TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA"

Transkript

1 TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/

2 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout žákům středních škol v Moravskoslezském kraji komplexní podporu v procesu rozhodování se o své budoucí kariéře, tedy jednak při volbě dalšího studia na vysoké škole, jednak při samotném seznamování se s aktuálními podmínkami na trhu práce a možnostmi uplatnění v technických profesích. Nedílnou součástí projektu byly také aktivity směřované k propojování teorie a praxe, jež spočívaly zejména v navazování dlouhodobé spolupráce mezi školami a průmyslovými podniky v Moravskoslezském kraji. Dalším ze stěžejních záměrů projektu bylo vytvořit či inovovat obsah školních vzdělávacích programů jednotlivých škol s technickým zaměřením tak, aby znalosti absolventů odpovídaly požadavkům a potřebám firem. Komunikace, kterou kvalitní spolupráce mezi odborným školstvím a privátním sektorem bezesporu vyžaduje, probíhá nyní na různých úrovních, ale většinou bohužel v nedostatečné intenzitě. Snahou realizátorů projektu tedy bylo, aby na základě rozšíření spolupráce s podniky a cenné zpětné vazby mohly školy identifikovat svá slabá místa a pracovat na nich ku prospěchu svých žáků. Výstupem trvalé kooperace firem a škol by pak měly být upravené profily absolventů jednotlivých oborů, efektivní úprava ŠVP, vytvoření plánů či metodik spolupráce s firmami a jejich koordinace, rozvíjení možnosti (ne)placených stáží nejen pro žáky, ale také pro učitele odborných předmětů, kteří by tak lépe mohli své svěřence vést v průběhu středoškolského studia, popř. je motivovat ke studiu technických oborů na vysoké škole. Součástí projektu bylo také stínování pracovních činností pracovníků podniků v Moravskoslezském kraji, prostřednictvím kterého se žáci mohli seznámit s možným pracovním uplatněním po skončení studia na střední škole. Bližší informace o výše popsaných aktivitách projektu TechIN Propojení studia a praxe se dočtete v této příručce Teorie a praxe/klady a zápory, která vznikla za účasti pedagogických pracovníků spolupracujících odborných středních škol. Kolektiv autorů 1

3 Obsah Úvod 1 O projektu TechIN Propojení studia a praxe 1.1 Realizátoři projektu 1.2 Spolupracující firmy 1.3 Spolupracující školy 2 Aktivity projektu 2.1 Workshopy pro žáky 2.2 Workshopy ve výrobních podnicích pro pedagogy středních škol 2.3 Zhodnocení realizovaných workshopů 2.4 Stínování 3 Rozhovory s představiteli firem a škol MSK na téma uplatnění absolventů v technických oborech 3.1 Rozhovor se zástupcem firmy INTERAL, s. r. o. 3.2 Rozhovor se zástupcem středního školství v MSK 4 Situace středních a vysokých škol technického zaměření v MSK 4.1 Přehled středních škol s technickými obory v MSK 4.2 Přehled technických oborů VŠB TUO 5 Pozitiva technického vzdělávání 5.1 Proč pokračovat na VŠ technického směru 5.2 Profil úspěšného absolventa 5.3 Připravenost žáků pro vstup na trh práce a uplatnění se v technických oborech 6 Situace průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji 6.1 Technická odvětví 6.2 Podpora technické vyspělosti MSK 6.3 Výzkum a vývoj jako klíčové aspekty podpory technické vyspělosti kraje 7 Spolupráce škol a firem ve smyslu propojování teorie a praxe 7.1 Zhodnocení stávající spolupráce mezi školami a firmami v MSK 7.2 Navrhovaná opatření pro přizpůsobení studia požadavkům trhu práce Závěr Zdroje

4 1 O projektu TechIN Propojení studia a praxe Projekt TechIN Propojení studia a praxe byl zaměřen na propojení systému střední škola vysoká škola praxe. Zároveň reagoval na poptávku po absolventech technických oborů v Moravskoslezském kraji, kterých byl zaznamenám rok od roku větší nedostatek. Do procesu rozhodování žáků o výběru vysoké školy byly zapojeny podniky, které zastupovaly praktickou stránku technických činností. Cílem projektu byla komplexní podpora žáků středních škol při rozhodování o jejich budoucnosti. Projekt jim dal možnost seznámit se s aktuálními podmínkami na trhu práce a s možnostmi následného uplatnění se v technických oborech v Moravskoslezském kraji ve snaze motivovat je jak v setrvání v technické profesi po ukončení studia, tak i v možném pokračování vzdělávání na vysoké škole. Cílem tohoto projektu bylo také zatraktivnit a popularizovat technické obory žákům středních škol, dívky nevyjímaje. V rámci projektu byly realizovány zajímavé a prakticky orientované workshopy spojené s exkurzemi ve firmách, a to jak pro žáky středních škol, tak i pro jejich pedagogy. Nedílnou součástí bylo stínování pracovníků firem vybranými žáky v konkrétních podnicích. V rámci projektu byly vytvořeny manuály Vzdělávání v technických oborech a Needs Analyse pro žáky středních škol v Moravskoslezském kraji, které mapují situaci na pracovním trhu v technických oborech v našem kraji. Žákům středních škol bylo poskytnuto také DVD s analýzou trhu práce, na jehož tvorbě se podíleli přední zástupci společností v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a IT. DVD může zájemcům poskytnout zajímavé informace o možnostech uplatnění v technických oborech v Moravskoslezském kraji. Projekt TechIN Propojení studia a praxe je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. 1.1 Realizátoři projektu Projekt TechIN Propojení studia a praxe, reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/ , byl realizován od prosince 2008 do listopadu 2010 příjemcem podpory společností TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o. a partnerem projektu - Okresní hospodářskou komorou Karviná. 3

5 TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o. (dále jen TEMPO) je přední vzdělávací a konzultační společnost, která poskytuje služby v oblasti: Vzdělávání Přípravy a realizace národních i mezinárodních projektů financovaných ze zdrojů EU Recruitmentu Personálního a projektového poradenství TEMPO jako školící středisko bylo založeno v září roku 1996 v Ostravě. Společnost vstoupila na trh specializovaného vzdělávání v oblasti zvyšování počítačové gramotnosti, manažerských a podnikatelských dovedností a jazykových kurzů. Díky rychlému rozvoji aktivit v Moravskoslezském kraji firma otevřela v roce 1998 školicí centrum také v Praze. Zkušení odborní lektoři z těchto dvou center poskytují vzdělávací a konzultační služby klientům z celé České republiky. Podstatným mezníkem v rozvoji společnosti TEMPO byla možnost spolupráce na evropských projektech. Již od roku 1998 firma participuje na projektech mezinárodních evropských programů, jako jsou např. Leonardo da Vinci, Socrates, Culture 2000, INTI, AGIS. Své zkušenosti firma uplatnila také v přípravě a realizaci projektů na národní úrovni v rámci programů Phare, EQUAL a projektů z programů ESF /Evropský sociální fond/ a ERDF /Evropský fond regionálního rozvoje/. V roce 2000 firma rozšířila organizační strukturu, čímž vznikly dvě kooperující divize - Divize vzdělávání a Divize EU. Zkušený tým profesionálů nabízí precizní zpracování žádostí o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých Operačních programů Strukturálních fondů EU. Neméně důležitá je i podpora klienta při realizaci projektu, pro kterého firma zajišťuje veškeré administrativní činnosti a dozoruje správné čerpání prostředků z přidělené dotace. Služby nabízené společností TEMPO TRAINING & CONSULTING: DIVIZE VZDĚLÁVÁNÍ: osobnostní vzdělávání pro rozvoj osobnostních, manažerských, prodejních a profesních dovedností ve firemních projektech i veřejných seminářích realizace projektů ESF konzultační a implementační činnost v oblasti řízení lidských zdrojů konzultační a implementační činnost v zavádění systémů řízení výroby vzdělávání úředníků státní správy rekvalifikační kurzy počítačové vzdělávání a školení pro uživatele PC a individuální konzultace. ECDL testování (European Computer Driving Licence) mezinárodně uznávaný koncept počítačové gramotnosti - testování uchazečů ECDL Certifikát. 4

6 Divize EU nabízí komplexní individuální servis v oblasti získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR pro firmy, školy, vzdělávací instituce, obce a nestátní neziskové organizace. V rámci této činnosti zajišťuje TEMPO veškeré aktivity od vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování žádosti o dotaci, odbornou pomoc v průběhu realizace projektu až po závěrečnou zprávu tak, aby čerpání dotace proběhlo bez problémů a bylo v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory. DIVIZE EU: zpracování žádosti a administrační podpora ESF projektů pro firmy partnerství v projektech ESF monitoring všech dotačních titulů a vypsaných programů konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů ze Strukturálních fondů investiční projekty cestovní ruch ICT konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů v rámci mezinárodních dotačních titulů zpracování projektu tak, aby splňoval nejvyšší nároky a co nejlépe vyhovoval hodnoceným kritériím TEMPO se podílelo na realizaci řady projektu, jako např.: Žena a svět podnikání, Špicová hokna, Podnikavá žena, Dítě není handicap, Perspektivní cesta, Pojďte s námi do práce, Podpora sebezaměstnávání, Ženský element, Aktivní žena a mnoho dalších. Celkovou synergii společnosti posiluje tým Divize Personální agentura, která má na paměti, že nejcennějším zdrojem jsou skutečně lidé a jejich potenciál. DIVIZE - PERSONÁLNÍ AGENTURA: nábor a výběr zaměstnanců pro externí klienty (včetně náboru formou Executive search) osobnostní a odborné testování potencionálních kandidátů či stávajících zaměstnanců našich klientů pomoc při vyřizování dotací a pracovních povolení poradenství týkající se široké škály oblastí HRM doporučení zaměstnání vhodným kandidátům komplexní zajištění interního HRM 5

7 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ - hlavní partner projektu Okresní hospodářská komora Karviná Okresní hospodářská komora Karviná pracuje od roku 1995 jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, ustavené zákonem č. 301/1992 Sb. Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat potřeby svých členů. Působnost Okresní hospodářské komory Karviná je v okrese Karviná. K hlavním úkolům Hospodářské komory patří: poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností organizování vzdělávání podnikatelů formou odborných seminářů a přednášek zabezpečení informační činnosti pro navazování kontaktů mezi firmami a výběru partnerů pro obchodní spolupráci, kooperaci a zakládání společných podniků formou joint Ventura podporování a organizování prezentace českých firem v tuzemsku i v zahraničí usilování o rozvoj vnějších ekonomických vztahů směrem z ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR zabezpečování propagace vlastních činností a se souhlasem svých členů šíření informací o jejich podnikatelské činnosti navazování a rozvíjení styků s komorami v zahraničí a zabezpečování společných akcí spolupráce s podnikatelskými svazy, sdruženími, institucemi pro rozvoj podnikání a vzdělanosti, nadacemi a orgány státní správy a obecní samosprávy zřizování stálých smírčích komisí k předcházení obchodních sporů mezi svými členy spolupráce s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, podporování školských zařízení zajišťujících odbornou přípravu na výkon povolání vykonávání vlastní hospodářské činnosti na podporu řádného plnění úkolů a v souladu s posláním komor Informační místo pro podnikatele Při Okresní hospodářské komoře Karviná bylo v roce 2003 akreditováno Informační místo pro podnikatele (InMP). Cílem bylo vytvořit centrálně řízenou síť kanceláří informačních míst za účelem poskytnout podnikatelské veřejnosti příslušného regionu aktuální informace, nezbytné a důležité pro podnikání, zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. 6

8 Ověřovatelská kancelář Karviná OHK Karviná na základě novely zákona o informačních systémech veřejné správy (zák. č. 365/2000 Sb.) funguje jako kontaktní místo veřejné správy a poskytuje tyto služby: 1. Na základě uvedené novely vydává OHK Karviná na požádání ověřené výpisy z: a. obchodního rejstříku, b. živnostenského rejstříku, c. katastru nemovitostí (pouze výpisy, ne mapy), d. rejstříku trestů, e. bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů, f. ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a g. registru Ministerstva životního prostředí MA ISOH. 2. Od 1. července 2009 je možno si nechat provést ověření listin (tzv. vidimace), ověření pravosti podpisu (tzv. legalizace) a autorizovanou konverzi dokumentů. Projektová činnost OHK Karviná se dlouhodobě samostatně i partnersky podílí na realizaci mnoha projektů financovaných z fondů Evropské unie (EQUAL, OP RLZ, OP VK, OP LZZ). Např.: Tvá budoucnost, Od osmi do čtyř, Romcentrum, Aktivitou k získání zaměstnání, Prohloubení manažerských dovedností řídicích pracovníků MSP, Škola pro život, Zvyšování konkurenceschopnosti žen na trhu práce na Karvinsku, Vytrvej!, Ženy naší generace, Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu a mnoho dalších. 7

9 1.2 Spolupracující firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. Adresa: web: Rudé armády 471, Karviná Hranice Předmětem podnikání společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde lze nejlépe využít jejich nízkou hmotnost a možnost vedení různých médií. Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech: rourovna a profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava a údržba. Přesné a kalibrované trubky jsou v současné době hojně používány v automobilovém průmyslu. Gates Hydraulics, s. r. o. Adresa: web: Dětmarovická 409/1, Karviná Staré Město Společenost Gates Hydraulics, s. r. o. je součást nadnárodní společnosti Gates Corporation, která byla založena v roce Tato skupina má výrobní podniky a zastoupení na všech hlavních trzích s automobilovou a průmyslovou technikou. Jedná se o přední světovou gumárenskou společnost, zabývající se výrobou hnacích řemenů, hydraulických systémů a komponentů pro automobilový průmysl. Pobočka v České republice je specializována na výrobu kovových součástek pro hydraulické hadice a montážní celky pro evropský trh v oblasti stavební a zemědělské techniky. HUDECZEK SERVICE, s.r.o. Adresa: web: Stonavská 287, Albrechtice u Českého Těšína Společnost HUDECZEK SERVICE, s.r.o. nabízí komplexní servis v oblastech instalací, oprav a revizí technologických a elektrických zařízení, projekce a programování řídících systémů, bezdemontážní technické diagnostice, projekce, poradenství a v dalších činnostech. Pružně se snaží reagovat na vývoj v elektrotechnice a v příbuzných odvětvích. Veškeré činnosti provádí kvalitně, rychle a hlavně s ohledem na přání zákazníka. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001: U svých zákazníků respektuje typ provozu, a také proto poskytuje NONSTOP servis s garancí nástupu do 1 hodiny po zavolání. 8

10 Huisman Konstrukce, s.r.o. Adresa: web: Nádražní 289, Sviadnov Provozovna společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. nacházející se ve Sviadnově byla otevřena v roce 1997 a od té doby hraje významnou roli jako součást projektové a výrobní síly skupiny Huisman. Vyrábějí se zde jak kompletní produkty, např. pedestální jeřáby nebo vrtná souprava LOC400, tak součásti větších celků, které jsou pak nainstalovány do konečného produktu ve výrobním závodě Huismanu ve Schiedamu. Inovace, kvalita, spolehlivost, dodávky na klíč a služby zákazníkům náleží k významným hodnotám firmy. Díky tomu si postupně vybudovali mezinárodní věhlas pro tvůrčí řešení, včasné dodávky zařízení, která vyhovují těm nejnáročnějším výkonnostním kritériím, plnou provozuschopnost zařízení od prvního dne a záruku vysoké spolehlivosti zařízení během provozu. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. Adresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700 web: Společnost Hyundai Motor Manufactoring Czech, s.r.o. sídlí na ploše 200 hektarů v průmyslové zóně Nošovice. Jedná se o první závod Hyundai v Evropě. Základní části výroby ve společnosti tvoří lisovna, svařovna, lakovna, montážní hala a výroba převodovek. V závodě se od spuštění sériové výroby v listopadu 2008 vyrábějí automobily Hyundai i30 následované verzí kombi i30 cw. Od listopadu 2009 se v tomto závodě vyrábí MPV v segmentu B Kia Venga. Společnost získala certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního řízení dle ISO INTERAL, s. r. o. Adresa: web: Kotkova 6, Ostrava Vítkovice Interal, s. r. o. začala svou činnost v roce Hlavní náplní byly telekomunikační prostředky, kamerová technika a poplachové systémy. Od počátku si firma jako cíl stanovila mít spokojené zákazníky, kteří se budou vracet. Firma postupně vyvinula jeden z prvních digitálních záznamů obrazu, progresivní systém detekce definovaných objektů v obraze, velmi stabilní videozesilovače, které pracují i v prostředí EMC vlivů, telemetrické ovládání kamer a dalších systémů, GSM vysílače a ústředny a řadu dalších věcí. Během let zkušeností a výzkumu nejmodernějších technologií se podařilo vybudovat moderní, flexibilní, zákaznicky orientovanou firmu s perfektním servisním, výrobním a montážním zázemím a schopností úspěšně realizovat velké investiční celky. 9

11 KVADOS, a. s. Adresa: web: Novoveská 1139/22, Ostrava Mariánské Hory Společnost KVADOS, a. s. je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS, myavis a mycash jsou určeny společnostem působícím v obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Novinkou roku 2009 je personální informační systém mywork. Společnost aktivně působí na většině evropských trhů. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení i rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Produkty skupiny KVADOS patří ke špičce ve svých oborech. NetDirect s. r. o. Adresa: web: Pohraniční 504/27, Ostrava Vítkovice Společnost je dodavatelem e-business aplikací s významným tržním podílem na českém a slovenském trhu. Průběžně je posilován personál, který v současné době čítá 70 zaměstnanců s různými specializacemi. Základ svého úspěchu staví na kvalitě, spolehlivosti a na vlastních produktech FastCentrik, ShopCentrik a MediaCentrik, což společnosti poskytuje nezávislost a umožňuje pružné přizpůsobování měnícím se trendům. Podnik využívá systém managementu kvality ISO 9001:2001 a používá ověřené systémy projektového řízení. Aplikace staví na špičkových technologiích společnosti Microsoft. NetDirect s.r.o. je držitelem titulu Microsoft Gold Certified Partner. Kvalitu produktů potvrzuje řada skvělých umístění v soutěžích, včetně tří prvních míst na světové konferenci WPC09 v USA. Společnost je také držitelem titulu 2010 Microsoft Country Partner of the Year Award. PEGATRON Czech, s. r. o. Adresa: web: Na Rovince 862, Ostrava Hrabová Společnost je součástí nadnárodní korporace PEGATRON/Unihan se sídlem v Taipei na Taiwanu. Tato korporace patří mezi světové TOP IT společnosti a je celosvětově známá technologickými inovacemi a kvalitou svých výrobků, pozitivním přístupem k životnímu prostředí a budování vztahů se zákazníky. PEGATRON Czech je od nástupnickou organizací ASUS Czech, s. r. o., která byla založena v roce 2005 a její výrobní a servisní kapacity byly soustředěny v Ostravě. Předmětem činnosti společnosti je především kompletace osobních počítačů na základě individuálních požadavků zákazníků. V Zákaznickém centru jsou také prováděny servisní služby klientům z Evropy, Asie a Severní Afriky. 10

12 SEJONG Czech, s. r. o. Adresa: web: Průmyslová zóna Na Novém Poli 1207/5, Karviná St. Město Společnost SEJONG Czech, s. r. o. je dceřinou firmou nadnárodní společnosti SEJONG INDUSTRIAL CO. LTD., která je přítomna na všech významných trzích. Byla založena v roce 1976 v Ulsanu v Koreji. Od té doby se stala jedním z významných výrobců výfukových systémů a tlumičů na světě. Stavební kámen nového závodu v Karviné byl položen v srpnu roku Vzhledem k nutnosti zabezpečit stoprocentní kvalitu výrobků, klade velký důraz na profesionalitu zaměstnanců. SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s. Adresa: web: Bohumínská 1878/6, Karviná Nové Město SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s. je firma s tradicí v občanské, bytové a průmyslové výstavbě. Současnou hlavní náplň tvoří revitalizace panelových domů. Společnost působí na trhu od roku Díky své filosofii, založené na vztahu k zákazníkovi a přístupu k zaměstnancům, se společnost velmi dynamicky rozrůstá a ne náhodou dnes patří mezi středně velké stavební firmy v regionu Karvinska. Potenciál SSKA - Stavební společnosti Karviná, a.s. se neustále zvyšuje a roste. Bylo zrealizováno mnoho stavebních děl občanské, průmyslové a bytové výstavby v rámci celého regionu. Vítkovice Power Engineering, a. s. Adresa: web: Ruská 1142/30, Ostrava Vítkovice Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. je významnou firmou v oboru energetiky. Firemní záměr vychází z koncepce stát se s vlastním know-how komplexním dodavatelem kotlů a kotelen v definovaném spektru spalování fosilních paliv. Jde zejména o uhlí s postupným osvojením know-how na spalování biomasy a vývojem nových technologií a kon- strukcí. Společnost vznikla fúzí společnosti Vítkovice dne a je držitelem mnoha certifikátů kvality, např. EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004, EN ISO 18001: 2008, předpisů ASME CODE, výrobkových osvědčení, oprávnění od institutu technické inspekce Praha (ITI), oprávnění pro výrobu a dodávku výrobků pro území/zákazníka aj. 11

13 1.3 Spolupracující školy Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. Sídlo: Na Jízdárně 30, Ostrava 1 web: Představení školy: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 poskytuje vzdělání ve dvouletých nástavbových a čtyřletých oborech podnikání: elektrotechnika, management strojírenství, elektrotechnik, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik elektronik. Žáci získají zkušeností při exkurzích i na praxích u soukromých firem. Škola provádí veškeré elektromontážní práce pro právnické i fyzické osoby. Nabídka vzdělání v oborech: Studijní obory - čtyřleté s maturitou Učební obory - tříleté s výučním listem Nástavbové studium - maturita - forma denní a dálková Kurzy doplňující výuku Střední odborná škola NET OFFICE ORLOVÁ, spol. s r.o. Sídlo: web: Energetiků 144, Orlová Lutyně Představení školy: Škola je soukromou vzdělávací institucí, která nabízí ucelený systém vzdělávání od nultého ročníku střední školy, přes denní maturitní studium až po vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost, úřady práce a firmy i podniky v okolí. Školní vzdělávací komplex vznikl v roce 1994 jako NET OFFICE SCHOOL, spol. s r.o. pro pomaturitní studium oboru Aplikace osobních počítačů". Následující rok byl vytvořen studijní obor Výpočetní technika v elektrotechnice, který byl od školního roku 1997/98 nahrazen novým oborem Informační technologie. Žáci získají zkušeností při exkurzích i na praxích u soukromých firem. Škola provádí veškeré elektromontážní práce pro právnické i fyzické osoby. 12

14 Nabídka vzdělání: nultý ročník pro žáky 9. tříd ZŠ denní maturitní studium oboru Informační technologie (čtyřleté) zkrácené maturitní studium oboru Informační technologie (dvouleté) školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků metodické hodiny Informačního centra SIPVZ rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost Střední průmyslová škola Karviná, příspěvková organizace Sídlo: web: Žižkova 1818, Karviná - Hranice Představení školy: Základem všech studijních oborů od založení školy je obor strojírenství. Historie dnešní SPŠ začíná již v říjnu roku 1921 zahájením výuky na Průmyslové a mistrovské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karviné. Na základě žádosti občanů polské národnostní menšiny byla 1. září 1951 zahájena výuka v paralelních třídách s polským vyučovacím jazykem. V současné době probíhá výuka ve třídách smíšených. Nabídka vzdělání v oborech: Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku Informační technologie Elektrotechnika se zaměřením na elektronické počítače Průmyslová ekologie Technické lyceum Hornictví a hornická geologie 13

15 Střední škola techniky a služeb, Karviná Sídlo: web: Tř. Osvobození 60/1111, Karviná Nové Město Představení školy: Škola byla založena dne 1. září 1950 jako Odborné učiliště určené pro vzdělání a výchovu hornického dorostu. V souladu se zřizovací listinou provádí kompletní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ. Celková kapacita školy je 1300 žáků. Nabídka vzdělání v oborech: Strojník požární techniky Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Provozní technika Automechanik Optik Elektrikář Truhlář Instalatér Zámečník Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o. Sídlo: web: Sýkorova 1/613, Havířov - Šumbark Představení školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace zahájila výuku v roce Za tuto dobu absolvovalo školu přes 10 tisíc studentů a studentek různých oborů. V současné době nabízí studium se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství, a to jak ve tříletých učebních oborech, tak i ve čtyřletých maturitních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. 14

16 Nabídka vzdělání v oborech: Elektromechanik pro slaboproudá zařízení - Elektrikář Elektromechanik pro silnoproudá zařízení Elektrikář silnoproud Mechanik digitální techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro elektrické stroje a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Strojní mechanik Elektromechanik pro informační technologie Elektrotechnika Mechanik elektronik Mechanik strojů a zařízení VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM Sídlo: Gymnázium: web: Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Čs. exilu 491, Ostrava Poruba Představení školy: Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium vznikla dnem 1. září 2008 na základě zřizovatelské smlouvy školské právnické osoby. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých oborech: Gymnázium denní forma vzdělávání Gymnázium dálková forma vzdělávání SPŠ Nabídka vzdělání v oborech: Studijní obory - čtyřleté s maturitou Ekonomika a podnikání Hutník operátor Letecký mechanik Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Mechanik strojů a zařízení Strojírenství Gymnázium Nástavbové studium Provozní technika Tříleté učební obory Autoelektrikář Elektrikář (slabo a silnoproud) Karosář Modelář Nástrojář Obráběč kovů Strojní mechanik Truhlář atd. Dálkové studium Všeobecné gymnázium 15

17 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Sídlo: web: Petrovice 570, Petrovice u Karviné, okres Karviná Představení školy: Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních škol, tak i dospělé populace. Součástí výchovně-vzdělávacích aktivit je také nástavbové maturitní studium a různé rekvalifikační kurzy. Posláním škol je poskytovat výchovně-vzdělávací služby na co nejvyšší úrovni a přiblížit vzdělávání potřebám reálného života. V rámci centra celoživotního vzdělávání Svět vzdělávání se DAKOL zaměřuje především na oblast rozvoje celoživotního učení. Nabídka vzdělání v oborech: 4leté studijní obory s maturitou Obchodník Mechanik strojů a zařízení 3leté učební obory Prodavač Kuchař - číšník Rekondiční a sportovní masér Tesař Zedník Pokrývač Strojní mechanik Obráběč kovů aj. 16

18 2 Aktivity projektu 2.1 Workshopy pro žáky středních škol Workshopy pro pedagogy a žáky středních odborných škol byly jednou z klíčových aktivit projektu TechIN Propojení studia a praxe. České školství je stále značně postaveno na teoretických základech výuky, která v mnoha případech postrádá návaznost na praktickou stránku studovaného oboru. Žáci se po ukončení studia setkávají s problémy, které vyplývají s rozdílností mezi teorií vyučovanou v rámci studia a odlišnou praxí. Proto cílem těchto prakticky orientovaných workshopů bylo zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ve vzdělávání se v těchto oborech. Workshopy byly určeny pro žáky středních škol technického zaměření (primární cílová skupina) v Moravskoslezském kraji a pro pedagogy středních škol technického zaměření (sekundární cílová skupina). V rámci workshopů pro primární CS se setkali žáci středních škol s představiteli firem a došlo tak k osobnímu kontaktu, přenosu užitečných informací a poznatků ze zkušeností představitelů managementu i řadových dělníků. Úkolem workshopů bylo pochopení problematiky technických oborů z pohledu pozdějšího uplatňování se žáků, aby bližším pohledem do praxe byli schopni zjistit, na jaké pozici by se viděli v budoucnu a co pro to musí udělat. Členové cílové skupiny měli možnost seznámit se s náplní práce jednotlivých technických profesí, navíc se mohli na cokoliv, co je zajímalo, dotázat odborníků z daných podniků. Hlavním cílem těchto workshopů bylo zvýšit zájem žáků o studium technických vysokých škol a budoucí uplatnění se v praxi. Workshopy pro sekundární cílovou skupinu byly realizovány za účelem zprostředkování setkání pedagogů středních škol s odborníky z firem a rozvíjení diskuze týkající se propojení teorie a praxe v technických oborech. V tabulce, na následující straně, jsou přehledně zobrazeny workshopy, které byly v rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe realizovány do října 2009 do června

19 Přehled workshopů Datum konání Název firmy Název školy Cílová Pořadatel skupina Huisman Konstrukce, s. r. o SOU DAKOL, s. r. o. Žáci (2x) OHK Karviná Gates Hydraulics, s. r. o. SPŠ Karviná Pedagogové OHK Karviná SEJONG Czech, s. r. o. Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Pedagogové (2x) OHK Karviná Gates Hydraulics, s. r. o. SPŠ Karviná Žáci OHK Karviná SEJONG Czech, s. r. o. Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná KVADOS, a. s. SŠ Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o. Žáci (2x) TTC s.r.o SEJONG Czech, s. r. o., Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná PEGATRON Czech, s. r. o. Ostrava SŠ Net Office Orlová, s. r. o. Žáci OHK Karviná INTERAL, s. r. o. Ostrava SŠE Na Jízdárně, Ostrava Žáci TTC s.r.o Hyundai Nošovice, s. r. o. Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná Vítkovice Power Engineering, a. s. Vítkovická SPŠ a Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, odl. prac. Ostrava-Poruba Žáci TTC s.r.o. Výstupem z těchto workshopů jsou evaluační dotazníky vyplněné cílovými skupinami, které sloužily pro zhodnocení workshopů a zpětnou vazbu. 18

20 2.2 Workshopy ve výrobních podnicích s pedagogy středních škol Pedagogové měli možnost v rámci workshopů hovořit s firemními odborníky, čímž se jim dostalo možnosti aplikovat své nově získané poznatky do výuky a učebních plánů. Šlo především o to, seznámit pedagogy s požadavky firem na různé pozice, diskutování o současných znalostech a kompetencích žáků, o návrzích na jejich zlepšování a zdokonalování. Nechyběly ani diskuze o motivaci žáků středních škol pro práci v technických odvětvích. Pro samotné pedagogy pak přínos spočíval v poznávání nových technologií a technologických postupů, použití nových materiálů apod. V rámci workshopů s pedagogy středních škol probíhaly diskuze o možném pracovním uplatnění žáků středních škol v technických profesích. Z těchto diskuzí vyplynul závěr, který je shrnut v této příručce: situace středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji, možnosti žáků při studiu středních a vysokých škol technického typu, možnosti pracovních uplatnění po ukončení studia na středních a vysokých školách, pracovní příležitosti v jednotlivých výrobních podnicích apod. 2.3 Zhodnocení realizovaných workshopů Realizované workshopy byly hodnoceny na základě odpovědí členů cílových skupin v evaluačním dotazníku. Tento dotazník obsahoval deset následujících otázek: 1. Splnil workshop Vaše očekávání? 2. Byli jste spokojeni s tématickým zaměřením workshopu? 3. Jak hodnotíte organizační zajištění workshopu? 4. Jak hodnotíte příspěvky přednášejících? 5. Jak hodnotíte odbornou úroveň workshopu? 6. Jak hodnotíte praktičnost probíraného tématu? 7. Jak hodnotíte kvalitu technického zajištění (dostupnost, místnost)? 8. Jak hodnotíte zvolený čas konání? 9. Jak hodnotíte užitečnost exkurze pro Vás osobně do budoucna? 10. Byli jste dostatečně informováni o aktivitách projektu? 19

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum, 8. 10. 2014 3 Vývoj výroby,

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Rozvoj lidí a znalostí v automobilovém průmyslu Vilemov 15.6.2012 Struktura klastru Klastr byl založen 22 členy na ustanovující Valné Hromadě v

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 3, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME, SŠE Ostrava 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Oslovené školy:...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OHK KARVINÁ reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více