UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY APLIKACE SYSTEMŮ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU THE APPLICATION OF THE SYSTEM OF STATE SOCIAL SUPPORT IN THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIK Bakalářská diplomová práce Šárka Vaňková Vedoucí bakalářské diplomové práce: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Kuníně dne. vlastnoruční podpis

3 ANOTACE Práce seznamuje s aplikací systémů státní sociální podpory v České republice a na Slovensku. Záměrem této práce je přiblížit čtenářům oba systémy státní sociální podpory v kontextu právních předpisů obou zemí. Úvod práce je zaměřen na státní sociální podporu v České republice. Následně pak popisuji celý systém státní sociální podpory na Slovensku, což také představuje stěžejní část mé práce. V poslední části se pak věnuji dávkám státní sociální podpory z pohledu Evropské unie. V závěru své práce jsem se snažila poukázat na shody i odlišnosti obou systémů.

4 ANOTACE V ANGLIČTINĚ This thesis introduces the application of the system of state social support in the Czech Republic and the Slovak Republic. The aim of this work is to bring closer information about both systems of state social support in the context with legal enactment of both countries. The introduction focused on state social support in the Czech Republic. The thesis includes the description of the whole system of state social support in the Slovak Republik which represents the main point of the thesis. In the last part the state social benefits are dealt with from the point of European Union. The conclusion outlines the similarities and differences of both systems.

5 OBSAH ÚVOD STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ČR Aplikace systému státní sociální podpory v České republice Druhy dávek Vymezení některých klíčových pojmů Příjem rozhodný pro přiznání dávky Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši Výdělečná činnost Nezaopatřené dítě PODMÍNKY NÁROKU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DÁVEK Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Odměna ve zvláštních případech Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Porodné Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče Pohřebné STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA NA SLOVENSKU Druhy dávek Prídavek na dieťa Príplatok k prídavku na dieťa Rodičovský príspevok Príspevok pri narození dieťaťa Príplatok k príspevku pri narození dieťaťa Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá Príspevok na pohreb Príspevok na starostlivosť o dieťa Prispevok rodičom Náhradní rodinná péče Jednorazový príspevok dieťaťu pri zvereni do náhradnej starostlivosti Jednorázový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti... 50

6 Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi Osobitý opakovaný príspevok náhradnému rodičovi KOORDINACE RODINNÝCH DÁVEK V RÁMCI EU Osobní působnost koordinace Věcná působnost koordinace Určování příslušnosti k právním předpisům v právu ES Principy koordinace Koordinace dávek SSP ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ ODBORNÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 65

7 ÚVOD Dne vstoupila Česká republika do Evropské unie. Pro Českou republiku členství v Evropské unii znamená nejen ekonomický a sociální růst, nové pracovní příležitosti pro občany, ale také závazky plynoucí z mezinárodních právních vztahů. Mezi právní předpisy ES patří nařízení a směrnice. Nařízení, je právní předpis, který je přímo závazný a může se lišit od vnitrostátních předpisů, naopak směrnice vyžaduje zapracování jednotlivých ustanovení do příslušných právních předpisů každé země. Občanům České republiky se otevřela možnost nejen volného pohybu v rámci Evropské unie, ale především možnost zaměstnání v členských státech EU a tím i možnost čerpání z jednotlivých dávkových systémů té či oné země EU. Tato skutečnost tedy vyžaduje širší úhel pohledu při posuzování nároku dávky v daném systému. Pro občana to znamená nejen pozitivní dopad v podobě výplaty určité dávky ať už podle národních předpisů, nebo dle pravidel Evropské unie, ale také dopad negativní, především v podobě velké administrativní zátěže, kdy je nutno doložit velké množství dokumentů, které musí příslušný úřad práce vyhodnotit a posléze rozhodnout, jakým způsobem bude žádost posuzována a podle jakých právních předpisů. Ve své bakalářské práci bych chtěla popsat systém dávek statní sociální podpory v České republice a ve Slovenské republice, poukázat na shody i rozlišnosti v obou systémech a seznámit se základními právními předpisy Evropské unie, kterými se řídí přiznání a výplata jednotlivých dávek. Vyhodnotit obsah jednotlivých dávek, určit tedy k čemu dávka slouží a stanovit pak právní předpis, kterým se bude přiznání a výplata dávky řídit, je věcí mnohdy obtížnou, protože každá země Evropské unie má svá specifika nejen v samotném obsahu dávky, ale také v podmínkách, za kterých jsou dávky přiznány. Tuto skutečnost bych chtěla vystihnout u obou výše uvedených států a kontextu s právními předpisy Evropské unie. Tato bakalářská práce by měla sloužit jako jakési pracovní vodítko při vyhodnocování dávek mezi oběma zeměmi, měla by tedy ulehčit zpracování dávek ve státní sociální podpoře. Vzhledem k tomu, že pracuji na Úřadu práce v Novém Jičíně, odboru státní sociální podpory, mne tato problematika velmi zajímá a chtěla bych poznatků uvedených v této práci využít u slovenských klientů, kteří uplatňují žádosti o dávky SSP v ČR. 1

8 1 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ČR 1.1 Aplikace systému státní sociální podpory v České republice Systém dávek stání sociální podpory v České republice je určen především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Cílem tohoto systému je pomoci těmto rodinám již při narození dítěte a poté během celé jeho přípravy na budoucí povolání až do 26ti let věku dítěte. Jde tedy o systematickou a dlouhodobou pomoc a o pomoc velmi potřebnou. I když jde o vynaložení nemalých finančních prostředků a výplata dávek státní sociální podpory je plně hrazena ze státního rozpočtu, z pohledu dlouhodobé investice můžeme hovořit o investici účelně vynaložené, neboť podpora rodin s dětmi by měla být prioritou každé společnosti a podpora vzdělání také. Základním právním předpisem státní sociální podpory je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který nabyl účinnosti dnem a v plném rozsahu pak V průběhu jeho účinnosti byl mnohokrát novelizován. Některé změny měly pouze upřesňující charakter, jiné pak znamenaly velký zásah do původního znění zákona. Vedle tohoto zákona, existuje celá řada právních předpisů, které na zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů navazují, nebo mají s uvedeným zákonem přímou souvislost. Jde například o tyto právní předpisy: 1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů - tento zákon je velmi často novelizován, což má za následek časté změny v zákoně o státní sociální podpoře. 2. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, navýšení částek životního minima budou realizovány prostřednictvím nařízením vlády doposud však ke zvýšení částek životního minima nedošlo. 3. Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních a vysokých školách uvedená vyhláška byla rovněž novelizována dalšími vyhláškami. 4. Nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro rok 2010 stanoví pro účely příspěvku na bydlení - dávky státní sociální podpory, výše nákladů 2

9 srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva a částky normativních nákladů na bydlení. 5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti a nahradil zákon č. 71/1967 Sb., správní řád řízení o dávkách státní sociální podpory se řídí správním řádem. 1 Jde o právní předpis, který určuje jakým způsobem postupovat v jednotlivých správních řízeních. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů pak definuje odchylky od této obecné úpravy. Samozřejmě existuje celá řada dalších právních norem, vyhlášek na nařízení, které úzce souvisí se zákonem o státní sociální podpoře, kterými je nutno se řídit při rozhodování o dávkách SSP. 1.2 Druhy dávek Dávky státní sociální podpory jsou: 1. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu tzv.: a) dávky testované b) přídavek na dítě c) sociální příplatek d) příspěvek na bydlení 2. ostatní dávky a) rodičovský příspěvek b) dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte - odměna pěstouna - příspěvek při převzetí dítěte - příspěvek na zakoupení motorového vozidla c) porodné d) pohřebné Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle zákona č. 117/ 1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou: 1 Břeská, N.; Burdová, E.; Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplněné vydání, Olomouc: ANAG, 2008, ISBN str. 7 a s. 9 3

10 - úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy - krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Státní správu podle výše uvedeného zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí. Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí: - úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem 2 - krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu 3 Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek fyzické osobě, jestliže osoba a osoby s ní společně posuzované: - jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, jde-li o občany ČR - mají na území ČR trvalý pobyt, podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, podmínka o pobytu cizinců na území ČR se považuje za splněnou, jestliže uplynulo 365 dnů ode dne jejich hlášení s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra Podmínka pobytu na území ČR nemusí být plněna u celé řady osob, které jsou taxativně uvedeny ve výše uvedeném zákoně. Jde například: - o děti cizinců do 1 roku věku, které se narodily na území ČR - o nezletilé cizince svěřené na území ČR do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče a další 4 Samozřejmě podmínka pobytu se nesleduje také u migrujících občanů členských států Evropské unie, na něž se vtahuje právo Evropského společenství. Mluvíme tak o prolomení podmínky trvalého pobytu. 2 Zákon č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 7 3 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 2a 4 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 3 4

11 1.3 Vymezení některých klíčových pojmů Příjem rozhodný pro přiznání dávky Příjem rozhodný pro přiznání dávky se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období. Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. 5 Za příjmy pro účely stanovení rozhodného příjmu se považují příjmy, které jsou také taxativně vymezeny v zákoně č. 117/1195 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z nichž nejčastější jsou: 1. příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, zde patří zejména: - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební soukromé a účely dle 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů - příjmy z pronájmu uvedené v 9 zákona o daních z příjmů a další 2. příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, zde patří zejména: - příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW - přijatý příjem v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině - dávky nemocenského a důchodového pojištění - podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikací - rodičovský příspěvek se započítává pro nárok na přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení - přídavek na dítě pro nárok na sociální příplatek a příspěvek na bydlení a celá řada dalších příjmů 6 5 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 4 6 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 5 5

12 Zde bych chtěla uvést, že s některými z uvedených příjmů se při zpracování dávek státní sociální podpory pracuje takřka periodicky, s jinými jsme se v našem okrese Nový Jičín ještě vůbec nesetkali, jde např. o příjmy z provozu malých vodních elektráren Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši Pro nárok na dávky nebo jejich výši se částkou životního minima rozumí částka životního minima stanovená zákonem o životním a existenčním minimu. Systém státní sociální podpory navazuje na životní minimum stanovené zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Životní minimum osoby tvoří hranici průměrných příjmů zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Částka životního minima je stanovena jednotnou částkou, která se liší pořadím posuzovaných osob a jejich věkem. Jde-li osobu, která není posuzovaná s další osobou, činí životní minimum této osoby 3126 Kč měsíčně. 7 Částky životního minima pro další osoby v pořadí jsou dány zákonem 117/11995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Výdělečná činnost Výdělečnou činností se rozumí činnost: - v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění - osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) za osobu OSVČ se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která se za takovou považuje pro účely důchodového zákona - vykonávaná v zahraničí za účelem dosažení příjmů Nezaopatřené dítě Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle do 26. roku věku, jestliže: - soustavně se připravuje na budoucí povolání na střední a vysoké škole 7 Zákon č. 117/1995, Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 8 8 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 10 6

13 - nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc a úraz - nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost - za nezaopatřené dítě se považuje také dítě, které je po skončení povinné školní docházky vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání do 18. roku věku a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti Za nezaopatřené dítě nelze považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu a to třetím stupněm invalidity z důchodového pojištění. 9 9 Zákon č. 117/11995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 11 7

14 2 PODMÍNKY NÁROKU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DÁVEK 2.1 Přídavek na dítě Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2, Přídavek na dítě je základní dávkou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, která přispívá ke krytí nákladů spojených s výchovou a výživou dítěte. Jde o dávku, která je nárokem dítěte. Za nezletilé dítě uplatňuje tento nárok zákonný zástupce. Na základě novely zákona provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se od 1. ledna 2008 změnily podmínky nároku a výše přídavku na dítě. Nadále závisí nárok na tuto dávku na výši příjmu dítěte a osob s ním pro tyto účely společně posuzovaných, tj. příjmu rodiny, který nesmí převyšovat součin částky životního minima rodiny a zákonného koeficientu 2,40. Je stanoven pevnými částkami v závislosti na věku dítěte. Ke změně nároku na dávku dochází jednak změnou výše příjmu rodiny nebo zvýšením životního minima a výše dávky se mění v závislosti na věku dítěte. 11 Výše přídavku na dítě - výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku 12 : 1. do 6 let 500 Kč 2. 6 do 15 let 610 Kč do 26 let 700 Kč Do konce roku 2007 byla výše přídavku na dítě rozprostřena do třech pásem, a to do zvýšené, základní a snížené výměry a částky se dále měnily v závislosti na věku dítěte. V roce 2009 došlo k zajímavé změně, která nemá v historii státní sociální podpory obdoby. Ve snaze zareagovat na krizi a narůstající nezaměstnanost v ČR, byla v září 2009 zákonem č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, výše přídavku zvýšena ve všech věkových kategoriích o 50 Kč a dokonce se zpětnou platností ode dne Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Břeská, N.; Burdová, E.; Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplněné vydání, Olomouc: ANAG, 2008, ISBN str Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 18 8

15 Následně v měsíci říjnu 2009 bylo rozhodnuto, že přídavek na dítě bude opět snížen na původní výši v rámci vládních opatření ke snížení schodku státního rozpočtu, a to ode dne Je více než jasné, že mandatorní výdaje státu jsou obrovské a každý rok rostou a že současná vláda se snaží najít cestu, jak tyto výdaje snížit. Diskutabilní je však navýšení této dávky ode dne o 50 Kč a rovněž i změna zákonného koeficientu o jednu desetinu, což mělo za následek rozšíření okruhu osob, kterým vznikl nárok na přídavek na dítě. I když se to možná nezdá, jedná se velké zatížení státního rozpočtu vzhledem k počtu vyplacených dávek. 2.2 Sociální příplatek Nárok na sociální příplatek má rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, s výjimkou dítěte svěřené do pěstounské nebo předpěstounské péče, nebo do péče poručíka. Nárok na sociální příplatek nemá rovněž rodič, jehož nezaopatřené dítě je v plném přímém zaopatření ústavu. Nárok na sociální příplatek má rodina, jestliže jejich rozhodný příjem v rodině je nižší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,00, popřípadě koeficientu zvýšeného s přihlédnutím na další podmínky, které jsou uvedeny v zákoně. 13 Účelem této dávky je pomoci rodinám s nízkými příjmy krýt související náklady související s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Rovněž zohledňuje nejrůznější situace, které mají vliv na výchovu dětí, jako je rozvod rodičů, nepříznivý stav dětí i rodičů apod. Životní minimum rodiny se zvyšuje z důvodu zdravotního postižení dítěte nebo rodiče, z důvodu studia dítěte, osamělosti rodiče nebo po stanovené období z důvodu narození více dětí současně. Péče není v ustanovení zákona blíže vymezena, ale z účelu dávky lze dovodit, že se jedná o péči přiměřenou věku a potřebám dítěte. Vzhledem k tomu, že ve většině rodin splňuje podmínku péče o nezaopatřené dítě více osob (oba rodiče, nebo rodič a osoba za rodiče pro tyto účely považovaná), stanoví se obdobně jako u ostatních dávek, že sociální příplatek náleží jen jedné z těchto osob. Záleží tedy na neformální dohodě rodičů, který z nich bude o dávku žádat. Pokud se rodiče nedohodnou, určí oprávněného rodiče příslušný úřad. 14 Na tomto místě bych chtěla 13 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Břeská, N.; Burdová, E.; Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplněné vydání, Olomouc: ANAG, 2008, ISBN s. 90 9

16 uvést, že je to mnohdy velmi těžké pokud se rodiče nedohodnou, komu dávku vyplatit. Někteří rodiče totiž plně nerespektují zájmy a potřeby dítěte, ale mnohdy se snaží osobní konflikty řešit prostřednictvím svých dětí a mnohdy se děti stávají jejich rukojmími. Sociální příplatek řeší na rozdíl od přídavku na dítě aktuální finanční situaci rodiny. Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima nezaopatřeného dítěte násobí, jde-li o: - dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,00 - dítě dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,67 - dítě dlouhodobě nemocné, koeficientem 1,34 - děti, které se narodily současně, a to v době do tří let jejich věku, koeficientem 1,22 - dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání, koeficientem 1,20 Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima dítěte a částka životního minima rodiny násobí, jestliže: - oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení, koeficientem 1,35 - osamělý rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,30 - jeden rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,05 - jde o osamělého rodiče a nejde o případ, kdy jde o rodiče dlouhodobě těžce zdravotně postiženého, koeficientem 1,17 Jestliže nezaopatřené dítě je poživatelem invalidního důchodu stupně 1 a 2 z důchodového pojištění, pak se částka nenavyšuje, pokud jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné. Je-li současně splněno více výše uvedených podmínek, stanoví se výše sociálního příplatku s přihlédnutím ke každé podmínce samostatně a vypočte se rozdíl mezi takto stanoveným sociálním příplatkem a sociálním příplatkem stanoveným bez přihlédnutí k uvedené podmínce Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 22 10

17 2.3 Příspěvek na bydlení Jde o dávku, která neřeší výchovu dětí. Účelem této dávky je pomoc rodinám s nízkými příjmy hradit náklady související s bydlením. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen trvalému pobytu, jestliže: 1. jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 a na území hlavního města Prahy a koeficientu 0,35 2. součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení 16 Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního předpisu. 17 Účelem příspěvku na bydlení je přispět rodinám na náklady na bydlení. Novelizací zákona od 1. ledna 2007 zákonem č. 112/2006 Sb., došlo k zásadní změně konstrukce příspěvku na bydlení. Tato změna souvisí se zásadní změnou konstrukce životního minima, která již neobsahuje částky považované za potřebné k zajištění nákladů na domácnost, a souvisí se zavedením nové dávky na bydlení v systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Za rodinu se u pro účely příspěvku na bydlení považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu. Náklady na bydlení jsou skutečné náklady konkrétních posuzovaných osob na nájemné a náklady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. U družstevních bytů, bytů vlastníků a vlastníků nemovitosti se nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek uvedených v zákoně jako srovnatelné náklady, jejichž výše je odstupňována podle počtu osob, které jsou pro účely příspěvku na bydlení osobami společně posuzovanými. Jde o náklady fiktivně stanovené, proto se tyto náklady neprokazují. 16 Zákon č. 117/1995 Sb, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18 K uvedeným nákladům se u všech typů bydlení přičítají náklady na plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu, centrální paliva, popř. náklady na pevná paliva. Započitatelné náklady na bydlení jsou v zákoně taxativně stanoveny, a proto nelze započítávat jiné uvedené náklady. 18 Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince následujícího kalendářního roku výši: - nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického úřadu o imputovaném nájemném - částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů pevných paliv - částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a nákladů srovnatelných s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen pro část nákladů na bydlení, popř. rozdělení obcí podle počtu obyvatel pro stanovení normativních nákladů na bydlení Rodičovský příspěvek Nárok na uvedenou dávku má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič má nárok, není-li dále stanoveno jinak, na rodičovský příspěvek: - do 2 let tohoto dítěte ve zvýšené výměře jestliže rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek a rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů, narodily se zároveň 2 nebo více dětí, a zvolil-li pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře - do 3 let věku tohoto dítěte v základní výměře, jestliže rodič nesplnil podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, dále jestliže do konce kalendářního měsíce, v němž dítě zakládající nárok 18 Břeská, N.; Burdová, E.; Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplněné vydání, Olomouc: ANAG, 2008, ISBN s. 99 a s Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 28 12

19 na rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku, a jestliže rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc, nebo nemocenské v souvislosti s porodem z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě, zakládající nárok na rodičovský příspěvek, dosáhlo 21 měsíců - do 4 let věku tohoto dítěte v tzv. pomalejší výměře, jestliže nevznikl rodiči nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo po ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství. Rodiči se uvedená dávka vyplatí v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a posléze ve snížené výměře (3800,- Kč) do 48 měsíců věku dítěte - dále jde- li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to ode dne posouzení zdravotního stavu dítěte v základní výměře do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na již dříve zvolenou variantu rodičovského příspěvku, do 7 let věku tohoto dítěte v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti náleží příspěvek na péči podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dále jde-li o dítě od 7 do 15 let jeho věku s výše uvedeným specifickým zdravotním stavem, dávka se vyplatí ve snížené výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči 20 Na tomto místě je nutno podotknout, že volbu nároku nelze měnit, a to ani v případě, že celodenní a řádnou péči převezme druhý rodič, popřípadě osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Podmínka osobní a celodenní řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek se považuje za splněnou v kalendářním měsíci, v němž: - se dítě narodilo - rodič měl po část měsíce nárok na peněžitou pomoc, peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem - osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu - dítě dosáhlo věku, do kterého náleží rodičovský příspěvek 20 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 30 13

20 - dítě nebo rodiče zemřeli - rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí svěřeno do péče jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu, v němž bylo dítěti poskytováno plné přímé zaopatření nebo převzal dítě z péče zdravotnického zařízení, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce Rodičovský příspěvek také náleží, jestliže: - dítě, které nedosáhlo 3 let věku navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti, nejvýše však 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci - dítě, které dosáhlo 3 let věku navštěvuje v tomtéž kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo 5 kalendářní dnů - dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti, jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně - dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšující 4 hodiny denně a dítě školního věku, které navštěvuje základní školu speciální v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně - dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže stupeň zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu 50 procent a více 21 Výše rodičovského příspěvku činí 22 : a) Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře b) 7 600,- Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře c) 3 800,- Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře 21 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 30b 22 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 32 14

21 Účelem této dávky je zajištění krytí nákladů na výživu a ostatních základních osobních potřeb rodiče v období, kdy pečuje o nemladší dítě v rodině a tato dávka se stává výrazným příjmem rodinného rozpočtu. Dle mého názoru jde však o dávku, jejichž podmínky nároku jsou dosti komplikované a ne zcela plní svůj původní účel zvýhodnit pracujícího rodiče. Rozdíly mezi jednotlivými variantami nejsou až tak výrazné, navíc rodiče se účelově střídají v péči o dítě, kdy tato péče není fakticky rodičem vykonávána a to jen proto, aby mohli rodiče volit pro ně nejvýhodnější variantu. Zjednodušení podmínek nároku u této dávky by podle mého názoru bylo jen ku prospěchu věci. V praxi je vidět, jak velmi obtížné je pro rodiče se rozhodnout pro tu či onu variantu rodičovského příspěvku prakticky krátce po narození dítěte. Možná, že by postačila jen jedna výše rodičovského příspěvku po určitou dobu a je pak na každém rodiči, jak dobu péče o dítě využijí, zda úplnou a celodenní péčí o dítě či s kombinací pracovního úvazku. 2.5 Dávky pěstounské péče Dávkami pěstounské péče podle výše uvedeného zákona jsou 23 : - příspěvek na úhradu potřeb dítěte - odměna pěstouna - příspěvek při převzetí dítěte - příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Výše příspěvku na úhradu potřeb dítě činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40, jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficient 2,30. Částka životního minima dítěte se násobí, jde-li o dítě: - dlouhodobě nemocné, koeficientem 2,35 - dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,90 - dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,10 23 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 36 15

22 Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a částkou důchodu. 24 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Tento příspěvek se vyplácí pěstounovi. 25 Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který náležel před zletilostí dítěte, se zachovává po dosažení zletilosti, nejdéle však do 26. roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, jež byla po dosažení zletilosti jeho pěstounem. Příspěvek se vyplácí tomuto dítěti Odměna pěstouna Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče, a to až do zletilosti a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má i pěstoun, jestliže dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče nemá nárok na příspěvek na úhradu dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek Odměna ve zvláštních případech Jde o zvláštní formu odměny pěstouna. Výše odměny pěstouna činí za kalendářní součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50, pečujeli pěstoun alespoň o 3 děti svěřené do pěstounské péče, nebo pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené do pěstounské péče, které je osobou závislou 24 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 40 16

23 na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, ve stupni III a ve stupni IV podle zákona o sociálních službách. Uvedená odměna pěstouna se zvyšuje o součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě svěřené do pěstounské péče a jde-li o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III. a IV., se zvyšuje odměna pěstouna o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,75 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče. Uvedená odměna se posuzuje jako plat. Uvedená odměna náleží jen v případě, jestliže pěstoun nebyl po celý kalendářní měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc splňoval podmínky pro zvláštní odměnu pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku: 1. do 6 let Kč 2. od 6 do 15 let Kč 3. od 15 do 26 let Kč Uvedený příspěvek se vyplácí jednorázově. 29 Jedná se o dávku, která slouží k pokrytí nákladů spojených s příchodem dítěte z ústavního zařízení. Nárok na tuto dávku má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče a to dle rozhodnutí soudu Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo měl náklady spojené se zajištěním nezbytné celkové opravy osobního vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních deseti kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout Kč. 28 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 40a 29 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 41 17

24 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením motorového vozidla. Použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla je pěstoun povinen prokázat. Pokud tento příspěvek nepoužil na zakoupení motorového vozidla, je povinen příspěvek vrátit. Pokud pěstoun do pěti let ode dne, kdy mu byl příspěvek poskytnut, osobní vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodal, daroval, začal jej využívat pro výdělečnou činnost nebo přestal vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, kdy pěstoun přestal vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je povinen vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období pěti let, kdy uvedené podmínky nesplňoval Porodné Nárok na porodné má žena, která porodila dítě. Nárok na porodné má rovněž otec dítěte, jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok na porodné vzniká dnem porodu. 31 Autoři Břeská, Burdová, Vránová zastávají názor, že nárok na porodné vznikne jen v případě porodu dítěte, nikoli šlo-li o potrat. K ověření této skutečnosti slouží zdravotnická dokumentace. Žádost o porodné se dokládává rodným listem dítětem. Pro nárok na dávku není rozhodné, zda se dítě narodilo živé či mrtvé. V případě mrtvě narozeného dítěte příslušný matriční úřad vydá potvrzení, že došlo k porodu dítěte. Podmínkou nároku na porodné není péče o dítě. Rovněž se nezkoumá, na jaké účel byla dávka použita, když účelem výše uvedené dávky je přispět rodičům na nákup věcí potřebných pro dítě. Proto se porodné poskytuje i ženě, která po porodu o dítě nezačala pečovat a dala souhlas k osvojení Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče 30 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Břeská, N.; Burdová, E.; Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplněné vydání, Olomouc: ANAG, 2008, ISBN s

25 Nárok na porodné má ode dne převzetí dítěte rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Porodné při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží jen jednou. Nárok na porodné náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte. Za dítě převzaté do trvalé nahrazující péče rodičů se považuje dítě osvojené a dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, náleží porodné jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí orgán, který o porodném rozhoduje, kterému z manželů se porodné přizná. 33 Výše a výplata porodného - výše porodného činí Kč na každé narozené dítě. Porodné se vyplácí jednorázově Pohřebné Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb: - dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem - osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě a rodič měli pobyt na území České republiky. Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 35 Výše a výplata pohřebného - výše pohřebného činí Kč. Pohřebné se vyplatí jednorázově Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 46 19

26 Účelem pohřebného je přispět osobě, která je specifikována v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a má trvalý pobyt na území České republiky, na náklady spojené s pohřbem. Vypravením pohřbu se rozumí zajištění pohřbení zemřelého. Forma pohřbu a výše nákladů může být různá a nemá vliv na nárok na pohřebné. Pohřbením se rozumí uložení lidských pozůstatků do hrobu, hrobky, také na veřejném pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu. 37 Na tomto místě bych chtěla podotknout, že plnění podmínky pohřbení lidských pozůstatků se zdá být v případě pohřebného jen jakousi formální záležitostí, není tomu tak. V praxi jsme řešili případ, kdy se na první pohled zdálo, že podmínky nároku na uvedenou dávku jsou plněny, žadatel vypravil i uhradil pohřeb, měl trvalý pobyt na území České republiky a zesnulý byl rodičem nezaopatřeného dítěte. Problémem byla však skutečnost, že nedošlo k uložení lidských pozůstatků. Jak bylo následně zjištěno, zemřelý dal v době svého života souhlas k tomu, aby jeho lidské pozůstatky byly použity k vědeckým účelům, což bylo posléze potvrzením doloženo. V tomto případě pohřebné nemohlo být vyplaceno. 37 Břeská, N.; Burdová, E.; Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplněné vydání, Olomouc: ANAG, 2008, ISBN s

27 3 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA NA SLOVENSKU Tak jako v České republice, tak i na Slovensku tvoří státní sociální podpora jeden z pilířů sociálního zabezpečení. Státní sociální podpora na Slovensku řeší problematiku rodinných dávek a je rovněž hrazena ze státního rozpočtu. Na rozdíl od státní sociální podpory v České republice, kdy u testovaných dávek se zkoumá příjem společně posuzovaných osob v rodině, na Slovensku tomu tak není. Státní sociální podporu na Slovensku tvoří soustava zákonů, kdy každá samostatná dávka má svůj vlastní zákon a každý z těchto zákonů se dále ve svých ustanoveních opírá o řadu dalších specifických zákonů. 3.1 Druhy dávek Dávky státní sociální podpory na Slovensku: 1. Prídavek na dieťa 2. Príplatok k prídavku na dieťa 3. Rodičovský príspevok 4. Príspevok pri narození díťaťa 5. Príplatok k príspevku pri narození dieťata 6. Príspevok rodičom, krotým sa súčasne narodili tri deti alebo viec detí alebo kterým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá 7. Príspevok na starostlivosť o dieťa 8. Príspevok rodičom 9. Príspevok na pohreb 10. Príspevky náhradnej starostlivosti o dieťa a) jednorázový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti b) jednorázová príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti c) opakovaný príspevok dieťaťu d) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi e) osobitý opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 21

28 3.1.1 Prídavek na dieťa Přídavek na dítě je státní sociální dávka, kterou stát přispívá oprávněné osobě na výchovu a výživu nezaopatřeného dítěte. Přiznání a výplata uvedené dávky se řídí zákonem 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky nároku Podmínky nároku na přídavek na dítě jsou: - péče oprávněné osoby o nezaopatřené dítě - trvalý pobyt nebo přechodný pobyt (pokud jde o cizince) na území Slovenské republiky - trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nezaopatřeného dítěte (pokud jde o cizince) na území Slovenské republiky. Nárok na přídavek nevzniká, pokud se nezaopatřenému dítěti poskytuje péče v zařízení (dle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a důvodem této péče je výkon ústavní výchovy na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo výkon ochranné výchovy na základě pravomocného rozhodnutí soudu. 38 Oprávněná osoba Oprávněnou osobou pro uplatnění přídavku jsou: - rodič nezaopatřeného dítěte - osoba, které je nezaopatřené dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů na základě pravomocného rozhodnutí soudu - zletilé nezaopatřené dítě, pokud toto nezaopatřené dítě nemá rodiče - zletilé nezaopatřené dítě, pokud má upravenou vyživovací povinnosti vůči rodičům - zletilé nezaopatřené dítě, které uzavřelo manželství - zletilé nezaopatřené dítě, jehož manželství zaniklo 38 Zákon č. 600/2003 Z. z. O prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 7 22

29 Pokud je více oprávněných osob a plní podmínky výše uvedeného zákona, přídavek na dítě náleží jen jedné z těchto osob a to podle jejich dohody. 39 Nezaopatřené dítě Nezaopatřeným dítětem podle tohoto zákona se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do dovršení 26 let věku pokud: - soustavně se připravuje na povolání studiem - nemůže se soustavně připravovat na povolání studiem nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz Nezaopatřené dítě podle tohoto zákona je i dítě, které je neschopné se soustavně připravovat na povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, nejdéle však do zletilosti. Nezaopatřené dítě podle tohoto zákona není dítě: - kterému vznikl nárok na invalidní důchod nebo pobírá sociální důchod - kterému studium na vysoké škole podle studijního programu přesahuje standardní délku studia (č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů, 51 odst. 4 písm. h), 52 odst. 3, 53 odst. 2 a 3) - které získalo vysokoškolské vzdělání druhého stupně (č. 131/2002 Z.z., 53) Výdělečná činnost Výdělečná činnost podle výše uvedeného zákona je činnost, která zakládá nárok na příjem zdaňovaný podle zvláštního předpisu (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů, 5, 6 odst. 1 a 2) 40 Výše přídavku na dítě Výše přídavku je 21,99 euro měsíčně. 39 Zákon č. 600/2003 Z. z. O prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 2 40 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 3 23

30 Výše se upraví od kalendářního roku koeficientem, kterým se upravily částky životního minima. 41 Výše byla od upravena Opatřením Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky č. 516/2009. Uplatnění nároku Oprávněná osoba si uplatňuje nárok na přídavek na dítě na úřadu práce, sociálních věcí a rodiny, příslušném podle místa jejího trvalého pobytu nebo přechodného pobytu (týká se pouze cizinců). Nárok na přídavek na dítě si uplatňuje oprávněná osoba písemnou formou, prostřednictvím žádosti. 42 Výplata přídavku na dítě Úřad práce, sociálních věcí a rodiny (dále jen plátce) vyplatí dávku oprávněné osobě, která si uplatní nárok a plní podmínky nároku. Pokud oprávněná osoba neplní podmínky nároku nebo pokud neprokáže rozhodující skutečnosti pro posouzení nároku, plátce vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti. 43 Plátce vyplatí přídavek za celý kalendářní měsíc, i pokud podmínky nároku na přídavek na dítě byly splněné jen po část kalendářního měsíce. Plátce vyplatí přídavek na dítě za kalendářní měsíc na to samé dítě jen jednou. Plátce uvedenou dávku vyplatí měsíčně zpětně, nejpozději do konce kalendářního měsíce, následující po kalendářním měsíci, ve kterém oprávněná osoba plní podmínky nároku na přídavek na dítě. Plátce poukazuje přídavek na dítě oprávněné osobě na její účet v bance, která má povolení působit jako banka na území Slovenské republiky nebo na žádost oprávněné osoby vyplatí přídavek na dítě v hotovosti. Pokud oprávněná osoba písemně požádá o změnu vyplácení přídavku, plátce je povinný žádosti vyhovět. Přídavek se nevyplácí do ciziny. Plátce rozhodne o zastavení výplaty přídavku oprávněné osoby jestliže: - má důvod na prošetření, zda oprávněná osoba nadále plní podmínky nároku 41 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 8 42 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 9 43 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 10 24

31 - oprávněná osoba neplní podmínky povinnosti plynoucí ze zákona (neoznámí rozhodné skutečnosti pro nárok, výši a výplatu). Plátce rozhodne o obnovení výplaty přídavku na dítě od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém oprávněná osoba prokázala, že zanikly důvody, pro které byla výplata zastavena. Plátce vydá rozhodnutí i o doplacení přídavku na dítě za období zastavení jeho výplaty, pokud podmínky nároku na přídavek po toto období byly splněny. Pokud došlo v průběhu měsíce ke změně oprávněné osoby, přídavek se v případě plnění podmínek nároku za tento měsíc vyplatí té oprávněné osobě, která plní podmínky nároku oprávněné osoby na konci daného kalendářního měsíce. Jestliže v průběhu měsíce došlo ke změně trvalého pobytu nebo přechodného pobytu, plátce vyplatí přídavek nejdříve v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém došlo ke změně trvalého pobytu nebo přechodného pobytu oznámena novému plátci. Pokud oprávněná osoba na přídavek zemřela a podmínky nároku na přídavek na dítě byly splněny ke dni úmrtí, plátce přídavek vyplatí další oprávněné osobě nebo obci, ve které má nezaopatřené dítě trvalý pobyt nebo přechodný pobyt (pokud se jedná o cizince). 44 Pokud oprávněná osoba nevyužívá přídavek v souladu s účelem, na který je určený, potom úřad práce, sociálních věcí a rodiny z vlastního podnětu, z podnětu jiné právnické osoby nebo z podnětu fyzické osoby vydá rozhodnutí o zastavení výplaty přídavku na dítě oprávněné osoby a poukáže přídavek na dítě: - jiné oprávněné osobě - obci, ve které má nezaopatřené dítě trvalý pobyt nebo přechodný pobyt (týká se cizinců) - zařízení sociálních služeb, ve kterém je nezaopatřené dítě umístěno 44 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 11 25

32 Úřad práce, sociálních věcí a rodiny vydá rozhodnutí o zastavení výplaty i v případě, pokud z informací o školní docházce poskytované školou vyplyne, že dítě zanedbává plnění povinné školení docházky. Pokud zaniknou důvody, pro které byla zastavena výplata přídavku na dítě, úřad práce, sociálních věcí a rodiny vydá z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby rozhodnutí o obnovení výplaty přídavku oprávněné osobě. 45 Odnětí a vrácení přídavku na dítě Pokud oprávněná osoba neplní podmínky nároku na přídavek na dítě nebo pokud pláce vyplatí přídavek na dítě oprávněné osobě neprávem, plátce rozhodne o odnětí dávky. Přídavek odejme od kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který přídavek na dítě neprávem vyplatil. Pokud oprávněná osoba svým jednáním způsobila, že plátce jí přídavek na dítě vyplatil neprávem, je povinná přídavek vrátit. Nárok na vrácení přídavku vyplaceného neprávem zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy plátce zjistil tuto skutečnost, nejpozději uplynutím tří let ode neoprávněné výplaty přídavku. 46 Povinnosti oprávněné osoby Oprávněná osoba, která uplatňuje nárok na přídavek, je povinná: - prokázat rozhodné skutečnosti, které mají vliv na vznik nároku na přídavek a na jeho výplatu - do osmi dnů písemně oznámit změny v rozhodujících skutečnostech, které mají vliv na nárok na přídavek na dítě a jeho výplatu 47 Zánik nároku Nárok na přídavek na dítě za kalendářní měsíc zaniká uplynutím šesti měsíců od posledního dne v měsíci, za který přídavek náležel Zákon č.600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č.600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnění zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 14 26

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 129/2008 Sb Změna: 239/2008 Sb. Změna: 305/2008 Sb., Změna: 306/2008 Sb., Změna: 382/2008 Sb., Změna: 414/2008

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 115 11. funkční období 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7.

Více

o státní sociální podpoře

o státní sociální podpoře ZÁKON č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. (úplné znění č. 87/1998 Sb.), zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998

Více

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Marcela Danišová Vypracoval: Miroslav Frýba Čelákovice

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ PRÁVNICKÁ FAKULTAA MASARYKOVYY UNIVERZITY. Katedra pracovního práva a sociálníhoo zabezpečení. Diplomová práce.

V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ PRÁVNICKÁ FAKULTAA MASARYKOVYY UNIVERZITY. Katedra pracovního práva a sociálníhoo zabezpečení. Diplomová práce. PRÁVNICKÁ FAKULTAA MASARYKOVYY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálníhoo zabezpečení Diplomová práce RODINNÉ DÁVKY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 2008/2009 Tomáš Oborný ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji,

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn

Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění navržených změn 2a (1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to a) úřady státní sociální

Více

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště.

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. PRACOVNÍ SEŠIT Úkol č. 1 Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. Úkol č. 2 Vypište si do pracovního sešitu kategorie cizinců z 3 odst. 2 písmeno a) až k) Úkol č. 3 Vyhledejte a vypište

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM

Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM Vedoucí práce: Mgr. Jana Šimečková Autor práce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 535/0 Návrh poslankyně Markéty Adamové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 137/1996 Sb. Změna: 132/1997 Sb. Změna: 242/1997 Sb. (část) Změna: 242/1997 Sb. Změna: 91/1998 Sb. (část) Změna: 158/1998 Sb.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Vliv změn systému státní sociální podpory platných od roku 2012 na obyvatele České republiky

Vliv změn systému státní sociální podpory platných od roku 2012 na obyvatele České republiky Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vliv změn systému státní sociální podpory platných od roku 2012 na obyvatele České republiky Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Sobotková

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Malínek pro školní rok 2016/2017

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Malínek pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace Čj. S / 153 / 2016 Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (14) účinnost od: 1.9.2016 vydána: 30.6.2016 aktualizace

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště.

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. PRACOVNÍ SEŠIT Úkol č. 1 Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. Úkol č. 2 Vypište si do pracovního sešitu kategorie cizinců z 3 odst. 2 písmeno a) až l) Úkol č. 3 Vyhledejte a vypište

Více

Zákon č. 402/2001 Sb.

Zákon č. 402/2001 Sb. Zákon č. 402/2001 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 137/1996 Sb., zákonem č. 132/1997 Sb., zákonem č.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu - 1 - Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ DÁVKY

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Vydal : ředitelka Mateřské školy Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace Účinnost

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 315 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona

Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 155 Neoficiální úplné znění zákona č. 155/1995 Sb. ČR na základě úplného znění č. 233/1998 Sb. ČR, o důchodovém pojištění; ve

Více