Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice"

Transkript

1 Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor M/01 Informační technologie 1/159

2 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Popis personálního a materiálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Učební osnovy /159

3 OBSAH 1 Identifikační údaje Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Profil absolventa Identifikační údaje oboru Popis uplatnění absolventa v praxi Výčet kompetencí absolventa Způsob ukončení vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Učební plán Identifikační údaje oboru Tabelace učebního plánu platná od Přehled využití týdnů ve školním roce Zkratky průřezových témat Zkratky vyučovacích předmětů Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Identifikační údaje oboru Začlenění průřezových témat podle RVP Popis personálního a materiálního zajištění výuky Personální zajištění výuky Materiální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Spolupráce s rodiči Spolupráce s dalšími subjekty Spolupráce s institucemi a firmami v rámci zajištění odborné praxe /159

4 8 Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Tělesná výchova Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Ekonomika Účetnictví Zpracování dokumentů na PC Úvod do výpočetní techniky Aplikace na PC Datové komunikace Tvorba webových stránek Grafika na PC Praxe Zpracování informací a databázové systémy Algoritmizace a programování /159

5 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Informační technologie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky denní studium Datum platnosti od: Předkladatel název školy: Gymnázium a střední odborná škola Aš adresa školy: Hlavní 106, Aš jméno ředitelky školy: Ing. Lenka Kalčicová právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou doplňková činnost: povolena IČ: DIČ: CZ IZO: RED-IZO: kontakty: telefon: fax: webová stránka školy: koordinátoři tvorby ŠVP: Mgr. Olga Krátká, Ing. Ivanka Schwarzová, Ing. Miloslav Prynych 1.3 Zřizovatel název: Karlovarský kraj adresa: Závodní 353/88, Karlovy Vary kontakty: telefon: +420 / fax: +420 / Platnost dokumentu Platnost dokumentu od: počínaje prvním ročníkem Podpis ředitelky: Razítko školy: 5/159

6 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent školy má patřičné všeobecné i odborné vzdělání, které je předpokladem pro jeho uplatnění v různorodých oborech využívajících informační technologie, přičemž se může opřít o pokročilou znalost ekonomické problematiky. Může se uplatnit v praxi nebo pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Má rozsáhlé technické dovednosti v programování a oblasti databázových systémů. V praxi se může uplatnit jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce operačních systémů, správce aplikací, na pozici grafika či tvůrce webových aplikací. Jeho odborné dovednosti zahrnují pokročilou znalost hardware a software včetně instalace a konfigurace dle požadavků. Dokáže navrhnout a realizovat síť včetně zajištění administrace a je schopen kvalifikovaně působit na poli poradenství a prodeje prostředků IT. Je veden k porozumění podstatě a principům podnikání. Orientuje se v právních, ekonomických, administrativních, osobnostních i etických aspektech soukromého podnikání, dokáže vyhledat a posoudit podnikatelské příležitosti s ohledem na realitu tržního prostředí a své osobní předpoklady. Ovládá základy ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence a uplatňuje je při práci s ekonomickými aplikacemi. Ovládá anglický jazyk slovem i písmem na úrovni B1, včetně odborné terminologie související s jeho studijním oborem. Je obeznámen se základy německého jazyka. Je si vědom svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na pracovním trhu, uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání. Během studia je veden ke slušnému chování, přesnosti, dodržování právních norem a obchodní etiky. 2.3 Výčet kompetencí absolventa Vzdělávání v oboru Informační technologie směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách, celoživotnímu vzdělávání. Absolvent je veden tak, aby: se dovedl učit a byl připraven celoživotně se vzdělávat 6/159

7 se choval zodpovědně jak v týmové, tak i samostatné práci dodržoval občanskou a profesní etiku dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce aktivně přistupoval ke své profesní kariéře, včetně přizpůsobování se změnám na trhu práce a byl flexibilní, a kreativní přijímal odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování adekvátně jednal s lidmi, respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí a upevňoval interpersonální vztahy dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti využíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřoval se kultivovaně, srozumitelně a souvisle rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných kriticky myslel, dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi využíval dovedností a vědomostí získaných ve výuce mateřského jazyka a při studiu cizích jazyků komunikoval v cizích jazycích v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného a pracovního života, aby byl zběhlý v mluveném i psaném projevu, byl schopen hovořit na všeobecná i odborná témata efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný dodržoval zásady ochrany životního prostředí pro člověka vážil si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránil pojímal zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. V oblasti odborného vzdělávání je absolvent veden tak, aby: se orientoval v základních pojmech informačních technologií a principech jejich funkčnosti, pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a offline komunikace, získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím sítě Internet; pracoval s informacemi z různých zdrojů, uvědomoval si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupoval k získaným informacím navrhoval, sestavoval a udržoval HW, dokázal zvolit vyvážená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití identifikoval a odstraňoval závady HW a prováděl upgrade pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, zejména s kancelářským balíkem, učil se používat nové aplikace pracoval se základním programovým vybavením, tj. dokázal zvolit vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení, nainstalovat, konfigurovat a spravovat operační systém včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uživatele navrhoval a aplikoval vhodný systém pro zabezpečení dat před zneužitím a pro jejich ochranu před zničením navrhoval, realizoval a administroval počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití, konfiguroval síťové prvky, administroval počítačové sítě programoval a vyvíjel uživatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby algoritmizoval úlohy a tvořil aplikace v některém vývojovém prostředí, realizoval databázová řešení dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, 7/159

8 návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí apod. 2.4 Způsob ukončení vzdělávání Způsob ukončení studia: Potvrzení dosaženého vzdělání: Stupeň dosaženého vzdělání: maturitní zkouška. vysvědčení o maturitní zkoušce. střední vzdělání s maturitní zkouškou. Způsob ukončeni vzdělávání na střední škole je v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou v platném znění. 8/159

9 3 Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem 3.2 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Záměrem vzdělávání v oboru Informační technologie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání žáků klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, soustavnost a podnikavost. Naši studenti jsou cílevědomě vedeni k týmové práci a k vytváření dobrých mezilidských vztahů, jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi. Absolventi oboru vzdělání Informační technologie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy využíváním informačních a komunikačních technologií. Informační a komunikační technologie jsou prakticky využívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména ve zpracování dat na PC, účetnictví, ekonomice, databázích a dalších předmětech. Od druhého ročníku mají žáci možnost výběru volitelného předmětu (Algoritmizace a programování nebo Zpracování informací a databázové systémy), což jim umožňuje získat hlubší znalosti ve zvolené problematice. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvíjení kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. Důraz při využívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace žáků. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a aby navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Část výuky je také realizována pomocí projektových dnů zaměřených na určité téma. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se váží k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Nezanedbatelným přínosem k rozvoji občanských kompetencí jsou rovněž vlastní žákovské aktivity, které žáci školy každoročně sami organizují (pasování nových žáků, majáles, maturitní plesy, rada studentů, školní noviny). 9/159

10 Na škole se žáci vyučují dva cizí jazyky, důraz je kladen angličtinu jakožto maturitní jazyk a jazyk, jehož ovládání je vzhledem k odbornému zaměření pro studenty nezbytné, žáci si však rovněž osvojí základy jazyka německého, což zvyšuje jejich šance na uplatnění v rámci našeho příhraničního regionu. Žáci mají možnost zapojit se do mezinárodních projektů, škola pravidelně nabízí zahraniční poznávací zájezdy, jež rovněž umožňují rozvoj jazykových dovedností tím nejefektivnějším možným způsobem, a to přímo v praxi. Kromě širokého spektra možností uplatnění absolventů v praxi (založení vlastní firmy, zaměstnání ve firmách nejrozličnějšího zaměření) mají absolventi školy samozřejmě možnost pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci odbornou praxi, která jim nabízí možnost konkrétního využití získaných odborných kompetencí v praxi a zapojení se do fungování skutečných firem či podniků Realizace klíčových kompetencí Klíčové kompetence se prolínají celým odborným i všeobecným vzděláváním a na jejich vytváření se podílejí různou mírou všechny vyučovací předměty. Výuka je vedena tak, aby v maximální míře byly u žáků rozvíjeny především morální vlastnosti, komunikativní, sociální a personální dovednosti, aby byli žáci schopni samostatného studia a získali ke studiu pozitivní vztah. Nejvýznamnější roli pro realizaci občanských a kulturních kompetencí má občanská nauka, český jazyk a dějepis. Ale i v ostatních předmětech je kladen důraz na rozvíjení morálních kvalit žáků, na přijetí a dodržování zákonů, různých norem a pravidel. K jednání žáků v souladu s udržitelným rozvojem přispívá především předmět chemie a do ní zakomponované základy ekologie. Komunikativní, sociální a personální kompetence a kompetence k učení a řešení problémů jsou realizovány ve všech předmětech, a to zejména rozvíjením dovednosti samostatně se učit a získávat nové informace, samostatně řešit zadané problémy a vhodně prezentovat své názory, vést věcnou diskusi na dané téma, smysluplně rozvíjet mezilidské vztahy. Nezastupitelnou roli zde hraje předmět mateřský a cizí jazyk, projektové práce a dále zvolené metody výuky např. diskusní a situační metody. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám jsou rozvíjeny především v ekonomice, odborných předmětech a občanské nauce. Důležitou úlohu zde má čtrnáctidenní odborná praxe, kdy se žáci seznámí s chodem podniků přímo v reálu. Matematické kompetence rozvíjí žáci kromě matematiky, fyziky a chemie i v odborných předmětech. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi je realizována téměř ve všech předmětech zadáváním samostatných úkolů, řešením projektů, podporováním vlastní aktivity a zájmu žáků Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, jsou různou měrou realizována ve všech předmětech. Těžiště realizace průřezového tématu Občan v demokratické společnosti spočívá v předmětu Občanská výchova. K jeho naplnění však přispívají i ostatní předměty především snahou o dobré znalosti a dovednosti žáků, vhodnou strategií výuky (zejména problémové a projektové vyučování) a důsledným vyžadováním dodržování zásad slušného chování a osobním příkladem. Významnou úlohu zde hraje vytváření pozitivního klimatu ve škole. Téma Člověk a životní prostředí je realizováno z hlavní části v předmětu Základy přírodních věd. Konkrétní znalosti z těchto předmětů ještě žáci prohlubují v Ekonomice, Občanské výchově, odborných předmětech, při praxi a exkurzích i prostřednictvím práce na projektech s uvedenou tématikou. Komplexní pohled na problematiku životního prostředí podporuje pozitivní vztah žáků k přírodě a přijetí vlastní odpovědnosti za její současný stav. Cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je přispět k úspěšnému uplatnění absolventa na trhu práce. Tento cíl je dosahován zejména předmětem Občanská výchova, Český jazyk a literatura, Ekonomika a odbornými předměty, dále prostřednictvím exkurzí a praxe žáků i besedami s pracovníky partnerských podniků. 10/159

11 Průřezové téma Informační a komunikační technologie je ve vzdělávání žáků realizováno v předmětech Úvod do výpočetní techniky, Zpracování dokumentů na PC, Datová komunikace, Tvorba webových stránek, Grafika na PC a Praxe formou cvičení v odborné učebně, kde má každý žák k dispozici jeden počítač. Dále i v rámci dalších předmětů při procvičování, výkladu, samostatné práci a zejména při realizaci žákovských projektů a jejich prezentaci. 3.3 Organizace výuky Výuka vychází ze schváleného učebního plánu, probíhá v rámci předmětů organizovaných v týdenním rozvrhu podle jednotlivých ročníků. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy (např. každoročně pořádané projektové dny, lyžařský kurz ve 2. ročníku, sportovní kurz ve 3. ročníku). Každý žák povinně studuje dva cizí jazyky, anglický a německý. Žáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěží a olympiád, stejně jako do dalších předmětových soutěží a olympiád. Výuka je v průběhu studia prokládána systémem exkurzí, výletů, kulturních akcí a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají žákům poznávání, reality a odborné i umělecké zážitky; což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Při využívání různých forem metod výuky je ze strany vyučujících kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace žáků. V průběhu studia je do výuky zařazena praxe žáků v rozsahu 12 týdnů, z toho jsou 4 týdny odborné praxe a 8 týdnů učební praxe. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají žáci dle závazné osnovy odborné činnosti. Odborná praxe sleduje jako svůj základní cíl: prakticky aplikovat poznatky a dovednosti žáků v reálném pracovním prostředí, seznámit se s reálným pracovním prostředím, požadavky zaměstnavatele a pracovními vztahy, rozvinout dovednost žáka spočívající v tom, že zasadí praktické poznatky do širších odborných (zejména informačně technologických a ekonomických) souvislostí. Odborná praxe je chápána jako problémová profesní oblast představující průřez odborných informačně technologických a ekonomických předmětů předcházejících ročníků a stávajícího ročníku, která se rozpracovává na materiálu konkrétního sociálního partnera, s nímž škola v rámci odborné praxe spolupracuje. Dané problémové profesní oblasti budou každoročně aktualizovány. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí spolupracuje v týmu, volí různé prostředky řešení problému, se vyjadřuje přiměřeně situaci jasně a logicky formuluje myšlenky, aktivně se účastní diskuse, zpracovává administrativní písemnosti, používá odbornou terminologii, písemně zaznamenává myšlenky, vystupuje v souladu s firemní kulturou, má adekvátní představu o svých profesních možnostech a pracovním uplatnění, přiměřeně reaguje na hodnocení svých pracovních výkonů, ověřuje si informace a poznatky, odpovědně se vztahuje ke svému zdraví a ke zdraví svých kolegů, adaptuje se na nové pracovní prostředí, aplikuje poznatky finanční gramotnosti, efektivně pracuje v týmu, zodpovědně plní úkoly, podněcuje práci v týmu a vytváří vstřícné mezilidské vztahy, používá základní znalosti pracovního práva, 11/159

12 využívá při své činnosti principy podnikání, pracuje s PC, pracuje s běžnými základními a aplikačními programy, používá nové aplikace, komunikuje elektronickou poštou, online, offline, získává a kriticky hodnotí informace získané z otevřených zdrojů, médií, chápe nutnost ochrany zdraví, osvojuje si a dodržuje pravidla ochrany zdraví, vnímá kvalitu práce jako nástroj konkurenceschopnosti, dodržuje normy a předpisy, chápe význam a užitečnost vykonávané práce. Práce vykonávaná žáky u sociálního partnera není produktivní činností. Na závěr odborné praxe žák vypracuje zprávu, jejíž forma, minimální obsah i rozsah je žákům sdělena před nástupem na odbornou praxi. Žákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu Praxe. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů. Odborná praxe je rozdělena do dvou ročníků: 3. ročník 2 týdny, 4. ročník 2 týdny. Termíny konání odborné praxe stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září příslušného školního roku. Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže odborné praxe zúčastnit, může ředitel školy rozhodnout o prominutí odborné praxe. 3.4 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu, jenž vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. Při vlastním hodnocení se snaží učitel uplatnit vůči žákovi objektivitu a přiměřenou náročnost. Učitel získává podklady pro hodnocení a klasifikaci průběžně na základě soustavného sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (ústní, písemné). Hodnocení teoretických předmětů klade do popředí schopnosti samostatného logického myšlení, schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů i úroveň vyjadřovacích schopností. Při hodnocení se bere ohled na kultivovanost projevu, správnost a systematičnost předávaných faktů, schopnost pracovat v týmu i samostatně se rozhodovat. Bere se rovněž v potaz schopnost diskuse a formulace získaných vědomostí. Nejčastější formou hodnocení teoretických předmětů je ústní nebo písemné zkoušení, didaktické testy, prezentace žáků a aktivita v hodinách. Hodnocení praktických předmětů klade důraz na osvojení odborných dovedností, využívání teoretických vědomostí v praxi, úroveň používání pomůcek, laboratorního zařízení a dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na počátku klasifikačního období všichni vyučující seznámí žáky se způsoby a kritérii hodnocení pro dané období. Obecná kriteria klasifikace Při klasifikaci v předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: kvalita a rozsah získaných kompetencí, přesnost, ucelenost a trvalost osvojených pojmů, faktů, definic a zákonitostí, schopnost samostatně uplatňovat osvojené poznatky, samostatně studovat texty, pohotovost při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností, přesná jazyková a odborná správnost ústního i písemného projevu, vztah žáka k vykonávaným činnostem, 12/159

13 osvojení potřebných činností a jejich tvořivá aplikace. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola poskytuje vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky úzce spolupracuje prostřednictvím třídních učitelů, výchovného poradce, ostatních vyučujících i vedení školy. Na základě doporučení lékaře nebo pracovníků SPC a ve spolupráci s vyučujícími i s rodiči vypracovává výchovný poradce individuální vzdělávací plány. Tyto obsahují časové a obsahové rozvržení studia, volbu vhodných pedagogických postupů, způsoby hodnocení, možnosti konzultací, případně možnosti individuálních zkoušek. U žáků se zdravotním znevýhodněním se také zařazují častější přestávky a zdravotní znevýhodnění se zohledňuje při hodnocení výsledků vzdělávání. Během celého školního roku je těmto žákům věnována maximální pozornost ze strany všech vyučujících. Škola má bezbariérový vstup. Bezbariérový přístup je taktéž do všech šaten a učeben v přízemí školy, stejně jako do kanceláří ŘŠ, ZŘŠ a do sborovny. V případě, že je u žáka diagnostikovaná lehká mozková dysfunkce nebo specifické poruchy učení, navazujeme spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Při maturitních zkouškách mají žáci delší čas na přípravu, při písemných částech mohou využívat počítač. U žáků se sociálním znevýhodněním naše škola nabízí pomoc při doučování a finanční pomoc při návštěvách kulturních nebo sportovních akcích. 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Naše škola spolupracuje i se žáky mimořádně nadanými. Ve spolupráci s PPP v Chebu vypracovává pro tyto žáky individuální studijní plány. Ty obsahují hlavně časové a obsahové rozvržení studia a způsoby hodnocení. Možnosti studia podle IVP využívají hlavně žáci sportovně nadaní. 3.7 Realizace bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární prevence Žáci jsou poučeni o bezpečnosti práce a chování ve všech prostorách školy zvláště v odborných učebnách a během akcí konaných mimo školu. Tato problematika je součástí učiva především v předmětu Tělesná výchova (jednání v mimořádných situacích, poskytování první pomoci atd.), Ekonomika (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární ochrana) a v Odborné praxi. Dále je nacvičována evakuace školy a pořádají se besedy s pracovníky požárního sboru a policií. 3.8 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Studium je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění a vyhověli kritériím přijímacího 13/159

14 řízení. Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ředitelkou školy a zveřejněna na webových stránkách školy pro každý školní rok. Zdravotní způsobilost - uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků. 3.9 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze dvou oddělených částí - společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek 1. zkouška z českého jazyka 2. zkouška z cizího jazyka 3. volitelná zkouška (alternativy: matematika, občanský a společenskovědní základ nebo informatika). Žák může konat zkoušku pouze z cizího jazyka, který je vyučován na škole. Škola zajišťuje přípravu svých žáků na všechny tři volitelné zkoušky. Dále žák může konat až 3 nepovinné zkoušky podle vlastního zajmu z nabídky uvedené v prováděcí vyhlášce. Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat 3 povinné zkoušky: ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z předmětu Ekonomika, volitelnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí (alternativy: Matematika, Účetnictví, Algoritmizace a programování nebo Zpracování informací a databázové systémy) a praktickou maturitní zkoušku Soubor odborných předmětů. V praktické maturitní zkoušce žáci s využitím prostředků výpočetní techniky aplikují své znalosti z předmětů Ekonomiky, Účetnictví, Zpracování dokumentů na PC, Aplikace na PC a Grafika na PC. Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky podle nabídky předmětů stanovené ředitelem školy. 14/159

15 4 Učební plán 4.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem 4.2 Tabelace učebního plánu platná od Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Tělesná výchova Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Ekonomika Účetnictví Zpracování dokumentů na PC Úvod do výpočetní techniky Aplikace na PC /159

16 Datové komunikace Tvorba webových stránek Grafika na PC Praxe Výběrové: Algoritmizace a programování Zpracování informací a databázové systémy Hodin týdně v ročníku Poznámky k učebnímu týdennímu plánu: Český jazyk a literatura (min. 5 hodin) posílen o 4 hodiny ze Vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání (Literatura a ostatní druhy umění, Práce s literárním textem) a o 5 hodiny z disponibilních hodin. Anglický jazyk (Cizí jazyky min. 10 hodin) posílen z disponibilní dotace 4 hodinami, Německý jazyk rovněž 4 hodiny z disponibilní dotace. Matematika (Matematické vzdělávání min. 12 hodin) posílen o 1 hodinu z disponibilních hodin. Dějepis a Občanská výchova vycházejí ze Vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání (min. 5 hodin), přičemž realizují také oblast Kultura ze Vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání (posíleny o 1 hodinu), z disponibilních hodin 2 hodiny. Tělesná výchova zahrnuje vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví (min. 8 hodin), posílena o 1 hodinu z disponibilních hodin. Základy přírodních věd a Hospodářský zeměpis vycházejí ze Vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání (min. 6 hodin), o 3 hodiny posíleny z disponibilních hodin. Ekonomika a Účetnictví realizují Vzdělávací oblast Ekonomické vzdělávání (min. 3 hodiny), posíleny o 12 hodin z disponibilních hodin. Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních technologiích, Hardware, Operační systémy, Aplikační software, Počítačové sítě a Programování a vývoj aplikací (celkově min. 35 hodin) jsou realizovány v předmětech Úvod do výpočetní techniky, Zpracování dokumentů na PC, Aplikace na PC, Datové komunikace, Grafika na PC, Praxe a Algoritmizace a programování/zpracování informací a databázové systémy, přičemž bylo mezi tyto předměty rozděleno ještě 7 hodin z disponibilní časové dotace. Realizace výběrových předmětů závisí na rozhodnutí ředitele školy Využití disponibilních hodin Český jazyk a literatura 5 Anglický jazyk 4 Německý jazyk 4 Matematika 1 Dějepis, Občanská nauka 2 Tělesná výchova 1 Základy přírodních věd, Hospodářský zeměpis 3 Ekonomika, Účetnictví 12 Odborné předměty 7 Celkem 39 16/159

17 4.3 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz zimní Sportovní výcvikový kurz letní Odborná praxe * Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů * Odborná praxe proběhne ve 3. a 4. ročníku v konkrétní instituci, hodnocena je v rámci předmětu Praxe. 4.4 Zkratky průřezových témat ODS ČŽP ČSP IKT Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 4.5 Zkratky vyučovacích předmětů Č A N M D OV TV ZPV HZ EK ÚČ ZD ÚVT AP DK TW GR PR ALP ZID Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Tělesná výchova Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Ekonomika Účetnictví Zpracování dokumentů na PC Úvod do výpočetní techniky Aplikace na PC Datová komunikace Tvorba webových stránek Grafika na PC Praxe Algoritmizace a programování Zpracování informací a databázové systémy 17/159

18 5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 5.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání Jazykové vzdělávání týdenních celkový vyučovací předmět Týden ních celkem Dispo nibilní český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 4 Společenskovědní vzdělávání Občanská výchova Dějepis 2 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis 2 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Tvorba webových stránek /159

19 Aplikace na PC 2 Zpracování dokumentů na PC 1 Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika Účetnictví 6 Praxe 2 Hardware Úvod do výpočetní techniky Praxe 3 Operační systémy Datové komunikace Praxe 3 Tvorba webových stránek 1 Aplikační software Aplikace na PC Zpracování dokumentů na PC 6 Grafika na PC 5 Počítačové sítě Datové komunikace Praxe 0 Tvorba webových stránek 2 Programování a vývoj aplikací Algoritmizace a programování Zpracování informací a databázové systémy Tvorba webových stránek 2 Disponibilní hodiny Celkem /159

20 5.2 Začlenění průřezových témat podle RVP Průřezové téma Zařazení do výuky 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník ODS Občan v demokratické společnosti Č, A, M, D, OV, HZ, EK, ZD, ÚVT Č, A, N, OV, EK, ÚČ, ZD, AP, ZID Č, A, N, M, OV, EK, ZD, AP, PR Č, A, OV, EK ČŽP Člověk a životní prostředí A, D, ZPV, HZ, EK, ÚVT A, N, M, OV, ZPV, EK A, N, M, ZPV, EK, PR M, ZPV, EK ČSP Člověk a svět práce A, HZ, EK, GR A, M, ZPV, EK, ÚČ, ZD, ZID A, N, OV, ZPV, EK, ÚČ, ZD, AP, GR, PR Č, A, OV, ZPV, EK, ÚČ, GR, ZID IKT Informační a komunikační technologie A, M, HZ, EK, ZD, ÚVT, DK, GR Č, A, N, M, EK, ÚČ, ZD, AP, DK, TW, GR, PR, ZID, ALP A, N, M, EK, ÚČ, ZD, AP, TW, GR, PR, ZID, ALP Č, OV, ZPV, EK, ÚČ, TW, GR, PR, ZID, ALP 20/159

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie zkrácené dálkové studium 3leté 1 Úvodní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OPERAČNÍ SYSTÉMY (OPS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 (6 hodin týdně) Platnost: 1. 9.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více