Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace"

Transkript

1 Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz

2 Projekt vytvo ení páte ní koly ve u Úvod V sou asné dob dochází na st edních kolách Ústeckého kraje vzhledem k demografickému vývoji k razantnímu úbytku ák, který do roku 2014 dosáhne cca 30% stávajícího po tu ák. Dal í rozvoj st edního kolství ve u bude proto záviset na optimalizaci vzd lávací nabídky, prostorových a personálních podmínek a nastavení optimálních finan ních tok. Z dlouhodobého hlediska je jediným perspektivním ením vznik jednoho silného subjektu, který je schopný rozvoj st edních kol efektivn zajistit. P edkládáme návrh vytvo ení jedné st ední koly, který í dlouhodobé a optimální fungování st edního odborného kolství ve u a zabezpe í pot eby trhu práce a zam stnavatel v oblasti lidských zdroj v okrese ín i v sousedních regionech. Do projektu vstupují tyto koly: St ední kola slu eb a cestovního ruchu,, Bratislavská 2166 Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola,, Mariánská 1100 St ední pr myslová kola technická,, Karolíny Sv tlé Stru ný popis situace st edních kol ve u a) Aktuální oborová skladba Ve m st sídlí 3 st ední koly z izované Ústeckým krajem: St ední kola slu eb a cestovního ruchu kola pat í mezi nejv í koly Ústeckého kraje, má 917 ák denního studia, zaji uje i dálkové studium pro 66 ák. V maturitních oborech studuje 60% ák. Vyu uje obory hotelnictví, cestovního ruchu, gastronomie, ekonomiky a osobních slu eb. Kapacita (983 ák ) je napln na na 100 %. kola má vlastní domov mláde e s kapacitou 273 l ek. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r M/004 M denní Hotelnictví a turismus M/01 M denní Hotelnictví M/040 M denní Informatika v ekonomice M/011 M denní Slu by cestovního ruchu M/022 M denní Modelá ství a návrhá ství od M/024 M denní Management textilu a od vnictví M/02 M denní Cestovní ruch H/001 H denní Krej í L/524 L/5 denní Podnikání H/001 H denní ník, servírka H/01 H denní Kucha - ník H/001 H denní Kucha H/002 H denní Kucha - ník pro pohostinství H/001 H denní Kade ník L/004 L/0 denní Kosmeti ka E/005 E denní Práce ve zdr. a soc. za ízeních - pe ovatelské práce E/001 E denní Kucha ské práce E/002 E denní Stavební práce Oborová skladba a po ty ák - dálkové studium L/524 L/5 dálková Podnikání

3 Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola kola má 597 ák denního studia, zaji uje i dálkové studium 196 ák. Vyu uje obory elektrotechnické, informatiky, administrativy, ve ejné správy, dobíhají obory strojírenské. Kapacita (920 ák ) je napln na na 86 %. kola provozuje vlastní domov mláde e s kapacitou 180 l ek, budova (systém Kord) je v ak na hranici 30-leté ivotnosti. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r N/04 N denní Ve ejnosprávní innost N/04 N denní Informa ní technologie M/002 M denní Elektrotechnika M/001 M denní Strojírenství M/007 M denní Propaga ní výtvarnictví - propaga ní grafika M/002 M denní Elektronické po íta ové systémy M/003 M denní M/034 M denní Informa ní technologie - aplikace osobních po íta Tvarování pr myslových výrobk - pr myslový design M/001 M denní Technické lyceum M/01 M denní Technické lyceum SP Oborová skladba a po ty ák dálkové studium N/04 N dálková Informa ní technologie N/04 N dálková Výroba, p enos a u ití elektrické energie N/04 N dálková Ve ejnosprávní innost L/506 L/5 dálková Provozní elektrotechnika L/506 L/5 dálková Provozní technika St ední pr myslová kola technická kola má 395 ák denního studia, z toho 40 % (162 ák ) v maturitních oborech. Vyu uje obory strojírenské, elektrotechnické, automobilní, d evozpracující a administrativní. Pro ubytování ák vyu ívá domova mláde e. Kapacita (407 ák ) je napln na na 97 %. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r M/001 M denní Strojírenství L/001 L/0 denní Mechanik se izova L/001 L/0 denní Mechanik elektronik H/001 H denní Automechanik H/001 H denní Autoelektriká H/001 H denní Záme ník H/002 H denní Klempí - strojírenská výroba H/001 H denní Truhlá H/001 H denní Obráb kov H/001 H denní Elektriká L/506 L/5 denní Provozní technika H/002 H denní Elektriká - slaboproud L/524 L/5 denní Podnikání

4 b) ehled spravovaných nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje,, Bratislavská 2166 el vyu ití Adresa Vlastnické právo Budova,admin., Bratislavská 2166, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka, DM Budova odl. prac., prakt. Národní 2589, Ústecký kraj výuka, DM Budovy odl. prac., Kostelní 723, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka Budova odl. prac., teorie elákovická 747, Ústecký kraj Vzd lávací st edisko, Karlova 3317, Ústecký kraj terciální vzd., praxe Do asné stavby itavská bez.p. Ústecký kraj (STAMO) Správa nemovitostí VO a SP,, Mariánská 1100 el vyu ití Adresa Vlastnické Správa právo nemovitostí Budova SP admin., Mariánská 1100, Ústecký kraj VO a SP prakt.výuka, DM Gará e St elecká ul., bez.p., Ústecký kraj VO a SP Dílny odlou ené Pohrani ní strá e 2526, Ústecký kraj VO a SP, prakt.výuka Ubytovna vyu ita pouze Mariánská 1139, Ústecký kraj VO a SP ást budovy Rekrea ní st edisko Radvanec.e. 166 Ústecký kraj VO a SP Ocelová hala Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP Mycí rampa Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP Sklad ho lavin Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP SP T, Karolíny Sv tlé 2703, el vyu ití Adresa Vlastnické právo Budova SP T admin., Karolíny Sv tlé 2703, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka Dílny odlou ené Josefa Lady 3263, Ústecký kraj,prakt.výuka Výukový polygon Josefa Lady 3263, Ústecký kraj montá e VN Správa nemovitostí SP T SP T SP T Poznámka návrh na odprodej Poznámka áste ný pronájem cizím u iv. áste ný pronájem cizím u iv. áste ný pronájem cizím u iv. íváno soukr. osobou Poznámka c) v cizím vlastnictví, kde je kola v nájmu VO a SP,, Mariánská 1100 el vyu ití Budova VO pronajata celá budova, výuka pouze v p ízemí budovy Rodinná vila kolní byt, ebny Z Objekt St elnice v. restaurace ( studentské centrum ) Adresa St elecká 1800, Bjarnata Krawce 2408, Bo eny N mcové 476, Vlastnické právo Správa nemovitostí + VO a SP + VO a SP + VO a SP Poznámka Vyu ívání s Gymnáziem a Z Pro výuku nevyu ívána, restaurace pronajata - 4 -

5 2. Zd vodn ní návrhu na vytvo ení páte ní koly Návrh í problémy st edního kolství ve u: nutnost investic do infrastruktury st edních kol ve u, co p i existenci t í subjekt iná í jistou duplicitu investic; ekávané sní ení po tu ák na st edních kolách o cca 30% do roku 2014; hospoda ení kol s rozsáhlým majetkem, který jim historicky slou il p ed rokem 1989 a byl dimenzován na vy í po ty ák a jiné spektrum obor ; ást tohoto majetku je nevyu ita a jeho provoz a údr ba vy aduje nemalé náklady; VO a SP má ást budov vyu ívaných pro výuku pronajatu od M sta ; 2 domovy mláde e v etn stravovacích za ízení ve m st ; duplicita vzd lávací nabídky nebo zam ení obor - nutnost dvojího vybavování kol technikou (tento problém se dále prohloubí po zahájení výuky obor podle VP slou ením více obor pod jeden RVP = výuka podle jednoho vzd lávacího programu na více kolách); nebezpe í výrazného poklesu ák na VO p i o ekávané zm pravidel pro tento typ studia (viz. Bílá kniha terciálního vzd lávání); které budovy jsou ve patném technickém stavu a je nutné it jejich dal í vyu ití pro pot ebu kolství; Pozitiva navrhovaného ení ( podrobn ji viz SWOT analýza): Slou ením t í vý e uvedených st edních kol do jednoho subjektu dojde k postupnému ení v ech uvedených problém st edního kolství ve u. edev ím: zachování vzd lávací nabídky p i odstran ní duplicit; opu ní nadbyte ných kapacit s jejich mo ným odprodejem; opu ní pronajatých prostor; racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit; optimalizace investi ních nárok kol; úspory pracovník, mzdových a provozních náklad ; zvý ení prostupnosti vzd lávací nabídky st edního kolství ve u; zvý ení kvalifikovanosti pedagogického sboru; zvý ení kvality vzd lávacího procesu; zefektivn ní systému dal ího vzd lávání, rekvalifika ních kurz a vytvo ení jediného centra dal ího vzd lávání; roz ení vzd lávací nabídky v programech DVPP; optimalizace procesu získávání a erpání prost edk z evropských fond ; nastavení optimálních podmínek pro spolupráci se sociálními partnery, ú ady práce a podnikatelskou sférou; vy í vyu ití dílen, odborných u eben a vybavení kol p i mo nosti zvy ování jejich technické úrovn vzhledem k soust ed ní finan ních prost edk ; roz ení spolupráce s vysokými kolami; Mimo vý e uvedených pozitiv jsme si v domi i mo ného nebezpe í hrozeb, nap. mo né esuny t íd v rámci organizování výuky, p echázení i p evedení u itel na jiná atp. Tomuto bude v nována zvlá tní pozornost s cílem minimalizace t chto negativních dopad. Snahou bude ponechat vzd lávání ve stávajících kolních budovách s dosavadním u itelským sborem

6 Návrh výsledného stavu a) nová oborová skladba v páte ní kole S a CR VO a SP SP T M/02 Cestovní ruch M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Hotelnictví M/040 Informatika v ekonomice M/024 Management textilu a od vnictví M/022 Modelá ství a návrhá ství od M/001 Ve ejnosprávní innost L/004 Kosmeti ka vizá istka H/001 Kade ník H/01 Kucha ník H/001 Krej í - modelová tvorba od E/002 Stavební práce E/001 Kucha ské práce E/005 Práce ve zdrav. a sociálních za íz L/524 Podnikání N/04 Ve ejnosprávní innost N/001 Informatika ve státní správ N/04 Informa ní technologie N/04 Výroba, p enos a u ití elektr. energie M/002 Elektronické po íta ové systémy M/01 Elektrotechnika M/01 Informa ní technologie M/007 Propaga ní výtvarnictví M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/034 Tvarování pr myslových výrobk L/524 Podnikání L/506 Provozní elektrotechnika L/506 Provozní technika VO a S M/004 Silni ní doprava M/003 Strojírenská techn. administrativa M/001 Strojírenství L/001 Mechanik elektronik L/001 Mechanik se izova H/001 Autoelektriká H/001 Automechanik H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Elektriká H/001 Obráb kov H/003 Operátor(ka) skladování H/001 Truhlá H/001 Záme ník L/501 Elektrotechnika L/524 Podnikání L/506 Provozní technika tev obor ICT a VO tev obor cestovního ruchu a slu eb tev technických obor N/04 Informa ní technologie M/040 Informatika v ekonomice M/01 Strojírenství N/04 Ve ejnosprávní innost M/007 Propaga ní výtvarnictví-propag. grafika M/01 Elektrotechnika N/04 Výroba, p enos a u ití el. energie M/02 Cestovní ruch M/004 Silni ní doprava N/001 Informatika ve státní správ M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/01 Informa ní technologie M/01 Hotelnictví M/003 Strojírenská techn. administrativa M/034 Tvarování pr m. výr.-pr m. design M/024 Management textilu a od vnictví L/001 Mechanik se izova M/002 Elektronické po íta ové systémy M/022 Modelá ství a návrhá ství od L/001 Mechanik elektronik M/001 Ve ejnosprávní innost L/501 Elektrotechnika L/004 Kosmeti ka vizá istka L/506 Provozní technika L/524 Podnikání H/002 Klempí - strojírenská výroba H/003 Operátor(ka) skladování H/001 Automechanik Pozn.: barevn ozna eny duplicitní obory H/001 Kade ník H/001 Autoelektriká H/01 Kucha ník H/001 Elektriká H/001 Krej í - modelová tvorba H/001 Obráb kov od E/002 Stavební práce H/001 Truhlá E/001 Kucha ské práce H/001 Záme ník E/005 Práce ve zdrav. a soc. za

7 ehled obor zavád ných pro ucelení vzd lávací nabídky v souladu se zám ry slou ení kol ve u: Zavedení obor : - po íta ová grafika v technických oborech obor VO - cestovní ruch obor VO - strojírenství obor VO - hotelnictví obor VO - karosá obor S - bezpe nostn právní innost obor S b) p ehled nemovitostí vyu ívaných páte ní kolou Budova, Bratislavská 2166, Budova SP, Mariánská 1100, Budova SP T, Karolíny Sv tlé 2703, Budova SP T, Josefa Lady 3263, Budova, Národní 2589, Budova VO a SP, Pohrani ní strá e 2526, Budova, Kostelní 723, Budova, elakovická 747, Budova VO a SP, Mariánská 1100, Gará e, St elecká ul., bez.p., Budova, Karlova 3317, Budova VO a SP, Mariánská 1139, Ústecký kraj c) p ehled nemovitostí k uvoln ní vlastníkovi Rekrea ní st edisko, Radvanec.e. 166, v. pozemku Ústecký kraj ást objektu ocelová hala, Josefa Lady 678,, v. pozemku Ústecký kraj Mycí rampa, Josefa Lady 678, Ústecký kraj Výukový polygon montá e VN, Josefa Lady 3263, Ústecký kraj Budova VO, St elecká 1800, pronájem M sta Rodinná vila Bjarnata Krawce 2408, pronájem M sta Budovy Stamo, itavská bez.p., Bude zvá eno dal í vyu ití St elnice Studentského centra pro kolské ú ely s p ípadným p edáním M stu. d) p ehled p edpokládaných investic a odhad jejich rozsahu Propojení po íta ových sítí 0,6 mil. K Vytvo ení specializovaných ateliér pro um lecké obory 0,5 mil. K Rekonstrukce u eben teoretické výuky v 1. pat e hlavní budovy SP T Karolíny Sv tlé mil. K Rekonstrukce kolní jídelny v objektu SP T Karolíny Sv tlé 2703, 3 mil. K Rekonstrukce kolních aten v objektu SP T Karolíny Sv tlé 2703 a Josefa Lady 3263, 4 mil. K - 7 -

8 3. Návrh ídící struktury páte ní koly Pro optimální zvládnutí procesu slu ování st edních kol a dále bezproblémové fungování slou eného subjektu navrhujeme ur ení nástupnické organizace St ední koly slu eb a cestovního ruchu,, Bratislavská 2166 a to p edev ím z t chto d vod : - výrazn vy í po et ák ne mají ostatní koly - zku enosti s r znými typy obor (u ební, studijní, nástavby, spec. kolství, kurzy, spolupráce s V, atd.) - vytvo ený strukturovaný systém ízení velké koly - zku enosti se slu ováním kol v minulosti - dobré výsledky ve výchov a vzd lávání ák - zku enosti koly z projektové innosti, s rekvalifika ními kurzy, s dal ím vzd láváním pedagogických pracovník, atd. - vysoký rozvojový potenciál koly - dobré prostorové, materiální a personální podmínky Návrh organiza ní struktury nového subjektu: Pro optimální fungování slou eného subjektu bude rozhodující optimalizace ízení, proto e vznikne subjekt s více ne 2000 áky. P edpokládáme p evzetí modifikovaného systému ízení S a CR, co znamená vytvo ení vnit strukturovaného systému obor st edního a vy ího odborného kolství rozd leného do t í hlavních skupin ízených zástupci editele: 1. technického vzd lávání, 2. obor cestovního ruchu a slu eb 3. obor informa ních a komunika ních technologií a VO. Dále budou vytvo eny dva úseky: 1. kolských slu eb domov mláde e, kolní stravování, investice a údr ba budov, 2. ekonomický ekonomika koly, projekty, rekvalifikace, které budou ízeny vedoucími úsek. Tento systém zaru í zachování úrovn, kvality, obor a po tu ák v technickém vzd lávání na slou ené kole. P edpokládáme maximální vyu ití ídících pracovník slu ovaných kol

9 Vy í odborná kola a St ední kola, editel pro obory cestovního ruchu a slu eb Z pro ICT a VO Z pro technické obory úseku kolských slu eb DM, J, opravy a údr ba ekonomického úseku itel pro TV u itel pro PV itel ICT itel VO itel pro TV itel pro PV DM J TÚ personálního odd. a tárny projekt a rekvalifikací Vzd lávací st edisko Údr ba, investice, úklid, zásobování itelé U itelé Provozní pracovníci itelé U itelé U itelé U itelé Vychovatelé Pracovníci J Provozní pracovníci etní Projektoví mana i Vzniklá kola bude mít v základním len ní st edního kolství v tev cestovního ruchu a slu eb, ICT a VO a v tev technickou. Ka dá v tev bude mít samostatnost ve v ech oblastech mimo rozpo tu (tzn. ve vzd lávací, náborové, personální, finan ní, organiza ní, investi ní a rozvojové innosti). Rozpo et bude po stanovení z izovatelem rozpo ítán dle po tu ák na jednotlivá st ediska daná odv tvovou strukturou.

10 5. SWOT analýza Lidé (pedagogi tí a nepedagogi tí pracovníci, rodi e, áci) ednosti Nedostatky íle itosti Hrozby Redukce pracovních míst Obtí í komunikace mezi pracovníky Tendence k nivelizaci výuky v r zných typech obor Obtí í orientace rodi a ák ve velkém celku Zvý ení kvality pedagogického sboru Úspora mzdových náklad Lep í zastupitelnost u itel Zjednodu ení komunikace s rodi i p i p estupu ák Ekonomika Odstran ní duplicit ve financování pot eb kol Transparentní financování Snadn í p íprava finan ních plán Efektivn í vyu ití budov Jedno m sto jedna kola jedna investice Uvoln ní nadbyte ných objekt s mo ným odprodejem Uvoln ní pronajatých prostor Úspora provozních náklad Vzd lávání se irokou vzd lávací nabídkou mo nost kombinace obor Za azení nových obor dle poptávky trhu práce Soust ed ní mozk na jednom míst Jednodu í komunikace s potencionálními zam stnavateli Prostupnost vzd lávacího procesu (horizontální i vertikální) Nár st po áte ních náklad a investic Náro nost na organizaci asu a prostoru Po áte ní náklady na vytvá ení nového vzd lávacího subjektu Lep í ohodnocení práce kvalitních pracovník Efektivn í vyu ití aprobace a kvalifikace u itel v p ímé vyu ovací povinnosti Jednodu í zavád ní moderních metod výuky Vyu ití do asn volných kapacit pro terciérní vzd lávání Roz ení systému dal ího vzd lávání Efektivní vyu ití spole ných prostor pro vzd lávací ú ely Racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit Kontrola hospoda ení a mapování vývoje vztah izovatel kola instituce Zvý ení finan ních prost edk na materiál a zkvalitn ní výuky Lep í mo nosti erpání fond EU Optimalizace investi ních nárok kol ekonání období popula ních výkyv Zlep ení podmínek pro výkon praxe p ímo ve kole Zlep ení a zintenzivn ní spolupráce s trhem práce Mo nost z ízení kolního poradenského centra, v etn psychologické poradny Zvý ení aktivity v oblasti celo ivotního u ení Intenzivn í spolupráce s univerzitami a vysokými kolami Nár st sociáln patologických jev u ák Zvý ená náro nost ízení (rozvrhy, komunikace,..) Nechu spolupracovat Mo né p esuny ák v rámci výuky mezi kolními objekty Negativní zm ny v organizaci výuky st ceny nemovitostí v budoucnu Závislost na vývoji spádové lokality Není p esn znám po et a finální tvar páte ních kol Do asné zvý ení nákladovosti slu ovaných kol technické obory dílny, technologie, p ístroje Organiza ní náro nost Po áte ní nechu ke spolupráci Normativní metoda financování znevýhodn ní kol s nákladným provozem (nákladné vzd lávací programy) Náro nost a asová prodleva p i uspo ádání program a prostor

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více