SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 8 Dátum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 8 Dátum:"

Transkript

1 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 8 Dátum: SMERNICA pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov METODICKÝ MATERIÁL Čl. 1 Úvodné ustanovenia Obecné (mestské) zastupiteľstvo v... (ďalej len OZ ) s cieľom zabezpečiť hospodárne a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov, ako aj uplatňovanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ), schvaľuje túto smernicu pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác obce (mesta)... (ďalej len Smernica ) Táto smernica je záväzná pre Obecný (Mestský) úrad v... (ďalej len OcÚ ) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta)...: ZŠ..., ZŠ s MŠ..., MŠ..., ZUŠ..., CVČ..., ZŠS... (ďalej len organizácie ), ktoré sú povinné pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služby s uzatváraním zmlúv alebo bez uzatvorenia písomnej zmluvy, používať postupy vo verejnom obstarávaní podľa 24 zákona a tejto smernice. 1.1 "Smernica definuje povinnosti verejného obstarávateľa na: a) verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, b) koncesie na stavebné práce, c) súťaž návrhov, d) správu vo verejnom obstarávaní, a jednotný postup verejného obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb pri: a) nadlimitných zákazkách, b) podlimitných zákazkách, c) podprahových zákazkách, d) zákazkách s nízkou hodnotou. Čl. 2 Účel smernice pre verejné obstarávanie Účelom smernice je zabezpečenie jednotného postupu verejných obstarávateľov v podmienkach obce (mesta)... pri získavaní predmetov zákazky prostredníctvom aplikácie jednotlivých postupov verejného obstarávania podľa zákona, s cieľom vytvárať

2 konkurenciu a zároveň zabrániť diskriminácii uchádzačov alebo záujemcov, dosiahnuť maximálnu efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov obce (mesta).... Čl. 3 Vymedzenie pojmov verejného obstarávania 3.1 Verejným obstarávateľom na účely smernice je: a) Obec (mesto).... b) organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta) (organizácie s právnou subjektivitou, príspevkové a rozpočtové): ZŠ..., ZŠ s MŠ..., MŠ..., ZUŠ..., CVČ..., ZŠS... (ďalej len organizácie ) Verejné obstarávanie podľa smernice nariaďuje OZ, starosta obce (primátor mesta) a riaditelia organizácií, ktorí na základe schváleného rozpočtu obce (mesta), školy a iných pridelených financií z fondov EÚ a rôznych grantov SR, písomne nariaďujú vykonať verejné obstarávanie na konkrétny predmet zákazky. 3.2 Zábezpeka - pri zabezpečovaní viazanosti ponúk sa postupuje nasledujúcim spôsobom: a) Odborne spôsobilá osoba bezprostredne po otváraní ponúk písomne oznámi finančnému oddeleniu OcÚ, alebo ekonomickému úseku organizácie obchodné mená uchádzačov a výšku zábezpeky, ktorú uchádzači zložili na účet verejného obstarávateľa. Finančné oddelenie OcÚ, alebo ekonomický úsek organizácií, finančné prostriedky prevedie na svoj depozitný účet. b) V prípade, keď podľa zákona sa zábezpeka vracia uchádzačovi alebo záujemcovi, odborne spôsobilá osoba písomne oznámi finančnému oddeleniu OcÚ, alebo ekonomickému úseku organizácie, mená uchádzačov a výšku zábezpeky, ktorú im je potrebné vrátiť. Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, finančné oddelenie OcÚ, alebo ekonomický úsek organizácie, vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi. c) V prípade prepadnutia zábezpeky podľa zákona, odborne spôsobilá osoba písomne oznámi finančnému oddeleniu OcÚ, alebo ekonomickému úseku organizácie, obchodné meno uchádzača, evidenčné číslo verejného obstarávania, názov predmetu zákazky, dôvody prepadnutia zákazky, jej výšku a dátum prepadnutia zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa. Finančné oddelenie OcÚ alebo ekonomický úsek organizácie finančnú čiastku z depozitného účtu prevedie do svojho majetku. 3.3 Komisia na vyhodnotenie ponúk a) OZ pri zabezpečovaní verejného obstarávania podľa bodov 5.1 až 5.3 za člena komisie určí vždy aj odborne spôsobilú osobu na verejné obstarávanie (spravidla spracovateľa súťažných podkladov) v súlade s zákona, bez práva vyhodnocovať ponuky. b) OZ pri zabezpečovaní verejného obstarávania podľa bodov 5.1 až 5.3. za členov komisie vždy určí aj poslancov tak aby poslanci tvorili väčšinu členov komisie.

3 Predkladateľ - podľa smernice je spracovateľ predmetu zákazky, spravidla zodpovedný zamestnanec OcÚ, alebo riaditeľ organizácie. Predkladateľ zodpovedá za finančné krytie, právnu podstatu predmetu zákazky (napr. stavebné povolenie) a za predloženie úplných podkladov (žiadanky, technické normy, váhové jednotky, balenie, charakteristiku predmetu zákazky, výkazu výmer, projektovú dokumentáciu a pod.) na začatie procesu verejného obstarávania, ktorý predkladá OZ, starostovi (primátorovi) alebo riaditeľovi organizácie. Predmet zákazky - je súbor písomných, grafických, numerických požiadaviek na vlastnosti požadovaného tovaru, kvalitu a rozsah uskutočnených stavebných prác alebo poskytnutia služby, zaobstarávaného pomocou verejného obstarávania vychádzajúcej z potrieb verejného obstarávateľa. Návrh spracováva a predkladá spravidla príslušný vedúci oddelenia, alebo ním poverený odborný zamestnanec, alebo riaditeľ organizácie, alebo ním poverené osoby. Predkladateľ spracováva a predkladá predmet zákazky najmä pri Stavebných prácach: projektovú dokumentáciu, ktorá sa skladá - z výkresovej časti, technickej správy, rozpočtu, (položky v rozpočte musia byť identické s výkazom výmer), neoceneného výkazu výmer, stavebného povolenia, dokladu o cene jednej kópie projektovej dokumentácie, ktorá sa zasiela uchádzačovi alebo záujemcovi na základe jeho žiadosti. V prípade, že rekonštrukčné práce nevyžadujú spracovania výkresovej časti, predkladateľ predkladá technickú správu, ocenený a neocenený výkaz výmer, kópiu oznámenia ohlásenia drobnej stavby alebo stavebnej úpravy, potvrdenie o cene za vyhotovenie jednej kópie technickej správy a neoceneného výkazu výmer. Tovaroch: názov tovaru alebo jeho charakteristika, potrebné množstvo za rok alebo za obdobie plnenia zmluvy, balenie, predpokladaná cena za rok, alebo za obdobie plnenia zmluvy a ostatné podmienky dodania tovaru ( napr. dni dodávky tovaru). Pri rámcových dohodách predpokladané intervaly opakujúcich dodávok. Službách: charakteristiku a rozsah služby, časové intervaly plnenia služby a ostatné podmienky poskytnutia služby. Čl. 4 Finančné limity vo verejnom obstarávaní V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky, zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová zákazka alebo zákazka s nízkou hodnotou. 4.1 Nadlimitná zákazka - ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako: a) EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a služby, b) EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 4.2 Podlimitná zákazka- ak predpokladaná hodnota zákazky je : a) od Sk - do EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, b) od Sk do EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 4.3 Podprahová zákazka - ak predpokladaná hodnota zákazky je ;

4 a) od Sk - do SK, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby b) od Sk - do SK, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 4.4 Zákazka s nízkou hodnotou - ak predpokladaná hodnota zákazky je ; a) od 0 do SK, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. b) od 0 do SK, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Čl. 5 Zabezpečovanie verejného obstarávania Obec (mesto)... vyhlasuje: 5.1 Nadlimitné zákazky - nariaďuje a komisiu na vyhodnotenie ponúk zriaďuje OZ. V ďalších veciach koná poverená odborne spôsobilá osoba. 5.2 Podlimitné zákazky - nariaďuje a komisiu na vyhodnotenie ponúk zriaďuje OZ. V ďalších veciach koná odborne spôsobilá osoba. 5.3 Podprahové zákazky - nariaďuje a zástupcov pre vyhodnotenie ponúk zriaďuje OZ V ďalších veciach koná odborne spôsobilá osoba. 5.4 Zákazky s nízkou hodnotou - nariaďuje a zástupcov pre vyhodnotenie ponúk zriaďuje starosta obce (primátor mesta) alebo riaditeľ organizácie. Starosta obce (primátor mesta) alebo riaditeľ organizácie môže vyhlasovaním zákaziek s nízkou hodnotou poveriť inú osobu. V ďalších veciach koná zodpovedný vedúci oddelenia OcÚ alebo organizácie. 5.5 Vyhlasovanie zákazky sa vykonáva písomným nariadením ktoré vypisuje a starostovi (primátorovi) alebo riaditeľovi organizácie, predkladá príslušný vedúci oddelenia alebo zodpovedný pracovník organizácie. Proces verejného obstarávania podľa bodov 5.1, 5.2, 5.3 zabezpečujú odborne spôsobilé osoby a podľa bodu 5.4 zabezpečujú zodpovedné osoby. Za predmet zákazky zodpovedá predkladateľ. 5.6 Všetky doklady z procesu verejného obstarávania sa uchovávajú na dobu päť rokov po uplynutí lehoty viazanosti ponuky. Obec (mesto)... dokumentáciu uchováva na príslušnom oddelení OcÚ. Po tejto dobe dokumentáciu protokolárne odovzdá správcovi registratúry a registratúrneho strediska s návrhom na skartáciu. Organizácie dokumentáciu z verejného obstarávania uchovávajú vo vlastných organizáciách. V prípade, že verejné obstarávanie nevykonávajú odborne spôsobilé osoby, sú tieto ďalšie osoby povinné do 30 dní od podpísania zmluvy, v prípade keď sa nevyžaduje písomná forma zmluvy odo dňa realizácie objednávky, odovzdať doklady usporiadané k archivovaniu na príslušnom oddelení OcÚ alebo útvare organizácie.

5 6.1 Zadávanie nadlimitných zákaziek Čl. 6 ZADÁVANIE ZÁKAZIEK Verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka, ak celková predpokladaná hodnota zákaziek na dodanie tovaru, alebo rámcových dohôd na dodanie tovaru a poskytnutia služieb, alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórií služieb uvedených v prílohe č.2 zákona je EUR Verejný obstarávateľ pri tovaroch a službách uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka, alebo čo najskôr po schválení plánovaných zákaziek na stavebné práce, ktorú plánuje zadávať pri naplnení finančného limitu podľa Čl Oznámenia o nadlimitnom verejnom obstarávaní sa zasielajú do Úradného vestníku EU ( Publikačný úrad EÚ Publications Office POCE a do Vestníka verejného obstarávania. Príslušný vedúci oddelenia OcÚ a riaditeľ organizácie na základe pridelených finančných prostriedkov OZ pripraví všetky podklady k stanoveniu predmetu zákazky a požiada OZ o nariadenie verejného obstarávania, ktoré po podpísaní predloží odborne spôsobilej osobe k realizácií. Nadlimitné zákazky sa vyhlasujú oznámením o vyhlásení verejného obstarávania - verejnou súťažou ( 51), - užšou súťažou ( 52 až 54), - rokovacím konaním so zverejnením ( 55 až 57) - súťažným dialógom ( 60 až 63). 6.2 Zadávanie podlimitných zákaziek Príslušný vedúci oddelenia OcÚ a riaditeľ organizácie na základe pridelených finančných prostriedkov OZ pripraví všetky podklady k stanoveniu predmetu zákazky a požiada OZ o nariadenie verejného obstarávania, ktoré po podpísaní odovzdá odborne spôsobilej osobe k realizácií. 6.3 Zadávanie podprahových zákaziek Príslušný vedúci oddelenia OcÚ a riaditeľ organizácie na základe pridelených finančných prostriedkov OZ pripraví všetky podklady k stanoveniu predmetu obstarávania a požiada OZ o nariadenie verejného obstarávania, ktoré po podpísaní odovzdá odborne spôsobilej osobe k realizácií. 6.4 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Príslušný vedúci oddelenia OcÚ a zodpovedný pracovník organizácie na základe pridelených finančných prostriedkov OZ pripraví všetky podklady k stanoveniu predmetu zákazky a požiada starostu obce (primátora mesta) alebo riaditeľa organizácie o písomné nariadenie verejného obstarávania, ktoré po podpísaní realizuje. Starosta obce (primátor mesta) alebo riaditeľ organizácie môže vyhlasovaním zákaziek s nízkou hodnotou poveriť

6 i iné ako odborne spôsobilé osoby (zákazky s nízkymi hodnotami nemusia vykonávať len odborne spôsobilé osoby). Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami odborne spôsobilé osoby, alebo osoby poverené zadávaním zákaziek s nízkymi hodnotami, vedú evidenciu o výbere uchádzača vo forme zápisu o zákazke s nízkou hodnotou. Výber uchádzača vykonajú buď osobným výberom v miestach organizácií poskytujúcich tovary, v sídlach organizácií poskytujúcich služby alebo stavebné práce, alebo z elektronických prostriedkov. O výbere zodpovedné osoby vykonajú písomný zápis v ktorom opíšu predmet zákazky, obchodný názov organizácie alebo sídla, v ktorej vykonali výber uchádzača, cenu ponúkaného predmetu zákazky a čas v ktorom sa výber vykonal: od 0 SK do Sk tovarov a služieb za kalendárny rok alebo dobu platnosti zmluvy od 0 do Sk stavebných prác za kalendárny rok alebo dobu platnosti zmluvy. a Pri zadávaní zákazky od Sk - do Sk tovarov a služieb a za kalendárny rok alebo dobu platnosti zmluvy a od Sk - do Sk stavebných prác za kalendárny rok alebo dobu platnosti zmluvy, zodpovedné osoby vykonajú výzvu na zákazku s nízkou hodnotou, ktorú zverejnia na verejne prístupnom mieste, alebo na svojej internetovej stránke. Výzvu na zákazku s nízkou hodnotou možno po takomto uverejnení poslať najmenej trom vybratým záujemcom. Čl. 7 Záverečné ustanovenia Smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia OZ a (primátorom mesta). podpísania starostom obce V..., dňa starosta obce (primátor mesta)

7 Príloha 1 Zásady postupu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami platné pre školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta)... Príloha 2 Vzorová smernica pre školy a ŠZ upravujúca postup pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác (zákazky s nízkymi hodnotami) v podmienkach školy a ŠZ Príloha 3 Nariadenie k vykonaniu nadlimitnej zákazky Príloha 4 Nariadenie k vykonaniu podlimitnej zákazky Príloha 5 Nariadenie k vykonaniu podprahovej zákazky Príloha 6 Nariadenie k vykonaniu zákazky s nízkou hodnotou Príloha 7 Žiadosť o vykonanie verejného obstarávania predloženie Príloha 8 PRÍKAZNÁ ZMLUVA Príloha 9 Čestné vyhlásenie člena komisie na vyhodnotenie ponúk Príloha 10 Záznam o vykonaní prieskumu trhu Príloha 11 Vzory oznámenia používané pri verejnom obstarávaní

8 Príloha 1 Názov obce (mesta) Zásady postupu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami platné pre školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta)... Úvod : Od je v platnosti nový zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, účelom ktorého je upraviť oblasť verejného obstarávania najmä v nadväznosti na nové smernice ES, ktoré sa transportujú do právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom týchto zásad je usmerniť jednotlivé organizačné zložky škôl a ŠZ s PS a vytvoriť rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákon ). 1. Finančné limity predpokladanej ceny Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou. Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná cena je nižšia ako : a) ,-Sk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, b) ,-Sk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať túto činnosť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Postup zadávania pri nadlimitných, podlimitných a podprahových zákazkách je verejný obstarávateľ podľa zákona povinný zabezpečovať prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre verejné obstarávanie. 2. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky. 3. Postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami A. Tovary a služby a / do ,- Sk postupuje obstarávateľ priamym zadaním tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. b/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje obstarávateľ takto : - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk,

9 - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ) príp. iného člena vedenia školy (ŠZ) a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam a predloží informáciu starostovi obce (primátorovi mesta), - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ). c/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje takto : - zverejní oznámenie o zabezpečovaní zákazky na verejne prístupnom mieste alebo na svojej internetovej stránke, - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk, - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ), príp. iného člena vedenia školy a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam a predloží informáciu starostovi obce (primátorovi mesta), - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ). B. Stavebné práce a/ do ,- Sk postupuje obstarávateľ priamy zadaním tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. b/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje obstarávateľ takto: - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk, - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ) príp. iného člena vedenia školy (ŠZ) a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam a predloží informáciu starostovi obce (primátorovi mesta), - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ). c/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje takto: - zverejní oznámenie o zabezpečovaní zákazky na verejne prístupnom mieste alebo na svojej internetovej stránke, - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk, - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ), príp. iného člena vedenia školy a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam a predloží informáciu starostovi obce (primátorovi mesta), - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ). 4. Kritériá vyhodnotenia ponúk Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky sa vyhodnocujú podľa 35 zákona na základe : a) ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, b) najnižšej ceny.

10 Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky a pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa ods.6 35 zákona nesmie byť dĺžka záruky, lehota výstavby, lehota poskytnutia služby, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr. 5. Verejný obstarávateľ Verejným obstarávateľom podľa týchto zásad je každý riaditeľ školy poverený zástupca a vedúci organizačných zložiek (ŠKD a ŠJ). (ŠZ) s PS, jeho 6. Evidencia štatistika Každý verejný obstarávateľ vedie samostatnú evidenciu všetkých obstarávaných tovarov, služieb a prác za celý kalendárny rok. Podľa ods. 4, 102 zákona. eviduje všetky doklady a uchováva ich 5 rokov po uzavretí zmluvy. Táto evidencia bude podkladom na ročné štatistické výkazy. 7. Rozpočty limity Každý verejný obstarávateľ postupuje pri obstarávaní tovarov, služieb, návrhov a prác podľa colného sadzobníka pre tovary, klasifikácie produkcie pre práce a služby, schváleného rozpočtu školy na príslušný kalendárny rok a v súlade s limitmi v bode 1. Záverečné ustanovenie Tieto zásady postupu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami platné pre základné školy a ŠZ s PS v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta)... boli schválené Uznesením OZ č.../... a nadobúdajú účinnosť dňa starosta obce (primátor mesta)

11 Názov školy (ŠZ) Príloha 2 Smernica č.... Postup pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác (zákazky s nízkymi hodnotami) v podmienkach... školy v... Vypracoval:... Schválil:...

12 Článok I. Účel smernice Účelom tejto smernice je stanoviť jednotný a záväzný postup pri uplatňovaní zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákon ). Článok II. Vymedzenie pojmov 1. Verejný obstarávateľ podľa ods. 2 písm. a) 6 zákona je...(názov školy, ŠZ). Za dodržiavanie postupov a metód podľa zákona je zodpovedný obstarávateľ, t.j. štatutárny zástupca školy, osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie a zamestnanec poverený obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou. 2. Verejným obstarávaním sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov v súlade s 2 zákona. 3. Zákazkou je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zmluva musí mať písomnú formu, okrem zmluvy uzavretej podľa 3 zákona. Článok III. Finančné limity 1. Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou, v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. 2. Pre verejného obstarávateľa je ustanovený finančný limit pre uplatnenie nadlimitného postupu verejného obstarávania aj v závislosti od typu verejného obstarávateľa. Hodnota finančného limitu je vyjadrená v EURO. Európska komisia si vyhradila právo meniť výšku finančných limitov, pričom zmena sa bude uskutočňovať na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev. 3. Podlimitná zákazka je ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit stanovený Európskou komisiou pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: ,00 Sk ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, ,00 Sk ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom. 4. Podprahová zákazka je ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne: rovnaká alebo vyššia ako ,00 Sk ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, rovnaká alebo vyššia ako ,00 Sk ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom. 5. Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4, v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

13 6. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH a musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Postupmi verejného obstarávania sú: a) verejná súťaž, b) užšia súťaž, c) rokovacie konania, d) súťažný dialóg. Článok IV. Postupy verejného obstarávania Za výber postupu verejného obstarávania zodpovedá osoba zodpovedná za verejné obstarávanie. Postupy jednotlivých metód verejného obstarávania sú podrobne rozpracované v zákone NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obstarávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 1.Tovary a služby a / do ,- Sk postupuje obstarávateľ priamym zadaním tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Na najčastejšie nakupované bežné druhy tovarov: (uviesť najčastejšie nakupované druhy tovarov v ZŠ a ŠZ) je potrebné vykonávať prieskum trhu pokiaľ finančný limit presiahne 100 tis. Sk bez DPH za jeden druh tovaru v priebehu roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. b/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje obstarávateľ takto : - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk, - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ) príp. iného člena vedenia školy (ŠZ) a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam. - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ). c/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje takto : - zverejní oznámenie o zabezpečovaní zákazky na verejne prístupnom mieste alebo na svojej internetovej stránke, - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk, - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ), príp. iného člena vedenia školy a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ).

14 B. Stavebné práce a/ do ,- Sk postupuje obstarávateľ priamy zadaním tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. b/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje obstarávateľ takto: - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk, - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ) príp. iného člena vedenia školy (ŠZ) a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam, - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ). c/ od ,-Sk do ,- Sk postupuje takto: - zverejní oznámenie o zabezpečovaní zákazky na verejne prístupnom mieste alebo na svojej internetovej stránke, - vyzve najmenej troch uchádzačov na predloženie cenových ponúk, - súťažné návrhy v zalepených obálkach sa predkladajú riaditeľovi školy (ŠZ), - za účasti riaditeľa školy (ŠZ), príp. iného člena vedenia školy a prizvaného poslanca za OcÚ vyhodnotí ponuky, vyhotoví záznam, - s úspešným uchádzačom pripraví príslušnú zmluvu na podpis riaditeľa školy (ŠZ). 4/ Prieskum trhu je potrebné vykonávať napr. na základe písomných cenových ponúk, telefonicky, cez internet, z aktuálnych katalógov a pod. Doklady, ktoré preukazujú vykonanie prieskumu trhu je potrebné priložiť k faktúre a potvrdiť podpisom pracovníka, ktorý prieskum trhu vykonal (Príloha 9,10 MM). 5/ Škola (ŠZ) vedie samostatnú evidenciu všetkých obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác za celý kalendárny rok, eviduje všetky doklady a uchováva ich 5 rokov po uzavretí zmluvy. Táto evidencia je podkladom na ročné štatistické výkazy. 6/ Orgán vnútornej kontroly zhodnotí, či bol prieskum trhu vykonaný správne a schválenie potvrdí svojim podpisom. Článok V. V prípade porušenia pracovných povinností súvisiacich s verejným obstarávaním postupuje organizácia voči zodpovednému zamestnancovi podľa Pracovného poriadku školy (ŠZ) a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a súvisiacimi predpismi. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa... V..., dňa Riaditeľ školy (ŠZ)

15 Nariadenie k vykonaniu nadlimitnej zákazky Príloha 3... v súlade ustanovením s čl. 5 bod 5.1. Smernice pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác obce (mesta)... n a r i a ď u j e verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku :... a zároveň komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení: z r i a ď u j e Predseda :... Člen bez práva vyhodnocovať ponuky:..., odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie. Za osobu zodpovednú za predmet zákazky u r č u j e meno, priezvisko, titul :... pracovné zaradenie :... podpis zodpovednej osoby :... Schválené uznesením Obecného (mestského)zastupiteľstva v... zo dňa :... Finančné oddelenie OcÚ (MsÚ) - ekonomický úsek organizácie zabezpečí finančné krytie predmetu obstarávania v súlade so schváleným rozpočtom v hodnote...,-sk Podpis zodpovednej osoby OcÚ (MsÚ) ekonomického úseku organizácie :... Osoba zodpovedná za predmet zákazky zabezpečí priebeh verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a smernice.... starosta obce (primátor mesta)

16 Príloha 4 Názov obce (mesta) Nariadenie k vykonaniu podlimitnej zákazky... v súlade ustanovením s čl. 5 bod 5.2. Smernice pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác obce (mesta)... n a r i a ď u j e verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku :... a zároveň komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení: z r i a ď u j e Predseda :... Člen bez práva vyhodnocovať ponuky:..., odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie. Za osobu zodpovednú za predmet zákazky u r č u j e meno, priezvisko, titul :... pracovné zaradenie :... podpis zodpovednej osoby :... Schválené uznesením Obecného (mestského)zastupiteľstva v... zo dňa :... Finančné oddelenie OcÚ (MsÚ) - ekonomický úsek organizácie zabezpečí finančné krytie predmetu obstarávania v súlade so schváleným rozpočtom v hodnote...,-sk Podpis zodpovednej osoby OcÚ (MsÚ) ekonomického úseku organizácie :... Osoba zodpovedná za predmet zákazky zabezpečí priebeh verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a smernice.... starosta obce (primátor mesta)

17 Príloha 5 Názov obce (mesta) Nariadenie k vykonaniu podprahovej zákazky... v súlade ustanovením s čl. 5 bod 5.3. Smernice pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác obce (mesta)... n a r i a ď u j e verejné obstarávanie na podprahovú zákazku :... a zároveň komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení: z r i a ď u j e Predseda :... Člen bez práva vyhodnocovať ponuky:..., odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie. Za osobu zodpovednú za predmet zákazky u r č u j e meno, priezvisko, titul :... pracovné zaradenie :... podpis zodpovednej osoby :... Schválené uznesením Obecného (mestského)zastupiteľstva v... zo dňa :... Finančné oddelenie OcÚ (MsÚ) - ekonomický úsek organizácie zabezpečí finančné krytie predmetu obstarávania v súlade so schváleným rozpočtom v hodnote...,-sk Podpis zodpovednej osoby OcÚ (MsÚ) ekonomického úseku organizácie :... Osoba zodpovedná za predmet zákazky zabezpečí priebeh verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a smernice.... starosta obce (primátor mesta)

18 Príloha 6 Názov obce (mesta) Nariadenie k vykonaniu zákazky s nízkou hodnotou... v súlade ustanovením s čl. 5 bod 5.4. Smernice pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác obce (mesta)... n a r i a ď u j e verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou :... a zároveň komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení: z r i a ď u j e Predseda :... Za osobu zodpovednú za predmet zákazky u r č u j e meno, priezvisko, titul :... pracovné zaradenie :... podpis zodpovednej osoby :... Schválené uznesením Obecného (mestského)zastupiteľstva v... zo dňa :... Finančné oddelenie OcÚ (MsÚ) - ekonomický úsek organizácie zabezpečí finančné krytie predmetu obstarávania v súlade so schváleným rozpočtom v hodnote...,-sk Podpis zodpovednej osoby OcÚ (MsÚ) ekonomického úseku organizácie :... Osoba zodpovedná za predmet zákazky zabezpečí priebeh verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a smernice.... starosta obce (primátor mesta)

19 Príloha 7 Názov obce (mesta) Váš list zn./zo dňa: Naša značka: Vybavuje: Dátum: Vec: Žiadosť o vykonanie verejného obstarávania predloženie. Žiadam o vykonanie verejného obstarávania na predmet zákazky Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa: Zodpovedná osoba za predmet zákazky: Predpokladaná cena bez DPH : Kontaktná osoba verejného obstarávateľa IČO: DIČO: Číslo účtu: Bankové spojenie: Cena kópie charakteristiky predmetu zákazky vyžadovaná od záujemcu alebo uchádzača: Tel. fax, Prílohy (charakteristika predmetu zákazky ) : Príloha: Príkazná zmluva. Podpis štatutára verejného obstarávateľa:

20 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. Príloha 8 k zabezpečeniu verejného obstarávania podľa ustanovenia 724 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Príkazcom: V zastúpení: Za vecné plnenie: Tel., fax, ICO: Bankové spojenie: číslo účtu: /ďalej len,,príkazca / a Príkazníkom: V zastúpení: Za vecné plnenie: Tel., fax, ICO: /ďalej len,,príkazník / Čl.I Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu vykoná verejné obstarávanie na predmet zákazky... so začiatkom obstarávania v mesiaci... za odplatu dohodnutej vo výške...,- Sk vo vlastnom mene v rozsahu uvedenom v prílohe č...(špecifikácia predmetu zákazky), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Čl. II Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby obstaranie (tovaru, služieb, stavebných prác) bolo vykonané podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby obstaraný predmet zákazky spĺňal požadované technické parametre podľa špecifikácie príkazcu. Čl. III Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zm1uvného záväzku. Čl. IV Príkazník vykoná vo vlastnom mene všetky právne úkony vychádzajúce zo zákona o verejnom obstarávaní mimo ustanovenia komisie, menovacích dekrétov a podpísania zmluvy, ktoré sú v právomoci príkazcu, alebo ním splnomocnenej osoby. Čl. V

21 1.V prípade uzatvorenia rámcovej dohody podľa ustanovenia 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, príkazník nezodpovedá za ďalšie postupy, pokiaľ sa zmluvne nedohodnú inak. 2.Príkaznik po splnení všetkých predpisných úkonoch vychádzajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní spisový materiál verejného obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy administratívne usporiada a odovzdá príkazníkovi k archivácií. Čl. VI Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia prís1ušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia 724 až 732 a 566. Čl. VII V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou stranou, má právo druhá zm1uvná strana od zmluvy písomne odstúpiť Čl. VIII 1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú t.j na obdobie od začatia po ukončenie verejného obstarávania definovaného zvoleným postupom verejného obstarávania a taxatívne určenom zákonom o verejnom obstarávaní. 2. Príkazník si vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade vytvárania nátlaku na jeho osobu smerujúce k ovplyvňovaniu výsledkov obstarávania, porušovania princípov verejného obstarávania, alebo v prípade dodatočného zistenia zaujatosti vo vzťahu k uchádzačom. Čl. IX Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt vyhotovené po vzájomnej dohode zm1uvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré budú po podpise obidvomi zm1uvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Čl. X Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zm1uvných strán. Zmluvné strany si zm1uvu prečíta1i, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. V... dňa... Príkazca:... Príkazník:...

22 Príloha 9 Čestné vyhlásenie člena komisie na vyhodnotenie ponúk (vzor) verejného obstarávania na zákazku: Meno a priezvisko:... Bytom:... Zamestnaný ako (funkcia):... u zamestnávateľa:... Dosiahnuté vzdelanie:... Prax:... čestne vyhlasujem, že som bezúhonný, že som sa oboznámil so zoznamom uchádzačov, že nebudem poskytovať informácie o obsahu ponúk počas ich vyhodnocovania, že nie som blízkou osobou uchádzača (podľa 116 Občianskeho zákonníka) a v súčasnosti a ani v predchádzajúcom období (minimálne 12 mesiacov od dnešného dňa) v predmetnej súťaží som nebol alebo nie som: uchádzačom ako fyzická osoba, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho organu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača, zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom, zamestnancom ÚVO. V... dňa p o d p i s

23 Záznam o vykonaní prieskumu trhu (vzor) Príloha 10 Útvar: Meno: Dátum: Predmet: Spôsob: Zoznam: uvedie sa meno zamestnanca, ktorý vykonával prieskum obdobie, (termín) v ktorom bol prieskum vykonávaný opis, prípadne technické parametre a pod. obstarávanej komodity uvedie sa, akým spôsobom bol vykonávaný prieskum; prípadne sa uvedie dôvod, prečo nebol vykonaný štandardným spôsobom. uvedie sa zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov Názov, sídlo cena iné parametre Dodávateľ: uvedie sa názov a adresa vybraného dodávateľa s uvedením dôvodu tohto výberu (najnižšia cena, najlepšia kvalita, najkratšia dodacia lehota zákazky a pod.). Obstarávacia cena: uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH (pripája sa i odôvodnenie výberu uchádzača, ak nebola vybratá ponuka s najnižšou cenou). Dátum: Meno, podpis osoby, ktorá vykonala prieskum trhu Podpis vedúceho zamestnanca (predstaveného) povinného obstarávateľa alebo ním povereného zástupcu

24 Príloha 11 VZORY - Oznámenia používané pri verejnom obstarávaní A. Vzory oznámení používané pri nadlimitnom obstarávaní (poskytuje ich web stránka Publikačného úradu EÚ) Formuláre a postupy el. posielania oznámení možno nájsť na internetovej adrese: Telefax: ; ; Štandardné formuláre pre oznámenia používané pri nadlimitnom VO formulár č. 1: PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE formulár č. 2: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA formulár č. 3: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA formulár č. 4: PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE VYBRANÉ ODVETVIA formulár č. 5: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA VYBRANÉ ODVETVIA formulár č. 6: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA VYBRANÉ ODVETVIA formulár č. 7: OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME VYBRANÉ ODVETVIA formulár č. 8: OZNÁMENIE O PROFILE KUPUJÚCEHO formulár č. 9: ZJEDNODUŠENÉ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA DYNAMICKÝM NÁKUPNÝM SYSTÉMOM formulár č. 10: OZNÁMENIE O KONCESII NA PRÁCE formulár č. 11: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY ZADÁVANÉ KONCESIONÁROM, KTORÝ NIE JE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM formulár č. 12: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV formulár č. 13: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU SÚŤAŽE NÁVRHOV B. Vzory oznámení používané pri podlimitnom obstarávaní podľa vyhlášky č. 35/2006 Z.z. Formuláre a postupy el. posielania oznámení možno nájsť na internetovej adrese: v sekcii Vestník Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, Bratislava 24 Štandardné formuláre pre oznámenia používané pri podlimitnom VO príloha č. 1: INFORMÁCIA O PLNENÍ ZMLUVY (nadlimitné zákazky) príloha č. 2: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA príloha č. 3: ZJEDNODUŠENÉ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA DYNAMICKÝ NÁKUPNÝM SYSTÉMOM príloha č. 4: OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME príloha č. 5: OZNÁMENIE O KONCESII NA STAVEBNÉ PRÁCE príloha č. 6: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY ZADÁVANÉ KONCESIONÁROM, KTORÝ NIE JE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM príloha č. 7: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA príloha č. 8: INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (podprahové zákazky) nezverejní sa vo Vestníku.

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Interná smernica školy o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Organizačná smernica č. 005/2012 SMERNICA o verejnom obstarávaní na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi Účel predpisu : Smernica riaditeľa

Více

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Nadlimitná zákazka Podlimitná zákazka Jednoduchá zákazka (predtým zákazka s nízkou hodnotou) Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Novelizácia zákona č.

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

O B E C Súľov-Hradná

O B E C Súľov-Hradná O B E C Súľov-Hradná Smernica starostu obce Súľov-Hradná č. 1 /2013 o postupe obce Súľov-Hradná pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Schválil: Ing. Jaroslav

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Združenie pre zdravie a výživu Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách 17.10.2012 JUDr. Ľubomír Púček v školách terajší stav Zákon

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Prvá EX-ANTE kontrola

Prvá EX-ANTE kontrola Prvá EX-ANTE kontrola Na prvú ex-ante kontrolu predkladá prijímateľ dokumentáciu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Táto povinnosť sa na neho vzťahuje až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Úlohou

Více

Dodávka potravín pre školskú jedáleň

Dodávka potravín pre školskú jedáleň Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 234/2012 Ing. ľudmila Horňanská 10. 5. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Výzva zákazka - Tovar podľa ustanovení 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, 023 52 Č. j.: VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Dokumentácia o verejnom obstarávaní

Dokumentácia o verejnom obstarávaní Dokumentácia o verejnom obstarávaní Príloha č.1 k IS o VO strana 1 z 2 Nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky: Dokumentácia o podlimitnom a nadlimitnom verejnom obstarávaní obsahuje najmä: Požiadavka na

Více

OBSTARÁVANIE PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

OBSTARÁVANIE PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI OBSTARÁVANIE PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI Verejné obstarávanie, t.j. zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Dodávka tonerov do tlačiarni

Dodávka tonerov do tlačiarni Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 644 /2012 Ing. ľudmila Horňanská 31. 10. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE 040 13 IČO: 355 59 420 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU ČÍSLO : 10/2016 Zadávanie jednoduchých zákaziek nemá zákonom stanovené formálne

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave"

Výzva na predkl.ponúk: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave Verejné obstarávanie Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave" Výzva na predkladanie cenových ponúk v prieskume trhu na predmet zákazky: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom

Více

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Úradný názov: Základná

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik Záujemcom o zákazku na poskytnutie služieb - výkon stavebného dozoru Predloženie cenovej ponuky - výzva Vybavuje Banská Štiavnica Mgr. Bačíková 27. 07. 2016 0903 525 023 V súvislosti s pripravovanou investičnou

Více

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky jednoduchá zákazka na dodanie tovaru v zmysle 9 ods. 9 zákona č, 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby Číslo : 14/2014/Ka

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

OBEC RAKÚSY Smernica. S M E R N I C A č. 4/2015

OBEC RAKÚSY Smernica. S M E R N I C A č. 4/2015 OBEC RAKÚSY Smernica S M E R N I C A č. 4/2015 Na verejné obstarávanie prác, tovarov, služieb v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.) Číslo: VO 01/2014 Názov

Více

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, 038 61 Vrútky č.j. 743/2013 Vrútky, 01. 03. 2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky (služby) prieskum trhu V súlade s 102 zákona č. 25/2006 o verejnom

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

Více

Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 1. S m e r n i c a

Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 1. S m e r n i c a Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 S m e r n i c a o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len smernica

Více

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. d) zákona

Více

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a Ž e l o v c e

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a Ž e l o v c e S t r e d n á o d b o r n á š k o l a Ž e l o v c e INTERNÁ SMERNICA K ZABEZPEČENIU PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVAROV, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC A NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB V ZMYSLE

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava ZADÁVACIE PODKLADY Predmet obstarávania Servisná činnosť a údržba technologických zariadení v závode Spaľovňa odpadu OLO a.s. Číslo

Více

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce 4 Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce IČO: 35542128, tel. 056/6424184, email: riaditelka@mssvaianskeho.sk www.msshvai anskeho. sk VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov

Více

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1)

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1) Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 19-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

VÝZVA. Podprahová zákazka. (Tovar)

VÝZVA. Podprahová zákazka. (Tovar) VÝZVA Podprahová zákazka (Tovar) podľa 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: Výpočtová technika s príslušenstvom

Více

SMERNICA Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. Článok 1. Predmet úpravy

SMERNICA Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. Článok 1. Predmet úpravy SMERNICA Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len "NSK") ako verejný obstarávateľ na zabezpečenie a organizáciu postupov zadávania zákaziek pri uplatňovaní

Více

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluvné strany Dodávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín Sídlo ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Zastúpený PhDr. Jozef Mintál,

Více

Smernica Obce VINOSADY č.1/2014 o postupe obce ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Smernica Obce VINOSADY č.1/2014 o postupe obce ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Smernica Obce VINOSADY č.1/2014 o postupe obce ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Čl. I Všeobecné ustanovenia 1. Táto smernica je vydaná v súlade so zákonom

Více

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica.

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica. VÝZVA na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou (podľa ustanovenia 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Oprava

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

INTERNÁ SMERNICA OBCE KLENOVEC Č. 2/2016-S O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

INTERNÁ SMERNICA OBCE KLENOVEC Č. 2/2016-S O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA INTERNÁ SMERNICA OBCE KLENOVEC Č. 2/2016-S O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) ČASŤ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 odbor pre verejné obstarávanie Záujemcovia Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: V Ý Z V A Základná škola s materskou školou Tovarné na predloženie cenovej ponuky zákazky zadávanej podľa 9, ods. 9 zákona č. 2/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

Interný riadiaci akt VDZ VS Financie Tatranská Lomnica č. 5/2013

Interný riadiaci akt VDZ VS Financie Tatranská Lomnica č. 5/2013 Interný riadiaci akt VDZ VS Financie Tatranská Lomnica č. 5/2013 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006

Více

Smernica o verejnom obstarávaní v Mestskom kultúrnom stredisku Topoľčany pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Smernica o verejnom obstarávaní v Mestskom kultúrnom stredisku Topoľčany pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky Smernica o verejnom obstarávaní v Mestskom kultúrnom stredisku Topoľčany pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Mestské kultúrne stredisko

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi ANTIK Telecom s.r.o. Sídlo : Čárskeho 10, 040

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

2. Objednávater : Základná škola

2. Objednávater : Základná škola ZMLUVA O DIELO č. 4 uzatvorená podl'a 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka súvisiacich s prípravou a realizáciou prác. 1. Zhotoviter: Stanislav Belej Hvozdnica 220, 013 56 Hvozdnica IČO: 43385036

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Zámenná zmluva uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi I. Zamieňajúci : Obec Borovce IČO: 00 312 304 Sídlo: 922 09 Borovce 168, Slovenská republika Zastúpená: Ivan Šiška, starosta obce

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY MINISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok jediný! Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (Zákazka na nákup tovaru podľa 139 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Více