Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013"

Transkript

1 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující mají povinnost získat během studia nejméně 180 kreditů, do tohoto počtu kreditů se započítávají i kredity z uznaných předmětů. Do prvního semestru studia si musí studující zapsat nejméně 20 kreditů a za první semestr studia získat nejméně 18 kreditů, a to do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku, jinak bude studium ukončeno. Do tohoto počtu kreditů se V prvním semestru studia je účast na cvičeních a seminářích povinná. Do druhého semestru studia si studující musí zapsat nejméně 20 kreditů. Lze též využít možnosti zapsat si některé výběrové (volitelné) předměty. Studující musí získat za první rok studia na FEK nejméně 40 kreditů. Do tohoto počtu kreditů se Výuka cizích jazyků: viz informace k výuce jazyků na FEK v tomto informačním materiálu. Od druhého ročníku výše si studující v rámci tzv. předzápisu zapisují dle svého uvážení předměty povinné, předměty povinně volitelné a předměty výběrové (volitelné) při respektování podmínek daných Studijním a zkušebním řádem ZČU pro zápis předmětů. Studujícím je doporučeno zvolit řazení předmětů, které je dané standardním učebním plánem. Povinně volitelné předměty si studující zapisují z bloku povinně volitelných předmětů zvoleného studijního zaměření (pokud se obor člení na studijní zaměření). V rámci kreditů určených pro výběrové (volitelné) předměty má student právo zapsat si libovolné předměty vyučované na ZČU, které jsou v souladu s jeho studijním programem a studijním oborem a pokud to umožňuje kapacita rozvrhových akcí předmětů. Výběr doporučených (volitelných) předmětů je možné provést z několika zdrojů: - jako základní je doporučen výběr z bloku Doporučené výběrové předměty, - pro rozšíření již zvoleného studijního zaměření je možné provést výběr z ostatních bloků, - je možné volit z celouniverzitní nabídky předmětů nabízených jinými fakultami ZČU v Plzni (z organizačních důvodů nelze realizovat pro chebskou část výuky). 3. Odborná praxe Během studia musí student absolvovat povinně volitelný předmět Odborná praxe ve zvoleném studijním zaměření na odpovídající katedře. Za předmět Odborná praxe student získává 5 kreditů a realizuje jej dle pokynů příslušné odborné katedry. V případě absolvování více odborných praxí se kreditní ohodnocení započítává pouze jedenkrát. Doporučuje se směrovat odbornou praxi podle předpokládaného budoucího zaměření bakalářské práce.

2 4. Zrušení zapsaných předmětů a dodatečný zápis Zrušení již zapsaných předmětů lze realizovat pouze ve zdůvodněných případech (viz Studijní a zkušební řád ZČU). Dodatečný zápis předmětů lze realizovat v termínu upřesňujícího zápisu (tj. zpravidla v závěru zkouškového období zimního semestru). 5. Uznání shodných předmětů absolvovaných na jiných fakultách v ČR či v zahraničí Děkan FEK ZČU může uznat předměty absolvované na jiných fakultách v ČR či v zahraničí na základě písemné žádosti studenta (s vyjádřením příslušné katedry FEK ZČU) a v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU. Je-li vyjádření příslušné katedry záporné, je nutné uvést důvod. 6. Zařazení výběrových předmětů do jednotlivých akademických roků (ročníků studia) Zařazení výběrových (volitelných) předmětů je doporučeno standardním studijním plánem (viz bloky C). Student si může tyto předměty zapisovat podle svého individuálního studijního plánu, např. již od druhého semestru svého studia. Je nutné zohlednit předpoklady pro studium předmětu uvedené v sylabu předmětu. 7. Otevření doporučeného výběrového předmětu Otevření výběrových (volitelných) předmětů je vázáno na potřebný počet přihlášených studentů. Některé výběrové (volitelné) předměty mohou být zajišťovány pouze v chebské nebo pouze v plzeňské části fakulty. 8. Bakalářské státní zkoušky a bakalářská práce Konání státních závěrečných zkoušek se řídí směrnicí děkana Řád FEK ZČU v Plzni pro konání závěrečné bakalářské státní zkoušky a závěrečné magisterské státní zkoušky a pokynem děkana s upřesněním harmonogramu akademického roku pro poslední ročník studia. Bakalářské studium - kombinovaná forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia je shodná s prezenční formou studia, tj. 3 akademické roky. Standardní studijní plán kombinované formy studia (dříve studium externí, při zaměstnání) je v odborných předmětech shodný s prezenční formou studia. Jazyková příprava zahrnuje jeden povinně volitelný cizí jazyk (dosažení minimální úrovně 8), blok tělesné výchovy je vynechán. Studenti jsou evidováni na studijním oddělení FEK ZČU v Chebu (obor Podniková ekonomika a management, studijní zaměření Podnikání a management a obor Veřejná ekonomika) a na studijním oddělení FEK ZČU v Plzni (obor Podniková ekonomika a management, studijní zaměření Finance a účetnictví). Kombinovaná forma studia se řídí kreditním systémem, analogicky platí všeobecné zásady uvedené pro prezenční formu bakalářského studia. Student má povinnost získat během studia 180 kreditů. V zápise pro první semestr studia je nutné si zapsat minimálně 20 kreditů a za první semestr získat nejméně 12 kreditů do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku, jinak bude studium ukončeno. Do požadovaného minimální počtu 12 kreditů za zimní semestr se Pro druhý semestr studia je rovněž nutný zápis předmětů v rozsahu nejméně 20 kreditů.

3 Za celý první rok studia na FEK ZČU je nutné získat alespoň 40 kreditů, přičemž standardní počet kreditů za každý ročník studia je 60. Do požadovaného minimálního počtu 40 kreditů se Povinně volitelné předměty a doporučené výběrové (volitelné) předměty volí studující v souladu se studijním plánem pro kombinované studium. Jiné povinně volitelné a výběrové předměty nejsou v kombinované formě vyučovány. Jestliže při přestupu z prezenční formy studia na kombinovanou formu studia student v prezenční formě studia studoval tři semestry a více, výuka cizích jazyků se řídí pokyny platnými pro prezenčn í formu studia. Studijní obor Podniková ekonomika a management se dělí na studijní zaměření Podnikání a management (místo studia: Cheb) a studijní zaměření Finance a účetnictví (místo studia: Plzeň). Změna studijního zaměření je možná pouze po předchozím souhlasu obou příslušných kateder (KPM a KFU). Centrum celoživotního vzdělávání FEK poskytuje organizační podporu v Chebu pouze pro studijní zaměření Podnikání a management a v Plzni pro studijní zaměření Finance a účetnictví. Studijní obor Veřejná ekonomika se na studijní zaměření nečlení. Přijímání uchazečů o studium na kombinovanou formu studia se řídí vyhláškou děkana o přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU pro příslušný akademický rok. Podmínky přijímání do kombinované formy studia jsou zpravidla stejné jako podmínky pro přijímání do prezenční formy studia. Výjimku tvoří přijímání úspěšných absolventů programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů a přijímání uchazečů, kteří studují nebo studovali na jiné VŠ, jejichž přijímání je upraveno vyhláškou Podmínky pro přijetí úspěšných absolventů programů celoživotního vzdělávání na FEK ZČU v Plzni a podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo absolvovali studijní program nebo jeho část na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí. V kombinované formě studia mohou být studentům uznány zápočty a zkoušky složené v odpovídajících kurzech celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů FEK ZČU v Plzni. Formy výuky a hodnocení studia v rámci kombinované formy studia: - konzultace kolektivní a individuální, - bloková prezenční výuka, - prezenční tutoriály, - úkoly k samostatnému vypracování a jejich vyhodnocení, - zápočty a zkoušky dle standardů jednotlivých předmětů. Vyučující mohou vypisovat zkušební termíny jednotlivých zkoušek či zápočtů i v době mimo zkouškové období. Vzájemný vztah kombinované formy studia bakalářského studijního programu a studia v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni je upraven samostatnými pokyny děkana Fakulty ekonomické ZČU. 2. Odborná praxe Během studia musí student absolvovat povinně volitelný předmět Odborná praxe ve zvoleném studijním zaměření na odpovídající katedře. Za předmět Odborná praxe student získává 5 kreditů a realizuje jej dle pokynů příslušné odborné katedry. V případě absolvování více odborných praxí se kreditní ohodnocení započítává pouze jedenkrát. Doporučuje se směrovat odbornou praxi podle předpokládaného budoucího zaměření bakalářské práce. 3. Zrušení zapsaných předmětů a dodatečný zápis Zrušení již zapsaných předmětů lze realizovat pouze ve zdůvodněných případech (viz. Studijní a zkušební řád ZČU). Dodatečný zápis předmětů lze realizovat v termínu upřesňujícího zápisu (tj. zpravidla v závěru zkouškového období zimního semestru), Upřesňující zápis je za poplatek.

4 4. Uznání shodných předmětů absolvovaných na jiných fakultách v ČR a v zahraničí Děkan FEK ZČU může uznat předměty absolvované na jiných fakultách v ČR či v zahraničí na základě písemné žádosti studenta (s vyjádřením příslušné katedry FEK ZČU a v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU). Je-li vyjádření příslušné katedry záporné, je nutné uvést důvod. 5. Státní bakalářská zkouška a bakalářská práce Konání státních závěrečných zkoušek se řídí směrnicí děkana Řád FEK ZČU v Plzni pro konání závěrečné bakalářské státní zkoušky a závěrečné magisterské státní zkoušky a pokynem děkana s upřesněním harmonogramu akademického roku pro poslední ročník studia. Navazující magisterské studium - prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou dva akademické roky. Studující mají povinnost získat do konce studia nejméně 120 kreditů. Do tohoto počtu kreditů se započítávají i kredity z uznaných předmětů. V zápise pro první semestr studia je nutné si zapsat minimálně 20 kreditů a za první semestr získat nejméně 18 kreditů do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku, jinak bude studium ukončeno. Do požadovaného minimální počtu 18 kreditů za zimní semestr se Pro druhý semestr studia je rovněž nutný zápis předmětů v rozsahu nejméně 20 kreditů. Za celý první rok studia na FEK ZČU je nutné získat alespoň 40 kreditů, přičemž standardní počet kreditů za každý ročník studia je 60. Do požadovaného minimálního počtu 40 kreditů se Studující oboru Podniková ekonomika a management si obvykle v 1. ročníku zapisuje dva povinně volitelné odborné předměty v cizím jazyce v celkovém rozsahu minimálně 6 kreditů. Na studijním oboru Podniková ekonomika a management si studující na letní semestr 1. ročníku zapisuje jeden odborný povinně volitelný předmět z bloku B1 nebo B2 a provádí tak volbu jednoho ze dvou studijních zaměření: Podniková ekonomika nebo Management podniku. Ve studiu zvoleného studijního zaměření pokračuje ve 2. ročníku, ve kterém si zapisuje další povinně volitelné předměty ze stejného bloku. Studijní obor Informační management se na studijní zaměření nečlení. V rámci kreditů určených pro výběrové (volitelné) předměty má student právo zapsat si libovolné předměty vyučované na ZČU, které jsou v souladu s jeho studijním programem a studijním oborem a pokud to umožňuje kapacita rozvrhových akcí předmětů. Výběr doporučených odborných (volitelných) předmětů je možné provést z několika zdrojů: - jako základní je doporučen výběr z bloku Doporučené výběrové předměty dle zvoleného studijního zaměření; - pro rozšíření již zvoleného studijního zaměření je možné provést výběr z ostatních bloků. 2. Zrušení zapsaných předmětů a případný dodatečný zápis Zrušení již zapsaných předmětů lze realizovat pouze ve zdůvodněných případech (viz Studijní a zkušební řád ZČU). Dodatečný zápis předmětů lze realizovat v termínu upřesňujícího zápisu (zpravidla v závěru zkouškového období zimního semestru). 3. Uznání shodných předmětů absolvovaných na jiných fakultách v ČR a v zahraničí Děkan FEK ZČU může uznat předměty absolvované na jiných fakultách v ČR či v zahraničí na základě písemné žádosti studenta (s vyjádřením příslušné katedry FEK ZČU a v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU).

5 Je-li vyjádření příslušné katedry záporné, je nutné uvést důvod. 5. Státní zkoušky a diplomová práce Konání státních závěrečných zkoušek se řídí směrnicí děkana Řád FEK ZČU v Plzni pro konání závěrečné bakalářské státní zkoušky a závěrečné magisterské státní zkoušky a pokynem děkana s upřesněním harmonogramu akademického roku pro poslední ročník studia. Navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia 1. Všeobecné informace Studijní plán oboru Podniková ekonomika a management v kombinované formě studia odpovídá studijnímu plánu tohoto oboru v prezenční formě studia, studijní zaměření Podniková ekonomika. Standardní délka studia jsou dva akademické roky. Studující mají povinnost získat do konce studia nejméně 120 kreditů. Do tohoto počtu kreditů se započítávají i kredity z uznaných předmětů. V zápise pro první semestr studia je nutné si zapsat minimálně 20 kreditů a za první semestr získat nejméně 10 kreditů do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku, jinak bude studium ukončeno. Do požadovaného minimální počtu 10 kreditů za zimní semestr se Pro druhý semestr studia je rovněž nutný zápis předmětů v rozsahu nejméně 20 kreditů. Za celý první rok studia na FEK ZČU je nutné získat alespoň 40 kreditů, přičemž standardní počet kreditů za každý ročník studia je 60. Do požadovaného minimálního počtu 40 kreditů se Studující si obvykle v 1. ročníku zapisuje dva povinně volitelné odborné předměty v cizím jazyce v celkovém rozsahu minimálně 6 kreditů. V kombinované formě studia mohou být studentům uznány zápočty a zkoušky složené v odpovídajících kurzech celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů FEK ZČU v Plzni. Formy výuky a hodnocení studia v rámci kombinované formy studia: - konzultace kolektivní a individuální, - bloková prezenční výuka, - prezenční tutoriály, - úkoly k samostatnému vypracování a jejich vyhodnocení, - zápočty a zkoušky dle standardů jednotlivých předmětů. Vyučující mohou vypisovat zkušební termíny jednotlivých zkoušek či zápočtů i v době mimo zkouškové období. Doporučené výběrové (volitelné) předměty studující volí v souladu se studijním plánem pro kombinované studium. Jiné volitelné předměty nejsou v kombinované formě vyučovány. 2. Zrušení zapsaných předmětů a případný dodatečný zápis Zrušení již zapsaných předmětů lze realizovat pouze ve zdůvodněných případech (viz. Studijní a zkušební řád ZČU). Dodatečný zápis předmětů lze realizovat v termínu upřesňujícího zápisu (zpravidla v závěru zkouškového období zimního semestru), upřesňující zápis je za poplatek. 3. Uznání předmětů absolvovaných na jiných fakultách v ČR a v zahraničí Děkan FEK ZČU může uznat předměty absolvované na jiných fakultách v ČR či v zahraničí na základě písemné žádosti studenta (s vyjádřením příslušné katedry FEK ZČU a v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU). Je-li vyjádření příslušné katedry záporné, je nutné uvést důvod.

6 4. Státní zkoušky a diplomová práce Konání státních závěrečných zkoušek se řídí směrnicí děkana Řád FEK ZČU v Plzni pro konání závěrečné bakalářské státní zkoušky a závěrečné magisterské státní zkoušky a pokynem děkana s upřesněním harmonogramu akademického roku pro poslední ročník studia. Výuka cizích jazyků 1. Bakalářské studium prezenční forma studia V průběhu bakalářského studia studijního programu Ekonomika a management (studijní obory Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností) a studijního programu Systémové inženýrství a informatika (studijní obory Informační managament a Systémy projektového řízení) student povinně absolvuje výuku jednoho cizího jazyka, zvolit si může anglický nebo německý jazyk. Student studuje cizí jazyk zpravidla v průběhu prvního roku studia. Začíná jej studovat od úrovně 7 (předměty AC7B nebo NC7W). Tento cizí jazyk musí v průběhu bakalářského studia úspěšně ukončit na úrovni 8 zkouškou (tj. zkouška z předmětů AC8B nebo NC8W). Zkoušku z cizího jazyka v předmětu s úrovní 8 je možné vykonat až po absolvování předmětu ze stejného jazyka na úrovni 7. V případě nedostatečné jazykové připravenosti nabízí Fakulta ekonomická placené kurzy v celoživotním vzdělávání (CŽV), jejichž cílem je uvést do problematiky odborného jazyka a zvýšit jazykové dovednosti pro úspěšné absolvování povinné úrovně hospodářského jazyka. Studenti studijních oborů Podniková ekonomika a management a Managament obchodních činností si po absolvování zkoušky z předmětů AC8B nebo NC8W v dalších semestrech zapisují předměty z bloku povinně volitelných předmětů Cizí jazyk rozšiřující. Předměty si zapisují podle vlastního výběru tak, aby během svého studia získali za tyto povinně volitelné jazykové předměty stanovený počet kreditů (počet kreditů se liší podle oboru studia). Druhý cizí jazyk mohou studenti oborů Podniková ekonomika a management a Managament obchodních činností studovat v rámci kreditů určených pro výběrové (volitelné) předměty. Pro studijní program Systémové inženýrství a informatika (studijní obory Informační managament a Systémy projektového řízení) není předepsán povinně volitelný blok Cizí jazyk rozšiřující. Studenti těchto oborů mohou rozvíjet své jazykové znalosti v rámci kreditů pro výběrové (volitelné) předměty. Zajištění výuky příslušných jazykových skupin u výběrových (volitelných) předmětů závisí na minimálním počtu přihlášených studentů a kapacitních možnostech garantujícího pracoviště. Celkový počet všech kreditů, které je nutné získat za jazykovou přípravu v povinně volitelných předmětech, je stanoven rozdílně podle oborů studia: studijní obor Podniková ekonomika a management - 12 kreditů, studijní obor Management obchodních činností - 14 kreditů, studijní obory Informační management a Systémy projektového řízení - 8 kreditů. Výuka cizích jazyků je ve studijních plánech uspořádána do jednotlivých bloků takto: Cizí jazyk povinně volitelný - bloky B1, B2 - anglický jazyk nebo německý jazyk. Cizí jazyk rozšiřující (povinně volitelný) u studijních oborů Podniková ekonomika a management a Managament obchodních činností - bloky B1, B2 dle nabídky pro Plzeň a Cheb. Cizí jazyk výběrový (volitelný) - blok C pro Plzeň a Cheb. 2. Bakalářské studium kombinovaná forma studia V průběhu kombinované formy bakalářského studia je student povinen vykonat zkoušku z vybraného hospodářského jazyka na úrovni 8. Student si může zvolit anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk. Zapíše si z vybraného bloku povinně volitelných jazykových předmětů nejdříve jazyk na stupni 7 (AC7B, NC7W, FC7E, RC7D) a v navazujícím semestru jazyk ze stejného bloku na stupni 8 (AC8B, NC8W, FC8E, RC8D). Základy zvoleného jazyka musí student získat samostatným studiem nebo může využít nabídky placených přípravných kurzů, které fakulta organizuje v rámci celoživotního vzdělávání.

7 Jazykové znalosti mohou studenti kombinovaného studia dále rozvíjet v rámci kreditů určených pro výběrové (volitelné) předměty. Zajištění výuky u výběrových (volitelných) jazykových předmětů závisí na minimálním počtu přihlášených studentů. 3. Navazující magisterské studium - prezenční forma studia Ve studijním oboru Podniková ekonomika a management si studenti volí dva odborné předměty v cizím jazyce dle vlastního výběru z bloku povinně volitelných předmětů Odborný předmět v cizím jazyce. Další jazykové studium je možné absolvovat v rámci kreditů určených na výběrové (volitelné) předměty. Ve studijním oboru Informační management studijní plán nestanoví povinnost absolvovat odborné předměty v cizím jazyce, ale studenti je mohou absolvovat v rámci kreditů určených na výběrové (volitelné) předměty. 4. Navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia V průběhu kombinované formy studia je student povinen splnit dva odborné předměty v cizím jazyce dle vlastního výběru z bloku povinně volitelných předmětů Odborný předmět v cizím jazyce. Jazykové znalosti mohou studenti kombinovaného studia dále rozvíjet v rámci kreditů určených pro výběrové (volitelné) předměty. 5. Doktorské studium - prezenční i kombinovaná forma studia Součástí studia v doktorském studijním programu je jazyková příprava. Je dávána přednost anglickému jazyku, ve zdůvodněných případech je možno uznat znalost německého, ruského nebo francouzského jazyka. Znalost světového jazyka se prokazuje jedním z následujících způsobů: doktorand publikoval článek v cizím jazyce v odborném časopise, doktorand vystoupil na konferenci s příspěvkem v cizím jazyce, doktorand připravil a vedl minimálně jednu přednášku v cizím jazyce, doktorand absolvoval minimálně tříměsíční odbornou stáž v zahraničí, doktorand předloží doklad o jazykové způsobilosti, doktorand složí odbornou zkoušku na fakultě ekonomické ZČU v Plzni. Texty článků, obsahy příspěvků a přednášku posoudí školitel ve spolupráci s garantem cizího hospodářského jazyka. Prokázání znalosti jazyka je podmínkou pro konání státní doktorské zkoušky. Výuka tělesné výchovy Studující si zapisuje předmět Tělesná výchova. Upřesnění náplně (druh a úroveň sportu nebo kurzů sportovních specializací) se provádí na příslušné katedře tělesné výchovy a sportu v Plzni či na pracovišti KMO v Chebu. Nabídka jednotlivých druhů sportů je limitována možnostmi daného pracoviště. V jednom semestru si lze zapsat pouze jediný předmět TV (získání 1 kreditů v semestru), výjimku tvoří sportovní kurzy (zimní a letní kurz), které nelze opakovat. 1. Bakalářské studium - prezenční forma studia Studujícím bakalářských studijních programů Ekonomika a management, Management obchodních činností a Systémy projektového řízení je doporučeno v zimním semestru prvního ročníku absolvovat tělesnou výchovu dle studijního plánu, kde TV je předmět typu C, doporučený pro ZS 1. ročníku prezenční formy studia (1 kredit). Nabídka jednotlivých předmětů je vytvářena podle konkrétních materiálních a personálních podmínek příslušného pracoviště a je k dispozici studentům před zahájením semestru. Pro Plzeň zajišťuje výuku KTS, pro Cheb KMO.

8 Zápis vybraného předmětu TV student provádí dle svého rozvrhu povinných a povinně volitelných předmětů. 2. Bakalářské studium kombinovaná forma studia Studující si předměty tělesné výchovy nezapisuje. 3. Magisterské studium (2-leté, navazující) prezenční forma studia Studující si předměty tělesné výchovy obvykle nezapisuje. 4. Magisterské studium (2-leté, navazující) kombinovaná forma studia Studující si předměty tělesné výchovy nezapisuje. Studium v zahraničí 1. Studium v zahraničí (zpravidla semestrální, popř. roční) je umožňováno studentům FEK ZČU v průběhu jejich studia s výjimkou úvodního semestru 1. ročníku bakalářského studia a jen výjimečně v úvodním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia. 2. Uvedené studium je realizováno na základě: a) konkurzního či výběrového řízení FEK ZČU na vyhlášené studijní pobyty; b) individuálního zajištění (např. získání stipendia samotným studentem) - v tomto případě student požádá písemně děkana fakulty před odchodem do zahraničí o uvolnění z výuky na FEK ZČU. 3. V rámci studia v zahraničí lze též vykonat odbornou praxi, předdiplomní praxi, pracovat na bakalářské nebo diplomové práci (zadání práce však vystavuje FEK ZČU). 4. Student před odjezdem na studijní pobyt do zahraničí písemně sdělí příslušnému studijnímu oddělení: název a adresu zahraniční školy (fakulty); datum odjezdu a předpokládaného příjezdu ze zahraničí; předpokládaný obsah a rozsah studia; adresu v ČR pro zasílání potřebných informací; požadavky na zápis do dalšího akademického roku. Studenti odjíždějící na zimní semestr se mohou zapsat do dalšího akademického roku před odjezdem, a to v termínu, který je pro tyto studenty uveden ve vyhlášce děkana k zápisům a předzápisům. Podmínkou je provedený předzápis předmětů. Studenti si mohou zapsat v září méně než 40 kreditů na akademický rok s tím, že si po návratu ze studijního pobytu doplní zápis o předměty, které studovali na zahraniční fakultě resp. vysoké škole. Studenti mají povinnost získat zápočty za zimní semestr do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku (pokud je termín v harmonogramu stanoven). Studenti 1. ročníku prezenční formy navazujícího magisterského studia mají povinnost do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku získat 18 kreditů. 5. Po návratu ze zahraničí se student do 30 dnů dostaví na studijní odd. FEK ZČU, kde: uvede datum ukončení zahraničního studijního pobytu; předloží potvrzení zahraniční školy (fakulty) o ukončení absolvovaných předmětů a způsobu jejich klasifikace (např. výsledek zkoušky); podá žádost o převod kreditů z těchto absolvovaných předmětů na FEK ZČU, kde též uvede: - originální a anglický název předmětu; - kód předmětu podle katalogu zahraniční fakulty; - vyučovací jazyk předmětu; - rozsah a kreditní ohodnocení předmětu; - způsob a datum ukončení předmětu; - dosaženou klasifikaci (místní i ECTS); - v případě požadavku na uznání předmětu za předmět povinného nebo povinně volitelný na FEK ZČU student předloží také potvrzenou anotaci předmětu v původním jazyce a její překlad do češtiny.

9 Formulář této žádosti je dostupný na www stránkách FEK ZČU v sekci Studium. 6. Převod kreditů z předmětů absolvovaných v zahraničí na FEK ZČU se řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU. Kvalifikační podmínky programu ERASMUS pro studijní pobyty studentů Finanční prostředky určené na mobilitu studentů (SM) studijní pobyty v rámci programu ERASMUS budou použity v souladu s následujícími podmínkami: 7. Vysílaní studenti Finanční podpora bude poskytována studentům, kteří se účastní studijních pobytů v zemí ch zapojených do Programu celoživotního učení realizovaných v rámci bilaterálních smluv vysílající instituce s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity (viz bod 4) na partnerské instituci (dále jen přijímající instituce ). Studijní pobyty studentů mohou probíhat pouze na oprávněných partnerských institucích sídlících v zemích zapojených do Programu celoživotního učení, s kterými vysílající instituce uzavřela bilaterální smlouvu. Vysílající i přijímající instituce musí mít tzv. Erasmus University Charter, který uděluje Evropská komise. Vysílaní studenti musí být zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole. 8. Oficiální status studentů Finanční podpora bude poskytována výlučně studentům, kteří jsou občany členského státu Evropské unie nebo jiné země, která se účastní Programu celoživotního učení, nebo studentům, kteří mají trvalý pobyt v zemi, z níž chtějí v rámci programu ERASMUS vycestovat na studium do zahraničí, nebo jim je vysílající zemí přiznán oficiální status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti.. 9. Studenti druhého ročníku Finanční podpora bude poskytována pouze studentům, kteří jsou řádně zapsáni do minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia na vysílající vysoké škole. 10. Oprávněné aktivity v zahraničí Finanční podpora bude poskytována výlučně na následující činnosti: řádné pregraduální nebo postgraduální studium včetně přípravy bakalářské/ diplomové/ disertační/absolventské práce (s výjimkou výzkumných činností, které nejsou výslovně součástí studijního programu), vedoucí k získání uznávaného diplomu nebo kvalifikace na přijímající instituci, účast na intenzivním jazykovém kurzu Erasmus (EILC) v zahraničí, který předchází studijnímu pobytu, kombinace pracovní stáže a studia na přijímací instituci pod podmínkou, že pracovní stáž je garantována stejnou přijímací institucí, na které student realizuje studijní pobyt. Doba studia a pracovní stáže musí na sebe přímo navazovat. Délka trvání kombinovaného studia a pracovní stáže je 3 až 12 měsíců. Finanční podpora se přiděluje studentovi na celou dobu pobytu dle pravidel pro finanční podporu na studijní pobyt. 11. Délka pobytu v zahraničí Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které trvají: minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr, maximálně 12 měsíců. Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno dle počtu dnů posledního měsíce stráveného v zahraničí: 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora, 8 až 20 dnů: ½ finanční podpory na měsíc,

10 21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc. Po celou dobu studia v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, tzn. nemůže ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením studijního pobytu v zahraničí. Studijní pobyt je možno prodloužit, pokud to povolují pravidla pro studijní pobyty Erasmus stanovené vysílající institucí a pokud jsou splněny následující podmínky: a) existuje písemný souhlas přijímací a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu, který je podepsán před dokončením původního studijního pobytu, b) je vypracován dodatek k finanční dohodě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před dokončením původního studijního pobytu, c) doba prodloužení přímo navazuje na původní studijní pobyt, d) není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců. 12. Druhý pobyt v rámci programu Erasmus Pro opakované výjezdy studentů na mobility studentů v programu Erasmus platí následující pravidla: každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student), každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student), každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci schváleného programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách. 13. Výběr studentů Výběr studentů, kteří se účastní studijního pobytu v rámci programu ERASMUS, je v kompetenci vysílající instituce. Vysílající instituce musí zveřejnit veškeré podmínky výběrového řízení a výsledky výběrového řízení. 14. Akademické uznávání Před odjezdem do zahraničí si student sestaví konkrétní program studia (studijní plán) na přijímající instituci, který v písemné podobě předloží ke schválení vysílající a přijímající instituci. Schválením tohoto programu studia (studijního plánu) a přijetím dalších podmínek jak vysílající a přijímající institucí, tak studentem vznikne tzv. studijní smlouva, která je pro všechny tři strany závazná. Ve studijní smlouvě musí vysílající instituce stanovit minimální požadavky, které jsou nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci. Podpisem smlouvy vysílající instituce prohlašuje, že: souhlasí se zvoleným programem studia (studijním plánem) studenta na přijímající instituci, zvolený program studia (studijní plán) není v rozporu s osnovami studijního programu studenta na vysílající instituci, zajistí plné uznání studia absolvovaného na přijímající instituci jako řádné součásti studia na vysílající instituci. Povinností studenta je zajistit: splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci, tzn. splnění minimálních požadavků stanovených ve studijní smlouvě, aby všechny změny ve studijní smlouvě byly písemně odsouhlaseny jak přijímající, tak vysílající institucí, a to ihned jakmile nastanou; v případě změn ve studijní smlouvě po příjezdu studenta na přijímající institucí nejpozději do jednoho měsíce od příjezdu. Po skončení studijního pobytu se student zavazuje předložit následující potvrzení: potvrzení o délce studijního pobytu,

11 přehled dosažených výsledků (tzv. Výpis výsledků), závěrečnou zprávu ze studijního pobytu. Vysílající instituce zajistí, že studentovi vyslanému do zahraničí v rámci programu Erasmus, který splní podmínky studijní smlouvy, bude studium na přijímající instituci plně uznáno jako řádná součást studia na vysílající instituci. Pokud se přehled dosažených výsledků neshoduje se schváleným programem studia (studijním plánem) na přijímající instituci a student nesplní minimální požadavky stanovené ve studijní smlouvě, posoudí vysílající instituce celkový přínos studijního pobytu a případně stanoví sankce (např. vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory). 15. ERASMUS Charta studenta Každý vyjíždějící student obdrží při podpisu finanční dohody tzv. ERASMUS Chartu studenta, která stanoví základní práva a povinnosti studenta programu ERASMUS. Charta tvoří přílohu finanční dohody uzavírané mezi studentem a vysílající institucí. V Plzni, doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný děkan

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 19. 1. 2016 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí, prorektor pro studium a záležitosti studentů Účinnost: 19. 1. 2016 Závaznost: všechny součásti VUT Vydává:

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou:

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám SM12/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005724/2016

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie a Civil

Více

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: kombinovaná semestrůů 5 let. předmětu. semestr. Struktura studijního plánu

Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: kombinovaná semestrůů 5 let. předmětu. semestr. Struktura studijního plánu STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: Celkem kreditů: Standardní doba studia: Maximální délka studia: Sociální práce (B758) Sociální a charitativní práce (6731R6) kombinovaná

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Směrnice děkana č. 30/2015

Směrnice děkana č. 30/2015 Směrnice děkana č. 30/2015 Č. j.: OU-93699a/45-2015 K celoživotnímu vzdělávání organizovanému Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU Část první OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Platnost směrnice (1) Tato

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání. akreditovaných studijních programů:

Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání. akreditovaných studijních programů: Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavitelství, Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Datum vydání: 30. 7. 2014 Účinnost: od 1. 9. 2014 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH VUT v Brně Nahrazuje: Směrnici fakulty upravující ustanovení

Více

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Čj.: VSPJ/03527/2013 Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami V souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy polytechnické

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok

ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2016-2017 Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze představují dokumentaci ke studijním programům FJFI ČVUT

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia K článku 31 Individuální studijní plán Členění studia Během

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více