I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU"

Transkript

1 I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Funkční vyšetření dýchacího ústrojí řadíme mezi objektivní, jednoduché a časově nenáročné sledování. Hodnocením vybraných parametrů zevních dechových funkcí získáváme obraz o zapojení specifických částí, které zajišťují přívod kyslíku a výdej oxidu uhličitého pro metabolické potřeby i tkáňové dýchání. Klidové hodnoty funkčního vyšetření plic neukazují ale na samostatnou účast jednotlivých etáží, nýbrž na jejich komplexní zapojení. Jedná se například o intenzitu vnitřního dýchání a metabolickou úroveň tkání. 0drážejí se zde také možnosti transportního systému, včetně hematologické funkční kapacity, a v neposlední řadě i činnost srdce jako pumpy a vlastní kvalita pulmonálního systému. Jde tedy o globální problematiku, proto se do popředí dostává včasná diagnostika poruch dýchání, a to především při působení známých zevních faktorů. Dané odhalování škodlivých účinků na pulmonální aparát je záležitostí převážně preventivních oborů. Kysličník siřičitý o koncentraci 2,5-120 mg/m 3 po dobu 1 10 minut snižuje hodnoty rozepsaného výdechu. Proto při hodnocení účinku nečištěného ovzduší sledujeme charakteristické anamnestické známky, které jsou odrazem působení disperzních faktorů na pulmonální aparát. Symptomy závisí na změně koncentrací vdechovaných plynů a na senzitivitě organismu. Při odborném vyšetření dechových funkcí nacházíme snížení hodnot rozepsané usilovné vitální kapacity, ale i maximálního průtoku vzduchu při výdechu. Vysoká citlivost těchto jednoduchých funkčních vyšetření (FVC, FEC) byla prokázána v mnoha studiích, které hodnotili vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva. Při vyšetřování funkcí pulmonálního aparátu sledujeme kvalitativní a kvantitativní parametry, které srovnáváme s určitou normou. Naměřené hodnoty jsou ovlivněny metodikou sledování, použitými přístroji i aktivní spoluprací vyšetřovaného. U hodnocení dýchacího systému vycházíme z anamnézy, kde si všímáme následujících příznaků: kašel, expektorace, expirační a inspirační dušnost, cyanosa, bolesti na hrudi, hemapnoe. Při klinickém vyšetření se zaměřujeme na morfologické změny hrudníku a jeho postavení při dýchání. Při obstrukčních onemocněních nacházíme inspirační postavení hrudníku se snížením vitální kapacity plic. Restrikční poruchy vedou k expiračnímu postavení hrudníku se zvýšenou dechovou frekvencí. Obdobný nález se objevuje při fibrosách, pleurálních srůstech, morbus Bechtěrev, ale i při zvýšených stavech bránice (u obezity). Základní přístrojové vybavení pro měření pulmonálních funkcí dělíme dle mechanismu na: suché a vlhké sporografy a spirometry, s uzavřeným nebo otevřeným systémem. Klasickým příkladem vlhkého spirometru je vodní Hutchinsonův přístroj, který slouží k objektivizaci vitální kapacity. V našich podmínkách můžeme v současné době využívat k detekci základních plicních funkcí následující přístroje; - plynové hodiny fy PREMA : jsou určeny pro hrubé měření objemu dechových plynů, fy DRÄGER: jsou vhodné pro přesné a dlouhodobé hodnocení. Svou malou hmotností umožňuje sledování i v extrémních

2 podmínkách - Vitalograph, Eutest: využíváme k hodnocení FVC, FEV 1, - Compliance test fy Godart, - Spirometr SpireX II s vyhodnocovačem Spiroscrem, jsou zaměřeny na komplexní hodnocení pulmonálního aparátu. Naměřené hodnoty plicních objemů v určitých proměnných podmínkách označujeme ATPS. Pro standardizaci je korigujeme na podmínky BTPS (teplota 37 0, atmosférický tlak 101,3 kpa = 760 mmhg, průměrná saturace vodními parami) - tabulka Č. 1. Při orientačním měření se využívá korekční faktor až u změny barometrického tlaku o více než 10 torr od hodnoty 760 torr. K přepočtu využíváme obr. Č. 1 nebo následující vzorec: objem (BTPS) = = objem (ATPS) C. p p 273+T n p p. T n...teplota naměřená 0 C p... barometrický tlak v torrech p...tlak H 2 0 při porovnávané teplotě p...tlak H 2 0 při 37 0 C PH 2 0 = 9,903-0,3952. T + 0,03775.T 2 PH 2 0 (při 37 0 C) = 6,25 kpa (47 torr) K získání přesných výpočtů převádíme naměřené hodnoty procentuálního objemu z podmínek ATPS na STPD (tzv. hodnota objemu suchého plynu při teplotě 0 0 C a tlaku 101,3 kpa) dle obr. Č. 2 nebo vzorce: objem (STPD) = = objem (ATPS) p p T 760

3 Tabulka Č. 1 PODMÍNKY ATPS, KOREKČNÍ FAKTORY BTPS, STPD Symbol ATPS...označuje ventilační hodnoty skutečné, tedy dosud nekorigované. Je to označení pro plyn nasycený vodní parou za okolní teploty a tlaku. Faktor BTPS...(body temperature pressure, saturated). Koriguje hodnoty minutové ventilace a vitální kapacity plic. Převádíme je na standardní podmínky při tělesné teplotě 37 0 C při plném nasycení vodními parami a při okolním barometrickém, tlaku. Hodnoty faktoru BTPS se pohybují okolo 1,1. Faktor STPD... (standard temperature, pressure, dry). Koriguje minutovou ventilaci potřebnou pro výpočet objemových množství spotřebovaného O 2 a vydaného CO 2. Je to korekce objemu na teplotu O 0 C při tlaku 760 torr a suchého plynu. Hodnoty faktoru STPD se pohybují okolo 0,9. p... barometrický tlak v torrech p... tlak H 2 0 při porovnávané teplotě T.naměřená teplota Na základě změn jednotek tlaku v soustavě SI jsou hodnoty v mmhg uvedené jako příklad. Při vlastním výpočtu lze dosazovat jednotně kpa do čitatele i jmenovatele. Z hlediska preventivních oborů není rozhodující jen diagnostika obstrukčního, restrikčního nebo kombinovaného poškození, ale především zjištění prvotních příznaků onemocnění. Významná jsou další opatření, která následují při zjištění daného nálezu, a to nejen pro jedince ve smyslu kurativy, ale i ve prospěch celého kolektivu, který je vystaven působení stejné noxy. Funkční vyšetření plic (abr.č.34) se provádí při vstupní průběžné a výstupní prohlídce rizikových pracovníků. Měříme klidové nebo pozátěžové objemy dýchání. Vyhodnocením výsledků získává hygienická služba přehled : - o změnách a poškození funkčního stavu organismu v časovém vývoji, - o působení zevních faktorů prostředí na vybrané systémy organismu, - o dynamických změnách dechových funkcí s možností včasného organizačního zásahu, čímž lze zamezit poškození dalších pracujících, ale i zahájit screening-šetření a okamžitou terapii, - o rizikovosti pracoviště a agresívnosti působících nox, - o odhalení potenciace účinku faktorů prostředí na organismus s posudkovými důsledky, o reverzibilních změnách v závislosti na době expozice s hodnocením stacionarity či progrese nalezených příznaků.

4 Porovnání naměřených hodnot plicních funkcí s náležitými hodnotami je nutno provádět přísně Individuálně. Aktivní sportovec (atlet) měl při lékařském vyšetření hodnotu vitální kapacity o 50% vyšší ve srovnání s náležitými údaji. Při akutní expozici organickými rozpouštědly došlo k bezprostředním projevům astmoidní bronchitidy. Všechna funkční vyšetření byla, z hlediska lékaře, v normě. Ve skutečnosti však došlo po uvedené expozici ke snížení VK o 50% k původně naměřeným hodnotám. Obr.č. 3 CHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PIROMETRICKÉ KŘIVKY VC..vitální kapacita EVC expirační vitální kapacita IVC.inspirační vitální kapacita Vt dechový objem ERV expirační rezervní objem IRV.inspirační rezervní objem IC inspirační kapacita FRC funkční reziduální kapacita TLC celková plicní kapacita RV..reziduální objem Obr.č.4 PLICNÍ OBJEMY VC vitální kapacita TC celková kapacita RV...reziduální objem FRC.funkční reziduální kapacita IRV..inspirační rezervní objem ERV.expirační rezervní objem RV reziduální objem Vt.dechový objem.normální plicně zdravá osoba II. obstruktivní porucha dýchání III...restriktivní porucha dýchání 2. Ventilační hodnoty statické 2.1. STANOVENÍ VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (VC) Vitální kapacita plic (VC) je největší objem vzduchu, který lze vydechnout po maximálním nádechu, nebo nadechnout po největším výdechu. Je složena ze tří objemů: dechového, inspiračního rezervního a expiračního rezervního. Z metodického hlediska je vitální kapacita ovlivněna polohou těla při vyšetření. Bereme-li za základ polohu v sedě, pak při lehu se VC sníží o 5% při stoji se zvýší o 2%. Materiální zajištění

5 Při vyšetřování se používají vodní spirometry nebo spirografy (např. klasický Hutchinsonův spirometr), suché plynoměry fy Dräger, náustky, nosní svěrka. Standardizace podmínek Vyšetřovaná osoba sedí, 3x se zhluboka nadechne a vydechne. Potom provede pozvolný maximální nádech přes náustek. Vyšetření se opakuje 3x, s odstupem minimálně 30 sekund. Získání výsledků Ze tří naměřených hodnot vypočteme průměr a převedeme dle tabulek nebo grafů z podmínek ATPS na BTPS. Absolutní hodnota vitální kapacity nemá sama o sobě význam, neboť je Ovlivněna mnoha faktory (povrchem těla, konstitucí, metabolismem, pohlavím, atd.) Proto porovnáváme naměřenou VC s tzv. náležitou hodnotou, kterou vypočteme: dle povrchu těla VC náležitá (v ml) = povrch těla (m 2 ) VC náležitá (v ml) = povrch těla (m 2 ) (povrch těla dle obr. č. 5) dle bazálního metabolismu (dle Anthonyho) VC náležitá (v ml) = BM N. 9,63 VC náležitá (v ml) = BM N. 8,79 BM N náležitá hodnota basálního metabolismu za 24 hodin BM N = (66, ,752. a+5,003. b-6,755.c) BM N = (655, ,563. a+1,35. b-4,676.c) a..hmotnost v kg b..výška v cm c..věk v letech použitím grafů dle Appla (obr.č.6) K výpočtům se používají tři grafy s diferenciací dle pohlaví a jedno měřidlo. V první části zjistíme náležitou hodnotu VC v závislosti na hmotnosti, dále na výšce a věku. Výsledek odečteme na standardním měřítku. Výsledky mohou být ovlivněny: neadekvátní reakcí vyšetřovaného (simulace nebo agravace), vadou přístroje (netěsnost, nepřesná kalibrace), neadekvátním přístupem vyšetřujícího k měření a k výpočtům (poloha vyšetřovaného, neúplné hodnocení apod.).

6 Obr.č.5 NOMOGRAM PRO STANOVENÍ POVRCHU TĚLA Obr.č.6 VÝPOČET NÁLEŽITÉ VC PRO MUŽE I ŽENY (podle Appla) Kvantitativní hodnocení vitální kapacity provedeme na základě hodnot, které získáme měřením a výpočtem po dosazení do vzorce: VC v % VC náležité = VC naměřená. 100 VC náležitá

7 Procentuelně vyšší údaje než náležitá hodnota VC jsou ve většině případů známkou úměrně lepší tělesné zdatnosti a naopak. Dobře trénovaní jedinci dosahují průměrně 120% náležité VC. Kvalitativní hodnocení vitální kapacity provádíme při stanovení vyrovnanosti všech tří naměřených výsledků, kdy předpokládáme stejnou motivaci vyšetřovaného. Rozdílné hodnoty (o 250 ml a více) jsou známkou přetrénování nebo onemocnění. Nejčastěji diagnostikujeme neurovegetativní labilitu. Pod 70% VC posuzujeme vyšetření jako patologický stav. Při longitudinálním sledování provádíme individuální hodnocení změn plicních funkcí. Závěrem ke stanovení vitální kapacity plic můžeme říci, že se v první fázi zaměříme na diferenciální diagnostiku, zda se jedná o fyziologický nebo patologický stav. Snížení VC nacházíme při úbytku plicního tkaniva změně plicní elasticity. Z plicních příčin nalézáme snížení VC při maximálním výdechu u zánětů plicního parenchymu, zvýšení prokrvení plic, především venózní oblasti. Z mimoplicních příčin je snížená VC při deformacích hrudníku, páteře, žeber, nebo při tekutině v pohrudniční dutině či srůstech. Zvýšený stav bránice obdobně snižuje % VC, a to jak fyziologických příčin (gravidita, meteorismus), tak i při obrně dýchacího svalstva, obezitě, atd. Při opakovaném fyziologickém nálezu nízkých hodnot VC se zaměřuje na vytrvalostní trénink, kterým dosahujeme zvýšení vitální kapacity. Dechová cvičení, která ovlivňují elasticitu hrudníku a stažlivost bránice, vedou k výraznému zvýšení VC. Po extrémní nebo vysoké tělesné zátěži nacházíme snížení VC, což je odrazem únavy dýchacích svalů USILOVNÁ ROZEPSANÁ VITÁLNÍ KAPACITA (FVC) Jedná se o časový záznam objemu vzduchu, který můžeme vyšetřovaný po maximálním nádechu co nejprudčeji vydechnout. Při nedostatečné instruktáži lze nalézt vyšší hodnoty FVC než VC. Výpočet je obdobný jako při stanovení náležité VC: % FVC = FVCnaměřená(v ml). 100 FVCnáležitá (v ml) Také hodnocení FVC se shoduje s rozborem VC INSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (IRV) IRV je množství vzduchu, které proband maximálně nadechne po normálním vdechu. Hodnoty vykazují širokou variační šíři. Jsou ovlivněny individuálním přístupem, polohou jednotlivce (největší IRV je ve stoji, nejmenší vleže). Při chronické obstrukční chorobě plic nebo fibrosách se IRV snižuje. U zdravých lidí se pohybuje okolo 63% VC. Výpočet IRV se provádí dle vzorce: IRV N = VC N - (V TN + ERV N ) IRV N.inspirační rezervní objem náležitý VC N..vitální kapacita náležitá V TN..dechový objem náležitý ERV N expirační rezervní objem náležitý 2.4. EXPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (ERV) ERV je množství vzduchu, které je po normálním výdechu ještě maximálně vydechnuto. Hodnota je ovlivněna polohou těla (jako u IRV). Nejnižší je vleže (20,5% VC), vsedě se pohybuje okolo 32% VC, ve stoji

8 34% VC. Při opakovaných měřeních nacházíme vysokou individuální odchylku získaných hodnot. Výpočet náležité hodnoty ERV se provádí dle vzorce: ERV N = VC N. 0,21 Hodnocení vyjadřujeme v % náležité hodnoty DECHOVÝ OBJEM (V T ) V T - je objem jednoho vdechu nebo výdechu při normálním dýchání. Hodnotíme pravidelnost dechové křivky, která je z fyziologického hlediska ovlivněna typem dýchání a polohou těla. U zdravého jedince se V T pohybuje okolo 15 18% VC. Inspirační vrcholy záznamu dýchání určují střední dechovou polohu. Náležité hodnoty dechového objemu vypočteme ze vzorce: V TN = V N : 15 V TN..náležitý dechový objem V N..náležitá minutová ventilace Norma se pohybuje od 350 do 800 ml. Při nálezu hodnot do 350 ml hovoříme o mělkém dýchání. Důsledkem je nedostatečný přívod vzduchu k alveolám, ale při minimálním zapojení dýchacích svalů. Dechový objem nad 800 ml se nazývá hlubokým dýcháním ventilace alveol je velká při vysoké námaze dýchacího svalstva. Organizmus koriguje dechový objem v těsné závislosti na dechové frekvenci se snahou optimalizace uvedeného vztahu. Výsledkem je maximální, ale optimální ventilace při nejmenší námaze dechových svalů. U sportovců nacházíme vysoké hodnoty V T při nízké dechové frekvenci. Nízké hodnoty jsou známkou restrikční poruchy. U fibróz je charakteristický rychlý dech při mělkém dýchání, u chronické bronchitidy pomalé, ale hluboké dýchání. Z hlediska preventivních oborů hodnotíme nejen samotný dechový objem, ale i jeho uvedený vztah k dechové frekvenci. 3. Ventilační hodnoty dynamické 3.1. DECHOVÁ FREKVENCE (f) Dechová frekvence vyjadřuje počet dechů za jednu minutu. Měříme ji v klidu nebo při zátěži, a to subjektivními (aspekce, palpace) nebo objektivními metodami (pomocí pneumotachografů, spirografů, EMG záznamu dýchacích svalů, impedanční pneumografie). Snímače dechové frekvence dělíme na reciproké a nereciproké. Kritériem je místo vzniku elektrického napětí. Nevzniká-li mechanickým ovlivňováním při dýchání a je-li snímač jen součástí elektrického obvodu, jedná se o nereciproký detektor. Mezi tyto patří perimetrické snímače (neelektroliytické, elektrolytické, termistorové), které řadíme mezi nejrozšířenější a nejjednodušší. Jsou založeny na změně odporu. Jako konstrukční médium se u neelektrolytických využívá odporová pryž, uhlíkový prášek, rtuť, tenzometry, reostaty. U elektrolytických detektorů zaznamenáváme změnu odporového elektrolytu v pryžové hadičce při deformaci hrudníku u dýchání. Běžným elektrolytem je ZnSO 4, CuSO 4. Termistorové snímače dechové frekvence jsou dvojího typu: přímo a nepřímo žhavené. Druhá varianta je v daleko větší míře používána jak v terénní praxi, tak i při speciálních sledováních. Termistorové snímače pracují na principu detekce rozdílných teplot vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Čidla umisťujeme do masky, polomasky, respirátoru, nebo přímo do nosního otvoru. Turbínkové snímače jsou založené na principu ventilometrů. Umožňují především sledování objemu vzduchu, kterým se uvede do pohybu kalibrovaný rotor turbínky. Odečet provádíme u Wrightova snímače přímo na detektoru nebo přes elektrický můstek digitálně na displey. Při zařazení vhodného obvodu se k přesnému hodnocení využívá i záznam dechového objemu. Snímače dechové frekvence jsou na základě fotoelektrického principu postupně vytlačovány novými metodami. Elektrický signál vzniká ve fotoelementu změnou průřezu světelného toku, který byl vyvolán změnou obvodu hrudníku při dýchání. Nejmodernějším systémem je impedanční pneumografie. Registrace probíhá na základě detekce změny odporu hrudníku při dýchání. Na hrudní stěnu se umístí (na protilehlé strany, nejčastěji ve střední axilární čáře

9 oboustranně) elektrody pro neklidové podmínky. Signál získáme tak, že na plovoucí elektrody přivádíme proud 0,55 ma při frekvenci 50kHz, zesílíme jej a změny detekujeme. Při předem provedené kalibraci lze orientačně měřit i dechové objemy. S výhodou se využívá i tzv. paralelní snímání, kde mimo dechové funkce můžeme zaznamenávat i EKG. Uvedená metoda se dobře osvědčila jak při klinickém, tak v terénním sledování (obr.č.7). Vlastní hodnota f je do značné míry závislá na přístupu vyšetřovaného, neboť je ovlivnitelná emočně. Náležitá hodnota se pohybuje od dechů za minutu (s průměrem 16 dechů/minutu). Nehodnotíme jen kvantitativní stránku, ale i kvalitu dýchání. Například změny dechové hloubky s hlubokými a mělkými dechy, včetně kratších a delších přestávek, svědčí o neurotických příznacích vyšetřovaného KLIDOVÁ MINUTOVÁ VENTILACE (V ) V je objem vzduchu, který vyšetřovaný nadechne nebo vydechne v klidu za 1 minutu. Vlastní měření se provádí po dobu 5 minut s přepočtem na 1 minutu. Poskytuje základní informaci o proventilovaném množství vzduchu plícemi. Výsledek měření korigujeme převodním faktorem na podmínky BTPS. Náležitou hodnotu vypočteme dvěma způsoby z následujících vzorců. V N = VC N. 2,4 V N = 0, ,0653. a 0,0322. b + 0,0252. c V N = VC N. 2,3 V N = 6, ,0427. a 0,0306. b + 0,0052. c V N.klidová minutová ventilace náležitá hmotnost v kg výška v cm věk v letech Obr.č.7 BLOKOVÉ SCHÉMA IMPEDANČNÍ PNEUMOGRAFIE (Hill a Dolan, 1976) Ze záznamu klidové ventilace zjistíme i poměr trváni expirace a inspirace. U zdravých osob se nachází náležitá hodnota 1 : 1,1 až 1 :1, MAXIMÁLNÍ MINUTOVÁ VENTILACE (MMV)

10 MMV - je také nazývána maximální dechovou kapacitou (MBC) Je to největší objem vzduchu, který vyšetřovaný proventiluje za 1 minutu. Měření, ve kterém se využívají spirometry a spirografy, se provádí jen za období 15 sekund nebo 30 sekund s přepočtem na 1 minutu. Hodnoty vykazují velkou variabilitu, neboř jsou ovlivněny spoluprací vyšetřovaného. Náležitá hodnota se vypočítá dvěma způsoby: nepřímou metodou: MMV N = VC N. 20 přímou metodou: MMV N = VCN. a MMV N.náležitá minutová ventilace náležitá a....korekční faktor pro věk do 45 let a =22 nad 45 let a = 17 K exaktnímu a přesnějšímu hodnocení používáme vzorce dle BALVINA: MMV N = 71,3 -(0,474.R). P MMV N = 86,5 -(0,522.R). P R...věk v letech P...povrch těla v m 2 Hodnocení : Naměřené hodnoty porovnáváme s normami. Výsledek nás informuje o funkčním stavu dýchacího svalstva, o poddajnosti systému plíce - hrudník, a o odporu dýchacích cest i tkaniva. Mimo číselného porovnání hodnot, provádíme i analýzu grafického záznamu, kde posuzujeme: - posun do inspirační oblasti a ztížený návrat, který je charakteristický u obstrukcí nebo při ztrátě elasticity plicní tkáně, - posun do inspirační polohy, který svědčí o zvýšené rigiditě hrudníku. Při hodnocení je dalším kritériem i výpočet dýchací rezervy (dr). Je to poměr mezi klidovou a maximální minutovou ventilací. Náležitá hodnota se má pohybovat od 1:5 do 1:10 (s průměrem 1:7). Nižší hodnoty svědči o nástupu nebo již manifestních známkách insuficience plicní. Hodnoty maximální minutové ventilace využíváme i při rozboru procenta dechové rezervy (% dr) - např. při určitém pracovním výkonu:

11 % dr = MVV - x. 100 MVV x...průměrná hodnota objemu vzduchu při daném výkonu v přepočtu na 1 minutu práce Naměřená hodnota vyjadřuje zapojení dýchacího aparátu při určité práci k maximální volni minutové venti1aci. Ukazuje tedy rezervy dýchacího systému při dané činnosti a stupeň namáhavosti pro organismus ROZEPSANÝ USILOVNÝ VÝDECH (FEV) FEV - je množství vzduchu vydechnutého s maximálním úsilím a s největší rychlostí. Následuje po nejsilnějším nádechu. Hodnocení se provádí ze spirografického zápisu (EUTEST) nebo z výsledků získaných přímo digitálně. Naměřenou hodnotu vyjadřujeme v ml a korigujeme z podmínek ATPS na BTPS. Běžně sledujeme usilovný výdech v první sekundě - FEV 1 (obr.č. 8 ), méně často ve druhé a třetí sekundě - FEV 2, FEV 3. Náležitá hodnota se vypočte dle obr.č.8 nebo dle následujícího vzorce: FEV 1 (N) = VC N. f FEV 1 (N)...náležitá hodnota rozepsaného usilovného výdechu f.faktor závislosti na věku do 20 let 0, let 0, let 0, let 0,75 61 let a více 0.70 Hodnocení se provádí srovnáním naměřené celkové veličiny FVC k dílčí části volumu rozepsaného výdechu (za 1,2, či 3 sekundy). Získáváme hodnotu, která udává, kolik procent usilovné vitální kapacity bylo vydechnuto za daný časový interval. FVC FEV 1 FEV % = 100 Náležitá hodnota se má u zdravého jedince pohybovat v průměru od % FVC. Výrazná je závislost FEV % na věku. Za normu považujeme následující údaje: do 20 let...do 76 % FVC let...do 72 % FVC let do 70 % FVC nad 61 let...do 68 % FVC

12 Obr.č. 8 NOMOGRAM KE STANOVENÍ NÁLEŽITÉ HODNOTY VITÁLNÍ KAPACITY, FEV 1 4. Metody analytické Tyto metody jsou založeny na kvantitativní detekci kyslíku a oxidu uhličitého, a to dvěma způsoby: a) chemickou cestou O 2 je absorbován v pyrogalolu nebo směsí antrachinonu s tiosíranem sodným a hydroxydem draselným. CO 2 absorbuje hydroxid a dvojchroman draselný. b) fyzikálním způsobem - hmotová spektrografie založená na detekci látek s rozdílnou molekulární hmotností, - interferometrická detekce na principu zjišťování rozdílné optické lomivosti, - sledování různé vodivosti kovů, - paramagnetické analyzátory. Nalezené změny, vyjádřené v procentuálním zastoupení jednotlivých plynů, se přepočítávají na přesná objemová množství dle velikosti proventilovaného vzduchu. V současné době je stále ještě velkým problémem přechod od vžitých jednotek (mililitry) k novým jednotkám soustavy SI (milimoly). Přepočet provádíme dle následujícího vztahu: n O 2 (ml.min -1 ). 0,0446 = n O 2 mmol.min -1 a CO 2 (ml.min -1 ). 0,0449 = n C0 2 mmol.min -1

13 Organismus spotřebuje dané množství kyslíku při určitém výdeji oxidu uhličitého za časovou jednotku. 0bjem je závislý především na intenzitě metabolismu (fyzická práce, hormonální ovlivnění, atd.) a na kvalitě přijímané potravy - obr.č.9. Množství spotřebovaného kyslíku je především ovlivněno aktivitou organismu. Hovořímeli o klidovém záznamu kyslíku, jedná se o analýzu provedenou minimálně po 20ti minutovém klidu vyšetřovaného. Obr.č.9 VÝKON, SPOTŘEBA KYSLÍKU A ENERGETICKÝ VÝDEJ (Astrand, 1976) K orientačním účelům používáme náležitou hodnotu, kterou vypočítáme dle vzorce: n O 2 = VC N. 2,7361 n O 2 = VC N. 3,0135 n O náležitá hodnota spotřebovaného n O 2 v mmol.min -1 VC N... náležitá hodnota vitální kapacity v litrech Tyto hodnoty se pohybují okolo 11,15-13,38 mmol.min -1, což je ml.min -1. K přesnějšímu hodnocení se provádí výpočet dle basálního metabolismu za 24 hodin (v kj): n O 2 = BM N. 15,067 BM N...basální metabolismus naměřený Množství vydaného oxidu uhličitého v klidu srovnáváme s náležitou hodnotou: n CO 2 = VC N : 13,04 n CO 2 = VC N : 11,84 Normální hodnoty se pohybují v rozmezí 8,98-11,449 mmol.min -1 tj ml/min.

14 Hodnocení 4.1. POROVNÁNÍ KLIDOVÝCH A POZÁTĚŽOVÝCH HODNOT V prvé fázi provedeme korekci objemu z podmínek ATPS na STPD. Naměřená množství O 2 a CO 2 porovnáváme s náležitými hodnotami. Při hodnocení spotřeby kyslíku v klidu a při tělesné zátěži je možno klasifikovat: a) výkonnost vyšetřovaného - srovnáváme vzestup klidové spotřeby O 2 a množství O 2 při maximálním výkonu. Tuto klasifikaci (dle Knippinga) provádíme na základě následujících kritérií: třída vzestup spotřeby O 2 do trojnásobku klidových hodnot II.třída vzestup spotřeby O 2 do čtyřnásobku klidových hodnot III.třída vzestup spotřeby O 2 do pětinásobku klidových hodnot IV.třída vzestup spotřeby O 2 do šestinásobku klidových hodnot V. třída vzestup spotřeby O 2 do více než šestinásobku klidových hodnot b) individuální stupeň tělesné zátěže při vykonávané práci organismu dle Lange-Andersena: stupeň zátěže spotřeba O 2 velmi nízký do 22,3 mmol.min -1 do 500 ml.min -1 nízký 22,34 44,6 mmol.min ml.min -1 mírný 44,64 66,9 mmol.min ml.min -1 těžký 66,9, - 89,2 mmol.min ml.min -1 velmi těžký nad 89,2 mmol.min -1 nad ml.min -1 c) dlouhodobé zatížení - jako poměr mezi maximální a průměrnou hodnotou spotřeby O 2 při 8,5 hodinové práci, což by nemělo přesáhnout poměru 3 : 1. To znamená maximálně 33 % naměřených hodnot při nejvyšším výkonu. Vypočtená množství spotřebovaného kyslíku dosahují, i přes uvedené kritéria, poměrně širokého rozptylu. Přesnější údaj získáme, vztáhneme-li objem O 2 k jednotce hmotnosti na 1 kg. Ještě exaktnější výsledek dostaneme pří přepočtu množství O 2 na 1 kg aktivní tělesné hmotnosti.

15 4.2. VÝPOČET RESPIRAČNÍHO KVOCIENTU (RQ) RQ - je poměr mezi naměřeným množstvím O 2 a CO 2. RQ = n CO 2 (STPD) n O 2 (STPD) (obr. Č. 10) n C0 2 (STPD)...objem vydaného CO 2 s převodem na podmínky STPD a O 2 (STPD)... objem spotřebovaného O 2 s převodem na podmínky STPD RQ podává informace o stupni zapojení metabolismu do činnosti odrážející se na buněčné úrovni. Vyšší klidové hodnoty nacházíme fyziologicky při metabolismu glycidů (RQ = 1), nižší (0,7) jsou odrazem metabolismu tuků. Bílkovina vyvážená s ostatními živinami vede k RQ okolo 0,85, což znamená, že se při vstřebávání 100 molekul O 2 vyloučí 85 molekul CO 2. U zdravého člověka se může měnit RQ v klidu bezprostředně jen změnou velikosti plicní ventilace. Při zvýšeném vylučování CO 2 hyperventilací dochází k hypokapnii a k respirační alkalose, kdy se objevují až tetanické křeče. RQ se sice blíží k jedné, ale tuto hodnotu nepřekročí. Naopak zvýšenou spotřebu kyslíku nacházíme u zvýšeného zapojení metabolismu, např. při hyperkinetickém syndromu KVS. Obr.č.10 NOMOGRAM PRO VÝPOČET RESSPIRAČNÍHO KOEFICIENTU (RQ) Metabolické změny jsou tedy dány kvantitativními a kvalitativními poměry přijatých a utilizovaných živin. Nemetabolické faktory, které ovlivňují RQ, vznikají odchylkami v

16 acidobazické rovnováze. Při fyzické námaze a bezprostředně po ní reaguje vytvořený laktát s bikarbonátovým polem (obr.č.11) a uvolňuje ve vyšší míře oxid uhličitý. Nacházíme vzestup RQ. Naopak v zotavovací fázi se kyselina mléčná oxiduje a resyntetisuje na glykogen, čímž se uvolní báze a fixuje se CO 2. Hodnota RQ klesá. Uvedený rozbor ukazuje, že RQ v prvé řadě odráží anaerobní metabolické změny, i když v sobě zahrnuje i složku aerobní. Při detailnějších studiích vypočítáváme tzv. aerobně - anaerobní koeficient jako poměr maximálního přírůstku minutové spotřeby kyslíku a klidové hodnoty ku maximálnímu přírůstku RQ. K A:AN = Δ O 2 max. Δ RQ max. K A:AN... aerobně-anaerobní koeficient Δ O 2 max. max.hodnota O 2 - klidová hodnota O 2 Δ RQmax max. hodnota RQ - klidová hodnota RQ Tento koeficient ukazuje na poměr aerobního a anaerobního metabolismu. Čím je hodnota K A:AN vyšší, tím je i konaná práce ekonomičtější. Je zde také výrazná závislost na pohlavních rozdílech a tělesné zdatnosti. Mimo samotné jednotlivé zvýšení a snížení poměrů koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého, ovlivňují RQ i stavy při působení toxických nox s afinitou převážně k dýchacímu centru. Jedná se například o chlorované uhlovodíky, ketony i barbituráty. Patří sem především tuková rozpouštědla. Proto je zde výrazná afinita k lipidům CNS, dále i k buněčnému metabolismu CNS s příznaky nervového útlumu. Obr.č.11 ZMĚNY RESPIRAČNÍCH UKAZATELŮ PŘI TĚLESNÉ ZÁTĚŽI 1..ventilační ekvivalent pro kyslík 2..minutová ventilace 3..ventilační ekvivalent pro kysl.uhličitý 4..respirační koeficient 5..výdej kysličníku uhličitého 6..spotřeba kyslíku 7..max.možný výkon 8..max.spotřeba kyslíku v steady state 9..submax.výkon (80% VO 2 max.) 10 začátek anaerobního získávání energie (RQ 1) 11 max.optimální výkon v metabolicko-respirační rovnováze Zde se zároveň sníží výdej oxidu uhličitého a příjem kyslíku. Protože RQ je jejich poměrem, nedojde ale k jeho výrazné změně. Dalším způsobem snížení výdeje CO 2 a příjmu O 2 je útlum tkáňového dýchání. V pracovním prostředí je hlavním představitelem - kyanovodík (HCN). RQ je ovlivněn i skupinou derivátů

17 benzenu (amino a nitro), včetně nitritů, vytvářející methemoglobin, což snižuje nepřímo tkáňové dýchání. Složité zapojení patofyziologických mechanismů ukazuje také známé působení CO na organismus. Snižuje se spotřeba O 2, ale místo očekávaného snížení CO 2 nalézáme zvýšený výdej CO 2, včetně adekvátních změn v RQ 4.3. VENTILAČNÍ EKVIVALENT (VE) Ventilační neboli dechový ekvivalent (DE), který vyjadřuje objem proventilovaného vzduchu na množství spotřebovaného kyslíku, se vypočte dle následujícího vzorce: V (BTPS) VE = DE = V O 2 (STPD) VE,...ventilační ekvivalent V...množství vydechnutého vzduchu V O 2....množství spotřebovaného kyslíku VE je tedy poměr mezi množstvím vydechovaného vzduchu za danou časovou jednotku a objemem spotřebovaného kyslíku ve stejném časovém intervale (dříve ml/min, nyní mmol/min). Ukazuje, kolik bylo spotřebováno kyslíku z vdechnutého vzduchu. Snížení ventilačního ekvivalentu nacházíme u hypoventilace, zvýšení u hyperventilace. Čím je zdatnost pulmonálního systému horší, tím více stoupá VE. Odpovídá to potřebě většího množství vzduchu k získání stejného objemu kyslíku. Normální hodnoty se u zdravého jedince pohybují v rozmezí mmol/min, což je 25± 3 ml/min KOEFICIENT UTILIZACE (KU) K sledování změn plicních funkcí se využívá i výpočtu koeficientu utilizace, který vyjadřuje obrácený poměr stejných hodnotících faktorů než ventilační ekvivalent (ukazuje množství spotřebovaného O 2 na každý litr prodýchaného vzduchu), Výpočet se provádí dle vzorce: V O 2 (STPD) KU =. 100 V (BTPS) KU.... koeficient utilizace V O množství spotřebovaného O 2 V...množství proventilovaného vzduchu Normální hodnoty se pohybují od ,7 mmol tj ,3 ml. Výsledná hodnota je ovlivněna řadou faktorů. Odráží především intenzitu metabolismu.

18 4.5. ANALÝZA DÝCHACÍCH PLYNŮ POMOCÍ SPIROLYTU V ČSSR se k analýze vydechovaných plynů používá přístroj SPIROLYT (NDR), který je složen z následujících částí: a) Ana1yzátor kys1íku je založen na paramagnetickém principu. Do analyzační komory, která je umístěná mezi pó1y magnetu, je nasávaný z jedné strany analyzovaný vzduch, z druhé referenční plyn (atmosférický vzduch nebo čistý kyslík). Analyzační komora je rozdělená jemnou pružnou kovovou membránou a tvoří kapacitní snímač. Jestliže je koncentrace kyslíku různá, dojde k tlakovému rozdílu. Tato změna je přímo úměrná koncentraci O 2 v analyzovaném vzduchu. b) Ana1yzátor kysličníku uhličitého - pracuje na ketaferometrickém termoinduktivním principu. Množství tepla, které vydává do okolí odporový drát nezávisí jen na tepelných ztrátách způsobených prouděním plynu, ale i na složení referenčního platinového drátku je úměrný rozdílu koncentrací CO 2 ve zkoumaném a atmosférickém vzduchu. c) Počítač dechů s nulovacím zařízením - umožňuje odečítat počet dechů. d) Zvukové a světelné zařízení - slouží k udávání pracovního rytmu. e) Re 9 istrační systém. Posun registračního papíru je pomalý (1 cm za 1 minutu). Hodnoty spotřeby O 2 a výdeje CO 2 jsou gistrovány jedním pisadlem (bodovým) střídavě v 4 sekundových intervalech. Postup při měření Spirolyt musí být umístěn na pevné podložce tak, aby vodováha připevněná přímo na přístroji by]a přesně vyvážená. Správná funkce analyzátorů ve Spirolytu je podmíněna dokonalým vyrovnáním teplot v přístroji. Spirolyt musí být proto zapnutý nejméně 3 hodiny před vyšetřením. Při každodenním používání přístroje může být Spirolyt (s výjimkou regitrace, nasávání tlakové pumpy) zapnutý nepřetržitě i přes noc. Náplň ve vysušovači vzduchu musí být čerstvá a zrnka CaC1 2 mají být velká 6-10 mm. CaCl 2 ve formě prášku zvyšuje odpor proudění vzduchu a zhoršuje podmínky přímého měření. Hodnotu barometrického tlaku nastavíme pomocí přepínače na přední stěně Spirolytu. Průtoky vzduchu na prútokoměrech při přímém měření nastavíme na 80 l za minutu a 20 l. hod -1. Do výpočtu spotřeby O 2 a výdeje CO 2 musíme hodnotu nastaveného průtoku vzduchu (80 1. min -1 ) přepočítat na hodnotu STPD. Před začátkem vlastního měření je třeba přesně nastavit proud pro analyzátory a % rozsah, na kterém se bude měřit. Červený zápis zaznamenává hodnoty spotřeby O 2, modrý - výdej CO 2. Jakmile jsou již obě hodnoty nastaveny na nulu, kontrolujeme správnost měření a registrace. Nulové hodnoty nesmí kolísat minimálně 3 minutu před analýzou nadýchaného vzduchu. Přímé měření spotřeby O 2 a výdeje CO 2 v klidu a při námaze.

19 Nejdříve necháme analyzovat 1-2 minuty atmosférický vzduch, Potom připojíme vyšetřovaného přes náustek ke Spirolytu. Mezi vydechnutím vzduchu a registrací hodnot uběhne určitý čas latence - asi 30 až 50 sekund. Vyšetřovaný dýchá 5 minut v klidu, potom následuje fyzická zátěž. Po ukončení zátěže pokračujeme v registraci a čekáme, až křivka klesne na klidovou úroveň. Vyšetřovaného pak od přístroje odpojíme a necháme 2 minuty registrovat nulovou úroveň na Spirolytu. Záznam rozdělíme na úseky klidové, zátěžové a zotavení. Potom změříme planimetricky vždy plochu té části, kterou chceme hodnotit a získáme údaj a v cm 2. Tuto hodnotu vydělíme časem trvání sledované části v minutách t a obdržíme hodnotu úměrnou spotřebě O 2 za 1 minutu tj. f : a (cm ) = f (cm) t (ruin) Hodnotu f převedeme na % tak, že ji vyznačíme v cm na přímce a odměříme příslušným měřítkem z příslušného Spirolytu v % O 2, resp. CO 2. Takto změřenou hodnotu b dosadíme do vzorce: c(litry). b (%) = spotřeba O 2 nebo výdej CQ Nepřímé měření. Toto měření provádíme následovně: - přiložíme nosní svěrku, náustek s prodloužením do Douglassova vaku a provedeme odběr v určitém časovém intervalu (30 s, 1 minuta, 6 minut, 12 minut), - Spirolyt připravíme obdobně jako u přímého měření, ale nezapínáme tlakovou pumpu, připojíme Douglassův vak ke Spirolytu a provádíme analýzu (v průměru 3 minuty) s odečtem % O 2, % CO 2 (včetně objemu a korekce na podmínky STPD), - po provedení kvalitativního rozboru hodnotíme i objem vzduchu, který byl za daný časový úsek vydýchán (s převodem na podmínky BTPS). 5. Závěr Pří vyšetřování plicního systému z hlediska preventivního zaměření je nutné zdůraznit včasnost detekce změn a studium již počátečních reakcí při působení zevních činitelů. Normální hodnoty, které sledujeme v dynamickém časovém vývoji, srovnáváme s věkovými, výškovými a hmotnostními charakteristikami k tzv. náležitým neboli referenčním hodnotám. Při analýze vycházíme z předpokladu, že uvedené hodnoty jsou vytvořeny z hlediska průměrného vzrůstu a fyzické aktivity středního stupně, při průměrné motivaci k vyšetření. Všechny uvedené faktory vždy zvažujeme ve vztahu k zjištěné náležité hodnotě naměřené, a především k danému jedinci. Výsledky, které se vyskytují. v rozmezí 100 % ± 20 % od referenční hodnoty považujeme za fyziologické. Z matematického hlediska při zavádění

20 výpočetní techniky stanovíme jako fyziologicky typ údaje nacházející se v pásmu ± 2,5 % směrodatné odchy1ky. Zjištěné výsledky můžeme z hlediska klinika dále dělit na: lehký střední těžký stupeň poruchy. Preventivní obory se zaměřují především na změny, které nastávají ve fyziologické variační šíři v závislosti na proměnných faktorech individua ale i v návaznosti na pracovní expozici a jiné faktory prostředí. Z hlediska preventivního zaměření hygieny se zde nejedná o registraci změn plicnic funkcí, ale o aktivní a komplexní diagnostiku s cíleným zaměřením na sledování exponovaných osob a včasnou detekci ještě reverzibilních změn. Důraz je kladen na opatření organizační a technická, převážně na omezení škodlivé expozice. Při působení zevních faktorů na dýchání vznikají změny, které v praxi dělíme na akutní a chronické. Noxy působící na dýchací aparát a na celý organismus rozlišujeme z hlediska denní lékařské činnosti na: - látky vedoucí k hypoxii bez interakce s organismem (hypoxemie a hypoxie) - CO 2, N 2, CH 4, C 2 H 8, - látky, které vedou k hypoxii interakcí s organismem - CO, kyanovodík, anilin - selektivní působení na CNS - éter, chlorované uhlovodíky, alkoholy, ketony. Chronické působení je podstatně složitějším problémem, který je předmětem bádání mnoha řešitelských kolektivů. Účinek dlouhodobé expozice na organismus a odchylky takto vzniklé je nutné v první řadě odlišit od změn způsobených věkem. S narůstajícím věkem dochází ke snižování hodnot vitální kapacity, především inspirační rezervní kapacity. Nižší jsou i hodnoty FEV, Vmax., maximální proudové rychlosti vydechovaného vzduchu. Důsledkem nerovnoměrného proventilování plic v klidu dochází ke zhoršení ekonomiky dýchání. Uvedené změny nelze dávat do přímé souvislosti s toxickým působením faktorů zevního prostředí, neboť jsou důsledkem fyziologicko-biochemických změn při nárůstu věku. Speciálním znakem, který v současné době nalézáme, je i zvyšování tělesné neaktivní hmotnosti v závislosti na zvyšujícím se věku. Obezita snižuje výkonnost při tělesné práci. Extrémní případy vedou až k Pickwickově syndromu (syndrom alveolární hypoventilace) - slabost, tepenná hypoxemie, dušnost, cyanosa, polyglobulie, zvýšení hematokritu, somolence atd. Při zvýšených hodnotách ideální hmotnosti nacházíme snížení VC a dechového volumu s kompenzačním zvýšením dechové frekvence při zvýšení dechové práce. Hypoventilace vede ke zvýšení tenze CO 2. Příčinou je zvýšený stav bránice, přetížení dýchacích svalů, snížení účinnosti inspiračního svalstva, je omezena hybnost hrudního koše a bránice. Nepřihlédnutím k uvedeným faktorům jsou neadekvátně interpretovány naměřené hodnoty a změny jsou přičítány k chronických negativním expozicím těchto zevních nox. Určitý vliv se při zhoršování plicních funkcí a při zvyšování věku přičítá druhotnému snížení citlivosti

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii Úvod. Odpovězte na otázky Jak se mění poměr FEV/FVC při restrikční chorobě plic a jak při obstrukční chorobě plic? Jak vypočítáme maximální

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc Plicní objemy Srovnávac vací fyziologie Větev plicní žíly (okysličená krev) Větev plicní tepny (odkysličená krev) Terminální průdušinka HLTAN HRTAN JÍCEN PRŮDUŠNICE Pravá plíce Nosní dutina Levá plíce

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetřování dýchacího ústrojí zahrnuje: I. vyšetření plicní ventilace II. mechaniky dýchání III.respirace IV.plicní

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

11. Statické a dynamické plicní objemy.

11. Statické a dynamické plicní objemy. 1 11. Statické a dynamické plicní objemy. V tomto cvičení se obeznámíme se základy spirometrie, zejména s měřením dechových objemů a kapacit. Rovněž se obeznámíme se základy vyšetřování funkcí respiračního

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Téma: Pulmonální soustava Praktická cvičení Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Úkol č.2: Vedlejší dutiny nosní (obr.2) Úkol č. 3: Vyšetření dýchacích pohybů ve stoji pomocí palpace a aspekce Změny

Více

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr. Vliv CO2 na dýchání Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 6. 10. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 4 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Plocha povrchu těla Úkol č. 2

Více

Fyzická zátěž a apnoe

Fyzická zátěž a apnoe Fyzická zátěž a apnoe Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.18 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 27. 9. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na : FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika. IV. VYŠETŘOVACÍ METODY PROKRVENÍ 1.Úvod Prokrvení distálních částí končetin je odrazem mnoha faktorů, lokálních i centrálních. Vyjadřuje poměr práce srdce jako pumpy tj. centrální zásobování krví k arteriovenózním

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Funkční vyšetření plic Spirometrie Funkční vyšetření plic Spirometrie Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 10. 2011 Obsah prezentace Přednáška Něco málo o plicích Něco málo z historie Spirometr Měřené veličiny Ukázky křivek

Více

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU Helena Uhrová Hierarichické uspořádání struktury z fyzikálního hlediska organismus člověk elektrodynamika Maxwellovy rovnice buňka akční potenciál fenomenologická

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková Regenerace ve sportu biologické veličiny MUDr.Kateřina Kapounková Biologické veličiny pro řízení zatížení Srdeční frekvence Laktát Močovina Kreatinkináza Amoniak Hematokrit a hemoglobin Glukóza Minerály

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Protokol č. 1: Fyziologie ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Obor: VSTUPNÍ ÚDAJE % REFERENČNÍ HODNOTY REFERENČNÍ HODNOTA Hmotnost Výška kg cm Šířka epikondylu humeru cm Kožní řasa nad tricepsem mm Šířka zápěstí

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Poruchy respiračního systému Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Patofyziologické nálezy - obecně Změny objemů a kapacit Poruchy plicní poddajnosti Změny odporu dýchacích cest Zvýšení dechové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

ZÁKLADNÍ SPIROMETRICKÁ MÉŘENÍ

ZÁKLADNÍ SPIROMETRICKÁ MÉŘENÍ ZÁKLADNÍ SPIROMETRICKÁ MÉŘENÍ Úkol: 1. Spirometrem MasterScope si změřte navzájem základní spirometrické parametry 2. Jednoduchým kapesním peakflowmetrem si změřte vrcholový výdechový průtok (PEF) Úvod:

Více

Hodnocení stavu výživy

Hodnocení stavu výživy Hodnocení stavu výživy 1 Úvod Odpovězte na otázky Vyjmenujte složky tvořící Metabolický syndrom: I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: Cílem cvičení se seznámit s indexy, které můžeme stanovit

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

III. HODNOCENÍ VEGETATIVNÍ SOUSTAVY. 1.Úvod. 2. Ortoklinotatické vyšetření

III. HODNOCENÍ VEGETATIVNÍ SOUSTAVY. 1.Úvod. 2. Ortoklinotatické vyšetření III. HODNOCENÍ VEGETATIVNÍ SOUSTAVY 1.Úvod K objektivnímu vyšetřování vegetativního systému se v praxi využívají metodické přístupy, založené na sledování reflexního oblouku okulokariálního (Ascnner Dagnini),

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015 Význam Dýchací systém Kyslík oxidace energetických substrátů za postupného uvolňování energie (ATP + teplo) Odstraňování CO 2 Michaela Popková Atmosférický vzduch Složení atmosférického vzduchu: 20,9 %

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Rychlost pulzové vlny

Rychlost pulzové vlny 1 Úvod Rychlost pulzové vlny 1.1 Odpovězte na otázky 1. Jaké faktory mají vliv na rychlost pulzové vlny (2 ovlivnitelné, 2 neovlivnitelné). Popište mechanismus: 2. Nakreslete pulzovou vlnu v aortě a na

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie

Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., MUDr. Kryštof Slabý, Jan Pokorný Téma č. 1 Stanovení klidového energetického výdeje nepřímou kalorimetrií

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Monitorace CO2 v PNP. Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje

Monitorace CO2 v PNP. Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje Monitorace CO2 v PNP Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje 19. 4. 2013 Monitorace CO2 v PNP Definice, princip Metody, výhody, komplikace, použité zkratky Kapnometrie, hodnoty Kapnografie Fyziologická křivka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence. f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace

Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence. f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace Spirometrie Provedení v systému PowerLab: Spusťte program SPIROMETRIE dvojklikem na stejnojmennou ikonu na ploše. Spirometrický snímač nechte položený na stole, v 1. kanálu Flow (průtok) v rozbalovacím

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Viz oskenovaný text ze skript Sprušil, Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření http://physics.ujep.cz/~ehejnova/utm/materialy_studium/chyby_meridel.pdf

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Mikroklimatické podmínky Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Fyziologické poznámky Homoiotermie (=teplokrevnost): schopnost zajištění tepelné rovnováhy (člověk: 36-37 o C) Mechanismy

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Zátěž chemickými látkami

Zátěž chemickými látkami 5.6.10.2. Zátěž chemickými látkami http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezchemickymi-latkami Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy

Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy Návod do cvičení Diagnostika poruch acidobazické rovnováhy Úvod Stálost tzv. vnitřního prostředí je nezbytnou podmínkou života vyšších organismů. Důležitá je zejména hodnota ph. Na hodnotě ph závisí mimo

Více

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK a/ PNEUMATICKÉHO PROPORCIONÁLNÍHO VYSÍLAČE b/ PNEUMATICKÉHO P a PI REGULÁTORU c/ PNEUMATICKÉHO a SOLENOIDOVÉHO VENTILU ad a/ Cejchování

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9. A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A: Cejchování

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

Vyšetření respiračních funkcí. Seminář ÚPF 1.LF UK

Vyšetření respiračních funkcí. Seminář ÚPF 1.LF UK Vyšetření respiračních funkcí Seminář ÚPF 1.LF UK Funkční vyšetření plic Ventilace Difúze Perfúze Krevní plyny Zobrazovací metody: Endoskopické vyšetření RTG plic Scintigrafie/ Gamagrafie Angiografie Ultrazvukové

Více