Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

2 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování mj. středního a vyššího odborného vzdělávání. Královéhradecký kraj zřídil po celém svém území 62 středních škol a 9 vyšších odborných škol. Vedle nich jsou ještě střední školy zřízené obcemi, Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, církvemi a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami (soukromé školy). Těch je dohromady 19 středních a dvě vyšší odborné. Krajské školy nabízí ucelenou nabídku různých oborů vzdělání od ekologie přes obecnou přípravu aţ po umění a uţité umění. Na ţádné střední škole zřízené Královéhradeckým krajem se neplatí školné. Naopak jsou ţáci vybraných strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů během studia finančně motivováni. Část středních škol je určena pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na vybraných středních školách jsou obory vzdělání pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Krajský úřad Královéhradeckého kraje má podle školského zákona povinnost zveřejňovat přehled středních škol, ve kterých ředitel školy vyhlásil další kola přijímacího řízení spolu s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Nejen tyto informace zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje - Portál je pravidelně aktualizován a tak zde zájemci najdou vţdy aktuální informace. Letos poprvé vznikla ještě tato elektronická publikace, která přináší přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2012/2013. Je v ní přehled všech středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji, rozdělený po okresech bez ohledu na zřizovatele. Její největší část obsahuje tabulky s informacemi o jednotlivých školách. Protoţe tato publikace vzniká více neţ půl roku před vyhlášením prvního kola přijímacího řízení na střední školy, je potřeba nabídku oborů vzdělání pravidelně sledovat například na internetových stránkách škol nebo na webu Věříme, ţe tato broţura bude dobrou pomůckou ţákům a jejich rodičům při výběru střední školy

3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy Průběh přijímacího řízení upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr nejdůleţitějších informací z obou právních předpisů je v následující tabulce a pod ní. Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou Pro ostatní obory Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. října 2011 do 31. ledna 2012 Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy Pokud se koná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, musí být v termínu V prvním kole přijímacího řízení do jiné neţ denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná do 30. listopadu od 2. do 15. ledna od 2. do 15. ledna do 15. března od 22. dubna do 7. května od 2. do 17. května Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději moţné podávat přihlášky ke vzdělávání. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o poţadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy. Uchazeč, který je ţákem základní školy, obdrţí zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, ţe podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na ţádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče

4 Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena ţákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření je uplatněno od u ţáků 1. ročníků vybraných oborů, od i u ţáků 2. ročníků a od i u ţáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů E. Od školního roku 2010/2011 jsou do tohoto systému zařazeny níţe uvedené obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem skupin: Strojní mechanik H/01 Finanční motivace: Nástrojař Klempíř Obráběč kovů Elektrikář Elektrikář silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Instalatér Tesař Zedník Strojírenské práce Malířské a natěračské práce Stavební práce Tesařské práce H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ E/ E/ E/ E/01 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč, 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč, 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč. Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia. V případě, ţe ţák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodrţení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu

5 Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje Okres Název školy Město Adresa Strana HK Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Hradec Králové Orlické nábřeţí 1/ HK Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Floristická střední škola, s.r.o. Hradec Králové - Rusek Černilovská 7 12 HK Gymnázium Boţeny Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové Pospíšilova tř HK Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Hradec Králové Tylovo nábř HK Gymnázium, Nový Bydţov, Komenského 77 Nový Bydţov Komenského HK Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové Čs. armády 274/55 16 HK Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradec Králové Hradecká HK Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Hradec Králové Nerudova HK Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 Hradec Králové V Lipkách HK Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem Hradec Králové 3 státní jazykové zkoušky, s.r.o. SNP HK Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 Hradec Králové 17. listopadu HK První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o. Hradec Králové Brandlova HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 Hradec Králové Hradební HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Hradec Králové Vocelova HK Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěţery, Lipová 56 Stěţery Lipová HK Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Praţská 68 Hradec Králové Praţská HK Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové Pospíšilova tř HK Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 Hradec Králové Hradecká HK Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 Smiřice Gen. Govorova HK Střední škola sluţeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 Hradec Králové Velká 3 32 HK Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydţov, Dr. M. Tyrše 112 Nový Bydţov Dr. M. Tyrše HK Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 Hradec Králové Štefánikova HK Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 Hradec Králové 17. listopadu HK TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. Třebechovice pod Orebem Heldovo náměstí HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Nový Bydţov Jana Maláta HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Hradec Králové Komenského

6 Okres Název školy Město Adresa Strana JC Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 Nová Paka Kumburská JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Hořice Husova JC Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 Nová Paka Kumburská JC Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 Jičín Jiráskova JC Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 Jičín 17. listopadu JC Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 Hořice Havlíčkova JC Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín Na Tobolce JC Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 Lázně Bělohrad Zámecká JC Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 Hořice Husova JC Střední škola gastronomie a sluţeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Nová Paka Masarykovo nám JC Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Kopidlno náměstí Hilmarovo 1 50 JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100 Jičín Pod Koţeluhy Okres Název školy Město Adresa Strana NA ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod Smiřických NA Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Luţická 423 Jaroměř Luţická NA Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Broumov Hradební NA Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Náchod Řezníčkova NA Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeţí 673 Náchod Denisovo nábřeţí NA Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod Kladská NA Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Hronov Hostovského NA Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Nové Město nad Metují Školní NA Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují Husovo nám NA Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. Hronov Čapkova NA Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Teplice nad Metují Střmenské podhradí NA Střední škola oděvní, sluţeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Červený Kostelec 17. listopadu NA Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 Velké Poříčí Náchodská NA Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Jaroměř Studničkova NA Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Praţská 931 Náchod Praţská

7 Okres Název školy Město Adresa Strana RK Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněţnou Hrdinů odboje RK Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 Dobruška Pulická RK Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Kostelec nad Orlicí Komenského RK Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 Dobruška Čs. odboje RK Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Dobruška Pulická RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněţnou, U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněţnou U Stadionu RK Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Kostelec nad Orlicí Komenského RK Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněţnou, Kolowratská 485 Rychnov nad Kněţnou Kolowratská Okres Název školy Město Adresa Strana TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Trutnov Lesnická 9 79 TU Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Hostinné Horská TU Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem nám. Odboje TU Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Trutnov Jiráskovo náměstí TU Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 Vrchlabí Komenského TU Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice Úpice Havlíčkova TU Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postiţené, Janské Lázně, Obchodní 282 Janské Lázně Obchodní TU Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 Trutnov Malé náměstí TU Odborné učiliště, Hostinné, Mládeţnická 329 Hostinné Mládeţnická TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Trutnov Volanovská TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 Vrchlabí Krkonošská TU Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. Malé Svatoňovice 17. listopadu TU Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o. Trutnov Polská TU Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Trutnov Školní TU Střední škola informatiky a sluţeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Dvůr Králové nad Labem E. Krásnohorské TU Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474 Hostinné B. Smetany TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Trutnov Procházkova TU Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 Dvůr Králové nad Labem Přemyslova

8 Seznam vyšších odborných škol na území Královéhradeckého kraje Okres Název školy Město Adresa Strana HK Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Hradec Králové 3 SNP HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Nový Bydţov Jana Maláta HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Hradec Králové Komenského JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Hořice Husova JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100 Jičín Pod Koţeluhy NA Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Praţská 931 Náchod Praţská RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněţnou, U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněţnou U Stadionu RK Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Kostelec nad Orlicí Komenského TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Trutnov Lesnická 9 79 TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Trutnov Procházkova

9 Seznam zkratek požitých v textu ZŘIZOVATEL kraj jiná fyzická či právnická osoba církev MŠMT obec jiný zřizovatel PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY AJ anglický jazyk B biologie CJ cizí jazyk ČJ český jazyk D dějepis DZ dle zaměření E ekonomika FJ francouzský jazyk F fyzika G geometrie HV hudební výchova CH chemie IF informatika IJ italský jazyk KN křesťanská nauka L latina M matematika NJ německý jazyk ON občanská nauka OP obecné studijní předpoklady PO pohovor PJ polský jazyk PS psychologické testy P psychologie RJ ruský jazyk S somatologie ŠP šlechtitelské práce ŠJ španělský jazyk TZ talentové zkoušky TV tělesná výchova VZ test všeobecných znalostí TL testy logiky VV výtvarná výchova Z zeměpis ZR zkouška zručnosti?? bude upřesněno UKONČENÍ STUDIA A absolutorium MT maturitní zkouška VL výuční list ZZ závěrečná zkouška OS osvědčení JI jiné CIZÍ JAZYK AJ anglický jazyk ČJ český jazyk FJ francouzský jazyk IJ italský jazyk L latina MJ maďarský jazyk NJ německý jazyk PJ polský jazyk RJ ruský jazyk ŠJ španělský jazyk FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DE denní DA dálková DI distanční VE večerní KS kombinovaná DRUH STUDIA NA nástavbové VO vyšší odborné PMS pomaturitní ZMT zkrácené studium s maturitní zkouškou ZVL zkrácené studium s výučním listem PRO UCHAZEČE PŠD ZŠ 5 ZŠ 7 VYU MAT DZŠ ţáci s ukončenou povinnou školní docházkou ţáci 5. tříd ZŠ ţáci 7. tříd ZŠ, ţáci druhého ročníku osmiletého gymnázia či osmileté konzervatoře vyučenci maturanti dospělí s ukončenou povinnou školní docházkou DALŠÍ ZKRATKY ZL zápisový lístek OZP osoba se zdravotním postiţením PLP povinná lékařská prohlídka DOD den otevřených dveří PZ přijímací zkouška VT výpočetní technika RVP rámcový vzdělávací program ŠVP školní vzdělávací program DM domov mládeţe HK okres Hradec Králové JC okres Jičín NA okres Náchod RK okres Rychnov nad Kněţnou TU okres Trutnov ŠIP

10 Okres Hradec Králové

11 Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeţí 356/1, Hradec Králové Zřizovatel: církev IČ: Ředitel: Mgr. Jiří Vojáček tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22,- Kč Kontakt: Mgr. Iva Štěrbová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1150,- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Církevní domov mládeţe, Denisovo nám. 172, Hradec Králové Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, IJ, L, RJ Dny otevřených dveří: Škola nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém cyklu. V posledních dvou ročnících umoţňujeme ţákům výraznou profilaci pomocí široké škály volitelných předmětů. Základním posláním školy je připravit ţáky ke studiu na vysokých školách. Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Škola je otevřená pro katolíky, ţáky jiného vyznání či bez vyznání. Přijímací zkoušky se skládají z testů z matematiky a českého jazyka společnosti SCIO. Podrobná kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel školy do konce ledna 2012 a zveřejní je na internetových stránkách školy. Jako první cizí jazyk vyučujeme angličtinu, od druhého ročníku osmiletého studia a od prvního ročníku čtyřletého studia nabízíme jako další cizí jazyk výběr mezi francouzštinou, němčinou a španělštinou. Do nabídky nepovinných předmětů jsou zařazeny italština, latina a ruština. Při výuce cizích jazyků připravujeme ţáky ke sloţení mezinárodních jazykových zkoušek. Usilujeme nejen o kvalitní vzdělávání, ale také o výchovu a formaci nám svěřených mladých lidí. Druh školy: střední škola IZO školy: K/81 gymnázium 8,0 MT DE ZŠ ČJ, M Ano Ne K/41 gymnázium 4,0 MT DE PŠD ČJ, M Ano

12 Škola: Vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Mgr. Monika Benešová tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22,- Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Dny otevřených dveří: , Cílem školy je připravit absolventy s vynikajícími komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání, s výbornými schopnostmi pracovat v mezinárodních týmech a komunikovat s českými i zahraničními klienty. Druh školy: střední škola IZO školy: OZP M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT DE PŠD PO Ano PLP Druh školy: vyšší odborná škola IZO školy: OZP N/001 Podnikatel pro obchod a sluţby 3,0 A DE VO MAT Ano PLP

13 Škola: Floristická střední škola, s.r.o. Černilovská 7, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: Aj/Nj Dny otevřených dveří: , , , , , , , , jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a seminářích FLORISTICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA poskytuje čtyřleté vzdělávání v uměleckém maturitním oboru podle vlastních školních programů FLORISTICKÝ DESIGN a BRANDING DESIGN. Obor je zaloţen na znalostech a uţití estetických pravidel, tvorbě návrhů, log, plakátů, reklam a vlastní realizaci expozic a grafických prací. Druh školy: střední škola IZO školy: M/05 GRAFICKÝ DESIGN 4,0 MT DE PŠD VV, ČJ Ne Ano

14 Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324 Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jan Štěrba tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Mgr. Iveta Jalůvková tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně 13 Kč večeře 20 Kč Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1250 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Rj Dny otevřených dveří: Přijímáme tři třídy šestiletého studia. V posledních dvou letech studia mají ţáci zvýšenou dotaci volitelných předmětů (6 hodin v předposledním a 12 hodin v posledním ročníku). V přijímacím řízení vyuţíváme testy SCIO. Druh školy: střední škola IZO školy: K/61 Gymnázium 6,0 MT DE ZŠ M, Čj Ano Ne

15 Škola: Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Robert Novák tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Mgr. Robert Novák tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1250 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, Vocelova 1469/5, Hradec Králové Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Rj, Šj Dny otevřených dveří: Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium - všeobecné 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne

16 Škola: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Komenského 77, Nový Bydţov Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šedivý tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 25,- Kč Kontakt: Mgr. Lenka Zychová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 800,- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: VOŠ a SOŠ, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, L Dny otevřených dveří: Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD ČJ, M Ano Ne K/61 Gymnázium 6,0 MT DE ZŠ ČJ, M Ano Ne

17 Škola: Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Čs. armády 274/55, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: PaedDr. Petr Hájek tel.: Stravování: Ano - v areálu školy Cena za oběd: 30,-- Kč Kontakt: Jana Machová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1.250,-- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: hotelovka.cz Domov mládeţe, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Dny otevřených dveří: 26. listopadu 2011 a 14. ledna 2012 Hotelová škola byla zaloţena v roce 1994 v Třebechovicích pod Orebem. Od 1. září 2011 se veškerá výuka přesunula do budovy bývalé obchodní akademie v Hradci Králové. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Hotelnictví 4,0 MT DE PŠD Ano Ano H/01 Kadeřník 3,0 VL DE PŠD Ano Ano L/524 Podnikání 2,0 MT DE NA VYU Ano Ne L/524 Podnikání 3,0 MT DA NA VYU Ano Ne

18 Škola: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Pavel Svoboda tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Hradecká 1231, Hradec Králové tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: specialnihk.cz Cizí jazyky: Dny otevřených dveří: kdykoli po domluvě Praktická škola je určena pro ţáky s mentálním či kombinovaným postiţením, kteří z různých důvodů nemohou či nechtějí absolvovat učební obor. Pro výuku jsou na škole nadstandardní podmínky, malý počet ţáků ve třídě, individuální přístup. Druh školy: střední škola IZO školy: 786-C/001 Praktická škola dvouletá 2,0 ZZ DE NA PŠD Ano Ne 786-C/002 Praktická škola jednoletá 1,0 ZZ DE NA PŠD Ano Ne

19 Škola: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta s.r.o., Hradec Králové Nerudova 1180, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Bourová Monika tel.: Stravování: Ano - v areálu školy Cena za oběd: 33 Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: v ceně za oběd jsou navíc 2 svačiny a pitný reţim Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: 0 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: - Cizí jazyky: ne Dny otevřených dveří: škola je určena ţákům se zdravotním postiţením Druh školy: střední škola IZO školy: C/001 praktická škola jednoletá 1,0 ZZ DE PŠD Ano Ano

20 Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 V Lipkách 692, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jaroslav Bajer tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Mgr. Jaroslav Bajer tel.: Ceny ostatních jídel: v místě obvyklé Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: oahk.cz Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠP Dny otevřených dveří: pátek Druh školy: střední škola IZO školy: M/02 Obchodní akademie 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka (ŠVP) 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne

21 Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. SNP 170, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: PaedDr. Eva Petřikovová tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Michal Hampl tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1000 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Šj, It, Rj Dny otevřených dveří: 3.prosince h, 28.ledna h Škola s příjemnou rodinnou atmosférou, četnější dělení vyučovacích předmětů, posílení výuky ICT a cizích jazyků. Příprava ţáků na státní zkoušky z korespondence, cizojazyčné korespondence, cizích jazyků. Cílená příprava k maturitní zkoušce. Druh školy: střední škola IZO školy: OZP M/02 Obchodní akademie 4,0 MT DE PŠD Ne Ano M/02 Ekonomické lyceum 4,0 MT DE PŠD Ne Ano M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 4,0 MT DE PŠD Ne Ano PLP Druh školy: vyšší odborná škola IZO školy: OZP N/01 Cestovní ruch 3,0 A DE MAT Ne Ano PLP

22 Škola: Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu listopadu 1212, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Libor Mojţíš tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: PaedDr. Zita Horáková tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně 13 Kč večeře 20 Kč Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: NE Dny otevřených dveří: NE - podle dohody moţná návštěva školy Střední škola poskytující vzdělání s výučním listem pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. U absolventů ZŠ poţadujeme doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra (SPC). Druh školy: střední škola IZO školy: Kód oboru E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Název oboru vzdělání Potravinářská výroba (Cukrářské práce) Stravovací a ubytovací sluţby (Kuchařské práce) Pečovatelské sluţby (Pečovatelské práce) Potravinářské práce (Pekařské práce) Prodavačské práce (Prodavačské práce) Provozní sluţby (Práce ve sluţbách a domácnostech) Práce ve stravování (Práce ve stravování) Šití oděvů (Šití a úpravy oděvů) Tesařské práce (Tesařské práce) Strojírenské práce (Stavebně zámečnické práce) Zednické práce (Zednické práce) Délka studia Ukonč. studia Forma vzděl. Druh studia Pro uchazeče 1. kolo 2011/ /13 přihl. ZL prospěch plánováno Roční školné Přijímací zkoušky 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano OZP PLP

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pozn.: 1) Školy jsou řazeny abecedně podle svého sídla 2) Školy, které mají více částí, jsou

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ říjen 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. Floristická střední škola,

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio. Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.cz, s.r.o. 1 Počet přihlášek zpracovaných v rámci přijímacích

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 39 2 Tábor Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Kódové označení kategorií

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, stějov - stějov, 79601 IČ: 25500783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 582 777 223 Ubytování: Ano - jiný subjekt REDIZO: 600015297 Kontakt: Olga

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov IČ: 00842966 Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel. 581 217 790, 581 706 711 Ubytování: REDIZO: 600017915 Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 38 1 FrýdekMístek 1 IČ: 846881 Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel. 558 441 351 Kontakt: PaedDr.

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 4 1 Opava 1 IČ: 941 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 25 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 31 25 9 Typ školy: Církevní

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV KDE NÁS NAJDETE? VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Výukové centrum Hlušice Hlušice 1, 503 56 ŠKOLNÍ BUDOVY

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více