BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004"

Transkript

1 GR Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Čtvrtohory reprezentují posledních 2,588 milionu let v geologické historii Země. Pro čtvrtohory jsou charakteristické periodicky se střídající klimatické oscilace ovlivňující nejen utváření povrchu naší planety, ale i podmínky pro život na Zemi. Klíčová slova: kvartér, stratigrafie, doby ledové a meziledové Abstract: Stratigraphy of the Quaternary Period. The Quaternary period represents the youngest million years of the Earth s geological history. The Quaternary cyclical climatic oscillations have greatly impacted Earth surface processes as well as conditions for life. Key Words: quaternary, stratigraphy, glacial and interglacial periods UXA, T., MIDA, P. (2013): Reliéf horských oblastí střední Evropy jako archiv chladných období kvartéru. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá projevy chladných období kvartéru v reliéfu horských oblastí střední Evropy a na příkladu Krkonoš a Vysokých Tater ukazuje využití vybraných periglaciálních a glaciálních tvarů reliéfu pro rekonstrukci přírodního prostředí v minulosti. Klíčová slova: periglaciální tvary, glaciální tvary, Krkonoše, Vysoké Tatry, střední Evropa Abstract: Relief of Mountainous Areas in Central Europe as an Archive of the Quaternary Cold Periods. This article deals with the evidence of the Quaternary cold periods in the relief of mountainous areas in Central Europe. It details examples from the Krkonoše and High Tatra Mountains and demonstrates the use of selected periglacial and glacial landforms for palaeoenvironmental reconstructions. Key Words: periglacial landforms, glacial landforms, Krkonoše Mountains, High Tatra Mountains, Central Europe CHUMAN, T. (2013): Vývoj půd v kvartéru. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: V průběhu kvartéru se velmi výrazně měnilo klima a s ním i celé ekosystémy včetně půd. V chladných fázích kvartérního cyklu převažovalo fyzikální zvětrávání, eroze materiálu, ukládání fluviálního či eolického materiálu nebo tvorba svahovin (koluvií). Půdy byly zastoupeny pouze nevyvinutými

2 surovými půdami. V teplejších a vlhčích interglaciálech docházelo k rozvoji vegetace, převládalo chemické a biologické zvětrávání, eroze se snižovala a formovaly se půdní horizonty. S vyšším množstvím srážek však docházelo k ochuzování půdy o živiny, které byly vyplavovány srážkami a druhy náročné na živiny postupně vystřídaly acidofilní druhy. Do tohoto přirozeného vývoje zasáhl výrazně člověk v holocénu. Klíčová slova: půdy, kvartér, holocén, vývoj půd, spraš Abstract: Soil Development in the Quaternary Period. Climate changed significantly during the Quaternary period, which, in turn, altered entire ecosystems including soils. Glacial periods typically resulted in mechanical weathering, intensive erosion and deposition of material. Soils in these periods were undeveloped raw materials. Soils began to develop with the development of vegetation at the beginning of and during warmer and wetter interglacial periods, dominated by chemical and biological weathering and less intensive erosion. Increasing precipitation led to nutrient leaching, resulting in the natural acidification of soils. In the Holocene period, human activity significantly altered this natural soil cycle. Key Words: soils, quaternary, soil development, loess BIČÍK, I. (2013): Terciér, nebo kvartér? Kvintér! Geografické rozhledy, 23, 1, s. 8. ISSN Abstrakt: Článek hodnotí vývoj tří sektorů hospodářství ve vybraných státech. V posledních dvaceti letech se široce vnímaný terciér rozdělil na užší terciér, kvartér a kvintér, jejichž vývoj je dokumentován na příkladu Česka. Klíčová slova: změny sektorové struktury, Česko a vybrané země, kvartér, kvintér Abstract: Tertiary or Quaternary Sector? Quinary! This article is based on the definition and comparison of sector structures in Czechia and certain developed countries. It analyzes changes to sector structures after 2000 and the structured tertiary sector. Key Words: Changes to sector structures, Czechia, quaternary sector, quinary sector MAREK, D. (2013): Měnová politika v eurozóně. Kvartér v ekonomii a ekonomické geografii. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 9. ISSN Abstrakt: Stať představuje kvartér jako významný pojem v ekonomii a v ekonomické geografii. Autor uvažuje o měnové politice v eurozóně. Připomíná Taylorovo pravidlo, posuzuje optimální úrokové sazby v zemích eurozóny a úlohu Evropské centrální banky. Klíčová slova: měnová politika, eurozóna, kurz eura, Taylorovo pravidlo, úroková sazba Abstract: Currency Policy in the Eurozone. Quaternary Sector in Economics and Economic Geography. This article introduces the quaternary sector as an

3 important term in economics and economic geography. The author discusses currency policy in the Eurozone. He reiterates the idea of a Taylor rule and considers optimal interest rates in Eurozone countries as well as the role of the European Central Bank. Key Words: currency policy, Eurozone, Euro currency, Taylor rule, interest rate MIKŠOVSKÝ, M. (2013): Moravské kartografické centrum. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Moravské kartografické centrum představuje historii vývoje zeměměřictví v českých zemích. Vystaveny jsou zde staré mapy i unikátní přístroje a pomůcky, které se používaly pro jejich vyhotovení a zpracování. Ústředním exponátem je 79dílná reliéfní mapa Moravy a části Slezska. Jsou zde pořádány různé tematické výstavy a soutěže geografických znalostí. Klíčová slova: historie zeměměřictví, staré mapy, historické geodetické a kartografické přístroje a pomůcky Abstract: Moravian Cartographic Centre. The Moravian Cartographic Centre presents the history of surveying and cartography in the Czech Lands. The centre displays old maps as well as unique instruments and tools that were used in preparing and creating said maps. The central focus of the exhibit is a 79-piece three-dimensional relief map of Moravia and parts of Silesia. The centre also hosts a variety of topical exhibits and contests of geographic knowledge. Key Words: history of surveying, old maps, historical geodetic and cartographic instruments and tools ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Příspěvek předkládá různé přístupy ve výuce zeměpisu/geografie, které procvičují badatelské dovednosti, resp. způsobilost jedince systematicky a objektivním způsobem řešit problémy. Metodika výzkumu mezinárodních projektů PISA a TIMSS je doplněna ukázkami konkrétních geografických úloh. Klíčová slova: badatelská výuka, badatelské dovednosti, zeměpis, investigativní geografie, řešení problémů Abstract: Inquiry-Based Education in Geography. This article presents a number of approaches for teaching geography that encourage and build research skills, i.e. an individual s ability to systematically and objectively solve problems. Teaching methods advocated by the international projects PISA and TIMSS are included along with examples of specific geographical assignments. Key Words: research learning, research skills, geography, investigative geography, problem solving

4 KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Modelový seminář: Pěstování banánů a globální trh. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Cílem příspěvku je vytvoření modelové lekce s tematikou globálního obchodu s banány pro hodiny či semináře víceletých gymnázií. Skládá se ze tří částí, které respektují třífázový model učení E-U-R. V první části lekce si studenti metodou brainstormingu zrekapitulují své dosavadní znalosti o banánech a dopadech jejich pěstování. Ve druhé části lekce studenti shlédnou a kriticky vyhodnotí filmový dokument pojednávající o pracovních a sociálních podmínkách na banánových plantážích. V závěrečné části lekce pak studenti diskutují nad alternativními možnostmi pěstování banánů a svůj postoj shrnou metodou volného psaní. Klíčová slova: banány, rozvojové problémy, metodická příprava, model učení E- U-R Abstract: Instructional Seminar: Growing Bananas and the Global Market. The objective of this article is to create a model lesson focused on the global banana market for classes or seminars in four-year grammar schools. It is made up of three parts, detailing the three-phase learning model E-U-R. The first part of the lesson involves students brainstorming to sum up their knowledge of bananas and the impacts of growing bananas. The second part has students view and critically evaluate a documentary film about the working and social conditions on banana plantations. Finally, in the concluding portion of the lesson, students discuss alternate means of growing bananas and summarize their positions in a free writing activity. Key Words: bananas, development problems, methodical preparation, learning model E-U-R HÁTLE, J., KUČEROVÁ, S R. (2013): Úloha atlasů ve výuce zeměpisu/geografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek pojednává o možnostech využití kartografických produktů, z nichž nejčastěji používané jsou atlasy, případně nástěnné mapy, při výuce zeměpisu. Vybrané typy činností ilustruje na příkladu úloh ze Zeměpisné olympiády. Klíčová slova: kartografické produkty, atlas, geografické vzdělávání, Zeměpisná olympiáda Abstract: The Role of Atlases in Geography Instruction. This article considers potential uses of cartographic products the most common of which are atlases, or classroom wall maps in geography instruction. Selected classroom activities are illustrated with examples from Geography Olympiad tasks. Key Words: cartographic products, atlas, geography education, Geography Olympiad

5 KŘÍŽEK, M. (2013): Při dnešní konkurenci musí student na sobě neustále pracovat. Rozhovor s Tomášem Kysilkou. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Globální obchod s banány a jeho dopady. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá problematikou pěstování a globálního obchodu s banány. V první části jsou představeni hlavní aktéři banánového byznysu, je nastíněn geografický vzorec rozložení míst produkce a spotřeby a jejich vzájemná politická a ekonomická provázanost. Dále se článek zajímá o ekonomické, sociální a environmentální dopady velkoprodukce banánů na lokální úrovni a na závěr shrnuje možnosti rozvoje etické spotřeby prostřednictvím alternativní (extenzivní) produkce banánů. Klíčová slova: banány, globální obchod, nadnárodní společnosti, rozvojové problémy, bioprodukce, fair trade Abstract: The Global Banana Trade and its Impacts. This article discusses banana production and global banana trade. It presents the primary stakeholders in the banana business, outlines geographic patterns concerning the distribution of banana production and consumption and discusses their mutual political and economic interdependence. Furthermore, the article explores economic, social and environmental impacts of the mass production of bananas at the local level. In conclusion, it summarizes the development of ethical consumption through alternative (extensive) banana production. Key Words: bananas, global trade, multinational corporations, development problems, bioproduction, fair trade ŠÍDLO, L.; KOCOURKOVÁ, J.; NOVÁK, M. (2013): Evropská unie a Spojené státy americké porovnání populačního vývoje. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Evropská unie překročila v roce 2009 hranici 500 mil. obyvatel. Tuto hranici přesáhla díky dlouhodobému každoročnímu přírůstku počtu obyvatel, a to jak přirozeného, tak především migračního. Každoroční přírůstek obyvatelstva v EU-27 je však výrazně nižší než ve Spojených státech amerických, kde počet obyvatel v roce 2006 překročil hranici 300 mil. obyvatel. Díky právě odlišné úrovni a struktuře přírůstku počtu obyvatel lze dle některých populačních prognóz předpokládat, že kolem roku 2100 dostihne USA počtem obyvatel Evropskou unii v jejím vymezení z roku Klíčová slova: Evropská unie, USA, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, migrační přírůstek Abstract: The European Union and the United States of America Comparing Population Trends. The European Union exceeded the threshold of 500 million people in This was a result of long-term annual population growth, both natural and migratory. The annual population growth rate in the EU-

6 27, however, is significantly lower than in the United States of America, where the population exceeded 300 million people in According to recent population projections, it can be assumed that, around the year 2100, U.S. population will catch up with that of the European Union (as defined in 2010), due to different level and structure of population in the United States. Key Words: European Union, USA, population, natural growth, migratory growth VAZAČOVÁ, A. (2013): Nairobi, postkoloniální velkoměsto. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Minulost Nairobi je spjatá s britským kolonialismem, který nastavil pravidla urbanizace. Kolonialismus podmínil existenci slumů nejen v Nairobi, ale i v dalších východoafrických městech. Slumy jsou charakteristické nevhodnými životními podmínkami, ale také vysokým sociálním kapitálem. Ten je místními obyvateli vnímán jako pozitivní faktor. Nairobi je příkladem hlavního města mísícího koloniální minulost, kmenové kultury a vlivy globalizace. Klíčová slova: kolonialismus, postkoloniální rozvoj, slum, sociální kapitál, Nairobi, Keňa Abstract: Nairobi, Post-Colonial Metropolis. The history of Nairobi is closely tied to British colonialism, which set the rules for urbanization. Colonialism actually facilitated the existence of slums in Nairobi and other east African cities. While slums are characterized by conditions unsuitable for living, they also enable high levels of social capital. This is perceived by inhabitants as a positive factor. Nairobi is an example of a capital city mixing colonial history, tribal cultures and the influences of globalization during its development. Key Words: colonialism, post-colonial development, slum, social capital, Nairobi, Kenya KŘÍŽEK, M.; KŘÍŽOVÁ, L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek představuje využití exoskopie ve studiu vývoje krajiny. Jsou zde uvedeny základní principy exoskopie včetně metodického postupu. V článku jsou popsány základní mikrotextury křemenných zrn a jejich vznik. Na příkladu hodnocení glaciálních a eolických zrn je demonstrován rozdíl v zastoupení jednotlivých mikrotextur. Klíčová slova: mikromorfologie křemenných zrn; exoskopie; geomorfologie; vývoj krajiny Abstract: Landscape Change as Recorded on Surface Grains. This article describes the use of micromorphology of quartz grains (exoscopy) to study landscape development. It presents the basic principles of exoscopy including a discussion of methodology. The article describes basic microtextures of quartz grains and their formation. Differences in microtexture proportion are described by evaluating examples of glacial and eolian grains.

7 Key Words: micromorphology of quartz grains; exoscopy; geomorphology; landscape development DRBOHLAV, D. (2013): Jubilant Ivan Bičík. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 31. ISSN BIČÍK, I. (2013): Krajiny mého srdce. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 32. ISSN Abstrakt: Autor představuje šest míst, k nimž má vřelý vztah. Tři vybrané krajiny v Česku a jedna na Slovensku, kam se stále vrací a kde je mu dobře, po jednom místě v USA a v Kanadě, na která rád vzpomíná. Klíčová slova: krajina, Česko, Slovensko, USA, Kanada Abstract: Landscapes of My Heart. The author presents six places, for which he has a special place in his heart. Three of the selected places are in Czechia and one is in Slovakia. He frequently visits these four sites. The remaining two are in the USA and Canada and the author remembers them fondly. Key Words: landscape, Czechia, Slovakia, USA, Canada DRBOHLAV, D. (2013): Kolik vydělávají migranti v cizině a komu to prospívá? Migrace rozvoj remitence a Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 23, 1, s Příloha. ISSN Abstrakt: Článek nabízí stručný přehled problematiky remitencí, finančních prostředků, které pracovní migranti vydělávají v zahraničí a následně posílají domů ve většině svým rodinám. Pojednány jsou důležité okolnosti, které celý proces zahraniční migrace, výdělků migrantů a poté samotné remitence doprovázejí. Příspěvek má prostorovou dimenzi (např. migrační a remitenční proudy mezi zdrojem a cílem) a současně nahlíží do souvisejících složitých a komplexně podmíněných vazeb. Klíčová slova: mezinárodní migrace, migrace a rozvoj, remitence, Ukrajinci v Česku Abstract: How Much Money do Immigrants Make Abroad and Whom Does This Money Help? This article provides a brief overview of remittances, money made by working immigrants in foreign lands that is sent home, primarily to the workers families. It outlines important circumstances that accompany the process of foreign migration, immigrant earnings and the remittances themselves. The article has a clear spatial dimension (e.g. migration and remittance flows from sources to endpoints) and it examines certain related, complicated and complexly causal relationships. Key Words: international migration, migration and development, remittances, Ukrainians in Czechia

8 20. kartografická konference, 2013 (elektronická příloha v rubrice Materiály Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN PÁNEK, J., VLOK, A. C. (2013): Participativní mapování jako nástroj komunitního rozvoje případová studie Koffiekraal Jihoafrická republika. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Komunitní rozvoj se stal jednou z klíčových oblastí a pilířů vysokého školství v Jihoafrické republice. Katedra geografie Univerzity Jižní Afriky (University of South Africa UNISA) spolu s nevládní neziskovou organizací Greater Rustenburg Community Foundation (GRCF) realizuje projekt s názvem Roots Driven Rural Development, během kterého je používána metodologie Community Asset Mapping Program (CAMP), vyvinutá GRCF za účelem podpory komunitního rozvoje. Článek se zaměřuje na metodologii participativního mapování jako nástroje pro komunitní rozvoj s ukázkou na případové studii vesnice Koffiekraal v Jižní Africe. V článku jsou prezentovány poznatky z terénního výzkumu v Koffiekraal a jsou navrženy možnosti vylepšení současné metodologie CAMP. V závěru se autoři zaměřují na využití participativního mapování jako nástroje pro komunitní rozvoj vesnických oblastí. Klíčová slova: participativní mapování, Koffiekraal, participativní GIS, komunitní rozvoj, OpenStreetMap Abstract: Participatory Mapping as a Tool for Community Development a Case Study from Koffiekraal, South Africa. Community engagement has become a core responsibility of higher education in South Africa, alongside teaching and research. The academic-based community engagement focus of the Department of Geography at the University of South Africa (UNISA) is the project Roots Driven Rural Development" which is conducted in collaboration with a non-governmental organisation the Greater Rustenburg Community Foundation (GRCF) and communities in the Bojanala Region of the North West Province, South Africa. The project also aims to further develop and fine-tune a methodology of Community Asset Mapping Program (CAMP) developed by the GRCF to conduct and steer roots driven change for the global south. The paper will outline the methodologies of participatory mapping used in Koffiekraal, South Africa as a tool for community engagement and share best practices of physical mapping. It will also demonstrate how mapping can be used in the process of community building and its bottom-up development. Key words: participatory mapping, Koffiekraal, participatory GIS, community development, OpenStreetMap HÁJEK, P., JEDLIČKA, K. (2013): Geomatika pro střední školy. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Článek ukazuje možnosti, jak se čtenář může seznámit s geomatikou. Geomatika je vědecká disciplína, která může být chápána jako disciplína, která umožňuje rozumět a prezentovat geografická data. V článku jsou popsány akce a činnosti, které jsou jak populárně naučného charakteru a mají za cíl ukázat aplikace geomatiky v každodenním životě, tak i vzdělávací akce, které rozšiřují a prohlubují znalosti veřejnosti i odborníků. Tyto akce přinášejí užitek i do výuky zeměpisně orientovaných předmětů na školách. Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny i modelové úlohy, které mohou být použity v rámci výukových hodin na středních školách, ale i jinde. Klíčová slova: geomatika, vzdělávání, praxe, studium, střední škola, vysoká škola, geografie Abstract: Geomatics for Secondary Schools. The article describes the options of getting familiar with that field of Geomatics. Geomatics is a scientific discipline which can be comprehended as understanding and presenting of geographic information. The article describes actions and events, which are kind of popular educational events for public,

9 which intend to show the applications of Geomatics in the everyday life and also educational events that enhance and extend the knowledge of either public or specialist. These events have also benefits to the teaching of geographically oriented subjects in schools. Therefore there are listed model examples which can be used during teaching at secondary school lessons or elsewhere. Key Words: geomatics, education, experience, study, secondary school, collage, geography SVOBODOVÁ, D. (2013): Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Kartografická tvorba Zeměměřického úřadu (ZÚ) představuje tvorbu a aktualizaci cca 30 mapových titulů, jejichž vydavatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Jedná se o státní mapová díla v měřítku 1 : 5000, 1 : , 1 : , 1 : , 1 : , 1 : a 1 : , dále mapy územních celků, mapy správního rozdělení a přehledy kladů mapových listů v měřítkách 1 : až 1 : Všechny tituly jsou zpracovány v rozsahu celého území České republiky (ČR), v souvislém kladu mapových listů a podle jednotných zásad. Území ČR pokrývají v závislosti na měřítku jednotlivé mapové listy ale i tisíce mapových listů v případě Základní mapy ČR 1 : a Státní mapy 1 : Příspěvek poskytuje přehled o stavu těchto mapových děl z pohledu jejich obsahu, forem, datových zdrojů, aktuálnosti, technologií tvorby atd. Zabývá se rovněž realizovanými i plánovanými inovacemi kartografické tvorby ZÚ a jejich očekávanými přínosy pro uživatele. Klíčová slova: státní mapové dílo, topografická mapa, mapa středního měřítka, základní mapa, prohlížecí služba Abstract: An Overview of the Land Survey Office Cartographic Production. Cartographic production of the Land Survey Office represents generation and update of about 30 mapping series that are published by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. The production comprises State Map Series from the scale 1 : to 1 : , Maps of Landscape Units, Maps of Administrative Division and the Sheet Lines. A paper provides an overview of the mapping series in term of their content, data sources, update, production technology etc. Key Words: state map series, topograhic map, medium-scale map, base map, view service ČERBA, O. (2013): Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Současná mediální scéna nabízí velké množství grafických prvků, včetně různých tematických map. Jedná se o produkty datové žurnalistiky, která představuje jeden z nových směrů žurnalistiky. Tento příspěvek se pokouší ukázat principy datové žurnalistiky na příkladu prezentace výsledků voleb prezidenta České republiky pomocí tematických map, které se objevovali v českých hromadných sdělovacích prostředcích. Článek hledá souvislosti mezi datovou žurnalistikou a kartografií a snaží se ukázat možné formy spolupráce, které by byly ku prospěchu obou disciplín a také měly dopad na vzdělávací sektor (v souvislosti s mediální gramotností a schopností pochopit a interpretovat informace, včetně prostorových dat). Klíčová slova: datová žurnalistika, kartografie, tematická mapa, interpretace mapy, volby. Abstract: Presentation of Results of the Presidential Election from Perspective of Cartography. The contemporary media offer many various graphic elements, including thematic maps. This fact is connected to data journalism that represents one of the new way of journalism. This article try to show basic principles of data journalism by the way of example of presentation of result of presidential election in the Czech Republic by means of thematic maps occurring in Czech mass media. The article look for relations between data journalism and cartography and try to suggest possible forms of cooperation that will

10 be helpful for both disciplines. The cooperation will have an impact to educational sector (in connection to media literacy and an ability to understand and interpret information, including spatial data). Key Words: data journalism, cartography, thematic map, interpretation of map, election. NÉTEK, R. (2013): OpenWebGlobe virtuální glóbus v prostředí internetu. Geografické rozhledy, 23, 1, s ISSN Abstrakt: Příspěvek představuje projekt OpenWebGlobe. Jedná se o open source řešení pro vizualizaci virtuálního glóbu v plně prostředí webového prohlížeče. Z technologického hlediska je postaven na specifikaci HTML5 a WebGL. Umožňuje zobrazení standardizovaných webových mapových služeb (WMS, WFS, WMTS apod.), výškových dat, vlastních mapových vrstev i 3D mračna bodů získaných LIDARem. Projekt je vyvíjen na univerzitě FHNW Muttenz ve Švýcarsku, proto i většina reálně nasazených případů je ze Švýcarska, jak popisuje tento příspěvek. Klíčová slova: OpenWebGlobe, vizualizace virtuálního glóbu, WebGL, HTML5 Abstract: OpenWebGlobe Vizualization of Virtual Globe in the Web Browser. The paper introduces the OpenWebGlobe project. It is an open source solution for vizualization of virtual globe in the web browser. It is built with WebGL technology and based on HTML5 specification. It supports web map services (WMS, WFS, WMTS apod.), elevation data, own map layers as well as 3D point cloud data sets. The project is developed at FHNW University in Muttenz, Switzerland but it is available for developers all over the world. There are some real case studies, which are described in the paper. Key Words: OpenWebGlobe, open source, WebGL, HTML5

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Experiences from using Czech Information System of Real Estate as a primary source of geodata for various purposes and scales

Experiences from using Czech Information System of Real Estate as a primary source of geodata for various purposes and scales Experiences from using Czech Information System of Real Estate as a primary source of geodata for various purposes and scales Karel Jedlička University of West Bohemia, Faculty of applied science, Department

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Kartografické listy, 2008, 16. Radim TOLASZ VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Tolasz, R.: Using of map products for meteorology and climatology. Kartografické listy 2008, 16, 16 figs.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Ontologie Příklady. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Ontologie Příklady. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Ontologie Příklady Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 15.5. 2013 Poslední aktualizace: 15. 5. 2013 Ontologie v projektu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví Jiří Zajdl Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

DRUŽICOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY

DRUŽICOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Jiří OTRUSINA DRUŽICOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY D i p l o m o v á p r á c e Vedoucí práce: Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. Brno 2007

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_18

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Implementace směrnice INSPIRE v České republice Implementation of the INSPIRE Directive in the Czech Republic

Implementace směrnice INSPIRE v České republice Implementation of the INSPIRE Directive in the Czech Republic Implementace směrnice INSPIRE v České republice Implementation of the INSPIRE Directive in the Czech Republic Karel Večeře Odpovědnost za implementaci INSPIRE v ČR Responsibilty for the INSPIRE Implementation

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

GVSIG& OPENWEBGLOBE: OPEN SOURCE ŘEŠENÍ na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci

GVSIG& OPENWEBGLOBE: OPEN SOURCE ŘEŠENÍ na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci GVSIG& OPENWEBGLOBE: OPEN SOURCE ŘEŠENÍ na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci RostislavNÉTEK Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci GIVS 16.5.2014 Praha Rostislav Nétek

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více