Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G 2009/1 denní forma vzdělávání (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Adresa školy: Frýdecká 689/ Český Těšín IZO: IČO: Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Carbolová Kontakty: Tel. + fax Zřizovatel: KÚ - Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Tel Fax Platnost dokumentu od Mgr. Zuzana Carbolová ředitelka školy Strana 2 (celkem 346)

3 Obsah I. Charakteristika školy... 4 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 III. Výchovné a vzdělávací strategie IV. Hodnocení ţáků V. Klasifikační řád VI. Rámcový učební plán ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G VII. Průřezová témata VIII. Učební osnovy Předmět: Český jazyk Předmět: Anglický jazyk Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Německý jazyk Předmět: Základy společenských věd Předmět: Dějepis Předmět: Geografie Předmět: Matematika Předmět: Fyzika Předmět: Chemie Předmět: Biologie Předmět: Informatika a výpočetní technika Předmět : Hudební výchova Předmět: Výtvarná výchova Předmět: Tělesná výchova Předmět: Chemie zvláštní příloha Strana 3 (celkem 346)

4 I. Charakteristika školy 1. Historie Gymnázia v Českém Těšíně Ministerstvo školství a národní osvěty poslalo dne 2. září 1921 povolení k otevření reformního reálného gymnázia v našem městě. Naše škola nesla první oficiální název České reformní reálné gymnázium Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně. Její počátky byly velmi skromné. První dvě primy byly umístěny v polovině bývalého panského úřednického domu č. 8 v dnešních Masarykových sadech. Přesně o dva roky později převzal řízení školy do svých rukou stát a její název se změnil na Státní reformní gymnázium v Českém Těšíně. Od počátku existence školy však bylo hlavním cílem získat vlastní objekt. K jeho realizaci však došlo aţ v roce 1928, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty zadalo projekt architektu Jaroslavu Fragnerovi, přednímu představiteli českého funkcionalismu. Slavnostní otevření nové školní budovy ve funkcionalistickém slohu se konalo dne 23. června 1935 a této významné události se zúčastnil i tehdejší ministr školství a národní osvěty dr. Jan Krčmář. Události roku 1938 násilně přerušily sedmnáctiletou poctivou práci školy a gymnázium bylo přemístěno do budovy německého gymnázia ve Frýdku Místku. Teprve v polovině roku 1945 začala nová etapa rozvoje českého gymnázia v našem městě. Po stavebních opravách byla 1. září 1945 opět zahájena výuka na Státním reálném gymnáziu v Českém Těšíně. V letech byla svépomocí ke škole přistavěna školní dílna (nynější učebny výtvarné výchovy). V roce 1986 byla zahájena přístavba montované tělocvičny typu BIOS na školním hřišti. Převratné změny v historii školy nastaly po listopadu Nová tělocvična byla uvedena do provozu v roce 1990 a v následujících letech proběhla výstavba sano-tanového povrchu víceúčelového školního hřiště. Školní jídelna byla modernizována novou vzduchotechnikou. V roce 1996 byl zakoupen moderní kopírovací stroj Minolta. Postupné zavádění výpočetní techniky a vznik počítačové sítě umoţnily i připojení školy k internetu (1996). V novodobé historii školy byl přelomovým rokem školní rok 1990/91, kdy byl na českotěšínském gymnáziu jako na jednom z prvních v republice zaveden vedle čtyřletého i sedmiletý a od školního roku 1996/97 osmiletý studijní cyklus. V rámci programu optimalizace sítě středních škol byla cílová kapacita školy stanovena na 16 tříd, coţ v současnosti předpokládá jednu třídu osmiletého a dvě třídy čtyřletého studia. 2. Popis budovy a vybavení školy Škola se skládá z hlavní budovy a dvou křídel. V 1. podlaží hlavní budovy se nachází vstupní hala, dále šatny ţáků, učebna hudební výchovy, školní kuchyně se školní jídelnou a nově otevřený školní bufet. Ze vstupní haly je přístup do malé tělocvičny školy umístěné v jednom z bočních křídel budovy a dále do učeben výtvarné výchovy. Součástí malé tělocvičny je šatna a sprchy. Strana 4 (celkem 346)

5 Ve 2. podlaží školy se nacházejí kanceláře vedení školy, administrativa, sborovna, učebna výpočetní techniky, 3 kmenové třídy, učebna a laboratoř biologie a aula školy umístěná v bočním křídle nad malou tělocvičnou, jiţ slouţí ke slavnostním shromáţděním. Z auly školy je přístupná ţákovská a profesorská knihovna. Ve 3. podlaží jsou umístěny další dvě učebny výpočetní techniky, jazyková učebna anglického a francouzského jazyka, 3 kmenové třídy, učebna a laboratoř fyziky. Ve 4. podlaží školy je jazyková učebna německého jazyka, 4 kmenové třídy a učebna a laboratoř chemie. V kaţdém podlaţí jsou zřízeny kabinety učitelů a sociální zařízení. a odborné učebny jsou z kapacitních důvodů i kmenovými třídami. Jazykové Z 1. podlaţí školy je spojovací chodbou zajištěn přístup do druhého křídla budovy se sportovní halou, jejíţ součástí jsou dvě šatny se sociálním zařízením a sprchami, s učebnou geografie a kabinety tělesné výchovy. Školní budova je v zimním období vytápěna vlastní kotelnou. Součástí areálu školy je víceúčelové školní hřiště s umělohmotným povrchem, který zvyšuje bezpečnost ţáků v hodinách tělesné výchovy i při mimoškolní sportovní činnosti v rámci Sportovního klubu. 3. Charakteristika pedagogického sboru Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, které vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. Pedagogický sbor tvoří v současné době 38 pedagogů, plně kvalifikovaných učitelů je 95 %, dva učitelé si doplňují vzdělání. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení podle zájmu a aprobací, prošli kurzy: Začít spolu, osobnostní a sociální výchova, projektové vyučování, autoevaluace, SPVZ aj. V pedagogickém sboru pracuje jeden výchovný poradce, který spolupracuje se ţáky, učiteli i rodiči. Na škole dále pracuje metodik prevence sociálně patologických jevu. 4. Charakteristika žáků Do prvního ročníku čtyřletého studia na gymnáziu jsou na základě přijímacího řízení konaného v průběhu měsíce dubna zařazováni nejen ţáci z českotěšínských základních škol, ale také ze širší spádové oblasti Třinec a okolí, Karviná a okolí. Maximální počet přijímaných ţáků je Kritéria přijímacího řízení Jsou podrobně popsána na webových stránkách škol: Strana 5 (celkem 346)

6 6. Organizace maturitní zkoušky Je podrobně popsána na webových stránkách škol: 7. Spolupráce s rodiči Sdružením rodičů, Školskou radou a s veřejností Chceme velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snaţíme se více rozvíjet oboustranný tok informací, vyuţívat pomoci rodičů v ţivotě a práci školy. Zlepšujeme způsoby propagace a prezentace výsledků činnosti školy na veřejnosti, mimo jiné zapojováním našich ţáků do soutěţí a akcí organizovaných městskými či jinými organizacemi, vystupováním pěveckého sboru na veřejnosti. Naší snahou je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole, nabízet sluţby (např. pronájem tělocvičny, mimo jiné pro konání sportovních akcí dětí a mládeţe celoměstského významu). Průběţně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné, s radou a zastupitelstvem města, s Pedagogickým centrem v Českém Těšíně a dalšími organizacemi. Na škole pracuje Sdruţení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně, jeţ se finančně spolupodílí na realizaci ţákovských aktivit souvisejících se vzdělávacím procesem (např. vědomostních, sportovních a jiných soutěţí, sportovně turistického kurzu, lyţařského výcvikového kurzu) a na organizaci některých akcí ve spolupráci se školou (např. maturitního plesu). V souladu se školským zákonem je na škole zřízena Školská rada při Gymnáziu v Českém Těšíně, která má 9 členů a umoţňuje zákonným zástupcům ţáků, zletilým ţákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším zainteresovaným osobám podílet se na správě školy. Školská rada se vyjadřuje a dává podněty k výchovně vzdělávacím problémům ţáků školy a schvaluje výroční správu, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. Ředitelství školy umoţňuje školské radě přístup k informacím týkajícím se výchovného a vzdělávacího procesu ve škole (s výjimkou osobních a citlivých údajů o ţácích a zaměstnancích školy). Rodiče a širší veřejnost si můţe vyhledat aktuální informace o škole na našich webových stránkách (www.gmct.cz). 8. Problematika toxikomanie, rasismu, sexuální výchovy, šikany a činnosti v krizových situacích Tato výchova prolíná celým studiem na gymnáziu a je zahrnuta do některých vyučovacích předmětů, např. biologie, občanské výchovy, v menší míře do českého jazyka a dějepisu a geografie. Kromě toho na škole pracuje výchovný poradce, na kterého se mohou studenti se svými problémy kdykoli obrátit, a manaţer pro prevenci negativních jevů, který organizuje tzv. minimální preventivní program. Program zahrnuje anonymní průzkum prováděný mezi studenty některých tříd, který obsahuje témata: vztahy komunikace Strana 6 (celkem 346)

7 drogy šikana člověk v krizi rodina Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výsledky tohoto šetření slouţí jako zpětná vazba pro školu, které oblasti má věnovat větší pozornost. K preventivnímu programu patří rovněţ cyklus přednášek a cvičení věnovaných na gymnáziu vztahům mezi studenty a problému šikany, sexuální výchově. Na tomto programu škola trvale spolupracuje s občanským sdruţením AVE. Výchovné a vzdělávací otázky jsou řešeny v úzké spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou Karviná, které má odloučené pracoviště v Českém Těšíně. Pokud se vyskytnou problémy v některém z uvedených tematických okruhů, jsou řešeny ve spolupráci výchovného poradce s manaţerem pro prevenci negativních jevů a třídními učiteli. K řešení závaţných problémů je svolávána ředitelem školy výchovná komise. 9. Kariérové poradenství Kariérové poradenství je součástí komplexní poradenské činnosti školy, která je organizována na základě školského zákona a vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V této oblasti je samozřejmostí úzká spolupráce především s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími školskými poradenskými zařízeními. Jsou organizovány přednášky a semináře zaměřené na informace o studiu na VŠ a VOŠ a poskytovány individuální konzultace s tímtéţ zaměřením. Ţáci mají také moţnost účastnit se šetření zaměřeného na sebepoznávání a profesní orientaci. Významnou součástí poradenské činnosti je rovněţ péče o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a ţáky mimořádně nadané. Tuto oblast upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění v. č. 62/2007 Sb., 227/2007 Sb., 326/2008 Sb. Vzdělávání těchto ţáků se můţe uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, jehoţ rámcový obsah je vymezen ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. 10. Středoškolský klub Středoškolský klub je neziskovým občanským sdruţením. Zahájil svou činnost ve školním roce 1994/95. Zastřešuje veškerou mimoškolní zájmovou činnost studentů (zájmové krouţky, besedy se zvanými hosty odborníky v různých oblastech, soutěţe, vyuţití počítačových učeben ţáky po vyučování aj.). 11. Školní sportovní klub Školní sportovní klub na naší škole má za sebou jiţ třináctiletou tradici. Přes svou právní subjektivitu je stále podporován vedením gymnázia. Pod dohledem pedagogů jsou kaţdodenně v odpoledních hodinách zpřístupněna školní sportoviště a studenti mají k dispozici i sportovní vybavení. Strana 7 (celkem 346)

8 V nesoutěţních aktivitách se děti mohou vyţít v krouţcích aerobiku, florbalu, volejbalu a košíkové. Vedle toho pracují v rámci sportovního klubu oddíly korfbalu a softbalu, které se účastní pravidelných svazových soutěţí. Klub se také podílí na organizaci sportovních a turistických kurzů. Prostředky k činnosti získává Školní sportovní klub na základě podaných projektů z fondů AŠSK, KÚ MSL, a především z grantových a sociálně preventivních fondů MÚ v Českém Těšíně. Na financování se podílejí sponzoři, příznivci našeho klubu, sportovní svazy svými dotacemi a rodiče věcnými dary. Moţnost vyuţívat sportovní zařízení ve škole po vyučování je pro ţáky podmíněna zaplacením členského příspěvku. 12. Dlouhodobé projekty Naše gymnázium a občanská sdruţení pracující při gymnáziu (Sportovní klub Gymnázia Č. T a Středoškolský klub Gymnázia Č. T.) se v návaznosti na minulá období a s vyuţitím dosavadních zkušeností snaţí zapojit do projektové činnosti na domácí i mezinárodní úrovni. Cílem této práce je rozvíjet po všech stránkách osobnost ţáků, a mimo jiné také získávat finanční prostředky pro školní a mimoškolní aktivity ţáků. Spolupracujeme s celou řadou zahraničních partnerů, mezi jinými z Polska, Slovenska, Maďarska, Francie a Turecka. V rámci Programu prevence kriminality v Českém Těšíně pravidelně získáváme z městské pokladny finanční zdroje, díky kterým můţeme rozvíjet soutěţní a nesoutěţní sportovní aktivity dětí a mládeţe, provozovat prázdninové středisko zájmových sportovních aktivit dětí a mládeţe a také se zaměřit na prevenci šikany na českotěšínských školách. Za podpory města Český Těšín, tentokrát v oblasti kultury, jsme realizovali projekty My ve Slezsku a na Těšínsku a Na šikmé ploše, zaměřené na vyhledávání fotografických talentů. Tyto projekty jsou zařazeny také do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Velkým úspěchem je příprava a realizace Projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoţivotního učení. Ze společných jednání s francouzskými a tureckými kolegy vyplynuly další kroky, které budou následujících letech realizovány. Snaţíme se čerpat i prostředky Moravskoslezského kraje, například na základě projektu Děti sobě aneb okrouţkuj si čas. Ten je zaměřen na vyuţití volného času mládeţe ve věku let. Díky grantům poskytnutým Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy se někteří naši pedagogové v rámci projektu Comenius pravidelně účastní DVPP v Německu. Na základě nových trendů ve výuce (mediální výchova, práce v týmu, projektové vyučování apod.) začala naše škola organizovat tzv. Projektové dny. Za velký úspěch lze povaţovat vytvoření Informačního Centra Moravskoslezského kraje a jeho zapojení do projektu Perspektiva 2010 financovaného přes KVIC z Evropských fondů. Toto IC MSK umoţňuje škole získávat finanční prostředky prostřednictvím pronájmu učeben VT pro jednotlivá školení. Rádi bychom navázali na minulá období a znovu se zapojili do projektů Visegradské čtyřky, jakými byly Science across the world a Local studies. I do budoucna povaţuje Gymnázium Český Těšín zapojení do projektové činnosti jako jednu ze svých priorit, a to jak na úrovni ţákovské, tak pedagogické činnosti. Strana 8 (celkem 346)

9 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nových principů kurikulární politiky, zformulovaných v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) a zakotvených v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, které jsou dále rozpracovány v Národním programu vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro G a z osnov schválených MŠMT ČR. Klíčové kompetence vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na jehoţ základě byl školní vzdělávací program vypracován. Základní vzdělávání musí být uţitečnou sluţbou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniţ by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůţe být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení ţáků z faktografických přehledů. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, ţe kvalita vzdělávací sluţby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v ţivotě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého ţivota, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických ţivotních situacích. V našem pojetí je škola místem, které ţáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení a to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro ţivot důleţitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, moţnost pozitivního proţívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Chceme školu proměnit v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u ţáků kompetence, které jsou nezbytné pro ţivot v Evropě 21. století. Při plnění školního vzdělávacího programu je důleţité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností ţáků. Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a ţáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi ţáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Strana 9 (celkem 346)

10 Škola se zaměří na: Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace - Výpočetní techniku. Kaţdý ţák, který ukončí studium, by měl ovládat uţivatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. V rámci volitelného předmětu se ţák seznámí se základy programování. - Cizí jazyky. Kaţdý ţák, který dokončí docházku, by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru vzhledem k povinné maturitě z jednoho cizího jazyka. - Podporu vzdělávání učitelů. - Volbu efektivních metod a forem výuky. - Zvýraznění nových důleţitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod. - Diferenciaci ţáků podle jejich potřeb a předpokladů (talentovaní ţáci, individuální péče pro ţáky se speciálními poruchami učení). - Týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů - Nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek. - Mimoškolní aktivity (kulturní programy, sportovní soutěţe). - Využití práce v motivujícím prostředí. - Spolupráci s Radou školy a se Sdružením rodičů. - Práci v žákovské samosprávě učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu. - Vytvoření pravidel ţákovského souţití, přátelství, práv a povinností ţáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů. - Organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku. - Spolupráci rodičů s výchovným poradcem a metodikem pro prevenci negativních jevů při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů. - Prohlubování multikulturní výchovy v praxi. - Propagování výsledků školy na veřejnosti. - Ochranu obyvatelstva za mimořádných situací. Je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 1 x ročně. 2. Profil absolventa Absolvent čtyřletého studia se všeobecným zaměřením získá dobrý všeobecný základ pro vysokoškolské studium přírodních, technických a humanitních oborů společně s pokročilou znalostí aspoň jednoho cizího jazyka. 3. Tradiční akce - součást školního vzdělávacího programu Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Školní exkurze ročník Lyţařský výcvikový kurz 1. ročník Strana 10 (celkem 346)

11 Povinný plavecký výcvik 2. ročník Sportovně turistický kurz 3. ročník Celoškolní a předmětové projekty Strana 11 (celkem 346)

12 III. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiţ škola cíleně a rozvíjí klíčové kompetence ţáků. Aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí ţáků, uplatňuje tyto společné postupy: Kompetence k učení a) reflexe učebního procesu vedeme ţáky k vhodnému rozvrţení vlastní práce a uplatnění sebekontroly v jejím průběhu podněcujeme ţáky ke stanovení osobních cílů a po splnění individuálního úkolu dáváme ţákům moţnost sebehodnocení umoţňujeme ţákům účastnit se soutěţí (olympiády v přírodovědných předmětech, Eurorebus, jazykové, pěvecké, sportovní apod.), na kterých si mohou porovnávat své znalosti a dovednosti s ţáky jiných škol b) motivace k učení zadáváme ţákům zajímavé domácí úkoly klademe ţákům otevřené otázky, vyuţíváme úlohy, jejichţ řešení vyţaduje tvořivý přístup umoţňujeme ţákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty škola pro ţáky organizuje pravidelné exkurze, návštěvy výstav, koncertů, divadelních a filmových představení škola zajišťuje jazykové a poznávací pobyty v zahraničí c) práce s informacemi vedeme ţáky k tomu, aby při řešení úkolů vyuţívali různých zdrojů informací knihy, populárně naučné časopisy, internet, televize snaţíme se zajistit studijní materiály pro ţáky v dostatečném počtu vedeme ţáky k vyuţití internetu ve školních PC učebnách po vyučování, k vyuţití ţákovské knihovny ţáci mají moţnost vytisknout si informace nalezené na internetu na školní tiskárně Kompetence k řešení problémů nebráníme ţákům zvolit si vlastní postup při vypracování úkolů a originální, netypické, ale správné řešení při vyučování je vyuţívána metoda skupinové práce, kdy ţáci společně rozebírají problém a navrhují různé metody jeho řešení ve škole i při mimoškolních akcích učitelé průběţně monitorují, jak ţáci prakticky zvládají řešení problémů pracujeme s chybou ţáka jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení problému škola umoţňuje ţákům prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd spolupracovat s vedením školy, upozorňovat na problémy, které ţáky trápí a navrhovat způsoby jejich řešení Strana 12 (celkem 346)

13 vedeme ţáky ke kritickému přístupu k informacím, k jejich ověření a obhájení v diskusích s ostatními ţáky Kompetence komunikativní ve vyučování vyuţíváme metody obsahující prvek prezentace výsledků ţákovy práce před třídou dáváme ţákům maximální moţnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty) vyţadujeme s ohledem na věk ţáků a druh tématu vyuţívání informačních technologií pro získání informací i tvorbu výstupů (článek v časopise, webová stránka, prezentace ) poţadujeme po ţácích uplatnění znalosti cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při jazykových a poznávacích pobytech v zahraničí, při výměnných návštěvách a setkáních v rámci mezinárodních projektů umoţňujeme ţákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory, učíme je asertivním způsobům komunikace, obhajobě vlastních názorů a řešení konfliktů Kompetence sociální a personální ţáci mají moţnost zúčastnit se kaţdý rok třídního výletu, který přispívá k utuţení třídního kolektivu a poznání sebe sama v nových ţivotních situacích odlišných od běţného ţivota ţáci mají moţnost prostřednictvím svého zástupce třídy vznášet připomínky k vedení školy a vyjadřovat se k různým problémům, které se během školního roku objevují umoţňujeme ţákům během třídnických hodin i ve vhodné době mimo ně vyjádřit se k různým aspektům ţivota školy od nejniţšího ročníku gymnázia zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci při učení vyţadujeme od ţáků (zpočátku s pomocí učitele, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (jednotlivec, dvojice, skupina) projevujeme vůči kaţdému ţákovi očekávání úspěchu, umoţňujeme jim prezentovat výsledky jejich práce, sledujeme úspěšnost jednotlivých ţáků a oceňujeme jejich pokroky na škole působí výchovný poradce a poradce pro prevenci negativních jevů Kompetence občanské jiţ od prvního ročníku umoţňujeme ţákům spolupodílet se na vytváření vlastních pravidel třídy vyţadujeme od ţáků přijetí zodpovědnosti za plné dodrţování pravidel třídy i školního řádu, hodnocení vlastního chování i chování spoluţáků a hledání společného řešení při nedodrţení těchto pravidel umoţňujeme ţákům vznášet připomínky ke školnímu řádu prostřednictvím zástupce třídy ve školním parlamentu ve výuce seznamujeme ţáky s postavením člověka v přírodě a ve světě, s globálními konflikty a problémy na konkrétních modelových příkladech z kaţdodenního běţného ţivota demonstrujeme pozitivní a negativní chování lidí, reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění Strana 13 (celkem 346)

14 nabízíme ţákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól neţádoucím sociálně patologickým jevům v rámci moţností pořádáme sportovní soutěţe a další akce pro město vystoupení pro veřejnost, účast ţáků na akcích města, vystoupení pro seniory vyuţíváme spolupráce s představiteli města při projektech Kompetence k podnikavosti umoţňujeme ţákům samostatné organizování činností souvisejících s výukou zapojujeme ţáky do organizace školní akademie, vánočního koncertu, kulturních akcí vyţadujeme od ţáků aplikaci znalostí při řešení problémů, tvořivost a kreativitu důsledně vyţadujeme dokončení práce podle dohodnutích pravidel a v daných termínech různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme ţáky s různými profesemi. Cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího studia umoţňujeme ţákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, podporujeme jejich aktivity a vhodně je usměrňujeme vyţadujeme od ţáků zhodnocení vlastní práce i práce spoluţáků a návrhy na zlepšení získané poznatky jsou ţáky vyuţívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým ţivotem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání diskuse, skupinová práce, pokusy a experimenty zapojujeme ţáky do přípravy a realizace školních projektů a akcí Strana 14 (celkem 346)

15 IV. Hodnocení žáků 1. Při hodnocení ţáka se zaměřujeme na pozitivní stránky jeho výkonu a formulujeme je pozitivně. 2. Při zkoušení volíme s ohledem na individuální moţnosti a schopnosti ţáka adekvátní metody zkoušení, hodnotíme pak především individuální pokrok ţáka. 3. Dbáme na to, aby byl ţák seznámen se vzdělávacími cíli a s kritérií hodnocení aby vţdy věděl, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude během vzdělávacího procesu hodnocen. 4. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo, ţáku poskytujeme dostatečnou časovou lhůtu k naučení, procvičení a zaţití učební látky. 5. Bereme v úvahu sebehodnocení ţáka, jeţ povaţujeme za jednu z významných kompetencí, kterou ho chceme naučit, a za nedílnou součást celkového hodnocení. 6. Podkladem pro hodnocení a sebehodnocení ţáka jsou jeho výkony ústní, písemné i praktické podle obsahu vyučovacího předmětu. 7. Uţíváme pětistupňovou klasifikaci, kterou příleţitostně v průběhu vyučovacího procesu doplňujeme slovním hodnocením (podle situace písemnou nebo ústní formou). 8. Do známky nezahrnujeme hodnocení ţákova chování, ale přihlíţíme k celkovému přístupu ţáka k předmětu. 9. Pro závěrečné hodnocení (na vysvědčení) pouţíváme známky. Za závěrečné hodnocení zodpovídá vyučující, ţák se však můţe ke známce vyslovit a prodiskutovat ji, aby mu byla jasná kritéria tohoto hodnocení a dále se posilovala jeho dovednost sebehodnocení. 10. Při rozhodování o výsledné známce za klasifikační období přihlíţíme k souhrnnému hodnocení ţáka; jeden neúspěch (jedna práce) nemůţe výsledné hodnocení zásadně ovlivnit. 11. Významným prvkem procesu učení v naší škole je práce s chybou. Ţáci mají právo dělat chyby chybami se člověk učí. 12. Pro přípravu na souhrnnější písemné práce vyuţíváme kooperativního (skupinového) vyučování; při tomto způsobu výuky vedeme ţáka nejen ke zhodnocení výsledku jeho práce, ale také k vyhodnocení postupu, který ţák uplatnil. 13. Souhrnné písemné práce v rozsahu dvaceti minut a delší zapisujeme s předstihem minimálně jednoho týdne do třídní knihy. Na jeden den je moţno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. 14. Respektujeme koordinaci písemných prací ve třídě třídním učitelem pomocí záznamů v třídní knize. Strana 15 (celkem 346)

16 15. Kontrolní práce v rozsahu 5 10 minut do třídní knihy nezaznamenáváme. 16. O studijních výsledcích a chování ţáka jsme připraveni podávat informace rodičům nejen na třídních schůzkách, svolávaných dvakrát ročně, ale i mimo ně. Rodiče mají moţnost získávat informace o prospěchu ţáka průběţně také pomocí osobního kódu na webových stránkách školy. 17. Chybějící ţák si po návratu do školy individuálně získává informace v rámci probíhajících opakování v jednotlivých předmětech a domluví se na termínech zkoušení s příslušnými vyučujícími. V. Klasifikační řád Je umístěn na webových stránkách škol: Strana 16 (celkem 346)

17 VI. Rámcový učební plán ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G V z d ě l á v a c í Předmět o b l a s t (obor) 1. roč. 2. roč. 3. roč 4. roč. C e l k e m Jazyk ČJL a jazyková CJ komunikace CJ Matem. a aplik. Matematika Člověk Fyzika a příroda Chemie Biologie Geografie Geologie 4) Člověk ZSV a společnost Dějepis Člověk a svět viz. ZSV 1) práce Umění a kultura HV/ VV Člověk TV a zdraví VKZ 2) Inf. a inf. a kom. t. IKT Volitelné VP vzdělávací VP aktivity 6) VP Průřezová témata VP Povinná souč. ŠVP 3) Celková povinná časová dotace Strana 17 (celkem 346)

18 Poznámky: 1) zahrnuto do obsahu ZSV 2) samostatný předmět Výchova ke zdraví 3) povinná součást vzdělávání můţe být součástí vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů 4) zahrnuto do obsahu biologie, geografie a chemie 5) název předmětu zeměpis změněn na název geografie 6) ţáci si volí ve 3. ročníku studia 3 dvouhodinové volitelné předměty a ve 4. ročníku 1 dvouhodinový volitelný předmět dle aktuální nabídky 7) Pouţité zkratky: předměty: ČJL český jazyk a literatura CJ1 anglický jazyk CJ2 německý nebo francouzský jazyk dle výběru ţáků ZSV základy společenských věd HV, VV hudební, výtvarná výchova TV tělesná výchova VKZ výchova ke zdraví IKT informační a komunikační technologie VP1,2,3,4 volitelné předměty Strana 18 (celkem 346)

19 VII. Průřezová témata Průřezové téma Tematický okruh Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Realizováno v předmětech 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Aj,TV,Fj,Nj, VV, Čj, D, IKT,F,ZSV TV,Fj,VV, IKT, F,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, VV, Čj, D,ZSV Aj,TV,HV,Fj, Nj,VV,Čj, D, IKT,F,ZSV Seberegulace, organizační dovednosti TV,Fj,VV, a efektivní řešení problémů IKT,F,ZSV Aj,TV,Fj, Sociální komunikace ZSV,Nj,VV, Čj,D Aj,TV,Fj, Nj, Aj,TV,Fj, Nj, Morálka všedního dne Čj, D, Čj, D, IKT IKT,ZSV G,M, Čj, D, G,M, Čj, D, Spolupráce a soutěţ IKT,F IKT,F,ZSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Aj,TV,Bi,Fj, Nj, Čj, D,F TV,Fj,F, ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV G,Nj,M, Čj, D,F,ZSV Globalizační a rozvojové procesy HV,Fj Fj,F,ZSV F,ZSV Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě G G,CH,F,ZSV Aj,CH, ČJ, D,F,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,F,ZSV TV,Fj,F Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV G,M, Čj, D,F G,Fj, D,F,ZSV Aj, G,Bi,Nj, Čj, D,F,ZSV G G,ZSV Aj,G,ZSV Aj, G Aj, Nj, Čj, D, IKT Aj, G, HV,Fj,Nj,VV, Čj, D,ZSV Aj, G,Fj,Nj, Čj, D,ZSV Aj,Fj, Nj, Čj, D,ZSV Vzdělávání v Evropě a ve světě Aj,Fj,ZSV Aj,Fj,Nj,ZSV Multikulturní výchova - MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Environmentální výchova - EV Problematika vztahů organismu a prostředí Člověk a ţivotní prostředí HV,Fj,VV, Čj, D,ZSV HV,VV, D,ZSV Fj,Nj, Čj, D,ZSV Fj, Čj, D,ZSV Čj, D,ZSV G,Fj, Čj, D,ZSV D,ZSV D D Fj,Nj, Čj, D,ZSV Fj,Nj, Čj, ZSV Fj,Nj, Čj, D TV,Bi,ZSV TV,Bi,ZSV Aj,TV,Bi, Aj,TV,Bi,CH TV, Čj, D, IKT,F TV,VV,CH, Čj, D,F,ZSV Aj,TV,Bi,Fj., ZSV,CH, Čj, D,F Aj,TV, G,Fj,Bi,Nj, Čj, D,F Ţivotní prostředí České republiky CH,F,ZSV G,F,ZSV Bi,F Mediální výchova - MDV Média a mediální produkce Čj, IKT, ZSV VV, Čj, IKT, ZSV Aj,Fj, Čj,ZSV Aj,Fj,Nj, Čj Mediální produkty a jejich významy ZSV Čj,ZSV Čj Uţivatelé ZSV Čj Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách HV, IKT, ZSV IKT,ZSV VV,ZSV Aj,Fj A,Fj, ČJ, D,ZSV Čj,Fj,Nj, D, ZSV A,Fj,Nj, ČJ, D,ZSV Strana 19 (celkem 346)

20 VIII. Učební osnovy Předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je tedy součástí široké vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, jeţ zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěţejní postavení. Dobrá úroveň jazykové kultury patří nepochybně k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování a literární výchova vybavují ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání, mít úctu ke kulturním tradicím. Z hlediska obsahu spolupracuje předmět český jazyk a literatura úzce s následujícími vyučovacími předměty a vzdělávacími obory, jako jsou: - cizí jazyky (v oblasti jazyka a jazykové komunikace) - dějepis, výchova k občanství (v tématu Člověk a společnost) - geografie(v tématu Člověk a příroda) - hudební výchova, výtvarná výchova (v tématu Umění a kultura) - informatika (v oblasti Informačních a komunikačních technologií). Časové a organizační vymezení předmětu Předmět český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících gymnázia. V 1. a 2. ročníku (v kvintě a sextě) má časovou dotaci 4 vyučovacích hodin (VH) týdně, ve 3. ročníku (septimě) 3 VH týdně a ve 4. ročníku (oktávě) 5 VH. Výuka probíhá většinou ve třídách (učebnách), součástí jsou krátkodobé i dlouhodobé projekty, poznávací exkurze apod. Výuka probíhá s plným počtem ţáků ve třídách, pro zvýšení efektivnosti můţe být zařazena (v souladu s moţností školy pokrýt úvazky učitelů) tzv. dělená hodina s polovičním počtem ţáků v takovém případě zůstává pro ţáky týdenní dotace VH stejná, pro učitele narůstá v pracovním úvazku o 1 VH. Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, v rámci výuky v něm však rozlišujeme dvě základní sloţky (součásti) s následnou týdenní časovou dotací: 1) jazyk a jazyková komunikace ve všech ročnících 1 VH týdně, 2) literární komunikace v 1. ročníku (kvintě) a 2. ročníku (sextě) 3 VH týdně, ve 3. ročníku (septimě) 2 VH týdně a ve 4. ročníku (oktávě) 4 VH týdně. Strana 20 (celkem 346)

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1. Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro střední

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více