Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP"

Transkript

1 Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována podpora pro akce v oblasti životního prostředí v období let Jednou z podmínek pro podání žádosti v rámci tohoto programu je stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Stanovisko ČIŽP je požadováno k vybraným projektům v osách 1, 2, 3 a 4 a to k žádosti o podporu investiční akce i k závěrečnému vyhodnocení akce. Konkrétně ke všem projektům v ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod a k vybraným projektům v ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, v ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie a v ose 4 oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Podrobnosti budou uveřejněny v dalším textu a v příručce pro uživatele, kterou vydá SFŽP Žádosti se podávají u oblastního inspektorátu ČIŽP, který je místně příslušný k lokalitě investiční akce. Tento inspektorát žádost vyřizuje. Místní příslušnost inspektorátů je uvedena na webu ČIŽP v kolonce Působnosti Složky ČIŽP. Výjimku tvoří záměry podané v ose 4.1 Integrované systémy energetického využití. Tyto záměry se sice podávají u místně příslušného oblastního inspektorátu, ale jsou vyřizovány odborem odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP. K vyjádření ČIZP přebírá pouze kompletní materiály. Podrobný seznam požadovaných dokumentů, dokládaných k žádosti o podporu pro některé osy je uveden v dalším textu. Doba vyřízení kompletní žádosti je cca 30 dnů dle její náročnosti. Pokud materiál není kompletní a ani na upozornění ho žadatel nedoplní, oblastní inspektorát stanovisko nevydá. Žádost je posuzována z pohledu přínosu pro životní prostředí, efektivity vynaložených prostředků, úrovně technického řešení, souladu s platnou legislativou a z dalších relevantních aspektů. U projektů navržených pro stávající zdroje inspekce promítne do stanoviska i zkušenosti s provozem tohoto zdroje. Ing. Eva Tylová Náměstkyně ČIŽP Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP pro jednotlivé osy PRIORITNÍ OSA 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODAŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Podporované projekty, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České Inspekce životního prostředí Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod

2 Snížení znečištění z komunálních zdrojů Stanovisko bude SFŽP žádáno k stavbám ČOV a kanalizací, i k samostatným stavbám kanalizací - posouzení vstupních a výstupních parametrů, porovnání se současným stavem Snížení znečištění z průmyslových zdrojů Stanoviska České Inspekce životního prostředí budou vydávána k výstavbě zařízení určených k čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky dle nařízení 61/2003 Sb. - posouzení vstupních a výstupních parametrů, porovnání se současným stavem Snížení znečištění způsobující eutrofizaci Stanoviska České Inspekce životního prostředí budou vydávána k technickým opatřením ke snížení vypouštění nutrientů realizovaným na komunálních ČOV - posouzení vstupních a výstupních parametrů, porovnání se současným stavem. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v oblasti ochrany vod jsou uvedeny v příloze 1a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 1b. PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Podporované projekty, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České Inspekce životního prostředí OBLAST PODPORY 2.1 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT Stanoviska České Inspekce životního prostředí budou vydávána k akcím vedoucím k omezení emisí látek znečišťujících ovzduší z energetických stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování o výkonu rovném nebo vyšším než 5MW - pořízení spalovacího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek, či adekvátního (nízkoemisního) zdroje a případné současné snížení energetické spotřeby - v oblastech s překročením imisních limitů polétavého prachu (PM 10, PM 2,5 ) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 2a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 2b. OBLAST PODPORY 2.2 OMEZOVÁNÍ EMISÍ podoblasti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

3 Oblast podpory omezování emisí zahrnuje podoblasti zaměřené na omezování emisí oxidů dusíku (NO X ), těkavých organických látek (VOC), amoniaku (NH 3 ) a tuhých znečišťujících látek (prachu), přičemž mezi podporované projekty patří: Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NO X a prachových částic. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím rekonstrukcím stávajících spalovacích zdrojů - vedoucím k omezení emisí oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek ze stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování o výkonu vyšším než 5MW Instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NO X nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím instalacím dodatečných zařízení - vedoucím k omezení emisí oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek ze stacionárních nespalovacích zdrojů Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím technickým opatřením - vedoucím k omezení emisí těkavých organických látek (VOC) ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 do ovzduší. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím technickým opatřením - vedoucím k omezení emisí NH 3 ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 2c a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 2d. PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Podporované projekty, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České inspekce životního prostředí OBLAST PODPORY 3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Podoblasti a Spalovací zdroje znečišťování ovzduší spalování biomasy ve zdrojích elektřiny (elektrárnách) a zdrojích tepla.

4 Stanoviska České inspekce životního prostředí budou vydávána k akcím vedoucím k instalacím nových spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší a k rekonstrukcím stávajících zdrojů o instalovaném výkonu rovném nebo vyšším než 2 MW, ve kterých bude trvale spalována pouze biomasa. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 3a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 3b Výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, větrných elektráren, geotermálních elektráren a fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím výstavby nebo rekonstrukce malých vodních elektráren (MVE), větrných elektráren (VE), geotermálních elektráren atd. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 3c a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 3d. Podoblast Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn, výroba bioplynu ( Bioplynové stanice ) Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k instalacím kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn, včetně technologií pro získávání a výrobu bioplynu, o tepelném výkonu kogeneračních zařízení rovném nebo vyšším než 2 MW t. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 3a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 3b. PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ OBLAST PODPORY Zkvalitnění nakládání s odpady Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Konkrétní typy podporovaných projektů, ke kterým jsou

5 stanoviska vyžadována České inspekce životního prostředí odporované projekty, jsou uvedeny v příloze 4c. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 4a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 4b. OBLAST PODPORY Odstraňování starých ekologických zátěží K projektům dle bodu 4.2 se OOH nevyjadřuje. pokud nebude o spolupráci ve zcela výjimečných případech požádána (MŽP, SFŽP). PŘÍLOHA 1a PRIORITNÍ OSA 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODAŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ OBLAST PODPORY 1.1. SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v oblasti ochrany vod s odůvodněním: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno ( pokud již je vydáno, tak vodoprávní povolení plánované akce ), nebo územní souhlas dle zákona č.183/2006 Sb. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí

6 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 8. V případě, že subjektu byla ČIŽP uložena pokuta či nápravné opatření a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR v posledních 2 běžných letech od data podání žádosti, doloží subjekt doklady o tom, že zaplatil pokuty a informaci o splnění nápravných opatření. 9. Současný stav vypouštění odpadních vod 10. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod 11. Vyjádření vlastníka (správce, provozovatele) kanalizace a ČOV k napojení odpadních vod do jeho zařízení. 12. Kvalita a množství vypouštěného znečištění, které žadatel (projektant, dodavatel) garantuje. 13. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu 14. Projektová dokumentace (stačí úroveň studie nebo zadání), ze které je zřejmé technické řešení, tj.obsahuje: - technickou zprávu s popisem řešení, - hydrotechnické výpočty alespoň v jednoduché formě (hlavně vstup - navrhovanou kapacitu a výstup - kvalitu odtoku) ať už samostatně nebo v rámci technické zprávy, - schéma (půdorysné řešení ČOV), ze kterého je možné posoudit skladbu ČOV a jaké typy objektů a zařízení jsou použité, - návrh způsobu likvidace odpadních produktů ČOV (písek, shrabky, kal). 15. Specifikace dotačního titulu, kterého se žádost týká / OPŽP nebo národní programy / PŘÍLOHA 1b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP v oblasti ochrany vod a důvody, proč je ČIŽP vyžaduje: 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Vyhodnocení zkušebního provozu, včetně uvedení skutečné délky vybudovaných kanalizací. 6. Kopie všech vydaných vodoprávních rozhodnutí vztahujících se k realizované akci.

7 7. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 8. Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace k dokončené a realizované akci. 9. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních. PŘÍLOHA 2a PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OBLAST PODPORY 2.1 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno; projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro povolovací řízení ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí. 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje. 8. Doklad o tom, že subjekt zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že subjektu byla uložena pokuta či nápravné zařízení a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR. 9. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 10. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem

8 dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 11. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu. PŘÍLOHA 2b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP: 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Kolaudační rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 7. Povolení krajského úřadu ke stavbě zdroje / změně stavby zdroje znečišťování ovzduší a k uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu. 8. Protokol o autorizovaném měření emisí látek znečišťujících ovzduší, pro které má zdroj stanoveny emisní limity. 9. Stanovisko projektanta k realizované a dokončené akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). PŘÍLOHA 2c OBLAST PODPORY 2.2 OMEZOVÁNÍ EMISÍ podoblasti Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP

9 z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno; projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro povolovací řízení ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí. 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 8. Doklad o tom, že subjekt zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že subjektu byla uložena pokuta či nápravné zařízení a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR. 9. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 10. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 11. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu. PŘÍLOHA 2d Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP, podoblasti : z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací, 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Kolaudační rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 7. Povolení krajského úřadu ke stavbě zdroje / změně stavby zdroje znečišťování ovzduší a k uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu.

10 8. Protokol o autorizovaném měření emisí látek znečišťujících ovzduší, pro které má zdroj stanoveny emisní limity. 9. Stanovisko projektanta k realizované a dokončené akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). PŘÍLOHA 3a PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE OBLAST PODPORY 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Podoblasti Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla ; Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny; Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno; projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro povolovací řízení ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí. 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 8. Doklad o tom, že subjekt zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že subjektu byla uložena pokuta či nápravné zařízení a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR. 9. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4).

11 10. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 11. Doklad o trvalém zajištění paliva / substrátu biomasy - či záměr, jak bude palivo / substrát zajištěn. 12. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu. PŘÍLOHA 3b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP: 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudační rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 7. Povolení krajského úřadu ke stavbě zdroje / změně stavby zdroje znečišťování ovzduší a k uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu. 8. Protokol o autorizovaném měření emisí látek znečišťujících ovzduší, pro které má zdroj stanoveny emisní limity. 9. Stanovisko projektanta k realizované a dokončené akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). Příloha 3c Oblast podpory Výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, větrných elektráren, geotermálních elektráren a fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 1. Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis 2. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR plná moc v souladu s 31 občanského zákoníku pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR

12 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). 5. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno ( pokud již je vydáno, tak vodoprávní povolení plánované akce ), nebo územní souhlas dle zákona č.183/2006 Sb. 6. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí 8. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 9. Doklad o tom, že zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že mu byla uložena pokuta či nápravné zařízení, a to na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i v rámci působení v ČR. 10. Podklady, vydané příslušnými orgány ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), pokud budou zájmy ochrany přírody dotčeny. Jde například o závazná stanoviska k zásahům do VKP, souhlasy podle 12 zákona k zásahu do krajinného rázu, výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy, povolení kácení apod. 11. Biologické hodnocení lokality od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (podle území střediska nebo SCHKO) 12. Pro záměry, umisťované v evropsky významných lokalitách (EVL) nebo ptačích oblastech (PO) musí být stanoviska podle 45i zákona (u posuzovaných záměrů závěry zjišťovacího řízení nebo stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb.) MVE (navíc) 13. Vodoprávní rozhodnutí a platný manipulační řád se stanoveným asanačním průtokem a způsobem jeho měření. VE (navíc) 14. Autorizovaná studie s komplexním vyhodnocením vlivu stavby na krajinný ráz a ornitofaunu (případně i letounů) Příloha 3d Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP:

13 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Vyhodnocení zkušebního provozu. 6. Kopie všech vydaných vodoprávních rozhodnutí vztahujících se k realizované akci. 7. Kopie všech stanovisek vydaných příslušnými orgány ochrany přírody. 8. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 9. Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace k dokončené a realizované akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). PŘÍLOHA 4a PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v oblasti odpadového hospodářství: 1. Žádost o vydání stanoviska 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu 5. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno, nebo územní souhlas dle zákona č.183/2006 Sb.; Projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona, včetně certifikátů k materiálům použitým ke stavbě (požadavek je dán závazností tohto stupně). 6. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí),

14 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí (soulad s POH kraje, stanovisko je potřebné pro zajištění řízeného vývoje odpadového hospodářství ) 8. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 9. V případě, že subjektu byla ČIŽP uložena pokuta či nápravné opatření, a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR v posledních 2 běžných letech od data podání žádosti, doloží subjekt doklady o tom, že zaplatil pokuty a informaci o splnění nápravných opatření. 10. Pokud v zařízení budou vyráběny výrobky z odpadů - Certifikáty pro výrobky dle 13 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 11. Další případné podklady, jejichž potřebu si vyžádá specifikum případu, např. stanovisko orgánu ochrany přírody pro odstranění skládek ve zvl. chráněných územích. PŘÍLOHA 4b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP v oblasti odpadového hospodářství (příkladný výčet): 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Kopie všech vydaných rozhodnutí vztahujících se k realizované akci, především kolaudačních rozhodnutí nebo územního rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce, včetně stavebního deníku. 7. Kopie dokladů vydaných krajským úřadem k provozování zařízení (nebo ukončení provozu), včetně schváleného provozního řádu. 8. Vyhodnocení zkušebního provozu, byl-li stanoven 9. Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace k dokončené a realizované akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních. 11. Případně další doklady týkající se plnění povinností dle zákona o odpadech Příloha 4c

15 Podporované projekty z osy 4.1, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České Inspekce životního prostředí 4.1. Zkvalitnění nakládaní s odpady Projekt integrované systémy nakládání s odpady Stanovisko ČIŽP Poznámka a) regionální systém pro využití bioodpadů, ANO --- b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO ANO --- c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje; ANO --- systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady: a) systémy pro separaci a svoz odpadů, b) systémy pro separaci bioodpadů, c) sběrné dvory, NE --- NE --- NE --- d) překladiště a sklady KO, NE --- e) systémy pro separaci nebezpečných KO, NE --- f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů; ANO --- zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů: a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, NE --- b) úpravny odpadů: - úpravny ostatních odpadů - úpravny nebezpečných odpadů c) zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, ANO/NE ANO, pokud jde o úpravu odpadu za účelem výroby tuhého alternativního paliva nebo jiného paliva; v ostatních případech NE ANO viz bod j) ANO ---

16 d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, e) zařízení na úpravu elektroodpadů, f) zařízení na úpravu stavebních odpadů, g) kompostárny, h) bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, i) biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů, j) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení, aj.); NE --- NE --- NE --- ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO, pokud je vsázka odpadů nad 150 t/rok nebo pokud je přijímaným odpadem jiný než zelený odpad; v ostatních případech NE ANO, pokud jde o zařízení s kapacitou větší než t ročně, dále v případě využívání vedlejších živočišných produktů vyjádření ke všem zařízením bez limitu; v ostatních případech NE ANO, pokud jde o zařízení s kapacitou větší než t ročně, dále v případě využívání vedlejších živočišných produktů vyjádření ke všem zařízením bez limitu; v ostatních případech NE ANO --- rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek: a) rekultivace starých skládek, ANO --- b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích. NE --- Oblast podpory 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží Projekt Všechny typy projektů v rámci priority 4.2 Stanovisko ČIŽP Poznámka NE ---

17

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala: Ilona Ostruszková

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. XLV. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2. Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Dotačnípříležitosti pro rozvoj podnikání

Dotačnípříležitosti pro rozvoj podnikání Dotačnípříležitosti pro rozvoj podnikání Hranice, 14. října 2008 Michaela Randáčková m.randackova@regionhranicko.cz Prioritní osa I Doprava Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Specifickécíle: 1) budovánía

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha verze 13. 6. 2006 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Výchozí stav Emise všech znečišťujících

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Operační program Ží OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SFŽP ČR Státní fond životního prostř ČR Od roku 1992 přispíváme zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostř Poskytujeme

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č.

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č. Přinášíme vám souhrn informací o dotačním programu Nová zelená úsporám. Pokud budete mít zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. 1. Obecné informace Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro nepodnikatelské subjekty Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro nepodnikatelské subjekty Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro nepodnikatelské subjekty Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Padyšáková Aida Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 Věc:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014-2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014-2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 24. 4. 2012 Č.j.: 33377/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat.

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. I. Životní prostředí a jeho složky Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. Uveďte, jak jsou v platné právní úpravě vyjádřeny (jakými právními

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více