APLIKOVANÁ STATISTIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKOVANÁ STATISTIKA"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000

2 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN

3 OBSAH ÚVOD 5. EXKURS DO POPISNÉ STATISTIKY 6. Statstcký soubor a statstcké zaky 6. Typy proměých 6.3 Základí statstcké charakterstky 8.3. Míry polohy (úrově) 8.3. Míry varablty 0. ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ 4. Růzé druhy závslostí 4. Základí způsoby popsu závslostí 5.. Dvourozměrá tabulka 5.. Bodový dagram 8..3 Podmíěé průměry a rozptyly 8.3 Aalýza rozptylu (pláováí expermetu).3. Expermety s jedím faktorem 3.3. Expermety se dvěma faktory Aalýza rozptylu kvaltatvích zaků 35.4 Neparametrcké metody Zamékový test 4.4. Jedovýběrový Wlcoxoův test Dvouvýběrový Wlcoxoův test Kruskal-Wallsův test Fredmaův test 45.5 Regresí aalýza

4 .6 Korelačí aalýza 70 straa číslo.6. Parametrcké míry těsost závslost Neparametrcké míry těsost závslost Pozámka o multkoleartě KAPITOLY Z ANALÝZY ČASOVÝCH ŘAD Elemetárí charakterstky časových řad Dekompozce časových řad Pops tredu - aalytcké vyrováváí Mechacké vyrováváí časových řad KAPITOLY Z HOSPODÁŘSKÉ STATISTIKY 0 4. Ukazatel jako statstcká velča Typy a vlastost ukazatelů Zdroje ekoomckých dat v ČR Idexy a absolutí rozdíly jako ástroj srováváí Jedoduché (dvduálí) dexy Složeé (dvduálí) dexy 4..3 Souhré dexy Ceové dexy v České republce 7 LITERATURA 3-4 -

5 ÚVOD Skrpta Aplkovaá statstka jsou určea pro kurs Aplkovaá statstka. ročíku presečího a kombovaého studa Fakulty maagemetu a ekoomky ve Zlíě. Navazují a skrpta Metody statstcké aalýzy stejojmeého kursu, který studet absolvoval jž v. ročíku. V souladu s hlavím předáškovým bloky jsou rozdělea do čtyř stěžejích kaptol:. Exkurs do popsé statstky,. Aalýza závslostí, 3. Kaptoly z aalýzy časových řad a 4. Kaptoly z hospodářské statstky. Skrpta jsou kocpováa tak, aby vedla studety k volbě vhodých statstckých metod př řešeí kokrétích problémů, k přměřeému zvládutí techky výpočtů a zejméa ke správé terpretac získaých výsledků. Probíraá problematka je téměř vždy vysvětlea a řešeých příkladech. Získaé dovedost s studet dále prohloubí v předmětech Ekoomcká statstka a Ekoometre, se kterým se setkají ve vyšších ročících. Statstcké tabulky základích statstckých rozděleí (ormovaého ormálího rozděleí, t-rozděleí, F-rozděleí a χ -rozděleí) jsou uvedey ve skrptech Metody statstcké aalýzy, popř. v běžé statstcké lteratuře. Specálí tabulky používaé v kaptole.4 studet aleze v lteratuře [] a [3]. Pro hlubší zvládutí předášeé látky je potřeba eje ávštěva předášek a aktví účast a cvčeích, ale studum další lteratury, která je uvedea a závěr skrpt. Přejeme studetům moho úspěchů př studu. Fratšek Pavelka Petr Klímek - 5 -

6 . EXKURS DO POPISNÉ STATISTIKY V této kaptole zopakujeme stručě základí pojmy z popsé statstky. Popsá statstka je součástí předmětu Metody statstcké aalýzy, který se vyučuje v I. ročíku. K výkladu základích pojmů jž ebudeme uvádět příklady.. Statstcký soubor a statstcké zaky Defce. Statstcké jedotky, statstcké zaky Statstcké jedotky jsou elemetárí prvky, a kterých zkoumáme vlastost, které se vyskytují u velkého počtu jedců. Každá statstcká jedotka má řadu vlastostí, které j charakterzují. Tyto vlastost se azývají statstcké zaky. Defce. Statstcký soubor, rozsah souboru Statstcký soubor je souhr všech statstckých jedotek, které jsou předmětem zkoumáí. Počet jedotek statstckého souboru se azývá rozsah souboru. Pozámka: Statstcký zak je tedy odraz určté vlastost každé jedotky jstého statstckého souboru. Nabývá tolka hodot (slovích ebo číselých), kolk jedotek patří do daého souboru. Počet hodot je rove rozsahu souboru. Defce.3 Hodota zaku Ozačeí stupě daé vlastost (vyjádřeé statstckým zakem) pozorovaého u každé jedotky souboru je hodota zaku; ěkdy se azývá pozorováí. Defce.4 Kostata, proměá Statstcký zak, který abývá v daém souboru pouze jedé obměy, se azývá kostata (ěkdy též detfkačí statstcký zak). Statstcké zaky, které abývají v daém souboru více ež jedé obměy, jsou promělvé (varablí) - ebol proměé. Defce.5 Základí a výběrový soubor Základí soubor (populace) je soubor, v ěmž pozáí jeho ěkterých promělvých vlastostí je vlastím cílem statstckého zkoumáí. Výběrový soubor tvoří jstý počet jedotek, které byly určtým způsobem vybráy ze základího souboru. Výběrový soubor by měl být co ejlepším představtelem (represetatem) populace, poěvadž a základě pozáí vlastostí výběrového souboru se usuzuje a vlastost populace (základího souboru).. Typy proměých Podle toho, jsou-l obměy určté proměé vyjádřey slovy ebo určtým čísly, dělíme proměé a: a) sloví (alfabetcké, kategorálí), - 6 -

7 b) číselé (umercké). Kategorálí se azývají proto, že vytříděím jedotek souboru podle takové proměé vzkají skupy ebol kategore. Někdy se kategorálím proměým říká kvaltatví a umerckým proměým pak kvattatví. Podle toho, zda proměé abývají v daém statstckém souboru dvou ebo více ež dvou obmě, dělíme proměé a: a) alteratví (abývají pouze dvou varat), b) možé (abývají více ež dvou varat). Podle toho, zda varaty umercké proměé mohou abýt v tervalu, v ěmž se reálě pohybují, všech reálých čísel ebo je zolovaých číselých hodot, se číselé proměé dělí a: a) spojté (kotuálí), b) espojté (dskrétí). Podle hledska typu vztahů mez varatam a tím hodotam proměých čleíme tyto a omálí, ordálí a metrcké. Defce.6 Nomálí proměá Nomálí (jmeé, ázvové) proměé jsou ty kategorálí proměé, u jejchž varat elze objektvě jedozačě staovt jedo určté pořadí tak, že by varata s vyšším pořadím vyjadřovala vyšší stupeň vlastost ež já varata s žším pořadím. O dvou hodotách omálí proměé lze pouze kostatovat, že jsou buď stejé, ebo že jsou růzé. Defce.7 Ordálí proměá Ordálí (pořadové) proměé jsou ty, o jejchž varatách lze kostatovat eje, že jsou růzé, ale lze je jedozačě seřadt od ejmeší po ejvětší. Rozdíl dvou obmě ebo hodot ordálí proměé začí rozdíl v pořadí těchto varat ebo hodot. Toto srováí obmě a hodot ordálí proměé má smysl a je plě dostačující. Naprot tomu emá smysl ebo je klamé srováí obmě a hodot ordálí proměé podílem. Srováí podílem v případě, že ordálí proměá obsahuje záporé ezáporé obměy, je emožé. V případě, že ordálí proměá obsahuje pouze kladé varaty č hodoty, je srováí podílem rozumě těžko vysvětltelé. Příkladem ordálí proměé je třeba zámka z matematky u vysokoškolských studetů. Tato proměá abývá ve sloví formě varat výborě, velm dobře, dobře, evyhověl a v číselé formě,,3,4. Lze apř. říc, že studet se zámkou 4 má o 3 stupě (= 4-) horší zámku ež studet se zámkou. Nelze však rozumě tvrdt, že by prví studet byl právě čtyřkrát (= 4:) horší ež oe jedčkář. Defce.8 Metrcká proměá Metrcké (měřtelé) proměé jsou ty, o jejchž dvou obměách lze říc eje, že jsou růzé (jako u omálích proměých) a že jeda z ch je větší ež druhá (jako u ordálích proměých), ale lze přesě změřt, o kolk je jeda obměa větší ež druhá

8 Metrcké proměé jsou vždy číselé. Vyjadřují přtom eje seřazeí, ale velkost měřeých vlastostí statstckých jedotek daého statstckého souboru. Pro metrcké proměé se často používá ázev kardálí. Toto ztotožěí metrckých a kardálích proměých však eí účelé a užtečé. Metrcké proměé lze totž podle oboru varat (a tím hodot), kterých může v daém souboru daá měřtelá proměá abýt, rozdělt v zásadě a dvě skupy. Do prví skupy patří taková metrcká proměá, která v daém souboru abývá pouze kladých číselých hodot. A právě pro tuto metrckou proměou je vhodé vyhradt ázev kardálí. Defce.9 Kardálí proměá Kardálí proměá je taková metrcká proměá, která abývá v určtém statstckém souboru pouze kladých číselých varat, u jejchž dvojc lze přesě změřt ejeom, o kolk je jeda obměa větší ež druhá, ale lze též přesě staovt, kolkrát je jeda varata větší ež druhá. Příkladem kardálí proměých jsou v souboru vysokoškolských studetů apř. tělesá výška v cm a hmotost v kg, eboť abývají pouze kladých číselých hodot. Například u posledí proměé má smysl říc, že apř. 00 kg vážící studet prot studetům vážícím 50 kg je eje o 50 kg (00-50) těžší, ale je dvakrát (00:50) těžší apod. Do druhé skupy metrckých proměých patří takové, které abývají v daém souboru kladých ekladých číselých hodot. U obmě takové metrcké proměé lze tedy pouze přesě změřt, o kolk je jeda varata větší ež druhá, ale elze staovt, kolkrát je jeda kladá obměa větší ež ějaká ekladá obměa. Tyto proměé jsou ekardálí..3 Základí statstcké charakterstky.3. Míry polohy (úrově) Defce.0 Středí hodota Středí hodota umercké proměé x, která abývá hodot x, =,,...,, z chž ěkterá je mmálí (x m ) a ěkterá maxmálí (x max ), je každá hodota x str, pro ž platí: x m x str x max. (.) Mez hodoty x str, které vyhovují (.) lze uvést: x m, x max (extrémí hodoty),!x (modus), ~ x (medá), dolí kvartl ~ x 5, horí kvartl ~ x 75 apod. Za velm dobré míry polohy se z ch považují právem modus!x (relatvě ejčetější hodota), medá ~ x (prostředí hodota). Všechy výše uvedeé druhy středích hodot jsou kokrétí hodoty, které ejsou přímo ovlvěy velkostí všech hodot proměé. To má výhodu zejméa tehdy, kdy se vyskytují áhodě jeda ebo ěkolk málo mmořádě extrémích hodot (vzhledem k ostatím hodotám přílš velkých resp. přílš malých). V těchto případech ejsou modus a medá ovlvěy těmto odlehlým hodotam a poskytují tak dobrou představu o objektví poloze prostředí a ejčastější hodoty a tím o úrov (poloze) hodot sledovaé proměé

9 Někdy se však ectlvost těchto měr považuje za jstou evýhodu. Tuto evýhodu překoává velká skupa středích hodot, která se azývá průměry, což jsou středí hodoty defovaé tak, že jsou fukcí všech hodot daé proměé. Exstuje moho druhů průměrů. My se zde zaměříme a artmetcký, geometrcký, harmocký a kvadratcký průměr. Defce. Artmetcký průměr (jedoduchý, prostý) Artmetcký průměr řady hodot x, x,..., x se ozačuje zpravdla jako xa je defová jako: x = x. (.) = Udává, jaká stejá část ze součtu hodot umercké proměé přpadá a jedu jedotku. Má smysl všude, kde má ějaký formačí smysl součet hodot proměé. Defce. Artmetcký průměr vážeý Artmetcký průměr vážeý se spočítá z rozděleí četost podle vzorce: x k = = k = x, (.3) kde x je třídí zak -tého tervalu (střed tervalu) rozděleí četost, - absolutí četost v -tém tervalu, k - počet tervalů. Nahradí-l se v (.3) absolutí četost, =,,...,k relatvím četostm p, =,,...,k, pak platí: x = k = x p. (.4) Defce.3 Geometrcký průměr Geometrcký průměr kladých hodot x, x,..., x se spočítá podle vztahu: x = x. x... x = x. (.5) G Geometrcký průměr má smysl všude, kde má ějaký formačí smysl souč hodot proměé. = Defce.4 Harmocký průměr Harmocký průměr kladých hodot je defová jako: x H =. (.6) x = - 9 -

10 Má smysl všude, kde má ějaký formačí smysl součet převráceých hodot proměých. Ze vzorce (.6) je zřejmé, že převráceá hodota harmockého průměru: x = = (.7) x H je artmetckým průměrem převráceých hodot proměých. Defce.5 Kvadratcký průměr Kvadratcký průměr hodot x, x,..., x je defová jako: x = x K =. (.8) Má smysl všude, kde má ějaký formačí smysl součet čtverců hodot proměé. Ze vztahu (.8) plye, že čtverec kvadratckého průměru: x x K = = (.9) je artmetckým průměrem čtverců hodot proměé. Pozámka: Pro kladé hodoty x, x,..., x platí mez výše uvedeým průměry těchto hodot erovost: xh xg x xk. (.0).3. Míry varablty Defce.6 Varačí rozpětí Varačí rozpětí kladých hodot proměé, seřazeých v tzv. varačí řadu x x... x - x se spočítá podle vztahu: R = x - x. (.) Hodotu x ěkdy ozačujeme jako x m a hodotu x jako x max. Pak je R = x max - x m. Varačí rozpětí je velm přblžou charakterstkou varablty hodot umercké proměé, eboť je přílš ovlvěo velkostí extrémích hodot. Defce.7 Rozptyl Rozptyl řady hodot x, x,..., x je defová jako: - 0 -

11 s = ( x x) =. (.) Z rozděleí četostí se rozptyl určí jako: s = k ( ) = x x. (.3) Nahradí-l se ve (.3) absolutí četost, =,,...,k četostm relatvím p, =,,..., k, potom máme: k ( ) s = x x p. (.4) = Častěj jako (.) a (.3) je rozptyl s z řady hodot x, x,..., x defová: s = ( x x) = (.5) a z rozděleí četostí: s = k ( ) = x x. (.6) Defce.8 Směrodatá odchylka Směrodatá odchylka je defováa jako kladá druhá odmoca z rozptylu, tj.: s=+ s. (.7) Jedím z důvodů zavedeí směrodaté odchylky jako míry varablty je skutečost, že rozptyl je uvádě ve čtvercích měrých jedotek hodot umerckých proměých. Odmocěím se tyto čtverce měrých jedotek převedou zpět do leárího tvaru. Směrodatá odchylka je vlastě kvadratckým průměrem z odchylek jedotlvých hodot od jejch artmetckého průměru, tedy: s = ( x x) =. (.8) Směrodatá odchylka tedy udává, jak se v průměru v daém souboru odchylují hodoty od artmetckého průměru. - -

12 Defce.9 Varačí koefcet Varačí koefcet je defová jako podíl směrodaté odchylky a artmetckého průměru, tedy: s V x =. (.9) x Je mírou tzv. relatví varablty. Po vyásobeí stem udává, z kolka procet se podílí směrodatá odchylka a artmetckém průměru. Doporučuje se k aplkac př srováváí varablty hodot dvou růzorodých proměých, které jsou vyjádřey zpravdla v růzých měrých jedotkách. Pozámka k varačímu koefcetu: a) Přčte-l se ke všem hodotám (odečte-l se od všech hodot) proměé lbovolá kladá kostata, potom se varačí koefcet zmeší (zvětší). b) Násobí-l se (dělí-l se) všechy hodoty proměé eulovou kostatou, pak se varačí koefcet ezměí. Defce.0 Průměrá odchylka Průměrá odchylka z řady hodot x, x,..., x je defováa jako: d = = x x. (.0) Defce. Míra varablty hodot kardálí proměé Tato míra je defováa jako: x ( x x j)l = j= x va = ( ) j = x x x ( )l, = x > 0. (.) Míra v a byla zavedea proto, že ěkdy je třeba př měřeí varablty hodot umercké proměé přhlédout k růzé povaze ordálích a kardálích proměých. Zatímco je pro měřeí varablty hodot ordálí proměé vhodé použít kterékol míry absolutí varablty, založeé je a průměrech odchylek hodot od průměru, je třeba př měřeí varablty kardálí proměé přhlédout k podílům hodot od průměru, což splňuje právě míra v a. Zatímco směrodatá odchylka, průměrá odchylka apod. měří absolutí varabltu a varačí koefcet relatví varabltu, je míra v a mírou komplexí varablty kardálí proměé. Defce. Varablta hodot kategorálí proměé Varablta hodot kategorálí proměé (mutablta) je defováa jako: - -

13 k ( ) = M =., (.) kde k je počet obmě, je absolutí četost jedotek v -té obměě, je rozsah souboru. Obor míry mutablty: M <0,>. Jestlže tedy jsou všechy hodoty ějaké sloví proměé stejé, tj. abývá-l tato proměá pouze jedé obměy, jde o ulovou mutabltu. Nabývá-l tato proměá aspoň dvou obmě, potom jde o určtý stupeň mutablty. Tato promělvost je tím vyššího stupě, čím více abývá daá kategorálí proměá obmě. Je-l rozsah souboru () rove počtu obmě (k), je mutablta rova jedé. Výraz za podílem / ( - ) v (.) se azývá omálí varace: omvar = k = ( ). (.3) Míru mutablty lze také psát ve tvaru: k = M = ( ). (.4) - 3 -

14 . ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ Př výkladu této kaptoly předpokládáme zalost z předmětu Metody statstcké aalýzy. Kvůl kotutě výkladu zopakujeme (tak jako v. kaptole) ěkteré základí pojmy z regresí a korelačí aalýzy.. Růzé druhy závslostí Vysvětlíme (zopakujeme) ejprve pojmy: příčá, pevá a volá závslost. Defce. Příčá závslost O příčé závslost mluvíme tehdy, jestlže vzk, exstece č změy jeděch jevů (příč) podmňuje vzk, exstece č změy jých jevů (účků), ebo když se jevy vzájemě podmňují. Zkoumáí souvslostí (zkoumáí tzv. korelace mez jevy) je jedím z ejdůležtějších úkolů statstky. S ejjedodušším formam příčých souvslostí se setkáváme u ěkterých přírodích jevů. Se složtým formam se setkáváme u jevů společeských (ekoomckých). Příčá souvslost se zpravdla projevuje v růzých formách. Jedou z ch je fukčí závslost, se kterou se setkáváme v matematce, fyzce apod. Defce. Fukčí (pevá) závslost Fukčí (pevá) závslost je taková závslost, kdy každé hodotě jedé proměé, která se azývá argumet a ozačuje se zpravdla jako x (ezávsle proměá), se přřazuje jedozačě jedá hodota druhé proměé velčy, která se azývá fukcí a ozačuje se písmeem y (závsle proměá). O fukčí závslost mluvíme ěkdy jako o pevé závslost, poěvadž vzk exstece jedoho jevu je př fukčí závslost erozlučě spjata se vzkem ebo exstecí jevu druhého. Defce.3 Volá závslost Volá závslost je taková závslost, kdy stejé hodotě jedé proměé může odpovídat více hodot druhé proměé. Budeme se setkávat s velčam, mez mž fukčí závslost eexstují, a přesto půjde o velčy závslé. Můžeme říc, že př zkoumáí závslostí umerckých (číselých) zaků charakterzujících ekoomcké velčy, budeme mít výhradě co čt s volým závslostm. Defce.4 Podmíěé rozděleí četostí Podmíěé rozděleí četostí je rozděleí četostí jedé velčy (jedoho kvattatvího zaku) odpovídající určté hodotě druhé velčy (druhého kvattatvího zaku)

15 Defce.5 Statstcká závslost, ezávslost Dochází-l př změách jedoho zaku ke změám podmíěého rozděleí zaku druhého, považují se oba zaky za statstcky závslé. Odpovídá-l aopak růzým změám jedoho zaku stejé podmíěé rozděleí četostí zaku druhého, považují se oba zaky za statstcky ezávslé. Defce.6 Stochastcká závslost Statstcká závslost je emprckou formou stochastcké závslost, tj. závslost áhodých velč. Ty jsou závslé, jestlže změy hodot jedé áhodé velčy jsou doprovázey změam podmíěého pravděpodobostího rozděleí velčy druhé. Stochastcká a tedy statstcká závslost jsou volé závslost.. Základí způsoby popsu závslostí Tato podkaptola je také vlastě stručým zopakováím pozatků z kurzu Metody statstcké aalýzy. Tady se jž eobejdeme bez jedoduchého příkladu... Dvourozměrá tabulka Prví formace o průběhu závslost dvou proměých (zaků) získáme jž tak, že zjštěé údaje uspořádáme do dvourozměré tabulky. Je to tabulka, v jejíž legedě jsou uvedey varaty jedoho zaku, v hlavčce varaty druhého zaku a v jedotlvých políčkách tabulky četost kombací obou proměých (zaků). Tyto četost azveme sdružeé četost a začí se zpravdla j. V posledím sloupc tabulky se uvádějí řádkové součty a v posledím řádku tabulky sloupcové součty sdružeých četostí. Tyto řádkové č sloupcové součty se azývají okrajové (margálí) četost a ozačují se obvykle jako. a.j. Defce.7 Kotgečí a korelačí tabulka Dvourozměrá tabulka kvaltatvích zaků se azývá kotgečí tabulka. Dvourozměrá tabulka kvattatvích zaků se azývá korelačí tabulka. V korelačí tabulce jako varaty obou zaků fgurují buď hodoty zaků, jde-l o espojté zaky, které mohou abývat je malého počtu hodot, ebo tervaly hodot zaků (v jých případech). V posledím případě jsou př zpracováí údajů korelačí tabulky jedotlvé tervaly represetováy jejch středy (tzv. třídím zaky). Příklad. Př socologckém průzkumu prováděém u = 400 respodetů byly jedotlvým respodetům položey mmo jé tyto otázky: - 5 -

16 . Jak hodotíte pocty př ošeí letí obuv zakoupeé u fy Baťa? Odpověd mohou být: dobré, a dobré a špaté, špaté.. Hodláte tedy př příštím ákupu obuv změt frmu? Odpověd mohou být: ao, ejsem rozhodut, e. Průzkum měl mmo jé dát odpověď a otázku, zda exstuje souvslost mez tím, jak respodet posuzují své pocty př ošeí obuv a mez jejch postojem ke změě frmy. Jedotlvé odpověd získaé od respodetů byly seřazey do dvourozměré tabulky (tab..). Tabulka. Pocty př ošeí obuv postoj ke změě frmy součty (řádkové). hodlám změt ejsem rozhodut ehodlám změt dobré a dobré a špaté špaté součty (sloupcové).j Povšměme s, že z tabulky je patrá souvslost obou zaků. Se změou ázorů a pocty př ošeí se měí podmíěá rozděleí četostí postoje ke změě frmy. Z tabulky je vdět, že z respodetů považujících pocty př ošeí za dobré jch větša ehodlá změt frmu, zatímco z respodetů považujících pocty př ošeí za špaté, jch větša hodlá změt frmu. Dobrou představu o změách podmíěých rozděleí četostí zaku změa frmy obdržíme tak, že tato rozděleí popíšeme podmíěým relatvím četostm (tab..), které získáme tak, že četost v každém řádku podělíme jejch součtem. Ozačíme-l počet řádků tabulky (kromě součtového) symbolem k a počet sloupců (opět kromě součtového) symbolem m, můžeme psát j p j \ = ( =,,..., k; j =,,..., m). (.). Tabulka. Pocty př ošeí postoj ke změě frmy součty obuv hodlám změt ejsem rozhodut ehodlám změt dobré 0,08 0,0 0,7,00 a dobré 0,00 0,5 0,85,00 a špaté špaté 0,73 0,07 0,0,00 součty 0,6 0,5 0,59,00 V posledím řádku tabulky jsou uvedey okrajové relatví četost p.j, popsující rozděleí četost zaku postoj ke změě frmy u všech = 400 respodetů bez ohledu a pocty př ošeí. Tyto relatví četost jsou poměrem okrajových četostí.j k počtu všech pracovíků, tj

17 . j p. j =, j =,,..., m. (.) Vypočítal jsme je tak, že jsme všechy hodoty v součtovém řádku tab.. děll 400. Z tab.. lze vyčíst zejméa to, že z respodetů, považujících pocty př ošeí obuv za dobré, jch pouze 8 % hodlá a plých 7 % ehodlá změt frmu, zatím co z respodetů, považujících pocty př ošeí obuv za špaté, jch 73 % hodlá a pouze 0 % ehodlá změt frmu. Z tab.. lze také vyčíst, že z celkového počtu respodetů ( = 400) hodlá změt frmu 6 % respodetů, erozhoduto je 5 % a ehodlá změt frmu 59 %. Kdyby byl postoj ke změě frmy ezávslý a poctech př ošeí, byly by podmíěé relatví četost p j\ v každém řádku tabulky stejé a byly by stejé jako tř okrajové relatví četost p.j. V uvedeém příkladu byly růzé postoje respodetů ke změě frmy vysvětlováy jejch růzým pocty př ošeí obuv. Prví z těchto zaků byl tedy zakem vysvětlovaým a druhý prvkem vysvětlujícím. V takových případech se relatvím četostm popsují vždy rozděleí zaku vysvětlovaého, zatímco zak vysvětlující fguruje jako zak třídící. Je-l závslost obou zaků vzájemá, tj. může-l každý z ch vystupovat v rol vysvětlovaého zaku, popsují se podmíěým relatvím četostm podmíěá rozděleí každého z obou zaků. Prví s podmíěým relatvím četostm (vztah.) a okrajovým relatvím četostm (vztah.) a druhá tabulka s podmíěým relatvím četostm j p\ j=, =,,..., k; j =,,..., m (.3). j a s okrajovým relatvím četostm. p. =, =,,..., k. (.4) V těchto případech se sestavuje tabulka sdružeých relatvích četostí. j pj =, =,,..., k; j =,,..., m, (.5) které jsou poměrem sdružeých četostí k počtu pozorováí. Ke sdružeým relatvím četostem se pak v posledím sloupc přpojují okrajové relatví četost p. a v posledím řádku okrajové relatví četost p.j. Pozámka: Z tabulky. bychom přešl a tabulku sdružeých relatvích četostí tak, že bychom všechy hodoty v tabulce. děll 400. Sdružeá relatví četost 6/400 = 0,04 by ás formovala o tom, že z celkového počtu 400 respodetů jch 4 % považovalo pocty př ošeí obuv za dobré, a přesto hodlal změt frmu, sdružeá relatví četost 88/400 = 0, ás formuje o tom, že % respodetů považovalo pocty př ošeí obuv za špaté a hodlalo změt frmu apod

18 .. Bodový dagram Sledujeme-l u statstckých jedotek dva kvattatví zaky x, y, obdržíme celkem dvojc hodot x, y, =,,...,. Prví představu o závslost obou zaků lze získat tak, že zjštěá data zázoríme bodovým dagramem. Defce.8 Bodový dagram Bodový dagram je dagram, v ěmž každá dvojce x, y je zázorěa jako bod v pravoúhlé souřadé soustavě, kde a vodorové ose je umístěa stupce hodot zaku x a svslé stupce hodot zaku y. Vyeseé body tvoří jakýs roj, z ěhož můžeme vystopovat charakterstcké rysy závslost obou zaků. Bodový dagram ám tedy poskytuje formace o průběhu závslost a také o její těsost...3 Podmíěé průměry a rozptyly Nejdůležtějším charakterstkam rozděleí četostí jsou artmetcký průměr a rozptyl. Pokud se tyto charakterstky týkají podmíěého rozděleí četost, mluvíme o podmíěém průměru a o podmíěém rozptylu. Měí-l se podmíěé rozděleí četostí, odráží se to zpravdla a změě alespoň jedé z těchto charakterstk. Popíšeme jedoduchý způsob, který lze použít př zkoumáí závslost kvattatvího zaku y a zaku x, který může být kvattatví kvaltatví. Jedotky, a chž byly zjštěy údaje o zacích y a x (počet těchto jedotek budeme začt ) se podle zaku x roztřídí do k skup. Dále se v každé skupě vypočte průměr a rozptyl příslušých hodot zaku y. Tím se získá k podmíěých průměrů y, y,..., y k a k podmíěých rozptylů sy., sy.,..., sy. kzaku y. Posuzuje se pak, jak se př změách úrově zaku x měí podmíěé průměry a podmíěé rozptyly zaku y. Je-l x espojtý kvattatví zak abývající je malého počtu hodot, mohou být skupy vymezey přímo těmto hodotam, jak je tomu apř. v tab..3. Zde je zakem x počet dětí a jsou vymezey skupy hodotam 0,,, 3, 4 tohoto zaku. Nabývá-l zak x moha hodot, je k skup vymezeo dsjuktím tervaly hodot zaku x. Např. je-l měsíčí mzda v Kč, mohou být tervaly , , apod. Koečě je-l x kvaltatvím zakem, jsou skupy vymezey varatam tohoto zaku. Např. je-l x dokočeé školí vzděláí, mohou být voley varaty: základí, středoškolské, vysokoškolské. Úrově zaku x ozačíme jako x, x,..., x k. Půjde-l o kvaltatví zak, budou jm jedotlvé varaty. Bude-l x kvattatví zak, budou x < x <...< x k buď jedotlvým hodotam zaku ebo (př tervalovém tříděí) středy tervalů (třídí zaky)

19 Příklad. U 50 úplých rod (maželka, mažel, dět) byly sledováy ročí výdaje a průmyslové zboží v ts. Kč (y) a počet dětí v rodě (x). Údaje, roztříděé podle počtu dětí jsou uvedey v tab..3, kde jsou uvedey podmíěé průměry a podmíěé rozptyly výdajů rod a průmyslové zboží. Tabulka.3 počet dětí roč.výdaje a prům. zboží v ts. Kč y j počet rod pr. roč. výdaje y rozptyl roč. výdajů 0 36, 36,6 34, 7 37,9 34,0 38,4 36,3 6, ,0 37, 33,9 38,9 3,5 4,4 37,9 37,4 38,8 37, 35, 40,0 0 37,7 5,960 34,8 40,9 33,9 40,7 36, 44, 39,5 38,8 40,0 38, 4,0 4 39, 6,674 37,7 40,7 37, 43, 35,6 43,3 35, 3 40,6 4,4 39, 4, 38,8 43,9 9 40,4 7,889 36,8 44,3 36,4 4 38,6 43,7 39, 44, 44,4 5 4,0 6,690 celý pozorovaý soubor 50 = 38,7 = y 9,734 = s y s y. Z tabulky je zřejmé, že s růstem počtu dětí se zvyšují průměré výdaje rody a průmyslové zboží, zatímco rozptyly těchto výdajů kolísají kolem určté kostaty. Jsou-l y x kvattatví prvky, zázorňují se dvojce x, y, =,,..., k (resp. dvojce x,s y., =,,..., k) jako body v pravoúhlé souřadé soustavě. Spojí-l se tyto body úsečkam, získá se v prvém případě čára podmíěých průměrů a ve druhém případě čára podmíěých rozptylů. Z tab..3 je patré, že s rostoucím počtem dětí rostou výdaje rod a průmyslové zboží přblžě leárě. V tab..3 jsou kromě uvedeých podmíěých průměrů a rozptylů zaku y uvedey průměr a rozptyl tohoto zaku za celý pozorovaý soubor, tj. celkový průměr a celkový rozptyl y = k = k = j= y j= j ( yj y) (.6) sy =. (.7) Přpomeňme, že celkový průměr je průměrem podmíěých průměrů, tj. k y y = =. (.8) Celkový rozptyl je pak součtem rozptylu podmíěých průměrů - 9 -

20 s ym. a průměru podmíěých rozptylů = k k ( y y) ( y y) = = j= k = k ( yj y ) (.9) s y.. = = j= s y. v = =, (.0) takže sy = sy. m + sy. v. (.) Rozptyl podmíěých průměrů jsme ozačl symbolem s ym., abychom azačl, že odráží mezskupovou varabltu zaku y, průměr podmíěých rozptylů symbolem s yv., abychom azačl, odráží vtroskupovou varabltu zaku y. Vztah (.) je důsledkem vztahu = S S, (.) S y y. m + y. v k kde je Sy = ( yj y) = j=, Příklad.3 k k ( ) ( ) Sym. = y y = y y, } (.3) = j= = k ( ) S. = y y yv j = j=. V tab..3 s všměme pouze skupy domácostí se 4 dětm a ukážeme, že tu platí vztah Výpočty jsou uvedey v tab..4. ( yj y) = ( y y) + ( yj y ) j= j= j=. (.4) Tabulka.4 y j y j y y y y j y ( yj y) ( y y) ( y y ) j 38,6-0, 3,3-3,4 0,0 0,89,56 43,7 5,0 3,3,7 5,00 0,89,89 39, 0,4 3,3 -,9 0,6 0,89 8,4 44, 5,5 3,3, 30,5 0,89 4,84 44,4 5,7 3,3,4 3,49 0,89 5,76 Součet čtverců odchylek 87,9 54,45 33,46-0 -

21 Prví součet čtverců je součtem dalších dvou. Tak by tomu bylo ve všech ostatích skupách domácostí a v součtech za všechy skupy. V součtech za všechy skupy tedy platí vztah (.). Zkoumá-l se závslost zaku y a zaku x, lze za jstých podmíek považovat kolísáí (varabltu) podmíěých průměrů y za důsledek závslost zaku y a zaku x, zatímco kolísáí hodot y uvtř jedotlvých skup za důsledek závslost zaku y a dalších čtelích. Závslost zaku y a zaku x se pak považuje za tím slější, čím je větší mezskupová varablta a čím meší je vtroskupová varablta zaku y. Za míru (tezty) závslost zaku y a zaku x se pak volí poměr s S ym. ym. P = =, (.5) sy Sy který se azývá poměr determace, a jeho odmoca P se azývá korelačí poměr. Poměr determace abývá hodot z tervalu <0,>. Závslost zaku y a zaku x se pak považuje za tím těsější (slější), čím více se poměr determace blíží k jedé, a za tím slabší (volější), čím více se blíží k ule. Příklad.4 Vraťme se opět k příkladu.. V ěm jsme uvedl celkový rozptyl výdajů rod a průmyslové zboží s y = 9,734. Protože rozptyl podmíěých průměrů ( ) + ( ) + + ( ) 36, 3 38, 7 * 37, 7 38, 7 * , 0 387, * 5 s ym. = =, a průměr podmíěých rozptylů 6, 5600* + 5, 960* , 690 * 5 s yv. = = 8, 06, 50 je poměr determace rove 6308 P =, = 0,, 68. Jeho hodota sgalzuje slabší závslost y a x, tj. slabší závslost výdajů rod a průmyslové zboží a počtu dětí v rodě..3 Aalýza rozptylu (pláováí expermetu) V základím kurzu Metody statstcké aalýzy jsme př výkladu o testu hypotézy shody dvou průměrů (t-test, Welchův test) uvedl, že teto test patří mez ejdůležtější a ejčastěj používaé. Často však potřebujeme ověřt výzamost rozdílu mez výběrovým průměry většího počtu áhodých výběrů (počet testovaých průměrů je alespoň 3). Toto ověřováí výzamost se provádí pomocí aalýzy rozptylu. Aalýza rozptylu (zkratka ANOVA - aalyss of varace) v průmyslových aplkacích umožňuje posoudt vlv růzých faktorů a výrobí proces, hodott vlv použtí růzých druhů surov a jakost produkce apod. Aalýzy rozptylu v ekoomckých aplkacích umožňují posoudt vlv růzých faktorů a hospodářský proces, hodott účky růzých přjatých opatřeí apod. - -

22 ANOVA byla původě odvozea R. A. Fsherem (935) jako velm výhodý postup statstcké aalýzy v bologckém (především zemědělském) výzkumu. Podstata aalýzy rozptylu spočívá v tom, že celkový rozptyl rozložíme a dílčí rozptyly áležející příslušým jedotlvým vlvům, podle chž jsou emprcké údaje roztříděy. Kromě těchto dílčích rozptylů je jedou složkou celkového rozptylu tzv. rezduálí rozptyl, který je způsobe dalším vlvy, jež ve svém rozboru eposthujeme. Porováím složek rozptylu zkoumaého kvattatvího zaku určíme pak vlvy, které výzamě ovlvňují úroveň tohoto zaku. Úspěšost využtí aalýzy rozptylu předpokládá správou přípravu expermetu. Sažíme se, abychom př ejžším možém počtu pokusů získal relevatí formace o zkoumaé závslost. Objekt zkoumáí (OZ), který může představovat ovou techolog, ové vlastost výrobku apod. je pro ás tzv. čerou skříňkou s defovaým počtem vstupů a výstupů (obr. ). z z... z p x y x y y OBJEKT : : ZKOUMÁNÍ x k y m Obr. w w... w q. Vstupy zázorěé špkam směřující k objektu zkoumáí charakterzují všechy způsoby možého vlvu a objekt zkoumáí (vstupí parametry). Výstupy, jež jsou zázorěy špkam směřujícím od objektu zkoumáí, charakterzují vlastost objektu zkoumáí (výstupí parametry). Budeme rozlšovat: a) vstupí kotrolovaé proměé, které může výzkumík mět podle svého uvážeí podle předem přpraveého pláu: vektor x = [x, x,..., x k ], b) vstupí proměé kotrolovaé, ale eřízeé: vektor z = [ z, z,..., z p ], c) eřízeé a ekotrolovaé proměé: vektor w = [w, w,..., w q ], d) výstupí proměé, charakterstka zkoumaých vlastostí, závsle proměé: vektor y = [y, y,..., y m ]. Proměé x a z se azývají faktory (ezávsle proměé). Faktory se mohou jedak mět v čase (proměé x) a jedak áhodě (proměé z). - -

23 Defce.9 Faktorový prostor Faktorový prostor je prostor kotrolovaých promìých. Defce.0 Úroveň faktorů Hodoty, kterých mohou faktory abývat, se azývají úrovì (hlady) faktorù. Proměé představovaé vektorem w jsou ěkteré rušvé proměé, přčemž charakter jejch vlvu a y může být dvojí. Představíme-l s, že proměé x a z (faktory) jsou v čase kostatí, pak pod vlvem proměých w se mohou závsle proměé y mět buď dostatečě systematcky, ebo praktcky epředvídaě, áhodě. Tehdy mluvíme o exstec šumového pole. Defce. Odezva, fukce odezvy, povrch odezvy Výstupí proměou y azýváme odezvou. Závslost odezvy a uvažovaých faktorech azýváme fukcí odezvy a geometrcké zázorěí fukce odezvy povrchem odezvy (výsledkovou plochou). Defce. Matematcký model objektu zkoumáí Matematcký model objektu zkoumáí je přesá věta v matematckém jazyce jedozačě odrážející ty ebo oy vlastost zkoumaého objektu. Defce.3 Expermet Expermet je systém operací pozorováí směřujících k získáí formací o objektu zkoumáí př výzkumých zkoumáích. Defce.4 Pokus Pokus je reprodukováí zkoumaého jevu v daých podmíkách expermetu s možostí regstrace jeho výsledků. Je to jedotlvá, elemetárí část expermetu. Defce.5 Plá expermetu Plá expermetu je moža (soubor) údajů, určující počet, podmíky a pořadí realzace pokusů. Defce.6 Pláováí expermetu Pláováí expermetu je výběr pláu expermetu, jež odpovídá zadaým podmíkám. Je to vlastě soustava čostí směřující k rozpracováí stratege expermetováí od počátečí ke koečé etapě zkoumáí objektu

24 .3. Expermety s jedím faktorem Uvažujme expermet, v ěmž je vyšetřová vlv jedoho faktoru A (kvůl zjedodušeí zápsu úroví faktoru jsme použl symbolu A, když jsme v předchozí kaptole ozačl faktory jako vektor x). Faktor A může být buď kvattatví ebo kvaltatví a je v expermetu uvažová a I úrovích A, A,..., A I. Pro úroveň (hladu) A provedeme r pokusů, pro úroveň A r pokusů, až pro úroveň A I provedeme r I pokusů. Ozačme = I r = jako celkový počet pokusů v celém expermetu. Nechť r, =,,..., I a > I (tj. aspoň jedo r je větší ež ). Obecě echť y ν začí výsledek ν -tého pokusu a úrov A. Model s pevým efekty: (.6) Předpokládáme, že y ν = η + e ν, =,,..., I ;ν =,,..., r, (.7) kde η je teoretcký výsledek a úrov A, e ν - áhodé chyby. Parametry η můžeme ahradt součty µ + α, kde µ, α, α,..., α I jsou ezámé parametry (kostaty), přčemž I µ = η (.8) I = začí průměrý teoretcký výsledek a uvažovaých I úrovích faktoru A. Jelkož α = η - µ, =,,..., I, je I I I ( ) α = η µ = η I µ = 0 (Iµ dle (.8) je η = = = Lze tedy místo (.7) psát y ν = µ + α + e ν, =,,...,I; ν =,,..., r, (.9) přčemž Defce.7 I α = = I = 0. (.0) Model expermetu s jedím faktorem, efekty Vztahy (.9) a (.0) azveme modelem expermetu s jedím faktorem. Náhodé velčy y ν jsou tedy fukcí + parametrů β = µ, β = α, β 3 = α,..., β + = α I, přtom parametry α, α,..., α I splňují vztah (.0). Parametr µ je obecou kostatou, parametr α efektem (účkem) úrově A (α zvyšuje resp. sžuje µ o úček úrově A ). Jelkož parametry µ, α, α,..., α I jsou kostatí, jsou vztahy (.9) a (.0) modelem s pevým efekty. )

25 Rozklad součtu čtverců: Zaveďme ejprve ozačeí (podle Cochraa) Velča y. echť začí průměr velč y ν ; ν =,,...,r. Symbolem Y. budeme ozačovat součet těchto velč, takže r y y r r Y. = ν =., =,,..., I. (.) ν = Podobě y.. a Y.. začí průměr a součet velč y ν, tj. I r I y y Y.. = ν =.. = ry.. (.) = ν = = Ozačme I r I r.. ν.. = ν = = ν = ( ν ) S = y y = y y. (.3) Teto výraz azveme celkový součet čtverců, eboť charakterzuje celkovou mělvost výsledků pokusů kolem celkového průměru. Celkový součet čtverců lze rozložt a dvě složky S A a S e, kde Je tedy ( ) I A... = I r S = r y y ( ν.) S = y y e = ν = S=S A + S e. a (.4). (.5) Součet čtverců S A charakterzuje mělvost mez průměry y. pro jedotlvé úrově A, A,..., A I faktoru A, součet čtverců S e azýváme rezduálí a charakterzuje varabltu ve výsledcích opakovaých pokusů a jedotlvých úrovích. S A je ovlvě tím, zda efekty α jedotlvých úroví jsou stejé č kolv, kdežto S e a této skutečost ezávsí. Pro sazší výpočty lze S, S A a S e přepsat do tvarů: I r Y.. S = y ν, S S A e = ν = I Y Y... = r = I r = y = ν = ν Velčě Y.. říkáme korekčí faktor. Test výzamost faktoru: I = Y r., (.6)

26 Testujeme hypotézu H A, že efekty všech úroví faktoru A jsou stejé. Poěvadž efekty úroví splňují podmíku (.0), jsou efekty stejé, právě když α = α =...= α I = 0. Hypotéza rovost všech efektů tedy tvrdí: H A : α = 0, =,,..., I. (.7) Alteratví hypotéza H A I 0. = : α Jako testového krtera pro test hypotézy H A se použje velča S ( ) A / I F =. (.8) S ( I) e / Podíl S e /(-I) je estraým odhadem σ bez ohledu a velkost efektů α, α,..., α I, tedy I r S e s = ( y y ) I = ν.. (.9) I = ν = Dosadíme-l s do (.8) máme SA F =. (.30) ( I ) s Za platost hypotézy H A má velča F rozděleí F s I - a - I stup volost. Př testu H A vypočteme z expermetálích dat hodotu F podle (.30) a porováme je s krtckou hodotou F - α (I -, - I), která se pro daou hladu výzamost α a stupeň volost k = I -, k = - I aleze v tabulkách F-rozděleí. Vyjde-l F > F - α (I -, - I), hypotéza H A se zamítá. Začí to, že vlv faktoru A je statstcky výzamý. Rozklad celkového součtu čtverců S a dvě složky S A a S e a testové krterum se zapsují do tabulky aalýzy rozptylu (ANOVA table), vz tab..5. Tabulka.5: ANOVA Zdroj mělvost Součet čtverců Stupě volost Středí čtverec F-krterum SA SA faktor A S A I - F = ( I ) ( I ) s opakováí pokusů S - (rezduálí) S e =S - S A - I s e = I celkem S Příklad.5 Je třeba porovat hodový výko tří určtých strojů. Protože tyto stroje obsluhují ldé, a také vlvem dalších eodstratelých příč hodový výko těchto strojů začě kolísá. Bylo vybráo áhodě 5 růzých hod a zjštěý výko - 6 -

27 zazameá do tab..6. Otázka zí: Jsou stroje opravdu rozdílé? a ebo kolísáí výkou je je áhodé (statstcky evýzamé)? Tabulka.6 stroj stroj stroj součty Y. =45 Y. =80 Y 3. =55 průměry y. =49 y. =56 y 3. =5 Řešeí: Stroje, a 3 s můžeme představt jako I = 3 úrově kvaltatvího faktoru A- stroje. Přtom r = r = r 3 = 5, takže = y ν = ν= Z výsledků měřeí y ν se spočítají jejch čtverce y ν a sečtou, tj. = 40784, Y.. = 780. Korekčí faktor: Y.. / = 780 / 5 = Celkový součet čtverců je tedy: S= = 4,0. Pro výpočet S A ejprve staovíme: 3 Y = + + = = = 5 5 Pak S A = = 30, S e = S - S A = 4,0-30 = 94. Výsledky uspořádáme do tabulky ANOVA (tab..7). Tabulka.7 Zdroj mělvost Součet čtverců Stupě volost Středí čtverec F-krterum faktor A(stroje) S A = F = = 8, , rezduálí S e = 94 s = 7,83 - celkem S = V tabulkách F-rozděleí alezeme hodotu F 0,95 (, ), pro hladu výzamost α=0,05, pro stupě volost k =, k = tedy máme F 0,95 (, ) = 3,

28 Poěvadž vyšlo, že F = 8,98 > F 0,95 (, ) = 3,885, je vlv faktoru A statstcky výzamý. Začí to, že a výko strojů působí ějaký systematcký vlv (kolísáí výkou strojů eí áhodé). V příkladu.5 jsme uvedl tzv. vyvážeý expermet, tj. počet měřeí pro každou úroveň faktoru byl stejý. V dalším příkladu uvedeme výsledky evyvážeého expermetu. Bude z oblast zemědělství: zde poprvé R. A. FISHER aplkoval prcpy ANOVA. Příklad.6 Z deset pokusých pozemků, které jsou k dspozc, bylo a třech pozemcích použto hojva P a dosažeo výosů 8, 9, 3; a čtyřech pozemcích bylo použto hojva N a dosažeo výosů 0,, 4, 6 a koečě tř pozemky byly echáy bez hojeí a bylo dosažeo výosů 4, 6, 8. Je třeba ověřt, zda způsoby hojeí (ošetřeí půdy) ovlvňují výosy. Výsledky pokusů jsou uvedey v tab..8. Tabulka.8 způsob hojeí P N bez hojeí výosy součty Y. = 60 Y. = 9 Y 3. = 48 průměry y. = 0 y. = 3 y 3. = 6 Řešeí: Způsob hojeí je pro ás faktor A, má I = 3 úrově A... hojvo P; A... hojvo N; A 3... bez ošetřeí. Počet měřeí r = 3, r = 4, r 3 = 3, = 0. Hypotéza H A má sloví vyjádřeí: Způsob ošetřeí půdy emá vlv a výosy. Celkový součet všech měřeí Y.. = = 00. Celkový součet čtverců všech měřeí 3 r y ν = ν= = 46. Korekčí faktor Y.. / 0 = / 0 = Je tedy S = = 6, S A = (60 / / / 3) = 84, S e = 6-84 = 4. Z vypočteých hodot sestavíme tabulku ANOVA (tab..9) - 8 -

29 Tabulka.9 Zdroj mělvost Součet čtverců Stupě volost Středí čtverec F-krterum faktor A S A = F = = 7 6 (způsob ošetřeí) rezduálí S e = 6-84 = 4 7 s = 6 - celkem S = V tabulkách F-rozděleí alezeme pro α = 0,05 a stupě volost k =, k = 7 krtckou hodotu F 0,95 (, 7) = 4,74. Poěvadž vyšlo, že F = 7 > F 0,95 (, 7) = 4,74, zamítáme hypotézu H A a tvrdíme, že způsob ošetřeí půdy výzamě ovlvňuje výosy. Mohoásobé porováváí: Zatímco přjetím hypotézy o rovost efektů hlad faktoru A test kočí, př jejím zamítutí (příklady.5,.6) s obvykle klademe další otázku, totž mez kterým efekty (středím hodotam) lze prokázat rozdíly, a jaká je tedy struktura ehomogety středích hodot. Chceme ověřt rovost středích hodot µ =µ j pro všechy dvojce, j =,,...,I ; j. Teto problém řeší metody mohoásobých pozorováí.. Velm často používaá je Schefféova metoda. Příklad.7 Tato metoda zamítá hypotézu µ = µ j u těch dvojc (,j), pro které x xj ( I ) s F α ( I, I)( + ). (.3) V příkladu.5 byla prokázáa rozdílost hodových výkoů tří strojů. Máme zjstt, které rozdíly mez hodovým výkoy strojů se statstcky výzamě lší. Z tab..6 zjstíme, že výběrové průměry hodových výkoů strojů jsou x = 49 x = 56 x 3 = 5. Staovíme absolutí hodoty rozdílů průměrů x x a příslušé krtcké hodoty ( I ) s F α ( I, I)( + ) = * 7, 83* F 095(, )( ), * 7, 83* 3, 885( + ) = 60, 865( ) j j +. j j j + = Hodotu s jsme získal z tabulky ANOVA (tab..7). V tab..0 jsou uvedey rozdíly středích hodot a krtcké hodoty. j - 9 -

30 Tabulka.0 Porovávaé dvojce Rozdíly mez průměry x x j Krtcká hodota, 7 4,934 *,3 4,934,3 5 4,934 * Poěvadž počet měřeí pro každou úroveň faktoru A je rove 5, výpočet krtcké hodoty se zjedoduší: , ( + ) = 60, 865* 0, 4 = 4, 346 =4, Z testu vyplyulo, že krtcká hodota je překročea u dvojc (,) a (,3), a druhé straě u dvojce (,3) je pozorovaý rozdíl pod krtckou hodotou a evybočuje z mezí áhodost. Učíme tedy závěr, že z hledska hodového výkou se výzamě lší stroj od strojů a 3. V případě volby preferujeme stroj..3. Expermety se dvěma faktory Uvažujeme expermet, v ěmž je zkoumá vlv dvou faktorů A B, přčemž faktor A je vyšetřová a I úrovích, faktor B a J úrovích (takovému expermetu říkáme faktorálí expermet typu I x J). Uvažujme pro každou kombac úroví A B j r pokusů. Ozačme y jν výsledek ν-tého pokusu a úrov faktorů A a B j, =,,..., I; j =,,..., J; ν =,,..., r. Uvažujme tedy případ, kdy počet měřeí pro každou kombac úroví faktorů je stejý (jde o vyvážeý expermet). Tyto výsledky představují hodoty, jchž abyly áhodé velčy, které lze vyjádřt ve tvaru y jν = η j + e jν = µ + α + β + (αβ) j + e jν, (.3) kde η j jsou teoretcké výsledky pro kombace A B j, e jν - áhodé chyby. Platí vztahy: I α J = j= J = βj = 0, ( αβ) j = 0, pro =,,..., I. j= Předpokládáme, že e jν jsou ezávslé áhodé velčy, každá s rozděleí N(0, σ ). Celkový počet pokusů = Ijr. Kromě hypotézy H A : α = 0, =,,..., I, H B : β j = 0,j =,,..., J, chceme provést test exstece terakce faktorů A a B: H AB : (αβ) j = 0, =,,..., I, j =,,..., J. Iterakc dvou faktorů A, B azveme dvojou terakcí a začíme j AB. Iterakce, řečeo zjedodušeě, začí současé působeí obou faktorů A a B a sledovaý zak

31 Uvažujeme-l vyvážeý expermet, je celkový součet čtverců rove.). I J ( jν...) S = y y = j= r ν =. (.33) Te se dá rozložt a čtyř složky, tak, jak to ukazuje tabulka ANOVA (tab. Pro test hypotézy H A, H B, H AB se použje opět krtérí F, která jsou v posledím sloupc tab... Pro test hlavího efektu A použjeme jako testovacího krtera velčy F A = S A / [(I - )s ], která má v případě platost H A rozděleí F - α (I -, IJ(r - )). Pro test hlavího efektu faktoru B použjeme velčy F B =S B / [(J-)s ],které má v případě platost H B rozděleí F - α (J -, IJ(r - )). SAB Pro test exstece terakce AB využjeme velčy F =, která má ( I )( J ) s v případě platost H AB rozděleí F - α = ((I - ).(J - ), IJ(r - )). Tabulka. Zdroj mělvost Součet čtverců Stupě volost Středí čtverec F-krterum faktor A S A I - SA SA FA = ( I ) ( I ) s faktor B S B J - S B SB FB = ( J ) ( J ) s terakce AB S AB (I - )(J - ) SAB SAB FAB = ( I )( J ) ( I )( J ) s rezduálí S - e S e IJ(r - ) s = IJ( r ) celkem S IJr V tabulce. máme S S A I J = y = j= r ν = I Y... = Y.. Jr IJr = jν, Y... IJr, Velča Y... IJr S S } J Y... = Y.. j, (.34) Ir IJr B = I J r I J e = y jν Y j., = j= ν = r = j= S AB = S - ( S A + S B + S e ). je tzv. korekčí faktor

32 Se Náhodá velča s = je estraým odhadem rozptylu σ bez ohledu a to, IJ( r ) zda hlaví efekty A, B a terakce AB exstují, č kolv. Vyjdou-l hodoty F-krterí větší, ež příslušé tabulkové hodoty F- rozděleí, příslušé hypotézy (H A, H B, H AB ) se zamítají. Příklad.8 Byl prošetřová vlv osvětleí (faktor A) a hlučost (faktor B) a rychlost zázamu vstupích dat a dskety ve výpočetím středsku. Faktor A měl tř úrově: A... přímé deí světlo, A... osvětleí stolí lampou, A 3... stropí osvětleí. Faktor B měl tř úrově: B... absolutí tcho, B... hluk z ulce, B 3... hlastá reprodukce hudby (řev chulgáů). Bylo áhodě vybráo 8 pracovc výpočetího středska a každá z ch ezávsle a ostatích prováděla zázam 500 hodot a dsketu (sezam vstupích dat byl stejý pro všechy vybraé pracovce výpočetího cetra). Pracovce byly áhodě rozděley mez kombace úroví sledovaých faktorů tak, že každá kombace byla přdělea vždy dvěma z ch. Čas v mutách y jν, =,, 3; j =,, 3; ν =, spotřebovaý k zázamu 500 hodot a dsketu je uvede v ásledující tabulce (tab..). Tabulka. A B B B B 3 Součty A Y.. =5 Y. =7 Y. =8 Y 3. =0 A Y.. = Y. =4 Y. =8 Y 3. =0 Řešeí: 3 = A Y 3.. =6 Y 3. =6 Y 3. = Y 33. =9 Součty Y.. =7 Y.. =7 Y.3. =9 Y... =73 3 y j ν j= ν = = 37, = 8. Korekčí faktor Y... 8 = 73 / 8 = 96,0555. S = 37-96,0555 = 30,9445, S A = /6 ( ) - 96,0555 =,445, S B = /6 ( ) - 96,0555 = 3,7778, S e = 37 - / ( ) = 37-30,5 =,5, - 3 -

33 S AB = 30,9445 -,4445-3,7778 -,5 = 4,. Z vypočteých údajů sestavíme tabulky aalýzy rozptylu (tab..3). Tabulka.3 - ANOVA table- Zdroj mělvost Součet čtverců Stupě volost Středí čtverec F-krterum faktor A S A =,4445 0,7 F A = 0,565 faktor B S B = 3,7778 6,8889 F B = 5,39 * terakce AB S AB = 4, 4,0556 F AB = 0,86 rezduálí S e =,5 9 s =,778 - celkem S = 30, Tabulkové hodoty F- rozděleí: Pro F A... F 0,95 (, 9) = 4,6, F B... F 0,95 (, 9) = 4,6, F AB... F 0,95 (4, 9) = 3,63. Celkem: Rychlost zázamu dat a dskety závsí výzamě a hlučost (faktor B), zatímco rozdíly mez úrověm osvětleí (faktor A), jakož terakce jsou statstcky evýzamé. Případ s jedím opakováím pozorováí: Uvažujeme případ, kdy r =. V této stuac elze hodott terakc AB, případá terakce se započítává do rezduálí složky S e. Výpočty jedotlvých složek S A, S B, S e a S se zjedoduší, máme I J Y S = y.. j, IJ = j= S S A B } I Y.. = Y., (.35) J IJ = J Y.. = Y. j, I IJ j= Velča Y.. IJ S e = S - S A - S B. je tzv. korekčí faktor. Bez ohledu a efekty faktorů A a B, je rezduálí rozptyl S e /[(I - )(J - )] = s estraým odhadem teoretckého rozptylu σ. Testováí hypotéz o vlvu faktoru A (resp. B) je obdobé jako pro předešlý případ (pro r ). Pouze eprovádíme test výzamost terakce. Testovací krtera pro jedotlvé faktory mají tvar:

34 F S A A =, ( I ) s F S B B =. ( J ) s Krtcké hodoty - pro faktor A... F - α (I -, (I - )(J - )), - pro faktor B... F - α (J -,(I- )(J - )). Vyjdou-l testová krtera vyšší ež příslušé krtcké hodoty, považujeme vlvy faktorů za statstcky výzamé (a příslušé hladě výzamost α). Tabulka aalýzy rozptylu pro teto případ má tvar (tab..4): Tabulka.4 Zdroj mělvost Součet čtverců Stupě volost Středí čtverec F-krterum faktor A S A I- SA SA FA = ( I ) ( I ) s faktor B S B J- S B SB FB = J ( J ) s rezduálí S e (I - )( J- ) S e s = ( I )( J ) - celkem S IJ Příklad.9 Př odvozu materálu a skládku lze jet třem růzým trasam A, A, A 3 (faktor A) a použít dva typy vozdel B, B (faktor B). Chceme učt závěr o vlvu trasy a typu vozdel a spotřebu pohoých hmot. Bylo vybráo po třech vozdlech obou typů a těm přděley áhodě trasy. Změřeá spotřeba pohoých hmot a ěkteré výpočty jsou uvedey v ásledující tabulce. (tab..5). Tabulka.5 Trasa Typ vozdla (faktor B) Součty (faktor A) B B A 3 4 Y. = 7 A 3 Y. = 4 A 3 8 Y 3. = 39 Součty Y. = 4 Y. = 48 Y.. = 90 3 = 6, y j = 40. Korekčí faktor Y.. / 6 = 90 / 6 = 350. = j= S = = 70, S A = / ( ) = 63, S B = /3 ( ) = 6, S e = =. Testovací krtera: F A = 3,5 / 0,5 = 63,0, F B = 6,0 / 0,5 =,0. Z těchto údajů sestrojíme tabulku aalýzy rozptylu (tab..6)

35 Tabulka.6 Zdroj mělvost Součet čtverců Stupě volost Středí čtverec F-krterum 63 3,5 63,0 * faktor A 6 6,0,0 faktor B s = 0,5 - rezduálí celkem Krtcké hodoty: a) faktor A... F 0,95 (, ) = 9,0 b) faktor B... F 0,95 (, ) = 8,5 Výsledek: F A = 63 > F 0,95 (, ) =9,0, F B = < F 0,95 (, ) = 8,5. Spotřeba pohoých hmot výzamě závsí a volbě trasy (faktor A). Vlv typu vozdla a spotřebu pohoých hmot (faktor B) ebyl prokázá..3.3 Aalýza rozptylu kvaltatvích zaků V socologckých průzkumech často převažují kvaltatví zaky, ať jž omálí č ordálí. I pro takové případy byla vypracováa metodka aalýzy rozptylu, jejíž prcpy jsou v podstatě shodé s tím, co bylo řečeo o aalýze zaků kvattatvích (měřtelých). Uvedeme tedy je základí vztahy, z chž teto typ aalýzy vychází, a osvětlíme jejch použtí a příkladech. ANOVA pro jede faktor: Rozptyl kvaltatvího zaku je dá výrazem σ =.p.q, (.36) kde je počet pozorováí, p je podíl jedotek, jež mají sledovaý zak A, q =- p je podíl jedotek z celkového počtu pozorováí, které teto zak emají. Relatví četost p = m /, kde m je počet jedotek, jež mají zak A a je celkový počet pozorováí. Zřejmě platí pro ty jedotky, které zak A emají ( - m), a pak tedy q = ( - m) / = - p. Lze tedy psát σ = m m ( ) = m m. (.37) Podobě jako u zaků kvattatvích je možo zde celkový rozptyl σ rozdělt do dvou složek, totž σ A, tj. rozptyl vzkající působeím růzých úroví sledovaého faktoru, a σ e -rozptyl rezduálí vyvolaý ostatím, esledovaým vlvy: σ = σ A + σ e. (.38)

36 Celkový součet čtverců odchylek S rozdělujeme aalogcky do dvou kvadratckých složek S A, přřadtelou jedotlvým úrovím faktoru A, a S e, rezduálí. Z ch se pak spočítají příslušé rozptyly. Sledujeme působeí růzých úroví jedého faktoru A rozděleého do k stupňů (hlad, úroví), kde počty pozorováí budou ( =,,...,k) a počty pozorováí obsahujících zak A a příslušé úrov - m. Celkový součet čtverců odchylek je S k ( m) = = m k = k = Kvadratcká složka přřadtelá působeí faktoru je S A k ( m ) m = = k = k =. (.39), (.40) kvadratcká složka rezduálí bude k k m Se = m. (.4) = = Výsledky pozorováí a potřebé výpočty obvykle sestavujeme do tabulky (tab..7a). Tabulka.7a Faktor A úrově ( ) 3... k počet pozorováí 3... k N = celkový počet prvků se m m m 3... m k M = m zakem A m m m m 3... m k - m / m / m / m 3 / 3... m k / k m / p = m / p = m / p = m / p 3 = m 3 / 3... p k = m k / k - Tabulka aalýzy rozptylu: Tabulka.7b Zdroj Součet čtverců Vlv [%] (π) Stupě volost Středí čtverec mělvost Faktor A S A π A = S A / S k - σ A = S A / (k - ) rezduálí S e π e = S e / S N - k σ e = S e / (N - k) celkem S π =,000 N - - Posouzeí výzamost vlvu faktoru A se provede F-testem. Testovací charakterstka F = σ A / σ e

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n.

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n. Předáška č. 8 Testováí rozptylu, testy relatví četost, testy dobré shody, test ezávslost kvaltatvích zaků Testy rozptylu Testy se používají k ověřeí hypotézy o určté velkost rozptylu a k ověřeí vztahu

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění Předáška č. 0 Aalýza roztylu ř jedoduchém tříděí Aalýza roztylu je statstcká metoda, kterou se osuzuje romělvost oakovaých realzací áhodého okusu tj. romělvost áhodé velčy. Náhodá velča vzká za relatvě

Více

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i : ometové míry polohy zahrují růzé druhy průměrů pomocí kterých můžeme charakterzovat cetrálí tedec dat ometové míry polohy jsou jedoduché číselé charakterstky které se vyčíslují ze všech prvků výběru

Více

Úvod do korelační a regresní analýzy

Úvod do korelační a regresní analýzy Úvod do korelačí a regresí aalýz Bude ás zajímat, jak těsě spolu souvsí dva sledovaé jev Příklad: vztah mez rchlostí auta a brzdou dráhou vztah mez věkem žáka a rchlostí v běhu a 60 m vztah mez spotřebou

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák SP Popsá statstka Popsá statstka Lbor Žák SP Popsá statstka Lbor Žák Základí zdroje : skrpta Mateatka IV - doc. RNDr. Z. Karpíšek, CSc. ateatka o le - http://athole.fe.vutbr.cz/ Základ ateatcké statstk

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC 5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC V této kaptole se dozvíte: jak je defováa fukce přrozeá odmoca v kompleím oboru a jaké má vlastost včetě odlšostí od odmocy v reálém

Více

Statistika - vícerozměrné metody

Statistika - vícerozměrné metody Statstka - vícerozměré metody Mgr. Mart Sebera, Ph.D. Katedra kezologe Masarykova uverzta Fakulta sportovích studí Bro 0 Obsah Obsah... Sezam obrázků... 4 Sezam tabulek... 4 Úvod... 6 Pojmy... 7 Náhodé

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě.

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. 3. Hodoceí přesost měřeí a vytyčováí. Odchylky a tolerace ve výstavbě. 3.1 Úvod o měřeí obecě 3.2 Chyby měřeí a jejch děleí 3.2.1 Omyly a hrubé chyby 3.2.2 Systematcké chyby 3.2.3 Náhodé chyby 3.3 Výpočet

Více

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x Výběr z eřeštelých příkladů ze zkouškových testů Jde o výběr z tpů příkladů, jejchž úspěšost řešeí u zkoušek se blíží ule. Itervalové versus bodové tříděí V tabulce je uvedeo rozděleí četostí a) př bodovém

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor 1 Měřeí závlot tattckých zaků 1.1 Dvourozměrý tattcký oubor Př aalýze ekoomckých kutečotí á čato ezajímají jedotlvé velč jako takové, ale vztah mez m. Ptáme e, jak záví poptávka a ceě produktu, plat zamětaců

Více

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika BIVŠ Pravděpodobost a statstka Úvod Skrpta Pravděpodobost a statstka jsou učebím tetem pro stejojmeý kurz magsterského studa Bakovího sttutu vysoké školy Kurzy Pravděpodobost a statstka a avazující kurz

Více

12. Neparametrické hypotézy

12. Neparametrické hypotézy . Neparametrcké hypotézy V této část se budeme zabývat specálí částí teore statstckých hypotéz tzv. eparametrckým hypotézam ebo jak řečeo eparametrckým statstckým testy. Neparametrcké se azývají proto,

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru Lekce Normálí rozděleí v rově V této lekc se udeme věovat měřeí korelačí závslost dvojce áhodých velč (dvousložkového áhodého vektoru) Vcházet udeme z ormálího rozděleí pravděpodoost áhodého vektoru v

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky).

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky). Statstka. Základí pojmy Statstcký soubo - daá koečá, epázdá moža M předmětů pozoováí, majících jsté společé vlastost (událost, věc,.) Jedotlvé pvky této možy se azývají pvky statstckého soubou (statstcké

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Spolehlivost a diagnostika

Spolehlivost a diagnostika Spolehlvost a dagostka Složté systémy a jejch spolehlvost: Co je spolehlvost? Vlv spolehlvost kompoetů systému Návrh systému z hledska spolehlvost Aplkace - žvotě důležté systémy - vojeské aplkace Teore

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2 SP3 Neparametrcké testy hypotéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrcké testy hypotéz čast Lbor Žák SP3 Neparametrcké testy hypotéz Lbor Žák Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesé výchovy VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ POSTUPY V ANTROPOMOTORICE Zdeěk Havel Davd Chlář 0 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů SP4 Přpomeutí pojmů Pravděpodobost Náhodý jev: - základí prostor - elemetárí áhodý jev A - áhodý jev, - emožý jev, jstý jev podjev opačý

Více

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost S Náhodé jevy pravděpodobost Náhodé jevy jevové pole pravděpodobost Lbor Žák S Náhodé jevy pravděpodobost Lbor Žák Základí pojmy Expermet česky též vědecký pokus je soubor jedáí a pozorováí jehož účelem

Více

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat 4. Korelace 4. Teoretcké základy korelace 4. Způsoby měřeí závslostí pro růzé typy dat Př prác se statstckým údaj se velm často setkáváme s daty, která jsou tvořea dvojcem, trojcem hodot. Složky takovýchto

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Úvod Testy statstckých hypotéz Václav Adamec vadamec@medelu.cz Testováí: kvalfkovaá procedura vedoucí v zamítutí ebo ezamítutí ulové hypotézy v podmíkách ejstoty Testy jsou vázáy a rozděleí áhodých velč

Více

Chyby přímých měření. Úvod

Chyby přímých měření. Úvod Chyby přímých měřeí Úvod Př zjšťováí velkost sledovaé velčy dochází k růzým chybám, které ovlvňují celkový výsledek. V pra eestuje žádá metoda měřeí a měřcí zařízeí, které by bylo absolutě přesé, což zameá,

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

[ jednotky ] Chyby měření

[ jednotky ] Chyby měření Chyby měřeí Provedeme-l určté měřeí za stejých podmíek vícekrát, jedotlvá měřeí se mohou odlšovat (z důvodu koečé rozlšovací schopost měř. přístrojů, áhodých vlvů apod.). Chyba měřeí: e = x x x...přesá

Více

Přednáška č. 2 náhodné veličiny

Přednáška č. 2 náhodné veličiny Předáša č. áhodé velčy Pozámy záladím pojmům z počtu pravděpodobost Pozáma 1: Př výpočtu pravděpodobost áhodého jevu dle lascé defce je uté věovat pozorost způsobu formulace vybraého jevu. V ásledující

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

P1: Úvod do experimentálních metod

P1: Úvod do experimentálních metod P1: Úvod do epermetálích metod Chyby a ejstoty měřeí - Každé měřeí je zatížeo určtou epřesostí, která je způsobea ejrůzějším egatvím vlvy, vyskytujícím se v procesu měřeí. - Výsledek měřeí se díky tomu

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

Úvod do teorie měření

Úvod do teorie měření Uverzta Jaa Evagelsty Purkyě v Ústí ad Labem Přírodovědecká fakulta Úvod do teore měřeí Prof. Chlář emář 0 Průměr, rozptyl a směrodatá odchylka X = X = ( X X ) = = = Výpočty pomocí vzorců a pomocí statstckých

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

8. Zákony velkých čísel

8. Zákony velkých čísel 8 Zákoy velkých čísel V této část budeme studovat velm často užívaá tvrzeí o součtech posloupost áhodých velč Nedříve budeme vyšetřovat tvrzeí azývaá souhrě ako slabé zákoy velkých čísel Veškeré úvahy

Více

VY_52_INOVACE_J 05 01

VY_52_INOVACE_J 05 01 Název a adresa školy: Středí škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková orgazace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačího programu: OP Vzděláváí pro kokureceschopost, oblast podpory 1.5 Regstračí

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

11. Popisná statistika

11. Popisná statistika . Popsá statstka.. Pozámka: Př statstckém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákotost, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme statstcké jedotky. Př

Více

2. Vícekriteriální a cílové programování

2. Vícekriteriální a cílové programování 2. Vícerterálí a cílové programováí Úlohy vícerterálího programováí jsou úlohy, ve terých se a možě přípustých řešeí optmalzuje ěol salárích rterálích fucí. Moža přípustých řešeí je přtom defováa podobě

Více

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n Regrese Aproxmace metodou ejmeších čtverců v v ( ) = f x v v x x x x Je dáo bodů [x, ], =,,, předpoládáme závslost a x a chceme ajít fuc, terá vsthuje teto tred - Sažíme se proložt fuc = f x ta, ab v =

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP esty dobré shody PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Lbor Žá SP esty dobré shody Lbor Žá Přpomeutí - estováí hypotéz o rozděleí Ch-vadrát test Chí-vadrát testem terý e založe a tříděém statstcém souboru. SP esty

Více

T e c h n i c k á z p r á v a. Pokyn pro vyhodnocení nejistoty měření výsledků kvantitativních zkoušek. Technická zpráva č.

T e c h n i c k á z p r á v a. Pokyn pro vyhodnocení nejistoty měření výsledků kvantitativních zkoušek. Technická zpráva č. Evropská federace árodích asocací měřcích, zkušebích a aalytckých laboratoří Techcká zpráva č. /006 Srpe 006 Poky pro vyhodoceí ejstoty měřeí výsledků kvattatvích zkoušek T e c h c k á z p r á v a EUROLAB

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméo: Petr Česák Datum měřeí:.3.000 Studjí rok: 999-000, Ročík: Datum odevzdáí: 6.3.000 Studjí skupa: 5 Laboratorí skupa:

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

Elementární zpracování statistického souboru

Elementární zpracování statistického souboru Elemetárí zpracováí statistického souboru Obsah kapitoly 4. Elemetárí statistické zpracováí - parametrizace vhodými empirickými parametry Studijí cíle Naučit se výsledky měřeí parametrizovat vhodými empirickými

Více

Jednoduchá lineární regrese

Jednoduchá lineární regrese Jedoduchá leárí regrese Motvace: Cíl regresí aalýz - popsat závslost hodot velč Y a hodotách velč X. Nutost vřešeí dvou problémů: a) jaký tp fukce se použje k popsu daé závslost; b) jak se staoví kokrétí

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. Metody statstcké aalýzy doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Bakoví sttut vysoká škola, a.s. Praha 0 METODY STATISTICKÉ ANALÝZY Autor: Recezet: Vydal: Tsk: Vydáí: doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. doc. Ig. Jří Trešl,

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor SP Náhodý vektor Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu eho výsledek a

Více

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 Tvorba eleárího regresího modelu Postup tvorby eleárího regresího modelu se dá rozčlet do těchto kroků: Návrh regresího modelu Obvykle se jako eleárí regresí model používá

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekoomcká fakulta Semestrálí ráce S kua Jméa: Leka Pastorová, Davd arha, Ja Vtásek a Fl Urbačík Ročík: 0/06 Učtel: gr. Jří Rozkovec Obor: Podková ekoomka Datum:.. 06 Obsah

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 6. KAPITOLA CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA 6.11.2017 Opakováí: Čebyševova erovost příklad Pravděpodobost vyrobeí zmetku je 0,5. Odhaděte pravděpodobost,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady SP Bodové a tervalové odhady PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a tervalové odhady Lbor Žák SP Bodové a tervalové odhady Lbor Žák Bodové a tervalové odhady Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc

Více

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BNĚ AKULTA STAVEBNÍ ING. JIŘÍ KYTÝ, CSc. ING. ZBYNĚK KEŠNE, CSc. ING. OSTISLAV ZÍDEK ING. ZBYNĚK VLK ZÁKLADY STAVEBNÍ ECHANIKY ODUL BD0-O SILOVÉ SOUSTAVY STUDIJNÍ OPOY PO STUDIJNÍ

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson STATISTIKA Statistika se těší pochybému vyzameáí tím, že je ejvíce epochopeým vědím oborem. H. Leviso Charakterizace statistického souboru Statistický soubor Prvek souboru Zak prvku kvatitativí teplota,

Více

9.3.5 Korelace. Předpoklady: 9304

9.3.5 Korelace. Předpoklady: 9304 935 Koelace Předpoklad: 9304 Zatím jsme se zabýval vžd pouze jedím zakem, ve statstckém výzkumu jsme však u každého jedotlvce (statstcké jedotk) sledoval zaků více Učtě spolu ěkteé zak souvsí (apříklad

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor Lbor Žák SP Náhodý vektor Lbor Žák Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Lbor Žák SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta Lbor Žák Kovergece podle pravděpodobost Posloupost áhodých proměých,,,, koverguje

Více

Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů, které mají hromadný charakter.

Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů, které mají hromadný charakter. Statistika Cíle: Chápat pomy statistický soubor, rozsah souboru, statistická edotka, statistický zak, umět sestavit tabulku rozděleí četostí, umět zázorit spoicový diagram a sloupcový diagram / kruhový

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

13 Popisná statistika

13 Popisná statistika 13 Popisá statistika 13.1 Jedorozměrý statistický soubor Statistický soubor je možia všech prvků, které jsou předmětem statistického zkoumáí. Každý z prvků je statistickou jedotkou. Prvky tvořící statistický

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více