Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP"

Transkript

1 Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována podpora pro akce v oblasti životního prostředí v období let Jednou z podmínek pro podání žádosti v rámci tohoto programu je stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Stanovisko ČIŽP je požadováno k vybraným projektům v osách 1, 2, 3 a 4 a to k žádosti o podporu investiční akce i k závěrečnému vyhodnocení akce. Konkrétně ke všem projektům v ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod a k vybraným projektům v ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, v ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie a v ose 4 oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Podrobnosti budou uveřejněny v dalším textu a v příručce pro uživatele, kterou vydá SFŽP Žádosti se podávají u oblastního inspektorátu ČIŽP, který je místně příslušný k lokalitě investiční akce. Tento inspektorát žádost vyřizuje. Místní příslušnost inspektorátů je uvedena na webu ČIŽP v kolonce Působnosti Složky ČIŽP. Výjimku tvoří záměry podané v ose 4.1 Integrované systémy energetického využití. Tyto záměry se sice podávají u místně příslušného oblastního inspektorátu, ale jsou vyřizovány odborem odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP. K vyjádření ČIZP přebírá pouze kompletní materiály. Podrobný seznam požadovaných dokumentů, dokládaných k žádosti o podporu pro některé osy je uveden v dalším textu. Doba vyřízení kompletní žádosti je cca 30 dnů dle její náročnosti. Pokud materiál není kompletní a ani na upozornění ho žadatel nedoplní, oblastní inspektorát stanovisko nevydá. Žádost je posuzována z pohledu přínosu pro životní prostředí, efektivity vynaložených prostředků, úrovně technického řešení, souladu s platnou legislativou a z dalších relevantních aspektů. U projektů navržených pro stávající zdroje inspekce promítne do stanoviska i zkušenosti s provozem tohoto zdroje. Ing. Eva Tylová Náměstkyně ČIŽP Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP pro jednotlivé osy PRIORITNÍ OSA 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODAŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Podporované projekty, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České Inspekce životního prostředí Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod

2 Snížení znečištění z komunálních zdrojů Stanovisko bude SFŽP žádáno k stavbám ČOV a kanalizací, i k samostatným stavbám kanalizací - posouzení vstupních a výstupních parametrů, porovnání se současným stavem Snížení znečištění z průmyslových zdrojů Stanoviska České Inspekce životního prostředí budou vydávána k výstavbě zařízení určených k čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky dle nařízení 61/2003 Sb. - posouzení vstupních a výstupních parametrů, porovnání se současným stavem Snížení znečištění způsobující eutrofizaci Stanoviska České Inspekce životního prostředí budou vydávána k technickým opatřením ke snížení vypouštění nutrientů realizovaným na komunálních ČOV - posouzení vstupních a výstupních parametrů, porovnání se současným stavem. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v oblasti ochrany vod jsou uvedeny v příloze 1a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 1b. PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Podporované projekty, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České Inspekce životního prostředí OBLAST PODPORY 2.1 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT Stanoviska České Inspekce životního prostředí budou vydávána k akcím vedoucím k omezení emisí látek znečišťujících ovzduší z energetických stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování o výkonu rovném nebo vyšším než 5MW - pořízení spalovacího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek, či adekvátního (nízkoemisního) zdroje a případné současné snížení energetické spotřeby - v oblastech s překročením imisních limitů polétavého prachu (PM 10, PM 2,5 ) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 2a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 2b. OBLAST PODPORY 2.2 OMEZOVÁNÍ EMISÍ podoblasti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

3 Oblast podpory omezování emisí zahrnuje podoblasti zaměřené na omezování emisí oxidů dusíku (NO X ), těkavých organických látek (VOC), amoniaku (NH 3 ) a tuhých znečišťujících látek (prachu), přičemž mezi podporované projekty patří: Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NO X a prachových částic. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím rekonstrukcím stávajících spalovacích zdrojů - vedoucím k omezení emisí oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek ze stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování o výkonu vyšším než 5MW Instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NO X nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím instalacím dodatečných zařízení - vedoucím k omezení emisí oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek ze stacionárních nespalovacích zdrojů Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím technickým opatřením - vedoucím k omezení emisí těkavých organických látek (VOC) ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 do ovzduší. Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím technickým opatřením - vedoucím k omezení emisí NH 3 ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 2c a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 2d. PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Podporované projekty, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České inspekce životního prostředí OBLAST PODPORY 3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Podoblasti a Spalovací zdroje znečišťování ovzduší spalování biomasy ve zdrojích elektřiny (elektrárnách) a zdrojích tepla.

4 Stanoviska České inspekce životního prostředí budou vydávána k akcím vedoucím k instalacím nových spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší a k rekonstrukcím stávajících zdrojů o instalovaném výkonu rovném nebo vyšším než 2 MW, ve kterých bude trvale spalována pouze biomasa. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 3a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 3b Výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, větrných elektráren, geotermálních elektráren a fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím výstavby nebo rekonstrukce malých vodních elektráren (MVE), větrných elektráren (VE), geotermálních elektráren atd. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 3c a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 3d. Podoblast Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn, výroba bioplynu ( Bioplynové stanice ) Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k instalacím kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn, včetně technologií pro získávání a výrobu bioplynu, o tepelném výkonu kogeneračních zařízení rovném nebo vyšším než 2 MW t. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 3a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 3b. PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ OBLAST PODPORY Zkvalitnění nakládání s odpady Stanoviska České Inspekce životního prostředí jsou požadována k akcím v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Konkrétní typy podporovaných projektů, ke kterým jsou

5 stanoviska vyžadována České inspekce životního prostředí odporované projekty, jsou uvedeny v příloze 4c. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v této oblasti jsou uvedeny v příloze 4a a podklady pro závěrečné vyhodnocení akce v příloze 4b. OBLAST PODPORY Odstraňování starých ekologických zátěží K projektům dle bodu 4.2 se OOH nevyjadřuje. pokud nebude o spolupráci ve zcela výjimečných případech požádána (MŽP, SFŽP). PŘÍLOHA 1a PRIORITNÍ OSA 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODAŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ OBLAST PODPORY 1.1. SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v oblasti ochrany vod s odůvodněním: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno ( pokud již je vydáno, tak vodoprávní povolení plánované akce ), nebo územní souhlas dle zákona č.183/2006 Sb. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí

6 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 8. V případě, že subjektu byla ČIŽP uložena pokuta či nápravné opatření a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR v posledních 2 běžných letech od data podání žádosti, doloží subjekt doklady o tom, že zaplatil pokuty a informaci o splnění nápravných opatření. 9. Současný stav vypouštění odpadních vod 10. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod 11. Vyjádření vlastníka (správce, provozovatele) kanalizace a ČOV k napojení odpadních vod do jeho zařízení. 12. Kvalita a množství vypouštěného znečištění, které žadatel (projektant, dodavatel) garantuje. 13. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu 14. Projektová dokumentace (stačí úroveň studie nebo zadání), ze které je zřejmé technické řešení, tj.obsahuje: - technickou zprávu s popisem řešení, - hydrotechnické výpočty alespoň v jednoduché formě (hlavně vstup - navrhovanou kapacitu a výstup - kvalitu odtoku) ať už samostatně nebo v rámci technické zprávy, - schéma (půdorysné řešení ČOV), ze kterého je možné posoudit skladbu ČOV a jaké typy objektů a zařízení jsou použité, - návrh způsobu likvidace odpadních produktů ČOV (písek, shrabky, kal). 15. Specifikace dotačního titulu, kterého se žádost týká / OPŽP nebo národní programy / PŘÍLOHA 1b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP v oblasti ochrany vod a důvody, proč je ČIŽP vyžaduje: 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Vyhodnocení zkušebního provozu, včetně uvedení skutečné délky vybudovaných kanalizací. 6. Kopie všech vydaných vodoprávních rozhodnutí vztahujících se k realizované akci.

7 7. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 8. Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace k dokončené a realizované akci. 9. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních. PŘÍLOHA 2a PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OBLAST PODPORY 2.1 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno; projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro povolovací řízení ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí. 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje. 8. Doklad o tom, že subjekt zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že subjektu byla uložena pokuta či nápravné zařízení a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR. 9. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 10. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem

8 dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 11. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu. PŘÍLOHA 2b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP: 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Kolaudační rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 7. Povolení krajského úřadu ke stavbě zdroje / změně stavby zdroje znečišťování ovzduší a k uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu. 8. Protokol o autorizovaném měření emisí látek znečišťujících ovzduší, pro které má zdroj stanoveny emisní limity. 9. Stanovisko projektanta k realizované a dokončené akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). PŘÍLOHA 2c OBLAST PODPORY 2.2 OMEZOVÁNÍ EMISÍ podoblasti Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP

9 z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno; projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro povolovací řízení ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí. 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 8. Doklad o tom, že subjekt zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že subjektu byla uložena pokuta či nápravné zařízení a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR. 9. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 10. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 11. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu. PŘÍLOHA 2d Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP, podoblasti : z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací, 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Kolaudační rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 7. Povolení krajského úřadu ke stavbě zdroje / změně stavby zdroje znečišťování ovzduší a k uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu.

10 8. Protokol o autorizovaném měření emisí látek znečišťujících ovzduší, pro které má zdroj stanoveny emisní limity. 9. Stanovisko projektanta k realizované a dokončené akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). PŘÍLOHA 3a PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE OBLAST PODPORY 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Podoblasti Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla ; Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny; Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno; projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro povolovací řízení ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici. 5. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 6. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí. 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 8. Doklad o tom, že subjekt zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že subjektu byla uložena pokuta či nápravné zařízení a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR. 9. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4).

11 10. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 4). 11. Doklad o trvalém zajištění paliva / substrátu biomasy - či záměr, jak bude palivo / substrát zajištěn. 12. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu. PŘÍLOHA 3b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP: 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudační rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 7. Povolení krajského úřadu ke stavbě zdroje / změně stavby zdroje znečišťování ovzduší a k uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu. 8. Protokol o autorizovaném měření emisí látek znečišťujících ovzduší, pro které má zdroj stanoveny emisní limity. 9. Stanovisko projektanta k realizované a dokončené akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). Příloha 3c Oblast podpory Výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, větrných elektráren, geotermálních elektráren a fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP: 1. Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele aktuální výpis 2. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR plná moc v souladu s 31 občanského zákoníku pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP ČR

12 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). 5. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno ( pokud již je vydáno, tak vodoprávní povolení plánované akce ), nebo územní souhlas dle zákona č.183/2006 Sb. 6. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí 8. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 9. Doklad o tom, že zaplatil pokutu a informaci o splnění nápravných opatření v případě, že mu byla uložena pokuta či nápravné zařízení, a to na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i v rámci působení v ČR. 10. Podklady, vydané příslušnými orgány ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), pokud budou zájmy ochrany přírody dotčeny. Jde například o závazná stanoviska k zásahům do VKP, souhlasy podle 12 zákona k zásahu do krajinného rázu, výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy, povolení kácení apod. 11. Biologické hodnocení lokality od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (podle území střediska nebo SCHKO) 12. Pro záměry, umisťované v evropsky významných lokalitách (EVL) nebo ptačích oblastech (PO) musí být stanoviska podle 45i zákona (u posuzovaných záměrů závěry zjišťovacího řízení nebo stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb.) MVE (navíc) 13. Vodoprávní rozhodnutí a platný manipulační řád se stanoveným asanačním průtokem a způsobem jeho měření. VE (navíc) 14. Autorizovaná studie s komplexním vyhodnocením vlivu stavby na krajinný ráz a ornitofaunu (případně i letounů) Příloha 3d Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP:

13 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Vyhodnocení zkušebního provozu. 6. Kopie všech vydaných vodoprávních rozhodnutí vztahujících se k realizované akci. 7. Kopie všech stanovisek vydaných příslušnými orgány ochrany přírody. 8. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce. 9. Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace k dokončené a realizované akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních). PŘÍLOHA 4a PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem o podporu ze SFŽP v oblasti odpadového hospodářství: 1. Žádost o vydání stanoviska 3. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře "Žádost o podporu ze SFŽP z OPVŽP nebo národního programu 4. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu 5. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno, nebo územní souhlas dle zákona č.183/2006 Sb.; Projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona, včetně certifikátů k materiálům použitým ke stavbě (požadavek je dán závazností tohto stupně). 6. Vypořádání s požadavky procesu EIA (stanovisko, výsledek zjišťovacího řízení, popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí),

14 7. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru životního prostředí k žádosti z hlediska potřeb životního prostředí (soulad s POH kraje, stanovisko je potřebné pro zajištění řízeného vývoje odpadového hospodářství ) 8. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu odboru regionálního rozvoje k žádosti z hlediska územního rozvoje 9. V případě, že subjektu byla ČIŽP uložena pokuta či nápravné opatření, a to jak na zařízení, kterého se žádost o podporu týká, ale i na ostatních zařízeních provozovaných subjektem v ČR v posledních 2 běžných letech od data podání žádosti, doloží subjekt doklady o tom, že zaplatil pokuty a informaci o splnění nápravných opatření. 10. Pokud v zařízení budou vyráběny výrobky z odpadů - Certifikáty pro výrobky dle 13 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 11. Další případné podklady, jejichž potřebu si vyžádá specifikum případu, např. stanovisko orgánu ochrany přírody pro odstranění skládek ve zvl. chráněných územích. PŘÍLOHA 4b Podklady, které ČIŽP požaduje k zaujetí stanoviska k žádostem pro závěrečné vyhodnocení akce podporované dotací ze SFŽP v oblasti odpadového hospodářství (příkladný výčet): 3. Vypracovaný formulář závěrečného vyhodnocení akce. 4. Kopie smlouvy se SFŽP včetně všech dodatků týkajících se akce. 5. Kopie všech vydaných rozhodnutí vztahujících se k realizované akci, především kolaudačních rozhodnutí nebo územního rozhodnutí. 6. Kopie dokladů o termínu skutečného zahájení stavby a dokladu o předání a převzetí dokončené akce, včetně stavebního deníku. 7. Kopie dokladů vydaných krajským úřadem k provozování zařízení (nebo ukončení provozu), včetně schváleného provozního řádu. 8. Vyhodnocení zkušebního provozu, byl-li stanoven 9. Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace k dokončené a realizované akci. 10. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu realizované akce a jejího prokázaného ekologického efektu (porovnání reálného provedení a reálných ekologických přínosů s projektem, předpoklady a podmínkami vedených v žádosti a ve vydaných povoleních. 11. Případně další doklady týkající se plnění povinností dle zákona o odpadech Příloha 4c

15 Podporované projekty z osy 4.1, ke kterým jsou vyžadována stanoviska České Inspekce životního prostředí 4.1. Zkvalitnění nakládaní s odpady Projekt integrované systémy nakládání s odpady Stanovisko ČIŽP Poznámka a) regionální systém pro využití bioodpadů, ANO --- b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO ANO --- c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje; ANO --- systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady: a) systémy pro separaci a svoz odpadů, b) systémy pro separaci bioodpadů, c) sběrné dvory, NE --- NE --- NE --- d) překladiště a sklady KO, NE --- e) systémy pro separaci nebezpečných KO, NE --- f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů; ANO --- zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů: a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, NE --- b) úpravny odpadů: - úpravny ostatních odpadů - úpravny nebezpečných odpadů c) zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, ANO/NE ANO, pokud jde o úpravu odpadu za účelem výroby tuhého alternativního paliva nebo jiného paliva; v ostatních případech NE ANO viz bod j) ANO ---

16 d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, e) zařízení na úpravu elektroodpadů, f) zařízení na úpravu stavebních odpadů, g) kompostárny, h) bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, i) biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů, j) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení, aj.); NE --- NE --- NE --- ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO, pokud je vsázka odpadů nad 150 t/rok nebo pokud je přijímaným odpadem jiný než zelený odpad; v ostatních případech NE ANO, pokud jde o zařízení s kapacitou větší než t ročně, dále v případě využívání vedlejších živočišných produktů vyjádření ke všem zařízením bez limitu; v ostatních případech NE ANO, pokud jde o zařízení s kapacitou větší než t ročně, dále v případě využívání vedlejších živočišných produktů vyjádření ke všem zařízením bez limitu; v ostatních případech NE ANO --- rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek: a) rekultivace starých skládek, ANO --- b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích. NE --- Oblast podpory 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží Projekt Všechny typy projektů v rámci priority 4.2 Stanovisko ČIŽP Poznámka NE ---

17

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala: Ilona Ostruszková

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 2.7.29 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí lze

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO

Více

Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory

Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 46871/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 8. 7. 2008 P RO VODU, V Z D U C H A P Ř Í RODU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR NÁRODNÍ ROGRMY SFŽ ČR Směrnice MŽ definuje základní pravidla o poskytování finančních prostředků ze SFŽ ČR. Dotační programy, které byly vyhlášeny pro rok 2005 a podmínky podání žádosti jsou obsaženy v

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č.j.: 3545/ZZ/12 V Karlových Varech dne 19.12.2012 Vyřizuje: Ing. Podlešák/2292 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více