ČESKOLIPSKÁ FLORBALOVÁ AKADEMIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKOLIPSKÉ AMATÉRSKÉ FLORBALOVÉ LIGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOLIPSKÁ FLORBALOVÁ AKADEMIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKOLIPSKÉ AMATÉRSKÉ FLORBALOVÉ LIGY"

Transkript

1 ČESKOLIPSKÁ FLORBALOVÁ AKADEMIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKOLIPSKÉ AMATÉRSKÉ FLORBALOVÉ LIGY

2 článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Působnost disciplinárního řádu Podle tohoto disciplinárního řádu Českolipské amatérské florbalové ligy (dále jen DŘ) se projednávají všechna disciplinární provinění v Českolipské amatérské florbalové lize (dále jen ČAFL). Tresty uložené disciplinárními orgány podle tohoto DŘ mají platnost pro všechna utkání v ČAFL. 1.2 Druhy disciplinárních provinění V disciplinárním řízení se projednávají tato provinění jednotlivců i kolektivů: a) porušení platných řádů, směrnic a nařízení Českolipské florbalové akademie (ČFA), b) provinění související s účastí v ČAFL, c) jiná provinění znevažující jméno florbalu a zásad fair-play. 1.3 Účel disciplinárního řízení Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní charakter. článek 2 Disciplinární orgány 2.1 Ligová komise Disciplinární komise (dále jen DK) složená ze zástupců pověřených ČFA je jediným orgánem rozhodujícím o provinění dle tohoto DŘ. článek 3 Disciplinární tresty 3.1 Druhy disciplinárních trestů jednotlivců V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: a) napomenutí, b) zastavení závodní činnosti, c) zákaz výkonu funkce, d) vyloučení z ČAFL.

3 3.2 Druhy disciplinárních trestů kolektivů V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty: a) napomenutí, b) uzavření hřiště pro diváky, c) zastavení závodní činnosti, d) vyloučení z ČAFL. 3.3 Příkladový sazebník trestů Součástí DŘ je i příkladový sazebník trestů a DK má povinnost k němu přihlížet při rozhodování o výši trestu. Sazebník neobsahuje kompletní výčet všech možných disciplinárních provinění a trestů, proto DK svá rozhodnutí vždy přizpůsobí charakteru a okolnostem konkrétního případu. 3.4 Podmíněné odložení Pokud je to dále uvedeno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení činí 1 měsíc až 1 rok. Podmíněný odklad nelze použít v případech, kdy je to v příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno. 3.5 Napomenutí Napomenutí je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech méně závažných či ojedinělých provinění. Napomenutí lze uložit jednotlivci či kolektivu, jestliže od posledního jeho disciplinárního trestu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební lhůty. 3.6 Zastavení závodní činnosti Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit jednotlivci na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání nesmí převyšovat 20 utkání, trest na časové období lze uložit nejvýše na 2 roky. Po tuto dobu nesmí startovat v žádném soutěžním utkání ČAFL. Trest zastavení závodní činnosti kolektivu lze uložit jen v základní části soutěže na nejvýše 4 soutěžní utkání. Soutěžní utkání tým odehraje, ale řídící orgán ČAFL mu za takto odehraná utkání nezapočítá získané body a individuální statistiky. 3.7 Zákaz výkonu funkce Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, vedoucím týmů, kapitánům a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše 2 roky. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit též podmíněně dle ustanovení bodu Uzavření hřiště pro diváky Trest uzavření hřiště lze uložit až na tři soutěžní utkání toho týmu, při jehož utkání k provinění došlo.

4 3.9 Vyloučení z ČAFL Vyloučení z ČAFL je možné u jednotlivců, kteří se provinili zvlášť závažným proviněním. Trest vyloučení týmu z ČAFL lze ukládat pouze ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo k ovlivnění utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. Řídicí orgán soutěže určí, zda bude moci tým startovat v příštím soutěžním ročníku. článek 4 Postup v disciplinárním řízení 4.1 Zahájení disciplinárního řízení DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. V opačném případě podnět k zahájení disciplinárního řízení neprojedná a informuje o tom navrhovatele podnětu. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla: a) zápis o utkání, b) zpráva delegáta, c) zpráva pořadatele utkání, d) vlastní zjištění DK, e) písemná zpráva člena řídícího orgánu, f) písemné oznámení týmu. 4.2 Průběh disciplinárního řízení DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. K objasnění okolností provinění je povinna vyžádat si stanovisko zúčastněných stran prostřednictvím vedoucích týmů 4.3 Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení Byl-li člen týmu v utkání potrestán ČK3 má okamžitě zastavenou závodní činnost. Tuto skutečnost bere tým na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání. 4.4 Závěr disciplinárního řízení Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu dle tohoto DŘ v případě, že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může LK též od potrestání upustit. 4.5 Účinnost disciplinárních trestů Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu. Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení, začíná účinnost trestu dnem zastavením činnosti.

5 článek 5 Zásady pro ukládání disciplinárních trestů 5.1 Ukládání trestů Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti. Za jedno proviněné je možné uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje. 5.2 Polehčující okolnosti Při ukládání trestu se považuje za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý: a) byl vyprovokován, b) před proviněním se řádně choval, c) nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil, d) projevil upřímnou lítost, e) sám oznámil provinění, kterého se dopustil, f) napomáhal účinně při objasňování svého provinění. 5.3 Přitěžující okolnosti Při ukládání trestu se považuje za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý: a) se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě, b) se dopustil více provinění, c) se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně trestán, d) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže. článek 6 Odvolání 6.1 Odvolání Rozhodnutí DK je konečné a nelze se proti němu odvolat. článek 7 Závěrečná ustanovení 7.1 Výklad disciplinárního řádu Výklad tohoto DŘ provádí řídící orgán soutěže. 7.2 Vstup v platnost Tento DŘ byl schválen řídícím orgánem soutěže a vstupuje v platnost

6 Příloha: Příkladový sazebník provinění a trestů 1) Nesportovní chování na hřišti Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový ze hry, např. neslušné pokřikování na hřišti, předstírání zranění, nedodržení předepsané výstroje, zabránění dosažení branky úmyslnou hrou rukou a jiné podobné případy, u nichž nepostačí trest ve hře. Trestá se napomenutím nebo zastavením činnosti na 1-4 zápasy. 2) Uvedení nepravdivých nebo urážlivých poznámek do zápisu o utkání Trestá se zastavením závodní činnosti na 1-5 zápasů. 3) Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, pořadateli a divákům a) nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit, vyprovokovat nebo zesměšnit Trestá se zastavením činnosti na 1-6 zápasů. b) hrubé urážky, výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu a vyznání, vyhrožování Trestá se zastavením činnosti na 3-12 zápasů (nelze uložit podmíněný trest) 4) Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům řídících orgánů v rámci utkání i mimo něj a) kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a jiné Trestá se zastavením činnosti na 2-8 zápasů. b) urážky, vulgární výrazy, plivnutí, vyhrožování, výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu a vyznání a jiné Trestá se zastavením činnosti na 4-14 zápasů (nelze uložit podmíněný trest). 5) Napadení soupeře, napadení spoluhráče či jiného účastníka utkání a oplácení takového napadení na hrací ploše a) cloumáním, vrážením, strčením, jestliže nedošlo ke zranění napadeného Trestá se zastavením činnosti na 2-8 zápasů. b) kopnutím nebo udeřením, udeřením hokejkou, včetně pokusu o kopnutí, podražení nebo udeření a jiným obdobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného Trestá se zastavením činnosti na 4-12 zápasů. c) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného Trestá se zastavením činnosti na 6 měsíců až 2 roky. V závažnějších či opakovaných případech vyloučením z ČAFL (nelze uložit podmíněný trest).

7 6) Napadení soupeře, spoluhráče, diváka či jiného účastníka utkání a oplácení napadení mimo hrací plochu v areálu haly či v jeho blízkosti a) jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného Trestá se zastavením činnosti na 3 měsíce až 1 rok (nelze uložit podmíněný trest). b) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného Trestá se zastavením činnosti na 6 měsíců až 2 roky. V závažnějších či opakovaných případech vyloučením z ČAFL (nelze uložit podmíněný trest). 7) Napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj a) cloumáním, násilným vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, udeřením, kopnutím, úmyslným udeřením hokejkou nebo jiným předmětem a jiným způsobem napadení Trestá se zastavením činnosti na 6 měsíců až 2 roky. V závažnějších či opakovaných případech vyloučením z ČAFL (nelze uložit podmíněný trest). 8) Neoprávněné nastoupení hráče k utkání a) nastoupení hráče v zastavené činnosti, neoprávněné nastoupení hráče apod. Trestá se zastavením činnosti na 4 měsíce až 2 roky. b) vedoucí týmu, případně kapitán za umožnění neoprávněného nastoupení hráče Trestá se zákazem výkonu funkce na 3-14 zápasů. 9) Výtržnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři a) nesportovní chování, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné jednotlivé případy v areálu hřiště při utkání i po utkání Trestá se napomenutím týmu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, v případě opakovaných prohřešků dalšími opatřeními dle zvážení LK. b) hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, rvačka, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčích nebo hráčů a jiné výtržnosti v areálu hřiště při utkání i po utkání Trestá se uzavřením hřiště pro diváky na 1-3 utkání pro tým, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, v případě opakovaných prohřešků dalšími opatřeními dle zvážení LK (např. zastavením činnosti týmu na 1-4 utkání). c) inzultace rozhodčího, napadení hráčů, funkcionářů některého týmu a pořadatelů Trestá se uzavřením hřiště pro diváky na 1-4 utkání pro tým, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, v případě opakovaných prohřešku dalšími opatřeními dle zvážení LK (např. zastavením činnosti týmu na 1-4 utkání).

SAZEBNÍK POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SAZEBNÍK POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SAZEBNÍK POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SAZEBNÍK POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SAZEBNÍK POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SAZEBNÍK POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. A. PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ZA DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ JEDNOTLIVCŮ 1. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI: 1.1 Za nesportovní chování se považuje

Více

Disciplinární řád Tento disciplinární řád je platný od

Disciplinární řád Tento disciplinární řád je platný od Disciplinární řád Tento disciplinární řád je platný od 20.2.2009 MLMF.cz, o.s. Milovická liga malého fotbalu, IČO: 26569507, Topolová 913, 289 24 Milovice info@mlmf.cz, www.mlmf.cz strana 1/8 OBSAH : I.

Více

Sazebník pokut a trestů

Sazebník pokut a trestů Sazebník pokut a trestů Univerzitní liga, z.s., IČ:204 62 11, Žerotínovo nám.617/9, 60 200 Brno Článek 1 Zkratky uvedené v sazebníku pokut a trestů S M R ŽK ČK DK Stop v následném ligovém kole Stop na

Více

BRNĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ, o. s. SAZEBNÍK POKUT A TRESTŮ ZKRATKY UVEDENÉ V SAZEBNÍKU POKUT A TRESTŮ

BRNĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ, o. s. SAZEBNÍK POKUT A TRESTŮ ZKRATKY UVEDENÉ V SAZEBNÍKU POKUT A TRESTŮ info@malakopanabrno.cz 1 S Stop v následném ligovém kole 2 M Stop na jeden měsíc hrací doby 3 R Stop na jeden rok hrací doby 4 ŽK Žlutá karta 5 ČK Červená karta 6 DK Disciplinární komise BRNĚNSKÝ SVAZ

Více

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. Schváleno usnesením VV SKP Nymburk o.s. dne 4.2.2010 disciplinární řád A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

Disciplinární řád ČMBS - sekce snooker

Disciplinární řád ČMBS - sekce snooker Disciplinární řád ČMBS - sekce snooker Obsah 1. Disciplinární provinění 2. Disciplinární tresty 3. Podmíněné tresty 4. Disciplinární orgány 5. Postup při disciplinárním jednání 6. Oznamování a evidence

Více

OBSAH. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD POZEMNÍHO HOKEJE Disciplinární řád

OBSAH. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD POZEMNÍHO HOKEJE Disciplinární řád DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD POZEMNÍHO HOKEJE Disciplinární řád OBSAH 1. Disciplinární provinění 2. Disciplinární tresty 3. Podmíněné tresty 4. Disciplinární orgány 5. Postup v disciplinárním jednání 6. Oznamování

Více

H T R F * * * * * * * * * * * *

H T R F * * * * * * * * * * * * A. Jednotlivci Přestupek 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných údajů, zásah

Více

Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů

Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů 1. V zájmu zajištění jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydáván tento sazebník disciplinárních trestů, který obsahuje přehled běžných provinění

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2. 3. 2014

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2. 3. 2014 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2. 3. 204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Působnost disciplinárního řádu...4.2 Disciplinární provinění a jejich druhy...4.3

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 15.8.2011 Stránka 1 z 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ účel disciplinárního řádu Čl.1-3 disciplinární orgány Čl.4-5 II. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY Čl.6-9

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE 31 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Disciplinární řád stanovuje podmínky jednotného spravedlivého postupu při řešení disciplinárních případů v softballu. Nedílnou

Více

Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů

Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů Disciplinární řád Českého svazu plaveckých sportů A - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Schváleno Výkonným výborem ČSPS dne 27.5.2008 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají a řeší všechna provinění členů

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD HOKEJBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD HOKEJBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 aktualizace od 1. 7. 2017 Článek 1 Působnost disciplinárního řádu a disciplinární provinění 1. Disciplinární řád upravuje definici disciplinárního provinění (přestupku)

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 07/2012 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 1. dubna 2012 Platnost od: 1.

Více

Sazebník poplatk, pokut, trest a odm n

Sazebník poplatk, pokut, trest a odm n Sazebník poplatk, pokut, trest a odm n Tento sazebník je platný od 11. 03. 2012 Aktualizace bodu II/3 20. 10. 2010 Aktualizace bodu II/3 11. 03. 2012 Aktualizace bodu V. 11. 03. 2012 MLMF.cz Milovická

Více

Výkonný výbor ČNS (zpracoval J. Matyášek) Návrhy změn základních dokumentů pro Valnou hromadu ČNS

Výkonný výbor ČNS (zpracoval J. Matyášek) Návrhy změn základních dokumentů pro Valnou hromadu ČNS Výkonný výbor ČNS (zpracoval J. Matyášek) Návrhy změn základních dokumentů pro Valnou hromadu ČNS VV navrhuje pro Valnou hromadu ČNS (2. 3. 2014) tuto změnu základních dokumentů ČNS: Návrh změny Disciplinárního

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD C.M.T.A.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD C.M.T.A. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD C.M.T.A. Navrženo disciplinární komisí dne 26.6.2016 OBSAH DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU: Hlava I. Disciplinární řád Základní ustanovení C.M.T.A., jakožto jediný představitel českého muay thai,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAČR

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAČR DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAČR ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Článek 1 Působnost 1) Tento Disciplinární řád Fotbalové asociace České republiky (dále jen DŘ ) se vztahuje na disciplinární provinění členů Fotbalové asociace

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích. Základní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích. Základní ustanovení Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Základní ustanovení I. 1. Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje na projednání disciplinárních provinění a přestupků rozhodčích,

Více

Disciplinární řád. Českého svazu házené

Disciplinární řád. Českého svazu házené Disciplinární řád Českého svazu házené léto 2015 1 OBSAH strana A. OBECNÁ ČÁST 3 I. Definice 3 II. Úvodní ustanovení 3 Článek 1 Úvodní ustanovení 3 Článek 2 Působnost disciplinárního řádu 4 III. Druhy

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD UŠO

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD UŠO DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD UŠO A. Úvodní ustanovení A.1. Disciplinární řád stanoví pravidla disciplinárního řízení v rámci UŠO. A.2. Účelem disciplinárního řízení je projednávání a spravedlivé posouzení disciplinárního

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE PRAŽSKÝ BASKETBALOVÝ SVAZ ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH PRAHA DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P I. Základní ustanovení 1. Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. DISCIPLINÁRNÍ

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Svaz národní házené PŘÍLOHY. platný od 15. 7. 2010 I. S A Z E B N Í K T R E S T Ů II. N Á M I T K Y A O D V O L Á N Í

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Svaz národní házené PŘÍLOHY. platný od 15. 7. 2010 I. S A Z E B N Í K T R E S T Ů II. N Á M I T K Y A O D V O L Á N Í Svaz národní házené Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel. ústředna 233017111 linka 441, E-mail narodnihazena@cstv.cz, mobil +420721820755, sekretář Luboš Dlouhý DISCIPLINÁRNÍ

Více

Disciplinární řád ČSJu

Disciplinární řád ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-233 355 280 Disciplinární řád ČSJu Platný od 10.11.2015 Nahrazuje Disciplinární řád z 1.1.2012

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. platný od 15. 7. 2014 PŘÍLOHY I. S A Z E B N Í K T R E S T Ů II. N Á M I T K Y A O D V O L Á N Í

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. platný od 15. 7. 2014 PŘÍLOHY I. S A Z E B N Í K T R E S T Ů II. N Á M I T K Y A O D V O L Á N Í Svaz národní házené DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný od 15. 7. 2014 PŘÍLOHY I. S A Z E B N Í K T R E S T Ů II. N Á M I T K Y A O D V O L Á N Í Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6,

Více

Rozhodnutí č. 32/1617. Rozhodnutí

Rozhodnutí č. 32/1617. Rozhodnutí č. 32/1617 Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Kvapilovi (ID člena 89030475, MALIBU Mladá Boleslav) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. Disciplinární komise zahájila řízení s Janem

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Českého svazu házené

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Českého svazu házené DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Českého svazu házené I. Základní ustanovení Článek 1 Působnost disciplinárního řádu Disciplinární řád stanoví podmínky jednotného spravedlivého postupu při řešení disciplinárních případů

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 1 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu futsalu

Více

Rozhodnutí. Odůvodnění:

Rozhodnutí. Odůvodnění: č. 58/1617 Disciplinární komise SF ČR ukládá Čeňku Cenkovi (ID člena 92090891, FC TANGO Hodonín) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. Disciplinární komise zahájila řízení s Čeňkem Cenkem

Více

Úvod. HLAVA I. -Základní ustanovení

Úvod. HLAVA I. -Základní ustanovení ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Výrazem dobré výchovné práce je čestné jednání sportovců, trenérů, rozhodčích a funkcionářů na sportovištích i mimo ně a chování v souladu s pravidly soužití,

Více

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL A DODATKY K NIM :

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL A DODATKY K NIM : UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL A DODATKY K NIM : Základní informace : Hraje se dle Pravidel pro amatérský malý fotbal vydaných Amatérským fotbalovým svazem malé kopané (p.šafránek, p.lávička a p.ing.šikula). Počet

Více

O trestech rozhoduje samostatná disciplinární komise, účastnit se mohou pouze osoby, kterých se případ týká maximálně doprovázeným vedoucím týmu.

O trestech rozhoduje samostatná disciplinární komise, účastnit se mohou pouze osoby, kterých se případ týká maximálně doprovázeným vedoucím týmu. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Míra ADAMČÍK předseda komise - 608 130 082 Pavel POMP 606 646 092 Míra ŠLAPÁK finance

Více

INFORMACE DISCIPLINÁRNÍ KOMISE https://www.youtube.com/watch?v=cjaddato0fa

INFORMACE DISCIPLINÁRNÍ KOMISE https://www.youtube.com/watch?v=cjaddato0fa Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO-VENKOV INFORMACE DISCIPLINÁRNÍ KOMISE https://www.youtube.com/watch?v=cjaddato0fa Vypracoval: Lukáš Tunka Seminář rozhodčích v Řícmanicích

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Obecná ustanovení Článek I. V disciplinárním řízení mají být odpovědně projednána, spravedlivě posouzena a případně náležitě potrestána závažná

Více

(1) Disciplinární orgány postupují v řízení v souladu s jinými řády a předpisy platnými v ČBF.

(1) Disciplinární orgány postupují v řízení v souladu s jinými řády a předpisy platnými v ČBF. 1 Rozsah působnosti (1) Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje na projednávání disciplinárních provinění hráčů a hráček (dále jen hráčů), funkcionářů (tj. trenérů, rozhodčích, vedoucích družstev,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE AMERICKÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE AMERICKÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE AMERICKÉHO FOTBALU OBECNÁ ČÁST... 2 Čl. 1 Platnost a účinnost... 2 čl. 2 Působnost... 2 čl. 3 Příslušnost... 2 čl. 3a Ustanovení o podjatosti... 2 čl. 4 Základní pojmy...

Více

Pravidla. Občanského sdružení Malá kopaná Jihlava (dále jen OS MKJ) Hrací plocha. Míč. Počet hráčů. Výstroj hráčů

Pravidla. Občanského sdružení Malá kopaná Jihlava (dále jen OS MKJ) Hrací plocha. Míč. Počet hráčů. Výstroj hráčů Pravidla Občanského sdružení Malá kopaná Jihlava (dále jen OS MKJ) Hrací plocha 1. Hrací plocha má tvar obdélníku: délka 44-54m, šířka 22-30m. 2. Brankové území je totožné s pokutovým územím. Jeho kraje

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2017142640 Osoba: Dufek Tomáš (95030590) 6270091 Sokol Dobšice, z.s. 2017627A1A Znojemské pivo Okresní přebor muži Chvalovice Dobšice B,2017627A1A0501 Hráč Dufek Tomáš je vinen disciplinárním

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od:

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od:.2.206 Obsah: DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST...3. DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ...3.2 ZAVINĚNÍ...3.3 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ DISCIPLINÁRNÍ

Více

Disciplinární řád ragby

Disciplinární řád ragby Disciplinární řád ragby schválený valnou hromadou ČSRU dne 13. března 2005 změněný valnou hromadou ČSRU dne 21. května 2006 změněný valnou hromadou ČSRU dne 13. června 2008 změněný valnou hromadou ČSRU

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČSC

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČSC DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČSC Disciplinární řád Českého svazu cyklistiky se vztahuje na všechny závodníky, kteří jsou vlastníky licence ČSC a závodníky jiných národních federací sdružených v UCI, pokud jsou účastníky

Více

Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF).

Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Změny v kontaktech proti minulým ročníkům: veškerá organizační informace by měly

Více

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD RAGBY

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD RAGBY ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD RAGBY PRAHA 2005 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD RAGBY Schváleno valnou hromadou ČSRU v Praze dne 13. 3. 2005 OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------------------

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Rozhodnutí č. 22/1617. Rozhodnutí

Rozhodnutí č. 22/1617. Rozhodnutí č. 22/1617 Zastavuje se disciplinární řízení s kluby WIZARDS DDM PRAHA 10 a FK KLADNO vedené z důvodu výtržností mezi diváky. Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými kluby dne 19.10.2016

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto představitel českého

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2016091627 Osoba: Badinský Marek (79060801) 6270211 Tělovýchovná jednota SOKOL HRÁDEK, z.s. 2016627A1A Znojemské pivo Okresní přebor muži Hrádek Rakšice,2016627A1A0607 Hráč Badinský Marek je

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2016093954 Osoba: Dvořák Antonín (84092056) 6270021 Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice 2016627A2A Znojemské pivo III. třída skupina A Blížkovice B Křepice,2016627A2A0906 Je vinen disciplinárním

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto představitel českého

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

Disciplinární řád ČBA

Disciplinární řád ČBA Disciplinární řád ČBA PREAMBULE Výrazem dobrých vztahů mezi jednotlivci a kolektivy v bowlingovém sportu je čestné a slušné jednání jednotlivých hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů při provozování

Více

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy FIFA Oběžník č. 1302 Zürich, 31.5.2012 Novelizace (novela, doplněk, dodatek) k Pravidlům fotbalu - 2012/2013 Pravidla fotbalu a rozhodnutí výboru (rozuměj IFAB) 1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům

Více

Správní a disciplinární řád Interligy

Správní a disciplinární řád Interligy Správní a disciplinární řád Interligy Část první Obecná ustanovení o řízení Čl. 1 Předmět úpravy a základní zásady řízení (1) Správní a disciplinární řád Interligy (dále jen ("SDŘI") upravuje zejména postup

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení Stanovy SFL - Small Floorball League 2013-2014 1. Small floorball league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel

Více

Zátopkova 100/2 box Praha 6 - Strahov Czech Republic tel.: , fax: Z á p i s

Zátopkova 100/2 box Praha 6 - Strahov Czech Republic tel.: , fax: Z á p i s ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6 - Strahov Czech Republic tel.: +420 233 355 280, fax: +420 257 214 265 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE Z á p i s ze schůze DK ČSJu ze dne

Více

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval:

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise FAČR Testy Číslo testu: 802 Dne: 1 Je hráč v ofsajdu, převezme-li v ofsajdové pozici míč přímo z kopu z rohu? 2 Je rozhodčí povinen dát po dosažení branky znamení

Více

Předpisy pro mezinárodní soutěže

Předpisy pro mezinárodní soutěže Předpisy pro mezinárodní soutěže Předpisy pro mezinárodní soutěže platí pro soutěže světové, kontinentální, olympijské hry, otevřené turnaje a pro mezinárodní utkání. Pro domácí soutěže si může svaz některé

Více

Hra tělem v žákovských kategoriích

Hra tělem v žákovských kategoriích Hra tělem v žákovských kategoriích Posun věkové hranice a. Od roku 2005 byla v platnosti směrnice ČSLH, omezující hru tělem pro kategorii žáků 5. tříd a mladších. b. Od září 2012 se věková hranice posouvá

Více

Směrnice a kritéria trenérských licencí

Směrnice a kritéria trenérských licencí Směrnice a kritéria trenérských licencí Zdůvodnění: Zpracoval: Předkládá: Předkládá se na základě plánu práce KMM Komise mládeže a metodiky ČFbU Jiří Kučera Česká florbalová unie ve smyslu svého poslání

Více

platné od 1.7.2012 Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA Změny a dodatky jsou v textu vyznačeny modře.

platné od 1.7.2012 Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA Změny a dodatky jsou v textu vyznačeny modře. Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA platné od 1.7.2012 Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 126. zasedání, které se konalo dne 3.března 2012 v Anglii, rozhodl o níže uvedených změnách

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova v Praze DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Disciplinární řád ČHS

Disciplinární řád ČHS Disciplinární řád ČHS Obsah PREAMBULE Část první - obecná část Hlava I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti Hlava II. TRESTY 2 Druhy disciplinárních trestů 3 Veřejné napomenutí 4 Omezení činnosti 5 Zastavení

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 ZÁKLADNÍ PŘEHLED (překlad materiálu IHF pro národní federace, červen 2016) zpracoval a přeložil J.Konečný Tento materiál je překladem dopisu, který rozeslala světová federace

Více

Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour

Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour Článek I. Počet hráčů 1. Hraje se systémem 4+1, tj. 4 hráči v poli a brankář. Brankář je od ostatních hráčů barevně odlišen. 2. Obdrží-li hráč žlutou nebo červenou

Více

ZIMNÍ AMATÉRSKÁ LIGA V SÁLOVÉ KOPANÉ 2016/2017. Pravidla soutěže

ZIMNÍ AMATÉRSKÁ LIGA V SÁLOVÉ KOPANÉ 2016/2017. Pravidla soutěže ZIMNÍ AMATÉRSKÁ LIGA V SÁLOVÉ KOPANÉ 2016/2017 Pravidla soutěže PRAVIDLO 1 POČET HRÁČU 1. Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé má nejvýše 5 hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Při porušení tohoto pravidla

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE Vydává se tento Disciplinární řád extraligy ledního hokeje (dále jen jako Disciplinární řád ), který upravuje zejména disciplinární provinění jednotlivců nebo

Více

FAAZ PRAHA

FAAZ PRAHA Fotbalový turnaj pro ročník 2007 Propozice dopoledního turnaje Pořadatel: Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. Termín: Sobota 03.12.2016 Výkop: 9:00 hod Místo konání: - RADOTIN, U Starého stadionu

Více

Soutěžní řád. Občanského sdružení Malá kopaná Velké Meziříčí (dále jen MKVM)

Soutěžní řád. Občanského sdružení Malá kopaná Velké Meziříčí (dále jen MKVM) Soutěžní řád Občanského sdružení Malá kopaná Velké Meziříčí (dále jen MKVM) 1. Řízení soutěží v malé kopané: Řízením soutěží je pověřen Výkonný výbor Občanského sdružení Malá kopaná Velké Meziříčí (dále

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

VÝKLAD P R A V I D E L

VÝKLAD P R A V I D E L Svaz národní házené Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel. ústředna 233017111 linka 441, E-mail narodnihazena@cstv.cz, mobil +420721820755, sekretář Luboš Dlouhý VÝKLAD

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (dále jen jako APK ) vydává tento Disciplinární řád extraligy ledního hokeje (dále jen jako Disciplinární řád ),

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce III. Přestupní řád ČFK (rev. 1 ze dne 1.2.2016) Obsah 1. Poslání přestupního řádu ČFK 2. Základní ustavení 3. Podmínky pro přestup 4. Ohlášení přestupu 5. Rozhodnutí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY AFK LoKo Chomutov Oddíl: AFK LoKo Chomutov Adresa: ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Stadion: Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Vlastník: AFK LoKo Chomutov, Březenecká

Více

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU REVIZE PRAVIDEL FOTBALU Základní změny a novinek v Pravidlech fotbalu 2016 platných od 1.6.2016 FIFA a 1.7.2016 FAČR Podkladový materiál k semináři R a DFA Pravidla fotbalu 2016/17 Jedná se o nejobsáhlejší

Více

Městská hokejová liga neregistrovaných v Kopřivnici 2013 / 2014

Městská hokejová liga neregistrovaných v Kopřivnici 2013 / 2014 ODVOLÁVACÍ ŘÍZENÍ DK 18.3. 2014 Zápas: Číslo utkání / liga: Datum utkání: Slivovice Predators 8 / 1. liga 14. března 2014 V čase 25:40 min. udělen hráči mužstva Predators č. 25 Honusek Tomáš vyšší trest

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 16. února 2009

Více

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO Z Á P I S č. 19 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 Přítomni: Omluveni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav,Nevrkla Pavel Slabý Ivan P-129/12

Více

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz TŘEBÍČ hala TJ Spartak

Více

Stanovy Fotbalové asociace České republiky

Stanovy Fotbalové asociace České republiky Stanovy Fotbalové asociace České republiky Výňatek článků a ustanovení, které se týkají členství ve Fotbalové asociaci České republiky Článek 3 Vznik členství 1) Členy FA se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci)

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

PRAVIDLA PRO KARVINSKOU FUTSALOVOU LIGU 2009/2010

PRAVIDLA PRO KARVINSKOU FUTSALOVOU LIGU 2009/2010 Rozměry PRAVIDLO 1 - HRACÍ PLOCHA Hřiště musí mít tvar obdélníku v délce 25 50 m a šířce 15 30 m. a) Pokutové (brankové) území 6 m. b) Značka pokutového kopu 6 m. c) Značka druhého pokutového kopu 10 m.

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League Stanovy SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení 1. Small floorball league ( SFL ) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel Čfbu

Více

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU KVALIFIKACE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KVALIFIKACE

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU KVALIFIKACE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KVALIFIKACE SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU KVALIFIKACE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KVALIFIKACE I. Složení organizačního štábu kvalifikace Ředitel kvalifikacejudr. Václav KUTHAN, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy,

Více

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen zákon ) takto: Čl.

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen zákon ) takto: Čl. EXTRAKT USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád), ve znění usnesení představenstva České advokátní

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více