Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ: Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Informační technologie N/ 10 Výpočetní systémy 1

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Profil absolventa Vymezení výstupních znalostí a dovedností Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané... 7 vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance Zabezpečení BOZ studentů Organizace výuky Metodické přístupy Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Podmínky pro přijímání studentů Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání UČEBNÍ PLÁN Učební plán (povinné předměty) Učební plán (volitelné předměty) Další náležitosti učebního plánu Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Rozsah absolventských zkoušek UČEBNÍ OSNOVY Anglický jazyk Komunikace a jazykový projev Ekonomika Ekologie a ochrana životního prostředí Matematika Matematika - Matematická analýza I Matematika - Matematická analýza II Matematika - Základy lineární algebry a optimalizace procesů Matematika - Základy popisné statistiky a statistického řízení procesů Matematika - Matematický software v aplikacích Elektrotechnika a Elektronika Elektrotechnická měření Technická dokumentace Programování Počítačové sítě Číslicová technika Teorie řízení Mikroprocesorová technika Architektura počítačů Programování webových aplikací Java Podpora firemních IT procesů Management IT projektů Skupinový projekt Databáze Odborná praxe v zařízeních školy Odborná praxe ve firmách, úřadech atd Matematika Základní kurz z matematiky pro technické obory (volitelný předmět) Ruský jazyk (volitelný předmět) Španělský jazyk (volitelný předmět) Německý jazyk (volitelný předmět) MATERIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

3 VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Údaje o učebnách a budově školy Knihovna Školní klub Informační a komunikační technologie Charakteristika počítačové sítě Vybavenost počítači a projekční technikou Softwarové vybavení školy (souhrn) Akreditace a školení Přístup studentů na PC ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ, VYŠŠÍMI A VYSOKÝMI ŠKOLAMI A DALŠÍMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI Spolupráce s vysokými školami UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem ČVUT Praha Spolupráce s Úřadem práce Chomutov Spolupráce s odbornou praxí Další spolupráce ZDŮVODNĚNÍ SPOLEČENSKÉ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL Název školy : Sídlo: Typ právnické organizace: Zřizovatel : Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Školní 1060/50, Chomutov příspěvková organizace Ústecký kraj Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Informační technologie Výpočetní systémy Zaměření vzdělávacího programu: Podmínky zdravotní způsobilosti : Škola postupuje v souladu s nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, pro obor vzdělání N/.. Informační technologie podle přílohy č. 2 tohoto nařízení v bodě 3 a bodě 22 (podrobně specifikované v kap str. 9) Řádná délka vzdělávacího programu : Forma vzdělávání : Vyučovací jazyk : Dosažený stupeň vzdělání : Způsob ukončení vzdělání : Certifikát : Označení absolventa : 3 roky, 6 období denní český vyšší odborné absolutorium vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Diplomovaný specialista DiS. 4

5 2 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1 Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky a prakticky připraven pro práce při zavádění výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití v různých oborech činnosti. Ovládá v potřebném rozsahu problematiku technického řešení počítačů a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vnější prostředí. Uplatnění najde ve všech oborech, ve kterých se aktivně využívá výpočetní technika, v průmyslu, službách, obchodu apod Vymezení výstupních znalostí a dovedností a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje V oblasti všeobecného vzdělání má absolvent přehled o : - struktuře a terminologii anglického jazyka - kultuře jazykového projevu a formách komunikace - vyšší matematice a její aplikaci při řešení technických problémů - ekonomických kategoriích v oblasti řízení firmy - daňových a účetních zákonech a předpisech - problematice soukromého podnikání a souvisejících právních normách - ekologických aspektech vlivu technického rozvoje na životní prostředí Absolvent umí : - vyjadřovat se jazykově správně ústně či písemnou formou - správně volit formy komunikace s okolím - používat aktivně anglický jazyk na dorozumívací úrovni - používat odbornou terminologii daného oboru v anglickém jazyce - aplikovat vyšší matematiku při řešení technických problémů - posoudit z ekologického hlediska vliv technického řešení úkolu na životní prostředí b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: Absolvent zná : - konstrukci elektronických počítačů a jejich částí - princip činnosti počítače - principy elektronických součástek a základních elektronických zařízení - základní pojmy z oblasti teorie řízení - metody měření el. obvodů a zařízení - metody a postupy diagnostiky počítačů - programovací jazyky - operační systémy - databázové systémy a principy datového modelování 5

6 - síťové operační systémy - důležité pojmy z mikroprocesorové techniky - jazyk symbolických adres - architekturu počítačů - grafické počítačové systémy - konstrukci a principy ovládání periferních zařízení - textový editor, tabulkový procesor, databázové soubory - pravidla pro projektování technických systémů - prvky číslicové techniky a logické obvody - programování a funkci programovacích automatů - principy řízení projektů a sledování dílčích projektových činností Absolvent umí : - provést diagnostiku počítače - nakonfigurovat systém podle konkrétních požadavků - připojit a obsluhovat periferní zařízení počítače - vytvořit a odladit program v konkrétním programovacím jazyce - vytvořit a odladit program v jazyce symbolických adres - pracovat s operačními systémy - používat textový editor, tabulkový procesor, databáze a manažery souborů - provést instalaci počítače včetně softwaru a periferií - provést instalaci síťového softwaru - navrhnout technické řešení a parametry při zavádění výpočetní techniky v praxi - provést měření elektronických prvků a obvodů - používat výpočetní techniku při návrzích obvodů a při zpracování výsledků měření - sestavit technickou zprávu - pracovat s jednočipovými mikropočítači - navrhovat jednoduché řídící systémy a inteligentní periferie pro sběr a analýzu dat včetně jejich softwarového vybavení - vypracovat komplexní řešení technického problému s ohledem na ekonomické i ekologické aspekty - řešit i složitější úkoly s použitím znalostí vyšší matematiky - programovat klientské i klient-serverové aplikace podle uživatelského zadání - analyzovat a datově modelovat problémové prostředí při samostatné tvorbě aplikací - samostatně sestavovat informační systémy založené na webových technologiích - řídit i být součástí projektového týmu, sledovat průběh činností a úroveň jejich plnění - komunikovat se zadavatelem informačního systému/aplikace, reagovat na jeho požadavky - programovat automaty - vhodně prezentovat výstupy své práce 6

7 2.2 Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech : - programování - zavádění výpočetních systémů - správa a údržba počítačových sítí - prodej a servis výpočetní techniky - opravy prostředků výpočetní techniky - instalace počítačů a počítačových sítí - odborné poradenství - obchodně podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky 7

8 2.3 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských a administrativně řídících pracovníků v oblasti výroby, soukromopodnikatelských aktivit, státní správy a samosprávy. Jde o činnosti zabezpečující specializovanou odbornou práci nebo řídící činnost v oblastech počítačové a automatizační techniky, a řídící práce s využitím moderních prostředků počítačové a řídící techniky. Cílem vzdělávacího programu je vychovat odborně zdatného technika a řídícího pracovníka, současně však harmonicky rozvíjet osobnost studenta, aby odborný růst byl podpořen schopnostmi vyjadřovacími, vědomostmi a schopnostmi jazykovými, vztahem k životnímu prostředí a hodnotám života, ekonomickým myšlením. V rámci akreditace byly využity poznatky z dosavadní výuky a požadavky z praxe, tak aby si uchoval vysokou úroveň a budoucím absolventů předal co nejvíce teoretických a hlavně praktických znalostí. Vzdělávací program má denní formu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělání je stanoven tak, aby studenti po úspěšném absolvování vzdělávání a nástupní praxi mohli kvalifikovaně vykonávat činnosti technickohospodářských a řídících pracovníků, využívajících získané vědomosti. Obsahem vzdělání jsou poznatky o faktech, jevech a zákonech, o vztazích mezi nimi, o teoretických a praktických činnostech, které umožňují jejich využití a přetváření, s důrazem na schopnost samostatného rozhodování. Poskytované vzdělávání má složku všeobecnou - propedeutickou a odborně - specializační. Všeobecná složka vzdělávání má polytechnickou povahu, její propedeutický charakter slouží k vyrovnání rozdílů ve středoškolské přípravě absolventů středních škol a gymnázií. Poznatky všeobecně vzdělávací složky poskytují studentům předměty jazykové, společenskovědní, přírodovědné a matematika. Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. Předmět komunikace a jazykový projev vytváří základy pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního funkci a komunikativní situaci. V cizích jazycích se vytvářejí řečové dovednosti nezbytné pro samostatné jednání vzniklé v cizojazyčné komunikativní situaci, vytváří elementární dovednosti profesionálně komunikativní. Učivo společenskovědních předmětů seznamuje studenty se zákonitostmi vývoje lidské společnosti, poskytuje základní vědomosti k vytváření názoru a pohledu na svět. Učivo matematiky a přírodovědných předmětů poskytuje studentům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností, a rozvíjí schopnost studentů získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělávání. Odborné vzdělávání je tvořeno především specializovaným učivem. Těžiště odborného vzdělávání je jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické přípravy (cvičení). Větší počet hodin je věnován cvičením, ve kterých je prakticky procvičena látka probraná při přednáškách. V těchto hodinách je praktikován individuální přístup ke studentům z ohledem na jejich úroveň znalostí. 8

9 Základní odborné učivo aplikované v prvním, propedeutickém ročníku vytváří ucelený odborný přehled problematiky a má za úkol vyrovnání vědomostí ze středoškolské přípravy. Poskytuje návyky v oblastí metod myšlení a práce, je základem žádoucí přizpůsobivosti studenta v rámci oboru. Poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí i základní dovednosti jak aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických a technologických podmínkách a jejich další rozvoj. Rozdělení vzdělávání na základní a specializační stupeň umožňuje ve specializační části efektivně a rychle reagovat na měnící se potřeby regionálního průmyslu. Velký význam z pohledu budoucího uplatnění studentů na trhu práce má souvislá praxe v průběhu celého zimního období ve třetím ročníku. Praxe je vykonávána ve firmách a na úřadech na pracovištích, které svou náplní odpovídají zaměření vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Na BOZ studentů, BOZP zaměstnanců školy a externích pracovníků je kladen velký důraz. Veškerá organizační opatření vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhlášek a nařízení týkajících se této problematiky, v platných zněních Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance K zabezpečení BOZP na škole jsou realizovány následující kroky : 1. Školení o BOZP - vstupní - opakovaná, základní všichni zaměstnanci školy ( 1x ročně) - specializované školení ( učitelé v laboratořích a dílnách se zaměřením na elektrotechnická měření, návrhy a osazování plošných spojů a další práce na elektrických zařízeních ve smyslu vyhlášky č.50/1978, obsluha tlakových nádob, vlastníci svářecích průkazů) perioda školení je ustanovena příslušnými právními předpisy 2. Školení v oblasti PO - pro zaměstnance ( 1x za 2 roky) - pro vedoucí zaměstnance ( 1x za 3 roky) - členů požárních hlídek ( jednou ročně) 3. Kategorizace prací 4. Provedena prevence rizik odborně způsobilou osobou v areálu školy 5. Vedena kniha pracovních úrazů 6. Zabezpečení pracovišť (dílen atd.) ochrannými prostředky 7. Zabezpečení odpovídajících pracovišť čistícími, mycími a dezinfekčními prostředky 8. Použití odpovídajících bezpečnostních značek v celém objektu školy 9

10 9. Zpracovaným evakuačním plánem školy 10. Pravidelnými kontrolami vedoucích pracovníků školy 11. Roční prověrkou BOZP ve smyslu zákoníku práce 12. Zabezpečením pravidelných revizi vyhrazených zařízení (tlakových nádob, elektrických zařízení, spotřebičů a rozvodů, rozvodů plynu a hromosvodů) podle platných právních předpisů Zabezpečení BOZ studentů Většina bodů uvedených v části ovlivňují zabezpečení BOZ studentů. Studenti jsou navíc proškoleni : 1. Na úvod školního roku jsou seznámeni s obsahem Školního řádu VOŠ, který obsahuje i kapitoly zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví studentů, evakuačním řadem školy a požární poplachovou směrnicí. 2. Studenti jsou odpovědným pracovníkem školy seznámeni s problematikou chování člověka za mimořádných situací. 2. Před zahájením činnosti v dílnách a odborných učebnách (laboratořích) jsou seznámeni s riziky a postupy práce (laboratorním řádem), které platí a jsou závazné pro vykonávání příslušné činnosti v uvedených prostorách. Všechna uvedená opatření vytvářejí bezpečné pracovní prostředí. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že po dobu existence vyšší odborné školy v Chomutově, došlo jen ke třem pracovním úrazům zaměstnanců školy (dva úrazy byly spojeny se sportovními aktivitami a jeden úraz se stal pracovníkovi údržby) a nedošlo k žádnému školnímu úrazu studenta vyšší školy Organizace výuky Organizace výuky odpovídá vyhlášce č. 10/2008 Sb. o vyšším odborném vzdělání, v platném znění Metodické přístupy Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti studenta. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů při stanoveném obsahu učiva, se zaměřením na cíle studijního oboru. Tyto cíle určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Protože se jedná o přípravu především k praktickému životu, která by měla postupně přerůst v prakticky zaměřenou vysokoškolskou přípravu, jsou co nejvíce omezeny popisné metody, je výrazně posílena složka praktická, formou laboratorních seminářů a dílenských cvičení. Tím se vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod práce a myšlení, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů. Rozvíjí se schopnost aplikace vědomostí a dovedností při samostatném řešení problémů. Důraz na praktické činnosti a laboratorní práce vede k formám výchovně 10

11 vzdělávací práce, při kterých se podporuje diferencovaný a individuální přístup k studentům, což zvyšuje úroveň jejich přípravy pro výkon činností v praxi. Při všech formách jsou respektována závazná právní ustanovení, obsah výuky je měnitelný v rámci aktualizace učiva rozhodnutím ředitele školy na základě doporučení odborné předmětové komise Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Základními formami hodnocení vzdělávání jsou zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu vzdělávání mohou učitelé provádět kontrolu vzdělávání zejména kontrolními otázkami, písemnými prácemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s náplní předmětu mohou být výsledky těchto kontrol zohledněny při zkoušce a zápočtu. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předchozí ročník (určený počet zápočtů a zkoušek, které jsou uvedeny v tabulkách č.1 až č.9) Podmínky pro přijímání studentů Do prvního ročníku vzdělávání jsou přijímáni uchazeči splňující tyto podmínky: a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou ze všech typů středních škol b) zdravotní způsobilost uchazeče podle nařízení vlády č.689/2004 (kap ) c) přijímací řízení vyhlášeného ředitelem školy Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Škola realizuje vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na bázi individuálního vzdělávacího plánu. V současné době škola nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu do budovy Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání Škola postupuje v souladu s 1a) odst. 1a 2 nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění pro obor vzdělání N/.. Informační technologie : (1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č.1 k tomuto nařízení. Příloha 1 : obor vzdělání N/.. Informační technologie.. 3 a 22 11

12 (2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Příloha Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 22 Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 12

13 3 UČEBNÍ PLÁN 3.1 Učební plán (povinné předměty) Tab. č. 1 Učební plán Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Forma Výpočetní systémy N/.. Informační technologie denní PŘEDMĚT 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Všeobecně vzdělávací předměty ANGLICKÝ JAZYK Z ZK Z ZK ZK KOMUNIKACE A JAZYKOVÝ PROJEV Z Z EKONOMIKA Z Z Z Z Z EKOLOGIE Z Z MATEMATIKA Z Z Z Z Z Odborné předměty ELEKTROTECHNIKA a ELEKTRONIKA ZK ZK ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ Z Z TECHNICKÁ DOKUMENTACE Z Z PROGRAMOVÁNÍ ZK ZK ZK ZK ZK SÍTĚ ZK ZK ZK ZK ČÍSLICOVÁ TECHNIKA Z Z TEORIE ŘÍZENÍ Z Z Z MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA ZK ZK ZK ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ Z PROGRAMOVÁNÍ PRO WEB Z JAVA Z PODPORA FIREMNÍCH IT PROCESŮ Z Z MANAGEMENT IT PROJEKTŮ Z SKUPINOVÝ PROJEKT Z DATABÁZE Z Z Odborná praxe v zařízeních školy Z Z 0dborná praxe ve firmách, úřadech atd. 19 týdnů 19 týdnů Celkem hodin povinných předmětů týdnů Komentář Hodinové dotace jsou řazeny v pořadí přednáška - cvičení Zvýrazněny jsou předměty, které jsou součástí absolutoria pro daný vzdělávací program 26 13

14 3.2 Učební plán (volitelné předměty) Tab. č. 2 PŘEDMĚT Volitelné předměty Nepovinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty NĚMECKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA (základní kurz) 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 20h Z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce si mohou zvolit výuku jednoho dalšího světového jazyka. Výuka bude zahájena v případě zájmu minimálně 8 studentů. V případě, že si student zapíše jeden z těchto jazyků, stává se pro něj povinný po celé období daného ročníku. Z důvodu rozdílné úrovně znalostí středoškolské matematiky nabízí škola Základní kurz z matematiky pro technické obory. Kurz si dává za cíl formou diskusí a cvičení sjednotit získané vědomosti a dovednosti studentů z vybraných témat učiva SŠ a tím vytvořit matematický základ pro nadstavbové předměty. 14

15 3.3 Další náležitosti učebního plánu Tab. č. 3 Přehled využití týdnů Činnost Počet týdnů v daném období 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO Vyučování podle učebního plánu Odborná praxe Samostudium a získání klasifikace Příprava k absolutoriu Absolutorium Časová rezerva Celkem

16 3.4 Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Použité zkratky: Př přednáška Z zápočet Cv cvičení Zk - zkouška Tab. č. 4 Učební plán v zimním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Z Ekonomika 2 0 Z Ekologie 2 0 Z Matematika 2 1 Z Elektrotechnika a elektronika 2 1 Zk Elektrotechnická měření 1 3 Z Technická dokumentace 0 2 Z Programování 1 3 Zk Sítě 2 2 Zk Odborná praxe 0 2 Z Celkem hodin Tab. č. 5 Učební plán v letním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Ekonomika 2 0 Z Ekologie 2 0 Z Matematika 2 1 Z Elektrotechnika a elektronika 2 0 Z Elektrotechnická měření 1 3 Z Technická dokumentace 0 2 Z Programování 1 3 Zk Sítě 2 2 Zk Management IT projektů 2 0 Z Odborná praxe 0 2 Z Celkem hodin

17 Tab. č. 6 Učební plán v zimním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 1 1 Z Programování 1 2 Zk Sítě 1 3 Zk Číslicová technika 1 1 Z Teorie řízení 2 0 Z Mikroprocesorová technika 1 2 Zk Programování pro web 1 3 Z Podpora firemních procesů 2 2 Z Databáze 1 1 Z Celkem hodin Tab. č. 7 Učební plán v letním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Komunikace a jazykový projev 0 2 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 1 1 Z Programování 1 2 Zk Sítě 1 2 Zk Číslicová technika 1 1 Z Teorie řízení 0 2 Z Mikroprocesorová technika 1 3 Zk Podpora firemních IT procesů 0 2 Z Skupinový projekt 0 3 Z Databáze 1 2 Zk Celkem hodin

18 Tab. č. 8 Učební plán v zimním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Odborná praxe 19 týdnů Z Celkový rozsah 19 týdnů Tab. č. 9 Učební plán v letním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Komunikace a jazykový projev 0 2 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 0 2 Z Programování 1 2 Zk Teorie řízení 1 2 Z Mikroprocesorová technika 1 3 Zk Architektura počítačů 3 0 Z Java 1 2 Z Celkem hodin

19 3.5 Rozsah absolventských zkoušek Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. K absolutoriu postoupí studenti, kteří splnili v daném termínu všechny předepsané zápočty, zkoušky a odevzdali vypracovanou absolventskou práci. Závěrečná zkouška u absolutoria se skládá ze tří částí: a) obhajoby absolventské práce b) odborné zkoušky, která se skládá z otázek tří profilových předmětů : 1. Sítě 2. Programování 3. Mikroprocesorová technika c) zkoušky z cizího jazyka (anglický jazyk) 19

20 4 UČEBNÍ OSNOVY 4.1 Anglický jazyk Předpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR Anotace předmětu: Vzdělávání v anglickém jazyce se podílí na přípravě studentů k aktivnímu životu v multikulturní společnosti, neboť je vede k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a zejména pracovního života. Přispívá k formování osobnosti studentů a učí je toleranci k hodnotám jiných národů. Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali na střední škole (úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), dále je rozvíjí a prohlubuje. Učí studenty využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzdělávání i pro potřeby praxe. Svými postupy přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností studentů a vytváření návyků samostatné práce. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování - osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky t.j. dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetně odborných diskusí ve svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko - osvojení pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu vzdělávání a samostudiu, jako např. práce s informacemi a zdroji informací v anglickém jazyce, včetně internetu, se slovníky, cizojazyčnými příručkami a využívání těchto informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání a prohlubování vědomostí a dovedností Rámcový rozpis učiva: 1. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: 20

21 - základní i odborná terminologie na úrovní vyšší než B1 SERR - životopis, strukturovaný životopis, dotazník - zaměstnání, pohovor, psychometrické testování - moderní život a zvyky - komunikace, střet kultur - problémy 21. století - právo a kriminalita - masmedia, telekomunikace - zdravotnictví, zdravotní péče zdravotní pojištění b) Mluvnice - přítomný čas prostý, průběhový, předpřítomný čas - vyjádření budoucnosti (will, be going to, přítomný čas prostý a průběhový) - minulý čas prostý, průběhový, předminulý čas - modální slovesa, modální slovesa a minulost - trpný rod - slovesné vzory - přídavná jména, příslovce Rámcový rozpis učiva: 2. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - základní i odborná terminologie na úrovní B1 B2 SERR - představení firmy, management - reklama, inzerát - ekonomika - finance, číslovky - Evropská unie - formální a neformální dopis - - práce s počítačem - Internet - psychologie - sociologie b)mluvnice: - podmínkové a časové věty - přací věty - nepřímá řeč 21

22 - otázka, zdvořilá žádost - předbudoucí čas - kauzativní have - slovesné vzory 2 - podstatná jména, složená podstatná jména - zájmena - determinátory, kvantifikátory Rámcový rozpis učiva: 3. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - odborná praxe - základní i odborná terminologie na úrovní vyšší než B2 SERR - opakování a příprava k absolutoriu - závěrečná absolventská práce Doporučná literatura: HUTCHINSON, T. : Lifelines Intermediate (student s book, workbook), Oxford University Press, Oxford 1997 SPÍNOVÁ, I. : Anglický jazyk pro studenty VOŠ, interní skripta, Chomutov 2005 anglicko-český/česko-anglický slovník, výkladový slovník aktuální texty z odborných periodik, např. BusinessSpotlight, Anglický list apod. odborné texty z relevantních internetových stránek zaměřených na technickou angličtinu odborná literatura v anglickém jazyce zaměřená na odbornou angličtinu 4.2 Komunikace a jazykový projev 22

23 Anotace předmětu : Hlavním cílem předmětu je osvojení schopností a kompetencí kultivovaného jazykového projevu, schopností slovní improvizace, logiky a srozumitelného vyjadřování, verbální prezentace a veřejného vystoupení, zvýšení úrovně prezentačních dovedností studentů, rozvíjení argumentačních dovedností pro přesvědčivé vystupování. V předmětu budou studenti též seznámeni se základními informacemi pro zpracování absolventské práce, kterou student prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, připravit a uskutečnit výzkum, formulovat problémy a jejich řešení na teoretické úrovni a aplikovat poznatky do praxe. Pozornost bude věnována i psanému projevu, studenti se seznámí s funkčními styly jazyka, budou procvičovat obtížnější pravopisné jevy. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení komunikativních dovedností, prostředků jazykové a mimojazykové komunikace - rozvíjení schopnosti vedení dialogu, diskuse, vlastního projevu, prezentace - rozvíjení schopnosti komunikace s médii - zvládnutí asertivního chování, přesvědčivého vystupování - seznámení se společenskými pravidly - systematické rozvíjení slovní zásoby a dovedností stylizačních - získání povědomí o struktuře absolventské práce Rámcový rozpis učiva : 2. ročník Komunikační dovednosti Komunikace na trhu práce Řečnické útvary a postupy Sociální komunikace Neverbální a verbální komunikace Komunikativní dovednosti Zásady konverzace Prezentační dovednosti Zásady efektivní prezentace Cíl, struktura a příprava prezentace, pomůcky a technologie Společenská pravidla etiketa Zásady asertivního chování 3. ročník 23

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

23-41-M001 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích hodin: 136 Platnost od: 1.9.

23-41-M001 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích hodin: 136 Platnost od: 1.9. Učební osnova vyučovacího předmětu technické kreslení Obor vzdělání: 2-41-M001 Strojírenství Délka forma studia: 4 roky, denní Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Příloha č.1 Volitelné předměty 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Konstrukce a v letectví:... 3 Zaměření Průmyslový design a konstrukce vozidel:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 7 ROZPRACOVÁNÍ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel VOŠ a SŠ automobilní, ábřeh, U Dráhy 6 789 01 ábřeh 6. UČEBNÍ PLÁN 6.1. Učební plán 6.2. Jednosloupcový učební plán (Sbírka zákonů č.47006, 12, odst. e) UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: M) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: M) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: 26-032-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OPERAČNÍ SYSTÉMY (OPS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 (6 hodin týdně) Platnost: 1. 9.

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více