Technologický projekt dílny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologický projekt dílny"

Transkript

1 Technologický projekt dílny Zadání: Vypracujte technologický projekt dílny pro výrobu zadané součásti čv v požadovaném množství ks Obsah zprávy: 1 Vstupní hodnoty 2 Seznam použitých symbolů a zkratek 3 Kapacitní výpočty 31 Výpočet strojů a ručních pracovišť 311 Výpočet počtu strojních pracovišť 312Výpočet počtu ručních pracovišť 313 Výpočet využití strojů a ručních pracovišť 32 Výpočet pracovníků 321 Výpočet výrobních dělníků 322 Výpočet pomocných dělníků a obslužného personálu 323 Výpočet pracovníků kontroly 324 Výpočet ITA pracovníků 325 Celkový počet pracovníků útvaru 33 Výpočet ploch 331 Výpočet výrobních ploch 332 Výpočet pomocné podlahové plochy 333 Výpočet provozní podlahové plochy 334 Výpočet správní plochy 335 Výpočet sociální plochy 336 Výpočet plochy útvaru a linky 4 Charakteristika zpracovávaného materiálu 5 Návrh řešení dopravy 6 Návrh řešení bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany 7 Technicko-ekonomické ukazatele 8 Hodnocení navrhovaného řešení 9 Ekonomické hodnocení návrhu 10 Typy obráběcích strojů ve výrobních postupech a jejich začlenění do skupin 11 Odkazy na katalogy palet, regálů a vozíků 12 Použitá literatura + Výpočet doby návratnosti CNC varianty řešení a příp přepočet pracovníků a ploch (jen pro HT1) + Detailní výpočet plochy centrálního skladu materiálu (jen pro ETM) Dále v příloze uveďte: Výkres vyráběné součásti Technologické postup vyráběné součásti Souhrnnou tabulku strojů Souhrnnou tabulku pracovníků Souhrnnou tabulku ploch Výkres navržené dílny

2 Rozsah: 6 cvičení - 12h 1 cvičení: výpočet strojů a ručních pracovišť, výpočet pracovníků, souhrnná tabulka pracovníků 2 cvičení: výpočet ploch, souhrnná tabulka ploch 3 cvičení: výpočet doby návratnosti CNC varianty řešení a příp přepočet pracovníků a ploch (jen pro HT1); detailní návrh plochy centrálního skladu materiálu (jen pro ETM) 4 cvičení: charakteristika zpracovávaného materiálu, volba palet a dopravních prostředků, návrh řešení hygieny a bezpečnosti práce, dispoziční výkres dílny 5 cvičení: technicko-ekonomické ukazatele, výpočet celkových nákladů řešení, dispoziční výkres dílny 6 cvičení: odevzdání projektu Postup vypracování: Pro zjednodušení použijeme předpoklad, že v plánované dílně budeme produkovat pouze zadaný díl 1 Vstupní hodnoty V této části, je potřeba získat následující údaje: název součásti (ze zadaného výkresu součásti) číslo součásti (ze zadaného výkresu součásti) výrobní kapacita (požadovaný počet kusů za rok [ks/rok]) čistá hmotnost součásti (zadáno v technologickém postupu) hrubá hmotnost součásti (zadáno v technologickém postupu) roční využitelné časové fondy Er Roční fond ručního pracoviště v jedné směně (vypočítáme ho z počtu pracovních dní v roce, a doby směny 365 dní v roce, 110 dní so+ne 11státních svátku {v průměru 2/7 z nich v so+ne} 8h délka směny, v roce dní) Es Roční fond strojního pracoviště (vzhledem k možným opravám, atd strojního zařízení vypočítáme snížením ročního fondu ručního pracoviště o 11 procent) Ed Efektivní časový fond dělníka (vypočítáme z fondu ručního pracoviště odečtením dovolené a průměrné nemocnosti Náš podnik poskytuje zaměstnancům 20 dní dovolené Podnik si zjistil, že průměrná nemocnost zde činí 14 dní) Směnnost (předpokládáme možný rozdílný počet směn pro ruční a strojní pracoviště) S s směnnost strojních pracovišť (je dána zadáním obvykle 1, 2 nebo 3 směny) S r směnnost ručních pracovišť (je dána zadáním obvykle 1, 2 nebo 3 směny) Koeficient překračování norem (předpokládaný koeficient překračování norem, může se lišit, jak vzhledem k typu výroby, tak lokalitě atd) Koeficient překračování norem strojní k pns (předpokládaná hodnota pro projekt 12) Koeficient překračování norem ruční k pnr (předpokládaná hodnota pro projekt 125

3 2 Seznam použitých symbolů a zkratek Obsahuje abecedně řazený seznam použitých symbolů a zkratek V prvním sloupci je uveden název symbolu (zkratky), v druhém jeho popis a ve třetím pak použité jednotky (pokud se nejedná o bezrozměrné číslo) Symboly jsou seřazeny abecedně a jako první jsou uvedeny symboly začínající číslem, následované písmeny (nejprve velkými, následně malými) a na konec pak symboly začínající na písmeno jiné abecedy (například řecké) opět nejprve velká písmena a potom malá Př: F p pomocná plocha [m 2 ] P r počet ručních pracovišť [ks] 3 Kapacitní výpočty Veškeré výpočty budou obsahovat název výpočtu, zadané hodnoty, obecný tvar vzorce, vzorec s dosazenými hodnotami a vypočtenou hodnotu Př: Zadané hodnoty Výpočet Vypočtené hodnoty Výpočet teoretického počtu strojů Pth1 pro operaci číslo 1 N=100000ks E s=1850hod/rok S s=2 k pns=12 Pth 1=1629 tk 1=434 Psk 1=2 V případě svislého uspořádání, budou uvedeny vstupní hodnoty v horní části a výsledná hodnota v dolní části bude zvýrazněna podtržením V případě potřeby je pod výpočtem uvedeno slovní hodnocení Např: Pro zabezpečení operace č1 je potřeba 2ks strojů 31 Výpočet strojů a ručních pracovišť Před započetím dalších výpočtů nejprve zkontrolujeme zadaný technologický postup a provedeme roztřídění jednotlivých pracovišť na strojní a ruční 311 Výpočet počtu strojních pracovišť Potřebný počet strojů stanovíme z celkového potřebného času na provedení dané operace u všech kusů za rok a času, který máme k dispozici na jednom stroji za rok Výpočet se provádí u

4 všech strojních pracovišť Jednotlivé operace rozlišíme jejich pořadovým číslem z technologického postupu Pro výpočet teoretického počtu strojů použijeme vzorec: kde: N počet kusů vyráběných za rok [ks] t k E s čas potřebný pro provedení dané operace na daném stroji (obsahuje jednotkový, dávkový i směnový čas t k=t AC+t BC/n) [min] průměrný čas za rok při jedné směně, kdy je použité strojní zařízení v chodu [h] S s k pns počet směn strojních pracovišť v plánovaném provozu koeficient překračování norem strojních Výslednou hodnotu zaokrouhlíme na celé číslo nahoru Získáme skutečný počet strojů, pro danou operaci P sks 312Výpočet počtu ručních pracovišť Potřebný počet ručních pracovišť stanovíme podobně jako u strojních pracovišť z celkového potřebného času na provedení dané operace u všech kusů za rok a času, který máme k dispozici na jednom ručním pracovišti za rok Výpočet se provádí u všech ručních pracovišť Jednotlivé operace rozlišíme jejich pořadovým číslem z technologického postupu Pro výpočet teoretického počtu ručních pracovišť použijeme vzorec: kde: N počet kusů vyráběných za rok [ks] t k čas potřebný pro provedení dané operace na daném stroji (obsahuje jednotkový, dávkový i směnový čas t k=t AC+t BC/n) [min] E r roční časový fond ručního pracoviště při jedné směně [h] S r počet směn ručních pracovišť v plánovaném provozu k pnr koeficient překračování norem ručních Výslednou hodnotu zaokrouhlíme na celé číslo nahoru Získáme skutečný počet strojů, pro danou operaci P skr 313 Výpočet využití strojů a ručních pracovišť Ze vzájemného poměru Pth/Psk vynásobeného 100, pak získáme předpokládané využití stroje v dané operaci v procentech η Z takto získaných hodnot pak vypočteme skupinové využití strojů, pro jednotlivé typy (vrtačky, soustruhy, tvářecí stroje, pece, frézky, brusky atd) a rovněž celkové využití všech použitých strojů podle vztahů:

5 kde: η procentuální využití, stroje, skupiny strojů) P sk počet strojů daného typu, či pro danou operaci Pro rozlišení bude použito dolního indexu, např: sou pro soustruhy, fr pro frézky L pro všechna pracoviště v lince 32 Výpočet pracovníků 321Výpočet výrobních dělníků Je nutné vypočítat potřebný počet dělníků pro každé pracoviště, pro jednu směnu a celkem Při výpočtu dělníků počítáme podle vztahů: Počty dělníků zaokrouhlujeme samozřejmě na celá čísla směrem nahoru Z vypočítaných hodnot stanovíme rovněž celkový počet pro strojní pracoviště D VS, (při dvousměnném provozu je strojních dělníků dvojnásobný počet oproti strojním pracovištím), pro ruční pracoviště D VR a celkový počet výrobních dělníků D V (součtem za všechny směny) Z těchto hodnot vypočítáme evidenční stavy dělníků zohledněním rozdílu mezi jednotlivými časovými fondy E r, E s, E d Jejich součtem (včetně evidenčních pomocných dělníků) pak získáme celkový evidenční počet dělníků D evc Součtem dělníků strojních a ručních získáme celkový počet výrobních dělníků D V D evc = D evst + D evr + D ep D V = D evst + D evr 322Výpočet pomocných dělníků a obslužného personálu Stanovíme ho jako procentuální hodnotu z výrobních dělníků a následně rozdělíme rovnoměrně do všech směn (obvykle volíme 35%) D P = 035 D V Evidenční počet pomocných dělníků pak navýšíme zhruba o 10% D ep = 11 D P

6 Počty pomocného personálu stanovíme opět poměrem z celkového evidenčního počtu dělníků (15 až 3%) a přepočítáme na evidenční hodnotu zvýšením o 10% D POP = 002 D evc D epop = 11 D POP 323 Výpočet pracovníků kontroly Stanovíme opět jako procentuální hodnotu ze strojních dělníků (pokud neprovedeme přímo výpočet z časů kontrolních operací) obvykle volíme 5-7% D K = 006 D VS 324 Výpočet ITA pracovníků Mezi ITA pracovníky řadíme administrativní pracovníky konstruktéry a tzv operativní řízení (mistři a technologové) Celkový počet ITA stanovíme operativně, jako 15 až 25% z celkového počtu pomocných a výrobních evidenčních pracovníků ITA = 02 (D evc + D epop) Z celkového počtu ITA pracovníků pak 30% tvoří administrativa 20% konstruktéři 50% operativní řízení Pracovníky operativního řízení, je pak potřeba opět rozdělit do směn Přičemž při nedělitelném počtu, posilujeme obvykle první směnu 325 Celkový počet pracovníků útvaru Stanovíme jako prostý součet všech pracovníků jednotlivých skupin P C=D evc+ita+d epop 33 Výpočet ploch Pro všechna pracoviště je potřeba stanovit pracovní plochu, ze které budeme vycházet při návrhu projektu 331 Výpočet výrobních ploch Celková výrobní plocha se skládá z plochy pro ruční a pro strojní pracoviště F V=F R+F S [m 2 ] Pro jedno ruční pracoviště potřebujeme přibližně f r=5m 2 podlahové plochy Pro strojní pracoviště potřebujeme od f s=6m 2 (pro malé stroje) až f s=25m 2 i více (pro velké stroje) Pro účely tohoto projektu zjišťujeme strojní plochy podle typů jednotlivých strojů z internetového katalogu strojů F s = f s P sks F r = f r P skr

7 332Výpočet pomocné podlahové plochy Určíme opět procentuálně z dříve získaných a statisticky zpracovaných dat Pomocná plocha se určí procentem z použité výrobní plochy Tato plocha obvykle tvoří 40 až 60% výrobní plochy F p=05 F V [m 2 ] Z celkové pomocné plochy pak lze přibližně stanovit její jednotlivé složky: plocha pro hospodaření s nářadím F phn= 015 F p plocha údržby F pú=015 F p plocha skladů F pskl=029 F p plocha dopravních cest F pdc=033 F p kontrolní plocha F pk=008 F p Podlahovou plochu potřebnou pro hospodaření s nářadím F phn můžeme přesněji určit z potřebné plochy pro její jednotlivé části (ostřírnu a výdejnu) Pro plochu výdejny platí, že na jeden výrobní stroj je potřeba 03 až 04m 2 podlahové plochy: F phnv= 035 P sk [m 2 ] Pro výpočet plochy ostřírny si nejprve určíme přibližný počet strojů v ostřírně jako přibližně 5% z celkového počtu výrobních strojů a z tohoto počtu určí přibližná podlahová plocha (Obvykle uvažujeme 7 až 8m 2 pro stroj a 2 až 3m 2 pro pomocnou plochu) P sko= 005 P sk [ks] F phno= 10 P sko [m 2 ] F phn = F phnv + F phno [m 2 ] Rovněž pro údržbářskou dílnu můžeme provést obdobný výpočet, kde spočítáme počet strojů údržbářské dílny (obvykle zhruba 1% z celkového počtu strojů) a pro každý stroj rezervujeme 20 až 25 m 2 podlahové plochy (větší podlahová plocha slouží např pro demontáž zařízení atd) P skú= 001 P sk [ks] F pú= 25 P skú [m 2 ] Pro přesnější výpočet plochy kontrolních pracovišť uvažujeme 5 až 6m 2 na jedno kontrolní stanoviště (Potřebný počet kontrolních stanovišť zjistíme ze zadaného technologického postupu) F pk= 6 D k [m 2 ] Skladová plocha se skládá z plochy vstupního skladu, výstupního skladu a meziskladu Plochu meziskladu vypočítáme jako: F pskl = F pvs + F pvýs + F pms [m 2 ]

8 Kde Q č, je hmotnost skladovaného výrobku (pro zjednodušení většinou uvažujeme čistou hmotnost) vynásobená 10 (přepočtená na síly vyvozenou váhou součástí v N), N je počet zpracovávaných kusů za rok, S o koeficient odpadu (volíme 11 až 13), t doba uložení výrobku v meziskladu (obvykle 3 až 5 dní), i počet operací, pro které budou součásti uloženy v meziskladu (počet kooperací) D počet pracovních dnů v roce (např 251 dní pro rok 2006), q dovolené zatížení podlahové plochy meziskladu v [Pa] S v koeficient využití (vzhledem k obvykle nedokonale částečnému využití podlahové plochy volíme 025 až 05) Zbývající skladovou plochu rozdělíme na dvě stejné části na plochu pro vstupní a výstupní sklad V případě, kdy vypočtená velikost meziskladu přesáhne, nebo obsáhne velkou část skladové plochy, provedeme korekci tak, aby velikost skladové plochy vstupního a výstupního skladu zajišťovala dostatečný prostor odpovídající skladování 15denní produkce (výpočet provedeme obdobně jako v případě meziskladu s tím, že vynecháme počet kooperací a pro výpočet skladové plochy pak použijeme zpřesněnou hodnotu (součet vstupního, výstupního skladu a meziskladu) F pvs = F pvýs = (F pskl - F pms) / 2 [m 2 ] Provedeme rovněž kontrolu, zda zvolená plocha je dostatečná pro regály, přepravky a místa pro přepravní zařízení Ze zpřesněných hodnot pak provedeme nový výpočet potřebné plochy podlahových cest F pdc=033 (F phn + F pú + F pskl + F pk) [m 2 ] Dále provedeme přepočet celkové hodnoty pomocných ploch 333 Výpočet provozní podlahové plochy F p = F pdc + F phn + F pú + F pskl + F pk [m 2 ] Součtem výrobní a pomocné plochy vypočítáme celkovou provozní plochu 334 Výpočet správní plochy F pr = F v + F p [m 2 ] Tuto plochu přibližně spočítáme z počtu jednotlivých ITA pracovníků Přičemž na techniky počítáme 5 až 6m 2 na konstruktéra 8 až 12m 2 a na administrativního pracovníka 45 až 5m 2 Přičemž výslednou plochu zvýšíme o zhruba 40% (chodby, výtahy, schodiště) 335 Výpočet sociální plochy F spr = 14 (6 T + 5 A + 10 K) [m 2 ] Mezi sociální plochy počítáme plochu šaten, umýváren, WC a přilehlou plochu (chodby schodiště výtahy) Plochu šaten volíme o velikosti 08m 2 na pracovníka (pro výrobní pomocný a obslužný personál)

9 F šat = 08 (D evc + D epop) [m 2 ] Plochu umýváren volíme 03 až 04m 2 na dělníka jedné směny F um = 035 (D evc + D epop) / S m [m 2 ] Plochu WC zpočítáme jako jedno WC na 15 až 20 lidí s velikostí 2m 2 F WC= 2 P C / 15 [m 2 ] Celkovou sociální plochu opět zvětšíme o 40% (chodby, výtahy, schodiště) F SOC= 14 (F šat + F um + F WC) [m 2 ] 336 Celková plocha útvaru a linky Do celkové plochy útvaru zahrnujeme jak provozní, tak správní a sociální plochu F útv = F pr + F spr + F SOC Plocha dílny, případně linky pak neobsahuje plochu určenou pro hospodaření s nářadím a údržbářskou dílnu F L = F pr F phn F pú Zpracované údaje zaneseme do přehledné tabulky pracovníků a souhrnné tabulky ploch Vypracujeme rovněž souhrnnou tabulku strojů a využití strojů v jednotlivých operacích a skupinové využití strojů vyneseme do sloupcového grafu (viz vzor tabulek a grafů) 4 Charakteristika zpracovávaného materiálu Zde popíšeme všechny potřebné vlastnosti zpracovávaného polotovaru Tj materiál polotovaru, veškerá prováděná (chemická, tepelná atd) zpracování Mechanické fyzikální a další vlastnosti materiálu, například korozivzdornost, vodivost, magnetické vlastnosti, vnější tvar a rozměry atd Tyto údaje budou sloužit pro stanovení podmínek pro manipulaci s polotovarem (obrobkem) stanovení způsobu skladování atd

10 5 Návrh řešení dopravy V této části zvolíme vhodné prostředky pro zajištění dopravy polotovarů po objektu Nejprve provedeme výběr vhodné palety (přepravky, kontejneru) Pro tento účel vybereme několik palet přibližně odpovídajících parametrů a provedeme výpočty využití palet, přičemž následně vybereme nejvhodnější variantu Palety je možné vybírat z internetových podkladů výrobců či prodejců palet (Předpokládáme výběr alespoň ze 3 různých palet) U vybraných palet uvedeme: náčrt, včetně vnějších a vnitřních rozměrů materiál, ze kterého je paleta vyrobena nosnost palety maximální množství palet, které lze umístit na sebe cena palety (pokud je k dispozici) V případě použití speciálních regálů pro skladové plochy a k nim odpovídajících palet, uvedeme i parametry a náčrt těchto regálů Př: atd Název: Paleta ohradová PO 500 Výrobce: Obalxy sro Materiál: ocelový plech Nosnost: 500kg Stohovací nosnost: 5500kg Hmotnost: 70kg Vnější délka: 1240mm šířka: 840mm výška: 610mm Vnitřní délka: 1200mm šířka: 800mm výška: 384mm ložná plocha: 0,9m 2 ložný prostor: 0,35m 2 cena: 798Kč V dalším kroku provedeme test kapacity jednotlivých palet Do vnitřního prostoru palet uložíme polotovary v různém uspořádání Je třeba počítat s tím, že polotovar má největší rozměry na začátku výrobního cyklu a během přesunu mezi jednotlivými operacemi, z hlediska zabránění poškození součásti budou mezi jednotlivé součásti vkládány podložky z různého materiálu (dřevo papír, plast ), nebo bude použit jednoduchý obal Z tohoto důvodu polotovar obalíme kvádrem s odpovídajícími rozměry (včetně případného obalu atd) Př: s h l

11 Výsledný kvádr umístíme do všech palet všemi použitelnými způsoby (podélně, příčně, na výšku) a zkontrolujeme maximální počet kusů v paletě z hlediska rozměrů a hmotnosti (viz vzorový výpočet) Podle těchto údajů a velikosti výrobní dávky pak vybereme optimální paletu Dále můžeme stanovit přibližný počet potřebných palet Př: přepravované množství ks za rok hrubá hmotnost 15kg Počet směn za rok s sr= (E r /8) s r = 502 kapacita palety n pal=100ks počet kusů na směnu n ksm = / ks počet palet na operaci a směnu n pos 4palety po 90 kusech počet mezioperačních přeprav (vč dopravy do vstupního a výstupního skladu a meziskladu) n pro= 14 průměrná doba skladování: t sk=15dní průměrná doba v meziskladu: t msk=5dní Počet palet (kontejnerů, přepravek) ve skladu, meziskladu: n SMS= (t sk + t msk ) n pos S s= = 160ks Počet palet (kontejnerů, přepravek) v provozu: meziskladu: n PV= n pro n pos = 14 4 = 56ks Celkový počet palet (zvýšíme o 10% jako rezervu): n pc = (n SMS + n PV ) 1,1 = 216 1,1 238ks Při návrhu výrobní dílny pak zkontrolujeme přibližně vypočtenou velikost vstupního a výstupního skladu a meziskladu s ložnou plochou, včetně potřebné plochy pro pohyb dopravního prostředku a strojů pro přípravu polotovarů Pozn Při určování počtu palet uložených ve stohu je potřeba vycházet z dobré dosažitelnosti každé palety atd (Není proto většinou vhodné volit max počet na sebe uložených palet) Na výběr palety přímo navazuje volba přepravního prostředku V závislosti na velikosti, hmotnosti a množství přepravovaných palet zvolíme odpovídající zařízení (například vysokozdvižný vozík) Výběr provedeme opět z několika variant ať již z katalogu nebo z internetových podkladů výrobců či prodejců těchto zařízení Při výběru bereme do úvahy především: přepravované množství velikost a tvar přepravovaných objektů hmotnost přepravovaných objektů vnější rozměry přepravního zařízení manévrovatelnost a dosažitelnost s materiálem způsob pohonu (v uzavřených prostorách dáme přednost elektrickému agregátu) cena a provozní náklad

12 Čelní vysokozdvižný vozík Belet BSEM 15/ 3 Bateriový pohon Max nosnost: Kg Vidlice (tloušťka x šířka x délka): 35 x 100 x Standardní zdvih: mm Otočný rádius (rám je ve svislé poloze): mm Rychlost jízdy: 15 km/hod Pneumatiky: 2 přední: 18x7-8; 2 zadní (dual): Světlost se zátěží v nejnižším bodě: 75 mm Baterie: trakční, napětí 48 V, kapacita 400 Ah Převodovka: dva motory Čelní vysokozdvižný vozík Belet BSEM 175/ 3 atd Podle celkového přepravovaného množství, délky dráhy rychlosti přepravního zařízení atd lze pak stanovit přibližné množství potřebných přepravních prostředků Množství přepravních prostředků má rovněž přímý vliv na potřebný počet pomocných dělníků obsluhujících tento dopravní prostředek Př: přepravované množství ks za rok hrubá hmotnost 15kg Počet směn za rok s sr= (E r /8) s r =502 kapacita palety n pal=100ks počet kusů na směnu n ksm = / ks počet palet na operaci a směnu n pos 4palety po 90 kusech průměrná rychlost pohybu přepravního zařízení v pr=5kmh -1 celková přibližná dráha jedné přepravy Lc 50m (délka haly) počet mezioperačních přeprav (včetně dopravy do vstupního a výstupního skladu a meziskladu) n pro= 14 minimální počet přeprav za směnu n sm= n pro n pos = 56 průměrná doba jedné přepravy (+ dvě minuty na naložení a vyložení) : t pr= 60 L c/(1000 v pr) + 2 = (60 50)/(1000 5) + 2 = 2,6min minimální čas přeprav na směnu t pmi= t pr n sm = 2,6 56 = 145,6min => volím n voz= 1ks procento využití přepravního zařízení η voz = (t pmi n voz 100) / (8 60) 30%

13 Volba a výpočet počtu jeřábů a vysokozdvižných vozíků Pro zajištění manipulace s materiálem je možné do haly umístit jeřáb Použitý typ jeřábu opět volíme vzhledem k rozměrům, tvaru, hmotnosti přepravovaných polotovarů a rovněž ke vzdálenosti na kterou se budou tyto polotovary přepravovat Př: Jeřáb mostový jednonosníkový JEA Technický popis: Nosník jeřábu, který tvoří I profil, je pomocí přírub šrouby spojen se dvěma příčníky, ve kterých jsou pojezdová kola Oba příčníky jsou poháněné Technické parametry: Nosnost: 3,2t Rozpětí: 16m Rozvor kol mostu: 2,7m Rychlost pojezdu mostu: 32m/min Rychlost zdvihu: 8m/min Rychlost mikrozdvihu: 1,4m/min Rychlost pojezdu kladkostroje: 20m/min Hmotnost (bez kabiny a kladkostroje): kg Výrobce: KVP, sro Cena: Kč

14 Počet jeřábů: Výpočet potřebného počtu jeřábů provedeme u každého navrhovaného typu M k 1 2L t v z j n j = [ ks] m r p j t c Kde: M počet manipulačních jednotek za rok [ks] M = n pos x S sr n pos počet palet na operaci a směnu [ks] S sr počet směn za rok k počet manipulací s jednotkou (poč operací v technol postupu) L přepravní vzdálenost (volíme podle max rozměrů skladu) [m] v j rychlost pojezdu jeřábu (z technických parametrů zvoleného jeřábu) [m/min] t z doba na upevnění a odvázání břemene (pro zjednodušení volíme 5min) [min] t c efektivní doba směny (přibližně 8 h, přepočítáme na minuty) [min] m r počet směn za rok (liší se v každém roce obvyke dní) [dnů] p j počet jednotek přepravovaných najednou (obvykle 1 paleta) [ks] Výslednou hodnotu zaokrouhlíme nahoru (na celé jednotky) Počet vysokozdvižných vozíků: Q Spal i n vv = 60 q v E s s k L v t n t v [ks] Kde: n vv potřebný počet vysokozdvižných vozíků [ks] Q Spal množství přepravovaného materiálu za rok [kg] i průměrný počet manipulací s manipulační jednotkou (paletou) q v hmotnost dílů přepravovaných při jednom přejezdu (pro zjednodušení můžeme volit převoz jedné palety) [kg] E voz časový fond vozíku ( počet pracovních dní vynásobených délkou pracovní směny snížený vzhledem k možným opravám a údržbě o 11%, obvykle kolem 1800h) s s směnnost (počet směn, obvykle 1, 2 či 3 osmihodinové směny ) k koeficient ztrát kapacity vozíku (korekce případných ztrát vlivem nevytížení kapacity, např 095) L průměrná délka pojezdu vozíku (počítá se dráha v obou směrech) [m] v průměrná rychlost vozíku při manip v objektu (viz technická data vozíku) [mmin -1 ] t n čas potřebný k naložení součásti na vozík (předpokládejme zhruba 2min) [min] t v čas potřebný k vyložení součásti z vozíku (předpokládejme zhruba 2min) [min]

15 6 Návrh řešení bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany Tato část vychází z předpisů zabývajících se hygienou, bezpečností práce a požární ochranou ve výrobních objektech Pro tento účel využijeme odpovídající ČSN ISO normy například: ČSN ISO požární ochrana staveb ČSN ISO hasicí zařízení ČSN ISO evakuace a únikové prostředky ČSN ochrana staveb proti šíření požáru ČSN EN Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana atd Seznam norem viz například seznamnormybiz normy jsou k dispozici např v technické knihovně Při hodnocení vycházíme ze základních zásad daných těmito normami a podle nich hodnotíme navržený provoz 7 Technicko-ekonomické ukazatele Zde provedeme výpočet některých základních technickoekonomických ukazatelů navrhovaného provozu 71 Roční výroba v účelových jednotkách Počítá se počet vyrobených kusů na dělníka, výrobního dělníka, na m 2 v jedné směně Na evidovaného dělníka: Na výrobního dělníka: Na výrobní plochu: 72 Plochy a objemy Zde vyhodnotíme obsazenou výrobní plochu (případně objem) Výrobní plocha na jednoho výrobního dělníka v jedné směně: Výrobní plocha na jeden stroj základní výroby:

16 Procento výrobní podlahové plochy z provozní podlahové plochy: Procento pomocné podlahové plochy z provozní podlahové plochy: Procento strojní podlahové plochy z provozní podlahové plochy: 73 Pracnost účelové jednotky Je definována jako součet strojní a ruční pracnosti Vztahuje se k jednomu vyráběnému kusu Pracnost ruční spočítáme jako součet všech časů t k na ručních pracovištích, obdobně jako pracnost strojní na strojních pracovištích (viz technologický postup) t k = t ks + t kr 74 Instalovaný příkon, spotřebovaná energie instalovaný příkon na dělníka jedné směny: spotřebovaná energie na účelovou jednotku (kus): kde: P i příkon jednotlivých instalovaných zařízení (viz tabulka strojů) [kw] S s směnnost strojní D V celkový počet výrobních dělníků t ki kusový čas i-té strojní operace [hod] P i příkon stroje provádějící i-tou operaci [kw] P ski skutečný počet strojů provádějící i-tou operaci 75 Procento využití výchozího materiálu Spočítáme zjednodušeně jako podíl mezi čistou a hrubou hmotností

17 8 Hodnocení navrhovaného řešení V závěrečném hodnocení srovnáme výhody a nevýhody navrhovaného řešení Srovnáme obě navrhované varianty, případně navrhneme i jiné řešení problematických částí 9 Ekonomické hodnocení návrhu Je nezbytné spočítat celkovou cenu investice (stroje, hala, jeřáb, vozík, palety) a roční provozní náklady (Zde stačí uvést celkové roční mzdové náklady) Další pokyny k těmto výpočtům a veškeré podklady naleznete v souboru ekonomicke_hodnocenipdf 10 Typy obráběcích strojů ve výr postupech a jejich začlenění do skupin typ stroje název stroje technologická skupina v katalogu svislá protahovačka *parametry stroje viz níže BPH 320 NC rovinná bruska vodorovná ostatní brusky BU 25 H bruska hrotová univerzální brusky hrotové BUA 25 A bruska hrotová univerzální brusky hrotové BUAJ 9 NC hrotová bruska brusky hrotové EJ 10 hrotová bruska brusky hrotové F2 V vertikální konzolová frézka konzolové frézky FGV 32 konzolová frézka konzolové frézky FVT 1 stolní frézka konzolové frézky OFA 16 B odval frézka na ozubení odvalovací frézky na ozubení OFA 32 R odval frézka na ozubení odvalovací frézky na ozubení OFA 75 odval frézka na ozubení odvalovací frézky na ozubení OHA 16 BA OHA 50 B OPTIMAT A22 - A52 soustružnický automat odval obrážečka na ozubení odvalovací obrážečky na ozubení odval obrážečka na ozubení odvalovací obrážečky na ozubení soustružnické automaty S 32 hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 32 hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 40 C hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 50 C hrotový soustruh hrotové soustruhy SN 63 C hrotový soustruh hrotové soustruhy V 16 A stolní vrtačka stolní vrtačky VO 50 otočná vrtačka otočné vrtačky VS 20 B sloupová vrtačka stolní vrtačky VS CASTOR sloupová vrtačka stolní vrtačky W 100 A vodorovná vyvrtávačka horizontální frézovací a vyvrtávací stroje * : rozměry: délka = 1802 mm, šířka: 835 mm; hmotnost: 3234 kg; příkon: 5,5 kw

18 11 Odkazy na katalogy palet, regálů a vozíků Palety Ohradové palety kovové : wwwemporocz Položka v menu: bedny, přepravky, palety > palety a přepravníky > ohradové palety, kovové Kovové přepravky menší nosnosti: wwwemporocz Položka v menu: bedny, přepravky, palety > přepravky > přepravky kovové Plastové palety s nízkou nosností: wwwkaiserkraftcz Položka v menu: skladové nádoby a palety -> stohovací boxy -> (např stohovací nádoba z PP) Regály - konzolové (stromečkové) wwwkaiserkraftcz Položka v menu: regály > konzolové regály wwwkwestocz regály > konzolové regály wwwemporocz sklad > regály > konzolové regály Multistrong Vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky wwwjungheinrichcz Položka v menu: produkty > vozíky > Čelní elektrické vysokozdvižné vozíky > výběr typu > PDF Download technický list

19 Použitá literatura Do použité literatury uvedeme, kromě skript i veškeré použité katalogy a zdroje z internetu Literaturu uvádějte podle ČSN ISO [1] HLAVENKA, B Projektování výrobních systémů Technologické projekty I 3 vydání Brno PC-DIR Real sro s ISBN [2] HLAVENKA, B Technologické projekty, cvičení 3 vydání Brno PC-DIR Real sro s ISBN atd

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Projekt manipulace s materiálem Zadání: Vypracujte návrh manipulace s materiálem pro výrobu, jejíž součástí je i zadaná součást čv, vyráběná v požadovaném množství ks Velikost pojistné zásoby činí p dnů,

Více

Pol. draž. vyhl. č. 1: Soubor věcí (položky číslo 2 až 47) Pol. draž. vyhl. č. 2: Traktor Zetor 72-45; příslušenství radlice

Pol. draž. vyhl. č. 1: Soubor věcí (položky číslo 2 až 47) Pol. draž. vyhl. č. 2: Traktor Zetor 72-45; příslušenství radlice Pol. draž. vyhl. č. 1: Soubor věcí (položky číslo 2 až 47) Pol. draž. vyhl. č. 2: Traktor Zetor 72-45; příslušenství radlice Pol. draž. vyhl. č. 3: Nákladní automobil AVIA Strana 1/24 Pol. draž. vyhl.

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

TECHNOLOGICKÝ PASPORT

TECHNOLOGICKÝ PASPORT JC-METAL s.r.o. Jasenice 2081 Vsetín 75501 TECHNOLOGICKÝ PASPORT Technologické a strojní vybavení firmy JC-METAL Technologie soustružení Hrotový soustruh SV18R - 1500 Oběžný průměr nad ložem Max. průměr

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Průmyslové inženýrství

Průmyslové inženýrství ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Katedra průmyslového inženýrství a managementu Semestrální práce z předmětu Průmyslové inženýrství Autoři práce: Jiří Žilák Damaris Kolaříková Vitali Dziamidau

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů Kalkulace cv. 8 Kalkulační členění nákladů Kalkulace - činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen (na tzv. kalkulační jednici).

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI Založena v roce 1999 na základech

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ zahrnuje: 1. rozpočetnictví 2. kalkulace 3. vnitropodnikové účetnictví 4. podnikovou statistiku 5. operativní evidenci MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Eviduje účetní případy

Více

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA.

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA. Výrobní program TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA www.sub.cz Česká republika Váš partner Tradiční výrobce obráběcích strojů Brusky: BUA 25B NC Practic BUA 25B CNC Profi BUB 40B, 50B

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

GEWA - břemenová traverza, typ WTS GEWA - břemenová traverza, typ WTS se 2 jistícími háky Tyto traverzy mají dva pevně umístěné jistící háky a uprostřed závěsné oko pasující na zátěžový hák dle DIN 15401. K dodání také s 2- pramenným úvazkem

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem min.12m 3, pro hákový nosič kontejnerů Avia

ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem min.12m 3, pro hákový nosič kontejnerů Avia Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení Příloha č. 1 Technické parametry předmětu zakázky Zkrácený popis M.j. Množství Stolní PC ks 1 Paletovací vozík nízkozdvižný nosnost 2-3t ks 2

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU SVOČ FST 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU SVOČ FST 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU SVOČ FST 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Kalkulační třídění nákladů.

Kalkulační třídění nákladů. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kalkulační třídění nákladů. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

21.3 Členění podle kalkulačního vzorce

21.3 Členění podle kalkulačního vzorce Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

Přehled strojů: 1) CNC obrobna:

Přehled strojů: 1) CNC obrobna: Přehled strojů: 1) CNC obrobna: Naše výrobní CNC jednotka se během krátkého času od založení v roce 2002 vyvinula ve špičkové výrobní pracoviště dodávající malé a střední série náročných komponentů s tolerancemi

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Standardizace výrobní základny

Standardizace výrobní základny Standardizace výrobní základny Ing. Martin Šteinfeld Švabinského 1790 356 05 Sokolov Tel.: 776 032 191 e-mail: steinfeld@astos.cz Anotace III. Mezinárodní konference Úkolem technologa ve výrobním podniku

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Hydraulika ve strojírenství

Hydraulika ve strojírenství Hydraulika ve strojírenství Strojírenská výroba je postavena na celé řadě tradičních i moderních technologií: obrábění, tváření, svařování aj. Příslušné technologické operace pak provádějí většinou stroje:

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Název provozu, dílny VZOR SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY k provozování zdvihacích zařízení Vypracoval: Konzultoval: Datum vypracování: Platnost od : OBSAH systému bezpečné práce dílny

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Příloha č. 1. ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem 12m 3, 3335x1820x2000 mm

Příloha č. 1. ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem 12m 3, 3335x1820x2000 mm Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení Příloha č. 1 Technické parametry předmětu zakázky Zkrácený popis M.j. Množství Stolní PC ks 1 Paletovací vozík nízkozdvižný nosnost 2-3t ks 2

Více

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Odborný výcvik ve 3. tisíciletí

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Odborný výcvik ve 3. tisíciletí 2.3 Manipulační prostředky-typy vozíků Obor: Operátor skladování Ročník: 3. Vypracoval: Bc.

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

HLC série. horizontální soustruhy

HLC série. horizontální soustruhy HLC série horizontální soustruhy Soustruhy HLC Jsou nabízeny ve 3 provedeních s oběžným průměrem nad ložem od 900 do 2 000 mm. Délka obrobku může být až 12 metrů. Lože soustruhů jsou robustní konstrukce,

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky 2. část Technické a jiné odborné vzdělávání

Detailní vymezení předmětu zakázky 2. část Technické a jiné odborné vzdělávání Detailní vymezení předmětu zakázky 2. část Technické a jiné odborné vzdělávání Technické a jiné odborné vzdělávání Obsah kurzu Kurz č. 1. Svařování základní kurzy Rozsah: 160 hodin Nauka o materiálu Přídavné

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Vnitropodniková doprava O. Kánský

Vnitropodniková doprava O. Kánský Vnitropodniková doprava 2016 O. Kánský Vnitroskladová doprava skladové vozíky dopravníky výtahy jeřáby Skladové vozíky podle pohonu ruční motorové podle vedení nezávislé kolejové automaticky řízené podle

Více

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17. JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /

Více

POSUDEK. Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283

POSUDEK. Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283 POSUDEK 1. Vysokozdvižný vozík Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283 Popis: vysokozdvižný vozík s naftovým motorem Zetor typ 7201 a mechanickou převodovkou. Maximální zdvih je 4m a nosnost

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro projekt Nosislav sběrný dvůr - vybavení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro projekt Nosislav sběrný dvůr - vybavení TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro projekt Nosislav sběrný dvůr - vybavení Žadatel: Městys Nosislav Městečko 54 691 64 Nosislav IČ: 00283428 Aktualizace červenec 2015 Zpracovala: Ing. Martina Vokřálová Trnková

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

Technologický postup žíhání na měkko

Technologický postup žíhání na měkko Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Strojírenská technologie čtvrtý V. Večeřová 25.6.2012 Název zpracovaného celku: Technologický postup žíhání na měkko Technologický postup žíhání na měkko Zadání: Navrhněte

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce.

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce. 1 JEŘÁBY Dopravní zařízení, která zdvihají, spouštějí a dopravují břemena na určitou vzdálenost. Na nosné konstrukci je uloženo pojíždějící, zdvihající, případně jiné pohybové ústrojí. 1.1 MOSTOVÉ JEŘÁBY

Více

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK 1 1) CO TO JSOU ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI P I OBRÁBĚNÍ? 2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK? 2 CNC SOUSTRUH KONVENČNÍ SOUSTRUH 3 VZÁJEMNÉ VAZBY V SOUSTAVĚ S-N-O-P 4 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA JEDNOTLIVÉ PRVKY SOUSTAVY

Více

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu.

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Výroba Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním á NÁKUP PLÁN

Více

Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: IČ: , DIČ: CZ

Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: 708 33 IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100 Veřejná zakázka: VYBAVENÍ LABORATOŘE PRŮMYSLOVÉ ELEKTRONIKY

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Technické podmínky veřejné zakázky Kontejnery na shromažďování odpadů na sběrném dvoře Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení CHEMOPETROL, a.s. Palety ohradové N 10 300 Technické služby Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které používají palety ohradové v a. s. Chemopetrol vyráběné dle této normy.

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

Míchačka s nuceným oběhem M 50 M 450. I. Použití stroje...2 II. Princip fungování...2 III. Popis stroje...3 IV. Technické údaje...

Míchačka s nuceným oběhem M 50 M 450. I. Použití stroje...2 II. Princip fungování...2 III. Popis stroje...3 IV. Technické údaje... Míchačky s nuceným oběhem řada M Technický list Míchačky s nuceným oběhem M 50 M 450 VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel: + 420 318 637 763, Fax: + 420 318 624 181 www.filamos.cz

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. Základy požární taktiky KONSPEKT

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. Základy požární taktiky KONSPEKT MV - Ř EDITELSTVÍ H ASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-11 Základy požární taktiky Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Seminární práce Modely produkčních systémů

Seminární práce Modely produkčních systémů Seminární práce Modely produkčních systémů Předmět: 4EK425 Název projektu: Výroba hokejových dresů Jméno: Období: ZS 2007/2008 Číslo cvičení (kurzu): 001 (ST 12.45) OBSAH 1. ZADÁNÍ ÚLOHY... 3 2. URČENÍ

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Návrh schodiště Postup 1 Půdorys Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Zvolený prostor Zvolený prostor Postup 1 Půdorys 2 Zvolený prostor Postup 1a Řez Z řezu určíme konstrukční

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 3 02 00 000 Žebříky nastavovací 02 00 001 Žebřík nastavovací 4dílný dřevěný

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Stavební výtahy, plošiny a lávky

Stavební výtahy, plošiny a lávky Stavební výtahy, plošiny a lávky STAVEBNÍ VÝTAHY Použití: doprava materiálu nebo i osob na stavbách vícepatrových objektů údržba a rekonstrukce výškových staveb doprava materiálu při práci na střechách

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší

Více

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních.

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních. Protokol č. 7 Jednotné objemové křivky Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí JOK tabulek. Součástí protokolu bude tabulka obsahující střední Weisseho tloušťku, Weisseho procento, číslo JOK,

Více

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun

Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun www.toyota-forklifts.cz Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-4.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Více

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a délky na sebe navazujících úseků s konstantním podélným

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Příloha č.9: Kalkulace kooperace PŘÍLOHA č.9 9-1 Předběžná kalkulace termického odjehlení v kooperaci Kooperace - termické odjehlení Cena za odjehlení 1ks 10 Kč Doprava: Náklady na 1 km 15 Kč Vzdálenost

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček.

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. Příloha č. 1 zadávacích podmínek Vrtačko frézka Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o ±60 těžké litinové provedení masivní,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Technologický postup kalení a popouštění

Technologický postup kalení a popouštění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Strojírenská technologie čtvrtý V. Večeřová 25.6.2012 Název zpracovaného celku: Technologický postup kalení a popouštění Technologický postup kalení a popouštění Zadání:

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

Motorový vysokozdvižný vozík tun

Motorový vysokozdvižný vozík tun Motorový vysokozdvižný vozík 5.0-8.0 tun 5FG/5FD www.toyota-forklifts.cz Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem 5.0-6.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 5FG50 5FG60 50-5FD60 1.1 Výrobce Toyota

Více

Katalog strojů. Výrobní linka na oplatky STROJÍRNY CHRÁŠŤANY, A. S.

Katalog strojů. Výrobní linka na oplatky STROJÍRNY CHRÁŠŤANY, A. S. Katalog strojů Výrobní linka na oplatky STROJÍRNY CHRÁŠŤANY, A. S. Seznam strojů Pečící automat na oplatky PK 21R... 2 Spékací stroj na korpusy oplatek SK 14 R... 4 Automatický mazací stroj AMS 200A...

Více

Parametry: užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm

Parametry: užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm Stůl č. 1 pro výrobu desek typu FILIGRAN užitná šířka: 218 cm užitná délka: 2803 cm btto délka: 3140 cm Stůl je vybaven posuvnou podvěšenou vibrační jednotkou.. Vytvářecí pracovní část stolu je pružně

Více