Marketing golfu jako sportovního odvětví. Marketing of Golf as a Sport Branch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing golfu jako sportovního odvětví. Marketing of Golf as a Sport Branch"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Martin Huf Marketing golfu jako sportovního odvětví Marketing of Golf as a Sport Branch Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen uvedené informační zdroje. Olomouc Martin Huf

3 Děkuji Ing. Mgr. Renátě Pavlíčkové, MBA, za cenné rady a odborné vedení bakalářské práce, taktéž děkuji golfovým resortům za poskytnutí dostatečných informací pro moji bakalářskou práci.

4 OBSAH ÚVOD... 3 I. TEORETICKÁ ČÁST MARKETING DEFINICE MARKETINGU MARKETINGOVÝ MIX PRODUKT CENA DISTRIBUCE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÝ MIX VE SPORTU PRODUKT CENA DISTRIBUCE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE LIDÉ PROCES PREZENTACE GOLFOVÁ HRA GOLF V ČESKÉ REPUBLICE GOLF A CESTOVNÍ RUCH II. PRAKTICKÁ ČÁST GOLFOVÉ RESORTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KOŘENEC GOLF & SKI RESORT GOLF CLUB AUSTRELITZ KASKÁDA GOLF RESORT BRNO SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REZORTŮ MARKETINGOVÝ MIX GOLFOVÝCH RESORTŮ KOŘENEC GOLF & SKI RESORT AUSTERLITZ GOLF RESORT KASKÁDA GOLF RESORT BRNO ZHODNOCENÍ INFORMACÍ JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ ZÁVĚREČNÁ OBECNÁ DOPORUČENÍ

5 ZÁVĚR ANOTACE LITERATURA A PRAMENY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK PŘÍLOHY

6 ÚVOD Golf je jedním z nejzdravějších sportů, při kterém se hráč pohybuje na čerstvém vzduchu, dívá se převážně na zelenou plochu a nejpřirozenější lidský pohyb, chůze, se odehrává na měkkém podkladu. Kromě toho klade značné nároky na morálku, pomáhá osobnostnímu rozvoji jednotlivce, vede jej k sebeovládání a čestnosti. Počítání ran a dodržování pravidel odhalí lidské povahy a charaktery. Golf je také stále více přijímán jako možnost aktivního odpočinku pro starší generaci, která mnoho podobných příležitostí dosud neměla. Prokazatelná je obrovská a stále narůstající popularita golfu v celosvětovém měřítku, kdy je mnohdy označován jako sport třetího tisíciletí. Golf se stal v posledních letech také významným tržním odvětvím, zasahujícím do různých oblastí, nejintenzivněji vnímáme jeho propojení s cestovním ruchem. Golfová hřiště se stávají nedílnou součástí nejen tradičních destinací, ale i samotné golfové resorty rozšiřují nabídku svých služeb o základní služby cestovního ruchu, mezi které patří vedle dopravy také ubytování a stravování. Zvyšující se počet aktivních hráčů a velká popularita golfu je obrovskou šancí i výzvou pro marketingová oddělení golfových resortů, aby svými nástroji přilákala na svá hřiště co nejvíce příznivců tohoto sportu. S golfem jsem se seznámil před čtyřmi lety, na olomouckém golfovém hřišti Véska, kam mne sebou vzali bratr a jeho kamarád. Od té chvíle mě tento sport naprosto pohltil. V současné době jsem aktivním hráčem, rozhodčím, marshallem, golfovým trenérem i profesionálním caddym v jedné osobě. Z pozice studenta ekonomie, kterého zajímá problematika marketingu ve spojení se sportem a volným časem, jsem se zajímal o různé přístupy vedení golfových resortů v Jihomoravském kraji k marketingové komunikaci. Volba rezortů byla jednoznačná, protože v jednom z klubů působím. Kombinací výše uvedených důvodů tak vzniklo téma pro mou bakalářskou práci. Cílem této bakalářské práce na téma Marketing golfu jako sportovního odvětví je komparace vybraných golfových resortů z pohledu jejich marketingových strategií. Dílčím cílem bakalářské práce je návrh opatření pro zlepšení marketingové strategie uvedených golfových resortů. 3

7 V teoretické části bakalářské práce je definován marketing a marketingový mix a další teoretická východiska pro marketing sportu nejprve obecně a následně aplikované na golf. V praktické části jsou v počátku podrobně popsány tři jihomoravské golfové resorty, které mají 18 ti jamková hříště a následně jsou na základě provedené komparace porovnány jejich marketingové aktivity. V závěru práce bude uvedeno srovnání úrovně marketingové komunikace v jednotlivých rezortech dle dostupných údajů. 4

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 MARKETING Mnoho lidí si pod pojmem marketing představí jen reklamu a prodej, protože reklama se stala nedílnou součástí našeho každodenního života. Obklopuje nás snad na každém kroku, zahlcuje všechny naše smysly - televize, internet, rádio, noviny, billboardy, letáky, různé kampaně počínaje od politiky přes podporu prodeje. Veškerá tato snaha je zaměřena na zákazníka, aby si pořídil nějaký produkt. Zákazníkovi musí prodejce dát určitý druh impulzu, který ho pobídne ke koupi konkrétní věci, služby či zážitku. Můžeme říct, že marketing je: Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojí jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. 1 Přitom každý člověk má jiné potřeby a jiná přání. Marketing je založený a orientovaný v první řadě na zákazníka. Zákazník tuto hodnotu vytváří. Je složkou marketingového systému nezbytnou ve všech oblastech. Počínaje nákupem čokoládových tyčinek až po zdravotní péči nebo vzdělání. Jádro moderního marketingu, jeho myšlení a dynamika, je vysoce spjato s uspokojením a tvorbou hodnot, jak pro nového zákazníka, tak stálého zákazníka s příslibem přidané hodnoty stálého produktu či služby. 2 Marketing je proces, pohyb, neustálý vývoj. Mění se vnímání marketingu, mění se používání jednotlivých nástrojů. Marketing nechápeme jenom jako prodej, ale jako proces, který vychází z různých koncepcí. Marketing je, když je zákazník spokojený Definice marketingu O marketingu se dnes hovoří v mnoha souvislostech a je těžké najít tu jedinou, správnou definici, která by obsáhla všechny jeho rozmanitosti. Marketingu se věnuje celá řada lidí, ale stále je za největší osobnost považován Philip Kotler, který marketing definuje takto: Každá část definice marketingu definuje, co je marketing a jak je používán. V marketingu B2B, kde společnosti navzájem směňují produkty s určitou 1 KOTLER, P., Moderní marketing, s Srov. KOTLER, P., Moderní marketing, s Co je marketing?. In: KNESL, Jiří. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5

9 hodnotou, může marketing představovat směnu mezi podobnými jednotlivci a skupinami. Tím se liší od spotřebních trhů, kde marketing směnu mezi podobnými jednotlivci a skupinami nepředstavuje. Na spotřebních trzích je pro jednu skupinu marketing manažerským procesem, který naplňuje její potřeby a přání, zatímco druhá skupina jen kráčí životem a plní své potřeby a přání. Identifikujeme-li tento rozdíl, pak definice marketingu představuje jedinečný příspěvek marketingu pro firmu a požadavky, které na ni klade. 4 Můžeme jen doplnit, že i jeho pojetí marketingu a jeho definování se vyvíjí a upravuje pod tlakem doby a stále nových zkušeností. Tabulka 1 Definice marketingu 5 Co je marketing? Jaké má cíle? Jak jich dosahuje? Manažerský proces používaný firmou (jednotlivci či skupinami). Naplňovat potřeby a přání implementující firmy. Ty mohou představovat cokoli. Může jít o maximalizaci zisku, ačkoli cílem komerčních marketingových specialistů obvykle bývá dosažení prodejních cílů nebo tržního podílu. Pomocí společenského procesu, jehož prostřednictvím uspokojují další jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. To omezuje chování firmy, která musí pochopit přání a potřeby ostatních jednotlivců a skupin a změnit se tak, aby byla schopná vytvářet produkty a hodnoty, jež může směnit. 4 KOTLER, P. Moderní marketing, s Tamtéž. 6

10 2 MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix je slovní spojení charakterizující čtyři základní marketingové nástroje. Stejně jako marketing bývá definován různě také pojem marketingový mix. Philip Kotler a Gary Armstrong ve své učebnici marketingu definují marketingový mix jako soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." 6 Jakubíková marketingový mix charakterizuje jako proces, který zkoumá trh, s cílem provést všechna důležitá opatření. Operativní a praktickou konkretizaci procesu marketingového řízení představuje marketingový mix (marketing mix). Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby výrobní (produkční) program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu. Jednotlivé proměnné mohou vytvářet dílčí mixy. Marketingový mix je tvořen z několika prvků, které jsou vzájemně propojeny, a vyznačuje se hledáním jejich optimálních proporcí. To znamená, že sestavení účinného marketingového mixu je plně v rukou firmy. 7 Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí marketingovou strategii firmy. Definice marketingového mixu se liší. Schoell s Gultinanem (1988) definují marketingový mix jako soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů na cílovém trhu, jiní, např. Tomek a Vávrová (2001), se zabývají marketingovým mixem uvnitř firmy a další spatřují jeho úlohu ve vztahu k mikroprostředí podniku. Tento výčet není konečný. 8 Jakým způsobem využíváme jednotlivé prvky marketingového mixu, názorně ukazuje následující obrázek. 6 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing, s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: [strategie a trendy], s Tamtéž. 7

11 Obrázek 1 Používání marketingového mixu Produkt Produkt se objevuje v nabídce ve formě hmotného výrobku nebo nehmotné služby. Je zde vloženo určité pracovní úsilí výrobce, které napomáhá k jeho image a pro zákazníka může být v určitém směru zajímavý. Produkt je jedním z prvků marketingového mixu, což znamená, že jde o jednu z ovlivnitelných marketingových proměnných, kterými firma reguluje své úsilí o obrat a zisky. V produktu se odráží celý podnik, a proto je produkt přímo esencí dané podnikové kultury. To že podnik v rámci tvorby produktu dává svým výrobkům určitou kvalitu, obsah a formu, dokumentují zásady zakotvené v kulturním jádru. 10 Produktem přitom nemusí být jen konkrétní hmatatelná věc, ale výrobkem může být služba nebo dokonce zážitek. Zikmund a D Amico a stejně tak Křikač a Jakubíková chápou produkt jako objekt, který získá zákazník (spotřebitel) na trhu při směně za peníze a který uspokojuje svými 9 Marketingový mix - jeho rozbor, možnosti využití a problémy: Používání marketingového mixu. In: RobertNemec [online] [cit ]. Dostupné z: 10 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: [strategie a trendy], s

12 hmotnými a nehmotnými vlastnostmi dílčí, celkové nebo komplexní potřeby, přičemž se projevují jeho hmotné, sociologické či psychologické přínosy Cena Je základní složkou směny, která se vyvíjela po staletí, v dnešní době ve velké míře ovlivňuje chování spotřebitele. Cenou se rozumí peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji výrobků a při poskytování služeb jako protihodnota za poskytované plnění. 12 Cenu nechápeme jen jako číslo, jako hodnotu výrobku, ale především jako nástroj, kterým ovlivňujeme spotřebitelské chování. Cena je vyjádřením hodnoty produktu. V ceně se odrážejí zájmy dvou subjektů trhu, tj. prodávajících i kupujících. Dalším subjektem trhu stát, který může více či méně ovlivňovat tvorbu cen. Ceny jsou z hlediska prostoru kontrolovány trhem, firmou a mohou být kontrolovány státem Distribuce Distribuce tedy přesun produktu na místo, na kterém se produkt prodává, spotřebovává. Cílem distribuce je dopravit hotový výrobek z bodu A do bodu B s nejmenšími finančními prostředky v dohodnutém čase. Jedná se o organizační formu marketingového mixu, která může být časově náročná pro výrobce. Distribuce v tradičním marketingovém pojetí znamená, že firmy distribuují zákazníkům hodnotu v podobě produktů. V novém marketingovém pojetí se firmy soustřeďují na vytvoření takového vztahu se zákazníky, ve kterém distribuce hodnoty bude povýšena na tvorbu hodnoty. Cílem distribuce je správným způsobem doručit produkt na místo, které je pro zákazníky nejvýhodnější, v čase, ve kterém chtějí mít produkty k dispozici, v množství, které potřebují, i v kvalitě, kterou požadují. 14 Ve službách většinou neprovádíme distribuci určitého zboží, ale zákazník službu užívá v místě, kde produkt vzniká. V případě golfu je to samotná hra na hřišti, které hráč 11 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: [strategie a trendy], s Tamtéž, s Tamtéž. 14 Tamtéž, s

13 navštíví a závisí tedy na atraktivitě místa, kde službu nabízíme. Účinná distribuce je přitom sine qua non marketingového úspěchu Marketingová komunikace Marketingová komunikace je v dnešní době hlavním aspektem, který nemusí být finančně náročný, za to může být velmi účinný. Při pochopení komunikační strategie můžeme zákazníka či investora velkou mírou ovlivnit. Komunikace již dávno není prostředkem sloužícím k pouhé výměně informací. Rozvinula se do podoby moderní multifunkční disciplíny, jejímž úkolem je přesvědčit, prodat, vytvořit novou hodnotu. K základním atributům úspěšné komunikace patří jasná vize, pečlivě ošetřovaná značka ztělesňující odlišnost a jedinečnost, integrace a provázanost jednotlivých komunikačních aktivit a komunikace šitá na míru jednotlivým zájmovým a cílovým skupinám. 16 Marketingová komunikace zahrnuje reklamu, podporu prodeje, přímý prodej, osobní prodej, public relations a fundraising, mnohdy se jako samostatný nástroj zařazuje také lobbing. 15 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: [strategie a trendy], s Tamtéž, s

14 3 MARKETINGOVÝ MIX VE SPORTU Sport je velice atraktivním způsobem pohybu, který osvobozuje tělo i mysl od nežádoucích vlivů a je provozován na celém světě. Pojem sport je odvozen a pochází od slova disport, což vyjadřuje relaxaci, odpočinek útěkem od práce k pohybovým aktivitám. Sportovní odvětví je v dnešní podobě členěno podle jasných pravidel a můžeme hovořit o sportu vrcholovém, rekreačním, alternativním, kolektivním a individuálním. Mnohdy je sport provozovaný na vrcholové úrovni součástí obživy, stává se zaměstnáním. Sport je relativně samostatný systém ve společenském systému státu, vyznačující se racionální organizací a řízením, vazbou na organizaci evropského a světového sportu, na olympijské hnutí. Sport se vztahuje ke společenským systémům, jako je politika, ekonomika, věda, zdravotnictví, kultura, ozbrojené složky a výchovně vzdělávací školský systém. Sport se stal společenským fenoménem přitahujícím obrovské množství lidí k přímé či nepřímé účasti, ke vlastnímu sebezdokonalování i k obdivu ke sportovním idolům. Stal se také důležitým obchodním artiklem a součástí showbyznysu. 17 Marketing dnes ovládá všechna odvětví, není proto žádným překvapením, že své místo má i ve sportu. Marketing se stejně jako v každém jiném prostředí realizuje prostřednictvím marketingového mixu. Marketingový mix je základní strategií marketingu, která kombinuje nástroje marketingu produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (promotion). V odborné literatuře se mluví o 4 P. Marketingový management tedy musí rozhodnout, jaké produkty bude nabízet pro cílový trh, za jakou cenu, jakým způsobem se produkt dostane k zákazníkovi a zároveň jakým způsobem se bude provádět reklama ve sdělovacích prostředcích, eventuálně využijí-li se další formy propagace. Kombinace těchto nástrojů musí být promyšlená a vyvážená. 18 Marketingový mix a jeho jednotlivé nástroje mají především zásadní význam pro zákazníka, jak je vnímá a jaký mu přinášejí užitek. 17 Sport: Systém a vymezení pojmu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu, s

15 Tabulka 2 Zákaznické užitky 19 Marketingový mix Produkt Cena Místo Propagace Zákaznický užitek Potřeby a přání zákazníka Náklady zákazníka Pohodlí zákazníka Komunikace se zákazníkem 3.1 Produkt Produktem ve sportovním odvětví se stává ve většině případů zážitek či výkon. Samotný sportovní výkon je součtem fyzických, psychologických a sociologických uspokojení. Dále v sobě může zahrnovat nákup sportovního zboží, prodej reklamy atd. Je v centru marketingového mixu. Zákazník hledá funkci a užitek produktu vzhledem ke svým potřebám a požadavkům. O sportovním produktu nelze mluvit jako o produktu homogenním. Zahrnuje, jak dále je zřejmé, sportovní zboží, služby, osoby, místa, myšlenky s hmotnými i nehmotnými atributy. Při koncepci marketingového mixu ve sportu je vždy důležité znát svůj produkt, se kterým obchodují a jeho zvláštní stránky. To je určující moment obchodu. Právě podle druhu sportovního produktu, který organizace ve sportu nabízí, se výrazně liší její marketingové strategie a odráží se i v dalších nástrojích jako je cena, místo a propagační strategie Cena Cena výrazně ovlivňuje zákazníkovo chování. Je daná půvabem a jedinečností produktu, který cenu stanovuje a poptávkou po ni. Ve většině případů se odráží od konkurenčních firem, které udržují cenovou hladinu ve stejné míře jako ostatní, pokud nenabízejí určitou přidanou hodnotu nebo výhodnější aspekt k ní. Při stanovení ceny se u některých sportovních produktů dají využít zavedené metody cenové tvorby jako např. cena stanovená přirážkou, cena respektující návratnost investice. Často se však u sportovních produktů počítá při tvorbě ceny a uplatněním necenových nástrojů marketingu balení, značky, způsobu distribuce, propagace. 19 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. s Tamtéž, s

16 Uplatnění těchto necenových nástrojů má psychologický vliv. Je třeba však z pozice sportovní organizace odhadnout, kolik je zákazník ochoten zaplatit, jak velký obrat bude při této ceně, jaké budou nároky na kapacity a zda se při této ceně vůbec vyplatí projekt realizovat. Další psychologické působení na zákazníka mají různé typy slev a způsoby platby. Tyto slevy vytváření klima, že cena je zákazníkovi šitá na míru. Velmi výrazně se v oblasti sportu využívají různé způsoby platby a slevy při prodeji sportovních služeb. 21 O golfu se obecně říká, že je velmi drahým sportem. Pokud vezmeme v úvahu vstupní poplatek do klubu, samotné členství a platby za každou hru, může se zdát, že cena sportovního zážitku je poměrně vysoká, ale na druhou stranu existují také výhody pro členy klubu a jsou tu i ceny pro hráče na akademii. Srovnáme li volnou hru tedy cenu za celodenní hru na akademii s jiným sportem například lyžováním, není cena nijak přemrštěná. 3.3 Distribuce Ve většině případů zajišťuje distribuci prodejce. U sportovních aktivit je to ve většině případů opačně. Zákazník si musí pro svůj produkt dojít sám. Jedná se o fitness, tenisové kurty, golfové hřiště atd. Povaha distribuční sítě zcela závislá na zákazníkovi. Ve sportu můžeme hovořit a dvojím produktu. Na prvním místě je sportovní zážitek, sport jako hra, uspokojení potřeb zákazníka, hovoříme o službách, které jsou nehmotné, nemůžeme si je ohmatat, vyzkoušet, v podstatě jsou distribuovány ve chvíli, kdy je zákazník užívá. Jedná se o nehmotné produkty, které nemají fyzický rozměr a zahrnují takové sportovní produkty, jako jsou služby, místa a myšlenky. Jak uvádí Čáslavová: U sportovních služeb si zákazník musí prožít ve sportovním zařízení, kam zákazník musí za svým produktem přijít. 22 Vedle zážitků a sportovních výkonů to jsou sportovní potřeby tedy hmotný produkt, který má svůj fyzický rozměr. Obvykle se vyrábí v masové produkci a musí být dopraven do místa prodeje. Těchto produktů je ve sportu celá řada, obvykle se hovoří o sportovním zboží ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu, s Tamtéž, s Tamtéž. 13

17 Pro zákazníkův komfort je proto důležité, na jakém místě bude produkt distribuován a užíván, jak se o něm dozví, jak bude propagován a následně také jaké další produkty bude potřebovat k tomu, aby se zvýšil komfort prožitku a samotného výkonu, a kde si je může koupit. 3.4 Marketingová komunikace Jedná se o soubor komunikačních, prezentačních a prodejních schopností, která ve velké míře ovlivňuje chování potencionálního zákazníka. Propagace může být mířena i na určitou skupinu, která se může být něčím specifická. Například věkové rozdělení, mladiství. Sportovní zaměření, golfisté nebo váhová kategorie, atd. Cílem propagace je všemi povolenými prostředky zákazníka přesvědčit o koupi produktu. Propagací se dle Čáslavové rozumí přesvědčivá komunikace, prováděná za účelem prodeje produktů potencionálním zákazníkům. Propagace v sobě zahrnuje čtyři základní činnosti: reklamu, publicitu, opatření na podporu prodeje a osobní prodej. Dohromady se nazývají propagační mix. Všechny čtyři formy se využívají při prodeji sportovních produktů. 24 Vzhledem k rozmanitosti nabídky se ve sportu využívají všechny formy propagace reklama nejen jako propagace sportovní události, sportovních doplňku, ale také využití úspěšných sportovců jako tváří určité značky; publicita ve spojení úspěšných sportovců, kteří se stávají nositeli myšlenek zdravého životního stylu atd.; podpora prodeje formou slosovatelných vstupenek či permanentek do sportovních areálů při koupi určitého sportovního vybavení skipasy aj.; osobní prodej např. prostřednictvím manažerů jednotlivých klubů. Mimo výše uvedená 4 P, kterými jsou produkt, cena distribuce a propagace, doporučují využívat další marketingové nástroje uváděné jako 3P. Jde o marketingové nástroje lidé (people), proces (process) a prezentace (presentation). Tyto marketingové nástroje jsou velmi užitečné pro marketingové plánování a ve sportu především pro oblasti sportovních služeb ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. s Tamtéž, s

18 3.5 Lidé Je logické, že sport je o lidech a pro lidi. V každém odvětví, kde se jedná o službu lidem je personální zajištění jedním z nejdůležitějších faktorů pro vnímání spokojenosti zákazníka. Na jedné straně to jsou lidé, kteří sportují a na druhé straně lidé, kteří nabízejí své služby, aby se zvýšil zážitek ze sportu. Ve sportovních službách je personál tím zásadním faktorem, kvůli kterému zákazníci navštěvují určité zařízení. Služby jsou proměnlivé, záleží vždy na poskytovateli trenérovi, cvičiteli, instruktorovi. Z těchto důvodů management firmy musí sledovat v návaznosti na kvalitu cvičebního procesu, jak jsou zaměstnanci k zákazníkovi vlídní, přístupní a zdvořilí, jakou prezentují úroveň dovedností, jaké mají znalosti, jak jsou pro firmu prospěšní a jak firmu reprezentují. Tato kritéria by se měla vždy stát součástí posuzování kvality firmy a měla by být u zaměstnanců dlouhodobě rozvíjena Proces Marketing není jen reklama, marketing je neustálý proces, proces řízení, proces komunikace, proces celoroční kampaně. Dle Čáslavové v sobě zahrnuje složky, které ovlivňují dobu a způsob obsluhy zákazníka. 27 Pro zákazníka je důležitý čas, ve kterém může sportovat, kolik na daném sportovišti stráví času, jak rychle bude obsloužen a v neposlední řadě také jakou formou bude obsloužen, tzn. například nabídku individuálních trenérských služeb. 3.7 Prezentace Na první pohled se může zdát, že prezentace ve sportu je velice snadná, sportovec se prezentuje svým výkonem, svým zaujetím, životním stylem, ale prezentujeme i sportovní produkty a na úrovni prezentace je závislá jeho úspěšnost. Prezentace je zaměřena na provozovnu, ve které se sportovní služby poskytují a na image firmy. V tomto marketingovém nástroji se bere v úvahu velikost provozovny a návaznost velikosti na počet zákazníků a výši obratu, vybavení provozovny v návaznosti na její velikost, 26 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. s Tamtéž. 15

19 atmosféra, jakou má působit provozovna na zákazníka (zpracování interiéru, volba barev apod.) komfort provozovny jaké pohodlí poskytuje zákazníkovi, čistota vysoký standard čistoty působí vždy na zákazníka pozitivně ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu, s

20 4 GOLFOVÁ HRA Golf je starobylá hra, která se hraje na hřišti s vodními a pískovými překážkami (bunkery) 29 pomocí holí a míčku podle stanovených pravidel. Cílem je dostat míček do jamky na co nejmenší počet ran. Standardní počet jamek na golfovém hřišti je osmnáct. Poměrně běžně také existují hřiště devítijamková. Hřiště s osmnácti jamkami měří většinou pět až šest kilometrů, ale hráč během hry ujde téměř dvakrát delší vzdálenost. Jednak jsou mezi jednotlivými jamkami přechody a jednak hráč hledá míče, rozměřuje rány, a podobně. Golf je pro mnoho lidí součást jejich životního stylu, turistiky a podnikání. Někteří autoři vidí počátky golfu již v době před naším letopočtem, jiní ve středověku. Nejdříve bývaly cílem hráčů otevřené dveře budovy, později přišly na řadu jamky. Měnily se míčky, měnily se hole, měnila se pravidla. Tradiční procházky krajinou zpestřené údery do míčku, který byl ze dřeva, později kožený s náplní z jemného peří a ještě později z gutaperči, se začaly stávat pomalu, ale jistě, oblíbeným sportem širších vrstev obyvatelstva. Golf vychází ze hry hrané na východním pobřeží Skotska v panství Fife v 15. století. Hráči odpalovali kamínky mezi dunami a králičími norami. Používali tehdy hole nebo klacky. Někteří historici uvádějí, že holandský kolven nebo belgické chole byly hrami, které daly základ golfu. Přestože tyto a mnoho dalších her byly provozovány s využitím hole a míče, chyběla jim zásadní součást golfu, tj. jamka. Ať jsou argumentace různých skupin jakékoliv, je víceméně jasné, že golf v jeho dnešní podobě dalo světu Skotsko. 30 Za mekku golfu je všeobecně pokládáno skotské St Andrews. První zmínky o golfu v St Andrews pocházejí z roku V roce 1754 byla ustanovena The St Andrews Society of Golfers. Stroke play čili hra na rány tu spatřila světlo světa v roce 1759 a v roce 1764 bylo v St Andrews postaveno osmnáctijamkové hřiště, které je až do dnešních dob používaným standardem. Král William udělil klubu čestný 29 Pozn. všechny golfové pojmy jsou uvedeny v příloze číslo O golfu. Hraj golf, změň život [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

21 titul Royal & Ancient v roce 1834 a klubovna, jak ji známe dnes, byla otevřena v roce The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) je nejvýznamnějším klubem světa. Má nejlepší hřiště, je pravidlovou autoritou a prosazuje golf jako sport. 31 Golf patří mezi tři nejpočetněji provozované sporty na světě. Přesto, že se na první pohled může zdát, že má složitá pravidla a donedávna dokonce platilo, že to je hra pouze vyšších vrstev a bohatých lidí, není to pravda, je to hra pro každého. Při dodržení několika základních pravidel hra prospívá nejen fyzické kondici, ale také duševní pohodě. Pohyb při golfu posiluje více než 120 svalů v lidském těle a přitom je vhodný i pro osoby se zdravotními obtížemi či omezeními hrají jej duševně hendikepovaní, neslyšící, nevidomí i vozíčkáři. Golf, na rozdíl od jiných sportů, umožňuje zajímavou společnou hru hráče mistrovské kategorie s hráčem na okraji výkonnostního sportu díky vyrovnání jejich výsledků pomocí normy, tzv. handicapu (hendikepu, zkráceně HCP). O vzrůstající oblibě golfu svědčí i fakt, že golf je znovu zařazen mezi olympijské sporty a po 112 letech se v roce 2016 představí na olympiádě v Rio de Janeiru. 4.1 Golf v České republice V České republice se golf začal hrát až na konci 19. století. Počátky nebyly tak slavnostní jako například v Americe nebo ve Skotsku, ale jistou mírou se náš národ do nich zapojil. První dvě hřiště byla určena především pro zahraniční klientelu návštěvníků lázní v Karlových Varech a Mariánských Lázních. V roce 1931 byl založen Československý golfový svaz, který se stal jedním ze zakládajících členů Evropské golfové asociace v roce 1937 v Lucembursku. Během druhé světové války bylo členství v Evropské golfové asociaci přerušeno. Obnoveno bylo až v roce Od roku 1969 byl Československý golfový svaz řádným členem Mezinárodní golfové federace. Po rozdělení Československé republiky na dva samostatné státy byl i Československý golfový svaz rozdělen na Českou golfovou federaci a Slovenskou golfovou unii. Česká golfová federace dnes sdružuje 146 klubů, Českou seniorsko 31 O golfu. Hraj golf, změň život [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

22 golfovou asociaci, Profesionální golfovou asociaci České republiky, Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci hendikepovaných. 32 Golf dnes není jen sportem byznysmenů politiků a herců, ale stává se stále oblíbenější pohybovou aktivitou a také společenskou událostí. Je to specifická forma cestovního ruchu či určitý způsob terapie. Roste počet nadšenců, kteří propadli kouzlu této hry, a roste také počet hřišť. Česká golfová federace na svých stránkách zveřejňuje statistické údaje, dle kterých bylo v České republice k 31. prosinci znormovaných hřišť s aktivním provozem. Dva areály jsou 36 jamkové, čtyři areály s 27 jamkami, 41 areálů s 18 jamkami a 49 areálů s devíti a méně jamkami. Ke stejnému datu bylo v ČGF registrováno hráčů, z toho mužů a žen. Meziročně to představuje nárůst o osob čili o pět procent. 33 Počet golfových hřišť v České republice stále roste, vedle klasických golfových resortů se stále větší oblibě těší také golfové akademie, na kterých si můžete zahrát bez tzv. Zelené karty a indoorová hřiště. 32 Golf v České repubice. Hraj golf, změň život [online]. [cit ]. Dostupné z: 33 Srov. Čísla hovoří jasně: český golf stále roste. Česká golfová federace [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

23 Tabulka 3 Hřiště v jednotlivých krajích ČR 34 Kraj/počet hřišť jamky 0* celkem Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský 4 4 *pouze odpaliště do vody 34 Golfová hřiště v ČR. Golf365 [online]. [cit ]. Dostupné z: (tabulka: vlastní zpracování). 20

24 Obrázek 2 Golfová hřiště v České republice Golf a cestovní ruch Stejně jako se golf stává fenoménem zdravého životního stylu, stal se fenoménem také v cestovním ruchu. Golf už dávno není jenom sport a vezmeme-li v úvahu, že cestovní ruch patří mezi nejprogresivnější průmyslová odvětví, není jeho význam zanedbatelný. Je jeho uznávanou formou a golfová turistika je významným zdrojem příjmů, přispívá k vytváření nových pracovních příležitostí a v neposlední řadě výrazně ovlivňuje revitalizaci krajiny. Také Česká republika je předurčena k tomu, aby se stala přední evropskou golfovou destinací musíme ovšem vytvořit její unikátní image jako golfové destinace a informovat. 36 V silné konkurenci tradičních golfových zemí se Česká republika rozhodně neztratí. Již při svém první účasti na významném golfovém veletrhu International Golf Travel Market (IGTM) zaznamenala úspěch - byla v rámci 6. ročníku IAGTO Awards nominována jako Neobjevená golfová destinace roku. V roce 2006 již tento 35 Golfová hřiště v ČR, popis, poloha na mapě. camp [online]. [cit ]. Dostupné z: 36 Pohled CzechTourism na propagaci České republiky jako golfové destinace. In: BALUŠKOVÁ, Pavla. Srovnání webových portálů cestovního ruchu Evropy a České republiky [online]. [cit ]. Dostupné z: 21

25 úspěch zúročila neboť, z nominace se stalo vítězství v této kategorii a titul Neobjevená golfová destinace získala. Sportovní odvětví se v průběhu několika málo let stalo vyhledávanou formou cestovního ruchu. Česká republika prostřednictví své organizace CzechTourism zareagovala a již několik let se orientuje také na tento segment. Hlavním cílem CzechTourism je vytvořit image České republiky jako golfové destinace a všemi možnými způsoby rozšířit informace o tom, že do ČR se jezdí na golf. 37 Prestižní golfová hřiště jsem vybudována v blízkosti nejprestižnějších oblastí cestovního ruchu. Czech Turism systematicky buduje image země jako golfové destinace. Nabízí se spojení dalších produktů, kterými je již Česko proslulé lázně, historické památky, městské památkové rezervace, kultura, památky UNESCO, kongresový cestovní ruch právě s golfovou turistikou. Přičemž často již není golf jen pouhým doplňkem k jiné aktivitě, ale hlavním cílem. CzechTourism nabízí Českou republiku jako short/city break & golf destination destinaci vhodnou pro prodloužený víkend s hrou golfu a programem ve větších městech. 38 Česká golfová hřiště okouzlí hráče svou neopakovatelnou a rozmanitou atmosférou. Velkou výhodou je komplexní nabídka tzv. full produktů. Golfové rezorty nabízejí vedle perfektních podmínek pro hru také základní a doplňkové služby cestovního ruchu, vedle nadstandardního ubytování a stravování to jsou také různá wellness centra. V letošním roce Česká republika podporuje golf projektem 1 fee pro 2 hráče, na kterém se podílí i agentura CzechTourism. Vouchery umožňují hru dvěma osobám za cenu jednoho fee na čtyřiceti hřištích Pohled CzechTourism na propagaci České republiky jako golfové destinace. In: BALUŠKOVÁ, Pavla. Srovnání webových portálů cestovního ruchu Evropy a České republiky [online]. [cit ]. Dostupné z: 38 Tamtéž. 39 Srov. Za golfem do české republiky. Czech tourism [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

26 II. PRAKTICKÁ ČÁST 5 GOLFOVÉ RESORTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V Jihomoravském kraji je celkem pět golfových hřišť: Austerlitz Golfov Resort, Brno Kaskáda, Golf klub AMK Automotodrom Brno, Kořenec golf Ski resort a Golfový a sportovní areál Královské Vinice v obci Těšetice. Obrázek 3 Golfová hřiště jihomoravského kraje 40 Pro srovnávání jsem si vybral tři 18 ti jamková hřiště - Austerlitz Golf Resort, Kořenec Golf & Ski Resort a 27 jamkové hřiště Kaskáda Golf Resort Brno. Každý ze zmíněných resortů má svůj půvab nejen pro golfové nadšence, ale také pro další klientelu díky svému specifickému umístění. 40 Jihomoravský kraj - golfová hřiště. Golf courses [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

27 5.1 Kořenec Golf & Ski Resort Osmnáctijamkové hřiště je umístěné v přírodním parku na Drahanské vrchovině nedaleko Boskovic, vzniklo v roce Na počátku zde byl jen driving range, kde si hráč zakoupil cvičné míče a po odpálení je posbíral a vrátil zpět. Postupně se areál rozšiřoval do dnešní podoby. Specifický je především svým umístěním v nedotčené přírodě bez rušivých vlivů civilizace. Obrázek 4 Sokrates Golf & Country Club Sokrates Golf & Country Club Kořenec. CzechTourism [online]. [cit ]. Dostupné z: 24

28 Základní údaje o klubu: 42 adresa: Sokrates Golf & Country Club, o. s. Kořenec Boskovice telefon: www stránky: název hřiště: Kořenec zkratka klubu: SGCC Základní službou golfového resortu je hra na hřišti. Nachází se zde 18jamkové hřiště, cvičná louka s krytými odpališti (pánské a dámské odpaliště), cvičné greeny, cvičné bankry, dva občerstvovací sruby, Pro shop, stylová klubovna. V zimě nabízí areál upravované běžecké stopy, které vedou po celém hřišti. Počet jamek/par 18/71 Nejkratší jamka 137 m Nejdelší jamka 461 m 43 Cena služeb je odlišná pro členy a nečleny klubu, hrající hráč s členstvím v jiném klubu zaplatí za 18 jamek Kč od pondělí do čtvrtka, od pátku do neděle je cena Kč. V tomto klubu je vstup na cvičné plochy zdarma. Celý ceník green fee klubu je uveden v příloze číslo 2. Členská základna - kořenecký resort má členů. Vstupní členství činí Kč, tato částka se platí jednorázově, základní roční členský příspěvek ve výši Kč může být snížen o studentské nebo seniorské výhody. Klub nabízí i speciální nabídku pro osoby finančně nezajištěné - roční členství za Kč. Ta opravňuje k řádnému 42 Kontakty. KOŘENEC GOLF & SKI RESORT [online]. [cit ]. Dostupné z: 43 Skórkarta. KOŘENEC GOLF & SKI RESORT [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

29 členství v klubu jen s poplatkem 50% green fee ze základní ceny. Výhody člena klubu jsou přitom nedotčeny. Celý ceník viz příloha číslo 4. Doplňkové služby resortu jako trenérské, ubytovací, stravovací služby jsou popsány detailně níže. Trenérské služby resortu, jako všechny ostatní nabízí služby profesionálního i neprofesionálního golfového trenéra, který zaštiťuje individuální tréninky, pro golfové zájemce i pro členy resortu, tréninky klubové mládeže a reprezentace klubu. Cena základního tréninku se pohybuje mezi 300 Kč pro členy a 350 Kč pro nečleny za 25 minut tréninku. U všech trenérů je cenová relace stejná. V tomto ohledu záleží na individuální domluvě s klubem a trenérů mezi sebou, jaké si zvolí cenové rozpětí. V kořeneckém resortu je tedy cena jednotná u všech trenérů za jednotlivé lekce. I když má každý z nich rozdílné vzdělání, jako golfový trenér, záleží na důvěře klubu v jejich trenéry. Zde je zřejmé, že klub svým trenérům důvěřuje stejným dílem. V resortu působí tři trenéři. Ceník služeb viz příloha číslo 5-7. Ubytovací služby v oblasti cestovního ruchu jsou základní službou, kterou zákazník poptává pro uspokojení svých potřeb. V golfovém resortu je ubytování chápáno jako nadstandardní doplňková služba. Hotel PYTHAGOR*** s celkovou kapacitou až 45 lůžek je vybaven převážně dvoulůžkovými pokoji, k dispozici je také luxusní čtyřlůžkový apartmán a vlastním krbem a kuchyňkou. Do výzdoby pokojů se promítá nesmazatelný rukopis autora celého resortu, akademického sochaře Miloslava Buřivala. Všechny pokoje jsou vybavené koupelnou, WC, televizí, telefonem, bezdrátovým internetem, vysoušečem vlasů, bag roomem. U některých pokojů je také venkovní terasa s posezením. Cena ubytovacích služeb se pohybuje v rozmezí od 980 do Kč za pokoj a noc, vyšší je cena za ubytování v luxusním apartmánu viz ceník příloha číslo 8. Stravovací služby jsou jedním z nejdůležitějších aspektů cestovního ruchu a slouží k uspokojení zákazníkových potřeb. Součástí SGCC je stylová restaurace projektovaná Ing. Arch. Zdeňkem Říhákem, která představuje špičku nejen soudobé architektury, ale nabízí také špičkovou gastronomii založenou na vlastních výrobcích z domácích surovin. Vyhlášené jsou Drahanské halušky. V roce 2011 získala tato restaurace titul 26

30 Restaurace roku na golfových hřištích. Cena poledního menu s polévkou činí 100 Kč, ani ostatní ceny jídel nejsou v porovnání s vysokou úrovní nabízených pokrmů nijak závratná. Kongresový multifunkční sál je nejlepší variantou pro meetingy nebo školení spojené s golfem a golfovým prostředím. Vhodné pro klienty spojené s golfovou akademií pro začínající golfisty nebo turnaji. Cena za pronájem kongresového sálu začíná na Kč za první dvě hodiny. Cena každé další hodiny se odvíjí od počtu osob, viz příloha číslo 9. Další doplňkové služby - resort mimo své základní služby nabízí také organizaci svateb a firemních akcí, pronájem Moravského vinného sklípku, půjčovnu jízdních kol, vyjížďky na koních či tenisový kurt s nočním osvětlením. 5.2 Golf Club Austrelitz Slavkovské golfové hřiště najdete v bezprostřední blízkosti zámku, Zajímavé je i svou členitostí, přírodními překážkami, hlubokými bankry a uměle vybudovanými vodními plochami. Bylo projektováno renomovanou rakouskou golfovou architektonickou kanceláří Hanse-Georga Erhardta ze Steyeru, který je jedním z předních evropských golfových architektů. Součástí hřiště jsou také velmi kvalitní tréninkové plochy a veřejné hřiště s jamkami par 3 umístěné přímo v zahradě zdejšího zámku. Ten je spojen s významnou Bitvou Tří Císařů a vítězstvím císaře Napoleona I roku O hřišti. Austerlitz Golf Resort [online] [cit ]. Dostupné z: 27

31 Obrázek 5 Austerlitz Golf Resort 45 Základní údaje o klubu: 46 adresa: Austerlitz Golf Resort, o. s. Na golfovém hřišti Slavkov u Brna telefon: www stránky: název hřiště: Slavkov zkratka klubu: GCAUS Základní službou golfového resortu je hra na hřišti. Slavkovské 18 ti jamkové hřiště má ve srovnání s Kořencem navíc bílá odpaliště pro singlové hráče s lepším handicapem. Jeho součástí je i 9 ti jamková akademie v zámecké zahradě, která hřišti dodává atmosféru a láká i negolfovou část turistů. Součástí areálu je také cvičná louka s krytými odpališti Pro shop, chipping green, několik bankrů a 2 putting greeny. 45 Golf Austerlitz - Slavkov u Brna - green fee 18 jamek i s obědem, sleva 51%. Letos i v příští sezóně. Golfové slevy [online]. [cit ]. Dostupné z: 46 Kontakt. Austerlitz Golf Resort [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

32 Počet jamek/par 18/72 Akademie 6 jamek (18 par) Nejkratší jamka 133 m Nejdelší jamka 468 m 47 Cena služeb, ostatně jako na všech golfových hřištích se liší dle členství v klubu. Hrající hráč s členstvím v jiném klubu zaplatí za 18 jamek Kč v pondělí až čtvrtek. V pátek a sobota a v neděli je cena Kč. Za vstup na golfovou devíti jamkovou akademii do zámeckého parku se platí 350 Kč. Za vstup na cvičné plochy je cena 60 Kč. Úplný ceník viz příloha číslo 10. Členská základna čítá 962 členů a zahrnuje všechna členství. Základní vstupní členský příspěvek do klubu činí Kč, platí se jednorázově, roční členský příspěvek je potom ve výši Kč. Toto jsou ceny pouze základního členství bez studentských nebo seniorských výhod. V tomto klubu se nabízí také možnost speciální nabídky ročního členství za Kč pro finančně nezajištěné osoby, která opravňuje k řádnému členství v tomto klubu jen se slevou 30% na osmnácti jamkové green fee ze základní ceny. Úplný ceník viz příloha číslo 11. Doplňkové služby resortu jako trenérské, ubytovací, stravovací služby jsou popsány detailně níže. Trenérské služby v GCAUS nabízí šest trenérů, kteří se liší rozdílným vzděláním a rozdílnými zkušenostmi. Cenu si určuje každý trenér individuálně a lidé se mohou rozhodnout, kterého trenéra si chtějí vzít. Vedle výše ceny rozhoduje o výběru trenéra také zkušenost nebo doporučení. Základní tréninky se pohybují v cenovém rozpětí mezi 350 Kč až Kč za tréninkovou hodinu. Ceny trenérů viz příloha Ubytovací služby v Golf hotele Austrelitz*** nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích umístěných v šesti samostatných bungalovech. Každý pokoj je vybaven koupelnou a menší terasou. Kapacita hotelu je 60 osob. Cena ubytování se pohybuje v rozmezí od do Kč za pokoj a noc. Ceny služeb viz příloha číslo Score card. Austerlitz Golf Resort [online]. [cit ]. Dostupné z: 29

33 Stravovací služby poskytuje restaurace se skvělou kuchyní. Restaurační zařízení tvoří restaurace, klubové zázemí s krbem, salonek, venkovní posezení, taneční parket a Pro shop. Vedle stálého jídelního lístku bývají v nabídce speciální akce velikonoční menu, zvěřinové hody apod. v tomto zařízení je možné uspořádat vedle významných rodinných událostí také firemní akce. Cena jednotlivých jídel se pohybuje v průměru kolem 200 Kč. Jako doplňkovou službu resort nabízí pronájem dvou školících místností plně vybavených video a audio technikou, samozřejmostí je zajištění coffee breaku a dalších služeb. Školní golf v GCAUS pořádá V rámci pilotního projektu spolupráce se Základní školou na Komenského náměstí probíhá každoročně seznámení jednotlivých tříd s golfem jednak na golfovém hřišti, tak i v rámci tělocviku. Tělocvična je vybavena potřebným vybavením, včetně zasíťování a odpališť. Výuku provádí učitelé tělocviku, kteří mají složené příslušné cvičitelské golfové zkoušky. Nově je vypsán také volitelný předmět Základy golfu, který je nabízen od 3. ročníku. V rámci předmětu mohou zájemci z řad dětí využívat golfové hřiště i o prázdninách, kdy je zajištěn pedagogický dozor. Pod dohledem mohou žáci pravidelně hrát ve vyhrazených dnech i mimo školní rok. 48 Další doplňkové služby Slavkovský areál nabízí komerční střelnici a pro hosty hotelu zajištění služeb v kulturně sportovním centru Bonaparte, v lázeňském domě Slavkov, nebo na přilehlých sportovištích. 5.3 Kaskáda Golf Resort Brno Brněnské hřiště Kaskáda Golf Resort patří mezi absolutní špičku nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale v celé České republice, proto se zde hraje finále české nejvyšší soutěže profesionálních hráčů CZECH PGA TOUR. Hřiště bylo zbudováno 48 Škola golfu. Austerlitz Golf Resort [online]. [cit ]. Dostupné z: 30

34 dle projektu renomované anglické firmy GAUNT & MARNOCH. Ctí zásadu přehlednosti na každé jamce, viditelnosti všech překážek a vylučuje neoblíbenou hru naslepo. 49 Hřiště je situované v údolí a představuje dokonalé skloubení hracích ploch s okolní přírodou na více než dvou hektarech vodní plochy je 13 jezer. Obrázek 6 Golfový areál Kaskáda 50 Základní údaje o klubu: 51 adresa: Golf Brno a.s. Golfový resort KASKÁDA Na golfu Kuřim telefon: www stránky: Golfový areál Kaskáda. Golf Brno a. s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 50 Golf Brno Kaskáda. Albrecht Golf Guide Europe at 1Golf.eu [online]. [cit ]. Dostupné z: 51 Kontakty. Golf Kaskáda [online]. [cit ]. Dostupné z: 31

35 název hřiště: zkratka klubu: Na Kaskádě GCB Základní službou golfového resortu je hra na hřišti. Největší golfový areál na jižní Moravě nabízí mistrovské hřiště, šesti jamkové veřejné hřiště, driving rang přímo v areálu a další v Žabovřeskách, dva putting a dva chipping greeny, indoorový golfový simulátor, Pro shop. Mistrovské hřiště tvoří tři devítky - Kamenná, Dřevěná a Železná, přesto že každé hřiště je z hlediska úpravy stejné, je současně něčím zcela odlišné. Počet jamek/par 27/72 Akademie 6 jamek (18 par) Nejkratší jamka 120 m Nejdelší jamka 483 m 52 Cena v porovnání s ostatními resorty odpovídá výjimečnosti tohoto resortu. Hráč s členstvím v jiném klubu zaplatí za 18 jamek Kč od pondělí do čtvrtka, od pátku do pátku do neděle je základní cena Kč. Hra na devíti jamkové akademii stojí Kč. Vstup na cvičnou plochu stojí 100 Kč. Podrobnější ceny viz příloha číslo 15. Členská základna Kaskád má členů. Na členské základně závisí základní roční kapitál, který členové zaplatí za daný rok a klub může začít hospodařit a pořádat turnaje, pečovat o hřiště a další aktivity. Základní vstupní členský příspěvek činí Kč, který se platí jednorázově a roční členský příspěvek ve výši Kč. Toto jsou ceny pouze základního členství bez studentských nebo seniorských výhod. Podrobnější přehled viz ceník příloha číslo 16. Doplňkové služby resortu jako trenérské, ubytovací, stravovací služby jsou popsány detailně níže. Trenérské služby v tomto resortu mají podobný systém, jako v SGCC tzn. cena tréninkové lekce je jasně definována. Pro společnost Golf Brno a.s. smluvně pracuje 52 Mistrovské hřiště. Golf Kaskáda [online]. [cit ]. Dostupné z: 32

36 devět profesionálních trenérů. Cena tréninková lekce se pohybuje v rozpětí od 400 Kč do 450 Kč. Ceník viz příloha číslo 18. Ubytování - Hotel KASKÁDA**** poskytuje v jednotlivých bungalovech s celkovou kapacitou 100 lůžek. Vedle 46 dvoulůžkových pokojů typu standard hotel jsou k dispozici i dva nadstandardně vybavené apartmány. Každý pokoj má vstup na vlastní terasu, vlastní sociální zařízení, sprchový kout, fén, minibar, trezor a LCD televizor se satelitním příjmem. Vysoké kvalitě odpovídá také cena ubytování, za dvoulůžkový pokoj Kč/noc. Ceník viz příloha 17. Stravování - Restaurace Kaskáda spolu s lobby barem je otevřena denně, nabízí jídla připravená z čerstvých sezónních surovin nakoupených od místních výrobců a farmářů. Vybavenost a úroveň restaurace odpovídá špičkové úrovni celého rezortu a tomu také odpovídá cena jednotlivých jídel. Průměrná cena poledního menu s polévkou se pohybuje kolem 200 Kč. Pokrmy ze stálé nabídky jsou samozřejmě daleko dražší, ale cena odpovídá výjimečnosti nabídky. Kongresový multifunkční sál je nejlepší variantou pro meetingy nebo školení spojené s golfem a golfovým prostředím. Vhodné pro klienty spojené s golfovou akademií pro začínající golfisty nebo turnaji. Cena za pronájem kongresového sálu za den činí Kč. Ceny pronájmů dalších prostor a prezentačních pomůcek jsou uvedeny v příloze číslo 19. Další doplňkové služby resortu nabízí wellness centrum, bowling, golfový simulátor. Luxusní moderní wellness centrum připravuje pobytové balíčky nejen pro hráče golfu, nabízí pobytové balíčky, golfové balíčky i wellness pobyty. 5.4 Srovnání jednotlivých rezortů Marketingový mix tvoří základní prvky produkt, price, place a promotion. V případě golfu se produktem stává především hřiště, na kterém se odehrává hra. Srovnávat můžeme základní parametry, tj. počet jamek, obtížnost hřiště a základní služby, které jednotlivé resorty nabízí. Všechna porovnávaná hřiště jsou 18 ti jamková, 33

37 výjimkou je golfový resort Kaskáda, který má tři 9 ti jamková hřiště, jedná se tedy o hřiště 27 jamkové. Tabulka 4 Srovnání základních parametrů 53 Kořenec Slavkov Kaskáda Počet jamek/par 18/71 18/72 27/72 Akademie - 6/18 6/18 Nejdelší jamka 137 m 133 m 120 m Nejkratší jamka 461 m 468 m 483 m Každé hřiště je jiné, existují normy, které určují jeho obtížnost. Česká golfová federace podle mnoha faktorů určuje normy obtížnosti jednotlivých hřišť. Nejjednodušší je vysvětlení, které je pro účel této práce dostačující, že existují hřiště pro dobré hráče a hřiště pro horší hráče přičemž herní obtížnost hřiště ovlivňuje například jeho délka, sklon terénu, rozmístění bunkerů, tvar jamek (neexistují dvě stejné jamky), převýšení mezi odpališti atd. Podle normy hřiště se stanovuje handicap. Jihomoravská hřiště patří tabulkově mezi obtížnější hřiště. Další služby jako putting green, driving range, půjčovna holí, nosič holí, půjčovna ručních vozíků, půjčovná motorových vozíků, nosič holí, Pro shop, parkoviště, klubovna, restaurace, hotel, trenérské služby zvyšují komfort hráčů a najdeme je v nabídce všech tří srovnávaných resortů. Golfoví hráči pak srovnávají především kvalitu hřiště, náročnost hřiště, jeho umístění v krajině či atraktivitu nabízené lokality. Jak již bylo výše zmíněno, golf není jen sport, ale společenská událost a způsob trávení dovolené, proto jsou rozhodující také další doplňkové služby, které nejsou určené jen aktivnímu hráči golfu. Cena základních služeb se výrazně neliší, a když tak vždy v porovnání nabídka, úroveň služeb odpovídá vyšší ceně v porovnání s dalšími resorty. Cena je v mnoha případech hlavním faktorem při výběru produktu, proto jsou součástí cenové strategie jednotlivých resortů nejrůznější slevy a další výhody. 53 Vlastní zpracování. 34

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE 18 důvodů se zlepšovat Mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště je situováno mezi dvěma nejvyššími horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na úpatí hory Žár v obci Ostravice. Hrací

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC Datum konání: 28. 03. 2011 Přítomní: Správní rada SGCC - Antonín Jízdný - Jindřich Zdráhal - Pavel Šrom - Tibor Ťapuš - Jana Šteflová Hosté - Miloslav Buřival, čestný

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA

RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA RACIONALIZAČNÍ AGENTURA S.R.O. - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO DÝŠINA KOMPLEXNÍ NABÍDKA Nově otevřené Školící středisko společnosti Racionalizační Agentura s.r.o. centrum vybavené nejmodernější multimediální technikou,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Astoria Golf Resort - Cihelny

Astoria Golf Resort - Cihelny září 2014 7. ročník / 3. číslo Tourbulletin Karlovy Vary 26. - 27. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Astoria Golf Resort - Cihelny www.astoria-golf.com Cihelny 7 364 64 Karlovy Vary G V olfový

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT 4 letý projekt Česká golfová federace Materiál není povoleno šířit 1 2 Role ČGF ČGF je vrcholovým orgánem českého golfu. Byla založena v roce 1931. ČGF hlavní

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Prezentace hřiště a nabídka spolupráce

Prezentace hřiště a nabídka spolupráce Prezentace hřiště a nabídka spolupráce O nás... Golfové hřiště leží pouhých 18 km jižně od okraje Prahy ve vyhlášené výletní oblasti u Slapské přehrady. Je to přátelské hřiště moderní konstrukce se širokými

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013

XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013 ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE ČLEN UNIE EVROPSKÝCH SENIORSKÝCH AMATERSKÝCH GOLFOVÝCH ASOCIACÍ XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013 WWW.GOLFBRNO.CZ ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA ČSGA Vážení golfoví

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Golfový klub se spoustou výhod

Golfový klub se spoustou výhod Golfový klub se spoustou výhod S ERBIÍ ZÍSKÁTE AŽ 120x VÍCE. VÝHODY, KTERÉ JINDE NENAJDETE: Členství v ČGF Slevy až 50% na 30 partnerských hřištích Po dobu členství předplatné časopisu ForGolf S Erbií

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 Individuální trénink dospělý 1 osoba 650 Kč 50 minut 2 osoby 800 Kč 50 minut 1 osoba 400 Kč 25 minut 1 osoba 2 900 Kč 5x 50 minut 1 osoba 5 500 Kč 10x 50 minut 2 osoby

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS ÚVODEM Vítejte v nové golfové akademii v areálech Golf Resort Kaskáda a Driving range Žabovřesky. Naše golfové

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

CZECH REPUBLIC Czech Golf Travel Association (CGTA) CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION je otevřen ené občansk anské sdružen ení,, jehož cílem je podpora incomingové golfové turistiky. Vítanými členy asociace

Více

Shromáždění členů 2012

Shromáždění členů 2012 Shromáždění členů 2012 Golf Club Praha Shromáždění členů 2012 Zahájení Zpráva Výkonného výboru GCP Zpráva Kontrolní a revizní komise GCP Plán a rozpočet na 2012 Vyhlášení sportovce roku GCP Vyhlášení Mistrovství

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Soustředění (nejen) seniorských golfistů 24.-29.3.2014 golfové hřiště Beroun

Soustředění (nejen) seniorských golfistů 24.-29.3.2014 golfové hřiště Beroun Soustředění (nejen) seniorských golfistů 24.-29.3.2014 golfové hřiště Beroun Datum: 24.-29.3.2014 Místo: golfové hřiště Beroun Pondělí 24.3.2014 8.30-11.30: rozcvičení, driving, hra na hřišti 9 jamek z

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

ČESKY. Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ

ČESKY. Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ ČESKY 14 Golfový požitek GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ 1 Prostředí Lázeňského trojúhelníku dalo příležitost ke vzniku na české Lázně, poměry 18 jamek: neobvyklé značení koncentraci vás navede k hotelu, golfových

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Aplikační software Martina Zdražilová (učo 19931) Marketingová komunikace Kombinované studium...

Aplikační software Martina Zdražilová (učo 19931) Marketingová komunikace Kombinované studium... Aplikační software Martina Zdražilová (učo 19931) Marketingová komunikace Kombinované studium... Získej členství Každý, kdo se rozhodne hrát golf, má v České republice na výběr několik variant. Při výběru

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

RESORT DAROVANSKÝ DVŮR 2014 KURZ ZAČÁTEČNÍK I.

RESORT DAROVANSKÝ DVŮR 2014 KURZ ZAČÁTEČNÍK I. KURZ ZAČÁTEČNÍK I. 5 HODIN VÝUKY S TRENÉREM NA DRIVING RANGE A CVIČNÝCH PLOCHÁCH 1x GREENFEE 9 JAMEK PUBLIC COURSE PO DOBU VÝUKY VOLNÉ CVIČNÉ MÍČE NA DRIVING RANGE Tento kurz je vhodný pro úplné golfové

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály Casa Serena CUP by Czech Chamber of Commerce 28. 8. - 1. 9. Představení resortu CASA SERENA CUP Hospodářská komora České republiky se stala partnerem TOP společenské a sportovní akce golfového turnaje

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

GOLF DO ŠKOL, ŠKOLÁCI NA GOLF

GOLF DO ŠKOL, ŠKOLÁCI NA GOLF PŘEDSTAVUJE PROJEKT ROZVOJE MLÁDEŽNICKÉHO GOLFU V MLADÉ BOLESLAVI A OKOLÍ GOLF DO ŠKOL, ŠKOLÁCI NA GOLF aneb jak dětem přiblížit sport pěstující charakter Vážení, dovolte, abychom vás seznámili s projektem

Více

Zámecký hotel Sychrov

Zámecký hotel Sychrov Zámecký hotel Sychrov Kongresová nabídka Zámecký hotel Sychrov je mimo jiné předurčen jako cíl kongresové turistiky. Svým vybavením patří mezi nejlepší v Libereckém kraji. Nabízíme komplexní a profesionální

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Nový rezidenční projekt

Nový rezidenční projekt RAKOUSKO Nový rezidenční projekt Garantovaný příjem z pronájmu až 9% ročně! přímo u lanovky Bad Gastein Sleva 5 % pro první 3 kupující! Bad Gastein, Rakousko Bag Gastein je krásné alpské městečko v údolí

Více

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu Idealn,, na, pad na da, rek emotion rekreační šeky Nezapomenutelné dárky pro každou příležitost EMOTION MARKETING & TOURISMUS emotion rekreační šek IncentIVa

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více