BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004"

Transkript

1 GR Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Čtvrtohory reprezentují posledních 2,588 milionu let v geologické historii Země. Pro čtvrtohory jsou charakteristické periodicky se střídající klimatické oscilace ovlivňující nejen utváření povrchu naší planety, ale i podmínky pro život na Zemi. Klíčová slova: kvartér, stratigrafie, doby ledové a meziledové Abstract: Stratigraphy of the Quaternary Period. The Quaternary period represents the youngest million years of the Earth s geological history. The Quaternary cyclical climatic oscillations have greatly impacted Earth surface processes as well as conditions for life. Key Words: quaternary, stratigraphy, glacial and interglacial periods UXA, T., MIDA, P. (2013): Reliéf horských oblastí střední Evropy jako archiv chladných období kvartéru. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá projevy chladných období kvartéru v reliéfu horských oblastí střední Evropy a na příkladu Krkonoš a Vysokých Tater ukazuje využití vybraných periglaciálních a glaciálních tvarů reliéfu pro rekonstrukci přírodního prostředí v minulosti. Klíčová slova: periglaciální tvary, glaciální tvary, Krkonoše, Vysoké Tatry, střední Evropa Abstract: Relief of Mountainous Areas in Central Europe as an Archive of the Quaternary Cold Periods. This article deals with the evidence of the Quaternary cold periods in the relief of mountainous areas in Central Europe. It details examples from the Krkonoše and High Tatra Mountains and demonstrates the use of selected periglacial and glacial landforms for palaeoenvironmental reconstructions. Key Words: periglacial landforms, glacial landforms, Krkonoše Mountains, High Tatra Mountains, Central Europe CHUMAN, T. (2013): Vývoj půd v kvartéru. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: V průběhu kvartéru se velmi výrazně měnilo klima a s ním i celé ekosystémy včetně půd. V chladných fázích kvartérního cyklu převažovalo fyzikální zvětrávání, eroze materiálu, ukládání fluviálního či eolického materiálu nebo tvorba svahovin (koluvií). Půdy byly zastoupeny pouze nevyvinutými

2 surovými půdami. V teplejších a vlhčích interglaciálech docházelo k rozvoji vegetace, převládalo chemické a biologické zvětrávání, eroze se snižovala a formovaly se půdní horizonty. S vyšším množstvím srážek však docházelo k ochuzování půdy o živiny, které byly vyplavovány srážkami a druhy náročné na živiny postupně vystřídaly acidofilní druhy. Do tohoto přirozeného vývoje zasáhl výrazně člověk v holocénu. Klíčová slova: půdy, kvartér, holocén, vývoj půd, spraš Abstract: Soil Development in the Quaternary Period. Climate changed significantly during the Quaternary period, which, in turn, altered entire ecosystems including soils. Glacial periods typically resulted in mechanical weathering, intensive erosion and deposition of material. Soils in these periods were undeveloped raw materials. Soils began to develop with the development of vegetation at the beginning of and during warmer and wetter interglacial periods, dominated by chemical and biological weathering and less intensive erosion. Increasing precipitation led to nutrient leaching, resulting in the natural acidification of soils. In the Holocene period, human activity significantly altered this natural soil cycle. Key Words: soils, quaternary, soil development, loess BIČÍK, I. (2013): Terciér, nebo kvartér? Kvintér! Geografické rozhledy, 23, 1, s. 8. ISSN Abstrakt: Článek hodnotí vývoj tří sektorů hospodářství ve vybraných státech. V posledních dvaceti letech se široce vnímaný terciér rozdělil na užší terciér, kvartér a kvintér, jejichž vývoj je dokumentován na příkladu Česka. Klíčová slova: změny sektorové struktury, Česko a vybrané země, kvartér, kvintér Abstract: Tertiary or Quaternary Sector? Quinary! This article is based on the definition and comparison of sector structures in Czechia and certain developed countries. It analyzes changes to sector structures after 2000 and the structured tertiary sector. Key Words: Changes to sector structures, Czechia, quaternary sector, quinary sector MAREK, D. (2013): Měnová politika v eurozóně. Kvartér v ekonomii a ekonomické geografii. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 9. ISSN Abstrakt: Stať představuje kvartér jako významný pojem v ekonomii a v ekonomické geografii. Autor uvažuje o měnové politice v eurozóně. Připomíná Taylorovo pravidlo, posuzuje optimální úrokové sazby v zemích eurozóny a úlohu Evropské centrální banky. Klíčová slova: měnová politika, eurozóna, kurz eura, Taylorovo pravidlo, úroková sazba Abstract: Currency Policy in the Eurozone. Quaternary Sector in Economics and Economic Geography. This article introduces the quaternary sector as an

3 important term in economics and economic geography. The author discusses currency policy in the Eurozone. He reiterates the idea of a Taylor rule and considers optimal interest rates in Eurozone countries as well as the role of the European Central Bank. Key Words: currency policy, Eurozone, Euro currency, Taylor rule, interest rate MIKŠOVSKÝ, M. (2013): Moravské kartografické centrum. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Moravské kartografické centrum představuje historii vývoje zeměměřictví v českých zemích. Vystaveny jsou zde staré mapy i unikátní přístroje a pomůcky, které se používaly pro jejich vyhotovení a zpracování. Ústředním exponátem je 79dílná reliéfní mapa Moravy a části Slezska. Jsou zde pořádány různé tematické výstavy a soutěže geografických znalostí. Klíčová slova: historie zeměměřictví, staré mapy, historické geodetické a kartografické přístroje a pomůcky Abstract: Moravian Cartographic Centre. The Moravian Cartographic Centre presents the history of surveying and cartography in the Czech Lands. The centre displays old maps as well as unique instruments and tools that were used in preparing and creating said maps. The central focus of the exhibit is a 79-piece three-dimensional relief map of Moravia and parts of Silesia. The centre also hosts a variety of topical exhibits and contests of geographic knowledge. Key Words: history of surveying, old maps, historical geodetic and cartographic instruments and tools ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Příspěvek předkládá různé přístupy ve výuce zeměpisu/geografie, které procvičují badatelské dovednosti, resp. způsobilost jedince systematicky a objektivním způsobem řešit problémy. Metodika výzkumu mezinárodních projektů PISA a TIMSS je doplněna ukázkami konkrétních geografických úloh. Klíčová slova: badatelská výuka, badatelské dovednosti, zeměpis, investigativní geografie, řešení problémů Abstract: Inquiry-Based Education in Geography. This article presents a number of approaches for teaching geography that encourage and build research skills, i.e. an individual s ability to systematically and objectively solve problems. Teaching methods advocated by the international projects PISA and TIMSS are included along with examples of specific geographical assignments. Key Words: research learning, research skills, geography, investigative geography, problem solving

4 KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Modelový seminář: Pěstování banánů a globální trh. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Cílem příspěvku je vytvoření modelové lekce s tematikou globálního obchodu s banány pro hodiny či semináře víceletých gymnázií. Skládá se ze tří částí, které respektují třífázový model učení E-U-R. V první části lekce si studenti metodou brainstormingu zrekapitulují své dosavadní znalosti o banánech a dopadech jejich pěstování. Ve druhé části lekce studenti shlédnou a kriticky vyhodnotí filmový dokument pojednávající o pracovních a sociálních podmínkách na banánových plantážích. V závěrečné části lekce pak studenti diskutují nad alternativními možnostmi pěstování banánů a svůj postoj shrnou metodou volného psaní. Klíčová slova: banány, rozvojové problémy, metodická příprava, model učení E- U-R Abstract: Instructional Seminar: Growing Bananas and the Global Market. The objective of this article is to create a model lesson focused on the global banana market for classes or seminars in four-year grammar schools. It is made up of three parts, detailing the three-phase learning model E-U-R. The first part of the lesson involves students brainstorming to sum up their knowledge of bananas and the impacts of growing bananas. The second part has students view and critically evaluate a documentary film about the working and social conditions on banana plantations. Finally, in the concluding portion of the lesson, students discuss alternate means of growing bananas and summarize their positions in a free writing activity. Key Words: bananas, development problems, methodical preparation, learning model E-U-R HÁTLE, J., KUČEROVÁ, S R. (2013): Úloha atlasů ve výuce zeměpisu/geografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek pojednává o možnostech využití kartografických produktů, z nichž nejčastěji používané jsou atlasy, případně nástěnné mapy, při výuce zeměpisu. Vybrané typy činností ilustruje na příkladu úloh ze Zeměpisné olympiády. Klíčová slova: kartografické produkty, atlas, geografické vzdělávání, Zeměpisná olympiáda Abstract: The Role of Atlases in Geography Instruction. This article considers potential uses of cartographic products the most common of which are atlases, or classroom wall maps in geography instruction. Selected classroom activities are illustrated with examples from Geography Olympiad tasks. Key Words: cartographic products, atlas, geography education, Geography Olympiad

5 KŘÍŽEK, M. (2013): Při dnešní konkurenci musí student na sobě neustále pracovat. Rozhovor s Tomášem Kysilkou. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Globální obchod s banány a jeho dopady. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá problematikou pěstování a globálního obchodu s banány. V první části jsou představeni hlavní aktéři banánového byznysu, je nastíněn geografický vzorec rozložení míst produkce a spotřeby a jejich vzájemná politická a ekonomická provázanost. Dále se článek zajímá o ekonomické, sociální a environmentální dopady velkoprodukce banánů na lokální úrovni a na závěr shrnuje možnosti rozvoje etické spotřeby prostřednictvím alternativní (extenzivní) produkce banánů. Klíčová slova: banány, globální obchod, nadnárodní společnosti, rozvojové problémy, bioprodukce, fair trade Abstract: The Global Banana Trade and its Impacts. This article discusses banana production and global banana trade. It presents the primary stakeholders in the banana business, outlines geographic patterns concerning the distribution of banana production and consumption and discusses their mutual political and economic interdependence. Furthermore, the article explores economic, social and environmental impacts of the mass production of bananas at the local level. In conclusion, it summarizes the development of ethical consumption through alternative (extensive) banana production. Key Words: bananas, global trade, multinational corporations, development problems, bioproduction, fair trade ŠÍDLO, L.; KOCOURKOVÁ, J.; NOVÁK, M. (2013): Evropská unie a Spojené státy americké porovnání populačního vývoje. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Evropská unie překročila v roce 2009 hranici 500 mil. obyvatel. Tuto hranici přesáhla díky dlouhodobému každoročnímu přírůstku počtu obyvatel, a to jak přirozeného, tak především migračního. Každoroční přírůstek obyvatelstva v EU-27 je však výrazně nižší než ve Spojených státech amerických, kde počet obyvatel v roce 2006 překročil hranici 300 mil. obyvatel. Díky právě odlišné úrovni a struktuře přírůstku počtu obyvatel lze dle některých populačních prognóz předpokládat, že kolem roku 2100 dostihne USA počtem obyvatel Evropskou unii v jejím vymezení z roku Klíčová slova: Evropská unie, USA, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, migrační přírůstek Abstract: The European Union and the United States of America Comparing Population Trends. The European Union exceeded the threshold of 500 million people in This was a result of long-term annual population growth, both natural and migratory. The annual population growth rate in the EU-

6 27, however, is significantly lower than in the United States of America, where the population exceeded 300 million people in According to recent population projections, it can be assumed that, around the year 2100, U.S. population will catch up with that of the European Union (as defined in 2010), due to different level and structure of population in the United States. Key Words: European Union, USA, population, natural growth, migratory growth VAZAČOVÁ, A. (2013): Nairobi, postkoloniální velkoměsto. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Minulost Nairobi je spjatá s britským kolonialismem, který nastavil pravidla urbanizace. Kolonialismus podmínil existenci slumů nejen v Nairobi, ale i v dalších východoafrických městech. Slumy jsou charakteristické nevhodnými životními podmínkami, ale také vysokým sociálním kapitálem. Ten je místními obyvateli vnímán jako pozitivní faktor. Nairobi je příkladem hlavního města mísícího koloniální minulost, kmenové kultury a vlivy globalizace. Klíčová slova: kolonialismus, postkoloniální rozvoj, slum, sociální kapitál, Nairobi, Keňa Abstract: Nairobi, Post-Colonial Metropolis. The history of Nairobi is closely tied to British colonialism, which set the rules for urbanization. Colonialism actually facilitated the existence of slums in Nairobi and other east African cities. While slums are characterized by conditions unsuitable for living, they also enable high levels of social capital. This is perceived by inhabitants as a positive factor. Nairobi is an example of a capital city mixing colonial history, tribal cultures and the influences of globalization during its development. Key Words: colonialism, post-colonial development, slum, social capital, Nairobi, Kenya KŘÍŽEK, M.; KŘÍŽOVÁ, L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek představuje využití exoskopie ve studiu vývoje krajiny. Jsou zde uvedeny základní principy exoskopie včetně metodického postupu. V článku jsou popsány základní mikrotextury křemenných zrn a jejich vznik. Na příkladu hodnocení glaciálních a eolických zrn je demonstrován rozdíl v zastoupení jednotlivých mikrotextur. Klíčová slova: mikromorfologie křemenných zrn; exoskopie; geomorfologie; vývoj krajiny Abstract: Landscape Change as Recorded on Surface Grains. This article describes the use of micromorphology of quartz grains (exoscopy) to study landscape development. It presents the basic principles of exoscopy including a discussion of methodology. The article describes basic microtextures of quartz grains and their formation. Differences in microtexture proportion are described by evaluating examples of glacial and eolian grains.

7 Key Words: micromorphology of quartz grains; exoscopy; geomorphology; landscape development DRBOHLAV, D. (2013): Jubilant Ivan Bičík. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 31. ISSN BIČÍK, I. (2013): Krajiny mého srdce. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 32. ISSN Abstrakt: Autor představuje šest míst, k nimž má vřelý vztah. Tři vybrané krajiny v Česku a jedna na Slovensku, kam se stále vrací a kde je mu dobře, po jednom místě v USA a v Kanadě, na která rád vzpomíná. Klíčová slova: krajina, Česko, Slovensko, USA, Kanada Abstract: Landscapes of My Heart. The author presents six places, for which he has a special place in his heart. Three of the selected places are in Czechia and one is in Slovakia. He frequently visits these four sites. The remaining two are in the USA and Canada and the author remembers them fondly. Key Words: landscape, Czechia, Slovakia, USA, Canada DRBOHLAV, D. (2013): Kolik vydělávají migranti v cizině a komu to prospívá? Migrace rozvoj remitence a Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 23, 1, s Příloha. ISSN Abstrakt: Článek nabízí stručný přehled problematiky remitencí, finančních prostředků, které pracovní migranti vydělávají v zahraničí a následně posílají domů ve většině svým rodinám. Pojednány jsou důležité okolnosti, které celý proces zahraniční migrace, výdělků migrantů a poté samotné remitence doprovázejí. Příspěvek má prostorovou dimenzi (např. migrační a remitenční proudy mezi zdrojem a cílem) a současně nahlíží do souvisejících složitých a komplexně podmíněných vazeb. Klíčová slova: mezinárodní migrace, migrace a rozvoj, remitence, Ukrajinci v Česku Abstract: How Much Money do Immigrants Make Abroad and Whom Does This Money Help? This article provides a brief overview of remittances, money made by working immigrants in foreign lands that is sent home, primarily to the workers families. It outlines important circumstances that accompany the process of foreign migration, immigrant earnings and the remittances themselves. The article has a clear spatial dimension (e.g. migration and remittance flows from sources to endpoints) and it examines certain related, complicated and complexly causal relationships. Key Words: international migration, migration and development, remittances, Ukrainians in Czechia

8 20. kartografická konference, 2013 (elektronická příloha v rubrice Materiály Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN PÁNEK, J., VLOK, A. C. (2013): Participativní mapování jako nástroj komunitního rozvoje případová studie Koffiekraal Jihoafrická republika. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Komunitní rozvoj se stal jednou z klíčových oblastí a pilířů vysokého školství v Jihoafrické republice. Katedra geografie Univerzity Jižní Afriky (University of South Africa UNISA) spolu s nevládní neziskovou organizací Greater Rustenburg Community Foundation (GRCF) realizuje projekt s názvem Roots Driven Rural Development, během kterého je používána metodologie Community Asset Mapping Program (CAMP), vyvinutá GRCF za účelem podpory komunitního rozvoje. Článek se zaměřuje na metodologii participativního mapování jako nástroje pro komunitní rozvoj s ukázkou na případové studii vesnice Koffiekraal v Jižní Africe. V článku jsou prezentovány poznatky z terénního výzkumu v Koffiekraal a jsou navrženy možnosti vylepšení současné metodologie CAMP. V závěru se autoři zaměřují na využití participativního mapování jako nástroje pro komunitní rozvoj vesnických oblastí. Klíčová slova: participativní mapování, Koffiekraal, participativní GIS, komunitní rozvoj, OpenStreetMap Abstract: Participatory Mapping as a Tool for Community Development a Case Study from Koffiekraal, South Africa. Community engagement has become a core responsibility of higher education in South Africa, alongside teaching and research. The academic-based community engagement focus of the Department of Geography at the University of South Africa (UNISA) is the project Roots Driven Rural Development" which is conducted in collaboration with a non-governmental organisation the Greater Rustenburg Community Foundation (GRCF) and communities in the Bojanala Region of the North West Province, South Africa. The project also aims to further develop and fine-tune a methodology of Community Asset Mapping Program (CAMP) developed by the GRCF to conduct and steer roots driven change for the global south. The paper will outline the methodologies of participatory mapping used in Koffiekraal, South Africa as a tool for community engagement and share best practices of physical mapping. It will also demonstrate how mapping can be used in the process of community building and its bottom-up development. Key words: participatory mapping, Koffiekraal, participatory GIS, community development, OpenStreetMap HÁJEK, P., JEDLIČKA, K. (2013): Geomatika pro střední školy. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek ukazuje možnosti, jak se čtenář může seznámit s geomatikou. Geomatika je vědecká disciplína, která může být chápána jako disciplína, která umožňuje rozumět a prezentovat geografická data. V článku jsou popsány akce a činnosti, které jsou jak populárně naučného charakteru a mají za cíl ukázat aplikace geomatiky v každodenním životě, tak i vzdělávací akce, které rozšiřují a prohlubují znalosti veřejnosti i odborníků. Tyto akce přinášejí užitek i do výuky zeměpisně orientovaných předmětů na školách. Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny i modelové úlohy, které mohou být použity v rámci výukových hodin na středních školách, ale i jinde. Klíčová slova: geomatika, vzdělávání, praxe, studium, střední škola, vysoká škola, geografie Abstract: Geomatics for Secondary Schools. The article describes the options of getting familiar with that field of Geomatics. Geomatics is a scientific discipline which can be comprehended as understanding and presenting of geographic information. The article describes actions and events, which are kind of popular educational events for public,

9 which intend to show the applications of Geomatics in the everyday life and also educational events that enhance and extend the knowledge of either public or specialist. These events have also benefits to the teaching of geographically oriented subjects in schools. Therefore there are listed model examples which can be used during teaching at secondary school lessons or elsewhere. Key Words: geomatics, education, experience, study, secondary school, collage, geography SVOBODOVÁ, D. (2013): Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Kartografická tvorba Zeměměřického úřadu (ZÚ) představuje tvorbu a aktualizaci cca 30 mapových titulů, jejichž vydavatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Jedná se o státní mapová díla v měřítku 1 : 5000, 1 : , 1 : , 1 : , 1 : , 1 : a 1 : , dále mapy územních celků, mapy správního rozdělení a přehledy kladů mapových listů v měřítkách 1 : až 1 : Všechny tituly jsou zpracovány v rozsahu celého území České republiky (ČR), v souvislém kladu mapových listů a podle jednotných zásad. Území ČR pokrývají v závislosti na měřítku jednotlivé mapové listy ale i tisíce mapových listů v případě Základní mapy ČR 1 : a Státní mapy 1 : Příspěvek poskytuje přehled o stavu těchto mapových děl z pohledu jejich obsahu, forem, datových zdrojů, aktuálnosti, technologií tvorby atd. Zabývá se rovněž realizovanými i plánovanými inovacemi kartografické tvorby ZÚ a jejich očekávanými přínosy pro uživatele. Klíčová slova: státní mapové dílo, topografická mapa, mapa středního měřítka, základní mapa, prohlížecí služba Abstract: An Overview of the Land Survey Office Cartographic Production. Cartographic production of the Land Survey Office represents generation and update of about 30 mapping series that are published by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. The production comprises State Map Series from the scale 1 : to 1 : , Maps of Landscape Units, Maps of Administrative Division and the Sheet Lines. A paper provides an overview of the mapping series in term of their content, data sources, update, production technology etc. Key Words: state map series, topograhic map, medium-scale map, base map, view service ČERBA, O. (2013): Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Současná mediální scéna nabízí velké množství grafických prvků, včetně různých tematických map. Jedná se o produkty datové žurnalistiky, která představuje jeden z nových směrů žurnalistiky. Tento příspěvek se pokouší ukázat principy datové žurnalistiky na příkladu prezentace výsledků voleb prezidenta České republiky pomocí tematických map, které se objevovali v českých hromadných sdělovacích prostředcích. Článek hledá souvislosti mezi datovou žurnalistikou a kartografií a snaží se ukázat možné formy spolupráce, které by byly ku prospěchu obou disciplín a také měly dopad na vzdělávací sektor (v souvislosti s mediální gramotností a schopností pochopit a interpretovat informace, včetně prostorových dat). Klíčová slova: datová žurnalistika, kartografie, tematická mapa, interpretace mapy, volby. Abstract: Presentation of Results of the Presidential Election from Perspective of Cartography. The contemporary media offer many various graphic elements, including thematic maps. This fact is connected to data journalism that represents one of the new way of journalism. This article try to show basic principles of data journalism by the way of example of presentation of result of presidential election in the Czech Republic by means of thematic maps occurring in Czech mass media. The article look for relations between data journalism and cartography and try to suggest possible forms of cooperation that will

10 be helpful for both disciplines. The cooperation will have an impact to educational sector (in connection to media literacy and an ability to understand and interpret information, including spatial data). Key Words: data journalism, cartography, thematic map, interpretation of map, election. NÉTEK, R. (2013): OpenWebGlobe virtuální glóbus v prostředí internetu. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Příspěvek představuje projekt OpenWebGlobe. Jedná se o open source řešení pro vizualizaci virtuálního glóbu v plně prostředí webového prohlížeče. Z technologického hlediska je postaven na specifikaci HTML5 a WebGL. Umožňuje zobrazení standardizovaných webových mapových služeb (WMS, WFS, WMTS apod.), výškových dat, vlastních mapových vrstev i 3D mračna bodů získaných LIDARem. Projekt je vyvíjen na univerzitě FHNW Muttenz ve Švýcarsku, proto i většina reálně nasazených případů je ze Švýcarska, jak popisuje tento příspěvek. Klíčová slova: OpenWebGlobe, vizualizace virtuálního glóbu, WebGL, HTML5 Abstract: OpenWebGlobe Vizualization of Virtual Globe in the Web Browser. The paper introduces the OpenWebGlobe project. It is an open source solution for vizualization of virtual globe in the web browser. It is built with WebGL technology and based on HTML5 specification. It supports web map services (WMS, WFS, WMTS apod.), elevation data, own map layers as well as 3D point cloud data sets. The project is developed at FHNW University in Muttenz, Switzerland but it is available for developers all over the world. There are some real case studies, which are described in the paper. Key Words: OpenWebGlobe, open source, WebGL, HTML5

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 TOMÁŠ HUDEČEK, RADEK CHURAŇ, JAN KUFNER DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Accessibility

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 ZDENĚK ČERMÁK, EVA JANSKÁ ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Distribution and migration

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 ZUZANA ŽÁKOVÁ SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY Z. Žáková: Schematic maps of public transport system,

Více

přehledy a diskuse Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice

přehledy a diskuse Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice History and instruments of rural development policy in the Czech Republic Zuzana Bednaříková bednarikova.zuzana@uzei.cz Ústav zemědělské ekonomiky

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MARIÁN HALÁS, PAVEL KLAPKA REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regional division of Czechia on the basis

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY Eva Šimková 1. Úvod Kvalita života je důležitá pro každého z nás, bez ohledu na kulturu a zemi původu. Zvyšování kvality života souvisí se zvyšováním

Více

MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE

MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 EVA JANSKÁ, ALENA PRŮŠVICOVÁ, ZDENĚK ČERMÁK MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE JANSKÁ, E., PRŮŠVICOVÁ, A., ČERMÁK,

Více

SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE OBYVATELSTVA METROPOLITNÍCH AREÁLŮ V ČESKU: DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÉMU OBRATU?

SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE OBYVATELSTVA METROPOLITNÍCH AREÁLŮ V ČESKU: DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÉMU OBRATU? GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 1 ROČNÍK 114 ZDENĚK ČERMÁK, MARTIN HAMPL, JAN MÜLLER SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE OBYVATELSTVA METROPOLITNÍCH AREÁLŮ V ČESKU: DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÉMU

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

URBANISMUS PODPORUJÍCÍ ROLI TRAMVAJOVÉ

URBANISMUS PODPORUJÍCÍ ROLI TRAMVAJOVÉ URBANISMUS PODPORUJÍCÍ ROLI TRAMVAJOVÉ DOPRAVY. ANALÝZA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ A PĚŠÍ DOSTUPNOSTI ZASTÁVEK. Jiri Smida, Richard Zelezny, Martin Besta To cite this version: Jiri Smida, Richard Zelezny,

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více