Obchodní podmínky nákupu a užití Flexi Pass CARD ( OP )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky nákupu a užití Flexi Pass CARD ( OP )"

Transkript

1 Obchodní podmínky nákupu a užití Flexi Pass CARD ( OP ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tyto OP podrobně upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti při poskytování Platebních služeb související s nákupem a užitím Flexi Pass CARD mezi SCO v postavení poskytovatele Platebních služeb a Klientem v postavení uživatele Platebních služeb dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování Ostatních služeb Klientovi ze strany SCO. 2) Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v OP a jejích přílohách užívány ve významu uvedeném v článku II. OP. 3) OP byly vydány SCO v souladu s 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), a dále v souladu s dalšími právními předpisy specifikovanými v tomto dokumentu. 4) OP jsou přílohou smlouvy o nákupu a užití Flexi Pass CARD uzavřené mezi SCO a Klientem jako její nedílná součást. 5) OP nabývají platnosti a účinnosti dne II. VYMEZENÍ POJMŮ 1) Není-li ve Smlouvě či OP stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy následující význam: Autorizovaná Platební Platební transakce zadaná Flexi Pass CARD, ke které dal Klient souhlas. Souhlas s touto Platební transakcí dává jménem Klienta transakce Držitel, který vlastnoručně podepíše Platební Doklad. Cena Flexi Pass CARD Částka určená Klientovi k úhradě ve prospěch SCO za vystavení jednoho kusu neaktivované Flexi Pass CARD specifikovaná v Ceníku. Cena navýšení Zůstatku Částka určená Klientovi k úhradě ve prospěch SCO za navýšení Zůstatku specifikovaná v Ceníku. Ceník Ceník Platebních služeb a Ostatních služeb. Jeho platné znění tvoří Přílohu č. 1 OP. Částka Platební transakce Cena Služby hrazená Klientem v rámci Platební transakce zadané Flexi Pass CARD. Datum exspirace Flexi Pass Datum skončení platnosti Flexi Pass CARD uvedené na přední straně Flexi Pass CARD. CARD Datum exspirace Zůstatku Datum, ke kterému dojde k promlčení Zůstatku (nebo jeho části) evidovaného u jednotlivé Flexi Pass CARD na Platebním účtu Flexi Pass CARD. Držitel Osoba oprávněná užívat Flexi Pass CARD na základě dohody s Klientem. Klient zmocňuje Držitele, aby (mimo jiné) činil v jeho zastoupení Platební příkazy. Klient je povinen seznámit Držitele se Smluvní dokumentací a zajistit, aby Držitel dodržoval povinnosti Smluvní dokumentací stanovené. Následky jednání či opomenutí Držitele se přičítají Klientovi. Elektronický přístup Klienta Elektronický uživatelský přístup dostupný Klientovi v Systému. V rámci Elektronického přístupu Klienta jsou zobrazeny zejména následující údaje: seznam vydaných Flexi Pass CARD a jejich Držitelů, identifikační údaje vydaných Flexi Pass CARD a jejich Držitelů, Zůstatek jednotlivých Flexi Pass CARD, údaje o jednotlivých navýšeních Zůstatků, jednotlivá Data exspirace Flexi Pass CARD a Data exspirace Zůstatku a informace o blokaci jednotlivých Flexi Pass CARD. Elektronický přístup Držitele Elektronický uživatelský přístup dostupný Držiteli v Systému. V rámci Elektronického přístupu Držitele jsou zobrazeny zejména následující údaje: identifikační údaje Držitele, Zůstatek, transakční historie, Datum exspirace Flexi Pass CARD, Datum exspirace Zůstatku a informace o blokaci Flexi Pass CARD. Flexi Pass CARD Plastová platební karta s názvem Flexi Pass CARD aktivovaná v souladu s čl. IV., odst. 1 písm. e. OP s identifikačním magnetickým proužkem, ve kterém je uložen Magnetický záznam, vydaná SCO, která slouží k úhradě ceny Služeb v rámci Platební transakce na území České republiky. Flexi Pass CARD je nepřenosná z jednoho Držitele na jiného. Flexi Pass CARD obsahuje personalizované bezpečnostní prvky, mimo jiné Magnetický záznam. ID Držitele Identifikační číslo Držitele, které je mu přiděleno ze strany SCO. Identifikace Držitele Identifikace Držitele pro účely komunikace s Klientskou linkou, a to prostřednictvím sdělení ID Držitele, data narození a případně posledních tří číslic tvořících číslo Flexi Pass CARD, která je u něj vedena v Kartové evidenci. Kartová evidence Elektronická evidence přístupná SCO, pomocí které SCO provádí úkony související s vedením a správou Flexi Pass CARD. Informace obsažené v Kartové evidenci se synchronizují s informacemi obsaženými v Systému. Klient Osoba specifikovaná jako Klient ve Smlouvě, které SCO poskytuje Platební služby a která je drobným podnikatelem ve smyslu 75 odst. 4 Zákona. Pokud jde o Platební služby je dle Zákona Klient v postavení uživatele platebních služeb poskytovaných SCO, a to plátce v případě Platebních transakcí zadaných Flexi Pass CARD, a příjemce v případě Platebních transakcí ve prospěch Platebního účtu Flexi Pass CARD nebo Platební transakce ve prospěch Platebního účtu Klienta. Klientská linka Call centrum dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na telefonním čísle Účelem Klientské linky je poskytování podpory Klientům a Držitelům a provádění operací za podmínek uvedených v OP. Klientský výpis Kontaktní místo Kontaktní osoba Magnetický záznam Neaktivovaná Flexi Pass CARD Neautorizovaná Platební transakce Nesprávně provedená Platební transakce Objednávka Flexi Pass CARD Objednávka navýšení Zůstatku Obnovená Flexi Pass CARD OP Výpis zpracovaný v Systému, který obsahuje shrnutí informací o Platebních transakcích provedených v období přechozího kalendářního měsíce prostřednictvím všech Flexi Pass CARD Klienta. Klientský výpis obsahuje alespoň údaje umožňující identifikovat Platební transakci zadanou Flexi Pass CARD a Partnera, Částku Platební transakce, případně Platební transakce ve prospěch Platebního účtu Flexi Pass CARD, jakož i údaje o výši poplatků za takovéto Platební transakce. Místo uvedené na webových stránkách Kontaktní osoba Klienta specifikovaná ve Smlouvě, jinak způsobem uvedeným v čl. VIII. odst. 3 OP, oprávněná jednat za Klienta ve všech věcech souvisejících s poskytováním Platebních služeb. Záznam nahraný na magnetickém proužku na zadní straně Flexi Pass CARD určený k elektronickému snímání obsahující identifikační údaje Flexi Pass CARD, Klienta, kterému byla vydána, jakož i další údaje. Flexi Pass CARD, která nebyla dosud aktivovaná v souladu s čl. IV., odst. 1) písm. e. OP. Není-li Flexi Pass CARD aktivována, nelze s ní provádět žádné Platební transakce ani jiné úkony dle OP. Není-li v OP výslovně stanoveno jinak, nevztahují se pravidla týkající se Flexi Pass CARD na Neaktivovanou Flexi Pass CARD. Jiná Platební transakce zadaná Flexi Pass CARD než Autorizovaná Platební transakce. Platební transakce zadaná Flexi Pass CARD provedená v rozporu s Platebním příkazem. Požadavek Klienta na vydání jedné či více Flexi Pass CARD učiněný prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. Požadavek Klienta na navýšení Zůstatku jedné či více Flexi Pass CARD učiněný prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. Flexi Pass CARD vydaná jako náhrada za původní Flexi Pass CARD či Obnovenou Flexi Pass CARD. Obnovená Flexi Pass CARD má nové číslo a nové Datum exspirace Flexi Pass CARD. Není-li v OP výslovně stanoveno jinak, řídí se užití Obnovené Flexi Pass CARD stejnými pravidly, která se aplikují na Flexi Pass CARD, kterou nahrazuje. Obchodní podmínky nákupu a užití Flexi Pass CARD ve svém platném znění. Ostatní služby Partner Platební doklad Veškeré služby, které SCO poskytuje na základě této Smlouvy Klientovi a které nejsou Platebními službami, jedná se zejména o Služby zprostředkování, tak jak jsou definovány v čl. III. odst. 2 OP. Podnikatel poskytující Služby, který na základě dohody s SCO umožňuje úhradu jejich ceny prostřednictvím Flexi Pass CARD a kterému SCO poskytuje určité platební a jiné služby. Doklad vytištěný z POS v podobě stvrzenky, na kterém jsou vyznačeny údaje o Partnerovi, Flexi Pass CARD, příslušné Platební transakci zadané Flexi Pass CARD a Částce Platební transakce. 1

2 Platební limit Platební příkaz Platební služby Platební transakce Platební účet Flexi Pass CARD Platební účet Klienta Platební účet Partnera Podmínky uplatnění Reklamace POS Provozovna Předplacená částka Reklamace Omezení celkové Částky Platebních transakcí provedených za použití Flexi Pass CARD ve výši ,- Kč. Pokyn Klienta k provedení Platební transakce zadané Flexi Pass CARD prostřednictvím Partnera udělený pomocí Flexi Pass CARD. Držitel dává Platební příkaz tak, že umožní Partnerovi disponovat s Flexi Pass CARD za účelem zadání Platební transakce prostřednictvím POS do platebního systému. Služby specifikované v čl. III. odst. 1) OP. Podle okolností: (i) převod peněžních prostředků z Platebního účtu Flexi Pass CARD na Platební účet Partnera, k němuž dává Platební příkaz Klient jako plátce a jímž se hradí cena Služby (v rámci OP rovněž jako Platební transakce zadaná Flexi Pass CARD ) a/nebo (ii) převod peněžních prostředků na Platební účet Flexi Pass CARD za účelem realizace Objednávky navýšení Zůstatku, kdy SCO vystupuje jako poskytovatel platebních služeb Klienta jako příjemce (v rámci OP rovněž jako Platební transakce ve prospěch Platebního účtu Flexi Pass CARD ) a/nebo (iii) převod peněžních prostředků Předplacené částky na Platební účet Klienta (v rámci OP rovněž jako Platební transakce ve prospěch Platebního účtu Klienta ). Interní účet vedený v analytické účetní evidenci SCO, který je platebním účtem ve smyslu Zákona, na němž SCO eviduje peněžní prostředky Klienta využitelné k provádění Platebních transakcí zadaných Flexi Pass CARD. Interní účet Klienta, který je podle Smlouvy povinen složit Předplacenou částku, vedený v analytické účetní evidenci SCO. Platební účet Klienta je platebním účtem ve smyslu Zákona, na němž SCO eviduje peněžní prostředky Klienta určené ke kreditování Platebních účtů k Flexi Pass CARD na základě příkazů Klienta. Interní účet vedený v analytické účetní evidenci SCO, který je platebním účtem ve smyslu Zákona, na němž SCO vede a eviduje peněžní prostředky Partnera přijaté jako Částky Platební transakce. Termín definovaný v čl. II Reklamačního řádu. Elektronický platební terminál umístěný v Provozovně a aktivovaný pro akceptaci Flexi Pass CARD. Sídlo, místo podnikání či jiné místo, ve kterém Partner umožňuje zákazníkům koupi Služby. Částka předem hrazená Klientem ve prospěch SCO a následně vedená SCO na Platebním účtu Klienta, který je Klient oprávněn využít k platebním příkazům spojeným s Objednávkami Flexi Pass CARD, resp. Objednávkami navýšení Zůstatku. Povinnost úhrady Předplacené částky je sjednána v čl. II. Smlouvy, není-li dohodnuto jinak. Uplatnění práva Klienta vyplývajícího z odpovědnosti SCO dle čl. VI., odst. 7) OP. Reklamační řád Reklamační řád Flexi Pass CARD. Jeho platné znění tvoří Přílohu č. 2 OP. Služba Služba poskytovaná Partnerem, jejíž cenu je možno hradit prostřednictvím Flexi Pass CARD. Jedná se přitom o: službu v oblasti dovolené či rekreace v síti cestovních kanceláří, agentur nebo ubytovacích zařízení, službu tělovýchovných, sportovních a kulturních zařízení službu vzdělávacích zařízení službu zdravotnických zařízení Služby zprostředkování Služby specifikované v čl. III. odst. 2 OP. Smlouva Smlouva o nákupu a užití Flexi Pass CARD písemně uzavřená mezi SCO a Klientem, která je rámcovou smlouvou. Smluvní dokumentace Obecné označení pro jakýkoliv z následujících dokumentů nebo jejich celek - Smlouva, OP, Reklamační řád, Ceník, Zásady bezpečného užívání. V případě rozporu mezi ustanoveními Smluvní dokumentace a Smlouvy mají aplikační přednost ustanovení Smlouvy. V případě jiných rozporů mezi ustanoveními Smluvní dokumentace mají aplikační přednost OP. SCO Obchodní společnost specifikovaná jako SCO ve Smlouvě poskytující ve prospěch Klienta jakožto jeho poskytovatel Platební služby dle Zákona. SCO je jako oprávněný poskytovatel Platebních služeb zapsáno v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeném Českou národní bankou a dostupném na Orgánem dohledu nad činností SCO v rozsahu poskytování Platebních služeb je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Systém Internetová aplikace s názvem Cafeteria dostupná na subdoméně specifické pro konkrétního Klienta v rámci domény druhého řádu mojebenefity.cz. Klient je oprávněn Systém užívat prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta a Elektronického přístupu Držitele na základě samostatné smlouvy uzavřené s SCO. Vyhrazený účet Vyhrazený účet SCO vedený Komerční bankou, a.s., na němž jsou centrálně vedeny peněžní prostředky Klientů svěřené SCO na základě Platebních transakcí ve prospěch Platebního účtu Flexi Pass CARD. Zákon Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Zásady bezpečného užívání Pravidla užívání Flexi Pass CARD, jejichž aktuální znění tvoří Přílohu č. 3 OP. Zůstatek Disponibilní zůstatek peněžních prostředků na Platebním účtu Flexi Pass CARD, které může Klient v daném okamžiku použít v rámci Platební transakce zadané Flexi Pass CARD prostřednictvím jedné Flexi Pass CARD. Příslušné peněžní prostředky jsou Klientem deponovány na Platební účet Flexi Pass CARD a současně u Flexi Pass CARD evidovány prostřednictvím Kartové evidence. III. ROZSAH PLATEBNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 1) Platební služby spočívají: a. ve vydávání a správě Flexi Pass CARD vydaných pro Klienta; b. v přijímání peněžních prostředků Klienta na Vyhrazený účet a jejich převod na Platební účet Flexi Pass CARD; a c. v provádění Platebních transakcí zadaných Flexi Pass CARD na vrub Platebního účtu Flexi Pass CARD na základě Platebních příkazů ve prospěch platebního účtu Partnera. 2) Služby zprostředkování spočívají v závazku SCO vyvíjet pro Klienta jako zájemce činnost směřující k tomu, aby měli Držitelé příležitost uzavírat smlouvy o koupi Služeb s jednotlivými Partnery. IV. PODMÍNKY VYDÁNÍ FLEXI PASS CARD A ÚHRADY ZŮSTATKU 1) Klient je oprávněn požadovat po SCO vydání jedné či více Neaktivovaných Flexi Pass CARD. Proces vydání Neaktivované Flexi Pass CARD je následující: a. Klient projeví zájem o vydání jedné či více Neaktivovaných Flexi Pass CARD vyplněním a odesláním Objednávky Flexi Pass CARD. Vyplněním Objednávky Flexi Pass CARD Klient současně projevuje souhlas s aktuálním zněním OP a Smluvní dokumentace. V rámci Objednávky Flexi Pass CARD Klient zejména stanoví, kolik Neaktivovaných Flexi Pass CARD má být vydáno, pro jaké Držitele, kteří musí být jednoznačným způsobem identifikováni, a způsob doručení Flexi Pass CARD. Klient je rovněž povinen určit částku, která má být připsána na jednotlivé Platební účty Flexi Pass CARD a zadat SCO platební příkaz kreditovat jednotlivé Platební účty Flexi Pass CARD peněžními prostředky, které za tímto účelem převede na Vyhrazený účet; Klient není povinen příslušné peněžní prostředky převádět na Vyhrazený účet v rozsahu, v němž je tato částka kryta peněžními prostředky, které SCO eviduje jako nevyčerpaný zůstatek Předplacené částky. Byla-li ve Smlouvě sjednána povinnost k úhradě Předplacené částky, je tato splatná na Vyhrazený účet ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě. b. Je-li Objednávka Flexi Pass CARD řádná a je-li celková cena Flexi Pass CARD takto objednaných plně kryta aktuální výší zůstatku Předplacené částky a nejde-li o případ podle bodu h. níže, zavazuje se SCO zajistit doručení objednaného množství Neaktivovaných Flexi Pass CARD Klientovi, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení Objednávky Flexi Pass CARD, a současně připsat příslušné peněžní prostředky na Platební účet Flexi Pass CARD neprodleně ke dni obdržení Objednávky Flexi Pass CARD. c. Je-li Objednávka Flexi Pass CARD řádná a nejde-li o případ podle bodu h. níže, avšak není-li celková cena Flexi Pass CARD takto objednaných plně krytá aktuální výší zůstatku Předplacené částky, vystaví SCO po jejím obdržení Klientovi fakturu na celkovou Cenu Flexi Pass CARD takto objednaných. SCO doručí Klientovi fakturu prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta nebo jiným dohodnutým způsobem. Klient se zavazuje uhradit takto fakturovanou částku bezhotovostním převodem na bankovní účet SCO uvedený na faktuře. Prostředky, které mají být připsány ve prospěch Platebních účtů Flexi Pass CARD, je Klient povinen převést bezhotovostním převodem na Vyhrazený účet. 2

3 d. Za den úhrady takto fakturované částky je považován den jejího připsání na bankovní účet SCO v souladu s bodem c. výše tohoto odstavce. Jakmile k úhradě dojde, zavazuje se SCO zajistit doručení objednaného množství Neaktivovaných Flexi Pass CARD Klientovi, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení úhrady. Dojde-li k úhradě takto fakturované částky v souladu s tímto bodem d. výše, je SCO povinno připsat příslušné peněžní prostředky na Platební účet Flexi Pass CARD neprodleně ke dni, kdy byly připsány na Vyhrazený účet. e. Bez zbytečného odkladu po doručení každé z objednaných Neaktivovaných Flexi Pass CARD se Klient zavazuje, že i. potvrdí její doručení prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta, a ii. zajistí, že Držitel, pro kterého byla vydána, 1. podepíše proužek na její zadní straně a 2. přihlásí se ke svému Elektronickému přístupu Držitele; po splnění všech těchto povinností SCO bezodkladně zajistí aktivaci takovéto Neaktivované Flexi Pass CARD. f. O aktivaci Flexi Pass CARD ve smyslu bodu e. výše tohoto odstavce se SCO zavazuje informovat Klienta prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. g. Jakmile dojde k aktivaci Flexi Pass CARD způsobem výše uvedeným, zavazuje se SCO zpřístupnit Držiteli prostřednictvím jeho Elektronického přístupu Držitele ID Držitele. h. V případě, že bude dosaženo limitu přijatých Objednávek Flexi Pass CARD, resp. Objednávek navýšení Zůstatku stanoveného vnitřním předpisem SCO, bude SCO Klienta prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta informovat o tom, že došlo k pozdržení akceptace Objednávky Flexi Pass CARD. V takovém případě bude Objednávka Flexi Pass CARD akceptována v nejbližším následujícím kalendářním měsíci postupem podle bodu b. a následujících tohoto odstavce výše. 2) Klient je oprávněn požadovat po SCO navýšení Zůstatku Flexi Pass CARD, která mu byla vydána a byla aktivována. Proces navýšení Zůstatku Flexi Pass CARD je následující: a. Klient projeví zájem o navýšení Zůstatku jedné či více Flexi Pass CARD vyplněním a odesláním Objednávky navýšení Zůstatku. Vyplněním Objednávky navýšení Zůstatku Klient současně projevuje souhlas s aktuálním zněním OP a Smluvní dokumentace. V rámci Objednávky navýšení Zůstatku Klient zejména stanoví, jaké Flexi Pass CARD mají být navýšením Zůstatku dotčeny a o jakou peněžní částku má být jejich Zůstatek navýšen. b. Je-li Objednávka navýšení Zůstatku řádná a je-li celková cena navýšení Zůstatku takto objednaného plně kryta aktuální výší zůstatku Předplacené částky a nejde-li o případ podle bodu g. níže, zavazuje se SCO zajistit požadované navýšení Zůstatku, a to neprodleně od obdržení Objednávky navýšení Zůstatku. c. Je-li Objednávka navýšení Zůstatku řádná a nejde-li o případ podle bodu g. níže, avšak není-li celková cena navýšení Zůstatku takto objednaného plně kryta aktuální výší zůstatku Předplacené částky, vystaví SCO po jejím obdržení Klientovi fakturu na celkovou Cenu navýšení Zůstatku objednaného prostřednictvím takovéto Objednávky navýšení Zůstatku společně s fakturou na poplatek za Objednávku navýšení Zůstatku určený podle Ceníku. SCO doručí Klientovi faktury prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta nebo jiným dohodnutým způsobem. d. Klient se zavazuje uhradit takto stanovenou celkovou Cenu navýšení Zůstatku bezhotovostním převodem na Vyhrazený účet uvedený na faktuře. Klient se současně zavazuje uhradit poplatek za Objednávku navýšení Zůstatku určený podle Ceníku na bankovní účet SCO uvedený na příslušné faktuře. e. Za den úhrady takovéto celkové Ceny navýšení Zůstatku je považován den připsání příslušné peněžní částky na Vyhrazený účet v souladu s bodem d. výše. Jakmile k této úhradě dojde, zavazuje se SCO zajistit požadované navýšení Zůstatku, tj. kreditovat v souladu s Objednávkou navýšení Zůstatku platebním příkazem Klienta příslušný Platební účet Flexi Pass CARD, a to neprodleně ke dni, kdy byly tyto prostředky připsány na Vyhrazený účet. f. O provedení navýšení Zůstatku ve smyslu bodu b. nebo e. výše tohoto odstavce se SCO zavazuje informovat Klienta prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. g. V případě, že bude dosaženo limitu přijatých Objednávek Flexi Pass CARD, resp. Objednávek navýšení Zůstatku stanoveného vnitřním předpisem SCO, bude SCO Klienta prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta informovat o tom, že došlo k pozdržení akceptace Objednávky navýšení Zůstatku. V takovém případě bude Objednávka navýšení Zůstatku akceptována v nejbližším následujícím kalendářním měsíci postupem podle bodu b. a následujících tohoto odstavce výše. V. PODMÍNKY SPRÁVY FLEXI PASS CARD 1) V rámci výkonu správy Flexi Pass CARD vydaných Klientovi poskytuje SCO ve prospěch Klienta následující služby: a. Vedení Elektronického přístupu Klienta a Elektronického přístupu Držitele, b. Poskytování Klientského výpisu, c. Blokace Flexi Pass CARD, d. Zrušení Flexi Pass CARD, e. Ověření stavu Platební transakce, je-li tak dohodnuto s Klientem, f. Ověření Zůstatku, je-li tak dohodnuto s Klientem; za poskytování výše uvedených služeb se Klient zavazuje hradit ve prospěch SCO poplatky specifikované v Ceníku. 2) Podmínky poskytování služby Vedení Elektronického přístupu Klienta a Elektronického přístupu Držitele jsou následující: a. SCO se zavazuje zpřístupnit Klientovi v rámci jeho Elektronického přístupu Klienta služby umožňující Klientovi využívat takovýto přístup v souladu s OP. O této skutečnosti se SCO zavazuje informovat Klienta prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. b. Bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky Flexi Pass CARD se SCO zavazuje zpřístupnit Držitelům, pro které má být Neaktivovaná Flexi Pass CARD vydána, v rámci jejich Elektronického přístupu Držitele služby jim umožňující využívat takovýto přístup v souladu s OP. O této skutečnosti se SCO zavazuje informovat Držitele prostřednictvím Elektronického přístupu Držitele c. Klient je v rámci Elektronického přístupu Klienta oprávněn postupy tam uvedenými zejména činit Objednávky Flexi Pass CARD, Objednávky zvýšení Zůstatku, podávat žádosti o blokaci, odblokování a zrušení Flexi Pass CARD. d. Držitel je v rámci Elektronického přístupu Držitele oprávněn postupy tam uvedenými zejména činit Objednávky Flexi Pass CARD, Objednávky zvýšení Zůstatku na základě dohody s Klientem, podávat žádosti o blokaci a odblokování Flexi Pass CARD, která je u něho vedena v Kartové evidenci, to vše v zastoupení Klienta. 3) Podmínky poskytování služby Poskytování Klientského výpisu jsou následující: a. SCO se zavazuje zpřístupnit Klientovi dle dohody, nejpozději však do 3. třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce Klientský Výpis, a to prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. 4) Podmínky poskytování služby Blokace Flexi Pass CARD jsou následující: a. SCO je povinno zablokovat Flexi kartu a tedy dočasně znemožnit její užívání na základě požadavku Klienta či Držitele, a to v případě, obdrží-li od Klienta či Držitele informaci o ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaném užití Flexi Pass CARD. Klient je oprávněn požádat o blokaci jakékoliv Flexi Pass CARD, která byla vydána na základě Objednávky Flexi Pass CARD. Držitel je oprávněn požádat o blokaci pouze té Flexi Pass CARD, která je u něho vedena v Kartové evidenci. Tím není dotčena povinnost Klienta a Držitele podle 101 Zákona a podle čl. VIII odst. 4) OP. b. SCO je oprávněno zablokovat Flexi kartu i bez požadavku dle bodu a. výše tohoto odstavce, a to z důvodu bezpečnosti Flexi Pass CARD, zejména při podezření na Neautorizovanou Platební transakci nebo podvodné použití Flexi Pass CARD. c. Požadavek dle bodu a. výše tohoto odstavce je Klient oprávněn učinit prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. SCO se zavazuje blokaci provést neprodleně, nejpozději pak v pracovní den následující zadání požadavku na blokaci Flexi Pass CARD. d. Požadavek dle bodu a. výše tohoto odstavce je Držitel oprávněn učinit prostřednictvím Elektronického přístupu Držitele nebo telefonicky na Klientské lince. V případě využití Klientské linky je Držitel povinen podstoupit Identifikaci Držitele. SCO se zavazuje blokaci provést neprodleně, nejpozději pak v pracovní den následující zadání požadavku na blokaci Flexi Pass CARD prostřednictvím Elektronického přístupu Držitele; je-li požadavek učiněn prostřednictvím Klientské linky, zavazuje se SCO blokaci provést neprodleně poté. e. SCO je povinno před provedením blokace Flexi Pass CARD, nebo není-li to možné, okamžitě poté, informovat Klienta elektronicky na ovou adresu Kontaktní osoby o zablokování Flexi Pass CARD a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Flexi Pass CARD nebo bylo v rozporu s právními předpisy. 3

4 f. Jakmile pominou důvody blokace Flexi Pass CARD, případně po obdržení požadavku Klienta nebo Držitele na odblokování Flexi Pass CARD, je SCO povinno Flexi kartu odblokovat či ji nahradit Obnovenou Flexi Pass CARD. g. Požadavek dle bodu f. výše tohoto odstavce činí Klient prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta, a to v případě, že podal požadavek na blokaci dle bodu a. výše tohoto odstavce. SCO se zavazuje odblokovat Flexi kartu či zahájit činnosti vedoucí k vystavení Obnovené Flexi Pass CARD první pracovní den následující po zadání požadavku. h. Požadavek dle bodu f. výše tohoto odstavce činí Držitel prostřednictvím Elektronického přístupu Držitele, a to v případě, že podal požadavek na blokaci dle bodu a. výše tohoto odstavce. SCO se zavazuje odblokovat Flexi kartu v den následující po zadání požadavku. V případě vystavení Obnovené Pass CARD se SCO zavazuje zahájit činnosti vedoucí k vystavení Obnovené Flexi Pass CARD v pracovní den následující po zadání požadavku. i. SCO je na žádost Klienta nebo Držitele povinno prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta nebo Elektronického přístupu Držitele poskytnout Klientovi nebo Držiteli doklad, kterým mohou po dobu 18 měsíců od oznámení podle bodu a. tohoto odstavce výše prokázat, že takové oznámení učinili. 5) Podmínky poskytování služby Zrušení Flexi Pass CARD jsou následující: a. SCO je povinno zrušit Flexi kartu a tedy trvale zabránit jejímu dalšímu užívání v případě, kdy: i. nastane Datum exspirace Flexi Pass CARD, nebo ii. na žádost Klienta učiněnou prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta, nebo iii. v případě ukončení trvání Smlouvy. b. Nebude-li v souladu s čl. VII., odst. 3) OP vystavena Obnovená Flexi Pass CARD, SCO vede nadále Zůstatek na Platebním účtu Flexi Pass CARD ohledně zrušené Flexi Pass CARD. O Zrušení Flexi Pass CARD, jakož i o jeho důvodech je SCO povinno bez zbytečného odkladu informovat Klienta, a to elektronicky na ovou adresu Kontaktní osoby. 6) Podmínky poskytování služby Ověření stavu Platební transakce jsou následující: a. SCO se se zavazuje zajistit, že na Klientské lince bude Držiteli podána informace o stavu Platební transakce zadané Flexi Pass CARD, která je u něj vedena v Kartové evidenci. Za účelem poskytnutí této informace je Držitel povinen podstoupit Identifikaci Držitele. 7) Podmínky poskytování služby Ověření Zůstatku jsou následující: a. SCO se zavazuje zajistit, že na Klientské lince bude Držiteli podána informace o výši Zůstatku na Platebním účtu Flexi Pass CARD, která je u něj vedena v Kartové evidenci. Za účelem poskytnutí této informace je Držitel povinen podstoupit Identifikaci Držitele. VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM FLEXI PASS CARD 1) Platební transakce zadané Flexi Pass CARD SCO provádí na základě přijatých Platebních příkazů. 2) Platební příkaz je přijat ze strany SCO v okamžiku, kdy jej obdrží, tj. poté, kdy dal Klient souhlas s Platební transakcí zadané Flexi Pass CARD. Podmínkou řádného provedení Platebního příkazu je náležitá identifikace Partnera a Platebního účtu Partnera, na nějž má být Částka Platební transakce připsána. 3) SCO je oprávněno odmítnout provést Platební příkaz, je-li splněna některá z následujících podmínek: a. Flexi Pass CARD, která je použita k uskutečnění Platební transakce zadané Flexi Pass CARD, je blokována nebo zrušena; b. Zůstatek Platebního účtu Flexi Pass CARD, která je použita k uskutečnění Platební transakce zadané Flexi Pass CARD, nepostačuje k plné úhradě Částky Platební transakce; c. je-li podezření, že Flexi Pass CARD je použita na úhradu ceny jiného plnění než Služeb; nebo d. je-li podezření, že Flexi Pass CARD, která je použita k uskutečnění Platební transakce, byla ztracena, odcizena, zneužita nebo se jedná o Neautorizovanou Platební transakci. 4) Odmítne-li SCO provést Platební příkaz, je povinno o tom informovat Klienta, a to nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí Platebního příkazu. Informaci zašle SCO elektronicky na ovou adresu Kontaktní osoby. Je-li to možné, současně SCO oznámí Klientovi důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí. To neplatí, pokud by poskytnutí takových informací bylo v rozporu s platným právním řádem. 5) Klient nesmí odvolat Platební příkaz, resp. souhlas s Platební transakcí potom, co Držitel podepsal Platební doklad. 6) SCO je povinno zajistit, aby peněžní prostředky odpovídající Částce Platební transakce, snížené o případné poplatky dohodnuté individuálně mezi SCO a Partnerem v souladu s 107 odst. 1) věta druhá Zákona, byly připsány v důsledku provedení Platební transakce zadané Flexi Pass CARD na Platební účet Partnera nejpozději na konci dne, v němž nastal okamžik přijetí Platebního příkazu. 7) SCO odpovídá Klientovi za a. řádné vydání Flexi Pass CARD dle Objednávky Flexi Pass CARD; b. řádné navýšení Zůstatku dle Objednávky navýšení Zůstatku; c. řádné poskytnutí služby uvedené v čl. V., odst. 1) OP; d. Nesprávně provedenou Platební transakci; a e. Neautorizovanou Platební transakci. 8) V případě, že je Klient přesvědčen, že SCO odpovídá ve smyslu odstavce 7) tohoto článku, může Klient uplatnit vůči SCO Reklamaci, a to za podmínek stanovených v odstavci 9) až 15) tohoto článku. 9) Je-li to možné, je Klient povinen zkontrolovat řádnost plnění, které mu SCO poskytlo, bez zbytečného odkladu, co jej obdrží. Klient je povinen reklamovat vadu, za kterou SCO odpovídá v souladu s čl. VI., odst. 7) OP bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zanikne. To neplatí, jde-li o odpovědnost SCO dle čl. VI., odst. 7) písm. d. nebo e. OP; i zde je Klient povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců od provedení Platební transakce, jinak jeho právo z odpovědnosti za vadu zanikne. 10) V případě vadného vydání Flexi Pass CARD ve smyslu čl. VI., odst. 7) písm. a. OP výše je Klient oprávněn požadovat dodání Flexi Pass CARD v souladu Objednávkou Flexi Pass CARD. 11) V případě vadného navýšení Zůstatku Flexi Pass CARD ve smyslu čl. VI., odst. 7) písm. b. OP je Klient oprávněn požadovat navýšení Zůstatku v souladu s Objednávkou navýšení Zůstatku. 12) V případě vadného poskytnutí služby ve smyslu čl. VI., odst. 7) písm. c. OP je Klient oprávněn požadovat řádné provedení Služby, jejíž vadu Klient reklamuje. 13) V případě Nesprávně provedené Platební transakce ve smyslu čl. VI., odst. 7) písm. d. OP je SCO povinno postupovat níže uvedeným způsobem: a. jestliže Klient oznámí SCO, že netrvá na provedení Platební transakce, SCO neprodleně navýší Zůstatek Platebního účtu Flexi Pass CARD, která byla použita k uskutečnění takovéto Nesprávně provedené Platební transakce, o Částku Platební transakce, která byla nesprávně provedena, a současně vrátí Klientovi zaplacenou odměnu za Platební služby, nejde-li o případ podle 117 odst. 3 Zákona; b. jestliže Klient neoznámí SCO, že netrvá na provedení Platební transakce, SCO neprodleně zajistí připsání Částky Platební transakce, která byla nesprávně provedena, na Platební účet Partnera a vrátí nesprávně zaplacenou odměnu Klientovi. 14) V případě Neautorizované Platební transakce ve smyslu čl. VI., odst. 7) písm. e. OP je SCO povinno bez zbytečného odkladu poté, co mu Klient tuto transakci oznámil, vrátit Částku Platební transakce Klientovi, a to tak, že o tuto částku navýší Zůstatek evidovaný na Platebním účtu Flexi Pass CARD, která byla použita k uskutečnění Neautorizované Platební transakce. Zaplacenou odměnu za Platební služby vrátí SCO Klientovi. To neplatí, pokud ztrátu z Neautorizované Platební transakce nese Klient, případně pokud ji Klient dodatečně odsouhlasí. 15) Klient nese ve smyslu odst. 14) tohoto článku ztrátu z Neautorizované Platební transakce a. do částky odpovídající 150 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena i. použitím ztracené nebo odcizené Flexi Pass CARD, nebo ii. zneužitím Flexi Pass CARD v případě, že Klient nezajistil ochranu jejích personalizovaných bezpečnostních prvků; b. v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v 101 Zákona nebo podle čl. VIII odst. 4) OP; uvedené neplatí, pokud Klient nejednal podvodně a a. ztráta vznikla poté, co Klient oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití Flexi Pass CARD, nebo b. SCO nezajistilo, aby Klientovi byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoliv oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Flexi Pass CARD. 16) Aplikace 103 Zákona, tedy vrácení Částky Platební transakce za podmínek tam uvedených není z povahy věci možná, neboť v okamžiku, kdy Klient dává prostřednictvím Držitele souhlas s Platební transakcí, je stanovena přesná Částka Platební transakce. 4

5 17) Jestliže Klient tvrdí, že k provedení Platební transakce zadané Flexi Pass CARD nedal souhlas nebo že byla provedena nesprávně, je SCO povinno doložit, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že byl dán Platební příkaz, že tato Platební transakce zadaná Flexi Pass CARD byla správně zaznamenána, zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou. 18) Práva z odpovědnosti SCO za Neautorizovanou Platební transakci, resp. za Nesprávně provedenou Platební transakci, jakož i jiná práva Klienta specifikovaná v 121 Zákona, zaniknou, jestliže Klient neoznámí takovou Platební transakci zadanou Flexi Pass CARD SCO bez zbytečného odkladu poté, co se o ni dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání Částky Platební transakce z Platebního účtu Flexi Pass CARD. 19) Jestliže splnění povinnosti SCO zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na jeho vůli a jejíž následky nemohlo SCO odvrátit, neodpovídá SCO za nesplnění této povinnosti. VII. PLATNOST KARTY FLEXI PASS CARD A ZŮSTATKU 1) Flexi Pass CARD vydaná Klientovi je platná po dobu do Data exspirace Flexi Pass CARD. 2) SCO se zavazuje informovat Klienta ne později než 30 dnů před Datem exspirace Flexi Pass CARD o blížícím se Datu exspirace Flexi Pass CARD prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta. 3) Nezvolí-li Klient prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta jinak, SCO vystaví a doručí Klientovi bez zbytečného odkladu po uplynutí Data exspirace Flexi Pass CARD Obnovenou Flexi kartu, která nebude aktivována ve smyslu čl. IV., odst. 1) písm. e. OP. Klient se zavazuje postupovat ve vztahu k takové Obnovené Flexi Pass CARD v souladu s čl. IV., odst. 1) písm. e. OP. 4) Klient bere na vědomí, že Zůstatek na Platebním účtu Flexi Pass CARD, který může použít v rámci Platební transakce zadané Flexi Pass CARD, je časově omezen Datem exspirace Zůstatku. Klient je povinen vyčerpat peněžní prostředky odpovídající výši Zůstatku nejpozději do Data exspirace Zůstatku. Jejich nevyčerpáním do Data exspirace Zůstatku zaniká bez náhrady závazek SCO umožnit Klientovi použít peněžní prostředky odpovídající výši takového Zůstatku v rámci Platební transakce. Současně se v takovém případě zavazuje SCO takovéto peněžní prostředky bez zbytečného odkladu vrátit Klientovi, a to za předpokladu, že Klient o jejich vrácení požádá do 10 dnů od Data exspirace Zůstatku. V případě, že v této lhůtě není žádost Klienta o vrácení do SCO doručena, je SCO oprávněno si předmětné peněžní prostředky bez náhrady ponechat. 5) SCO se zavazuje informovat Klienta a Držitele ne později než 30 dnů před Datem exspirace Zůstatku o blížícím se Datu exspirace Zůstatku prostřednictvím Elektronického přístupu Klienta a Držitele. VIII. SOUVISEJÍCÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA A SCO 1) Klient se zavazuje zajistit, aby z každého jeho úkonu bylo zřejmé, jaká osoba jej činí jeho jménem či v jeho zastoupení. 2) Klient se zavazuje poučit Držitele o právech a povinnostech vyplývajících ze Smluvní dokumentace, zejména Zásad bezpečného užívání, jakož i o obsahu Reklamačního řádu, a zajistit jejich dodržování ze strany Držitele. 3) Klient je povinen určit Kontaktní osobu a odpovídá za to, že jakékoliv jeho úkony budou činěny pouze touto Kontaktní osobou, nebudou-li učiněny přímo osobou oprávněnou jednat jménem Klienta či nebude-li z jejich povahy či z jiných ustanovení OP zřejmé, že mohou být učiněny též Držitelem. Klient je oprávněn měnit Kontaktní osobu či její identifikační údaje bez souhlasu SCO. O změně Kontaktní osoby či jejích identifikačních údajů je Klient povinen SCO bez zbytečného odkladu písemně informovat. SCO neodpovídá za škodu způsobenou vadným zadáním Kontaktní osoby či jejích identifikačních údajů. 4) Klient je povinen zajistit užívání Flexi Pass CARD v souladu s podmínkami uvedenými v OP a Zákonu, zejména je povinen okamžitě poté, co Flexi kartu obdrží, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jejích personalizovaných bezpečnostních prvků, tj. zejména dodržovat Zásady bezpečného užívání. Klient je současně povinen zajistit, aby byla bez zbytečného odkladu po takovémto zjištění oznámena SCO prostřednictvím Klientské linky ztráta, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Flexi Pass CARD. Současně se Klient zavazuje zajistit, aby Držitelé uložili Flexi kartu vždy na bezpečném místě, odděleně od osobních dokladů a mimo dosah magnetického pole. 5) Klient prohlašuje, že je oprávněn poskytnout SCO osobní údaje Držitelů a Kontaktních osob, které má povinnost dle OP předávat SCO. Klient je povinen si za tímto účelem průkazně obstarat od Držitelů a Kontaktních osob souhlas s takovýmto zpracováním jejich osobních údajů a na výzvu SCO je povinen takovýto souhlas SCO poskytnout. 6) SCO v rámci své činnosti eviduje síť Partnerů, v jejichž Provozovnách lze provést Platební transakci zadanou Flexi Pass CARD a kteří jsou k přijímání Flexi Pass CARD smluvně zavázáni. Klient bere na vědomí, že tato síť Partnerů může v průběhu času doznat změn, a SCO si vyhrazuje právo činit takovéto změny. Aktuální seznamy Partnerů jsou k dispozici na webových stránkách SCO ( Provozovny Partnerů mohou rovněž být označeny samolepícími etiketami informujícími o akceptaci Flexi Pass CARD. 7) Klient bere na vědomí, že SCO neodpovídá za kvalitu Služeb a ani nepřebírá odpovědnost za možná rizika, která mohou být pro Klienta či Držitele s čerpáním Služeb u Partnerů spojena. 8) SCO je oprávněno přerušit plnění povinností mu vyplývajících z OP či takovéto plnění odložit, je-li Klient v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících z OP. 9) Provede-li SCO Platební službu nebo jakoukoli Ostatní službu zpoplatněnou podle Ceníku, je oprávněno vystavit Klientovi fakturu na účtovatelný poplatek. Prostřednictvím jedné faktury je SCO oprávněno fakturovat společně i více takovýchto poplatků. Lhůta splatnosti této faktury je vždy uvedena ve smlouvě. Klient se zavazuje takto fakturovanou částku ve prospěch SCO řádně a včas uhradit, a to na bankovní účet uvedený na faktuře. 10) Jakákoliv peněžní částka hrazená Klientem se považuje za uhrazenou v den, kdy je připsána na příslušný účet SCO. 11) Klient se zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu Flexi Pass CARD. Klient se současně zavazuje oznámit SCO bez zbytečného odkladu ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Flexi Pass CARD. Klient se zavazuje zajistit, aby tyto povinnost řádně a včas plnili též jednotliví Držitelé. 12) Následky jednání či opomenutí Držitele se přičítají Klientovi. 13) SCO se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy Klientovi poskytovat Služby zprostředkování, přičemž SCO tento svůj závazek plní výlučně tím, že Klientovi a Držitelům umožní vstoupit do Systému, a tak zpřístupní Držitelům možnost nakupovat od Partnerů Služby a hradit cenu Služeb prostřednictvím Flexi Pass CARD. SCO zejména není oprávněno ani povinno uzavírat jménem Klienta či Držitele jakékoli smlouvy, jejichž předmětem je koupě Služeb Partnerů. 14) Za poskytování Služeb zprostředkování se Klient zavazuje zaplatit SCO provizi z každého navýšení Zůstatku ve formě poplatku za Objednávku navýšení Zůstatku (tj. poplatku za zprostředkování koupě Služeb), který se vypočte způsobem stanoveným v Ceníku. Právo SCO na provizi vzniká vždy okamžikem, kdy dojde k řádné Objednávce navýšení Zůstatku. 15) Splatnost poplatku za Objednávku navýšení Zůstatku se řídí čl. IV. odst. 2) OP. V případě, že dojde k reklamaci Služby nebo jakékoli jiné události, s níž je spojena povinnost Partnera vrátit Držiteli cenu Služby, není tím právo SCO na provizi dotčeno. Totéž platí i v případech, na které dopadá ustanovení čl. VI odst. 7 OP výše. 16) Smluvní strany se s ohledem na povahu programu umožňujícího úhradu ceny Služeb prostřednictvím Flexi Pass CARD dohodly, že odchylně od ustanovení 647 odst. 1 ObchZ má SCO právo na provizi také v případě, že SCO bude činné jako zprostředkovatel pro Partnera, se kterým Držitel uzavře smlouvu o koupi Služeb. 17) SCO nemá nárok na úhradu nákladů spojených s poskytováním Služeb zprostředkování. 18) Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 650 a 651 ObchZ se nepoužijí a pro zánik a ukončení vzájemných závazků SCO a Klienta souvisejících se Službami zprostředkování platí ustanovení čl. IX. odst. 8) až 10) OP. 19) Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 643, 648, 649 odst. 1 část věty za středníkem a 649 odst. 2 se nepoužijí. 20) V případě, že má Klient či Držitel ve vztahu ke Službám zprostředkování za to, že ze strany SCO nebyly dodrženy podmínky vyplývající ze Smlouvy, resp. OP (zejména tohoto čl. VIII. odst. 13) až 19) výše), je oprávněn postupovat podle Reklamačního řádu. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ 1) Klient potvrzuje, že se seznámil s platným zněním Smluvní dokumentace a souhlasí s ním. 2) Veškeré informace, které si smluvní strany poskytly v průběhu jednání o uzavření Smlouvy, považují ve smyslu ustanovení 271 obchodního zákoníku za důvěrné. Veškeré informace a skutečnosti týkající se konceptu Flexi Pass CARD jsou navíc součástí obchodního tajemství SCO. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a skutečnostech ve smyslu první věty tohoto odstavce, o obsahu Smlouvy a Smluvní dokumentace, jakož i o způsobu spolupráce mezi Klientem a SCO. 5

6 3) Klient bere na vědomí a souhlasí, a zavazuje se o této skutečnosti informovat Držitele a zajistit jeho souhlas, s pořizováním nahrávky telefonního hovoru uskutečněného prostřednictvím Klientské linky a s použitím takto získaných nahrávek pro účely zajištění důkazů o způsobu plnění závazků vyplývajících z OP. 4) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že SCO je oprávněno interně monitorovat Platební transakce. 5) Veškerá komunikace Klienta a SCO ohledně záležitostí upravených v OP bude probíhat v českém jazyce. 6) Klient souhlasí se zařazením jím ve Smlouvě vyplněných osobních údajů, včetně osobních údajů Kontaktních osob, do databáze společnosti SCO, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro: marketingové účely SCO, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., to vše na dobu do odvolání souhlasu, maximálně na dobu 15 let, s tím, že k těmto osobním údajům mohou být přiřazeny další údaje. Veškeré výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány společností SCO ve formě databáze pomocí automatizovaných systémů. Klient bere na vědomí, že má práva dle 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv na ové adrese SCO bezplatně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům (požádá-li Klient o informaci o zpracování osobních údajů, je mu SCO povinno tuto informaci bez zbytečného odkladu předat), právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů či jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv ze strany SCO se Klient může na SCO obrátit a požádat o vysvětlení a dále požadovat, aby SCO nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Právo Klienta obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů tímto zůstává nedotčeno. 7) Hodlá-li SCO změnit Smlouvu, OP, Reklamační řád, Ceník či jiné dokumenty tvořící Smluvní dokumentaci, je povinno návrh změny zpracovat písemně či elektronicky a odeslat jej Klientovi k akceptaci. Klient a SCO se dohodli, že platí, že Klient akceptoval návrh na změnu, pokud: i. mu SCO navrhlo změnu nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, ii. Klient návrh na změnu výslovně neodmítl, iii. SCO v návrhu na změnu informovalo Klienta o důsledku neodmítnutí návrhu na změnu a iv. SCO informovalo v návrhu na změnu Klienta o tom, že pokud návrh odmítne, má právo bezúplatně vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. 8) Klient může kdykoliv písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne jejího doručení SCO. Dojde-li k výpovědi v období prvního roku trvání Smlouvy, je Klient povinen uhradit ve prospěch SCO úplatu za tuto výpověď. Výše úplaty se skládá z prokazatelných nákladů SCO na zajištění provozu Systému. Tím se rozumí zejména náklady spojené se zavedením Systému, hodnota zásob vyrobených Pass CARD, aj. V případě výpovědi po skončení prvního roku trvání Smlouvy je Klient povinen uhradit ve prospěch SCO hodnotu zásob vyrobených Pass CARD. 9) SCO může kdykoliv písemně vypovědět Smlouvu, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce ode dne jejího doručení Klientovi. 10) V důsledku výpovědi zanikají právní vztahy založené Smlouvou, a to ode dne účinnosti výpovědi. Výpověď Smlouvy se ovšem netýká nároků vzniklých po dobu trvání Smlouvy, zejména práva SCO na jakékoli poplatky vyfakturované za období trvání Smlouvy. 11) SCO a Klient se výslovně dohodli na tom, že se jejich právní vztah založený Smlouvou řídí českým právním řádem, zejména pak Zákonem a ObchZ. SCO je povinno během trvání spolupráce podle této Smlouvy poskytnout Klientovi na jeho žádost její smluvní podmínky obsahující rovněž informace stanovené v 81 až 85 Zákona. Dojde-li ke změně v informacích stanových v 81 až 85 Zákona nikoli v důsledku změny Smluvní dokumentace podle čl. IX, odst. 7 OP, je SCO způsobem tam uvedeným povinno o takových změnách informovat Klienta. 12) Vyřizování Reklamací a stížností se řídí platným Reklamačním řádem, jehož platné znění je zveřejněno na webových stránkách SCO ( 13) Klient se zavazuje informovat SCO o jakékoliv změně svých identifikačních údajů, které je podle Smluvní dokumentace povinen poskytnout SCO. 14) Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu SCO převést pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu nebo pohledávky vůči SCO započítat. 15) Je-li SCO povinno na základě Smluvní dokumentace informovat Klienta o určité skutečnosti, a nevyplývá-li z OP způsob odeslání takové informace, je SCO oprávněno takto učinit písemným oznámením zaslaným Klientovi dopisem na adresu sídla, místa podnikání, případně faxem či em na telefonní číslo, resp. ovou adresu Klienta či kterékoliv z jeho Kontaktních osob uvedenou ve Smlouvě či Elektronickém přístupu Klienta. 16) Jestliže Klient v souladu se Smluvní dokumentací, zejména pak s Reklamačním řádem, učinil Reklamaci nebo se domáhal u SCO jiného tvrzeného práva, a to neúspěšně, a nejde-li přitom o právo vyplývající z Ostatních služeb, má právo obrátit se na finančního arbitra určeného k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich uživateli podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Legerova 69, Praha 1, PSČ Jsou-li SCO nebo Klient rozhodnutím finančního arbitra dotčeni na svých právech nebo povinnostech, jsou oprávněni podat správní žalobu ve smyslu části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Právo Klienta obrátit se se stížností na orgán dohledu nad SCO tím není dotčeno. 6

7 PŘÍLOHA Č. 1 Ceník platebních služeb Flexi Pass CARD 7

8 PŘÍLOHA Č. 2 REKLAMAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Reklamační řád (dále jen Reklamační řád ) podrobně upravuje reklamační proces pro případy reklamací uplatňovaných vůči společnosti Service Cards Online s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen SCO ) ze strany Klientů a Partnerů v souvislosti s poskytováním Platebních služeb a Ostatních služeb. 2) Tento Reklamační řád tvoří přílohu č. 2 Obchodních podmínek nákupu a užití Flexi Pass CARD (dále jen OP ), resp. přílohu č. 3 Všeobecných obchodních podmínek Flexi Pass CARD (dále jen VOP ). 3) Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v Reklamačním řádu užívány ve významu uvedeném níže v tomto odstavci, jinak ve významu, který je jim přiřazen v OP či VOP: Podmínky uplatnění Reklamace reklamační podmínky specifikované v čl. II. Reklamačního řádu Reklamace uplatnění práva Klienta, resp. Partnera vyplývajícího z odpovědnosti SCO za vadné poskytnutí Platební služby, resp. za vadu jiného plnění dle OP a VOP. 4) Reklamační řád byl vydán SCO v souladu s 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), a dále v souladu s dalšími právními předpisy specifikovanými v tomto dokumentu. 1) Reklamaci je možné podat písemně: - em na II. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ REKLAMACE - doručením na adresu Service Cards Online s.r.o., Radlická 2, Praha 5 2) Při uplatnění Reklamace je nutno uvést: Fyzické osoby: - Jméno a příjmení, IČ, adresu místa podnikání Právnické osoby: - Název, IČ, adresu sídla a společně k oběma osobám: - jméno osoby uplatňující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta nebo Partnera, a její funkci - srozumitelný popis předmětu Reklamace - podpis osoby uplatňující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta, resp. Partnera - pro operativní řešení Reklamace uveďte prosím Vaše telefonické popř. ové spojení 3) Za Klienta je oprávněn uplatnit Reklamaci Držitel. III. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE 1) Reklamace bude vyřízena co nejdříve, nejpozději však 5 dnů od doručení Reklamace písemnou formou do SCO. Lhůta pro opravu či doplnění Reklamace se do této lhůty nezapočítává. 2) Pokud není možno Reklamaci ve stanovené lhůtě vyřídit, SCO bude informovat o důvodu a odpovídajícím předpokládaném termínu vyřízení Reklamace. IV. SOUČINNOST V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ Klient, resp. Partner se v rámci reklamačního řízení zavazuje poskytnout SCO veškerou rozumně požadovanou součinnost. V. STÍŽNOSTI Stížnosti, v nichž stěžovatel žádá o ochranu svých zájmů, které nespadají pod Reklamace, se podávají a řeší analogicky dle pravidel platných pro Reklamace. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Reklamační řád se nevztahuje na reklamační řízení zahájená před jeho účinností. 2) Reklamační řád je pro Klienty, resp. Partnery k nahlédnutí na internetové adrese Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem

9 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁSADY BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ Flexi Pass CARD je nepřenosná karta. Transakci kartou je oprávněn provádět pouze její držitel. Kartu nikomu nepůjčujte a nikomu neoznamujte její číslo. Před potvrzením transakce u partnera si zkontrolujte správnost částky. Při placení kartou doklad pečlivě zkontrolujte a podepište dle podpisového vzoru v podpisovém proužku karty. Nikdy nepodepisujte nevyplněné prodejní doklady. Prodejní doklad uschovejte pro případné reklamace. Personál by neměl s kartou zacházet mimo váš dohled. Pečlivě kontrolujte stav vašeho kreditu, v případě jakýchkoli nesrovnalostí se ihned po jejich zjištění obracejte na Zákaznickou linku na čísle Pravidelně kontrolujte, zda jste kartu neztratili nebo vám nebyla odcizena, pokud se tak stalo, ihned kartu blokujte v systému Cafeteria nebo na Zákaznické lince. S platební kartou a s údaji o kartě zacházejte vždy stejně obezřetně jako s hotovostí. 9

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více