Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice"

Transkript

1 Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor M/01 Informační technologie 1/159

2 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Popis personálního a materiálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Učební osnovy /159

3 OBSAH 1 Identifikační údaje Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Profil absolventa Identifikační údaje oboru Popis uplatnění absolventa v praxi Výčet kompetencí absolventa Způsob ukončení vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Učební plán Identifikační údaje oboru Tabelace učebního plánu platná od Přehled využití týdnů ve školním roce Zkratky průřezových témat Zkratky vyučovacích předmětů Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Identifikační údaje oboru Začlenění průřezových témat podle RVP Popis personálního a materiálního zajištění výuky Personální zajištění výuky Materiální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Spolupráce s rodiči Spolupráce s dalšími subjekty Spolupráce s institucemi a firmami v rámci zajištění odborné praxe /159

4 8 Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Tělesná výchova Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Ekonomika Účetnictví Zpracování dokumentů na PC Úvod do výpočetní techniky Aplikace na PC Datové komunikace Tvorba webových stránek Grafika na PC Praxe Zpracování informací a databázové systémy Algoritmizace a programování /159

5 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Informační technologie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky denní studium Datum platnosti od: Předkladatel název školy: Gymnázium a střední odborná škola Aš adresa školy: Hlavní 106, Aš jméno ředitelky školy: Ing. Lenka Kalčicová právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou doplňková činnost: povolena IČ: DIČ: CZ IZO: RED-IZO: kontakty: telefon: fax: webová stránka školy: koordinátoři tvorby ŠVP: Mgr. Olga Krátká, Ing. Ivanka Schwarzová, Ing. Miloslav Prynych 1.3 Zřizovatel název: Karlovarský kraj adresa: Závodní 353/88, Karlovy Vary kontakty: telefon: +420 / fax: +420 / Platnost dokumentu Platnost dokumentu od: počínaje prvním ročníkem Podpis ředitelky: Razítko školy: 5/159

6 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent školy má patřičné všeobecné i odborné vzdělání, které je předpokladem pro jeho uplatnění v různorodých oborech využívajících informační technologie, přičemž se může opřít o pokročilou znalost ekonomické problematiky. Může se uplatnit v praxi nebo pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Má rozsáhlé technické dovednosti v programování a oblasti databázových systémů. V praxi se může uplatnit jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce operačních systémů, správce aplikací, na pozici grafika či tvůrce webových aplikací. Jeho odborné dovednosti zahrnují pokročilou znalost hardware a software včetně instalace a konfigurace dle požadavků. Dokáže navrhnout a realizovat síť včetně zajištění administrace a je schopen kvalifikovaně působit na poli poradenství a prodeje prostředků IT. Je veden k porozumění podstatě a principům podnikání. Orientuje se v právních, ekonomických, administrativních, osobnostních i etických aspektech soukromého podnikání, dokáže vyhledat a posoudit podnikatelské příležitosti s ohledem na realitu tržního prostředí a své osobní předpoklady. Ovládá základy ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence a uplatňuje je při práci s ekonomickými aplikacemi. Ovládá anglický jazyk slovem i písmem na úrovni B1, včetně odborné terminologie související s jeho studijním oborem. Je obeznámen se základy německého jazyka. Je si vědom svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na pracovním trhu, uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání. Během studia je veden ke slušnému chování, přesnosti, dodržování právních norem a obchodní etiky. 2.3 Výčet kompetencí absolventa Vzdělávání v oboru Informační technologie směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách, celoživotnímu vzdělávání. Absolvent je veden tak, aby: se dovedl učit a byl připraven celoživotně se vzdělávat 6/159

7 se choval zodpovědně jak v týmové, tak i samostatné práci dodržoval občanskou a profesní etiku dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce aktivně přistupoval ke své profesní kariéře, včetně přizpůsobování se změnám na trhu práce a byl flexibilní, a kreativní přijímal odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování adekvátně jednal s lidmi, respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí a upevňoval interpersonální vztahy dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti využíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřoval se kultivovaně, srozumitelně a souvisle rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných kriticky myslel, dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi využíval dovedností a vědomostí získaných ve výuce mateřského jazyka a při studiu cizích jazyků komunikoval v cizích jazycích v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného a pracovního života, aby byl zběhlý v mluveném i psaném projevu, byl schopen hovořit na všeobecná i odborná témata efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný dodržoval zásady ochrany životního prostředí pro člověka vážil si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránil pojímal zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. V oblasti odborného vzdělávání je absolvent veden tak, aby: se orientoval v základních pojmech informačních technologií a principech jejich funkčnosti, pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a offline komunikace, získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím sítě Internet; pracoval s informacemi z různých zdrojů, uvědomoval si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupoval k získaným informacím navrhoval, sestavoval a udržoval HW, dokázal zvolit vyvážená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití identifikoval a odstraňoval závady HW a prováděl upgrade pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, zejména s kancelářským balíkem, učil se používat nové aplikace pracoval se základním programovým vybavením, tj. dokázal zvolit vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení, nainstalovat, konfigurovat a spravovat operační systém včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uživatele navrhoval a aplikoval vhodný systém pro zabezpečení dat před zneužitím a pro jejich ochranu před zničením navrhoval, realizoval a administroval počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití, konfiguroval síťové prvky, administroval počítačové sítě programoval a vyvíjel uživatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby algoritmizoval úlohy a tvořil aplikace v některém vývojovém prostředí, realizoval databázová řešení dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, 7/159

8 návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí apod. 2.4 Způsob ukončení vzdělávání Způsob ukončení studia: Potvrzení dosaženého vzdělání: Stupeň dosaženého vzdělání: maturitní zkouška. vysvědčení o maturitní zkoušce. střední vzdělání s maturitní zkouškou. Způsob ukončeni vzdělávání na střední škole je v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou v platném znění. 8/159

9 3 Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem 3.2 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Záměrem vzdělávání v oboru Informační technologie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání žáků klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, soustavnost a podnikavost. Naši studenti jsou cílevědomě vedeni k týmové práci a k vytváření dobrých mezilidských vztahů, jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi. Absolventi oboru vzdělání Informační technologie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy využíváním informačních a komunikačních technologií. Informační a komunikační technologie jsou prakticky využívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména ve zpracování dat na PC, účetnictví, ekonomice, databázích a dalších předmětech. Od druhého ročníku mají žáci možnost výběru volitelného předmětu (Algoritmizace a programování nebo Zpracování informací a databázové systémy), což jim umožňuje získat hlubší znalosti ve zvolené problematice. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvíjení kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. Důraz při využívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace žáků. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a aby navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Část výuky je také realizována pomocí projektových dnů zaměřených na určité téma. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se váží k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Nezanedbatelným přínosem k rozvoji občanských kompetencí jsou rovněž vlastní žákovské aktivity, které žáci školy každoročně sami organizují (pasování nových žáků, majáles, maturitní plesy, rada studentů, školní noviny). 9/159

10 Na škole se žáci vyučují dva cizí jazyky, důraz je kladen angličtinu jakožto maturitní jazyk a jazyk, jehož ovládání je vzhledem k odbornému zaměření pro studenty nezbytné, žáci si však rovněž osvojí základy jazyka německého, což zvyšuje jejich šance na uplatnění v rámci našeho příhraničního regionu. Žáci mají možnost zapojit se do mezinárodních projektů, škola pravidelně nabízí zahraniční poznávací zájezdy, jež rovněž umožňují rozvoj jazykových dovedností tím nejefektivnějším možným způsobem, a to přímo v praxi. Kromě širokého spektra možností uplatnění absolventů v praxi (založení vlastní firmy, zaměstnání ve firmách nejrozličnějšího zaměření) mají absolventi školy samozřejmě možnost pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci odbornou praxi, která jim nabízí možnost konkrétního využití získaných odborných kompetencí v praxi a zapojení se do fungování skutečných firem či podniků Realizace klíčových kompetencí Klíčové kompetence se prolínají celým odborným i všeobecným vzděláváním a na jejich vytváření se podílejí různou mírou všechny vyučovací předměty. Výuka je vedena tak, aby v maximální míře byly u žáků rozvíjeny především morální vlastnosti, komunikativní, sociální a personální dovednosti, aby byli žáci schopni samostatného studia a získali ke studiu pozitivní vztah. Nejvýznamnější roli pro realizaci občanských a kulturních kompetencí má občanská nauka, český jazyk a dějepis. Ale i v ostatních předmětech je kladen důraz na rozvíjení morálních kvalit žáků, na přijetí a dodržování zákonů, různých norem a pravidel. K jednání žáků v souladu s udržitelným rozvojem přispívá především předmět chemie a do ní zakomponované základy ekologie. Komunikativní, sociální a personální kompetence a kompetence k učení a řešení problémů jsou realizovány ve všech předmětech, a to zejména rozvíjením dovednosti samostatně se učit a získávat nové informace, samostatně řešit zadané problémy a vhodně prezentovat své názory, vést věcnou diskusi na dané téma, smysluplně rozvíjet mezilidské vztahy. Nezastupitelnou roli zde hraje předmět mateřský a cizí jazyk, projektové práce a dále zvolené metody výuky např. diskusní a situační metody. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám jsou rozvíjeny především v ekonomice, odborných předmětech a občanské nauce. Důležitou úlohu zde má čtrnáctidenní odborná praxe, kdy se žáci seznámí s chodem podniků přímo v reálu. Matematické kompetence rozvíjí žáci kromě matematiky, fyziky a chemie i v odborných předmětech. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi je realizována téměř ve všech předmětech zadáváním samostatných úkolů, řešením projektů, podporováním vlastní aktivity a zájmu žáků Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, jsou různou měrou realizována ve všech předmětech. Těžiště realizace průřezového tématu Občan v demokratické společnosti spočívá v předmětu Občanská výchova. K jeho naplnění však přispívají i ostatní předměty především snahou o dobré znalosti a dovednosti žáků, vhodnou strategií výuky (zejména problémové a projektové vyučování) a důsledným vyžadováním dodržování zásad slušného chování a osobním příkladem. Významnou úlohu zde hraje vytváření pozitivního klimatu ve škole. Téma Člověk a životní prostředí je realizováno z hlavní části v předmětu Základy přírodních věd. Konkrétní znalosti z těchto předmětů ještě žáci prohlubují v Ekonomice, Občanské výchově, odborných předmětech, při praxi a exkurzích i prostřednictvím práce na projektech s uvedenou tématikou. Komplexní pohled na problematiku životního prostředí podporuje pozitivní vztah žáků k přírodě a přijetí vlastní odpovědnosti za její současný stav. Cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je přispět k úspěšnému uplatnění absolventa na trhu práce. Tento cíl je dosahován zejména předmětem Občanská výchova, Český jazyk a literatura, Ekonomika a odbornými předměty, dále prostřednictvím exkurzí a praxe žáků i besedami s pracovníky partnerských podniků. 10/159

11 Průřezové téma Informační a komunikační technologie je ve vzdělávání žáků realizováno v předmětech Úvod do výpočetní techniky, Zpracování dokumentů na PC, Datová komunikace, Tvorba webových stránek, Grafika na PC a Praxe formou cvičení v odborné učebně, kde má každý žák k dispozici jeden počítač. Dále i v rámci dalších předmětů při procvičování, výkladu, samostatné práci a zejména při realizaci žákovských projektů a jejich prezentaci. 3.3 Organizace výuky Výuka vychází ze schváleného učebního plánu, probíhá v rámci předmětů organizovaných v týdenním rozvrhu podle jednotlivých ročníků. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy (např. každoročně pořádané projektové dny, lyžařský kurz ve 2. ročníku, sportovní kurz ve 3. ročníku). Každý žák povinně studuje dva cizí jazyky, anglický a německý. Žáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěží a olympiád, stejně jako do dalších předmětových soutěží a olympiád. Výuka je v průběhu studia prokládána systémem exkurzí, výletů, kulturních akcí a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají žákům poznávání, reality a odborné i umělecké zážitky; což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Při využívání různých forem metod výuky je ze strany vyučujících kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace žáků. V průběhu studia je do výuky zařazena praxe žáků v rozsahu 12 týdnů, z toho jsou 4 týdny odborné praxe a 8 týdnů učební praxe. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají žáci dle závazné osnovy odborné činnosti. Odborná praxe sleduje jako svůj základní cíl: prakticky aplikovat poznatky a dovednosti žáků v reálném pracovním prostředí, seznámit se s reálným pracovním prostředím, požadavky zaměstnavatele a pracovními vztahy, rozvinout dovednost žáka spočívající v tom, že zasadí praktické poznatky do širších odborných (zejména informačně technologických a ekonomických) souvislostí. Odborná praxe je chápána jako problémová profesní oblast představující průřez odborných informačně technologických a ekonomických předmětů předcházejících ročníků a stávajícího ročníku, která se rozpracovává na materiálu konkrétního sociálního partnera, s nímž škola v rámci odborné praxe spolupracuje. Dané problémové profesní oblasti budou každoročně aktualizovány. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí spolupracuje v týmu, volí různé prostředky řešení problému, se vyjadřuje přiměřeně situaci jasně a logicky formuluje myšlenky, aktivně se účastní diskuse, zpracovává administrativní písemnosti, používá odbornou terminologii, písemně zaznamenává myšlenky, vystupuje v souladu s firemní kulturou, má adekvátní představu o svých profesních možnostech a pracovním uplatnění, přiměřeně reaguje na hodnocení svých pracovních výkonů, ověřuje si informace a poznatky, odpovědně se vztahuje ke svému zdraví a ke zdraví svých kolegů, adaptuje se na nové pracovní prostředí, aplikuje poznatky finanční gramotnosti, efektivně pracuje v týmu, zodpovědně plní úkoly, podněcuje práci v týmu a vytváří vstřícné mezilidské vztahy, používá základní znalosti pracovního práva, 11/159

12 využívá při své činnosti principy podnikání, pracuje s PC, pracuje s běžnými základními a aplikačními programy, používá nové aplikace, komunikuje elektronickou poštou, online, offline, získává a kriticky hodnotí informace získané z otevřených zdrojů, médií, chápe nutnost ochrany zdraví, osvojuje si a dodržuje pravidla ochrany zdraví, vnímá kvalitu práce jako nástroj konkurenceschopnosti, dodržuje normy a předpisy, chápe význam a užitečnost vykonávané práce. Práce vykonávaná žáky u sociálního partnera není produktivní činností. Na závěr odborné praxe žák vypracuje zprávu, jejíž forma, minimální obsah i rozsah je žákům sdělena před nástupem na odbornou praxi. Žákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu Praxe. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů. Odborná praxe je rozdělena do dvou ročníků: 3. ročník 2 týdny, 4. ročník 2 týdny. Termíny konání odborné praxe stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září příslušného školního roku. Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže odborné praxe zúčastnit, může ředitel školy rozhodnout o prominutí odborné praxe. 3.4 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu, jenž vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. Při vlastním hodnocení se snaží učitel uplatnit vůči žákovi objektivitu a přiměřenou náročnost. Učitel získává podklady pro hodnocení a klasifikaci průběžně na základě soustavného sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (ústní, písemné). Hodnocení teoretických předmětů klade do popředí schopnosti samostatného logického myšlení, schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů i úroveň vyjadřovacích schopností. Při hodnocení se bere ohled na kultivovanost projevu, správnost a systematičnost předávaných faktů, schopnost pracovat v týmu i samostatně se rozhodovat. Bere se rovněž v potaz schopnost diskuse a formulace získaných vědomostí. Nejčastější formou hodnocení teoretických předmětů je ústní nebo písemné zkoušení, didaktické testy, prezentace žáků a aktivita v hodinách. Hodnocení praktických předmětů klade důraz na osvojení odborných dovedností, využívání teoretických vědomostí v praxi, úroveň používání pomůcek, laboratorního zařízení a dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na počátku klasifikačního období všichni vyučující seznámí žáky se způsoby a kritérii hodnocení pro dané období. Obecná kriteria klasifikace Při klasifikaci v předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: kvalita a rozsah získaných kompetencí, přesnost, ucelenost a trvalost osvojených pojmů, faktů, definic a zákonitostí, schopnost samostatně uplatňovat osvojené poznatky, samostatně studovat texty, pohotovost při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností, přesná jazyková a odborná správnost ústního i písemného projevu, vztah žáka k vykonávaným činnostem, 12/159

13 osvojení potřebných činností a jejich tvořivá aplikace. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola poskytuje vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky úzce spolupracuje prostřednictvím třídních učitelů, výchovného poradce, ostatních vyučujících i vedení školy. Na základě doporučení lékaře nebo pracovníků SPC a ve spolupráci s vyučujícími i s rodiči vypracovává výchovný poradce individuální vzdělávací plány. Tyto obsahují časové a obsahové rozvržení studia, volbu vhodných pedagogických postupů, způsoby hodnocení, možnosti konzultací, případně možnosti individuálních zkoušek. U žáků se zdravotním znevýhodněním se také zařazují častější přestávky a zdravotní znevýhodnění se zohledňuje při hodnocení výsledků vzdělávání. Během celého školního roku je těmto žákům věnována maximální pozornost ze strany všech vyučujících. Škola má bezbariérový vstup. Bezbariérový přístup je taktéž do všech šaten a učeben v přízemí školy, stejně jako do kanceláří ŘŠ, ZŘŠ a do sborovny. V případě, že je u žáka diagnostikovaná lehká mozková dysfunkce nebo specifické poruchy učení, navazujeme spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Při maturitních zkouškách mají žáci delší čas na přípravu, při písemných částech mohou využívat počítač. U žáků se sociálním znevýhodněním naše škola nabízí pomoc při doučování a finanční pomoc při návštěvách kulturních nebo sportovních akcích. 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Naše škola spolupracuje i se žáky mimořádně nadanými. Ve spolupráci s PPP v Chebu vypracovává pro tyto žáky individuální studijní plány. Ty obsahují hlavně časové a obsahové rozvržení studia a způsoby hodnocení. Možnosti studia podle IVP využívají hlavně žáci sportovně nadaní. 3.7 Realizace bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární prevence Žáci jsou poučeni o bezpečnosti práce a chování ve všech prostorách školy zvláště v odborných učebnách a během akcí konaných mimo školu. Tato problematika je součástí učiva především v předmětu Tělesná výchova (jednání v mimořádných situacích, poskytování první pomoci atd.), Ekonomika (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární ochrana) a v Odborné praxi. Dále je nacvičována evakuace školy a pořádají se besedy s pracovníky požárního sboru a policií. 3.8 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Studium je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění a vyhověli kritériím přijímacího 13/159

14 řízení. Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ředitelkou školy a zveřejněna na webových stránkách školy pro každý školní rok. Zdravotní způsobilost - uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků. 3.9 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze dvou oddělených částí - společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek 1. zkouška z českého jazyka 2. zkouška z cizího jazyka 3. volitelná zkouška (alternativy: matematika, občanský a společenskovědní základ nebo informatika). Žák může konat zkoušku pouze z cizího jazyka, který je vyučován na škole. Škola zajišťuje přípravu svých žáků na všechny tři volitelné zkoušky. Dále žák může konat až 3 nepovinné zkoušky podle vlastního zajmu z nabídky uvedené v prováděcí vyhlášce. Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat 3 povinné zkoušky: ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z předmětu Ekonomika, volitelnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí (alternativy: Matematika, Účetnictví, Algoritmizace a programování nebo Zpracování informací a databázové systémy) a praktickou maturitní zkoušku Soubor odborných předmětů. V praktické maturitní zkoušce žáci s využitím prostředků výpočetní techniky aplikují své znalosti z předmětů Ekonomiky, Účetnictví, Zpracování dokumentů na PC, Aplikace na PC a Grafika na PC. Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky podle nabídky předmětů stanovené ředitelem školy. 14/159

15 4 Učební plán 4.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem 4.2 Tabelace učebního plánu platná od Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Tělesná výchova Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Ekonomika Účetnictví Zpracování dokumentů na PC Úvod do výpočetní techniky Aplikace na PC /159

16 Datové komunikace Tvorba webových stránek Grafika na PC Praxe Výběrové: Algoritmizace a programování Zpracování informací a databázové systémy Hodin týdně v ročníku Poznámky k učebnímu týdennímu plánu: Český jazyk a literatura (min. 5 hodin) posílen o 4 hodiny ze Vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání (Literatura a ostatní druhy umění, Práce s literárním textem) a o 5 hodiny z disponibilních hodin. Anglický jazyk (Cizí jazyky min. 10 hodin) posílen z disponibilní dotace 4 hodinami, Německý jazyk rovněž 4 hodiny z disponibilní dotace. Matematika (Matematické vzdělávání min. 12 hodin) posílen o 1 hodinu z disponibilních hodin. Dějepis a Občanská výchova vycházejí ze Vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání (min. 5 hodin), přičemž realizují také oblast Kultura ze Vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání (posíleny o 1 hodinu), z disponibilních hodin 2 hodiny. Tělesná výchova zahrnuje vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví (min. 8 hodin), posílena o 1 hodinu z disponibilních hodin. Základy přírodních věd a Hospodářský zeměpis vycházejí ze Vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání (min. 6 hodin), o 3 hodiny posíleny z disponibilních hodin. Ekonomika a Účetnictví realizují Vzdělávací oblast Ekonomické vzdělávání (min. 3 hodiny), posíleny o 12 hodin z disponibilních hodin. Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních technologiích, Hardware, Operační systémy, Aplikační software, Počítačové sítě a Programování a vývoj aplikací (celkově min. 35 hodin) jsou realizovány v předmětech Úvod do výpočetní techniky, Zpracování dokumentů na PC, Aplikace na PC, Datové komunikace, Grafika na PC, Praxe a Algoritmizace a programování/zpracování informací a databázové systémy, přičemž bylo mezi tyto předměty rozděleno ještě 7 hodin z disponibilní časové dotace. Realizace výběrových předmětů závisí na rozhodnutí ředitele školy Využití disponibilních hodin Český jazyk a literatura 5 Anglický jazyk 4 Německý jazyk 4 Matematika 1 Dějepis, Občanská nauka 2 Tělesná výchova 1 Základy přírodních věd, Hospodářský zeměpis 3 Ekonomika, Účetnictví 12 Odborné předměty 7 Celkem 39 16/159

17 4.3 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz zimní Sportovní výcvikový kurz letní Odborná praxe * Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů * Odborná praxe proběhne ve 3. a 4. ročníku v konkrétní instituci, hodnocena je v rámci předmětu Praxe. 4.4 Zkratky průřezových témat ODS ČŽP ČSP IKT Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 4.5 Zkratky vyučovacích předmětů Č A N M D OV TV ZPV HZ EK ÚČ ZD ÚVT AP DK TW GR PR ALP ZID Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Tělesná výchova Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Ekonomika Účetnictví Zpracování dokumentů na PC Úvod do výpočetní techniky Aplikace na PC Datová komunikace Tvorba webových stránek Grafika na PC Praxe Algoritmizace a programování Zpracování informací a databázové systémy 17/159

18 5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 5.1 Identifikační údaje oboru Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106, Aš Krajský úřad Karlovarského kraje Název školního vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní studium od: počínaje 1. ročníkem RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání Jazykové vzdělávání týdenních celkový vyučovací předmět Týden ních celkem Dispo nibilní český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 4 Společenskovědní vzdělávání Občanská výchova Dějepis 2 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis 2 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Tvorba webových stránek /159

19 Aplikace na PC 2 Zpracování dokumentů na PC 1 Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika Účetnictví 6 Praxe 2 Hardware Úvod do výpočetní techniky Praxe 3 Operační systémy Datové komunikace Praxe 3 Tvorba webových stránek 1 Aplikační software Aplikace na PC Zpracování dokumentů na PC 6 Grafika na PC 5 Počítačové sítě Datové komunikace Praxe 0 Tvorba webových stránek 2 Programování a vývoj aplikací Algoritmizace a programování Zpracování informací a databázové systémy Tvorba webových stránek 2 Disponibilní hodiny Celkem /159

20 5.2 Začlenění průřezových témat podle RVP Průřezové téma Zařazení do výuky 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník ODS Občan v demokratické společnosti Č, A, M, D, OV, HZ, EK, ZD, ÚVT Č, A, N, OV, EK, ÚČ, ZD, AP, ZID Č, A, N, M, OV, EK, ZD, AP, PR Č, A, OV, EK ČŽP Člověk a životní prostředí A, D, ZPV, HZ, EK, ÚVT A, N, M, OV, ZPV, EK A, N, M, ZPV, EK, PR M, ZPV, EK ČSP Člověk a svět práce A, HZ, EK, GR A, M, ZPV, EK, ÚČ, ZD, ZID A, N, OV, ZPV, EK, ÚČ, ZD, AP, GR, PR Č, A, OV, ZPV, EK, ÚČ, GR, ZID IKT Informační a komunikační technologie A, M, HZ, EK, ZD, ÚVT, DK, GR Č, A, N, M, EK, ÚČ, ZD, AP, DK, TW, GR, PR, ZID, ALP A, N, M, EK, ÚČ, ZD, AP, TW, GR, PR, ZID, ALP Č, OV, ZPV, EK, ÚČ, TW, GR, PR, ZID, ALP 20/159

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více