TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA"

Transkript

1 TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/

2 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout žákům středních škol v Moravskoslezském kraji komplexní podporu v procesu rozhodování se o své budoucí kariéře, tedy jednak při volbě dalšího studia na vysoké škole, jednak při samotném seznamování se s aktuálními podmínkami na trhu práce a možnostmi uplatnění v technických profesích. Nedílnou součástí projektu byly také aktivity směřované k propojování teorie a praxe, jež spočívaly zejména v navazování dlouhodobé spolupráce mezi školami a průmyslovými podniky v Moravskoslezském kraji. Dalším ze stěžejních záměrů projektu bylo vytvořit či inovovat obsah školních vzdělávacích programů jednotlivých škol s technickým zaměřením tak, aby znalosti absolventů odpovídaly požadavkům a potřebám firem. Komunikace, kterou kvalitní spolupráce mezi odborným školstvím a privátním sektorem bezesporu vyžaduje, probíhá nyní na různých úrovních, ale většinou bohužel v nedostatečné intenzitě. Snahou realizátorů projektu tedy bylo, aby na základě rozšíření spolupráce s podniky a cenné zpětné vazby mohly školy identifikovat svá slabá místa a pracovat na nich ku prospěchu svých žáků. Výstupem trvalé kooperace firem a škol by pak měly být upravené profily absolventů jednotlivých oborů, efektivní úprava ŠVP, vytvoření plánů či metodik spolupráce s firmami a jejich koordinace, rozvíjení možnosti (ne)placených stáží nejen pro žáky, ale také pro učitele odborných předmětů, kteří by tak lépe mohli své svěřence vést v průběhu středoškolského studia, popř. je motivovat ke studiu technických oborů na vysoké škole. Součástí projektu bylo také stínování pracovních činností pracovníků podniků v Moravskoslezském kraji, prostřednictvím kterého se žáci mohli seznámit s možným pracovním uplatněním po skončení studia na střední škole. Bližší informace o výše popsaných aktivitách projektu TechIN Propojení studia a praxe se dočtete v této příručce Teorie a praxe/klady a zápory, která vznikla za účasti pedagogických pracovníků spolupracujících odborných středních škol. Kolektiv autorů 1

3 Obsah Úvod 1 O projektu TechIN Propojení studia a praxe 1.1 Realizátoři projektu 1.2 Spolupracující firmy 1.3 Spolupracující školy 2 Aktivity projektu 2.1 Workshopy pro žáky 2.2 Workshopy ve výrobních podnicích pro pedagogy středních škol 2.3 Zhodnocení realizovaných workshopů 2.4 Stínování 3 Rozhovory s představiteli firem a škol MSK na téma uplatnění absolventů v technických oborech 3.1 Rozhovor se zástupcem firmy INTERAL, s. r. o. 3.2 Rozhovor se zástupcem středního školství v MSK 4 Situace středních a vysokých škol technického zaměření v MSK 4.1 Přehled středních škol s technickými obory v MSK 4.2 Přehled technických oborů VŠB TUO 5 Pozitiva technického vzdělávání 5.1 Proč pokračovat na VŠ technického směru 5.2 Profil úspěšného absolventa 5.3 Připravenost žáků pro vstup na trh práce a uplatnění se v technických oborech 6 Situace průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji 6.1 Technická odvětví 6.2 Podpora technické vyspělosti MSK 6.3 Výzkum a vývoj jako klíčové aspekty podpory technické vyspělosti kraje 7 Spolupráce škol a firem ve smyslu propojování teorie a praxe 7.1 Zhodnocení stávající spolupráce mezi školami a firmami v MSK 7.2 Navrhovaná opatření pro přizpůsobení studia požadavkům trhu práce Závěr Zdroje

4 1 O projektu TechIN Propojení studia a praxe Projekt TechIN Propojení studia a praxe byl zaměřen na propojení systému střední škola vysoká škola praxe. Zároveň reagoval na poptávku po absolventech technických oborů v Moravskoslezském kraji, kterých byl zaznamenám rok od roku větší nedostatek. Do procesu rozhodování žáků o výběru vysoké školy byly zapojeny podniky, které zastupovaly praktickou stránku technických činností. Cílem projektu byla komplexní podpora žáků středních škol při rozhodování o jejich budoucnosti. Projekt jim dal možnost seznámit se s aktuálními podmínkami na trhu práce a s možnostmi následného uplatnění se v technických oborech v Moravskoslezském kraji ve snaze motivovat je jak v setrvání v technické profesi po ukončení studia, tak i v možném pokračování vzdělávání na vysoké škole. Cílem tohoto projektu bylo také zatraktivnit a popularizovat technické obory žákům středních škol, dívky nevyjímaje. V rámci projektu byly realizovány zajímavé a prakticky orientované workshopy spojené s exkurzemi ve firmách, a to jak pro žáky středních škol, tak i pro jejich pedagogy. Nedílnou součástí bylo stínování pracovníků firem vybranými žáky v konkrétních podnicích. V rámci projektu byly vytvořeny manuály Vzdělávání v technických oborech a Needs Analyse pro žáky středních škol v Moravskoslezském kraji, které mapují situaci na pracovním trhu v technických oborech v našem kraji. Žákům středních škol bylo poskytnuto také DVD s analýzou trhu práce, na jehož tvorbě se podíleli přední zástupci společností v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a IT. DVD může zájemcům poskytnout zajímavé informace o možnostech uplatnění v technických oborech v Moravskoslezském kraji. Projekt TechIN Propojení studia a praxe je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. 1.1 Realizátoři projektu Projekt TechIN Propojení studia a praxe, reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/ , byl realizován od prosince 2008 do listopadu 2010 příjemcem podpory společností TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o. a partnerem projektu - Okresní hospodářskou komorou Karviná. 3

5 TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o. (dále jen TEMPO) je přední vzdělávací a konzultační společnost, která poskytuje služby v oblasti: Vzdělávání Přípravy a realizace národních i mezinárodních projektů financovaných ze zdrojů EU Recruitmentu Personálního a projektového poradenství TEMPO jako školící středisko bylo založeno v září roku 1996 v Ostravě. Společnost vstoupila na trh specializovaného vzdělávání v oblasti zvyšování počítačové gramotnosti, manažerských a podnikatelských dovedností a jazykových kurzů. Díky rychlému rozvoji aktivit v Moravskoslezském kraji firma otevřela v roce 1998 školicí centrum také v Praze. Zkušení odborní lektoři z těchto dvou center poskytují vzdělávací a konzultační služby klientům z celé České republiky. Podstatným mezníkem v rozvoji společnosti TEMPO byla možnost spolupráce na evropských projektech. Již od roku 1998 firma participuje na projektech mezinárodních evropských programů, jako jsou např. Leonardo da Vinci, Socrates, Culture 2000, INTI, AGIS. Své zkušenosti firma uplatnila také v přípravě a realizaci projektů na národní úrovni v rámci programů Phare, EQUAL a projektů z programů ESF /Evropský sociální fond/ a ERDF /Evropský fond regionálního rozvoje/. V roce 2000 firma rozšířila organizační strukturu, čímž vznikly dvě kooperující divize - Divize vzdělávání a Divize EU. Zkušený tým profesionálů nabízí precizní zpracování žádostí o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých Operačních programů Strukturálních fondů EU. Neméně důležitá je i podpora klienta při realizaci projektu, pro kterého firma zajišťuje veškeré administrativní činnosti a dozoruje správné čerpání prostředků z přidělené dotace. Služby nabízené společností TEMPO TRAINING & CONSULTING: DIVIZE VZDĚLÁVÁNÍ: osobnostní vzdělávání pro rozvoj osobnostních, manažerských, prodejních a profesních dovedností ve firemních projektech i veřejných seminářích realizace projektů ESF konzultační a implementační činnost v oblasti řízení lidských zdrojů konzultační a implementační činnost v zavádění systémů řízení výroby vzdělávání úředníků státní správy rekvalifikační kurzy počítačové vzdělávání a školení pro uživatele PC a individuální konzultace. ECDL testování (European Computer Driving Licence) mezinárodně uznávaný koncept počítačové gramotnosti - testování uchazečů ECDL Certifikát. 4

6 Divize EU nabízí komplexní individuální servis v oblasti získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR pro firmy, školy, vzdělávací instituce, obce a nestátní neziskové organizace. V rámci této činnosti zajišťuje TEMPO veškeré aktivity od vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování žádosti o dotaci, odbornou pomoc v průběhu realizace projektu až po závěrečnou zprávu tak, aby čerpání dotace proběhlo bez problémů a bylo v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory. DIVIZE EU: zpracování žádosti a administrační podpora ESF projektů pro firmy partnerství v projektech ESF monitoring všech dotačních titulů a vypsaných programů konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů ze Strukturálních fondů investiční projekty cestovní ruch ICT konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů v rámci mezinárodních dotačních titulů zpracování projektu tak, aby splňoval nejvyšší nároky a co nejlépe vyhovoval hodnoceným kritériím TEMPO se podílelo na realizaci řady projektu, jako např.: Žena a svět podnikání, Špicová hokna, Podnikavá žena, Dítě není handicap, Perspektivní cesta, Pojďte s námi do práce, Podpora sebezaměstnávání, Ženský element, Aktivní žena a mnoho dalších. Celkovou synergii společnosti posiluje tým Divize Personální agentura, která má na paměti, že nejcennějším zdrojem jsou skutečně lidé a jejich potenciál. DIVIZE - PERSONÁLNÍ AGENTURA: nábor a výběr zaměstnanců pro externí klienty (včetně náboru formou Executive search) osobnostní a odborné testování potencionálních kandidátů či stávajících zaměstnanců našich klientů pomoc při vyřizování dotací a pracovních povolení poradenství týkající se široké škály oblastí HRM doporučení zaměstnání vhodným kandidátům komplexní zajištění interního HRM 5

7 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ - hlavní partner projektu Okresní hospodářská komora Karviná Okresní hospodářská komora Karviná pracuje od roku 1995 jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, ustavené zákonem č. 301/1992 Sb. Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat potřeby svých členů. Působnost Okresní hospodářské komory Karviná je v okrese Karviná. K hlavním úkolům Hospodářské komory patří: poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností organizování vzdělávání podnikatelů formou odborných seminářů a přednášek zabezpečení informační činnosti pro navazování kontaktů mezi firmami a výběru partnerů pro obchodní spolupráci, kooperaci a zakládání společných podniků formou joint Ventura podporování a organizování prezentace českých firem v tuzemsku i v zahraničí usilování o rozvoj vnějších ekonomických vztahů směrem z ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR zabezpečování propagace vlastních činností a se souhlasem svých členů šíření informací o jejich podnikatelské činnosti navazování a rozvíjení styků s komorami v zahraničí a zabezpečování společných akcí spolupráce s podnikatelskými svazy, sdruženími, institucemi pro rozvoj podnikání a vzdělanosti, nadacemi a orgány státní správy a obecní samosprávy zřizování stálých smírčích komisí k předcházení obchodních sporů mezi svými členy spolupráce s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, podporování školských zařízení zajišťujících odbornou přípravu na výkon povolání vykonávání vlastní hospodářské činnosti na podporu řádného plnění úkolů a v souladu s posláním komor Informační místo pro podnikatele Při Okresní hospodářské komoře Karviná bylo v roce 2003 akreditováno Informační místo pro podnikatele (InMP). Cílem bylo vytvořit centrálně řízenou síť kanceláří informačních míst za účelem poskytnout podnikatelské veřejnosti příslušného regionu aktuální informace, nezbytné a důležité pro podnikání, zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. 6

8 Ověřovatelská kancelář Karviná OHK Karviná na základě novely zákona o informačních systémech veřejné správy (zák. č. 365/2000 Sb.) funguje jako kontaktní místo veřejné správy a poskytuje tyto služby: 1. Na základě uvedené novely vydává OHK Karviná na požádání ověřené výpisy z: a. obchodního rejstříku, b. živnostenského rejstříku, c. katastru nemovitostí (pouze výpisy, ne mapy), d. rejstříku trestů, e. bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů, f. ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a g. registru Ministerstva životního prostředí MA ISOH. 2. Od 1. července 2009 je možno si nechat provést ověření listin (tzv. vidimace), ověření pravosti podpisu (tzv. legalizace) a autorizovanou konverzi dokumentů. Projektová činnost OHK Karviná se dlouhodobě samostatně i partnersky podílí na realizaci mnoha projektů financovaných z fondů Evropské unie (EQUAL, OP RLZ, OP VK, OP LZZ). Např.: Tvá budoucnost, Od osmi do čtyř, Romcentrum, Aktivitou k získání zaměstnání, Prohloubení manažerských dovedností řídicích pracovníků MSP, Škola pro život, Zvyšování konkurenceschopnosti žen na trhu práce na Karvinsku, Vytrvej!, Ženy naší generace, Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu a mnoho dalších. 7

9 1.2 Spolupracující firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. Adresa: web: Rudé armády 471, Karviná Hranice Předmětem podnikání společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde lze nejlépe využít jejich nízkou hmotnost a možnost vedení různých médií. Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech: rourovna a profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava a údržba. Přesné a kalibrované trubky jsou v současné době hojně používány v automobilovém průmyslu. Gates Hydraulics, s. r. o. Adresa: web: Dětmarovická 409/1, Karviná Staré Město Společenost Gates Hydraulics, s. r. o. je součást nadnárodní společnosti Gates Corporation, která byla založena v roce Tato skupina má výrobní podniky a zastoupení na všech hlavních trzích s automobilovou a průmyslovou technikou. Jedná se o přední světovou gumárenskou společnost, zabývající se výrobou hnacích řemenů, hydraulických systémů a komponentů pro automobilový průmysl. Pobočka v České republice je specializována na výrobu kovových součástek pro hydraulické hadice a montážní celky pro evropský trh v oblasti stavební a zemědělské techniky. HUDECZEK SERVICE, s.r.o. Adresa: web: Stonavská 287, Albrechtice u Českého Těšína Společnost HUDECZEK SERVICE, s.r.o. nabízí komplexní servis v oblastech instalací, oprav a revizí technologických a elektrických zařízení, projekce a programování řídících systémů, bezdemontážní technické diagnostice, projekce, poradenství a v dalších činnostech. Pružně se snaží reagovat na vývoj v elektrotechnice a v příbuzných odvětvích. Veškeré činnosti provádí kvalitně, rychle a hlavně s ohledem na přání zákazníka. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001: U svých zákazníků respektuje typ provozu, a také proto poskytuje NONSTOP servis s garancí nástupu do 1 hodiny po zavolání. 8

10 Huisman Konstrukce, s.r.o. Adresa: web: Nádražní 289, Sviadnov Provozovna společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. nacházející se ve Sviadnově byla otevřena v roce 1997 a od té doby hraje významnou roli jako součást projektové a výrobní síly skupiny Huisman. Vyrábějí se zde jak kompletní produkty, např. pedestální jeřáby nebo vrtná souprava LOC400, tak součásti větších celků, které jsou pak nainstalovány do konečného produktu ve výrobním závodě Huismanu ve Schiedamu. Inovace, kvalita, spolehlivost, dodávky na klíč a služby zákazníkům náleží k významným hodnotám firmy. Díky tomu si postupně vybudovali mezinárodní věhlas pro tvůrčí řešení, včasné dodávky zařízení, která vyhovují těm nejnáročnějším výkonnostním kritériím, plnou provozuschopnost zařízení od prvního dne a záruku vysoké spolehlivosti zařízení během provozu. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. Adresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700 web: Společnost Hyundai Motor Manufactoring Czech, s.r.o. sídlí na ploše 200 hektarů v průmyslové zóně Nošovice. Jedná se o první závod Hyundai v Evropě. Základní části výroby ve společnosti tvoří lisovna, svařovna, lakovna, montážní hala a výroba převodovek. V závodě se od spuštění sériové výroby v listopadu 2008 vyrábějí automobily Hyundai i30 následované verzí kombi i30 cw. Od listopadu 2009 se v tomto závodě vyrábí MPV v segmentu B Kia Venga. Společnost získala certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního řízení dle ISO INTERAL, s. r. o. Adresa: web: Kotkova 6, Ostrava Vítkovice Interal, s. r. o. začala svou činnost v roce Hlavní náplní byly telekomunikační prostředky, kamerová technika a poplachové systémy. Od počátku si firma jako cíl stanovila mít spokojené zákazníky, kteří se budou vracet. Firma postupně vyvinula jeden z prvních digitálních záznamů obrazu, progresivní systém detekce definovaných objektů v obraze, velmi stabilní videozesilovače, které pracují i v prostředí EMC vlivů, telemetrické ovládání kamer a dalších systémů, GSM vysílače a ústředny a řadu dalších věcí. Během let zkušeností a výzkumu nejmodernějších technologií se podařilo vybudovat moderní, flexibilní, zákaznicky orientovanou firmu s perfektním servisním, výrobním a montážním zázemím a schopností úspěšně realizovat velké investiční celky. 9

11 KVADOS, a. s. Adresa: web: Novoveská 1139/22, Ostrava Mariánské Hory Společnost KVADOS, a. s. je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS, myavis a mycash jsou určeny společnostem působícím v obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Novinkou roku 2009 je personální informační systém mywork. Společnost aktivně působí na většině evropských trhů. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení i rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Produkty skupiny KVADOS patří ke špičce ve svých oborech. NetDirect s. r. o. Adresa: web: Pohraniční 504/27, Ostrava Vítkovice Společnost je dodavatelem e-business aplikací s významným tržním podílem na českém a slovenském trhu. Průběžně je posilován personál, který v současné době čítá 70 zaměstnanců s různými specializacemi. Základ svého úspěchu staví na kvalitě, spolehlivosti a na vlastních produktech FastCentrik, ShopCentrik a MediaCentrik, což společnosti poskytuje nezávislost a umožňuje pružné přizpůsobování měnícím se trendům. Podnik využívá systém managementu kvality ISO 9001:2001 a používá ověřené systémy projektového řízení. Aplikace staví na špičkových technologiích společnosti Microsoft. NetDirect s.r.o. je držitelem titulu Microsoft Gold Certified Partner. Kvalitu produktů potvrzuje řada skvělých umístění v soutěžích, včetně tří prvních míst na světové konferenci WPC09 v USA. Společnost je také držitelem titulu 2010 Microsoft Country Partner of the Year Award. PEGATRON Czech, s. r. o. Adresa: web: Na Rovince 862, Ostrava Hrabová Společnost je součástí nadnárodní korporace PEGATRON/Unihan se sídlem v Taipei na Taiwanu. Tato korporace patří mezi světové TOP IT společnosti a je celosvětově známá technologickými inovacemi a kvalitou svých výrobků, pozitivním přístupem k životnímu prostředí a budování vztahů se zákazníky. PEGATRON Czech je od nástupnickou organizací ASUS Czech, s. r. o., která byla založena v roce 2005 a její výrobní a servisní kapacity byly soustředěny v Ostravě. Předmětem činnosti společnosti je především kompletace osobních počítačů na základě individuálních požadavků zákazníků. V Zákaznickém centru jsou také prováděny servisní služby klientům z Evropy, Asie a Severní Afriky. 10

12 SEJONG Czech, s. r. o. Adresa: web: Průmyslová zóna Na Novém Poli 1207/5, Karviná St. Město Společnost SEJONG Czech, s. r. o. je dceřinou firmou nadnárodní společnosti SEJONG INDUSTRIAL CO. LTD., která je přítomna na všech významných trzích. Byla založena v roce 1976 v Ulsanu v Koreji. Od té doby se stala jedním z významných výrobců výfukových systémů a tlumičů na světě. Stavební kámen nového závodu v Karviné byl položen v srpnu roku Vzhledem k nutnosti zabezpečit stoprocentní kvalitu výrobků, klade velký důraz na profesionalitu zaměstnanců. SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s. Adresa: web: Bohumínská 1878/6, Karviná Nové Město SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s. je firma s tradicí v občanské, bytové a průmyslové výstavbě. Současnou hlavní náplň tvoří revitalizace panelových domů. Společnost působí na trhu od roku Díky své filosofii, založené na vztahu k zákazníkovi a přístupu k zaměstnancům, se společnost velmi dynamicky rozrůstá a ne náhodou dnes patří mezi středně velké stavební firmy v regionu Karvinska. Potenciál SSKA - Stavební společnosti Karviná, a.s. se neustále zvyšuje a roste. Bylo zrealizováno mnoho stavebních děl občanské, průmyslové a bytové výstavby v rámci celého regionu. Vítkovice Power Engineering, a. s. Adresa: web: Ruská 1142/30, Ostrava Vítkovice Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. je významnou firmou v oboru energetiky. Firemní záměr vychází z koncepce stát se s vlastním know-how komplexním dodavatelem kotlů a kotelen v definovaném spektru spalování fosilních paliv. Jde zejména o uhlí s postupným osvojením know-how na spalování biomasy a vývojem nových technologií a kon- strukcí. Společnost vznikla fúzí společnosti Vítkovice dne a je držitelem mnoha certifikátů kvality, např. EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004, EN ISO 18001: 2008, předpisů ASME CODE, výrobkových osvědčení, oprávnění od institutu technické inspekce Praha (ITI), oprávnění pro výrobu a dodávku výrobků pro území/zákazníka aj. 11

13 1.3 Spolupracující školy Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. Sídlo: Na Jízdárně 30, Ostrava 1 web: Představení školy: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 poskytuje vzdělání ve dvouletých nástavbových a čtyřletých oborech podnikání: elektrotechnika, management strojírenství, elektrotechnik, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik elektronik. Žáci získají zkušeností při exkurzích i na praxích u soukromých firem. Škola provádí veškeré elektromontážní práce pro právnické i fyzické osoby. Nabídka vzdělání v oborech: Studijní obory - čtyřleté s maturitou Učební obory - tříleté s výučním listem Nástavbové studium - maturita - forma denní a dálková Kurzy doplňující výuku Střední odborná škola NET OFFICE ORLOVÁ, spol. s r.o. Sídlo: web: Energetiků 144, Orlová Lutyně Představení školy: Škola je soukromou vzdělávací institucí, která nabízí ucelený systém vzdělávání od nultého ročníku střední školy, přes denní maturitní studium až po vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost, úřady práce a firmy i podniky v okolí. Školní vzdělávací komplex vznikl v roce 1994 jako NET OFFICE SCHOOL, spol. s r.o. pro pomaturitní studium oboru Aplikace osobních počítačů". Následující rok byl vytvořen studijní obor Výpočetní technika v elektrotechnice, který byl od školního roku 1997/98 nahrazen novým oborem Informační technologie. Žáci získají zkušeností při exkurzích i na praxích u soukromých firem. Škola provádí veškeré elektromontážní práce pro právnické i fyzické osoby. 12

14 Nabídka vzdělání: nultý ročník pro žáky 9. tříd ZŠ denní maturitní studium oboru Informační technologie (čtyřleté) zkrácené maturitní studium oboru Informační technologie (dvouleté) školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků metodické hodiny Informačního centra SIPVZ rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost Střední průmyslová škola Karviná, příspěvková organizace Sídlo: web: Žižkova 1818, Karviná - Hranice Představení školy: Základem všech studijních oborů od založení školy je obor strojírenství. Historie dnešní SPŠ začíná již v říjnu roku 1921 zahájením výuky na Průmyslové a mistrovské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karviné. Na základě žádosti občanů polské národnostní menšiny byla 1. září 1951 zahájena výuka v paralelních třídách s polským vyučovacím jazykem. V současné době probíhá výuka ve třídách smíšených. Nabídka vzdělání v oborech: Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku Informační technologie Elektrotechnika se zaměřením na elektronické počítače Průmyslová ekologie Technické lyceum Hornictví a hornická geologie 13

15 Střední škola techniky a služeb, Karviná Sídlo: web: Tř. Osvobození 60/1111, Karviná Nové Město Představení školy: Škola byla založena dne 1. září 1950 jako Odborné učiliště určené pro vzdělání a výchovu hornického dorostu. V souladu se zřizovací listinou provádí kompletní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ. Celková kapacita školy je 1300 žáků. Nabídka vzdělání v oborech: Strojník požární techniky Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Provozní technika Automechanik Optik Elektrikář Truhlář Instalatér Zámečník Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o. Sídlo: web: Sýkorova 1/613, Havířov - Šumbark Představení školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace zahájila výuku v roce Za tuto dobu absolvovalo školu přes 10 tisíc studentů a studentek různých oborů. V současné době nabízí studium se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství, a to jak ve tříletých učebních oborech, tak i ve čtyřletých maturitních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. 14

16 Nabídka vzdělání v oborech: Elektromechanik pro slaboproudá zařízení - Elektrikář Elektromechanik pro silnoproudá zařízení Elektrikář silnoproud Mechanik digitální techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro elektrické stroje a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Strojní mechanik Elektromechanik pro informační technologie Elektrotechnika Mechanik elektronik Mechanik strojů a zařízení VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM Sídlo: Gymnázium: web: Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Čs. exilu 491, Ostrava Poruba Představení školy: Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium vznikla dnem 1. září 2008 na základě zřizovatelské smlouvy školské právnické osoby. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých oborech: Gymnázium denní forma vzdělávání Gymnázium dálková forma vzdělávání SPŠ Nabídka vzdělání v oborech: Studijní obory - čtyřleté s maturitou Ekonomika a podnikání Hutník operátor Letecký mechanik Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Mechanik strojů a zařízení Strojírenství Gymnázium Nástavbové studium Provozní technika Tříleté učební obory Autoelektrikář Elektrikář (slabo a silnoproud) Karosář Modelář Nástrojář Obráběč kovů Strojní mechanik Truhlář atd. Dálkové studium Všeobecné gymnázium 15

17 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Sídlo: web: Petrovice 570, Petrovice u Karviné, okres Karviná Představení školy: Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních škol, tak i dospělé populace. Součástí výchovně-vzdělávacích aktivit je také nástavbové maturitní studium a různé rekvalifikační kurzy. Posláním škol je poskytovat výchovně-vzdělávací služby na co nejvyšší úrovni a přiblížit vzdělávání potřebám reálného života. V rámci centra celoživotního vzdělávání Svět vzdělávání se DAKOL zaměřuje především na oblast rozvoje celoživotního učení. Nabídka vzdělání v oborech: 4leté studijní obory s maturitou Obchodník Mechanik strojů a zařízení 3leté učební obory Prodavač Kuchař - číšník Rekondiční a sportovní masér Tesař Zedník Pokrývač Strojní mechanik Obráběč kovů aj. 16

18 2 Aktivity projektu 2.1 Workshopy pro žáky středních škol Workshopy pro pedagogy a žáky středních odborných škol byly jednou z klíčových aktivit projektu TechIN Propojení studia a praxe. České školství je stále značně postaveno na teoretických základech výuky, která v mnoha případech postrádá návaznost na praktickou stránku studovaného oboru. Žáci se po ukončení studia setkávají s problémy, které vyplývají s rozdílností mezi teorií vyučovanou v rámci studia a odlišnou praxí. Proto cílem těchto prakticky orientovaných workshopů bylo zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ve vzdělávání se v těchto oborech. Workshopy byly určeny pro žáky středních škol technického zaměření (primární cílová skupina) v Moravskoslezském kraji a pro pedagogy středních škol technického zaměření (sekundární cílová skupina). V rámci workshopů pro primární CS se setkali žáci středních škol s představiteli firem a došlo tak k osobnímu kontaktu, přenosu užitečných informací a poznatků ze zkušeností představitelů managementu i řadových dělníků. Úkolem workshopů bylo pochopení problematiky technických oborů z pohledu pozdějšího uplatňování se žáků, aby bližším pohledem do praxe byli schopni zjistit, na jaké pozici by se viděli v budoucnu a co pro to musí udělat. Členové cílové skupiny měli možnost seznámit se s náplní práce jednotlivých technických profesí, navíc se mohli na cokoliv, co je zajímalo, dotázat odborníků z daných podniků. Hlavním cílem těchto workshopů bylo zvýšit zájem žáků o studium technických vysokých škol a budoucí uplatnění se v praxi. Workshopy pro sekundární cílovou skupinu byly realizovány za účelem zprostředkování setkání pedagogů středních škol s odborníky z firem a rozvíjení diskuze týkající se propojení teorie a praxe v technických oborech. V tabulce, na následující straně, jsou přehledně zobrazeny workshopy, které byly v rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe realizovány do října 2009 do června

19 Přehled workshopů Datum konání Název firmy Název školy Cílová Pořadatel skupina Huisman Konstrukce, s. r. o SOU DAKOL, s. r. o. Žáci (2x) OHK Karviná Gates Hydraulics, s. r. o. SPŠ Karviná Pedagogové OHK Karviná SEJONG Czech, s. r. o. Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Pedagogové (2x) OHK Karviná Gates Hydraulics, s. r. o. SPŠ Karviná Žáci OHK Karviná SEJONG Czech, s. r. o. Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná KVADOS, a. s. SŠ Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o. Žáci (2x) TTC s.r.o SEJONG Czech, s. r. o., Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná PEGATRON Czech, s. r. o. Ostrava SŠ Net Office Orlová, s. r. o. Žáci OHK Karviná INTERAL, s. r. o. Ostrava SŠE Na Jízdárně, Ostrava Žáci TTC s.r.o Hyundai Nošovice, s. r. o. Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná Vítkovice Power Engineering, a. s. Vítkovická SPŠ a Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, odl. prac. Ostrava-Poruba Žáci TTC s.r.o. Výstupem z těchto workshopů jsou evaluační dotazníky vyplněné cílovými skupinami, které sloužily pro zhodnocení workshopů a zpětnou vazbu. 18

20 2.2 Workshopy ve výrobních podnicích s pedagogy středních škol Pedagogové měli možnost v rámci workshopů hovořit s firemními odborníky, čímž se jim dostalo možnosti aplikovat své nově získané poznatky do výuky a učebních plánů. Šlo především o to, seznámit pedagogy s požadavky firem na různé pozice, diskutování o současných znalostech a kompetencích žáků, o návrzích na jejich zlepšování a zdokonalování. Nechyběly ani diskuze o motivaci žáků středních škol pro práci v technických odvětvích. Pro samotné pedagogy pak přínos spočíval v poznávání nových technologií a technologických postupů, použití nových materiálů apod. V rámci workshopů s pedagogy středních škol probíhaly diskuze o možném pracovním uplatnění žáků středních škol v technických profesích. Z těchto diskuzí vyplynul závěr, který je shrnut v této příručce: situace středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji, možnosti žáků při studiu středních a vysokých škol technického typu, možnosti pracovních uplatnění po ukončení studia na středních a vysokých školách, pracovní příležitosti v jednotlivých výrobních podnicích apod. 2.3 Zhodnocení realizovaných workshopů Realizované workshopy byly hodnoceny na základě odpovědí členů cílových skupin v evaluačním dotazníku. Tento dotazník obsahoval deset následujících otázek: 1. Splnil workshop Vaše očekávání? 2. Byli jste spokojeni s tématickým zaměřením workshopu? 3. Jak hodnotíte organizační zajištění workshopu? 4. Jak hodnotíte příspěvky přednášejících? 5. Jak hodnotíte odbornou úroveň workshopu? 6. Jak hodnotíte praktičnost probíraného tématu? 7. Jak hodnotíte kvalitu technického zajištění (dostupnost, místnost)? 8. Jak hodnotíte zvolený čas konání? 9. Jak hodnotíte užitečnost exkurze pro Vás osobně do budoucna? 10. Byli jste dostatečně informováni o aktivitách projektu? 19

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více