Přijímací řízení 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací řízení 2014/2015"

Transkript

1 Přijímací řízení 2014/2015

2 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na:

3 Zdroje informací (poradenství VP) (legislativa Sb. zák.) webové stránky SŠ (k měly školy povinnost zveřejnit informace k PŘ) (volná místa po 1. kole)

4

5

6

7

8 Novely Školského zákona Novela z : Zákon č. 472/2011 Sb. (body přijímací řízení) Předchozí znění: Zákon č. 561/2004 Sb. a jeho novela v Zákoně č. 317/2008 Sb.

9 Další zdroje informací přehled: Atlas škol informační letáky na nástěnce u VP Informační a poradenské středisko ÚP (tel ), ul. Polní

10 Slučování škol v Brně Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10 a Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 (k ) Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 (k ) Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 (k ) Obchodní akademie,střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 a Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 (v roce 2013)

11 Odevzdání přihlášek Obory s talentovou zkouškou: 1. kolo: do 30. listopadu 2014, max. 2 přihlášky do , max. 2 přihlášky (i ti, kteří podávali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou)

12 Termín přijímacích zkoušek 1. kolo 22. dubna 30. dubna 2015 Školy, které se přihlásily do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek: 15. dubna 2015 Školy, které se přihlásily do pilotního ověřování, mohou vyhlásit také vlastní přijímací zkoušky.

13 Jednotné přijímací zkoušky jen školy, které se přihlásily do pilotního ověřování jen maturitní obory (státní i soukromé školy) realizace: Cermat (Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání) termín: , náhradní termín: Pokud se pilotního ověřování účastní obě školy, bude žák psát testy na škole, kterou na přihlášce uvedl jako první zveřejnění ilustračních testů na SŠ (příp. obě SŠ) obdrží výsledky do , ale výsledky nezveřejní dřív než SŠ může organizovat i vlastní přijímací zkoušky ( )

14 Jednotné přijímací zkoušky český jazyk a literatura a matematika každý test: 50 bodů každý test: 60 minut modře nebo černě píšící propisovací tužka (ne gumovací a propíjecí tužky, bělítka, korektory) testový sešit (žáci si mohou vpisovat poznámky nebude předmětem hodnocení) + záznamový arch (odpověď u uzavřených úloh se označuje křížkováním polí) Za špatně odpovědi se body neodečítají. U otázek s nabídkou odpovědí je vždy jen 1 odpověď správná.

15 Jednotné přijímací zkoušky český jazyk a literatura uzavřené (výběr z možností, dichotomické, přiřazování, seřazování) i otevřené otázky podle RVP pro základní vzdělávání a Standardů pro základní vzdělávání

16 Jednotné přijímací zkoušky matematika uzavřené (výběr z možností, dichotomické, přiřazování) i otevřené otázky u některých úloh hodnocen i postup řešení (pokud nebude uveden postup, nebudou uděleny body) podle RVP pro základní vzdělávání a Standardů pro základní vzdělávání (ovládání početních úkonů a elementárních vztahů, porozumění matematickým pojmům, užívání proměnné, dovednost pracovat s geometrickými objekty v rovině a prostoru, orientace ve strukturovaných numerických informacích) rýsovací potřeby (NE: kalkulačka, tabulky) U úloh, které se rýsují, musí žák obtáhnout čáry a křivky propisovací tužkou.

17 Přihlášky 1. SEVT na České, Některé školy ji mají na vlastních webových stránkách. Za vyplnění přihlášky a její doručení na SŠ odpovídá zákonný zástupce nezletilého uchazeče.

18 Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ STUDIU ve střední škole Forma vzdělávání denní A Příjmení uchazeče Jméno uchazeče 3c) Datum narození Místo narození (stát) Adresa trvalého pobytu Telefon ( ) Adresa pro doručov ání písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trv alého bydliště uchazeče Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu) Číslo přihlášky Rodné příjmení 3d) Státní občanství OZP 4) (ZPS) ano 1) ne 1) Telefon, mobil ( ) zákonného zástupce Ročník SŠ 3) 1. škola: Zkrácené studium ano 1) ne 1) Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí Termín přijímací zkoušky 3b) 2. škola: Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí Poučení: Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních Datum: dnů ode dne jeho předání podle 46 odst.1 zákona č. 373/2011 Sb. Vysvětlivky: Vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče 3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle 60 odst. 2 školského zákona ev.č.: Zkrácené studium ano 1) ne 1) Termín přijímací zkoušky 3b) V dne Podpis uchazeče Zákonný zástupce nezletilého uchazeče 2) Jméno a přijmení (tiskacím Podpis zástupce Poznámka: písmem) Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování v ýsledků vzdělávání. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Posudkový závěr pro obor vzdělání (uvede se jen Poznámka: Předkládá se podle 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č.211/2010 Sb. Předkládá se podle 16 odst.1 písm.c) vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky. 1) Nehodící se škrtněte 2) Podává přihlášku podle 60 odst.5 školského zákona 3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ ( 63 školského zákona) 3c) Popřípadě jména Razítko a podpis lékaře OZP = osoba se zdravotním postižením Ročník SŠ nevyplňuje se OBĚ PŘIHLÁŠKY BUDOU TOTOŽNÉ (stejné pořadí škol) Obor vzdělání - kód i název Termín přijímací zkoušky neuvádí se termíny pilotních přijímacích zkoušek ( ), ale termíny (pokud je SŠ vyhlásila) aby se nepřekrývaly Lékařský posudek u těch oborů, které ho vyžadují (PLP)

19 B Vyplní škola nebo uchazeč IZO školy 4) Chování a prospěch uchazeče ze školy 5) výpis hodnocení Předmět (povinné a volitelné předměty) Ročník (slovně) Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další 7) IZO školy: vyplňuje se 8. a 9. ročník chování a předměty (i PVP) Možnost přiložit k přihlášce (podle požadavků školy a uvážení rodičů) Zprávu z PPP (musí být aktuální) Potvrzení o umístění v soutěžích (diplomy, ocenění) Potvrzení o zájmech Průměrný prospěch 6) Listů příloh: Kulaté razítko a podpis ředitele školy 1) nebo Podpis uchazeče 1) Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení Na str. B se potvrzuje správnost výpisu známek z vysvědčení Vysvětlivky: 1) Nehodící se škrtne 2) Podává přihlášku podle 60 odst.5 školského zákona 3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ ( 63 školského zákona), na víceletých gymnáziích i jde-li o vyšší stupeň ( 61 odst.3 školského zákona), 4) IZO školy identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku (dříve sítě) 5) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání zpravidla za poslední dva ročníky základní, speciální nebo příslušné střední školy ( 1 a 3 vyhlášky č.671/2004sb.), nebo se přiloží ověřené kopie vysvědčení. Pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení na základě 84 a 85 školského zákona 6) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa

20 Potvrzení přihlášky na ZŠ Odevzdat (nejlépe co nejdříve) třídnímu učiteli, který zkontroluje známky a dá k potvrzení řediteli školy. Třídní učitel vrátí potvrzenou přihlášku žákovi a ten ji odevzdá do na SŠ.

21 Výsledky 1. kola 1. Výsledky PŘ budou zveřejněny do 3 dnů na veřejně přístupném místě (většinou webové stránky SŠ a budova SŠ) nejdříve 22. dubna Ředitel SŠ odešle vyrozumění nepřijatým žákům, přijatým žákům se vyrozumění nezasílá. 3. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí a není možné ho přenést později na jinou SŠ (s výjimkou přijetí na odvolání). 4. Žák ztrácí možnost studovat na SŠ, kam neodevzdal zápisový lístek uvolňují se místa pro další kola přijímacího řízení.

22 V případě nepřijetí odvolání odeslat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí sledovat: zjistit možnost přijetí na školu, o kterou má žák zájem zda probíhají další kola přijímacího řízení, je možný libovolný počet přihlášek Další kola podmínky přijetí přijímacích zkoušek stanoví ředitel školy (není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení). podat další přihlášky

23 Možnost vyzvednutí zápisového lístku 1) na schůzce ) poté v kanceláři školy v Po až Čt od 7.30 do hod., v Pá od 7.30 do hod (proti podpisu zák. zástupce)

24 Děkuji za pozornost.

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 17. 6. 2015) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Tento materiál má informativní charakter, je souborem doporučení, není závazným dokumentem, spíše předává praktické informace pro potenciální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyhlášení pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více