Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace"

Transkript

1 Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz

2 Projekt vytvo ení páte ní koly ve u Úvod V sou asné dob dochází na st edních kolách Ústeckého kraje vzhledem k demografickému vývoji k razantnímu úbytku ák, který do roku 2014 dosáhne cca 30% stávajícího po tu ák. Dal í rozvoj st edního kolství ve u bude proto záviset na optimalizaci vzd lávací nabídky, prostorových a personálních podmínek a nastavení optimálních finan ních tok. Z dlouhodobého hlediska je jediným perspektivním ením vznik jednoho silného subjektu, který je schopný rozvoj st edních kol efektivn zajistit. P edkládáme návrh vytvo ení jedné st ední koly, který í dlouhodobé a optimální fungování st edního odborného kolství ve u a zabezpe í pot eby trhu práce a zam stnavatel v oblasti lidských zdroj v okrese ín i v sousedních regionech. Do projektu vstupují tyto koly: St ední kola slu eb a cestovního ruchu,, Bratislavská 2166 Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola,, Mariánská 1100 St ední pr myslová kola technická,, Karolíny Sv tlé Stru ný popis situace st edních kol ve u a) Aktuální oborová skladba Ve m st sídlí 3 st ední koly z izované Ústeckým krajem: St ední kola slu eb a cestovního ruchu kola pat í mezi nejv í koly Ústeckého kraje, má 917 ák denního studia, zaji uje i dálkové studium pro 66 ák. V maturitních oborech studuje 60% ák. Vyu uje obory hotelnictví, cestovního ruchu, gastronomie, ekonomiky a osobních slu eb. Kapacita (983 ák ) je napln na na 100 %. kola má vlastní domov mláde e s kapacitou 273 l ek. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r M/004 M denní Hotelnictví a turismus M/01 M denní Hotelnictví M/040 M denní Informatika v ekonomice M/011 M denní Slu by cestovního ruchu M/022 M denní Modelá ství a návrhá ství od M/024 M denní Management textilu a od vnictví M/02 M denní Cestovní ruch H/001 H denní Krej í L/524 L/5 denní Podnikání H/001 H denní ník, servírka H/01 H denní Kucha - ník H/001 H denní Kucha H/002 H denní Kucha - ník pro pohostinství H/001 H denní Kade ník L/004 L/0 denní Kosmeti ka E/005 E denní Práce ve zdr. a soc. za ízeních - pe ovatelské práce E/001 E denní Kucha ské práce E/002 E denní Stavební práce Oborová skladba a po ty ák - dálkové studium L/524 L/5 dálková Podnikání

3 Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola kola má 597 ák denního studia, zaji uje i dálkové studium 196 ák. Vyu uje obory elektrotechnické, informatiky, administrativy, ve ejné správy, dobíhají obory strojírenské. Kapacita (920 ák ) je napln na na 86 %. kola provozuje vlastní domov mláde e s kapacitou 180 l ek, budova (systém Kord) je v ak na hranici 30-leté ivotnosti. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r N/04 N denní Ve ejnosprávní innost N/04 N denní Informa ní technologie M/002 M denní Elektrotechnika M/001 M denní Strojírenství M/007 M denní Propaga ní výtvarnictví - propaga ní grafika M/002 M denní Elektronické po íta ové systémy M/003 M denní M/034 M denní Informa ní technologie - aplikace osobních po íta Tvarování pr myslových výrobk - pr myslový design M/001 M denní Technické lyceum M/01 M denní Technické lyceum SP Oborová skladba a po ty ák dálkové studium N/04 N dálková Informa ní technologie N/04 N dálková Výroba, p enos a u ití elektrické energie N/04 N dálková Ve ejnosprávní innost L/506 L/5 dálková Provozní elektrotechnika L/506 L/5 dálková Provozní technika St ední pr myslová kola technická kola má 395 ák denního studia, z toho 40 % (162 ák ) v maturitních oborech. Vyu uje obory strojírenské, elektrotechnické, automobilní, d evozpracující a administrativní. Pro ubytování ák vyu ívá domova mláde e. Kapacita (407 ák ) je napln na na 97 %. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r M/001 M denní Strojírenství L/001 L/0 denní Mechanik se izova L/001 L/0 denní Mechanik elektronik H/001 H denní Automechanik H/001 H denní Autoelektriká H/001 H denní Záme ník H/002 H denní Klempí - strojírenská výroba H/001 H denní Truhlá H/001 H denní Obráb kov H/001 H denní Elektriká L/506 L/5 denní Provozní technika H/002 H denní Elektriká - slaboproud L/524 L/5 denní Podnikání

4 b) ehled spravovaných nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje,, Bratislavská 2166 el vyu ití Adresa Vlastnické právo Budova,admin., Bratislavská 2166, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka, DM Budova odl. prac., prakt. Národní 2589, Ústecký kraj výuka, DM Budovy odl. prac., Kostelní 723, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka Budova odl. prac., teorie elákovická 747, Ústecký kraj Vzd lávací st edisko, Karlova 3317, Ústecký kraj terciální vzd., praxe Do asné stavby itavská bez.p. Ústecký kraj (STAMO) Správa nemovitostí VO a SP,, Mariánská 1100 el vyu ití Adresa Vlastnické Správa právo nemovitostí Budova SP admin., Mariánská 1100, Ústecký kraj VO a SP prakt.výuka, DM Gará e St elecká ul., bez.p., Ústecký kraj VO a SP Dílny odlou ené Pohrani ní strá e 2526, Ústecký kraj VO a SP, prakt.výuka Ubytovna vyu ita pouze Mariánská 1139, Ústecký kraj VO a SP ást budovy Rekrea ní st edisko Radvanec.e. 166 Ústecký kraj VO a SP Ocelová hala Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP Mycí rampa Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP Sklad ho lavin Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP SP T, Karolíny Sv tlé 2703, el vyu ití Adresa Vlastnické právo Budova SP T admin., Karolíny Sv tlé 2703, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka Dílny odlou ené Josefa Lady 3263, Ústecký kraj,prakt.výuka Výukový polygon Josefa Lady 3263, Ústecký kraj montá e VN Správa nemovitostí SP T SP T SP T Poznámka návrh na odprodej Poznámka áste ný pronájem cizím u iv. áste ný pronájem cizím u iv. áste ný pronájem cizím u iv. íváno soukr. osobou Poznámka c) v cizím vlastnictví, kde je kola v nájmu VO a SP,, Mariánská 1100 el vyu ití Budova VO pronajata celá budova, výuka pouze v p ízemí budovy Rodinná vila kolní byt, ebny Z Objekt St elnice v. restaurace ( studentské centrum ) Adresa St elecká 1800, Bjarnata Krawce 2408, Bo eny N mcové 476, Vlastnické právo Správa nemovitostí + VO a SP + VO a SP + VO a SP Poznámka Vyu ívání s Gymnáziem a Z Pro výuku nevyu ívána, restaurace pronajata - 4 -

5 2. Zd vodn ní návrhu na vytvo ení páte ní koly Návrh í problémy st edního kolství ve u: nutnost investic do infrastruktury st edních kol ve u, co p i existenci t í subjekt iná í jistou duplicitu investic; ekávané sní ení po tu ák na st edních kolách o cca 30% do roku 2014; hospoda ení kol s rozsáhlým majetkem, který jim historicky slou il p ed rokem 1989 a byl dimenzován na vy í po ty ák a jiné spektrum obor ; ást tohoto majetku je nevyu ita a jeho provoz a údr ba vy aduje nemalé náklady; VO a SP má ást budov vyu ívaných pro výuku pronajatu od M sta ; 2 domovy mláde e v etn stravovacích za ízení ve m st ; duplicita vzd lávací nabídky nebo zam ení obor - nutnost dvojího vybavování kol technikou (tento problém se dále prohloubí po zahájení výuky obor podle VP slou ením více obor pod jeden RVP = výuka podle jednoho vzd lávacího programu na více kolách); nebezpe í výrazného poklesu ák na VO p i o ekávané zm pravidel pro tento typ studia (viz. Bílá kniha terciálního vzd lávání); které budovy jsou ve patném technickém stavu a je nutné it jejich dal í vyu ití pro pot ebu kolství; Pozitiva navrhovaného ení ( podrobn ji viz SWOT analýza): Slou ením t í vý e uvedených st edních kol do jednoho subjektu dojde k postupnému ení v ech uvedených problém st edního kolství ve u. edev ím: zachování vzd lávací nabídky p i odstran ní duplicit; opu ní nadbyte ných kapacit s jejich mo ným odprodejem; opu ní pronajatých prostor; racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit; optimalizace investi ních nárok kol; úspory pracovník, mzdových a provozních náklad ; zvý ení prostupnosti vzd lávací nabídky st edního kolství ve u; zvý ení kvalifikovanosti pedagogického sboru; zvý ení kvality vzd lávacího procesu; zefektivn ní systému dal ího vzd lávání, rekvalifika ních kurz a vytvo ení jediného centra dal ího vzd lávání; roz ení vzd lávací nabídky v programech DVPP; optimalizace procesu získávání a erpání prost edk z evropských fond ; nastavení optimálních podmínek pro spolupráci se sociálními partnery, ú ady práce a podnikatelskou sférou; vy í vyu ití dílen, odborných u eben a vybavení kol p i mo nosti zvy ování jejich technické úrovn vzhledem k soust ed ní finan ních prost edk ; roz ení spolupráce s vysokými kolami; Mimo vý e uvedených pozitiv jsme si v domi i mo ného nebezpe í hrozeb, nap. mo né esuny t íd v rámci organizování výuky, p echázení i p evedení u itel na jiná atp. Tomuto bude v nována zvlá tní pozornost s cílem minimalizace t chto negativních dopad. Snahou bude ponechat vzd lávání ve stávajících kolních budovách s dosavadním u itelským sborem

6 Návrh výsledného stavu a) nová oborová skladba v páte ní kole S a CR VO a SP SP T M/02 Cestovní ruch M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Hotelnictví M/040 Informatika v ekonomice M/024 Management textilu a od vnictví M/022 Modelá ství a návrhá ství od M/001 Ve ejnosprávní innost L/004 Kosmeti ka vizá istka H/001 Kade ník H/01 Kucha ník H/001 Krej í - modelová tvorba od E/002 Stavební práce E/001 Kucha ské práce E/005 Práce ve zdrav. a sociálních za íz L/524 Podnikání N/04 Ve ejnosprávní innost N/001 Informatika ve státní správ N/04 Informa ní technologie N/04 Výroba, p enos a u ití elektr. energie M/002 Elektronické po íta ové systémy M/01 Elektrotechnika M/01 Informa ní technologie M/007 Propaga ní výtvarnictví M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/034 Tvarování pr myslových výrobk L/524 Podnikání L/506 Provozní elektrotechnika L/506 Provozní technika VO a S M/004 Silni ní doprava M/003 Strojírenská techn. administrativa M/001 Strojírenství L/001 Mechanik elektronik L/001 Mechanik se izova H/001 Autoelektriká H/001 Automechanik H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Elektriká H/001 Obráb kov H/003 Operátor(ka) skladování H/001 Truhlá H/001 Záme ník L/501 Elektrotechnika L/524 Podnikání L/506 Provozní technika tev obor ICT a VO tev obor cestovního ruchu a slu eb tev technických obor N/04 Informa ní technologie M/040 Informatika v ekonomice M/01 Strojírenství N/04 Ve ejnosprávní innost M/007 Propaga ní výtvarnictví-propag. grafika M/01 Elektrotechnika N/04 Výroba, p enos a u ití el. energie M/02 Cestovní ruch M/004 Silni ní doprava N/001 Informatika ve státní správ M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/01 Informa ní technologie M/01 Hotelnictví M/003 Strojírenská techn. administrativa M/034 Tvarování pr m. výr.-pr m. design M/024 Management textilu a od vnictví L/001 Mechanik se izova M/002 Elektronické po íta ové systémy M/022 Modelá ství a návrhá ství od L/001 Mechanik elektronik M/001 Ve ejnosprávní innost L/501 Elektrotechnika L/004 Kosmeti ka vizá istka L/506 Provozní technika L/524 Podnikání H/002 Klempí - strojírenská výroba H/003 Operátor(ka) skladování H/001 Automechanik Pozn.: barevn ozna eny duplicitní obory H/001 Kade ník H/001 Autoelektriká H/01 Kucha ník H/001 Elektriká H/001 Krej í - modelová tvorba H/001 Obráb kov od E/002 Stavební práce H/001 Truhlá E/001 Kucha ské práce H/001 Záme ník E/005 Práce ve zdrav. a soc. za

7 ehled obor zavád ných pro ucelení vzd lávací nabídky v souladu se zám ry slou ení kol ve u: Zavedení obor : - po íta ová grafika v technických oborech obor VO - cestovní ruch obor VO - strojírenství obor VO - hotelnictví obor VO - karosá obor S - bezpe nostn právní innost obor S b) p ehled nemovitostí vyu ívaných páte ní kolou Budova, Bratislavská 2166, Budova SP, Mariánská 1100, Budova SP T, Karolíny Sv tlé 2703, Budova SP T, Josefa Lady 3263, Budova, Národní 2589, Budova VO a SP, Pohrani ní strá e 2526, Budova, Kostelní 723, Budova, elakovická 747, Budova VO a SP, Mariánská 1100, Gará e, St elecká ul., bez.p., Budova, Karlova 3317, Budova VO a SP, Mariánská 1139, Ústecký kraj c) p ehled nemovitostí k uvoln ní vlastníkovi Rekrea ní st edisko, Radvanec.e. 166, v. pozemku Ústecký kraj ást objektu ocelová hala, Josefa Lady 678,, v. pozemku Ústecký kraj Mycí rampa, Josefa Lady 678, Ústecký kraj Výukový polygon montá e VN, Josefa Lady 3263, Ústecký kraj Budova VO, St elecká 1800, pronájem M sta Rodinná vila Bjarnata Krawce 2408, pronájem M sta Budovy Stamo, itavská bez.p., Bude zvá eno dal í vyu ití St elnice Studentského centra pro kolské ú ely s p ípadným p edáním M stu. d) p ehled p edpokládaných investic a odhad jejich rozsahu Propojení po íta ových sítí 0,6 mil. K Vytvo ení specializovaných ateliér pro um lecké obory 0,5 mil. K Rekonstrukce u eben teoretické výuky v 1. pat e hlavní budovy SP T Karolíny Sv tlé mil. K Rekonstrukce kolní jídelny v objektu SP T Karolíny Sv tlé 2703, 3 mil. K Rekonstrukce kolních aten v objektu SP T Karolíny Sv tlé 2703 a Josefa Lady 3263, 4 mil. K - 7 -

8 3. Návrh ídící struktury páte ní koly Pro optimální zvládnutí procesu slu ování st edních kol a dále bezproblémové fungování slou eného subjektu navrhujeme ur ení nástupnické organizace St ední koly slu eb a cestovního ruchu,, Bratislavská 2166 a to p edev ím z t chto d vod : - výrazn vy í po et ák ne mají ostatní koly - zku enosti s r znými typy obor (u ební, studijní, nástavby, spec. kolství, kurzy, spolupráce s V, atd.) - vytvo ený strukturovaný systém ízení velké koly - zku enosti se slu ováním kol v minulosti - dobré výsledky ve výchov a vzd lávání ák - zku enosti koly z projektové innosti, s rekvalifika ními kurzy, s dal ím vzd láváním pedagogických pracovník, atd. - vysoký rozvojový potenciál koly - dobré prostorové, materiální a personální podmínky Návrh organiza ní struktury nového subjektu: Pro optimální fungování slou eného subjektu bude rozhodující optimalizace ízení, proto e vznikne subjekt s více ne 2000 áky. P edpokládáme p evzetí modifikovaného systému ízení S a CR, co znamená vytvo ení vnit strukturovaného systému obor st edního a vy ího odborného kolství rozd leného do t í hlavních skupin ízených zástupci editele: 1. technického vzd lávání, 2. obor cestovního ruchu a slu eb 3. obor informa ních a komunika ních technologií a VO. Dále budou vytvo eny dva úseky: 1. kolských slu eb domov mláde e, kolní stravování, investice a údr ba budov, 2. ekonomický ekonomika koly, projekty, rekvalifikace, které budou ízeny vedoucími úsek. Tento systém zaru í zachování úrovn, kvality, obor a po tu ák v technickém vzd lávání na slou ené kole. P edpokládáme maximální vyu ití ídících pracovník slu ovaných kol

9 Vy í odborná kola a St ední kola, editel pro obory cestovního ruchu a slu eb Z pro ICT a VO Z pro technické obory úseku kolských slu eb DM, J, opravy a údr ba ekonomického úseku itel pro TV u itel pro PV itel ICT itel VO itel pro TV itel pro PV DM J TÚ personálního odd. a tárny projekt a rekvalifikací Vzd lávací st edisko Údr ba, investice, úklid, zásobování itelé U itelé Provozní pracovníci itelé U itelé U itelé U itelé Vychovatelé Pracovníci J Provozní pracovníci etní Projektoví mana i Vzniklá kola bude mít v základním len ní st edního kolství v tev cestovního ruchu a slu eb, ICT a VO a v tev technickou. Ka dá v tev bude mít samostatnost ve v ech oblastech mimo rozpo tu (tzn. ve vzd lávací, náborové, personální, finan ní, organiza ní, investi ní a rozvojové innosti). Rozpo et bude po stanovení z izovatelem rozpo ítán dle po tu ák na jednotlivá st ediska daná odv tvovou strukturou.

10 5. SWOT analýza Lidé (pedagogi tí a nepedagogi tí pracovníci, rodi e, áci) ednosti Nedostatky íle itosti Hrozby Redukce pracovních míst Obtí í komunikace mezi pracovníky Tendence k nivelizaci výuky v r zných typech obor Obtí í orientace rodi a ák ve velkém celku Zvý ení kvality pedagogického sboru Úspora mzdových náklad Lep í zastupitelnost u itel Zjednodu ení komunikace s rodi i p i p estupu ák Ekonomika Odstran ní duplicit ve financování pot eb kol Transparentní financování Snadn í p íprava finan ních plán Efektivn í vyu ití budov Jedno m sto jedna kola jedna investice Uvoln ní nadbyte ných objekt s mo ným odprodejem Uvoln ní pronajatých prostor Úspora provozních náklad Vzd lávání se irokou vzd lávací nabídkou mo nost kombinace obor Za azení nových obor dle poptávky trhu práce Soust ed ní mozk na jednom míst Jednodu í komunikace s potencionálními zam stnavateli Prostupnost vzd lávacího procesu (horizontální i vertikální) Nár st po áte ních náklad a investic Náro nost na organizaci asu a prostoru Po áte ní náklady na vytvá ení nového vzd lávacího subjektu Lep í ohodnocení práce kvalitních pracovník Efektivn í vyu ití aprobace a kvalifikace u itel v p ímé vyu ovací povinnosti Jednodu í zavád ní moderních metod výuky Vyu ití do asn volných kapacit pro terciérní vzd lávání Roz ení systému dal ího vzd lávání Efektivní vyu ití spole ných prostor pro vzd lávací ú ely Racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit Kontrola hospoda ení a mapování vývoje vztah izovatel kola instituce Zvý ení finan ních prost edk na materiál a zkvalitn ní výuky Lep í mo nosti erpání fond EU Optimalizace investi ních nárok kol ekonání období popula ních výkyv Zlep ení podmínek pro výkon praxe p ímo ve kole Zlep ení a zintenzivn ní spolupráce s trhem práce Mo nost z ízení kolního poradenského centra, v etn psychologické poradny Zvý ení aktivity v oblasti celo ivotního u ení Intenzivn í spolupráce s univerzitami a vysokými kolami Nár st sociáln patologických jev u ák Zvý ená náro nost ízení (rozvrhy, komunikace,..) Nechu spolupracovat Mo né p esuny ák v rámci výuky mezi kolními objekty Negativní zm ny v organizaci výuky st ceny nemovitostí v budoucnu Závislost na vývoji spádové lokality Není p esn znám po et a finální tvar páte ních kol Do asné zvý ení nákladovosti slu ovaných kol technické obory dílny, technologie, p ístroje Organiza ní náro nost Po áte ní nechu ke spolupráci Normativní metoda financování znevýhodn ní kol s nákladným provozem (nákladné vzd lávací programy) Náro nost a asová prodleva p i uspo ádání program a prostor

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást)

Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Politika zam stnanosti, ohro ené skupiny nezam stnaných (druhá ást) Zpracovali: Mgr. Jana uhlová, vedoucí referátu zprost edkování a poradenství Bc. Jaroslav Mik aník, referát trhu práce Ú AD PRÁCE ESKÉ

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010

St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf. za kolní rok 2009/2010 St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf VÝRO NÍ ZPRÁVA za kolní rok 2009/2010 Varnsdorf, íjen 2010 Ing. Franti ek Hricz - editel Ing. Ji í Bajan zást. ed. TV Ladislav erák zást. ed. PV Ing. Libu e

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více