kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé"

Transkript

1 Katalógové číslo ázov druhu odpadu kaly z prania a čistenia O odpadové rastlinné tkanivá O odpadové plasty (okrem obalov) O odpady z lesného hospodárstva O agrochemické odpady obsahujúce agrochemické odpady iné ako uvedené v O kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O odpady z konzervačných činidiel O odpady z extrakcie rozpúšťadlami O látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O odpady z konzervačných činidiel O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O odpad z destilácie liehu O odpad z chemického spracovania O materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O odpadová kôra a korok O piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva organochlórované prostriedky na ochranu dreva odpadová kôra a drevo O usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) O mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O odpadová glejovka a štiepenka O odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm O odpady z vypracúvania a apretácie O odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O farbivá a pigmenty obsahujúce farbivá a pigmenty iné ako uvedené v O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O odpady z nespracovaných textilných vlákien O odpady zo spracovaných textilných vlákien O kaly z dna nádrží rozliate ropné látky kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby kyslé dechty iné dechty Kategória kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce O

2 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky kyslé dechty ostatné dechty odpad z chladiacich kolón O kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité aktívne uhlie (okrem ) organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny halogénované filtračné koláče a použité absorbenty iné filtračné koláče a použité absorbenty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny halogénované filtračné koláče a použité absorbenty iné filtračné koláče a použité absorbenty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O odpadový plast O odpadové prísady (aditíva) obsahujúce odpadové prísady iné ako uvedené v O odpady obsahujúce silikóny organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny halogénované filtračné koláče a použité absorbenty iné filtračné koláče a použité absorbenty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny halogénované filtračné koláče a použité absorbenty iné filtračné koláče a použité absorbenty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O tuhé odpady obsahujúce organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny halogénované filtračné koláče a použité absorbenty iné filtračné koláče a použité absorbenty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O tuhé odpady obsahujúce

3 tuhé odpady iné ako uvedené v O organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny halogénované filtračné koláče a použité absorbenty iné filtračné koláče a použité absorbenty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny halogénované filtračné koláče a použité absorbenty iné filtračné koláče a použité absorbenty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné odpadové farby a laky iné ako uvedené v O kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v O vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v O vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v O odpadový odstraňovač farby alebo laku odpadová tlačiarenská farba obsahujúca odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v O kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v O odpadový toner do tlačiarne obsahujúci odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v O disperzný olej odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v O kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v O vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v O živičný olej rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény použité vosky a tuky kaly z obrábania obsahujúce kaly z obrábania iné ako uvedené v O kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

4 kaly z odlučovačov oleja z vody kaly z lapačov nečistôt olej z odlučovačov oleja z vody voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody benzín iné palivá (vrátane zmesí) kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení iné emulzie iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá obaly z papiera alebo lepenky O obaly z plastov O obaly z dreva O kompozitné obaly O zmiešané obaly O obaly z textilu O obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v O olejové filtre brzdové kvapaliny nemrznúce kvapaliny obsahujúce nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v O plasty O časti inak nešpecifikované O organické odpady obsahujúce organické odpady iné ako uvedené v O laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce vrátane zmesí laboratórnych chemikálií vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce vyradené chemikálie iné ako uvedené v , alebo O odpady obsahujúce olej odpady obsahujúce iné použité kvapaliny využité ako katalyzátor použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami drevo O plasty O sklo, plasty a drevo obsahujúce alebo kontaminované nebezpečnými látkami bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht bitúmenové zmesi iné ako uvedené v O uhoľný decht a dechtové výrobky kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami zemina a kamenivo obsahujúce výkopová zemina obsahujúca iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce ostré predmety okrem O odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) O

5 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce chemikálie iné ako uvedené v O cytotoxické a cytostatické liečivá liečivá iné ako uvedené v O chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce chemikálie iné ako uvedené v O cytotoxické a cytostatické liečivá liečivá iné ako uvedené v O filtračný koláč z čistenia plynov tuhý odpad z čistenia plynov použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov odpad z pyrolýzy obsahujúci kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v O ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) kvapalné horľavé odpady obsahujúce tuhé horľavé odpady obsahujúce horľavé odpady iné ako uvedené v a O iné odpady obsahujúce zhrabky z hrablíc O kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O nasýtené alebo použité iontomeničové živice zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v kaly obsahujúce z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v O kaly obsahujúce z inej úpravy priemyselných odpadových vôd kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v O tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O kaly z čírenia vody O kaly z dekarbonizácie O použité aktívne uhlie O nasýtené alebo použité iontomeničové živice O použité filtračné hlinky kyslé dechty kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O papier a lepenka O plasty a guma O drevo obsahujúce drevo iné ako uvedené v O textílie O horľavý odpad (palivo z odpadov) O iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v kaly zo sanácie pôdy obsahujúce kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v O kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v O papier a lepenka O šatstvo O textílie O jedlé oleje a tuky O O

6 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v O detergenty obsahujúce detergenty iné ako uvedené v O cytotoxické a cytostatické liečivá liečivá iné ako uvedené v O drevo obsahujúce drevo iné ako uvedené v O plasty O zmesový komunálny odpad O

Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HOVAL GG 24 nasledovné odpady:

Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HOVAL GG 24 nasledovné odpady: Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HVAL GG 24 nasledovné odpady: Katal. č. ázov Kat. 02 01 02 dpadové živočíšne tkanivá 02 01 03 dpadové rastlinné tkanivá 02 01 04 dpadové plasty

Více

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných

Více

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 solidifikačná linka

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 solidifikačná linka p.č. Kat. číslo ázov odpadu kat.odp adu 1 010304 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy 2 010305 iná hlušina obsahujúca 3 010307 4 010309 5 010407 iné odpady z fyzikálneho a chemického červený kal z

Více

-2A- II. PREDMET ČINNOSTI- DODACIE PODMIENKY- ČAS PLNENIA 2.1. Odberateľ odpadu zabezpečí odber a následne ekologický nezávadné zneškodnenie odpadov

-2A- II. PREDMET ČINNOSTI- DODACIE PODMIENKY- ČAS PLNENIA 2.1. Odberateľ odpadu zabezpečí odber a následne ekologický nezávadné zneškodnenie odpadov -2A- II. PREDMET ČINNOSTI- DODACIE PODMIENKY- ČAS PLNENIA 2.1. Odberateľ odpadu zabezpečí odber a následne ekologický nezávadné zneškodnenie odpadov kat. číslo názov odpadu podľa katalógu odpadov MJ/rok

Více

Zoznam odpadov skládka Dolný Bar

Zoznam odpadov skládka Dolný Bar Kat.číslo Názov odpadu 010101 odpad z ťažby rudných nerastov 010102 odpad z ťažby nerudných nerastov 010306 hlušina iná ako uvedená v 010304 a 010305 010308 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v

Více

Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný

Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O ostatný --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 01 01 - odpad z ťažby

Více

Batérie a akumulátory uvedené v , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

Batérie a akumulátory uvedené v , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie Zoznam vybraných prúdov odpadov v členení na druhy odpadov podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: Tab. P.1 potrebované batérie a akumulátory

Více

SKLÁDKA ODPADOV RAKOVICE Zoznam druhov odpadov povolených skládkovať v zmysle integrovaného povolenia pre I., III. a IV.etapu (1. a 2.

SKLÁDKA ODPADOV RAKOVICE Zoznam druhov odpadov povolených skládkovať v zmysle integrovaného povolenia pre I., III. a IV.etapu (1. a 2. SKLÁDKA DPADV RAKVICE Zoznam druhov odpadov povolených skládkovať v zmysle integrovaného povolenia pre I., III. a IV.etapu (1. a 2. časť) Číslo druhu Názov druhu odpadu Kategória odpadu odpadu 01 01 01

Více

Príloha: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na Skládke tuhých odpadov Hôrky Pláne 1. kazeta, A1) skládka odpadov na nebezpečný odpad

Príloha: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na Skládke tuhých odpadov Hôrky Pláne 1. kazeta, A1) skládka odpadov na nebezpečný odpad Príloha: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na Skládke tuhých odpadov Hôrky Pláne 1. kazeta, A1) skládka odpadov na nebezpečný odpad Číslo Názov druhu odpadu Kategória N nebezpečný, okrem druhu odpadu

Více

Č. druhu Názov druhu odpadu Kategória

Č. druhu Názov druhu odpadu Kategória Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na Skládke odpadov Luštek - IV. etapa (zaradenie podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení) Č.

Více

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV PODMIENKY ZBERU ODPADOV A VÝKUPU ODPADOV PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV VRÁTANE ZBERNÉHO DVORA BRANTNER FATRA S

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV PODMIENKY ZBERU ODPADOV A VÝKUPU ODPADOV PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV VRÁTANE ZBERNÉHO DVORA BRANTNER FATRA S ZOZAM POVOLEÝCH ODPADOV PODMIEKY ZBERU ODPADOV A VÝKUPU ODPADOV PREVÁDZKOVAIE ZARIADEIA A ZBER ODPADOV VRÁTAE ZBERÉHO DVORA BRATER FATRA S.R.O., ROBOTÍCKA 20, MARTI: 02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce

Více

spracovania rudných nerastov nerudných nerastov

spracovania rudných nerastov nerudných nerastov Katalógové Odpad Kategória číslo 010304 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy 010305 iná hlušina obsahujúca 010307 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov 010309

Více

ZMLUVA. o zneškodňovaní odpadu. č.2012nv-7. uzavretá medzi : Sadová 13, Spišská Nová Ves. Ing. Igor Macháč, konate!

ZMLUVA. o zneškodňovaní odpadu. č.2012nv-7. uzavretá medzi : Sadová 13, Spišská Nová Ves. Ing. Igor Macháč, konate! ZMLUVA o zneškodňovaní odpadu č.2012nv-7 uzavretá medzi : Firma : Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy zastúpená : Ing. JozefPerháč, konatel' spoločnosti ako o b je d n á vat e l' (d'alej len

Více

Cenník na rok 2014 Brantner Kolta s.r.o. Nové Zámky

Cenník na rok 2014 Brantner Kolta s.r.o. Nové Zámky Cenník na rok 2014 Brantner Kolta s.r.o. Nové Zámky ZOZNAM ODPADOV PRE SKLÁDKU Brantner Kolta s.r.o. Nové Zámky (ceny sú uvedené bez DPH a príslušného poplatku podľa zákona č.17/2004 Z.z.) č.druhu Cena

Více

ZMLUVA o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická v c.

ZMLUVA o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická v c. ZMLUVA o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická v c. KCÝ Ú*AD - THJcf 1.1 Prevádzkovateľ skládky: Tekovská ekologická s.r.o. č. 133 935 33 ový Tekov Článok 1. ZMLUVÉ STRAY I k Íltolb-ý0U 20-06-

Více

(Nelegislatívne akty) NARIADENIA

(Nelegislatívne akty) NARIADENIA 11.11.2015 L 294/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2002 z 10. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy IC a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) 1

Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) 1 Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) Príloha 2 Druh odpadu 1) : 020399 - odpady inak nešpecifikované Druh odpadu 2) : B3060

Více

ZOZNAM ODPADOV. A. Zoznam skupín odpadov Číslo skupiny. Názov skupiny

ZOZNAM ODPADOV. A. Zoznam skupín odpadov Číslo skupiny. Názov skupiny ZZAM DPADV A. Zoznam skupín odpadov Číslo skupiny 01 02 03 ázov skupiny dpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa dpady z poľnohospodárstva, záhradníctva,

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa CELIO a.s. CZU00166 Skládka S OO3 Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů :

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno: V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Kód odpadu Název odpadu 02 01 08* Agrochemické

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 100 Zbierka zákonov č. 365/2015 Strana 3609 365 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Ministerstvo životného

Více

AKO SEPAROVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD

AKO SEPAROVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD AKO SEPAROVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD Triedenie komunálnych odpadov podľa komodít. Podrobný prehľad, čo patrí a nepatrí do separačnej nádoby. Kat.č.: 15 01 01, 20 01 01 noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier,

Více

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž Strana : 1/24 Příloha č.1 Areál společnosti BIOPAS, spol. s r.o. alternativně objemný odpad a dřevo Sklo barevné Sklo tabulové Plasty Bioodpad Betonové boxy Ochranné sítě Sklo bílé Recyklát Plasty Dřevo

Více

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní:

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 10,460 10408 Odpadní štěrk a

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III CELIO a.s. CZU00157 Skládka S NO Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne 11.5.2010 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D U T Í o změně č. 3 integrovaného

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA VOTNÉHO ŽI PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Jeséniova 17, Bratislava

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA VOTNÉHO ŽI PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Jeséniova 17, Bratislava SLOVESKÁ IŠPEKCIA VOTÉHO ŽI PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Jeséniova 17, 831 01 Bratislava Číslo: 7385-2396/37/2014/Kuc/371760105/Z10 Bratislava 24.1.2014 ROZHODUTIE Slovenská inšpekcia

Více

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidi rudy obsahující kyseliny nebo 01 03 05 N Jiná hlušina obsahující 01 03 06

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné ším oprávněným osobám, z toho důvodu je možná vykládka odpadů ze zařízení na místě k tomu určeném provozovatelem za dodržení všech ustanovení zákona o odpadech, zejména zajištění odpadu před povětrnostními

Více

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 3/2006

ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 3/2006 1 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 3/2006 O nakladaní s odpadmi na pracoviskách TU vo Zvolene naše logo Zvolen, máj 2006 2 OBSAH: 1. Úvod 2. Predmet a pôsobnosť smernice 3. Rozdelenie

Více

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou:

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady 01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné 01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující 02 01 Odpady

Více

Obec Vitanová. SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec

Obec Vitanová. SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec Obec Vitanová Zberová spoločnosť TS Ružomberok FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše,

Více

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu Příloha č. 2. Seznam druhu odpadů, které se budou na skládce Suchý důl III.etapa odstraňovat dle integrovaného povolení IPPC od 1.4.2007. d tohoto data nelze na skládce ukládat biologicky rozložitelný

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY Nitra 2014 Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve

Více

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO DETAIL ZAŘÍZENÍ IČ provozovatele 24730653 název provozovatele FREKO a.s. ZÚJ provozovatele 500224 adresa Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 datum platnosti

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV VZOR EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV Rok: List č.: Počet listov: Odtlačok pečiatky úradu: VYPLNÍ ÚRAD Evidenčné číslo: Dátum doručenia: Doklad za úrad overil: ORGANIZÁCIA

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí S e z n a m z a ř í z e n í p r o v o z o v a n ý c h p o d l e z á k o n a č. 1 8 5 / 2 0 0 1 S b. o o d p a d e c h Uvedené informace o oprávněných osobách k nakládání s odpady doporučujeme ověřit přímo

Více

Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat

Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat Provozní řád areálu pro nakládání s odpady Podhoří - P - EKO s.r.o. Příloha 2 Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ

Více

Teória farieb II. Druhy tlačových farieb. VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015

Teória farieb II. Druhy tlačových farieb. VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015 Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti Teória farieb II Druhy tlačových farieb VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných

Více

Drobný stavebný odpad. Zmesový komunálny odpad. Papier. Plasty. Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne

Drobný stavebný odpad. Zmesový komunálny odpad. Papier. Plasty. Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne Zmesový komunálny odpad Drobný stavebný odpad Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne Druh nádoby: plastové 120 litrové, 240 litrové nádoby, 1100 litrové a kovové 110 litrové nádoby Zbiera sa: len zmesové

Více

O poplatku malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

O poplatku malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec. Všeobecne záväzné nariadenie obce Plavecký Peter č: 11/2016 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Plavecký Peter Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Více

CENNNÍK. murovacie a debniace tvárnice. zámková dlažba CENNÍK. PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany. cenník platný od 1.3.

CENNNÍK. murovacie a debniace tvárnice. zámková dlažba CENNÍK. PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany. cenník platný od 1.3. CENNNÍK murovacie a debniace tvárnice Označenie Váha ks/paleta Rozmer Palety Cena /ks kg cm bez DPH s DPH MT 7/50 500 70 250 11,32/1472 100x80 0,64 0,77 MT 12/50 500 120 250 16,09/1287 100x80 0,90 1,08

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 381/2001 Sb. - poslední stav textu 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou

Více

LEPIDLÁ SANÁCIA A OCHRANA DREVA

LEPIDLÁ SANÁCIA A OCHRANA DREVA SANÁCIA A OCHRANA DREVA DREVOSAN Výborný prípravok na ochranu dreva spoľahlivo a dlhodobo chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom. DREVOSAN PLUS Výborná ochrana dreva aj pre vonkajšie

Více

Žiadosť vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Žiadosť vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia, Ústredie, Karloveská 2, 842 22 Bratislava Žiadosť vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

Waste generation: by waste code (kg)

Waste generation: by waste code (kg) Waste generation: by waste code (kg) Table 8 010102 - Odpad z těžby nerud 44 539 367 0 13 609 460 13 604 000 0 30 929 907 0 010306 - Jiná hlušina 3 460 710 0 0 0 0 3 460 710 0 010407 - Odp. zpr. nerud

Více

ŽLTÝ ZOZNAM ODPADOV. PRÍLOHA IV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadov (ďalej len Nariadenie č.

ŽLTÝ ZOZNAM ODPADOV. PRÍLOHA IV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadov (ďalej len Nariadenie č. ŽLTÝ ZOZNAM ODPADOV PRÍLOHA IV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadov (ďalej len Nariadenie č. 1013/2006) ZOZNAM ODPADOV, KTORÉ PODLIEHAJÚ POSTUPU PREDCHÁDZAJÚCEHO

Více

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR Zpracoval: Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.sázavou Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 6/2016. o nakladaní s odpadmi na pracoviskách Technickej univerzity vo Zvolene

ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 6/2016. o nakladaní s odpadmi na pracoviskách Technickej univerzity vo Zvolene TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 6/2016 o nakladaní s odpadmi na pracoviskách Technickej univerzity vo Zvolene Zvolen, december 2016 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE R- 10303/2016/OIP

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017 katalog. číslo 01 00 00 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017 Seznam odpadů je shodný s odpady polenými k odstranění na skládce Černošín dle provozního řádu

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

Obec Liesek. PLASTY zbierame do vriec spolu s papierom, kovmi a VKM. KOVY zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a VKM

Obec Liesek. PLASTY zbierame do vriec spolu s papierom, kovmi a VKM. KOVY zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a VKM Obec Liesek Zberová spoločnosť TS Ružomberok FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše,

Více

Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 310/2013 Strana Príloha č. 8 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.

Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 310/2013 Strana Príloha č. 8 k vyhláške č. 310/2013 Z. z. Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 310/2013 Strana 2907 Príloha č. 8 k vyhláške č. 310/2013 Z. z. Strana 2908 Zbierka zákonov č. 310/2013 Čiastka 72 Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 310/2013 Strana 2909 Tlačivo

Více

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene KATALOG ODPADŮ Skupiny katalogu odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu Seznam povolených odpadů na skládce SONO Laboratorní protokoly jsou vyžadovány u červeně vyznačených odpadů!! Kód odpadu Kat. Název odpadu 01 ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU,TĚŽBY, ÚPRAVY A

Více

8 Dovoz a vývoz odpadů

8 Dovoz a vývoz odpadů 8 Dovoz a vývoz odpadů V posledních letech dochází ke zvýšeným dovozům dřevního odpadu většinou nadlimitně kontaminovaného cizorodými látkami, ale deklarovaného jako výrobek biopalivo. Absence českých

Více

SUDOVÉ ČERPADLÁ PRE KAŽDÚ KVAPALINU TO PRAVÉ SUDOVÉ ČERPADLO. Uzavrieť to, čo je vo vnútri.

SUDOVÉ ČERPADLÁ PRE KAŽDÚ KVAPALINU TO PRAVÉ SUDOVÉ ČERPADLO. Uzavrieť to, čo je vo vnútri. SUDOVÉ ČERPADLÁ PRE KAŽDÚ KVAPALINU TO PRAVÉ SUDOVÉ ČERPADLO Uzavrieť to, čo je vo vnútri. Výhody sudových čerpadiel Grün žiadna vnútorná rúra ľahko prístupný hriadeľ jednoduché čistenie pevný hriadeľ

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO Příloha č. 1 Seznam odpadů, se kterými bude nakládáno: 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 02 Odpady z těţby nerudných

Více