Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

2 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování mj. středního a vyššího odborného vzdělávání. Královéhradecký kraj zřídil po celém svém území 62 středních škol a 9 vyšších odborných škol. Vedle nich jsou ještě střední školy zřízené obcemi, Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, církvemi a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami (soukromé školy). Těch je dohromady 19 středních a dvě vyšší odborné. Krajské školy nabízí ucelenou nabídku různých oborů vzdělání od ekologie přes obecnou přípravu aţ po umění a uţité umění. Na ţádné střední škole zřízené Královéhradeckým krajem se neplatí školné. Naopak jsou ţáci vybraných strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů během studia finančně motivováni. Část středních škol je určena pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na vybraných středních školách jsou obory vzdělání pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Krajský úřad Královéhradeckého kraje má podle školského zákona povinnost zveřejňovat přehled středních škol, ve kterých ředitel školy vyhlásil další kola přijímacího řízení spolu s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Nejen tyto informace zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje - Portál je pravidelně aktualizován a tak zde zájemci najdou vţdy aktuální informace. Letos poprvé vznikla ještě tato elektronická publikace, která přináší přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2012/2013. Je v ní přehled všech středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji, rozdělený po okresech bez ohledu na zřizovatele. Její největší část obsahuje tabulky s informacemi o jednotlivých školách. Protoţe tato publikace vzniká více neţ půl roku před vyhlášením prvního kola přijímacího řízení na střední školy, je potřeba nabídku oborů vzdělání pravidelně sledovat například na internetových stránkách škol nebo na webu Věříme, ţe tato broţura bude dobrou pomůckou ţákům a jejich rodičům při výběru střední školy

3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy Průběh přijímacího řízení upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr nejdůleţitějších informací z obou právních předpisů je v následující tabulce a pod ní. Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou Pro ostatní obory Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. října 2011 do 31. ledna 2012 Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy Pokud se koná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, musí být v termínu V prvním kole přijímacího řízení do jiné neţ denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná do 30. listopadu od 2. do 15. ledna od 2. do 15. ledna do 15. března od 22. dubna do 7. května od 2. do 17. května Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději moţné podávat přihlášky ke vzdělávání. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o poţadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy. Uchazeč, který je ţákem základní školy, obdrţí zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, ţe podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na ţádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče

4 Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena ţákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření je uplatněno od u ţáků 1. ročníků vybraných oborů, od i u ţáků 2. ročníků a od i u ţáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů E. Od školního roku 2010/2011 jsou do tohoto systému zařazeny níţe uvedené obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem skupin: Strojní mechanik H/01 Finanční motivace: Nástrojař Klempíř Obráběč kovů Elektrikář Elektrikář silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Instalatér Tesař Zedník Strojírenské práce Malířské a natěračské práce Stavební práce Tesařské práce H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ E/ E/ E/ E/01 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč, 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč, 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč. Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia. V případě, ţe ţák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodrţení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu

5 Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje Okres Název školy Město Adresa Strana HK Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Hradec Králové Orlické nábřeţí 1/ HK Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Floristická střední škola, s.r.o. Hradec Králové - Rusek Černilovská 7 12 HK Gymnázium Boţeny Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové Pospíšilova tř HK Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Hradec Králové Tylovo nábř HK Gymnázium, Nový Bydţov, Komenského 77 Nový Bydţov Komenského HK Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové Čs. armády 274/55 16 HK Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradec Králové Hradecká HK Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Hradec Králové Nerudova HK Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 Hradec Králové V Lipkách HK Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem Hradec Králové 3 státní jazykové zkoušky, s.r.o. SNP HK Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 Hradec Králové 17. listopadu HK První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o. Hradec Králové Brandlova HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 Hradec Králové Hradební HK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Hradec Králové Vocelova HK Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěţery, Lipová 56 Stěţery Lipová HK Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Praţská 68 Hradec Králové Praţská HK Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové Pospíšilova tř HK Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 Hradec Králové Hradecká HK Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 Smiřice Gen. Govorova HK Střední škola sluţeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 Hradec Králové Velká 3 32 HK Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydţov, Dr. M. Tyrše 112 Nový Bydţov Dr. M. Tyrše HK Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 Hradec Králové Štefánikova HK Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 Hradec Králové 17. listopadu HK TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. Třebechovice pod Orebem Heldovo náměstí HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Nový Bydţov Jana Maláta HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Hradec Králové Komenského

6 Okres Název školy Město Adresa Strana JC Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 Nová Paka Kumburská JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Hořice Husova JC Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 Nová Paka Kumburská JC Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 Jičín Jiráskova JC Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 Jičín 17. listopadu JC Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 Hořice Havlíčkova JC Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Jičín Na Tobolce JC Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 Lázně Bělohrad Zámecká JC Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 Hořice Husova JC Střední škola gastronomie a sluţeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Nová Paka Masarykovo nám JC Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Kopidlno náměstí Hilmarovo 1 50 JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100 Jičín Pod Koţeluhy Okres Název školy Město Adresa Strana NA ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod Smiřických NA Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Luţická 423 Jaroměř Luţická NA Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Broumov Hradební NA Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Náchod Řezníčkova NA Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeţí 673 Náchod Denisovo nábřeţí NA Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod Kladská NA Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Hronov Hostovského NA Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Nové Město nad Metují Školní NA Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují Husovo nám NA Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. Hronov Čapkova NA Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Teplice nad Metují Střmenské podhradí NA Střední škola oděvní, sluţeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Červený Kostelec 17. listopadu NA Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 Velké Poříčí Náchodská NA Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Jaroměř Studničkova NA Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Praţská 931 Náchod Praţská

7 Okres Název školy Město Adresa Strana RK Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněţnou Hrdinů odboje RK Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 Dobruška Pulická RK Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Kostelec nad Orlicí Komenského RK Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 Dobruška Čs. odboje RK Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Dobruška Pulická RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněţnou, U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněţnou U Stadionu RK Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Kostelec nad Orlicí Komenského RK Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněţnou, Kolowratská 485 Rychnov nad Kněţnou Kolowratská Okres Název školy Město Adresa Strana TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Trutnov Lesnická 9 79 TU Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Hostinné Horská TU Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem nám. Odboje TU Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Trutnov Jiráskovo náměstí TU Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 Vrchlabí Komenského TU Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice Úpice Havlíčkova TU Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postiţené, Janské Lázně, Obchodní 282 Janské Lázně Obchodní TU Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 Trutnov Malé náměstí TU Odborné učiliště, Hostinné, Mládeţnická 329 Hostinné Mládeţnická TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Trutnov Volanovská TU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 Vrchlabí Krkonošská TU Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. Malé Svatoňovice 17. listopadu TU Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o. Trutnov Polská TU Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Trutnov Školní TU Střední škola informatiky a sluţeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 Dvůr Králové nad Labem E. Krásnohorské TU Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474 Hostinné B. Smetany TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Trutnov Procházkova TU Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 Dvůr Králové nad Labem Přemyslova

8 Seznam vyšších odborných škol na území Královéhradeckého kraje Okres Název školy Město Adresa Strana HK Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradec Králové Hradecká HK Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Hradec Králové 3 SNP HK Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Nový Bydţov Jana Maláta HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Hradec Králové Komenského JC Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Hořice Husova JC Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100 Jičín Pod Koţeluhy NA Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Praţská 931 Náchod Praţská RK Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněţnou, U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněţnou U Stadionu RK Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Kostelec nad Orlicí Komenského TU Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Trutnov Lesnická 9 79 TU Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Trutnov Procházkova

9 Seznam zkratek požitých v textu ZŘIZOVATEL kraj jiná fyzická či právnická osoba církev MŠMT obec jiný zřizovatel PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY AJ anglický jazyk B biologie CJ cizí jazyk ČJ český jazyk D dějepis DZ dle zaměření E ekonomika FJ francouzský jazyk F fyzika G geometrie HV hudební výchova CH chemie IF informatika IJ italský jazyk KN křesťanská nauka L latina M matematika NJ německý jazyk ON občanská nauka OP obecné studijní předpoklady PO pohovor PJ polský jazyk PS psychologické testy P psychologie RJ ruský jazyk S somatologie ŠP šlechtitelské práce ŠJ španělský jazyk TZ talentové zkoušky TV tělesná výchova VZ test všeobecných znalostí TL testy logiky VV výtvarná výchova Z zeměpis ZR zkouška zručnosti?? bude upřesněno UKONČENÍ STUDIA A absolutorium MT maturitní zkouška VL výuční list ZZ závěrečná zkouška OS osvědčení JI jiné CIZÍ JAZYK AJ anglický jazyk ČJ český jazyk FJ francouzský jazyk IJ italský jazyk L latina MJ maďarský jazyk NJ německý jazyk PJ polský jazyk RJ ruský jazyk ŠJ španělský jazyk FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DE denní DA dálková DI distanční VE večerní KS kombinovaná DRUH STUDIA NA nástavbové VO vyšší odborné PMS pomaturitní ZMT zkrácené studium s maturitní zkouškou ZVL zkrácené studium s výučním listem PRO UCHAZEČE PŠD ZŠ 5 ZŠ 7 VYU MAT DZŠ ţáci s ukončenou povinnou školní docházkou ţáci 5. tříd ZŠ ţáci 7. tříd ZŠ, ţáci druhého ročníku osmiletého gymnázia či osmileté konzervatoře vyučenci maturanti dospělí s ukončenou povinnou školní docházkou DALŠÍ ZKRATKY ZL zápisový lístek OZP osoba se zdravotním postiţením PLP povinná lékařská prohlídka DOD den otevřených dveří PZ přijímací zkouška VT výpočetní technika RVP rámcový vzdělávací program ŠVP školní vzdělávací program DM domov mládeţe HK okres Hradec Králové JC okres Jičín NA okres Náchod RK okres Rychnov nad Kněţnou TU okres Trutnov ŠIP

10 Okres Hradec Králové

11 Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeţí 356/1, Hradec Králové Zřizovatel: církev IČ: Ředitel: Mgr. Jiří Vojáček tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22,- Kč Kontakt: Mgr. Iva Štěrbová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1150,- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Církevní domov mládeţe, Denisovo nám. 172, Hradec Králové Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, IJ, L, RJ Dny otevřených dveří: Škola nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém cyklu. V posledních dvou ročnících umoţňujeme ţákům výraznou profilaci pomocí široké škály volitelných předmětů. Základním posláním školy je připravit ţáky ke studiu na vysokých školách. Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Škola je otevřená pro katolíky, ţáky jiného vyznání či bez vyznání. Přijímací zkoušky se skládají z testů z matematiky a českého jazyka společnosti SCIO. Podrobná kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel školy do konce ledna 2012 a zveřejní je na internetových stránkách školy. Jako první cizí jazyk vyučujeme angličtinu, od druhého ročníku osmiletého studia a od prvního ročníku čtyřletého studia nabízíme jako další cizí jazyk výběr mezi francouzštinou, němčinou a španělštinou. Do nabídky nepovinných předmětů jsou zařazeny italština, latina a ruština. Při výuce cizích jazyků připravujeme ţáky ke sloţení mezinárodních jazykových zkoušek. Usilujeme nejen o kvalitní vzdělávání, ale také o výchovu a formaci nám svěřených mladých lidí. Druh školy: střední škola IZO školy: K/81 gymnázium 8,0 MT DE ZŠ ČJ, M Ano Ne K/41 gymnázium 4,0 MT DE PŠD ČJ, M Ano

12 Škola: Vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Mgr. Monika Benešová tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22,- Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Dny otevřených dveří: , Cílem školy je připravit absolventy s vynikajícími komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání, s výbornými schopnostmi pracovat v mezinárodních týmech a komunikovat s českými i zahraničními klienty. Druh školy: střední škola IZO školy: OZP M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT DE PŠD PO Ano PLP Druh školy: vyšší odborná škola IZO školy: OZP N/001 Podnikatel pro obchod a sluţby 3,0 A DE VO MAT Ano PLP

13 Škola: Floristická střední škola, s.r.o. Černilovská 7, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Ing. Mgr. Milan Jedlička tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: Aj/Nj Dny otevřených dveří: , , , , , , , , jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a seminářích FLORISTICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA poskytuje čtyřleté vzdělávání v uměleckém maturitním oboru podle vlastních školních programů FLORISTICKÝ DESIGN a BRANDING DESIGN. Obor je zaloţen na znalostech a uţití estetických pravidel, tvorbě návrhů, log, plakátů, reklam a vlastní realizaci expozic a grafických prací. Druh školy: střední škola IZO školy: M/05 GRAFICKÝ DESIGN 4,0 MT DE PŠD VV, ČJ Ne Ano

14 Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324 Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jan Štěrba tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Mgr. Iveta Jalůvková tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně 13 Kč večeře 20 Kč Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1250 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Rj Dny otevřených dveří: Přijímáme tři třídy šestiletého studia. V posledních dvou letech studia mají ţáci zvýšenou dotaci volitelných předmětů (6 hodin v předposledním a 12 hodin v posledním ročníku). V přijímacím řízení vyuţíváme testy SCIO. Druh školy: střední škola IZO školy: K/61 Gymnázium 6,0 MT DE ZŠ M, Čj Ano Ne

15 Škola: Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Robert Novák tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Mgr. Robert Novák tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1250 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, Vocelova 1469/5, Hradec Králové Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Rj, Šj Dny otevřených dveří: Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium - všeobecné 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne

16 Škola: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Komenského 77, Nový Bydţov Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šedivý tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 25,- Kč Kontakt: Mgr. Lenka Zychová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 800,- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: VOŠ a SOŠ, Nový Bydţov, Jana Maláta 1869 Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, L Dny otevřených dveří: Druh školy: střední škola IZO školy: K/41 Gymnázium 4,0 MT DE PŠD ČJ, M Ano Ne K/61 Gymnázium 6,0 MT DE ZŠ ČJ, M Ano Ne

17 Škola: Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Čs. armády 274/55, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: PaedDr. Petr Hájek tel.: Stravování: Ano - v areálu školy Cena za oběd: 30,-- Kč Kontakt: Jana Machová tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1.250,-- Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: hotelovka.cz Domov mládeţe, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Dny otevřených dveří: 26. listopadu 2011 a 14. ledna 2012 Hotelová škola byla zaloţena v roce 1994 v Třebechovicích pod Orebem. Od 1. září 2011 se veškerá výuka přesunula do budovy bývalé obchodní akademie v Hradci Králové. Druh školy: střední škola IZO školy: M/01 Hotelnictví 4,0 MT DE PŠD Ano Ano H/01 Kadeřník 3,0 VL DE PŠD Ano Ano L/524 Podnikání 2,0 MT DE NA VYU Ano Ne L/524 Podnikání 3,0 MT DA NA VYU Ano Ne

18 Škola: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Pavel Svoboda tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: Hradecká 1231, Hradec Králové tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: specialnihk.cz Cizí jazyky: Dny otevřených dveří: kdykoli po domluvě Praktická škola je určena pro ţáky s mentálním či kombinovaným postiţením, kteří z různých důvodů nemohou či nechtějí absolvovat učební obor. Pro výuku jsou na škole nadstandardní podmínky, malý počet ţáků ve třídě, individuální přístup. Druh školy: střední škola IZO školy: 786-C/001 Praktická škola dvouletá 2,0 ZZ DE NA PŠD Ano Ne 786-C/002 Praktická škola jednoletá 1,0 ZZ DE NA PŠD Ano Ne

19 Škola: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta s.r.o., Hradec Králové Nerudova 1180, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: Bourová Monika tel.: Stravování: Ano - v areálu školy Cena za oběd: 33 Kč Kontakt: tel.: Ceny ostatních jídel: v ceně za oběd jsou navíc 2 svačiny a pitný reţim Fax: Ubytování: Ne Cena za ubytování: 0 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: - Cizí jazyky: ne Dny otevřených dveří: škola je určena ţákům se zdravotním postiţením Druh školy: střední škola IZO školy: C/001 praktická škola jednoletá 1,0 ZZ DE PŠD Ano Ano

20 Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 V Lipkách 692, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: Mgr. Jaroslav Bajer tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Mgr. Jaroslav Bajer tel.: Ceny ostatních jídel: v místě obvyklé Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: oahk.cz Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠP Dny otevřených dveří: pátek Druh školy: střední škola IZO školy: M/02 Obchodní akademie 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka (ŠVP) 4,0 MT DE PŠD Ano Ano Ne

21 Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. SNP 170, Hradec Králové Zřizovatel: soukromý subjekt IČ: Ředitel: PaedDr. Eva Petřikovová tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: Kč Kontakt: Michal Hampl tel.: Ceny ostatních jídel: Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: 1000 Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Šj, It, Rj Dny otevřených dveří: 3.prosince h, 28.ledna h Škola s příjemnou rodinnou atmosférou, četnější dělení vyučovacích předmětů, posílení výuky ICT a cizích jazyků. Příprava ţáků na státní zkoušky z korespondence, cizojazyčné korespondence, cizích jazyků. Cílená příprava k maturitní zkoušce. Druh školy: střední škola IZO školy: OZP M/02 Obchodní akademie 4,0 MT DE PŠD Ne Ano M/02 Ekonomické lyceum 4,0 MT DE PŠD Ne Ano M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 4,0 MT DE PŠD Ne Ano PLP Druh školy: vyšší odborná škola IZO školy: OZP N/01 Cestovní ruch 3,0 A DE MAT Ne Ano PLP

22 Škola: Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu listopadu 1212, Hradec Králové Zřizovatel: kraj IČ: Ředitel: PaedDr. Libor Mojţíš tel.: Stravování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za oběd: 22 Kč Kontakt: PaedDr. Zita Horáková tel.: Ceny ostatních jídel: snídaně 13 Kč večeře 20 Kč Fax: Ubytování: Ano - poskytuje jiný subjekt Cena za ubytování: Kč/měs. Adresa jiného subjektu poskytujícího ubytování: Web: Domov mládeţe, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 Cizí jazyky: NE Dny otevřených dveří: NE - podle dohody moţná návštěva školy Střední škola poskytující vzdělání s výučním listem pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. U absolventů ZŠ poţadujeme doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra (SPC). Druh školy: střední škola IZO školy: Kód oboru E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Název oboru vzdělání Potravinářská výroba (Cukrářské práce) Stravovací a ubytovací sluţby (Kuchařské práce) Pečovatelské sluţby (Pečovatelské práce) Potravinářské práce (Pekařské práce) Prodavačské práce (Prodavačské práce) Provozní sluţby (Práce ve sluţbách a domácnostech) Práce ve stravování (Práce ve stravování) Šití oděvů (Šití a úpravy oděvů) Tesařské práce (Tesařské práce) Strojírenské práce (Stavebně zámečnické práce) Zednické práce (Zednické práce) Délka studia Ukonč. studia Forma vzděl. Druh studia Pro uchazeče 1. kolo 2011/ /13 přihl. ZL prospěch plánováno Roční školné Přijímací zkoušky 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 2,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano 3,0 VL DE PŠD Ano Ano OZP PLP

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Střední školy a vyšší odborné školy wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop v Královéhradeckém kraji

Více

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1 1 3121 1 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 2 3121 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 17 643,1 53,10 330,8 17 973,9 53,10 18 212,1 59,71 352,10 18 564,2

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ říjen 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. Floristická střední škola,

Více

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pozn.: 1) Školy jsou řazeny abecedně podle svého sídla 2) Školy, které mají více částí, jsou

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p., 1 Humpolec 2 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 2 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 2 Fax: 2 2 Email:

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 11. 2016) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 15. 11. 2013) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění P ř í l o h a RK19 usnesení příl.k usn.rk/19/806/2008 b.48 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení I.

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění P ř í l o h a R24-usnesení-příloha k usnesení RK-24-1103-2008, b.98 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 35 Adresa: Tyršova č.p. 35, 2 Moravské Budějovice IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 23 Kontakt: tel. 3 23 33 Fax: 5 5 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných KHK podle stavu k 1. 9.

Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných KHK podle stavu k 1. 9. Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných K podle stavu k 1. 9. 2011 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Hradec

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio. Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.cz, s.r.o. 1 Počet přihlášek zpracovaných v rámci přijímacích

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 4, 9 Humpolec 45 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 55 52 9 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 55 52 9

Více

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák Z á p i s z 25. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. června od 14:00 hodin v zasedací místnosti Františka Kupky 4a-P1.412 Krajského

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Rámec pro investice do infrastruktury

Rámec pro investice do infrastruktury Rámec pro investice do infrastruktury Předpokládané výdaje projekového záměru Vazba klíčové kompetence IROP a další relevance ve vztahu k IROP Název Zřizovatel IČ IZO fincování z ERDF Gymnázium, střední

Více

Seznam škol. IČO Název školy Adresa školy Telefon školy

Seznam škol. IČO Název školy Adresa školy Telefon školy Seznam škol IČO Název školy Adresa školy Telefon školy 44555512 44555423 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc CRITS Vyšší odborná škola sociální Olomouc dresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 77 00 Olomouc IČ: 64627233 Ředitel: Mgr. Martin Bednář, Ph.D., tel. 585 20 020 Kontakt: Marta Čedroňová, tel. 585 20 020 Typ

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - X. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - X. uvolnění P ř í l o h a R30-usneseni-příloha k usnesení RK-30-1369-2008- b.38 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - X. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 1994/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 4087859 Ředitel: Ing. Jan Císař, tel. 55 708 7 Kontakt: lic. Šárka dělová, tel. 55 7 335 Typ školy: Soukromá Fax:

Více

Zápis. K bodu 1. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení účasti hostů na jednání.

Zápis. K bodu 1. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a schválení účasti hostů na jednání. Zápis z 40. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 24. června 2008 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti P1 118, REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR.

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Petr Kuřík, Rudolf Polák, Mgr. Edita Vaňková

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Petr Kuřík, Rudolf Polák, Mgr. Edita Vaňková Z á p i s z 36. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. srpna 2012 od 14:00 hodin v objektu Střední průmyslové školy, Hradec Králové,

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Masarykovo náměstí č.p. 1207/8, Šumperk - Šumperk, 78701 IČ: 49589792 Ředitel: Mgr. Milan Maceček, tel. 588 188 500 Ubytování: REDIZO: 600018016 Kontakt: Mgr. Tomáš

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus G ym n á z i u m J i h l a v a Gymnázia státní IČ: 605 45 984 Adresa Ředitel : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus Zkratka názvu: GYM Stravování: Ne Ubytování : Ne WWW prezentace : www.gymnaziumjihlava.cz

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Příloha R35-1 usnesení příl.k usn.č b. 22

Příloha R35-1 usnesení příl.k usn.č b. 22 Příloha R35-1 usnesení příl.k usn.č.35 1562 2008 b. 22 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - XI. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení I. - nerozděleno

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov ART ECON Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 261/91, 796 1 Prostějov IČ: 2783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 82 777 223 Kontakt: Marková, Skládalová, tel. 82 777 2, 23 Typ školy: Soukromá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Škola: Základní škola a Gymnázium Vodňany Adresa: Alešova č.p. 50, Vodňany ny.cz

Škola: Základní škola a Gymnázium Vodňany Adresa: Alešova č.p. 50, Vodňany ny.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: Mgr. Miroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: Mgr. Miroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, ČJ,

Více

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 čj. 1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

USNESENÍ VVZ/5/38/2009

USNESENÍ VVZ/5/38/2009 Zápis z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 12. května 2009 ve 13:00 hodin, Středí škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 53 11 Hranice 25999 Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Ředitel: PhDr. Radovan Langer, tel. 581 1 9 Kontakt: Mgr. Marta Křenková, tel. 581 1 9 Fax: ní Email:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

Přijímací řízení na střední školy 2017

Přijímací řízení na střední školy 2017 Přijímací řízení na střední školy 2017 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Daniel Cinař Datum: 24. 10. 2016 Legislativní změny novela školského zákona

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace. Přijímací řízení

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace. Přijímací řízení Přijímací řízení Přijímací řízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních

Více