Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

2 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování mj. středního a vyššího odborného vzdělávání. Královéhradecký kraj zřídil po celém svém území 62 středních škol a 9 vyšších odborných škol. Vedle nich jsou ještě střední školy zřízené obcemi, Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, církvemi a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami (soukromé školy). Těch je dohromady 19 středních a dvě vyšší odborné. Krajské školy nabízí ucelenou nabídku různých oborů vzdělání od ekologie přes obecnou přípravu aţ po umění a uţité umění. Na ţádné střední škole zřízené Královéhradeckým krajem se neplatí školné. Naopak jsou ţáci vybraných strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů během studia finančně motivováni. Část středních škol je určena pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na vybraných středních školách jsou obory vzdělání pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Krajský úřad Královéhradeckého kraje má podle školského zákona povinnost zveřejňovat přehled středních škol, ve kterých ředitel školy vyhlásil další kola přijímacího řízení spolu s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Nejen tyto informace zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje - Portál je pravidelně aktualizován a tak zde zájemci najdou vţdy aktuální informace. Letos poprvé vznikla ještě tato elektronická publikace, která přináší přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2012/2013. Je v ní přehled všech středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji, rozdělený po okresech bez ohledu na zřizovatele. Její největší část obsahuje tabulky s informacemi o jednotlivých školách. Protoţe tato publikace vzniká více neţ půl roku před vyhlášením prvního kola přijímacího řízení na střední školy, je potřeba nabídku oborů vzdělání pravidelně sledovat například na internetových stránkách škol nebo na webu Věříme, ţe tato broţura bude dobrou pomůckou ţákům a jejich rodičům při výběru střední školy

3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy Průběh přijímacího řízení upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr nejdůleţitějších informací z obou právních předpisů je v následující tabulce a pod ní. Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou Pro ostatní obory Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. října 2011 do 31. ledna 2012 Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy Pokud se koná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, musí být v termínu V prvním kole přijímacího řízení do jiné neţ denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná do 30. listopadu od 2. do 15. ledna od 2. do 15. ledna do 15. března od 22. dubna do 7. května od 2. do 17. května Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději moţné podávat přihlášky ke vzdělávání. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o poţadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy. Uchazeč, který je ţákem základní školy, obdrţí zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, ţe podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na ţádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče

4 Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena ţákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření je uplatněno od u ţáků 1. ročníků vybraných oborů, od i u ţáků 2. ročníků a od i u ţáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů E. Od školního roku 2010/2011 jsou do tohoto systému zařazeny níţe uvedené obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem skupin: Strojní mechanik H/01 Finanční motivace: Nástrojař Klempíř Obráběč kovů Elektrikář Elektrikář silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Instalatér Tesař Zedník Strojírenské práce Malířské a natěračské práce Stavební práce Tesařské práce H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ E/ E/ E/ E/01 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč, 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč, 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč. Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia. V případě, ţe ţák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodrţení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu

5 Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje Okres Název školy Město Adresa Strana HK Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Hradec Králové Orlické nábřeţí 1/ HK Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Floristická střední škola, s.r.o. Hradec Králové - Rusek Černilovská 7 12 HK Gymnázium Boţeny Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové Pospíšilova tř HK Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Hradec Králové Tylovo nábř HK Gymnázium, Nový Bydţov, Komenského 77 Nový Bydţov Komenského HK Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové Čs. armády 274/55 16 HK Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradec Králové Hradecká HK Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Hradec Králové Nerudova HK Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 Hradec Králové V Lipkách HK Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem Hradec Králové 3 státní jazykové zkoušky, s.r.o. SNP HK Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 Hradec Králové 17. listopadu HK První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o. Hradec Králové Brandlova HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 Hradec Králové Hradební HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Hradec Králové Vocelova HK Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěţery, Lipová 56 Stěţery Lipová HK Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Praţská 68 Hradec Králové Praţská HK Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové Pospíšilova tř HK Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 Hradec Králové Hradecká HK Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 Smiřice Gen. Govorova HK Střední škola sluţeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 Hradec Králové Velká 3 32 HK Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydţov, Dr. M. Tyrše 112 Nový Bydţov Dr. M. Tyrše HK Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 Hradec Králové Štefánikova HK Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 Hradec Králové 17. listopadu HK TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. Třebechovice pod Orebem Heldovo náměstí HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Nový Bydţov Jana Maláta HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Hradec Králové Komenského

6 Okres Název školy Město Adresa Strana JC Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 Nová Paka Kumburská JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Hořice Husova JC Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 Nová Paka Kumburská JC Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 Jičín Jiráskova JC Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 Jičín 17. listopadu JC Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 Hořice Havlíčkova JC Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín Na Tobolce JC Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 Lázně Bělohrad Zámecká JC Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 Hořice Husova JC Střední škola gastronomie a sluţeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Nová Paka Masarykovo nám JC Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Kopidlno náměstí Hilmarovo 1 50 JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100 Jičín Pod Koţeluhy Okres Název školy Město Adresa Strana NA ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod Smiřických NA Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Luţická 423 Jaroměř Luţická NA Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Broumov Hradební NA Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Náchod Řezníčkova NA Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeţí 673 Náchod Denisovo nábřeţí NA Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod Kladská NA Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Hronov Hostovského NA Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Nové Město nad Metují Školní NA Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují Husovo nám NA Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. Hronov Čapkova NA Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Teplice nad Metují Střmenské podhradí NA Střední škola oděvní, sluţeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Červený Kostelec 17. listopadu NA Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 Velké Poříčí Náchodská NA Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Jaroměř Studničkova NA Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Praţská 931 Náchod Praţská

7 Okres Název školy Město Adresa Strana RK Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněţnou Hrdinů odboje RK Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 Dobruška Pulická RK Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Kostelec nad Orlicí Komenského RK Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 Dobruška Čs. odboje RK Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Dobruška Pulická RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněţnou, U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněţnou U Stadionu RK Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Kostelec nad Orlicí Komenského RK Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněţnou, Kolowratská 485 Rychnov nad Kněţnou Kolowratská Okres Název školy Město Adresa Strana TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Trutnov Lesnická 9 79 TU Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Hostinné Horská TU Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem nám. Odboje TU Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Trutnov Jiráskovo náměstí TU Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 Vrchlabí Komenského TU Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice Úpice Havlíčkova TU Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postiţené, Janské Lázně, Obchodní 282 Janské Lázně Obchodní TU Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 Trutnov Malé náměstí TU Odborné učiliště, Hostinné, Mládeţnická 329 Hostinné Mládeţnická TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Trutnov Volanovská TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 Vrchlabí Krkonošská TU Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. Malé Svatoňovice 17. listopadu TU Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o. Trutnov Polská TU Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Trutnov Školní TU Střední škola informatiky a sluţeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Dvůr Králové nad Labem E. Krásnohorské TU Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474 Hostinné B. Smetany TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Trutnov Procházkova TU Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 Dvůr Králové nad Labem Přemyslova

8 Seznam vyšších odborných škol na území Královéhradeckého kraje Okres Název školy Město Adresa Strana HK Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Hradec Králové 3 SNP HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Nový Bydţov Jana Maláta HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Hradec Králové Komenského JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Hořice Husova JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100 Jičín Pod Koţeluhy NA Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Praţská 931 Náchod Praţská RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněţnou, U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněţnou U Stadionu RK Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Kostelec nad Orlicí Komenského TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Trutnov Lesnická 9 79 TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Trutnov Procházkova

9 Seznam zkratek požitých v textu ZŘIZOVATEL kraj jiná fyzická či právnická osoba církev MŠMT obec jiný zřizovatel PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY AJ anglický jazyk B biologie CJ cizí jazyk ČJ český jazyk D dějepis DZ dle zaměření E ekonomika FJ francouzský jazyk F fyzika G geometrie HV hudební výchova CH chemie IF informatika IJ italský jazyk KN křesťanská nauka L latina M matematika NJ německý jazyk ON občanská nauka OP obecné studijní předpoklady PO pohovor PJ polský jazyk PS psychologické testy P psychologie RJ ruský jazyk S somatologie ŠP šlechtitelské práce ŠJ španělský jazyk TZ talentové zkoušky TV tělesná výchova VZ test všeobecných znalostí TL testy logiky VV výtvarná výchova Z zeměpis ZR zkouška zručnosti?? bude upřesněno UKONČENÍ STUDIA A absolutorium MT maturitní zkouška VL výuční list ZZ závěrečná zkouška OS osvědčení JI jiné CIZÍ JAZYK AJ anglický jazyk ČJ český jazyk FJ francouzský jazyk IJ italský jazyk L latina MJ maďarský jazyk NJ německý jazyk PJ polský jazyk RJ ruský jazyk ŠJ španělský jazyk FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DE denní DA dálková DI distanční VE večerní KS kombinovaná DRUH STUDIA NA nástavbové VO vyšší odborné PMS pomaturitní ZMT zkrácené studium s maturitní zkouškou ZVL zkrácené studium s výučním listem PRO UCHAZEČE PŠD ZŠ 5 ZŠ 7 VYU MAT DZŠ ţáci s ukončenou povinnou školní docházkou ţáci 5. tříd ZŠ ţáci 7. tříd ZŠ, ţáci druhého ročníku osmiletého gymnázia či osmileté konzervatoře vyučenci maturanti dospělí s ukončenou povinnou školní docházkou DALŠÍ ZKRATKY ZL zápisový lístek OZP osoba se zdravotním postiţením PLP povinná lékařská prohlídka DOD den otevřených dveří PZ přijímací zkouška VT výpočetní technika RVP rámcový vzdělávací program ŠVP školní vzdělávací program DM domov mládeţe HK okres Hradec Králové JC okres Jičín NA okres Náchod RK okres Rychnov nad Kněţnou TU okres Trutnov ŠIP

10 Okres Hradec Králové

11 Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeţí 356/1, Hradec Králové Zřizovatel: církev IČ: Ředitel: Mgr. Jiří Vojáček tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22,- Kč Kontakt: Mgr. Iva Štěrbová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1150,- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Církevní domov mládeţe, Denisovo nám. 172, Hradec Králové Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, IJ, L, RJ Dny otevřených dveří: Škola nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém cyklu. V posledních dvou ročnících umoţňujeme ţákům výraznou profilaci pomocí široké škály volitelných předmětů. Základním posláním školy je připravit ţáky ke studiu na vysokých školách. Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Škola je otevřená pro katolíky, ţáky jiného vyznání či bez vyznání. Přijímací zkoušky se skládají z testů z matematiky a českého jazyka společnosti SCIO. Podrobná kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel školy do konce ledna 2012 a zveřejní je na internetových stránkách školy. Jako první cizí jazyk vyučujeme angličtinu, od druhého ročníku osmiletého studia a od prvního ročníku čtyřletého studia nabízíme jako další cizí jazyk výběr mezi francouzštinou, němčinou a španělštinou. Do nabídky nepovinných předmětů jsou zařazeny italština, latina a ruština. Při výuce cizích jazyků připravujeme ţáky ke sloţení mezinárodních jazykových zkoušek. Usilujeme nejen o kvalitní vzdělávání, ale také o výchovu a formaci nám svěřených mladých lidí. Druh školy: střední škola IZO školy: K/81 gymnázium 8,0 MT DE ZŠ ČJ, M Ano Ne K/41 gymnázium 4,0 MT DE PŠD ČJ, M Ano

12 Škola: Vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Mgr. Monika Benešová tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22,- Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Dny otevřených dveří: , Cílem školy je připravit absolventy s vynikajícími komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání, s výbornými schopnostmi pracovat v mezinárodních týmech a komunikovat s českými i zahraničními klienty. Druh školy: střední škola IZO školy: OZP M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT DE PŠD PO Ano PLP Druh školy: vyšší odborná škola IZO školy: OZP N/001 Podnikatel pro obchod a sluţby 3,0 A DE VO MAT Ano PLP

13 Škola: Floristická střední škola, s.r.o. Černilovská 7, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: Aj/Nj Dny otevřených dveří: , , , , , , , , jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a seminářích FLORISTICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA poskytuje čtyřleté vzdělávání v uměleckém maturitním oboru podle vlastních školních programů FLORISTICKÝ DESIGN a BRANDING DESIGN. Obor je zaloţen na znalostech a uţití estetických pravidel, tvorbě návrhů, log, plakátů, reklam a vlastní realizaci expozic a grafických prací. Druh školy: střední škola IZO školy: M/05 GRAFICKÝ DESIGN 4,0 MT DE PŠD VV, ČJ Ne Ano

14 Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324 Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jan Štěrba tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Mgr. Iveta Jalůvková tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně 13 Kč večeře 20 Kč Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1250 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Rj Dny otevřených dveří: Přijímáme tři třídy šestiletého studia. V posledních dvou letech studia mají ţáci zvýšenou dotaci volitelných předmětů (6 hodin v předposledním a 12 hodin v posledním ročníku). V přijímacím řízení vyuţíváme testy SCIO. Druh školy: střední škola IZO školy: K/61 Gymnázium 6,0 MT DE ZŠ M, Čj Ano Ne

15 Škola: Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Robert Novák tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Mgr. Robert Novák tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1250 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, Vocelova 1469/5, Hradec Králové Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Rj, Šj Dny otevřených dveří: Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium - všeobecné 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne

16 Škola: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Komenského 77, Nový Bydţov Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šedivý tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 25,- Kč Kontakt: Mgr. Lenka Zychová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 800,- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: VOŠ a SOŠ, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, L Dny otevřených dveří: Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD ČJ, M Ano Ne K/61 Gymnázium 6,0 MT DE ZŠ ČJ, M Ano Ne

17 Škola: Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Čs. armády 274/55, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: PaedDr. Petr Hájek tel.: Stravování: Ano - v areálu školy Cena za oběd: 30,-- Kč Kontakt: Jana Machová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1.250,-- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: hotelovka.cz Domov mládeţe, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Dny otevřených dveří: 26. listopadu 2011 a 14. ledna 2012 Hotelová škola byla zaloţena v roce 1994 v Třebechovicích pod Orebem. Od 1. září 2011 se veškerá výuka přesunula do budovy bývalé obchodní akademie v Hradci Králové. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Hotelnictví 4,0 MT DE PŠD Ano Ano H/01 Kadeřník 3,0 VL DE PŠD Ano Ano L/524 Podnikání 2,0 MT DE NA VYU Ano Ne L/524 Podnikání 3,0 MT DA NA VYU Ano Ne

18 Škola: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Pavel Svoboda tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Hradecká 1231, Hradec Králové tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: specialnihk.cz Cizí jazyky: Dny otevřených dveří: kdykoli po domluvě Praktická škola je určena pro ţáky s mentálním či kombinovaným postiţením, kteří z různých důvodů nemohou či nechtějí absolvovat učební obor. Pro výuku jsou na škole nadstandardní podmínky, malý počet ţáků ve třídě, individuální přístup. Druh školy: střední škola IZO školy: 786-C/001 Praktická škola dvouletá 2,0 ZZ DE NA PŠD Ano Ne 786-C/002 Praktická škola jednoletá 1,0 ZZ DE NA PŠD Ano Ne

19 Škola: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta s.r.o., Hradec Králové Nerudova 1180, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Bourová Monika tel.: Stravování: Ano - v areálu školy Cena za oběd: 33 Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: v ceně za oběd jsou navíc 2 svačiny a pitný reţim Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: 0 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: - Cizí jazyky: ne Dny otevřených dveří: škola je určena ţákům se zdravotním postiţením Druh školy: střední škola IZO školy: C/001 praktická škola jednoletá 1,0 ZZ DE PŠD Ano Ano

20 Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 V Lipkách 692, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jaroslav Bajer tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Mgr. Jaroslav Bajer tel.: Ceny ostatních jídel: v místě obvyklé Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: oahk.cz Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠP Dny otevřených dveří: pátek Druh školy: střední škola IZO školy: M/02 Obchodní akademie 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka (ŠVP) 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne

21 Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. SNP 170, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: PaedDr. Eva Petřikovová tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Michal Hampl tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1000 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Šj, It, Rj Dny otevřených dveří: 3.prosince h, 28.ledna h Škola s příjemnou rodinnou atmosférou, četnější dělení vyučovacích předmětů, posílení výuky ICT a cizích jazyků. Příprava ţáků na státní zkoušky z korespondence, cizojazyčné korespondence, cizích jazyků. Cílená příprava k maturitní zkoušce. Druh školy: střední škola IZO školy: OZP M/02 Obchodní akademie 4,0 MT DE PŠD Ne Ano M/02 Ekonomické lyceum 4,0 MT DE PŠD Ne Ano M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 4,0 MT DE PŠD Ne Ano PLP Druh školy: vyšší odborná škola IZO školy: OZP N/01 Cestovní ruch 3,0 A DE MAT Ne Ano PLP

22 Škola: Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu listopadu 1212, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Libor Mojţíš tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: PaedDr. Zita Horáková tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně 13 Kč večeře 20 Kč Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: NE Dny otevřených dveří: NE - podle dohody moţná návštěva školy Střední škola poskytující vzdělání s výučním listem pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. U absolventů ZŠ poţadujeme doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra (SPC). Druh školy: střední škola IZO školy: Kód oboru E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Název oboru vzdělání Potravinářská výroba (Cukrářské práce) Stravovací a ubytovací sluţby (Kuchařské práce) Pečovatelské sluţby (Pečovatelské práce) Potravinářské práce (Pekařské práce) Prodavačské práce (Prodavačské práce) Provozní sluţby (Práce ve sluţbách a domácnostech) Práce ve stravování (Práce ve stravování) Šití oděvů (Šití a úpravy oděvů) Tesařské práce (Tesařské práce) Strojírenské práce (Stavebně zámečnické práce) Zednické práce (Zednické práce) Délka studia Ukonč. studia Forma vzděl. Druh studia Pro uchazeče 1. kolo 2011/ /13 přihl. ZL prospěch plánováno Roční školné Přijímací zkoušky 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano OZP PLP

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

PROFESNÍ PORADCE 2011

PROFESNÍ PORADCE 2011 PROFESNÍ PORADCE 2011 FIRMA ČLENEM DOBRÝ ŘEMESLNÍK Dobrý řemeslník nemusí spoléhat na dobrého nadřízeného, aby uspěl. Naopak, každý šéf dobré výrobní fi rmy je závislý na kvalitní řemeslné práci. A je-li

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více