ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE"

Transkript

1 ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi církvím. Víme, že tch sedm církví má nkolik rozmr. Jeden rozmr je, eknme, spojený s asem a rstem církve. Druhý rozmr mluví v podstat o nás a o vcech, které mohou být i dnes v církvi, o vcech, které nás mohou zdržovat. Od eho zdržovat? Zdržovat od toho, abychom vstoupili do plnosti Krista. tvrtá kapitola pak hovoí o naší duši. Mluvili jsme o tom trochu na konferenci i pi dalších píležitostech. Pesto jsem nad tím poslední dobou poád pemýšlel a hodn to ke mn mluvilo. Vnímám, že jádrem evangelia, jádrem dobré zprávy a cílem všeho, emu víme, je spasení našich duší. Cílem veškeré práce, kterou dláme, je spasení našich duší. Ale co je to spasení? Kdysi jsem si pedstavoval první krok spasení tak, že lovk neume. Jakási záchrana. Kdybych vám ekl, že slovo spasení znamená záchrana, tak si pedstavíte nkoho, kdo spadne do vody, a vy ho zachráníte, aby se neutopil. Ta záchrana však neznamená njakou zásadní zmnu. lovka vytáhnete z vody, už se netopí, ale je poád stejný. Je takový, jaký byl. A to je jedno ze základních nepochopení spasení. Proto se spasení popisuje a vykládá v církvích tak, že na zaátku byl Adam s Evou, byli s Bohem, pak padli a v podstat se potebují vrátit k Bohu. Urit znáte ten píbh, jak se lidé pokoušejí vrátit k Bohu. Mezi nimi a Bohem je propast a oni se pokouší ji pekonat. Pak je tam kíž, po kterém se dá pejít zpátky k Bohu. Na tom je spousta pravdy, ne, že ne. Ale chybí jedna vc. Pijdete zpátky k Bohu, a co dál? Žádné dál není, mimodk íkají. Snad jen: Pive další. V evangeliu, které se káže v nominální církvi, jako by se íkalo: Vrátil jsi se zpátky tam, kdes ml být. Jsi s Bohem. Ale když Boží slovo mluví o spasení, mluví o tom, že potebujeme být promnni. 1

2 Dostat se dál, než byl Adam. Nepotebujeme se vrátit zpátky. Víte, co by se stalo potom? Zase bychom padli. A tak bychom chodili tam a zpátky, tam a zpátky. Potebujeme se však dostat na takové místo, abychom nepadali. To, na co ekáme, je zaslíbení do budoucna, které poád ješt nenastalo. Bratr Roman o tom mluvil minule, když hovoil o ktech a o naplnní smlouvy, kterou Bh uzavel s lovkem. Mluvil o tom, že Bh napíše zákony na naše srdce a do našich vnitností. Bh nám íká, abychom nehešili. Bh nám íká, abychom dlali Jeho vci, spravedlivé vci. Soustedíme na to, jestli hešíme rukama, nebo nehešíme rukama, jestli hešíme zpsobem chze, jestli hešíme jazykem, nebo naopak žehnáme jazykem. Víme však, že tlo, jak o tom také mluvil bratr Viktor, je jenom nositelem neho podstatnjšího. A co je to podstatnjší? Mysl, duše... O tom je tvrtá kapitola Zjevení. Cíl, ke kterému smujeme, a pokud jsem dobe postehl, tak jsme ješt nedorazili, je promna naší duše. A je pomrn jedno, odkud jdete. Je to jako kurz anglitiny. Je úpln jedno, jestli jste Španlé, Italové, Francouzi, protože váš spolený cíl je anglitina. Rovnž tak je úpln jedno, do jaké míry je vaše duše pokivená, jestli je pokivená jinak než moje. Protože stejn se máme zabývat jenom tím, kam máme dojít. Haleluja! Pojme se podívat, jak má duše vypadat. Dovedete si to pedstavit a pemýšleli jste už nkdy nad tím, jací máme být a kam máme dojít? Nakreslím vám obrázek, i když kreslení není mj obor. tvrtá kapitola Zjevení mluví o lidské duši. Potom jsem vidl, a aj, dvée otevené v nebi, a ten hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby, an mluví se mnou, koucí: Vstup sem a ukáži, co se má díti potom. A hned jsem byl u vytržení ducha, a aj, trn postaven byl na nebi, a na trnu jeden sedl. Trn byl postaven v nebi a na trnu sedl Jeden. Netroufnu si kreslit Jednoho, tak nakreslím jedniku. Doufám, že zvládneme pochopit tu symboliku. Takže na trnu sedl Jeden, a my víme, o koho se jedná. Jedná se o Pána Boha, jedná se o Ježíše Krista. Dležité je vdt, co znamená trn. Jaký je rozdíl mezi trnem a židlí? Trn je královská židle. A co znamená královská židle? Kdo na ní sedí? Král. Král sedí celé dny jen na trnu? Nebo sedí nkdy i na židli? Když jí, tak na židli, že ano. A pro si sedá na trn? Když chce vládnout, že? To znamená, že v naší duši není židle, v naší duši je trn. Zdá se, jako by tam ten trn byl stále. A z nj je poteba nkdy nkoho svrhnout nebo 2

3 strhnout. Jako kdyby v naší duši ten trn byl vždycky. Jako kdyby v naší duši bylo místo vládnutí, místo autority. emu se vládne? Vládne se té duši. A potom skrze duši našemu tlu. Je to tak? Nkdy se to ale otoí, a tlo vládne duši. Tlo by chtlo diktovat emocím. A tak dále. Správný poádek však je, že trn má naše duše. Je poteba, aby naše duše byla nkomu poddána. Komu? Jednomu. Co to znamená? Pro ne dvma? Nemžeme mít dva pány. Jeden verš mluví napíklad o mamonu a Hospodinu 1, ale pánem mže být cokoliv. Potebujeme si svoji duši pohlídat a podívat se do ní, jestli není v takovém stavu. Musíme v duši nalézt ten trn a podívat se, co nám íká, co máme dlat. A nejen co máme dlat, ale jak se máme mít. Kdo porouí našim emocím? Kdo porouí naší mysli? Kdo porouí naší vli? Kdo porouí našim touhám? Komu jsou podízeny? Dležité je, že na trnu sedí Jeden. Musíme se modlit: Bože, to je stav, do kterého se potebuji dostat. To je situace, to je místo, kde má být moje duše, protože to je to, cos mi ukázal. Pokud to tak ve vaší duši není, sesate z trnu cokoliv dalšího. Rozhodnte se a poddejte svoji duši svému duchu, který je automaticky poddán Duchu Božímu. V Duchu Božím je vše v poádku. Proto chceme, aby nás Boží svtlo, které pichází z ducha, prosvítilo, aby se tam rozsvítilo a abychom vidli, jaká je tam situace. Abychom vidli, kdo vládne v naší duši. Udlejte to tak, že dáte jasn najevo: Bože, Ty vládni mojí duši. Ty budeš ovliv ovat moje emoce, city, vli, budeš ovliv ovat, co se bude dít, kam pjdu a jak všechno bude. Sta se mi Ty Bohem a Pánem. Víme tedy, že v duši je trn a že trn je místo, ze kterého vychází píkazy, naízení, zákony a rozhodování. Už víme, že na trnu sedí Jeden. To jsme se nauili a rozumíme tomu. A dál teme, co ten Jeden má: A ten, kterýž sedl, podoben byl obliejem kameni jaspidu a sardiovi; a vkol toho trnu byla duha, na pohlední podobná smaragdu. Pro nedostatek asu nejsem schopný každou z tch vcí probrat, ale víme, že vkol trnu byla duha. Takže víme, že v duši je duha. Co reprezentuje v Božím slov duha? Smlouvu. Reprezentuje smlouvu a smlouva mluví o nkolika vcech. Jednak že duše je promnná natolik, 1 Matouš 6:24 Žádný nemže dvma pánm sloužiti. Neb zajisté jednoho nenávidti bude, a druhého milovati, aneb jednoho pídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemžte Bohu sloužiti i mammon. 3

4 že je pod smlouvou. Že celý trn je pod smlouvou. To znamená, že dodržujeme smlouvu. Víte, jaký je jeden z hích nebo nepravostí poslední doby? Že budou co? Smluv nezdrženliví. 2 To znamená, že se smlouvy nedodržují, že dohoda nemá žádnou hodnotu. Ale promnná duše dodržuje smlouvy. Dodržuje sliby, dodržuje zaslíbení a je schopna se zavázat. Co se píše v knize Žalm? Pisáhl-li by i se škodou, však toho nemní. 3 A to je jeden z dležitých aspekt vzepeme se dob, která nenapl uje smlouvy. A napl ujme smlouvy. Jakým zpsobem se mžeme vzepít, co to znamená? Nejdív si ty smlouvy pette. Pette si smlouvy, které jste uzaveli. Které jsme kdy uzaveli? Myslíš tu pojišovací? Nebo myslíš smlouvu zamstnaneckou? Koneckonc to také, ale ty jsem te nemyslel. Nkteí jste teba uzaveli manželskou smlouvu, je to tak? Možná by stálo za to se na ni podívat, protože duše je velmi cenná. A urit byste si chtli vzít nkoho, kdo bude mít promnnou duši, která bude dodržovat smlouvy, které zaslíbila. Tak vidíte. To by se vám líbilo, že ano? Také by se vám líbilo, kdyby to bylo z obou stran, je to tak? To znamená, že promnná duše je schopna dodržovat smlouvy a plnit svoje závazky. Napíklad mám závazek vi svojí žen Kristýn, protože jsem jí nco slíbil. Smlouva, kterou spolu máme, nebyla na dobu uritou, ale na dobu neuritou. Tehdy jsme se dohodli, že tato smlouva platí poád. lovk se k ní tedy potebuje vracet, zjišovat, kde ji nenapl uje. A v rámci prom ování svojí vlastní duše musí pracovat na tom, aby tyto smlouvy napl oval. Podobn mžu napíklad mít smlouvu s bratími. Mžu mít njaký závazek, ke kterému jsem se vnitn zavázal. A pokud dnes nev- ím, že uzavení smlouvy bylo z Boha, musím njakým rozumným zpsobem init pokání. Napíklad mžu pijít a íct: Víš, já si myslím, že to bylo špatn, a potebuji to nkde zmnit a njak se s tím vyrovnat. Nemžu si ale dovolit prost nepijít. Taková smlouva je jeden aspekt. Druhý aspekt, o kterém chci hovo- it, je smlouva mezi námi a Bohem. Duha reprezentuje smlouvu, kterou 2 2. Timoteovi 3:1-3 Toto pak vz, že v posledních asech nastanou asové nebezpení. Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodi neposlušní, nevdní, bezbožní, nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhai, nestedmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není. 3 Žalm 15:4 4

5 máme s Bohem. To znamená, že jsme pod smlouvou, kterou Bh zaslíbil. Kdy se vbec duha na zemi objevila? Po potop. Po potop na zemi nastaly urité fyzikální záležitosti, kde se mraky a vbec všechno zmnilo. Mnoho vcí se stalo úpln poprvé, a tak jako poprvé pršelo, tak poprvé byla i duha. Bh íká, že duhu dal jako znamení, že se potopa už nezopakuje. Je uritým zpsobem znamením smlouvy, kterou uzavel. Když se podíváte kamkoliv do Božího slova, uvidíte, že Bh dodržuje své smlouvy. Je zvláštní, jak to funguje s Bohem. Když mám napíklad smlouvu s elektrárnami a nezaplatím, tak mi vypnou elektinu. Kdyby to byl Bh, komu bych neplatil, tak se zdá, že by mi ješt dlouho dodával elektinu. Bh vás vždycky zahanbí, že? Znáte ten pocit? Bh nám tedy íká, že naše duše má být promnna. A to takovým zpsobem, aby Boží zákon a smlouva, které nám dal, byly zapsány v našich srdcích. Proto, jestli si všimnete, v tom obraze nikde nenajdete desky zákona. Nikde ve Zjevení 4 nenajdete desky zákona, protože promnná duše nechodí podle zákona. Ale chodí podle toho, že je promnná a že zákon je napsán na jejích vnitnostech. Proto lovk dlá vci, které považuje za dobré, a dlá je dobrovoln. A pitom to je Boží vle. Proto hledejte, jestli jste smluv zdrženliví. Hledejte, jestli znáte smlouvu, kterou jste uzaveli s Hospodinem. Hledejte, jaký je váš díl v té smlouv a jaký je Hospodinv díl. Bh íká: Hledejte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost a to všechno vám bude pidáno. 4 To jsou dv stránky, že ano. Tak se ptejte sami sebe, jestli hledáte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost. Potom mžete pijít za Bohem a íct: Bože, co Tvoje ást? Postaráš se o mne? Staráš se o mne? A já vím, že shledáte, že Bh je vrný. Že Bh dodržuje svoji smlouvu a že se dobe stará. Že vás nenechává. A okolo toho trnu bylo trn tymecítma, a na tch trnech vidl jsem tymecítma starc sedících, obleených v roucha bílá. Kolem trnu bylo dvacet tyi dalších trn. O em mluví íslo dvacet tyi? Njakým zpsobem je tam dvacet tyi trn. Mluví to o dvou rolích starc, kteí tam sedí. Jaké mají role? Jejich rolemi je být knžími a králi. Pro víme, že jsou to knží? Protože to jednak reprezentuje dvanáct izraelských kmen krát dva, a za druhé to reprezentuje cyklus knžské 4 Matouš 6:33 5

6 služby. (V jednom roce se v chrámu vystídalo 24 knží.) Pro íkám, že jsou králové? Protože mají koruny. Mají autoritu. To znamená, že když sedí, mají na hlav své koruny. Koruny jsou zlaté. Pro na trnech nesedí mládenci? Protože starci jsou zkušení. Boží slovo mluví o zralosti. V tomto míst existuje uritá zralost. Jako kdyby tu nebyl prostor pro dtskost. A všimnte si prosím, že nezávisí na vku. Jak vypadal Ježíš, když Ho vidl apoštol Jan v první kapitole Zjevení? A nejenom Ježíš Kristus, ale Kristus celý? Byl blovlasý. Co znamenají bílé vlasy? Znamenají moudrost, uritou vyzrálost, urité stáí. Jedna z dležitých vcí je, abychom mli respekt a rozumli vyzrálosti a stáí. Nemluvím jenom o tom, že pustíme ddeka a babiku do dveí a pustíme je sednout. Je dležité, abychom mli úctu a abychom porozumli tomu, že lidé, kteí mají za sebou roky života, mají nco, k emu my potebujeme teprve dozrát. Jediný problém je, že si musíme vybírat mezi tmi, kteí vyzráli v Kristu. Protože je velký rozdíl mezi tím, když zraje ovoce na slunci, anebo v podpalubí lod. Práv ve zpsobu zrání je hlavní rozdíl ve zralosti. Ukáže, co vlastn v lovku bylo naskládáno a co vlastn uzrálo. Takže Bh mluví o urité dosplosti, o dosplosti v Kristu. Nabádá nás, abychom byli dosplí. Abychom nebyli dti. Co znamená nebýt dtmi? Znamená to napíklad nebýt zmítán každým vtrem uení, jak se o tom píše ve 4. kapitole listu Efezským. 5 V epištole Galatským se píše, že jsme byli poddáni do služby, pod zákon, dokud nepijde synovství. A ve 4. kapitole Galatským se také mluví o ddicích, že jsme byli podrobeni pod živly svta. Také se o tom mluví v 1. Korintským 13. Dokud jsem byl jako dít, mluvil jsem jako dít, ale dnes už nejsem zmítaný dtinskými vcmi. Nedlám vci, které dlají dti, ale dnes vidím vci, tak jak jsou. 6 Všimnte si, že je to práv na konci kapitoly o lásce, kde nás Boží slovo vede ke zralosti. Nemluví se o inteligenci ani o niem takovém. Ale mluví se tam o urité zralosti, o urité vyzrálosti a urité moudrosti. A tak Bh chce, abychom opustili dtinské vci. Abychom se nesli k dokonalosti a opustili základy uení. Pokud má vaše duše být promnná v Kristu, musíte opustit dtinskost. Opuste hádky, opuste evnivost, opuste malost. Opuste to, co by vás mohlo init dtmi, a ne zralými. Nesme se k tomu, kdy budeme znát pravé hodnoty. Apoštol Jan 5 Efezským 4: Korintským 13:

7 vidl lidi, starce, v naší duši. Starci jsou naplnním zaslíbení, že máme být knží a králové. To znamená, že naše duše bude plná služby. Plná zralé knžské služby. Co vlastn dlá knz? Slouží lidem. Ale hlavn slouží komu? Knz slouží Bohu a stará se, koná službu v chrám. Knz je ten, který pichází ped Hospodina. To znamená, že naše duše musí být plná picházení ped Hospodina a plná vládnutí a autority. Bh do nás vložil schopnost vládnout a naizovat. Schopnost mít autoritu. Ale všimnte si jedné vci. Trny jsou podízeny hlavnímu trnu. A na tom trnu nesedlo dvacet tyi, ale sedl Jeden. Bh tím íká, že vláda a služba Bohu, které máme v sob, musí být podízeny Bohu. Možná si íkáte, že je to snad jasné. Ale ono to zase tak úpln jasné není. Protože vaše duše mže být zdánliv plná služby. Mže být i plná knžství a inní náboženských vcí. Ale to všechno nemusí být podízeno hlavnímu trnu a Jednomu, který sedí na trnu. A co dál do toho obrázku nakreslíme? Starce, kteí byli obleeni v bílé roucho, je to tak? O em mluví bílé roucho? Mluví o istot. O em ješt? O spravedlnosti a o pikrytí. Vaše duše musí být pod vaší vládou, a tu vládu zárove celou vydáváte Bohu. Tedy služba a kralování v duši, jakékoli vydávání píkaz a cokoliv dláte, musí být pod pikrytím spravedlnosti a istoty. Od eho má být duše istá? Od híchu. V tomto pípad je to istota od jakýchkoliv postranních motiv a postranních úmysl, které by pi vládnutí a knžské služb nkdo mohl mít. To znamená, že je potebné nechat Boží svtlo, aby duši prosvítilo, jestli v ní nkde není hích a neexistují njaké postranní úmysly spojené s vládnutím a knžstvím. Dále ve Zjevení teme, že mli na hlavách svých koruny zlaté. Koruna, jak už jsme íkali, vyjaduje vládu. Vyjaduje pozici, která jim byla dána. Pro nosil král korunu? Byla symbolikou na znamení jeho postavení. Jeho pozice v království. Ta koruna jako by íkala: Já jsem tady král, já jsem ten, který ddin obdržel království. Víte, král se nevolil a ani dnes se nevolí, ale království ddin obdrží. Já jsem ddin obdržel korunu, která vám ukazuje, kdo je ten, který dává zákony, a kdo je ten, který je pánem v tomto království. Proto je tak dležité, abyste mli ve své duši ustavenou schopnost kralovat, a nakonec ji i ddin obdrželi. 7

8 Pro je koruna zlatá? Protože mluví o Božím charakteru. Obdrželi jste, nebo máte v promnné duši obdržet, schopnost vládnout a mít svoji duši pod vládou skrze Boží charakter. Neexistuje jiný zpsob. Nebra te se prosím myšlence, že jste obdrželi schopnost být nkým. Namlouvat si, že se to prost nedá, abych já byl králem, je falešný podvod. I když jsem celý život byl jenom služebník. Bh nás povolal k tomu, abychom byli králové a pochopili, že králové jsou služebníci všech. A tedy zpsob, jakým mžete pijmout tuto pozici a mít vládu nad svojí duší, je skrze Boží charakter. O co byl Ježíš vtší než andlé? V Bibli se píše, že to bylo práv o jméno, které ddin obdržel. 7 Je to tak? To znamená, že jméno, které ddin obdržel, bylo vlastn i charakterem, který ddin obdržel. A to Mu zajistilo Jeho velikost. Z uritého pohledu byl Ježíš, i my, stvoen menší než andlé. Jestli nemáte pocit, že jste menší, tak zalete tam nahoru na stodolu a zpátky. Takže uritým zpsobem jsme menší a jsme na tom he než andlé. Ale kterému z andl kdy Bh ekl: Se po mé pravici, nebo: Bu synem? Co je to, co jsme ddin obdrželi? Jeho jméno, Jeho charakter. To znamená, že duše je promnná tak, že v ní máme Boží charakter. Bh íká, abychom byli dokonalí, jako On je dokonalý. 8 A tou dokonalostí je práv dokonalost v lásce, v Jeho charakteru, dokonalost v Jeho jménu. Je to zaslíbení, které nám Bh dává. Tím, že nám to pikazuje, tak nám ho dává. Jsou to uritým zpsobem dv vci v jednom. Za prvé je to naízení, které íká: Bute dokonalí, mjte dokonalý charakter. A zárove, když nám to Bh íká, tak nás uschop uje, aby to vbec bylo možné. Kdyby vám náboženství, psychologie, filozofie nebo jakákoliv školení a podobné íkali to samé, tak nakonec zjistíte, že se snažíte do toho dostat, a nemžete. Ale když Bh ekne slovo, tak to slovo vsáté má schopnost spasit naši duši. 9 To znamená promnit ji. Není to uritým zpsobem 7 Židm 1:4 Tím dstojnjší nad andly uinn, ím vyvýšenjší nad n jméno ddin obdržel. 8 Matouš 5:48 Bute vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest. 9 Jakub 1:21 Protož odvrhouce všelikou neistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí pijímejte vsáté slovo, kteréž mže spasiti duše vaše. 8

9 krásný obraz? Te nemyslím svoji malvku. Ale není to nco, co vás inspiruje k tomu, abyste si íkali: Bože, to chci! Takže starci mli na hlavách svých koruny zlaté. A z toho trnu pocházelo blýskání, a hromobití, a hlasové. Z trnu vycházelo blýskání a hromobití. To mluví o autorit a energii. Mluví to o tom, že to není duše umrlá a tichá. Samozejm te myslím v tom špatném slova smyslu. Není to duše, která sedí a vzdychá: Ach jo! Tak máme ty zlaté koruny. Ach jo! Jako by byla ubitá. Ta duše má autoritu, je nabitá energií a vychází z ní hlasy. Co myslíte, že ty hlasy íkají? Nemyslím hlasy, které potom odpovídají. Hlasy, které vychází od trnu, vydávají naízení a fungují v autorit. Proto nás Bh chce postavit jako Boží syny. Abychom vládli. Ale potebujeme se nejdív nauit vládnout a potebujeme se nauit mít autoritu. Proto v jedné z písní zpíváme: Dávaj pozor, malá ruka, o robíš! Ume se, dti a dosplí, tímto zpsobem nejdív vydávat píkazy a mít autoritu. Tohle budeš, a tohle nebudeš dlat, moje tlo! Moje ruko, mj jazyku, moje oko, moje ucho! Tohle nebudeš poslouchat, moje ucho! Na tohle se nebudeš dívat, moje oko! Vyloupnte ho a te nemyslím fyzicky. Z trnu vychází energie, která žehná. Jiný obraz mluví o vycházející vod. Od trnu vychází voda, která zaplavuje a která pináší Boží slovo. Vaše duše musí být plná Božího slova. Mli byste být v kterýkoliv okamžik schopni vydat Boží slovo. A tak jste neustále plní Božího slova a jste neustále plní toho, kdy pinášíte život. Jestli tomu tak není, tak to hledejte v Bohu. Jak se stane, aby tomu tak bylo? Kdo to zajistí? Ten Jeden. Mohu vám íct jednu vc: Pokud zajistíte, aby na trnu sedl Jeden, tak On zajistí, aby z toho trnu vycházely hlasy a blesky a hromobití. To jsou vci, o které se Bh postará. Neekne vám, abyste nco dlali, aniž by pro vás pipravil potebné zaopatení. Ne, Bh vám je dá, Bh vám dá autoritu a dá vám své slovo. A z toho pokladu v srdci vždycky mžete vybrat a vynést z nj ven. Tam nco je, není tam prázdno. Pokud se cítíte prázdní a neschopní vydat Boží slovo, pokud asto sáhnete a zjistíte, že nemáte ani na tramvaj, tak je to proto, že na trnu nesedí Jeden, ale nco jiného. Jsou lidé, kteí sáhnou, a kdykoliv mají vtip. Protože se jejich duše sytí vtipem. Prima. Jsou lidé, kteí mají neustále politické historky. Jsou lidé, kteí mají neustále njakou oplzlost. 9

10 Jakoukoliv vc dokážou pevrátit v oplzlost. Potkali jste nkdy takové lidi? Mžete zmínit cokoliv. Mžete íct, že je pkné poasí, že tady je dm nebo auto nebo politika nebo cokoliv, a oni na to hned mají krásnou oplzlou poznámku. Pro je to tak? Protože to vytéká z jejich duše. A jak jsme na tom my? Jsou lidé, kteí mají dar vidt všechno ern a negativn. Podívají se napíklad ven a eknou: Zase tam paí slunko. Vždycky je nkde problém: Zase tohle? a Všecko je špatn, a Ach jo, zase je nedle, bude pondlí, to budeme muset jít zase do práce, a Všechno je nanic. Když eknete njakou vc, ten lovk okamžit v emkoli najde negativní aspekt, najde špatnost a chybu. Jako by ml dar nacházet negativní vci. Zvedli mu plat. Ach jo, to zas budu platit vtší dan. Je to prost schopnost vidt všechny vci špatn. íkáte si: Dobe, ale jak je to v Bohu? Duše má schopnost být naplnna Božím slovem. A tak místo toho, aby našla skepsi, oplzlost, vtip nebo pýchu a podobn, vždy najde zpsob, jakým se povznést na vyšší rovinu. Naše duše musí být vždy schopna sáhnout a najít Boží slovo. Musí se sytit Božím slovem, protože to slovo má nejen schopnost spasit nás, ale ono z nás má i vycházet. Boží slovo potom prostoupí všechno, co íkáme. Jako kdybyste tím Slovem byli nasáknutí. Potom už nebudeme muset citovat verše. Nkdy, když mluvím se staršími lidmi v Kristu, m fascinuje, v jakých vtách a v jakých malikostech, nkdy i v malém povzdechu, je Boží slovo a Boží moc. Boží charakter, Boží slovo, které tam prost jsou. Pokud hledáme moudrost, je v Božím slov. Tou moudrostí je být promnný Božím slovem. A z toho trnu pocházelo blýskání, a hromobití, a hlasové. A sedm lamp ohnivých hoících ped trnem, jenž jsou sedm duch Božích. Ped trnem je sedm lamp. Co to znamená, o em mluví hoící lampy? O sedmi duchách Božích. Kde v Bibli najdeme hoící lampy nebo sedm duch Božích? Kde byste je hledali? Ano, na svícnu je jich sedm. Nakreslete si nkdy ten obrázek a pemýšlejte nad ním. Já jsem si ho nakreslil a pemýšlel jsem, o em to vlastn je. Vím, že to reprezentuje zvítzení každé ze sedmi církví ze Zjevení. Tomu, kdo zvítzí to znamená, že naše duše zvítzila nad všemi nástrahami sedmi církví. Zvítzila nad vcmi, které byly v tch sedmi církvích. Už se jí netýká Jezábel, netýkají se jí ani ty poslední vci, mast k protení oí a tak dále. A taky vím tomu, že se tu mluví i o lampách 10

11 z píbhu o deseti pannách. Protože to jsou lampy moudrých panen. Symbolika v Bibli se opakuje, protože Bible má stejného autora, stejného Boha. Když najdou njaké literární dílo a hledají autora, tak se dívají jednak na styl, jakým je to psané, a dívají se i na symboly, které jsou použity. Podle tch jsou schopni íct, že to byl ten nebo jiný autor. Bh používá stejný symbol, který mluví o oleji a o vydávání svtla. Stejn tak, když se podíváte do stánku, vidíte svícen, na kterém hoí olej a vydává svtlo. To znamená, že promnná duše má schopnost vydávat svtlo. Vydává svtlo na sedmiramenném svícnu. Mluví to o spolupráci lovka s Bohem. Skrze pálení oleje, který symbolizuje pomazání, vychází služba a svtlo. Boží slovo v evangeliu Matouše v 5. kapitole mluví o tom, že vy jste tím svtlem a svícnem, který se musí postavit na kopec, a ne pod kbelík. Abyste vydávali svtlo. 10 To znamená, že promnná duše je nkde, kde si jí ani nutn nemusíte všimnout, ale kam pijde, tam do života lidí pináší svtlo. Nepináší temnotu ani zmatek, ale pináší svtlo. Proto se ptejte sami sebe v Bohu, jestli pinášíte svtlo. Jestli to, co z vás vychází, je svtlo. Pokud ne, tak toto je zaslíbení, které máme a ke kterému smujeme. Otázka: Mžu mít ješt dotaz k tomu, co jsi íkal pedtím? Mn to leží v hlav. Hromy a blesky, to je autorita, íkal jsi, která vychází z Božího trnu. Jakým zpsobem nás to ale ovliv uje nebo prom uje? Co ti starci? Ješt se dostaneme k tomu, co se stane se starci. Dostaneme se k tomu, co dlají a co se tam dje. Ale blesky a hromy hlavn mluví o energii. Protože, co jsou hromy a blesky? Fyzikáln je to nahromadná energie. Hromadí se, a když je jí urité množství, tak jako by peskoí. Je to tak? Dlali jste si nkdy ve škole vlastní blesky? Nedlali jste si blesky? Van de Graafv generátor? V duši vzniká Boží energie. O tom mluví hromy a blesky. Nechci se dostat do fyziky, ale zjednodušen eeno, energie je o tom, že na jednom míst je vysoký náboj a dole, na druhém míst, je nízký náboj. A v podstat to peskoí na místo, kde je, eknme, nedostatek. Já to nazvu takhle 10 Matouš 5:

12 nefyzikáln. Aby náboj peskoil, potebujete pebytek i nedostatek Boží energie. Duše a trn mluví o schopnosti zasáhnout a naplnit nedostatek. Mluví o tom, že nedostatek pitahuje blesky. ím vtší je nedostatek, tím lépe pitahuje blesky. Fyzikální blesk si je schopný vybrat a míit na místo, kde je vtší nedostatek. Proto si vybere njaký kovový pedmt a ideáln ten, který je blíž. Pokud byste mli vedle sebe, eknme, ve stejné vzdálenosti njaký kovový a cihlový stožár, tak to praští do toho kovového. Promnná duše reaguje stejným zpsobem na nedostatek. Má v sob dost energie na to, aby ji byla schopna pedat. V podstat je to jenom penos energie. Co se stane, když blesk udeí do stromu? Strom získá pomrn hodn energie. Nkdy až píliš. Ale to je jenom symbolika v pírod, aby nám Bh ukázal princip, kdy z nebe vyjde energie. Jsem pesvden, že kdybychom umli zachytit energii z blesku, tak se dá využít. Nevím, jestli to nkdo zkoušel, ale vím, že jsou v tom stovky megawatt. To je pomrn dost, tím by se mohlo napájet celé msto. To znamená, že vychází hodn energie. Mluvíme o duši. Odpovídám ti na tvoji otázku? Ano, jenom nevím, jestli to není nebezpené. Je to nebezpené. Když budeš chtít vdt, jak nebezpená ta energie je, podívej se do 11. kapitoly Zjevení. Ve verši 5 se píše o dvou promnných svdcích: Jimžto jestliže by kdo chtl ubližovati, ohe vyjde z úst jejich, a sžíe nepátely jejich; a kdož by koli jim škoditi chtl, tak musí zabit býti. Je to nebezpené, protože souástí promnné duše je uritá autorita a energie. My víme, jakého jsme ducha, že náš cíl a promnní není niit ohnm. Ale skuteností je, že když nkdy pijde Boží slovo v autorit, tak to nemusí být vždycky píjemné. Ale vždycky to pinese život. Takže pokud chcete život, nemusíte se bát být v pítomnosti bratí a v pítomnosti Boží a Kristov. Když Mojžíš scházel s hory a ml promnnou tvá a vycházelo z nj svtlo, tak se musel pikrýt. 11 Bh íkal, že když pecházel kolem Mojžíše, tak ho musel nejdív zakrýt svojí rukou, protože Mojžíš by to nevydržel. A ukázal mu jenom záda. Protože nikdo, kdo by vidl Boha, to nemohl pežít. 12 To jen pro svatost, která je v Bohu, ke které nás Bh prom uje. Promnná duše mluví práv Mojžíšova 34: Mojžíšova 33:

13 o svatosti. Je to nebezpené, jestli ses ptal na tohle. Bh mluví o služb, mluví o promn, o svícení a o vydávání svtla. Vítzení se skládá z vydávání svtla. To je vítzení. Bylo také ped tím trnem moe sklené, podobné kišálu. Ped zvíaty ješt máme moe. Ped trnem je sklenné moe. Pro sklenné moe? Protože mluví o prhlednosti, o transparentnosti. Podívejte se na jednu vc: Bh na to, jak je vysoce postavený, je absolutn itelný. Všimli jste si toho? Bh není tajemný. Náboženství jsou tajemná. Všimli jste si toho? Mystická. Bh není vbec mystický. Bh je uritým zpsobem jednoduchý a transparentní. Boží jednání a Boží zákony jsou naprosto transparentní a pochopitelné. Není v nich žádná vyšší lóže a už od zaátku vidíte, kam se mžete dostat a jakým zpsobem. Evangelium není pro intelektuály. Není to tak, že musíte mít matematické, fyzikální, chemické, jaderné nebo jiné vzdlání, abyste se nkam dostali. Evangelium vysvtlíte dítti. Stejný obraz eknete dítti i dosplému. Evangelium není pro dosplé nebo starší. My starší si neíkáme njaké tajnosti. Není nic, co bychom vdli a ekali, až vám dtem budeme moct íct tu druhou ást evangelia, tu tajnou. Nic takového neexistuje. I lovk by ml být transparentní. Napíklad ve výchov dtí. Nebo v pístupu jednoho k druhému. Aby bylo jasné, co m potší, a co m naopak zarmoutí. Bh to íká jasn na zaátku a nemní to. V Bohu nejsou žádné postranní úmysly ani postranní vci. V Bohu je to jasné tak to je. I naše jednání by mlo být takové. Nemli byste íkat: Nevím, co se dje s tím lovkem. Mli byste íkat: Ano, ten lovk je pro m naprosto transparentní. ím víc jsme v Bohu, tím se lovk uritým zpsobem zjednodušuje. Odkomplikovává. Pochopiteln budete nkdy zaskoeni tím, že lovk stojí v Bohu a Bh to vidí ješt výš. Ale bude to ve stejných principech. V tu chvíli dokážete vzít Bibli a vyložit to, protože Boží principy nejsou složité. Okamžit víte, o em to je, jenomže tam teba ješt nejste. Takže dejte pozor, jestli je vaše duše transparentní, jestli si uritým zpsobem nezakládáte na svojí složitosti a komplikovanosti. Te nemyslím hloubku, protože to je nco jiného. Když jsou lidé hlubocí, tak vci nejsou povrchní. Te nemyslím povrchnost versus hloubka, protože hloubka je v poádku. Ale myslím tím jednoduchost evangelia. Jednoduchost našeho chození s Bohem a chození v Bohu by mla být uchopitelná dtmi. Potebujeme mít v sob schopnost být 13

14 transparentní, prhlední, a chodit bez jakýchkoliv vedlejších agend, bez vedlejších motiv. Protože nkdy jednáte s lidmi, oni nco dlají a vy víte, že za tím je ješt nco jiného. Ale my se snažíme být transparentní. Proto když se nás nco ptáte, odpovíme tak, jak to doopravdy je. I když to nkdy mže být nepíjemné. Je to tak, jak to je, a už za tím nic jiného není. Nehledejte za tím nic víc. Chome tak, abychom byli prhlední. Taková je promnná duše. Dále se tady píše o jedné zvláštní vci. tvero zvíat, plných oí s pedu i s zadu. Jaká jsou to zvíata? Orel. Mžeme nakreslit orla. Kreslení není moje oblast, proto si to dovolím zjednodušit. Tady je orel, který reprezentuje mysl. Pokud se nepletu, ten orel je letící. Další by ml být lev. Potom tam máme koho? lovka a tele. Tady nakreslíme tvá lovka a tady nekreslíme tele. Tele není býk. Nkdy byste si to mli nakreslit doma s dtmi. Mohlo by to být hezké téma pro domácí školu. Na tomto obrazu je zvláštní, že je tam plno oí. Zvíata, duše, emoce, jsou plná oí. V knize Zjevení se o tom nepíše, ale zvíata se ve skutenosti dotýkají. Kdybychom šli do Ezechiele, zjistili bychom, že se dotýkají svými kídly. 13 Možná se k tomu ješt dostaneme pozdji, ale to hlavní, co jsem chtl íct, je, že se ovliv ují. Víte, že emoce ovliv ují mysl? Stává se vám to nkdy? Vle a touhy jsou také spojeny. A te už vlastn íkám, co ty obrazy znamenají. tme dál: První pak to zvíe podobné bylo lvu, a druhé zvíe podobné teleti, a tetí zvíe mající tvárnost lovka, a tvrté zvíe podobné orlu letícímu. A jedno každé z tch ty zvíat mlo šest kídel okolo, a vnit plná byla oí, a nemla odpoinutí dnem i nocí. O em mluví oi? O vidní. Bh chce, abychom vidli. Je dležité, aby naše duše mla schopnost vidt. Abychom byli vidoucí a vidli prorocky. Abychom vidli dál, než lovk vidí v prvním okamžiku. Když vidí první skutenost, první situaci. Musíme dokázat vidt dál. Abychom nejenom vidli, co to je, ale také abychom vidli a vdli, pro to je. Možná lovk jedná uritým zpsobem z njakého dvodu, o kterém nevíme. Napíklad Ježíš, když jednal s ženou pistiženou v híchu. 14 Copak Ježíš nevidl dál? Anebo ve 4. kapitole Jana, kde Ježíš hovoil s ženou ze Samaí. Ježíš 13 Ezechiel 1:11 A tvái jejich i kídla jejich pozdvižena byla zhru. Každé zvíe dv kídla pojilo s kídly dvma druhého, dvma pak pikrývala tla svá. 14 Jan 8:

15 vidl, že už byla nkolikrát rozvedená a te žije s nkým, kdo ani není její muž. Ale On vidl víc než to. Skrze své vidní jí byl schopný dát nco víc. I my musíme vidt. Ku píkladu musíme umt odhalit ty, kteí se vydávají za proroky, a nejsou. I proto jsou v tomto obrazu lampy. Mže se stát, že nkdo pijde a bude nám vyprávt krásné vci, možná že i stejnými slovy, která používáme my. Musíme odhalit, že to není z Boha. Musíme to odhalit i mezi sebou. Musíme mít vidní a vidt a rozeznávat, jak vci ve skutenosti jsou. Jestli to, co íkám, je z Boha, nebo není z Boha. Mít schopnost vidt, co se dje v duchu. Pokud se vám stává, že nevidíte, tak proste Boha, aby promnil vaši duši a abyste vidli. Nkdy se stane, že je shromáždní a nkdo nco íká. A potom mluvíte se staršími a íkáte, že to bylo takové a takové. A ti starší íkají: Hm, víš, ono to bylo ješt trošku jinak. Jak to? ptáte se. To, co ten lovk íkal, nebylo úpln z Boha. Z toho a z toho dvodu. A vy jim eknete: Aha, tak to já jsem vbec nevdl. Rozumíte mi? Jak tedy takové rozeznávání a vidní získáte? Jak se nauíte vidt, jak se nauíte cítit, jak se nauíte slyšet v Bohu, co se dje a jak se vci mají? Je to jako rozpoznávání bankovek, na které jste zvyklí. Najednou, když se vám do rukou dostane nepravá, cítíte, že tam nco nesedí. Možná na první pohled ani nevíte co, ale íkáte si: To nebylo úpln to samé, to neplyne. To nebyla stejná vc. To nebylo úpln od trnu. Naume se vidt a mít duchovní oi. Co mžete udlat pro to, abyste lépe vidli? Chodit s tmi, co vidí, to je pravda. A co o tom mluví Bible? Potebujete nakoupit kollyrium k protení oí. To jsem vám pomohl, že? Kde se prodává? Tam, kde se prodává zlato a roucho, že? Mluvím o rouchu a zlatu, o kterém se mluví ve tetí kapitole Zjevení. 15 Tak i kollyrium se prodává na stejném míst. Musíte pochopit, že nejste bohatí, a vbec první, co musíte pochopit, je, že nevidíte. Protože jinak nepjdete nakoupit. Takže úpln na zaátku potebujete poznat pravdu. Pravda vás osvobodí. Potebujete pestat být takoví jako jeden král v pohádce. Pohádka se jmenovala Císaovy nové šaty. Nevím, jestli tu pohádku znáte a jestli ji vykládáte dtem. Je o králi, který se nechal 15 Zjevení 3:18 Radím, abys sob koupil ode mne zlata ohnm zprubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys obleen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A oí svých pomaž kollyrium, abys vidl. 15

16 napálit a kterému nkdo nakonec musel íct, že je nahý, že na sob nemá žádné šaty. Bylo to dít, které mlo odvahu to íct. A to je zpráva, kterou Bh v Bibli íká nkomu, kdo si myslí, že je obleený. Bh mu íká: Jsi nahý! První, co si potebujeme uvdomit a piznat, je naše nahota a slepota v uritých vcech. eknete: Nevidím a potebuji zaít vidt. Za váš nákup musíte zaít platit. Potebujete pijít a vnovat svoji duši, vnovat svoje místo na trnu Bohu. V tom bod Bh zane otvírat naše oi. Takže co ta zvíata vlastn íkala? íkajíce: Svatý, svatý, svatý Pán Bh všemohoucí, kterýž byl, a jest, i pijíti má. To je zvláštní výrok, že? Pemýšleli jste nkdy nad tím? Co íká naše duše, vle, city a emoce? Neustále by mly íkat: Svatý, svatý, svatý. Co znamená svatý? Oddlený. To znamená, že Bh je výjimený, je speciální, a ta zvíata si uvdomují Boží nadazenost a výjimenost. Kdybyste mli doma njakou svatou vc, co by to znamenalo? Napíklad byste mohli mít svatý hrne- ek. To je hrneek, který používáte k njakému konkrétnímu úelu, a jen a pouze k nmu. Je to nco, co je urené ke konkrétnímu úelu. Pro? Protože vnímáte jeho speciální hodnotu. Uvdomujete si Boží hodnotu. íkáte: Bh není jen tak nkdo, jen tak nco. Veliká promna v duši je, že si uvdomujete a máte správn seazený hodnotový žebíek. Sestra Jana m trochu na konferenci vyprovokovala jednou otázkou. Ptala se: Jak se promní moje touhy? Hodn jsem nad tím od té doby pemýšlel. Ptal jsem se: Bože, jakým zpsobem promníš naše touhy? A Bh mi k tomu mluvil. íkal mi: Touhy se promní, když budeš vidt hodnotu té vci. ekl mi, že lidé touží po vcech, které pro n mají hodnotu. íkal jsem: No dobe, a dál? A Bh mi íkal: Musíte uvidt hodnotu tch vcí. Já na to: Dobe, máš k tomu njaký píbh? Bh mi ekl, že se mám podívat na píbhy, které vyprávl Ježíš. O tom, že Boží království je jako pole, které koupil kupec. 16 Pro? Protože tam byl poklad. Kdybych vám te ekl, abyste tam za vesnicí koupili pole za milion, nemlo by to pro vás hodnotu. Ale kdybych ekl, že když koupíte to pole za milion, vykopáte tyi, najednou se to pole stává atraktivním. Najednou má pro vás hodnotu. Anebo kdo byste vydali všechen majetek 16 Matouš 13:44 Opt podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna lovk, skrývá, a radostí pro nj odejde a prodá všecko, což má, a koupí pole to. 16

17 za perly? Nebo za perlu? 17 Ten lovk vdl, že perla je v nem vzácná. Mn to teba moc neíká. Urit ne do té míry, že bych všechno prodal a koupil si perlu. A pak nkde sedl a díval se na ni. Ale v podstat je to o tom, že jsme koupili jiné vci, protože v nich spatujeme hodnotu. Najednou po tch vcech toužíme. Bh mi íkal: Lidé po mn netouží, protože m neznají. Nevdí, jaký jsem. Nevidí, jaký ten poklad ve skutenosti je. Že tím pokladem je mít Boha. Neznají Boží království, a proto touží po jiných vcech, které se jim nabízejí a snaží se je pesvdit, že mají hodnotu. A pitom hodnotu nemají. Víte, Bh nedlá marketing. Vidli jste už nkde Boží billboardy nebo nco takového? Bh nedlá marketing, nesnaží se zaujmout, protože eká, že my sami zjistíme Jeho hodnotu. Že zjistíme Jeho hodnotu tím, že Ho poznáme. Proto Bh íká: Okuste m. Ochutnejte m a vizte, že jsem dobrý. 18 Zjišujete, že netoužíte po Bohu nebo že vaše dti netouží po Bohu nebo že v církvi se netouží po Bohu. Zjišujete, že lidé touží po spoust vcí. Teba mít auto a jet na dovolenou, touží si odpoinout a touží a touží a touží, protože ve vcech spatují njakou hodnotu. Ale Bh nám chce otevít oi a zjevit nám sám sebe. Abychom se dívali na Boha, jaký je, abychom vidli, jak jedná, a toužili po Božím království a po promnné duši. Abychom si tyto cíle kladli ped oi. Proto Bh íká v knize Jozue: Neodejde ta kniha zákona od oí tvých. 19 Proto Bh íká, abychom vidli. Zjišuji, že se v mém život už nkolik vcí promnilo o to lépe se lovku jde. O to lépe se vám jde. Nevydáváte své jmní a nekupujete pole se sebezapením, ale s oekáváním. S oekáváním, že nakonec obdržíte. Proto práci, kterou dláme, teba v církvi, v rodin nebo v duši, dláme s oekáváním a s tím, že to pro nás má obrovskou hodnotu. Možná to má daleko vtší hodnotu než njaké auto. Nco se musí stát a musí to promnit naši mysl. Naše duše se musí promnit Božím slovem. 17 Matouš 13:45-46 Opt podobno jest království nebeské lovku kupci, hledajícímu dobrých perel. Kterýž nalezna jednu velmi drahou perlu, odšel a prodal všecko, což ml, a koupil ji. 18 Žalm 34:8 Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený lovk, kterýž doufá v nho. 19 Jozue 1:8 Neodejde kniha zákona tohoto od úst tvých, ale pemyšlovati budeš o nm dnem i nocí, abys ostíhal a inil všecko podlé toho, což psáno jest v nm; nebo tehdáž šastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš. 17

18 Musí se promnit i naše emoce. Potebujeme si nechat promnit mysl, protože Bh íká: Prom te se obnovou své mysli. 20 Mysl promníme skrze Boží slovo. Pokud se budeme sytit jinými vcmi, nedostaneme se na toto místo a nepromníme svoji duši, aby z ní byl letící orel, který je schopen dívat se shry. Rozdíl mezi orlem a slepicí je v nadhledu. Slepice vidí jen svj prostor, který je nízko, a prost se tam hrabe. Orel vidí obrovský kontext. Bh chce, aby naše mysl byla jako letící orel. Aby se tak dívala na naše okolnosti a situace. To se musíme každý z nás uit. Každý z nás má tendenci být strháván na zem. K nezaplacené složence, k njakému problému, ke konkrétní situaci ke spálené bramboe, ke kapajícímu kohoutku, k breícímu dítti. K vcem, které se nás snaží strhnout. Mysl promnné duše je však jako letící orel. Když mluvíte s lidmi, kteí mají zkušenost v Bohu a v chzi s Bohem, tak se vám vždycky stane, že vás pozdvihnou výš. Mluvíte o spálené bramboe, a oni jsou nkde jinde. Vidí tu bramboru v kontextu a najednou, když se i vy pozdvihnete, íkáte: Co se nad tím vbec znepokojuji? Mám ve svém život chodit s Bohem,,spasovat duše, a m naštvalo, že jsem koupil jinou barvu, než jsem chtl. Nebo m nazlobilo, že jsem musel ekat na zásilku o deset minut déle, než jsem myslel. Nebo že mi vyprodali ten typ salámu, který mám rád. Když jste nahoe, uvdomujete si najednou, jak malé a pízemní ty vci, kterými se zabýváte, jsou? Vci, které jsou schopny strhnout naši duši dol do Chudákova, do soudu a podobných vcí? Bh chce, abychom pozdvihli své duše nahoru. ábel se snaží naši duši také promnit. íká: Ty se nemžeš zabývat velkými vcmi, je tady pece tvj problém! Je tady pece nezaplacená složenka. A vy se cítíte, jako kdyby najednou Bh nebyl, jako kdyby najednou pominul. Jako by Bh nebyl schopen vám v té vci pomoct. Bh je schopen spasit a postavit národy, zabít lva, roztrhnout lva a tak dále. Ale v téhle konkrétní vci se vám zdá, že není schopen, a najednou nemáte radost. Najednou nemáte pokoj, nemáte spravedlnost, protože jste tam dole se složenkou. Celá vaše mysl se v tu chvíli zabývá složenkou anebo napíklad tím, co íkal bratr. Anebo: Jak se na m tamten bratr dívá! Co zase proti mn má, co jsem zase ekl? Rozumíte mi? íkám 20 ímanm 12:2 A nepipodob ujte se svtu tomuto, ale prom tež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vle Boží dobrá, libá a dokonalá. 18

19 tady njakou legraci? Ne. To jsou reálné vci. A najednou se místo toho pozvednu jako orel a poletím v promnné duši, která je promnná Božím slovem. V tom všem vím, co jsem v Bohu, i kdybych udlal chybu. I kdybych udlal chybu, tak jsem schopný tu situaci vyešit a pozdvihnout se. I kdyby to ešení bylo špatn, dležité je, že jsem schopný být úpln jinde než tam dole. Bh chce promnit naši duši, naše emoce, naše touhy a naši vli. To je Jeho zámr a cíl. Uvdomujeme si, že ovoce Ducha mluví pesn o tchto aspektech? O pokoji, radosti, spravedlnosti. Naše duše nese ovoce. Pokud ho neneseme, nco je špatn. Je to zpsob chze, zpsob pemýšlení naší duše a pohled na vci. Když si to uvdomíme a zaneme pracovat se svojí myslí, mžeme zjistit, že klí mže být práv v mysli, a ne ve vcech okolo. Nedávno jsem etl opravdu pkný lánek, ze kterého mi zaznla jedna vta: Naše nevdnost nás iní chudými. Rozumíte tomu? Naše nevdnost nás iní chudými, stáváme se chudými. Protože kdo definuje bohatství a chudobu? To je relativní pojem. Kolik korun musíte msín vydlat, abyste byli bohatí nebo chudí. Záleží na tom, ve které spolenosti? Z jednoho pohledu nkdo mže být já chudák se svými dvaceti msín: Já chudák, mám jenom jedno video. Nebo: Já chudák, nemžu si dovolit denn chodit do restaurace, musím si doma vait sám. Víte, dokonce mžete prožít život válením se v penzích, a stejn se cítit jako chudáci. A naopak. Vždycky bude mít nkdo víc. Vždycky tady bude Bill Gates, ale Bill Gates vás tolik netrápí. Vás provokuje nkdo, kdo má jenom dvakrát nebo tikrát víc. Bill Gates je moc daleko. Vždycky bude nkdo, kdo uritým zpsobem bude mít víc. Ale také kdo má mí. A pokud nebudete vdní za vci, které máte, tak jim nebudete dávat žádnou hodnotu. Budete je vidt jako levné. Budete je vnímat, jako že nemají hodnotu, a že vlastn vbec nic nemáte. Ale jste to jenom vy, kdo íkáte, že nic nemáte. Mžete mít byt a mžete rozhodnout, že máte malý byt. Že máte špatný byt, že je v nm tohle špatn a tamto špatn. Není to nutn o tom, jakou hodnotu má ta vc sama o sob. Ale je to o tom, jak ji vnímáte. Ped asem jsme vidli film z urité doby z Ameriky. V tom filmu dti dostaly k vánocm dárek, každé svj hrníek. Nevím, jestli jste to 19

20 vidli a jestli víte, o em mluvím. Mly najednou každá svj hrníek, koukaly a íkaly si: Te už budeme mít každá svj? Takový nýtovaný plecháek. Ale pro n to byl obrovský dárek. Protože mu daly hodnotu. Byly vdné za to, co dostaly, a v tu chvíli se to stalo velkým darem. Na druhou stranu by mohly íkat: Hele, njaký hrnek. Když byly u nás njaké narozeniny, dti vždycky vzaly dárek a pomakaly, aby zjistily, jestli je to dárek typu mkký. Ty se dávaly bokem. Když se pak nkdo zeptal: A copak jsi dostal? Ále, jakési hadry. Nevdk okamžit dramaticky sníží hodnotu jakékoliv vci. To mže být cokoliv. Mžete si spoítat dti a íct: On má víc. Mžete se podívat na manželství a íct: On ho má v nem lepší. Mžete se podívat na manželku a íct: On má o kousek mladší. Mžete se podívat na práci a íct: On jezdí kratší dobu on vydlá víc jemu dali auto, a mn nedali auto, a tak dál. Celý život se mžete stavt na místo, kdy budete chudí. Celý život budete chudí. Jenom tím, že jste nebyli vdní. Anebo se na to mžete podívat z pohledu promnné duše. Tím pohledem najednou mžete zjistit, jak jste bohatí. Uspokojíte se v bohatství, které máte v Bohu. Bohatství, které vytváíte tím, že jste za vci, které máte v Bohu, vdní, a dáváte jim hodnotu. Neženete se neustále za ním, co nemáte, ale jste vdní za to, co vám Bh dal. Najednou zjistíte, že jste vlastn bohatí. Najednou se vaše mysl obrátí a váš pohled se otoí. Bohatství a chudoba jsou relativní pojmy a subjektivní dojmy, které urujete vy sami. Jestli se budete trápit v Chudákov, anebo budete ve Vdnolandu vzdávat díky Bohu. Proto zvíata v knize Zjevení vyznávají a íkají: Svatý, svatý, svatý. To, o em jsem mluvil celou dobu, je schované v tchto tech slovech svatý, svatý, svatý. Bože, Ty jsi vyvýšený, Ty jsi to nejvtší, co mám. Jsem za to vdný, a kdybych nic víc už v život nedokázal a neml, tak mám všechno. Bože, já se nebudu trápit. Bh vás postaví a povede vás a budete mít víc. Te nemyslím vtší auto. Ale budete mít víc v Bohu. Mli bychom být spokojeni. Co o spokojenosti íká Boží slovo? Máme co jíst a ím se obléct a na tom ustaneme. 21 Na tom ustaneme ve spokojenosti. Bute vdní. Jste nkdy vdní za to, že si máte ráno co obout? Tím tomu dáváte hodnotu. Jste nkdy vdní za to, že žijete? Já 21 Židm 13:5 Obcování vaše budiž bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. On zajisté ekl: Nikoli nenechám tebe tak, aniž t opustím. 20

21 jsem vidl pedevírem film Hotel Rwanda. Nevím, jestli ho znáte. lovk se potom ráno probudí a uvdomí si rzné vci. Ráno jsem se probudil a íkal jsem svojí žen: Kristýnko, jsem tak vdný, že se nemusíme skrývat, že po nás nikdo nestílí, že nás nikdo nechce zabít. Uvdomujeme si vbec, jak hodn máme? Ani nevím, jak na to pišly, ale moje dti asto pijdou a íkají: Tatínku, my jsme tak bohatí. Uvdomuješ si, jak jsme bohatí? íkám: Uvdomuji si to. Tatínku, my se máme! Mžeme být spolu ráno v posteli, mžeme si spolu povídat, jsme zdraví, vy se máte s maminkou rádi, máme zdravé ruce, miluje nás Pán Ježíš. Uvdomuješ si to, tatínku, taky? Vím, že si to potebujeme uvdomit. Svatý, svatý, svatý. Bože, Ty jsi vyvýšený, Ty jsi postavený nad všechny hodnoty, které jsou. I kdybych ml vydat všechno ostatní, co mám, a mít jenom obyejnou rodinu s Bohem a jíst zelí. Bh chce, abychom nabyli pokoje a spravedlnosti. Svatý, svatý, svatý, Pán Bh všemohoucí. To je další vyznání duše. Bh je schopen uinit všechno v našem život. To je to vyznání duše. Zvíata tím íkají: Bh všemohoucí, který je schopen uinit všechno v mém život. Bh, který má schopnost uinit všechno v mém život. Kterýž byl, a jest, a pijíti má. Víte, že to je Bh, který byl. A On pijde. To je to vyznání a zamení duše. Na to vzhlížím. Na Boha, který pichází. A když ta zvíata vzdávala slávu, a est, i díkinní sedícímu na trnu, tomu živému na vky vk, padlo tch tymecítma starc ped oblíejem toho sedícího na trnu, a klanlo se tomu živému na vky vk, a metali koruny své ped trnem, kouce: Hoden jsi, Pane, pijíti slávu, a est, i moc; nebo ty jsi stvoil všecky vci, a pro vli tvou trvají, i stvoeny jsou. Ve chvíli, kdy pichází vyznání promnné duše, vle, cit, emocí a tužeb, knžství a vláda jako by padají a klaní a poddávají se Bohu. Autoritu, kterou mají, pedávají. Ten rozdíl je, že duše si autoritu nenechává, ale pedává ji a metá koruny na trn a íká: To je Tvoje. Ty jsi král. Ty jsi ten, který vládne. To, co jsme dostaly, jsi všechno stvoil Ty a pro Tebe jsou ty vci uinny. 21

22 To je duše, do které máme být promnni. To je 4. kapitola Zjevení. tvrtá kapitola Zjevení zaíná tím, že se tam píše: Vstup sem, a ukáži, co se má díti potom. Ptal jsem se Boha: Po em? A Bh mi ekl: Podívej se na konec 3. kapitoly. Tam se mluví o veei. Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj, a otevel dvée, vejdu k nmu, a budu s ním veeeti, a on se mnou. Bh mi ekl, že zpsob, jak dosáhnout promnné duše, je jíst s Bohem, veeet s Bohem. Pokud slyšíte ten hlas a slyšíte to ukání na svou duši, pokud cítíte tu potebu a íkáte: Bože, já s Tebou musím být, pokud cítíte, že tam Bh je, a pokud je to pro vás hodnotná vc, tak otevete dvee, aby mohl vstoupit a mít s vámi veei. On pijde a bude s vámi veeet. A vy s ním. A hned potom pijde to, co vidíte na obrázku. Bh vám mocn požehnej. 22

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE U ZÁKAZNÍKA 1 I. Než vstoupíme do bytu. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola demonstraního

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více