SEMINÁRNÍ PRÁCE. Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku. Marcela Jelínková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁRNÍ PRÁCE. Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku. Marcela Jelínková"

Transkript

1 SEMINÁRNÍ PRÁCE Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku Marcela Jelínková 1

2 OBSAH : ÚVOD - Zásady vedení spisové služby str. 3 - Základní pojmy spisové služby str. 4 - Základní operace spisové služby str. 5 - Kontrola ve věcech spisové služby.str. 7 - Správní delikty...str. 8 - Zásady pro tvorbu skartačních řádů str. 9 Spisový a skartační řád OS člověk zpět k člověku....str. 12 Spisový a skartační plán OS člověk zpět k člověku.str. 18 ZÁVĚR.str. 28 Přílohy č.1. č.8. str

3 I. ÚVOD ZÁSADY PRO VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Spisová služba, eventuálně též evidence, je obsáhlý soubor závazných pravidel a opatření zajišťujících řádný, spolehlivý a pohotový chod administrativy a zároveň též práce vykonávaná podle těchto pravidel. Za spisovou službu považujeme celkový oběh písemností, případně jiných dokladů v organizaci, a manipulaci s nimi až do uplynutí předepsaných skartačních Ihůt 1) a provedení skartace. Skartace neboli vyřazování písemností a archivní služba potom následují jako další, samostatné články celkové manipulace s písemnostmi nebo jiným příbuzným materiálem (technickou dokumentací, foto-, fonodokumentací apod.).. Dnes je zásada řádného vedení spisové služby komplexně legislativně upravena v zákoně Č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Spisová služba se podle zákona vykonává písemnou formou nebo elektronickou formou za použití výpočetní techniky. Povinnost vykonávat spisovou službu mají tito určení původci: a) veřejnoprávní původci, tj. organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky a právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky, pokud vykonávají veřejnou správu, nebo zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, školy a vysoké školy, právnické osoby zřízené zákonem a zdravotnická zařízení, b) kraje, c) hlavní město Praha, d) obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem, e) městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo působnosti stavebního úřadu anebo matričního úřadu. Na obce, které nemají povinnost vykonávat spisovou službu v plném rozsahu, se vztahují ustanovení o příjmu, evidenci, rozdělování a oběhu dokumentů, dále o vyřizování a podepisování dokumentů a o jejich odesílání. Vedení zdravotnické dokumentace upravuje zvláštní právní předpis. 2) 1) Skartačními lhůtami se stanoví doba, během níž zůstávají písemnosti uloženy ve spisovnách organizací (u původců), z jejichž činnosti vznikly, pochopitelně spolu s písemnostmi došlými. 2) Zákon Č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 Základní pojmy spisové služby: Archiv - zařízení, v němž je ukládán archivní materiál za účelem jeho trvalé ochrany a odborného archivního zpracování pro vědecké a praktické potřeby. Dohledem nad výkonem spisové služby Magistrátu hlavního města Prahy a úřadů městských částí je pověřen Archiv hl. m. Prahy. Archiválie - dokumenty, záznamy, které vzhledem k době vzniku, obsahu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány ve veřejném zájmu k trvalému uchování. Archivní kniha - pomůcka, ve které je vedena evidence písemností uložených ve spisovně. Číslo jednací - pořadové číslo, pod kterým je dokument (či spis) evidován v podacím deníku. Dokument - každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. Podací deník - základní evidenční pomůcka spisové služby, do níž jsou v časovém a číselném pořádku zapisována podání, tj. dokumenty přijaté a vzniklé z vlastní činnosti organizace. Podatelna - místo, kde se přijímají a evidují podání. Priorování - vyhledávání předchozích dokumentů (spisů) o téže věci za účelem jejich připojení k nově došlému podání.. Skartační lhůta - lhůta před jejímž uplynutím nesmějí být dokumenty vyřazeny (skartovány). Počítá se od 1.1. následujícího roku po vyřízení dokumentu (spisu) či uplynutí právní platnosti dokumentu. Skartační návrh - návrh na vyřazení dokumentů s prošlou skartační lhůtou. Skartační plán - seznam druhů písemností, se kterými se u organizace pracuje s uvedením skartačního znaku a skartační lhůty u každého typu.. Skartační protokol - záznam o průběhu skartačního řízení, s uvedením dokumentů, které byly vybrány za archiválie a skart. Skartační povolení - povolení ke skartaci (zničení) písemností, vydává je příslušný archiv. Skartační řád - upravuje průběh skartačního řízení organizace. Skartační znaky - vyjadřují hodnotu dokumentu dle jeho obsahu a označují způsob, jakým se s dokumentem naloží po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení. Znak "A" označuje dokument trvalé hodnoty, který bude předán do archivu k trvalému uložení. Znak "S" označuje dokument bez trvalé hodnoty, který bude navržen ke zničení. Znak "V" označuje dokumenty, jejichž hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit a po uplynutí skartačních lhůt budou znovu posouzeny a označeny znakem "A" nebo "S". Spis - tvoří veškeré dokumenty týkající se jednání o téže věci. Spisovna - místo pro uložení vyřízených, provozně nepoužívaných písemností organizace před uplynutím jejich skartačních lhůt. Spisový řád - směrnice, norma upravující vedení spisové služby organizace. Spisový znak - označuje jednotlivé skupiny dokumentů dle jejich obsahu. Spisový plán - seznam druhů písemností, se kterými organizace pracuje, s uvedením skartačního znaku a lhůty. Správní archiv - spisovna pro ukládání dokumentů s dlouhodobými skartačními lhůtami. Určení původci - původci, kteří mají povinnost vykonávat spisovou službu (mimo jiné hlavní město Praha, obce s pověřeným obecním úřadem, obce se stavebním nebo matričním úřadem, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část hl. města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s pověřeným úřadem nebo působnosti stavebního úřadu nebo matričního úřadu).. 4

5 ZÁKLADNÍ OPERACE SPISOVÉ SLUŽBY Příjem, evidence, rozdělování a oběh dokumentů Určení původci jsou povinni zajistit řádný příjem dokumentů, tj. vést podací deník, do něhož jsou v číselném a časovém pořadí zapisovány došlé dokumenty, případně ústně učiněná podání. Všechny došlé dokumenty se v den příchodu opatří otiskem podacího razítka s číslem jednacím. Titíž původci jsou povinni evidovat i dokumenty u nich vzniklé (tzv. písemnosti vlastní). Evidenčně podchycené dokumenty se předávají k vyřízení příslušné organizační součásti nebo osobě k tomu pověřené, o čemž se učiní záznam v podacím deníku. Osoba, která převezme dokument zapsaný do evidence, jeho převzetí potvrdí (doručovací knížka). Vyřizování a podepisování dokumentů Vyřízením se rozumí zpracování konceptu, jeho aprobace, vyhotovení, podepsání a vypravení čistopisu vyřízení. Dokumenty určeného původce podepisuje jeho statutární orgán nebo jiná osoba oprávněná za něj jednat anebo osoba, která k tomu byla statutárním orgánem pověřena. Při vyřizování záležitostí se všechny dokumenty týkající se jedné a téže věci (případu, akce...) spojí ve spis. Uzavřením spisu se rozumí kompletace všech dokumentů patřících do spisu a jeho kontrola před uložením do příruční registratury, resp. do příslušné spisovny. Odesílání dokumentů Do vlastních rukou adresáta odesílají určení původci dokumenty, u nichž je nutno, aby doručení bylo doloženo, nebo je-ii to stanoveno zvláštními právními předpisy (např. občanský soudní řád). Písemný doklad stvrzující, že dokument byl doručen, nebo že poštovní zásilka obsahující dokument byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo, se po vrácení určeným původcům připojí k příslušnému spisu. Ukládání dokumentů Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy na místě vyhrazeném (příruční registratury, resp. příslušné spisovny) k uložení dokumentů, k jejich vyhledávání a předkládání pro potřebu určeného původce a k provádění skartačního řízení. Dokumenty mohou být též uloženy ve spisovně sloužící k ukládání dokumentů s dlouhodobými skartačními lhůtami (správní archiv, též meziarchiv). Dokumenty opatřeny spisovými a skartačními znaky a skartačními lhůtami se ukládají zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený spis u sebe i nadále. Tato případná skutečnost se zaznamená do podacího deníku. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně nebo ve správním archivu správního orgánu nebo soudu platí obecná ustanovení o nahlížení do spisů v řízení před správním orgánem nebo soudem. To ovšem neplatí, pokud byly dokumenty před uložením ve spisovně nebo správním archivu veřejně přístupné. Nahlížení do dokumentů obsahujících utajované skutečnosti, poskytování jejich opisů, výpisů a kopií se řídí zvláštním právním předpisem. 3) V případě zániku určeného původce převezme spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na nějž přechází působnost zaniklého určeného původce. 3) Zákon Č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. ve znění pozdějších předpisů. 5

6 Je-Ii právních nástupců více a nedojde-ii mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dohlížející na provádění skartačního řízení. Při umístění spisovny a správního archivu musí být splněny stavebně technické a bezpečnostní podmínky umožňující řádný výkon spisové služby ( 61 odst. 2 a 4 zákona). CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 1) Příruční registratury Obsahují všechny vyřízené písemnosti každé organizační složky (včetně písemností došlých), jež zde musejí být uspořádaně, tj. v plném souladu se spisovým plánem, uloženy cca po dobu 1-2 let, v řádně zdůvodněných případech výjimečně i déle. 2) Ústřední spisovna Zpravidla ji tvoří všeobecná + účetní + technická, případně další specializovaná spisovna. Sem na základě předávacích protokolů (seznamů) přicházejí všechny již vyřízené a provozně bezprostředně nepotřebné písemnosti z příručních registratur, s výjimkou písemností utajovaných. 3) Archiv Po skartačním řízení sem přicházejí dokumentárně cenné písemnosti (archiválie), a to ze všech spisoven původce. V archivu se natrvalo ukládá 3 až 5 % z celkové písemné a jiné příbuzné původcovy produkce. Archiv má každý původce vždy jen jeden, i když jeho fondy a sbírky mohou být dislokovány i na několika místech. Třístupňový systém ukládání písemností lze variantně redukovat na stupně dva: 1) Odbouráním příručních registratur se prvním stupněm stávají spisovny, do nichž se v úplnosti ukládají všechny písemnosti (spisy), jakmile jsou vyřízeny. Referenti tak mají u sebe toliko rozpracované případy a legislativní, metodické, organizační a jiné pomůcky. Tím se zabrání nežádoucímu hromadění vyřízených záležitostí u jednotlivých pracovníků a minimalizuje se tudíž nebezpečí poškození nebo ztráty důležitých písemností. Tuto praxi lze úspěšně uplatnit např. u původců středních a větších. 2) U původců spíše menších a malých lze naopak upustit od zřizování všeobecných, případně dalších spisoven, jejichž funkci zastanou příruční registratury, v nichž jsou písemnosti prodlouženě uloženy až do uplynutí předepsaných skartačních lhůt. Specifickým zařízením (ani běžná spisovna, ani archiv) pro ukládání písemností jsou již zmíněné správní archivy (též meziarchivy) zřizované od roku 1992 povinně u ústředních orgánů státní správy (původci s rozsáhlou písemnou produkcí). Zpravidla po uplynutí pěti let se ve spisovně provádí první, "odlehčovací" probírka (cca % písemné produkce se likviduje), zbývající většina obvykle ještě živých písemností přechází do správního archivu, kde se po dalších 15 až 20 letech s konečnou platností rozhodne o jejich osudu ("a" do archivu, "S" do stoupy). 6

7 KONTROLA VE VĚCECH SPISOVÉ SLUŽBY Kontrolu dodržování povinností na úseku výkonu spisové služby r.. Vykonávají a) Ministerstvo vnitra 1. u Národního archivu, 2. u státních oblastních archivů, 3. u specializovaných a bezpečnostních archivů zřízených ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou národní bankou nebo zpravodajskými službami České republiky, b) Národní archiv 1. u správních archivů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, 2. u právnických osob zřízených zákonem, specializovaných archivů ostatních organizačních složek státu s celostátní působností, jakož i jimi zřízených státních příspěvkových organizací, s výjimkou těch archivů, kde kontrolu provádí Ministerstvo vnitra, 3. u právnických osob zřízených zákonem, 4. u Archivu hl. města Prahy, c) státní oblastní archivy dle své územní působnosti 1) u správních úřadů a jiných organizačních složek státu s působností na území kraje, okresu nebo obcí a u jimi zřízených státních příspěvkových organizací, 2) u specializovaných archivů státních podniků a státních Příspěvkových organizací, s výjimkou těch archivů, kde provádí kontrolu Národní archiv, 3) u archivů územních samosprávných celků, s výjimkou hl. města Prahy, 4) u orgánů územních samosprávných celků a jimi zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob, 5) u soukromých archivů a u zřizovatelů těchto archivů. Kontrolu vykonávají archivní inspektoři, které z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra, Národního archivu nebo státního oblastního archivu pověřuje příslušný ředitel útvaru ministerstva nebo archivu. 7

8 SPRÁVNÍ DELlKTY Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí dokumenty bez souhlasu příslušného archivu, za což jí může být uložena pokuta do ,- Kč. Likvidátor se dopustí přestupku tím, že neprovede řádné skartační řízení, nebo neumožní výběr archiválií, za což mu může být uložena pokuta do ,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která při výkonu podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s ní - nevykonává spisovou službu, ačkoli jí to zákon ukládá, popřípadě nezajistí odbornou správu dokumentů vzešlých z její činnosti nebo z činnosti právních předchůdců této právnické osoby, - nevydá spisový a skartační řád, ačkoli jí to zákon ukládá, - nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů, nebo - jako právní nástupce neprovede řádné skartační řízení nebo neumožní výběr archiválií, může být uložena pokuta do ,- Kč. Určení původci, jejichž spisový a skartační řád neodpovídá ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvést spisový a skartační řád do souladu s tímto zákonem. Spisovou službu mohou vykonávat i původci, kterým to zákon neukládá. V tomto případě však mají stejná práva a povinnosti jako určení původci. 8

9 Zásady pro tvorbu skartačních řádů I. Skartační řád je směrnice upravující postup pro vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů (dále jen "písemnosti") ve skartačním řízení. Zásady tohoto řízení jsou stanoveny zákonem Č. 499/2004 Sb. a vyhláškou Č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ( 9: podrobnosti skartačního řízení a postupu při vyřazování dokumentů). II. Skartačním řádem se rozumí souhrn pracovních úkonů prováděných při vyřazování písemností nadále již nepotřebných pro činnost jejich původců a při posuzování jejich trvalé hodnoty. III. Při skartačním řízení se z vyřazovaných písemností oddělují archiválie od písemností bezcenných, určených ke zničení. Trvalá hodnota písemností se stanoví podle kritérií pro posuzování písemností a vyjadřuje se skartačními znaky A, V, S. IV. Skartační znaky a lhůty pro jednotlivé písemnosti a jejich druhy se uvádějí ve skartačním plánu (rejstříku), který je zpravidla nedílnou součástí skartačního řádu. V. Předpokladem řádného průběhu skartačního řízení je všestranná péče. o písemnosti v rámci spisové služby a jejich přesná evidence, správné označení skartačními znaky a lhůtami a přehledné uložení ve spisovnách po dobu stanovenou skartačními lhůtami. VI. Skartační řízení se provádí pravidelně, v předem plánovaných skartačních obdobích, komplexně za celého původce a jeho předmětem jsou všechny písemnosti, u nichž uplynuly stanovené skartační lhůty. VII. Řádný průběh skartačního řízení zajišťuje původce za odborného dohledu Ministerstva vnitra nebo příslušného archivu. VIII. Závady a nedostatky skartačního řízení, které nebyly odstraněny ani po upozornění příslušného archivu, jakož i zničení písemností bez řádného skartačního řízení, jsou posuzovány a postihovány jako správní delikt.dokumenty, které budou podle obsahu vždy vybrány za archiválie 1. Dokumenty podle druhu 1.1. zápisy ze zasedání orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech stupních, zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační struktuře, vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích a) ústředních a všem jim podřízených orgánů státní správy, územní samosprávy a jejich předchůdců, b) justičních složek všech stupňů i druhů, notářství, státních zastupitelství a jejich předchůdců 9

10 c) orgánů a organizačních složek obcí a krajů, národních výborů všech stupňů a jejich předchůdců, d) státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací obcí a krajů, hospodářských, rozpočtových a ostatních státních organizací řízených, popřípadě spravovaných státními orgány nebo národními výbory, a předchůdců těchto organizací e) obchodních organizací založených nebo ovládaných ústředními a všemi jim podřízenými orgány státní správy, orgány územní samospráva a jejich předchůdců, f) družstevních organizací, jejich zařízení a předchůdců, g) všech součástí a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních složek, h) politických stran, občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů 1.3.mezinárodní smluvní dokumenty prezidentské, vládní a resortní úrovně, 1.4. dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí, 1.5. dokumentace významných staveb 1.6.kroniky všech typů 1.7. matriky narozených, oddaných, zemřelých, vojenské, studentů, členů komor a občanských sdružení, sbírky matričních listin, dokumenty o nabývání a pozbývání státního občanství, 1.8. roční rozpočty, závěrečné účty, účetní závěrky, hlavni knihy, 1.9.historické sčítací archy obyvatelstva, soudní rozsudky pro politické delikty, pro zločiny proti lidskosti, pro omezování lidských práva svobod, pro závažné trestné činy proti životu, zdraví a majetku občanů, osobní spisy významných osobností politického, hospodářského, vědeckého, technického, kulturního, náboženského, církevního.'. a sportovního života, rukopisy významných literárních děl, podací deníky, rejstříky k nim, elenchy, kmenové knihy, globální archy a další typy základních evidenčních pomůcek spisové služby, privatizační projekty, rehabilitační spisy, třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o maturitních zkouškách. 2. Dokumenty podle obsahu, které obsahují zásadní informace 2.1. o životních poměrech obyvatelstva v dobových státoprávních a ekonomických podmínkách, 2.2. o strategiích, koncepcích a plánování rozvoje hospodářství včetně důležitých účetních a statistických výkazů a přehledů, 10

11 2.3. o měnové politice, 2.4. o majetkoprávních poměrech a jejich změnách v obecném měřítku, o konfiskacích a restitucích majetku, 2.5. o právní úpravě mezinárodních vztahů, 2.6. o tvorbě právních předpisů včetně jejich nerealizovaných návrhů, 2.7. o státních hranicích, územním členění státu, hranicích správních obvodů, symbolech státu a územních samosprávných celků, místních názvech a jejich změnách, o slučování a rozlučování obcí o vývoji a stavu zdravotnictví, sociální péče a úrovně bydlení, 2.9. o vývoji a stavu vědy a techniky, o vývoji a stavu školství, kultury a umění, tělesné výchovy a sportu, k) o vývoji a stavu dopravy a spojů, o územním plánování, o zásadních změnách a opatřeních v ochraně životního prostředí, n) o geologických a půdních průzkumech, o technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy, o kulturních památkách a jejich údržbě, rekonstrukcí a ochraně, o životě a díle významných osobností a o volebních výsledcích a výsledcích referend. 11

12 II. Spisový a skartační řád Občanské sdružení člověk zpět k člověku Dům domácí péče Zařízení se zvláštním režimem pro postižené Alzheimerovou chorobou Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace Občanské sdružení člověk zpět k člověku se sídlem Na Folimance 11, Praha 2, provozující Dům domácí péče zařízení se zvláštním režimem pro postižené Alzheimerovou chorobou / dále jen OS/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní péči Spisovou službou se v této směrnici rozumí soubor legislativních opatření, pravidel a vnitřních úkonů organizace, které mají za účel efektivní nakládání s dokumenty organizace a upravují jejich příjem, třídění, doručování, označování, evidování, oběh, vyřizování a odesílání a ukládání Řád spisové služby je závazný pro OS člověk zpět k člověku a všechny její organizační útvary. Za jeho dodržování odpovídají statutární zástupce OS a pracovníci s delegovanou pravomocí v oblasti spisové služby Řád spisové služby vychází z následujících právních norem a předpisů: zákon ze dne 30. června 2004 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů vyhláška ze dne 13. prosince 2004 č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 227/2004 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách instrukce č. 13 ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 8. července 1980 č.j. VT/ , kterou se vydává skartační řád a skartační plán pro ústavy národního zdraví Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti OS člověk zpět k člověku Spis je soubor dokumentů došlých na organizaci nebo vzniklých u její činnosti, který se týká jedné a téže věci 1.7. Podatelna je specializované pracoviště pro příjem a evidenci dokumentů organizace. Podatelna působí též jako výpravna Spisovna je odborné pracoviště k ukládání všech vyřízených dokumentů organizace do doby uplynutí jejich skartačních lhůt. 2. Příjem dokumentů 2.1. Dokumenty se přijímají v podatelně organizace. Pokud dokument přijme jiná část organizace, zajistí jeho předání k zaevidování do podatelny. Záznam o telefonickém podání a podání učiněná ústně či jinou formou (faxem, em) musí být 12

13 bezodkladně zaevidována v podatelně. Ustanovení zvláštních právních předpisů zůstávají nedotčena Dokumenty, na nichž je v adrese uvedeno jméno zaměstnance pod názvem organizace se předávají neotevřené zaměstnanci. Pokud po otevření dopisu zaměstnanec zjistí, že dokument má úřední charakter, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování v podatelně. Dopisy, na nichž je uvedeno jméno klienta manažer sociálních služeb a nebo ergoterapeutka dopis klientovi dle jeho zdravotního stavu předají, nebo na jeho přání otevřou a přečtou OS člověk zpět k člověku nemá elektronickou podatelnu, dokumenty z elektronické pošty se tisknou, předávají pověřenému pracovníkovi a ten je rozděluje k vyřízení jednotlivým zaměstnancům dle jejich pracovních povinností Zaměstnanec pověřený vedením spisové evidence opatří všechna doručená podání v den, kdy byla úřadu doručena, podacím razítkem. Písemnosti se zaevidují v podacím deníku a vyplní otisk podacího razítka. Doručené telegramy, faxy a elektronicky přijímané písemnosti eviduje podatelna jako ostatní podání, opatří je podrobným časovým údajem o doručení (hodina)a předá je zpracovateli Otisk podacího razítka obsahuje: název organizace, datum doručení, číslo jednací a počet listů a příloh. Vzor razítka je uveden v příloze č Obálka se ponechává jako součást dokumentu: není-li na samotném dokumentu uvedeno datum nebo rozchází-li se výrazně datum uvedené na písemnosti s datem poštovního razítka, není-li písemnost podepsána, a to i v případě, je-li uvedeno jméno i adresa podatele, má-li datum na obálce podání význam z hlediska právního, např. pro dodržení lhůt k vyřízení, u zásilek zasílaných na dodejku, je-li podací razítko otištěno pouze na obálce je-li adresa odesílatele pouze na obálce u stížností 2.7. V ostatních případech se obálka vyřadí bez skartačního řízení 2.8. Hromadné podání v téže věci (např. hlášení, zprávy) se opatří v podatelně otiskem podacího razítka a datem doručení. Evidují se ve sběrném archu, který je označen jednacím číslem, podnímž bylo hromadné podání vyžádáno. Tiskopis sběrného archu vyplní zpracovatel, který jej připojí ke spisu. 3. Evidence dokumentů 3.1. Veškeré dokumenty doručené do organizace a vzniklé z její činnosti podléhají evidenci V podacím deníku se neevidují reklamní letáky a brožury, pozvánky a rozmnožené tiskoviny (noviny, brožury, knihy) 3.3. Dále se v podacím deníku neevidují dokumenty, které mají vlastní evidenci nebo jsou součástí odborné dokumentace Spisovou evidenci vede podatelna a spisovna Spisová evidence je vedena v základních evidenčních pomůckách manuálně nebo pomocí výpočetní techniky Základní evidenční pomůckou je podací deník Zápisy do základních evidenčních pomůcek se provádějí čitelně trvalým způsobem. Chybný zápis se nepřepisuje, nepřelepuje ani jinak neodstraňuje, ale přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, a nahradí se správných zápisem opatřeným datem, jménem, příjmením a podpisem toho, kdo opravu provedl Všechna podání doručená organizaci a dokumenty vzniklé z jeho činnosti se zapisují do podacího deníku v chronologickém pořadí podle doručení podatelně nebo vzniku dokumentu. 13

14 3.9. Podací deník je vázaná kniha, která se v záhlaví opatří přesným názvem organizace, rokem popř. roky v nichž je používána, a počtem číslovaných stran. Podací deník obsahuje následující údaje: pořadové číslo dokumentu, pod nímž je dokument v podacím deníku evidován (číselná řada začíná v deníku 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31. prosince), datum doručení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý -z činnosti původce, datum jeho vzniku; u datových zpráv se za čas doručení považuje okamžik, kdy je dokument dostupný elektronické poště, identifikace odesílatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti původce, zapíše se jako vlastní, číslo jednací odesílatele, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, stručný obsah dokumentu, název organizační jednotky určeného původce, které byl dokument přidělen, nebo jméno, popř. jména a příjmení zaměstnance určeného k vyřízení dokumentu, způsob vyřízení den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, spisovný znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu (vyřízení podání se odesílá pod číslem podání a kopie vyřízení se ukládá s dokumentem podání) záznam o vyřazení ve skartačním řízení Před zápisem nového podání do podacího deníku příslušný zaměstnanec zjistí kontrolou knihy, zda už nebylo v téže věci evidování jiné podání. V kladném případě připojí předchozí dokument k novému podání. U otisku podacího razítka na novém podání poznamená číslo jednací předchozího dokumentu. Číslo jednací předchozího dokumentu se též poznamená v podacím deníku u pořadového čísla nového podání, s nímž je spojeno. U jednacího čísla předchozího dokumentu se poznamená číslo jednací s nímž bylo číslo spojeno do kolonky uloženo Číselná řada v podacím deníku vždy začíná 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku do konce stránky proškrtnou a opatří formulí Uzavřeno dne číslem jednacím a jménem a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby Číslo jednací tvoří pořadové číslo dokumentu v podacím deníku, lomené posledním dvojčíslím běžícího roku a zkratkou vyjadřující název organizace příp. doplněným číselným nebo abecedním označením vyřizovatele. Podání a jeho vyřízení se eviduje pod týmž číslem jednacím. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedno podání nebo hromadná podání evidovaná sběrným archem Podatelna předává zaevidované dokumenty pracovnici pověřené rozdělením došlých dokumentů Podatelna přijímá důchody klientů, které zaeviduje ve zvláštním knize došlých důchodů, vystaví příjmový doklad, peníze uloží do trezoru a příjmový doklad /k originálu přiloží ústřižek složenky a kopii příjmového dokladu/ odevzdá pracovnici pověřené rozdělováním dokumentů. 4. Vyřizování dokumentů 4.1. Dokumenty se vyřizují účelně, správně a rychle Pokud není jinak dáno, vyřizují se dokumenty obvykle do třiceti dnů. Pokud není možno v této lhůtě podání vyřídit, oznámí se žadateli přibližná lhůta, ve které bude podání vyřízeno. 14

15 4.3. V případě, že došlý dokument nevyžaduje zvláštní opatření nebo sdělení, poznamená na ní pracovník, kterému byla předělena k vyřízení, že obsah byl vzat na vědomí, označí písemnost datem a podpisem a předá dokument spisovně k založení Veškeré dokumenty, týkající se téže věci tvoří spis. Spis obsahující více čísel jednacích se po vyřízení záležitosti již nerozděluje, ale ukládá pod nejvyšším číslem jednacím, tj. číslem jednacím nejmladšího dokumentu Odpověď na doručené podání se eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím tohoto doručeného dokumentu. K podání se vždy připojuje stejnopis případně koncept vyřízení Vyřídí-li zpracovatel dokument jinak než písemně, učiní o tom záznam na dokument, případně připojí záznam na zvláštním listu Vzniká-li dokument z vlastního podnětu organizace, vyžádá si zpracovatel číslo jednací od zaměstnance pověřeného vedením spisové evidence a současně sdělí jeho obsah pro zápis do podacího deníku. Do rubriky podacího deníku Došlo od se zapíše vlastní Každá příloha musí být označeno číslem jednacím dokumentu, k němuž náleží (např. K č.j. /.. ) 4.9. Zpracovatel, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, příp. rokem zařazení dokumentu nebo spisu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu, který je součástí tohoto spisového a skartačního řádu. 5. Úprava a podepisování dokumentů, používání razítek 5.1. Dokumenty vzniklé z činnosti organizace se označují záhlavím s jejím názvem, sídlem a číslem jednacím. V odpovědím na doručené dokumenty se uvádí i číslo jednací došlého dokumentu, pokud jej obsahuje. Takto lze označovat obálky dokumentů Dalšími náležitostmi dokumentů vzniklých z činnosti organizace jsou: datum, počet listů dokumentu, počet listů příloh nebo počet svazků, jméno, příjmení a funkce zaměstnance pověřeného podpisem Podepisování dokumentů se řídí organizačním řádem organizace. Stejnopis dokumentu musí mít stejné náležitosti jako originál, za což odpovídá zpracovatel Dokument, jemuž podle spisového a skartačního plánu bude předělen skartační znak A, se vyhotovuje na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty tj. papír, který je výrobcem garantován jako trvanlivý (nekyselý) Organizace vede evidenci razítek s jejich otiskem a jménem, příjmení, funkcí, datem a podpisem zaměstnance, který razítko převzal a užívá Ztráta razítka se neprodleně nahlásí Ministerstvu vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy (nám. Hrdinů 3, Praha 4, tel , který je zveřejní ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 6. Odesílání písemností 6.1. Odesílání dokumentu zajišťuje výpravna, která je součástí podatelny Odesílaný dokument musí obsahovat veškeré náležitosti a záznam o jeho odeslání se učiní do knihy odeslané pošty. 7. Ukládání písemností 7.1. Dokumenty a spisy se ukládají do spisovny protokolárně. Vzor protokolu předání do spisovny je uveden v příloze tohoto spisového a skartačního řádu Pracovník spisovny po překontrolování plnosti předávaných dokumentů a spisů je zanese do evidence spisovny Evidence spisovny je vedena v archivní knize. 15

16 7.4. Dokumenty a spisy se ve spisovně ukládají dle spisového plánu Dokumenty zůstávají ve spisovně uloženy tak dlouho, dokud po jejich vyřízení či ztrátě platnosti uplyne jejich skartační lhůta uvedená ve skartačním plánu Dokument v digitální podobě se skartačními znaky A a V vzniklý z činnosti organizace musí být zapsán ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení; obdobně se postupuje při vyřazování dokumentů přijatých v digitální podobě. Dokumenty s prošlou skartační lhůtou se vyřazují ve skartačním řízení Průběh a náležitosti skartačního řízení upravuje skartační řád. 8. Půjčování dokumentů ze spisovny 8.1. Nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně je povoleno pracovníkům vedení organizace, pracovníkům oddělení, z jejichž činnosti dokument vznikl, pracovníkům kontroly či pracovníkům pověřeným ředitelem Dokumenty ze spisovny půjčuje pouze pracovník spisovny Žadatel oznámí pracovníkovi spisovny přesnou obsahovou náplň dokumentů nebo uveden přímo dokument, který požaduje k nahlédnutí nebo opsání. Do dokumentů se nahlíží a výpisy (event. kopie) se pořizují v místnostech spisovny Při zapůjčení dokumentu mimo prostor spisovny se výpůjčka eviduje v knize výpůjček Výpůjčky mimo prostory organizace povoluje pouze její ředitel /statutární zástupce/ Každý, kdo si dokumenty půjčuje nebo do nich nahlíží, plně zodpovídá za jejich bezpečnost a ochranu Pracovník spisovny je povinen se přesvědčit, zda je vrácený dokument v pořádku Při ztrátě či zničení dokumentu se tato poznamená do podacího deníku do rubriky o vyřazení spolu s číslem jednacím, kterým byla ztráta či zničení vyšetřeno. Skartační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Skartační řád stanoví postup při vyřazování dokumentů ze spisovny ve skartačním řízení Žádné dokumenty nesmějí být zničeny bez posouzení ve skartačním řízení Za průběh skartačního řízení odpovídá statutární zástupce organizace Skartační řízení je souhrn pracovních úkonů prováděných při systematickém vyřazování dokumentů a při posuzování jejich dokumentární hodnoty. Skartační řízení se provádí za celou organizaci za dohledu příslušného archivu Součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, který obsahuje seznam dokumentů organizace rozdělených dle věcných hledisek a označených spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami Skartační znaky určují, jak bude s dokumenty po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloženo: skartační znak A označuje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartační lhůty navrhnou k odevzdání do příslušného archivu, skartační znak S označuje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartační lhůty ke zničení, skartační znak V označuje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartačních lhůt znovu posouzeny a pak teprve označeny příslušným znakem skartačním A nebo S 1.7. Skartační lhůty určují dobu, ve které nesmí být dokument vyřazen. Skartační lhůta je uváděna v letech a počítá se vždy od 1.1. následujícího roku po roce, kdy byla 16

17 písemnost vyřízena (uplynula její právní platnost). Od 1.1. roku následujícího po uplynutí této lhůty může být písemnost zařazena do skartačního řízení a tím vyřazena Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty organizace, u nichž uplynuly skartační lhůty a které nejsou potřebné pro další činnost organizace Pro přípravu a provedení skartace se jmenuje komise Pracovník spisovny je členem skartační komise. 2. Skartační řízení 2.1. U dokumentů, jejichž skartační lhůty uplynuly, ověří pracovník spisovny jejich úplnost, správnost skartačních znaků a lhůt, a to zda jsou již skartační lhůty prošlé, dále zda opravdu zanikly právní a provozní potřeby těchto písemností pro organizaci Podle označení písemností rozdělí skartační komise dokumenty do skupin A a S Dokumenty skupiny V se znovu posoudí a podle výsledku posouzení se rozdělí do skupin A a S Skartační komise vypracuje skartační návrh, kterým organizace požádá příslušný archiv o provedení odborné archivní prohlídky, posouzení dokumentů a povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Vzor skartačního návrhu je uveden v příloze spisového a skartačního řádu Skartační návrh podepisuje statutární zástupce organizace a členové skartační komise Skartační návrh se odesílá ve dvojím vyhotovení příslušnému archivu Příslušný archiv na základě skartačního návrhu posoudí dokumenty v něm obsažené a o průběhu skartačního řízení sepíše pověřený pracovník archivu se členy skartační komise skartační protokol. Součástí skartačního protokolu je seznam dokumentů vybraných za archiválie s určením jejich kategorie a seznam dokumentů skupiny S určených ke zničení a případné nedostatky a úkoly uložené příslušným archivem. Na základě skartačního protokolu se vydá skartační povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Bez souhlasu příslušného archivu nelze žádné dokumenty ničit nebo předávat do sběru Po provedení skartačním řízením organizace: v dohledném termínu odevzdá protokolárně archiválie příslušnému archivu, zajistí zničení dokumentů skupiny S, a to buď předáním firmě, zabývající se likvidací úředních dokumentů, nebo komisionelní likvidací, zaznamená vyřazení dokumentů v evidenčních pomůckách (archivní knize a podacím deníku) 2.9. Při vyřazování a předávání dokumentů do příslušného archivu či firmě ke zničení je nutno zabezpečit řádný a trvalý dozor tak, aby se žádné dokumenty neztratily nebo nedostaly do nepovolaných rukou V období přípravy a průběhu skartačního řízení jsou písemnosti ponechány v původním spisovém uspořádání a je zajištěna jejich přístupnost. Teprve po podepsání skartačního protokolu a vydání skartačního povolení jsou provedeny úpravy dokumentů k odvozu a ke zničení Při reorganizaci nebo likvidaci organizace je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby nedocházelo ke ztrátám a ničení dokumentů. Za řádné vyřazení likvidované organizace je odpovědný právní nástupce nebo likvidátor Závady a nedostatky skartačního řízení, které nebyly odstraněny ani po upozornění příslušným archivem, a ničení dokumentů bez řádného skartačního řízení, jsou posuzovány a postihovány jako porušení povinností uložených zákonem. Tento spisový a skartační řád nabývá účinnosti dnem.. 17

18 Spisový znak III. Spisový a skartační plán OS člověk zpět k člověku I. Publikace, dokumentace Druh dokumentu Skartační znak I.1. Knihy (pokud nejsou součástí knihovny) S 20 I.2. Časopisy I.3. Noviny S 1 I.4. Výstřižky z novin týkající se ústavu A 1 I.5. Bibliografické záznamy časopiseckých článků (liter. služba viz. též 646.2) A 5 I.6. Publicistická a přednášková činnost ved. prac. ústavu V 5 II. Řízení a organizace II.1. Dokumentace o organizaci ústavu, písemnosti o ustavení ústavu, organizační řády A 10 II.2. Delimitační rozhodnutí, změny, rozšíření ústavu A 10 II.3. Kroniky ústavní, životopisné doklady o osobách, které se významně účastnili založení a rozvoje ústavu A 10 II.4. Organizační instrukce pro činnost jednotlivých zařízení ústavu (kompl. sbírky) A 10 II.5. Organizační průzkumy studijní zprávy z účasti na závažných sympoziích, poradách o organizaci a řízení V 10 apod. II.6. Zápisy o poradách vedoucích pracovníků A 5 II.7. Korespondence vedení ústavu V 5 III. Kontrola III.1. Směrnice pro organizaci a provádění kontrol A 5 III.2. Zprávy o kontrolách, revizích a prověrkách vlastních (vnitřní revize), příkazy k odstranění nedostatků S 10 III.3. Zprávy o kontrolách, revizích a prověrkách nadřízených orgánů A 10 III.4. Stížnosti a oznámení občanů V 5 III.5. Evidence stížností A 5 IV. Právní záležitosti IV.1. Písemnosti upravující vnitřní organizaci právní služby A 10 IV.2. Písemnosti při řízení, např. o náhradách škod, vymáhání nedoplatků, apod. S 10 IV.3. Zastupování ústavu, plné moci, zmocnění, podpisová oprávnění S 10 IV.4. Kniha regresů IV.5. Spisy o vymáhání ošetřovného S 10 IV.6. Rozhodnutí o regresní náhradě S 10 IV.7. Návrhy pro regresní komisi S 10 IV.8. Hlášení úrazů a výše regresní náhrady S 10 Lhůta roků 18

19 IV.9. Regresní návrhy v trestním řízení S 10 IV.10. Výzva k zaplacení regresní náhrady S 10 V. Hygiena V.1. Směrnice, instrukce a metodické pokyny A 10 V.2. Písemnosti o výsledcích hygienických šetření, měření škodlivin (o hlučnosti, osvětlení, prašnosti, atd.) a V 5 nápravných opatření a jejich kontrole V.3. Písemnosti o bydlení kolektivního charakteru (internáty pro pracující, koleje): V.3.a. Písemnosti o hygieně provozu V 5 V.3.b. Písemnosti o hygieně výstavby S 10 V.4. Úmrtní listy a doklady o úmrtí v karanténní nemoci V.5. Písemnosti o hygieně v zařízeních společného stravování: V.5.a. Písemnosti o hygieně provozu V 5 V.5.b. Písemnosti o hygieně výstavby S 10 V.6. Písemnosti o výživném režimu V 10 V.7. Písemnosti o dezinfekci, dezinsekci a deratizaci V 3 VI. Dokumenty (dokumentace) všeobecné, zpracovávané (používané) ve všech zdravotnických zařízeních (ambulantních, ústavních, aj.) dokumenty klientů VI.1. Denní pracovní záznamy S 3 VI.2. Výkazy o činnosti (pracovní výkazy) VI.3. Zdravotní záznamy včetně vložek a doplňků (chorobopisy, viz též zdravotní záznamy u ostatních částí léčebné preventivní péče, kde jsou určité odchylky v ústavních zařízeních, v zubní péči, v psychiatrické péči.) S 100 od narození evidovaného VI.4. Zápisy o průběhu ošetření (vyšetření) z odborných ambulantních zařízení S 3 VI.5. Lékařské zprávy - nálezy S 3 VI.6. Průvodní listy (průvodky) pro různá vyšetření S 3 VI.7. Provozní deníky (knihy) a záznamy pro radiodiagnostiku a radioterapii, biochemická vyšetření, rozbory moče, rehabilitační péče a podobně VI.8. Recepty na léky a poukázky na ortopedické pomůcky jako součásti faktur nebo vyúčtování za léky S 1 VI.9. Tiskopisy receptů a žádanek na léčiva S Ihned VI.10. Hlášení zhoubného novotvaru S 100 od narození evidovaného VI.11. Evidence nemocných včetně doporučení a záznamu o průběhu léčení VI.12. Hlášení zdravotních sester S 3 VI.13. Kniha návštěv VI.14. Sociální dokumentace S 10 VII. Práce, pracovníci, mzdy VII.1. Směrnice, instrukce, apod. A 10 VII.2. Kolektivní dohody (smlouvy, dohody o spolupráci, text, A 10 19

20 uzavírání a plnění) VII.3. Vypsání konkursů na místa VII.4. Písemnosti v agendě vysílání pracovníků do zahraničí, doporučování cest zaměstnanců do ciziny V 10 VII.5. Korespondence personálního oddělení VIII. Písemnosti týkající se konkrétních pracovníků VIII.1. Osobní spisy pracujících, jednotná evidence pracujících S 45 VIII.2. Přihlášky a odhlášky k pojištění S 10 VIII.3. Pracovní (učební) smlouvy a závažné písemnosti týkající se uzavření, změny, skončení pracovního poměru, vedlejšího pracovního poměru, vedlejší činnosti s pracovníkem, S 10 pracovní náplně jednotlivých pracovníků, platové výměry, srážky ze mzdy pokud nejsou součástí osobního spisu VIII.4. Písemnosti týkající se plnění povinností, hodnocení a kázně pracovníka V 10 VIII.5. Běžné písemnosti týkající se povolování, změn, vyjímek v pracovní době, nařízení práce přes čas, povolení dovolené, náhrady mzdy za dovolenou, náhrady mzdy při překážkách v práci, při povolení studia při zaměstnání, S 10 náhrady výdajů pracovníkovi v souvislosti v výkonem práce (cest. Účty) apod. VIII.6. Běžné písemnosti (hromadné povahy) týkající se více zaměstnanců (přehledy o brigádách, dovolených apod.) VIII.7. Záznamy o poučení (školení) jednotlivého pracovníka v ochraně a bezpečnosti práce, o přidělení ochranných S 45 pomůcek, o úrazech VIII.8. Písemnosti o konkrétní účasti pracovníků (kolektivů) na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zápisy o prověrkách ochrany a bezpečnosti při práci, o hromadných V 30 školeních v OBP VIII.9. Písemnosti o provedených dohlídkách orgánů státního odborného dozoru nad OBP, včetně písemností o likvidaci V 20 závad VIII.10. Písemnosti o mimořádných formách studia a školení, o úlevách v práci pracovníka, o hmotném zabezpečení pracovníka při školení VIII.11. Běžné písemnosti o provozu a zařízení stravovacích, ubytovacích, kulturních a tělovýchovných zařízení V 5 VIII.12. Výsledky sociálního průzkumu pracovníka A 10 VIII.13 Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách zaměstnanců (hromadné spisy) V 5 VIII.14. Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách pracovníka a jeho mimopracovních podmínkách V 5 VIII.15. Běžné písemnosti o přidělování bytů zaměstnancům S 10 VIII.16. Závažnější (nenormativní) písemnosti o pracovních podmínkách žen, mladistvých a učňů (např. písemnosti v záležitostech zařizování společných provozoven služeb V 5 pro domácnost atd.) VIII.17 Ostatní běžné písemnosti týkající se pracovních podmínek žen, mladistvých a učňů VIII.18. Konkrétní případy jednotlivců žen, mladistvých a učňů V 5 20

21 v sociálních a podobných záležitostech VIII.19. Dohody o hmotné zodpovědnosti V 10 VIII.20. Písemnosti o náhradách škod způsobených pracovníkem nebo pracovníkovi V 10 VIII.21. Písemnosti z pracovně právních sporů jednotlivců V 10 VIII.22. Závažné písemnosti, týkající se sporů více zaměstnanců, např. spory celých kolektivů zaměstnanců s vedením ústavu V 10 IX. Plánování, rozpočtování, účetní a operativní evidence, statistika (sociálně ekonomická informace) IX.1. Zásady pro sestavování S 10 IX.2. Organizace prvotní evidence IX.3. Všeobecné pokyny S 3 IX.4. Dlouhodobé (výhledové) plány rozvoje s nejdůležitějšími podklady (včetně písemností o plnění) A 20 IX.5. Plány rozvoje, víceleté (5LP) (včetně písemností o plnění) A 10 IX.6. Plány roční ústavní plán (vč. písemností o plnění) A 5 IX.7. Plány úkolů (pracovní) IX.7.a. - dlouhodobé a roční A 10 IX.7.b. - kratší než roční IX.7.c. - osobní S 1 IX.8. Technicko-organizační opatření pro zajištění plnění a kontrolu plánů V 5 IX.9. Běžná korespondence vztahující se k plánům a jejich částem S 3 IX.10. Krátkodobá (dekádní, měsíční) hlášení a rozbory plnění plánu S 3 IX.11. Čtvrtletní, pololetní rozbory plnění plánu S 3 IX.12. Roční rozbory činnosti a hospodaření a statistické výkazy o plnění plánu A 10 IX.13. Zápisy z porad a schůzí o plánování a kontrole plnění plánu S 3 IX.14. Souhrnné (komplexní) výroční zprávy nadřízených orgánů (ONV, KNV, NVP) hodnotící zdravot. činnost A 10 X. Rozpočtování, financování X.1. Normy výdajů, úsporná opatření A 10 X.2. Rozpočty, sestavování, schvalování A 10 X.3. Podklady k rozpočtům X.4. Spisy o otevírání rozpočtových úvěrů, o přesunech a vázání rozpočtových prostředků V 5 X.5. Spisy o běžném hospodaření podle rozpočtu X.6. Vysvětlivky a rozbory ke čtvrtletním výkazům o plnění rozpočtu X.7. Spisy o projednávání peněžní potřeby s nadřízenými orgány X.8. Podklady pro krátkodobou (měsíční) kontrolu hospodaření podle rozpočtu S 1 X.9. Rozbory hospodaření (kontrola plnění rozpočtů) X.9.a. - roční A 10 X.9.b. - čtvrtletní X.10. Zprávy a záznamy o revizích hospodaření rozpočtovými V 10 21

22 prostředky a plnění nápravných opatření X.11. Spisy o zřizování účtů u peněžních ústavů, běžná korespondence s peněžními ústavy X.12. Likvidace pohledávek a závazků, platební styk mezi dlužníky a věřiteli S 10 X.13. Majetek nabytí, převody A 10 X.14. Náhrady škod X.15. Příjmy, vybírání, řízení X.16. Zprávy z porad a schůzí o rozpočtování a financování a kontrole plnění rozpočtu XI. Účetnictví a operativní evidence XI.1. Směrnice a písemnosti o organizaci účetní evidence A 10 XI.2. Roční státní účetní výkazy a roční účetní závěrky A 10 XI.3. Měsíční, čtvrtletní a pololetní státní účetní výkazy a účetní závěrky S 10 XI.4. Knihy došlých a vydaných faktur S 10 XI.5. Účetní doklady (faktury aj.) XI.6. Seznamy účtů na volných listech, sestav, účetních kniha a arch. Knihy po dobu úschovy zapsaných údajů nejméně S 10 však XI.7. Mzdové listy S 45 XI.8. Výplatní listiny S 10 XI.9. Mzdové podklady S 10 XI.10. Daňové výkazy S 10 XI.11. Náhrady cestovních a stěhovacích výdajů XI.12. Dokladové revize (účetní kontrola) včetně nápravných opatření V 10 XI.13. Ostatní pomocné písemnosti účetní evidence XI.14. Inventarizační komise, ustanovení XI.15. Inventarizační pracovní plány XI.16. Protokoly o fyzických inventurách XI.16.a. - součást účetních závěrek A 10 XI.16.b. - ostatní S 10 XI.17. Protokoly o vyřazovacím (výukovém) řízení invent. předmětů S 10 XI.18. Písemnosti o ztrátách invent. předmětů, o náhradách XI.19. Operativní evidence, inventární karty XI.20. Rejstříky základních prostředků, ceníky A 20 XI.21. Evidence DKP XI.22. Evidenční karty osobního inventáře propuštěných zaměstnanců S 3 XII. Statistika XII.1. Směrnice a organizace statistické evidence a výkaznictví A 10 XII.2. Roční státní statistické výkazy s roční periodicitou A 10 XII.3. Státní statistické výkazy s kratší než roční periodicitou XlII. Zásobování, hospodářské provozy, služby (jen vlastní provozní činnost bez údržby a technické evidence) XIII.1. Směrnice pro zásobování a skladování A 10 22

23 XIII.2. Technologie skladování S 10 XlII.3. Normalizace, typizace materiálu A 10 XIII.4. Seznamy disponentů zmocněných ke schvalování (podpisování) hosp. smluv, objednávek, výdejek na zboží ze skladu (viz též ad 14) XIII.5. Ceníky XIII.5.a. - vlastní A 10 XIII.5.b. - ostatní S 10 XIII.6. Zmocňovací listy (plné moci) k přebírání zboží XIII.7. Situační zprávy o nákupních možnostech XIII.8. Prospekty, katalogy, vzorkovnice zboží XIV. Zásobování XlV. I. Roční plány hmotného zásobování A 5 XIV.2. Hospodářské smlouvy o dodávce výrobků XlV.3. Evidence o plnění hospodářských smluv S 3 XIV.4. Přepravní podmínky, dopravní dispozice XIV.5. Písemnosti o penalizaci (požadované nebo placené) XIV.6. Nabídky (poptávky) A 5 XIV.7. Objednávky investičních celků S 10 XIV.8. Dodací listy na velké investice dílčí i konečné s protokoly o převzetí dokončených prací S 10 XIV.9. Žádanky o nákup, objednávky a potvrzení objednávek, urgence dodávek, kontrola přijatých faktur XIV.10. Reklamace dodaného zboží (dodacích lhůt, množství, jakosti, ceny apod.) XIV.11. Průvodní doklady (propustky, konsignace, dodací listy, pokud netvoří součást účetních dokladů) S 3 XlV.12. Doklady o přejímání mimořádně velkých položek zboží nebo investic (včetně výkresů konstrukčních) např. při A 10 vybavení celých komplexů XIV.13. Záznamy (protokoly) o přejímce dodávek, vadách zjištěných při odběru, o vypořádání škod XIV.14. Evidence (knihy) o došlých zásilkách XIV.15. Písemnosti o obalech (ceny, evidence, vracení, přesuny, závady, vyřazení, zásoby, zavedení atd.) XlV.16. Skladní karty zásob zboží XIV.17. Kopie výkazů skladů, hlášení spotřeby zboží, obratové soupisky zásob XlV.18. Osobní listy na nástroje a prac. pomůcky zaměstnanců S 3 XIV.19. Výdejky - převodky zboží S 3 XIV.20. Přehledy o likvidaci nadnormativních zásob XIV.21. Běžné písemnosti o likvidaci nadnormativních zásob XIV.22. Kontrola plnění plánu zásobování XIV.23. Měsíční prověrky stavu zásob S 3 XIV.24. Zprávy a rozbory o zásobovací situaci XV. Stravování (klientů a personálu) XV.1. Směrnice pro organizaci stravování, strav. řád A 10 XV.2. Stravovací komise, ustanovení, povinnosti, porady V 10 XV.3. Písemnosti o hygieně stravování, hygienických prohlídkách V 5 23

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2009 TC SD-Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád verze A-8 Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3.

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Vzorový spisový a skartační řád 1

Vzorový spisový a skartační řád 1 Vzorový spisový a skartační řád 1 Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady NÁVRH Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady Úvodní poznámka Návrh Vzorového spisového a skartačního plánu pro ústřední úřady zahrnuje pouze obecné a ekonomické agendy, které jsou pro ně společné.

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více