u časných stadií karcinomů děložního hrdla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "u časných stadií karcinomů děložního hrdla"

Transkript

1 39 Fertilitu zchovávjící postupy u čsných stdií krcinomů děložního hrdl Lukáš Rob 1, Helen Robová 1, Mrek Plut 1, Petr Škp 1 Gynekologicko-porodnická klinik,. LF FN v Motole, Univerzit Krlov v Prze Ústv ptologie molekulární medicíny,. LF FN v Motole, Univerzit Krlov v Prze Cílem je vyhodnotit jednotlivé fertilitu zchovávjící postupy u krcinomů děložního hrdl. Literární rešerše vychází z relevntních odkzů nlezených v dtbázi MEDLINE PubMed jsou přidán bstrkt z mezinárodní konference z Kyot 007. V součsné době je používáno několik fertilitu zchovávjících postupů s rozdílnými chirurgickými přístupy: bdominální rdikální trchelektomie prováděná kompletně z lprotomického přístupu, lproskopická rdikální trchelektomie kompletně prováděná lproskopicky, Drgentov rdikální trchelektomie kombinující lproskopickou lymfdenektomii s vginální exstirpcí hrdl vginálně provedenou resekcí prmetrií konzervtivní trchelektomií, zvedenou n motolském prcovišti, s detekcí sentinelových uzlin, lproskopickou lymfdenektomií, selektivní exstirpcí lymftik v mediální části prmetrií vginální exstirpcí hrdl. Z stndrd v roce 009 se povžuje Drgentov rdikální trchelektomie. V součsné době mjí všechny postupy srovntelné onkologické výsledky u nádorů do 0 mm v největším rozměru následná těhotenství se 70 % fertility rte jsou u nšeho postupu nejlepší, velmi dobré výsledky jsou referovány i po rdikálních trchelektomiích. Po bdominálních rdikálních trchelektomiích či kompletně lproskopicky provedené rdikální operci jsou publikovné reprodukční výsledky neuspokojivé, n rozdíl od výsledků onkologických. Klíčová slov: cervikální krcinom, fertilit, trchelektomie. Fertility spring surgery in erly cervicl cncer The im of the study is to evlute fertility spring surgery in erly stge cervicl cncer. Review ws done from Medline nd PubMed dtbse nd bstrct book from Interntionl Symposium on Rdicl Hysterectomy Dedicted to Hidekzu Okbyshi Kyoto 007. There re different procedures which preserve fertility nd which hve different surgicl pproches: bdominl rdicl trchelectomy which is done completely from lprotomy, completely lproscopic procedure is lprocopic rdicl trchelectomy nd Drgent rdicl trchelectomy which combine lprocopic pelvic lymphdenectomy nd vginl trchelectomy with resection of prmetri. The lst procedure is conservtive trchelectomy tht ws first introduced by Motol Hospitl Prgue which combine sentinel lymph node identifiction, lproscopic lymphdenectomy, selective extirption of lymphtic chnnels from the medil prt of lterl prmetrium nd vginl extirption of the cervix. All procedures hve the sme oncologicl outcome if the tumor is less thn 0 mm in the biggest dimeter. The best pregnncy outcome re in conservtive trchelectomy group, very good results ws lso referred fter vginl rdicl trchelectomies. Pregnncy outcome fter bdominl rdicl nd lprocopic rdicl trchelectomies re not stisfctory. Key words: cervix cncer, fertility, trchelectomy. Onkologie 009; 3(1): Úvod V posledních dvceti letech se v České republice výrzně posunuje průměrný věk prvorodiček stále více žen odkládá těhotenství po 30. roce život. Tento trend vede ke zvyšujícímu se počtu žen, které plánují těhotenství zároveň je u nich dignostikován invzivní krcinom děložního hrdl (1). Sttistická čísl počtu hlášených invzivních krcinomů v ČR v 5letých kohortách ve věku do 35 let uvádí tbulk 1. Předpokládáme, že více než 1/3 těchto hlášených ZN jsou mikroinvzivní krcinomy stdi IA1 (35 40 %), jedn třetin žen již děti má dlší neplánuje nebo děti mít nechce. Přibližně jedn třetin žen s nově dignostikovným krcinomem jsou potencionální kndidátky n fertilitu zchovávjící operce. Fertilitu zchovávjící postupy Konizce provedená in sno, tedy bez postižení okrjů, je správným postupem u ženy ve fertilním věku pouze u počínjících invzivních krcinomů stdi IA1 (invze do 3 mm, plošně do 7 mm), kdy není přítomn ngioinvze (LVSI). Riziko postižení lymftických uzlin u tkto definovné skupiny žen je menší než 0,1 %. Konizce zchovává možnosti následného těhotenství s rizikem pro předčsný odtok plodové vody předčsné porody (). V přípdě, že je u stdi IA1 zstižen ngioinvze, je riziko postižení lymftických uzlin (LN) 1 3 %. Mngement této podskupiny je kontroverzní. Smi preferujeme v součsné době detekci sentinelové uzliny, což je minimálně invzivní postup, konizci v přípdě negtivity peroperční histologie. Stndrdním postupem řešení invzivních krcinomů stdi IA IB1 je rdikální hysterektomie pánevní lymfdenektomie (3, 4, 5, 6). Jde v principu o odstrnění postiženého orgánu okolních tkání prcervixu tzv. prmetrií regionálních pánevních lymftických uzlin. Tento stndrdní postup zbvuje ženu šnce n těhotenství. V součsné době je totiž popsáno několik fertilitu zchovávjících postupů, které se liší technickým přístupem i rozdílnou rdiklitou odstrnění děložního hrdl prmetrií (7 15). Kždý z těchto postupů by měl vykzovt riziko recidivy (onkologické výsledky), které bude srovntelné s dnešním stndrdním postupem, tedy rdikální hysterektomií. Součsně musí být tyto techniky dosttečně konzervtivní, by v přijtelném procentu zchovly fertilitu (reprodukční

2 40 Přehledové články Tbulk 1. Hlášená nová onemocnění zhoubnými nádory hrdl děložního C53 ve věkové skupině 0 34 let v letech Rok Celkem všechny věkové skupiny Celkem 0 34 let 0 4 let 5 9 let let b 19,8,8 13,8 4, b 19,9,0 9,1 7, b 0,3 1,0 11,6 5, b 19, 1,9 8,5 19, b 19,7,3 8,9 5, b 19,1 1,5 11, 3,8 bsolutní čísl, b incidence n žen příslušné věkové skupiny výsledky) zároveň umožnily co největšímu počtu žen donosit zdrvé dítě s co nejmenším rizikem premturity (perintologické výsledky). Tyto fertilitu zchovávjící postupy je nutno hodnotit z těchto tří pohledů (13, 16 19). Lprotomický přístup provedení rdikální bdominální trchelektomie (ART) je historicky nejstrší modlitou, kterou popsl provedl v roce 193 rumunský chirurg Aburel (0). Po dlouhé době se k principu tohoto postupu vrátil publikovl své první zkušenosti v roce 1997 Smith (1). Aktuální literární přehled o bdominálních rdikálních trchelektomiích publikovl Abu Rustum v roce 006 (). Fukuchi et l. (1) referuje v nejnovějších sděleních o 56 provedených opercích, přičemž u 51 se podřilo zchovt dělohu. Jedn žen otěhotněl při odstupu od operce s mediánem 0 měsíců (0 5 měsíců) potrtil ve 4 týdnu těhotenství, u jedné ženy dignostikovli recidivu. V dlším souboru 91 žen, u nichž byl proveden ART v letech 1997 ž 007 skupinou Smith, Ungr, Del Priore (3) popisují recidivy (,4 %) 5 porodů. V nší litertuře vlstní soubor tří prvních přípdů, technický postup literární přehled popsl Cibul v roce 005 (8). Drgent (4) vyjádřil v roce 00 velice kritický pohled n tuto metodu, která nesplňuje kritéri minimálně invzivních postupů, v nšem písemnictví to byl Rob (5). Objektivně jde o postup, který zcel splňuje všechny poždvky n stndrdní onkologickou rdiklitu řešení invzivních krcinomů děložního hrdl. Šptné reprodukční i perintologické výsledky nevyváží velice dobré onkologické výsledky dávjí kritikům tohoto postupu z prvdu. Po lprotomicky provedené lymfdenektomii musíme předpokládt více dhezí než po lproskopické lymfdenektomii. Rdikální resekce prmetrií bez zchování (1, 3, 6) nebo i při selektivním zchováním uterinní rterie (1) neovlivní dlouhodobě krevní oběh dělohy, le musí vést k poškození podsttné části větví pánevního nervového plexu, které přistupují v pr cervixu k děloze inervují i vejcovod. Rdikální resekce prmetrií s exstirpcí hrdl následnou nstomózou dělohy k pochvě je tto inervce přerušen. Vginální přístup exstirpce hrdl umožní exktnější šetrnější odstrnění odpovídjící části děložního hrdl i poševní mnžety oproti přístupu bdominálnímu. Rozvoj lproskopie technický pokrok tohoto minimálně invzivního přístupu vedl postupně ke konci 80. let k využití lproskopie k provádění lymfdenektomií, čímž součsně přivedl reneznci rdikální vginální hysterektomie (11, 7). Průkopníkem byl frncouzský onkogynekolog profesor Drgent. Po provedení prvních lproskopických lymfdenektomií s vginální rdikální hysterektomií došel ke geniální myšlence relizci prvních lproskopických lymfdenektomií, které spojil s vginální rdikální trchelektomií tzv. Drgentovou opercí. Zkušenosti z prvních 8 přípdů ( ) poprvé přednesl publikovl Drgent jko bstrkt n konferenci SGO v roce 1994 (11). Tento postup byl v diskuzi podroben poměrně zdrcující kritice řdy merických onkogynekologů. Nšel všk okmžitě řdu pokrčovtelů během krátké doby se tto metod stl kceptovnou. Od konce 90. let je stndrdním postupem pro fertilitu zchovávjící operce. V České republice byl tto operce pod vedením profesor Drgent poprvé proveden n nšem prcovišti v Motole v roce Technik exstirpce děložního hrdl v tomto prvním období se blížil téměř kompletní mputci. Při vginální části operce je snh o uchování cévního zásobení z uterinní rterie, tím všk je částečně limitován rozsh resekce mediální části lterálního prmetri zdních prmetrií. V české litertuře poprvé publikovl zkušenosti s tímto výkonem v roce 000 Brtoš (8), v roce 001 jsme v komentáři Gynekologie po promoci (5) diskutovli článek Drgent referovli pilotní pozntky s vlstním modifikovným postupem. Zkušenosti s rdikálními trchelektomiemi z největších center včetně svého souboru shrnul přehledně Plnte (17). Do součsné doby bylo publikováno více než 600 těchto opercí (10, 13, 18, 19, 7, 8, 9, 30). Procento recidiv je u nádorů do 0 mm v největším rozměru 4,1 % mortlit,6 %. Ženy s pozitivním nálezem v lymftických uzlinách všk byly ze souborů vyřzeny. Procento recidiv u nádorů s rozměrem nd 0 mm se blíží téměř 0 % (4 žen/8 recidiv). Dnes je doporučeno indikovt k rdikální vginální trchelektomii z původní indikce všech nádorů klinického stdi IB1 pouze nádory nepřeshující v největším rozměru 0 mm. Onkologické výsledky u těchto žen se neliší od stndrdního postupu, kterým je rdikální hysterektomie. Plnte (13) shrnul ve své publikci výsledky následných těhotenství po rdikálních trchelektomiích. V šesti centrech z 310 žen otěhotnělo 98 žen (3 %), u kterých bylo celkem 149 těhotenství. Z nich 101 skončilo porodem (68 %). Výsledky jednotlivých center se výrzně liší (11, 16, 19, 9, 31, 3). Nejvyšší procento premturit ze 4 prcovišť, které mjí nd 50 opercí, má Londýnské centrum profesor Shepherd. Ze 145 žen dosáhl 70 těhotenství u 46 žen 4 žen porodilo 33 živých dětí. Předčsných porodů do 3 týdne mjí v souboru 4 %. Tyto své výsledky podrobil kritice přičítá je zbytečné rdiklitě délky exstirpce hrdl včetně prmetrií (3). Souborně jsou přesto u tohoto postupu výsledky onkologické reprodukční včetně počtu porodů velmi uspokojivé (tbulk ). Dlším postupem je kompletní (totální) lproskopické rdikální trchelektomie. Poprvé tento postup publikovl Lee jedn kzuistik je i od českého utor (9). Sdělení jsou kzuistikmi, pouze Jponec Andou (33) referovl o přípdech totálně lproskopicky provedených rdikálních trchelektomiích s lproskopicky provedenou rdikální resekcí prmetrií. Z žen při době sledování 1 59 měsíců otěhotněly ztím pouze dvě. První potrtil v 1. týdnu těhotenství, druhé těhotenství skončilo úspěšně le předčsným porodem v 33. týdnu s váhou dítěte g. Prvděpodobně i zde pltí, že mximálně rdikální prmetrektomie ovlivňuje schopnost Onkologie 009; 3(1)

3 41 fertility kompletní přerušení inervce z oblsti pelvického plexu snižuje schopnost těhotenství. Adekvátní odstrnění části hrdl lze rychleji exktněji provést vginálně, než celý výkon provádět lproskopicky. Andou dosáhl u prvních 18 opercí průměrného čsu 8,3 hodiny, u dlších 10 opercí 6,5 hodiny (33). První zkušenosti z lproskopickými lymfdenektomiemi konzervtivními, fertilitu zchovávjími opercemi, se n nšem prcovišti rozvíjely díky spolupráci s profesorem Drgentem. Ve stejné době jsme z mnoh diskuzí podnětů zčli prcovt n společném projektu mpování spádových sentinelových uzlin. První pilotní zkušenosti ze sledování modrých lymftických knálů, které většinou bez přerušení probíhjí mediální částí prmetri kříží obliterovnou chordu umbilikální rterie vstupují do lymftických uzlin pánevních spolu s výsledky distribuce sentinelových uzlin s převhou v suprobturtorní fose nebo v prostoru zevních ilických cév bez pozitivních nálezů v mediální části lterálních prmetrií, nás vedly k myšlence zpochybnění limitovné resekce prmetrií, která se provádí u rdikální vginální trchelektomie při zchování uterinní rterie. Provedli jsme retrospektivní vyhodnocení rizik postižení resekovných prmetrií u žen po rdikálních hysterektomiích. Změřili jsme se n ženy s negtivními pánevními uzlinmi nádory stdi IA IB1, které splňovly kritéri pro konzervtivní operce, tedy nádorů s infiltrcí méně než 0 mm v největším rozměru. Druhé nše kritérium byl infiltrce méně než polovin stromtu. V souboru 40 krcinomů IA 85 krcinomů stdi IB1 z let 1989 ž 1996, které vyhovovly kriteriím nádoru do cm invzi méně než poloviny stromtu negtivitě pánevních lymftických uzlin, jsme nenlezli pozitivní nález v prmetriích preprátu dělohy. N zákldě těchto skutečností jsme v prosinci 1998 získli schválení etické komise nšeho nového léčebného postupu, projektu konzervtivnějších opercí než je rdikální trchelektomie, protokolu LAP 1/trchelektomie. Do prospektivní studie, která byl odsouhlsen etickou komisí nemocniční vědeckou rdou jko nový léčebný postup, bylo zřzeno do prosince 008 celkem 50 žen splňujících vstupní kritéri protokolu pro konzervtivní, dělohu zchovávjící operci. Kritéri pro zřzení: nádor do 0 mm v největším rozměru infiltrující méně než polovinu stromtu hrdl ultrsonogrfickou volumometrií (UZ) volumometrií pomocí mgnetické rezonnce (MR), normální hldin SCC u spinocelulárních krcinomů, fertilní věk do 35 let s přáním Tbulk. Srovnání těhotenských výsledků Grf 1. 1 Protokol LAP I Stndrdní histoptologické vyšetření LU Negtivní Rekonizce (IA) Siplexní trchelektomie (IB1) Schlerth et l. (30) n = 1 1 fáze Burnett et l. (7) n = 1 Negtivní Systemtická lproskopická pánevní lymfdenektomie + prmetrektomie Sériová histoptologie sentinelových uzlin Imunohistochemický stging Shepherd et l. (19) n = 30 Krcinom hrdl děložního IA/IB1 NMR/UZ volumometrie méně než 0 mm méně než ½ stromtu Lproskopie detekce sentinelových uzlin (Ptent blue + Tc) FS sentinelových uzlin Pozitivní Rdikální hysterektomie Wertheim + LPLE Mthevet et l. (9) n = 95 Bernrdini et l. (31) n = 80 Pozitivní Rdikální hysterektomie Wertheim + LPLE fáze Plnte et l. (17) n = 7 Těhotenství/ženy 4/4 ženy 3/3 ženy 14/8 žen 56/34 žen /18 žen 50/31 žen Těhotenské ztráty v 1. trimestru SAB (9 %) 9 (16 %) 3 (14 %) 8 (16 %) TAB GEU Těhotenské ztráty v. trimestru (50 %) 1 (33 %) 1 (7 %) 8 (14 %) 1 (4,5 %) (4 %) Porody v 3. trimestru (50 %) (66 %) 9 (64 %) 34 (61 %) 18 (8 %) 36 (7 %) 4 8 týden týden týden > 37 týden 1 (50 %) 1 (50 %) ( %) 9 (85 %) 1 (67 %) 8 (7 %) SAB spontánní potrty, TAB terpeutické potrty, GEU mimoděložní těhotenství

4 4 Přehledové články Tbulk 3. Těhotenské výsledky Zchován fertilit Přání těhotenství Celkem těhotenství Těhotné ženy 18 dětí ( IUI, IVF) Interupce Abdominální GEU Spontánní potrt I. trimestr Spontánní potrt II. trimestr Součsně probíhjící těhotenství Těhotenství FN Motol 4 žen 30 žen 9 žen (73 % pregnncy rte) g (4 týden), g (5 týden) 1 40 g (34 týden), (35 týden) g (36 týden) týden těhotenství, informovný souhls. Všechny ženy byly poučeny, že nejde o stndrdní postup musely souhlsit s konverzí rdikální opercí v přípdě zjištění pozitivity sentinelových uzlin byly poučeny o vysoce rizikovém následném těhotenství. První fáze operce spočívá v lproskopické identifikci sentinelových uzlin jejich exstirpci. Uzliny jsou peroperčně vyhodnoceny technikou mrzeného řezu. V přípdě pozitivního nálezu je ukončen lproskopie proveden bdominální rdikální hysterektomie s dolní prortální lymfdenektomií. U negtivních sentinelových uzlin je dokončen lproskopická pánevní lymfdenektomie, pokud jsou detekovtelné i modré lymftické knály přípdně uzliny v mediální části prmetri jsou exstirpovány. Druhá fáze operce se provádí z týden po lproskopické fázi, kdy známe definitivní histologii z provedené lymfdenektomie. U stdi IA provádíme jehlou rekonizci u stdi IB1 simplexní trchelektomii. Onkologické výsledky jsou uspokojivé. Z 50 žen jsme zznmenli recidivu u jedné ženy v istmické části dělohy, po chemordioterpii je dnes více než 6 let v kompletní remisi. U šesti žen jsme při peroperční histologii n mrženém řezu detekovli pozitivitu v sentinelové uzlině u těchto žen jsme následně okmžitě provedli rdikální operci. U jedné ženy při follow up byl detekován preknceróz následně proveden n přání ženy hysterektomie (CIN II), dlší žen po roce follow up se sm rozhodl k odstrnění dělohy. Fertilit byl zchován u 4 žen. Výsledky následných těhotenství shrnuje tbulk 3. Všech 18 nrozených dětí je zdrvých, včetně dvou dětí s extrémní premturitou. Ze tří potrtů v druhém trimestru šlo v jednom přípdě o redukci z trojčt n jedno, týden po mniocentéze z indikce věk ženy došlo k septickému potrtu. V druhém třetím přípdě došlo ke spontánnímu odtoku plodové vody následnému potrtu v. 1. týdnu těhotenství u jedné ženy. 73 % pregnncy rte vysoké procento úspěšně donošených těhotenství ství tento postup n první místo ve fertilitu zchovávjících postupech. Žádná žen ze souboru konzervtivních opercí nezemřel. V lednu 005 jsme získli schválení nového léčebného postupu s využitím neodjuvntní chemoterpie před chirurgickým řešením fertilitu zchovávjících opercí u žen (NAC LAP III/trchelektomie), které rozshem nádoru nesplňují kritéri pro LAP I protokol. U žen s nádory v rozměru větším než 0 mm nebo infiltrci přeshující více než ½ stromtu, le méně než /3 stromtu, je cílem neodjuvntní chemoterpií zmenšit objem nádoru, tím umožnit bezpečnější méně rdikální odstrnění stromtu hrdl. K chemoterpii používáme high dose density režimy s desetidenními intervly chemoterpie mezi cykly. Chemoterpie je podáván v režimu cispltin 75 mg/m ifosfmid g/m u spinocelulárních krcinomů u denokrcinomů je ifosfmid nhrzen drimycinem 35 mg/m. Po neodjuvntní chemoterpii je postup chirurgického řešení identický jko u protokolu LAP I/ trchelektomie. Do protokolu bylo ztím zřzeno 1 žen, fertilit byl zchován u 10. Tři ženy již i přes krátkou dobu od otevření protokolu úspěšně porodily. U jedné ženy jsme dignostikovli po porodu zcel typickou metstázu spinocelulárního krcinomu n ovriu. Detilní postup diskuze k tomuto témtu jsme publikovli v loňském roce (34). Závěr Z stndrd v roce 009 se povžuje Drgentov rdikální trchelektomie. U žen s negtivním nálezem v pánevních lymftických uzlinách negtivním histoptologickým ultrmikrostgingem sentinelových uzlin povžujeme z bezpečný výkon u stdi IA hlubokou rekonizci u čsných stdií IB1 nádorů simplexní trchelektomii. Postup ve dvou krocích (první lproskopie se SLNM druhý vginální operce) zvyšuje bezpečnost konzervtivních fertilitu zchovávjících postupů. Ve vlstním souboru jsme dosáhli velmi dobrých výsledků následných těhotenství srovntelné dlouhodobé onkologické výsledky s osttními postupy. Lproskopické postupy by měly být postupem volby. Práce vznikl s podporou VZ MZO Litertur 1. Novotvry 004; ÚZIS, NOR, Prh Kyrgiou M, Koliopoulos G, Mrtin-Hirch P, et l. Obstetrics outcomes fter conservtive tretment for intrepithelil or invsive cervicl lesions: systemtic review nd met-nlysis. Lncet 006; 367: Burghrdt E, Pickel H. Locl spred nd lymph node involvement in cervicl cncer. Obstet Gynecol 1978; 5: Burghrdt E, Pickel H, Hs J, et l. Prognostic fctors nd opertive tretment of stges Ib-IIb cervicl cncer. Am J Obstet Gynecol 1987; 156: Girrdi G, Lichtenegger W, Tmussino K, et l. The importce of prmetril lymph nodes in the tretment o cervicl cncer. Gynecol Oncol 1989; 34: Rob L, Svobod B, Robová H, et l. Guideline gynekologických zhoubných nádorů stndrd Primární komplexní léčb operbilních stdií zhoubných nádorů děložního hrdl, Čes Gynekol 006; 71: Burnett AF, Romn LD, O Mer AT, et l. Rdicl vginl trchelectomy nd pelvic lymphdenectomy for preservtion of fertility in erly cervicl crcinom. Gynecol Oncol 003; 88: Cibul D, Ungár L, Svárovský J, et l. Abdominální rdikální trchelektomie technik zkušenosti. Čes Gynekol 005; 70: Cibul D, Ungár L, Plflvi L, et l. Lproscopic bdominl rdicl trchelectomy. Gynecol Oncol 005; 97: Covens A, Shw P, De Petrillo J, et l. Is rdicl trchelectomy sfe lterntive to rdicl hysterectomy for ptient with stge IA-B crcinom of the cervix? Cncer 1999; 86: Drgent D, Brun JL, Roy M, et l. Pregnncies following rdicl trchelectomy for invsive cervicl cncer. Gynecol Oncol 1994; 5: 105 (Abstrct). 1. Fukuchi T. Abdominl rdicl trchelectomy. Interntionl Symposium on Rdicl Hysterectomy Dedicted to Hidekzu Okbyshi 007; Abstrct book: Plnte M, Renud MC, Frncois H, et l. Vginl rdicl trchelectomy: n oncologiclly sfe fertility preserving surgery. An updte series of 7 cses nd review on the literture. Gynecol Oncol 004; 94: Rob L, Chrvát M, Robová H, et l. Less rdicl fertility spring surgery thn rdicl trchelectomy in erly cervicl cncer. Int J Gynecol Cncer 007; 17: Rob L, Chrvát M, Robová H, et l. Fertilitu zchovávjící operce u čsného stdi krcinomu děložního hrdl dnes zítr. Čes Gynekol 006; 71: Petignt P, Stn C, Megevnd E, et l. Pregnncy fter trchelectomy: high-risk condition of preterm delivery. Report of cse nd review of the literture. Gynecol Oncol 004; 94: Plnte M, Renud MC, Hoskins IA, et l. Vginl rdicl trchelectomy: A vluble fertility-preserving option in the mngement of erly stge cervicl cncer. A series of 50 pregnncies nd review of the literture. Gynecol Oncol 005; 98: Romn LD. Pregnncy fter rdicl vginl trchelectomy: Mybe not such risky undertking fter ll. Gynecol Oncol 005; 98: 1. Onkologie 009; 3(1)

5 Shepherd JH, Mould T, Orm DH. Rdicl trchelectomy in erly stge crcinom of the cervix: outcome s judged by recurrence nd fertility rtes. Br J Obstet Gynecol 001; 108: Aburel E. Colpohisterectomi lrgit subfundic. In Sirbu, P. Chirurgic gynecologic. Buchrest. Romni. Editur Medicl Pub 1981; Smith JR, Boyle DCM, Corless DJ, et l. Abdominl trchelectomy. A new surgicl technique for the conservtive mngement of cervicl crcinom. Br J Obstet Gynecol 1997; 104: Abu Rustum NR, Sonod Y, Blck D, et l. Fertility spring rdicl bdominl trchelectomy for cervicl crcinom: Technigue nd review of the literture. Gynecol Oncol 006; 103: Ungár L, Pálflvi L, Hogg R, et l. Abdominl rdicl trchelectomy: fertility preserving option for women with erly cervicl cncer. Br J Obstet Gynecol 005; 11: Drgent D. Rdicl bdominl trchelectomy nd pelvic lymphdenectomy with uterine conservtion nd subsequent pregnncy in the tretment of erly cervicl crcer (letter). Am J Obstet Gynecol 00; 187: Rob L. Komentář Rdikální trchelektomie jko metod zchovávjící fertilitu u čsných stdií zhoubných nádorů děložního hrdl. Gynek po promoci 001; 1: Smith MCG, Ungr L, Pálflvi L. Updte nd long term follow-up 91 cses of bdominl rdicl trchelectomy (ART): Syllbus, Postgrdute course 7, SGO, 38 Annul Meeting, 007; Drgent D, Mrtin X, Scchetoni A, et l. Lproscopic vginl rdicl trchelectomy: tretment to preserve the fertility of cervicl crcinom ptients. Cncer 000; 88: Brtoš P, Zelenk Z, Popelk P. Rdikální trchelektomie v léčbě čsného cervikálního krcinomu. Čes Gynekol 000; 65: Mthevet P, de Kszon EL, Drgent D. Fertility preservtion in erly cervicl cncer. Gynecol Obstet Fertil 003; 31: Schlerth JB, Spirtos NM, Schlerth AC. Rdicl trchelectomy nd pelvic lymphdenectomy with uterine preservtion in the tretment of cervicl cncer. Am J Obstet Gynecol 003; 188: Bernrdini M, Brrett J, Sewrd G, et l. Pregnncy outcomes in ptients fter rdicl trchelectomy. Am J Obstet Gynecol 003; 189: Shepherd JH. Development in the Surgicl Mngement of Cervicl Cncer: Fertility pring surgery for erly stge dise se. Interntionl Symposium on Rdicl Hysterectomy Dedicted to Hidekzu Okbyshi 007, Abstrct book: Andou M. Function preserving surgery for erly invsive cncer of the cervix: totl lproscopic rdicl trchelectomy nd nerve spring technique. Interntionl Symposium on Rdicl Hysterectomy Dedicted to Hidekzu Okbyshi 007, Abstrct book: Rob L, Plut M, Strnd P, et l. A less rdicl tretment option to the fertility-spring rdicl trchelectomy in ptients with stge I cervicl cncer. Gynecol Oncol 008; 111: doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Gynekologicko-porodnická klinik Univerzit Krlov v Prze,. LF UK FN v Motole V Úvlu 84, Prh 5

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Transpozice ovarií u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního

Transpozice ovarií u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního Transpozice ovarií u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního Lubušký M. 1,, Kudela M. 1, Lubušký D. 1, Machač Š. 1, Procházka M. 1, Míčková I. 1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Human papillomavirus v urologii

Human papillomavirus v urologii 320 Přehledové články Humn ppillomvirus v urologii MUDr. Ivn Kolomo, FEBU 1, MUDr. Jroslv Porš 2, MUDr. Mrtin Poršová 3, MUDr. Richrd Pišt 3, MUDr. Přemysl Gruský 3, MUDr. Jiří Poněšický 1, MUDr. Slvomír

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Karcinom rekta pohledem klinika

Karcinom rekta pohledem klinika Karcinom rekta pohledem klinika Jiří Hoch Chirurgická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha C 18 C 20 C 21 Gabriel WB, Dukes CE, Bussy HJR: Lymphatic spread in cancer of the rectum. Br. J. Surg. 1935; 23 ;

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu

Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu 273/, p. 273 277 Význm lrokpsulárního vlu při refixci Bnkrtovy léze pomocí Mitek implntátu The Role of Cpsulolrl Complex in Bnkrt Lesion Repir Using Mitek Anchors R. HOLIBKA, M. PACH, R. KALINA Ortopedická

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline of gynaecological malignancies: Standard of comprehensive care of endometrial cancer Chovanec

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

ř ž č š ř ů č ř š ř ů ř ž ř ž ž ř Č Č Č č č č Ž Á ť Č ř ž ž Š Ž Č ř č úč Š Ř Ě ř ó ř ů Š ů ů č š š ů ů š ř ů ř ř ř ř č ž ř ř ž š ř ř č Š Ž ř ř č č Š ř ř č ř č č č š ů ř ř š č ř č ř ř č ú ř š ř Ž ř č Č

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více