Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3"

Transkript

1 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové

2 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové vztahy obecný postup při bilancování definice konverze, relativního přebytku, výtěžku

3 Bilance základní pojmy aplikace zákonů o zachování čehokoli

4 Bilance základní pojmy VSTUP + ZDROJ = VÝSTUP + AKUMULACE vstup výstup probíhá chemická reakce systém Zdroj = fiktivní proudy ν A A + ν B B = ν C C + ν D D fiktivní vstup fiktivní výstup fiktivní výstup fiktivní vstup neprobíhá chemická reakce zdroj = 0 ustálený stav akumulace = 0 VSTUP = VÝSTUP vstup systém výstup

5 Bilanční schéma technologické schéma x proudové schéma uzel proud uspořádání: směšování, separace, souproud, Protiproud, obtok, recykl,

6 Bilanční schéma uzly: I reaktor II směšovač III krystalizátor IV odparka proudy: 1, 2 vstupní proudy 3, 6, 9, 10 výstupní proudy 4, 5, 7, 8 vnitřní proudy

7 Způsoby vyjadřování koncentrací Směs: N složek i= 1,2,,N každá složka má svou molární hmotnost M i celkem je m kg nebo n mol směsi ve směsi je m i kg nebo n i mol složky i celkový objem směsi je V m 3 objem složky i je V 3 i m Hmotnostní zlomek složky i v proudu j Molární zlomek složky i v proudu j pro ideální plyn parciální celkový

8 Způsoby vyjadřování koncentrací Objemový zlomek složky i v proudu j pro ideální plyn objemový zl. = molární zl. Hmotnostní koncentrace složky i v proudu j ρ j hustota směsi v proudu j Molární koncentrace složky i v proudu j Pozor na změnu objemu při změně tlaku a teploty!!!

9 Přepočty koncentrací w -> x x -> w Střední molární hmotnost Stavová rovnice IP

10 Obecný postup při bilancování 1. Nakreslit bilanční schéma, označit uzly, proudy a složky 2. Zápis předpokladů 3. Zápis stechiometrických rovnic chemických reakcí 4. Volba základu výpočtu 5. Volba typu bilance (hmotnostní-látková) 6. Přepočet vstupních dat 7. Zápis matice zadání 8. Sestavení bilančních rovnic a dodatečných vztahů 9. Řešení soustavy rovnic 10. Kontrola správnosti výpočtu

11 Úloha U1-1 Vodní plyn Zadání: Ze vzduchu znečištěného oxidem siřičitým se má vypírat SO 2 v absorpční koloně vodou. Plyn přiváděný do kolony obsahuje 3 obj% SO 2. Kapalina vytékající z kolony obsahuje 4,8 kg SO 2 na 1000 kg vody. Vystupující plyn obsahuje kg SO 2 v 1 m 3. V koloně je konstantní teplota 20 C a tlak 0,1 MPa. Předpokládejte, že voda a vzduch se navzájem nemísí. Vyjádřete složení vstupních a výstupních proudů kolony v obyčejných a relativních molárních a hmotnostních zlomcích. Výsledek: x X w W vstup kapalina plyn 0,0300 0,0309 0, ,06839 výstup kapalina 0, , , ,00480 plyn 0, , , , Pozn: Z důvodu zdůraznění rozdílu mezi zlomkem obyčejným a relativním jsou výsledky uváděny na neoprávněný počet desetinných míst!!!

12 Úloha U1-2 Vodní plyn Zadání: Vodní plyn o složení 6,3 hm% H 2, 61,2 hm% CO, 12,1 hm% CO 2 a 20,4hm% N 2 se před konverzí, probíhající podle rovnice chemické reakce: CO + H O CO + H mísí s vodní parou tak, aby CO a voda byly ve stechiometrickém poměru 1:1. Vypočtěte molární procenta jednotlivých složek ve směsi po jejím smíšení s vodní parou. Schéma: vodní plyn vodní pára Výsledek: mísič směs konvertor Po smíšení s vodní parou má plyn složení 36,7 mol% H 2, 25,7 mol% CO, 3,3 mol% CO 2, 8,6 mol% N 2 a 25,7 mol% H 2 O

13 Úloha U1-6 Krystalizátor Zadání: Do krystalizační nádoby bylo přivedeno kg horkého roztoku o koncentraci 31 hm% Na 2 CO 3. Po ochlazení na 20 C vykrystalizuje Na 2 Co 3 x 10H 2 O. Rozpustnost při této teplotě je 21 dílů bezvodého uhličitanu sodného na 100 dílů vody. Voda, která se během krystalizace vypaří, tvoří 5 hm% původní hmotnosti roztoku. Jaké je množství krystalů uhličitanu sodného? Schéma: roztok uhličitanu krystalizátor vodní pára krystaly Výsledek: nasycený roztok 20 C Vykrystalizovalo 3690 kg dekahydrátu uhličitanu sodného

14 Úloha U1-13 Ruda Zadání: Galenitová ruda o složení 10hm% PbS a 90hm% SiO 2 se koncentruje flotací ve dvou nádržích, z první nádrže vychází koncentrát s obsahem 80hm% PbS a hlušina s obsahem 2hm% PbS. Ta se vede do druhé nádrže, kde se flotační pochod opakuje. Koncentrát z druhé nádrže obsahuje 11hm% PbS a vrací se proto do první nádrže. Hlušina z druhé nádrže obsahuje 0,5hm% PbS a vypouští se jako odpad. Zpracuje-li se 1000kg rudy, kolik se získá koncentrátu v první nádrži a kolik recirkuluje koncentrátu z druhé nádrže? Schéma: ruda I 80% PbS 2% PbS II 0,5% PbS Výsledek: 11% PbS Na 1000 kg rudy se získá 120kg koncentrátu z první nádrže a recirkuluje 147 kg koncentrátu z druhé nádrže

15 Úloha U1-8 Nitrační směs Zadání: Z 1200 kg směsi kyselin o složení 68 hm% H 2 SO 4, 22 hm% HNO 3, 10 hm% H 2 O je třeba připravit 2000 kg nitrační směsi o složení 63 hm% H 2 SO 4, 28 hm% HNO 3, a 9hm% H 2 O. K tomu se má použít 82%kyseliny dusičné, 92%ní kyseliny sírové a 20% olea. Oleum o koncentraci 20hmot % obsahuje 80 hm% H 2 SO 4 a 20 hm% SO 3. Jaká bude spotřeba koncentrovaných kyselin a olea? Schéma: původní směs H 2 SO 4 reaktor SO 3 + H 2 O požadovaná směs Výsledek: 92% 80% H 2 SO 4 H 2 SO 4 82% 20% SO 3 HNO 3 K přípravě nitrační směsi se spotřebuje 361 kg kyseliny dusičné, 119 kg kyseliny sírové a 320 kg olea

16 Příklad Koksový plyn Zadání: Koksový plyn má složení (obj%): 28% CO, 3,5% CO2, 0,5% O2, 68% N2. Spalovací proces probíhá s 95% účinností, přebytek vzduchu je 20%. Zjistěte složení spalin! Schéma: Výsledek: Složení spalin je: n2 = mol, x3a = n3 = mol, x3b = n4 = 26.6 mol, X3C = n5 = 39.9 mol x3d =

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

PRocesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob

PRocesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob PRocesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob Pavel Kadlec Karel Melzoch Michal Voldřich a kolektiv KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Zdeněk Bubník, Helena Čížková, Jaroslav Dobiáš,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více