Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011"

Transkript

1 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011

2 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Celkový počet kontrol, provedených Policií České republiky V Policii České republiky (dále jen policie ) bylo v roce 2011 vykázáno 744 kontrol. Z tohoto počtu bylo 682 ukončeno a 62 zůstává v realizaci. Kontrolní akce byly prováděny kontrolními útvary policie a kontrolními pracovišti a podle rozpracovanosti je lze sledovat v následující tabulce: Tabulka 1: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a stupni rozpracovanosti forma kontroly ukončeno v realizaci počet podíl % počet podíl % Vykázáno kontrol obecná kontrola - kontrolní průzkum , , obecná kontrola přijatých opatření 45 6,05 2 0,27 47 obecná kontrola systémová 5 0,67 2 0,27 7 obecná kontrola tématická , , celkem , , Srovnají-li se počty provedených kontrol, lze konstatovat, že došlo k poklesu počtu kontrolních akcí, vykonávaných formou obecné kontroly (v roce kontrol). I nadále je nutno konstatovat, že kromě zde uvedených kontrol využívají řídící pracovníci též institut zjišťování informací formou využívání oprávnění k získávání údajů podle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 187/2008, o kontrole a vyřizování podání. Metoda získávání údajů ve smyslu uvedeného ZP PP sloužila zejména k rychlému a operativnímu zjištění informací o mimořádných událostech či jako operativní průzkum situace v daných oblastech zájmu služebních funkcionářů. Výsledky zjišťování slouží služebním funkcionářům a vedoucím příslušníkům jako operativní informace pro jejich řídící a kontrolní činnost. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 2

3 Formy obecné kontroly Z hlediska formy kontroly byly prováděny kontroly: 1. Kontrolní průzkumy 2. Kontroly přijatých opatření 3. Systémové kontroly 4. Tematické kontroly V následující tabulce jsou pak uvedeny údaje o počtech jednotlivých forem kontroly a také o podnětu, z něhož byly kontroly provedeny tedy zda byly kontroly plánované, či nikoliv. Tabulka 2: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a podnětu forma kontroly plánovaná neplánovaná počet podíl % počet podíl % obecná kontrola - kontrolní průzkum 15 2, ,44 obecná kontrola přijatých opatření 41 5,51 6 0,81 obecná kontrola systémová 2 0,27 5 0,67 obecná kontrola tématická , ,78 celkem , ,70 Je zřejmé, že největší podíl (346, 46,51 %) zaujímá plánovaná obecná tématická kontrola, následována neplánovaným kontrolním průzkumem (219 kontrol, %). Oproti roku 2010 tak nedošlo ke změně, tj. k výměně pořadí mezi uvedenými položkami, kdy tématických plánovaných kontrol bylo vykonáno 420 a neplánovaných kontrolních průzkumů 313. Pokračuje obdobný stav týkající se vyrovnaných pozic mezi neplánovanými a plánovanými kontrolami, což i nadále svědčí jak o dobré znalosti oblastí, kam je třeba kontrolní činnost směřovat, tak o schopnosti operativně zasáhnout, vznikne-li nenadálá potřeba. O celkovém podílu jednotlivých kontrolujících subjektů, vypovídá následující tabulka: Tabulka 3: Celkový počet kontrol v závislosti na kontrolujícím subjektu souhrn subjekt realizující kontrolu neplánované plánované počet KŘP hlavního města Prahy KŘP Jihočeského kraje KŘP Jihomoravského kraje Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 3

4 subjekt realizující kontrolu neplánované plánované počet KŘP Karlovarského kraje KŘP kraje Vysočina KŘP Královéhradeckého kraje KŘP Libereckého kraje KŘP Moravskoslezského kraje KŘP Olomouckého kraje KŘP Pardubického kraje KŘP Plzeňského kraje KŘP Středočeského kraje KŘP Ústeckého kraje KŘP Zlínského kraje Policie ČR - ostatní Policie ČR Ředitelství služby cizinecké policie celkem 744 Pokud se uvedené údaje promítnou do organizační struktury policie, pak lze vidět výsledky (opět rozdělené podle kontrolujícího subjektu) podrobněji v následující tabulce. Kontrolními subjekty jsou v rámci policie kontrolní útvary a kontrolní pracoviště, dále dělené podle příslušnosti k organizačním složkám státu. Kontrolní útvary jsou: 1. Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, 2. skupina vnitřní kontroly správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, 3. odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství policie, 4. skupina vnitřní kontroly obvodního ředitelství policie, 5. pracovník se zaměřením na kontrolní činnost řízený ředitelem útvaru policie s celostátní působností. Kontrolní pracoviště policie tvoří: 1. organizační článek Policejního prezidia České republiky, 2. organizační článek útvaru policie, vykonávající obecnou kontrolu jako část své činnosti, 3. výkonem obecné kontroly zvlášť pověření příslušníci nebo zaměstnanci policie. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 4

5 Tabulka 4: Počty provedených kontrol dle kontrolních útvarů a pracovišť název kontrolního útvaru počet kontrolní útvar Policie ČR 57 kontrolní skupina Policie ČR 11 kontrolní útvar krajského ředitelství policie 485 kontrolní pracoviště krajského ředitelství policie 171 kontrolní pracoviště PČR 20 celkem 744 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 5

6 Oblasti zaměření kontrol Zajímají-li nás jednotlivé oblasti, kam byly kontroly zaměřeny, lze se orientovat v následující tabulce. Největší počet kontrol byl směrován do oblasti výkonu služby příslušníků policie (celkem 505 kontrol). O tom, že policie nadále věnuje významnou část pozornosti ochraně osobních údajů, svědčí i to, že celkem 77 kontrol (8,31%) bylo věnováno této oblasti, což z hlediska podílu na celkovém počtu kontrol představuje druhý nejvyšší podíl. V následující tabulce lze nalézt podrobné zaměření kontrol, přičemž je nutno uvést, že v řadě případů bylo zaměření kontrol formulováno souběžně i na více oblastí, proto je počet kontrol celkově vyšší, než v souhrnných tabulkách výše, kdy je jako jedna kontrola vykázána i kontrola, pokrývající více oblastí. Tabulka 5: Celkový počet kontrol v závislosti na oblasti kontroly oblast kontroly počet podíl v % bezpečnost a ochrana zdraví při práci 18 1,94 dlouhodobý a drobný hmotný majetek 19 2,05 dlouhodobý a drobný nehmotný majetek 8 0,86 energetika 4 0,43 integrovaný záchranný systém 2 0,22 kontrolní systém 24 2,59 korupce 8 0,86 ochrana osobních údajů 77 8,31 ochrana utajovaných informací 22 2,37 personalistika 3 0,32 platy a mzdy 6 0,65 pohledávky 2 0,22 poskytování služeb 5 0,54 požární ochrana 4 0,43 prevence 15 1,62 prostředky eu 2 0,22 řídicí kontrola 28 3,02 systém řízení 15 1,62 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 6

7 oblast kontroly počet podíl v % účetnictví 27 2,91 veřejné příjmy 3 0,32 veřejné výdaje 3 0,32 veřejné zakázky 23 2,48 vodní hospodářství 4 0,43 výkon služby příslušníky Policie ČR ,48 zásoby 6 0,65 životní prostředí 4 0,43 jiná oblast 90 9,71 celkem 927 Zaměříme-li se na směr výkonu kontroly, pak lze vidět z následující tabulky, že těžiště kontrolní činnosti lze nalézt v kontrole jak uniformovaných složek policie, tak i neuniformovaných složek policie (a zde zejména pořádkové, dopravní a cizinecké služby, ale i služby kriminální policie a vyšetřování), což je dáno i početním zastoupením těchto složek v rámci policie. Samostatnou kapitolou je pak kontrola dopravní policie, kde bylo provedeno celkem 214 kontrol (21,02 %), což je nepatrný nárůst oproti roku 2010, kdy bylo u této služby provedeno 198 kontrol. Z uvedeného je vidět, že kontroly jsou směřovány do oblastí, které jsou považovány obecně za rizikové a že je této skutečnosti tedy věnována odpovídající pozornost. Tabulka 6: Celkový počet kontrol u oblasti zaměřené na výkon podle směru kontroly směr výkonu počet podíl v % služba cizinecké policie 56 5,50 služba dopravní policie ,02 služba kriminální policie a vyšetřování ,94 ochranná služba 5 0,49 služba pořádkové a železniční policie ,71 správní 55 5,40 ostatní 40 3, Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 7

8 Realizace výsledků obecných kontrol Zaměříme-li pozornost na realizaci výsledků kontrol, pak je vidět, že z výše uvedených počtů kontrol bylo zjištěno celkem 308 případů, kdy byly zjištěny nedostatky a služební funkcionáři následně rozhodovali o přijetí opatření. Z uvedených případů bylo konstatováno 422 zjištění, detailně rozebraných v následující tabulce. Tabulka 7: Celkový počet kontrol podle zjištění, uvedeném ve výsledním materiálu celkem záznamů: 308 kategorie zjištění počet podíl v % porušení předpisů s následnou škodou 11 2,61 porušení předpisů bez následné škody ,75 podezření ze spáchání trestného činu 16 3,79 neúčinný systém řízení 19 4,50 neúčinný systém kontroly 14 3,32 neprovedená opatření k nápravě 5 1,18 jiná zjištění 50 11,85 celkem 422 Sledujeme-li výše uvedené souhrnné výsledky podle jednotlivých kontrolujících subjektů, máme k dispozici následující tabulku: Tabulka 8: Celkový počet kontrol podle zjištění, uvedeném ve výsledním materiálu a kontrolujícího subjektu kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP hlavního města Prahy 9 kancelář ředitele neprovedená opatření k nápravě 2 porušení předpisu bez následné škody 17 KŘP hlavního města Prahy celkem 8 Obvodní ředitelství Praha I porušení předpisu bez následné škody 8 KŘP hlavního města Prahy celkem 27 Obvodní ředitelství Praha II neúčinný systém řízení 2 porušení předpisu bez následné škody 17 neprovedená opatření k nápravě 1 jiná zjištění 7 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 8

9 kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP hlavního města Prahy celkem 21 Obvodní ředitelství Praha III neúčinný systém řízení 4 neúčinný systém kontroly 4 porušení předpisu bez následné škody 12 jiná zjištění 1 KŘP hlavního města Prahy celkem 8 Obvodní ředitelství Praha IV porušení předpisu bez následné škody 8 KŘP hlavního města Prahy celkem 30 jiná zjištění 2 porušení předpisu bez následné škody 25 porušení předpisu s následnou škodou 3 KŘP hlavního města Prahy celkem 5 vnější služba porušení předpisu bez následné škody 5 KŘP hlavního města Prahy služba dopravní policie porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Jihočeského kraje celkem 35 jiná zjištění 2 porušení předpisu bez následné škody 32 porušení předpisu s následnou škodou 1 KŘP Jihomoravského kraje celkem 41 neúčinný systém kontroly 6 neúčinný systém řízení 8 porušení předpisu bez následné škody 27 KŘP Karlovarského kraje celkem 2 porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP kraje Vysočina celkem 3 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP kraje Vysočina celkem 9 porušení předpisu bez následné škody 9 KŘP kraje Vysočina celkem 2 služba dopravní policie jiná zjištění 1 porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP kraje Vysočina celkem 3 úsek náměstka ředitele KŘ pro ekonomiku porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP Královéhradeckého kraje celkem 2 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP Královéhradeckého kraje celkem 7 porušení předpisu bez následné škody 7 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 9

10 kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP Královéhradeckého kraje celkem 3 služba dopravní policie porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP Královéhradeckého kraje vnější služba porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Libereckého kraje celkem 3 kancelář ředitele jiná zjištění 3 KŘP Libereckého kraje celkem 3 porušení předpisu bez následné škody 3 KŘP Moravskoslezského kraje celkem 2 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP Moravskoslezského kraje celkem 20 jiná zjištění 3 porušení předpisu bez následné škody 16 porušení předpisu s následnou škodou 1 KŘP Moravskoslezského kraje celkem 2 kancelář ředitele neúčinný systém kontroly 2 KŘP Olomouckého kraje celkem 8 jiná zjištění 1 porušení předpisu bez následné škody 7 KŘP Pardubického kraje celkem 5 kancelář ředitele porušení předpisu bez následné škody 5 KŘP Pardubického kraje celkem 8 podezření ze spáchání trestného činu 1 porušení předpisu bez následné škody 7 KŘP Plzeňského kraje celkem 3 kancelář ředitele neúčinný systém řízení 1 porušení předpisu bez následné škody 2 KŘP Plzeňského kraje celkem 25 jiná zjištění 1 porušení předpisu bez následné škody 22 porušení předpisu s následnou škodou 2 KŘP Středočeského kraje porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Středočeského kraje 1 porušení předpisu bez následné škody 10 porušení předpisu s následnou škodou 1 KŘP Středočeského kraje celkem 4 služba dopravní policie porušení předpisu bez následné škody 4 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 10

11 kontrolující subjekt kategorie kontrolních zjištění četnost KŘP Ústeckého kraje kancelář ředitele jiná zjištění 1 KŘP Ústeckého kraje celkem 35 jiná zjištění 12 podezření ze spáchání trestného činu 9 porušení předpisu bez následné škody 14 KŘP Ústeckého kraje vnější služba porušení předpisu bez následné škody 1 KŘP Zlínského kraje 8 jiná zjištění 1 neprovedená opatření k nápravě 1 neúčinný systém řízení 1 porušení předpisu bez následné škody 14 porušení předpisu s následnou škodou 1 Policie ČR celkem 2 Archiv PČR jiná zjištění 2 Policie ČR celkem 7 bezpečnostní oddělení neprovedená opatření k nápravě 1 porušení předpisu bez následné škody 6 Policie ČR celkem 4 Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR porušení předpisu bez následné škody 4 Policie ČR celkem 2 Ředitelství služby cizinecké policie podezření ze spáchání trestného činu 1 porušení předpisu bez následné škody 1 Policie ČR 0 útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV jiná zjištění 7 podezření ze spáchání trestného činu 3 Policie ČR celkem 5 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV jiná zjištění 5 Policie ČR 5 Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR jiná zjištění 1 neúčinný systém kontroly 2 neúčinný systém řízení 3 podezření ze spáchání trestného činu 2 porušení předpisu bez následné škody 5 porušení předpisu s následnou škodou 2 celkem 422 Sledujeme-li realizaci dalšího kroku, rozbor opatření, přijatých k nápravě, a to včetně kázeňských a personálních, pak ze sdělení služebních funkcionářů a vedoucích Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 11

12 příslušníků plyne, že v případech, kde byla vymezena osobní odpovědnost příslušníka či zaměstnance, bylo ve 384 případech přijato konkrétní opatření. Rozbor těchto opatření lze nalézt souhrnně v tabulce 9 a detailně podle kontrolujícího subjektu v tabulce 10. Tabulka 9: celkový počet kontrol podle přijatých opatření k nápravě opatření k nápravě počet podíl v % přijatá kázeňská opatření 55 14,32 přijatá personální opatření 12 3,13 přijatá systémová opatření 22 5,73 přijatá opatření k proškolení ,33 přijatá opatření k náhradě škody 6 1,56 přijatá jiná opatření ,93 celkem 384 Tabulka 10: Celkový počet kontrol podle přijatých opatření k nápravě a kontrolujícího subjektu Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost KŘP hlavního města Prahy kancelář ředitele KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha I KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha II KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha III KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha IV celkem 24 jiná opatření 14 opatření k proškolení 10 celkem 7 opatření k proškolení 5 systémová opatření 2 celkem 29 opatření k náhradě škody 1 jiná opatření 18 kázeňská opatření 1 opatření k proškolení 8 systémová opatření 1 celkem 21 opatření k proškolení 17 systémová opatření 4 celkem 8 jiná opatření 1 opatření k proškolení 5 kázeňská opatření 2 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 12

13 KŘP hlavního města Prahy Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost celkem 32 jiná opatření 19 kázeňská opatření 2 opatření k náhradě škody 1 opatření k proškolení 10 KŘP hlavního města Prahy vnější služba jiná opatření 1 KŘP Jihočeského kraje KŘP Jihomoravského kraje KŘP Karlovarského kraje celkem 47 jiná opatření 31 kázeňská opatření 4 opatření k proškolení 12 celkem 48 jiná opatření 9 kázeňská opatření 10 opatření k proškolení 18 personální opatření 3 systémová opatření 10 celkem 4 kázeňská opatření 3 opatření k proškolení 1 KŘP kraje Vysočina kancelář ředitele opatření k proškolení 1 KŘP kraje Vysočina služba dopravní policie jiná opatření 1 KŘP kraje Vysočina KŘP Královéhradeckého kraje KŘP Královéhradeckého kraje služba kriminální policie a vyšetřování celkem 8 jiná opatření 5 kázeňská opatření 2 opatření k proškolení 1 celkem 7 jiná opatření 4 opatření k proškolení 3 celkem 2 opatření k proškolení 1 jiná opatření 1 KŘP Libereckého kraje celkem 3 kancelář ředitele jiná opatření 3 KŘP Libereckého kraje kázeňská opatření 1 KŘP Moravskoslezského kraje kancelář ředitele celkem 3 opatření k proškolení 2 kázeňská opatření 1 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 13

14 KŘP Moravskoslezského kraje Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost 2 jiná opatření 9 kázeňská opatření 1 opatření k proškolení 2 KŘP Moravskoslezského kraje úsek náměstka pro ekonomiku opatření k proškolení 1 KŘP Olomouckého kraje KŘP Pardubického kraje kancelář ředitele KŘP Pardubického kraje KŘP Plzeňského kraje kancelář ředitele KŘP Plzeňského kraje KŘP Plzeňského kraje služba dopravní policie celkem 2 jiná opatření 1 kázeňská opatření 1 celkem 8 kázeňská opatření 3 jiná opatření 2 opatření k proškolení 3 celkem 6 jiná opatření 2 opatření k proškolení 4 celkem 3 kázeňská opatření 2 opatření k proškolení 1 celkem 26 jiná opatření 9 kázeňská opatření 9 opatření k proškolení 6 personální opatření 1 systémová opatření 1 celkem 3 jiná opatření 1 opatření k proškolení 2 KŘP Středočeského kraje kancelář ředitele kázeňská opatření 1 KŘP Středočeského kraje KŘP Středočeského kraje služba dopravní policie 6 jiná opatření 4 kázeňská opatření 5 opatření k náhradě škody 2 opatření k proškolení 5 celkem 4 jiná opatření 1 opatření k proškolení 3 KŘP Ústeckého kraje kancelář ředitele kázeňská opatření 1 KŘP Ústeckého kraje 3 jiná opatření 1 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 14

15 KŘP Zlínského kraje Kontrolující subjekt Kategorie přijatých opatření Četnost Policie ČR Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia Policie ČR kázeňská opatření 4 personální opatření 8 7 jiná opatření 4 kázeňská opatření 2 opatření k náhradě škody 2 opatření k proškolení 7 systémová opatření 2 celkem 4 jiná opatření 2 systémová opatření 2 Policie ČR Ředitelství služby cizinecké policie jiná opatření 1 Policie ČR Bezpečnostní oddělení jiná opatření 1 Policie ČR 0 Útvar pro odhalovaní korupce a finanční kriminality SKPV jiná opatření 10 Policie ČR celkem 6 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV jiná opatření 6 celkem 384 Dalším ukazatelem, který má značný význam, je výše způsobené škody. Lze konstatovat, že oproti minulému roku, kdy byla zjištěna celková škoda ,- Kč, ve sledovaném období roku 2011 byla zaznamenána škoda ,- Kč. Jedná se o významný nárůst, s ohledem na skutečnosti, že v roce 2011 byly zaznamenány případy s mimořádně vysokou škodou. O tom, jak se jednotlivé formy kontroly podílely na zjištění této výše škody, vypovídá následující tabulka: Tabulka 11: Vyčíslení škody a jiných veřejných výdajů forma kontroly výše škody výše neoprávněně použitých veřejných prostředků Kč podíl Kč podíl obecná kontrola - kontrolní průzkum % 0 0,00% obecná kontrola přijatých opatření 0 0,00% 0 0,00% obecná kontrola systémová 0 0,00% 0 0,00% obecná kontrola tematická ,00% celkem Kč Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 15

16 Zajímáme-li se o to, kde byla škoda zjištěna, pak lze odpověď nalézt v tabulce 12, kde jsou vedeny jednotlivé organizační součásti policie spolu s vyčíslením, jak se na celkové škodě podílejí: Tabulka 12: Vyčíslení škody podle kontrolujícího subjektu a kontrolované osoby název kontrolujícího subjektu název kontrolované osoby výše škody v Kč KŘP hlavního města Prahy Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku Odbor správy majetku KŘP Středočeského kraje KŘP Plzeňského kraje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 833 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 1700 KŘP Zlínského kraje Úřad vnitřní kontroly PP ČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Služba cizinecké policie Správa logistického zabezpečení PP ČR celkem Budeme-li se podrobněji zajímat o to, jak se jednotlivé formy kontroly podílejí na zjištěných nedostatcích, kázeňském řešení a zda bude realizována následná kontrola, lze podrobnosti nalézt v tabulce 13. Tabulka 13: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a zjištěných nedostatcích, kázeňském řešení a zda bude realizována následná kontrola forma kontroly z toho celkem nedostatky kázeňská řešení následná počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % obecná kontrola - kontrolní průzkum , , ,69 5 0,73 obecná kontrola přijatých opatření 45 6, , ,52 0 0,00 obecná kontrola systémová 5 0,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 obecná kontrola tematická , ,69 0 0,00 3 0,44 celkem , ,21 8 1,17 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011 Strana 16

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce ve vazbě na zaměstnavatele podnikající v sektoru zdravotnictví

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce ve vazbě na zaměstnavatele podnikající v sektoru zdravotnictví Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce ve vazbě na zaměstnavatele podnikající v sektoru zdravotnictví Konference OS zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice dopady personální krize. Zaměstnanci,

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Datum vydání: 14. ledna 1998 PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Obsah: Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačního

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na rok 2016

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na rok 2016 MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV-170116-1/IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 128 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra ČR, Policie

Více

5. Oddělení kontroly a stížností

5. Oddělení kontroly a stížností Kontrola Kontrolní činnost byla v roce 2016 u HZS ČR vykonávána na základě ročních plánů hlavních kontrolních úkolů a na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR, ředitelů HZS krajů nebo velitele

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015 MINISTERSTVO VNITRA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Č.j. MV-140175-23/IAK-2014 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015 Část I. Roční plán

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, Praha 5

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, Praha 5 Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Informace Souhrnné poznatky o výsledcích finančních kontrol ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů za rok 2010 Praha, únor 2011 Obsah

Více

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2014

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2014 MINISTERSTVO VNITRA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Č.j. MV-118530-21/IAK-2013 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2014 Část I. Roční plán

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 218 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí)

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 (1. pololetí) Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY III. Q O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY III. Q O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY I 2014 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body... 3 Souhrn a

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Celkové souhrnné údaje

Celkové souhrnné údaje STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Č.j. 495/.1/149/1.1/6 P Ř Í L O H A k Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených státním odborným dozorem a následně inspekcí práce za rok 25 Celkové souhrnné

Více

Praha, únor 2008 Odbor komunikace

Praha, únor 2008 Odbor komunikace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Praha, únor 2008 Odbor komunikace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod tabulkami.

Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod tabulkami. ; SESTAJOVICE;STC;7;6;0;1;6;0;1;2;3;0;6;0;4;1;1;562;26;532;0;1;0;3;0;50;2;5;0;23;4;11;1;4;0;0;0;0;0;0;20;0;0;0;0;381500;39144 Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Dotační výběrové řízení MPSV vůči nestátním neziskovým subjektům (občanským sdružením, církevním právnickým osobám, obecně prospěšným

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 12 Financování územních rozpočtů

MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 12 Financování územních rozpočtů MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 12 Financování územních rozpočtů Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové schránky: xzeaauv E-mail: podatelna@mfcr.cz V Praze dne 3. 1. 2018

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Praha, únor 2009 Odbor komunikace OBSAH: 1. Úvod

Více

Zlínský. Název obce/městyse/města: Šestajovice kód kraj Kraj: STC HKK Královéhradecký

Zlínský. Název obce/městyse/města: Šestajovice kód kraj Kraj: STC HKK Královéhradecký ; Šestajovice;STC;6;5;0;1;5;2;0;3;0;0;5;0;3;1;1;202;172;27;0;2;0;1;0;32;13;3;0;4;1;1;0;10;0;0;0;0;0;0;16;0;0;0;0;117800;2649903;; Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete

Více

5. Pracoviště kontroly a stížností

5. Pracoviště kontroly a stížností Kontrola Kontrolní činnost byla v roce 2015 u HZS ČR vykonávána na základě ročních plánů hlavních kontrolních úkolů a na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR, ředitelů HZS krajů nebo velitele

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů LIBUŠE SVOBODOVÁ Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 2 OBSAH Úvod Cíl a metody Výsledky

Více

hemoglobinu v letech

hemoglobinu v letech Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 2002-2006 IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 2002-2006 Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil

Více

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Organizačně-řídící předpis Úroveň přístupu: A R1 Organizační řád Účinnost od 1. září 2016 Schváleno generálním ředitelem Ing Pavel Surý, v. r. č. j. S 35743/2016 - SŽDC O10 V Praze dne 31. 8. 2016 SŽDC

Více

Příloha 1: Přehled o celkovém stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob stíhaných a osob, kterým bylo sděleno podezření.

Příloha 1: Přehled o celkovém stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob stíhaných a osob, kterým bylo sděleno podezření. Seznam příloh Příloha 1: Přehled o celkovém stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob stíhaných a osob, kterým bylo sděleno podezření. Příloha 2: Přehled o stavu a vývoji trestné činnosti podle

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 16.1.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 14.10.2019 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 MĚSÍČNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1 Celostátní

Více

PDF created with pdffactory trial version 1. Postup zpracování podkladů

PDF created with pdffactory trial version  1. Postup zpracování podkladů Zpracování podkladů pro Analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracovanou v souladu s usnesením vlády č. 346/2010 ze dne 10. května 2010 bod II/2 1. Postup zpracování podkladů 24.-28.02.2011

Více

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činností na úseku ÚP s výjimkou územního rozhodování

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činností na úseku ÚP s výjimkou územního rozhodování DOTAZNÍKY Home Často kladené otázky Analýza - Dotazník A Analýza - Dotazník B Dotazník: B. Dotazník pro analýzu stavu na úseku územního plánování s výjimkou územního rozhodování - 2010 Uživatel: uur Vyberte

Více

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním

Více

Počty provedených kontrol a kontrol, při nichž bylo u kontrolovaných osob zjištěno jedno či více porušení povinností, jsou uvedeny v tabulce.

Počty provedených kontrol a kontrol, při nichž bylo u kontrolovaných osob zjištěno jedno či více porušení povinností, jsou uvedeny v tabulce. Kontroly nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků nedopadly pro plnou čtvrtinu kontrolovaných subjektů dobře. V průběhu roku 2012 navštívili inspektoři ČOI celkem 2671 prodejních míst a porušení

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y. o t r e s t n é č i n n o s t i p o l i c i s t ů.

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y. o t r e s t n é č i n n o s t i p o l i c i s t ů. M I N I S T E R S T V O V N I T R A I N S P E K C E P O L I C I E ČESKÉ REPUBLIKY Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail:imv01@mvcr.cz tel:974 839 718 fax:974 839 72 Z p r á v a o č

Více

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách plk. Mgr. Tomáš LANDSFELD ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 25. září 2012 Vyloučené lokality v ČR 70 60 50 40

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Policie ČR. nstržm. Mgr. Jakub Petlák nstržm. Mgr. Martin Veselý

Policie ČR. nstržm. Mgr. Jakub Petlák nstržm. Mgr. Martin Veselý Policie ČR nstržm. Mgr. Jakub Petlák nstržm. Mgr. Martin Veselý Struktura prezentace Cíle a hodnoty Police České republiky Základní úkoly PČR Útvary PČR Kompetence PČR Nejběžnější úkoly PČR Vybrané případové

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

Řízení lidských zdrojů Policie ČR změna přístupu POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Řízení lidských zdrojů Policie ČR změna přístupu POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Řízení lidských zdrojů Policie ČR změna přístupu POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Policie ČR a její prostředí Oblast vnitřní bezpečnosti Mezinárodní bezpečnostní situace sofistikovanost TČ závažnost TČ kybernetická

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 16.7.2019 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 MĚSÍČNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1 Celostátní

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 12.7.2018 Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 2. Strategické cíle... 6 2.1

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Jan Vrbický 1 Sociální služby Základní právní rámec zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č.

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu ÚO Mělník v roce 2017 (ve srovnání s r. 2016)

Zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu ÚO Mělník v roce 2017 (ve srovnání s r. 2016) KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č.j. KRPS-26744-1/ČJ-2018-0106UO Mělník 9. února 2018 Počet listů: 6 Městské úřady, obecní úřady a úřad městyse ležící v teritoriu ÚO

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, vývoj školní úrazovosti PhDr. Ondřej Andrys, MAE

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, vývoj školní úrazovosti PhDr. Ondřej Andrys, MAE Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, vývoj školní úrazovosti PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora Národní konference o BOZP, Praha, 31. 10. 2016 Kontrola

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Zvýšení počtu služebních a pracovních míst rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra

Zvýšení počtu služebních a pracovních míst rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 3. července 205 č. 574 Zvýšení počtu služebních a pracovních míst rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. na zajištění správního řízení v oblasti nelegální migrace,

Více

124 IZS Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva

124 IZS Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb 124 IZS Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva Přednáška 3 Složky IZS (pokračování) Ing.

Více

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k Výkaz o včelařství v ČR v roce (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj Právnické osoby, 44 2152 4147 24,43 0,35 101 319,00 1 433,75 Včelařské kroužky 20 31 44 10,84 0,53 477,00 23,20 Včelaři, členové

Více

Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu

Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Příloha č., část II., taulka č. k vyhlášce č. 46/4 S Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci neo policejním

Více

Struktura uváděných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uváděných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až červenec 213. Leden až červenec 213 rozdíl stejné období roku 212 POČET NEHOD 47.46 zvýšení o 1.655 = 3,6 % USMRCENO 315 snížení

Více

Vybrané ukazatele za rok 2012

Vybrané ukazatele za rok 2012 Vybrané ukazatele za rok 2012 Středočeský Moravskoslezský Jihočeský Jihomoravský Plzeňský Ústecký Hlavní město Liberecký Olomoucký Zlínský Pardubický Karlovarský kraj kraj kraj kraj kraj kraj Praha kraj

Více

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Statistika nehodovosti první pololetí 2018

Statistika nehodovosti první pololetí 2018 1 Statistika nehodovosti první pololetí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

ANALÝZA ČINNOSTI SPC STRUČNÝ PŘEHLED ---- Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se ZP

ANALÝZA ČINNOSTI SPC STRUČNÝ PŘEHLED ---- Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se ZP ANALÝZA ČINNOSTI SPC STRUČNÝ PŘEHLED ---- Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se ZP reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 20 let činnosti pro. Četnost Historie, počty,

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a

Více

Samostatný pracovník přestupkového řízení

Samostatný pracovník přestupkového řízení Samostatný pracovník přestupkového řízení Samostatný pracovník přestupkového řízení vede přestupkové řízení a rozhoduje o přestupcích ve věcech v rozsahu náležející do pravomoci příslušného ÚSC. Odborný

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Ministerstvo vnitra ODBOR PREVENCE KRIMINALITY PRAHA

Ministerstvo vnitra ODBOR PREVENCE KRIMINALITY PRAHA Ministerstvo vnitra ODBOR PREVENCE KRIMINALITY PRAHA Statistický přehled o udělených akreditacích vysílajícím organizacím k výkonu dobrovolnické služby dle zákona č. 198/ Sb., o dobrovolnické službě a

Více

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)

Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_372_VES_12 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 OPZ se zaměřuje především na intervence nehmotného charakteru

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Datum předání věci příslušnému správci daně. Vypočtené odvody kontrolním orgánem

Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Datum předání věci příslušnému správci daně. Vypočtené odvody kontrolním orgánem Příloha č., část II., tabulka č. k vyhlášce č. 4/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovu osobou ve smyslu zák. č. 28/2 Sb.,

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více