18-20-M/01 Informační technologie. se zaměřením na programov{ní a počítačové sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18-20-M/01 Informační technologie. se zaměřením na programov{ní a počítačové sítě"

Transkript

1 Střední škola elektrotechniky a spojů ÚSTÍ NAD LABEM - Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvková organizace 1. Úvodní identifikační údaje Školní vzděl{vací program - se zaměřením na programov{ní a počítačové sítě N{zev školního vzděl{vacího programu Informační technologie se zaměřením na programov{ní a počítačové sítě Stupeň poskytovaného vzděl{v{ní Střední vzděl{ní s maturitní zkouškou ÚSTÍ NAD LABEM - Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvkov{ organizace Jméno ředitele školy Kontakt: Mgr. Pavel Val{šek

2 2. Profil absolventa školního vzděl{vacího programu Z{kladní identifikační údaje N{zev školního vzděl{vacího programu Informační technologie se zaměřením na programování a počítačové sítě Stupeň poskytovaného vzděl{v{ní Střední vzděl{ní s maturitní zkouškou ÚSTÍ NAD LABEM - Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvkov{ organizace Popis uplatnění absolventa v praxi Studenti, kteří ukončí tento obor, získají teoretické a praktické znalosti z oblasti informačních technologií. Výuka je zaměřena především na počítačové sítě a datab{zové systémy. Na trhu pr{ce se tedy mohou uplatit v oborech informačních technologií, v oblastech prodeje a n{kupu výpočetní techniky, v oblastech multimédií, spr{vy systému, hardware, vývoje aplikací a software. Konkrétní pozice to mohou být program{toři, webový designéři a vývoj{ři, spr{vci a tvůrci datab{zí, spr{vci sítí a obdobné pozice. Ž{ci během studia mohou získat certifik{ty IT Essentials a CCNA od společnosti Cisco. D{le certifik{ty z SQL a PL/SQL společnosti Oracle. Tyto velice ceněné certifik{ty budou velkou výhodou při uplatnění na trhu pr{ce. Studium probíh{ v r{mci výuky v budově školy a studenti si prohlubují znalosti z odborného anglického jazyka. Praktické a manu{lní dovednosti studenti získ{vají při čtyřech týdnech souvislé praxe, kter{ je rozdělena do dvou ročníků, ve druhém a třetím. Tuto praxi vykon{vají studenti v podnicích, na smluvně zajištěných pracovištích. V této praxi mohou č{stečně pokračovat v r{mci předmětu Projekty. Absolvent tohoto oboru je schopen úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření Popis (výčet) oček{vaných výsledků vzděl{v{ní (kompetencí) absolventa Odborné kompetence absolventa oboru navrhuje, vytv{ří a spravuje datab{ze programuje webové aplikace orientuje se v síťových technologiích konfiguruje a ovl{d{ spr{vu operačních systémů zpracov{v{ technick{ data a informace v cizojazyčné verzi zpracov{v{ úlohy z oblasti vektorové a rastrové grafiky Specifické výsledky vzděl{v{ní v oboru orientuje se v potřebných informacích a pracuje s nimi uv{žlivě je schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získ{v{ní a zpracov{ní informací ve všech oblastech zejména v pracovní oblasti může získat certifik{ty IT Essentials a CCNA od společnosti Cisco může získat certifik{ty SQL a PL/SQL od společnosti Oracle

3 Obecné výsledky vzděl{v{ní (klíčové kompetence a kompetence v oblasti citů, postojů, preferencí) Obsahov{ n{plň tohoto oboru je sestavena tak, aby od z{kladů vše plynule navazovalo na sebe, co si studenti osvojí v jednom předmětu, rozvinou d{le v druhém. Skladba učiva je také odstupňov{na v z{vislosti na obtížnosti jednotlivých předmětů. Předměty jsou vybír{ny tak, aby studenty bavily a měli d{le z{jem studovat v této oblasti. Dostačující z{klad získají z většiny oblastí informačních technologií, po dostudov{ní tohoto oboru již z{leží na nich, kterou oblast si vyberou a budou se v ní d{le realizovat ať už v zaměstn{ní nebo d{le na vysoké škole Způsob ukončení vzděl{v{ní a potvrzení dosaženého stupně vzděl{ní, stupeň vzděl{ní Maturitní zkouška; dokladem o dosažení středního vzděl{ní je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským z{konem a vyhl{škou o ukončov{ní studia ve středních škol{ch. 3. Charakteristika školního vzděl{vacího programu Identifikační údaje N{zev školního vzděl{vacího programu Informační technologie se zaměřením na programování a počítačové sítě Stupeň poskytovaného vzděl{v{ní Střední vzděl{ní s maturitní zkouškou ÚSTÍ NAD LABEM - Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvkov{ organizace Popis celkového pojetí vzděl{v{ní Školní vzdělávací program je zaměřen na získávání a rozvíjení technického a logického myšlení studentů. Na získání dovedností analyzovat a řešit problémy, využít teoretické znalosti v praxi, dále na samostatné studium, uplatňování co nejefektivnějších pracovních metod a postupů Stěžejní metody výuky využívané v r{mci praktického a teoretického vyučov{ní Při výuce je využíváno informačně receptivní metody vyučování, tedy takové metody, kde vyučující studentům vysvětluje látku pomocí výkladu. Dále se využívá metody problémového výkladu, to převážně v odborných předmětech, kdy studenti dostanou úlohu, kterou ve spolupráci s vyučujícím řeší. Je kladen důraz na motivaci žáků, vzbuzení jejich zájmu o obor a o dostatečnou domácí přípravu. V dostatečné míře je využíváno technologií ICT, studenti jsou vedeni k práci s internetem a e-learningem. Ve vyšších ročnících jsou studenti vedeni k samostatné nebo týmové práci, kde si osvojí chování v takovýchto situacích, připraví se tak na následující povolání, jsou schopni rozčlenit si práci, každý student řeší jinou část úlohy, jsou schopni respektovat názory jiných a dojít ke společnému řešení. Výjimečně nadaní studenti se zájmem o obor jsou individuálně podporování a vedeni k rozvoji svého zájmu a schopností. Spolupracují s vyučujícím individuálně, účastní se různých soutěží a olympiád.

4 V průběhu studia studenti zpracovávají ročníkové práce a projekty, které obhajují na konci roku a jsou součástí jejich hodnocení. Studenti také navštěvují formou praxe vybrané podniky s cílem získat představu o dané činnosti Způsoby rozvoje klíčových a odborných kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci studenta, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. V oboru je pak přednostně důležité vyvolat u žáka zájem o předmět studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Klíčové a odborné kompetence, které jsou v oboru rozvíjeny, jsou blíže specifikovány v jednotlivých osnovách předmětů. Studenti budou plně spolupracovat s informačními a komunikačními technologiemi, budou tedy efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o uplatnění na trhu práce. Budou mít velice slušné komunikativní, personální i sociální kompetence Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je také realizován aktivitami školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce, soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 37 týdnů. Součástí jsou kurzy (lyžařský, sportovně turistický lyže, kola), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (studentské konference, odborné soutěže). V průběhu studia je realizována také odborná praxe, kterou studenti absolvují ve druhém a třetím ročníku po dvou týdnech. Studenti se začlení do firmy, která jim pomůže rozvíjet jejich znalosti a zkušenosti. Výstupem této praxe je zpráva zpracovaná studentem a hodnocení od firmy Způsob hodnocení ž{ků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu. Školní klasifikační řád a hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Bude-li vyučující při klasifikaci užívat jiného hodnocení než známkou, zapracuje toto rovněž do podmínek hodnocení žáků. S těmito podmínkami budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni.

5 Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou v určitých časových intervalech (roků) a v rámci finančních možností školy prověřovány znalosti žáků srovnávacími testy (např. SCIO) Vzděl{v{ní ž{ků se speci{lními vzděl{vacími potřebami a ž{ků mimoř{dně nadaných Vzdělávání studentů, se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním probíhá pomocí úpravy rozsahu učiva a individuálního pracovního tempa studentů. Studenti mají předem domluvené termíny zkoušení. Formy zkoušení jsou přizpůsobeny podle poruchy či postižení. Samozřejmostí je kopírování příprav učitelů a ostatních učebních textů a přesné vyznačení úkolů ke zkoušení, zadávání samostatných prací, výuka přes internet formou zakoupených výukových programů, používání studentských notebooků a v neposlední řadě poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími. Podle potřeb studentů lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků, zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo individuální vzdělávací plán. V případě závažnějšího zdravotního postižení či znevýhodnění je důležitá spolupráce s rodiči již před samotným nástupem do školy. Rodič a lékař dítěte by měli předložit seznam požadavků na výuku dítěte a škola se vyjádří, zda je schopna požadavkům vyhovět. Studenti se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet studentů s těmito obtížemi každým rokem přibývá, a proto škola věnuje především této problematice zvýšenou pozornost (viz odstavce výše). Vzdělávání studentů se sociálním znevýhodněním se podle 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Všichni pedagogičtí pracovníci (především pak výchovní poradci školy), ale i ostatní studenti se seznámí s problémy těchto studentů, se sociálně kulturními zvláštnostmi (např. u cizinců), aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a učitelé mohli volit vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. Podpora mimořádně nadaných studentů je žádoucí nejen vzhledem k studentům samotným, ale má zásadní význam pro společnost. Ve výuce těchto studentů se škola bude snažit využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi aj. Důležitá je spolupráce všech učitelů, kteří takto nadaného jedince vzdělávají. Mimořádně nadaným studentům škola přednostně nabídne aktivní účast v projektech republikového i mezinárodního charakteru. Pokud výjimečnost takového jedince dosáhne vysoké kvality (a to nejen v předmětech, ve kterých vyniká), může škola studentovi umožnit na základě žádosti rodičů a schválení pedagogickou radou školy individuální vzdělávací plán Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při pr{ci a pož{rní prevence Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci je součástí každého vzdělávacího předmětu. Vychází z právních a ostatních předpisů platných v době výuky. Tyto požadavky budou vyučujícím doplněny o vyčerpávající informace o možných rizicích ohrožení života a zdraví, kterým jsou studenti při výuce vystaveni.

6 Škola a pedagogové jsou při výuce povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Činnosti při teoretické výuce i nácvik a procvičování praktických činností při cvičeních, seminářích a praxi musí naplňovat tyto základní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále BOZP): Důsledné seznámení studentů s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Poučení studentů o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci musí být prokazatelné. Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č.495/2001 Sb.) a pomůcek podle vyhodnocených rizik souvisejících s pracovní činností studenta Seznámení studentůů s vybranými kapitolami zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti (vyhláška o požární prevenci) Vykonávání stanoveného dozoru. Stupně dozoru jsou vymezené následovně: Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově dosáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. Práce s dohledem osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu práce obchází a kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma vzdělávacího modulu je povinností vedoucích pracovníků školy v závislosti na charakteru tématu, příslušných předpisů BOZP a na podmínkách jednotlivých pracovišť, kde studenti požadavky příslušného tematického celku plní Podmínky pro přijím{ní ke vzděl{v{ní Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení resp. kritérií pro přijetí. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium Způsob ukončení vzděl{v{ní Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka, zkoušky z cizího jazyka a z matematiky. Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné a ústní části. Zkouška z matematiky se koná písemně. Část společné zkoušky a profilová část maturitní zkoušky se skládá ústní formou z českého jazyka, cizího jazyka a ze 3 zkoušek z bloku odborných předmětů, jejichž formu určuje ředitel školy.

7 4.Učební pl{n N{zev školního vzděl{vacího programu Informační technologie se zaměřením na programov{ní a počítačové sítě Stupeň vzděl{ní Střední vzděl{ní s maturitní zkouškou 1/ Všeobecně vzdělávací ÚSTÍ NAD LABEM - Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvkov{ organizace celkem Český jazyk a literatura cizí jazyk 3/3 3/3 4/4 4/ cizí jazyk 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Občansk{ nauka Dějepis Fyzika ZPV Matematika Tělesn{ výchova Ekonomika /Odborné Technické vybavení 3/ Operační systémy 3/2 3/2 6 Elektrotechnika Datové sítě 2/2 2/2 2/2-6 Programov{ní a vývoj 2/2 3/3 3/3-8 aplikací Projekty /11 13 Algoritmizace Webové aplikace 2/2 3/ Aplikační software 2/ Datab{ze - 3/2 3/2-6 Celkem

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více