( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 27. března 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 27. března 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17"

Transkript

1 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 27. března 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO.. Martin Bárta.. Ověřovatelé zápisu: 1... Tento zápis má 19 stran Přílohy : č.1 Informace konání zasedání Zastupitelstva obce Věž č.2 Situace lokalita 14RD č.3 Finanční výkaz obce Leden Březen 2015 č.4 Zpráva audit kraje Vysočina - obec Věž č.5 Závěrečný účet Obce Věž za rok 2014 č.6 Účetní závěrka Obce Věž za rok 2014 č.7 Hospodářský výsledek přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za rok 2014 č.8 Účetní závěrka přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za rok 2014 č.9 Žádost umístění ukazatele k provozovně č.10 Žádost o zřízení VO Mozerov č.11 Dokumenty + Žádosti autokempink Kachlička č.12 Žádost prodej části pozemku 702/1 k.ú. Věž č.13 Žádost změna územního plánu č.14 Podklady prodej pozemku 353/3 a 353/4 k.ú. Jedouchov č.15 Podklady pronájem pozemku 8/2 a 422 k.ú. Skála č.16 Podklady prodej / pronájem pozemků 8/2 a 422 v k.ú. Skála č.17 Smlouva RweGasNet s.r.o. č.18 Podklady převod pozemku 846/4 k.ú. Věž č.19 Podklady převod pozemku 105/2 k.ú. Skála č.20 Podklady převod pozemku 26/4 k.ú. Skála č.21 Podklady vodovod Skála Leština Jmenování ověřovatelů a zapisovatele jednání zastupitelstva Starosta obce jmenuje pro toto jednání : a) ověřovatele zápisu: b) Zapisovatele:. 1

2 J e d n á n í: 1. Bod - Návrh: Program jednání Návrh programu je v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce minimálně 7 kalendářních dnů před jednáním zastupitelstva obce. K návrhu programu byl/nebyl vznesen návrh na doplnění programu: Výsledek hlasování o pozměňujícím/doplňujícím návrhu : Pro: Proti: Návrh programu jednání: Program zasedání: 1. Návrh: Schválení programu. 2. Informace: Plnění usnesení ZO ze dne Informace: Realizace investiční a neinvestiční akce v roce Informace: Průběžné plnění rozpočtu obce Věž v roce Návrh: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věž 6. Návrh: Závěrečný účet obce Věž za rok Návrh: Roční účetní závěrka Obce Věž za rok Návrh: Hospodářský výsledek přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za rok Návrh: Roční účetní závěrka přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za rok Návrh: Žádost o umístění ukazatele k provozovně 11. Návrh: Žádost o zřízení veřejného osvětlení místní část Mozerov 12. Návrh: Žádost obec Boňkov vyřešení majetkových vztahů Kachlička 13. Návrh: Žádost Jan Ulrich prodej části pozemku v k.ú. Věž parc.č. 702/1 14. Návrh: Žádost Pavel Moravec změna územního plánu obce Věž 15. Návrh: Prodej pozemků k.ú. Jedouchov parc.č. 353/3 a 353/4 16. Návrh: Pronájem pozemků k.ú. Skála parc.č. 8/2 a Návrh: Prodej / pronájem pozemků v k.ú. Skála parc.č. 188/16 s parc.č. st Návrh: Smlouva o smlouvě budoucí nájemní RWE GasNet s.r.o. 19. Návrh: Bezplatný převod pozemku v k.ú. Věž parc.č. 846/4 v majetku Státního pozemkového úřadu. 20. Návrh: Bezplatný převod části pozemku v k.ú. Skála parc.č. 105/2 v majetku Státního pozemkového úřadu. 21. Návrh: Úplatný převod pozemku v k.ú. Skála parc.č. 26/4 v majetku Státního pozemkového úřadu. 2

3 22. Návrh: Záměr vedení vodovodu Skála,Leština, uzavření smluv o služebnosti s majiteli pozemků. 23. Informace: a) Dopravní omezení I/34 b) Svoz nebezpečného odpadu c) Svoz objemného odpadu d) Změna katastrálního operátu Leština 24. Diskuse: Připomínky, návrhy, podněty Usnesení č. 13/2015: Zastupitelé obce Věž schvalují navržený/doplněný program zasedání. Výsledek hlasování: Pro: Proti: Usnesení č.13/2015 bylo/nebylo schváleno. 2. Bod - Informace: Plnění usnesení ZO ze dne Předkládá: Martin Bárta Usnesení č.3/2015 směna pozemků hřiště Dokončeno,pozemky v plném rozsahu usnesení převedeny a zapsány do KN Usnesení č.4/2015 žádost odkupu části pozemku Mozerov Žadatelka vyrozuměna o rozhodnutí ZO, žadatelka žádá obec o vytyčení hranic cesty v majetku obce. Usnesení č.5/2015 žádost Obec Boňkov, snížení nájemného Žadatel vyrozuměn o rozhodnutí ZO. Uhrazena dlužná částka v plné výši v souladu s usnesením ZO. Další postup viz. dnešní jednání. Usnesení č.6/2015 obecně závazná vyhláška odpady Na stávající stanoviště umístěny kontejnery na bio odpad, vždy 1Ks na stanoviště. Uzavřen dodatek smlouvy se společností SMJ Jihlava. Periodický vývoz 1x 14 dní. Usnesení č.7/2015 žádost o zřízení přístupové asfaltové komunikace Skála Žadatelé vyrozuměni o rozhodnutí ZO, domluven předběžný termín v průběhu dubna 2015 na setkání v místě pro následnou domluvu o dalším postupu. Z diskuse : Trvalé snížení rychlosti na 30 km v části komunikace III. třídy při příjezdu od Jedouchova. Podána žádost na odbor dopravy. Bude probíhat správní řízení. Připomínky: Zastupitelé berou na vědomí. 3

4 3. Bod - Informace: Realizace investiční a neinvestiční akce v roce 2015 Předkládá: Martin Bárta Příloha: č. 2 Projektová dokumentace I.Etapa 14 RD Věž Příprava realizace I.Etapa 14 RD Věž Osvětlení autobusová zastávka Leština Projektová dokumentace,příprava realizace vodovod Skála Leština Projektová studie chodník/cyklostezka Věž Skála Opravy MŠ Věž II. Etapa - ZTI Kuchyně, WC Jídelna Parkoviště hřbitov Skála,nákup pozemků projektová dok. Zřízení sběrného místa,nákup velkoobjemových kontejnerů Periodická výměna vodoměrů Sanace a nutné opravy bytové domy Oprava vodovod Leština III. Etapa Řešení havarijního stavu hasičské zbrojnice ve Skále Zahájeno Informace Zahájeno Nezahájeno Informace - dotace Převod pozemků Informace - dotace Cenové nabídky Projektová příprava Cenové nabídky Informace Připomínky: Zastupitelé berou na vědomí. 4. Bod - Informace: Průběžné plnění rozpočtu obce Věž v roce 2015 Příloha: č.3 Jednotlivým zastupitelům byl předán finanční výkaz plnění rozpočtu obce v období od do Připomínky: Zastupitelé berou na vědomí. 4

5 5. Bod - Návrh: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věž Příloha: č. 4 Jednotlivým zastupitelům byla předána zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věž za rok Vzhledem ke zjištěním a nedostatkům v dílčím auditu a to schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 až dne Nedodržení zákonné lhůty pro svolávání zastupitelstva v období mezi až navrhuji přijmout tato opatření : a) Počínaje rokem 2014 bude zasedání zastupitelstva obce svoláváno minimálně jednou za tři měsíce. b) Obec v následujících rozpočtových letech schválí na jednání zastupitelstva obce návrh závěrečného účtu v termínu daném zákonem a pořídí z tohoto jednání usnesení o schválení závěrečného účtu. K návrhu byl/nebyl vznesen jiný návrh : Zdržel se : Usnesení č. 14/2015: Zastupitelé obce Věž berou na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věž za rok 2014 v plném rozsahu a tímto usnesením přijímají tato opatření : a) Počínaje rokem 2015 bude zasedání zastupitelstva obce svoláváno minimálně jednou za tři měsíce. b) Obec v následujících rozpočtových letech schválí na jednání zastupitelstva obce návrh závěrečného účtu v termínu daném zákonem a pořídí z tohoto jednání usnesení o schválení závěrečného účtu. Kontrolou plnění tohoto usnesení pověřují zastupitelé starostu, místostarostu a předsedu kontrolního výboru. Výsledek hlasování: Pro: Proti: Usnesení č.14/2015 bylo/nebylo schváleno. 5

6 6. Bod: Návrh Závěrečný účet Obce Věž za rok 2014 Příloha : č. 5 Jednotlivým zastupitelům byl předán závěrečný účet obce Věž za rok Vzhledem k výsledku přezkoumání hospodaření obce Věž za rok 2014 navrhuji tento schválit bez výhrad. Usnesení 15/2015 Zastupitelé obce Věž schvalují po projednání předložený závěrečný účet obce Věž za rok 2014 bez výhrad. Výsledek hlasování: Pro: Proti: Usnesení č.15/2015 bylo/nebylo schváleno. 7. Bod - Návrh Roční účetní závěrka Obce Věž za rok 2014 Příloha : č.6 ( od k dispozici na OU Věž, 1x výtisk na jednání ZO + elektronicky) Schválení řádné účetní závěrky Obce Věž za rok 2014, sestavené k rozvahovému dni Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva Obce Věž) je k dispozici na Obecním úřadě ve Věži a v den jednání. 6

7 Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha b) výkaz zisku a ztráty c) příloha d) inventarizační zpráva e) zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Věž za rok 2014 Po projednání navrhuji schválit účetní závěrku Obce Věž za účetní období roku 2014, sestavenou k Usnesení č. 16/2015 Zastupitelé obce Věž schvalují po projednání řádnou roční závěrku Obce Věž sestavenou k rozvahovému dni bez výhrad. Usnesení č. 16/2015 bylo schváleno. 8. Bod - Návrh: Hospodářský výsledek přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za rok 2014 Příloha č.7 Z důvodu nutnosti rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace základní škola a Mateřská škola Věž za rok Předkládám tento zastupitelstvu ke schválení. 7

8 Usnesení č. 17/2015 Zastupitelé obce Věž po projednání schvalují předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace základní škola a Mateřská škola Věž za rok 2014 a to v poměru fond odměn 80%,fond rezervní 20%. Usnesení č. 17/2015 bylo schváleno. 9. Bod - Návrh: Roční účetní závěrka přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za rok 2014 Příloha č.8 ( od k dispozici na OU Věž, 1x výtisk na jednání ZO + elektronicky) Schválení řádné účetní závěrky přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za rok 2014, sestavené k rozvahovému dni Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva Obce Věž) je k dispozici na Obecním úřadě ve Věži a v den jednání. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha b) výkaz zisku a ztráty c) příloha Po projednání navrhuji schválit účetní závěrku přísp. org. ZŠ a MŠ Věž za účetní období roku 2014, sestavenou k Usnesení č. 18/2015 Zastupitelé obce Věž schvalují po projednání řádnou roční závěrku přísp. org. ZŠ a MŠ Věž sestavenou k rozvahovému dni bez výhrad. Usnesení č. 18/2015 bylo schváleno. 8

9 10. Bod Návrh: Žádost o umístění ukazatele k provozovně Příloha č. 9 Na základě žádosti od majitele provozovny autodílny a pneuservisu ve Věži č.p.12 o umístění směrového ukazatele s označením provozovny navrhuji tyto možnosti : a) Vzhledem k umístění ukazatele v centru obce přesně definovat maximální rozměr a vzhled ukazatele. Umístění ukazatele povolit vždy na dobu jednoho roku za částku stanovující oz. vyhláška č. 5/2011 ( 100Kč m 2 /den) nebo jinou částku kterou stanoví ZO. b) Vzhledem k umístění ukazatele v centru obce nevyhovět žádosti. Usnesení č. 19/2015 Zastupitelé obce Věž schvalují : a) Aby starosta obce připravil záměr pronájmu pozemku pro umístění ukazatele k provozovně ve Věži č.p.12. Následně připravil nájemní smlouvu s přesně definovanými parametry ukazatele ( max. výška ukazatele rozměr ukazatele výška. šířka vše v mm a barva.. ).Za pronájem části pozemku pro umístění ukazatele bude / nebude účtováno nájemné ve výši.. b) Aby žádosti o umístění ukazatele k provozovně č.p. 12 Věž, nebylo vyhověno. Usnesení č. 19/2015 bylo schváleno dle písmene a) / b). 9

10 11. Bod Návrh: Žádost o zřízení veřejného osvětlení v místní části Mozerov Příloha č.10 Na základě žádosti majitelů objektů v místní části Mozerov o zřízení veřejného osvětlení navrhuji. Tuto investici zahrnout do rozpočtu obce na následující roky. Trvale žijících obyvatel v místní části Mozerov : 12 Objektů v lokalitě: 10 Předpokládaná investice na zřízení VO: max. 100 tis Kč Přepokládaný náklad na roční provoz VO : max. 5tis K návrhu byl/nebyl vznesen jiný návrh : Usnesení č. 20/2015 Zastupitelé Obce Věž schvalují přípravu záměru zřízení veřejného osvětlení v místní části Mozerov pro nadcházejíc rozpočtová období. Zastupitelé pověřují starostu obce, aby provedl nutné kroky k umístění směrového ukazatele u silnice I/34 pro místní část Mozerov. Usnesení č. 20/2015 bylo schváleno. 12. Bod Návrh: Vyřešení majetkových vztahů autokempink Kachlička Příloha: č. 11 Na základě žádosti Obce boňkov byly dohledány zápisy zastupitelstva obce Věž z roku 1994 a zápisy zastupitelstva Boňkov z téhož roku. Z dohledaných zápisů je zřejmé, že bude vybudována nová studna pro provoz autokempinku Kachlička. Ze zápisu není však zřejmé co 10

11 přesně mělo být předmětem dohody. V zápisech není jasné, jaké pozemky případně jejich části mají být vyměněny a za co. ( Studna pro hřbitov není a nikdy nebyla na pozemku ve vlastnictví obce Boňkov, naopak se dá předpokládat, že studna byla vybudována Obcí Skála právě k účelu zásobování vodou místního hřbitova a až poté byl na tento rozvod napojen autokempink ) Na základě dohledaných podkladů navrhuji nezabývat se případnou žádostí obce Boňkov o bezplatném převodu pozemků Obce Věž v lokalitě Kachlička na Obec Boňkov. Žádost o odkupu pozemků parc.č. 197/1,197/2, parc.č. st. 142 a parc.č. st. 143 v k.ú. Boňkov. Navrhuji tyto možnosti: a) Obec Věž požádá obec Boňkov o vyčíslení ceny v případě prodeje objektů a pozemků souvisejícím s provozem autokempink Kachlička b) Obec Věž schválí záměr prodeje pozemku parc.č. 197/1,197/2, parc.č. st. 142 a parc.č. st. 143 v k.ú. Boňkov. c) Obec Věž schválí záměr dlouhodobého pronájmu pozemku parc.č. 197/1,197/2, parc.č. st. 142 a parc.č. st. 143 v k.ú. Boňkov. Usnesení č. 21/2015 a) Zastupitelé obce Věž pověřují starostu obce, aby požádal obec Boňkov o vyčíslení ceny v případě prodeje objektů a pozemků souvisejícím s provozem autokempink Kachlička b) Zastupitelé obce Věž pověřují starostu obce, aby připravil záměr prodeje pozemku parc.č. 197/1,197/2, parc.č. st. 142 a parc.č. st. 143 v k.ú. Boňkov. c) Zastupitelé obce Věž pověřují starostu obce, aby připravil záměr dlouhodobého pronájmu ( na dobu... let ) pozemku parc.č. 197/1,197/2, parc.č. st. 142 a parc.č. st. 143 v k.ú. Boňkov. Usnesení č. 21/2015 bylo schváleno dle písmena a) / b) / c). 13. Bod - Návrh : Žádost Jan Ulrich prodej části pozemku v k.ú. Věž 11

12 Příloha č.12 Na základě žádosti od Jana Ulricha na odprodej části pozemku parc.č. 702/1 ve vlastnictví obce Věž navrhuji, z důvodu nevyřešených záměrů obce Věž a to především výstavby komunikace pro napojení nové lokality pro RD a výstavby čistírny odpadních vod. V této lokalitě neprodávat žádné části pozemků v majetku obce Věž do doby než výše uvedené bude vyjasněno. Usnesení č. 22/2015 Zastupitelé obce Věž neprodají žádné části pozemku parc.č. 702/1 ve vlastnictví Obce Věž do doby než budou vyjasněny všechny záměry Obce Věž v této lokalitě. Po vyjasnění záměru obce bude následně ZO rozhodovat o případném prodeji. Usnesení č. 22/2015 bylo/nebylo schváleno. 14. Bod Návrh: Žádost o změnu územního plánu v obci Věž Příloha: č. 13 Na základě předložené žádosti o změnu územního plánu v obci Věž panem Pavlem Moravcem navrhuji,aby obec Věž zvážila vlastní záměry rozvoje a s ohledem na nově vznikající lokalitu vyhodnotila zájem o místní stavební pozemky. V následujících rozpočtových období vyčlenila částku na projektové studie dalšího rozvoje obce a až poté, aby rozhodla s ohledem na vlastní záměry o změnách územního plánu. 12

13 Usnesení č. 23/2015: Zastupitelé obce Věž schvalují, aby územní plán obce Věž byl ponechán v současné podobě a ke změně, aby došlo až po vyjasnění záměru dalšího rozvoje obce Věž. Usnesení č. 23/2015 bylo/nebylo schváleno. 15. Bod Návrh: Prodej pozemku k.ú. Jedouchov parc.č. 353/3 a 353/4 Příloha: č. 14 Na základě usnesení č.248a /2014 a 248b /2014 zastupitelů obce Věž předkládám návrh na prodej pozemků v k.ú. Jedouchov parc.č. 353/3 a 353/4 dle geometrického plánu č /2015. Usnesení č. 24/2015: 13

14 a) Zastupitelé obce Věž prodávají paní Aleně Bínové,U pekárny 1035, Havlíčkův Brod nově vzniklí pozemek parc.č. 353/3 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Jedouchov dle geometrického plánu č /2015 vyhotovený společností Geonova s.r.o. o rozloze 210 m 2 za částku 70Kč / m 2. K výsledné částce bude připočteno 50% z částky, kterou vynaložila Obec Věž k přípravě prodeje (vyhotovení geometrického plánu a vkladového řízení). b) Zastupitelé obce Věž prodávají panu Doc. Ing. Karlovi Šperlinkovi nově vzniklí pozemek parc.č. 353/4 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Jedouchov dle geometrického plánu č /2015 vyhotovený společností Geonova s.r.o. o rozloze 131 m 2 za částku 70Kč / m 2. K výsledné částce bude připočteno 50% z částky, kterou vynaložila Obec Věž k přípravě prodeje (vyhotovení geometrického plánu a vkladového řízení). Před prodejem jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 24/2015 bylo/nebylo schváleno. 16. Bod Návrh: pronájem pozemku k.ú. Skála Příloha: č. 15 Na základě žádosti od ŘSD Jihlava navrhuji pronájem části pozemků v k.ú. Skála parc.č. 8/2 a parc.č. 422 dle vyznačeného nákresu. Cena za nájemné bude stanovena na 20Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to od do Usnesení č. 25/2015: 14

15 Zastupitelé obce Věž pronajímají ředitelství silnic a dálnic ČR,státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, , IČ: , zastoupenou Ing. Marií Tesařovou části pozemku parc.č. st. 8/2 ( 20 m 2 ) a část pozemku parc.č. 422 ( 37m 2 ) za nájemné 20,- Kč /m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to od do Celkem za nájemné a období 912,- Kč Před pronájmem jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 25/2015 bylo/nebylo schváleno 17. Bod Návrh: Prodej / pronájem pozemku k.ú. Boňkov Příloha: č. 16 Na základě žádosti od majitele rekreační chaty pana Jiřího Šváchy, který vlastní nemovitost,která je postavena na parc.č. st. 54 a užívá dlouhodobě pozemek parc.č. 188/16 oba v k.ú. Boňkov ve vlastnictví obce Věž navrhuji prodat tyto pozemky žadateli. Usnesení č. 26/2015: a) Zastupitelé obce Věž pronajímají panu Jiřímu Šváchovi, Na Výšině 3233, Havlíčkův Brod pozemek parc.č. 188/16 (trvalý travní porost) o rozloze 289 m 2 a parc.č. st. 54 o rozloze 50 m 2 v k.ú. Boňkov za částku 6 Kč / m 2 a kalendářní rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10-ti let. 15

16 b) Zastupitelé obce Věž prodávají panu Jiřímu Šváchovi, Na Výšině 3233, Havlíčkův Brod pozemek parc.č. 188/16 (trvalý travní porost) o rozloze 289 m 2 parc.č. st. 54 o rozloze 50 m 2 v k.ú. Boňkov za částku 150 Kč / m 2. Kupující uhradí i částky spojené s převodem pozemků. a Před prodejem / pronájmem jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 26/2015 bylo/nebylo schváleno dle písmena a) / b). 18. Bod Návrh: Smlouva o smlouvě budoucí nájemní RWE GasNet s.r.o. Příloha: č. 17 Z důvodu zahájení projektových prací pro připojení lokality 14RD Pod Hrobkou na distribuční rozvod plynu je nutné uzavřít smlouvu s RWE GasNet s.r.o. Usnesení č. 27/2015: Zastupitelé obce Věž pověřují starostu obce, aby uzavřel Smlouvu o podmínkách napojení a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. Č.smlouvy /2015/161653/022 mezi investorem Obcí Věž a společností RWE GasNet s.r.o.,klíšská 940, Ústí nad Labem. Zastupitelé nemají ke smlouvě připomínek. 16

17 Usnesení č. 27/2015 bylo/nebylo schválen 19. Bod Návrh: Bezplatný převod pozemku v k.ú. Věž Příloha: č. 18 Vzhledem k nutnosti zřízení komunikace k připravované lokalitě 14RD Pod Hrobkou navrhuji zažádat Státní pozemkový úřad o bezplatný převod pozemku parc.č. 846/4. Usnesení č. 28/2015: Zastupitelé obce Věž žádají Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 o bezplatný převod pozemku parc.č.846/4 v k.ú. Věž. Z důvodu realizace projektů dle platného územního plánu obce. Usnesení č. 28/2015 bylo/nebylo schváleno 20. Bod Návrh: Bezplatný převod pozemku v k.ú. Skála Příloha: č. 19 Vzhledem k plánované výstavbě parkoviště u hřbitova ve Skále navrhuji zažádat Pozemkový úřad o bezplatný převod části pozemku par.č. 105/2 v k.ú. Skála. 17

18 Usnesení č. 29/2015: Zastupitelé obce Věž žádají Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 o bezplatný převod části pozemku parc.č. 105/2 v k.ú. Skála. Z důvodu realizace projektů výstavby silniční infrastruktury v souladu s platným územním plánem obce. Usnesení č. 29/2015 bylo/nebylo schváleno 21. Bod Návrh: úplatný převod pozemku v k.ú. Skála Příloha: č. 20 Vzhledem ke stávajícímu umístění parkoviště a volnočasové plochy u KD Skála navrhuji zažádat Pozemkový úřad o úplatný převod pozemku par.č. 26/4 a narovnat tak částečně majetkové poměry v tomto místě. Usnesení č. 30/2015: Zastupitelé obce Věž žádají Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 o úplatný převod pozemku parc.č.26/4 v k.ú. Skála. Usnesení č. 30/2015 bylo/nebylo schváleno 18

19 22. Bod Návrh: Záměr vedení vodovodu Skála Leština Příloha: č. 21 V souladu s plánovaným rozpočtem pro rok 2015 navrhuji schválit koncept napojení vodovodu pro Skálu a Leštinu dle přiložené přílohy. Dále navrhuji, aby starosta obce uzavřel smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti inženýrské sítě (vzor jako příloha) s jednotlivými majiteli pozemků přes, které bude veden zamýšlený vodovod. Usnesení č. 31/2015: Zastupitelé obce Věž schvalují předložený koncept na výstavbu vodovodu pro místní části Skála a Leština. Zastupitelé obce Věž pověřují starostu obce, aby uzavřel smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přiloženého vzoru smlouvy s jednotlivými majiteli stavbou dotčených pozemků. Usnesení č. 31/2015 bylo/nebylo schváleno Diskuze : Ve Věži dne. Ověřovatelé zápisu:.. 19

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 25. 6. 2016 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Výborný M., Zídková E. Omluveni: Formánková G., Vacek

Více

3 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne Zapsal : Josef Klíma Stránka 1

3 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne Zapsal : Josef Klíma Stránka 1 3 / 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 21. 6. 2015 Zapsal : Josef Klíma 21. 6. 2015 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 21. 6. 2015

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 3-2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

Zápis č.5 /2015. zůstatky na BÚ:

Zápis č.5 /2015. zůstatky na BÚ: Zápis č.5 /2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 24.6.2015 od 17:30 hodin na obecním úřadě. Ověřovatelé zápisu: Josef Kremláček, Jiří Hron Zapsala: MUDr. Monika Kostková,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 21. schůze Rady U S N E S E N Í z 21. schůze Rady, konané dne 26. 5. 2016 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 21. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 26. 5. 2016: 1.

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více

Z Á P I S č. 30. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 30. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 30 z 30. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 25. 6. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne od na OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne od na OÚ Obec Hořátev Zastupitelstvo obce Hořátev Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 20.5.2015 od 18.00 na OÚ Přítomni: dle prezenční listiny: Poupa, Kristl, Mutl, Rajdlová, Rajdl, Dědek,

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z 27. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.06. 2014 od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 11. 4. 2016 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 4. 2016 v 18.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne 29.10. 2012 Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, Z.Ševčík, Ing.O.Jedlička, J.Urbanová O.Heřmanský Občané: dle prezenční listiny PROGRAM:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město ze dne:

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město ze dne: U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město ze dne: 19. 9. 2007 OÚ/468/2007 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomni: 7 členů ZO Zapisovatelem: Mikulec Josef

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 6, konaného dne 20. 5. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 27.6.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 19. září 2016 od 16:00 do 18:10 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

ZÁPIS č. 2 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŢILINA konaného dne

ZÁPIS č. 2 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŢILINA konaného dne ZÁPIS č. 2 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŢILINA konaného dne 4. 4. 2016 Přítomni: J. Černý, M. David, V. Hamouz, A. Kratochvíl, M. Kratochvíl, A. Novotný, J. Švec, M. Velc Omluven:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil.

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil. Z Á P I S 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 13. 4. 2016 Přítomno : 13 (omluvili se Petr Skalka a Antonín Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více