Hodnocení renální funkce u pacientů s obstrukcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení renální funkce u pacientů s obstrukcí"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Hodnocení renální funkce u pacientů s obstrukcí Bakalářská práce 3. května 2010 Irena Blažková Vedoucí práce: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

2 Evalution of renal function in patient with urinary obstrution Kidneys, one of the most important organs of the human body, are affected by various diseases. Some of these diseases slow down or completely stop the elimination of urine from the kidneys. In this study, I focused on patients with such problems. A sample of 30 patients with a physiological urine elimination and a disorder of urine elimination was selected from the patients who came to the Clinic of Nuclear Medicine of the Faculty Hospital in Brno within the period of 3 months. T max, T 1/2, MTT and a part of single kidney function from the overall renal activity were determined in all these patients. The patients were examined according to the standard operating procedures prepared for the personal and instrument conditions of the KNM FN Brno. Dynamic renal scintigraphy was performed using the gamma-camera MB 9200 with LEAP collimator and DIAG evaluation equipment. After intravenous administration of MBq 99m MAG3 we initiated acquisition (1 scintigram in 20 seconds) over a total period of of 20 minutes. T max, T 1/2 and separated renal function were evaluated as a standard. MTT (mean transition time) was evaluated for the purpose of this study. Based on the acquired data we compared both groups of patients because the aim of this study was to confirm or disprove the hypothesis that T max and T 1/2 cannot be evaluated in patients with obstructive type of the curve. These values cannot be used to describe the function of renal parenchyma. Based on the statistical methods it was found that age was statistically insignificant parameter while T max and MTT are statistically significant parameters. Measurement and conclusions of this study will be used to prepare the new SOPs (standard operating procedures) for the dynamic renal scintigraphy at the Clinic of Nuclear Medicine of the Faculty Hospital in Brno. Furthermore. They will be published and presented for scientific public at the congresses. Key words: function, kidneys, radiopharmaceutical, scintigraphy

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Hodnocení renální funkce u pacientů s obstrukcí vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. V platném znění souhlasím se zveřejněním bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě. V Českých Budějovicích 3. května 2010

4 Poděkování Tímto děkuji svému vedoucímu práce panu doc. MUDr. Jiřímu Práškovi, CSc. za pomoc při zpracování a hodnocení dynamických scintigrafií ledvin, za přínosné podněty ke zpracování dané literatury.

5 Obsah Úvod Anatomie a diagnostika ledvin Anatomie a fyziologie ledvin Diagnostika renálních onemocnění Celkové vyšetření Neinvazivní diagnostika a intervenční metody Funkční vyšetření Radionuklidová vyšetření Výběr pacientů a stanovení číselných hodnot Stanovení skupiny pacientů s fyziologickou funkcí ledvin Stanovení skupiny pacientů s obstrukčním typem křivky Zpracování obrazu a hodnocení studie Stanovení číselných hodnot Tmax. a T1/ Zpracování studie Soubor pacientů Dynamická scintigrafie ledvin Hodnocení a statistické testy Výběrový vzorek pacientů t test Studentův a párový F test Posouzení hodnot získaných měřením Skupina pacientů s normální funkcí ledvin Skupina pacientů s hodnotou Tmax. od 6 do 15 minut Skupina pacientů s obstrukčním typem křivky Statistické posouzení jednotlivých skupin pacientů Závěr Klíčová slova Seznam použitých zdrojů Přílohy

6 Úvod Ledviny jsou párový, pro lidský organismus životně důležitý orgán. V současné době se stále zvyšuje počet pacientů s onemocněním ledvin, ať už primárním nebo sekundárním postižením vlivem jiné diagnózy. Protože se ve své praxi stále častěji (na naší klinice vyšetříme průměrně 75 pacientů týdně) setkávám s těmito pacienty, vybrala jsem si hodnocení funkce ledvin u pacientů s obstrukčním typem křivky při dynamické scintigrafii ledvin. Při zpracování a vyhodnocení dynamické scintigrafie ledvin na naší klinice není zřejmé zda pacientovi, který má jednu nebo obě křivky obstrukční, ledviny fungují a zda příčinou obstrukce není jen mechanický uzávěr močovodů. Vybrala jsem skupinu 20 pacientů s fyziologickým typem křivek, u kterých jsem pomocí dekonvoluční analýzy stanovila střední dobu průchodu (dále jen MTT) radiofarmaka ledvinou. Ze stanovených hodnot jsem zjistila průměrnou hodnotu MTT u pacientů s normální funkcí ledvin. Stejným způsobem jsem vytvořila skupinu pacientů s obstrukčním typem křivky a stanovila u nich hodnotu MTT a průměrnou hodnotu MTT. Pomocí běžně dostupných statických metod jako jsou t-test, F-test, průměr, směrodatná odchylka jsem srovnala obě skupiny pacientů. Cílem této práce je stanovení střední doby průchodu radiofarmaka (MTT). U pacientů s obstrukčním typem křivky se tím zpřesní diagnostika parenchymové funkce. U těchto pacientů nelze stanovit hodnoty Tmax. a T1/2. Výsledky práce budou použity k vytvoření nových standardních operačních postupů (dále jen SOP) na Klinice nukleární medicíny ve FN Brno, dále budou publikovány v odborných časopisech a prezentovány odborné veřejnosti na seminářích a kongresech.

7 1. Anatomie a diagnostika ledvin 1.1 Anatomie a fyziologie ledvin Ledviny jsou párový orgán, uložený v dutině břišní v bederní krajině po obou stranách páteře (obr.1). Jejich rozměry jsou: délka cm, šířka 5-6 cm a tloušťka 4cm. Hmotnost je g. Ledviny jsou tvořeny kůrou a dření. Na ledvině rozeznáváme přední a zadní plochu, laterální a mediální okraj a horní a dolní pól. Uprostřed mediálního okraje je zářez (hilum renale) přecházející v jamku (sinus renalis). V sinus renalis je uložena ledvinná pánvička, ledvinné kalichy, větve ledvinných cév a nervů, lymfatické uzliny a tuková tkáň (obr. 2). Cévní zásobení ledvin je tvořeno větvemi a. renalis a inervace ledvin je tvořena pomocí plexus coeliacus a plexus renalis. Každá ledvina je tvořena nefronů, což je její základní funkční jednotka tvořená dvěma částmi. Glomerulem a renálním tubulem. Glomerulus se dále skládá z Bowmanova pouzdra a svazku kapilárních kliček. Bowmanova pouzdro je počátkem renálního tubulu, po něm následuje proximální tubulus složený ze stočené a rovné části, přecházející v Henleovu kličku, která se dělí na tenké sestupné a vzestupné raménko a končí tlustým vzestupným raménkem. Následuje distální stočený tubulus, spojovací tubulus a korový nebo dřeňový sběrací kanálek. V ledvinách existují dva druhy nefronů: korové, kterých je zhruba 85 % a jejich glomeruly jsou uloženy v kůře ledvin těsně pod povrchem a jejich Henleovy kličky mají dosah pouze do zevní zóny dřeně ledvin. Druhé jsou juxtamedulární nefrony, uložené na rozhraní kůry a dřeně ledvin a jejich Henleovy kličky zasahují hluboko do dřeně ledvin. Tyto nefrony hrají důležitou úlohu v systému, kterým ledviny koncentrují moč (obr. 3). Cévní zásobení ledvin, jak již bylo zmíněno, zajišťují větve aa. renales, které se dále větví až na úroveň kapilár. Krev v ledvinách protéká dvěma kapilárními řečišti řazenými za sebou. Venózní část cévního řečiště vzniká spojením peritubulárních kapilár a opouští ledvinu v jejím hilu. Průtok krve ledvinami představuje 25 % klidového srdečního výdeje, tzn. přibližně 1,2 litru/min, to je 1700 litrů krve za den. 7

8 Tento vysoký průtok sice přesahuje energetickou potřebu ledvin, ale je nutný k udržení optimální vodní a elektrolytové rovnováhy. Průtok krve ledvinami je stabilní v rozmezí tlaku krve mm Hg. Tato stabilita je zajištěna vasomotorickou reakcí vas afferens a vas efferens, a také působením sympatiku autoregulace průtoku krve. Nefron je základní funkční součástí ledviny, jeho nedílnou součástí je glomerulus, v němž vzniká z krevní plazmy filtračním tlakem tzv. glomerulární filtrát neboli primární moč, které je až 180 litrů za 24 hodin. Primární moč odtéká do tubulů, stává se tak tubulární tekutinou a podléhá dalšímu zpracování. Některé látky se vylučují jen glomerulární filtrací (kreatinin), jiné glomerulární filtrací a tubulární sekrecí (kyselina paraaminohippurová), amoniak se vylučuje pouze tubulární sekrecí a kombinací glomerulární filtrace a tubulární reabsorpce se vylučuje močovina a glukóza. Zpětná isoosmotická resorpce primární moči probíhá v proximálním tubulu, zpět se jí resorbuje %. Kromě vody ve vstřebávají také ionty (sodíku, chloru, vápníku, draslíku, hořčíku), močovina, fosfáty, glukóza, bikarbonáty a aminokyseliny. Do Henleovy kličky odchází isoosmotická tekutina, z ní pak do distálního tubulu odchází hypotonická tekutina. Je zde aktivní vstřebávání závislé na hydrataci organismu, voda se resorbuje na 1 % původního objemu primární moči. Dále se tubulární tekutina upravuje na definitivní moč ve sběracích kanálcích, ty se také aktivně podílejí na ph moči, a to souvisí s udržováním homeostázy organismu. Hypotalamus řídí díky vasopresinu (ADH antidiuretický hormon) příjem vody, zajišťuje vstřebávání vody v distálním tubulu a sběracím kanálku. Druhým hormonem, který se tentokrát nepřímo podílí na vstřebávání vody je aldosteron. Ledviny mají několik funkcí: Vylučovací do moči se vylučují látky, kterých je v těle nadbytek (voda, vápenaté ionty, fosfáty, sodík, draslík, zplodiny metabolizmu močovina, kyselina močová, kreatinin). Endokrinní renin jako odpověď na snížené prokrvení ledvin nebo sníženou koncentraci sodíku a chloru. Erytropoetin, který vzniká z % v ledvinách 8

9 a reguluje tvorbu erytrocytů. Vitamín D se v ledvinách přeměňuje na aktivní kalcitriol. Funkcí vitamínu D je podporovat vstřebávání vápníku a fosfátů ve střevě a v ledvinách a také podílet se na řízení metabolizmu vápníku v kostech. Řízení objemu krve a krevního tlaku Udržování acidobazické rovnováhy do primární moči je vylučováno množství bikarbonátových iontů a do tubulů zase iontů vodíkových. Při acidóze se vyloučí více vodíkových iontů, a tím se snižuje kyselost extracelulární tekutiny. Při alkalóze je to naopak. 1.2 Diagnostika renálních onemocnění Celkové vyšetření Do základního vyšetřovacího algoritmu patří anamnéza, především rodinná (hypertenze, časná úmrtí nebo onemocnění ledvin) a osobní (hypertenze, diabetes mellitus, dna, systémová onemocnění, úrazy a operace v oblasti břicha, beder, malé pánve, porody, potraty, dlouhodobě užívané léky apod.) a podrobné interní vyšetření. To je nutné především z toho důvodu, že onemocnění ledvin nemusí být primární. Naopak sekundární postižení ledvin je poměrně časté u metabolicky nebo imunologicky podmíněných systémových onemocnění. Nejčastěji přicházejí nemocní s určitými obtížemi, ale nelze ještě přesně určit, že se jedná o renální onemocnění. Nejvíce se jedná o: objevení otoků, bolesti v bederní krajině, změnu barvy, objemu moči, pálení či řezání při močení, celková únava, slabost. Cílem nefrologicky zaměřeného vyšetření je: Zjištění rozsahu postižení renálních funkcí především základní biochemická vyšetření (urea, kreatinin, glomerulární filtrace, Na, K, Ca, P, kyselina močová, acidobazická rovnováha) Posouzení změn velikosti a struktury ledvin (UTZ, CT, rtg vyšetření) Posouzení postižení dalších orgánů 9

10 Stanovení diagnózy odeslání na specializované pracoviště k upřesnění diagnózy a léčbě Při fyzikálním vyšetření hodnotíme zejména hydrataci, otoky na DKK, při vyšetření břicha můžeme zjistit ascites, hepatomegalii apod Neinvazivní diagnostika a intervenční metody Ultrasonografie (USG) - je nejčastěji indikována jako screeningové vyšetření ledvin díky své neinvazivitě, snadné dostupnosti a relativně nízké ceně. Vyšetřuje se pomocí sond různých typů, nejčastěji s frekvenčním rozsahem 3 5 MHz. Vyšetřujeme zpravidla u lačných, zavodněných pacientů. V akutních případech můžeme vyšetření provést bez zvláštní přípravy. U ledvin hodnotíme tvar, velikost a uložení, šíři, echogenitu a homogenitu parenchymu, náplň pánvičky a kalichů. Umožňuje hodnotit difúzní i ložiskové změny. U změn difúzních lze s relativně vysokou přesností určit zda se jedná o proces akutní, chronický či subakutní. Ultrasonografie je také často využívána při zaměření ledviny při biopsii. Vylučovací urografie (IVU) - metoda dosud považovaná za jednu z nenahraditelných metod v zobrazení vývodných močových cest, zejména u neobturujících intraluminárních procesů nebo změn kalichů a papil. K tomuto vyšetření je nutná aplikace jodové kontrastní látky (k. l.), dnes se používají stále častěji neionické, nízkomolární k. l., které mají výrazně méně nežádoucích účinků a jsou lépe snášeny. Díky aplikaci k. l. je nutná příprava pacienta k vyšetření: šestihodinové lačnění, ale dostatečná hydratace, podání antihistaminik kvůli případným alergickým reakcím, event. podání laxativ pro snížení obsahu vzduchu v celé trávící trubici a solidního obsahu tračníku. Vyšetření se provádí dle zvyklostí rtg pracovišť, nejčastěji se zhotoví nativní snímek břicha, následuje aplikace k.l., bezprostředně po ní další snímek, tzv. nefrogram hodnocení parenchymu díky maximální koncentraci k. l. v proximálních tubulech, následují snímky za 7, 14 a 21 minut po aplikaci k. l. Je možné provést další snímek vleže na břiše, případně snímek s kompresí. Ten 10

11 nesmí být použit u dětí, pacientů s expanzivními procesy v dutině břišní, časně po břišních operacích. Pokud je to nutné provádějí se odložené snímky, např. za 2, 6 příp. 24 hodin. Počítačová tomografie (CT) - k vyšetření pomocí CT jsou ledviny vhodným orgánem také proto, že dobře vylučují kontrastní látku, ale i bez jejího podání lze kvalitně diagnostikovat např. urolitiázu, obstrukci vývodných močových cest nebo traumatické změny. K CT vyšetření jsou tak indikováni především pacienti s podezřením nebo stanovenou diagnózou cyst, benigních či maligních tumorů, traumatických a pooperačních změn, případně postižení renálních tepen. Při postižení funkce ledvin je toto vyšetření nespecifické. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1 jsou ledviny tvořeny kůrou a dření. Při aplikaci kontrastní látky je kůra silně sycena asi 30 sekund od této aplikace, dřeň je sycena po 80 sekundách a po 120 sekundách začíná vylučování, dutý systém je naplněn asi za 5 minut. Magnetická rezonance (MR) je dnes již rutinní zobrazovací metodou, ale stále velmi drahou. Využívá se zejména k vyšetřování ložiskových procesů v parenchymu ledvin a k vyšetřování renálních tepen, ale jen v omezeném měřítku, díky nižšímu geometrickému rozlišení. Angiografie jako diagnostická metody je téměř nahrazena CTA nebo MRA, její velký význam je však v případě, že je zároveň proveden terapeutický katetrizační výkon. Díky perkutánní transluminární angioplastice renální tepny (PTRA) je zlepšení renální hypertenze, v závislosti na typu postižení, od 20 do 90 %. Perkutánní nefrostomie (PN) indikací k PN jsou obstrukce vývodných cest močových, popř. stenózy močovodů. Nefrostomie odstaňuje obstrukci a zároveň obnovuje funkci ledvin. 11

12 1.2.3 Funkční vyšetření Jednou z nejdůležitějších funkcí ledvin je filtrovat krev a zpětně vstřebávat látky, které jsou důležité pro organismus, a vylučovat z něj nepotřebné metabolity. Proto jsou tato, především biochemická vyšetření, pro diagnostiku tak důležitá.umožňují posoudit o jak těžké poškození funkce ledvin se jedná a na podklady výsledků zhodnotit, zda postačí terapie konzervativní nebo je-li nutné zahájit dialyzační léčbu. Některá onemocnění jsou již charakterizována makroskopicko-anatomickými změnami, k diagnostikování těchto onemocnění je nutné využít zobrazovacích metod jako např. UTZ, CT, MR, RTG, některá scintigrafická vyšetření. Zobrazovací metody však nejsou dostatečně přesné jde-li o rychle progradující renální onemocnění. Některá onemocnění tubulů nelze diagnostikovat morfologicky a je nutná funkční diagnostika. Jednou z nich je vyšetření koncentrační schopnosti ledvin. Pro posouzení množství funkčního parenchymu má v současné době největší přínos vyšetření glomerulární filtrace (GFR). GFR lze zjistit několika způsoby, ne všechny jsou zcela přesné, ale všechny jsou používány. Zjištění GFR na podkladě sérové hladiny kreatininu S kr vychází z toho, že jejich vzájemná závislost je hyperbolická. S klesající GFR stoupá S kr. Další možností zjištění GFR je výpočet renální clearance kreatininu C kr, který se určuje na základě měření močového vylučování kreatininu. Pro stanovení této veličiny je nutný přesný sběr moči při nepřesném sběru dochází k chybám v posouzení C kr. C kr = U kr V / S kr kde U kr - močová koncentrace kreatininu, V - objem moči vytvořený za sledované časové období, zpravidla 24 hodin. Některé metody, byť v praxi hojně využívány, např. metoda predikce C kr dle Cockcrofta a Gaulta nebo stanovení sérové koncentrace cystatinu C, jsou stále studovány. Přesnější stanovení GFR je pomocí radioizotopových metod (podrobněji v kapitole 1.2.4) a výhodou těchto metod je také to, že lze stanovit GFR separovaně pro pravou i levou ledvinu. 12

13 1.2.4 Radionuklidová vyšetření Radionuklidová vyšetření mají nezastupitelné místo v hodnocení perfuze, funkce ledvin a odtoku moči močovými cestami. K tomu lze využít jak metod in vitro (laboratorní metody využívající radionuklidy) tak metodu in vivo (scintigrafická vyšetření). Pro každou z těchto metodik je nutné použít jiné radiofarmakum, pro in vitro vyšetření se používají 123 I- nebo 131 I-OIH (ortojodhippuran) vylučující se tubulární sekrecí i glomerulární filtrací a dále 51 Cr-EDTA (etylendiaminotetraacetát), který je vylučován glomerulární filtrací. Při dynamických scintigrafiích se používají především dvě radiofarmaka, a to 99m Tc-DTPA (diethylentriaminopentaoctová kyselina), je to chelátová sloučenina vylučovaná pouze glomerulární filtrací. Druhým radiofarmakem je 99m Tc-MAG3 (merkaptoacetyltriglycin), které má vysokou vazbu na plazmatické proteiny až 90 %, převažuje tedy tubulární sekrece a jen velmi malá část je vylučována glomerulární filtrací. Zavedením 99m Tc-MAG3 došlo ke zvýšení kvality zobrazení ledvin a ke zdokonalení dynamické scintigrafie. Po i.v. aplikaci je rychle vylučován, při normální funkci ledvin je do 30 minut vyloučeno 70 % a do 3 hodin je vyloučeno 95 % radiofarmaka. Jak uvádí Lepej (2002, s. 7) místem maximální sekrece je proximální tubulus, jen malá část se vylučuje v oblasti přechodu proximálního a distálního tubulu. Lékové interakce nebyly popsány, ale tubulární sekreci může ovlivnit předchozí aplikace RTG kontrastní látky a pravděpodobně některých antibiotik. Dynamická scintigrafie ledvin jak uvádí Křížová (2002, s. 9) je funkční vyšetření, podávající informaci o intrarenální kinetice intravenózně podaného radiofarmaka a jeho transportu vývodnými močovými cestami. Toto vyšetření nemá kontraindikace (nepatří k vyšetřením z vitální indikace, a také u kojících je nutné zvážit přínos vyšetření z důvodu sekrece radiofarmaka do mateřského mléka). Pacient je vyšetřován zpravidla vleže, řidčeji vsedě, po předchozí přípravě k vyšetření. Ta spočívá v zavodnění organismu nejméně ½ litrem tekutin minimálně 30 minut před vyšetřením. U pacientů s výraznou odchylkou hmotnosti od průměru (což je 70 kg) je nutno objem tekutin stanovit tak, aby pacient vypil 7 ml/kg tělesné hmotnosti. Nutné je také vymočení těsně před samotnou scintigrafií, protože distenze močového měchýře může 13

14 zpomalit nebo dokonce úplně zastavit průběh drenáže ledvin. Naopak není nutné lačnění ani premedikace antihistaminiky jako je tomu u vyšetření pomocí kontrastních látek. U pacientů nespolupracujících lze zvážit i.v. hydrataci, případně zavedení močového katetru. Pacienti jsou vyšetřování vleže, detektor gamakamery je v zadní projekci. Zorné pole gamakamery je zaměřeno nejen na ledviny, ale také na přilehlé orgány, jako jsou srdeční báze a močový měchýř. Záznam je zahajován v okamžiku i.v. podání radiofarmaka ( 99m Tc-MAG3 o doporučené aktivitě MBq, DRL 250 MBq nebo 99m Tc-DTPA o aktivitě MBq, DRL 250 MBq). Studie je nahrávána do počítače gamakamery s frekvencí 1 snímek za sekund s celkovou dobou snímání minut dle typu studie. V případě potřeby hodnocení perfuze je nezbytné v úvodní fázi nahrávání 1 snímek za 1 sekundu po dobu nejméně 1 minuty. Scintigrafický obraz je rozložení četnosti impulzů nad vyšetřovanou oblastí těla pacienta. V tomto případě jde o digitalizaci analogového obrazu, což je převedení hodnot v jednotlivých bodech snímku a souřadnic jejich výskytu na číselné údaje. Jak uvádí Šámal (2007, s. 43), digitální obraz je tvořen maticí (uspořádaným polem) čísel, kterým jsou při zobrazení, zviditelnění obrazu např. na obrazovce podle dohodnutého klíče přiřazeny odstíny šedi nebo různé barvy. Digitální snímek se ovšem neskládá z bodů, ale z obrazových prvků (pixelů podle anglického picture element), které se obvykle zobrazují jako malé čtverečky. Čím jsou obrazové prvky menší a čím přesněji jsou vyjádřeny hodnoty obrazu v každém prvku, tím více se digitální obraz blíží obrazu analogovému. Digitální obraz lze elektronicky přenášet, archivovat, lze v něm měřit, měnit různé parametry (jako jsou zvětšení, kontrast), upravovat různá zkreslení, provádět výpočetní operace. Matice 64x64, případně 128x128. Nastavení okna analyzátoru na 140 kev, volbu šíře okna provést v souladu s doporučením výrobce přístroje. S použitím kolimátoru LEAP. Transport radiofarmaka je posuzován jak vizuálně, tak pomocí nefrografických křivek. Ty znázorňují časový průběh množství radiofarmaka vychytaného a vylučovaného ledvinami. Poruchy funkce ledvin se projevují snížením strmosti 14

15 parenchymové části křivky. Exkreční fáze může být ovlivněna např. při zánětech či nekrózách ledvin nebo v důsledku obstrukce či dilatace kalicho-pánvičkového systému. Hodnocení dynamické scintigrafie ledvin se provádí pomocí dekonvoluční analýzy. Pro toto hodnocení je mimo jiné důležité co nejpřesnější zakreslení ROI (vymezení oblasti zájmu pravá i levá ledvina včetně dutého systému i extrarenálně uložených pánviček a pozadí), při chabé funkci ledvin se ROI zakreslují ze sumačních snímků pozdějších fází. Křivky z ROI (nefrografické křivky) parenchymu a pánviček pomáhají odlišit poruchu transportu radiofarmaka na úrovni dutého systému a pánvičky. Při hodnocení se používá řada parametrů (výběr závisí na možnostech a zvyklostech pracoviště). Základní informace podává tvar křivky, T max. (čas dosažení vrcholu křivky) a T 1/2 (interval od dosažení maxima po 50 % jeho hodnoty). Přesnější informace o funkci ledvin podávají tranzitní časy (MTT střední doba průchodu). Kvantitativní funkční parametry je třeba hodnotit spolu s kvalitativním posouzením obrazů. Podíl pravé a levé ledviny na celkové funkci je nutné počítat v závislosti na typu použitého radiofarmaka mezi minutou ( radiofarmakum ještě není v dutém systému ledviny). Vizuální hodnocení dynamické funkce ledvin. Intenzita prokrvení ledvin by měla být stejná nebo vyšší než sleziny, obraz má být homogenní (ložiskové defekty cysty nebo málo prokrvené tumory, zvýšená perfuze vaskularizované tumory). První minuty po i.v. aplikaci radiofarmaka dávají orientační informace o velikosti, funkci, tvarových a polohových anomáliích, hrubších poruchách v distribuci radiofarmaka a lze vypočítat separovaný funkční podíl. Parenchymová fáze: snížená nebo chybějící akumulace (velké ložiskové defekty, např. traumata, cysty). Funkční parenchym se nezobrazí při afunkci, agenezi nebo nefrotomii. Opožděné zobrazení parenchymu nastává při paravenózní aplikaci radiofarmaka. Ve minutě je radiofarmakum již v dutém systému a je postupně vylučováno do močového měchýře (klesá sytost zobrazení parenchymu). Patologicky zpomalený transport je u akutní nekrózy, stenózy a. renalis, dehydratace a lékové nefrotoxicity. U pacientů vysokého věku je zpomalený transport nepatologický. Při výrazném snížení funkce a značně dilatovaném dutém systému se aktivita v dutém systému ledviny nemusí vůbec zobrazit. 15

16 2. Výběr pacientů a stanovení číselných hodnot 2.1 Stanovení skupiny pacientů s fyziologickou funkcí ledvin Z pacientů přicházejících na naši kliniku k dynamické scintigrafii ledvin bylo po předchozím zpracování nahraných dat náhodně vybráno 30 pacientů různého věku se zcela fyziologickou funkcí obou ledvin. Tito pacienti přicházeli s různými diagnózami a subjektivními potížemi. Všichni pacienti přicházející v průběhu 3 měsíců na toto vyšetření byli dotázáni zda souhlasí s použitím nálezu pro tuto bakalářskou práci. V práci nejsou použity jejich nacionály, pouze pohlaví a věk pro statistiku. Všichni pacienti byli vyšetřeni dle dosavadních SOP (standardních operačních postupů) vytvořených pro podmínky KNM FN Brno. Základní podmínkou k vyšetření je řádné zavodnění, tzn. 500ml tekutin, neobsahujících kofein, minimálně půl hodiny před vyšetřením. U pacientů s výraznou odchylkou hmotnosti lze potřebný objem tekutin vypočítat tak, aby pacient vypil 7ml/kg hmotnosti. Nutností je také ověření osobních a zdravotních dat na žádance o vyšetření, poučení pacienta o průběhu a významu vyšetření na které přichází a získání jeho souhlasu s vyšetřením, zjištění anamnézy zaměřené na možné kontraindikace, onemocnění, pro které se vyšetřuje a aplikace jodové kontrastní látky v minulých dnech. Dle váhy pacienta je nachystána potřebná aktivita radiofarmaka, MBq MAG3. Pacient je uložen do polohy vleže na zádech, případně vsedě (méně často) a je provedeno orientační nastavení snímané oblasti do zorného pole gamakamery. Nastavení se provádí pomocí značenky, orientačními body jsou processus xyphoideus a symfýza. V zorném poli by kromě ledvin měla být srdeční baze a močový měchýř. Dalším krokem je i.v. aplikace radiofarmaka ve formě bolu. Bezprostředně po aplikaci se spouští akvizice. Délka záznamu je standardně 20 minut s frekvencí 1 scintigram za 20 sekund. Po skončení tohoto záznamu je po dobu 1 minuty nahráván močový měchýř a poté je ležící pacient na dobu 5 minut (1 scintigram/20 sekund) vertikalizován, aby byl zjištěn případný pokles ledvin. Pokud jsou po vizuálním i počítačovém hodnocení obrazů renografické křivky fyziologické (obr.4) je vyšetření ukončeno. Pokud je alespoň jedna křivka obstrukční (obr.5) a T 1/2 je více než 15 minut je žádoucí podat 16

17 vyšetřovanému Furosemid. Je používán vzorec F+20 (diuretikum je aplikováno po skončení dynamické scintigrafie ledvin a po jejím zhodnocení. Intravenózně aplikujeme 40mg Furosemidu intravenózně, u dětí je aplikován 1mg/kg hmotnosti, ale to není předmětem této bakalářské práce. 2.2 Stanovení skupiny pacientů s obstrukčním typem křivky Ze všech pacientů, u kterých po zpracování nahraných dat vykazovala alespoň jedna ledvina známky obstrukce nevylučovala podané radiofarmakum, bylo náhodně vybráno 30 pacientů různého věku (4 90 let). Stejně jako pacienti se zcela fyziologickou funkcí ledvin, i tito přicházeli s různými diagnózami. Diagnózy nebyly pro výběr směrodatné, protože některé diagnózy uváděné na průvodních listech k vyšetření byly základní dignózou nikoliv vedlejší. Poměr mužů a žen v této skupině pacientů byl 16:14. Vyšetření pacientů se řídilo platným SOP vytvořeným pro Kliniku nukleární medicíny FN Brno, jak již bylo popsáno v kapitole 2.1. Důvody obstrukce mohou být různé, např. nefro, nebo ureterolitiáza, stenóza ureteru, renální hypertenze, hydronefroza, léková nefrotoxicita, aplikace jodových kontrastních látek krátce před dynamickou scintigrafií ledvin, aj. Jedním z možných důvodů obstrukce vývodných močových cest může být i nezavodnění pacienta, a to z různých důvodů (pacient nemá pocit žízně a i přes upozornění, dané množství tekutin nepřijme, pacient není schopen tekutiny přijímat ústy a není dostatečně zavodněn infuzní terapií, podání tekutin obsahujících kofein dochází k odvodnění organismu). 2.3 Zpracování obrazu a hodnocení studie Digitalizovaný obraz je nutné zpracovat pomocí výpočetní techniky. Každý scintigrafický obraz má své vady, které jsou běžné jako neostrost detailů bod není bod, ale malá ploška a šum projev statistických fluktuací. Čím více impulzů v daném obrazu bude, tím více klesá relativní chyba. V praxi právě toto bývá velkým problémem díky nízké aktivitě radiofarmaka, kterou lze pacientovi naaplikovat bez rizika ohrožení jeho zdraví vlivem ozáření vznik stochastických účinků ionizujícího záření, obrazy lze 17

18 snímat jen krátkou dobu, po kterou vydrží pacient ležet pod detektorem gamakamery bez pohybu. Tyto běžné vady lze částečně odstranit filtrací, např. průměrováním hodnot, tzn. že původní hodnota v každém pixelu je nahrazena váženým průměrem. Šámal (2007, s. 45) udává, že různé filtry se liší vahami, kterými k nové hodnotě v pixelu přispívají hodnoty okolních pixelů. Vhodnou volbou vah lze dosáhnout i opačného efektu: potlačení neostrosti, zdůraznění detailů a hran. Při tomto způsobu filtrace ovšem dochází také k zesílení šumu. Optimální filtrace je proto vždy kompromisem mezi potlačením neostrosti a šumu, mezi zaostřením a vyhlazením obrazu. Další velmi častou vadou je malý kontrast digitálního obrazu. Kontrast lze zvýšit použitím vhodného zobrazovacího okna, to je vymezeno dolním a horním prahem. Jsou to čísla, ke kterým je přiřazena určitá barva k dolnímu prahu bývá obvykle přiřazena barva černá a k hornímu barva bílá. Toto okno je možné nastavovat dle potřeby lékařů hodnotících danou studii. Je ovšem také důležité, aby nedošlo k nevhodnému nastavení okna, protože by mohly být z obrazu odstraněny diagnosticky důležité struktury nebo naopak vytvořeny falešně pozitivní nálezy díky náhodnému shluku impulzů. Díky tomu, že scintilační detektor gamakamery je větší než vyšetřovaná oblast těla pacienta, a my chceme měřit četnost impulsů jen v části tohoto obrazu, vyznačíme si oblast zájmu ROI, ta mívá nepravidelný tvar, ale může mít i tvar geometrický (trojúhelník, kruh). Díky počítačovému zpracování dojde k součtu počtu impulzů ve zvolené oblasti. Zvolenou oblast je možné přenést do jiných obrazů a vytvořit tak, např. křivku časového vývoje počtu impulzů ve zvolené oblasti zájmu. Škálu fyziologických funkcí lze popsat matematickým vyjádřením časových průběhů koncentrací radiofarmak přítomných v těle pacienta po dobu vyšetřování na nukleární medicíně. Toto nazýváme jako matematický model. Je možné je využít pro studium funkčních stavů a pro diagnostiku poruch funkce. Scintigrafické techniky jsou vhodným a mnohdy i jediným možným zdrojem dat pro modelování a kvantitativní vyšetřování fyziologických funkcí in vivo. Protože radiofarmakum není pouze ve snímaném orgánu, ale i jinde mimo tento orgán, např. v extracelulární tekutině, používáme různé výpočetní operace, které nám umožňují sčítání, odečítání obrazů korekce. Cílem těchto korekcí je zvýšení kontrastu 18

19 obrazu a zobrazení jen těch impulzů, které se účastní tvorby obrazu vyšetřovaného orgánu bez tkáňového či radiačního pozadí. S nasnímanými obrazy lze provádět také operace jejichž výsledkem není zkvalitnění obrazu, ale zobrazení parametrů nějaké funkce funkční nebo parametrické zobrazení. Jak na svých webových stránkách uvádí Ullmann ( dynamická scintigrafie ledvin tedy slouží ke kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení funkční schopnosti ledvin, jejich perfuze a kinetiky horních močových cest. Komplexní matematické vyhodnocování této dynamické studie zahrnuje následující hlavní body: Vizuální hodnocení obrazů distribuce radioaktivity v ledvinách v různých fázích pasáže indikátoru uropoetickým systémem. Kvantitativní zpracování křivek prvního průtoku radioindikátoru a stanovení parametrů perfuze. Hodnocení a kvantitativní zpracování nefrografických křivek. Stanovení funkce ledvin jednak globální, jednak separované pro každou ledvinu. Lze použít pro stanovení glomerulární filtrace (značený DTPA) i pro stanovení tubulární funkce TER resp. efektivního průtoku plasmy ERPF (značený hippuran a MAG3). Konstrukce tranzitních funkcí (křivek) a stanovení tranzitních časů průchodu radioindikátoru ledvinami a jejich částmi (kůrou a dutým systémem). Vytištění komplexního závěrečného protokolu obsahující všechny potřebné údaje, obrazy význačných fází, křivky, kvantitativní parametry a verbální interpretace včetně výstižně formulovaného závěru. Nejprve se na obrazovce vytvoří série vhodně nasumovaných snímků (spolu s hodnotami příslušných časových intervalů), zachycujících distribuci a průběh 19

20 hromadění radioindikátoru v ledvinách a jeho postupné vylučování do močového měchýře. Aby tato sekvence obrazů svou modulací objektivně odrážela dynamiku koncentrace radioindikátoru, můžeme nastavit normování jednotlivých snímků ke společnému maximu (většinou se volí maximum ze snímku ve min). Po vizuálním hodnocení dynamické scintigrafie ledvin následuje vybrání zájmových oblastí, v našem případě jsou to ROI pravé a levé ledviny a ROI pozadí těla. Z těchto oblastí zájmu jsou po matematickém zpracování vytvořeny nefrografické křivky a je automaticky vytvořen bod maxima Tmax. a poločas exkrece T1/2. Dále lze vypočítat separovanou funkci pravé a levé ledviny (podíl jednotlivých ledvin na celkové funkci). Pro objektivní posouzení drenáže ledvin může být analýza samotných nefrografických křivek zavádějící. Tvar nefrografické křivky je totiž neustále ovlivňován vzájemnou akumulací ledviny a její exkrece. Zvláště když je zhoršená funkce ledvin a celkově plochá nefrografická křivka. Do určité míry nám v tom může pomoci dekonvoluční tranzitní analýza ( Kvalitativní a většina kvantitativních parametrů funkce ledvin se stanovuje matematickou analýzou nefrografických křivek. Z matematického hlediska vzniká nefrografická křivka tzv. konvolucí tranzitní funkce a průběhu radioaktivity ledvinou. Z tranzitních funkcí můžeme odečítat tři význačné časové okamžiky, charakteristické pro dynamiku pasáže radioindikátoru ledvinou: Minimální tranzitní čas (začátek poklesu tranzitní funkce) udává, že radioindikátor již prošel ledvinou (či parenchymem) a začíná odcházet. Střední tranzitní čas (v místě poklesu tranzitní funkce na polovinu) udává dobu, za niž ledvinou (či parenchymem) prošla polovina vstupního množství radioindikátoru. Maximální tranzitní čas (bod, kde tranzitní funkce klesne prakticky k nule) udává dobu, za niž již všechen vstupní radioindikátor prošel ledvinou nebo její danou částí. Tranzitní funkce a časy je užitečné počítat jak pro celou ledvinu, tak pro parenchym a pánvičku obou ledvin. Umožňuje to posoudit, zda případné prodloužení tranzitu radioindikátoru ledvinou je již na úrovni glomerulární a tubulární, nebo je způsobeno dilatací pánvičky či obstrukcí vývodných močových cest. Můžeme rozlišit zhruba čtyři případy vyjmenované vždy nad svislou dvojicí tranzitních funkcí: 20

21 1. Normálně fungující ledviny s rychlým tranzitem, kdy tranzitní funkce celé ledviny končí kolem 200 sec. a u parenchymu je ještě o něco kratší (tranzit nedilatovanou pánvičkou představuje jen několik sekund - většinou 5-20 sec.). 2. Při snížené funkci parenchymu se projevuje znatelné prodloužení tranzitního času jak pro parenchym, tak následně pro celou ledvinu. 3. Jestliže tranzitní časy pro celou ledvinu jsou prodloužené, avšak parenchym vykazuje normální tranzit (max. tranzitní čas zhruba do 300 sec.), svědčí to pro dilataci pánvičky, přes kterou průtok trvá delší dobu. 4. Dojde-li k obstrukci vývodných močových cest, je výsledkem prodloužený tranzit (a to většinou velmi výrazně) jak celou ledvinou, tak i parenchymem, který filtruje proti tlaku a odporu. Toto rozdělení uvádí Ullmann na Stanovení číselných hodnot Tmax. a T1/2 Vyhodnocovací systém DIAG, který je používán na Klinice nukleární medicíny FN Brno je možné hodnotit u všech pacientů Tmax., T1/2 a separovaný podíl funkce pravé a levé ledviny na celkové funkci. Při nepřesném zakreslení oblasti zájmu, tzv. ROI může dojít k nepřesnému vyhodnocení parametru Tmax. a T1/2 i u pacientů s obstrukčním typem křivky. S těmito parametry ale nelze počítat jako se směrodatnými při celkovém hodnocení dynamické scintigrafie ledvin. To mě vedlo k výběru tohoto tématu. S jinými vyhodnocovacími zařízeními, např. Ostnucline, které pokud vím, je používáno na KNM FN Ostrava, lze hodnotit funkci ledvin snáze a přesněji. 21

22 3. Zpracování studie 3.1 Soubor pacientů V období od začátku ledna do konce března 2009 bylo na Klinice nukleární medicíny FN Brno vyšetřeno 587 pacientů přicházejících s průvodním listem na dynamickou scintigrafii ledvin. Z toho bylo 392 pacientů se zcela fyziologickým nálezem a 195 mělo alespoň jednu křivku obstrukční. Z těchto dvou skupin pacientů bylo náhodným výběrem vybráno po 30-ti pacientech do každého výběrového souboru. Část pacientů přicházela se základní diagnózou onemocnění ledvin, např. ledvinová kolika, hydronefroza, akutní či chronická pyelonefritida, nefrolitiáza, tumor ledviny. U části pacientů byla dynamická scintigrafie ledvin jen součástí vyšetřování či došetřování u jiné diagnózy. Je s politováním, že průvodní listy pacientů přicházejících na vyšetření pomocí radioizotopů dochází k lékařskému ozáření jsou vyplňovány velmi ledabyle. Každý z 587 pacientů nebo jejich zákonných zástupců byl seznámen a dotázán zda souhlasí s publikováním části nálezu pro účely této bakalářské práce. Souhlasy spolu s informovaným souhlasem pacienta s vyšetřením a pokyny pro pacienty vyšetřované radiofarmaky (hygienický režim) jsou uloženy v ambulantních kartách pacientů. Po příchodu na KNM FN Brno, kontrole osobních a zdravotních dat na průvodním listu k vyšetření a ověření identity je pacient odeslán do čekárny kde vyčká na vyzvání příslušného zdravotnického personálu. Nelékařským zdravotnickým pracovníkem je dotázán zda je dostatečně zavodněn a odeslán na toaletu, aby se vymočil, to je důležitá součást přípravy k vyšetření, protože jak uvádí Koranda (2007,s. 108) roztažení močového měchýře může zpomalit nebo dokonce zastavit odtok moči z kalichopánvičkového systému ledvin. Poté přichází pacient na vyšetřovnu kde je, nejčastěji lékařem, informován a poučen o průběhu vyšetření, přínosu i možných rizicích vyplývajících z aplikace radioaktivní látky. Po dokončení administrativních záležitostí a zjištění jeho váhy, je nachystána do injekční stříkačky aplikovaná aktivita daného radiofarmaka, v tomto případě MAG3. Aplikovaná aktivita je v rozmezí MBq, v případě velmi vysoké hmotnosti pacienta lze aplikovat až 250 MBq. 22

23 Aplikovanou aktivitu u dětí je nutné přepočítat dle tabulek EANM s ohledem na hmotnost dítěte. 3.2 Dynamická scintigrafie ledvin Vyšetření provádíme na jednohlavé gamakameře MB 9200 s kolimátorem LEAP a vyhodnocovacím zařízením DIAG. Okénko analyzátoru je nastaveno na 140 kev, matice 128x128, příp. 64x64. Pacient je požádán, aby se uložil na vyšetřovací lůžko na záda. Pomocí značenky je oblast ledvin nastavena do zorného pole detektoru. U dětí bývá použit zoom. Je vhodné, aby v zorném poli byla baze srdeční a pokud možno i močový měchýř. Radiofarmakum aplikujeme formou bolu nejčastěji do kubitální žíly. Současně s aplikací je spuštěna akvizice. Je nahráván 1 scintigram za 20 sekund po dobu 20 minut. Po ukončení je nahráván po dobu jedné minuty močový měchýř. Dále je pacient na dobu 5 minut vertikalizován pro vyloučení patologického poklesu ledvin či ledviny. Veškerá data jsou uložena v počítači a je na lékaři, aby data zhodnotil. Nejprve je nutné vybrat oblast zájmu - ROI, v našem případě pravou a levou ledvinu a pozadí těla pacienta. Z oblastí zájmu jsou matematickou analýzou vytvořeny křivky. Dekonvoluční analýzou se stanovují tranzitní časy průchodu parenchymem ledviny a čas potřebný na průchod celou ledvinou včetně dutého systému. U všech pacientů je proto hodnoceno Tmax., T1/2, MTT (střední doba průchodu) a separovaná funkce ledvin. Je zaveden pojem sekreční index (SW), což je poměr výšky sekreční fáze (tj. rozdíl mezi výškou vrcholu a výškou iniciální (vaskulární) fáze) k době od začátku sekreční fáze po dosažení maxima, (Hupka 1971, s. 292). 23

24 4. Hodnocení a statistické testy 4.1 Výběrový vzorek pacientů Bylo vybráno 30 pacientů, u kterých byly hodnoceny, na naší klinice, standardně používané parametry, tj. Tmax., T1/2 a separovaný podíl funkce jednotlivých ledvin na jejich funkci celkové. Zvlášť byla hodnocena levá a pravá ledvina. Tabulka 1: Výběrový vzorek Levá ledvina Pravá ledvina Věk Tmax T1/2 Podíl fce MTT Procenta Tmax T1/2 Podíl fce MTT Procenta Dg 1 26,00 19,00 0,00 63,00 7,60 80,00 3,00 7,00 37,00 1,32 70,00 N ,00 18,00 0,00 35,00 4,90 20,00 19,00 0,00 65,00 0,60 20,00 N ,00 12,00 11,00 52,00 6,00 100,00 16,00 0,00 48,00 8,60 70,00 N ,00 18,00 0,00 48,00 8,30 100,00 7,00 11,00 52,00 2,60 100,00 R ,00 5,00 6,00 89,00 1,20 100,00 19,00 0,00 11,00 6,60 10,00 N ,00 18,00 0,00 57,00 6,90 50,00 13,00 51,00 43,00 5,20 50,00 N ,00 13,00 0,00 32,00 5,30 20,00 7,00 14,00 68,00 2,90 30,00 N ,00 18,00 0,00 33,00 7,90 100,00 5,00 8,00 67,00 2,20 100,00 N ,00 18,00 200,00 43,00 7,10 100,00 19,00 0,00 57,00 8,10 100,00 N ,00 18,00 35,00 23,00 6,10 30,00 19,00 0,00 77,00 7,90 40,00 N ,00 10,00 14,00 43,00 0,40 100,00 14,00 0,00 57,00 3,70 100,00 N ,00 18,00 0,00 10,00 5,60 30,00 5,00 13,00 90,00 1,34 100,00 C ,00 8,00 38,00 46,00 2,90 100,00 19,00 0,00 54,00 5,20 30,00 N ,00 4,00 9,00 76,00 0,20 100,00 19,00 0,00 24,00 0,60 30,00 R ,00 4,00 31,00 72,00 1,19 100,00 19,00 0,00 28,00 4,80 30,00 N ,00 3,00 7,00 62,00 1,27 100,00 19,00 0,00 38,00 5,90 50,00 N ,00 5,00 15,00 53,00 2,10 80,00 19,00 0,00 47,00 7,70 50,00 N ,00 0,00 0,00 0,00 3,40 80,00 17,00 0,00 0,00 4,10 80,00 N ,00 19,00 0,00 51,00 7,10 75,00 18,00 0,00 49,00 6,10 80,00 N ,00 7,00 9,00 47,00 2,80 60,00 19,00 0,00 53,00 7,40 55,00 N ,00 19,00 0,00 22,00 5,40 20,00 19,00 0,00 78,00 6,80 25,00 N ,00 19,00 0,00 100,00 6,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N ,00 18,00 0,00 83,00 6,10 25,00 15,00 778,00 17,00 2,90 75,00 Q ,00 5,00 6,00 56,00 2,40 100,00 18,00 0,00 44,00 7,40 60,00 N ,00 6,00 10,00 76,00 2,80 100,00 19,00 0,00 24,00 7,80 40,00 N ,00 7,00 48,00 51,00 6,40 80,00 2,00 7,00 49,00 0,53 100,00 N ,00 2,00 7,00 93,00 0,52 100,00 19,00 0,00 7,00 5,30 20,00 C ,00 19,00 0,00 19,00 6,60 60,00 7,00 13,00 81,00 3,50 100,00 Q ,00 18,00 0,00 36,00 7,40 60,00 15,00 163,00 64,00 6,80 50,00 N ,00 3,00 6,00 81,00 1,32 100,00 19,00 0,00 19,00 7,10 30,00 N133 24

25 V tabulce 1 jsou použity hodnoty tak, jak byly vyhodnoceny námi používaným vyhodnocovacím zařízením DIAG. U obstrukčních křivek je vždy uvedena hodnota 18 nebo 19 minut. Pro hodnocení MTT byly tyto hodnoty vymazány, protože neodpovídají skutečnosti. 4.2 T-test Studentův a párový T-test je jedním z nejznámějších statistických testů významnosti, pomocí kterých ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje skutečně významný vztah, který již není možné vysvětlovat působením náhody a patří mezi parametrické testy. U těchto testů se vyžaduje splnění některých přesně vymezených předpokladů. U Studentova testu se požaduje, aby 1. základní soubor splňoval požadavek normálního rozdělení, 2. byl dodržen požadavek homogenity rozptylu v obou skupinách, 3. měření bylo provedeno na úrovni intervalového nebo poměrového měření, 4. měření byla vzájemně nezávislá. Párový test lze použít tam, kde jsme opakovaně měřili u skupiny osob určitou vlastnost (proměnnou) a chceme rozhodnout, zda mezi výsledky těchto měření jsou významné rozdíly. (Chráska, 1998, s. 208, s. 214). 25

26 Tabulka 2 : Párový t-test, pravá x levá ledvina Tmax. levá ledvina pravá ledvina d - - ) 2 d ,00 3,00 16,00 13,43 180,45 256, ,00 19,00-1,00-3,57 12,72 1, ,00 16,00-4,00-6,57 43,12 16, ,00 7,00 11,00 8,43 71,12 121,00 5 5,00 19,00-14,00-16,57 274,45 196, ,00 13,00 5,00 2,43 5,92 25, ,00 7,00 6,00 3,43 11,79 36, ,00 5,00 13,00 10,43 108,85 169, ,00 19,00-1,00-3,57 12,72 1, ,00 19,00-1,00-3,57 12,72 1, ,00 14,00-4,00-6,57 43,12 16, ,00 5,00 13,00 10,43 108,85 169, ,00 19,00-11,00-13,57 184,05 121, ,00 19,00-15,00-17,57 308,59 225, ,00 19,00-15,00-17,57 308,59 225, ,00 19,00-16,00-18,57 344,72 256, ,00 19,00-14,00-16,57 274,45 196, ,00 17,00-17,00-19,57 382,85 289, ,00 18,00 1,00-1,57 2,45 1, ,00 19,00-12,00-14,57 212,19 144, ,00 19,00 0,00-2,57 6,59 0, ,00 0,00 19,00 16,43 270,05 361, ,00 15,00 3,00 0,43 0,19 9, ,00 18,00-13,00-15,57 242,32 169, ,00 19,00-13,00-15,57 242,32 169, ,00 2,00 5,00 2,43 5,92 25, ,00 19,00-17,00-19,57 382,85 289, ,00 7,00 12,00 9,43 88,99 144, ,00 15,00 3,00 0,43 0,19 9,00 26

27 Tabulka 3 : Párový t-test, pravá x levá ledvina T1/2 levá ledvina pravá ledvina d - - ) 2 d 2 1 0,00 7,00-7,00-27,43 752,59 49,00 2 0,00 0,00 0,00-20,43 417,52 0, ,00 0,00 11,00-9,43 88,99 121,00 4 0,00 11,00-11,00-31,43 988,05 121,00 5 6,00 0,00 6,00-14,43 208,32 36,00 6 0,00 51,00-51,00-71, , ,00 7 0,00 14,00-14,00-34, ,65 196,00 8 0,00 8,00-8,00-28,43 808,45 64, ,00 0,00 200,00 179, , , ,00 0,00 35,00 14,57 212, , ,00 0,00 14,00-6,43 41,39 196, ,00 13,00-13,00-33, ,79 169, ,00 0,00 38,00 17,57 308, , ,00 0,00 9,00-11,43 130,72 81, ,00 0,00 31,00 10,57 111,65 961, ,00 0,00 7,00-13,43 180,45 49, ,00 0,00 15,00-5,43 29,52 225, ,00 0,00 0,00-20,43 417,52 0, ,00 0,00 0,00-20,43 417,52 0, ,00 0,00 9,00-11,43 130,72 81, ,00 0,00 0,00-20,43 417,52 0, ,00 0,00 0,00-20,43 417,52 0, ,00 778,00-778,00-798, , , ,00 0,00 6,00-14,43 208,32 36, ,00 0,00 10,00-10,43 108,85 100, ,00 7,00 41,00 20,57 422, , ,00 0,00 7,00-13,43 180,45 49, ,00 13,00-13,00-33, ,79 169, ,00 163,00-163,00-183, , , ,00 0,00 6,00-14,43 208,32 36,00 27

28 Tabulka 4 : Párový t-test, pravá x levá ledvina podíl funkce levá ledvina pravá ledvina d - - ) 2 d ,00 37,00 26,00 32, ,84 676, ,00 65,00-30,00-23,20 538,24 900, ,00 48,00 4,00 10,80 116,64 16, ,00 52,00-4,00 2,80 7,84 16, ,00 11,00 78,00 84, , , ,00 43,00 14,00 20,80 432,64 196, ,00 68,00-36,00-29,20 852, , ,00 67,00-34,00-27,20 739, , ,00 57,00-14,00-7,20 51,84 196, ,00 77,00-54,00-47, , , ,00 57,00-14,00-7,20 51,84 196, ,00 90,00-80,00-73, , , ,00 54,00-8,00-1,20 1,44 64, ,00 24,00 52,00 58, , , ,00 28,00 44,00 50, , , ,00 38,00 24,00 30,80 948,64 576, ,00 47,00 6,00 12,80 163,84 36, ,00 0,00 0,00 6,80 46,24 0, ,00 49,00 2,00 8,80 77,44 4, ,00 53,00-6,00 0,80 0,64 36, ,00 78,00-56,00-49, , , ,00 0,00 100,00 106, , , ,00 17,00 66,00 72, , , ,00 44,00 12,00 18,80 353,44 144, ,00 24,00 52,00 58, , , ,00 49,00 2,00 8,80 77,44 4, ,00 7,00 86,00 92, , , ,00 81,00-62,00-55, , , ,00 64,00-28,00-21,20 449,44 784, ,00 19,00 62,00 68, , ,00 28

29 Tabulka 5: Párový t-test, pravá x levá ledvina MTT levá ledvina pravá ledvina d - - ) 2 d 2 1 7,60 1,32 6,28 6,05 36,61 39,44 2 4,90 0,60 4,30 4,07 16,57 18,49 3 6,00 8,60-2,60-2,83 8,01 6,76 4 8,30 2,60 5,70 5,47 29,92 32,49 5 1,20 6,60-5,40-5,63 31,69 29,16 6 6,90 5,20 1,70 1,47 2,16 2,89 7 5,30 2,90 2,40 2,17 4,71 5,76 8 7,90 2,20 5,70 5,47 29,92 32,49 9 7,10 8,10-1,00-1,23 1,51 1, ,10 7,90-1,80-2,03 4,12 3, ,40 3,70-3,30-3,53 12,46 10, ,60 1,34 4,26 4,03 16,24 18, ,90 5,20-2,30-2,53 6,40 5, ,20 0,60-0,40-0,63 0,40 0, ,19 4,80-3,61-3,84 14,74 13, ,27 5,90-4,63-4,86 23,62 21, ,10 7,70-5,60-5,83 33,99 31, ,40 4,10-0,70-0,93 0,86 0, ,10 6,10 1,00 0,77 0,59 1, ,80 7,40-4,60-4,83 23,33 21, ,40 6,80-1,40-1,63 2,66 1, ,90 0,00 6,90 6,67 44,49 47, ,10 2,90 3,20 2,97 8,82 10, ,40 7,40-5,00-5,23 27,35 25, ,80 7,80-5,00-5,23 27,35 25, ,40 0,53 5,87 5,64 31,81 34, ,52 5,30-4,78-5,01 25,10 22, ,60 3,50 3,10 2,87 8,24 9, ,40 6,80 0,60 0,37 0,14 0, ,32 7,10-5,78-6,01 36,12 33,41 29

30 4.3 F test F test je statistický test významnosti, který řeší otázku, zda rozptyl výsledků ve dvou skupinách dat je přibližně stejný či významně rozdílný. Pomocí testového kritéria F se testuje nulová hypotéza, předpoklad, že mezi proměnnými není žádný vztah a že získané výsledky lze vysvětlit na základě působení náhody (Chráska, 1998, s. 160), o rovnosti rozdílů v obou skupinách. 30

31 Tabulka 6: F test, Tmax. Levá ledvina x 1i x 1i -x (x 1i - x) 2 x 1i 2 Pravá ledvina x 2j x 2j -x (x 2j -x) 2 x 2j ,00 30,70 942,49 361,00 1,00 3,00 17,27 298,14 9, ,00 29,70 882,09 324,00 2,00 19,00 33, ,67 361, ,00 23,70 561,69 144,00 3,00 16,00 30,27 916,07 256, ,00 29,70 882,09 324,00 4,00 7,00 21,27 452,27 49,00 5 5,00 16,70 278,89 25,00 5,00 19,00 33, ,67 361, ,00 29,70 882,09 324,00 6,00 13,00 27,27 743,47 169, ,00 24,70 610,09 169,00 7,00 7,00 21,27 452,27 49, ,00 29,70 882,09 324,00 8,00 5,00 19,27 371,20 25, ,00 29,70 882,09 324,00 9,00 19,00 33, ,67 361, ,00 29,70 882,09 324,00 10,00 19,00 33, ,67 361, ,00 21,70 470,89 100,00 11,00 14,00 28,27 799,00 196, ,00 29,70 882,09 324,00 12,00 5,00 19,27 371,20 25, ,00 19,70 388,09 64,00 13,00 19,00 33, ,67 361, ,00 15,70 246,49 16,00 14,00 19,00 33, ,67 361, ,00 15,70 246,49 16,00 15,00 19,00 33, ,67 361, ,00 14,70 216,09 9,00 16,00 19,00 33, ,67 361, ,00 16,70 278,89 25,00 17,00 19,00 33, ,67 361, ,00 11,70 136,89 0,00 18,00 17,00 31,27 977,60 289, ,00 30,70 942,49 361,00 19,00 18,00 32, ,14 324, ,00 18,70 349,69 49,00 20,00 19,00 33, ,67 361, ,00 30,70 942,49 361,00 21,00 19,00 33, ,67 361, ,00 30,70 942,49 361,00 22,00 0,00 14,27 203,54 0, ,00 29,70 882,09 324,00 23,00 15,00 29,27 856,54 225, ,00 16,70 278,89 25,00 24,00 18,00 32, ,14 324, ,00 17,70 313,29 36,00 25,00 19,00 33, ,67 361, ,00 18,70 349,69 49,00 26,00 2,00 16,27 264,60 4, ,00 13,70 187,69 4,00 27,00 19,00 33, ,67 361, ,00 30,70 942,49 361,00 28,00 7,00 21,27 452,27 49, ,00 29,70 882,09 324,00 29,00 15,00 29,27 856,54 225, ,00 14,70 216,09 9,00 30,00 19,00 33, ,67 361,00 31

32 Tabulka 7: F test, T1/2 Levá ledvina x 1i x 1i -x (x 1i -x) 2 x 1i 2 Pravá ledvina x 2j x 2j -x (x 2j -x) 2 x 2j 2 1 0,00 15,07 227,00 0,00 1,00 7,00 42, ,25 49,00 2 0,00 15,07 227,00 0,00 2,00 0,00 35, ,25 0, ,00 26,07 679,47 121,00 3,00 0,00 35, ,25 0,00 4 0,00 15,07 227,00 0,00 4,00 11,00 46, ,25 121,00 5 6,00 21,07 443,80 36,00 5,00 0,00 35, ,25 0,00 6 0,00 15,07 227,00 0,00 6,00 51,00 86, , ,00 7 0,00 15,07 227,00 0,00 7,00 14,00 49, ,25 196,00 8 0,00 15,07 227,00 0,00 8,00 8,00 43, ,25 64, ,00 215, , ,00 9,00 0,00 35, ,25 0, ,00 50, , ,00 10,00 0,00 35, ,25 0, ,00 29,07 844,87 196,00 11,00 0,00 35, ,25 0, ,00 15,07 227,00 0,00 12,00 13,00 48, ,25 169, ,00 53, , ,00 13,00 0,00 35, ,25 0, ,00 24,07 579,20 81,00 14,00 0,00 35, ,25 0, ,00 46, ,14 961,00 15,00 0,00 35, ,25 0, ,00 22,07 486,94 49,00 16,00 0,00 35, ,25 0, ,00 30,07 904,00 225,00 17,00 0,00 35, ,25 0, ,00 15,07 227,00 0,00 18,00 0,00 35, ,25 0, ,00 15,07 227,00 0,00 19,00 0,00 35, ,25 0, ,00 24,07 579,20 81,00 20,00 0,00 35, ,25 0, ,00 15,07 227,00 0,00 21,00 0,00 35, ,25 0, ,00 15,07 227,00 0,00 22,00 0,00 35, ,25 0, ,00 15,07 227,00 0,00 23,00 778,00 813, , , ,00 21,07 443,80 36,00 24,00 0,00 35, ,25 0, ,00 25,07 628,34 100,00 25,00 0,00 35, ,25 0, ,00 63, , ,00 26,00 7,00 42, ,25 49, ,00 22,07 486,94 49,00 27,00 0,00 35, ,25 0, ,00 15,07 227,00 0,00 28,00 13,00 48, ,25 169, ,00 15,07 227,00 0,00 29,00 163,00 198, , , ,00 21,07 443,80 36,00 30,00 0,00 35, ,25 0,00 32

33 Tabulka 8: F test, podíl funkce Levá ledvina x 1i x 1i -x (x 1i -x) 2 x 1i 2 Pravá ledvina x 2j x 2j -x (x 2j -x) 2 x 2j ,00 114, , ,00 1,00 37,00 81, , , ,00 86, , ,00 2,00 65,00 109, , , ,00 103, , ,00 3,00 48,00 92, , , ,00 99, , ,00 4,00 52,00 96, , , ,00 140, , ,00 5,00 11,00 55, ,54 121, ,00 108, , ,00 6,00 43,00 87, , , ,00 83, , ,00 7,00 68,00 112, , , ,00 84, , ,00 8,00 67,00 111, , , ,00 94, , ,00 9,00 57,00 101, , , ,00 74, ,94 529,00 10,00 77,00 121, , , ,00 94, , ,00 11,00 57,00 101, , , ,00 61, ,67 100,00 12,00 90,00 134, , , ,00 97, , ,00 13,00 54,00 98, , , ,00 127, , ,00 14,00 24,00 68, ,80 576, ,00 123, , ,00 15,00 28,00 72, ,27 784, ,00 113, , ,00 16,00 38,00 82, , , ,00 104, , ,00 17,00 47,00 91, , , ,00 51, ,00 0,00 18,00 0,00 44, ,00 0, ,00 102, , ,00 19,00 49,00 93, , , ,00 98, , ,00 20,00 53,00 97, , , ,00 73, ,07 484,00 21,00 78,00 122, , , ,00 151, , ,00 22,00 0,00 44, ,00 0, ,00 134, , ,00 23,00 17,00 61, ,74 289, ,00 107, , ,00 24,00 44,00 88, , , ,00 127, , ,00 25,00 24,00 68, ,80 576, ,00 102, , ,00 26,00 49,00 93, , , ,00 144, , ,00 27,00 7,00 51, ,07 49, ,00 70, ,47 361,00 28,00 81,00 125, , , ,00 87, , ,00 29,00 64,00 108, , , ,00 132, , ,00 30,00 19,00 63, ,47 361,00 33

34 Tabulka 9: F-test MTT Levá ledvina x 1i x 1i - (x 1i - ) 2 x 1i 2 Pravá ledvina x 2j x 2j - (x 2j - ) 2 1 7,60 12,07 145,68 57,76 1,00 1,32 6,02 36,24 1,74 2 4,90 9,37 87,80 24,01 2,00 0,60 5,30 28,09 0,36 3 6,00 10,47 109,62 36,00 3,00 8,60 13,30 176,88 73,96 4 8,30 12,77 163,07 68,89 4,00 2,60 7,30 53,29 6,76 5 1,20 5,67 32,15 1,44 5,00 6,60 11,30 127,68 43,56 6 6,90 11,37 129,28 47,61 6,00 5,20 9,90 98,00 27,04 7 5,30 9,77 95,45 28,09 7,00 2,90 7,60 57,75 8,41 8 7,90 12,37 153,02 62,41 8,00 2,20 6,90 47,61 4,84 9 7,10 11,57 133,86 50,41 9,00 8,10 12,80 163,83 65, ,10 10,57 111,72 37,21 10,00 7,90 12,60 158,75 62, ,40 4,87 23,72 0,16 11,00 3,70 8,40 70,55 13, ,60 10,07 101,40 31,36 12,00 1,34 6,04 36,48 1, ,90 7,37 54,32 8,41 13,00 5,20 9,90 98,00 27, ,20 4,67 21,81 0,04 14,00 0,60 5,30 28,09 0, ,19 5,66 32,04 1,42 15,00 4,80 9,50 90,24 23, ,27 5,74 32,95 1,61 16,00 5,90 10,60 112,35 34, ,10 6,57 43,16 4,41 17,00 7,70 12,40 153,75 59, ,40 7,87 61,94 11,56 18,00 4,10 8,80 77,43 16, ,10 11,57 133,86 50,41 19,00 6,10 10,80 116,63 37, ,80 7,27 52,85 7,84 20,00 7,40 12,10 146,40 54, ,40 9,87 97,42 29,16 21,00 6,80 11,50 132,24 46, ,90 11,37 129,28 47,61 22,00 0,00 4,70 22,09 0, ,10 10,57 111,72 37,21 23,00 2,90 7,60 57,75 8, ,40 6,87 47,20 5,76 24,00 7,40 12,10 146,40 54, ,80 7,27 52,85 7,84 25,00 7,80 12,50 156,24 60, ,40 10,87 118,16 40,96 26,00 0,53 5,23 27,35 0, ,52 4,99 24,90 0,27 27,00 5,30 10,00 99,99 28, ,60 11,07 122,54 43,56 28,00 3,50 8,20 67,23 12, ,40 11,87 140,90 54,76 29,00 6,80 11,50 132,24 46, ,32 5,79 33,52 1,74 30,00 7,10 11,80 139,23 50,41 x 2j 2 34

35 5. Posouzení hodnot získaných měřením Z těchto 30 pacientů, viz tab. 1, a parametrů získaných vyhodnocením dynamické scintigrafie ledvin byli vybráni pacienti, u nichž alespoň jedna ledvina vykazovala známky fyziologické funkce. Dále pak ti, kteří měli funkci ledviny sníženou a poslední skupinu tvoří ti, u nichž nebylo možné stanovit Tmax. a T1/2, protože exkrece vykazovala známky obstrukce. Pro účely této práce byl dekonvoluční analýzou hodnocen MTT. Pro další výpočty byly původní hodnoty Tmax. a T1/2 u obstrukčních křivek vymazány, protože vyhodnocovací systém DIAG udává zkreslené číselné hodnoty těchto parametrů. 5.1 Skupina pacientů s normální funkcí ledvin Tabulka 10: Normální funkce ledvin Tmax. do 5 minut Věk Pohlaví Tmax. MTT T1/2 Podíl fce Procenta 31 M 5,00 1,20 6,00 89,00 100,00 90 Ž 4,00 0,20 9,00 76,00 100,00 80 Ž 4,00 1,19 31,00 72,00 100,00 61 M 3,00 1,27 7,00 62,00 100,00 47 M 5,00 2,10 15,00 53,00 80,00 72 Ž 5,00 2,4 6,00 56,00 100,00 56 M 2,00 0,52 7,00 93,00 100,00 50 Ž 3,00 1,32 6,00 81,00 100,00 26 M 3,00 1,32 7,00 37,00 70,00 39 M 5,00 2,2 8,00 67,00 100,00 78 M 5,00 1,34 13,00 90,00 100,00 4 M 2,00 0,53 7,00 49,00 100,00 53 M=8 3,80 1,30 10,20 68,80 95,80 průměr 24,2 Ž=4 1,14 0,65 6,85 17,13 9,54 sm. odch. Skupinu pacientů s normální renální funkcí tvoří 12 pacientů, z toho 8 mužů a 4 ženy s průměrným věkem 53 let. Hodnoty Tmax. u fyziologické funkce ledvin jsou 35

36 udávány v rozmezí 2 5 minut. Náš soubor pacientů má průměrnou hodnotu Tmax. 3,8 ± 1,14 minuty. T1/2 je udávána 5 15 minut, u tohoto souboru je průměrná hodnota 10,2 ± 6,85 minuty. Průměrný MTT (střední doba průchodu) je ve skupině pacientů s fyziologickou funkcí 1,3 ± 0,65 minuty. 5.2 Skupina pacientů s hodnotou Tmax. od 6 do 15 minut Tabulka 11: Tmax. od 6 do 15 minut Tmax minut Věk Pohlaví Tmax. MTT T1/2 Podíl fce Procenta 75 Ž 10,00 0,40 14,00 43,00 100,00 73 Ž 8,00 2,90 38,00 46,00 100,00 73 M 7,00 2,80 9,00 47,00 60,00 46 Ž 6,00 2,80 10,00 76,00 100,00 4 M 7,00 6,40 48,00 51,00 80,00 68 M 7,00 2,60 11,00 52,00 100,00 71 M 7,00 2,90 14,00 68,00 30,00 60 Ž 7,00 3,50 13,00 81,00 100,00 5 M 12,00 6,00 11,00 52,00 100,00 71 M 13,00 5,30 0,00 32,00 20,00 20 M 13,00 5,20 51,00 43,00 50,00 75 Ž 14,00 3,70 0,00 57,00 100,00 12 Ž 15,00 2,90 778,00 17,00 75,00 78 Ž 15,00 6,80 163,00 64,00 50,00 52 M=7 10,10 3,90 96,70 52,10 76,10 průměr 27,8 Ž=7 3,31 1,74 209,57 16,24 27,91 sm.odch. Skupinu pacientů s nižší hodnotou Tmax. než je udávané rozmezí pro fyziologickou funkci ledvin tvoří 14 pacientů, z toho 7 mužů a 7 žen průměrného věku 52 let. Průměrná hodnota Tmax. u této skupiny byla naměřena 10,1 ± 3,31 minuty. Dále byl hodnocen T1/2, který byl 96,7 ± 209,57 minuty a MTT s průměrnou hodnotou 3,9 ± 1,74 minuty. 36

37 5.3 Skupina pacientů s obstrukčním typem křivky Tabulka 12: typ křivky Tmax. od 16 minut Věk Pohlaví Tmax. MTT T1/2 Podíl fce Procenta 26 M křivka 7,60 0,00 63,00 80,00 61 Ž křivka 4,90 0,00 35,00 20,00 68 M křivka 8,30 0,00 48,00 100,00 20 M křivka 6,90 0,00 57,00 50,00 39 M křivka 7,90 0,00 33,00 100,00 26 M křivka 7,10 0,00 43,00 100,00 54 Ž křivka 6,10 0,00 23,00 30,00 78 M křivka 5,60 0,00 10,00 30,00 20 M křivka 7,10 0,00 51,00 75,00 48 Ž křivka 5,40 0,00 22,00 20,00 4 M křivka 6,90 0,00 100,00 100,00 12 Ž křivka 6,10 0,00 83,00 25,00 60 Ž křivka 6,60 0,00 19,00 60,00 78 Ž křivka 7,40 0,00 36,00 60,00 61 Ž křivka 0,60 0,00 65,00 20,00 31 M křivka 6,60 0,00 11,00 10,00 26 M křivka 8,10 0,00 57,00 100,00 54 Ž křivka 7,90 0,00 77,00 40,00 73 Ž křivka 5,20 0,00 54,00 30,00 90 Ž křivka 0,60 0,00 24,00 30,00 80 Ž křivka 4,80 0,00 28,00 30,00 61 M křivka 5,90 0,00 38,00 50,00 37

38 47 M 5 M 80 Ž 20 M 63 M 40 Ž 72 Ž 46 Ž 56 M 50 Ž křivka 7,70 0,00 47,00 50,00 křivka 8,60 0,00 48,00 70,00 křivka 4,10 0,00 0,00 80,00 křivka 6,10 0,00 49,00 80,00 křivka 7,40 0,00 53,00 55,00 křivka 6,80 0,00 78,00 25,00 křivka 7,40 0,00 44,00 60,00 křivka 7,80 0,00 24,00 40,00 křivka 5,30 0,00 7,00 20,00 křivka 7,10 0,00 19,00 30,00 48 M=16 6,30 0,00 43,4 52,20 průměr 23,4 Ž=16 1,84 0,00 22,34 28,20 sm. odch. Skupinu pacientů u nichž exkrece vykazovala obstrukci tvoří 32 pacientů průměrného věku 48 let, z toho 16 mužů a 16 žen. U této skupiny nelze vyjádřit Tmax. ani T1/2, lze pouze pomocí dekonvoluční analýzy spočítat MTT, které je v našem případě 6,3 ± 1,84 minuty. 38

39 Tabulka 13: Vzestupné seřazení hodnot MTT Tmax. od 16 minut seřazeno dle MTT Věk Pohlaví Tmax. MTT T1/2 Podíl fce Procenta 61 Ž křivka 0,60 0,00 65,00 20,00 90 Ž křivka 0,60 0,00 24,00 30,00 80 Ž křivka 4,10 0,00 0,00 80,00 80 Ž křivka 4,80 0,00 28,00 30,00 61 Ž křivka 4,90 0,00 35,00 20,00 73 Ž křivka 5,20 0,00 54,00 30,00 56 M křivka 5,30 0,00 7,00 20,00 48 Ž křivka 5,40 0,00 22,00 20,00 78 M křivka 5,60 0,00 10,00 30,00 61 M křivka 5,90 0,00 38,00 50,00 54 Ž křivka 6,10 0,00 23,00 30,00 12 Ž křivka 6,10 0,00 83,00 25,00 20 M křivka 6,10 0,00 49,00 80,00 60 Ž křivka 6,60 0,00 19,00 60,00 31 M křivka 6,60 0,00 11,00 10,00 40 Ž křivka 6,80 0,00 78,00 25,00 20 M křivka 6,90 0,00 57,00 50,00 4 M křivka 6,90 0,00 100,00 100,00 26 M křivka 7,10 0,00 43,00 100,00 20 M křivka 7,10 0,00 51,00 75,00 50 Ž křivka 7,10 0,00 19,00 30,00 78 Ž křivka 7,40 0,00 36,00 60,00 63 M křivka 7,40 0,00 53,00 55,00 72 Ž křivka 7,40 0,00 44,00 60,00 26 M křivka 7,60 0,00 63,00 80,00 47 M křivka 7,70 0,00 47,00 50,00 46 Ž křivka 7,80 0,00 24,00 40,00 39 M křivka 7,90 0,00 33,00 100,00 54 Ž křivka 7,90 0,00 77,00 40,00 26 M křivka 8,10 0,00 57,00 100,00 68 M křivka 8,30 0,00 48,00 100,00 5 M křivka 8,60 0,00 48,00 70,00 39

40 Po vzestupném seřazení hodnot MTT jak udává tato tabulka, pouze u 2 pacientů s obstrukčním typem křivky lze říci, že mají normální funkci parenchymu. U 7 pacientů je funkce parenchymu snížená a u zbývajících 23 pacientů je funkce parenchymu patologická. 5.4 Statistické posouzení jednotlivých skupin pacientů Pro statistické zpracování takto upravených tabulkových hodnot byla určena hladina významnosti 1 %. Byl porovnáván věk, Tmax. a MTT ve skupině pacientů s normální funkcí ledvin a se sníženou funkcí (Tmax. od 6 do 15 minut). Tabulka 13: Normální vs. snížená funkce ledvin Věk Tmax. MTT N vs 6-15 N vs 6-15 N vs 6-16 F-test 0, ,0013 0, t-test 0, ,55E-06 0,001 Při porovnávání věkových skupin bylo zjištěno, že není statisticky významný rozdíl mezi těmito skupinami Naopak u Tmax. i MTT je statisticky významný rozdíl na 1 % hladině významnosti. Další možností bylo porovnání věku a MTT u skupiny pacientů s normální funkcí a obstrukčním typem křivky. U těchto skupin nelze hodnotit Tmax., neboť i přes to, že vyhodnocovací systém číselně vyhodnotil tento parametr nebylo možné ho použít k hodnocení funkce. Tabulka 14: Normální funkce vs. obstrukční typ křivky Věk MTT N vs od 16 N vs od 16 F-test 0, , t-test 0, ,24E-11 40

41 I u tohoto rozdělení jsem došla k závěru, že není statisticky významný rozdíl ve věku mezi těmito skupinami. Poslední skupinou, kterou jsem porovnávala, byla skupina pacientů s funkcí sníženou a skupina s obstrukčním typem křivky. I zde bylo možné posuzovat statistický významnost jen u věku a MTT. Tabulka 15: Snížená funkce vs. obstrukční typ křivky Věk MTT 6-15 vs od vs od 16 F-test 0, , t-test 0, , Stejně jako u předešlých dvou skupin pacientů bylo zjištěno, že není statisticky významný rozdíl ve věku, t testem byly hodnoty MTT shledány statisticky významně odlišné na 1 % hladině významnosti. Při studiu odborné literatury s tématikou nefrologie a nukleární medicíny jsem se nesetkala s žádným hodnocením podobným mému tématu. Jediným mnou použitým zdrojem, který se zabývá podobnou tématikou jsou webové stránky RNDr. Ullmanna ( ale ten se zabývá matematickým hodnocením maximální doby průchodu radiofarmaka ledvinou. 41

42 6. Závěr S přibývajícím počtem pacientů s postižením funkce ledvin přibývají i požadavky kliniků na dynamickou scintigrafii ledvin. Naše klinika ročně vyšetří cca 1800 pacientů s různými diagnózami. Standardně je u dynamické scintigrafie ledvin na KNM FN Brno hodnocen Tmax., T1/2 a separovaný podíl funkce na celkové funkci ledvin. Přibývá i specifických požadavků ze strany zejména urologů, zda i přes nedostatečnou či žádnou exkreci moči z ledviny je její parenchym funkční a do jaké míry. Ve své práci jsem se možností zjištění funkce parenchymu zabývala. Protože u takto postižených pacientů není možné vyjádřit Tmax. a T1/2, bylo nutné stanovit skupinu pacientů, kteří mají fyziologickou funkci ledvin a pomocí dekonvoluční analýzy vyjádřit MTT (střední dobu průchodu) radiofarmaka ledvinou. Byla stanovena průměrná hodnota 1,3 ± 0,65 minuty u fyziologicky fungujících ledvin. Pacienti s Tmax minut měli MTT o průměrné hodnotě 3,9 ± 1,74 minuty. Ovšem u pacientů s obstrukčním typem křivky už to bylo 6,3 ± 1,84 minuty. Z mnou stanoveného souboru pacientů s obstrukčním typem křivky byli jen 2 s fyziologickou funkcí parenchymu, dalších 7 z nich mělo sníženou funkci a u 23 pacientů je funkce patologická. Hodnoty MTT byly testovány pomocí statistických testů významnosti F testem a t testem. Hladina významnosti pro oba testy byla 1 %. Zjistila jsem, že skupiny se neliší věkem, statisticky významný je Tmax. a MTT. Jednou ze statisticky nevýznamných veličin, která však nebyla hodnocena matematicky, je diagnóza, se kterou pacienti přicházeli na naši kliniku. U pacientů s obstrukčním typem křivky nelze stanovit číselné hodnoty Tmax. a T1/2 tak, aby bylo možné posoudit funkci parenchymu. Pro potřeby kliniků bude jako součást hodnocení dynamické scintigrafie ledvin zavedeno hodnocení MTT pomocí dekonvoluční analýzy. Dále pak bude tato práce použita k vytvoření nových SOP pro dynamickou scintigrafii ledvin na KNM FN Brno a 42

43 výsledky práce budou publikovány a prezentovány odborné veřejnosti na seminářích a kongresech. 43

44 7. Klíčová slova Funkce Ledviny Radiofarmakum Scintigrafie 44

45 8. Seznam použitých zdrojů 1) BAKOS, K.,HUŠÁK, V.,Nukleární medicína, 1. vydání, Praha, Avicenum, 1985, s.296, ISBN ) BLAŽEK, O., Radiologie a nukleární medicína: učebnice pro LF, 1. vydání, Praha, Avicenum, 1989, s ) DATZ, F. L., Handbook of Nuclear Medicine, 2nd Edition, St. Louis, Mosby, 1993, s. 281, ISBN ) DIENSTBIER, Z., Nukleární medicína, 1. vydání, Praha, SPN, 1978, s , ISBN ) ELL,P. J., GAMBHIR, S. S., Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment II., 3. vydání, USA, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2004, ISBN ) 7) HUPKA, Š., Jadrové žiarenie v medicíne a farmácii, 1. vydání, Martin, Osveta, 1971, s , ISBN ) CHRÁSKA, M., Základy výzkumu v pedagogice, 2. vydání, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, s , , ISBN ) KOHLÍČEK, J., Ledviny ve zdraví a nemoci, 3. vydání, Praha, Avicenum, 1988, s ) KUPKA, K., KUBINYI, J., ŠÁMAL, M., a kol., Nukleární medicína, 1. vydání, Příbram, P3K, 2007, s. 185, ISBN ) MYSLIVEČEK, M., Nukleární medicína 1. díl, 1. vydání, Olomouc, Univerzita Palackého, 2007, s. 131, ISBN (brož. Vydání) 45

46 12) ROKYTA, R., Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech, 1. vydání, Praha, ISV nakladatelství,2000, s , ISBN ) SINĚLNIKOV, R. D., Atlas anatomie člověka II. díl, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha, Avicenum, 1980, s , ISBN ) SOP dynamické scintigrafie ledvin pro KNM Fakultní nemocnice Brno 15) TEPLAN, V., Praktická nefrologie, 1. vydání, Praha, Grada, 2006, s barevná příloha, ISBN ) URBÁNEK, J., Nukleární medicína, 4. upravené a doplnění vydání, Jilemnice, Gentiana, 2002, s. 152, ISBN ) VIŽĎA, J., LEPEJ, J., KŘÍŽOVÁ, H., URBANOVÁ, E., Atlas scintigrafie ledvin, 1. vydání, Praha, Agentura Pankrác spol. s r. o., 2002, s. 72, ISBN

47 9. Přílohy Obr.1 LEDVINY, POHLED ZEZADU

48 Obr.2 PRAVÁ LEDVINA:pohled zezadu (Uložení kalichů, pánvičky a cév v sinus renalis; část ledvinného parenchymu odstraněna.)

49 Obr.3 PRŮBĚH MOČOVÝCH KANÁLKŮ A CÉV V LEDNINĚ; schéma

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII

RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Scintigrafie

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67 Ga-citrátu Mihalová P., Vrba T., Buncová M. Obsah prezentace Algoritmus vyšetření Odhad radiační zátěže pro jednotlivé diagnózy Výpočet z

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Při metabolismu vzniká velké množství metabolitů > plynule odstraňovány Funkce vylučovácí neboli

Více

Analyt Proxim. tubulus Henleova klička Distální tubulus a sběrný kanálek Voda NaCl KCl (sekrece) HCO 3

Analyt Proxim. tubulus Henleova klička Distální tubulus a sběrný kanálek Voda NaCl KCl (sekrece) HCO 3 - vylučování se součastní = plíce (voda, CO2 ) viz dýchací soustava 2. ročník = kůží ( NaCl, voda, mastné kyseliny )viz. kůže 1. ročník = játry a trávicím ústrojím (zbytky potravy, žluč.) viz. trávicí

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

Fyziologie vylučování ledvinami

Fyziologie vylučování ledvinami Fyziologie vylučování ledvinami Udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) je nesmírně důležité pr normální funkci organizmu. Jedním z orgánů, které se na homeostáze podílejí, jsou orgány vylučování

Více

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. zobrazovací (in vivo) diagnostika laboratorní (in

Více

Organa uropoetica ledviny

Organa uropoetica ledviny Organa uropoetica ledviny (stavba a funkce ledvin) http://www.mewarkidneycare.com/gallery.html Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vylučovací systém odvádí z těla odpadní látky nadbytečné látky jedovaté

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy H. Mírka, J. Ferda Farmakokinetika KL 1 periferní žíla 2 pravé srdeční oddíly 3 plicní tepny a žíly 4 levé srdeční oddíly 5 tepny velkého oběhu 6 kapiláry,

Více

Obecná patofyziologie ledvin

Obecná patofyziologie ledvin Obecná patofyziologie ledvin 1 Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním v ledvinách Obecné schéma zpětnovazebního řízení (obr 1) 1 Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice LEDVINY (renes/nephros) - hlavní orgán vylučovací soustavy - párový orgán v horní části břišní

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Dynamická scintigrafie ledvin

Dynamická scintigrafie ledvin Dynamická scintigrafie ledvin MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. Bakalářské studium Katedra vyšetřovacích metod a biologie Katedra zobrazovacích metod Zdravotní a sociální fakulta Ostravské univerzity Účel Vyšetřenísloužípředevším

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Výpočet relativní funkce u dynamické scintigrafie ledvin vliv časového intervalu použitého pro výpočet bakalářská práce Autor práce:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

ší šířenší. html/urin_sys_fin.html

ší šířenší.  html/urin_sys_fin.html VYLUČOVÁNÍ VYLUČOVACÍ SYSTÉM VÝZNAM 1) Vylučování = tvorba moči exkrece odpadních d hlá látek (metabolity, škodlivé a cizorodé látky) vylučování přebytků potřebných látek (voda, soli) 2) Homeostatická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla Dual source CT Kateřina Daníčková Theodor Adla Obsah Kostrukce Vysvětlení funkce Dávky Klinické aplikace Kardiologie Mapování kontrastní látky Co je Dual Source CT? Simultální využití 2 rtg zářičů Stejné

Více

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny Test z fyzikálních základů nukleární medicíny 1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha Vyšetření glomerulární filtrace Tomáš Zima Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha Funkce ledvin - vylučování katabolitů - regulace vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí II.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí II. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Vyšetřovací

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Výpočet extrakce MAG3 v ledvinách při dynamické scintigrafii ledvin

Výpočet extrakce MAG3 v ledvinách při dynamické scintigrafii ledvin Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Výpočet extrakce MAG3 v ledvinách při dynamické scintigrafii ledvin Bakalářská práce Vypracoval: Dita Ţaloudková, DiS Vedoucí práce:

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 5 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality Obrazové parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality Obrazové parametry. výpočet obrazu z hrubých dat. je možno je opakovaně měnit

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Princip: Posouzení funkčnosti jaterního parenchymu a odtoku žlučovody pomocí značených derivátů kyseliny aminodioctové. Radiofarmakum (RF): 99 mtc - HIDA.

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Základy ultrazvukové diagnostiky Návod k laboratorní úloze z předmětu A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Obecné zásady pro RTG vyšetření:

Obecné zásady pro RTG vyšetření: ÚROVEŇ ŘÍZENÍ: PLATNOST PRO: POČET PŘÍLOH: 0 STRANA/STRAN: 1 / 5 ÚTVAR/ÚSEK: LÉKAŘSKÝ, OŠETŘOVATELSKÝ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 0643 ODDĚLENÍ: VŠECHNA PLATNÁ VERZE: 1.1 PLATNOST OD: 15. 4. 2006 ZPRACOVAL: FRANTIŠEK

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Hodnoty akumulace Tc-99m-DMSA v ledvinách u dětí

Hodnoty akumulace Tc-99m-DMSA v ledvinách u dětí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Bakalářská práce Hodnoty akumulace Tc-99m-DMSA v ledvinách u dětí Vypracoval:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Radionuklidová diagnostika onemocnění ledvin

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Radionuklidová diagnostika onemocnění ledvin UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Markéta Dvořáková Radionuklidová diagnostika onemocnění ledvin Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Iva Metelková,

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

NOVÝ SOFTWARE PRO DYNAMICKOU SCINTIGRAFII LEDVIN

NOVÝ SOFTWARE PRO DYNAMICKOU SCINTIGRAFII LEDVIN NOVÝ SOFTWARE PRO DYNAMICKOU SCINTIGRAFII LEDVIN THE NEW SOFTWARE FOR DYNAMIC RENAL SCINTIGRAPHY původní práce Otto Lang 1,2 Irena Komorousová 2 1,2 Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha 2

Více

Hodnoty akumulace Tc-99m-DMSA v ledvinách u dětí

Hodnoty akumulace Tc-99m-DMSA v ledvinách u dětí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Bakalářská práce Hodnoty akumulace Tc-99m-DMSA v ledvinách u dětí Vypracoval:

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Vylučovací soustava. 1) Ledvina

Vylučovací soustava. 1) Ledvina 1.1.1. Vylučovací soustava 1) Ledvina Ledvina (ren) je hlavním orgánem vylučovací soustavy, který pracuje v součinnosti se soustavou oběhovou. Jedná se o párový orgán, jehož prostřednictvím jsou v podobě

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek METABOLIZACE ZPŮSOBY APLIKACE Sublingvální nitroglycerin ph ionizace, lipofilita, ochrana před prvním průchodem játry, rychlá resorpce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Incidentalomy ledvin a jejich management Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Cysty ledvin Bosniakova klasifikace emeritní prof. Morton Arthur Bosniak * 13.11. 1929, 7. 10. 2016 I, II - benigní II F - follow up

Více

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. JIP I. interní klinika LFUK a FN Plzeň krouzecky@fnplzen.cz

Více

Kontrastní látky v radiodiagnostice

Kontrastní látky v radiodiagnostice Kontrastní látky v radiodiagnostice MUDr. Tomáš Kadlčík KDR FN BRNO Přednosta: Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. Kontrastní látky jsou to exogenní substance, které slouží k lepšímu zobrazení anatomických

Více

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Tondrová Irena Bc. VYŠETŘENÍ MOČI 2. Kvantitativní vyšetření moči Provádí

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls150648/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls150648/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls150648/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hippuran (I123) Injection Injekční roztok Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

CT-prostorové rozlišení a citlivost z CT-prostorové rozlišení a citlivost z Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika Prostorové rozlišení a citlivost z Prostorové rozlišení význam vyjádření rozlišení měření rozlišení

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více