We Build Your Goodwill.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "We Build Your Goodwill."

Transkript

1 Celobarevný měsíčník věnovaný českému realitnímu trhu prezentující rozsáhlou nabídku nejlepších převážně pražských nemovitostí od významných realitních kanceláří. Aktuální nabídka nemovitostí zahrnuje apartmány, vily, činžovní domy a nové rezidenční developerské projekty. Jednotlivým nemovitostem je v magazínu věnován nadstandardní prostor pro jejich efektivní prezentaci. Kromě obsáhlého výběru nemovitostí přináší měsíčník Estate nejnovější trendy z oblasti bydlení, designu a architektury. Monitoruje okrajově i pražské kulturní a společenské prostředí s výběrem nejlepších restaurací, barů, kaváren a hotelů a přináší stručné informace z koncertní a divadelní scény metropole. Magazín Estate je publikován trojjazyčně, česko- -anglicko-rusky. Je věnován jak české klientele, tak i cizincům žijícím v Praze nebo zahraničním investorům, kteří v Praze vyhledávají zajímavé reality. Součástí magazínu ESTATE je i adresář realitních kanceláří nabízejících jejich nemovitosti. Měsíčník Estate vychází v nákladu 5000 kusů. Cena výtisku je 95 korun. Distribuce Distribuce je zajištěna přímým rozesíláním na vybrané adresy, mezi které patří špičkoví manažeři českých i zahraničních firem, advokátní kanceláře, poradenské společnosti, investiční společnosti a banky. Dále je rozesílán do vybraných golfových a dalších sportovních klubů, kaváren, hotelů a restaurací, velvyslanectvím a zahraničním obchodním oddělením a komorám, které v Praze mají zastoupení. Estate má své zastoupení v Londýně s dopisovateli a obchodními zástupci a je zde pravidelně distribuován zájemcům o investiční příležitosti v České republice. Magazín je schválen ministerstvem kultury: MK ČR E Mediaplán pro rok 2013 číslo časopisu uzávěrka příjmu inzerce uzávěrka korektur expedice časopisu

2 Denne zhavé Jméno doporučené přáteli The Name Friends Recommend nabídky! óäë ¹ ±± Smaragdová, 10+1, Praha 5 - Slivenec TIDE REALITY s. r. o. I Pavel Bošek I Mobile: RAHA n 6INOHRADY.OVÏ A KOMPLETNđ REKONSTRUOVANÏ LUXUSNÓ BYTY V PRESTIäNÓ LOKALITđ V BLÓZKOSTI (AVLÓĎKOVâCH 3ADī A.ÉMđSTÓ -ÓRU #ENY OD +Ď DO +Ď 6ELIKOSTI OD M DO M 0LNđ VYBAVENÏ KUCHYNđ A INTERIÏRY VYSOKâ STANDARD NđKTERÏ BYTY MAJÓ GARÉäE BALKO NY TERASY MOäNOST VYUäITÓ ltness SAUNY A BAZÏNU $ALÝÓ INFORMACE NA TYTO A JINÏ BYTY NA 6INOHRADECH V 2+ 0RAGUE n 6INOHRADY.EWLY BUILT OR RECONSTRUCTED LUXURY mats M TO M IN A PRESTIGIOUS LOCATION NEXT TO (AVLÓĎKOVY 3ADY 0ARK AND AROUND.ÉMđSTÓ -ÓRU 0RICES FROM #:+ TO #:+ &ULLY ltted KITCHENS SOME mats HAVE GARAGES BALCONIES TERRACES WIDE RANGE OF RELAXING ACTIVITIES SAUNA ltness SWIMMING POOL #ALL FOR MORE INFORMATION ON THESE AND OTHER mats IN 6INOHRADY Ïñàçà ùcïàã č Ïóèâä Ïñîãäé ëô ôòíw íîõîòóàõáø ³ª òä ùàçñàãîô à áàùníäì Âäí๠Êl Ô èóíc ïëîâçà¹ ì± Ïëîâçà ïàñâäëø¹ ì± Ïñàæôä öäòó č Ïóèâä À òàëä îå à ëô ôñø íäö áôèëãèíæ ³ª öèóç à æàñãäí àíã à òöèììèíæ ïîîë &RANK (ANEĎÉK þómské 0RAHA FRANK HANEX CZ WWW HANEX CZ Ïñèâä¹ ÂÙÊ Ôòäåôë àñä๠òðì À ëàíã àñä๠òðì Íîõîòóàõáà ï wùäìíwçî ãîìô ò ãèòïîùèâw ³ª «êîëàôãîõàíc õ ñ ± µ Ãîìèíàíóîô éä îá õàâw ïîêîé ò êñáäì«ïñîïîéäí ò éwãäëíîô à êôâçøíw Îãóôã éä ï wì õòóôï íà óäñàòô Ùà ôùàõ äíîô âçîãáîô òä íàâçcùw ëî íèâä«ãoóòê ïîêîé à ïñàâîõíà«ñîõío õäãîôâw íà óäñàòô«êîôïäëíà ò ìàòc íw õàíîô à òïñâçîõ ì êîôóäì«ïñcãäëíà«öâ Õ âäënì ãîìo ïîãëàçîõn õøócïoíw«óîïäíw ïëøíîõn«õ äâçíà îêíà êñøéw àëôùèä Ôïñàõäíc ùàçñàãà«áàùní ³ «ì éä õøç wõcí òîëcñíwìè ïàíäëø Õñàóà íà ãcëêîõn îõëcãcíw Íàãòóàíãàñãíw«ïñàêóèâên à óôëín áøãëäíw I ÇéæÛÜá çéíæéüçìùãàâæíf íàãð ÇéØßØ ą ¹oã[ æéø ºÜåر Âd ÇéæÛÜá Ùðëì Ûæ íãøêëåàúëío ä ÚÜåëéìä ą ÇéØßØ ºÜåر Âd ½àéêë éüçìùãàú íàããø Ýæé êøãü ÇéØÞìÜ ą ¹oã[ æéø ÇéàÚܱ ºÑ çøéëäüåë Ýæé êøãü ëæ æîåüé ä Úàëð ÚÜåëéÜ ą ÇéØÞìÜ ÇéàÚܱ ºÑ ÃÖ mïmâú à åçäùúßþ åçëäçúåê áþàäëäê bþã äëãm ëþáê ï çäàê ë àáþùãd ëþáäëd béëçéþ ãö mád ½ä Ú ÚáàäëY åäùáöýäëy åáäøýö ä ëúáþàäèéþ ØØÖ â àö Ùd åöéçä ØØÖ â åäïú âúà ««â Âä ãäèé ëîê Þém ßÖàä èmùáä āçâî îéî åäå m åöùe àäâ ÞãÖØÚ îéäë ØÝ Ö ãú îéäë ØÝ åçäèéäç ¹ä Ùäâê ßèäê ïöëúùúãî ëú àúçd ¾È Ë êùäêøãäèéþ åáyãäëyãö èéöãþøú âúéçö ë éeèãd ámïàäèéþ ËîãÞàÖßmØm ÙäåçÖëãm Ùäèéêåãäèé äàäáãm ä böãèày ëî ÖëÚãäèé ëöçþö ÞáÞéÖ âä ãdýä êèåä YÙY ãm Ö ëîê ÞéÚáãäèéÞ bþãm éêéä ãö mùàê ëúáâþ ïößmâöëäê ÃÖ mïmâú à åçäùúßþ ëúáâþ éêáã Ö èëeéá îé ë èöâdâ èçùøþ èéöçd ÅçÖÝî àáþùãy áäàöáþéö ë éeèãd ámïàäèéþ ½Ö éöáèàdýä ãyâeèém Ë îée ßÚ ãäëy ÚáÚàé ÞãÖ ë âeùþ çúåöèäëöãd åöç àúéî ãäëeß m àäêåúáãö Ö àêøýîwèày áþãàö ëbúéãe èåäé Ú Þb ÄçÞÚãéÖØÚ ßÚ èúëúçäë ØÝäÙãmâ Ö ßÞÝäïYåÖÙãmâ èâeçúâ Âä ãäèé åçöëî ãö àà ¹ â ßÚ ï é ÞØYé ØÝ áúé âþãêádýä èéäáúém Ö ßÚ ëú ë äçãdâ èéöëê Ãäëd èéäêåöøm ëúùúãm è âe Yàî ãäëd çäïëäùî éäåúãm ëúáâþ èáê ãd èåäáúbãd åçäèéäçî ÏÖßmâÖëY ÞãëÚèéÞbãm å máú Þéäèé ÄÛÛÚçÞãÜ Ö āçèé çúåê áþø ÖåÖçéâÚãé ëþááö Ûäç èöáú Þã éýú æêþúé ëþááö æêöçéúç äû máy ½äçÖ ÉÝÚ éäéöá Ăääç èåöøú Þè Öååçäí â ă ÚÖØÝ Ăääç Öååçäí â éýú åáäé Þè ««â ÅäèèÞ áú êèú Öè Ö ØäâåÖãî èúöé ÖåÖçéâÚãéè äç Ö Øäâ ÞãÖéÞäã äû çúèþùúãéþöá ÖãÙ ØäââÚçØÞÖá êèú áá êéþáþéî ãúéìäçàè åçúèúãé Þã éýú êþáùþãü ÂÚéçä èéöéþäã åáöããúù Þã éýú ÞââÚÙÞÖéÚ ëþøþãþéî ºíØÚááÚãé ÖØØÚèèÞ ÞáÞéî ÖâÚãÞéÞÚè ãúöç î éýú ëöçþö ÞáÞéî äû ÖççÖãÜÚâÚãé ÖãÙ êèú âöàú éýþè Ö ëúçî ÖééçÖØéÞëÚ äûûúç ÄÛÛÚçÞãÜ Ö ëúçî Øäèî ÖãÙ áþüýé ÖåÖçéâÚãé Ûäç èöáú Þã éýú ëúçî Residence Františkánská zahrada Praha 1 Vodičkova ulice ÝÚÖçé äû äáù ÅçÖÜêÚ Ö æêþúé áäøöéþäã Þã éýú ÞââÚÙÞÖéÚ ëþøþ ãþéî äû ½Ö éöáèàd ÈæêÖçÚ ÉÝÚ ÖåÖçéâÚãé ÝÖè Ö ãúì ØäååÚç Moderní bytový dům v samém srdci Prahy, který splňuje nejvyšší světové standardy na materiál, design a kvalitu rezidenčního bydlení v prestižní ÚáÚØéçÞØÖá èîèéúâ çúèéäçúù åöçæêúé Ăääçè Ö çúøúãé ÖéÝçä lokalitě. Nádherný výhled do barokní Františkánské zahrady a z vyšších pater na Pražský Hrad je jen další výhodou v řadě, stejně tak jako široká äâ ÖãÙ āééúù àþéøýúã ÞãØá ÖååáÞÖãØÚè ÉÝÚ ÖåÖçéâÚãé ÛÖØÚè škála nabízených služeb.luxusní interiéry bytových jednotek jsou provedeny ve vysoce kvalitním a funkčním vybavením. Z Residence FrantišãäçéÝ ÚÖèé ÖãÙ èäêéý ìúèé Öã Ú ØäãëÚçéÚÙ éä Ö àà kánská zahrada máte vše na dosah ruky a jste vždy v centru dění. ÉÝÚ êþáùþãü ÙÖéÚè Ûçäâ éýú è ÖãÙ Þè Þã ÚíØÚááÚãé ØäãÙÞ Íäöëø áôèëó æñîôíã Čîîñ çîôòä ³ª «à áôèëãèíæ àââäïóàíâä èí ± µ À ëèõèíæ ñîîì öèóç à ċñä ïëàâä èò à ãîìèíàóèíæ åäàóôñä îå óçä çîôòä Óçä ëèõèíæ ñîîì èò âîííäâóäã öèóç à ãèíèíæ ñîîì àíã à êèóâçäí À ãèñäâó äíóñàíâä óî óçä óäññàâä Áäçèíã à âëîòäã åîøäñ óçäñä èò à áäãñîîì«à âçèëã ñîîì àíã à çîìä îåċâä«öçäñä èò àí àââäòò óî óçä óäññàâä óîî«à áàóçñîîì öèóç à ìàòòàæä áàóçóôá àíã à òçîöäñ ôíèó«à öàòçèíæ ñîîì«öâ À Čîîñ âäíóñàë æàò çäàóèíæ àëë îõäñ óçä öçîëä çîôòä«àëë öèíãîöò àñä öèóç òôí áëèíãò Öäëë êäìïó æàñãäí«à òöèììèíæ ïîîë ³ «ì«çäàóäã öèóç à òîëàñ ïàíäëò Óäëäâîíóñîëëäã æàóä Àáîõä òóàíãàñã«ïñàâóèâàë àíã çîìäëø ëèõèíæ àñó Kupte si byt a my za Vás po celý rok budeme platit poplatky za služby Vám prodloužíme záruční dobu na byt po celý rok zajistíme úklidové služby zdarma zdarma zabezpečíme Váš byt Na Pomezí, Praha 5 Košíře Na Pomezí, 6. (poslední) podlaží 67 3 ložnice, 2 koupelny 2 uzavřená garážová stání Plocha bytu 172 m2, plocha teras 20 m2 a 30 m2 97 Moderní novostavba rodinné vily pro náročnou klientelu o rozloze 695 m2 (2 NP a 1 PP). Autorem návrhu je ing. arch. Patrik Kotas. Součástí nadstandardního vybavení vily je venkovní vyhřívaný bazén s protiproudem, garáž pro 2 vozy a zimní zahrada. Zajímavým :49:09 EST_10_inzerce.indd 67 prvkem je vysoce ekonomický provoz :48:05 A modern new-built family villa ideal for demanding clients with an area of 695 sqm (two oors + basement). House designed by ing. arch. Patrik Kotas. Exterior heated pool with stream, garage for two cars and a winter garden are the components of high standard equipment. A unique component is a highly effective and economic system. Atraktivní, velkoryse řešený byt se nachází na hranici chráněného území Cibulka a vilové zástavby Košíř. Dvě prostorné terasy nabízejí panoramatický výhled na Prahu a do zeleně. K bytu patří dvě uzavřená garážová stání. Cena / Price: CZK Benediktská 3, , Praha 1, tel , , LEXXUS a.s., Panská 6, Praha 1, tel.: , fax: , estate_prodej-cervenec09.indd :31:21 EST_10_inzerce.indd :48:59 EST_10_inzerce.indd 89 50% sleva při celoroční spolupráci CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 2 strany CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 5 stran CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 10 stran CZK/ strana ( CZK) CZK/ strana ( CZK) 230 x 295 mm 2 strany 5 stran Kontakt: Petra Hlaváčková, Telefon: , Located on the hills above Smichov this apartment offers spectacular views over Prague and adjacent nature reserve. Well-planned layout and quality fittings are other attractive features of this property. Two spacious terraces, two bathrooms (en-suite master bathroom). Realitní společnost České spořitelny a.s. Vinohradská 180/1632, Praha 3 infolinka: EST_10_inzerce.indd :48:41 10 stran Na jedné straně smí být prezentace nejvýše dvou nemovitostí. Minimální rozlišení obrázků musí být 300dpi. Maximální počet znaků pro text je 600. Při nedostatečné kvalitě fotografií si redakce časopisu vyhrazuje právo fotografie nepoužít. Na každé straně smí být pouze: Logo společnosti, kontaktní údaje Fotografie prezentované nemovitosti Textová část s popisem nemovitosti a cenou Jednobarevný podklad pod grafickou a textovou částí Nabídka platí pouze pro prezentaci bytových jednotek a domů, které jsou určeny k prodeji, nevztahuje se na nové developerské projekty. 4. Zabezpečovací systém Myšák Gallery a.s. dodá a nainstaluje základní provedení zabezpečovacího systému (centrální ústřednu, vnitřní pohybová čidla, čidla proti vniknutí okny), a uzavře s bezpečnostní agenturou jednoletou smlouvu, jejímž předmětem bude permanentní dálkový dohled, připojení bytu na PCO a v případě poplachu bezpečnostního systému zásah agentury :49:12 Parametry pro uveřejnění zvýhodněné realitní inzerce: při splnění parametrů pro realitní inzerci cena za stránku (celkem) 2. Záruční doba prodloužení záruční doby na 4 roky od předání bytu. 3. Úklidové služby Gallery Myšák a.s. poskytne majiteli bytu po dobu 12 měsíců ode dne předání bytu a podpisu předávacího protokolu zdarma 2x týdně základní úklid (utření prachu, mytí sociálních zařízení, úklid podlah), 2x ročně mytí oken a rámů. Zpříjemněte si deštivý podzim v novém bytě v centru Prahy! :48:48 Ceník zvýhodněné inzerce pro realitní kanceláře (bez DPH) inzertní plocha EST_10_inzerce.indd Podmínky získání výhod: Klient uzavře v období novou smlouvu o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvu na byt a splatí celou kupní cenu bytu (případná jednání o způsobu platby jsou ze strany Gallery Myšák a.s. možná). Bližší informace o volných bytech naleznete na Specifikace: 1. Poplatky za služby Gallery Myšák a.s. ponese po dobu 12 měsíců ode dne předání bytu a podpisu předávacího protokolu náklady spojené s poplatky za služby, jako jsou např. úklid objektu, ostraha, provoz recepce, údržba a technická správa objektu či odvoz odpadu a platby do fondu oprav společenství vlastníků, které jsou spojeny s bytem a jedním parkovacím stáním. Toto se netýká měřitelných médií v bytě (např. elektrické energie, plynu, vytápění a klimatizace) a účetnictví a provozu veškeré agendy společenství vlastníků. Náklady na ně ponese Na Pomezí street, top floor 3 bedrooms, 2 bathrooms 2 underground parking spaces Inner area 172 m2, terraces 20 and 30 m2 Vám od předání bytu majitel. Přesné vymezení plateb, které bude po uvedenou dobu hradit Myšák Gallery a.s. a které majitel bytu, je součástí smlouvy o smlouvě budoucí a kupní smlouvy. Podmínky získání a specifikace výhod spojených s koupí bytu V přírodě uprostřed města Åñàíâîôùòêc ³«± Ïñàçà ± ööö çîóñäàëèóøïëôò âù Prodej Malá Strana Praha m Kč 4+1, 2 koupelny, plně vybavená kuchyň Alno se spotřebiči Siemens a Whirpool, vyhřívaná mramorová podlaha značky Quarella, Erco podhledy, vestavěné skříně, audio video net systém v každé místnosti, repliky secesních oken a dveří, bezpečnostní vstupní dveře. Elegantní byt ve 2. nadzemním podlaží činžovního domu na rozhraní Malé Strany a Smíchova, pouhé 2 minuty chůze od Petřínských EST_10_inzerce.indd 97 sadů a Kampy. 3 bedrooms, 2 bathrooms, fully equipped Alno kitchen with Siemens and Whirpool appliances, heated Quarella marble floors, concealed lighting, built-in wardrobes, Audio Video Net system in each room, replicas of Art Nouveau windows and doors, security entry door. Ellegant 1st floor apartment in a building situated on the border of Malá Strana and Smíchov, just a two minute walk from the Petřínské sady and Kampa parks. éþäã ÇÚÛêç ÞèÝÚÙ ëúçéþøöá âöþãè ìþéý ÜÖêÜÚè ãúì ÝÚÖéÞãÜ Využijte naší výhodné nabídky ÙÞèéçÞ êéþäã ëúçî ÜääÙ Øäââäã ÖçÚÖè ¾ãéÚçÚèéÞãÜ ÞãëÚèé âúãé äååäçéêãþéî Gallery Myšák/Rezidence Františkánská zahrada pro Vás tentokráte připravila výhodnou nabídku na koupi exkluzivního bytu v samotném srdci Prahy ve Vodičkově ulici. Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

3 Standardní ceník pro developerské projekty a ostatní inzerenty rozměr (š x v) základní cena 1/1 strany inzertní plocha 230 x 295 mm + 4 mm spad CZK 1/2 strany 230 x 147 mm + 4 mm spad CZK 1/2 strany na výšku 115 x 295 mm + 4 mm spad CZK 230 x 98 mm + 4 mm spad CZK 1/3 strany na výšku 76 x 295 mm + 4 mm spad CZK 1/4 strany na výšku 115 x 147 mm + 4 mm spad CZK 2. a 3. strana obálky 230 x 295 mm + 4 mm spad CZK 4. strana obálky CZK 1/3 strany 230 x 295 mm + 4 mm spad 1/2 1/2 1/3 1/4 1/3 Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

4 Parametry inzerce - celostrana Parametry realitní inzerce logo - doporučené umístění zápatí 15 mm - nevkládá se do inzerce rozměr: 230 x 295 mm + 4 mm na spad podklady ve formátu kompozitní pdf ořezové značky barevnost: CMYK min. rozlišení obrázků 300 dpi vložena všechna písma (fonty) rozměr: 230 x 280 mm + 4 mm na spad podklady ve formátu kompozitní pdf ořezové značky barevnost: CMYK min. rozlišení obrázků 300 dpi vložena všechna písma (fonty) Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

5 Standardní storno podmínky pro inzerci : 1. Při zrušení objednávky standardní inzerce: storno 15% z ceny inzerce. 2. Při zrušení objednávky zvýhodněné realitní inzerce: doplacení rozdílu mezi uhrazenými částkami ve všech čerpaných číslech, na které se vztahovaly slevy a standardními cenami za zvýhodněnou realitní inzerci. Standardní ceny za zvýhodněnou realitní inzerci v jednom vydání: CZK 2 strany CZK 5 stran CZK 10 stran CZK 3. Při zrušení objednávky standardní inzerce v době kratší 10 dní před termínem odevzdání podkladů: storno 30% z ceny inzerce. 4. Při zrušení objednávky standardní inzerce v době kratší 5 dní před termínem odevzdání podkladů: storno 50% z ceny inzerce. 5. Při zrušení objednávky standardní inzerce v době kratší 48 hodin před termínem odevzdání podkladů: storno 100% z ceny inzerce. 6. Při zrušení objednávky standardní inzerce kdykoliv v průběhu plnění opakované objednávky s uplatněním slevy: storno 50% z ceny inzerce. Bonafide Group, SE Badeniho Praha 6 T.: E:

6

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014 Ceník inzerce Hospodářské noviny Ekonom Respekt IN Magazín Víkend Proč ne?! Podnikání Finance ICT Revue Energetika Automobily Kariéra Marketing & Media Právní rádce Business Spotlight Moderní řízení Moderní

Více

Nová auta pro všechny makléře!

Nová auta pro všechny makléře! Realitní magazín PRAHA+STŘEDNÍ ČECHY Nová auta pro všechny makléře! více na straně 2 Z naší nabídky: CHATY PROJEKTY DOMY BYTY SÁZAVA - LŠTĚNÍ Zděná chata 4+1, sklep, krbová kamna, studna, užitná plocha

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

newsletter DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HODKOVIČKY V OBLACÍCH ŘÍJEN 2013 10. 12. října 2013 NAVŠTIVTE NAŠE VZOROVÉ DOMY A BYTY

newsletter DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HODKOVIČKY V OBLACÍCH ŘÍJEN 2013 10. 12. října 2013 NAVŠTIVTE NAŠE VZOROVÉ DOMY A BYTY PODZÁMČÍ HLUBOKÁ po pá 9 17 h, so 10 15 h newsletter ŘÍJEN 2013 NAVŠTIVTE NAŠE VZOROVÉ DOMY A BYTY RD MAKOVICE každou so 10 18 h ZÁTIŠÍ HODKOVIČKY út, čt 15 19 h, so 10 16 h Nebo kontaktujte naše makléře

Více

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Realitní magazín Porovnávací nabídka od všech bank na tel. 724 881 570 Garance vrácení rezervačního poplatku a tržní odhad. Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Lukáš Bůva Ředitel pobočky

Více

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! 48 bytů ve dvou domech

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! 48 bytů ve dvou domech ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE! 48 bytů ve dvou domech PROJEKT Místo. Město. Život. Tři hesla, tři přednosti nejlépe vystihující rezidenční projekt Rajský vrch. V blízkosti pražských parků U Čeňku a Čihadla,

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

MEDIAKIT MAGAZINO MEDIA, SE 2014

MEDIAKIT MAGAZINO MEDIA, SE 2014 MEDIAKIT MAGAZINO MEDIA, SE 2014 PRODUKTY MAGAZINO MEDIA, SE Vydavatelství Magazino Media, SE je zaměřeno na publikování interaktivních digitálních měsíčníků. V současné době vydává čtyři vlastní tituly

Více

Časopis MÁMA a já. MODERNÍ DESIGN Layout časopisu je příjemně sladěný s problematikou, v moderním stylu, na kvalitním papíře s vazbou V2.

Časopis MÁMA a já. MODERNÍ DESIGN Layout časopisu je příjemně sladěný s problematikou, v moderním stylu, na kvalitním papíře s vazbou V2. 2009 Časopis MÁMA a já Pro časopis MÁMA a já je rok 2009 už jeho čtvrtou sezónou. Na českém trhu je velice oblíbený a získal si širokou základnu čtenářů. K jeho oblíbenosti přispívá více faktorů: KVALITA

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb DŮLEŽITÉ INFORMACE 2015 CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb Ve vlastním zájmu Vás prosíme o důkladné prostudování níže uvedených informací,

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL GRAND PRIX

G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL GRAND PRIX G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL TROJNÁSOBNÝ DRŽITEL CENY GRAND PRIX NA VELETRHU FOR SENIOR v Praze ZA ROKY 2008, 2009 A 2010 2008 2009 2010 1 o společnosti Česká bezpečnostní

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost

Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum? Rozdáváme ty nejvyšší karty! Věrohodnost & čtenost Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský časopis (zdroj: Výzkum decision-makers

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více