Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ: Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Informační technologie N/ 10 Výpočetní systémy 1

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Profil absolventa Vymezení výstupních znalostí a dovedností Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané... 7 vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance Zabezpečení BOZ studentů Organizace výuky Metodické přístupy Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Podmínky pro přijímání studentů Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání UČEBNÍ PLÁN Učební plán (povinné předměty) Učební plán (volitelné předměty) Další náležitosti učebního plánu Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Rozsah absolventských zkoušek UČEBNÍ OSNOVY Anglický jazyk Komunikace a jazykový projev Ekonomika Ekologie a ochrana životního prostředí Matematika Matematika - Matematická analýza I Matematika - Matematická analýza II Matematika - Základy lineární algebry a optimalizace procesů Matematika - Základy popisné statistiky a statistického řízení procesů Matematika - Matematický software v aplikacích Elektrotechnika a Elektronika Elektrotechnická měření Technická dokumentace Programování Počítačové sítě Číslicová technika Teorie řízení Mikroprocesorová technika Architektura počítačů Programování webových aplikací Java Podpora firemních IT procesů Management IT projektů Skupinový projekt Databáze Odborná praxe v zařízeních školy Odborná praxe ve firmách, úřadech atd Matematika Základní kurz z matematiky pro technické obory (volitelný předmět) Ruský jazyk (volitelný předmět) Španělský jazyk (volitelný předmět) Německý jazyk (volitelný předmět) MATERIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

3 VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Údaje o učebnách a budově školy Knihovna Školní klub Informační a komunikační technologie Charakteristika počítačové sítě Vybavenost počítači a projekční technikou Softwarové vybavení školy (souhrn) Akreditace a školení Přístup studentů na PC ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ, VYŠŠÍMI A VYSOKÝMI ŠKOLAMI A DALŠÍMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI Spolupráce s vysokými školami UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem ČVUT Praha Spolupráce s Úřadem práce Chomutov Spolupráce s odbornou praxí Další spolupráce ZDŮVODNĚNÍ SPOLEČENSKÉ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL Název školy : Sídlo: Typ právnické organizace: Zřizovatel : Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Školní 1060/50, Chomutov příspěvková organizace Ústecký kraj Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Informační technologie Výpočetní systémy Zaměření vzdělávacího programu: Podmínky zdravotní způsobilosti : Škola postupuje v souladu s nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, pro obor vzdělání N/.. Informační technologie podle přílohy č. 2 tohoto nařízení v bodě 3 a bodě 22 (podrobně specifikované v kap str. 9) Řádná délka vzdělávacího programu : Forma vzdělávání : Vyučovací jazyk : Dosažený stupeň vzdělání : Způsob ukončení vzdělání : Certifikát : Označení absolventa : 3 roky, 6 období denní český vyšší odborné absolutorium vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Diplomovaný specialista DiS. 4

5 2 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1 Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky a prakticky připraven pro práce při zavádění výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití v různých oborech činnosti. Ovládá v potřebném rozsahu problematiku technického řešení počítačů a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vnější prostředí. Uplatnění najde ve všech oborech, ve kterých se aktivně využívá výpočetní technika, v průmyslu, službách, obchodu apod Vymezení výstupních znalostí a dovedností a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje V oblasti všeobecného vzdělání má absolvent přehled o : - struktuře a terminologii anglického jazyka - kultuře jazykového projevu a formách komunikace - vyšší matematice a její aplikaci při řešení technických problémů - ekonomických kategoriích v oblasti řízení firmy - daňových a účetních zákonech a předpisech - problematice soukromého podnikání a souvisejících právních normách - ekologických aspektech vlivu technického rozvoje na životní prostředí Absolvent umí : - vyjadřovat se jazykově správně ústně či písemnou formou - správně volit formy komunikace s okolím - používat aktivně anglický jazyk na dorozumívací úrovni - používat odbornou terminologii daného oboru v anglickém jazyce - aplikovat vyšší matematiku při řešení technických problémů - posoudit z ekologického hlediska vliv technického řešení úkolu na životní prostředí b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: Absolvent zná : - konstrukci elektronických počítačů a jejich částí - princip činnosti počítače - principy elektronických součástek a základních elektronických zařízení - základní pojmy z oblasti teorie řízení - metody měření el. obvodů a zařízení - metody a postupy diagnostiky počítačů - programovací jazyky - operační systémy - databázové systémy a principy datového modelování 5

6 - síťové operační systémy - důležité pojmy z mikroprocesorové techniky - jazyk symbolických adres - architekturu počítačů - grafické počítačové systémy - konstrukci a principy ovládání periferních zařízení - textový editor, tabulkový procesor, databázové soubory - pravidla pro projektování technických systémů - prvky číslicové techniky a logické obvody - programování a funkci programovacích automatů - principy řízení projektů a sledování dílčích projektových činností Absolvent umí : - provést diagnostiku počítače - nakonfigurovat systém podle konkrétních požadavků - připojit a obsluhovat periferní zařízení počítače - vytvořit a odladit program v konkrétním programovacím jazyce - vytvořit a odladit program v jazyce symbolických adres - pracovat s operačními systémy - používat textový editor, tabulkový procesor, databáze a manažery souborů - provést instalaci počítače včetně softwaru a periferií - provést instalaci síťového softwaru - navrhnout technické řešení a parametry při zavádění výpočetní techniky v praxi - provést měření elektronických prvků a obvodů - používat výpočetní techniku při návrzích obvodů a při zpracování výsledků měření - sestavit technickou zprávu - pracovat s jednočipovými mikropočítači - navrhovat jednoduché řídící systémy a inteligentní periferie pro sběr a analýzu dat včetně jejich softwarového vybavení - vypracovat komplexní řešení technického problému s ohledem na ekonomické i ekologické aspekty - řešit i složitější úkoly s použitím znalostí vyšší matematiky - programovat klientské i klient-serverové aplikace podle uživatelského zadání - analyzovat a datově modelovat problémové prostředí při samostatné tvorbě aplikací - samostatně sestavovat informační systémy založené na webových technologiích - řídit i být součástí projektového týmu, sledovat průběh činností a úroveň jejich plnění - komunikovat se zadavatelem informačního systému/aplikace, reagovat na jeho požadavky - programovat automaty - vhodně prezentovat výstupy své práce 6

7 2.2 Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech : - programování - zavádění výpočetních systémů - správa a údržba počítačových sítí - prodej a servis výpočetní techniky - opravy prostředků výpočetní techniky - instalace počítačů a počítačových sítí - odborné poradenství - obchodně podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky 7

8 2.3 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských a administrativně řídících pracovníků v oblasti výroby, soukromopodnikatelských aktivit, státní správy a samosprávy. Jde o činnosti zabezpečující specializovanou odbornou práci nebo řídící činnost v oblastech počítačové a automatizační techniky, a řídící práce s využitím moderních prostředků počítačové a řídící techniky. Cílem vzdělávacího programu je vychovat odborně zdatného technika a řídícího pracovníka, současně však harmonicky rozvíjet osobnost studenta, aby odborný růst byl podpořen schopnostmi vyjadřovacími, vědomostmi a schopnostmi jazykovými, vztahem k životnímu prostředí a hodnotám života, ekonomickým myšlením. V rámci akreditace byly využity poznatky z dosavadní výuky a požadavky z praxe, tak aby si uchoval vysokou úroveň a budoucím absolventů předal co nejvíce teoretických a hlavně praktických znalostí. Vzdělávací program má denní formu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělání je stanoven tak, aby studenti po úspěšném absolvování vzdělávání a nástupní praxi mohli kvalifikovaně vykonávat činnosti technickohospodářských a řídících pracovníků, využívajících získané vědomosti. Obsahem vzdělání jsou poznatky o faktech, jevech a zákonech, o vztazích mezi nimi, o teoretických a praktických činnostech, které umožňují jejich využití a přetváření, s důrazem na schopnost samostatného rozhodování. Poskytované vzdělávání má složku všeobecnou - propedeutickou a odborně - specializační. Všeobecná složka vzdělávání má polytechnickou povahu, její propedeutický charakter slouží k vyrovnání rozdílů ve středoškolské přípravě absolventů středních škol a gymnázií. Poznatky všeobecně vzdělávací složky poskytují studentům předměty jazykové, společenskovědní, přírodovědné a matematika. Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. Předmět komunikace a jazykový projev vytváří základy pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního funkci a komunikativní situaci. V cizích jazycích se vytvářejí řečové dovednosti nezbytné pro samostatné jednání vzniklé v cizojazyčné komunikativní situaci, vytváří elementární dovednosti profesionálně komunikativní. Učivo společenskovědních předmětů seznamuje studenty se zákonitostmi vývoje lidské společnosti, poskytuje základní vědomosti k vytváření názoru a pohledu na svět. Učivo matematiky a přírodovědných předmětů poskytuje studentům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností, a rozvíjí schopnost studentů získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělávání. Odborné vzdělávání je tvořeno především specializovaným učivem. Těžiště odborného vzdělávání je jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické přípravy (cvičení). Větší počet hodin je věnován cvičením, ve kterých je prakticky procvičena látka probraná při přednáškách. V těchto hodinách je praktikován individuální přístup ke studentům z ohledem na jejich úroveň znalostí. 8

9 Základní odborné učivo aplikované v prvním, propedeutickém ročníku vytváří ucelený odborný přehled problematiky a má za úkol vyrovnání vědomostí ze středoškolské přípravy. Poskytuje návyky v oblastí metod myšlení a práce, je základem žádoucí přizpůsobivosti studenta v rámci oboru. Poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí i základní dovednosti jak aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických a technologických podmínkách a jejich další rozvoj. Rozdělení vzdělávání na základní a specializační stupeň umožňuje ve specializační části efektivně a rychle reagovat na měnící se potřeby regionálního průmyslu. Velký význam z pohledu budoucího uplatnění studentů na trhu práce má souvislá praxe v průběhu celého zimního období ve třetím ročníku. Praxe je vykonávána ve firmách a na úřadech na pracovištích, které svou náplní odpovídají zaměření vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Na BOZ studentů, BOZP zaměstnanců školy a externích pracovníků je kladen velký důraz. Veškerá organizační opatření vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhlášek a nařízení týkajících se této problematiky, v platných zněních Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance K zabezpečení BOZP na škole jsou realizovány následující kroky : 1. Školení o BOZP - vstupní - opakovaná, základní všichni zaměstnanci školy ( 1x ročně) - specializované školení ( učitelé v laboratořích a dílnách se zaměřením na elektrotechnická měření, návrhy a osazování plošných spojů a další práce na elektrických zařízeních ve smyslu vyhlášky č.50/1978, obsluha tlakových nádob, vlastníci svářecích průkazů) perioda školení je ustanovena příslušnými právními předpisy 2. Školení v oblasti PO - pro zaměstnance ( 1x za 2 roky) - pro vedoucí zaměstnance ( 1x za 3 roky) - členů požárních hlídek ( jednou ročně) 3. Kategorizace prací 4. Provedena prevence rizik odborně způsobilou osobou v areálu školy 5. Vedena kniha pracovních úrazů 6. Zabezpečení pracovišť (dílen atd.) ochrannými prostředky 7. Zabezpečení odpovídajících pracovišť čistícími, mycími a dezinfekčními prostředky 8. Použití odpovídajících bezpečnostních značek v celém objektu školy 9

10 9. Zpracovaným evakuačním plánem školy 10. Pravidelnými kontrolami vedoucích pracovníků školy 11. Roční prověrkou BOZP ve smyslu zákoníku práce 12. Zabezpečením pravidelných revizi vyhrazených zařízení (tlakových nádob, elektrických zařízení, spotřebičů a rozvodů, rozvodů plynu a hromosvodů) podle platných právních předpisů Zabezpečení BOZ studentů Většina bodů uvedených v části ovlivňují zabezpečení BOZ studentů. Studenti jsou navíc proškoleni : 1. Na úvod školního roku jsou seznámeni s obsahem Školního řádu VOŠ, který obsahuje i kapitoly zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví studentů, evakuačním řadem školy a požární poplachovou směrnicí. 2. Studenti jsou odpovědným pracovníkem školy seznámeni s problematikou chování člověka za mimořádných situací. 2. Před zahájením činnosti v dílnách a odborných učebnách (laboratořích) jsou seznámeni s riziky a postupy práce (laboratorním řádem), které platí a jsou závazné pro vykonávání příslušné činnosti v uvedených prostorách. Všechna uvedená opatření vytvářejí bezpečné pracovní prostředí. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že po dobu existence vyšší odborné školy v Chomutově, došlo jen ke třem pracovním úrazům zaměstnanců školy (dva úrazy byly spojeny se sportovními aktivitami a jeden úraz se stal pracovníkovi údržby) a nedošlo k žádnému školnímu úrazu studenta vyšší školy Organizace výuky Organizace výuky odpovídá vyhlášce č. 10/2008 Sb. o vyšším odborném vzdělání, v platném znění Metodické přístupy Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti studenta. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů při stanoveném obsahu učiva, se zaměřením na cíle studijního oboru. Tyto cíle určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Protože se jedná o přípravu především k praktickému životu, která by měla postupně přerůst v prakticky zaměřenou vysokoškolskou přípravu, jsou co nejvíce omezeny popisné metody, je výrazně posílena složka praktická, formou laboratorních seminářů a dílenských cvičení. Tím se vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod práce a myšlení, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů. Rozvíjí se schopnost aplikace vědomostí a dovedností při samostatném řešení problémů. Důraz na praktické činnosti a laboratorní práce vede k formám výchovně 10

11 vzdělávací práce, při kterých se podporuje diferencovaný a individuální přístup k studentům, což zvyšuje úroveň jejich přípravy pro výkon činností v praxi. Při všech formách jsou respektována závazná právní ustanovení, obsah výuky je měnitelný v rámci aktualizace učiva rozhodnutím ředitele školy na základě doporučení odborné předmětové komise Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Základními formami hodnocení vzdělávání jsou zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu vzdělávání mohou učitelé provádět kontrolu vzdělávání zejména kontrolními otázkami, písemnými prácemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s náplní předmětu mohou být výsledky těchto kontrol zohledněny při zkoušce a zápočtu. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předchozí ročník (určený počet zápočtů a zkoušek, které jsou uvedeny v tabulkách č.1 až č.9) Podmínky pro přijímání studentů Do prvního ročníku vzdělávání jsou přijímáni uchazeči splňující tyto podmínky: a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou ze všech typů středních škol b) zdravotní způsobilost uchazeče podle nařízení vlády č.689/2004 (kap ) c) přijímací řízení vyhlášeného ředitelem školy Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Škola realizuje vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na bázi individuálního vzdělávacího plánu. V současné době škola nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu do budovy Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání Škola postupuje v souladu s 1a) odst. 1a 2 nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění pro obor vzdělání N/.. Informační technologie : (1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č.1 k tomuto nařízení. Příloha 1 : obor vzdělání N/.. Informační technologie.. 3 a 22 11

12 (2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Příloha Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 22 Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 12

13 3 UČEBNÍ PLÁN 3.1 Učební plán (povinné předměty) Tab. č. 1 Učební plán Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Forma Výpočetní systémy N/.. Informační technologie denní PŘEDMĚT 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Všeobecně vzdělávací předměty ANGLICKÝ JAZYK Z ZK Z ZK ZK KOMUNIKACE A JAZYKOVÝ PROJEV Z Z EKONOMIKA Z Z Z Z Z EKOLOGIE Z Z MATEMATIKA Z Z Z Z Z Odborné předměty ELEKTROTECHNIKA a ELEKTRONIKA ZK ZK ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ Z Z TECHNICKÁ DOKUMENTACE Z Z PROGRAMOVÁNÍ ZK ZK ZK ZK ZK SÍTĚ ZK ZK ZK ZK ČÍSLICOVÁ TECHNIKA Z Z TEORIE ŘÍZENÍ Z Z Z MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA ZK ZK ZK ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ Z PROGRAMOVÁNÍ PRO WEB Z JAVA Z PODPORA FIREMNÍCH IT PROCESŮ Z Z MANAGEMENT IT PROJEKTŮ Z SKUPINOVÝ PROJEKT Z DATABÁZE Z Z Odborná praxe v zařízeních školy Z Z 0dborná praxe ve firmách, úřadech atd. 19 týdnů 19 týdnů Celkem hodin povinných předmětů týdnů Komentář Hodinové dotace jsou řazeny v pořadí přednáška - cvičení Zvýrazněny jsou předměty, které jsou součástí absolutoria pro daný vzdělávací program 26 13

14 3.2 Učební plán (volitelné předměty) Tab. č. 2 PŘEDMĚT Volitelné předměty Nepovinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty NĚMECKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA (základní kurz) 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 20h Z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce si mohou zvolit výuku jednoho dalšího světového jazyka. Výuka bude zahájena v případě zájmu minimálně 8 studentů. V případě, že si student zapíše jeden z těchto jazyků, stává se pro něj povinný po celé období daného ročníku. Z důvodu rozdílné úrovně znalostí středoškolské matematiky nabízí škola Základní kurz z matematiky pro technické obory. Kurz si dává za cíl formou diskusí a cvičení sjednotit získané vědomosti a dovednosti studentů z vybraných témat učiva SŠ a tím vytvořit matematický základ pro nadstavbové předměty. 14

15 3.3 Další náležitosti učebního plánu Tab. č. 3 Přehled využití týdnů Činnost Počet týdnů v daném období 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO Vyučování podle učebního plánu Odborná praxe Samostudium a získání klasifikace Příprava k absolutoriu Absolutorium Časová rezerva Celkem

16 3.4 Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Použité zkratky: Př přednáška Z zápočet Cv cvičení Zk - zkouška Tab. č. 4 Učební plán v zimním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Z Ekonomika 2 0 Z Ekologie 2 0 Z Matematika 2 1 Z Elektrotechnika a elektronika 2 1 Zk Elektrotechnická měření 1 3 Z Technická dokumentace 0 2 Z Programování 1 3 Zk Sítě 2 2 Zk Odborná praxe 0 2 Z Celkem hodin Tab. č. 5 Učební plán v letním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Ekonomika 2 0 Z Ekologie 2 0 Z Matematika 2 1 Z Elektrotechnika a elektronika 2 0 Z Elektrotechnická měření 1 3 Z Technická dokumentace 0 2 Z Programování 1 3 Zk Sítě 2 2 Zk Management IT projektů 2 0 Z Odborná praxe 0 2 Z Celkem hodin

17 Tab. č. 6 Učební plán v zimním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 1 1 Z Programování 1 2 Zk Sítě 1 3 Zk Číslicová technika 1 1 Z Teorie řízení 2 0 Z Mikroprocesorová technika 1 2 Zk Programování pro web 1 3 Z Podpora firemních procesů 2 2 Z Databáze 1 1 Z Celkem hodin Tab. č. 7 Učební plán v letním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Komunikace a jazykový projev 0 2 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 1 1 Z Programování 1 2 Zk Sítě 1 2 Zk Číslicová technika 1 1 Z Teorie řízení 0 2 Z Mikroprocesorová technika 1 3 Zk Podpora firemních IT procesů 0 2 Z Skupinový projekt 0 3 Z Databáze 1 2 Zk Celkem hodin

18 Tab. č. 8 Učební plán v zimním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Odborná praxe 19 týdnů Z Celkový rozsah 19 týdnů Tab. č. 9 Učební plán v letním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Komunikace a jazykový projev 0 2 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 0 2 Z Programování 1 2 Zk Teorie řízení 1 2 Z Mikroprocesorová technika 1 3 Zk Architektura počítačů 3 0 Z Java 1 2 Z Celkem hodin

19 3.5 Rozsah absolventských zkoušek Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. K absolutoriu postoupí studenti, kteří splnili v daném termínu všechny předepsané zápočty, zkoušky a odevzdali vypracovanou absolventskou práci. Závěrečná zkouška u absolutoria se skládá ze tří částí: a) obhajoby absolventské práce b) odborné zkoušky, která se skládá z otázek tří profilových předmětů : 1. Sítě 2. Programování 3. Mikroprocesorová technika c) zkoušky z cizího jazyka (anglický jazyk) 19

20 4 UČEBNÍ OSNOVY 4.1 Anglický jazyk Předpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR Anotace předmětu: Vzdělávání v anglickém jazyce se podílí na přípravě studentů k aktivnímu životu v multikulturní společnosti, neboť je vede k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a zejména pracovního života. Přispívá k formování osobnosti studentů a učí je toleranci k hodnotám jiných národů. Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali na střední škole (úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), dále je rozvíjí a prohlubuje. Učí studenty využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzdělávání i pro potřeby praxe. Svými postupy přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností studentů a vytváření návyků samostatné práce. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování - osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky t.j. dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetně odborných diskusí ve svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko - osvojení pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu vzdělávání a samostudiu, jako např. práce s informacemi a zdroji informací v anglickém jazyce, včetně internetu, se slovníky, cizojazyčnými příručkami a využívání těchto informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání a prohlubování vědomostí a dovedností Rámcový rozpis učiva: 1. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: 20

21 - základní i odborná terminologie na úrovní vyšší než B1 SERR - životopis, strukturovaný životopis, dotazník - zaměstnání, pohovor, psychometrické testování - moderní život a zvyky - komunikace, střet kultur - problémy 21. století - právo a kriminalita - masmedia, telekomunikace - zdravotnictví, zdravotní péče zdravotní pojištění b) Mluvnice - přítomný čas prostý, průběhový, předpřítomný čas - vyjádření budoucnosti (will, be going to, přítomný čas prostý a průběhový) - minulý čas prostý, průběhový, předminulý čas - modální slovesa, modální slovesa a minulost - trpný rod - slovesné vzory - přídavná jména, příslovce Rámcový rozpis učiva: 2. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - základní i odborná terminologie na úrovní B1 B2 SERR - představení firmy, management - reklama, inzerát - ekonomika - finance, číslovky - Evropská unie - formální a neformální dopis - - práce s počítačem - Internet - psychologie - sociologie b)mluvnice: - podmínkové a časové věty - přací věty - nepřímá řeč 21

22 - otázka, zdvořilá žádost - předbudoucí čas - kauzativní have - slovesné vzory 2 - podstatná jména, složená podstatná jména - zájmena - determinátory, kvantifikátory Rámcový rozpis učiva: 3. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - odborná praxe - základní i odborná terminologie na úrovní vyšší než B2 SERR - opakování a příprava k absolutoriu - závěrečná absolventská práce Doporučná literatura: HUTCHINSON, T. : Lifelines Intermediate (student s book, workbook), Oxford University Press, Oxford 1997 SPÍNOVÁ, I. : Anglický jazyk pro studenty VOŠ, interní skripta, Chomutov 2005 anglicko-český/česko-anglický slovník, výkladový slovník aktuální texty z odborných periodik, např. BusinessSpotlight, Anglický list apod. odborné texty z relevantních internetových stránek zaměřených na technickou angličtinu odborná literatura v anglickém jazyce zaměřená na odbornou angličtinu 4.2 Komunikace a jazykový projev 22

23 Anotace předmětu : Hlavním cílem předmětu je osvojení schopností a kompetencí kultivovaného jazykového projevu, schopností slovní improvizace, logiky a srozumitelného vyjadřování, verbální prezentace a veřejného vystoupení, zvýšení úrovně prezentačních dovedností studentů, rozvíjení argumentačních dovedností pro přesvědčivé vystupování. V předmětu budou studenti též seznámeni se základními informacemi pro zpracování absolventské práce, kterou student prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, připravit a uskutečnit výzkum, formulovat problémy a jejich řešení na teoretické úrovni a aplikovat poznatky do praxe. Pozornost bude věnována i psanému projevu, studenti se seznámí s funkčními styly jazyka, budou procvičovat obtížnější pravopisné jevy. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení komunikativních dovedností, prostředků jazykové a mimojazykové komunikace - rozvíjení schopnosti vedení dialogu, diskuse, vlastního projevu, prezentace - rozvíjení schopnosti komunikace s médii - zvládnutí asertivního chování, přesvědčivého vystupování - seznámení se společenskými pravidly - systematické rozvíjení slovní zásoby a dovedností stylizačních - získání povědomí o struktuře absolventské práce Rámcový rozpis učiva : 2. ročník Komunikační dovednosti Komunikace na trhu práce Řečnické útvary a postupy Sociální komunikace Neverbální a verbální komunikace Komunikativní dovednosti Zásady konverzace Prezentační dovednosti Zásady efektivní prezentace Cíl, struktura a příprava prezentace, pomůcky a technologie Společenská pravidla etiketa Zásady asertivního chování 3. ročník 23

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více