Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace"

Transkript

1 Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz

2 Projekt vytvo ení páte ní koly ve u Úvod V sou asné dob dochází na st edních kolách Ústeckého kraje vzhledem k demografickému vývoji k razantnímu úbytku ák, který do roku 2014 dosáhne cca 30% stávajícího po tu ák. Dal í rozvoj st edního kolství ve u bude proto záviset na optimalizaci vzd lávací nabídky, prostorových a personálních podmínek a nastavení optimálních finan ních tok. Z dlouhodobého hlediska je jediným perspektivním ením vznik jednoho silného subjektu, který je schopný rozvoj st edních kol efektivn zajistit. P edkládáme návrh vytvo ení jedné st ední koly, který í dlouhodobé a optimální fungování st edního odborného kolství ve u a zabezpe í pot eby trhu práce a zam stnavatel v oblasti lidských zdroj v okrese ín i v sousedních regionech. Do projektu vstupují tyto koly: St ední kola slu eb a cestovního ruchu,, Bratislavská 2166 Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola,, Mariánská 1100 St ední pr myslová kola technická,, Karolíny Sv tlé Stru ný popis situace st edních kol ve u a) Aktuální oborová skladba Ve m st sídlí 3 st ední koly z izované Ústeckým krajem: St ední kola slu eb a cestovního ruchu kola pat í mezi nejv í koly Ústeckého kraje, má 917 ák denního studia, zaji uje i dálkové studium pro 66 ák. V maturitních oborech studuje 60% ák. Vyu uje obory hotelnictví, cestovního ruchu, gastronomie, ekonomiky a osobních slu eb. Kapacita (983 ák ) je napln na na 100 %. kola má vlastní domov mláde e s kapacitou 273 l ek. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r M/004 M denní Hotelnictví a turismus M/01 M denní Hotelnictví M/040 M denní Informatika v ekonomice M/011 M denní Slu by cestovního ruchu M/022 M denní Modelá ství a návrhá ství od M/024 M denní Management textilu a od vnictví M/02 M denní Cestovní ruch H/001 H denní Krej í L/524 L/5 denní Podnikání H/001 H denní ník, servírka H/01 H denní Kucha - ník H/001 H denní Kucha H/002 H denní Kucha - ník pro pohostinství H/001 H denní Kade ník L/004 L/0 denní Kosmeti ka E/005 E denní Práce ve zdr. a soc. za ízeních - pe ovatelské práce E/001 E denní Kucha ské práce E/002 E denní Stavební práce Oborová skladba a po ty ák - dálkové studium L/524 L/5 dálková Podnikání

3 Vy í odborná kola a St ední pr myslová kola kola má 597 ák denního studia, zaji uje i dálkové studium 196 ák. Vyu uje obory elektrotechnické, informatiky, administrativy, ve ejné správy, dobíhají obory strojírenské. Kapacita (920 ák ) je napln na na 86 %. kola provozuje vlastní domov mláde e s kapacitou 180 l ek, budova (systém Kord) je v ak na hranici 30-leté ivotnosti. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r N/04 N denní Ve ejnosprávní innost N/04 N denní Informa ní technologie M/002 M denní Elektrotechnika M/001 M denní Strojírenství M/007 M denní Propaga ní výtvarnictví - propaga ní grafika M/002 M denní Elektronické po íta ové systémy M/003 M denní M/034 M denní Informa ní technologie - aplikace osobních po íta Tvarování pr myslových výrobk - pr myslový design M/001 M denní Technické lyceum M/01 M denní Technické lyceum SP Oborová skladba a po ty ák dálkové studium N/04 N dálková Informa ní technologie N/04 N dálková Výroba, p enos a u ití elektrické energie N/04 N dálková Ve ejnosprávní innost L/506 L/5 dálková Provozní elektrotechnika L/506 L/5 dálková Provozní technika St ední pr myslová kola technická kola má 395 ák denního studia, z toho 40 % (162 ák ) v maturitních oborech. Vyu uje obory strojírenské, elektrotechnické, automobilní, d evozpracující a administrativní. Pro ubytování ák vyu ívá domova mláde e. Kapacita (407 ák ) je napln na na 97 %. Oborová skladba a po ty ák - denní studium KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r M/001 M denní Strojírenství L/001 L/0 denní Mechanik se izova L/001 L/0 denní Mechanik elektronik H/001 H denní Automechanik H/001 H denní Autoelektriká H/001 H denní Záme ník H/002 H denní Klempí - strojírenská výroba H/001 H denní Truhlá H/001 H denní Obráb kov H/001 H denní Elektriká L/506 L/5 denní Provozní technika H/002 H denní Elektriká - slaboproud L/524 L/5 denní Podnikání

4 b) ehled spravovaných nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje,, Bratislavská 2166 el vyu ití Adresa Vlastnické právo Budova,admin., Bratislavská 2166, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka, DM Budova odl. prac., prakt. Národní 2589, Ústecký kraj výuka, DM Budovy odl. prac., Kostelní 723, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka Budova odl. prac., teorie elákovická 747, Ústecký kraj Vzd lávací st edisko, Karlova 3317, Ústecký kraj terciální vzd., praxe Do asné stavby itavská bez.p. Ústecký kraj (STAMO) Správa nemovitostí VO a SP,, Mariánská 1100 el vyu ití Adresa Vlastnické Správa právo nemovitostí Budova SP admin., Mariánská 1100, Ústecký kraj VO a SP prakt.výuka, DM Gará e St elecká ul., bez.p., Ústecký kraj VO a SP Dílny odlou ené Pohrani ní strá e 2526, Ústecký kraj VO a SP, prakt.výuka Ubytovna vyu ita pouze Mariánská 1139, Ústecký kraj VO a SP ást budovy Rekrea ní st edisko Radvanec.e. 166 Ústecký kraj VO a SP Ocelová hala Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP Mycí rampa Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP Sklad ho lavin Josefa Lady 678, Ústecký kraj VO a SP SP T, Karolíny Sv tlé 2703, el vyu ití Adresa Vlastnické právo Budova SP T admin., Karolíny Sv tlé 2703, Ústecký kraj teor.,prakt.výuka Dílny odlou ené Josefa Lady 3263, Ústecký kraj,prakt.výuka Výukový polygon Josefa Lady 3263, Ústecký kraj montá e VN Správa nemovitostí SP T SP T SP T Poznámka návrh na odprodej Poznámka áste ný pronájem cizím u iv. áste ný pronájem cizím u iv. áste ný pronájem cizím u iv. íváno soukr. osobou Poznámka c) v cizím vlastnictví, kde je kola v nájmu VO a SP,, Mariánská 1100 el vyu ití Budova VO pronajata celá budova, výuka pouze v p ízemí budovy Rodinná vila kolní byt, ebny Z Objekt St elnice v. restaurace ( studentské centrum ) Adresa St elecká 1800, Bjarnata Krawce 2408, Bo eny N mcové 476, Vlastnické právo Správa nemovitostí + VO a SP + VO a SP + VO a SP Poznámka Vyu ívání s Gymnáziem a Z Pro výuku nevyu ívána, restaurace pronajata - 4 -

5 2. Zd vodn ní návrhu na vytvo ení páte ní koly Návrh í problémy st edního kolství ve u: nutnost investic do infrastruktury st edních kol ve u, co p i existenci t í subjekt iná í jistou duplicitu investic; ekávané sní ení po tu ák na st edních kolách o cca 30% do roku 2014; hospoda ení kol s rozsáhlým majetkem, který jim historicky slou il p ed rokem 1989 a byl dimenzován na vy í po ty ák a jiné spektrum obor ; ást tohoto majetku je nevyu ita a jeho provoz a údr ba vy aduje nemalé náklady; VO a SP má ást budov vyu ívaných pro výuku pronajatu od M sta ; 2 domovy mláde e v etn stravovacích za ízení ve m st ; duplicita vzd lávací nabídky nebo zam ení obor - nutnost dvojího vybavování kol technikou (tento problém se dále prohloubí po zahájení výuky obor podle VP slou ením více obor pod jeden RVP = výuka podle jednoho vzd lávacího programu na více kolách); nebezpe í výrazného poklesu ák na VO p i o ekávané zm pravidel pro tento typ studia (viz. Bílá kniha terciálního vzd lávání); které budovy jsou ve patném technickém stavu a je nutné it jejich dal í vyu ití pro pot ebu kolství; Pozitiva navrhovaného ení ( podrobn ji viz SWOT analýza): Slou ením t í vý e uvedených st edních kol do jednoho subjektu dojde k postupnému ení v ech uvedených problém st edního kolství ve u. edev ím: zachování vzd lávací nabídky p i odstran ní duplicit; opu ní nadbyte ných kapacit s jejich mo ným odprodejem; opu ní pronajatých prostor; racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit; optimalizace investi ních nárok kol; úspory pracovník, mzdových a provozních náklad ; zvý ení prostupnosti vzd lávací nabídky st edního kolství ve u; zvý ení kvalifikovanosti pedagogického sboru; zvý ení kvality vzd lávacího procesu; zefektivn ní systému dal ího vzd lávání, rekvalifika ních kurz a vytvo ení jediného centra dal ího vzd lávání; roz ení vzd lávací nabídky v programech DVPP; optimalizace procesu získávání a erpání prost edk z evropských fond ; nastavení optimálních podmínek pro spolupráci se sociálními partnery, ú ady práce a podnikatelskou sférou; vy í vyu ití dílen, odborných u eben a vybavení kol p i mo nosti zvy ování jejich technické úrovn vzhledem k soust ed ní finan ních prost edk ; roz ení spolupráce s vysokými kolami; Mimo vý e uvedených pozitiv jsme si v domi i mo ného nebezpe í hrozeb, nap. mo né esuny t íd v rámci organizování výuky, p echázení i p evedení u itel na jiná atp. Tomuto bude v nována zvlá tní pozornost s cílem minimalizace t chto negativních dopad. Snahou bude ponechat vzd lávání ve stávajících kolních budovách s dosavadním u itelským sborem

6 Návrh výsledného stavu a) nová oborová skladba v páte ní kole S a CR VO a SP SP T M/02 Cestovní ruch M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Hotelnictví M/040 Informatika v ekonomice M/024 Management textilu a od vnictví M/022 Modelá ství a návrhá ství od M/001 Ve ejnosprávní innost L/004 Kosmeti ka vizá istka H/001 Kade ník H/01 Kucha ník H/001 Krej í - modelová tvorba od E/002 Stavební práce E/001 Kucha ské práce E/005 Práce ve zdrav. a sociálních za íz L/524 Podnikání N/04 Ve ejnosprávní innost N/001 Informatika ve státní správ N/04 Informa ní technologie N/04 Výroba, p enos a u ití elektr. energie M/002 Elektronické po íta ové systémy M/01 Elektrotechnika M/01 Informa ní technologie M/007 Propaga ní výtvarnictví M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/034 Tvarování pr myslových výrobk L/524 Podnikání L/506 Provozní elektrotechnika L/506 Provozní technika VO a S M/004 Silni ní doprava M/003 Strojírenská techn. administrativa M/001 Strojírenství L/001 Mechanik elektronik L/001 Mechanik se izova H/001 Autoelektriká H/001 Automechanik H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Elektriká H/001 Obráb kov H/003 Operátor(ka) skladování H/001 Truhlá H/001 Záme ník L/501 Elektrotechnika L/524 Podnikání L/506 Provozní technika tev obor ICT a VO tev obor cestovního ruchu a slu eb tev technických obor N/04 Informa ní technologie M/040 Informatika v ekonomice M/01 Strojírenství N/04 Ve ejnosprávní innost M/007 Propaga ní výtvarnictví-propag. grafika M/01 Elektrotechnika N/04 Výroba, p enos a u ití el. energie M/02 Cestovní ruch M/004 Silni ní doprava N/001 Informatika ve státní správ M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/01 Informa ní technologie M/01 Hotelnictví M/003 Strojírenská techn. administrativa M/034 Tvarování pr m. výr.-pr m. design M/024 Management textilu a od vnictví L/001 Mechanik se izova M/002 Elektronické po íta ové systémy M/022 Modelá ství a návrhá ství od L/001 Mechanik elektronik M/001 Ve ejnosprávní innost L/501 Elektrotechnika L/004 Kosmeti ka vizá istka L/506 Provozní technika L/524 Podnikání H/002 Klempí - strojírenská výroba H/003 Operátor(ka) skladování H/001 Automechanik Pozn.: barevn ozna eny duplicitní obory H/001 Kade ník H/001 Autoelektriká H/01 Kucha ník H/001 Elektriká H/001 Krej í - modelová tvorba H/001 Obráb kov od E/002 Stavební práce H/001 Truhlá E/001 Kucha ské práce H/001 Záme ník E/005 Práce ve zdrav. a soc. za

7 ehled obor zavád ných pro ucelení vzd lávací nabídky v souladu se zám ry slou ení kol ve u: Zavedení obor : - po íta ová grafika v technických oborech obor VO - cestovní ruch obor VO - strojírenství obor VO - hotelnictví obor VO - karosá obor S - bezpe nostn právní innost obor S b) p ehled nemovitostí vyu ívaných páte ní kolou Budova, Bratislavská 2166, Budova SP, Mariánská 1100, Budova SP T, Karolíny Sv tlé 2703, Budova SP T, Josefa Lady 3263, Budova, Národní 2589, Budova VO a SP, Pohrani ní strá e 2526, Budova, Kostelní 723, Budova, elakovická 747, Budova VO a SP, Mariánská 1100, Gará e, St elecká ul., bez.p., Budova, Karlova 3317, Budova VO a SP, Mariánská 1139, Ústecký kraj c) p ehled nemovitostí k uvoln ní vlastníkovi Rekrea ní st edisko, Radvanec.e. 166, v. pozemku Ústecký kraj ást objektu ocelová hala, Josefa Lady 678,, v. pozemku Ústecký kraj Mycí rampa, Josefa Lady 678, Ústecký kraj Výukový polygon montá e VN, Josefa Lady 3263, Ústecký kraj Budova VO, St elecká 1800, pronájem M sta Rodinná vila Bjarnata Krawce 2408, pronájem M sta Budovy Stamo, itavská bez.p., Bude zvá eno dal í vyu ití St elnice Studentského centra pro kolské ú ely s p ípadným p edáním M stu. d) p ehled p edpokládaných investic a odhad jejich rozsahu Propojení po íta ových sítí 0,6 mil. K Vytvo ení specializovaných ateliér pro um lecké obory 0,5 mil. K Rekonstrukce u eben teoretické výuky v 1. pat e hlavní budovy SP T Karolíny Sv tlé mil. K Rekonstrukce kolní jídelny v objektu SP T Karolíny Sv tlé 2703, 3 mil. K Rekonstrukce kolních aten v objektu SP T Karolíny Sv tlé 2703 a Josefa Lady 3263, 4 mil. K - 7 -

8 3. Návrh ídící struktury páte ní koly Pro optimální zvládnutí procesu slu ování st edních kol a dále bezproblémové fungování slou eného subjektu navrhujeme ur ení nástupnické organizace St ední koly slu eb a cestovního ruchu,, Bratislavská 2166 a to p edev ím z t chto d vod : - výrazn vy í po et ák ne mají ostatní koly - zku enosti s r znými typy obor (u ební, studijní, nástavby, spec. kolství, kurzy, spolupráce s V, atd.) - vytvo ený strukturovaný systém ízení velké koly - zku enosti se slu ováním kol v minulosti - dobré výsledky ve výchov a vzd lávání ák - zku enosti koly z projektové innosti, s rekvalifika ními kurzy, s dal ím vzd láváním pedagogických pracovník, atd. - vysoký rozvojový potenciál koly - dobré prostorové, materiální a personální podmínky Návrh organiza ní struktury nového subjektu: Pro optimální fungování slou eného subjektu bude rozhodující optimalizace ízení, proto e vznikne subjekt s více ne 2000 áky. P edpokládáme p evzetí modifikovaného systému ízení S a CR, co znamená vytvo ení vnit strukturovaného systému obor st edního a vy ího odborného kolství rozd leného do t í hlavních skupin ízených zástupci editele: 1. technického vzd lávání, 2. obor cestovního ruchu a slu eb 3. obor informa ních a komunika ních technologií a VO. Dále budou vytvo eny dva úseky: 1. kolských slu eb domov mláde e, kolní stravování, investice a údr ba budov, 2. ekonomický ekonomika koly, projekty, rekvalifikace, které budou ízeny vedoucími úsek. Tento systém zaru í zachování úrovn, kvality, obor a po tu ák v technickém vzd lávání na slou ené kole. P edpokládáme maximální vyu ití ídících pracovník slu ovaných kol

9 Vy í odborná kola a St ední kola, editel pro obory cestovního ruchu a slu eb Z pro ICT a VO Z pro technické obory úseku kolských slu eb DM, J, opravy a údr ba ekonomického úseku itel pro TV u itel pro PV itel ICT itel VO itel pro TV itel pro PV DM J TÚ personálního odd. a tárny projekt a rekvalifikací Vzd lávací st edisko Údr ba, investice, úklid, zásobování itelé U itelé Provozní pracovníci itelé U itelé U itelé U itelé Vychovatelé Pracovníci J Provozní pracovníci etní Projektoví mana i Vzniklá kola bude mít v základním len ní st edního kolství v tev cestovního ruchu a slu eb, ICT a VO a v tev technickou. Ka dá v tev bude mít samostatnost ve v ech oblastech mimo rozpo tu (tzn. ve vzd lávací, náborové, personální, finan ní, organiza ní, investi ní a rozvojové innosti). Rozpo et bude po stanovení z izovatelem rozpo ítán dle po tu ák na jednotlivá st ediska daná odv tvovou strukturou.

10 5. SWOT analýza Lidé (pedagogi tí a nepedagogi tí pracovníci, rodi e, áci) ednosti Nedostatky íle itosti Hrozby Redukce pracovních míst Obtí í komunikace mezi pracovníky Tendence k nivelizaci výuky v r zných typech obor Obtí í orientace rodi a ák ve velkém celku Zvý ení kvality pedagogického sboru Úspora mzdových náklad Lep í zastupitelnost u itel Zjednodu ení komunikace s rodi i p i p estupu ák Ekonomika Odstran ní duplicit ve financování pot eb kol Transparentní financování Snadn í p íprava finan ních plán Efektivn í vyu ití budov Jedno m sto jedna kola jedna investice Uvoln ní nadbyte ných objekt s mo ným odprodejem Uvoln ní pronajatých prostor Úspora provozních náklad Vzd lávání se irokou vzd lávací nabídkou mo nost kombinace obor Za azení nových obor dle poptávky trhu práce Soust ed ní mozk na jednom míst Jednodu í komunikace s potencionálními zam stnavateli Prostupnost vzd lávacího procesu (horizontální i vertikální) Nár st po áte ních náklad a investic Náro nost na organizaci asu a prostoru Po áte ní náklady na vytvá ení nového vzd lávacího subjektu Lep í ohodnocení práce kvalitních pracovník Efektivn í vyu ití aprobace a kvalifikace u itel v p ímé vyu ovací povinnosti Jednodu í zavád ní moderních metod výuky Vyu ití do asn volných kapacit pro terciérní vzd lávání Roz ení systému dal ího vzd lávání Efektivní vyu ití spole ných prostor pro vzd lávací ú ely Racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit Kontrola hospoda ení a mapování vývoje vztah izovatel kola instituce Zvý ení finan ních prost edk na materiál a zkvalitn ní výuky Lep í mo nosti erpání fond EU Optimalizace investi ních nárok kol ekonání období popula ních výkyv Zlep ení podmínek pro výkon praxe p ímo ve kole Zlep ení a zintenzivn ní spolupráce s trhem práce Mo nost z ízení kolního poradenského centra, v etn psychologické poradny Zvý ení aktivity v oblasti celo ivotního u ení Intenzivn í spolupráce s univerzitami a vysokými kolami Nár st sociáln patologických jev u ák Zvý ená náro nost ízení (rozvrhy, komunikace,..) Nechu spolupracovat Mo né p esuny ák v rámci výuky mezi kolními objekty Negativní zm ny v organizaci výuky st ceny nemovitostí v budoucnu Závislost na vývoji spádové lokality Není p esn znám po et a finální tvar páte ních kol Do asné zvý ení nákladovosti slu ovaných kol technické obory dílny, technologie, p ístroje Organiza ní náro nost Po áte ní nechu ke spolupráci Normativní metoda financování znevýhodn ní kol s nákladným provozem (nákladné vzd lávací programy) Náro nost a asová prodleva p i uspo ádání program a prostor

Projekt vytvoření. Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace. Příloha č. 1

Projekt vytvoření. Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Projekt vytvoření Vyšší odborné školy a Střední školy,, Bratislavská 2166, příspěvková organizace dle Programu páteřních škol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotulič Ing. František Hricz

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-25/11-M. PhDr., PaedDr., Bc. Oldřichem Baďurou

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-25/11-M. PhDr., PaedDr., Bc. Oldřichem Baďurou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-25/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Šířava 7, 750

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia

Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia Přílohy diplomové práce Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia 30.9.2013 počet procent stupně vzdělání bez vzdělání 358 0,9% základní vzdělání 3528 8,6% 9,4% nižší střední vzdělání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši.

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. Strana 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon 2 2. Zákon č. 563/2004 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tento organizační řád upravuje organizační a řídicí strukturu součásti veřejné vysoké školy Fakulty chemické Vysokého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 014 916 Termín konání inspekce: 15., 16. a 19. únor

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-651/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední škola managementu a služeb s.r.o. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 E-mail školy sousos@sousos.cz IČO 25140493

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, Rakovník 269

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Strategický plán rozvoje 1.základní školy Cheb,Americká 36

Strategický plán rozvoje 1.základní školy Cheb,Americká 36 Strategický plán rozvoje 1.základní školy Cheb,Americká 36 2010-2015 Zpracoval:Mgr.Miroslav Janoušek Obsah : 1.Charakteristika školy 1.1. Základní charakteristika 1.2.Personální charakteristika 1.3 Prostorová

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Free Powerpoint Templates

Free Powerpoint Templates 39 P edstavení Free Karlovarského Powerpoint Templates kraje Po et obyvatel 307 444 (ek. akt. 59,7 %) Zam ení Karlovarského kraje láze ství, t žba nerostných surovin, strojírenství, výroba skla a porcelánu,

Více

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Personální zajištění Provoz ambulantního oddělení zajišťují: PhDr. Jan Smolka vedoucí SVP, speciální pedagog Mgr. Kateřina Pěkná speciální pedagog

Více

tvrtletní výkaz o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství a kol v p ímé p sobnosti M MT za tvrtletí 2012

tvrtletní výkaz o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství a kol v p ímé p sobnosti M MT za tvrtletí 2012 kol (M MT) P 1-04 tvrtletní výkaz o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství a kol v p ímé p sobnosti M MT za 1. -. tvrtletí 2012 Pokyny a vysv tlivky pro vypln ní Do nadpisu výkazu

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci Platnost k 15. 10. 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Březen 2011 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno Radou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Velké Pavlovice, 20. ledna 2012 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Stručné shrnutí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 2015)

Stručné shrnutí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 2015) Stručné shrnutí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 2015) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR)

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti školy. Směrnice 7/2010 Strana 1 (celkem 11) SOŠ, Louny, PO

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti školy. Směrnice 7/2010 Strana 1 (celkem 11) SOŠ, Louny, PO SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 25.04. 2012 Pořadové číslo: 2/2012 Správce předpisu: Hospodářsko - ekonomický úsek Název předpisu: S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 19 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 19 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy body A. Hodnocení žadatele 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3, Žadatel doložil zkušenosti minimálně

Více

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ informuje V tomto čísle: Kulatý stůl 2008... 1 Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011... 2 Otevřeny nové programy podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Příloha č. 5 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Příloha č. 5 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Informace o IPRM Příloha č. 5 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Pozn.: případné změny v IPRM prosím viditelně vyznačte Číslo IPRM: SZ/13 Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Mostu - Doprava

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU Projekt Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/45.00012) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

Dlouhodobá spolupráce střední školy se základními školami a zaměstnavateli

Dlouhodobá spolupráce střední školy se základními školami a zaměstnavateli Dlouhodobá spolupráce střední školy se základními školami a zaměstnavateli Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov Vznikla sloučením s Obchodní akademií, Střední odbornou školou gastronomie

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

FINANCE LIDSKÝ POTENCIÁL

FINANCE LIDSKÝ POTENCIÁL S1 Spoluúčast zřizovatele na financování FINANCE W1 Vícezdrojové financování škol W2 Financování inkluze; Podfinancování pozice - asistent pedagoga W3 W4 Nedostatek financí a času na zvyšování kvalifikace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II. Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník. Identifikátor: 600 170 241

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II. Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník. Identifikátor: 600 170 241 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Identifikátor: 600 170 241 Termín

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A. Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné

K O L E K T I V N Í S M L O U V A. Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné Úplné znění k 1. lednu 2010 Změny vyznačeny tučným písmem K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné 1. základní odborová organizace

Více

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Irena Ho ková Národní institut d tí a mláde e M MT, projektová mana erka Anotace P ísp vek se zabývá hlavními cíli a zam ením projektu Klí

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více