Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011"

Transkript

1 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011

2 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Celkový počet kontrol, provedených Policií České republiky V Policii České republiky (dále jen policie ) bylo v roce 2011 vykázáno 744 kontrol. Z tohoto počtu bylo 682 ukončeno a 62 zůstává v realizaci. Kontrolní akce byly prováděny kontrolními útvary policie a kontrolními pracovišti a podle rozpracovanosti je lze sledovat v následující tabulce: Tabulka 1: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a stupni rozpracovanosti forma kontroly ukončeno v realizaci počet podíl % počet podíl % Vykázáno kontrol obecná kontrola - kontrolní průzkum , , obecná kontrola přijatých opatření 45 6,05 2 0,27 47 obecná kontrola systémová 5 0,67 2 0,27 7 obecná kontrola tématická , , celkem , , Srovnají-li se počty provedených kontrol, lze konstatovat, že došlo k poklesu počtu kontrolních akcí, vykonávaných formou obecné kontroly (v roce kontrol). I nadále je nutno konstatovat, že kromě zde uvedených kontrol využívají řídící pracovníci též institut zjišťování informací formou využívání oprávnění k získávání údajů podle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 187/2008, o kontrole a vyřizování podání. Metoda získávání údajů ve smyslu uvedeného ZP PP sloužila zejména k rychlému a operativnímu zjištění informací o mimořádných událostech či jako operativní průzkum situace v daných oblastech zájmu služebních funkcionářů. Výsledky zjišťování slouží služebním funkcionářům a vedoucím příslušníkům jako operativní informace pro jejich řídící a kontrolní činnost. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 2

3 Formy obecné kontroly Z hlediska formy kontroly byly prováděny kontroly: 1. Kontrolní průzkumy 2. Kontroly přijatých opatření 3. Systémové kontroly 4. Tematické kontroly V následující tabulce jsou pak uvedeny údaje o počtech jednotlivých forem kontroly a také o podnětu, z něhož byly kontroly provedeny tedy zda byly kontroly plánované, či nikoliv. Tabulka 2: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a podnětu forma kontroly plánovaná neplánovaná počet podíl % počet podíl % obecná kontrola - kontrolní průzkum 15 2, ,44 obecná kontrola přijatých opatření 41 5,51 6 0,81 obecná kontrola systémová 2 0,27 5 0,67 obecná kontrola tématická , ,78 celkem , ,70 Je zřejmé, že největší podíl (346, 46,51 %) zaujímá plánovaná obecná tématická kontrola, následována neplánovaným kontrolním průzkumem (219 kontrol, %). Oproti roku 2010 tak nedošlo ke změně, tj. k výměně pořadí mezi uvedenými položkami, kdy tématických plánovaných kontrol bylo vykonáno 420 a neplánovaných kontrolních průzkumů 313. Pokračuje obdobný stav týkající se vyrovnaných pozic mezi neplánovanými a plánovanými kontrolami, což i nadále svědčí jak o dobré znalosti oblastí, kam je třeba kontrolní činnost směřovat, tak o schopnosti operativně zasáhnout, vznikne-li nenadálá potřeba. O celkovém podílu jednotlivých kontrolujících subjektů, vypovídá následující tabulka: Tabulka 3: Celkový počet kontrol v závislosti na kontrolujícím subjektu souhrn subjekt realizující kontrolu neplánované plánované počet KŘP hlavního města Prahy KŘP Jihočeského kraje KŘP Jihomoravského kraje Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 3

4 subjekt realizující kontrolu neplánované plánované počet KŘP Karlovarského kraje KŘP kraje Vysočina KŘP Královéhradeckého kraje KŘP Libereckého kraje KŘP Moravskoslezského kraje KŘP Olomouckého kraje KŘP Pardubického kraje KŘP Plzeňského kraje KŘP Středočeského kraje KŘP Ústeckého kraje KŘP Zlínského kraje Policie ČR - ostatní Policie ČR Ředitelství služby cizinecké policie celkem 744 Pokud se uvedené údaje promítnou do organizační struktury policie, pak lze vidět výsledky (opět rozdělené podle kontrolujícího subjektu) podrobněji v následující tabulce. Kontrolními subjekty jsou v rámci policie kontrolní útvary a kontrolní pracoviště, dále dělené podle příslušnosti k organizačním složkám státu. Kontrolní útvary jsou: 1. Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, 2. skupina vnitřní kontroly správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, 3. odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství policie, 4. skupina vnitřní kontroly obvodního ředitelství policie, 5. pracovník se zaměřením na kontrolní činnost řízený ředitelem útvaru policie s celostátní působností. Kontrolní pracoviště policie tvoří: 1. organizační článek Policejního prezidia České republiky, 2. organizační článek útvaru policie, vykonávající obecnou kontrolu jako část své činnosti, 3. výkonem obecné kontroly zvlášť pověření příslušníci nebo zaměstnanci policie. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 4

5 Tabulka 4: Počty provedených kontrol dle kontrolních útvarů a pracovišť název kontrolního útvaru počet kontrolní útvar Policie ČR 57 kontrolní skupina Policie ČR 11 kontrolní útvar krajského ředitelství policie 485 kontrolní pracoviště krajského ředitelství policie 171 kontrolní pracoviště PČR 20 celkem 744 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 5

6 Oblasti zaměření kontrol Zajímají-li nás jednotlivé oblasti, kam byly kontroly zaměřeny, lze se orientovat v následující tabulce. Největší počet kontrol byl směrován do oblasti výkonu služby příslušníků policie (celkem 505 kontrol). O tom, že policie nadále věnuje významnou část pozornosti ochraně osobních údajů, svědčí i to, že celkem 77 kontrol (8,31%) bylo věnováno této oblasti, což z hlediska podílu na celkovém počtu kontrol představuje druhý nejvyšší podíl. V následující tabulce lze nalézt podrobné zaměření kontrol, přičemž je nutno uvést, že v řadě případů bylo zaměření kontrol formulováno souběžně i na více oblastí, proto je počet kontrol celkově vyšší, než v souhrnných tabulkách výše, kdy je jako jedna kontrola vykázána i kontrola, pokrývající více oblastí. Tabulka 5: Celkový počet kontrol v závislosti na oblasti kontroly oblast kontroly počet podíl v % bezpečnost a ochrana zdraví při práci 18 1,94 dlouhodobý a drobný hmotný majetek 19 2,05 dlouhodobý a drobný nehmotný majetek 8 0,86 energetika 4 0,43 integrovaný záchranný systém 2 0,22 kontrolní systém 24 2,59 korupce 8 0,86 ochrana osobních údajů 77 8,31 ochrana utajovaných informací 22 2,37 personalistika 3 0,32 platy a mzdy 6 0,65 pohledávky 2 0,22 poskytování služeb 5 0,54 požární ochrana 4 0,43 prevence 15 1,62 prostředky eu 2 0,22 řídicí kontrola 28 3,02 systém řízení 15 1,62 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 6

7 oblast kontroly počet podíl v % účetnictví 27 2,91 veřejné příjmy 3 0,32 veřejné výdaje 3 0,32 veřejné zakázky 23 2,48 vodní hospodářství 4 0,43 výkon služby příslušníky Policie ČR ,48 zásoby 6 0,65 životní prostředí 4 0,43 jiná oblast 90 9,71 celkem 927 Zaměříme-li se na směr výkonu kontroly, pak lze vidět z následující tabulky, že těžiště kontrolní činnosti lze nalézt v kontrole jak uniformovaných složek policie, tak i neuniformovaných složek policie (a zde zejména pořádkové, dopravní a cizinecké služby, ale i služby kriminální policie a vyšetřování), což je dáno i početním zastoupením těchto složek v rámci policie. Samostatnou kapitolou je pak kontrola dopravní policie, kde bylo provedeno celkem 214 kontrol (21,02 %), což je nepatrný nárůst oproti roku 2010, kdy bylo u této služby provedeno 198 kontrol. Z uvedeného je vidět, že kontroly jsou směřovány do oblastí, které jsou považovány obecně za rizikové a že je této skutečnosti tedy věnována odpovídající pozornost. Tabulka 6: Celkový počet kontrol u oblasti zaměřené na výkon podle směru kontroly směr výkonu počet podíl v % služba cizinecké policie 56 5,50 služba dopravní policie ,02 služba kriminální policie a vyšetřování ,94 ochranná služba 5 0,49 služba pořádkové a železniční policie ,71 správní 55 5,40 ostatní 40 3, Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 7

8 Realizace výsledků obecných kontrol Zaměříme-li pozornost na realizaci výsledků kontrol, pak je vidět, že z výše uvedených počtů kontrol bylo zjištěno celkem 308 případů, kdy byly zjištěny nedostatky a služební funkcionáři následně rozhodovali o přijetí opatření. Z uvedených případů bylo konstatováno 422 zjištění, detailně rozebraných v následující tabulce. Tabulka 7: Celkový počet kontrol podle zjištění, uvedeném ve výsledním materiálu celkem záznamů: 308 kategorie zjištění počet podíl v % porušení předpisů s následnou škodou 11 2,61 porušení předpisů bez následné škody ,75 podezření ze spáchání trestného činu 16 3,79 neúčinný systém řízení 19 4,50 neúčinný systém kontroly 14 3,32 neprovedená opatření k nápravě 5 1,18 jiná zjištění 50 11,85 celkem 422 Sledujeme-li výše uvedené souhrnné výsledky podle jednotlivých kontrolujících subjektů, máme k dispozici následující tabulku: Tabulka 8: Celkový počet kontrol podle zjištění, uvedeném ve výsledním materiálu a kontrolujícího subjektu kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP hlavního města Prahy 9 kancelář ředitele neprovedená opatření k nápravě 2 porušení předpisu bez následné škody 17 KŘP hlavního města Prahy celkem 8 Obvodní ředitelství Praha I porušení předpisu bez následné škody 8 KŘP hlavního města Prahy celkem 27 Obvodní ředitelství Praha II neúčinný systém řízení 2 porušení předpisu bez následné škody 17 neprovedená opatření k nápravě 1 jiná zjištění 7 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 8

9 kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP hlavního města Prahy celkem 21 Obvodní ředitelství Praha III neúčinný systém řízení 4 neúčinný systém kontroly 4 porušení předpisu bez následné škody 12 jiná zjištění 1 KŘP hlavního města Prahy celkem 8 Obvodní ředitelství Praha IV porušení předpisu bez následné škody 8 KŘP hlavního města Prahy celkem 30 jiná zjištění 2 porušení předpisu bez následné škody 25 porušení předpisu s následnou škodou 3 KŘP hlavního města Prahy celkem 5 vnější služba porušení předpisu bez následné škody 5 KŘP hlavního města Prahy služba dopravní policie porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Jihočeského kraje celkem 35 jiná zjištění 2 porušení předpisu bez následné škody 32 porušení předpisu s následnou škodou 1 KŘP Jihomoravského kraje celkem 41 neúčinný systém kontroly 6 neúčinný systém řízení 8 porušení předpisu bez následné škody 27 KŘP Karlovarského kraje celkem 2 porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP kraje Vysočina celkem 3 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP kraje Vysočina celkem 9 porušení předpisu bez následné škody 9 KŘP kraje Vysočina celkem 2 služba dopravní policie jiná zjištění 1 porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP kraje Vysočina celkem 3 úsek náměstka ředitele KŘ pro ekonomiku porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP Královéhradeckého kraje celkem 2 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP Královéhradeckého kraje celkem 7 porušení předpisu bez následné škody 7 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 9

10 kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP Královéhradeckého kraje celkem 3 služba dopravní policie porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP Královéhradeckého kraje vnější služba porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Libereckého kraje celkem 3 kancelář ředitele jiná zjištění 3 KŘP Libereckého kraje celkem 3 porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP Moravskoslezského kraje celkem 2 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP Moravskoslezského kraje celkem 20 jiná zjištění 3 porušení předpisu bez následné škody 16 porušení předpisu s následnou škodou 1 KŘP Moravskoslezského kraje celkem 2 kancelář ředitele neúčinný systém kontroly 2 KŘP Olomouckého kraje celkem 8 jiná zjištění 1 porušení předpisu bez následné škody 7 KŘP Pardubického kraje celkem 5 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 5 KŘP Pardubického kraje celkem 8 podezření ze spáchání trestného činu 1 porušení předpisu bez následné škody 7 KŘP Plzeňského kraje celkem 3 kancelář ředitele neúčinný systém řízení 1 porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP Plzeňského kraje celkem 25 jiná zjištění 1 porušení předpisu bez následné škody 22 porušení předpisu s následnou škodou 2 KŘP Středočeského kraje porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Středočeského kraje 1 porušení předpisu bez následné škody 10 porušení předpisu s následnou škodou 1 KŘP Středočeského kraje celkem 4 služba dopravní policie porušení předpisu bez následné škody 4 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 10

11 kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP Ústeckého kraje kancelář ředitele jiná zjištění 1 KŘP Ústeckého kraje celkem 35 jiná zjištění 12 podezření ze spáchání trestného činu 9 porušení předpisu bez následné škody 14 KŘP Ústeckého kraje vnější služba porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Zlínského kraje 8 jiná zjištění 1 neprovedená opatření k nápravě 1 neúčinný systém řízení 1 porušení předpisu bez následné škody 14 porušení předpisu s následnou škodou 1 Policie ČR celkem 2 Archiv PČR jiná zjištění 2 Policie ČR celkem 7 bezpečnostní oddělení neprovedená opatření k nápravě 1 porušení předpisu bez následné škody 6 Policie ČR celkem 4 Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR porušení předpisu bez následné škody 4 Policie ČR celkem 2 Ředitelství služby cizinecké policie podezření ze spáchání trestného činu 1 porušení předpisu bez následné škody 1 Policie ČR 0 útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV jiná zjištění 7 podezření ze spáchání trestného činu 3 Policie ČR celkem 5 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV jiná zjištění 5 Policie ČR 5 Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR jiná zjištění 1 neúčinný systém kontroly 2 neúčinný systém řízení 3 podezření ze spáchání trestného činu 2 porušení předpisu bez následné škody 5 porušení předpisu s následnou škodou 2 celkem 422 Sledujeme-li realizaci dalšího kroku, rozbor opatření, přijatých k nápravě, a to včetně kázeňských a personálních, pak ze sdělení služebních funkcionářů a vedoucích Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 11

12 příslušníků plyne, že v případech, kde byla vymezena osobní odpovědnost příslušníka či zaměstnance, bylo ve 384 případech přijato konkrétní opatření. Rozbor těchto opatření lze nalézt souhrnně v tabulce 9 a detailně podle kontrolujícího subjektu v tabulce 10. Tabulka 9: celkový počet kontrol podle přijatých opatření k nápravě opatření k nápravě počet podíl v % přijatá kázeňská opatření 55 14,32 přijatá personální opatření 12 3,13 přijatá systémová opatření 22 5,73 přijatá opatření k proškolení ,33 přijatá opatření k náhradě škody 6 1,56 přijatá jiná opatření ,93 celkem 384 Tabulka 10: Celkový počet kontrol podle přijatých opatření k nápravě a kontrolujícího subjektu Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost KŘP hlavního města Prahy kancelář ředitele KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha I KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha II KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha III KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha IV celkem 24 jiná opatření 14 opatření k proškolení 10 celkem 7 opatření k proškolení 5 systémová opatření 2 celkem 29 opatření k náhradě škody 1 jiná opatření 18 kázeňská opatření 1 opatření k proškolení 8 systémová opatření 1 celkem 21 opatření k proškolení 17 systémová opatření 4 celkem 8 jiná opatření 1 opatření k proškolení 5 kázeňská opatření 2 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 12

13 KŘP hlavního města Prahy Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost celkem 32 jiná opatření 19 kázeňská opatření 2 opatření k náhradě škody 1 opatření k proškolení 10 KŘP hlavního města Prahy vnější služba jiná opatření 1 KŘP Jihočeského kraje KŘP Jihomoravského kraje KŘP Karlovarského kraje celkem 47 jiná opatření 31 kázeňská opatření 4 opatření k proškolení 12 celkem 48 jiná opatření 9 kázeňská opatření 10 opatření k proškolení 18 personální opatření 3 systémová opatření 10 celkem 4 kázeňská opatření 3 opatření k proškolení 1 KŘP kraje Vysočina kancelář ředitele opatření k proškolení 1 KŘP kraje Vysočina služba dopravní policie jiná opatření 1 KŘP kraje Vysočina KŘP Královéhradeckého kraje KŘP Královéhradeckého kraje služba kriminální policie a vyšetřování celkem 8 jiná opatření 5 kázeňská opatření 2 opatření k proškolení 1 celkem 7 jiná opatření 4 opatření k proškolení 3 celkem 2 opatření k proškolení 1 jiná opatření 1 KŘP Libereckého kraje celkem 3 kancelář ředitele jiná opatření 3 KŘP Libereckého kraje kázeňská opatření 1 KŘP Moravskoslezského kraje kancelář ředitele celkem 3 opatření k proškolení 2 kázeňská opatření 1 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 13

14 KŘP Moravskoslezského kraje Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost 2 jiná opatření 9 kázeňská opatření 1 opatření k proškolení 2 KŘP Moravskoslezského kraje úsek náměstka pro ekonomiku opatření k proškolení 1 KŘP Olomouckého kraje KŘP Pardubického kraje kancelář ředitele KŘP Pardubického kraje KŘP Plzeňského kraje kancelář ředitele KŘP Plzeňského kraje KŘP Plzeňského kraje služba dopravní policie celkem 2 jiná opatření 1 kázeňská opatření 1 celkem 8 kázeňská opatření 3 jiná opatření 2 opatření k proškolení 3 celkem 6 jiná opatření 2 opatření k proškolení 4 celkem 3 kázeňská opatření 2 opatření k proškolení 1 celkem 26 jiná opatření 9 kázeňská opatření 9 opatření k proškolení 6 personální opatření 1 systémová opatření 1 celkem 3 jiná opatření 1 opatření k proškolení 2 KŘP Středočeského kraje kancelář ředitele kázeňská opatření 1 KŘP Středočeského kraje KŘP Středočeského kraje služba dopravní policie 6 jiná opatření 4 kázeňská opatření 5 opatření k náhradě škody 2 opatření k proškolení 5 celkem 4 jiná opatření 1 opatření k proškolení 3 KŘP Ústeckého kraje kancelář ředitele kázeňská opatření 1 KŘP Ústeckého kraje 3 jiná opatření 1 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 14

15 KŘP Zlínského kraje Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost Policie ČR Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia Policie ČR kázeňská opatření 4 personální opatření 8 7 jiná opatření 4 kázeňská opatření 2 opatření k náhradě škody 2 opatření k proškolení 7 systémová opatření 2 celkem 4 jiná opatření 2 systémová opatření 2 Policie ČR Ředitelství služby cizinecké policie jiná opatření 1 Policie ČR Bezpečnostní oddělení jiná opatření 1 Policie ČR 0 Útvar pro odhalovaní korupce a finanční kriminality SKPV jiná opatření 10 Policie ČR celkem 6 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV jiná opatření 6 celkem 384 Dalším ukazatelem, který má značný význam, je výše způsobené škody. Lze konstatovat, že oproti minulému roku, kdy byla zjištěna celková škoda ,- Kč, ve sledovaném období roku 2011 byla zaznamenána škoda ,- Kč. Jedná se o významný nárůst, s ohledem na skutečnosti, že v roce 2011 byly zaznamenány případy s mimořádně vysokou škodou. O tom, jak se jednotlivé formy kontroly podílely na zjištění této výše škody, vypovídá následující tabulka: Tabulka 11: Vyčíslení škody a jiných veřejných výdajů forma kontroly výše škody výše neoprávněně použitých veřejných prostředků Kč podíl Kč podíl obecná kontrola - kontrolní průzkum % 0 0,00% obecná kontrola přijatých opatření 0 0,00% 0 0,00% obecná kontrola systémová 0 0,00% 0 0,00% obecná kontrola tematická ,00% celkem Kč Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 15

16 Zajímáme-li se o to, kde byla škoda zjištěna, pak lze odpověď nalézt v tabulce 12, kde jsou vedeny jednotlivé organizační součásti policie spolu s vyčíslením, jak se na celkové škodě podílejí: Tabulka 12: Vyčíslení škody podle kontrolujícího subjektu a kontrolované osoby název kontrolujícího subjektu název kontrolované osoby výše škody v Kč KŘP hlavního města Prahy Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku Odbor správy majetku KŘP Středočeského kraje KŘP Plzeňského kraje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 833 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 1700 KŘP Zlínského kraje Úřad vnitřní kontroly PP ČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Služba cizinecké policie Správa logistického zabezpečení PP ČR celkem Budeme-li se podrobněji zajímat o to, jak se jednotlivé formy kontroly podílejí na zjištěných nedostatcích, kázeňském řešení a zda bude realizována následná kontrola, lze podrobnosti nalézt v tabulce 13. Tabulka 13: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a zjištěných nedostatcích, kázeňském řešení a zda bude realizována následná kontrola forma kontroly z toho celkem nedostatky kázeňská řešení následná počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % obecná kontrola - kontrolní průzkum , , ,69 5 0,73 obecná kontrola přijatých opatření 45 6, , ,52 0 0,00 obecná kontrola systémová 5 0,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 obecná kontrola tematická , ,69 0 0,00 3 0,44 celkem , ,21 8 1,17 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 16

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015 MINISTERSTVO VNITRA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Č.j. MV-140175-23/IAK-2014 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015 Část I. Roční plán

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na rok 2016

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na rok 2016 MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV-170116-1/IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 128 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra ČR, Policie

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Praha, únor 2009 Odbor komunikace OBSAH: 1. Úvod

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

REFORMA POLICIE ČR. VAŠE POLICIE v NOVÝCH PODMÍNKÁCH. 82. Žofínské fórum 30. října2008

REFORMA POLICIE ČR. VAŠE POLICIE v NOVÝCH PODMÍNKÁCH. 82. Žofínské fórum 30. října2008 REFORMA POLICIE ČR VAŠE POLICIE v NOVÝCH PODMÍNKÁCH 82. Žofínské fórum 30. října2008 Tvář Policie ČR před Reformou nesladěnost území s VSC složitá organizační struktura zákon neodrážející společenský vývoj

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Odvoz a ekologická likvidace skartu

Odvoz a ekologická likvidace skartu Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a ekologická likvidace skartu Odvoz a ekologická likvidace skartu 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Oprava nákladního elektrického výtahu v posádce Prostějov

Oprava nákladního elektrického výtahu v posádce Prostějov Česká republika Ministerstvo obrany Oprava nákladního elektrického výtahu v posádce Prostějov Oprava nákladního elektrického výtahu v posádce Prostějov 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

marketingový průzkum odborného posouzení škody

marketingový průzkum odborného posouzení škody Česká republika Ministerstvo obrany marketingový průzkum odborného posouzení škody marketingový průzkum odborného posouzení škody 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: MKT - Marketingový průzkum Nákup x odprodej:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Cílový stav Široký okruh uživatelů všech typů knihoven má přístup k aktuálním a kvalitním

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření

kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření Česká republika Ministerstvo obrany kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření kalibrace měřících přístrojů elektro-magnetického záření 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely

PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely Česká republika Ministerstvo obrany PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely 1 /

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Úklid kuchyně a mytí nádobí na rok 2012

Úklid kuchyně a mytí nádobí na rok 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Úklid kuchyně a mytí nádobí na rok 2012 Úklid kuchyně a mytí nádobí na rok 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x odprodej:

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Informace pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví ÚVOD o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za 1. čtvrtletí 2008 Předkládaná informace přináší

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kalibrace měřících zařízení trhacích strojů

Kalibrace měřících zařízení trhacích strojů Česká republika Ministerstvo obrany Kalibrace měřících zařízení trhacích strojů Kalibrace měřících zařízení trhacích strojů 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup

Více

PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ

PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ PROCES PŘECHODU ČÁSTI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV 1 Úprava v Zák. č. 108/2006 Sb. 95 písm. g) Kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové

Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové Česká republika Ministerstvo obrany Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012

Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012 Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

CENÍK VOIP VOLÁNÍ PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK VOIP VOLÁNÍ PRO DOMÁCNOSTI CENÍK VOIP VOLÁNÍ PRO DOMÁCNOSTI ( které od nás nemají internet) platný od 8.6.2012 tarif: home cena cena předvolba destinace špička mimo špičku tarifikace kč/bez dph 4201180 CZ Info» Informace o telefonních

Více

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11. (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.2012 10:09:28 prázdné) Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011

0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011 Česká republika Ministerstvo obrany 0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011 0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP

Více

DUKLA - letecké práce 2012-2013

DUKLA - letecké práce 2012-2013 Česká republika Ministerstvo obrany DUKLA - letecké práce 2012-2013 DUKLA - letecké práce 2012-2013 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ DOTAZNÍKY Home Často kladené otázky Analýza - Dotazník A Analýza - Dotazník B Dotazník: A. Dotazník pro analýzu stavu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - 2010 Uživatel: uur Vyberte kraj Hlavní

Více

440633 - přeprava osob

440633 - přeprava osob Česká republika Ministerstvo obrany 440633 - přeprava osob 440633 - přeprava osob 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence:

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Nákup měničů napětí a chrániče proudového.

Nákup měničů napětí a chrániče proudového. Česká republika Ministerstvo obrany Nákup měničů napětí a chrániče proudového. Nákup měničů napětí a chrániče proudového. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej:

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Internet ve státní správě a samosprávě

Internet ve státní správě a samosprávě Policie České republiky Internet ve státní správě a samosprávě IX. ročník konference plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR MŘ Brno Hradec Králové 3.- 4. 2006 Policie České republiky Počty policejních

Více

0514 - nákup elektromateriálu; 04/12

0514 - nákup elektromateriálu; 04/12 Česká republika Ministerstvo obrany 0514 - nákup elektromateriálu; 04/12 0514 - nákup elektromateriálu; 04/12 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Brífink k případům 1. října 2015

Brífink k případům 1. října 2015 Brífink k případům 1. října 2015 1 Případ CUPRAL Případ krácení daně z přidané hodnoty se škodou cca 378 milionů korun. Spolupráce ÚOKFK SKPV, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, příslušníků

Více

Prostředky osobní obrany a ochrany objektů

Prostředky osobní obrany a ochrany objektů Česká republika Ministerstvo obrany Prostředky osobní obrany a ochrany objektů Prostředky osobní obrany a ochrany objektů 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej:

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více