TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA"

Transkript

1 TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/

2 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout žákům středních škol v Moravskoslezském kraji komplexní podporu v procesu rozhodování se o své budoucí kariéře, tedy jednak při volbě dalšího studia na vysoké škole, jednak při samotném seznamování se s aktuálními podmínkami na trhu práce a možnostmi uplatnění v technických profesích. Nedílnou součástí projektu byly také aktivity směřované k propojování teorie a praxe, jež spočívaly zejména v navazování dlouhodobé spolupráce mezi školami a průmyslovými podniky v Moravskoslezském kraji. Dalším ze stěžejních záměrů projektu bylo vytvořit či inovovat obsah školních vzdělávacích programů jednotlivých škol s technickým zaměřením tak, aby znalosti absolventů odpovídaly požadavkům a potřebám firem. Komunikace, kterou kvalitní spolupráce mezi odborným školstvím a privátním sektorem bezesporu vyžaduje, probíhá nyní na různých úrovních, ale většinou bohužel v nedostatečné intenzitě. Snahou realizátorů projektu tedy bylo, aby na základě rozšíření spolupráce s podniky a cenné zpětné vazby mohly školy identifikovat svá slabá místa a pracovat na nich ku prospěchu svých žáků. Výstupem trvalé kooperace firem a škol by pak měly být upravené profily absolventů jednotlivých oborů, efektivní úprava ŠVP, vytvoření plánů či metodik spolupráce s firmami a jejich koordinace, rozvíjení možnosti (ne)placených stáží nejen pro žáky, ale také pro učitele odborných předmětů, kteří by tak lépe mohli své svěřence vést v průběhu středoškolského studia, popř. je motivovat ke studiu technických oborů na vysoké škole. Součástí projektu bylo také stínování pracovních činností pracovníků podniků v Moravskoslezském kraji, prostřednictvím kterého se žáci mohli seznámit s možným pracovním uplatněním po skončení studia na střední škole. Bližší informace o výše popsaných aktivitách projektu TechIN Propojení studia a praxe se dočtete v této příručce Teorie a praxe/klady a zápory, která vznikla za účasti pedagogických pracovníků spolupracujících odborných středních škol. Kolektiv autorů 1

3 Obsah Úvod 1 O projektu TechIN Propojení studia a praxe 1.1 Realizátoři projektu 1.2 Spolupracující firmy 1.3 Spolupracující školy 2 Aktivity projektu 2.1 Workshopy pro žáky 2.2 Workshopy ve výrobních podnicích pro pedagogy středních škol 2.3 Zhodnocení realizovaných workshopů 2.4 Stínování 3 Rozhovory s představiteli firem a škol MSK na téma uplatnění absolventů v technických oborech 3.1 Rozhovor se zástupcem firmy INTERAL, s. r. o. 3.2 Rozhovor se zástupcem středního školství v MSK 4 Situace středních a vysokých škol technického zaměření v MSK 4.1 Přehled středních škol s technickými obory v MSK 4.2 Přehled technických oborů VŠB TUO 5 Pozitiva technického vzdělávání 5.1 Proč pokračovat na VŠ technického směru 5.2 Profil úspěšného absolventa 5.3 Připravenost žáků pro vstup na trh práce a uplatnění se v technických oborech 6 Situace průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji 6.1 Technická odvětví 6.2 Podpora technické vyspělosti MSK 6.3 Výzkum a vývoj jako klíčové aspekty podpory technické vyspělosti kraje 7 Spolupráce škol a firem ve smyslu propojování teorie a praxe 7.1 Zhodnocení stávající spolupráce mezi školami a firmami v MSK 7.2 Navrhovaná opatření pro přizpůsobení studia požadavkům trhu práce Závěr Zdroje

4 1 O projektu TechIN Propojení studia a praxe Projekt TechIN Propojení studia a praxe byl zaměřen na propojení systému střední škola vysoká škola praxe. Zároveň reagoval na poptávku po absolventech technických oborů v Moravskoslezském kraji, kterých byl zaznamenám rok od roku větší nedostatek. Do procesu rozhodování žáků o výběru vysoké školy byly zapojeny podniky, které zastupovaly praktickou stránku technických činností. Cílem projektu byla komplexní podpora žáků středních škol při rozhodování o jejich budoucnosti. Projekt jim dal možnost seznámit se s aktuálními podmínkami na trhu práce a s možnostmi následného uplatnění se v technických oborech v Moravskoslezském kraji ve snaze motivovat je jak v setrvání v technické profesi po ukončení studia, tak i v možném pokračování vzdělávání na vysoké škole. Cílem tohoto projektu bylo také zatraktivnit a popularizovat technické obory žákům středních škol, dívky nevyjímaje. V rámci projektu byly realizovány zajímavé a prakticky orientované workshopy spojené s exkurzemi ve firmách, a to jak pro žáky středních škol, tak i pro jejich pedagogy. Nedílnou součástí bylo stínování pracovníků firem vybranými žáky v konkrétních podnicích. V rámci projektu byly vytvořeny manuály Vzdělávání v technických oborech a Needs Analyse pro žáky středních škol v Moravskoslezském kraji, které mapují situaci na pracovním trhu v technických oborech v našem kraji. Žákům středních škol bylo poskytnuto také DVD s analýzou trhu práce, na jehož tvorbě se podíleli přední zástupci společností v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a IT. DVD může zájemcům poskytnout zajímavé informace o možnostech uplatnění v technických oborech v Moravskoslezském kraji. Projekt TechIN Propojení studia a praxe je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. 1.1 Realizátoři projektu Projekt TechIN Propojení studia a praxe, reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/ , byl realizován od prosince 2008 do listopadu 2010 příjemcem podpory společností TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o. a partnerem projektu - Okresní hospodářskou komorou Karviná. 3

5 TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o. (dále jen TEMPO) je přední vzdělávací a konzultační společnost, která poskytuje služby v oblasti: Vzdělávání Přípravy a realizace národních i mezinárodních projektů financovaných ze zdrojů EU Recruitmentu Personálního a projektového poradenství TEMPO jako školící středisko bylo založeno v září roku 1996 v Ostravě. Společnost vstoupila na trh specializovaného vzdělávání v oblasti zvyšování počítačové gramotnosti, manažerských a podnikatelských dovedností a jazykových kurzů. Díky rychlému rozvoji aktivit v Moravskoslezském kraji firma otevřela v roce 1998 školicí centrum také v Praze. Zkušení odborní lektoři z těchto dvou center poskytují vzdělávací a konzultační služby klientům z celé České republiky. Podstatným mezníkem v rozvoji společnosti TEMPO byla možnost spolupráce na evropských projektech. Již od roku 1998 firma participuje na projektech mezinárodních evropských programů, jako jsou např. Leonardo da Vinci, Socrates, Culture 2000, INTI, AGIS. Své zkušenosti firma uplatnila také v přípravě a realizaci projektů na národní úrovni v rámci programů Phare, EQUAL a projektů z programů ESF /Evropský sociální fond/ a ERDF /Evropský fond regionálního rozvoje/. V roce 2000 firma rozšířila organizační strukturu, čímž vznikly dvě kooperující divize - Divize vzdělávání a Divize EU. Zkušený tým profesionálů nabízí precizní zpracování žádostí o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých Operačních programů Strukturálních fondů EU. Neméně důležitá je i podpora klienta při realizaci projektu, pro kterého firma zajišťuje veškeré administrativní činnosti a dozoruje správné čerpání prostředků z přidělené dotace. Služby nabízené společností TEMPO TRAINING & CONSULTING: DIVIZE VZDĚLÁVÁNÍ: osobnostní vzdělávání pro rozvoj osobnostních, manažerských, prodejních a profesních dovedností ve firemních projektech i veřejných seminářích realizace projektů ESF konzultační a implementační činnost v oblasti řízení lidských zdrojů konzultační a implementační činnost v zavádění systémů řízení výroby vzdělávání úředníků státní správy rekvalifikační kurzy počítačové vzdělávání a školení pro uživatele PC a individuální konzultace. ECDL testování (European Computer Driving Licence) mezinárodně uznávaný koncept počítačové gramotnosti - testování uchazečů ECDL Certifikát. 4

6 Divize EU nabízí komplexní individuální servis v oblasti získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR pro firmy, školy, vzdělávací instituce, obce a nestátní neziskové organizace. V rámci této činnosti zajišťuje TEMPO veškeré aktivity od vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování žádosti o dotaci, odbornou pomoc v průběhu realizace projektu až po závěrečnou zprávu tak, aby čerpání dotace proběhlo bez problémů a bylo v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory. DIVIZE EU: zpracování žádosti a administrační podpora ESF projektů pro firmy partnerství v projektech ESF monitoring všech dotačních titulů a vypsaných programů konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů ze Strukturálních fondů investiční projekty cestovní ruch ICT konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů v rámci mezinárodních dotačních titulů zpracování projektu tak, aby splňoval nejvyšší nároky a co nejlépe vyhovoval hodnoceným kritériím TEMPO se podílelo na realizaci řady projektu, jako např.: Žena a svět podnikání, Špicová hokna, Podnikavá žena, Dítě není handicap, Perspektivní cesta, Pojďte s námi do práce, Podpora sebezaměstnávání, Ženský element, Aktivní žena a mnoho dalších. Celkovou synergii společnosti posiluje tým Divize Personální agentura, která má na paměti, že nejcennějším zdrojem jsou skutečně lidé a jejich potenciál. DIVIZE - PERSONÁLNÍ AGENTURA: nábor a výběr zaměstnanců pro externí klienty (včetně náboru formou Executive search) osobnostní a odborné testování potencionálních kandidátů či stávajících zaměstnanců našich klientů pomoc při vyřizování dotací a pracovních povolení poradenství týkající se široké škály oblastí HRM doporučení zaměstnání vhodným kandidátům komplexní zajištění interního HRM 5

7 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ - hlavní partner projektu Okresní hospodářská komora Karviná Okresní hospodářská komora Karviná pracuje od roku 1995 jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, ustavené zákonem č. 301/1992 Sb. Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat potřeby svých členů. Působnost Okresní hospodářské komory Karviná je v okrese Karviná. K hlavním úkolům Hospodářské komory patří: poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností organizování vzdělávání podnikatelů formou odborných seminářů a přednášek zabezpečení informační činnosti pro navazování kontaktů mezi firmami a výběru partnerů pro obchodní spolupráci, kooperaci a zakládání společných podniků formou joint Ventura podporování a organizování prezentace českých firem v tuzemsku i v zahraničí usilování o rozvoj vnějších ekonomických vztahů směrem z ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR zabezpečování propagace vlastních činností a se souhlasem svých členů šíření informací o jejich podnikatelské činnosti navazování a rozvíjení styků s komorami v zahraničí a zabezpečování společných akcí spolupráce s podnikatelskými svazy, sdruženími, institucemi pro rozvoj podnikání a vzdělanosti, nadacemi a orgány státní správy a obecní samosprávy zřizování stálých smírčích komisí k předcházení obchodních sporů mezi svými členy spolupráce s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, podporování školských zařízení zajišťujících odbornou přípravu na výkon povolání vykonávání vlastní hospodářské činnosti na podporu řádného plnění úkolů a v souladu s posláním komor Informační místo pro podnikatele Při Okresní hospodářské komoře Karviná bylo v roce 2003 akreditováno Informační místo pro podnikatele (InMP). Cílem bylo vytvořit centrálně řízenou síť kanceláří informačních míst za účelem poskytnout podnikatelské veřejnosti příslušného regionu aktuální informace, nezbytné a důležité pro podnikání, zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. 6

8 Ověřovatelská kancelář Karviná OHK Karviná na základě novely zákona o informačních systémech veřejné správy (zák. č. 365/2000 Sb.) funguje jako kontaktní místo veřejné správy a poskytuje tyto služby: 1. Na základě uvedené novely vydává OHK Karviná na požádání ověřené výpisy z: a. obchodního rejstříku, b. živnostenského rejstříku, c. katastru nemovitostí (pouze výpisy, ne mapy), d. rejstříku trestů, e. bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů, f. ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a g. registru Ministerstva životního prostředí MA ISOH. 2. Od 1. července 2009 je možno si nechat provést ověření listin (tzv. vidimace), ověření pravosti podpisu (tzv. legalizace) a autorizovanou konverzi dokumentů. Projektová činnost OHK Karviná se dlouhodobě samostatně i partnersky podílí na realizaci mnoha projektů financovaných z fondů Evropské unie (EQUAL, OP RLZ, OP VK, OP LZZ). Např.: Tvá budoucnost, Od osmi do čtyř, Romcentrum, Aktivitou k získání zaměstnání, Prohloubení manažerských dovedností řídicích pracovníků MSP, Škola pro život, Zvyšování konkurenceschopnosti žen na trhu práce na Karvinsku, Vytrvej!, Ženy naší generace, Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu a mnoho dalších. 7

9 1.2 Spolupracující firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. Adresa: web: Rudé armády 471, Karviná Hranice Předmětem podnikání společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde lze nejlépe využít jejich nízkou hmotnost a možnost vedení různých médií. Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech: rourovna a profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava a údržba. Přesné a kalibrované trubky jsou v současné době hojně používány v automobilovém průmyslu. Gates Hydraulics, s. r. o. Adresa: web: Dětmarovická 409/1, Karviná Staré Město Společenost Gates Hydraulics, s. r. o. je součást nadnárodní společnosti Gates Corporation, která byla založena v roce Tato skupina má výrobní podniky a zastoupení na všech hlavních trzích s automobilovou a průmyslovou technikou. Jedná se o přední světovou gumárenskou společnost, zabývající se výrobou hnacích řemenů, hydraulických systémů a komponentů pro automobilový průmysl. Pobočka v České republice je specializována na výrobu kovových součástek pro hydraulické hadice a montážní celky pro evropský trh v oblasti stavební a zemědělské techniky. HUDECZEK SERVICE, s.r.o. Adresa: web: Stonavská 287, Albrechtice u Českého Těšína Společnost HUDECZEK SERVICE, s.r.o. nabízí komplexní servis v oblastech instalací, oprav a revizí technologických a elektrických zařízení, projekce a programování řídících systémů, bezdemontážní technické diagnostice, projekce, poradenství a v dalších činnostech. Pružně se snaží reagovat na vývoj v elektrotechnice a v příbuzných odvětvích. Veškeré činnosti provádí kvalitně, rychle a hlavně s ohledem na přání zákazníka. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001: U svých zákazníků respektuje typ provozu, a také proto poskytuje NONSTOP servis s garancí nástupu do 1 hodiny po zavolání. 8

10 Huisman Konstrukce, s.r.o. Adresa: web: Nádražní 289, Sviadnov Provozovna společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. nacházející se ve Sviadnově byla otevřena v roce 1997 a od té doby hraje významnou roli jako součást projektové a výrobní síly skupiny Huisman. Vyrábějí se zde jak kompletní produkty, např. pedestální jeřáby nebo vrtná souprava LOC400, tak součásti větších celků, které jsou pak nainstalovány do konečného produktu ve výrobním závodě Huismanu ve Schiedamu. Inovace, kvalita, spolehlivost, dodávky na klíč a služby zákazníkům náleží k významným hodnotám firmy. Díky tomu si postupně vybudovali mezinárodní věhlas pro tvůrčí řešení, včasné dodávky zařízení, která vyhovují těm nejnáročnějším výkonnostním kritériím, plnou provozuschopnost zařízení od prvního dne a záruku vysoké spolehlivosti zařízení během provozu. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. Adresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700 web: Společnost Hyundai Motor Manufactoring Czech, s.r.o. sídlí na ploše 200 hektarů v průmyslové zóně Nošovice. Jedná se o první závod Hyundai v Evropě. Základní části výroby ve společnosti tvoří lisovna, svařovna, lakovna, montážní hala a výroba převodovek. V závodě se od spuštění sériové výroby v listopadu 2008 vyrábějí automobily Hyundai i30 následované verzí kombi i30 cw. Od listopadu 2009 se v tomto závodě vyrábí MPV v segmentu B Kia Venga. Společnost získala certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního řízení dle ISO INTERAL, s. r. o. Adresa: web: Kotkova 6, Ostrava Vítkovice Interal, s. r. o. začala svou činnost v roce Hlavní náplní byly telekomunikační prostředky, kamerová technika a poplachové systémy. Od počátku si firma jako cíl stanovila mít spokojené zákazníky, kteří se budou vracet. Firma postupně vyvinula jeden z prvních digitálních záznamů obrazu, progresivní systém detekce definovaných objektů v obraze, velmi stabilní videozesilovače, které pracují i v prostředí EMC vlivů, telemetrické ovládání kamer a dalších systémů, GSM vysílače a ústředny a řadu dalších věcí. Během let zkušeností a výzkumu nejmodernějších technologií se podařilo vybudovat moderní, flexibilní, zákaznicky orientovanou firmu s perfektním servisním, výrobním a montážním zázemím a schopností úspěšně realizovat velké investiční celky. 9

11 KVADOS, a. s. Adresa: web: Novoveská 1139/22, Ostrava Mariánské Hory Společnost KVADOS, a. s. je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS, myavis a mycash jsou určeny společnostem působícím v obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Novinkou roku 2009 je personální informační systém mywork. Společnost aktivně působí na většině evropských trhů. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení i rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Produkty skupiny KVADOS patří ke špičce ve svých oborech. NetDirect s. r. o. Adresa: web: Pohraniční 504/27, Ostrava Vítkovice Společnost je dodavatelem e-business aplikací s významným tržním podílem na českém a slovenském trhu. Průběžně je posilován personál, který v současné době čítá 70 zaměstnanců s různými specializacemi. Základ svého úspěchu staví na kvalitě, spolehlivosti a na vlastních produktech FastCentrik, ShopCentrik a MediaCentrik, což společnosti poskytuje nezávislost a umožňuje pružné přizpůsobování měnícím se trendům. Podnik využívá systém managementu kvality ISO 9001:2001 a používá ověřené systémy projektového řízení. Aplikace staví na špičkových technologiích společnosti Microsoft. NetDirect s.r.o. je držitelem titulu Microsoft Gold Certified Partner. Kvalitu produktů potvrzuje řada skvělých umístění v soutěžích, včetně tří prvních míst na světové konferenci WPC09 v USA. Společnost je také držitelem titulu 2010 Microsoft Country Partner of the Year Award. PEGATRON Czech, s. r. o. Adresa: web: Na Rovince 862, Ostrava Hrabová Společnost je součástí nadnárodní korporace PEGATRON/Unihan se sídlem v Taipei na Taiwanu. Tato korporace patří mezi světové TOP IT společnosti a je celosvětově známá technologickými inovacemi a kvalitou svých výrobků, pozitivním přístupem k životnímu prostředí a budování vztahů se zákazníky. PEGATRON Czech je od nástupnickou organizací ASUS Czech, s. r. o., která byla založena v roce 2005 a její výrobní a servisní kapacity byly soustředěny v Ostravě. Předmětem činnosti společnosti je především kompletace osobních počítačů na základě individuálních požadavků zákazníků. V Zákaznickém centru jsou také prováděny servisní služby klientům z Evropy, Asie a Severní Afriky. 10

12 SEJONG Czech, s. r. o. Adresa: web: Průmyslová zóna Na Novém Poli 1207/5, Karviná St. Město Společnost SEJONG Czech, s. r. o. je dceřinou firmou nadnárodní společnosti SEJONG INDUSTRIAL CO. LTD., která je přítomna na všech významných trzích. Byla založena v roce 1976 v Ulsanu v Koreji. Od té doby se stala jedním z významných výrobců výfukových systémů a tlumičů na světě. Stavební kámen nového závodu v Karviné byl položen v srpnu roku Vzhledem k nutnosti zabezpečit stoprocentní kvalitu výrobků, klade velký důraz na profesionalitu zaměstnanců. SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s. Adresa: web: Bohumínská 1878/6, Karviná Nové Město SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s. je firma s tradicí v občanské, bytové a průmyslové výstavbě. Současnou hlavní náplň tvoří revitalizace panelových domů. Společnost působí na trhu od roku Díky své filosofii, založené na vztahu k zákazníkovi a přístupu k zaměstnancům, se společnost velmi dynamicky rozrůstá a ne náhodou dnes patří mezi středně velké stavební firmy v regionu Karvinska. Potenciál SSKA - Stavební společnosti Karviná, a.s. se neustále zvyšuje a roste. Bylo zrealizováno mnoho stavebních děl občanské, průmyslové a bytové výstavby v rámci celého regionu. Vítkovice Power Engineering, a. s. Adresa: web: Ruská 1142/30, Ostrava Vítkovice Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. je významnou firmou v oboru energetiky. Firemní záměr vychází z koncepce stát se s vlastním know-how komplexním dodavatelem kotlů a kotelen v definovaném spektru spalování fosilních paliv. Jde zejména o uhlí s postupným osvojením know-how na spalování biomasy a vývojem nových technologií a kon- strukcí. Společnost vznikla fúzí společnosti Vítkovice dne a je držitelem mnoha certifikátů kvality, např. EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004, EN ISO 18001: 2008, předpisů ASME CODE, výrobkových osvědčení, oprávnění od institutu technické inspekce Praha (ITI), oprávnění pro výrobu a dodávku výrobků pro území/zákazníka aj. 11

13 1.3 Spolupracující školy Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. Sídlo: Na Jízdárně 30, Ostrava 1 web: Představení školy: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 poskytuje vzdělání ve dvouletých nástavbových a čtyřletých oborech podnikání: elektrotechnika, management strojírenství, elektrotechnik, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik elektronik. Žáci získají zkušeností při exkurzích i na praxích u soukromých firem. Škola provádí veškeré elektromontážní práce pro právnické i fyzické osoby. Nabídka vzdělání v oborech: Studijní obory - čtyřleté s maturitou Učební obory - tříleté s výučním listem Nástavbové studium - maturita - forma denní a dálková Kurzy doplňující výuku Střední odborná škola NET OFFICE ORLOVÁ, spol. s r.o. Sídlo: web: Energetiků 144, Orlová Lutyně Představení školy: Škola je soukromou vzdělávací institucí, která nabízí ucelený systém vzdělávání od nultého ročníku střední školy, přes denní maturitní studium až po vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost, úřady práce a firmy i podniky v okolí. Školní vzdělávací komplex vznikl v roce 1994 jako NET OFFICE SCHOOL, spol. s r.o. pro pomaturitní studium oboru Aplikace osobních počítačů". Následující rok byl vytvořen studijní obor Výpočetní technika v elektrotechnice, který byl od školního roku 1997/98 nahrazen novým oborem Informační technologie. Žáci získají zkušeností při exkurzích i na praxích u soukromých firem. Škola provádí veškeré elektromontážní práce pro právnické i fyzické osoby. 12

14 Nabídka vzdělání: nultý ročník pro žáky 9. tříd ZŠ denní maturitní studium oboru Informační technologie (čtyřleté) zkrácené maturitní studium oboru Informační technologie (dvouleté) školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků metodické hodiny Informačního centra SIPVZ rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost Střední průmyslová škola Karviná, příspěvková organizace Sídlo: web: Žižkova 1818, Karviná - Hranice Představení školy: Základem všech studijních oborů od založení školy je obor strojírenství. Historie dnešní SPŠ začíná již v říjnu roku 1921 zahájením výuky na Průmyslové a mistrovské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karviné. Na základě žádosti občanů polské národnostní menšiny byla 1. září 1951 zahájena výuka v paralelních třídách s polským vyučovacím jazykem. V současné době probíhá výuka ve třídách smíšených. Nabídka vzdělání v oborech: Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku Informační technologie Elektrotechnika se zaměřením na elektronické počítače Průmyslová ekologie Technické lyceum Hornictví a hornická geologie 13

15 Střední škola techniky a služeb, Karviná Sídlo: web: Tř. Osvobození 60/1111, Karviná Nové Město Představení školy: Škola byla založena dne 1. září 1950 jako Odborné učiliště určené pro vzdělání a výchovu hornického dorostu. V souladu se zřizovací listinou provádí kompletní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ. Celková kapacita školy je 1300 žáků. Nabídka vzdělání v oborech: Strojník požární techniky Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Provozní technika Automechanik Optik Elektrikář Truhlář Instalatér Zámečník Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o. Sídlo: web: Sýkorova 1/613, Havířov - Šumbark Představení školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace zahájila výuku v roce Za tuto dobu absolvovalo školu přes 10 tisíc studentů a studentek různých oborů. V současné době nabízí studium se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství, a to jak ve tříletých učebních oborech, tak i ve čtyřletých maturitních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. 14

16 Nabídka vzdělání v oborech: Elektromechanik pro slaboproudá zařízení - Elektrikář Elektromechanik pro silnoproudá zařízení Elektrikář silnoproud Mechanik digitální techniky Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro elektrické stroje a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Strojní mechanik Elektromechanik pro informační technologie Elektrotechnika Mechanik elektronik Mechanik strojů a zařízení VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM Sídlo: Gymnázium: web: Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Čs. exilu 491, Ostrava Poruba Představení školy: Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium vznikla dnem 1. září 2008 na základě zřizovatelské smlouvy školské právnické osoby. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých oborech: Gymnázium denní forma vzdělávání Gymnázium dálková forma vzdělávání SPŠ Nabídka vzdělání v oborech: Studijní obory - čtyřleté s maturitou Ekonomika a podnikání Hutník operátor Letecký mechanik Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Mechanik strojů a zařízení Strojírenství Gymnázium Nástavbové studium Provozní technika Tříleté učební obory Autoelektrikář Elektrikář (slabo a silnoproud) Karosář Modelář Nástrojář Obráběč kovů Strojní mechanik Truhlář atd. Dálkové studium Všeobecné gymnázium 15

17 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Sídlo: web: Petrovice 570, Petrovice u Karviné, okres Karviná Představení školy: Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních škol, tak i dospělé populace. Součástí výchovně-vzdělávacích aktivit je také nástavbové maturitní studium a různé rekvalifikační kurzy. Posláním škol je poskytovat výchovně-vzdělávací služby na co nejvyšší úrovni a přiblížit vzdělávání potřebám reálného života. V rámci centra celoživotního vzdělávání Svět vzdělávání se DAKOL zaměřuje především na oblast rozvoje celoživotního učení. Nabídka vzdělání v oborech: 4leté studijní obory s maturitou Obchodník Mechanik strojů a zařízení 3leté učební obory Prodavač Kuchař - číšník Rekondiční a sportovní masér Tesař Zedník Pokrývač Strojní mechanik Obráběč kovů aj. 16

18 2 Aktivity projektu 2.1 Workshopy pro žáky středních škol Workshopy pro pedagogy a žáky středních odborných škol byly jednou z klíčových aktivit projektu TechIN Propojení studia a praxe. České školství je stále značně postaveno na teoretických základech výuky, která v mnoha případech postrádá návaznost na praktickou stránku studovaného oboru. Žáci se po ukončení studia setkávají s problémy, které vyplývají s rozdílností mezi teorií vyučovanou v rámci studia a odlišnou praxí. Proto cílem těchto prakticky orientovaných workshopů bylo zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ve vzdělávání se v těchto oborech. Workshopy byly určeny pro žáky středních škol technického zaměření (primární cílová skupina) v Moravskoslezském kraji a pro pedagogy středních škol technického zaměření (sekundární cílová skupina). V rámci workshopů pro primární CS se setkali žáci středních škol s představiteli firem a došlo tak k osobnímu kontaktu, přenosu užitečných informací a poznatků ze zkušeností představitelů managementu i řadových dělníků. Úkolem workshopů bylo pochopení problematiky technických oborů z pohledu pozdějšího uplatňování se žáků, aby bližším pohledem do praxe byli schopni zjistit, na jaké pozici by se viděli v budoucnu a co pro to musí udělat. Členové cílové skupiny měli možnost seznámit se s náplní práce jednotlivých technických profesí, navíc se mohli na cokoliv, co je zajímalo, dotázat odborníků z daných podniků. Hlavním cílem těchto workshopů bylo zvýšit zájem žáků o studium technických vysokých škol a budoucí uplatnění se v praxi. Workshopy pro sekundární cílovou skupinu byly realizovány za účelem zprostředkování setkání pedagogů středních škol s odborníky z firem a rozvíjení diskuze týkající se propojení teorie a praxe v technických oborech. V tabulce, na následující straně, jsou přehledně zobrazeny workshopy, které byly v rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe realizovány do října 2009 do června

19 Přehled workshopů Datum konání Název firmy Název školy Cílová Pořadatel skupina Huisman Konstrukce, s. r. o SOU DAKOL, s. r. o. Žáci (2x) OHK Karviná Gates Hydraulics, s. r. o. SPŠ Karviná Pedagogové OHK Karviná SEJONG Czech, s. r. o. Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Pedagogové (2x) OHK Karviná Gates Hydraulics, s. r. o. SPŠ Karviná Žáci OHK Karviná SEJONG Czech, s. r. o. Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná KVADOS, a. s. SŠ Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o. Žáci (2x) TTC s.r.o SEJONG Czech, s. r. o., Karviná Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná PEGATRON Czech, s. r. o. Ostrava SŠ Net Office Orlová, s. r. o. Žáci OHK Karviná INTERAL, s. r. o. Ostrava SŠE Na Jízdárně, Ostrava Žáci TTC s.r.o Hyundai Nošovice, s. r. o. Střední škola techniky a služeb, Karviná Žáci OHK Karviná Vítkovice Power Engineering, a. s. Vítkovická SPŠ a Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, odl. prac. Ostrava-Poruba Žáci TTC s.r.o. Výstupem z těchto workshopů jsou evaluační dotazníky vyplněné cílovými skupinami, které sloužily pro zhodnocení workshopů a zpětnou vazbu. 18

20 2.2 Workshopy ve výrobních podnicích s pedagogy středních škol Pedagogové měli možnost v rámci workshopů hovořit s firemními odborníky, čímž se jim dostalo možnosti aplikovat své nově získané poznatky do výuky a učebních plánů. Šlo především o to, seznámit pedagogy s požadavky firem na různé pozice, diskutování o současných znalostech a kompetencích žáků, o návrzích na jejich zlepšování a zdokonalování. Nechyběly ani diskuze o motivaci žáků středních škol pro práci v technických odvětvích. Pro samotné pedagogy pak přínos spočíval v poznávání nových technologií a technologických postupů, použití nových materiálů apod. V rámci workshopů s pedagogy středních škol probíhaly diskuze o možném pracovním uplatnění žáků středních škol v technických profesích. Z těchto diskuzí vyplynul závěr, který je shrnut v této příručce: situace středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji, možnosti žáků při studiu středních a vysokých škol technického typu, možnosti pracovních uplatnění po ukončení studia na středních a vysokých školách, pracovní příležitosti v jednotlivých výrobních podnicích apod. 2.3 Zhodnocení realizovaných workshopů Realizované workshopy byly hodnoceny na základě odpovědí členů cílových skupin v evaluačním dotazníku. Tento dotazník obsahoval deset následujících otázek: 1. Splnil workshop Vaše očekávání? 2. Byli jste spokojeni s tématickým zaměřením workshopu? 3. Jak hodnotíte organizační zajištění workshopu? 4. Jak hodnotíte příspěvky přednášejících? 5. Jak hodnotíte odbornou úroveň workshopu? 6. Jak hodnotíte praktičnost probíraného tématu? 7. Jak hodnotíte kvalitu technického zajištění (dostupnost, místnost)? 8. Jak hodnotíte zvolený čas konání? 9. Jak hodnotíte užitečnost exkurze pro Vás osobně do budoucna? 10. Byli jste dostatečně informováni o aktivitách projektu? 19

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Seznam grantových projektů schválených k realizaci

Seznam grantových projektů schválených k realizaci Seznam grantových projektů schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.24, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Moravskoslezský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu K O N C E P C E

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu K O N C E P C E Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu K O N C E P C E zajištění studijní nabídky oborů nástavbového studia od školního roku 2005/06 ve školách, které zřizuje Moravskoslezský

Více

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 600017699 63-41-M/01

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková Název školy Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Všeobecné

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.07,

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1 Počet stran přílohy: 5 Strana 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1 Číslo

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Karel Sekyra Zavádění prvků duálního systému vzdělávání ve Zlínském kraji a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod

Více

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, 4.12.2012 Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Charakteristika: samosprávné sdružení

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Přijímací řízení na střední školy 2017

Přijímací řízení na střední školy 2017 Přijímací řízení na střední školy 2017 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Daniel Cinař Datum: 24. 10. 2016 Legislativní změny novela školského zákona

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více