Technologický projekt dílny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologický projekt dílny"

Transkript

1 Technologický projekt dílny Zadání: Vypracujte technologický projekt dílny pro výrobu zadané součásti čv v požadovaném množství ks Obsah zprávy: 1 Vstupní hodnoty 2 Seznam použitých symbolů a zkratek 3 Kapacitní výpočty 31 Výpočet strojů a ručních pracovišť 311 Výpočet počtu strojních pracovišť 312Výpočet počtu ručních pracovišť 313 Výpočet využití strojů a ručních pracovišť 32 Výpočet pracovníků 321 Výpočet výrobních dělníků 322 Výpočet pomocných dělníků a obslužného personálu 323 Výpočet pracovníků kontroly 324 Výpočet ITA pracovníků 325 Celkový počet pracovníků útvaru 33 Výpočet ploch 331 Výpočet výrobních ploch 332 Výpočet pomocné podlahové plochy 333 Výpočet provozní podlahové plochy 334 Výpočet správní plochy 335 Výpočet sociální plochy 336 Výpočet plochy útvaru a linky 4 Charakteristika zpracovávaného materiálu 5 Návrh řešení dopravy 6 Návrh řešení bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany 7 Technicko-ekonomické ukazatele 8 Hodnocení navrhovaného řešení 9 Ekonomické hodnocení návrhu 10 Typy obráběcích strojů ve výrobních postupech a jejich začlenění do skupin 11 Odkazy na katalogy palet, regálů a vozíků 12 Použitá literatura + Výpočet doby návratnosti CNC varianty řešení a příp přepočet pracovníků a ploch (jen pro HT1) + Detailní výpočet plochy centrálního skladu materiálu (jen pro ETM) Dále v příloze uveďte: Výkres vyráběné součásti Technologické postup vyráběné součásti Souhrnnou tabulku strojů Souhrnnou tabulku pracovníků Souhrnnou tabulku ploch Výkres navržené dílny

2 Rozsah: 6 cvičení - 12h 1 cvičení: výpočet strojů a ručních pracovišť, výpočet pracovníků, souhrnná tabulka pracovníků 2 cvičení: výpočet ploch, souhrnná tabulka ploch 3 cvičení: výpočet doby návratnosti CNC varianty řešení a příp přepočet pracovníků a ploch (jen pro HT1); detailní návrh plochy centrálního skladu materiálu (jen pro ETM) 4 cvičení: charakteristika zpracovávaného materiálu, volba palet a dopravních prostředků, návrh řešení hygieny a bezpečnosti práce, dispoziční výkres dílny 5 cvičení: technicko-ekonomické ukazatele, výpočet celkových nákladů řešení, dispoziční výkres dílny 6 cvičení: odevzdání projektu Postup vypracování: Pro zjednodušení použijeme předpoklad, že v plánované dílně budeme produkovat pouze zadaný díl 1 Vstupní hodnoty V této části, je potřeba získat následující údaje: název součásti (ze zadaného výkresu součásti) číslo součásti (ze zadaného výkresu součásti) výrobní kapacita (požadovaný počet kusů za rok [ks/rok]) čistá hmotnost součásti (zadáno v technologickém postupu) hrubá hmotnost součásti (zadáno v technologickém postupu) roční využitelné časové fondy Er Roční fond ručního pracoviště v jedné směně (vypočítáme ho z počtu pracovních dní v roce, a doby směny 365 dní v roce, 110 dní so+ne 11státních svátku {v průměru 2/7 z nich v so+ne} 8h délka směny, v roce dní) Es Roční fond strojního pracoviště (vzhledem k možným opravám, atd strojního zařízení vypočítáme snížením ročního fondu ručního pracoviště o 11 procent) Ed Efektivní časový fond dělníka (vypočítáme z fondu ručního pracoviště odečtením dovolené a průměrné nemocnosti Náš podnik poskytuje zaměstnancům 20 dní dovolené Podnik si zjistil, že průměrná nemocnost zde činí 14 dní) Směnnost (předpokládáme možný rozdílný počet směn pro ruční a strojní pracoviště) S s směnnost strojních pracovišť (je dána zadáním obvykle 1, 2 nebo 3 směny) S r směnnost ručních pracovišť (je dána zadáním obvykle 1, 2 nebo 3 směny) Koeficient překračování norem (předpokládaný koeficient překračování norem, může se lišit, jak vzhledem k typu výroby, tak lokalitě atd) Koeficient překračování norem strojní k pns (předpokládaná hodnota pro projekt 12) Koeficient překračování norem ruční k pnr (předpokládaná hodnota pro projekt 125

3 2 Seznam použitých symbolů a zkratek Obsahuje abecedně řazený seznam použitých symbolů a zkratek V prvním sloupci je uveden název symbolu (zkratky), v druhém jeho popis a ve třetím pak použité jednotky (pokud se nejedná o bezrozměrné číslo) Symboly jsou seřazeny abecedně a jako první jsou uvedeny symboly začínající číslem, následované písmeny (nejprve velkými, následně malými) a na konec pak symboly začínající na písmeno jiné abecedy (například řecké) opět nejprve velká písmena a potom malá Př: F p pomocná plocha [m 2 ] P r počet ručních pracovišť [ks] 3 Kapacitní výpočty Veškeré výpočty budou obsahovat název výpočtu, zadané hodnoty, obecný tvar vzorce, vzorec s dosazenými hodnotami a vypočtenou hodnotu Př: Zadané hodnoty Výpočet Vypočtené hodnoty Výpočet teoretického počtu strojů Pth1 pro operaci číslo 1 N=100000ks E s=1850hod/rok S s=2 k pns=12 Pth 1=1629 tk 1=434 Psk 1=2 V případě svislého uspořádání, budou uvedeny vstupní hodnoty v horní části a výsledná hodnota v dolní části bude zvýrazněna podtržením V případě potřeby je pod výpočtem uvedeno slovní hodnocení Např: Pro zabezpečení operace č1 je potřeba 2ks strojů 31 Výpočet strojů a ručních pracovišť Před započetím dalších výpočtů nejprve zkontrolujeme zadaný technologický postup a provedeme roztřídění jednotlivých pracovišť na strojní a ruční 311 Výpočet počtu strojních pracovišť Potřebný počet strojů stanovíme z celkového potřebného času na provedení dané operace u všech kusů za rok a času, který máme k dispozici na jednom stroji za rok Výpočet se provádí u

4 všech strojních pracovišť Jednotlivé operace rozlišíme jejich pořadovým číslem z technologického postupu Pro výpočet teoretického počtu strojů použijeme vzorec: kde: N počet kusů vyráběných za rok [ks] t k E s čas potřebný pro provedení dané operace na daném stroji (obsahuje jednotkový, dávkový i směnový čas t k=t AC+t BC/n) [min] průměrný čas za rok při jedné směně, kdy je použité strojní zařízení v chodu [h] S s k pns počet směn strojních pracovišť v plánovaném provozu koeficient překračování norem strojních Výslednou hodnotu zaokrouhlíme na celé číslo nahoru Získáme skutečný počet strojů, pro danou operaci P sks 312Výpočet počtu ručních pracovišť Potřebný počet ručních pracovišť stanovíme podobně jako u strojních pracovišť z celkového potřebného času na provedení dané operace u všech kusů za rok a času, který máme k dispozici na jednom ručním pracovišti za rok Výpočet se provádí u všech ručních pracovišť Jednotlivé operace rozlišíme jejich pořadovým číslem z technologického postupu Pro výpočet teoretického počtu ručních pracovišť použijeme vzorec: kde: N počet kusů vyráběných za rok [ks] t k čas potřebný pro provedení dané operace na daném stroji (obsahuje jednotkový, dávkový i směnový čas t k=t AC+t BC/n) [min] E r roční časový fond ručního pracoviště při jedné směně [h] S r počet směn ručních pracovišť v plánovaném provozu k pnr koeficient překračování norem ručních Výslednou hodnotu zaokrouhlíme na celé číslo nahoru Získáme skutečný počet strojů, pro danou operaci P skr 313 Výpočet využití strojů a ručních pracovišť Ze vzájemného poměru Pth/Psk vynásobeného 100, pak získáme předpokládané využití stroje v dané operaci v procentech η Z takto získaných hodnot pak vypočteme skupinové využití strojů, pro jednotlivé typy (vrtačky, soustruhy, tvářecí stroje, pece, frézky, brusky atd) a rovněž celkové využití všech použitých strojů podle vztahů:

5 kde: η procentuální využití, stroje, skupiny strojů) P sk počet strojů daného typu, či pro danou operaci Pro rozlišení bude použito dolního indexu, např: sou pro soustruhy, fr pro frézky L pro všechna pracoviště v lince 32 Výpočet pracovníků 321Výpočet výrobních dělníků Je nutné vypočítat potřebný počet dělníků pro každé pracoviště, pro jednu směnu a celkem Při výpočtu dělníků počítáme podle vztahů: Počty dělníků zaokrouhlujeme samozřejmě na celá čísla směrem nahoru Z vypočítaných hodnot stanovíme rovněž celkový počet pro strojní pracoviště D VS, (při dvousměnném provozu je strojních dělníků dvojnásobný počet oproti strojním pracovištím), pro ruční pracoviště D VR a celkový počet výrobních dělníků D V (součtem za všechny směny) Z těchto hodnot vypočítáme evidenční stavy dělníků zohledněním rozdílu mezi jednotlivými časovými fondy E r, E s, E d Jejich součtem (včetně evidenčních pomocných dělníků) pak získáme celkový evidenční počet dělníků D evc Součtem dělníků strojních a ručních získáme celkový počet výrobních dělníků D V D evc = D evst + D evr + D ep D V = D evst + D evr 322Výpočet pomocných dělníků a obslužného personálu Stanovíme ho jako procentuální hodnotu z výrobních dělníků a následně rozdělíme rovnoměrně do všech směn (obvykle volíme 35%) D P = 035 D V Evidenční počet pomocných dělníků pak navýšíme zhruba o 10% D ep = 11 D P

6 Počty pomocného personálu stanovíme opět poměrem z celkového evidenčního počtu dělníků (15 až 3%) a přepočítáme na evidenční hodnotu zvýšením o 10% D POP = 002 D evc D epop = 11 D POP 323 Výpočet pracovníků kontroly Stanovíme opět jako procentuální hodnotu ze strojních dělníků (pokud neprovedeme přímo výpočet z časů kontrolních operací) obvykle volíme 5-7% D K = 006 D VS 324 Výpočet ITA pracovníků Mezi ITA pracovníky řadíme administrativní pracovníky konstruktéry a tzv operativní řízení (mistři a technologové) Celkový počet ITA stanovíme operativně, jako 15 až 25% z celkového počtu pomocných a výrobních evidenčních pracovníků ITA = 02 (D evc + D epop) Z celkového počtu ITA pracovníků pak 30% tvoří administrativa 20% konstruktéři 50% operativní řízení Pracovníky operativního řízení, je pak potřeba opět rozdělit do směn Přičemž při nedělitelném počtu, posilujeme obvykle první směnu 325 Celkový počet pracovníků útvaru Stanovíme jako prostý součet všech pracovníků jednotlivých skupin P C=D evc+ita+d epop 33 Výpočet ploch Pro všechna pracoviště je potřeba stanovit pracovní plochu, ze které budeme vycházet při návrhu projektu 331 Výpočet výrobních ploch Celková výrobní plocha se skládá z plochy pro ruční a pro strojní pracoviště F V=F R+F S [m 2 ] Pro jedno ruční pracoviště potřebujeme přibližně f r=5m 2 podlahové plochy Pro strojní pracoviště potřebujeme od f s=6m 2 (pro malé stroje) až f s=25m 2 i více (pro velké stroje) Pro účely tohoto projektu zjišťujeme strojní plochy podle typů jednotlivých strojů z internetového katalogu strojů F s = f s P sks F r = f r P skr

7 332Výpočet pomocné podlahové plochy Určíme opět procentuálně z dříve získaných a statisticky zpracovaných dat Pomocná plocha se určí procentem z použité výrobní plochy Tato plocha obvykle tvoří 40 až 60% výrobní plochy F p=05 F V [m 2 ] Z celkové pomocné plochy pak lze přibližně stanovit její jednotlivé složky: plocha pro hospodaření s nářadím F phn= 015 F p plocha údržby F pú=015 F p plocha skladů F pskl=029 F p plocha dopravních cest F pdc=033 F p kontrolní plocha F pk=008 F p Podlahovou plochu potřebnou pro hospodaření s nářadím F phn můžeme přesněji určit z potřebné plochy pro její jednotlivé části (ostřírnu a výdejnu) Pro plochu výdejny platí, že na jeden výrobní stroj je potřeba 03 až 04m 2 podlahové plochy: F phnv= 035 P sk [m 2 ] Pro výpočet plochy ostřírny si nejprve určíme přibližný počet strojů v ostřírně jako přibližně 5% z celkového počtu výrobních strojů a z tohoto počtu určí přibližná podlahová plocha (Obvykle uvažujeme 7 až 8m 2 pro stroj a 2 až 3m 2 pro pomocnou plochu) P sko= 005 P sk [ks] F phno= 10 P sko [m 2 ] F phn = F phnv + F phno [m 2 ] Rovněž pro údržbářskou dílnu můžeme provést obdobný výpočet, kde spočítáme počet strojů údržbářské dílny (obvykle zhruba 1% z celkového počtu strojů) a pro každý stroj rezervujeme 20 až 25 m 2 podlahové plochy (větší podlahová plocha slouží např pro demontáž zařízení atd) P skú= 001 P sk [ks] F pú= 25 P skú [m 2 ] Pro přesnější výpočet plochy kontrolních pracovišť uvažujeme 5 až 6m 2 na jedno kontrolní stanoviště (Potřebný počet kontrolních stanovišť zjistíme ze zadaného technologického postupu) F pk= 6 D k [m 2 ] Skladová plocha se skládá z plochy vstupního skladu, výstupního skladu a meziskladu Plochu meziskladu vypočítáme jako: F pskl = F pvs + F pvýs + F pms [m 2 ]

8 Kde Q č, je hmotnost skladovaného výrobku (pro zjednodušení většinou uvažujeme čistou hmotnost) vynásobená 10 (přepočtená na síly vyvozenou váhou součástí v N), N je počet zpracovávaných kusů za rok, S o koeficient odpadu (volíme 11 až 13), t doba uložení výrobku v meziskladu (obvykle 3 až 5 dní), i počet operací, pro které budou součásti uloženy v meziskladu (počet kooperací) D počet pracovních dnů v roce (např 251 dní pro rok 2006), q dovolené zatížení podlahové plochy meziskladu v [Pa] S v koeficient využití (vzhledem k obvykle nedokonale částečnému využití podlahové plochy volíme 025 až 05) Zbývající skladovou plochu rozdělíme na dvě stejné části na plochu pro vstupní a výstupní sklad V případě, kdy vypočtená velikost meziskladu přesáhne, nebo obsáhne velkou část skladové plochy, provedeme korekci tak, aby velikost skladové plochy vstupního a výstupního skladu zajišťovala dostatečný prostor odpovídající skladování 15denní produkce (výpočet provedeme obdobně jako v případě meziskladu s tím, že vynecháme počet kooperací a pro výpočet skladové plochy pak použijeme zpřesněnou hodnotu (součet vstupního, výstupního skladu a meziskladu) F pvs = F pvýs = (F pskl - F pms) / 2 [m 2 ] Provedeme rovněž kontrolu, zda zvolená plocha je dostatečná pro regály, přepravky a místa pro přepravní zařízení Ze zpřesněných hodnot pak provedeme nový výpočet potřebné plochy podlahových cest F pdc=033 (F phn + F pú + F pskl + F pk) [m 2 ] Dále provedeme přepočet celkové hodnoty pomocných ploch 333 Výpočet provozní podlahové plochy F p = F pdc + F phn + F pú + F pskl + F pk [m 2 ] Součtem výrobní a pomocné plochy vypočítáme celkovou provozní plochu 334 Výpočet správní plochy F pr = F v + F p [m 2 ] Tuto plochu přibližně spočítáme z počtu jednotlivých ITA pracovníků Přičemž na techniky počítáme 5 až 6m 2 na konstruktéra 8 až 12m 2 a na administrativního pracovníka 45 až 5m 2 Přičemž výslednou plochu zvýšíme o zhruba 40% (chodby, výtahy, schodiště) 335 Výpočet sociální plochy F spr = 14 (6 T + 5 A + 10 K) [m 2 ] Mezi sociální plochy počítáme plochu šaten, umýváren, WC a přilehlou plochu (chodby schodiště výtahy) Plochu šaten volíme o velikosti 08m 2 na pracovníka (pro výrobní pomocný a obslužný personál)

9 F šat = 08 (D evc + D epop) [m 2 ] Plochu umýváren volíme 03 až 04m 2 na dělníka jedné směny F um = 035 (D evc + D epop) / S m [m 2 ] Plochu WC zpočítáme jako jedno WC na 15 až 20 lidí s velikostí 2m 2 F WC= 2 P C / 15 [m 2 ] Celkovou sociální plochu opět zvětšíme o 40% (chodby, výtahy, schodiště) F SOC= 14 (F šat + F um + F WC) [m 2 ] 336 Celková plocha útvaru a linky Do celkové plochy útvaru zahrnujeme jak provozní, tak správní a sociální plochu F útv = F pr + F spr + F SOC Plocha dílny, případně linky pak neobsahuje plochu určenou pro hospodaření s nářadím a údržbářskou dílnu F L = F pr F phn F pú Zpracované údaje zaneseme do přehledné tabulky pracovníků a souhrnné tabulky ploch Vypracujeme rovněž souhrnnou tabulku strojů a využití strojů v jednotlivých operacích a skupinové využití strojů vyneseme do sloupcového grafu (viz vzor tabulek a grafů) 4 Charakteristika zpracovávaného materiálu Zde popíšeme všechny potřebné vlastnosti zpracovávaného polotovaru Tj materiál polotovaru, veškerá prováděná (chemická, tepelná atd) zpracování Mechanické fyzikální a další vlastnosti materiálu, například korozivzdornost, vodivost, magnetické vlastnosti, vnější tvar a rozměry atd Tyto údaje budou sloužit pro stanovení podmínek pro manipulaci s polotovarem (obrobkem) stanovení způsobu skladování atd

10 5 Návrh řešení dopravy V této části zvolíme vhodné prostředky pro zajištění dopravy polotovarů po objektu Nejprve provedeme výběr vhodné palety (přepravky, kontejneru) Pro tento účel vybereme několik palet přibližně odpovídajících parametrů a provedeme výpočty využití palet, přičemž následně vybereme nejvhodnější variantu Palety je možné vybírat z internetových podkladů výrobců či prodejců palet (Předpokládáme výběr alespoň ze 3 různých palet) U vybraných palet uvedeme: náčrt, včetně vnějších a vnitřních rozměrů materiál, ze kterého je paleta vyrobena nosnost palety maximální množství palet, které lze umístit na sebe cena palety (pokud je k dispozici) V případě použití speciálních regálů pro skladové plochy a k nim odpovídajících palet, uvedeme i parametry a náčrt těchto regálů Př: atd Název: Paleta ohradová PO 500 Výrobce: Obalxy sro Materiál: ocelový plech Nosnost: 500kg Stohovací nosnost: 5500kg Hmotnost: 70kg Vnější délka: 1240mm šířka: 840mm výška: 610mm Vnitřní délka: 1200mm šířka: 800mm výška: 384mm ložná plocha: 0,9m 2 ložný prostor: 0,35m 2 cena: 798Kč V dalším kroku provedeme test kapacity jednotlivých palet Do vnitřního prostoru palet uložíme polotovary v různém uspořádání Je třeba počítat s tím, že polotovar má největší rozměry na začátku výrobního cyklu a během přesunu mezi jednotlivými operacemi, z hlediska zabránění poškození součásti budou mezi jednotlivé součásti vkládány podložky z různého materiálu (dřevo papír, plast ), nebo bude použit jednoduchý obal Z tohoto důvodu polotovar obalíme kvádrem s odpovídajícími rozměry (včetně případného obalu atd) Př: s h l

11 Výsledný kvádr umístíme do všech palet všemi použitelnými způsoby (podélně, příčně, na výšku) a zkontrolujeme maximální počet kusů v paletě z hlediska rozměrů a hmotnosti (viz vzorový výpočet) Podle těchto údajů a velikosti výrobní dávky pak vybereme optimální paletu Dále můžeme stanovit přibližný počet potřebných palet Př: přepravované množství ks za rok hrubá hmotnost 15kg Počet směn za rok s sr= (E r /8) s r = 502 kapacita palety n pal=100ks počet kusů na směnu n ksm = / ks počet palet na operaci a směnu n pos 4palety po 90 kusech počet mezioperačních přeprav (vč dopravy do vstupního a výstupního skladu a meziskladu) n pro= 14 průměrná doba skladování: t sk=15dní průměrná doba v meziskladu: t msk=5dní Počet palet (kontejnerů, přepravek) ve skladu, meziskladu: n SMS= (t sk + t msk ) n pos S s= = 160ks Počet palet (kontejnerů, přepravek) v provozu: meziskladu: n PV= n pro n pos = 14 4 = 56ks Celkový počet palet (zvýšíme o 10% jako rezervu): n pc = (n SMS + n PV ) 1,1 = 216 1,1 238ks Při návrhu výrobní dílny pak zkontrolujeme přibližně vypočtenou velikost vstupního a výstupního skladu a meziskladu s ložnou plochou, včetně potřebné plochy pro pohyb dopravního prostředku a strojů pro přípravu polotovarů Pozn Při určování počtu palet uložených ve stohu je potřeba vycházet z dobré dosažitelnosti každé palety atd (Není proto většinou vhodné volit max počet na sebe uložených palet) Na výběr palety přímo navazuje volba přepravního prostředku V závislosti na velikosti, hmotnosti a množství přepravovaných palet zvolíme odpovídající zařízení (například vysokozdvižný vozík) Výběr provedeme opět z několika variant ať již z katalogu nebo z internetových podkladů výrobců či prodejců těchto zařízení Při výběru bereme do úvahy především: přepravované množství velikost a tvar přepravovaných objektů hmotnost přepravovaných objektů vnější rozměry přepravního zařízení manévrovatelnost a dosažitelnost s materiálem způsob pohonu (v uzavřených prostorách dáme přednost elektrickému agregátu) cena a provozní náklad

12 Čelní vysokozdvižný vozík Belet BSEM 15/ 3 Bateriový pohon Max nosnost: Kg Vidlice (tloušťka x šířka x délka): 35 x 100 x Standardní zdvih: mm Otočný rádius (rám je ve svislé poloze): mm Rychlost jízdy: 15 km/hod Pneumatiky: 2 přední: 18x7-8; 2 zadní (dual): Světlost se zátěží v nejnižším bodě: 75 mm Baterie: trakční, napětí 48 V, kapacita 400 Ah Převodovka: dva motory Čelní vysokozdvižný vozík Belet BSEM 175/ 3 atd Podle celkového přepravovaného množství, délky dráhy rychlosti přepravního zařízení atd lze pak stanovit přibližné množství potřebných přepravních prostředků Množství přepravních prostředků má rovněž přímý vliv na potřebný počet pomocných dělníků obsluhujících tento dopravní prostředek Př: přepravované množství ks za rok hrubá hmotnost 15kg Počet směn za rok s sr= (E r /8) s r =502 kapacita palety n pal=100ks počet kusů na směnu n ksm = / ks počet palet na operaci a směnu n pos 4palety po 90 kusech průměrná rychlost pohybu přepravního zařízení v pr=5kmh -1 celková přibližná dráha jedné přepravy Lc 50m (délka haly) počet mezioperačních přeprav (včetně dopravy do vstupního a výstupního skladu a meziskladu) n pro= 14 minimální počet přeprav za směnu n sm= n pro n pos = 56 průměrná doba jedné přepravy (+ dvě minuty na naložení a vyložení) : t pr= 60 L c/(1000 v pr) + 2 = (60 50)/(1000 5) + 2 = 2,6min minimální čas přeprav na směnu t pmi= t pr n sm = 2,6 56 = 145,6min => volím n voz= 1ks procento využití přepravního zařízení η voz = (t pmi n voz 100) / (8 60) 30%

13 Volba a výpočet počtu jeřábů a vysokozdvižných vozíků Pro zajištění manipulace s materiálem je možné do haly umístit jeřáb Použitý typ jeřábu opět volíme vzhledem k rozměrům, tvaru, hmotnosti přepravovaných polotovarů a rovněž ke vzdálenosti na kterou se budou tyto polotovary přepravovat Př: Jeřáb mostový jednonosníkový JEA Technický popis: Nosník jeřábu, který tvoří I profil, je pomocí přírub šrouby spojen se dvěma příčníky, ve kterých jsou pojezdová kola Oba příčníky jsou poháněné Technické parametry: Nosnost: 3,2t Rozpětí: 16m Rozvor kol mostu: 2,7m Rychlost pojezdu mostu: 32m/min Rychlost zdvihu: 8m/min Rychlost mikrozdvihu: 1,4m/min Rychlost pojezdu kladkostroje: 20m/min Hmotnost (bez kabiny a kladkostroje): kg Výrobce: KVP, sro Cena: Kč

14 Počet jeřábů: Výpočet potřebného počtu jeřábů provedeme u každého navrhovaného typu M k 1 2L t v z j n j = [ ks] m r p j t c Kde: M počet manipulačních jednotek za rok [ks] M = n pos x S sr n pos počet palet na operaci a směnu [ks] S sr počet směn za rok k počet manipulací s jednotkou (poč operací v technol postupu) L přepravní vzdálenost (volíme podle max rozměrů skladu) [m] v j rychlost pojezdu jeřábu (z technických parametrů zvoleného jeřábu) [m/min] t z doba na upevnění a odvázání břemene (pro zjednodušení volíme 5min) [min] t c efektivní doba směny (přibližně 8 h, přepočítáme na minuty) [min] m r počet směn za rok (liší se v každém roce obvyke dní) [dnů] p j počet jednotek přepravovaných najednou (obvykle 1 paleta) [ks] Výslednou hodnotu zaokrouhlíme nahoru (na celé jednotky) Počet vysokozdvižných vozíků: Q Spal i n vv = 60 q v E s s k L v t n t v [ks] Kde: n vv potřebný počet vysokozdvižných vozíků [ks] Q Spal množství přepravovaného materiálu za rok [kg] i průměrný počet manipulací s manipulační jednotkou (paletou) q v hmotnost dílů přepravovaných při jednom přejezdu (pro zjednodušení můžeme volit převoz jedné palety) [kg] E voz časový fond vozíku ( počet pracovních dní vynásobených délkou pracovní směny snížený vzhledem k možným opravám a údržbě o 11%, obvykle kolem 1800h) s s směnnost (počet směn, obvykle 1, 2 či 3 osmihodinové směny ) k koeficient ztrát kapacity vozíku (korekce případných ztrát vlivem nevytížení kapacity, např 095) L průměrná délka pojezdu vozíku (počítá se dráha v obou směrech) [m] v průměrná rychlost vozíku při manip v objektu (viz technická data vozíku) [mmin -1 ] t n čas potřebný k naložení součásti na vozík (předpokládejme zhruba 2min) [min] t v čas potřebný k vyložení součásti z vozíku (předpokládejme zhruba 2min) [min]

15 6 Návrh řešení bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany Tato část vychází z předpisů zabývajících se hygienou, bezpečností práce a požární ochranou ve výrobních objektech Pro tento účel využijeme odpovídající ČSN ISO normy například: ČSN ISO požární ochrana staveb ČSN ISO hasicí zařízení ČSN ISO evakuace a únikové prostředky ČSN ochrana staveb proti šíření požáru ČSN EN Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana atd Seznam norem viz například seznamnormybiz normy jsou k dispozici např v technické knihovně Při hodnocení vycházíme ze základních zásad daných těmito normami a podle nich hodnotíme navržený provoz 7 Technicko-ekonomické ukazatele Zde provedeme výpočet některých základních technickoekonomických ukazatelů navrhovaného provozu 71 Roční výroba v účelových jednotkách Počítá se počet vyrobených kusů na dělníka, výrobního dělníka, na m 2 v jedné směně Na evidovaného dělníka: Na výrobního dělníka: Na výrobní plochu: 72 Plochy a objemy Zde vyhodnotíme obsazenou výrobní plochu (případně objem) Výrobní plocha na jednoho výrobního dělníka v jedné směně: Výrobní plocha na jeden stroj základní výroby:

16 Procento výrobní podlahové plochy z provozní podlahové plochy: Procento pomocné podlahové plochy z provozní podlahové plochy: Procento strojní podlahové plochy z provozní podlahové plochy: 73 Pracnost účelové jednotky Je definována jako součet strojní a ruční pracnosti Vztahuje se k jednomu vyráběnému kusu Pracnost ruční spočítáme jako součet všech časů t k na ručních pracovištích, obdobně jako pracnost strojní na strojních pracovištích (viz technologický postup) t k = t ks + t kr 74 Instalovaný příkon, spotřebovaná energie instalovaný příkon na dělníka jedné směny: spotřebovaná energie na účelovou jednotku (kus): kde: P i příkon jednotlivých instalovaných zařízení (viz tabulka strojů) [kw] S s směnnost strojní D V celkový počet výrobních dělníků t ki kusový čas i-té strojní operace [hod] P i příkon stroje provádějící i-tou operaci [kw] P ski skutečný počet strojů provádějící i-tou operaci 75 Procento využití výchozího materiálu Spočítáme zjednodušeně jako podíl mezi čistou a hrubou hmotností

17 8 Hodnocení navrhovaného řešení V závěrečném hodnocení srovnáme výhody a nevýhody navrhovaného řešení Srovnáme obě navrhované varianty, případně navrhneme i jiné řešení problematických částí 9 Ekonomické hodnocení návrhu Je nezbytné spočítat celkovou cenu investice (stroje, hala, jeřáb, vozík, palety) a roční provozní náklady (Zde stačí uvést celkové roční mzdové náklady) Další pokyny k těmto výpočtům a veškeré podklady naleznete v souboru ekonomicke_hodnocenipdf 10 Typy obráběcích strojů ve výr postupech a jejich začlenění do skupin typ stroje název stroje technologická skupina v katalogu svislá protahovačka *parametry stroje viz níže BPH 320 NC rovinná bruska vodorovná ostatní brusky BU 25 H bruska hrotová univerzální brusky hrotové BUA 25 A bruska hrotová univerzální brusky hrotové BUAJ 9 NC hrotová bruska brusky hrotové EJ 10 hrotová bruska brusky hrotové F2 V vertikální konzolová frézka konzolové frézky FGV 32 konzolová frézka konzolové frézky FVT 1 stolní frézka konzolové frézky OFA 16 B odval frézka na ozubení odvalovací frézky na ozubení OFA 32 R odval frézka na ozubení odvalovací frézky na ozubení OFA 75 odval frézka na ozubení odvalovací frézky na ozubení OHA 16 BA OHA 50 B OPTIMAT A22 - A52 soustružnický automat odval obrážečka na ozubení odvalovací obrážečky na ozubení odval obrážečka na ozubení odvalovací obrážečky na ozubení soustružnické automaty S 32 hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 32 hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 40 C hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 50 C hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 63 C hrotový soustruh hrotové soustruhy V 16 A stolní vrtačka stolní vrtačky VO 50 otočná vrtačka otočné vrtačky VS 20 B sloupová vrtačka stolní vrtačky VS CASTOR sloupová vrtačka stolní vrtačky W 100 A vodorovná vyvrtávačka horizontální frézovací a vyvrtávací stroje * : rozměry: délka = 1802 mm, šířka: 835 mm; hmotnost: 3234 kg; příkon: 5,5 kw

18 11 Odkazy na katalogy palet, regálů a vozíků Palety Ohradové palety kovové : wwwemporocz Položka v menu: bedny, přepravky, palety > palety a přepravníky > ohradové palety, kovové Kovové přepravky menší nosnosti: wwwemporocz Položka v menu: bedny, přepravky, palety > přepravky > přepravky kovové Plastové palety s nízkou nosností: wwwkaiserkraftcz Položka v menu: skladové nádoby a palety -> stohovací boxy -> (např stohovací nádoba z PP) Regály - konzolové (stromečkové) wwwkaiserkraftcz Položka v menu: regály > konzolové regály wwwkwestocz regály > konzolové regály wwwemporocz sklad > regály > konzolové regály Multistrong Vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky wwwjungheinrichcz Položka v menu: produkty > vozíky > Čelní elektrické vysokozdvižné vozíky > výběr typu > PDF Download technický list

19 Použitá literatura Do použité literatury uvedeme, kromě skript i veškeré použité katalogy a zdroje z internetu Literaturu uvádějte podle ČSN ISO [1] HLAVENKA, B Projektování výrobních systémů Technologické projekty I 3 vydání Brno PC-DIR Real sro s ISBN [2] HLAVENKA, B Technologické projekty, cvičení 3 vydání Brno PC-DIR Real sro s ISBN atd

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Projekt manipulace s materiálem Zadání: Vypracujte návrh manipulace s materiálem pro výrobu, jejíž součástí je i zadaná součást čv, vyráběná v požadovaném množství ks Velikost pojistné zásoby činí p dnů,

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Návrh schodiště Postup 1 Půdorys Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Zvolený prostor Zvolený prostor Postup 1 Půdorys 2 Zvolený prostor Postup 1a Řez Z řezu určíme konstrukční

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

POSUDEK. Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283

POSUDEK. Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283 POSUDEK 1. Vysokozdvižný vozík Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283 Popis: vysokozdvižný vozík s naftovým motorem Zetor typ 7201 a mechanickou převodovkou. Maximální zdvih je 4m a nosnost

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky Tyto prostředky jsou určeny pro manipulaci se zbožím uloženým na paletách. Umožní jak manipulaci ve skladech, tak i na stavbách prostřednictvím jeřábů, výrobních halách a dalších podobných provozech. Zdvižné

Více

Parametry: užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm

Parametry: užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm Stůl č. 1 pro výrobu desek typu FILIGRAN užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm Stůl je vybaven posuvnou podvěšenou vibrační jednotkou.. Vytvářecí pracovní část stolu je pružně

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Umístění Patří. Inventární číslo. Rozměr šxhlxv /m/ Název přístroje

Umístění Patří. Inventární číslo. Rozměr šxhlxv /m/ Název přístroje Fakulta strojní TUL - katedra sklářských strojů a robotiky (KSR), budova P, Komenského 314/2 Trasa stěhování: z budovy "P" Komenského ul. do laboratoře v budově "L", Bendlova ul. Přepravní vzdálenost:

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Odborný odhad část 5.

Odborný odhad část 5. Znalec: Ing. Jaroslav Sedlák Kellnerova 6 627 00 Brno Adresát: Mgr. Ing. Josef Carda Jakubské náměstí 1 602 00 Brno (IČO: 42301289) Odborný odhad část 5. Stanovení obvyklé ceny manipulační techniky z majetku

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Stravovací provoz - technická zpráva

Stravovací provoz - technická zpráva Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Stravovací provoz - technická zpráva Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Nároky na el. energii

Více

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Jedná se o speciální případ dopravních úloh, řeší např. problematiku optimálního přiřazení strojů na pracoviště. Příklad Podnik má k dispozici 3 jeřáby,

Více

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních.

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních. Protokol č. 7 Jednotné objemové křivky Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí JOK tabulek. Součástí protokolu bude tabulka obsahující střední Weisseho tloušťku, Weisseho procento, číslo JOK,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

Indexy, analýza HDP, neaditivnost

Indexy, analýza HDP, neaditivnost Indexy, analýza HDP, neaditivnost 1.) ŘETĚZOVÉ A BAZICKÉ INDEXY 1999 2000 2001 2002 Objem vkladů (mld. Kč) 80,8 83,7 91,5 79,4 a) určete bazické indexy objemu vkladů (1999=100) Rok 1999=100 báze. Pro rok

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : MŠ URXOVA - GO HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU A SPOJOVACÍ CHODBY STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁST : GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadávací údaje stravovacího provozu 2. Dispoziční řešení a popis provozu 3. Nároky

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU

Více

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty Dlužník Soupis majetkové podstaty Broumovské strojírny Hynčice, a.s., Hynčice u Broumova 39, Hynčice u Broumova, IČ/RČ: 64789284 Krajský soud v Hradci Králové, Československé armády 218/57, Hradec Králové

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy Regálové systémy Toyota Material Handling V manipulaci s materiálem prosazuje Toyota Material Handling přístup zaměřený na optimální řešení. Proto po léta neustále

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM 2011 CNC obráběcí stroje Prodej /Servis /Technologie VASON CZ s.r.o. Autorizované obchodní a servisní zastoupení pro ČR a Slovensko Založení společnosti: 2002 Vsetín,

Více