Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

2 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G 2009/1 denní forma vzdělávání (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Adresa školy: Frýdecká 689/ Český Těšín IZO: IČO: Jméno ředitele: Mgr. Zuzana Carbolová Kontakty: Tel. + fax Zřizovatel: KÚ - Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Tel Fax Platnost dokumentu od Mgr. Zuzana Carbolová ředitelka školy Strana 2 (celkem 346)

3 Obsah I. Charakteristika školy... 4 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 III. Výchovné a vzdělávací strategie IV. Hodnocení ţáků V. Klasifikační řád VI. Rámcový učební plán ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G VII. Průřezová témata VIII. Učební osnovy Předmět: Český jazyk Předmět: Anglický jazyk Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Německý jazyk Předmět: Základy společenských věd Předmět: Dějepis Předmět: Geografie Předmět: Matematika Předmět: Fyzika Předmět: Chemie Předmět: Biologie Předmět: Informatika a výpočetní technika Předmět : Hudební výchova Předmět: Výtvarná výchova Předmět: Tělesná výchova Předmět: Chemie zvláštní příloha Strana 3 (celkem 346)

4 I. Charakteristika školy 1. Historie Gymnázia v Českém Těšíně Ministerstvo školství a národní osvěty poslalo dne 2. září 1921 povolení k otevření reformního reálného gymnázia v našem městě. Naše škola nesla první oficiální název České reformní reálné gymnázium Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně. Její počátky byly velmi skromné. První dvě primy byly umístěny v polovině bývalého panského úřednického domu č. 8 v dnešních Masarykových sadech. Přesně o dva roky později převzal řízení školy do svých rukou stát a její název se změnil na Státní reformní gymnázium v Českém Těšíně. Od počátku existence školy však bylo hlavním cílem získat vlastní objekt. K jeho realizaci však došlo aţ v roce 1928, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty zadalo projekt architektu Jaroslavu Fragnerovi, přednímu představiteli českého funkcionalismu. Slavnostní otevření nové školní budovy ve funkcionalistickém slohu se konalo dne 23. června 1935 a této významné události se zúčastnil i tehdejší ministr školství a národní osvěty dr. Jan Krčmář. Události roku 1938 násilně přerušily sedmnáctiletou poctivou práci školy a gymnázium bylo přemístěno do budovy německého gymnázia ve Frýdku Místku. Teprve v polovině roku 1945 začala nová etapa rozvoje českého gymnázia v našem městě. Po stavebních opravách byla 1. září 1945 opět zahájena výuka na Státním reálném gymnáziu v Českém Těšíně. V letech byla svépomocí ke škole přistavěna školní dílna (nynější učebny výtvarné výchovy). V roce 1986 byla zahájena přístavba montované tělocvičny typu BIOS na školním hřišti. Převratné změny v historii školy nastaly po listopadu Nová tělocvična byla uvedena do provozu v roce 1990 a v následujících letech proběhla výstavba sano-tanového povrchu víceúčelového školního hřiště. Školní jídelna byla modernizována novou vzduchotechnikou. V roce 1996 byl zakoupen moderní kopírovací stroj Minolta. Postupné zavádění výpočetní techniky a vznik počítačové sítě umoţnily i připojení školy k internetu (1996). V novodobé historii školy byl přelomovým rokem školní rok 1990/91, kdy byl na českotěšínském gymnáziu jako na jednom z prvních v republice zaveden vedle čtyřletého i sedmiletý a od školního roku 1996/97 osmiletý studijní cyklus. V rámci programu optimalizace sítě středních škol byla cílová kapacita školy stanovena na 16 tříd, coţ v současnosti předpokládá jednu třídu osmiletého a dvě třídy čtyřletého studia. 2. Popis budovy a vybavení školy Škola se skládá z hlavní budovy a dvou křídel. V 1. podlaží hlavní budovy se nachází vstupní hala, dále šatny ţáků, učebna hudební výchovy, školní kuchyně se školní jídelnou a nově otevřený školní bufet. Ze vstupní haly je přístup do malé tělocvičny školy umístěné v jednom z bočních křídel budovy a dále do učeben výtvarné výchovy. Součástí malé tělocvičny je šatna a sprchy. Strana 4 (celkem 346)

5 Ve 2. podlaží školy se nacházejí kanceláře vedení školy, administrativa, sborovna, učebna výpočetní techniky, 3 kmenové třídy, učebna a laboratoř biologie a aula školy umístěná v bočním křídle nad malou tělocvičnou, jiţ slouţí ke slavnostním shromáţděním. Z auly školy je přístupná ţákovská a profesorská knihovna. Ve 3. podlaží jsou umístěny další dvě učebny výpočetní techniky, jazyková učebna anglického a francouzského jazyka, 3 kmenové třídy, učebna a laboratoř fyziky. Ve 4. podlaží školy je jazyková učebna německého jazyka, 4 kmenové třídy a učebna a laboratoř chemie. V kaţdém podlaţí jsou zřízeny kabinety učitelů a sociální zařízení. a odborné učebny jsou z kapacitních důvodů i kmenovými třídami. Jazykové Z 1. podlaţí školy je spojovací chodbou zajištěn přístup do druhého křídla budovy se sportovní halou, jejíţ součástí jsou dvě šatny se sociálním zařízením a sprchami, s učebnou geografie a kabinety tělesné výchovy. Školní budova je v zimním období vytápěna vlastní kotelnou. Součástí areálu školy je víceúčelové školní hřiště s umělohmotným povrchem, který zvyšuje bezpečnost ţáků v hodinách tělesné výchovy i při mimoškolní sportovní činnosti v rámci Sportovního klubu. 3. Charakteristika pedagogického sboru Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, které vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. Pedagogický sbor tvoří v současné době 38 pedagogů, plně kvalifikovaných učitelů je 95 %, dva učitelé si doplňují vzdělání. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení podle zájmu a aprobací, prošli kurzy: Začít spolu, osobnostní a sociální výchova, projektové vyučování, autoevaluace, SPVZ aj. V pedagogickém sboru pracuje jeden výchovný poradce, který spolupracuje se ţáky, učiteli i rodiči. Na škole dále pracuje metodik prevence sociálně patologických jevu. 4. Charakteristika žáků Do prvního ročníku čtyřletého studia na gymnáziu jsou na základě přijímacího řízení konaného v průběhu měsíce dubna zařazováni nejen ţáci z českotěšínských základních škol, ale také ze širší spádové oblasti Třinec a okolí, Karviná a okolí. Maximální počet přijímaných ţáků je Kritéria přijímacího řízení Jsou podrobně popsána na webových stránkách škol: Strana 5 (celkem 346)

6 6. Organizace maturitní zkoušky Je podrobně popsána na webových stránkách škol: 7. Spolupráce s rodiči Sdružením rodičů, Školskou radou a s veřejností Chceme velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snaţíme se více rozvíjet oboustranný tok informací, vyuţívat pomoci rodičů v ţivotě a práci školy. Zlepšujeme způsoby propagace a prezentace výsledků činnosti školy na veřejnosti, mimo jiné zapojováním našich ţáků do soutěţí a akcí organizovaných městskými či jinými organizacemi, vystupováním pěveckého sboru na veřejnosti. Naší snahou je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole, nabízet sluţby (např. pronájem tělocvičny, mimo jiné pro konání sportovních akcí dětí a mládeţe celoměstského významu). Průběţně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné, s radou a zastupitelstvem města, s Pedagogickým centrem v Českém Těšíně a dalšími organizacemi. Na škole pracuje Sdruţení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně, jeţ se finančně spolupodílí na realizaci ţákovských aktivit souvisejících se vzdělávacím procesem (např. vědomostních, sportovních a jiných soutěţí, sportovně turistického kurzu, lyţařského výcvikového kurzu) a na organizaci některých akcí ve spolupráci se školou (např. maturitního plesu). V souladu se školským zákonem je na škole zřízena Školská rada při Gymnáziu v Českém Těšíně, která má 9 členů a umoţňuje zákonným zástupcům ţáků, zletilým ţákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším zainteresovaným osobám podílet se na správě školy. Školská rada se vyjadřuje a dává podněty k výchovně vzdělávacím problémům ţáků školy a schvaluje výroční správu, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. Ředitelství školy umoţňuje školské radě přístup k informacím týkajícím se výchovného a vzdělávacího procesu ve škole (s výjimkou osobních a citlivých údajů o ţácích a zaměstnancích školy). Rodiče a širší veřejnost si můţe vyhledat aktuální informace o škole na našich webových stránkách (www.gmct.cz). 8. Problematika toxikomanie, rasismu, sexuální výchovy, šikany a činnosti v krizových situacích Tato výchova prolíná celým studiem na gymnáziu a je zahrnuta do některých vyučovacích předmětů, např. biologie, občanské výchovy, v menší míře do českého jazyka a dějepisu a geografie. Kromě toho na škole pracuje výchovný poradce, na kterého se mohou studenti se svými problémy kdykoli obrátit, a manaţer pro prevenci negativních jevů, který organizuje tzv. minimální preventivní program. Program zahrnuje anonymní průzkum prováděný mezi studenty některých tříd, který obsahuje témata: vztahy komunikace Strana 6 (celkem 346)

7 drogy šikana člověk v krizi rodina Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Výsledky tohoto šetření slouţí jako zpětná vazba pro školu, které oblasti má věnovat větší pozornost. K preventivnímu programu patří rovněţ cyklus přednášek a cvičení věnovaných na gymnáziu vztahům mezi studenty a problému šikany, sexuální výchově. Na tomto programu škola trvale spolupracuje s občanským sdruţením AVE. Výchovné a vzdělávací otázky jsou řešeny v úzké spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou Karviná, které má odloučené pracoviště v Českém Těšíně. Pokud se vyskytnou problémy v některém z uvedených tematických okruhů, jsou řešeny ve spolupráci výchovného poradce s manaţerem pro prevenci negativních jevů a třídními učiteli. K řešení závaţných problémů je svolávána ředitelem školy výchovná komise. 9. Kariérové poradenství Kariérové poradenství je součástí komplexní poradenské činnosti školy, která je organizována na základě školského zákona a vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V této oblasti je samozřejmostí úzká spolupráce především s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími školskými poradenskými zařízeními. Jsou organizovány přednášky a semináře zaměřené na informace o studiu na VŠ a VOŠ a poskytovány individuální konzultace s tímtéţ zaměřením. Ţáci mají také moţnost účastnit se šetření zaměřeného na sebepoznávání a profesní orientaci. Významnou součástí poradenské činnosti je rovněţ péče o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a ţáky mimořádně nadané. Tuto oblast upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění v. č. 62/2007 Sb., 227/2007 Sb., 326/2008 Sb. Vzdělávání těchto ţáků se můţe uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, jehoţ rámcový obsah je vymezen ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. 10. Středoškolský klub Středoškolský klub je neziskovým občanským sdruţením. Zahájil svou činnost ve školním roce 1994/95. Zastřešuje veškerou mimoškolní zájmovou činnost studentů (zájmové krouţky, besedy se zvanými hosty odborníky v různých oblastech, soutěţe, vyuţití počítačových učeben ţáky po vyučování aj.). 11. Školní sportovní klub Školní sportovní klub na naší škole má za sebou jiţ třináctiletou tradici. Přes svou právní subjektivitu je stále podporován vedením gymnázia. Pod dohledem pedagogů jsou kaţdodenně v odpoledních hodinách zpřístupněna školní sportoviště a studenti mají k dispozici i sportovní vybavení. Strana 7 (celkem 346)

8 V nesoutěţních aktivitách se děti mohou vyţít v krouţcích aerobiku, florbalu, volejbalu a košíkové. Vedle toho pracují v rámci sportovního klubu oddíly korfbalu a softbalu, které se účastní pravidelných svazových soutěţí. Klub se také podílí na organizaci sportovních a turistických kurzů. Prostředky k činnosti získává Školní sportovní klub na základě podaných projektů z fondů AŠSK, KÚ MSL, a především z grantových a sociálně preventivních fondů MÚ v Českém Těšíně. Na financování se podílejí sponzoři, příznivci našeho klubu, sportovní svazy svými dotacemi a rodiče věcnými dary. Moţnost vyuţívat sportovní zařízení ve škole po vyučování je pro ţáky podmíněna zaplacením členského příspěvku. 12. Dlouhodobé projekty Naše gymnázium a občanská sdruţení pracující při gymnáziu (Sportovní klub Gymnázia Č. T a Středoškolský klub Gymnázia Č. T.) se v návaznosti na minulá období a s vyuţitím dosavadních zkušeností snaţí zapojit do projektové činnosti na domácí i mezinárodní úrovni. Cílem této práce je rozvíjet po všech stránkách osobnost ţáků, a mimo jiné také získávat finanční prostředky pro školní a mimoškolní aktivity ţáků. Spolupracujeme s celou řadou zahraničních partnerů, mezi jinými z Polska, Slovenska, Maďarska, Francie a Turecka. V rámci Programu prevence kriminality v Českém Těšíně pravidelně získáváme z městské pokladny finanční zdroje, díky kterým můţeme rozvíjet soutěţní a nesoutěţní sportovní aktivity dětí a mládeţe, provozovat prázdninové středisko zájmových sportovních aktivit dětí a mládeţe a také se zaměřit na prevenci šikany na českotěšínských školách. Za podpory města Český Těšín, tentokrát v oblasti kultury, jsme realizovali projekty My ve Slezsku a na Těšínsku a Na šikmé ploše, zaměřené na vyhledávání fotografických talentů. Tyto projekty jsou zařazeny také do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Velkým úspěchem je příprava a realizace Projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoţivotního učení. Ze společných jednání s francouzskými a tureckými kolegy vyplynuly další kroky, které budou následujících letech realizovány. Snaţíme se čerpat i prostředky Moravskoslezského kraje, například na základě projektu Děti sobě aneb okrouţkuj si čas. Ten je zaměřen na vyuţití volného času mládeţe ve věku let. Díky grantům poskytnutým Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy se někteří naši pedagogové v rámci projektu Comenius pravidelně účastní DVPP v Německu. Na základě nových trendů ve výuce (mediální výchova, práce v týmu, projektové vyučování apod.) začala naše škola organizovat tzv. Projektové dny. Za velký úspěch lze povaţovat vytvoření Informačního Centra Moravskoslezského kraje a jeho zapojení do projektu Perspektiva 2010 financovaného přes KVIC z Evropských fondů. Toto IC MSK umoţňuje škole získávat finanční prostředky prostřednictvím pronájmu učeben VT pro jednotlivá školení. Rádi bychom navázali na minulá období a znovu se zapojili do projektů Visegradské čtyřky, jakými byly Science across the world a Local studies. I do budoucna povaţuje Gymnázium Český Těšín zapojení do projektové činnosti jako jednu ze svých priorit, a to jak na úrovni ţákovské, tak pedagogické činnosti. Strana 8 (celkem 346)

9 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nových principů kurikulární politiky, zformulovaných v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) a zakotvených v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, které jsou dále rozpracovány v Národním programu vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro G a z osnov schválených MŠMT ČR. Klíčové kompetence vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na jehoţ základě byl školní vzdělávací program vypracován. Základní vzdělávání musí být uţitečnou sluţbou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniţ by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůţe být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení ţáků z faktografických přehledů. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, ţe kvalita vzdělávací sluţby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v ţivotě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého ţivota, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických ţivotních situacích. V našem pojetí je škola místem, které ţáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení a to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro ţivot důleţitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, moţnost pozitivního proţívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Chceme školu proměnit v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u ţáků kompetence, které jsou nezbytné pro ţivot v Evropě 21. století. Při plnění školního vzdělávacího programu je důleţité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností ţáků. Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a ţáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi ţáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Strana 9 (celkem 346)

10 Škola se zaměří na: Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace - Výpočetní techniku. Kaţdý ţák, který ukončí studium, by měl ovládat uţivatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. V rámci volitelného předmětu se ţák seznámí se základy programování. - Cizí jazyky. Kaţdý ţák, který dokončí docházku, by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru vzhledem k povinné maturitě z jednoho cizího jazyka. - Podporu vzdělávání učitelů. - Volbu efektivních metod a forem výuky. - Zvýraznění nových důleţitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod. - Diferenciaci ţáků podle jejich potřeb a předpokladů (talentovaní ţáci, individuální péče pro ţáky se speciálními poruchami učení). - Týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů - Nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek. - Mimoškolní aktivity (kulturní programy, sportovní soutěţe). - Využití práce v motivujícím prostředí. - Spolupráci s Radou školy a se Sdružením rodičů. - Práci v žákovské samosprávě učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu. - Vytvoření pravidel ţákovského souţití, přátelství, práv a povinností ţáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů. - Organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku. - Spolupráci rodičů s výchovným poradcem a metodikem pro prevenci negativních jevů při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů. - Prohlubování multikulturní výchovy v praxi. - Propagování výsledků školy na veřejnosti. - Ochranu obyvatelstva za mimořádných situací. Je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 1 x ročně. 2. Profil absolventa Absolvent čtyřletého studia se všeobecným zaměřením získá dobrý všeobecný základ pro vysokoškolské studium přírodních, technických a humanitních oborů společně s pokročilou znalostí aspoň jednoho cizího jazyka. 3. Tradiční akce - součást školního vzdělávacího programu Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Školní exkurze ročník Lyţařský výcvikový kurz 1. ročník Strana 10 (celkem 346)

11 Povinný plavecký výcvik 2. ročník Sportovně turistický kurz 3. ročník Celoškolní a předmětové projekty Strana 11 (celkem 346)

12 III. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiţ škola cíleně a rozvíjí klíčové kompetence ţáků. Aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí ţáků, uplatňuje tyto společné postupy: Kompetence k učení a) reflexe učebního procesu vedeme ţáky k vhodnému rozvrţení vlastní práce a uplatnění sebekontroly v jejím průběhu podněcujeme ţáky ke stanovení osobních cílů a po splnění individuálního úkolu dáváme ţákům moţnost sebehodnocení umoţňujeme ţákům účastnit se soutěţí (olympiády v přírodovědných předmětech, Eurorebus, jazykové, pěvecké, sportovní apod.), na kterých si mohou porovnávat své znalosti a dovednosti s ţáky jiných škol b) motivace k učení zadáváme ţákům zajímavé domácí úkoly klademe ţákům otevřené otázky, vyuţíváme úlohy, jejichţ řešení vyţaduje tvořivý přístup umoţňujeme ţákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty škola pro ţáky organizuje pravidelné exkurze, návštěvy výstav, koncertů, divadelních a filmových představení škola zajišťuje jazykové a poznávací pobyty v zahraničí c) práce s informacemi vedeme ţáky k tomu, aby při řešení úkolů vyuţívali různých zdrojů informací knihy, populárně naučné časopisy, internet, televize snaţíme se zajistit studijní materiály pro ţáky v dostatečném počtu vedeme ţáky k vyuţití internetu ve školních PC učebnách po vyučování, k vyuţití ţákovské knihovny ţáci mají moţnost vytisknout si informace nalezené na internetu na školní tiskárně Kompetence k řešení problémů nebráníme ţákům zvolit si vlastní postup při vypracování úkolů a originální, netypické, ale správné řešení při vyučování je vyuţívána metoda skupinové práce, kdy ţáci společně rozebírají problém a navrhují různé metody jeho řešení ve škole i při mimoškolních akcích učitelé průběţně monitorují, jak ţáci prakticky zvládají řešení problémů pracujeme s chybou ţáka jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení problému škola umoţňuje ţákům prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd spolupracovat s vedením školy, upozorňovat na problémy, které ţáky trápí a navrhovat způsoby jejich řešení Strana 12 (celkem 346)

13 vedeme ţáky ke kritickému přístupu k informacím, k jejich ověření a obhájení v diskusích s ostatními ţáky Kompetence komunikativní ve vyučování vyuţíváme metody obsahující prvek prezentace výsledků ţákovy práce před třídou dáváme ţákům maximální moţnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty) vyţadujeme s ohledem na věk ţáků a druh tématu vyuţívání informačních technologií pro získání informací i tvorbu výstupů (článek v časopise, webová stránka, prezentace ) poţadujeme po ţácích uplatnění znalosti cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při jazykových a poznávacích pobytech v zahraničí, při výměnných návštěvách a setkáních v rámci mezinárodních projektů umoţňujeme ţákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory, učíme je asertivním způsobům komunikace, obhajobě vlastních názorů a řešení konfliktů Kompetence sociální a personální ţáci mají moţnost zúčastnit se kaţdý rok třídního výletu, který přispívá k utuţení třídního kolektivu a poznání sebe sama v nových ţivotních situacích odlišných od běţného ţivota ţáci mají moţnost prostřednictvím svého zástupce třídy vznášet připomínky k vedení školy a vyjadřovat se k různým problémům, které se během školního roku objevují umoţňujeme ţákům během třídnických hodin i ve vhodné době mimo ně vyjádřit se k různým aspektům ţivota školy od nejniţšího ročníku gymnázia zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci při učení vyţadujeme od ţáků (zpočátku s pomocí učitele, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (jednotlivec, dvojice, skupina) projevujeme vůči kaţdému ţákovi očekávání úspěchu, umoţňujeme jim prezentovat výsledky jejich práce, sledujeme úspěšnost jednotlivých ţáků a oceňujeme jejich pokroky na škole působí výchovný poradce a poradce pro prevenci negativních jevů Kompetence občanské jiţ od prvního ročníku umoţňujeme ţákům spolupodílet se na vytváření vlastních pravidel třídy vyţadujeme od ţáků přijetí zodpovědnosti za plné dodrţování pravidel třídy i školního řádu, hodnocení vlastního chování i chování spoluţáků a hledání společného řešení při nedodrţení těchto pravidel umoţňujeme ţákům vznášet připomínky ke školnímu řádu prostřednictvím zástupce třídy ve školním parlamentu ve výuce seznamujeme ţáky s postavením člověka v přírodě a ve světě, s globálními konflikty a problémy na konkrétních modelových příkladech z kaţdodenního běţného ţivota demonstrujeme pozitivní a negativní chování lidí, reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění Strana 13 (celkem 346)

14 nabízíme ţákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól neţádoucím sociálně patologickým jevům v rámci moţností pořádáme sportovní soutěţe a další akce pro město vystoupení pro veřejnost, účast ţáků na akcích města, vystoupení pro seniory vyuţíváme spolupráce s představiteli města při projektech Kompetence k podnikavosti umoţňujeme ţákům samostatné organizování činností souvisejících s výukou zapojujeme ţáky do organizace školní akademie, vánočního koncertu, kulturních akcí vyţadujeme od ţáků aplikaci znalostí při řešení problémů, tvořivost a kreativitu důsledně vyţadujeme dokončení práce podle dohodnutích pravidel a v daných termínech různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme ţáky s různými profesemi. Cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího studia umoţňujeme ţákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, podporujeme jejich aktivity a vhodně je usměrňujeme vyţadujeme od ţáků zhodnocení vlastní práce i práce spoluţáků a návrhy na zlepšení získané poznatky jsou ţáky vyuţívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým ţivotem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání diskuse, skupinová práce, pokusy a experimenty zapojujeme ţáky do přípravy a realizace školních projektů a akcí Strana 14 (celkem 346)

15 IV. Hodnocení žáků 1. Při hodnocení ţáka se zaměřujeme na pozitivní stránky jeho výkonu a formulujeme je pozitivně. 2. Při zkoušení volíme s ohledem na individuální moţnosti a schopnosti ţáka adekvátní metody zkoušení, hodnotíme pak především individuální pokrok ţáka. 3. Dbáme na to, aby byl ţák seznámen se vzdělávacími cíli a s kritérií hodnocení aby vţdy věděl, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude během vzdělávacího procesu hodnocen. 4. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo, ţáku poskytujeme dostatečnou časovou lhůtu k naučení, procvičení a zaţití učební látky. 5. Bereme v úvahu sebehodnocení ţáka, jeţ povaţujeme za jednu z významných kompetencí, kterou ho chceme naučit, a za nedílnou součást celkového hodnocení. 6. Podkladem pro hodnocení a sebehodnocení ţáka jsou jeho výkony ústní, písemné i praktické podle obsahu vyučovacího předmětu. 7. Uţíváme pětistupňovou klasifikaci, kterou příleţitostně v průběhu vyučovacího procesu doplňujeme slovním hodnocením (podle situace písemnou nebo ústní formou). 8. Do známky nezahrnujeme hodnocení ţákova chování, ale přihlíţíme k celkovému přístupu ţáka k předmětu. 9. Pro závěrečné hodnocení (na vysvědčení) pouţíváme známky. Za závěrečné hodnocení zodpovídá vyučující, ţák se však můţe ke známce vyslovit a prodiskutovat ji, aby mu byla jasná kritéria tohoto hodnocení a dále se posilovala jeho dovednost sebehodnocení. 10. Při rozhodování o výsledné známce za klasifikační období přihlíţíme k souhrnnému hodnocení ţáka; jeden neúspěch (jedna práce) nemůţe výsledné hodnocení zásadně ovlivnit. 11. Významným prvkem procesu učení v naší škole je práce s chybou. Ţáci mají právo dělat chyby chybami se člověk učí. 12. Pro přípravu na souhrnnější písemné práce vyuţíváme kooperativního (skupinového) vyučování; při tomto způsobu výuky vedeme ţáka nejen ke zhodnocení výsledku jeho práce, ale také k vyhodnocení postupu, který ţák uplatnil. 13. Souhrnné písemné práce v rozsahu dvaceti minut a delší zapisujeme s předstihem minimálně jednoho týdne do třídní knihy. Na jeden den je moţno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. 14. Respektujeme koordinaci písemných prací ve třídě třídním učitelem pomocí záznamů v třídní knize. Strana 15 (celkem 346)

16 15. Kontrolní práce v rozsahu 5 10 minut do třídní knihy nezaznamenáváme. 16. O studijních výsledcích a chování ţáka jsme připraveni podávat informace rodičům nejen na třídních schůzkách, svolávaných dvakrát ročně, ale i mimo ně. Rodiče mají moţnost získávat informace o prospěchu ţáka průběţně také pomocí osobního kódu na webových stránkách školy. 17. Chybějící ţák si po návratu do školy individuálně získává informace v rámci probíhajících opakování v jednotlivých předmětech a domluví se na termínech zkoušení s příslušnými vyučujícími. V. Klasifikační řád Je umístěn na webových stránkách škol: Strana 16 (celkem 346)

17 VI. Rámcový učební plán ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky osmiletého G V z d ě l á v a c í Předmět o b l a s t (obor) 1. roč. 2. roč. 3. roč 4. roč. C e l k e m Jazyk ČJL a jazyková CJ komunikace CJ Matem. a aplik. Matematika Člověk Fyzika a příroda Chemie Biologie Geografie Geologie 4) Člověk ZSV a společnost Dějepis Člověk a svět viz. ZSV 1) práce Umění a kultura HV/ VV Člověk TV a zdraví VKZ 2) Inf. a inf. a kom. t. IKT Volitelné VP vzdělávací VP aktivity 6) VP Průřezová témata VP Povinná souč. ŠVP 3) Celková povinná časová dotace Strana 17 (celkem 346)

18 Poznámky: 1) zahrnuto do obsahu ZSV 2) samostatný předmět Výchova ke zdraví 3) povinná součást vzdělávání můţe být součástí vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů 4) zahrnuto do obsahu biologie, geografie a chemie 5) název předmětu zeměpis změněn na název geografie 6) ţáci si volí ve 3. ročníku studia 3 dvouhodinové volitelné předměty a ve 4. ročníku 1 dvouhodinový volitelný předmět dle aktuální nabídky 7) Pouţité zkratky: předměty: ČJL český jazyk a literatura CJ1 anglický jazyk CJ2 německý nebo francouzský jazyk dle výběru ţáků ZSV základy společenských věd HV, VV hudební, výtvarná výchova TV tělesná výchova VKZ výchova ke zdraví IKT informační a komunikační technologie VP1,2,3,4 volitelné předměty Strana 18 (celkem 346)

19 VII. Průřezová témata Průřezové téma Tematický okruh Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Realizováno v předmětech 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Aj,TV,Fj,Nj, VV, Čj, D, IKT,F,ZSV TV,Fj,VV, IKT, F,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, VV, Čj, D,ZSV Aj,TV,HV,Fj, Nj,VV,Čj, D, IKT,F,ZSV Seberegulace, organizační dovednosti TV,Fj,VV, a efektivní řešení problémů IKT,F,ZSV Aj,TV,Fj, Sociální komunikace ZSV,Nj,VV, Čj,D Aj,TV,Fj, Nj, Aj,TV,Fj, Nj, Morálka všedního dne Čj, D, Čj, D, IKT IKT,ZSV G,M, Čj, D, G,M, Čj, D, Spolupráce a soutěţ IKT,F IKT,F,ZSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Aj,TV,Bi,Fj, Nj, Čj, D,F TV,Fj,F, ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV G,Nj,M, Čj, D,F,ZSV Globalizační a rozvojové procesy HV,Fj Fj,F,ZSV F,ZSV Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě G G,CH,F,ZSV Aj,CH, ČJ, D,F,ZSV Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,F,ZSV TV,Fj,F Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D Aj,TV,Fj, Nj, Čj, D,ZSV G,M, Čj, D,F G,Fj, D,F,ZSV Aj, G,Bi,Nj, Čj, D,F,ZSV G G,ZSV Aj,G,ZSV Aj, G Aj, Nj, Čj, D, IKT Aj, G, HV,Fj,Nj,VV, Čj, D,ZSV Aj, G,Fj,Nj, Čj, D,ZSV Aj,Fj, Nj, Čj, D,ZSV Vzdělávání v Evropě a ve světě Aj,Fj,ZSV Aj,Fj,Nj,ZSV Multikulturní výchova - MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Environmentální výchova - EV Problematika vztahů organismu a prostředí Člověk a ţivotní prostředí HV,Fj,VV, Čj, D,ZSV HV,VV, D,ZSV Fj,Nj, Čj, D,ZSV Fj, Čj, D,ZSV Čj, D,ZSV G,Fj, Čj, D,ZSV D,ZSV D D Fj,Nj, Čj, D,ZSV Fj,Nj, Čj, ZSV Fj,Nj, Čj, D TV,Bi,ZSV TV,Bi,ZSV Aj,TV,Bi, Aj,TV,Bi,CH TV, Čj, D, IKT,F TV,VV,CH, Čj, D,F,ZSV Aj,TV,Bi,Fj., ZSV,CH, Čj, D,F Aj,TV, G,Fj,Bi,Nj, Čj, D,F Ţivotní prostředí České republiky CH,F,ZSV G,F,ZSV Bi,F Mediální výchova - MDV Média a mediální produkce Čj, IKT, ZSV VV, Čj, IKT, ZSV Aj,Fj, Čj,ZSV Aj,Fj,Nj, Čj Mediální produkty a jejich významy ZSV Čj,ZSV Čj Uţivatelé ZSV Čj Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách HV, IKT, ZSV IKT,ZSV VV,ZSV Aj,Fj A,Fj, ČJ, D,ZSV Čj,Fj,Nj, D, ZSV A,Fj,Nj, ČJ, D,ZSV Strana 19 (celkem 346)

20 VIII. Učební osnovy Předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je tedy součástí široké vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, jeţ zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěţejní postavení. Dobrá úroveň jazykové kultury patří nepochybně k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování a literární výchova vybavují ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání, mít úctu ke kulturním tradicím. Z hlediska obsahu spolupracuje předmět český jazyk a literatura úzce s následujícími vyučovacími předměty a vzdělávacími obory, jako jsou: - cizí jazyky (v oblasti jazyka a jazykové komunikace) - dějepis, výchova k občanství (v tématu Člověk a společnost) - geografie(v tématu Člověk a příroda) - hudební výchova, výtvarná výchova (v tématu Umění a kultura) - informatika (v oblasti Informačních a komunikačních technologií). Časové a organizační vymezení předmětu Předmět český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících gymnázia. V 1. a 2. ročníku (v kvintě a sextě) má časovou dotaci 4 vyučovacích hodin (VH) týdně, ve 3. ročníku (septimě) 3 VH týdně a ve 4. ročníku (oktávě) 5 VH. Výuka probíhá většinou ve třídách (učebnách), součástí jsou krátkodobé i dlouhodobé projekty, poznávací exkurze apod. Výuka probíhá s plným počtem ţáků ve třídách, pro zvýšení efektivnosti můţe být zařazena (v souladu s moţností školy pokrýt úvazky učitelů) tzv. dělená hodina s polovičním počtem ţáků v takovém případě zůstává pro ţáky týdenní dotace VH stejná, pro učitele narůstá v pracovním úvazku o 1 VH. Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, v rámci výuky v něm však rozlišujeme dvě základní sloţky (součásti) s následnou týdenní časovou dotací: 1) jazyk a jazyková komunikace ve všech ročnících 1 VH týdně, 2) literární komunikace v 1. ročníku (kvintě) a 2. ročníku (sextě) 3 VH týdně, ve 3. ročníku (septimě) 2 VH týdně a ve 4. ročníku (oktávě) 4 VH týdně. Strana 20 (celkem 346)

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více