsou zasíány autorům podnětů většinou ještě před upynutím interně stanovené hůty 30 dnů. In our company, environmenta initiatives are recorded in keeping with the requirements of the EMS currenty in force. A information is transferred as part of Prague Airport environmenta communication, i.e., audit findings, environment records and both interna and externa initiatives, are evauated annuay in the Review of Environmenta Management by the Leadership of Prague Airport. A initiatives to do with environmenta management issues received by the company via any channe (eectronicay, by reguar post or by teephone) are recorded, cassified into a particuar group based upon content and further processed by the appropriate speciaist. The inputs are broken down by noise category, anti-noise measures and queries on genera information about activity at the airport. Responses are sent to initiating authors, for the most part before the internay designated deadine of 30 days. 24

14 Ekoogická výchova Ecoogy Education 25 Program ekoogické výchovy s panem Včekou pro žáky zákadních ško spustio Letiště Praha ve svém okoí od začátku roku Série tematických přednášek je určena čtvrtým a pátým ročníkům ZŠ a probíhá v rámci škoního vyučování. Cíem programu je nejen prohubování znaostí v obasti ochrany životního prostředí, ae také informovanost o řešení ekoogických témat nejen na Letišti Vácava Hava Praha. Ekoogická výchova je sožena ze čtyř samostatných výukových hodin. Ty se zabývají vybranými environmentáními tématy, která souvisejí s provozem na etišti a životním prostředí v jeho okoí - huk, emise a čištění a ochrana vod. Ve spoupráci se spoečností EKO-KOM bya dopněna ještě přednáška na téma odpady a recykace. Cykus přednášek je veden v informativně-zábavném duchu. Děti se pomocí názorných pomůcek, video či audio ukázek, interaktivních her a výtvarného ztvárnění naučí definovat význam jednotivých pojmů a pochopit jejich obsah. Dokážou rozišit různé nepříznivé vivy na životní prostředí a dozví se zákady o způsobech jeho ochrany. Jednotivými přednáškami žáky provází maskot programu pan Včeka, který má někoik variací, vždy v souadu s tématem výuky. Aby ektoři žáky co nejvíce zapojii, jsou přednášky dopněny řadou zajímavých soutěží mezi škoami, jejichž výsedky se vyhašují ke konci škoního roku. Třídy se tak napříkad v kání o nejmenšího randáníka dozví, která z nich je o přestávce nejhučnější nebo naopak nejtišší. Prvního ročníku ekoogické výchovy se zúčastnio více než žáků. Prague Airport aunched the Mr. Bee ecoogica educationa program, targeting eementary schoo pupis, in its surrounding area in eary A series of theme-based ectures is designated for the 4 th and 5 th grade eementary schoo pupis and takes pace during reguar essons. The program aims to deepen knowedge of how to safeguard the natura environment and provides information on soutions for ecoogica issues addressed at Vácav Have Airport Prague and esewhere. Ecoogica education comprises four independent essons. They dea with seected environmenta topics reated to airport operations and the surrounding natura environment - noise, emissions and water treatment and protection. Working together with EKO- KOM, a ecture on waste and recycing was added. The ecture cyce is conceived to be informative and fun. Chidren earn to define the meaning of individua terms and understand their content by using visua aids, video and audio sampes, interactive games and art. They earn to differentiate various unfavorabe impacts on the natura environment and the basics of environmenta protection. Mr. Bee, the mascot of the program, takes pupis through the individua ectures of the program which are modified to fit the topics of their essons. To maximay invove the pupis, ectures are suppemented by a number of interesting contests at schoos, with resuts announced at the end of the schoo year. For exampe, casses compete in making as itte noise as possibe and, at the end of the schoo year, earn which of them makes the most noise and which is the quietest. More than 1,300 pupis took part in the first year of the ecoogica education program. Ekoogie již není pro děti cizím sovem Ecoogy Is No Longer a Foreign Word for Chidren

15 6 Zaměstnanci jsou pro nás kíčoví Jedním z nejdůežitějších zdrojů úspěchu spoečnosti jsou její zaměstnanci. Letiště Praha proto věnuje nemaou pozornost rozvoji, motivaci, podpoře a vzděávání vastních zaměstnanců. Rozvoj a vzděávání Systém vzděávání je nastaven jako opakující se cykus, jehož jednotivé části na sebe navazují. Cíem vzděávání je podpořit péči o zaměstnance a jejich motivaci, snížit jejich fuktuaci. Důežitým faktorem je snaha o zepšení komunikace a vedení podřízených. Dáe se vzděávání zaměřuje na zvýšení zákaznické orientace zaměstnanců a zvýšení kvaity sužeb a spokojenosti zákazníků. Empoyees are our Key Assets One of the key sources of any company s success is its empoyees. That s why Prague Airport pays great attention to the deveopment, motivation, support and education of its empoyees. Deveopment and Training The educationa system is set as a repeated cyce, whose individua parts buid upon each other. The aim is to support empoyee care and motivation, thereby reducing empoyee turnover. Making an effort to improve communication and eadership of subordinates is another important factor. Training further focuses on increasing empoyees customer orientation and increasing the quaity of services and customer satisfaction eve. Taent Management Poo Program Taent Management Poo by zahájen v roce 2009, je určen pro vybrané perspektivní zaměstnance a nominace probíhají ve spoupráci s výkonnými ředitei. Cíem je rozvíjet a udržet taentované zaměstnance a předávat si zkušenosti na formání i neformání úrovni. Program Taent Management Poou umožni účastníkům absovovat tréninky na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, vyjednávání a zvádání konfiktních situací, efektivní řízení času. Účastníci měi možnost projít individuáním koučinkem a programem týmové spoupráce. Program uzavírá setkání s managementem spoečnosti, před kterým taenti prezentují své vědomosti i vastní nápady. Taent Management Poo The Taent Management Poo was initiated in It is designated for seected empoyees with good prospects who are nominated by the executive directors, among others. The aim is to deveop and maintain taented empoyees and transfer their experience, both formay and informay. The Taent Management Poo program aowed participants to take part in training focused on deveoping communication and presentation skis, negotiating and managing confict situations and effective time management. Participants coud take part in individua coaching and a team coaboration program. The program concudes with a meeting with company management, for whom the taented individuas present their knowedge and origina ideas. 27 Rozvojové programy Prozákaznický přístup 28 Zaměstnanci Empoyees Odbornost Expertise Deveopment programs Jazykové vzděání Language education Customer friendy approach Firemní mateřská škoka Letiště Praha se rozhodo podpořit své zaměstnance otevřením firemní mateřské škoky v roce 2011 v nedaeké obci Kněževes, s níž douhodobě spoupracuje. Otevřeno je od 7 do 17 hodin, což je vhodné s ohedem na směnný provoz na etišti. Prague Airport Team Spirit V rámci své strategie spoečensky odpovědné firmy pokračovao Letiště Praha, a. s., v úspěšném programu PRAGUE AIRPORT TEAM SPIRIT, který podporuje vonočasové sportovní aktivity zaměstnanců spoečnosti. Letiště Praha, a. s., prostřednictvím programu v roce 2012 podpořio 18 týmů a jednotivců částkou ve výši Kč. Company Pre-Schoo Centre Prague Airport decided to support its empoyees by opening a company nursery schoo in 2011 in nearby Kněževes, a viage with which it has worked on a ongterm basis. It is open from 7 AM to 5 PM, taking into account shift operations at the airport. Prague Airport Team Spirit As part of its sociay responsibe company strategy, Prague Airport continued its successfu PRAGUE AIRPORT TEAM SPIRIT program, which supports eisure time sports activities for company empoyees. In 2012, Prague Airport, used the program to support 18 teams and individuas, donating CZK 200,000.

16 Do programu bya vybrána široká škáa aktivit od účasti na MS v bezmotorovém étání až po fotba. Finanční podpora přispěa třeba k organizaci pravidených setkání majiteů vozů značky Aero nebo posíia nadšení zaměstnanců pro cykistiku. Týmy z řad zaměstnanců se pod havičkou Letiště Praha úspěšně zúčastniy řady regionáních i ceostátních cykistických závodů. 7 Podporujeme neziskový sektor Letiště Praha, vede svých kíčových projektů spoupráce zaměřených na okoní komunity, podporuje vybrané obasti v rámci neziskového sektoru. Čověk v tísni Již tři roky Letiště Praha spoupracuje s organizací Čověk v tísni, a to formou příspěvků ze strany zaměstnanců podpořených zdvojením jejich částky firmou. Kromě toho Letiště Praha pomáhá se šířením informací o činnosti Čověka v tísni např. formou výstav. V roce 2012 se Letiště Praha stao partnerem veké expozice, 29 anniversary of its operations. podpořio ehkoatetické závody pro děti z dětských domovů, Péče EDA organization. Prague Airport provided a contribution 30 kterou v prostorách gaerie Langans uspořádaa organizace Čověk v tísni u příežitosti 20. výročí své činnosti. A wide range of activities was seected for the program, incuding participation in the word championship in motoress fight and footba. The funds contributed, among other things, to organizing reguar meetings of Aero vehices and reinforced enthusiasm of the empoyees for cycing. Empoyee teams successfuy participated in a number of regiona and nationa cycing contests wearing Prague Airport coors. We Support the Non-profit Sector In addition to its key coaborative projects focused on neighboring communities, Prague Airport supports seected nonprofit areas. Peope in Need It has been three years since Prague Airport began coaborating with Peope in Need via empoyee contributions matched by the company. In addition, Prague Airport heps disseminate information on the activity of PIN via exhibitions, among other means. In 2012, Prague Airport became a partner in a arge exhibition organized by PIN in the Langans Gaery to ceebrate the 20 th uměcem Petrem Sísem a utkaný mistry svého oboru ve francouzském Aubussonu. Tento artefakt je věnován památce a odkazu Vácava Hava. Jeho vznik iniciova zakadate organizace Art for Amnesty Bi Shipsey. Jménem Amnesty Internationa jej podpořio pět světových uměců Bono Vox a The Edge ze skupiny U2, Peter Gabrie, Sting a Yoko Ono Lennon. Tapiserie úctyhodných rozměrů 5 x 4,25 metrů bya věnována Nadaci Dagmar a Vácava Havových a je vystavena v tranzitním prostoru. NA KŘÍDLECH POMOCI V roce 2010 jsme zahájii nový program finanční pomoci zaměřený na podporu konkrétních projektů menšího rozsahu s přesahem na ceou Českou repubiku. Význam této akce a její ohas ved k navýšení rozpočtu programu pro rok 2012 na 500 tisíc korun. Křída pomoci tak moha přiétnout k většímu počtu jednotivců i občanských sdružení různého zaměření. Z programu NA KŘÍDLECH POMOCI by financován např. příspěvek na odbornou péči pro děti se zrakovým postižením organizaci Raná péče EDA. Letiště Praha poskyto příspěvek na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kosteci, zakoupio ipady pro děti s postižením, přispěo na nákup mikrochirurgického nástroje pro Uroogickou kiniku Všeobecné fakutní nemocnice Praha, dáe na psychosociání výcvik dětí z náhradní péče či do fondu na hedání a odběr dárců krvetvorných buněk IKEM. Aubusson area was instaed in Termina 2 in eary December The artwork is devoted to the memory and egacy of Vácav Have. It came into being at the behest of Bi Shipsey, the founder of Art for Amnesty, on behaf of Amnesty Internationa, with the support of five goba artists: Bono Vox and The Edge from the rock group U2, Peter Gabrie, Sting and Yoko Ono Lennon. The outsize tapestry, whose dimensions are 5 m x 4.25 m, has been donated to the Dagmar and Vácav Have Foundation VIZE 97 and is exhibited in the transit area. WINGS OF HELP In 2010, we initiated a new program of financia assistance focused on supporting particuar sma-scae projects affecting the entire Czech Repubic. The significance of this event and the interest it roused ed to an increase in the program budget of CZK 500,000 for The wings of hep were thus abe to fy to a greater number of individuas and civic associations with varied focuses. The WINGS OF HELP program funded a contribution to speciaized care for chidren with visua impairments to the Raná for the operations of the Hospic Anežky České v Červeném Kosteci hospice, supported track-and-fied contests for chidren from orphanages, purchased ipads for chidren with disabiities, contributed to the purchase of a microsurgery too for the Uroogy Cinic at the Genera Facuty Hospita in Prague, psychosocia training for chidren from foster care and an IKEM fund which heps find hematopoietic stem ce donors and carries out coections. Art for Amnesty V návaznosti na přejmenování ruzyňského etiště na Letiště Vácava Hava Praha by začátkem prosince 2012 v Termináu 2 odhaen originání vekoformátový gobeín navržený českým Art for Amnesty As part of renaming the Ruzyne airport to Vacav Have Airport Prague, an origina, arge-format tapestry designed by the Czech artist Petr Sis and woven by French masters from the Letiště Praha podpořio Středisko pro ranou péči, poskytující odborné sužby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým postižením. Letiště Praha supported the Eary Care Centre, providing speciaized services, support and aid to famiies raising a visuay impaired chid.

17 Zdravý životní sty se daří propagovat v rámci ehkoatetických závodů pořádaných pro děti z dětských domovů. A heathy ifestye is promoted by track and fied contests organized for chidren from orphanages. Veřejné sbírky Pubic Coections Letiště Praha dáe ve svých prostorách umožňuje veřejné sbírky. Výtěžek ze čtyř kasiček si děí cekem 14 organizací, které byy pečivě vybrány tak, aby reprezentovay široké spektrum potřebných. Seznam organizací, které jsou touto formou podporovány: Pražská organizace vozíčkářů Arcidiecézní charita Praha Dětský domov Praha 9 - Kánovice Dětský domov Unhošť Fond ohrožených dětí Počítač ipad, který je vybaven speciáním interaktivním programem pro vzděávání dětí s postižením, dostaa od Letiště Praha i Sofinka Vondrušková. An ipad equipped with a specia interactive program for educating chidren with disabiities was given to Sofinka Vondrušková, among others. Fond ohrožených dětí Spoečnost pro podporu idí s mentáním postižením Obvodní organizace Praha 6 Domov Zvíkovecká kytička Občanské sdružení Česká spoečnost AIDS pomoc Svaz parapegiků Centrum Parape Nadace Naše dítě Dětský domov Kadno Občanské sdružení Kub přáte dětí dětských domovů FOD Kokánek v Hostivici Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci Prague Airport aows money to be raised at the airport. The proceeds from the four coection boxes go to a tota of 14 organizations carefuy seected to represent a broad spectrum of needy peope. List of organizations supported by the company: Pražská organizace vozíčkářů Arcidiecézní charita Praha Dětský domov Praha 9 - Kánovice Dětský domov Unhošť Spoečnost pro podporu idí s mentáním postižením Obvodní organizace Praha 6 Domov Zvíkovecká kytička Občanské sdružení Česká spoečnost AIDS pomoc Svaz parapegiků Centrum Parape Nadace Naše dítě Dětský domov Kadno Občanské sdružení Kub přáte dětí dětských domovů FOD Kokánek v Hostivici Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

18 Chceme být kvaitním partnerem We Strive to Be a Quaity Partner 33 8 Daší kroky Letiště Praha je v rámci Českého aerohodingu nositeem strategie v obasti spoečenské odpovědnosti, zejména ve vztahu k okoním municipaitám. Bude i nadáe rozvíjet programy finanční podpory smysupných projektů i přicházet s novinkami, které mohou přispět k trvae udržitenému rozvoji spoečnosti. V roce 2013 se Letiště Praha s ohedem na probíhající generání opravu havní dráhy zaměří také na podporu a komunikaci s občany, kterých se dotkne zvýšený provoz na vedejší dráze. Next Steps Prague Airport, as part of Český Aerohoding, has a socia responsibiity strategy, particuary with regard to nearby municipaities. It wi continue to deveop financia assistance programs aimed at meaningfu projects and present new ideas which might contribute to the company s sustainabe deveopment. With genera repair of the main runway underway, Prague Airport wi focus on supporting communication in 2013 with citizens affected by increased operations on the auxiiary runway.

19 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha / Communication Prague Airport K Letišti 6/ Praha 6 e-mai: Vytištěno na recykovaném papíru. Printed on recyced paper.

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information Ocenění a certifikáty Awards and Certifications

Více

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information Ocenění a certifikáty Awards and Certifications

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information 01 Vedení spoečnosti Company Management 04 O etišti Praha/Ruzyně About Prague Airport/Ruzyně

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva o činnosti metano v Ústeckém kraji A) popis situace v regionu (vývoj intoxikace, počet úmrtí, počet intoxikovaných): V Ústeckém kraji bo šetřeno někoik podezření na intoxikaci metakohoem,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26 Michaela Valentová Institute for Environmental Policy, p.b.c. 120 00 Praha 2 Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz Programmes supporting Pedestrians and Walkability in the Czech Republic Governmental level

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více