Interní normativní akt KrÚ směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní normativní akt KrÚ směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád Krajského úřadu Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Evidenční číslo 1/INA-KrÚ Číslo vydání 15 Účinnost od Organizační řád Krajského úřadu Jihomoravského kraje OBSAH: 1 ÚVOD Předmět a účel Související dokumentace OBSAH Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Postavení a působnost KrÚ Článek 3 Organizační struktura KrÚ Článek 4 Řízení KrÚ Článek 5 Zastupování zaměstnanců Článek 6 Společné úkoly zabezpečované odbory KrÚ Článek 7 Oprávněné úřední osoby a úřední osoby Článek 8 Vedoucí zaměstnanci Článek 9 Práva a povinnosti zaměstnanců Článek 10 Vztah KrÚ k jiným orgánům veřejné správy Článek 11 Informační a publikační prostředky USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ PŘÍLOHY ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLILA: ZÁVAZNÝ PRO: OKŘ OKŘ JUDr. Věra KrÚ Vojáčková, MPA Mgr. Hana Kladivová Mgr. Martin Koníček ředitelka KrÚ Datum a podpis: Mgr. Hana Kladivová, v. r. Datum a podpis: Mgr. Martin Koníček, v. r. Datum a podpis: JUDr. Věra Vojáčková, MPA,v. r.

2 1 ÚVOD 1.1 Předmět a účel Organizační řád Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ ) vychází ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a má také vazby na koncepční materiál Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, který formuluje přístup Jihomoravského kraje (dále jen JMK ) k podpoře rozvoje jeho územního obvodu a stanovuje strategické cíle JMK. Tento vnitřní předpis vydává ředitelka KrÚ (dále jen ŘKrÚ ) a je závazný pro všechny zaměstnance JMK zařazené do KrÚ. 1.2 Související dokumentace Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Vize Krajského úřadu Jihomoravského kraje Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 34/INA-KrÚ Příručka kvality 12/INA-KrÚ Svobodný přístup k informacím 3/INA-KrÚ Spisový řád 36/INA-VOK Zásady vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací 2 OBSAH 2.1 Článek 1 Základní ustanovení Organizační řád KrÚ stanoví zásady činnosti a řízení KrÚ, úkoly a vzájemné vztahy odborů, oddělení a útvarů, organizační strukturu KrÚ, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců KrÚ. 2.2 Článek 2 Postavení a působnost KrÚ 1) Postavení a působnost KrÚ upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích ), a pokud jde o působnost, též zvláštní zákony. KrÚ je orgánem JMK. 2) V samostatné působnosti plní KrÚ úkoly uložené zastupitelstvem JMK (dále jen ZJMK ) a radou JMK (dále jen RJMK ); napomáhá činnosti výborů ZJMK a komisí RJMK. Provádí řízení o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech svěřených v samostatné působnosti k rozhodování orgánům JMK. 3) V přenesené působnosti plní KrÚ úkoly ve věcech, které stanoví zákon, s výjimkou těch, které jsou zákonem svěřeny ZJMK, RJMK nebo zvláštnímu orgánu kraje. 2.3 Článek 3 Organizační struktura KrÚ 1) KrÚ tvoří ŘKrÚ a zaměstnanci JMK zařazení do KrÚ. Základními organizačními jednotkami KrÚ jsou odbory, které se dále člení na oddělení. V případě potřeby specifického řízení zřizuje ŘKrÚ interním pokynem na jednotlivých odděleních referáty. Dále jsou vytvořeny zvláštní organizační jednotky Útvar interního auditu, Útvar řízení kvality a Sekretariát ředitelky. 2

3 Rovněž je zřízena funkce bezpečnostního ředitele a funkce koordinátora pro romské záležitosti. 2) Odbory KrÚ, jejichž specifické činnosti směřují k dosažení společného strategického cíle, jsou pro výkon a zabezpečení těchto činností začleněny do pěti vyšších organizačních jednotek úseků, a to: 1. Úsek rozvoje kraje, 2. Úsek ekonomický a organizační 3. Úsek územního plánování a správy, 4. Úsek veřejných služeb, 5. Úsek dopravy a majetku. Schéma začlenění jednotlivých odborů je uvedeno v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu. 2.4 Článek 4 Řízení KrÚ 1) Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, jímž je řízen a jemuž je za svou činnost odpovědný. 2) Jednotlivé odbory KrÚ podléhají přímému řízení ŘKrÚ. 3) Koordinaci činností a procesů jednotlivých úseků vyšších organizačních jednotek úseků, určují vedoucí těchto úseků. Vedoucí Úseku rozvoje kraje, Úseku ekonomického a organizačního a Úseku územního plánování a správy jsou v souladu s 68 odst. 1 zákona o krajích a čl. 5 tohoto organizačního řádu ve výše uvedeném pořadí určeni jako zástupci ŘKrÚ. Koordinaci činností odborů nezačleněných do úseků určuje ŘKrÚ nebo jí pověřený zaměstnanec JMK zařazený do KrÚ (dále jen zaměstnanec ). 4) Spory vzniklé mezi odbory KrÚ při zabezpečování pracovních úkolů řeší společně vedoucí příslušných odborů především dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje ŘKrÚ nebo jí pověřený zaměstnanec. Spory mezi odděleními a mezi zaměstnanci zařazenými v odboru řeší vedoucí odboru. 5) Všechny odbory mají povinnost spolupracovat v rozsahu jim svěřené působnosti a vzájemně se informovat, zejména při přípravě komplexních stanovisek úřadu. Jsou oprávněny požadovat informace a odborné posudky od příslušných odborů a navrhovat týmová řešení. U zvlášť závažných úkolů přesahujících rámec působnosti jednoho odboru, koordinuje činnost odbor kancelář ředitelky, pokud ŘKrÚ nestanoví jinak. 6) Povinností každého odboru je vykonávat kontrolu činnosti obecních úřadů, Magistrátu města Brna, organizací zřízených krajem v rozsahu vymezené působnosti. Komplexní a tematické kontroly činnosti úřadu koordinuje a provádí podle pokynů ŘKrÚ odbor kontrolní a právní. 2.5 Článek 5 Zastupování zaměstnanců 1) ŘKrÚ určí po projednání s hejtmanem svého zástupce a rozsah jeho (jejich) práv a povinností pro dobu své nepřítomnosti. 2) Vedoucí odboru určí písemně se souhlasem ŘKrÚ svého zástupce, který jej zastupuje v případě nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování věcí, které si vedoucí vyhradil. 3) Vedoucí oddělení určí písemně se souhlasem vedoucího odboru svého zástupce, který jej zastupuje v případě nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování věcí, které si vedoucí vyhradil. 4) O zastupování zaměstnanců zařazených v odboru rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. 5) K určení zástupce (zástupců) ŘKrÚ zástupce vedoucího odboru a vedoucího oddělení je nutný souhlas zaměstnance pověřeného zastupováním. 3

4 6) Zastupovaný i zastupující jsou povinni vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. Zastupovaný je oprávněn pozastavit výkon opatření svého zástupce. 7) Při ukončení pracovního poměru zaměstnance, jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště KrÚ, nebo pokud zaměstnanec pro jiné překážky nemůže vykonávat svěřenou činnost, se provede předání funkce písemným zápisem. Byla-li s předávajícím zaměstnancem uzavřená dohoda o odpovědnosti, provede se zároveň inventarizace svěřeného majetku. 2.6 Článek 6 Společné úkoly zabezpečované odbory KrÚ 1) Obecné působnosti odborů související se zabezpečením úkolů KrÚ, jsou zejména: a) příprava a zabezpečování podkladů pro jednání ZJMK a RJMK včetně přípravy podkladů pro projednání žádostí občanů, poskytování informací členům ZJMK a RJMK, poskytování pomoci členům výborů ZJMK a komisí RJMK v rozsahu své působnosti, b) zpracování návrhů interních normativních aktů, interních řídících aktů a právních předpisů JMK, případně poskytuje součinnost při jejich přípravě v rámci odborné působnosti útvaru, c) poskytování informací, dat a podkladů potřebných pro činnost rozhodování vlastních orgánů JMK, útvarů KrÚ, státních orgánů a orgánů obcí, d) poskytování informací veřejnosti dle platných právních předpisů, jak v samostatné, tak i přenesené působnosti včetně vyřizování žádostí o poskytnutí informace, e) odborné vedení právnických osob a organizačních složek založených nebo zřízených JMK, f) výkon státní správy ve vymezených úsecích, g) kontrola výkonu přenesené působnosti obcí, h) přezkoumávání rozhodnutí vydaných orgány obce v přenesené působnosti (zejména ve správním řízení) v rozsahu své působnosti, včetně přezkoumávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace obcemi a jejich orgány, i) poskytování odborné a metodické pomoci obcím v rozsahu své působnosti (viz 67 odst. 1 písm. c) zákona o krajích), j) vyřizování stížností, oznámení, podnětů a peticí v rozsahu své působnosti, k) rozhodování o stížnostech žadatelů o informace na postup při vyřizování žádostí o informace obcemi a jejich orgány v přenesené působnosti, l) vyřizování přestupkové agendy a agendy jiných správních deliktů v rozsahu své působnosti, m) zabezpečování kompletní administrativy odboru a úkolů vyplývajících ze směrnice 3/INA-KrÚ Spisový řád, n) zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, o) ochrana svěřeného majetku a materiálně technických prostředků, pomůcek a údajů podléhajícím povinnosti mlčenlivosti, jakož i vědecko-technických a ekonomických informací, p) rozhodování o odvolání proti vyměření správních poplatků odváděných do rozpočtu obce v rozsahu své působnosti, r) zasílání písemné upomínky u pohledávek JMK po lhůtě splatnosti dlužníku věcně příslušným odborem. Nebude-li ani poté pohledávka uhrazena, předává pohledávku k vymáhání na odbor správní., s) provádění finančního vypořádání s příjemci veřejné finanční podpory poskytnuté z vlastních zdrojů JMK v rozsahu působnosti odboru, 4

5 t) vydávání rozhodnutí a plnění dalších úkonů souvisejících s případy zjištění porušení rozpočtové kázně u peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu JMK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ), a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád ). Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně a platební výměr na penále podepisuje vedoucí odboru. Rozhodnutí o prominutí povinnosti odvodu a penále podepisuje hejtman., u) zastupování JMK (KrÚ) před soudy v soudních řízeních na základě pověření udělených jednotlivým zaměstnancům hejtmanem nebo ŘKrÚ, v) aktualizace informací zveřejňovaných o JMK, resp. o jeho orgánech způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb., a to v rozsahu vyplývajícím z věcné působnosti odboru a směrnice 12/INA KrÚ Svobodný přístup k informacím; zveřejňování informací podle 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím"), způsobem zde uvedeným, w) spolupráce s odborem investic v oblasti reprodukce majetku, x) spolupráce s OE v oblasti rozpočtového hospodaření kraje, y) zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, z) zabezpečení úkolů ve vztahu k Letišti Brno Tuřany dle kompetencí stanovených v samostatném materiálu, aa) přezkoumávání rozhodnutí vydaných orgány obcí ve správním řízení na úseku přestupků podle ust. 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti, ab) přezkoumávání rozhodnutí vydaných orgány obcí ve správním řízení na úseku správních deliktů podle ust. 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti, ac) zpracování připomínek k návrhům zákonů, vyhlášek a jiných právních předpisů zaslaných JMK k vyjádření v rámci meziresortního připomínkového řízení, ad) zabezpečování úkolů při přípravě, zpracování a schvalování koncepčních dokumentů JMK včetně jejich naplňování, ae) zabezpečování a zapracovávání v systému SML údajů o schválených dotacích, af) vkládání údajů do systému KEVIS v rozsahu své působnosti, ag) zpracování podkladů o poskytnutých podporách de minimis z rozpočtu JMK do centrálního Registru de minimis vedeného na portálu Ministerstva zemědělství v rozsahu své působnosti, ah) zabezpečení ochrany informací dle zavedeného systému bezpečnosti informací, ai) zabezpečení povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, aj) identifikace a hodnocení rizik na KrÚ. 2) Specifické působnosti odborů, jejich oddělení a zvláštních organizačních jednotek jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto Organizačního řádu. 5

6 2.7 Článek 7 Oprávněné úřední osoby a úřední osoby 1) ŘKrÚ je podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) oprávněnou úřední osobou k provádění všech úkonů správního orgánu v plném rozsahu působnosti KrÚ. Vedoucí odborů jsou podle správního řádu oprávněnou úřední osobou k provádění všech úkonů správního orgánu dle článku 6 tohoto organizačního řádu a v rozsahu působnosti jimi řízeného odboru uvedeném v příloze č. 2 tohoto organizačního řádu. Vedoucí oddělení a zaměstnanci jsou podle správního řádu oprávněnou úřední osobou v rozsahu vymezeném v pověření ŘKrÚ na návrh vedoucího odboru. 2) ŘKrÚ je podle daňového řádu úřední osobou k provádění všech úkonů správce daně v plném rozsahu působnosti KrÚ. Vedoucí odborů jsou podle daňového řádu úřední osobou k provádění všech úkonů správce daně dle článku 6 tohoto organizačního řádu a v rozsahu působnosti jimi řízeného odboru uvedeném v příloze č. 2 tohoto Organizačního řádu. Vedoucí oddělení a zaměstnanci jsou podle daňového řádu úřední osobou v rozsahu vymezeném v pověření ŘKrÚ na návrh vedoucího odboru. 2.8 Článek 8 Vedoucí zaměstnanci 1) V čele KrÚ je ŘKrÚ. Řídí jeho činnosti prostřednictvím vedoucích úseků, vedoucích odborů a vedoucích útvarů. Je odpovědná za plnění úkolů svěřených KrÚ v samostatné a přenesené působnosti hejtmanovi. ŘKrÚ má postavení oprávněné úřední osoby a úřední osoby dle článku 7 tohoto Organizačního řádu. ŘKrÚ je odpovědnou osobou ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně utajovaných informací ). 2) V čele odboru je vedoucí, který řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do odboru. Je odpovědný za plnění úkolů odboru na svěřeném úseku v samostatné i přenesené působnosti a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců ŘKrÚ. Vedoucí odboru má postavení oprávněné úřední osoby a úřední osoby dle článku 7 tohoto Organizačního řádu. 3) V čele oddělení je zpravidla vedoucí, který řídí jeho činnost. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů vymezených v náplni činností oddělení a dále opatření uložená vedoucím odboru, kterému je za plnění těchto úkolů odpovědný. Vedoucí oddělení má postavení oprávněné úřední osoby a úřední osoby dle článku 7 tohoto Organizačního řádu. 2.9 Článek 9 Práva a povinnosti zaměstnanců 1) ŘKrÚ a) rozhoduje zejména o stanovení platu a odměn všech zaměstnanců, podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, o závazných stanoviscích KrÚ vyžádaných jinými orgány veřejné správy, o zabezpečení úkolů, o koncepčních opatřeních týkajících se výkonu státní správy v JMK, o náhradě škody způsobené zaměstnanci, o kompetenčních sporech jednotlivých odborů, o zaměření a provádění vnitřní kontroly činnosti KrÚ, kontroly činnosti obecních úřadů, b) vydává interní normativní akty a interní řídící akty, c) schvaluje návrhy vedoucích odborů na změny platu a na stanovení odměn zaměstnanců, plán kontrolní činnosti KrÚ, návrhy náplní činnosti jednotlivých odborů a popisů 6

7 pracovních míst, návrhy na zdokonalení řídících a informačních systémů a materiálnětechnického vybavení KrÚ, d) odpovídá za plnění úkolů KrÚ v samostatné i přenesené působnosti, za koordinaci chodu vnitřní správy KrÚ, za personální práci, odbornou průpravu zaměstnanců a sociální rozvoj, za zkvalitňování řídících, správních a ostatních činností KrÚ, za ochranu osobních údajů osob při plnění úkolů KrÚ, za redakci Věstníku právních předpisů JMK, za pořizování zápisů o průběhu zasedání ZJMK a usnesení ze schůzí RJMK a jejich přístupnost pro veřejnost, e) určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů a uděluje souhlas zaměstnancům k pracovním zahraničním cestám a jejich uvolňování v pracovní době pro účely studia, f) předkládá RJMK návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů, návrhy na vydání nařízení JMK, g) rozhoduje o oddělení části obce schválením návrhu obce na oddělení její části, h) provádí úkony správního orgánu jako oprávněná úřední osoba v řízení podle správního řádu a zvláštních právních předpisů a úkony správce daně jako úřední osoba v řízení podle daňového řádu, a to dle článku 7 tohoto Organizačního řádu, i) zabezpečuje úkoly, které ŘKrÚ ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, j) pověřuje konkrétní zaměstnance, aby zastupovali KrÚ před správními soudy v soudních řízeních souvisejících s agendou vykonávanou v přenesené působnosti, k) je odpovědnou osobou dle zákona o ochraně utajovaných informací, l) koordinuje zajištění ochrany utajovaných informací u KrÚ a dalších orgánů JMK, m) plní funkci představitele managementu pro kvalitu, bezpečnost informací a společenskou odpovědnost v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a Národním programem posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti. 2) Vedoucí odboru a) stanovuje v rozsahu působnosti odboru konkrétní úkoly a opatření k jejich zajištění, rozsah práv, povinností a odpovědnosti podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, určuje rozsah oprávnění svých podřízených k jednání jménem odboru v jednotlivých případech, b) zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, odborné řízení právnických osob a organizačních složek, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je JMK, hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, úkoly související s opatřeními k řešení mimořádných událostí, krizových situací, ochranou utajovaných informací a s plněním ochrany obyvatel, poskytnutí informací a údajů vedených odborem na vyžádání státních orgánů, orgánů obcí, fyzických a právnických osob, c) vysílá na pracovní cestu, určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím oddělení a dalším jím řízeným zaměstnancům zařazeným v odboru, d) kontroluje výkon státní správy na svěřeném úseku, plnění úkolů v rámci samostatné působnosti, dodržování právních předpisů v činnosti odboru, dodržování právních předpisů JMK v činnosti právnických a fyzických osob, činnost obecních úřadů v rozsahu svěřené působnosti odboru, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na jím řízeném odboru, 7

8 e) vyhodnocuje výsledky kontroly výkonu přenesené působnosti obcí a v případě potřeby podává odboru kontrolnímu a právnímu návrh na potřebná opatření. Odbor kontrolní a právní tento návrh se stanoviskem postupuje ŘKrÚ k případnému odeslání příslušnému orgánu státní správy dle 67 odst. 1 písm. e) zákona o krajích, f) odpovídá za organizaci práce a činnost odboru na svěřených úsecích, za poskytování odborné pomoci výborům ZJMK, komisím RJMK, příslušným odborům obecních úřadů, za kvalitu výkonu státní správy pokud je odboru svěřen, za spolupráci s ostatními odbory KrÚ a státními orgány, za soustavný rozvoj lidských zdrojů včetně zvyšování kvalifikace a odborné úrovně podřízených zaměstnanců, za vybavení pracovišť odboru a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky, g) je oprávněn vyžadovat pomoc a spolupráci příslušných odborů při plnění úkolů, vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají působnosti odboru, předkládat ŘKrÚ žádosti státním orgánům a obcím na bezplatné poskytnutí údajů a informací potřebných pro výkon působnosti odboru, navrhovat ŘKrÚ v mezích platných předpisů platy zaměstnanců, jejich změny a výši odměn, navrhovat opatření ke zlepšení a účinnosti práce KrÚ, h) zabezpečuje výkon předběžné, průběžné a následné řídící kontroly příkazcem operace a předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly v rozsahu dle zákona o finanční kontrole, a to v oblasti svěřené v rámci rozpisu rozpočtu JMK na příslušný kalendářní rok, v ostatních oblastech nakládání s veřejnými prostředky JMK v rámci zmocnění ŘKrÚ, i) zabezpečuje, aby poskytování finančních prostředků z rozpočtu JMK v rozsahu působnosti odboru (v oblasti svěřené v rámci rozpisu rozpočtu JMK na příslušný kalendářní rok) a poskytování dalších forem veřejné podpory v rozsahu působnosti odboru bylo v souladu s předpisy upravujícími postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy ( 40 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů). Informace o veřejných podporách poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce a o probíhajících programech veřejné podpory předává na odbor ekonomický, oddělení rozpočtu a financování., j) zabezpečuje před udělením podpory de minimis administrované jí/jím řízeným odborem předložení žadatelova čestného prohlášení o celkové výši podpory de minimis, po rozhodnutí příslušného orgánu JMK sděluje příjemci zamýšlenou částku podpory (ev. informuje o maximální částce podpory udělované v určitém režimu) a upozorňuje příjemce, že podpora má charakter de minimis dle příslušného nařízení Evropské komise (s výlučným odvoláním na příslušné nařízení, citací jeho názvu a jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU); dále zabezpečuje, aby veškeré veřejné podpory de minimis administrované jím/jí řízeným odborem zaznamenal tento odbor do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory do centrálního registru, včetně všech zákonných údajů o poskytnuté podpoře de minimis a o jejím příjemci, k) stanoví okruh zaměstnanců jí/jím řízeného odboru oprávněných ke vstupu do registru de minimis a v případě potřeby jej aktualizuje ve spolupráci s odborem kontrolním a právním, l) zabezpečuje spolupráci s majetkovým odborem v oblasti daně dědické, daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí, m) zodpovídá za řádné předání veškerých podkladůsouvisejících s vymáháním pohledávek JMK, v případě, že pohledávka není uhrazena ani po zaslání upomínky učiněné jím řízeným odborem, a to předávacím protokolem na odbor správní, n) zabezpečuje v rámci působnosti odboru kontrolní, metodickou a odbornou činnost vůči obcím a jejich orgánům; v rámci metodické činnosti organizuje na svěřeném úseku státní 8

9 správy porady zaměstnanců obcí, o) je povinen na žádost vedoucího odboru kontrolního a právního poskytnout ve stanovené lhůtě v oblasti působnosti jím řízeného odboru písemné stanovisko a podklady k návrhu obce na udělení souhlasu k uzavření, změně nebo zrušení veřejnoprávní smlouvy (dle 160 odst. 5 a 160 odst. 6 správního řádu), stanovisko ve věci přezkoumávání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy dle ust. 165 správního řádu a stanovisko a podklady k vydání rozhodnutí KrÚ ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy dle 169 správního řádu, p) v návaznosti na zajištění potřebné odbornosti a s ohledem na podíl prakticky řešených případů může být vedoucí odboru pověřen ŘKrÚ k výkonu některých činností, které jsou ze zákona svěřeny KrÚ, q) provádí úkony správního orgánu jako oprávněná úřední osoba v řízení podle správního řádu a zvláštních právních předpisů a úkony správce daně jako úřední osoba v řízení podle daňového řádu, a to dle výše uvedeného článku 7, r) odpovídá za řádné a včasné předání podkladů ve věcech žádostí o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím odboru kontrolnímu a právnímu, je-li dle čl směrnice 12/INA-KrÚ Svobodný přístup k informacím příslušný k jejich vyřízení odbor kontrolní a právní, s) odpovídá za prosazování požadavků na bezpečnost informací. 3) Vedoucí oddělení a) řídí činnost zaměstnanců zařazených do oddělení, kontroluje a hodnotí jejich činnosti a navrhuje vedoucímu odboru opatření ke zlepšení jejich práce, b) organizuje činnost oddělení při plnění úkolů vymezených v pracovní náplni oddělení a plnění opatření uložených vedoucím odboru, c) vysílá na tuzemskou pracovní cestu, určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno zaměstnancům zařazeným v jím řízeném oddělení, d) provádí úkony správního orgánu jako oprávněná úřední osoba v řízení podle správního řádu a zvláštních právních předpisů a úkony správce daně jako úřední osoba v řízení podle daňového řádu, a to dle výše uvedeného článku 7, e) zabezpečuje výkon předběžné, průběžné a následné řídící kontroly příkazcem operace a předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly v rozsahu dle zákona o finanční kontrole, a to v oblasti svěřené v rámci rozpisu rozpočtu JMK na příslušný kalendářní rok, v ostatních oblastech nakládání s veřejnými prostředky JMK v rámci zmocnění ŘKrÚ. 4) Zaměstnanci oprávnění řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců Zaměstnanci stanovení ŘKrÚ a uvedení v organizačním schématu odboru organizují a řídí činnost jiných zaměstnanců a dávají jim k tomuto účelu závazné pokyny, kontrolují a hodnotí jejich činnosti a navrhují vedoucím oddělení opatření ke zlepšení jejich práce. 5) Zaměstnanci, jejichž náplní práce je vedení řízení podle správního řádu a zvláštních právních předpisů a vedení řízení podle daňového řádu Zaměstnanci, jejichž náplní práce je vedení řízení podle správního řádu a zvláštních právních předpisů provádí úkony správního orgánu jako oprávněná úřední osoba v řízení podle správního řádu a zvláštních právních předpisů, a to dle výše uvedeného článku 7. Zaměstnanci, jejichž náplní práce je vedení řízení podle daňového řádu, provádí 9

10 úkony správce daně jako úřední osoba v řízení podle daňového řádu, a to dle výše uvedeného článku 7. 6) Zaměstnanci, jejichž náplní je vyřizování podnětů přijatých prostřednictvím Protikorupční linky JMK Zaměstnanci pověření ŘKrÚ na návrh hejtmana JMK přijímají a vyřizují podněty přijaté prostřednictvím Protikorupční linky JMK. Při jejich vyřizování postupují v souladu s příslušným interním normativním aktem (71/INA-VOK). Současně také zabezpečují agendu související s bojem proti korupci Článek 10 Vztah KrÚ k jiným orgánům veřejné správy 1) KrÚ při výkonu samostatné působnosti spolupracuje s obecními úřady. Na požádání orgánů obcí jim poskytuje bezplatně údaje a informace potřebné pro výkon jejich působnosti a je oprávněn obdobně požadovat údaje a informace potřebné pro výkon své působnosti. Vykonává dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu přenesené působnosti orgány obcí a v přenesené působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu JMK nebo zákon nestanoví jinak. 2) KrÚ ve vztahu k obecním úřadům přezkoumává jimi vydaná správní rozhodnutí ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu kraje nebo jinému správnímu orgánu, kontroluje jejich činnosti a dodržování opatření vlády a organizuje porady tajemníků obecních úřadů a porady starostů obcí. 3) KrÚ spolupracuje s ústředními a územními správními úřady při zabezpečování úkolů v samostatné i přenesené působnosti, zejména v oblastech rozvoje využití území, sociální a zdravotní péče, dodržování veřejného pořádku a zákonnosti, řešení ekologických problémů JMK, rozvoje podnikání, krizového řízení, bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku. KrÚ je oprávněn požadovat bezplatné poskytnutí údajů a informací od státních orgánů pro výkon svých působností a projednání opatření dotýkajících se jeho úkolů v samostatné působnosti. Je povinen na požádání bezplatně poskytovat údaje a informace pro výkon působnosti státních orgánů a podklady pro přezkumné a kontrolní řízení Článek 11 Informační a publikační prostředky KrÚ vydává Věstník právních předpisů JMK v tištěné podobě a také způsobem umožňujícím dálkový přístup podle 8 zákona o krajích. Zřizuje na místě veřejně přístupném po dobu 24 hodin úřední desku JMK a zajišťuje vyvěšování, snímání a opatřování listin doložkou o platnosti právního úkonu podle 23 zákona o krajích. KrÚ zabezpečuje vedení také elektronické formy úřední desky. KrÚ poskytuje informace prostřednictvím tiskových konferencí. ŘKrÚ, vedoucí oddělení informací a styku s veřejností odboru kancelář hejtmana tiskový mluvčí a v době nepřítomnosti výše uvedených, jimi ustanovení zástupci, komunikují se sdělovacími prostředky. Ostatní zaměstnanci mohou poskytovat informace sdělovacím prostředkům pouze se souhlasem ŘKrÚ nebo tiskového mluvčího. 10

11 3 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 1) Ustanovení organizačního řádu, týkající se odborů a vedoucích odborů se přiměřeně vztahují i na útvary a vedoucí útvarů. Totéž platí i pro interní normativní akty, interní řídící akty a další podobné dokumenty. 2) Za aktualizaci organizačního řádu odpovídá odbor kancelář ředitelky. Organizační řád bude aktualizován zpravidla k 1. 1., případně k kalendářního roku, nerozhodne-li ŘKrÚ jinak. Podněty k aktualizaci jsou jednotliví vedoucí odborů povinni předávat odboru kancelář ředitelky bezodkladně po změně příslušných předpisů upravujících činnost jimi řízených odborů. 3) Patnácté vydání 1/INA-KrÚ Organizační řád nahrazuje čtrnácté vydání 1/INA-KrÚ Organizační řád účinné od do PŘÍLOHY Příloha č. l Organizační schéma Krajského úřadu Jihomoravského kraje (samostatná příloha) Příloha č. 2 Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje (samostatná příloha) Příloha č. 3 Schéma začlenění odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje do úseků (samostatná příloha) 11

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj ŘÁD NÁZEV: Organizační řád Krajského úřadu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 01. 05. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Vypracovali: Mgr. Libor Košťál MBA, vedoucí odboru KR,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice Evidenční číslo 65/INA-VOK Číslo vydání: 6 INVESTIČNÍ FOND Účinnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE Ř 1/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE Ř 1/2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ŘÁD KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE Ř 1/2011 Obsah: Článek 1 - Základní ustanovení str. 2 Článek 2 - Postavení a působnost úřadu str. 2 Článek 3 - Vztah krajského

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

1. Úvod. 2. Základní ustanovení. 3. Organizační struktura MMB. 3.1 Organizační útvary MMB

1. Úvod. 2. Základní ustanovení. 3. Organizační struktura MMB. 3.1 Organizační útvary MMB 1. Úvod Organizační řád Magistrátu města Brna (dále jen OŘ MMB) je základní organizační předpis upravující vnitřní organizaci magistrátu. Byl vypracován v návaznosti na příslušné právní předpisy, zejména

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Interní normativní akt. směrnice VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORŮ A NA PROVOZ. Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz

Interní normativní akt. směrnice VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORŮ A NA PROVOZ. Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ JMK směrnice VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORŮ A NA PROVOZ Evidenční číslo 18/INA-KrÚ Číslo vydání: 3 Účinnost

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno OBSAH: Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Evidenční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 13) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ŘÁD 01/11/Taj Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Městys Klenčí pod Čerchovem. Rada městyse Klenčí pod Čerchovem. Organizační řád městyse ŘÁD 1/2015

Městys Klenčí pod Čerchovem. Rada městyse Klenčí pod Čerchovem. Organizační řád městyse ŘÁD 1/2015 Městys Klenčí pod Čerchovem Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 00253472 Název vnitřního předpisu: Organizační řád městyse Druh vnitřního předpisu:

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Organizační řád Městského úřadu Hostivice vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tento vnitřní předpis vydává Rada města

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních věcí se člení na: oddělení sociální pomoci oddělení sociálně - právní ochrany oddělení plánování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ke dni 1. 10. 2015 schváleno dne 30. 9. 2015 účinnost ode dne 1. 10. 2015 Rada města České Budějovice se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah:

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah: Organizační řád Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od 1.1.2008 Obsah: Oddíl I Obecná část článek 1 Základní ustanovení článek 2 Postavení a působnost městského úřadu článek 3 Jednání

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 23. června 2008 Účinnost od 1. července 2008 1 Obsah: I. Základní ustanovení Úvod 3 Postavení a působnost

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav Část první: Hlava první: Obecná ustanovení Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více