Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?"

Transkript

1 Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové styly nebo alespoò používat nástroje pro tvorbu dynamických stránek. Možná se ale nìkteøí zapomnìli na chvíli zastavit a podívat se na základní použití grafiky na webu. Základní charakteristika Na úvod urèitì nezaðkodí výlet do historie. Každý formát nejprve struènì pøedstavím a popíðu, kdy vznikl a jaké má základní vlastnosti. Také se pokusím o vysvìtlení základních pojmù s touto problematikou spjatých. Formát GIF GIF (The Graphics Interchange Format) byl vyvinut spoleèností CompuServe v roce 1987 (oznaèován jako GIF87). Spolu s formátem JPEG je dnes nejpoužívanìjðím formátem pro zobrazování webové grafiky. GIF se používá pro zobrazování takzvané bitmapové (rastrové) grafiky, která se skládá pøevážnì z jednoduchých èárových objektù a ne pøílið velkého poètu barev. Zjednoduðenì øeèeno, každý obrázek je urèen množinou svých bodù a každý bod (pixel) je urèen svou pozicí a barvou. Formát GIF podporuje osmibitovou grafiku, což znamená, že obrázek mùže mít maximálnì 256 barev (každý z 8 bitù mùže nabývat hodnot 0 nebo 1, pokud uvážíme vðechny možné kombinace nul a jednièek v osmici bitù, dostaneme celkem 256 možností). Formát GIF samozøejmì podporuje i menðí barevnou hloubku, napøíklad 64 nebo 32 barev. Možná víte, že formát GIF umožòuje jednu barvu v obrázku nastavit jako prùsvitnou (transparent). Tuto vlastnost ale najdete až ve vylepðené verzi formátu GIF, oznaèované jako GIF89a. Kromì tohoto oznaèení se mùžete setkat jeðtì s interlaced GIF89a. Prokládaný GIF se využívá právì pøi zobrazování webové grafiky, protože umožòuje postupné zobrazování obrázku už v prùbìhu stahování (obrázek se zobrazí celý, v horðí kvalitì, a postupnì se zaostøuje). Formát GIF využívá takzvané bezztrátové komprese, což znamená, že uložíte-li obrázek GIF znovu jako GIF a tak dál, kvalita obrázku zùstane poøád stejná a žádná data se z obrázku neztratí. Nejlepðí komprese je dosahováno, pokud obrázek obsahuje hodnì jednobarevných øádkù. Protože soubor formátu GIF mùže obsahovat nìkolik obrázkù, lze vytváøet také animované gify. Pøípona grafického souboru ve formátu GIF je.gif a MIME typ je image/gif. Formát JPG Formát J PEG (The Joint Photographics Experts Group) je o nìco mladðím kolegou formátu GIF. Jeho poèátky se datují do roku 1990, kdy byl standardizován normou ISO, a roku 1991, kdy zaèal být hojnì používán. Jak je už z názvu formátu patrné, je urèen pøedevðím pro zobrazování fotografií a obrázkù, které obsahují znaèné množství barev a jejich odstínù. 1

2 Grafické systémy a DTP Formát JPEG proto podporuje ètyøiadvacetibitovou grafiku, obrázek tedy mùže obsahovat až barev. Formát JPEG ukládá vðechny informace o jednotlivých barvách v takzvaných RGB složkách, kdy každá barva je vyjádøena jako trojkombinace tøí základních barev - èervené (Red), zelené (Green) a modré (Blue). Zastoupení každé barvy mùžeme vyjádøit èíslem 0 až 255, což je 8 bitù, barvy jsou tøi, tedy celkem potøebujeme 24 bitù pro vyjádøení libovolné ze 16 miliónù možných barev. Podobnì jako GIF využívá i JPEG kompresi, která je ale ztrátová. Pokud uložíte nìjaký obrázek v souboru typu JPEG, znovu jej otevøete a zase uložíte, kvalita nového obrázku se podle zvoleného stupnì komprese sníží, dojde ke ztrátì zobrazovaných dat. Narozdíl od formátu GIF, formát JPEG nepodporuje transparentní obrázky (prùsvitnost zvolené barvy) ani animace. Soubory ve formátu JPEG mívají pøíponu.jpg (nìkdy se mùžeme setkat i s pøíponou.jpeg) a MIME typ je image/jpeg. Formát PNG Poslední na øadì je formát PNG (The Portable Network Graphics). Tento formát je jediným oficiálním formátem pro bitmapovou grafiku na internetu. Èasto bývá oznaèován jako nástupce formátu GIF. Konsorcium W3C vydalo jeho specifikaci (respektive doporuèení - recommendation) v øíjnu roku Ve srovnání s formátem GIF má lepðí podporu barev (až dvaatøicet bitù), lepðí podporu transparence obrázku a více typù prokládání. Jeðtì donedávna se obrázky ve formátu PNG v prohlížeèích nezobrazovaly, jeho podpora byla implementována až od jejich ètvrté generace. Formát PNG také využívá bezztrátovou kompresi, navíc si lze vybrat z nìkolika typù. Formát PNG také implementuje øadu metod pro lepðí zobrazování obrázkù, napøíklad automatickou detekce poðkození, jejich praktické využití vðak závisí na výrobcích konkrétních programù. Bohužel, animované obrázky ve formátu PNG tvoøit nelze. Jak už asi tuðíte, soubory ve formátu PNG mají pøíponu.png a MIME typ je image/png. Kompr ese obr ázkù U vðech formátù jsem uvedl, že používají vnitøní kompresi obrázku. Proè? Dùvod je prostý, jde o snížení velikosti souboru. Rychlost naèítání webové stránky je jedním z klíèových faktorù úspìchu webové prezentace. Ne vždy ale mùžeme na kompresi plnì spoléhat, nìkdy musíme zmenðení velikosti souboru sami pomoci. Níže uvedu nìkolik osobních rad, jak s jednotlivými formáty nakládat. Vycházím ze svých zkuðeností, které jsem nabyl bìhem let, kdy jsem se vìnoval tvorbì webových stránek. Formát GIF Pøi tvorbì GIFu používejte co nejménì barev, èím více barev bude GIF mít, tím bude soubor vìtðí. Komprese je nejúèinnìjðí, pokud GIF obsahuje co nejvíce spojitých jednobarevných ploch, èím je obrázek komplikovanìjðí, tím je komprese menðí a velikost souboru tak roste. 2

3 Grafické systémy a DTP I když formát GIF podporuje 256 barev, je vhodné využívat barvy takzvané webové palety (jedná se o 216 vybraných barev, èasto se jim øíká bezpeèné barvy na vðech platformách se zobrazují vždy stejnì). Vìtðina dobrých grafických programù mívá nástroje na generování optimalizovaného GIFu (GIF optimizer), vyplatí se experimentovat a zkouðet rùzná nastavení. Vìtðinou hned vidíte, jak se mìní velikost souboru, a zároveò máte k dispozici náhled, jak by vypadal soubor po transformaci. Mùžete tak snadno najít zlatou støední cestu, hranici, kdy kvalita obrazu a zároveò velikost souboru jsou na uspokojivé úrovni. Formát JPEG Jak už jsem uvedl výðe, vyhnìte se násobnému ukládání JPEG souboru znovu jako JPEG, dochází ke ztrátì kvality. I pro formát JPEG existují v øadì dobrých grafických programù optimizéry, které umožòují odladit JPEG soubor tak, že kvalita zobrazení nebude ðpatná a zároveò velikost souboru nebude nijak závratná. Formát PNG Pro práci s formátem PNG platí podobné zásady jako pro formát GIF. Komprese je nejúèinnìjðí, pokud obrázek tvoøí velké jednobarevné plochy (nemusí se jednat o øádky, záleží na zvoleném typu komprese). Stejnì jako GIF umožòuje PNG prokládání, ovðem pozor, ve vìtðinì pøípadù znaènì naroste velikost souboru. V nìkterých grafických programech lze také najít PNG optimizér. Použití formátù Základní použití vychází z vlastností jednotlivých formátù. Formát GIF i PNG se hodí pro tvorbu jednoduchých obrázkù, jako jsou ikony, navigaèní prvky na stránce, nebo loga. Formát GIF rozhodnì není vhodný pro ukládání fotografií. Fotografie zobrazená ve 256 barvách bude vypadat ponìkud zrnitì a z hlediska barevnosti také dost nereálnì. Na fotografie je vhodný formát JPEG. Pro fotografie lze použít i formát PNG (s 24 bitovou hloubkou), ale asi bych zatím zùstal u starého dobrého JPEGu. Formát JPEG nepoužívejte na ikony èi jednoduché grafické prvky, vypadaly by skvrnitì. 3

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi:

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: Jak se dìlá kniha Technický základ pro knihovníky Jan Homola Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: 1) duševní 2) papírová - tištìná 3) vazba - knihaøská Papíry Kvalitu knihy ovlivòuje ze znaèné míry

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák ,./ 'B~l~fAnll Èeské Statistické Spoleènosti t.1. /eden2002, roèník 13 Motto: "Vždy je to tak prosté, paní Watsonová!" (Z rozhlasového detektivního seriálu) Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více

Práce s datovými typy

Práce s datovými typy Práce s datovými typy 97 Nastavení pole Chcete-li nastavit pole tabulky, pak postupujte takto: 1. Otevřete tabulku poklepáním na její název v navigačním podokně. 2. Přepněte se do návrhového zobrazení

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více