We Build Your Goodwill.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "We Build Your Goodwill."

Transkript

1 Celobarevný měsíčník věnovaný českému realitnímu trhu prezentující rozsáhlou nabídku nejlepších převážně pražských nemovitostí od významných realitních kanceláří. Aktuální nabídka nemovitostí zahrnuje apartmány, vily, činžovní domy a nové rezidenční developerské projekty. Jednotlivým nemovitostem je v magazínu věnován nadstandardní prostor pro jejich efektivní prezentaci. Kromě obsáhlého výběru nemovitostí přináší měsíčník Estate nejnovější trendy z oblasti bydlení, designu a architektury. Monitoruje okrajově i pražské kulturní a společenské prostředí s výběrem nejlepších restaurací, barů, kaváren a hotelů a přináší stručné informace z koncertní a divadelní scény metropole. Magazín Estate je publikován trojjazyčně, česko- -anglicko-rusky. Je věnován jak české klientele, tak i cizincům žijícím v Praze nebo zahraničním investorům, kteří v Praze vyhledávají zajímavé reality. Součástí magazínu ESTATE je i adresář realitních kanceláří nabízejících jejich nemovitosti. Měsíčník Estate vychází v nákladu 5000 kusů. Cena výtisku je 95 korun. Distribuce Distribuce je zajištěna přímým rozesíláním na vybrané adresy, mezi které patří špičkoví manažeři českých i zahraničních firem, advokátní kanceláře, poradenské společnosti, investiční společnosti a banky. Dále je rozesílán do vybraných golfových a dalších sportovních klubů, kaváren, hotelů a restaurací, velvyslanectvím a zahraničním obchodním oddělením a komorám, které v Praze mají zastoupení. Estate má své zastoupení v Londýně s dopisovateli a obchodními zástupci a je zde pravidelně distribuován zájemcům o investiční příležitosti v České republice. Magazín je schválen ministerstvem kultury: MK ČR E Mediaplán pro rok 2013 číslo časopisu uzávěrka příjmu inzerce uzávěrka korektur expedice časopisu

2 Denne zhavé Jméno doporučené přáteli The Name Friends Recommend nabídky! óäë ¹ ±± Smaragdová, 10+1, Praha 5 - Slivenec TIDE REALITY s. r. o. I Pavel Bošek I Mobile: RAHA n 6INOHRADY.OVÏ A KOMPLETNđ REKONSTRUOVANÏ LUXUSNÓ BYTY V PRESTIäNÓ LOKALITđ V BLÓZKOSTI (AVLÓĎKOVâCH 3ADī A.ÉMđSTÓ -ÓRU #ENY OD +Ď DO +Ď 6ELIKOSTI OD M DO M 0LNđ VYBAVENÏ KUCHYNđ A INTERIÏRY VYSOKâ STANDARD NđKTERÏ BYTY MAJÓ GARÉäE BALKO NY TERASY MOäNOST VYUäITÓ ltness SAUNY A BAZÏNU $ALÝÓ INFORMACE NA TYTO A JINÏ BYTY NA 6INOHRADECH V 2+ 0RAGUE n 6INOHRADY.EWLY BUILT OR RECONSTRUCTED LUXURY mats M TO M IN A PRESTIGIOUS LOCATION NEXT TO (AVLÓĎKOVY 3ADY 0ARK AND AROUND.ÉMđSTÓ -ÓRU 0RICES FROM #:+ TO #:+ &ULLY ltted KITCHENS SOME mats HAVE GARAGES BALCONIES TERRACES WIDE RANGE OF RELAXING ACTIVITIES SAUNA ltness SWIMMING POOL #ALL FOR MORE INFORMATION ON THESE AND OTHER mats IN 6INOHRADY Ïñàçà ùcïàã č Ïóèâä Ïñîãäé ëô ôòíw íîõîòóàõáø ³ª òä ùàçñàãîô à áàùníäì Âäí๠Êl Ô èóíc ïëîâçà¹ ì± Ïëîâçà ïàñâäëø¹ ì± Ïñàæôä öäòó č Ïóèâä À òàëä îå à ëô ôñø íäö áôèëãèíæ ³ª öèóç à æàñãäí àíã à òöèììèíæ ïîîë &RANK (ANEĎÉK þómské 0RAHA FRANK HANEX CZ WWW HANEX CZ Ïñèâä¹ ÂÙÊ Ôòäåôë àñä๠òðì À ëàíã àñä๠òðì Íîõîòóàõáà ï wùäìíwçî ãîìô ò ãèòïîùèâw ³ª «êîëàôãîõàíc õ ñ ± µ Ãîìèíàíóîô éä îá õàâw ïîêîé ò êñáäì«ïñîïîéäí ò éwãäëíîô à êôâçøíw Îãóôã éä ï wì õòóôï íà óäñàòô Ùà ôùàõ äíîô âçîãáîô òä íàâçcùw ëî íèâä«ãoóòê ïîêîé à ïñàâîõíà«ñîõío õäãîôâw íà óäñàòô«êîôïäëíà ò ìàòc íw õàíîô à òïñâçîõ ì êîôóäì«ïñcãäëíà«öâ Õ âäënì ãîìo ïîãëàçîõn õøócïoíw«óîïäíw ïëøíîõn«õ äâçíà îêíà êñøéw àëôùèä Ôïñàõäíc ùàçñàãà«áàùní ³ «ì éä õøç wõcí òîëcñíwìè ïàíäëø Õñàóà íà ãcëêîõn îõëcãcíw Íàãòóàíãàñãíw«ïñàêóèâên à óôëín áøãëäíw I ÇéæÛÜá çéíæéüçìùãàâæíf íàãð ÇéØßØ ą ¹oã[ æéø ºÜåر Âd ÇéæÛÜá Ùðëì Ûæ íãøêëåàúëío ä ÚÜåëéìä ą ÇéØßØ ºÜåر Âd ½àéêë éüçìùãàú íàããø Ýæé êøãü ÇéØÞìÜ ą ¹oã[ æéø ÇéàÚܱ ºÑ çøéëäüåë Ýæé êøãü ëæ æîåüé ä Úàëð ÚÜåëéÜ ą ÇéØÞìÜ ÇéàÚܱ ºÑ ÃÖ mïmâú à åçäùúßþ åçëäçúåê áþàäëäê bþã äëãm ëþáê ï çäàê ë àáþùãd ëþáäëd béëçéþ ãö mád ½ä Ú ÚáàäëY åäùáöýäëy åáäøýö ä ëúáþàäèéþ ØØÖ â àö Ùd åöéçä ØØÖ â åäïú âúà ««â Âä ãäèé ëîê Þém ßÖàä èmùáä āçâî îéî åäå m åöùe àäâ ÞãÖØÚ îéäë ØÝ Ö ãú îéäë ØÝ åçäèéäç ¹ä Ùäâê ßèäê ïöëúùúãî ëú àúçd ¾È Ë êùäêøãäèéþ åáyãäëyãö èéöãþøú âúéçö ë éeèãd ámïàäèéþ ËîãÞàÖßmØm ÙäåçÖëãm Ùäèéêåãäèé äàäáãm ä böãèày ëî ÖëÚãäèé ëöçþö ÞáÞéÖ âä ãdýä êèåä YÙY ãm Ö ëîê ÞéÚáãäèéÞ bþãm éêéä ãö mùàê ëúáâþ ïößmâöëäê ÃÖ mïmâú à åçäùúßþ ëúáâþ éêáã Ö èëeéá îé ë èöâdâ èçùøþ èéöçd ÅçÖÝî àáþùãy áäàöáþéö ë éeèãd ámïàäèéþ ½Ö éöáèàdýä ãyâeèém Ë îée ßÚ ãäëy ÚáÚàé ÞãÖ ë âeùþ çúåöèäëöãd åöç àúéî ãäëeß m àäêåúáãö Ö àêøýîwèày áþãàö ëbúéãe èåäé Ú Þb ÄçÞÚãéÖØÚ ßÚ èúëúçäë ØÝäÙãmâ Ö ßÞÝäïYåÖÙãmâ èâeçúâ Âä ãäèé åçöëî ãö àà ¹ â ßÚ ï é ÞØYé ØÝ áúé âþãêádýä èéäáúém Ö ßÚ ëú ë äçãdâ èéöëê Ãäëd èéäêåöøm ëúùúãm è âe Yàî ãäëd çäïëäùî éäåúãm ëúáâþ èáê ãd èåäáúbãd åçäèéäçî ÏÖßmâÖëY ÞãëÚèéÞbãm å máú Þéäèé ÄÛÛÚçÞãÜ Ö āçèé çúåê áþø ÖåÖçéâÚãé ëþááö Ûäç èöáú Þã éýú æêþúé ëþááö æêöçéúç äû máy ½äçÖ ÉÝÚ éäéöá Ăääç èåöøú Þè Öååçäí â ă ÚÖØÝ Ăääç Öååçäí â éýú åáäé Þè ««â ÅäèèÞ áú êèú Öè Ö ØäâåÖãî èúöé ÖåÖçéâÚãéè äç Ö Øäâ ÞãÖéÞäã äû çúèþùúãéþöá ÖãÙ ØäââÚçØÞÖá êèú áá êéþáþéî ãúéìäçàè åçúèúãé Þã éýú êþáùþãü ÂÚéçä èéöéþäã åáöããúù Þã éýú ÞââÚÙÞÖéÚ ëþøþãþéî ºíØÚááÚãé ÖØØÚèèÞ ÞáÞéî ÖâÚãÞéÞÚè ãúöç î éýú ëöçþö ÞáÞéî äû ÖççÖãÜÚâÚãé ÖãÙ êèú âöàú éýþè Ö ëúçî ÖééçÖØéÞëÚ äûûúç ÄÛÛÚçÞãÜ Ö ëúçî Øäèî ÖãÙ áþüýé ÖåÖçéâÚãé Ûäç èöáú Þã éýú ëúçî Residence Františkánská zahrada Praha 1 Vodičkova ulice ÝÚÖçé äû äáù ÅçÖÜêÚ Ö æêþúé áäøöéþäã Þã éýú ÞââÚÙÞÖéÚ ëþøþ ãþéî äû ½Ö éöáèàd ÈæêÖçÚ ÉÝÚ ÖåÖçéâÚãé ÝÖè Ö ãúì ØäååÚç Moderní bytový dům v samém srdci Prahy, který splňuje nejvyšší světové standardy na materiál, design a kvalitu rezidenčního bydlení v prestižní ÚáÚØéçÞØÖá èîèéúâ çúèéäçúù åöçæêúé Ăääçè Ö çúøúãé ÖéÝçä lokalitě. Nádherný výhled do barokní Františkánské zahrady a z vyšších pater na Pražský Hrad je jen další výhodou v řadě, stejně tak jako široká äâ ÖãÙ āééúù àþéøýúã ÞãØá ÖååáÞÖãØÚè ÉÝÚ ÖåÖçéâÚãé ÛÖØÚè škála nabízených služeb.luxusní interiéry bytových jednotek jsou provedeny ve vysoce kvalitním a funkčním vybavením. Z Residence FrantišãäçéÝ ÚÖèé ÖãÙ èäêéý ìúèé Öã Ú ØäãëÚçéÚÙ éä Ö àà kánská zahrada máte vše na dosah ruky a jste vždy v centru dění. ÉÝÚ êþáùþãü ÙÖéÚè Ûçäâ éýú è ÖãÙ Þè Þã ÚíØÚááÚãé ØäãÙÞ Íäöëø áôèëó æñîôíã Čîîñ çîôòä ³ª «à áôèëãèíæ àââäïóàíâä èí ± µ À ëèõèíæ ñîîì öèóç à ċñä ïëàâä èò à ãîìèíàóèíæ åäàóôñä îå óçä çîôòä Óçä ëèõèíæ ñîîì èò âîííäâóäã öèóç à ãèíèíæ ñîîì àíã à êèóâçäí À ãèñäâó äíóñàíâä óî óçä óäññàâä Áäçèíã à âëîòäã åîøäñ óçäñä èò à áäãñîîì«à âçèëã ñîîì àíã à çîìä îåċâä«öçäñä èò àí àââäòò óî óçä óäññàâä óîî«à áàóçñîîì öèóç à ìàòòàæä áàóçóôá àíã à òçîöäñ ôíèó«à öàòçèíæ ñîîì«öâ À Čîîñ âäíóñàë æàò çäàóèíæ àëë îõäñ óçä öçîëä çîôòä«àëë öèíãîöò àñä öèóç òôí áëèíãò Öäëë êäìïó æàñãäí«à òöèììèíæ ïîîë ³ «ì«çäàóäã öèóç à òîëàñ ïàíäëò Óäëäâîíóñîëëäã æàóä Àáîõä òóàíãàñã«ïñàâóèâàë àíã çîìäëø ëèõèíæ àñó Kupte si byt a my za Vás po celý rok budeme platit poplatky za služby Vám prodloužíme záruční dobu na byt po celý rok zajistíme úklidové služby zdarma zdarma zabezpečíme Váš byt Na Pomezí, Praha 5 Košíře Na Pomezí, 6. (poslední) podlaží 67 3 ložnice, 2 koupelny 2 uzavřená garážová stání Plocha bytu 172 m2, plocha teras 20 m2 a 30 m2 97 Moderní novostavba rodinné vily pro náročnou klientelu o rozloze 695 m2 (2 NP a 1 PP). Autorem návrhu je ing. arch. Patrik Kotas. Součástí nadstandardního vybavení vily je venkovní vyhřívaný bazén s protiproudem, garáž pro 2 vozy a zimní zahrada. Zajímavým :49:09 EST_10_inzerce.indd 67 prvkem je vysoce ekonomický provoz :48:05 A modern new-built family villa ideal for demanding clients with an area of 695 sqm (two oors + basement). House designed by ing. arch. Patrik Kotas. Exterior heated pool with stream, garage for two cars and a winter garden are the components of high standard equipment. A unique component is a highly effective and economic system. Atraktivní, velkoryse řešený byt se nachází na hranici chráněného území Cibulka a vilové zástavby Košíř. Dvě prostorné terasy nabízejí panoramatický výhled na Prahu a do zeleně. K bytu patří dvě uzavřená garážová stání. Cena / Price: CZK Benediktská 3, , Praha 1, tel , , LEXXUS a.s., Panská 6, Praha 1, tel.: , fax: , estate_prodej-cervenec09.indd :31:21 EST_10_inzerce.indd :48:59 EST_10_inzerce.indd 89 50% sleva při celoroční spolupráci CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 2 strany CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 5 stran CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 10 stran CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 230 x 295 mm 2 strany 5 stran Kontakt: Petra Hlaváčková, Telefon: , Located on the hills above Smichov this apartment offers spectacular views over Prague and adjacent nature reserve. Well-planned layout and quality fittings are other attractive features of this property. Two spacious terraces, two bathrooms (en-suite master bathroom). Realitní společnost České spořitelny a.s. Vinohradská 180/1632, Praha 3 infolinka: EST_10_inzerce.indd :48:41 10 stran Na jedné straně smí být prezentace nejvýše dvou nemovitostí. Minimální rozlišení obrázků musí být 300dpi. Maximální počet znaků pro text je 600. Při nedostatečné kvalitě fotografií si redakce časopisu vyhrazuje právo fotografie nepoužít. Na každé straně smí být pouze: Logo společnosti, kontaktní údaje Fotografie prezentované nemovitosti Textová část s popisem nemovitosti a cenou Jednobarevný podklad pod grafickou a textovou částí Nabídka platí pouze pro prezentaci bytových jednotek a domů, které jsou určeny k prodeji, nevztahuje se na nové developerské projekty. 4. Zabezpečovací systém Myšák Gallery a.s. dodá a nainstaluje základní provedení zabezpečovacího systému (centrální ústřednu, vnitřní pohybová čidla, čidla proti vniknutí okny), a uzavře s bezpečnostní agenturou jednoletou smlouvu, jejímž předmětem bude permanentní dálkový dohled, připojení bytu na PCO a v případě poplachu bezpečnostního systému zásah agentury :49:12 Parametry pro uveřejnění zvýhodněné realitní inzerce: při splnění parametrů pro realitní inzerci cena za stránku (celkem) 2. Záruční doba prodloužení záruční doby na 4 roky od předání bytu. 3. Úklidové služby Gallery Myšák a.s. poskytne majiteli bytu po dobu 12 měsíců ode dne předání bytu a podpisu předávacího protokolu zdarma 2x týdně základní úklid (utření prachu, mytí sociálních zařízení, úklid podlah), 2x ročně mytí oken a rámů. Zpříjemněte si deštivý podzim v novém bytě v centru Prahy! :48:48 Ceník zvýhodněné inzerce pro realitní kanceláře (bez DPH) inzertní plocha EST_10_inzerce.indd Podmínky získání výhod: Klient uzavře v období novou smlouvu o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvu na byt a splatí celou kupní cenu bytu (případná jednání o způsobu platby jsou ze strany Gallery Myšák a.s. možná). Bližší informace o volných bytech naleznete na Specifikace: 1. Poplatky za služby Gallery Myšák a.s. ponese po dobu 12 měsíců ode dne předání bytu a podpisu předávacího protokolu náklady spojené s poplatky za služby, jako jsou např. úklid objektu, ostraha, provoz recepce, údržba a technická správa objektu či odvoz odpadu a platby do fondu oprav společenství vlastníků, které jsou spojeny s bytem a jedním parkovacím stáním. Toto se netýká měřitelných médií v bytě (např. elektrické energie, plynu, vytápění a klimatizace) a účetnictví a provozu veškeré agendy společenství vlastníků. Náklady na ně ponese Na Pomezí street, top floor 3 bedrooms, 2 bathrooms 2 underground parking spaces Inner area 172 m2, terraces 20 and 30 m2 Vám od předání bytu majitel. Přesné vymezení plateb, které bude po uvedenou dobu hradit Myšák Gallery a.s. a které majitel bytu, je součástí smlouvy o smlouvě budoucí a kupní smlouvy. Podmínky získání a specifikace výhod spojených s koupí bytu V přírodě uprostřed města Åñàíâîôùòêc ³«± Ïñàçà ± ööö çîóñäàëèóøïëôò âù Prodej Malá Strana Praha m Kč 4+1, 2 koupelny, plně vybavená kuchyň Alno se spotřebiči Siemens a Whirpool, vyhřívaná mramorová podlaha značky Quarella, Erco podhledy, vestavěné skříně, audio video net systém v každé místnosti, repliky secesních oken a dveří, bezpečnostní vstupní dveře. Elegantní byt ve 2. nadzemním podlaží činžovního domu na rozhraní Malé Strany a Smíchova, pouhé 2 minuty chůze od Petřínských EST_10_inzerce.indd 97 sadů a Kampy. 3 bedrooms, 2 bathrooms, fully equipped Alno kitchen with Siemens and Whirpool appliances, heated Quarella marble floors, concealed lighting, built-in wardrobes, Audio Video Net system in each room, replicas of Art Nouveau windows and doors, security entry door. Ellegant 1st floor apartment in a building situated on the border of Malá Strana and Smíchov, just a two minute walk from the Petřínské sady and Kampa parks. éþäã ÇÚÛêç ÞèÝÚÙ ëúçéþøöá âöþãè ìþéý ÜÖêÜÚè ãúì ÝÚÖéÞãÜ Využijte naší výhodné nabídky ÙÞèéçÞ êéþäã ëúçî ÜääÙ Øäââäã ÖçÚÖè ¾ãéÚçÚèéÞãÜ ÞãëÚèé âúãé äååäçéêãþéî Gallery Myšák/Rezidence Františkánská zahrada pro Vás tentokráte připravila výhodnou nabídku na koupi exkluzivního bytu v samotném srdci Prahy ve Vodičkově ulici. Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

3 Standardní ceník pro developerské projekty a ostatní inzerenty rozměr (š x v) základní cena 1/1 strany inzertní plocha 230 x 295 mm + 4 mm spad CZK 1/2 strany 230 x 147 mm + 4 mm spad CZK 1/2 strany na výšku 115 x 295 mm + 4 mm spad CZK 230 x 98 mm + 4 mm spad CZK 1/3 strany na výšku 76 x 295 mm + 4 mm spad CZK 1/4 strany na výšku 115 x 147 mm + 4 mm spad CZK 2. a 3. strana obálky 230 x 295 mm + 4 mm spad CZK 4. strana obálky CZK 1/3 strany 230 x 295 mm + 4 mm spad 1/2 1/2 1/3 1/4 1/3 Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

4 Parametry inzerce - celostrana Parametry realitní inzerce logo - doporučené umístění zápatí 15 mm - nevkládá se do inzerce rozměr: 230 x 295 mm + 4 mm na spad podklady ve formátu kompozitní pdf ořezové značky barevnost: CMYK min. rozlišení obrázků 300 dpi vložena všechna písma (fonty) rozměr: 230 x 280 mm + 4 mm na spad podklady ve formátu kompozitní pdf ořezové značky barevnost: CMYK min. rozlišení obrázků 300 dpi vložena všechna písma (fonty) Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

5 Standardní storno podmínky pro inzerci : 1. Při zrušení objednávky standardní inzerce: storno 15% z ceny inzerce. 2. Při zrušení objednávky zvýhodněné realitní inzerce: doplacení rozdílu mezi uhrazenými částkami ve všech čerpaných číslech, na které se vztahovaly slevy a standardními cenami za zvýhodněnou realitní inzerci. Standardní ceny za zvýhodněnou realitní inzerci v jednom vydání: CZK 2 strany CZK 5 stran CZK 10 stran CZK 3. Při zrušení objednávky standardní inzerce v době kratší 10 dní před termínem odevzdání podkladů: storno 30% z ceny inzerce. 4. Při zrušení objednávky standardní inzerce v době kratší 5 dní před termínem odevzdání podkladů: storno 50% z ceny inzerce. 5. Při zrušení objednávky standardní inzerce v době kratší 48 hodin před termínem odevzdání podkladů: storno 100% z ceny inzerce. 6. Při zrušení objednávky standardní inzerce kdykoliv v průběhu plnění opakované objednávky s uplatněním slevy: storno 50% z ceny inzerce. Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

6

We Build Your Goodwill.

We Build Your Goodwill. Celobarevný měsíčník věnovaný českému realitnímu trhu prezentující rozsáhlou nabídku nejlepších převážně pražských nemovitostí od významných realitních kanceláří. Aktuální nabídka nemovitostí zahrnuje

Více

Distribuce: Distribuce je zajištěna přímým rozesíláním na exkluzivní seznam nejvlivnějších osob v businessu, na majitele

Distribuce: Distribuce je zajištěna přímým rozesíláním na exkluzivní seznam nejvlivnějších osob v businessu, na majitele Luxusní magazín věnovaný českému realitnímu trhu prezentující rozsáhlou nabídku prémiových nemovitostí od renomovaných realitních kanceláří. Aktuální nabídka nemovitostí zahrnuje luxusní apartmány, vily,

Více

Media Kit. Olomouc magazine. Reality Olomouc. magazine.cz. lifemagazine.cz. realityolomouc.cz

Media Kit. Olomouc magazine. Reality Olomouc. magazine.cz. lifemagazine.cz. realityolomouc.cz Media Kit 2015 Olomouc magazine Reality Olomouc magazine.cz lifemagazine.cz realityolomouc.cz Časopis OLOMOUC MAGAZINE je o stylovém životě v moderním městě. Exkluzívní rozhovory, výjimečné fotografie,

Více

ČASOPIS / WEB Měsíčník věnovaný realitnímu trhu MEDIA KIT 2017

ČASOPIS / WEB Měsíčník věnovaný realitnímu trhu MEDIA KIT 2017 ČASOPIS / WEB Měsíčník věnovaný realitnímu trhu MEDIA KIT 2017 Tisk má stále významný podíl na konzumaci médií. Noviny jsou dnes jednoznačně první volbou při být informován a pochopit aktuální dění. Tisk

Více

Představení magazínu. luxusní magazín. o nás

Představení magazínu. luxusní magazín. o nás 2017 Představení magazínu luxusní magazín věnovaný českému trhu s nemovitostmi výrazně zkvalitňuje a rozšiřuje svůj obsah nad rámec prezentace nabídky nejlepších realitních, převážně residenčních projektů,

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Media Kit skupina MAGAZINE.CZ

Media Kit skupina MAGAZINE.CZ Media Kit skupina MAGAZINE.CZ 2016 Olomouc magazine Reality Olomouc magazine.cz photomagazine.cz realityolomouc.cz tituly vydávané skupinou MAGAZINE.cz jsou o stylovém životě, exkluzívních rozhovorech,

Více

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 ŘÍJEN 2008 příloha časopisu Kult nejen o módě Foto: Chopard, Klenotnictví a hodinářství Carollinum MÓDNÍ TRENDY PRO PODZIM A ZIMU MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26,

Více

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 listopad-prosinec 2009» ROČNÍK 1 ZDARMA průvodce předvánočními nákupy ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26, 616 00 Brno, IČ: 25587749, bankovní

Více

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Zajímavě architektonicky zajímavě řešený zděný dům 7+1 s terasou a zahradou

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa OASIS MARINA Resort - El Ahyaa Oasis Marina Oasis Marina má ideální polohu, je situována přímo u moře, 15 km od centra Hurghady s mnoha obchody, kluby a nočním životem, 10 km od El Gouny s golfovými hřišti,

Více

Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory

Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory Real Estate & Life, s.r.o. Telefon: Fax: Email: info@estateandlife.cz Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory V Rovinách, 4000 Praha 4, CZ Popis Luxusní

Více

Bydlení s nejhezčími výhledy

Bydlení s nejhezčími výhledy Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování začátkem roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Nabídka nemovitostí červen 2010

Nabídka nemovitostí červen 2010 Nabídka nemovitostí červen 2010 NABÍDKA BYTŮ v Renaissance Village, Fort Myers, Florida o Renaissance Village nabízí svým obyvatelům rozlehlý, vyhřívaný plavecký bazén a vířivku, fitness centrum, kavárnu,

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz. FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz. FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon. Prodej Novostavba řadového rodinného domu 5+kk, Praha 5 Lipence, 59 590 000 Kč Sale Newly built terraced family house 5 + kk, Prague 5 Lipence, CZK 59 590 000 Nabízíme novostavbu rodinného řadového domu

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas camping, cars & caravans 2014 Nejlepší český časopis o kempinku a karavaninku Specifikace Základní informace: Ročník: 10. Periodicita:

Více

domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy C * houses C  5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy C * houses C domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 5 houses in low-energy consumption standard / Phase 1 A label - extremely

Více

První magazín pro konopnou kulturu

První magazín pro konopnou kulturu První magazín pro konopnou kulturu CENÍK INZERCE 2012 Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2012 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace na své první narozeniny prošel

Více

KONKURSNÍ NOVINY. mediakit. BULLETIN ÚVOD KONKURSNÍ NOVINY V ČÍSLECH KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE

KONKURSNÍ NOVINY. mediakit.  BULLETIN ÚVOD KONKURSNÍ NOVINY V ČÍSLECH KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE ÚVOD Konkursní noviny jsou periodikum s právní tématikou vycházející pravidelně již od roku 1997. Obsahově se věnují především konkursu a vyrovnání, úpadkovému řízení a likvidacím. Konkursní noviny přinášejí

Více

CENÍK. Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality

CENÍK. Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality CENÍK Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality www.seznam.cz...najdu tam, co neznám! Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Cena

Více

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova O projektu Společnost AAA Realitní fond, a.s. Vám nabízí možnost atraktivního bydlení v žádané lokalitě Prahy 5 Janáčkovo nábřeží. Řadový bytový dům z roku 1910 je jako stvořený pro ty, kteří touží po

Více

Exkluzivní byty s výhledem na celou Prahu TOP OF PRAGUE

Exkluzivní byty s výhledem na celou Prahu TOP OF PRAGUE Exkluzivní byty s výhledem na celou Prahu Exkluzivní byty v nejvyšších patrech unikátních rezidenčních věží v Praze 3 8 9 7 6 3 1 2 10 5 PRAHA 4 Dokončené exkluzivní byty ve třech horních patrech Residence

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Lipno Lake Resort. Prodej rekreačních apartmánů v areálu. - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč

Lipno Lake Resort. Prodej rekreačních apartmánů v areálu. - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč Prodej rekreačních apartmánů v areálu Lipno Lake Resort - Lipno nad Vltavou - TYP 3 + kk Ceny od 4.125.000 Kč Všeobecné informace Rekreační areál s apartmány Lipno Lake Resort v obci Lipno nad Vltavou

Více

Pod zahtevom. Dolní Břežany, Praha-západ MLS ID: 098-N Ukupan broj prostorija: Floors: Spavace sobe: Spratnost: Kupatila: Total SqM: Year Build:

Pod zahtevom. Dolní Břežany, Praha-západ MLS ID: 098-N Ukupan broj prostorija: Floors: Spavace sobe: Spratnost: Kupatila: Total SqM: Year Build: Dolní Břežany, Prahazápad Pod zahtevom MLS ID: 098N01855 Ukupan broj prostorija: Floors: 2 Spavace sobe: Spratnost: Kupatila: Total SqM: 213 Toaleti: Year Build: 2015 Parking Spaces: 1 Nezavisna kuća Na

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

NABÍDKA LUXUSNÍCH BYTŮ A PENTHOUSŮ

NABÍDKA LUXUSNÍCH BYTŮ A PENTHOUSŮ O PROJEKTU Projekt U Pernikářky 7 tvoří celkem slunných, jižně orientovaných bytů v nízkoenergetickém viladomě s podzemním parkováním. Architektonicky výrazná novostavba bude citlivě zasazena do prvorepublikové

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2 Investiční Memorandum Mánes House Václavská 12, Praha 2 Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Úvod 1 Klíčové

Více

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS Svoboda & Williams patří mezi nejzavedenější jména na pražském realitním trhu. Je považována za klíčového hráče v segmentu prodeje i pronájmu nadstandardních a high-endových rezidenčních nemovitostí. SVOBODA

Více

Nabídka posledních 3 volných bytů

Nabídka posledních 3 volných bytů Zkolaudovaný *6 byt. Vila-dům, Dunajevského, č.p.3224/2a* v Brně-Žabovřeskách Nabídka posledních 3 volných bytů s bydlením v atraktivní lokalitě, ve vlastní zahradě, nadstrandartní atypické byty 67-107

Více

VILY CHUCHLE REZIDENČ NÍ PROJEKT VILY CHUCHLE 6+1 M 1:150. sousední vila 1BL 15 300 8 700 6 600. vstup. řez +0,000. 0 2m 4m. 6m 8m 10m 12m 14m ULICE

VILY CHUCHLE REZIDENČ NÍ PROJEKT VILY CHUCHLE 6+1 M 1:150. sousední vila 1BL 15 300 8 700 6 600. vstup. řez +0,000. 0 2m 4m. 6m 8m 10m 12m 14m ULICE 240 l 240 l 3 250 8 435 3 250 ní branka vrata 5 710 5 975 ULICE možnost umístění bazénu 4+kk 6+1 268,50 183,5 m 2 půdorys půdorys 2NP, 1.NP - A.10.2 VILA 2B 6 450 13 750 1.12 6+1-0,020 268,50 m 2 8 700

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Briana Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko

Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko Vila Paula Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

A K T U Á L N Í S T A V k 10. 10. 2014

A K T U Á L N Í S T A V k 10. 10. 2014 Z k o l a u d o v a n ý * 6 bytový Vila-dům č.p. 3224/2a * v Brně Žabovřeskách j e f a k t d o b r á a d r e s a s bydlením v dobré lokalitě, ve vlastní zahradě, byty 3+kk a 4+kk s krbem, terasami i s

Více

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ Projekt Berounská brána je oázou klidu. Místem, kde jste obklopeni nádhernou přírodou a zároveň jste stále v centru města s veškerou občanskou vybaveností. Jste na dosah

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Blanca Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

Santa Maria Maior Resort

Santa Maria Maior Resort Santa Maria Maior Resort Developerský projekt Santa Maria Maior Resort Uprostřed okouzlující přírody, v exkluzivní lokalitě portugalského ostrova Madeira s jedinečným výhledem na Atlantik a hlavní město

Více

NABÍDKA BYTŮ. PRAHA 5 ZLIČÍN / Metropole

NABÍDKA BYTŮ. PRAHA 5 ZLIČÍN / Metropole 1/5 Termíny dokončení: bytový dům A - P, Y: DOKONČENO bytový dům T, U, V, X: DOKONČENO bytový dům Q, R, S: prosinec 2014 Aktuální prospekt ke stažení na www.central-group.cz 2/5 Patro Číslo bytu Dispozice,

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

O ČASOPISU NÁKLAD A DISTRIBUCE KONCEPT ČASOPISU HARMONOGRAM VYDÁNÍ INZERCE & TECHNICKÁ SPECIFIKACE KONTAKTY

O ČASOPISU NÁKLAD A DISTRIBUCE KONCEPT ČASOPISU HARMONOGRAM VYDÁNÍ INZERCE & TECHNICKÁ SPECIFIKACE KONTAKTY O ČASOPISU NÁKLAD A DISTRIBUCE KONCEPT ČASOPISU HARMONOGRAM VYDÁNÍ INZERCE & TECHNICKÁ SPECIFIKACE KONTAKTY VÁŠ PRŮVODCE ŽIVOTEM PRO NÁROČNÉ LA BOHÈME je lifestylový magazín určený každému, kdo se nespokojí

Více

Development na Ostravsku

Development na Ostravsku Development na Ostravsku Ing. Radka Demčáková account manager S.K. Neumanna 608/7 702 00 Ostrava e-mail: radka.demcakova@stingcommerce.cz www.rksting.cz Cílem prezentace je: Úvod Seznámit Vás s vývojem

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

Hotel Jerolim. Vytisknout PDF. Petrčane / Riviéra Zadar / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 9. Hotel Jerolim 1 / 9

Hotel Jerolim. Vytisknout PDF. Petrčane / Riviéra Zadar / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 9. Hotel Jerolim 1 / 9 Hotel Jerolim Petrčane / Riviéra Zadar / Chorvatsko Vytisknout PDF Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

Stereo & Video. cílová skupina. charakteristika

Stereo & Video. cílová skupina. charakteristika Stereo & Video cílová skupina muži 30-49 manažeři, vedoucí pracovníci/ soukr. podnikatelé, hifisti B2B segment prodavači, market. specialisti, dealeři, distributoři středoškolské, vysokoškolské vzdělání

Více

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vila Antica Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

City West B1, Praha 5 Stodůlky, Siemensova 4

City West B1, Praha 5 Stodůlky, Siemensova 4 Exkluzivní kanceláře a obchodní prostory (showroomy) v budově City West B1. Administrativní objekt City West je součástí rozsáhlého projektu kancelářských a rezidenčních nemovitostí Západní Město. Kolaudováno

Více

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních apartmánů v areálu Marina Lipno - Lipno nad Vltavou - Již více než 30 apartmánů si pořídili čeští občané I Vy zde můžete najít svůj vysněný apartmán Všeobecný popis Rekreační areál Marina

Více

PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz

PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE ZÁKLADNÍ INFORMACE Praha - Velká Chuchle Počet obyvatel městské části: Spádová oblast: 1680 obyvatel cca 3000 obyvatel Projekt VILY CHUCHLE Investor: Majitel:

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

profil časopisu a ceník inzerce 2016

profil časopisu a ceník inzerce 2016 bydlení rekonstrukce přestavby proměny bytu bytová družstva časopis o bydlení nejen pro čtyři miliony obyvatel panelových bytů profil časopisu a ceník inzerce 2016 PANEL PLUS praktický průvodce bydlením

Více

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz www.kinvesticni.cz INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. MAPA KVASIN FOTOMAPA KVASIN BYTOVÉ DOMY A, B, C INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. www.kinvesticni.cz TŘI BYTOVÉ DOMY BD-A, BD-B A BD-C JSOU SITUOVÁNY V SAMÉM

Více

Základní ceník a formáty inzerce 2012

Základní ceník a formáty inzerce 2012 Vydavatel časopisu Základní ceník a formáty inzerce 2012 Technická specifikace inzertních podkladů měsíčník o spotřební elektronice Stereo & Video je nejstarší a nejprestižnější český měsíčník o spotřební

Více

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC - BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA V BLÍZKOSTI CENTRA - JEDNOTNÁ KONCEPCE BYTOVÉHO CELKU - 100 BYTŮ S TERASAMI /OD 28 M 2 DO 117 M 2 / - 97 KRYTÝCH A VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ - ZDĚNÁ STAVBA TŘÍDY B MASIVNÍ

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

ONLINE SLUŽBY KLIENTSKÁ ZÓNA Moderní elektronická správa SVJ

ONLINE SLUŽBY KLIENTSKÁ ZÓNA Moderní elektronická správa SVJ ONLINE SLUŽBY KLIENTSKÁ ZÓNA Moderní elektronická správa SVJ Naše společnost se přes 20 let zabývá správou bytových a nebytových objektů. Klademe důraz na poskytování kvalitních služeb při správě a údržbě

Více

DENÍKY Regionální vydání

DENÍKY Regionální vydání DENÍKY Regionální vydání Inzertní část 1 mm/1 sl Plovoucí inzerát* 1 mm/1 sl Ceny 4C inzerce v Kč so (MFD) pá (LN) pá so (MFD) pá (LN) pá vydání Oblast Praha 127 148 157 134 508 592 628 536 vydání Oblast

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby a jsme doma Časopisy, vycházející v souhrnném nákladu 80 000 výtisků, zasahuji katastry měst, příměstských částí a obcí a vybraných okolních

Více

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město Prémiová investiční příležitost investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost představení Dlouhá 7 je jedna z nejvýznamějších nárožních budov pražského centra, která se nachází uprostřed luxusní

Více

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce Obsah Obsah One & One Company / Preview...... 3 Rock & Pop / Preview...... 4 Cílová skupina... 5 Graf výzkum čtenosti........... 6 Náklad tisku, prodej, remitenda... 7 Technické specifikace.... 8 Inzertní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012 Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz www.propagace.upol.cz Žurnál UP náklad: 2.000 ks čtenost: 4.000 čtenářů / vydání periodicita: týdeník formát: A4 (210

Více

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy Media infa Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy SVĚT TISKU - časopis o předtiskové přípravě, tisku a dokončujícím zpracovaní PAPÍR A CELULÓZA - časopis českého a slovenského

Více

Čtenáři časopisu Sport & wellness Management

Čtenáři časopisu Sport & wellness Management Čtenáři časopisu Sport & wellness Management Sport&Wellness Management první a jediný časopis pro podnikatele a management působící v průmyslu volného času. Aktuality aktuální zpravodajství z domova a

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI Dům se nachází v západní části obce Kuřim, na úpatí kopce Horka. Je situován ve spodní části svažitého

Více

1626,6 m 2. Kapacitní údaje Plocha (m 2 ) parcela 1069,0. 557,6 280,8 431,7 345,7 celková plocha, prodejní plocha

1626,6 m 2. Kapacitní údaje Plocha (m 2 ) parcela 1069,0. 557,6 280,8 431,7 345,7 celková plocha, prodejní plocha PAČKA SUŠIČKA PACELA s typovou vilou 4D D.081 1626,6 m 2 326,100 325,420 325,680 326,0 326,030 WC 325,0 možnost umístění bazénu 324,270 t 324,420 S orientační situace etapy IV. 323,900 324,570 terasa 2

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR a je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní pracovníci

Více

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu Zdejcina Jarov Zavadilka Vráž profil časopisů Časopis Nové Bydlení vychází již patnáctý rok. Nové Bydlení je čtvrtletník, který čtenářům předkládá nejširší nabídku a přehled bytů, rodinných domů a pozemků.

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Exkluzivně nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt. Jedná

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz CANABA developoment,

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

U11 Vila Zafferano. Vilová čtvrť PRIMAVERA Garden suburb

U11 Vila Zafferano. Vilová čtvrť PRIMAVERA Garden suburb U11 Vila Zafferano Umístění v 1. etapě Pozemek U11 - Vila Zafferano Plocha pozemku Zastavěná plocha vily Podlahová plocha celkem Příjezdová cesta a vstup Plocha pochozích teras Plocha nepochozích teras

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Široké možnosti financování Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v ulici Patočkova

Více

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - - Prodejní cena od 1.976.000,- Kč Všeobecný popis Rekreační areál Riviera Lipno v obci Lipno nad Vltavou se nachází v klidném prostředí, přímo u Lipenského

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

Vydavatel časopisu. Základní ceník inzerce. Formáty a technické specifikace inzertních podkladů

Vydavatel časopisu. Základní ceník inzerce. Formáty a technické specifikace inzertních podkladů ydavatel časopisu Základní ceník inzerce Formáty a technické specifikace inzertních podkladů Platný od 1. 1. 2016 měsíčník o spotřební elektronice Stereo & ideo je nejstarší a v současnosti i jediný český

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

prezentace www.grandreality.cz

prezentace www.grandreality.cz prezentace www.grandreality.cz www.grandreality.cz Server o trhu nemovitostí, financování a realizaci staveb GRANDREALITY Nabízí prostor pro prezentaci aktuálních nabídek realitních kanceláří, developerů.

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

ě ů ť Í ě á ú ě á é é ů ě á é ů ě ě á ž ť ř ó á ú ě á á řů Š ř ř á ě é ť á ú ě ó á řů š ř ř á á Ú ě á ě ř ě š ů É é ř š ů š ě ž á ů é ě é š ř ř é ú ě

ě ů ť Í ě á ú ě á é é ů ě á é ů ě ě á ž ť ř ó á ú ě á á řů Š ř ř á ě é ť á ú ě ó á řů š ř ř á á Ú ě á ě ř ě š ů É é ř š ů š ě ž á ů é ě é š ř ř é ú ě Á ň úř á š Č Í ř ě ó ú Ď Á Š Ř Á ÁŠ Í Ú Í Í áá Íá ě úř ú ř š á ú á á řá á á á ú ř Ž á Žá á ě ř á ě ř á Á Č é ú Í ž á ě á á á áš ě š ú ú ř ř á ú ř ě ů á á ú ě ř ú ť é Ž ě ů ř Ž ř ř š á é áž éá á ě ř š á

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV.

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV. PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV. Klient: Připravil: CANABA development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz Datum: 16.8.2015 2 / 20 CANABA

Více