BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004"

Transkript

1 GR Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Čtvrtohory reprezentují posledních 2,588 milionu let v geologické historii Země. Pro čtvrtohory jsou charakteristické periodicky se střídající klimatické oscilace ovlivňující nejen utváření povrchu naší planety, ale i podmínky pro život na Zemi. Klíčová slova: kvartér, stratigrafie, doby ledové a meziledové Abstract: Stratigraphy of the Quaternary Period. The Quaternary period represents the youngest million years of the Earth s geological history. The Quaternary cyclical climatic oscillations have greatly impacted Earth surface processes as well as conditions for life. Key Words: quaternary, stratigraphy, glacial and interglacial periods UXA, T., MIDA, P. (2013): Reliéf horských oblastí střední Evropy jako archiv chladných období kvartéru. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá projevy chladných období kvartéru v reliéfu horských oblastí střední Evropy a na příkladu Krkonoš a Vysokých Tater ukazuje využití vybraných periglaciálních a glaciálních tvarů reliéfu pro rekonstrukci přírodního prostředí v minulosti. Klíčová slova: periglaciální tvary, glaciální tvary, Krkonoše, Vysoké Tatry, střední Evropa Abstract: Relief of Mountainous Areas in Central Europe as an Archive of the Quaternary Cold Periods. This article deals with the evidence of the Quaternary cold periods in the relief of mountainous areas in Central Europe. It details examples from the Krkonoše and High Tatra Mountains and demonstrates the use of selected periglacial and glacial landforms for palaeoenvironmental reconstructions. Key Words: periglacial landforms, glacial landforms, Krkonoše Mountains, High Tatra Mountains, Central Europe CHUMAN, T. (2013): Vývoj půd v kvartéru. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: V průběhu kvartéru se velmi výrazně měnilo klima a s ním i celé ekosystémy včetně půd. V chladných fázích kvartérního cyklu převažovalo fyzikální zvětrávání, eroze materiálu, ukládání fluviálního či eolického materiálu nebo tvorba svahovin (koluvií). Půdy byly zastoupeny pouze nevyvinutými

2 surovými půdami. V teplejších a vlhčích interglaciálech docházelo k rozvoji vegetace, převládalo chemické a biologické zvětrávání, eroze se snižovala a formovaly se půdní horizonty. S vyšším množstvím srážek však docházelo k ochuzování půdy o živiny, které byly vyplavovány srážkami a druhy náročné na živiny postupně vystřídaly acidofilní druhy. Do tohoto přirozeného vývoje zasáhl výrazně člověk v holocénu. Klíčová slova: půdy, kvartér, holocén, vývoj půd, spraš Abstract: Soil Development in the Quaternary Period. Climate changed significantly during the Quaternary period, which, in turn, altered entire ecosystems including soils. Glacial periods typically resulted in mechanical weathering, intensive erosion and deposition of material. Soils in these periods were undeveloped raw materials. Soils began to develop with the development of vegetation at the beginning of and during warmer and wetter interglacial periods, dominated by chemical and biological weathering and less intensive erosion. Increasing precipitation led to nutrient leaching, resulting in the natural acidification of soils. In the Holocene period, human activity significantly altered this natural soil cycle. Key Words: soils, quaternary, soil development, loess BIČÍK, I. (2013): Terciér, nebo kvartér? Kvintér! Geografické rozhledy, 23, 1, s. 8. ISSN Abstrakt: Článek hodnotí vývoj tří sektorů hospodářství ve vybraných státech. V posledních dvaceti letech se široce vnímaný terciér rozdělil na užší terciér, kvartér a kvintér, jejichž vývoj je dokumentován na příkladu Česka. Klíčová slova: změny sektorové struktury, Česko a vybrané země, kvartér, kvintér Abstract: Tertiary or Quaternary Sector? Quinary! This article is based on the definition and comparison of sector structures in Czechia and certain developed countries. It analyzes changes to sector structures after 2000 and the structured tertiary sector. Key Words: Changes to sector structures, Czechia, quaternary sector, quinary sector MAREK, D. (2013): Měnová politika v eurozóně. Kvartér v ekonomii a ekonomické geografii. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 9. ISSN Abstrakt: Stať představuje kvartér jako významný pojem v ekonomii a v ekonomické geografii. Autor uvažuje o měnové politice v eurozóně. Připomíná Taylorovo pravidlo, posuzuje optimální úrokové sazby v zemích eurozóny a úlohu Evropské centrální banky. Klíčová slova: měnová politika, eurozóna, kurz eura, Taylorovo pravidlo, úroková sazba Abstract: Currency Policy in the Eurozone. Quaternary Sector in Economics and Economic Geography. This article introduces the quaternary sector as an

3 important term in economics and economic geography. The author discusses currency policy in the Eurozone. He reiterates the idea of a Taylor rule and considers optimal interest rates in Eurozone countries as well as the role of the European Central Bank. Key Words: currency policy, Eurozone, Euro currency, Taylor rule, interest rate MIKŠOVSKÝ, M. (2013): Moravské kartografické centrum. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Moravské kartografické centrum představuje historii vývoje zeměměřictví v českých zemích. Vystaveny jsou zde staré mapy i unikátní přístroje a pomůcky, které se používaly pro jejich vyhotovení a zpracování. Ústředním exponátem je 79dílná reliéfní mapa Moravy a části Slezska. Jsou zde pořádány různé tematické výstavy a soutěže geografických znalostí. Klíčová slova: historie zeměměřictví, staré mapy, historické geodetické a kartografické přístroje a pomůcky Abstract: Moravian Cartographic Centre. The Moravian Cartographic Centre presents the history of surveying and cartography in the Czech Lands. The centre displays old maps as well as unique instruments and tools that were used in preparing and creating said maps. The central focus of the exhibit is a 79-piece three-dimensional relief map of Moravia and parts of Silesia. The centre also hosts a variety of topical exhibits and contests of geographic knowledge. Key Words: history of surveying, old maps, historical geodetic and cartographic instruments and tools ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Příspěvek předkládá různé přístupy ve výuce zeměpisu/geografie, které procvičují badatelské dovednosti, resp. způsobilost jedince systematicky a objektivním způsobem řešit problémy. Metodika výzkumu mezinárodních projektů PISA a TIMSS je doplněna ukázkami konkrétních geografických úloh. Klíčová slova: badatelská výuka, badatelské dovednosti, zeměpis, investigativní geografie, řešení problémů Abstract: Inquiry-Based Education in Geography. This article presents a number of approaches for teaching geography that encourage and build research skills, i.e. an individual s ability to systematically and objectively solve problems. Teaching methods advocated by the international projects PISA and TIMSS are included along with examples of specific geographical assignments. Key Words: research learning, research skills, geography, investigative geography, problem solving

4 KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Modelový seminář: Pěstování banánů a globální trh. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Cílem příspěvku je vytvoření modelové lekce s tematikou globálního obchodu s banány pro hodiny či semináře víceletých gymnázií. Skládá se ze tří částí, které respektují třífázový model učení E-U-R. V první části lekce si studenti metodou brainstormingu zrekapitulují své dosavadní znalosti o banánech a dopadech jejich pěstování. Ve druhé části lekce studenti shlédnou a kriticky vyhodnotí filmový dokument pojednávající o pracovních a sociálních podmínkách na banánových plantážích. V závěrečné části lekce pak studenti diskutují nad alternativními možnostmi pěstování banánů a svůj postoj shrnou metodou volného psaní. Klíčová slova: banány, rozvojové problémy, metodická příprava, model učení E- U-R Abstract: Instructional Seminar: Growing Bananas and the Global Market. The objective of this article is to create a model lesson focused on the global banana market for classes or seminars in four-year grammar schools. It is made up of three parts, detailing the three-phase learning model E-U-R. The first part of the lesson involves students brainstorming to sum up their knowledge of bananas and the impacts of growing bananas. The second part has students view and critically evaluate a documentary film about the working and social conditions on banana plantations. Finally, in the concluding portion of the lesson, students discuss alternate means of growing bananas and summarize their positions in a free writing activity. Key Words: bananas, development problems, methodical preparation, learning model E-U-R HÁTLE, J., KUČEROVÁ, S R. (2013): Úloha atlasů ve výuce zeměpisu/geografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek pojednává o možnostech využití kartografických produktů, z nichž nejčastěji používané jsou atlasy, případně nástěnné mapy, při výuce zeměpisu. Vybrané typy činností ilustruje na příkladu úloh ze Zeměpisné olympiády. Klíčová slova: kartografické produkty, atlas, geografické vzdělávání, Zeměpisná olympiáda Abstract: The Role of Atlases in Geography Instruction. This article considers potential uses of cartographic products the most common of which are atlases, or classroom wall maps in geography instruction. Selected classroom activities are illustrated with examples from Geography Olympiad tasks. Key Words: cartographic products, atlas, geography education, Geography Olympiad

5 KŘÍŽEK, M. (2013): Při dnešní konkurenci musí student na sobě neustále pracovat. Rozhovor s Tomášem Kysilkou. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Globální obchod s banány a jeho dopady. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá problematikou pěstování a globálního obchodu s banány. V první části jsou představeni hlavní aktéři banánového byznysu, je nastíněn geografický vzorec rozložení míst produkce a spotřeby a jejich vzájemná politická a ekonomická provázanost. Dále se článek zajímá o ekonomické, sociální a environmentální dopady velkoprodukce banánů na lokální úrovni a na závěr shrnuje možnosti rozvoje etické spotřeby prostřednictvím alternativní (extenzivní) produkce banánů. Klíčová slova: banány, globální obchod, nadnárodní společnosti, rozvojové problémy, bioprodukce, fair trade Abstract: The Global Banana Trade and its Impacts. This article discusses banana production and global banana trade. It presents the primary stakeholders in the banana business, outlines geographic patterns concerning the distribution of banana production and consumption and discusses their mutual political and economic interdependence. Furthermore, the article explores economic, social and environmental impacts of the mass production of bananas at the local level. In conclusion, it summarizes the development of ethical consumption through alternative (extensive) banana production. Key Words: bananas, global trade, multinational corporations, development problems, bioproduction, fair trade ŠÍDLO, L.; KOCOURKOVÁ, J.; NOVÁK, M. (2013): Evropská unie a Spojené státy americké porovnání populačního vývoje. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Evropská unie překročila v roce 2009 hranici 500 mil. obyvatel. Tuto hranici přesáhla díky dlouhodobému každoročnímu přírůstku počtu obyvatel, a to jak přirozeného, tak především migračního. Každoroční přírůstek obyvatelstva v EU-27 je však výrazně nižší než ve Spojených státech amerických, kde počet obyvatel v roce 2006 překročil hranici 300 mil. obyvatel. Díky právě odlišné úrovni a struktuře přírůstku počtu obyvatel lze dle některých populačních prognóz předpokládat, že kolem roku 2100 dostihne USA počtem obyvatel Evropskou unii v jejím vymezení z roku Klíčová slova: Evropská unie, USA, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, migrační přírůstek Abstract: The European Union and the United States of America Comparing Population Trends. The European Union exceeded the threshold of 500 million people in This was a result of long-term annual population growth, both natural and migratory. The annual population growth rate in the EU-

6 27, however, is significantly lower than in the United States of America, where the population exceeded 300 million people in According to recent population projections, it can be assumed that, around the year 2100, U.S. population will catch up with that of the European Union (as defined in 2010), due to different level and structure of population in the United States. Key Words: European Union, USA, population, natural growth, migratory growth VAZAČOVÁ, A. (2013): Nairobi, postkoloniální velkoměsto. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Minulost Nairobi je spjatá s britským kolonialismem, který nastavil pravidla urbanizace. Kolonialismus podmínil existenci slumů nejen v Nairobi, ale i v dalších východoafrických městech. Slumy jsou charakteristické nevhodnými životními podmínkami, ale také vysokým sociálním kapitálem. Ten je místními obyvateli vnímán jako pozitivní faktor. Nairobi je příkladem hlavního města mísícího koloniální minulost, kmenové kultury a vlivy globalizace. Klíčová slova: kolonialismus, postkoloniální rozvoj, slum, sociální kapitál, Nairobi, Keňa Abstract: Nairobi, Post-Colonial Metropolis. The history of Nairobi is closely tied to British colonialism, which set the rules for urbanization. Colonialism actually facilitated the existence of slums in Nairobi and other east African cities. While slums are characterized by conditions unsuitable for living, they also enable high levels of social capital. This is perceived by inhabitants as a positive factor. Nairobi is an example of a capital city mixing colonial history, tribal cultures and the influences of globalization during its development. Key Words: colonialism, post-colonial development, slum, social capital, Nairobi, Kenya KŘÍŽEK, M.; KŘÍŽOVÁ, L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek představuje využití exoskopie ve studiu vývoje krajiny. Jsou zde uvedeny základní principy exoskopie včetně metodického postupu. V článku jsou popsány základní mikrotextury křemenných zrn a jejich vznik. Na příkladu hodnocení glaciálních a eolických zrn je demonstrován rozdíl v zastoupení jednotlivých mikrotextur. Klíčová slova: mikromorfologie křemenných zrn; exoskopie; geomorfologie; vývoj krajiny Abstract: Landscape Change as Recorded on Surface Grains. This article describes the use of micromorphology of quartz grains (exoscopy) to study landscape development. It presents the basic principles of exoscopy including a discussion of methodology. The article describes basic microtextures of quartz grains and their formation. Differences in microtexture proportion are described by evaluating examples of glacial and eolian grains.

7 Key Words: micromorphology of quartz grains; exoscopy; geomorphology; landscape development DRBOHLAV, D. (2013): Jubilant Ivan Bičík. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 31. ISSN BIČÍK, I. (2013): Krajiny mého srdce. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 32. ISSN Abstrakt: Autor představuje šest míst, k nimž má vřelý vztah. Tři vybrané krajiny v Česku a jedna na Slovensku, kam se stále vrací a kde je mu dobře, po jednom místě v USA a v Kanadě, na která rád vzpomíná. Klíčová slova: krajina, Česko, Slovensko, USA, Kanada Abstract: Landscapes of My Heart. The author presents six places, for which he has a special place in his heart. Three of the selected places are in Czechia and one is in Slovakia. He frequently visits these four sites. The remaining two are in the USA and Canada and the author remembers them fondly. Key Words: landscape, Czechia, Slovakia, USA, Canada DRBOHLAV, D. (2013): Kolik vydělávají migranti v cizině a komu to prospívá? Migrace rozvoj remitence a Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 23, 1, s Příloha. ISSN Abstrakt: Článek nabízí stručný přehled problematiky remitencí, finančních prostředků, které pracovní migranti vydělávají v zahraničí a následně posílají domů ve většině svým rodinám. Pojednány jsou důležité okolnosti, které celý proces zahraniční migrace, výdělků migrantů a poté samotné remitence doprovázejí. Příspěvek má prostorovou dimenzi (např. migrační a remitenční proudy mezi zdrojem a cílem) a současně nahlíží do souvisejících složitých a komplexně podmíněných vazeb. Klíčová slova: mezinárodní migrace, migrace a rozvoj, remitence, Ukrajinci v Česku Abstract: How Much Money do Immigrants Make Abroad and Whom Does This Money Help? This article provides a brief overview of remittances, money made by working immigrants in foreign lands that is sent home, primarily to the workers families. It outlines important circumstances that accompany the process of foreign migration, immigrant earnings and the remittances themselves. The article has a clear spatial dimension (e.g. migration and remittance flows from sources to endpoints) and it examines certain related, complicated and complexly causal relationships. Key Words: international migration, migration and development, remittances, Ukrainians in Czechia

8 20. kartografická konference, 2013 (elektronická příloha v rubrice Materiály Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN PÁNEK, J., VLOK, A. C. (2013): Participativní mapování jako nástroj komunitního rozvoje případová studie Koffiekraal Jihoafrická republika. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Komunitní rozvoj se stal jednou z klíčových oblastí a pilířů vysokého školství v Jihoafrické republice. Katedra geografie Univerzity Jižní Afriky (University of South Africa UNISA) spolu s nevládní neziskovou organizací Greater Rustenburg Community Foundation (GRCF) realizuje projekt s názvem Roots Driven Rural Development, během kterého je používána metodologie Community Asset Mapping Program (CAMP), vyvinutá GRCF za účelem podpory komunitního rozvoje. Článek se zaměřuje na metodologii participativního mapování jako nástroje pro komunitní rozvoj s ukázkou na případové studii vesnice Koffiekraal v Jižní Africe. V článku jsou prezentovány poznatky z terénního výzkumu v Koffiekraal a jsou navrženy možnosti vylepšení současné metodologie CAMP. V závěru se autoři zaměřují na využití participativního mapování jako nástroje pro komunitní rozvoj vesnických oblastí. Klíčová slova: participativní mapování, Koffiekraal, participativní GIS, komunitní rozvoj, OpenStreetMap Abstract: Participatory Mapping as a Tool for Community Development a Case Study from Koffiekraal, South Africa. Community engagement has become a core responsibility of higher education in South Africa, alongside teaching and research. The academic-based community engagement focus of the Department of Geography at the University of South Africa (UNISA) is the project Roots Driven Rural Development" which is conducted in collaboration with a non-governmental organisation the Greater Rustenburg Community Foundation (GRCF) and communities in the Bojanala Region of the North West Province, South Africa. The project also aims to further develop and fine-tune a methodology of Community Asset Mapping Program (CAMP) developed by the GRCF to conduct and steer roots driven change for the global south. The paper will outline the methodologies of participatory mapping used in Koffiekraal, South Africa as a tool for community engagement and share best practices of physical mapping. It will also demonstrate how mapping can be used in the process of community building and its bottom-up development. Key words: participatory mapping, Koffiekraal, participatory GIS, community development, OpenStreetMap HÁJEK, P., JEDLIČKA, K. (2013): Geomatika pro střední školy. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek ukazuje možnosti, jak se čtenář může seznámit s geomatikou. Geomatika je vědecká disciplína, která může být chápána jako disciplína, která umožňuje rozumět a prezentovat geografická data. V článku jsou popsány akce a činnosti, které jsou jak populárně naučného charakteru a mají za cíl ukázat aplikace geomatiky v každodenním životě, tak i vzdělávací akce, které rozšiřují a prohlubují znalosti veřejnosti i odborníků. Tyto akce přinášejí užitek i do výuky zeměpisně orientovaných předmětů na školách. Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny i modelové úlohy, které mohou být použity v rámci výukových hodin na středních školách, ale i jinde. Klíčová slova: geomatika, vzdělávání, praxe, studium, střední škola, vysoká škola, geografie Abstract: Geomatics for Secondary Schools. The article describes the options of getting familiar with that field of Geomatics. Geomatics is a scientific discipline which can be comprehended as understanding and presenting of geographic information. The article describes actions and events, which are kind of popular educational events for public,

9 which intend to show the applications of Geomatics in the everyday life and also educational events that enhance and extend the knowledge of either public or specialist. These events have also benefits to the teaching of geographically oriented subjects in schools. Therefore there are listed model examples which can be used during teaching at secondary school lessons or elsewhere. Key Words: geomatics, education, experience, study, secondary school, collage, geography SVOBODOVÁ, D. (2013): Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Kartografická tvorba Zeměměřického úřadu (ZÚ) představuje tvorbu a aktualizaci cca 30 mapových titulů, jejichž vydavatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Jedná se o státní mapová díla v měřítku 1 : 5000, 1 : , 1 : , 1 : , 1 : , 1 : a 1 : , dále mapy územních celků, mapy správního rozdělení a přehledy kladů mapových listů v měřítkách 1 : až 1 : Všechny tituly jsou zpracovány v rozsahu celého území České republiky (ČR), v souvislém kladu mapových listů a podle jednotných zásad. Území ČR pokrývají v závislosti na měřítku jednotlivé mapové listy ale i tisíce mapových listů v případě Základní mapy ČR 1 : a Státní mapy 1 : Příspěvek poskytuje přehled o stavu těchto mapových děl z pohledu jejich obsahu, forem, datových zdrojů, aktuálnosti, technologií tvorby atd. Zabývá se rovněž realizovanými i plánovanými inovacemi kartografické tvorby ZÚ a jejich očekávanými přínosy pro uživatele. Klíčová slova: státní mapové dílo, topografická mapa, mapa středního měřítka, základní mapa, prohlížecí služba Abstract: An Overview of the Land Survey Office Cartographic Production. Cartographic production of the Land Survey Office represents generation and update of about 30 mapping series that are published by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. The production comprises State Map Series from the scale 1 : to 1 : , Maps of Landscape Units, Maps of Administrative Division and the Sheet Lines. A paper provides an overview of the mapping series in term of their content, data sources, update, production technology etc. Key Words: state map series, topograhic map, medium-scale map, base map, view service ČERBA, O. (2013): Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Současná mediální scéna nabízí velké množství grafických prvků, včetně různých tematických map. Jedná se o produkty datové žurnalistiky, která představuje jeden z nových směrů žurnalistiky. Tento příspěvek se pokouší ukázat principy datové žurnalistiky na příkladu prezentace výsledků voleb prezidenta České republiky pomocí tematických map, které se objevovali v českých hromadných sdělovacích prostředcích. Článek hledá souvislosti mezi datovou žurnalistikou a kartografií a snaží se ukázat možné formy spolupráce, které by byly ku prospěchu obou disciplín a také měly dopad na vzdělávací sektor (v souvislosti s mediální gramotností a schopností pochopit a interpretovat informace, včetně prostorových dat). Klíčová slova: datová žurnalistika, kartografie, tematická mapa, interpretace mapy, volby. Abstract: Presentation of Results of the Presidential Election from Perspective of Cartography. The contemporary media offer many various graphic elements, including thematic maps. This fact is connected to data journalism that represents one of the new way of journalism. This article try to show basic principles of data journalism by the way of example of presentation of result of presidential election in the Czech Republic by means of thematic maps occurring in Czech mass media. The article look for relations between data journalism and cartography and try to suggest possible forms of cooperation that will

10 be helpful for both disciplines. The cooperation will have an impact to educational sector (in connection to media literacy and an ability to understand and interpret information, including spatial data). Key Words: data journalism, cartography, thematic map, interpretation of map, election. NÉTEK, R. (2013): OpenWebGlobe virtuální glóbus v prostředí internetu. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Příspěvek představuje projekt OpenWebGlobe. Jedná se o open source řešení pro vizualizaci virtuálního glóbu v plně prostředí webového prohlížeče. Z technologického hlediska je postaven na specifikaci HTML5 a WebGL. Umožňuje zobrazení standardizovaných webových mapových služeb (WMS, WFS, WMTS apod.), výškových dat, vlastních mapových vrstev i 3D mračna bodů získaných LIDARem. Projekt je vyvíjen na univerzitě FHNW Muttenz ve Švýcarsku, proto i většina reálně nasazených případů je ze Švýcarska, jak popisuje tento příspěvek. Klíčová slova: OpenWebGlobe, vizualizace virtuálního glóbu, WebGL, HTML5 Abstract: OpenWebGlobe Vizualization of Virtual Globe in the Web Browser. The paper introduces the OpenWebGlobe project. It is an open source solution for vizualization of virtual globe in the web browser. It is built with WebGL technology and based on HTML5 specification. It supports web map services (WMS, WFS, WMTS apod.), elevation data, own map layers as well as 3D point cloud data sets. The project is developed at FHNW University in Muttenz, Switzerland but it is available for developers all over the world. There are some real case studies, which are described in the paper. Key Words: OpenWebGlobe, open source, WebGL, HTML5

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 548-0060 Garantující institut: Garant předmětu: Základy geografie (ZG) Institut geoinformatiky RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Kredity: 5 Povinnost:

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 548-0033 Garantující institut: Garant předmětu: Socioekonomická geografie (SEG) Institut geoinformatiky RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Kredity:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1 ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK Petr SOUČEK 1 1 Oddělení provozních analýz a programování, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 Kobylisy, Česká republika petr.soucek@cuzk.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

English speaking countries

English speaking countries školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

20. kartografická konference Západočeská univerzita v Plzni, 5. až 6. září 2013

20. kartografická konference Západočeská univerzita v Plzni, 5. až 6. září 2013 PŘÍLOHA GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 23, č. 1 1 20. kartografická konference Západočeská univerzita v Plzni, 5. až 6. září 2013 20. kartografická konference navazuje na společná setkání českých a slovenských

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ, Dana FELTLOVÁ Souhrn: V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Jakub Fischer, Petr Mazouch, Savina Finardi Abstrakt V současné době

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ Irena Fujerová Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, penzijní připojištění, životní pojištění, daňová uznatelnost Key words: employee

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více