VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

3 OBSAH TABLE OF CONTENT

4 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2 Předmět podnikání... 8 I.3 Profi l společnosti... 9 I.4 Orgány společnosti...10 I.5 Organizační struktura...12 I.6 Systém řízení jakosti...14 I.7 Systém environmentálního managementu...15 II. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 II.1 Aktivity společnosti...18 II.2 Vybrané realizované projekty...19 II.3 Hlavní cíle podnikatelského plánu pro rok II.4 Plnění cílů podnikatelského plánu...27 III. EKONOMICKÁ ČÁST III.1 Rozvaha v plném rozsahu...30 III.2 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu...38 III.3 Příloha k účetní závěrce...42 III.4 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...53 III.5 Zpráva auditora...54 I. BASIC DATA I.1 Identifi cation data... 8 I.2 Business Subject... 8 I.3 Company Profi le... 9 I.4 Company Bodies...10 I.5 Organizational Scheme...12 I.6 Quality Management System...14 I.7 Environmental Management System...15 II. REPORT ON ACTIVITIES IN 2008 II.1 Company Activities...18 II.2 Selected Realized Projects...19 II.3 Main Objectives of the Business Plan for II.4 Fulfi lment of Business Plan Objectives...27 III. ECONOMIC SECTION III.1 Balance Sheet in its Full Format...30 III.2 Profi t and Loss Statement in its Full Format...38 III.3 Financial Statement Annex...42 III.4 Report on Relationships between Related Parties...53 III.5 Auditor s Report...54

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA

6 8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA 9 I.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I.1 IDENTIFICATION DATA I.3 PROFIL SPOLEČNOSTI I.3 COMPANY PROFILE Obchodní firma: TENZA, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Svatopetrská 35/7, Brno IČ: DIČ: CZ Zápis u: KS v Brně, odd. B, vložka 3023 Den zápisu: 31. červenec 1999 Představenstvo Dozorčí rada: Základní kapitál: Hlavní provozovna Dr. Ing. Dalibor Král, předseda Ing. Karel Sázavský, místopředseda Ing. Josef Zejda, CSc., člen Ing. František Paulík, předseda Ing. Martin Raus, člen Ing. Michal Hrubý, člen Kč Adresa: Svatopetrská 35/7, Brno Telefon: Fax: www stránky: Vedlejší provozovna pobočka Praha Adresa: Žirovnická 3124/1, Praha 10 Telefon: Fax: Vedlejší provozovna Závod slévárna Adamov Adresa: Mírová 2, Adamov Telefon: Fax: www stránky: I.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ HLAVNÍMI PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI JSOU: Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Montáže technologických zařízení Inženýrská činnost v investiční výstavbě Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technický věd nebo společenských věd Slévárenství (tlakové lití zinku) Další předměty podnikání jsou obsaženy ve výpisu z obchodního rejstříku. Company name: TENZA, a.s. Legal Form: Joint-stock Company Registered Offi ce: Svatopetrská 35/7, Brno Business ID: Tax ID CZ Registered at: Reg. Court in Brno, Part B, Insert 3023 Date of Registration: July 31 st, 1999 Board of Directors: Dr. Ing. Dalibor Král, Chairman Ing. Karel Sázavský, Vice-chairman Ing. Josef Zejda, CSc., Member Ing. František Paulík, Chairman Supervisory Council: Ing. Martin Raus, Member Ing. Michal Hrubý, Member Capital Subscribed: 30,000,000 CZK Headquarters Address: Svatopetrská 35/7, Brno Phone: Fax: URL: Branch Plant Prague Branch Office Address: Žirovnická 3124/1, Praha 10 Phone: Fax: Branch Plant Foundry Adamov Address: Mírová 2, Adamov Phone: Fax: URL: I.2 BUSINESS SUBJECT THE MAIN SUBJECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF THE COMPANY ARE: Construction designing Execution of constructions, their adjustments and removal Assembly of technological equipment Engineering activities within investment constructions Technical advisory in building industry, architecture, machine engineering, metallurgy, power engineering and chemistry Research and development within natural and technical sciences or social sciences Foundry industry (zinc die casting) Further business subjects are included in an excerpt from the Companies Register. Firma TENZA byla založena v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným. V následujících letech zaznamenala dynamický rozvoj a stala se jedním z předních dodavatelů investičních celků v oblasti energetiky a tepelné techniky. Firma TENZA byla v roce 1999 transformována na akciovou společnost a v roce 2000 získala certifi kát kvality ISO V roce 2004 byla také úspěšně certifi kována ve shodě s požadavky ČSN EN ISO pro systém environmentálního managementu (EMS). Na jaře roku 2005 byla společnost recertifi kována v souladu s oběma normami a certifi - kace byly rozšířeny na všechny hlavní činnosti společnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. TENZA zajišťuje kompletní realizaci staveb v oblasti energetiky, vodního hospodářství a bytové výstavby. TENZA se zabývá také technologiemi pro využití obnovitelných zdrojů energie. Samozřejmostí je komplexní řešení projektů od studie proveditelnosti, přes následné zpracování projektové dokumentace, až po vlastní realizaci. TENZA disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci rozsáhlých investičních akcí. Obchodní činnost společnosti je založena na dodávkách vyspělých technologií od předních zahraničních výrobců i z vlastní produkce. Hlavním partnerem v této oblasti je dánská fi rma LOGSTOR, vyrábějící předizolované potrubní systémy. TENZA rovněž dodává kompaktní předávací stanice vlastní výroby. V rámci developerských projektů provádí TENZA, a.s. výstavbu bytových domů. TENZA, a.s. MÁ MAJETKOVOU ÚČAST VE SPOLEČNOSTECH: TENZA Slovakia, spol. s r.o. se sídlem v Nitře, Slovenská republika TENZA Real, s.r.o. se sídlem v Brně, Česká republika T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Česká republika ZATEP s. r.o. se sídlem v Oslavanech, Česká republika MOBIKO Plus, a.s. se sídlem ve Valšském Meziřící, Česká republika Winsol, s.r.o. se sídlem v Brně, Česká republika ET-mont group, s.r.o. se sídlem v Ostravě, Česká republika SOLARTECH s.r.o. se sídlem v Brně, Česká republika TENZA Slovakia je obchodní a inženýrskou společností aktivní zejména v oblasti dodávek technologií pro systémy centralizovaného zásobování teplem. Předmětem podnikání společnosti TENZA Real je realizace developerských projektů výstavby bytových domů. Společnost T-PROJECT GROUP (původně TEPLOTECH) se věnuje realizaci specializovaných zakázek v oblasti energetiky. ZATEP provozuje systém zásobování teplem. MOBIKO Plus je stavební fi rma, Winsol dodává mobilní ledové plochy. ET-mont group se zabývá zejména výrobou a montáží zařízení pro tepelnou energetiku. Společnost SOLARTECH byla založena za účelem aktivit v oblasti využití solární technologie. The company TENZA was established in 1993 as a private limited company. It experienced dynamic development in the following years and became one of the leading suppliers of investment units in the fi eld of power engineering and heat equipment. TENZA was transformed into a joint stock company in 1999 and obtained a ISO 9001 quality certifi cate in It was also successfully certifi ed in accordance with the requirements of ČSN EN ISO for environmental management (EMS) in In spring 2005, the company was recertifi ed in accordance with both standards; the new certifi cates cover all major activities of the company which are registered in the Commercial Register. TENZA provides complete realization of buildings in the fi eld of power engineering, water management and housing construction. TENZA also applies technologies for use of renewable power sources. Complex solution of projects starting with a feasibility study, including subsequent elaboration of implementing documentation and realization, is commonplace. TENZA, a.s. has suffi cient capacity for realization of extensive investment projects. The business activity of the company is based on deliveries of advanced technologies both from leading foreign producers and its own production. The company s main partner in this fi eld is the Dutch company LOGSTOR, which produces insulated pipeline systems. TENZA also provides compact transfer stations of its own production. Within development programmes, TENZA, a.s. performs construction of apartment houses. TENZA, a.s. HAS AN OWNERSHIP INTEREST IN THE FOLLOWING COMPANIES: TENZA Slovakia spol. s r.o., registered offi ce in Nitra, Slovakia TENZA Real, s.r.o., registered offi ce in Brno, Czech Republic T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., registered offi ce in Brno, Czech Republic ZATEP s.r.o., registered offi ce in Oslavany, Czech Republic MOBIKO Plus a.s., registered offi ce in Valašské Meziříčí, Czech Republic Winsol, s.r.o., registered offi ce in Brno, Czech Republic ET-mont group, s.r.o., registered offi ce in Ostrava, Czech Republic SOLARTECH s.r.o., registered offi ce in Brno, Czech Republic TENZA Slovakia is a trade and engineering company active in particular in deliveries of technologies for centralized heat supply systems. The business subject of the company TENZA Real is implementation of development projects involving the construction of apartment buildings. T-PROJECT GROUP (formerly TEPLOTECH) pursues realization of specialised projects in the fi eld power industry. ZATEP perates systems for heat supply. MOBIKO Plus is a building company; Winsol provides mobile ice rinks. The ET-mont group focuses particularly on production and assembly of heat power equipment. SOLARTECH was established to be active in the area of usage of solar energy.

7 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA 11 I.4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI I.4 COMPANY BODIES Nejvyšším orgánem společnosti TENZA je valná hromada, která volí členy představenstva a členy dozorčí rady. Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jménem společnosti jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. The general meeting is the supreme body of TENZA; it appoints members of the board of directors and the board of supervisors. The board of directors, composed of three members, is the authorized representative of the company; the board elects the chairman and the vice-chairman from among its members. The chairman or the vice-chairman of the board act independently in the name of the company. Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada, která ze svého středu volí předsedu: The board of supervisors, composed of three members, is the supervisory body of the company; the board elects the chairman from among its members: PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Dr. Ing. Dalibor Král narozen 1955 year of birth: 1955 ve funkci od roku 1999 has held this position since 1999 PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY CHAIRMAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS Ing. František Paulík narozen 1962 year of birth: 1962 MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. Karel Sázavský narozen 1965 year of birth: 1965 ve funkci od roku 1999 has held this position since 1999 ČLEN DOZORČÍ RADY MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS Ing. Michal Hrubý narozen 1970 year of birth: 1970 ČLEN PŘEDSTAVENSTVA MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. Josef Zejda, CSc. narozen 1952 year of birth: 1952 ve funkci od roku 2000 has held this position since 2000 ČLEN DOZORČÍ RADY MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS Ing. Martin Raus narozen 1964 year of birth: 1964

8 12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA 13 I.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA I.5 ORGANIZATIONAL SCHEME EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSEK ECONOMY AND ADMINISTRATION ÚČETNICTVÍ ACCOUNTING PRÁVNÍ SLUŽBY LEGAL SERVICES SPRÁVA IT IT ADMINISTRATION Ing. Jan Mucha EKONOMICKÝ ŘEDITEL EKONOMIC DIRECTOR PERSONALISTIKA HUMAN RESOURCES ŘÍZENÍ JAKOSTI QUALITY MANAGEMENT OBCHODNÍ ÚSEK BUSINESS SECTION OBCHOD A MARKETING SALES AND MARKETING REALITY PROPERTY Ing. Michal Hrubý OBCHODNÍ ŘEDITEL BUSINESS DIRECTOR NÁKUP A LOGISTIKA PURCHASE AND LOGISTICS PUBLIC RELATIONS PUBLIC RELATIONS VEDENÍ SPOLEČNOSTI COMPANY MANAGEMENT TECHNICKÝ ÚSEK TECHNICAL SECTION REALIZACE PROJEKTŮ PROJECT REALISATION VÝZKUM A VÝVOJ RESEARCH AND DEVELOPMENT PROVOZ TEPELNÝCH SOUSTAV HEAT DISTRIBUTION SYSTEMS Ing. Karel Sázavský GENERÁLNÍ ŘEDITEL MANAGING DIRECTOR Ing. František Paulík TECHNICKÝ ŘEDITEL TECHNICAL DIRECTOR PROJEKCE DESIGN PŘEDÁVACÍ STANICE HEAT EXCHANGER STATIONS MONTÁŽE ASSEMBLY POBOČKA PRAHA PRAGUE BRANCH OFFICE Ing. Igor Dvořák ŘEDITEL POBOČKY BRANCH DIRECTOR OBCHOD A MARKETING SALES AND MARKETING REALIZACE PROJEKTŮ PROJECT REALISATION ZÁVOD SLÉVÁRNA ADAMOV FOUNDRY ADAMOV Ing. Michal Sázavský ŘEDITEL ZÁVODU PLANT DIRECTOR TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY TECHNICAL PREPARATION OF PRODUCTION VÝROBA PRODUCTION

9 14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC DATA 15 I.6 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI Společnost TENZA, a.s. má od roku 2000 zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO V roce 2003 byla úspěšně provedena recertifi kace systému již podle novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2001, v následujících letech pak rozšíření certifi kace pro další činnosti. CERTIFIKÁT JE V SOUČASNÉ DOBĚ PLATNÝ PRO: projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla, provádění venkovních kanalizací, zajištění provádění pozemních a vodohospodářských staveb, provádění ocelových konstrukcí, tlakové lití ve slévárně Adamov, svařování (v souladu s požadavky ČSN EN ISO ) v rozsahu uvedeném v příloze certifi kátu. I.6 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM The TENZA, a.s. company has had a Quality Management System implemented since 2000 according to ČSN EN ISO Recertifi - cation was successfully performed in 2003; in following years, the certifi cation was expanded to include further activities. CURRENTLY, THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE APPLIES TO: designing, delivery and assembly of technologies for production and heat distribution execution of outdoor sewerage systems provision of execution of subterranean and water-service constructions die casting in the Adamov foundry implementation of steel structures The certifi cation also includes welding (according to amended standard ČSN EN ISO ) whithin the range stated in the supplement of certfi cate. I.7 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU EMS V roce 2004 byl ve společnosti TENZA, a.s. zaveden a certifi kován systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO V roce 2006 byla úspěšně provedena recertifi kace EMS podle novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2005. CERTIFIKÁT JE V SOUČASNÉ DOBĚ PLATNÝ PRO: projektování, dodávání a montáže technologií pro výrobu a rozvod tepla, provádění venkovních kanalizací, zajištění provádění pozemních a vodohospodářských staveb, provádění ocelových konstrukcí, tlakové lití ve slévárně Adamov. I.7 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM EMS The Environmental Management System (EMS) according to ČSN EN ISO was implemented and certifi cated in the company in In 2006, recertifi cation according to amended standard ČSN EN ISO 14001:2005 was successfully realized. AT PRESENT, THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE APPLIES TO THE FOLLOWING ACTIVITIES: designing, delivery and assembly of technologies for production and heat distribution execution of outdoor sewerage systems provision of execution of subterranean and water-service constructions implementation of steel structures die casting in the Adamov foundry Číslo certifi kátu: SMJ-1808/2006 Certifi cate No.: SMJ-1808/2006 Číslo certifi kátu: EMS-288/2007 Certifi cate No.: EMS-288/2007

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 REPORT ON ACTIVITIES IN 2008

11 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES 19 II.1 AKTIVITY SPOLEČNOSTI PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST, ČINNOST TECHNICKÝCH PORADCŮ, VÝZKUM A VÝVOJ TENZA zajišťuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace i inženýrskou činnost spojenou s výkonem funkce generálního projektanta. V projekčních kancelářích společnosti vznikla řada významných projektů, zejména v oblasti tepelné energetiky. Společnost zpracovává studie proveditelnosti, energetické audity a koncepce, zajišťuje konzultační a poradenskou činnost. V rámci výzkumné a vývojové činnosti byla navržena a experimentálně ověřena speciální suchá metoda odsíření tepelných zdrojů, probíhal vývoj kotlů na spalování biomasy a byla vyvinuta technologie hygienizace kalu pasterizací pro komunální čistírny odpadních vod. PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ Společnost se zabývá inženýrsko-dodavatelskou činností především v oblasti výstavby a rekonstrukcí systémů zásobování energií, ekologických staveb, inženýrských sítí a dodávek technologií pro procesní průmysl. Dodávky zahrnují zejména: Kotelny na tuhá, plynná a kapalná paliva s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny Kotelny na alternativní paliva (sláma, štěpka apod.) s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny Výměníkové stanice a kompaktní předávací stanice Teplovody, horkovody, parovody, vodovody, kanalizace a další inženýrské sítě Čistírny odpadních vod a jejich příslušenství Systémy využití odpadního tepla Bytové domy a objekty občanské vybavenosti Mobilní ledové plochy OBCHODNÍ ČINNOST TENZA dodává předizolované potrubní systémy dánského výrobce LOGSTOR a předávací stanice vlastní výroby. TLAKOVÉ LITÍ VE SLÉVÁRNĚ ADAMOV Ve slévárně zinkových slitin v Adamově vyrábí TENZA odlitky do hmotnosti 0,9 kg technologií tlakového lití. II.1 COMPANY ACTIVITIES CONSTRUCTIONAL DESIGN, ENGINEERING ACTIVITIES, ACTIVITIES OF TECHNICAL ADVISORS, RESEARCH AND DEVELOPMENT TENZA arranges all levels of design documentation and engineering activities related to the conduct of the position of General Designer. The company s design offi ces have produced a range of major projects, especially in the fi eld of heat and power engineering. The company produces feasibility studies, power audits and concepts and arranges consultancy and advisory services. Within the scope of its research and development activities, the company has designed and tested a special dry method of the desulphurisation of heat generation plants and developed biomass burning boilers and the technology of the hygienisation of sludge by pasteurization for municipal waste water treatment plants. EXECUTION OF CONSTRUCTIONS, THEIR ADJUSTMENTS AND REMOVAL, ENGINEERING ACTIVITIES IN INVESTMENT CONSTRUCTIONS The company focuses on engineering-supply activities, in particular in the fi eld of construction and reconstruction of systems for heat supplies, ecological constructions, engineering networks and deliveries for the processing industry. Construction of fl ats and civic amenities is another rapidly developing sphere. Deliveries include in particular: Boiler houses for solid, gaseous and liquid fuels with heat and power generation Boiler houses for alternative fuels (straw, chips, etc.) with heat and power generation Junction exchange stations and compact transfer stations Warm-water conduits, hot-water conduits, steam piping, water pipes, sewerage systems and other engineering networks Sewerage plants and their accessories Systems of waste heat utilization Apartment buildings and buildings for civic amenities Mobile ice rinks BUSINESS ACTIVITY TENZA supplies pre-insulated piping systems of the Dutch producer LOGSTOR and transfer stations of its own production. DIE CASTING IN THE ADAMOV FOUNDRY TENZA produces casts of up to 0.9 kg with the use of die casting technology in a zinc alloys foundry in Adamov. II.2 VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY PROVÁDĚNÍ STAVEB POSÍLENÍ ZDROJOVÉ ČÁSTI SPOLEČNOSTI CTZ S.R.O. UHERSKÉ HRADIŠTĚ vypracování realizační projektové dokumentace dodávka parního roštového kotle s parním výkonem 12 t/h dodávka základního ohříváku dodávka kompletní trafostanice pro vyvedení elektrického výkonu dodávka oběhových a napájecích čerpadel dodávka centrálního řídícího systému kotelny včetně lokálních subsystémů řízení stávajících kotlů, turbogenerátoru, výměníkové stanice dodávka pneumatického odpopílkování kotlů a dopravních cest likvidace škváry provedení montáže, individuálních, komplexních zkoušek a uvedení zařízení do provozu provedení garančních testů provozu zařízení VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POTRUBÍ TURBOGENERÁTORU TG 5 ENERGETIKA KOPŘIVNICE vypracování realizační projektové dokumentace dodávka a montáž parovodu DN 200 pro TG 5 dodávka a montáž potrubí od spouštěcího ventilu turbíny na vstupní hrdlo turbíny dodávka a montáž potrubí chladící vody dodávka a montáž izolací potrubí provedení individuálních zkoušek dodaného zařízení včetně profuků potrubí OBNOVA, MODERNIZACE A ZPROVOZNĚNÍ TURBOGENERÁTORU TG 1 V TEPLÁRNĚ PRAHA MICHLE vypracování realizační projektové dokumentace dodávka a montáž potrubí vysokotlaké páry 3,8 MPa 445 C dodávka a montáž redukční stanice vysokotlaké páry dodávka a montáž potrubí středotlaké páry s rozdělovačem dodávka a montáž potrubí vstřikovací vody provedení individuálních zkoušek, komplexní zkoušky dodaného zařízení ODSÍŘENÍ V PLZEŇSKÉ ENERGETICE zahájení výstavby odsiřovací jednotky s technologií mokré vápencové vypírky pro kotle K1, K3, K4, o celkovém jmenovitém výkonu 330 MW t II.2 SELECTED REALIZED PROJECTS CONSTRUCTIONS THE EXPANSION OF THE HEAT GENERATION SYSTEM IN CTZ s.r.o. UHERSKÉ HRADIŠTĚ Realization design documentation Supply of a steam grate boiler with a steam output of 12 t/hour Supply of a basic heater Supply of a full transformer station for the distribution of power output Supply of circulating pumps and feed pumps Supply of a central control system of the boiler room, including local control sub-systems of the existing boilers, turbogenerator and calorifi er room Supply of a pneumatic ash-removal system for the boilers and conveyor lines for cinder disposal Assembly, individual and comprehensive tests and launch of the facility Guarantee tests of the operation of the facility INTERNAL AND EXTERNAL PIPELINES OF THE TG 5 TURBO GENERATOR ENERGETIKA KOPŘIVNICE Realization design documentation Supply and assembly of a DN 200 steam pipeline for the TG 5 Supply and assembly of pipelines from the turbine stop valve to the turbine intake section Supply and assembly of a cooling water pipeline Supply and installation of pipeline insulation Individual tests of the supplied system, including pipeline blowing tests THE RENOVATION, UPGRADE AND LAUNCHING OF THE TG 1 TURBO GENERATOR IN THE HEAT PLANT IN PRAGUE MICHLE Realization design documentation Supply and assembly of a high-pressure steam pipeline 3.8 MPa 445 C Supply and assembly of a high-pressure steam reduction station Supply and assembly of a medium-pressure steam pipeline with a distributor Supply and assembly of an injected water pipeline Individual tests and comprehensive tests of the supplied system DESULPHURIZATION FACILITY IN PLZEŇSKÁ ENERGETIKA Initiation of the construction of a desulphurization facility with wet limestone wash-out technology for the K1, K3 and K4 boilers with the total nominal output of 330 MW t

12 20 ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES 21 POSÍLENÍ ZDROJOVÉ ČÁSTI SPOLEČNOSTI CTZ S.R.O. UHERSKÉ HRADIŠTĚ THE EXPANSION OF THE HEAT GENERATION SYSTEM IN CTZ S.R.O. UHERSKÉ HRADIŠTĚ TEPLÁRNA JIH, TŘEBÍČ INSTALACE KOTLE 5 MW NA SPALOVÁNÍ BIOMASY A VÝSTAVBA TEPELNÝCH ROZVODŮ V LOKALITĚ HORKA DOMKY instalace kotle na spalování slámy o výkonu 5 MW provedení kompletní stavební části vč. vybudování palivového hospodářství realizace teplovodního hospodářství, část MaR a elektro dodávka a montáž tepelných rozvodů systémem předizolovaného potrubí VÝSTAVBA TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, CTZONE BRNO 2. ETAPA výstavba tepelného hospodářství v nově budovaném obchodně-průmyslového areálu v centru města pokládka teplovodních rozvodů instalace teplovodního vytápění včetně předávacích stanic v celkovém počtu 15 ks vybudování vzduchotechniky, klimatizace a MaR průmyslových hal HEAT GENERATION PLANT JIH IN TŘEBÍČ THE INSTALLATION OF A BIOMASS BURNING 5 MW BOILER AND THE CONSTRUCTION OF A HEAT DISTRIBUTION SYSTEM IN THE LOCALITY OF HORKA DOMKY Installation of a straw-burning 5 MW boiler Full construction works including a fuel management system Hot water management system Measurement and Regulation system and wiring Supply and assembly of a heat distribution system in the form of pre-insulated pipelines THE CONSTRUCTION OF A HEAT MANAGEMENT SYSTEM; CTZONE BRNO 2 ND STAGE Construction of a heat management system on newly-built business and industrial premises in the city centre Laying of a hot water infrastructure Installation of a hot water system, including a total of 15 transfer stations Installation of ventilation, air-conditioning and Measurement and Regulation systems in industrial halls GENERÁLNÍ OPRAVA KOTLE K3 TEPLÁRNA OTROKOVICE, I. ETAPA vypracování realizační projektové dokumentace rekonstrukce kotle dodávka, montáž a uvedení do provozu rekonstruovaného I. tahu jednobubnového vodotrubného kotle s přirozenou cirkulací, granulačními práškovými hořáky s parním výkonem 125 t/h v rozsahu: parní buben, tlakový systém kotle, systém ohříváků a přehříváků páry práškové a olejové hořáky individuální a komplexní zkoušky, ověření garantovaných parametrů garančními testy KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE I. ETAPA dodávka a montáž potrubí páry, napájecí vody, kondenzátu, oleje provedení nedestruktivních zkoušek svarů a tlakových zkoušek potrubí montáž, regulace a nastavení podpěr a závěsů potrubních větví COMPLETE OVERHAUL OF THE K3 BOILER IN TEPLÁRNA OTROKOVICE, 1 ST STAGE Realization design documentation for boiler renovation Supply, assembly and launch of renovated draught fl ue I of a single drum water-tube boiler with natural circulation and dry bottom powder-burning heaters with a steam output of 125 t/hours in the following extent: steam drum, pressure system of the boiler and system of steam heaters and superheaters Powder and oil burning heaters Individual and comprehensive tests; the verifi cation of guaranteed parameters by guarantee tests COMPLETE RENOVATION OF THE TUŠIMICE POWER PLANT 1 ST STAGE Supply and assembly of steam, input water, condensate and oil pipelines Non-destructive tests of welds and pipeline pressure tests Assembly, regulation and adjusting of supports and suspensions of pipeline branches TEPLÁRNA JIH, TŘEBÍČ INSTALACE KOTLE 5 MW NA SPALOVÁNÍ BIOMASY A VÝSTAVBA TEPELNÝCH ROZVODŮ V LOKALITĚ HORKA DOMKY JIH HEAT GENERATION PLANT IN TŘEBÍČ THE INSTALLATION OF A BIOMASS BURNING 5 MW BOILER AND THE CONSTRUCTION OF A HEAT DISTRIBUTION SYSTEM IN THE LOCALITY OF HORKA DOMKY

13 22 ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES 23 KOTELNA NA BIOMASU ANENSKÁ, NOVÝ JIČÍN realizační projektová dokumentace stavební úpravy bývalých garáží a chemické úpravny vody dodávka a montáž kotle na biomasu KOLBACH, typ K8 o výkonu 1,5 MW dodávka palivových a popelových cest (pásový dopravník paliva, šnekové dopravníky popele, 2 kontejnery popelovin dodávka kouřových cest (multicyklón, elektrofi ltr, spalinový a recirkulační ventilátor, 60 m nerezový komín v příhradové konstrukci) připojení kotle na rozvod stávající plynové kotelny instalace elektro a MaR s dispečerským pracovištěm a přenosem na kotelnu Tonak komplexní vyzkoušení, měření emisí BIOMASS BURNING BOILER HOUSE AT ANENSKÁ STREET IN NOVÝ JIČÍN Realization design documentation Constructional modifi cations of the former garages and chemical water treatment plant Supply and assembly of the KOLBACH biomass burning 1.5 MW boiler Supply of fuel and ash conveyor lines (fuel belt conveyor, spiral conveyors for ash and 2 containers for ash) Supply of a draught fl ue system (multi-cyclone, electric fi lter, fl ue gas and recirculation fans and a 60 m-long stainless steel fl ue in a frame structure) Connection of a boiler to the distribution system of the existing gas burning boiler room Installation of wiring and Measurement and Regulation system with a control room and connection to the Tonak boiler room Comprehensive tests and emission measurement KOTELNA NA BIOMASU ANENSKÁ, NOVÝ JIČÍN BIOMASS BURNING BOILER HOUSE AT ANENSKÁ STREET IN NOVÝ JIČÍN REKONSTRUKCE TEPELNÉHO ZDROJE KAMENNÝ VRCH, BRNO instalace tří nových plynových kotlů Ferroli Prextherm T3G o celkovém výkonu 13,2 MW instalace kogenerační jednotky Tedom 0,887 MW t montáž propojovacího potrubí stavba nového komínu o celkové výšce 43 m SPRÁVCE STAVBY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO zastupování objednatele při realizaci rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a.s. zajištění každodenního dozorování stavby a celkové koordinace postupu díla provádění kontroly souladu realizovaného díla s uzavřenou smlouvou, stavebním povolením, normami a zákonnými požadavky vypracování odborných posudků, zajištění marketingové propagace projektu THE RENOVATION OF THE HEAT SOURCE AT KAMENNÝ VRCH IN BRNO Installation of three new Ferroli Prextherm T3G gas boilers with the total output of 13.2 MW Installation of the Tedom MW t heat and power generation facility Assembly of connection piping system Construction of a new chimney with a total height of 43 m CONSTRUCTION WORK SUPERVISOR FOR ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Representation of the client during the renovation of the incinerating facility of SAKO Brno, a.s. Daily supervision of the construction and overall coordination of the progress of the work Inspections of the compliance of the work with the concluded contract, building permit, standards and legal requirements Expert statements and marketing promotion of the project VÝSTAVBA TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, CTZONE BRNO 2. ETAPA THE CONSTRUCTION OF A HEAT MANAGEMENT SYSTEM; CTZONE BRNO 2 ND STAGE

14 24 ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES 25 REKONSTRUKCE TEPELNÉHO ZDROJE KAMENNÝ VRCH, BRNO RENOVATION OF THE HEAT SOURCE AT KAMENNÝ VRCH IN BRNO PROJEKCE Demoliční výměr SAKO Brno (DSŘ) Meopta JIH Teplo Přerov, a.s. (RDS) ČOV Dobříš MOTeC spol. s.r.o. (ZDS) Rekonstrukce zdroje Kamenný Vrch, Brno Teplárny Brno, a.s. (RDS) Rekonstrukce centrální VS TOT Teplárna Otrokovice, a.s. (RDS) Rekonstrukce vodovodu v Dolnokralovické ul., Vlašim (DSŘ, ZDS) Rekonstrukce kláštera Vojenské nemocnice Brno (DSŘ, ZDS) Nová Karolina horkovodní propoj Dalkia ČR (DÚŘ, DSŘ) Teplovod pro bioplynovou stanici Lípa u Havl. Brodu (RDS) Nová Karolina CVS, rozvody tepla a chladu (RDS) Kotelna Mariánské Lázně Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. (studie proveditelnosti) DÚŘ Dokumentace pro územní řízení DSŘ Dokumentace pro stavební řízení RDS Realizační dokumentace stavby ZDS Zadávací dokumentace stavby DESIGNS Demolishing project in SAKO Brno (DBP) Meopta JIH Teplo Přerov, a.s. (RDC) ČOV Dobříš MOTeC spol. s.r.o. (TD) Renovation of the heat source at Kamenný Vrch, Brno Teplárny Brno, a.s. (RDC) Renovation of the TOT central calorifi er room Teplárna Otrokovice, a.s. (RDC) Renovation of the water pipeline at Dolnokralovická Street in Vlašim (DBP, TD) Renovation of the monastery building of Vojenská nemocnice Brno (DBP, TD) Nová Karolina hot-water connection Dalkia ČR (DPP) Hot water pipeline for bio-gas station Lípa u Havl. Brodu (RDC) Nová Karolina CVS, heat and cooling medium distribution systems (RDC) Boiler room in Mariánské Lázně Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. (feasibility study) DPP Documentation for planning procedure DBP Documentation for building procedure RDC Realization design of the construction TD Tender documentation LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD RADSLAVICE A ČOV výstavba kanalizačních řadů DN 300 DN 600 mm o celkové délce 3,3 km propojení se stávající kanalizací pomocí 6 odlehčovacích komor zřízení 125 domovních přípojek DN 150 DN 200 mm výstavba a technologie ČOV pro EO NÁMĚŠŤ NA HANÉ KANALIZACE, II.ETAPA výstavba jednotné kanalizační sítě v návaznosti na již realizované etapy výstavby v rámci II.etapy výstavby provedeno 9 km kanalizačních stok v dimenzích od DN 300 až po DN 600 mm a 1,7 km kanalizačních odboček v dimenzích od DN 150 až po DN 200 mm OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE výroba a dodávka 400 ks objektových předávacích stanic pro projekty v rámci celé České republiky VÝROBA ZINKOVÝCH ODLITKŮ V ZÁVODĚ TENZA SLÉVÁRNA ADAMOV výroba odlitků ze zinkových slitin technologií tlakového lití v roce 2008 realizováno množství dodávek pro významné společnosti z oblasti automobilového, strojního, elektrotechnického, textilního a zbrojního průmyslu (Brano Group, Brisk, FACEA aj.) WASTE WATER DISPOSAL SYSTEM IN RADSLAVICE AND WASTE WATER PURIFICATION PLANT Construction of DN 300 DN 600 mm sewer systems with the total length of 3.3 km Connection to the existing sewer system via 6 overfl ow chambers 125 DN 150 DN 200 mm house connection lines Construction and technology of a waste water purifi cation plant for 1380 EO NÁMĚŠŤ NA HANÉ SEWAGE SYSTEM, 2 ND STAGE Construction of a unifi ed sewage system following the completed stage of the construction The 2 nd Stage included 9 km of DN 300 DN 600 mm sewers and 1.7 DN 150 DN 200 mm of sewer branches COMPACT HEAT TRANSFER STATIONS SEPARATE BUILDINGS Production and supply of 400 transfer stations for various projects throughout the Czech Republic THE PRODUCTION OF ZINC CAST PIECES IN TENZA S SLÉVÁRNA ADAMOV PLANT Production of zinc-alloy cast pieces using pressure die casting technology Numerous projects for major companies in the automotive, engineering, power engineering, textile and armaments industries were carried out in 2008 (Brano Group, Brisk, FACEA and others) LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD RADSLAVICE A ČOV WASTE WATER DISPOSAL SYSTEM IN RADSLAVICE AND WASTE WATER PURIFICATION PLANT

15 26 ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES ZPRÁVA O ČINNOSTI COMPANY ACTIVITIES 27 II.3 HLAVNÍ CÍLE PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PRO ROK 2008 Společnost si pro rok 2008 vytkla za cíl udržet svoji pozici na trhu, rozšířit portfolio a komplexnost nabízených služeb a zachovat rostoucí trend objemu řešených zakázek při zachování ziskovosti. Dalšími cíli bylo dokončení vnitřní restrukturalizace a rozšíření společnosti o specializovaná pracoviště související s orientací na dodávky velkých energetických celků a dosažení ekonomických parametrů zajišťujících budoucí stabilitu a rozvojový potenciál. Pro splnění uvedených cílů bylo nezbytné modifikovat řídící a rozhodovací procesy, proto bylo rozhodnuto přistoupit k implementaci nového informačního systému. Jako dlouhodobý úkol si společnost vytyčila také vytváření podmínek pro paralelní rozvoj aktivit v oblasti ekologických staveb, a to především energetických jednotek s využitím obnovitelných zdrojů, jednotek odsíření, čistíren odpadních vod, kanalizačních systémů a dalších. II.3 MAIN OBJECTIVES OF THE BUSINESS PLAN FOR 2008 The company s targets for 2008 were to preserve its position on the market, expand its portfolio and comprehensiveness of services and continue in the trend of a growing volume of contracts while maintaining profi tability. Other targets included internal restructuring and the expansion of the company with specialized departments focusing on the supplies of large power projects and achieving economic parameters ensuring future stability and the potential for development. The fulfi lment of the targets required modifi cation of the control and management processes; as a result, the management decided to implement a new information system. The company s long-term target is to create conditions for the parallel development of activities in the fi eld of environmental constructions, especially power systems using renewable sources of energy, desulphurisation systems, waste water treatment plants, sewage systems, etc. II.4 PLNĚNÍ CÍLŮ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU TENZA, a.s. získala nové významné zakázky na dodávky technologií pro centrální zásobování teplem a rozšířila svoje aktivity týkající se ekologických staveb včetně několika projektů s výrobou tepelné a elektrické energie z biomasy. Společnost pokračovala coby generální dodavatel v realizaci dodávky jednotky mokrého odsíření spalin velkého energetického zdroje a získala další významné zakázky mimo jiné v oblasti výstavby rozvodů tepla. K byl spuštěn nový celopodnikový informační systém, který pokrývá všechny činnosti fi rmy a poskytuje potenciál pro efektivnější řízení jak fi rmy jako celku, tak jednotlivých projektů. Vedení společnosti očekává, že v blízké budoucnosti informační systém umožní dosažení vyšší rentability a tím i konkurenceschopnosti. Společnost dosáhla v účetním období 2008 celkového obratu ve výši tis. Kč a stejně jako v minulých letech také přiměřeného zisku. Hospodářský výsledek před zdaněním činil v úhrnné výši tis. Kč, po zdanění potom tis. Kč, přičemž významná část kapacity společnosti byla věnována realizaci větších projektů, které svým rozsahem překračují sledované účetní období. Lze tedy konstatovat, že společnost je stabilní a vytváří si potenciál pro další technický a ekonomický rozvoj a splnila cíle vytyčené pro rok II.4 FULFILMENT OF BUSINESS PLAN OBJECTIVES TENZA won new, important contracts for the supplies of district heating technologies and expanded its activities in the fi eld of environmental constructions, including several projects aimed at the generation of heat and power from biomass. The company continued in the supply of a wet fl ue gas desulphurization system for a large power plant as a general contractor and won other important contracts, for example in the fi eld of the construction of heat distribution systems. A new, companywide information system covering all corporate activities and enabling more effi cient control of the company as a whole as well as individual projects was launched on 1 January The company s management expects that the information system will soon ensure a higher profi tability and competitive strength. In the 2008 accounting period, the company achieved a total turnover of CZK 1,034,382,000 and an appropriate profi t, similarly to previous years. The economic result before tax totalled CZK 25,274,000 (CZK 19,732,000 aſter tax, respectively); a major part of the company s potential was spent on the realization of major projects exceeding the monitored accounting period. Hence we can say that the company is stable, generates resources for further technical and economic development and has fulfi lled its targets for V Brně dne Brno, 18. June 2009 CELKOVÝ OBRAT (mil. Kč) TOTAL TURNOVER (millions CZK) Dr. Ing. Dalibor Král PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. Karel Sázavský MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. Josef Zejda, CSc. ČLEN PŘEDSTAVENSTVA MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

16 EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION

17 30 EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION 31 III.1 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU III.1 BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT OZNAČENÍ AKTIVA ČÍSLO ŘÁDKU BĚŽNÉ ÚČ. OBDOBÍ MINULÉ ÚČ. OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmot.výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Soſtware B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Goodwill B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry -ovládající a řídící osoba, podstatný vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby v tis. Kč IDENT ASSET TEXT LINE CURRENT PERIOD PRIOR PERIOD GROSS ADJUST. NETTO NET a b c TOTAL ASSETS A. Receivables for subscriptions incoporation expenses B. Fixed assets ,032-35,633 42,399 38,014 B.I. Intagible fixed assets 004 7,048-2,847 4,201 4,216 B.I.1. Organisation costs B.I.2. Research and development B.I.3. Soſtware 007 6,847-2,646 4,201 4,216 B.I.4. Valuable rights B.I.5. Goodwill B.I.6. Other intagible fi xed assets B.I.7. Intagible fi xed assets under construction B.I.8. Advance payments of/or intagible fi xed assets B.II. Tangible fixed assets ,960-32,787 23,173 18,328 B.II.1. Land B.II.2. Buildings, halls and structures 015 2, ,625 1,755 B.II.3. Capital equipment and property units ,855-14,706 9,149 2,550 B.II.4. Perennial crops B.II.5. Breeding and draught animals B.II.6. Other trangible fi xed assets 019 2, , B.II.7. Tangible fi xed assets under construction B.II.8 Advance payment for tangible fi xed assets 021 1, ,000 1,089 B.II.9. Adjustments to acquired assets ,464-16,467 9,998 11,762 B.III. Financial investments , ,024 15,469 B.III.1. Shares and ownership inter. with controll. infl. in enterpr , ,114 2,914 B.III.2. Shares and ownership inter. with substant. infl. in enterpr B.III.3. Other securities and ownership interests 026 2, ,040 3,393 B.III.4. Loans and credits subsidiary and associated companies 027 1, ,600 5,700 B.III.5. Other fi nancial investments 028 8, ,050 3,300 B.III.6. Unfi nished long-term fi nancial assets B.III.7. Advances paid for long-term fi nancial assets C. Current assets ,382-4, , ,529 C.I. Inventory , ,723 49,921 C.I.1. Materials 033 1, ,757 3,608 C.I.2. Work-in-progress and semi-fi nished products , ,200 33,177 C.I.3. Finished products C.I.4. Animals C.I.5. Merchandise , ,681 13,136 C.I.6. Advance payments for inventory CZK in thousands

18 32 EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION 33 III.1 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU III.1 BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT OZNAČENÍ AKTIVA ČÍSLO ŘÁDKU BĚŽNÉ ÚČ. OBDOBÍ MINULÉ ÚČ. OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO a b c C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.2. Pohledávky -ovládající a řídící osoba C.II.3. Pohledávky -podstatný vliv C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sd C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.6. Dohadné účty aktivní C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky -ovládající a řídící osoba C.III.3. Pohledávky -podstatný vliv C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sd C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.III.6. Stát -daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období v tis. Kč IDENT ASSET TEXT LINE CURRENT PERIOD PRIOR PERIOD GROSS ADJUST. NETTO NET a b c C.II. Long-term receivables C.II.1. Trade receivable C.II.2. Receivables subsidiary and associated companies C.II.3. Receivables subst. infl uence C.II.4. Receivables from affi liates C.II.5. Long-term advance payments C.II.6. Estimated receivables C.II.7. Other receivables C.II.8. Deferred income tax C.III. Short-term receivables ,607-4, , ,415 C.III.1. Trade receivables ,500-4, , ,861 C.III.2. Related party receivable (controlling interests) C.III.3. Related party receivable (signifi cant infl uence) C.III.4. Receivables from affi liates C.III.5. Rec. from soc. security and health insurance providers C.III.6. Receivables taxes , ,128 6,180 C.III.7. Short-term advance payments , ,510 19,820 C.III.8. Estimated receivables C.III.9. Other receivables ,554 C.IV. Short terms financial assets , ,053 29,193 C.IV.1. Cash C.IV.2. Bank accounts , ,822 28,955 C.IV.3. Short-term securities and ownership interests C.IV.4. Unfi nished Short-terms fi nanzial assets D.I. Accrued assets , ,560 3,375 D.I.1. Pre-paid expenses 064 8, ,454 2,489 D.I.2. Complex Pre-paid expenses D.I.3. Accrued revenueí , , CZK in thousands

19 34 EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION 35 III.1 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU III.1 BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT OZNAČENÍ PASIVA ČÍSLO ŘÁDKU BĚŽNÉ ÚČ. OBDOBÍ MINULÉ ÚČ. OBDOBÍ a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňov. rozd. z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňov. rozd. z přecenění při přeměnách A.III. Rezevní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk mimulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky B.I.3. Rezerva na daňz příjmů B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.2. Závazky -ovládající a řídící osoba B.II.3. Závazky -podstatný vliv B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.6. Vydané dluhopisy B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.8. Dohadné účty pasivní B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky -ovládající a řídící osoba B.III.3. Závazky -podstatný vliv B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze socialního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát -daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky v tis. Kč IDENT TEXT LINE CURRENT PERIOD PRIOR PERIOD a b c 5 6 TOTAL LIABILITIES A. Equity , ,150 A.I. Registered capital ,000 30,000 A.I.1. Registered capital ,000 30,000 A.I.2. Own shares and own ownership interests A.I.3. Changes to registered capital A.II. Capital funds 073 3,251 3,251 A.II.1. Share premium 074 3,251 3,251 A.II.2. Other capital funds A.II.3. Valuation diff er.from revaluation of assets and liabilit A.II.4. Valuation diff er. from revaluation upon transformations A.III. Reserve, indivisible fund and other funds created from profit 078 6,000 6,000 A.III.1. Legal reserve fund/indivisible fund 079 6,000 6,000 A.III.3. Statutory and other A.IV. Profit (loss) of previous years ,479 86,349 A.IV.1. Retained earnings from previous years ,479 86,349 A.IV.2. Accumulated losses from previous years A.V. Profit (loss) of current period (+/-) ,732 23,550 B. Not/own capital , ,767 B.I. Allowances B.I.1. Allowances according to special juridical regulation B.I.2. Allowances for pensions and other liabilites B.I.3. Allowances for income tax B.I.4. Other Allowances B.II. Long terms liabilities B.II.1. Trade payables B.II.2. Payables subsidiary and associated companies B.II.3. Payables subst.infl uence B.II.4. Payable to affi liates B.II.5. Long-term advances received B.II.6. Bonds issued B.II.7. Long-term bills of exchange to be paid B.II.8. Estimated payables B.II.9. Other long-term payables B.II.10. Deferred taxes payable B.III. Short-term payables , ,767 B.III.1. Trade payables , ,362 B.III.2. Payables subsidiary and associated companies B.III.3. Payables subsidiary infl uence B.III.4. Payables to affi liates 106 5,430 0 B.III.5. Payables to employees 107 4,590 3,316 B.III.6. Payables to soc. security and health insurance providers 108 2,814 1,972 B.III.7. Taxes payable ,890 B.III.8. Short-term advances received ,987 7,715 B.III.9. Bonds issued B.III.10. Estimated liabilities 112 6,624 4,513 B.III.11. Other liabilities CZK in thousands

20 36 EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION EKONOMICKÁ ČÁST ECONOMIC SECTION 37 III.1 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU III.1 BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT OZNAČENÍ PASIVA ČÍSLO ŘÁDKU BĚŽNÉ ÚČ. OBDOBÍ MINULÉ ÚČ. OBDOBÍ a b c 5 6 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé fi nanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období v tis. Kč IDENT TEXT LINE CURRENT PERIOD PRIOR PERIOD a b c 5 6 B.IV. Bank loans and other credit ,014 0 B.IV.1. Long-term bank loans B.IV.2. Current bank loans ,014 0 B.IV.3. Other short term credit C.I. Accruals C.I.1. Accrued expenses C.I.2. Deferred revenues CZK in thousands

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. REGISTRACE Místo : KS Brno, 8.12.1997 Spis : vl.2521, oddílb U korečnice

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více