Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G 2009/1 denní forma vzdělávání (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Adresa školy: Frýdecká 689/ Český Těšín IZO: IČO: Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Carbolová Kontakty: Tel. + fax Zřizovatel: KÚ - Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Tel Fax Platnost dokumentu od Mgr. Zuzana Carbolová ředitelka školy Strana 2 (celkem 346)

3 Obsah I. Charakteristika školy... 4 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 III. Výchovné a vzdělávací strategie IV. Hodnocení ţáků V. Klasifikační řád VI. Rámcový učební plán ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G VII. Průřezová témata VIII. Učební osnovy Předmět: Český jazyk Předmět: Anglický jazyk Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Německý jazyk Předmět: Základy společenských věd Předmět: Dějepis Předmět: Geografie Předmět: Matematika Předmět: Fyzika Předmět: Chemie Předmět: Biologie Předmět: Informatika a výpočetní technika Předmět : Hudební výchova Předmět: Výtvarná výchova Předmět: Tělesná výchova Předmět: Chemie zvláštní příloha Strana 3 (celkem 346)

4 I. Charakteristika školy 1. Historie Gymnázia v Českém Těšíně Ministerstvo školství a národní osvěty poslalo dne 2. září 1921 povolení k otevření reformního reálného gymnázia v našem městě. Naše škola nesla první oficiální název České reformní reálné gymnázium Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně. Její počátky byly velmi skromné. První dvě primy byly umístěny v polovině bývalého panského úřednického domu č. 8 v dnešních Masarykových sadech. Přesně o dva roky později převzal řízení školy do svých rukou stát a její název se změnil na Státní reformní gymnázium v Českém Těšíně. Od počátku existence školy však bylo hlavním cílem získat vlastní objekt. K jeho realizaci však došlo aţ v roce 1928, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty zadalo projekt architektu Jaroslavu Fragnerovi, přednímu představiteli českého funkcionalismu. Slavnostní otevření nové školní budovy ve funkcionalistickém slohu se konalo dne 23. června 1935 a této významné události se zúčastnil i tehdejší ministr školství a národní osvěty dr. Jan Krčmář. Události roku 1938 násilně přerušily sedmnáctiletou poctivou práci školy a gymnázium bylo přemístěno do budovy německého gymnázia ve Frýdku Místku. Teprve v polovině roku 1945 začala nová etapa rozvoje českého gymnázia v našem městě. Po stavebních opravách byla 1. září 1945 opět zahájena výuka na Státním reálném gymnáziu v Českém Těšíně. V letech byla svépomocí ke škole přistavěna školní dílna (nynější učebny výtvarné výchovy). V roce 1986 byla zahájena přístavba montované tělocvičny typu BIOS na školním hřišti. Převratné změny v historii školy nastaly po listopadu Nová tělocvična byla uvedena do provozu v roce 1990 a v následujících letech proběhla výstavba sano-tanového povrchu víceúčelového školního hřiště. Školní jídelna byla modernizována novou vzduchotechnikou. V roce 1996 byl zakoupen moderní kopírovací stroj Minolta. Postupné zavádění výpočetní techniky a vznik počítačové sítě umoţnily i připojení školy k internetu (1996). V novodobé historii školy byl přelomovým rokem školní rok 1990/91, kdy byl na českotěšínském gymnáziu jako na jednom z prvních v republice zaveden vedle čtyřletého i sedmiletý a od školního roku 1996/97 osmiletý studijní cyklus. V rámci programu optimalizace sítě středních škol byla cílová kapacita školy stanovena na 16 tříd, coţ v současnosti předpokládá jednu třídu osmiletého a dvě třídy čtyřletého studia. 2. Popis budovy a vybavení školy Škola se skládá z hlavní budovy a dvou křídel. V 1. podlaží hlavní budovy se nachází vstupní hala, dále šatny ţáků, učebna hudební výchovy, školní kuchyně se školní jídelnou a nově otevřený školní bufet. Ze vstupní haly je přístup do malé tělocvičny školy umístěné v jednom z bočních křídel budovy a dále do učeben výtvarné výchovy. Součástí malé tělocvičny je šatna a sprchy. Strana 4 (celkem 346)

5 Ve 2. podlaží školy se nacházejí kanceláře vedení školy, administrativa, sborovna, učebna výpočetní techniky, 3 kmenové třídy, učebna a laboratoř biologie a aula školy umístěná v bočním křídle nad malou tělocvičnou, jiţ slouţí ke slavnostním shromáţděním. Z auly školy je přístupná ţákovská a profesorská knihovna. Ve 3. podlaží jsou umístěny další dvě učebny výpočetní techniky, jazyková učebna anglického a francouzského jazyka, 3 kmenové třídy, učebna a laboratoř fyziky. Ve 4. podlaží školy je jazyková učebna německého jazyka, 4 kmenové třídy a učebna a laboratoř chemie. V kaţdém podlaţí jsou zřízeny kabinety učitelů a sociální zařízení. a odborné učebny jsou z kapacitních důvodů i kmenovými třídami. Jazykové Z 1. podlaţí školy je spojovací chodbou zajištěn přístup do druhého křídla budovy se sportovní halou, jejíţ součástí jsou dvě šatny se sociálním zařízením a sprchami, s učebnou geografie a kabinety tělesné výchovy. Školní budova je v zimním období vytápěna vlastní kotelnou. Součástí areálu školy je víceúčelové školní hřiště s umělohmotným povrchem, který zvyšuje bezpečnost ţáků v hodinách tělesné výchovy i při mimoškolní sportovní činnosti v rámci Sportovního klubu. 3. Charakteristika pedagogického sboru Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, které vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. Pedagogický sbor tvoří v současné době 38 pedagogů, plně kvalifikovaných učitelů je 95 %, dva učitelé si doplňují vzdělání. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení podle zájmu a aprobací, prošli kurzy: Začít spolu, osobnostní a sociální výchova, projektové vyučování, autoevaluace, SPVZ aj. V pedagogickém sboru pracuje jeden výchovný poradce, který spolupracuje se ţáky, učiteli i rodiči. Na škole dále pracuje metodik prevence sociálně patologických jevu. 4. Charakteristika žáků Do prvního ročníku čtyřletého studia na gymnáziu jsou na základě přijímacího řízení konaného v průběhu měsíce dubna zařazováni nejen ţáci z českotěšínských základních škol, ale také ze širší spádové oblasti Třinec a okolí, Karviná a okolí. Maximální počet přijímaných ţáků je Kritéria přijímacího řízení Jsou podrobně popsána na webových stránkách škol: Strana 5 (celkem 346)

6 6. Organizace maturitní zkoušky Je podrobně popsána na webových stránkách škol: 7. Spolupráce s rodiči Sdružením rodičů, Školskou radou a s veřejností Chceme velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snaţíme se více rozvíjet oboustranný tok informací, vyuţívat pomoci rodičů v ţivotě a práci školy. Zlepšujeme způsoby propagace a prezentace výsledků činnosti školy na veřejnosti, mimo jiné zapojováním našich ţáků do soutěţí a akcí organizovaných městskými či jinými organizacemi, vystupováním pěveckého sboru na veřejnosti. Naší snahou je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole, nabízet sluţby (např. pronájem tělocvičny, mimo jiné pro konání sportovních akcí dětí a mládeţe celoměstského významu). Průběţně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné, s radou a zastupitelstvem města, s Pedagogickým centrem v Českém Těšíně a dalšími organizacemi. Na škole pracuje Sdruţení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně, jeţ se finančně spolupodílí na realizaci ţákovských aktivit souvisejících se vzdělávacím procesem (např. vědomostních, sportovních a jiných soutěţí, sportovně turistického kurzu, lyţařského výcvikového kurzu) a na organizaci některých akcí ve spolupráci se školou (např. maturitního plesu). V souladu se školským zákonem je na škole zřízena Školská rada při Gymnáziu v Českém Těšíně, která má 9 členů a umoţňuje zákonným zástupcům ţáků, zletilým ţákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším zainteresovaným osobám podílet se na správě školy. Školská rada se vyjadřuje a dává podněty k výchovně vzdělávacím problémům ţáků školy a schvaluje výroční správu, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. Ředitelství školy umoţňuje školské radě přístup k informacím týkajícím se výchovného a vzdělávacího procesu ve škole (s výjimkou osobních a citlivých údajů o ţácích a zaměstnancích školy). Rodiče a širší veřejnost si můţe vyhledat aktuální informace o škole na našich webových stránkách (www.gmct.cz). 8. Problematika toxikomanie, rasismu, sexuální výchovy, šikany a činnosti v krizových situacích Tato výchova prolíná celým studiem na gymnáziu a je zahrnuta do některých vyučovacích předmětů, např. biologie, občanské výchovy, v menší míře do českého jazyka a dějepisu a geografie. Kromě toho na škole pracuje výchovný poradce, na kterého se mohou studenti se svými problémy kdykoli obrátit, a manaţer pro prevenci negativních jevů, který organizuje tzv. minimální preventivní program. Program zahrnuje anonymní průzkum prováděný mezi studenty některých tříd, který obsahuje témata: vztahy komunikace Strana 6 (celkem 346)

7 drogy šikana člověk v krizi rodina Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výsledky tohoto šetření slouţí jako zpětná vazba pro školu, které oblasti má věnovat větší pozornost. K preventivnímu programu patří rovněţ cyklus přednášek a cvičení věnovaných na gymnáziu vztahům mezi studenty a problému šikany, sexuální výchově. Na tomto programu škola trvale spolupracuje s občanským sdruţením AVE. Výchovné a vzdělávací otázky jsou řešeny v úzké spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou Karviná, které má odloučené pracoviště v Českém Těšíně. Pokud se vyskytnou problémy v některém z uvedených tematických okruhů, jsou řešeny ve spolupráci výchovného poradce s manaţerem pro prevenci negativních jevů a třídními učiteli. K řešení závaţných problémů je svolávána ředitelem školy výchovná komise. 9. Kariérové poradenství Kariérové poradenství je součástí komplexní poradenské činnosti školy, která je organizována na základě školského zákona a vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V této oblasti je samozřejmostí úzká spolupráce především s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími školskými poradenskými zařízeními. Jsou organizovány přednášky a semináře zaměřené na informace o studiu na VŠ a VOŠ a poskytovány individuální konzultace s tímtéţ zaměřením. Ţáci mají také moţnost účastnit se šetření zaměřeného na sebepoznávání a profesní orientaci. Významnou součástí poradenské činnosti je rovněţ péče o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a ţáky mimořádně nadané. Tuto oblast upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění v. č. 62/2007 Sb., 227/2007 Sb., 326/2008 Sb. Vzdělávání těchto ţáků se můţe uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, jehoţ rámcový obsah je vymezen ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. 10. Středoškolský klub Středoškolský klub je neziskovým občanským sdruţením. Zahájil svou činnost ve školním roce 1994/95. Zastřešuje veškerou mimoškolní zájmovou činnost studentů (zájmové krouţky, besedy se zvanými hosty odborníky v různých oblastech, soutěţe, vyuţití počítačových učeben ţáky po vyučování aj.). 11. Školní sportovní klub Školní sportovní klub na naší škole má za sebou jiţ třináctiletou tradici. Přes svou právní subjektivitu je stále podporován vedením gymnázia. Pod dohledem pedagogů jsou kaţdodenně v odpoledních hodinách zpřístupněna školní sportoviště a studenti mají k dispozici i sportovní vybavení. Strana 7 (celkem 346)

8 V nesoutěţních aktivitách se děti mohou vyţít v krouţcích aerobiku, florbalu, volejbalu a košíkové. Vedle toho pracují v rámci sportovního klubu oddíly korfbalu a softbalu, které se účastní pravidelných svazových soutěţí. Klub se také podílí na organizaci sportovních a turistických kurzů. Prostředky k činnosti získává Školní sportovní klub na základě podaných projektů z fondů AŠSK, KÚ MSL, a především z grantových a sociálně preventivních fondů MÚ v Českém Těšíně. Na financování se podílejí sponzoři, příznivci našeho klubu, sportovní svazy svými dotacemi a rodiče věcnými dary. Moţnost vyuţívat sportovní zařízení ve škole po vyučování je pro ţáky podmíněna zaplacením členského příspěvku. 12. Dlouhodobé projekty Naše gymnázium a občanská sdruţení pracující při gymnáziu (Sportovní klub Gymnázia Č. T a Středoškolský klub Gymnázia Č. T.) se v návaznosti na minulá období a s vyuţitím dosavadních zkušeností snaţí zapojit do projektové činnosti na domácí i mezinárodní úrovni. Cílem této práce je rozvíjet po všech stránkách osobnost ţáků, a mimo jiné také získávat finanční prostředky pro školní a mimoškolní aktivity ţáků. Spolupracujeme s celou řadou zahraničních partnerů, mezi jinými z Polska, Slovenska, Maďarska, Francie a Turecka. V rámci Programu prevence kriminality v Českém Těšíně pravidelně získáváme z městské pokladny finanční zdroje, díky kterým můţeme rozvíjet soutěţní a nesoutěţní sportovní aktivity dětí a mládeţe, provozovat prázdninové středisko zájmových sportovních aktivit dětí a mládeţe a také se zaměřit na prevenci šikany na českotěšínských školách. Za podpory města Český Těšín, tentokrát v oblasti kultury, jsme realizovali projekty My ve Slezsku a na Těšínsku a Na šikmé ploše, zaměřené na vyhledávání fotografických talentů. Tyto projekty jsou zařazeny také do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Velkým úspěchem je příprava a realizace Projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoţivotního učení. Ze společných jednání s francouzskými a tureckými kolegy vyplynuly další kroky, které budou následujících letech realizovány. Snaţíme se čerpat i prostředky Moravskoslezského kraje, například na základě projektu Děti sobě aneb okrouţkuj si čas. Ten je zaměřen na vyuţití volného času mládeţe ve věku let. Díky grantům poskytnutým Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy se někteří naši pedagogové v rámci projektu Comenius pravidelně účastní DVPP v Německu. Na základě nových trendů ve výuce (mediální výchova, práce v týmu, projektové vyučování apod.) začala naše škola organizovat tzv. Projektové dny. Za velký úspěch lze povaţovat vytvoření Informačního Centra Moravskoslezského kraje a jeho zapojení do projektu Perspektiva 2010 financovaného přes KVIC z Evropských fondů. Toto IC MSK umoţňuje škole získávat finanční prostředky prostřednictvím pronájmu učeben VT pro jednotlivá školení. Rádi bychom navázali na minulá období a znovu se zapojili do projektů Visegradské čtyřky, jakými byly Science across the world a Local studies. I do budoucna povaţuje Gymnázium Český Těšín zapojení do projektové činnosti jako jednu ze svých priorit, a to jak na úrovni ţákovské, tak pedagogické činnosti. Strana 8 (celkem 346)

9 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nových principů kurikulární politiky, zformulovaných v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) a zakotvených v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, které jsou dále rozpracovány v Národním programu vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro G a z osnov schválených MŠMT ČR. Klíčové kompetence vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na jehoţ základě byl školní vzdělávací program vypracován. Základní vzdělávání musí být uţitečnou sluţbou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniţ by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůţe být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení ţáků z faktografických přehledů. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, ţe kvalita vzdělávací sluţby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v ţivotě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého ţivota, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických ţivotních situacích. V našem pojetí je škola místem, které ţáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení a to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro ţivot důleţitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, moţnost pozitivního proţívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Chceme školu proměnit v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u ţáků kompetence, které jsou nezbytné pro ţivot v Evropě 21. století. Při plnění školního vzdělávacího programu je důleţité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností ţáků. Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a ţáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi ţáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Strana 9 (celkem 346)

10 Škola se zaměří na: Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace - Výpočetní techniku. Kaţdý ţák, který ukončí studium, by měl ovládat uţivatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. V rámci volitelného předmětu se ţák seznámí se základy programování. - Cizí jazyky. Kaţdý ţák, který dokončí docházku, by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru vzhledem k povinné maturitě z jednoho cizího jazyka. - Podporu vzdělávání učitelů. - Volbu efektivních metod a forem výuky. - Zvýraznění nových důleţitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod. - Diferenciaci ţáků podle jejich potřeb a předpokladů (talentovaní ţáci, individuální péče pro ţáky se speciálními poruchami učení). - Týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů - Nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek. - Mimoškolní aktivity (kulturní programy, sportovní soutěţe). - Využití práce v motivujícím prostředí. - Spolupráci s Radou školy a se Sdružením rodičů. - Práci v žákovské samosprávě učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu. - Vytvoření pravidel ţákovského souţití, přátelství, práv a povinností ţáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů. - Organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku. - Spolupráci rodičů s výchovným poradcem a metodikem pro prevenci negativních jevů při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů. - Prohlubování multikulturní výchovy v praxi. - Propagování výsledků školy na veřejnosti. - Ochranu obyvatelstva za mimořádných situací. Je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 1 x ročně. 2. Profil absolventa Absolvent čtyřletého studia se všeobecným zaměřením získá dobrý všeobecný základ pro vysokoškolské studium přírodních, technických a humanitních oborů společně s pokročilou znalostí aspoň jednoho cizího jazyka. 3. Tradiční akce - součást školního vzdělávacího programu Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Školní exkurze ročník Lyţařský výcvikový kurz 1. ročník Strana 10 (celkem 346)

11 Povinný plavecký výcvik 2. ročník Sportovně turistický kurz 3. ročník Celoškolní a předmětové projekty Strana 11 (celkem 346)

12 III. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiţ škola cíleně a rozvíjí klíčové kompetence ţáků. Aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí ţáků, uplatňuje tyto společné postupy: Kompetence k učení a) reflexe učebního procesu vedeme ţáky k vhodnému rozvrţení vlastní práce a uplatnění sebekontroly v jejím průběhu podněcujeme ţáky ke stanovení osobních cílů a po splnění individuálního úkolu dáváme ţákům moţnost sebehodnocení umoţňujeme ţákům účastnit se soutěţí (olympiády v přírodovědných předmětech, Eurorebus, jazykové, pěvecké, sportovní apod.), na kterých si mohou porovnávat své znalosti a dovednosti s ţáky jiných škol b) motivace k učení zadáváme ţákům zajímavé domácí úkoly klademe ţákům otevřené otázky, vyuţíváme úlohy, jejichţ řešení vyţaduje tvořivý přístup umoţňujeme ţákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty škola pro ţáky organizuje pravidelné exkurze, návštěvy výstav, koncertů, divadelních a filmových představení škola zajišťuje jazykové a poznávací pobyty v zahraničí c) práce s informacemi vedeme ţáky k tomu, aby při řešení úkolů vyuţívali různých zdrojů informací knihy, populárně naučné časopisy, internet, televize snaţíme se zajistit studijní materiály pro ţáky v dostatečném počtu vedeme ţáky k vyuţití internetu ve školních PC učebnách po vyučování, k vyuţití ţákovské knihovny ţáci mají moţnost vytisknout si informace nalezené na internetu na školní tiskárně Kompetence k řešení problémů nebráníme ţákům zvolit si vlastní postup při vypracování úkolů a originální, netypické, ale správné řešení při vyučování je vyuţívána metoda skupinové práce, kdy ţáci společně rozebírají problém a navrhují různé metody jeho řešení ve škole i při mimoškolních akcích učitelé průběţně monitorují, jak ţáci prakticky zvládají řešení problémů pracujeme s chybou ţáka jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení problému škola umoţňuje ţákům prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd spolupracovat s vedením školy, upozorňovat na problémy, které ţáky trápí a navrhovat způsoby jejich řešení Strana 12 (celkem 346)

13 vedeme ţáky ke kritickému přístupu k informacím, k jejich ověření a obhájení v diskusích s ostatními ţáky Kompetence komunikativní ve vyučování vyuţíváme metody obsahující prvek prezentace výsledků ţákovy práce před třídou dáváme ţákům maximální moţnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty) vyţadujeme s ohledem na věk ţáků a druh tématu vyuţívání informačních technologií pro získání informací i tvorbu výstupů (článek v časopise, webová stránka, prezentace ) poţadujeme po ţácích uplatnění znalosti cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při jazykových a poznávacích pobytech v zahraničí, při výměnných návštěvách a setkáních v rámci mezinárodních projektů umoţňujeme ţákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory, učíme je asertivním způsobům komunikace, obhajobě vlastních názorů a řešení konfliktů Kompetence sociální a personální ţáci mají moţnost zúčastnit se kaţdý rok třídního výletu, který přispívá k utuţení třídního kolektivu a poznání sebe sama v nových ţivotních situacích odlišných od běţného ţivota ţáci mají moţnost prostřednictvím svého zástupce třídy vznášet připomínky k vedení školy a vyjadřovat se k různým problémům, které se během školního roku objevují umoţňujeme ţákům během třídnických hodin i ve vhodné době mimo ně vyjádřit se k různým aspektům ţivota školy od nejniţšího ročníku gymnázia zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci při učení vyţadujeme od ţáků (zpočátku s pomocí učitele, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (jednotlivec, dvojice, skupina) projevujeme vůči kaţdému ţákovi očekávání úspěchu, umoţňujeme jim prezentovat výsledky jejich práce, sledujeme úspěšnost jednotlivých ţáků a oceňujeme jejich pokroky na škole působí výchovný poradce a poradce pro prevenci negativních jevů Kompetence občanské jiţ od prvního ročníku umoţňujeme ţákům spolupodílet se na vytváření vlastních pravidel třídy vyţadujeme od ţáků přijetí zodpovědnosti za plné dodrţování pravidel třídy i školního řádu, hodnocení vlastního chování i chování spoluţáků a hledání společného řešení při nedodrţení těchto pravidel umoţňujeme ţákům vznášet připomínky ke školnímu řádu prostřednictvím zástupce třídy ve školním parlamentu ve výuce seznamujeme ţáky s postavením člověka v přírodě a ve světě, s globálními konflikty a problémy na konkrétních modelových příkladech z kaţdodenního běţného ţivota demonstrujeme pozitivní a negativní chování lidí, reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění Strana 13 (celkem 346)

14 nabízíme ţákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól neţádoucím sociálně patologickým jevům v rámci moţností pořádáme sportovní soutěţe a další akce pro město vystoupení pro veřejnost, účast ţáků na akcích města, vystoupení pro seniory vyuţíváme spolupráce s představiteli města při projektech Kompetence k podnikavosti umoţňujeme ţákům samostatné organizování činností souvisejících s výukou zapojujeme ţáky do organizace školní akademie, vánočního koncertu, kulturních akcí vyţadujeme od ţáků aplikaci znalostí při řešení problémů, tvořivost a kreativitu důsledně vyţadujeme dokončení práce podle dohodnutích pravidel a v daných termínech různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme ţáky s různými profesemi. Cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího studia umoţňujeme ţákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, podporujeme jejich aktivity a vhodně je usměrňujeme vyţadujeme od ţáků zhodnocení vlastní práce i práce spoluţáků a návrhy na zlepšení získané poznatky jsou ţáky vyuţívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým ţivotem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání diskuse, skupinová práce, pokusy a experimenty zapojujeme ţáky do přípravy a realizace školních projektů a akcí Strana 14 (celkem 346)

15 IV. Hodnocení žáků 1. Při hodnocení ţáka se zaměřujeme na pozitivní stránky jeho výkonu a formulujeme je pozitivně. 2. Při zkoušení volíme s ohledem na individuální moţnosti a schopnosti ţáka adekvátní metody zkoušení, hodnotíme pak především individuální pokrok ţáka. 3. Dbáme na to, aby byl ţák seznámen se vzdělávacími cíli a s kritérií hodnocení aby vţdy věděl, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude během vzdělávacího procesu hodnocen. 4. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo, ţáku poskytujeme dostatečnou časovou lhůtu k naučení, procvičení a zaţití učební látky. 5. Bereme v úvahu sebehodnocení ţáka, jeţ povaţujeme za jednu z významných kompetencí, kterou ho chceme naučit, a za nedílnou součást celkového hodnocení. 6. Podkladem pro hodnocení a sebehodnocení ţáka jsou jeho výkony ústní, písemné i praktické podle obsahu vyučovacího předmětu. 7. Uţíváme pětistupňovou klasifikaci, kterou příleţitostně v průběhu vyučovacího procesu doplňujeme slovním hodnocením (podle situace písemnou nebo ústní formou). 8. Do známky nezahrnujeme hodnocení ţákova chování, ale přihlíţíme k celkovému přístupu ţáka k předmětu. 9. Pro závěrečné hodnocení (na vysvědčení) pouţíváme známky. Za závěrečné hodnocení zodpovídá vyučující, ţák se však můţe ke známce vyslovit a prodiskutovat ji, aby mu byla jasná kritéria tohoto hodnocení a dále se posilovala jeho dovednost sebehodnocení. 10. Při rozhodování o výsledné známce za klasifikační období přihlíţíme k souhrnnému hodnocení ţáka; jeden neúspěch (jedna práce) nemůţe výsledné hodnocení zásadně ovlivnit. 11. Významným prvkem procesu učení v naší škole je práce s chybou. Ţáci mají právo dělat chyby chybami se člověk učí. 12. Pro přípravu na souhrnnější písemné práce vyuţíváme kooperativního (skupinového) vyučování; při tomto způsobu výuky vedeme ţáka nejen ke zhodnocení výsledku jeho práce, ale také k vyhodnocení postupu, který ţák uplatnil. 13. Souhrnné písemné práce v rozsahu dvaceti minut a delší zapisujeme s předstihem minimálně jednoho týdne do třídní knihy. Na jeden den je moţno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. 14. Respektujeme koordinaci písemných prací ve třídě třídním učitelem pomocí záznamů v třídní knize. Strana 15 (celkem 346)

16 15. Kontrolní práce v rozsahu 5 10 minut do třídní knihy nezaznamenáváme. 16. O studijních výsledcích a chování ţáka jsme připraveni podávat informace rodičům nejen na třídních schůzkách, svolávaných dvakrát ročně, ale i mimo ně. Rodiče mají moţnost získávat informace o prospěchu ţáka průběţně také pomocí osobního kódu na webových stránkách školy. 17. Chybějící ţák si po návratu do školy individuálně získává informace v rámci probíhajících opakování v jednotlivých předmětech a domluví se na termínech zkoušení s příslušnými vyučujícími. V. Klasifikační řád Je umístěn na webových stránkách škol: Strana 16 (celkem 346)

17 VI. Rámcový učební plán ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G V z d ě l á v a c í Předmět o b l a s t (obor) 1. roč. 2. roč. 3. roč 4. roč. C e l k e m Jazyk ČJL a jazyková CJ komunikace CJ Matem. a aplik. Matematika Člověk Fyzika a příroda Chemie Biologie Geografie Geologie 4) Člověk ZSV a společnost Dějepis Člověk a svět viz. ZSV 1) práce Umění a kultura HV/ VV Člověk TV a zdraví VKZ 2) Inf. a inf. a kom. t. IKT Volitelné VP vzdělávací VP aktivity 6) VP Průřezová témata VP Povinná souč. ŠVP 3) Celková povinná časová dotace Strana 17 (celkem 346)

18 Poznámky: 1) zahrnuto do obsahu ZSV 2) samostatný předmět Výchova ke zdraví 3) povinná součást vzdělávání můţe být součástí vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů 4) zahrnuto do obsahu biologie, geografie a chemie 5) název předmětu zeměpis změněn na název geografie 6) ţáci si volí ve 3. ročníku studia 3 dvouhodinové volitelné předměty a ve 4. ročníku 1 dvouhodinový volitelný předmět dle aktuální nabídky 7) Pouţité zkratky: předměty: ČJL český jazyk a literatura CJ1 anglický jazyk CJ2 německý nebo francouzský jazyk dle výběru ţáků ZSV základy společenských věd HV, VV hudební, výtvarná výchova TV tělesná výchova VKZ výchova ke zdraví IKT informační a komunikační technologie VP1,2,3,4 volitelné předměty Strana 18 (celkem 346)

19 VII. Průřezová témata Průřezové téma Tematický okruh Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Realizováno v předmětech 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Aj,TV,Fj,Nj, VV, Čj, D, IKT,F,ZSV TV,Fj,VV, IKT, F,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, VV, Čj, D,ZSV Aj,TV,HV,Fj, Nj,VV,Čj, D, IKT,F,ZSV Seberegulace, organizační dovednosti TV,Fj,VV, a efektivní řešení problémů IKT,F,ZSV Aj,TV,Fj, Sociální komunikace ZSV,Nj,VV, Čj,D Aj,TV,Fj, Nj, Aj,TV,Fj, Nj, Morálka všedního dne Čj, D, Čj, D, IKT IKT,ZSV G,M, Čj, D, G,M, Čj, D, Spolupráce a soutěţ IKT,F IKT,F,ZSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Aj,TV,Bi,Fj, Nj, Čj, D,F TV,Fj,F, ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV G,Nj,M, Čj, D,F,ZSV Globalizační a rozvojové procesy HV,Fj Fj,F,ZSV F,ZSV Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě G G,CH,F,ZSV Aj,CH, ČJ, D,F,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,F,ZSV TV,Fj,F Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV G,M, Čj, D,F G,Fj, D,F,ZSV Aj, G,Bi,Nj, Čj, D,F,ZSV G G,ZSV Aj,G,ZSV Aj, G Aj, Nj, Čj, D, IKT Aj, G, HV,Fj,Nj,VV, Čj, D,ZSV Aj, G,Fj,Nj, Čj, D,ZSV Aj,Fj, Nj, Čj, D,ZSV Vzdělávání v Evropě a ve světě Aj,Fj,ZSV Aj,Fj,Nj,ZSV Multikulturní výchova - MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Environmentální výchova - EV Problematika vztahů organismu a prostředí Člověk a ţivotní prostředí HV,Fj,VV, Čj, D,ZSV HV,VV, D,ZSV Fj,Nj, Čj, D,ZSV Fj, Čj, D,ZSV Čj, D,ZSV G,Fj, Čj, D,ZSV D,ZSV D D Fj,Nj, Čj, D,ZSV Fj,Nj, Čj, ZSV Fj,Nj, Čj, D TV,Bi,ZSV TV,Bi,ZSV Aj,TV,Bi, Aj,TV,Bi,CH TV, Čj, D, IKT,F TV,VV,CH, Čj, D,F,ZSV Aj,TV,Bi,Fj., ZSV,CH, Čj, D,F Aj,TV, G,Fj,Bi,Nj, Čj, D,F Ţivotní prostředí České republiky CH,F,ZSV G,F,ZSV Bi,F Mediální výchova - MDV Média a mediální produkce Čj, IKT, ZSV VV, Čj, IKT, ZSV Aj,Fj, Čj,ZSV Aj,Fj,Nj, Čj Mediální produkty a jejich významy ZSV Čj,ZSV Čj Uţivatelé ZSV Čj Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách HV, IKT, ZSV IKT,ZSV VV,ZSV Aj,Fj A,Fj, ČJ, D,ZSV Čj,Fj,Nj, D, ZSV A,Fj,Nj, ČJ, D,ZSV Strana 19 (celkem 346)

20 VIII. Učební osnovy Předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je tedy součástí široké vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, jeţ zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěţejní postavení. Dobrá úroveň jazykové kultury patří nepochybně k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování a literární výchova vybavují ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání, mít úctu ke kulturním tradicím. Z hlediska obsahu spolupracuje předmět český jazyk a literatura úzce s následujícími vyučovacími předměty a vzdělávacími obory, jako jsou: - cizí jazyky (v oblasti jazyka a jazykové komunikace) - dějepis, výchova k občanství (v tématu Člověk a společnost) - geografie(v tématu Člověk a příroda) - hudební výchova, výtvarná výchova (v tématu Umění a kultura) - informatika (v oblasti Informačních a komunikačních technologií). Časové a organizační vymezení předmětu Předmět český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících gymnázia. V 1. a 2. ročníku (v kvintě a sextě) má časovou dotaci 4 vyučovacích hodin (VH) týdně, ve 3. ročníku (septimě) 3 VH týdně a ve 4. ročníku (oktávě) 5 VH. Výuka probíhá většinou ve třídách (učebnách), součástí jsou krátkodobé i dlouhodobé projekty, poznávací exkurze apod. Výuka probíhá s plným počtem ţáků ve třídách, pro zvýšení efektivnosti můţe být zařazena (v souladu s moţností školy pokrýt úvazky učitelů) tzv. dělená hodina s polovičním počtem ţáků v takovém případě zůstává pro ţáky týdenní dotace VH stejná, pro učitele narůstá v pracovním úvazku o 1 VH. Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, v rámci výuky v něm však rozlišujeme dvě základní sloţky (součásti) s následnou týdenní časovou dotací: 1) jazyk a jazyková komunikace ve všech ročnících 1 VH týdně, 2) literární komunikace v 1. ročníku (kvintě) a 2. ročníku (sextě) 3 VH týdně, ve 3. ročníku (septimě) 2 VH týdně a ve 4. ročníku (oktávě) 4 VH týdně. Strana 20 (celkem 346)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro střední

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Školní vzdělávací program čtyřletého gymnázia. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program čtyřletého gymnázia. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program čtyřletého gymnázia (zpracováno podle RVP G verze platná od 1. 9. 2013) Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet. ( Docto homini et erudito vivere est cogitare.

Více