Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: IČ: Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Informační technologie N/ 10 Výpočetní systémy 1

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Profil absolventa Vymezení výstupních znalostí a dovedností Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané... 7 vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance Zabezpečení BOZ studentů Organizace výuky Metodické přístupy Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Podmínky pro přijímání studentů Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání UČEBNÍ PLÁN Učební plán (povinné předměty) Učební plán (volitelné předměty) Další náležitosti učebního plánu Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Rozsah absolventských zkoušek UČEBNÍ OSNOVY Anglický jazyk Komunikace a jazykový projev Ekonomika Ekologie a ochrana životního prostředí Matematika Matematika - Matematická analýza I Matematika - Matematická analýza II Matematika - Základy lineární algebry a optimalizace procesů Matematika - Základy popisné statistiky a statistického řízení procesů Matematika - Matematický software v aplikacích Elektrotechnika a Elektronika Elektrotechnická měření Technická dokumentace Programování Počítačové sítě Číslicová technika Teorie řízení Mikroprocesorová technika Architektura počítačů Programování webových aplikací Java Podpora firemních IT procesů Management IT projektů Skupinový projekt Databáze Odborná praxe v zařízeních školy Odborná praxe ve firmách, úřadech atd Matematika Základní kurz z matematiky pro technické obory (volitelný předmět) Ruský jazyk (volitelný předmět) Španělský jazyk (volitelný předmět) Německý jazyk (volitelný předmět) MATERIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

3 VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Údaje o učebnách a budově školy Knihovna Školní klub Informační a komunikační technologie Charakteristika počítačové sítě Vybavenost počítači a projekční technikou Softwarové vybavení školy (souhrn) Akreditace a školení Přístup studentů na PC ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ, VYŠŠÍMI A VYSOKÝMI ŠKOLAMI A DALŠÍMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI Spolupráce s vysokými školami UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem ČVUT Praha Spolupráce s Úřadem práce Chomutov Spolupráce s odbornou praxí Další spolupráce ZDŮVODNĚNÍ SPOLEČENSKÉ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOL Název školy : Sídlo: Typ právnické organizace: Zřizovatel : Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Školní 1060/50, Chomutov příspěvková organizace Ústecký kraj Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího programu : N/.. Informační technologie Výpočetní systémy Zaměření vzdělávacího programu: Podmínky zdravotní způsobilosti : Škola postupuje v souladu s nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, pro obor vzdělání N/.. Informační technologie podle přílohy č. 2 tohoto nařízení v bodě 3 a bodě 22 (podrobně specifikované v kap str. 9) Řádná délka vzdělávacího programu : Forma vzdělávání : Vyučovací jazyk : Dosažený stupeň vzdělání : Způsob ukončení vzdělání : Certifikát : Označení absolventa : 3 roky, 6 období denní český vyšší odborné absolutorium vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Diplomovaný specialista DiS. 4

5 2 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1 Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky a prakticky připraven pro práce při zavádění výpočetní techniky, pro její diagnostiku, programování a využití v různých oborech činnosti. Ovládá v potřebném rozsahu problematiku technického řešení počítačů a počítačových sítí, jejich programování a vazby na vnější prostředí. Uplatnění najde ve všech oborech, ve kterých se aktivně využívá výpočetní technika, v průmyslu, službách, obchodu apod Vymezení výstupních znalostí a dovedností a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje V oblasti všeobecného vzdělání má absolvent přehled o : - struktuře a terminologii anglického jazyka - kultuře jazykového projevu a formách komunikace - vyšší matematice a její aplikaci při řešení technických problémů - ekonomických kategoriích v oblasti řízení firmy - daňových a účetních zákonech a předpisech - problematice soukromého podnikání a souvisejících právních normách - ekologických aspektech vlivu technického rozvoje na životní prostředí Absolvent umí : - vyjadřovat se jazykově správně ústně či písemnou formou - správně volit formy komunikace s okolím - používat aktivně anglický jazyk na dorozumívací úrovni - používat odbornou terminologii daného oboru v anglickém jazyce - aplikovat vyšší matematiku při řešení technických problémů - posoudit z ekologického hlediska vliv technického řešení úkolu na životní prostředí b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: Absolvent zná : - konstrukci elektronických počítačů a jejich částí - princip činnosti počítače - principy elektronických součástek a základních elektronických zařízení - základní pojmy z oblasti teorie řízení - metody měření el. obvodů a zařízení - metody a postupy diagnostiky počítačů - programovací jazyky - operační systémy - databázové systémy a principy datového modelování 5

6 - síťové operační systémy - důležité pojmy z mikroprocesorové techniky - jazyk symbolických adres - architekturu počítačů - grafické počítačové systémy - konstrukci a principy ovládání periferních zařízení - textový editor, tabulkový procesor, databázové soubory - pravidla pro projektování technických systémů - prvky číslicové techniky a logické obvody - programování a funkci programovacích automatů - principy řízení projektů a sledování dílčích projektových činností Absolvent umí : - provést diagnostiku počítače - nakonfigurovat systém podle konkrétních požadavků - připojit a obsluhovat periferní zařízení počítače - vytvořit a odladit program v konkrétním programovacím jazyce - vytvořit a odladit program v jazyce symbolických adres - pracovat s operačními systémy - používat textový editor, tabulkový procesor, databáze a manažery souborů - provést instalaci počítače včetně softwaru a periferií - provést instalaci síťového softwaru - navrhnout technické řešení a parametry při zavádění výpočetní techniky v praxi - provést měření elektronických prvků a obvodů - používat výpočetní techniku při návrzích obvodů a při zpracování výsledků měření - sestavit technickou zprávu - pracovat s jednočipovými mikropočítači - navrhovat jednoduché řídící systémy a inteligentní periferie pro sběr a analýzu dat včetně jejich softwarového vybavení - vypracovat komplexní řešení technického problému s ohledem na ekonomické i ekologické aspekty - řešit i složitější úkoly s použitím znalostí vyšší matematiky - programovat klientské i klient-serverové aplikace podle uživatelského zadání - analyzovat a datově modelovat problémové prostředí při samostatné tvorbě aplikací - samostatně sestavovat informační systémy založené na webových technologiích - řídit i být součástí projektového týmu, sledovat průběh činností a úroveň jejich plnění - komunikovat se zadavatelem informačního systému/aplikace, reagovat na jeho požadavky - programovat automaty - vhodně prezentovat výstupy své práce 6

7 2.2 Uplatnění absolventa Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání Předpokládá se schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná činnost v oblastech : - programování - zavádění výpočetních systémů - správa a údržba počítačových sítí - prodej a servis výpočetní techniky - opravy prostředků výpočetní techniky - instalace počítačů a počítačových sítí - odborné poradenství - obchodně podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky 7

8 2.3 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program připravuje studenty pro činnosti technickohospodářských a administrativně řídících pracovníků v oblasti výroby, soukromopodnikatelských aktivit, státní správy a samosprávy. Jde o činnosti zabezpečující specializovanou odbornou práci nebo řídící činnost v oblastech počítačové a automatizační techniky, a řídící práce s využitím moderních prostředků počítačové a řídící techniky. Cílem vzdělávacího programu je vychovat odborně zdatného technika a řídícího pracovníka, současně však harmonicky rozvíjet osobnost studenta, aby odborný růst byl podpořen schopnostmi vyjadřovacími, vědomostmi a schopnostmi jazykovými, vztahem k životnímu prostředí a hodnotám života, ekonomickým myšlením. V rámci akreditace byly využity poznatky z dosavadní výuky a požadavky z praxe, tak aby si uchoval vysokou úroveň a budoucím absolventů předal co nejvíce teoretických a hlavně praktických znalostí. Vzdělávací program má denní formu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělání je stanoven tak, aby studenti po úspěšném absolvování vzdělávání a nástupní praxi mohli kvalifikovaně vykonávat činnosti technickohospodářských a řídících pracovníků, využívajících získané vědomosti. Obsahem vzdělání jsou poznatky o faktech, jevech a zákonech, o vztazích mezi nimi, o teoretických a praktických činnostech, které umožňují jejich využití a přetváření, s důrazem na schopnost samostatného rozhodování. Poskytované vzdělávání má složku všeobecnou - propedeutickou a odborně - specializační. Všeobecná složka vzdělávání má polytechnickou povahu, její propedeutický charakter slouží k vyrovnání rozdílů ve středoškolské přípravě absolventů středních škol a gymnázií. Poznatky všeobecně vzdělávací složky poskytují studentům předměty jazykové, společenskovědní, přírodovědné a matematika. Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích. Předmět komunikace a jazykový projev vytváří základy pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, adekvátního funkci a komunikativní situaci. V cizích jazycích se vytvářejí řečové dovednosti nezbytné pro samostatné jednání vzniklé v cizojazyčné komunikativní situaci, vytváří elementární dovednosti profesionálně komunikativní. Učivo společenskovědních předmětů seznamuje studenty se zákonitostmi vývoje lidské společnosti, poskytuje základní vědomosti k vytváření názoru a pohledu na svět. Učivo matematiky a přírodovědných předmětů poskytuje studentům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností, a rozvíjí schopnost studentů získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělávání. Odborné vzdělávání je tvořeno především specializovaným učivem. Těžiště odborného vzdělávání je jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické přípravy (cvičení). Větší počet hodin je věnován cvičením, ve kterých je prakticky procvičena látka probraná při přednáškách. V těchto hodinách je praktikován individuální přístup ke studentům z ohledem na jejich úroveň znalostí. 8

9 Základní odborné učivo aplikované v prvním, propedeutickém ročníku vytváří ucelený odborný přehled problematiky a má za úkol vyrovnání vědomostí ze středoškolské přípravy. Poskytuje návyky v oblastí metod myšlení a práce, je základem žádoucí přizpůsobivosti studenta v rámci oboru. Poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů technologických a provozních, ekonomických, ekologických a společenských souvislostí i základní dovednosti jak aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických a technologických podmínkách a jejich další rozvoj. Rozdělení vzdělávání na základní a specializační stupeň umožňuje ve specializační části efektivně a rychle reagovat na měnící se potřeby regionálního průmyslu. Velký význam z pohledu budoucího uplatnění studentů na trhu práce má souvislá praxe v průběhu celého zimního období ve třetím ročníku. Praxe je vykonávána ve firmách a na úřadech na pracovištích, které svou náplní odpovídají zaměření vzdělávacího programu Podmínky bezpečnosti práce a ochrana zdraví Na BOZ studentů, BOZP zaměstnanců školy a externích pracovníků je kladen velký důraz. Veškerá organizační opatření vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhlášek a nařízení týkajících se této problematiky, v platných zněních Zabezpečení BOZP na škole pro zaměstnance K zabezpečení BOZP na škole jsou realizovány následující kroky : 1. Školení o BOZP - vstupní - opakovaná, základní všichni zaměstnanci školy ( 1x ročně) - specializované školení ( učitelé v laboratořích a dílnách se zaměřením na elektrotechnická měření, návrhy a osazování plošných spojů a další práce na elektrických zařízeních ve smyslu vyhlášky č.50/1978, obsluha tlakových nádob, vlastníci svářecích průkazů) perioda školení je ustanovena příslušnými právními předpisy 2. Školení v oblasti PO - pro zaměstnance ( 1x za 2 roky) - pro vedoucí zaměstnance ( 1x za 3 roky) - členů požárních hlídek ( jednou ročně) 3. Kategorizace prací 4. Provedena prevence rizik odborně způsobilou osobou v areálu školy 5. Vedena kniha pracovních úrazů 6. Zabezpečení pracovišť (dílen atd.) ochrannými prostředky 7. Zabezpečení odpovídajících pracovišť čistícími, mycími a dezinfekčními prostředky 8. Použití odpovídajících bezpečnostních značek v celém objektu školy 9

10 9. Zpracovaným evakuačním plánem školy 10. Pravidelnými kontrolami vedoucích pracovníků školy 11. Roční prověrkou BOZP ve smyslu zákoníku práce 12. Zabezpečením pravidelných revizi vyhrazených zařízení (tlakových nádob, elektrických zařízení, spotřebičů a rozvodů, rozvodů plynu a hromosvodů) podle platných právních předpisů Zabezpečení BOZ studentů Většina bodů uvedených v části ovlivňují zabezpečení BOZ studentů. Studenti jsou navíc proškoleni : 1. Na úvod školního roku jsou seznámeni s obsahem Školního řádu VOŠ, který obsahuje i kapitoly zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví studentů, evakuačním řadem školy a požární poplachovou směrnicí. 2. Studenti jsou odpovědným pracovníkem školy seznámeni s problematikou chování člověka za mimořádných situací. 2. Před zahájením činnosti v dílnách a odborných učebnách (laboratořích) jsou seznámeni s riziky a postupy práce (laboratorním řádem), které platí a jsou závazné pro vykonávání příslušné činnosti v uvedených prostorách. Všechna uvedená opatření vytvářejí bezpečné pracovní prostředí. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že po dobu existence vyšší odborné školy v Chomutově, došlo jen ke třem pracovním úrazům zaměstnanců školy (dva úrazy byly spojeny se sportovními aktivitami a jeden úraz se stal pracovníkovi údržby) a nedošlo k žádnému školnímu úrazu studenta vyšší školy Organizace výuky Organizace výuky odpovídá vyhlášce č. 10/2008 Sb. o vyšším odborném vzdělání, v platném znění Metodické přístupy Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti studenta. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů při stanoveném obsahu učiva, se zaměřením na cíle studijního oboru. Tyto cíle určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Protože se jedná o přípravu především k praktickému životu, která by měla postupně přerůst v prakticky zaměřenou vysokoškolskou přípravu, jsou co nejvíce omezeny popisné metody, je výrazně posílena složka praktická, formou laboratorních seminářů a dílenských cvičení. Tím se vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod práce a myšlení, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů. Rozvíjí se schopnost aplikace vědomostí a dovedností při samostatném řešení problémů. Důraz na praktické činnosti a laboratorní práce vede k formám výchovně 10

11 vzdělávací práce, při kterých se podporuje diferencovaný a individuální přístup k studentům, což zvyšuje úroveň jejich přípravy pro výkon činností v praxi. Při všech formách jsou respektována závazná právní ustanovení, obsah výuky je měnitelný v rámci aktualizace učiva rozhodnutím ředitele školy na základě doporučení odborné předmětové komise Způsob a podmínky kontroly vzdělávání Základními formami hodnocení vzdělávání jsou zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu vzdělávání mohou učitelé provádět kontrolu vzdělávání zejména kontrolními otázkami, písemnými prácemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s náplní předmětu mohou být výsledky těchto kontrol zohledněny při zkoušce a zápočtu. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předchozí ročník (určený počet zápočtů a zkoušek, které jsou uvedeny v tabulkách č.1 až č.9) Podmínky pro přijímání studentů Do prvního ročníku vzdělávání jsou přijímáni uchazeči splňující tyto podmínky: a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou ze všech typů středních škol b) zdravotní způsobilost uchazeče podle nařízení vlády č.689/2004 (kap ) c) přijímací řízení vyhlášeného ředitelem školy Podmínky pro vzdělávání studentů se spec. vzdělávacími potřebami Škola realizuje vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na bázi individuálního vzdělávacího plánu. V současné době škola nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu do budovy Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání Škola postupuje v souladu s 1a) odst. 1a 2 nařízením vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění pro obor vzdělání N/.. Informační technologie : (1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č.1 k tomuto nařízení. Příloha 1 : obor vzdělání N/.. Informační technologie.. 3 a 22 11

12 (2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Příloha Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 22 Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 12

13 3 UČEBNÍ PLÁN 3.1 Učební plán (povinné předměty) Tab. č. 1 Učební plán Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Forma Výpočetní systémy N/.. Informační technologie denní PŘEDMĚT 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Všeobecně vzdělávací předměty ANGLICKÝ JAZYK Z ZK Z ZK ZK KOMUNIKACE A JAZYKOVÝ PROJEV Z Z EKONOMIKA Z Z Z Z Z EKOLOGIE Z Z MATEMATIKA Z Z Z Z Z Odborné předměty ELEKTROTECHNIKA a ELEKTRONIKA ZK ZK ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ Z Z TECHNICKÁ DOKUMENTACE Z Z PROGRAMOVÁNÍ ZK ZK ZK ZK ZK SÍTĚ ZK ZK ZK ZK ČÍSLICOVÁ TECHNIKA Z Z TEORIE ŘÍZENÍ Z Z Z MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA ZK ZK ZK ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ Z PROGRAMOVÁNÍ PRO WEB Z JAVA Z PODPORA FIREMNÍCH IT PROCESŮ Z Z MANAGEMENT IT PROJEKTŮ Z SKUPINOVÝ PROJEKT Z DATABÁZE Z Z Odborná praxe v zařízeních školy Z Z 0dborná praxe ve firmách, úřadech atd. 19 týdnů 19 týdnů Celkem hodin povinných předmětů týdnů Komentář Hodinové dotace jsou řazeny v pořadí přednáška - cvičení Zvýrazněny jsou předměty, které jsou součástí absolutoria pro daný vzdělávací program 26 13

14 3.2 Učební plán (volitelné předměty) Tab. č. 2 PŘEDMĚT Volitelné předměty Nepovinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty NĚMECKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA (základní kurz) 1. ročník 2. ročník 3. ročník ZO LO ZO LO ZO LO Celkem Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 20h Z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce si mohou zvolit výuku jednoho dalšího světového jazyka. Výuka bude zahájena v případě zájmu minimálně 8 studentů. V případě, že si student zapíše jeden z těchto jazyků, stává se pro něj povinný po celé období daného ročníku. Z důvodu rozdílné úrovně znalostí středoškolské matematiky nabízí škola Základní kurz z matematiky pro technické obory. Kurz si dává za cíl formou diskusí a cvičení sjednotit získané vědomosti a dovednosti studentů z vybraných témat učiva SŠ a tím vytvořit matematický základ pro nadstavbové předměty. 14

15 3.3 Další náležitosti učebního plánu Tab. č. 3 Přehled využití týdnů Činnost Počet týdnů v daném období 1.ročník 2.ročník 3.ročník ZO LO ZO LO ZO LO Vyučování podle učebního plánu Odborná praxe Samostudium a získání klasifikace Příprava k absolutoriu Absolutorium Časová rezerva Celkem

16 3.4 Učební plán podle období s vymezením klasifikace, kterou musí student v průběhu vzdělávání splnit Použité zkratky: Př přednáška Z zápočet Cv cvičení Zk - zkouška Tab. č. 4 Učební plán v zimním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Z Ekonomika 2 0 Z Ekologie 2 0 Z Matematika 2 1 Z Elektrotechnika a elektronika 2 1 Zk Elektrotechnická měření 1 3 Z Technická dokumentace 0 2 Z Programování 1 3 Zk Sítě 2 2 Zk Odborná praxe 0 2 Z Celkem hodin Tab. č. 5 Učební plán v letním období 1. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Ekonomika 2 0 Z Ekologie 2 0 Z Matematika 2 1 Z Elektrotechnika a elektronika 2 0 Z Elektrotechnická měření 1 3 Z Technická dokumentace 0 2 Z Programování 1 3 Zk Sítě 2 2 Zk Management IT projektů 2 0 Z Odborná praxe 0 2 Z Celkem hodin

17 Tab. č. 6 Učební plán v zimním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 1 1 Z Programování 1 2 Zk Sítě 1 3 Zk Číslicová technika 1 1 Z Teorie řízení 2 0 Z Mikroprocesorová technika 1 2 Zk Programování pro web 1 3 Z Podpora firemních procesů 2 2 Z Databáze 1 1 Z Celkem hodin Tab. č. 7 Učební plán v letním období 2. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Komunikace a jazykový projev 0 2 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 1 1 Z Programování 1 2 Zk Sítě 1 2 Zk Číslicová technika 1 1 Z Teorie řízení 0 2 Z Mikroprocesorová technika 1 3 Zk Podpora firemních IT procesů 0 2 Z Skupinový projekt 0 3 Z Databáze 1 2 Zk Celkem hodin

18 Tab. č. 8 Učební plán v zimním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Odborná praxe 19 týdnů Z Celkový rozsah 19 týdnů Tab. č. 9 Učební plán v letním období 3. ročník Název předmětu Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Př Cv Anglický jazyk 0 4 Zk Komunikace a jazykový projev 0 2 Z Ekonomika 2 0 Z Matematika 0 2 Z Programování 1 2 Zk Teorie řízení 1 2 Z Mikroprocesorová technika 1 3 Zk Architektura počítačů 3 0 Z Java 1 2 Z Celkem hodin

19 3.5 Rozsah absolventských zkoušek Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. K absolutoriu postoupí studenti, kteří splnili v daném termínu všechny předepsané zápočty, zkoušky a odevzdali vypracovanou absolventskou práci. Závěrečná zkouška u absolutoria se skládá ze tří částí: a) obhajoby absolventské práce b) odborné zkoušky, která se skládá z otázek tří profilových předmětů : 1. Sítě 2. Programování 3. Mikroprocesorová technika c) zkoušky z cizího jazyka (anglický jazyk) 19

20 4 UČEBNÍ OSNOVY 4.1 Anglický jazyk Předpokládaná vstupní úroveň: B1 SERR Anotace předmětu: Vzdělávání v anglickém jazyce se podílí na přípravě studentů k aktivnímu životu v multikulturní společnosti, neboť je vede k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a zejména pracovního života. Přispívá k formování osobnosti studentů a učí je toleranci k hodnotám jiných národů. Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali na střední škole (úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), dále je rozvíjí a prohlubuje. Učí studenty využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzdělávání i pro potřeby praxe. Svými postupy přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností studentů a vytváření návyků samostatné práce. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování - osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky t.j. dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat, včetně odborných diskusí ve svém oboru, dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka, umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko - osvojení pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu vzdělávání a samostudiu, jako např. práce s informacemi a zdroji informací v anglickém jazyce, včetně internetu, se slovníky, cizojazyčnými příručkami a využívání těchto informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání a prohlubování vědomostí a dovedností Rámcový rozpis učiva: 1. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: 20

21 - základní i odborná terminologie na úrovní vyšší než B1 SERR - životopis, strukturovaný životopis, dotazník - zaměstnání, pohovor, psychometrické testování - moderní život a zvyky - komunikace, střet kultur - problémy 21. století - právo a kriminalita - masmedia, telekomunikace - zdravotnictví, zdravotní péče zdravotní pojištění b) Mluvnice - přítomný čas prostý, průběhový, předpřítomný čas - vyjádření budoucnosti (will, be going to, přítomný čas prostý a průběhový) - minulý čas prostý, průběhový, předminulý čas - modální slovesa, modální slovesa a minulost - trpný rod - slovesné vzory - přídavná jména, příslovce Rámcový rozpis učiva: 2. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - základní i odborná terminologie na úrovní B1 B2 SERR - představení firmy, management - reklama, inzerát - ekonomika - finance, číslovky - Evropská unie - formální a neformální dopis - - práce s počítačem - Internet - psychologie - sociologie b)mluvnice: - podmínkové a časové věty - přací věty - nepřímá řeč 21

22 - otázka, zdvořilá žádost - předbudoucí čas - kauzativní have - slovesné vzory 2 - podstatná jména, složená podstatná jména - zájmena - determinátory, kvantifikátory Rámcový rozpis učiva: 3. ročník: a) Jazykové prostředky Výslovnost: - větný rytmus, intonace Slovní zásoba a konverzační okruhy: - odborná praxe - základní i odborná terminologie na úrovní vyšší než B2 SERR - opakování a příprava k absolutoriu - závěrečná absolventská práce Doporučná literatura: HUTCHINSON, T. : Lifelines Intermediate (student s book, workbook), Oxford University Press, Oxford 1997 SPÍNOVÁ, I. : Anglický jazyk pro studenty VOŠ, interní skripta, Chomutov 2005 anglicko-český/česko-anglický slovník, výkladový slovník aktuální texty z odborných periodik, např. BusinessSpotlight, Anglický list apod. odborné texty z relevantních internetových stránek zaměřených na technickou angličtinu odborná literatura v anglickém jazyce zaměřená na odbornou angličtinu 4.2 Komunikace a jazykový projev 22

23 Anotace předmětu : Hlavním cílem předmětu je osvojení schopností a kompetencí kultivovaného jazykového projevu, schopností slovní improvizace, logiky a srozumitelného vyjadřování, verbální prezentace a veřejného vystoupení, zvýšení úrovně prezentačních dovedností studentů, rozvíjení argumentačních dovedností pro přesvědčivé vystupování. V předmětu budou studenti též seznámeni se základními informacemi pro zpracování absolventské práce, kterou student prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, připravit a uskutečnit výzkum, formulovat problémy a jejich řešení na teoretické úrovni a aplikovat poznatky do praxe. Pozornost bude věnována i psanému projevu, studenti se seznámí s funkčními styly jazyka, budou procvičovat obtížnější pravopisné jevy. Cílem předmětu je: - systematické rozvíjení komunikativních dovedností, prostředků jazykové a mimojazykové komunikace - rozvíjení schopnosti vedení dialogu, diskuse, vlastního projevu, prezentace - rozvíjení schopnosti komunikace s médii - zvládnutí asertivního chování, přesvědčivého vystupování - seznámení se společenskými pravidly - systematické rozvíjení slovní zásoby a dovedností stylizačních - získání povědomí o struktuře absolventské práce Rámcový rozpis učiva : 2. ročník Komunikační dovednosti Komunikace na trhu práce Řečnické útvary a postupy Sociální komunikace Neverbální a verbální komunikace Komunikativní dovednosti Zásady konverzace Prezentační dovednosti Zásady efektivní prezentace Cíl, struktura a příprava prezentace, pomůcky a technologie Společenská pravidla etiketa Zásady asertivního chování 3. ročník 23

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Úpravy vzdělávacího programu

Úpravy vzdělávacího programu Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1 Vyšší odborná škola Úpravy vzdělávacího programu 26-41-N/02 Silnoproudá elektrotechnika Datum:

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více