Návod k montáωi a údrωbì pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáωi a údrωbì pro"

Transkript

1 /2005 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáωi a údrωbì pro vedení odtahu spalin k nástìnnému plynovému kotli Logamax U052 24/28 Logamax U052 24/28 K O Prosím, pøed montáωí a údrωbou peèlivì pøeèíst

2 2

3 Obsah Obsah Bezpeènostní opatøení 3 PouΩité symboly 3 1 PouΩití V eobecnì MontáΩní pokyny Plynov závìsn kotel Kombinace s pøíslu enstvím odtahu spalin Klasifikace typù potrubí pro odtah spalin podle CEN 5 2 Minimální rozmìry pro vestavbu Vodorovné vedení odtahu spalin Svislé vedení odtahu spalin Pøipojení dìlen ch potrubí 9 3 V bìr krtící clony Vodorovné vedení odtahu spalin koncentrické Svislé vedení odtahu spalin koncentrické Vedení odtahu spalin s dìlen m potrubím 13 4 Pøíslu enství pro odtah spalin Pøíslu enství Hlavice fasádní s variabilní délkou mm Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm, Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/100 mm Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/100 mm Pøíslu enství Hlavice fasádní s pøipojovacím kusem ke kotli, Ø 60/100 mm Pøíslu enství Hlavice støe ní Ø 60/100 mm 4.7 Pøíslu enství Pøipojovací kus ke kotli Ø 60/100 mm 23 Bezpeènostní opatøení Bezproblémová funkènost je garantována pouze, pokud je dodrωen tento návod k montáωi a údrωbì. Dokument podléhá zmìnám. Instalace musí b t provedena oprávnìnou firmou. Kotel musí b t instalován v souladu s pøíslu n m návodem k montáωi a údrωbì. Pokud ucítíte spaliny Vypnìte zaøízení. Otevøete okna a dveøe. Informujte servisní firmu. MontáΩ a úpravy MontáΩ i jakékoliv úpravy zaøízení smí provádìt pouze oprávnìná odborná firma. Díly odvodu spalin nesmí b t upravovány. PouΩité symboly Bezpeènostní pokyny jsou v textu vyznaèeny v straωn m trojúhelníkem. Zv raznìná slova symbolizují v i nebezpeèí, které mùωe vzniknout, pokud opatøení pro zabránìní kod nejsou respektována. Pozor znamená, Ωe mohou vzniknout men í vìcné kody. Varování znamená, Ωe mohou vzniknout lehké újmy na zdraví osob nebo tìωké vìcné kody Nebezpeèí znamená, Ωe mohou vzniknout tìωké újmy na zdraví osob. V mimoøádn ch pøípadech je ohroωen Ωivot Upozornìní v textu jsou oznaèena vedle zobrazen m symbolem. Upozornìní obsahují dùleωité informace v takov ch pøípadech, kde nehrozí nebezpeèí pro èlovìka nebo kotel. 3

4 1 PouΩití 1 PouΩití 1.1 V eobecnì Pøed instalací plynového závìsného kotle a vedení odtahu spalin se informujte u pøíslu ného stavebního úøadu a místní kominické firmy, zda neexistují námitky proti zpùsobu instalace. Pøíslu enství odtahu spalin je souèástí systémového schválení CE. Z tohoto dùvodu smìjí b t pouωity pouze originální díly pøíslu enství odtahu spalin. DodrΩujte prosím nutné minimální odstupy od hoølav ch stavebních materiálù. Pøedpisy jednotliv ch zemí se mohou odchylovat a pøedepisovat jiné minimální odstupy od hoølav ch stavebních materiálù. Pozor: Po kození - a nebezpeèí poωáru Bude-li odvod spalin veden stìnami nebo støechami, nebo bude-li lehce pøístupn, pak musí b t toto vedení spalin pøimìøenì izolováno. Vedení spalin mùωe v prùbìhu provozu plynového prùtokového kotle dosáhnout teploty vy í neω 120 C. Odvod kondenzátu je nutné zajistit pøi délce vedení spalin nad 4 m. U vedení pod 4 m je nutné náleωit mi opatøeními zohlednit pøípadnou tvorbu kondenzátu. 1.2 MontáΩní pokyny Dbát instalaèních návodù pøíslu enství odtahu spalin. Pøi pouωití pøíslu enství Adaptér s møíωkou, Ø 60/100 mm na 80 mm musí b t délka trubky pro odtah spalin minimálnì 500 mm. Pøi pøipojení oddìlen ch trubek podle C 52 by mìl b t v stup spalin a vstup spalovacího vzduchu umístìn na stejné stranì budovy. Pøi pøipojení oddìlen ch trubek podle C 52 musí b t vzdálenost mezi v stupem spalin a vstupem spalovacího vzduchu minimálnì 500 mm. Vedení odtahu spalin se provádí jako závislé na vzduchu v místnosti podle B nebo nezávislé na vzduchu v místnosti podle C 12, C 32, C 42 nebo C 52. Vedení odtahu spalin se vytvoøí koncentrick mi trubkami Ø 60/100 mm nebo jako systém oddìlen ch jednotliv ch trubek Ø 80 mm. 1.3 Plynov závìsn kotel Plynov závìsn kotel U U K U U K Tab. 1 Id. èíslo v robku CE 87BM06 CE 87BO47 Uvedené plynové kotle Buderus jsou kontrolovány a schváleny v souladu se smìrnicemi EU pro plynová zaøízení (90/396/EWG, 92/42/EWG, 89/336/EWG) a EN Kombinace s pøíslu enstvím odtahu spalin Plynové kotle Logamax U mohou b t v systémech koncentrick ch trubek kombinovány s pøíslu enstvím pro odtah spalin podle tabulky 2: TT-è. Oznaèení Hlavice fasádní s variabilní délkou mm Koncentrická trubka, délka 350 mm Koncentrická trubka, délka 750 mm Koncentrické koleno Koncentrické koleno Hlavice fasádní s pøipojovacím kusem ke kotli Hlavice støe ní Pøipojovací kus ke kotli, Ø 60/100 mm Prùchodka pro rovnou støechu Prùchodka pro ikmou støechu Adaptér s møíωkou, Ø 60/100 mm na Ø 80 mm Tab. 2 Plynové kotle Logamax U mohou b t v systémech oddìlen ch trubek kombinovány s pøíslu enstvím pro odtah spalin podle tabulky 3: TT-è. Oznaèení Adaptér z oddìlen ch trubek Ø 60/100 na Ø 80/80 mm Støe ní hlavice, Ø 80/110 mm Fasádní hlavice, Ø 80/80 mm na Ø 125 mm T-kus, Ø 80/80 mm na Ø 80/110 mm Koleno pro jednotlivé trubky 90, Ø 80 mm Koleno pro jednotlivé trubky 45, Ø 80 mm Jednotlivá trubka, délka 500 mm, Ø 80 mm Jednotlivá trubka, délka 1000 mm, Ø 80 mm Jednotlivá trubka, délka 2000 mm, Ø 80 mm Koncov kus, Ø 80 mm Tab. 3 4

5 PouΩití Klasifikace typù potrubí pro odtah spalin podle ÈSN EN Vedení odtahu spalin koncentrické Vedení odtahu spalin s dìlen m potrubím B C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 Tab. 4 5

6 2 Minimální rozmìry pro vestavbu 2 Minimální rozmìry pro vestavbu 2.1 Vodorovné vedení odtahu spalin Ø Ø 60/ B O Obr. 1 Vedení odtahu spalin nezávislé na vzduchu v místnosti podle C 12 1 Pøíslu enství Hlavice fasádní s pøipojovacím kusem ke kotli, Ø 60/100 mm 3 Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/100 mm 2 Ø Ø 60/ B O Obr. 2 Vedení odtahu spalin nezávislé na vzduchu v místnosti podle C 12 2 Pøíslu enství Hlavice fasádní s variabilní délkou mm 6

7 Minimální rozmìry pro vestavbu 2 23 Ø Ø 80 Ø B O Obr. 3 Provoz závisl na vzduchu z prostoru B 10 Pøíslu enství Adaptér s møíωkou, Ø 60/100 mm na Ø 80 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 500 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 1000 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm 23 Pøíslu enství Koleno pro jednotlivé trubky 90, Ø 80 mm B U U K U U K Tab. 5 7

8 2 Minimální rozmìry pro vestavbu 2.2 Svislé vedení odtahu spalin Pro odtah spalin pøes støechu mùωeme pouωít støe ní hlavici Ø 80/110 mm ( ) nebo støe ní hlavici koncentrickou Ø 60/100 mm ( ) se støe ní prùchodkou pro ikmou ( ) nebo plochou støechu ( ) Ø 60/ B O Obr. 4 Plochá støecha 4 Pøíslu enství Hlavice støe ní Ø 60/100 mm 600 Ø 60/ B O Obr. 5 ikmá støecha 4 Pøíslu enství Hlavice støe ní Ø 60/100 mm 8

9 Minimální rozmìry pro vestavbu Pøipojení dìlen ch potrubí Vedení odtahu spalin podle C Ø B O Obr Pøíslu enství Adaptér z Ø 60/100 mm na Ø 80/80 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 500 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 1000 mm Pøíslu enství Koncov kus, Ø 80 mm 23 Pøíslu enství Koleno pro jednotlivé trubky 90, Ø 80 mm 25 Pøíslu enství Fasádní hlavice, Ø 80/80 mm na Ø 125 mm B U U K U U K Tab. 6 9

10 2 Minimální rozmìry pro vestavbu Vedení odtahu spalin podle C Ø B O Obr. 7 4 Pøíslu enství Støe ní hlavice, Ø 80/110 mm 15 Pøíslu enství Adaptér z Ø 60/100 mm na Ø 80/80 mm 21 Pøíslu enství T-kus, Ø 80/80 mm na Ø 80/110 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 500 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 1000 mm Pøíslu enství Koncov kus, Ø 80 mm 10

11 Minimální rozmìry pro vestavbu 2 Vedení odtahu spalin podle C 42, C 52 a C 82 0 Ø B O Obr Pøíslu enství Adaptér z Ø 60/100 mm na Ø 80/80 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 500 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 1000 mm Pøíslu enství Koncov kus, Ø 80 mm 23 Pøíslu enství Koleno pro jednotlivé trubky 90, Ø 80 mm B U U K U U K Tab. 7 11

12 3 V bìr krtící clony 3 V bìr krtící clony 3.1 Vodorovné vedení odtahu spalin koncentrické 1 x 90 = 2 x 45 L U U K U U K Tab. 8 je vzdálenost od osy hrdla odtahu spalin k venkovní hranì vnìj í stìny 3.2 Svislé vedení odtahu spalin koncentrické 90 L [mm] L max [mm] < 750 Ø 75 1 x x < 750 Ø 80 1 x x x 90 = 2 x 45 U U K U U K Tab L je vzdálenost od horní hrany kotle k hranì støe ní hlavice L [mm] L max [mm] 0 x 90 < 1000 Ø x x Ø 80 0 x x

13 V bìr krtící clony Vedení odtahu spalin s dìlen m potrubím 1 x 90 = 2 x 45 Vodorovné U U052-24K U U052-28K Tab. 10 Svislé L A, L V [mm] L max = L A + L V [mm] 1 x 90 1 x 90 < 1000 Ø x 90 2 x x 90 3 x x 90 1 x 90 < 1000 Ø x 90 2 x x 90 3 x U U052-24K U U052-28K Tab. 11 Legenda k obrázku 9, 10, 11, 12 a 13: 4 Pøíslu enství Støe ní hlavice, Ø 80/110 mm 10 Pøíslu enství Adaptér s møíωkou, Ø 60/100 mm na Ø 80 mm 15 Pøíslu enství Adaptér z Ø 60/100 mm na Ø 80/ 80 mm 21 Pøíslu enství T-kus, Ø 80/80 mm na Ø 80/ 110 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 500 mm Pøíslu enství Jednotlivá trubka Ø 80mm, délka 1000 mm Pøíslu enství Koncov kus, Ø 80 mm 23 Pøíslu enství Koleno pro jednotlivé trubky 90, Ø 80 mm 25 Pøíslu enství Fasádní hlavice, Ø 80/80 mm na Ø 125 mm 26 Pøíslu enství Koncov kus, Ø 80 mm L A, L V [mm] L max = L A + L V [mm] 0 x 90 0 x 90 < 1000 Ø x 90 1 x x 90 2 x x 90 0 x 90 < 1000 Ø x 90 1 x x 90 2 x LV L A 26 Obr. 9 Vedení odtahu spalin podle B O 13

14 3 V bìr krtící clony L A L V O Obr. 10 Vodorovné C 12 L A L V O Obr. 11 Vodorovné C 42 nebo C Ø134 Ø134 Ø LA, LV Ø125 Ø80 LA L V O O Obr. 12 Svislé C 32 Obr. 13 Vedení odtahu spalin podle C 52 14

15 Pøíslu enství pro odtah spalin 4 4 Pøíslu enství pro odtah spalin 4.1 Pøíslu enství Hlavice fasádní s variabilní délkou mm Rozsah dodávky x ø60,3 ø98,5 ø Ø ø60 ø O Obr Fasádní hlavice 1.2 Pøipojovací koleno MontáΩ Vytyète vedení odtahu spalin, urèete jeho délku a podle kapitoly 3 zjistìte, zda je nutná krticí clona. Pomocí ètyø roubù upevnìte pøipojovací koleno (1.2) na vzduchovou skøíò plynového kotle. Pøitom namontujte eventuálnì nutnou krticí clonu mezi pøipojovací koleno a vzduchovou skøíò. Pozor: Nebezpeèí vzniku kod v dùsledku tvorby kondenzátu ve spalinách! Namontujte potrubí spalovacího vzduchu/ odtahu spalin s 5,2 % sklonem ve smìru proudìní spalin! Vytvoøte stìnovou prùchodku s prùmìrem Ø 115 mm. Fasádní hlavici (1.1) namontujte na pøipojovací koleno a upevnìte dvìma rouby. Na fasádní hlavici nasuòte nasuòte zvenku clonu. Délku fasádní hlavice nastavte tak, aby venkovní trubka (bez ochrany proti vìtru) vyènívala 30 mm nad clonou. 1.3 rouby 1.4 Clona Hloubku zasunutí fasádní hlavice upevnìte roubem skrz venkovní trubku. 5,2% 88 Obr. 15 Ø99 Ø 59 Ø Ø115 Ø O Pozor: Vnìj í trubka fasádní hlavice stìnové prùchodky musí pøekr vat poslední pøíslu enství odtahu spalin minimálnì o 25 mm! 15

16 4 Pøíslu enství pro odtah spalin 4.2 Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm, Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm Rozsah dodávky Ø 101 Ø 61 V pøípadì potøeby mùωe b t prodluωovací trubka zkrácena: Stanovte potøebnou délku L V. Délku prodluωovací trubky kolmo zkra»te na rozmìr L V. 50 Pozor: DodrΩet minimální délku 140 mm! L A L V L 2 ø100 2 L V 140 mm L V O Ø 60 Ø O Obr. 18 U øezn ch hran odstraòte otøepy a vyèistìte je. Obr Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm: L = 350 mm, L V = 400 mm, L A = 405 mm Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm: L = 750 mm, L V = 800 mm, L A = 805 mm MontáΩ Tìsnìní lehce namaωte tukem bez rozpou tìdla (napø. vazelínou). 360 Obr O O Obr. 17 Pøíslu enství zasuòte do hrdla trubky aω na doraz. Pøitom lehce otoète. 16

17 Pøíslu enství pro odtah spalin Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/100 mm Rozsah dodávky Rozmìry sestavy Ø62 Ø103 Obr O 3 3 Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/ 100 mm Ø Ø O 3 Obr Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/ 100 mm O Obr. 2 Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm 3 Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/ 100 mm Rozmìr sestavy pøi prodlouωení: Rozmìr L V pro prodluωovací trubku stanovte v závislosti na X (obrázek 23) podle obrázkù 24 a L V X O Obr Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm 3 Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/ 100 mm 17

18 4 Pøíslu enství pro odtah spalin L V /mm MontáΩ Tìsnìní lehce namaωte tukem bez rozpou tìdla (napø. vazelínou) Obr O X /mm O Pøíslu enství zasuòte do hrdla trubky aω na doraz. Pøitom lehce otoète. Obr. 24 L V /mm Obr X /mm O 18

19 Pøíslu enství pro odtah spalin Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/100 mm Rozsah dodávky Rozmìry sestavy O Ø60 Ø100 Obr Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/ 100 mm O Obr Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/ 100 mm Obr O 2 Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm 6 Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/ 100 mm 19

20 4 Pøíslu enství pro odtah spalin Rozmìr sestavy pøi prodlouωení: Rozmìr L V pro prodluωovací trubku stanovte v závislosti na X (obrázek 30) podle obrázkù 31. L V MontáΩ Tìsnìní lehce namaωte tukem bez rozpou tìdla (napø. vazelínou). 360 L V Obr O X Pøíslu enství zasuòte do hrdla trubky aω na doraz. Pøitom lehce otoète. Obr O 2 Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm, Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm 6 Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/ 100 mm L V /mm Obr X /mm O 20

21 Pøíslu enství pro odtah spalin Pøíslu enství Hlavice fasádní s pøipojovacím kusem ke kotli, Ø 60/100 mm Rozsah dodávky Ø 101 Ø x O Obr Fasádní hlavice 1.2 Pøipojovací kus ke kotli 1.3 rouby 1.4 Clona MontáΩ Vytyète vedení odtahu spalin, urèete jeho délku a podle kapitoly 3 zjistìte, zda je nutná krticí clona. Pomocí ètyø roubù upevnìte pøipojovací kus ke kotli (1.2) na vzduchovou skøíò plynového kotle. Pøitom namontujte eventuálnì nutnou krticí clonu mezi pøipojovací kus ke kotli a vzduchovou skøíò. Namontujte potrubí spalovací vzduch/odtah spalin pomocí Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm, Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm, Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/100 mm a Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/100 mm. Hloubku zasunutí fasádní hlavice upevnìte roubem skrz venkovní trubku % Ø 99 Ø Ø115 Ø103 Pozor: Nebezpeèí vzniku kod v dùsledku tvorby kondenzátu ve spalinách! Namontujte potrubí spalovacího vzduchu/ odtahu spalin s 5,2 % sklonem ve smìru proudìní spalin! Vytvoøte stìnovou prùchodku s prùmìrem Ø 115 mm. Skrz otvor ve stìnì namontujte fasádní hlavici (1.1) pro potrubí spalovací vzduch/odtah spalin. Pozor: Vnìj í trubka fasádní hlavice musí pøekr vat poslední pøíslu enství odtahu spalin minimálnì o 25 mm! Obr O 21

22 4 Pøíslu enství pro odtah spalin 4.6 Pøíslu enství Hlavice støe ní Ø 60/100 mm Rozsah dodávky ikmá støecha Ø101 Ø60 A α Tab mm, v oblastech bohat ch na sníh 500 mm 46, v oblastech bohat ch na sníh A Ø α Ø100 2x O O Obr. 37 Obr Hlavice støe ní 4.1 Pøipojovací kus ke kotli 4.2 Krycí deska 4.3 rouby DodrΩujte, Ωe je støe ní ta ka Buderus (Pøíslu enství Prùchodka pro ikmou støechu) vhodná jen pro sklon støechy mezi 25 a Rozmìry vzdáleností nad støechou Rovná støecha hoølavé stavební materiály nehoølavé stavební materiály X 1500 mm 500 mm Tab X MontáΩ Vytyète vedení odtahu spalin, urèete jeho délku a podle kapitoly 3 zjistìte, zda je nutná krticí clona. Pomocí ètyø roubù upevnìte pøipojovací kus ke kotli (4.1) na vzduchovou skøíò plynového kotle. Pøitom namontujte eventuálnì nutnou krticí clonu mezi pøipojovací kus ke kotli a vzduchovou skøíò. Namontujte potrubí spalovací vzduch/odtah spalin pomocí Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 350 mm, Pøíslu enství Koncentrická trubka Ø 60/100 mm, délka 750 mm, Pøíslu enství Koncentrické koleno 90, Ø 60/100 mm a Pøíslu enství Koncentrické koleno 45, Ø 60/100 mm. Namontujte støe ní hlavici (4) na potrubí spalovací vzduch/odtah spalin. Obr O Pozor: Vnìj í trubka støe ní hlavice musí pøekr vat poslední pøíslu enství odtahu spalin minimálnì o 25 mm! Hloubku zasunutí støe ní hlavice prùchodky upevnìte roubem skrz venkovní trubku.

23 Pøíslu enství pro odtah spalin Pøíslu enství Pøipojovací kus ke kotli Ø 60/100 mm Rozsah dodávky MontáΩ Ø 101 Ø x Vytyète vedení odtahu spalin, urèete jeho délku a podle kapitoly 3 zjistìte, zda je nutná krticí clona. Pomocí ètyø roubù (10.1) upevnìte pøipojovací kus ke kotli (10) na vzduchovou skøíò plynového kotle. Pøitom namontujte eventuálnì nutnou krticí clonu mezi pøipojovací kus ke kotli a vzduchovou skøíò. Pøíslu enství odtahu spalin, které vede dále, pøimontujte pomocí hrdla trubky na pøipojovací kus ke kotli a zajistìte roubem (10.1) O Obr Pøipojovací kus ke kotli 10.1 rouby 23

24 Buderus, Vá spolehliv partner. pièková technologie vytápìní vyωaduje profesionální instalaci a údrωbu. Buderus proto dodává kompletní program exkluzivnì pøes odborné topenáøské firmy. Zeptejte se jich na techniku vytápìní. Odborná topenáøská firma: TEPELNÁ TECHNIKA Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o. Prùmyslová 372/1, Praha 10 Tel.: (+420) Fax: (+420) Provozní areál Morava Prostìjov - Kralice na Hané Háj 327, Kralice na Hané Tel.: (+420) Fax: (+420) (05.07)

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin 6 70 6 97 08/006 CZ Pro odbornou firmu Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel Logamax U0-/8T 6 70 6 6-00.O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 45 55 65 75 85 max min max reset max min max Návod pro instalaci systému odtahu spalin Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru reset max max 6 720 63 50-00.O DAGAS

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-6 MFA... ZWSE 8-6 MFA... 6 70 66 769 (008/03) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby Vedení odtahu spalin Logamax U032-24 Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby 6 720 802 264 (2012/04) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007. Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní

Více

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu Návod pro instalaci systému odvodu spalin Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-5/ MFA 6 70 6 95 CZ (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pokyny k odtahu spalin pro Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 6 720 612 662-00.2O ZSBR 16-3 A.. ZSBR 28-3 A.. ZWBR 30-3 A.. ZBR 42-3 A.. 6 720 615 839 CZ (2008/04) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL

Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL Pokyny k odvodu spalin pro Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL 6 720 612 261-00.1O ZBS 16/83S-2 MA... ZBS 22/120S-2 MA... ZBS 30/150S-2 MA... 6 720 612 412 CZ (05.09) OSW Obsah Obsah Bezpeènostní

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO

Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO Komponenty odtahù spalin ke kotlùm THERM v provedení TURBO,spol. s r.o. Výroba a prodej plynových kotlù THERM Stará osada 258 664 84 Zastávka u Brna ustø.: tel./fax.: fax.: servis.: GSM: 546 429 200 546

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

Nástìnn plynov kotel s pøívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástìnn plynov kotel s pøívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CT OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o

Více

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Pøepoèet jednotek na mezinárodní soustavu jednotek SI Výchozí hodnoty pro diagramy V diagramech 1.1

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 058 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE 0.1 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 1 Všeobecné informace 1 Všeobecné informace Neutralizační

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw KAS 80 s AGZ - oddělené vedení spalin a přívodu vzduchu viz strana 17 Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a

Více

Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem

Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem 6 720 611 482-00.1O ZSN 18-6 KE 21/23... ZWN 18-6 KE 21/23... ZWN 24-6 KE 23... ZSN 5/11-6 KE... ZSN 7/11-6 AE...

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Pokyny pro instalaci odtahu spalin Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 612 662-00.2O KZ 14 R KZ 22 R KZ 24 C 6 720 617 365 (2008/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů... 3

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE 6 720 607 485 CZ (05.04) Obsah Obsah strana Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Použité symboly 2 1 Použití 3 1.1 Všeobecné informace 3 1.2

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od..9 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, a kw ( /, 6/)... str. -7 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem kw ( /)... str. -9 Odkouření pro kondenzační

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 0..2007 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, 30 a 42 kw ( 80/25)... str. 2-5 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem 42 kw ( 00/50)... str. 5-7

Více

HW 25. návod k montáži a nastavení

HW 25. návod k montáži a nastavení HW 25 návod k montáži a nastavení 7 719 001 677 Obsah Obsah 1 Všeobecné 1.1 Použití 1.2 Regulace 1. Rozsah dodávky 2 Možnosti vestavby 2.1 Montážní poloha 2.2 Pøípoje Montáž 4.1 Vertikální montáž 4.2 Vodorovná

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

08/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY. www.ricomgas.

08/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY. www.ricomgas. 08/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM S8 NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOMgas slouží k

Více

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 4024450/1 IM-P402-92 AB vydání 1 Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2. Technická data 3. Použití 4. Instalace 5. Propojení 6. Údržba IM-P402-92 AB Issue

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Pokyny k vedení odtahu spalin pro CERAPURACU-Smart plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Platný od 01.04.2008 Obsah: Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE... str. 2-3 Řešení pro kotle Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA... str. 4-5 Řešení pro kotle

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Z důvodu neustálého vývoje si v zájmu zlepšování kvality dodávaných výrobků vyhrazujeme právo měnit technické parametry uvedené

Více

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32 VH 211 D Ventilatorheizer Wall mounted fan heater F Convecteurs soufflant mural Wand-snelverwarmer Szybkonagrzewaj¹ce, naœcienne ogrzewacze wnêtrzowe Nástìnný rychloohøívaè H Fali gyorsfûtõ Gebrauchs-

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM)

Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM) Návod k instalaci Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM) Obr. 1: LSM 5, 7 719 001 570 1 spínací modul 2 kabel DC 24 V 3 kabel AC 230 V 4 šrouby 5 připevňovací úhelník (Z.R. 18, 24-3/4

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace Pro GB062/GB172/GB172T/GB162-15 až 45 Pro GB162-70- 100 DO Střešní instalace C33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího vzduchu Plochá střecha

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

Montážní návod. Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli. 6302 0473 11/2000 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli. 6302 0473 11/2000 CZ Pro odbornou firmu 60 07 11/000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli Před montáží pečlivě pročtěte! Tiráž Technické změny vyhrazeny! Z důvodu

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus Plynové kondenzační přístroje 6720813784-1.1TD Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logama plus GB162-70/85/100 V2 6720813787 (2015/07) cs Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

KOMPONENTY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ FERROLI V PROVEDENÍ TURBO

KOMPONENTY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ FERROLI V PROVEDENÍ TURBO KOMPONENTY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ FERROLI V PROVEDENÍ TURBO 01/2005 Přehled příslušenství pro odvod spalin KLASICKÉ KOTLE KWMA 33 K Hlavice pro svislý odvod spalin 60/100 KWMA 31 K Hlavice pro vodorovný odvod

Více

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé)

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé) Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Pružné odkouření - komín, šachta, sání vzduchu z venkovního

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Vedení vzduchu/spalin pro ecotec exclusiv, ecotec plus, ecotec pro. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU../3../4 VUW../3..

Vedení vzduchu/spalin pro ecotec exclusiv, ecotec plus, ecotec pro. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU../3../4 VUW../3.. Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Vedení vzduchu/spalin pro ecotec exclusiv, ecotec plus, ecotec pro VU../3../4 VUW../3../5 Plast (PP) koncentrický systém Ø 60/00 Plast (PP) koncentrický

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ. ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky

KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ. ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky Izolace klimatizaçních rozvod Hlavním úçelem vzduchotechnick ch systém je dosáhnout teploty, p i které se uωivatelé

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ L I B E R E C K É

PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ L I B E R E C K É PRODUKTOVÝ KATALOG PØETLAKOVÉ KOMÍNY A KOUØOVODY JEDNOVRSTVÉ / KONCENTRICKÉ L I B E R E C K É Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit dostupnost kvalitních

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572989

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE

ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE Firma Thermona dodává systémy odkouření v několika typových provedeních. V provedení koaxiálním, kde se používá průměr 00 mm ( mm) pro vnější sací trubku a 60 mm (80 mm)

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

Smìšovací uzly nové provedení

Smìšovací uzly nové provedení Technické informace Užití smìšovacích uzlù Smìšovací uzel zajišuje spojitou regulaci výkonu (proporcionální øízení analogovým napìovým signálem 0-10 V) a ochranu vodního ohøívaèe. Regulace výkonu je zajišována

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

Armatury a systémy Premium

Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Popis: Oventrop Unibox E pro plošné vytápìní sloužící k temperování podlahových ploch, nebo stìn pomocí omezení teploty zpáteèky k

Více

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Návod k montáži a obsluze Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Oběhové čerpadlo UPS 15-50 Technická data Provozní tlak: max. 3 bar Teplota média:

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE

ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE 25 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE Firma Thermona dodává systémy odkouření v několika typových provedeních. V provedení koaxiálním, kde se používá průměr 100 mm

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9049-10/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Důležité

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

S120..KP S160..KP S190..KP S290..KP

S120..KP S160..KP S190..KP S290..KP Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Ju 644 Cz Zásobník teplé vody vytápìný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120..KP S160..KP S190..KP S290..KP Pro vaši bezpeènost: Jestliže ucítíte zápach

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více