I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU"

Transkript

1 I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Funkční vyšetření dýchacího ústrojí řadíme mezi objektivní, jednoduché a časově nenáročné sledování. Hodnocením vybraných parametrů zevních dechových funkcí získáváme obraz o zapojení specifických částí, které zajišťují přívod kyslíku a výdej oxidu uhličitého pro metabolické potřeby i tkáňové dýchání. Klidové hodnoty funkčního vyšetření plic neukazují ale na samostatnou účast jednotlivých etáží, nýbrž na jejich komplexní zapojení. Jedná se například o intenzitu vnitřního dýchání a metabolickou úroveň tkání. 0drážejí se zde také možnosti transportního systému, včetně hematologické funkční kapacity, a v neposlední řadě i činnost srdce jako pumpy a vlastní kvalita pulmonálního systému. Jde tedy o globální problematiku, proto se do popředí dostává včasná diagnostika poruch dýchání, a to především při působení známých zevních faktorů. Dané odhalování škodlivých účinků na pulmonální aparát je záležitostí převážně preventivních oborů. Kysličník siřičitý o koncentraci 2,5-120 mg/m 3 po dobu 1 10 minut snižuje hodnoty rozepsaného výdechu. Proto při hodnocení účinku nečištěného ovzduší sledujeme charakteristické anamnestické známky, které jsou odrazem působení disperzních faktorů na pulmonální aparát. Symptomy závisí na změně koncentrací vdechovaných plynů a na senzitivitě organismu. Při odborném vyšetření dechových funkcí nacházíme snížení hodnot rozepsané usilovné vitální kapacity, ale i maximálního průtoku vzduchu při výdechu. Vysoká citlivost těchto jednoduchých funkčních vyšetření (FVC, FEC) byla prokázána v mnoha studiích, které hodnotili vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva. Při vyšetřování funkcí pulmonálního aparátu sledujeme kvalitativní a kvantitativní parametry, které srovnáváme s určitou normou. Naměřené hodnoty jsou ovlivněny metodikou sledování, použitými přístroji i aktivní spoluprací vyšetřovaného. U hodnocení dýchacího systému vycházíme z anamnézy, kde si všímáme následujících příznaků: kašel, expektorace, expirační a inspirační dušnost, cyanosa, bolesti na hrudi, hemapnoe. Při klinickém vyšetření se zaměřujeme na morfologické změny hrudníku a jeho postavení při dýchání. Při obstrukčních onemocněních nacházíme inspirační postavení hrudníku se snížením vitální kapacity plic. Restrikční poruchy vedou k expiračnímu postavení hrudníku se zvýšenou dechovou frekvencí. Obdobný nález se objevuje při fibrosách, pleurálních srůstech, morbus Bechtěrev, ale i při zvýšených stavech bránice (u obezity). Základní přístrojové vybavení pro měření pulmonálních funkcí dělíme dle mechanismu na: suché a vlhké sporografy a spirometry, s uzavřeným nebo otevřeným systémem. Klasickým příkladem vlhkého spirometru je vodní Hutchinsonův přístroj, který slouží k objektivizaci vitální kapacity. V našich podmínkách můžeme v současné době využívat k detekci základních plicních funkcí následující přístroje; - plynové hodiny fy PREMA : jsou určeny pro hrubé měření objemu dechových plynů, fy DRÄGER: jsou vhodné pro přesné a dlouhodobé hodnocení. Svou malou hmotností umožňuje sledování i v extrémních

2 podmínkách - Vitalograph, Eutest: využíváme k hodnocení FVC, FEV 1, - Compliance test fy Godart, - Spirometr SpireX II s vyhodnocovačem Spiroscrem, jsou zaměřeny na komplexní hodnocení pulmonálního aparátu. Naměřené hodnoty plicních objemů v určitých proměnných podmínkách označujeme ATPS. Pro standardizaci je korigujeme na podmínky BTPS (teplota 37 0, atmosférický tlak 101,3 kpa = 760 mmhg, průměrná saturace vodními parami) - tabulka Č. 1. Při orientačním měření se využívá korekční faktor až u změny barometrického tlaku o více než 10 torr od hodnoty 760 torr. K přepočtu využíváme obr. Č. 1 nebo následující vzorec: objem (BTPS) = = objem (ATPS) C. p p 273+T n p p. T n...teplota naměřená 0 C p... barometrický tlak v torrech p...tlak H 2 0 při porovnávané teplotě p...tlak H 2 0 při 37 0 C PH 2 0 = 9,903-0,3952. T + 0,03775.T 2 PH 2 0 (při 37 0 C) = 6,25 kpa (47 torr) K získání přesných výpočtů převádíme naměřené hodnoty procentuálního objemu z podmínek ATPS na STPD (tzv. hodnota objemu suchého plynu při teplotě 0 0 C a tlaku 101,3 kpa) dle obr. Č. 2 nebo vzorce: objem (STPD) = = objem (ATPS) p p T 760

3 Tabulka Č. 1 PODMÍNKY ATPS, KOREKČNÍ FAKTORY BTPS, STPD Symbol ATPS...označuje ventilační hodnoty skutečné, tedy dosud nekorigované. Je to označení pro plyn nasycený vodní parou za okolní teploty a tlaku. Faktor BTPS...(body temperature pressure, saturated). Koriguje hodnoty minutové ventilace a vitální kapacity plic. Převádíme je na standardní podmínky při tělesné teplotě 37 0 C při plném nasycení vodními parami a při okolním barometrickém, tlaku. Hodnoty faktoru BTPS se pohybují okolo 1,1. Faktor STPD... (standard temperature, pressure, dry). Koriguje minutovou ventilaci potřebnou pro výpočet objemových množství spotřebovaného O 2 a vydaného CO 2. Je to korekce objemu na teplotu O 0 C při tlaku 760 torr a suchého plynu. Hodnoty faktoru STPD se pohybují okolo 0,9. p... barometrický tlak v torrech p... tlak H 2 0 při porovnávané teplotě T.naměřená teplota Na základě změn jednotek tlaku v soustavě SI jsou hodnoty v mmhg uvedené jako příklad. Při vlastním výpočtu lze dosazovat jednotně kpa do čitatele i jmenovatele. Z hlediska preventivních oborů není rozhodující jen diagnostika obstrukčního, restrikčního nebo kombinovaného poškození, ale především zjištění prvotních příznaků onemocnění. Významná jsou další opatření, která následují při zjištění daného nálezu, a to nejen pro jedince ve smyslu kurativy, ale i ve prospěch celého kolektivu, který je vystaven působení stejné noxy. Funkční vyšetření plic (abr.č.34) se provádí při vstupní průběžné a výstupní prohlídce rizikových pracovníků. Měříme klidové nebo pozátěžové objemy dýchání. Vyhodnocením výsledků získává hygienická služba přehled : - o změnách a poškození funkčního stavu organismu v časovém vývoji, - o působení zevních faktorů prostředí na vybrané systémy organismu, - o dynamických změnách dechových funkcí s možností včasného organizačního zásahu, čímž lze zamezit poškození dalších pracujících, ale i zahájit screening-šetření a okamžitou terapii, - o rizikovosti pracoviště a agresívnosti působících nox, - o odhalení potenciace účinku faktorů prostředí na organismus s posudkovými důsledky, o reverzibilních změnách v závislosti na době expozice s hodnocením stacionarity či progrese nalezených příznaků.

4 Porovnání naměřených hodnot plicních funkcí s náležitými hodnotami je nutno provádět přísně Individuálně. Aktivní sportovec (atlet) měl při lékařském vyšetření hodnotu vitální kapacity o 50% vyšší ve srovnání s náležitými údaji. Při akutní expozici organickými rozpouštědly došlo k bezprostředním projevům astmoidní bronchitidy. Všechna funkční vyšetření byla, z hlediska lékaře, v normě. Ve skutečnosti však došlo po uvedené expozici ke snížení VK o 50% k původně naměřeným hodnotám. Obr.č. 3 CHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PIROMETRICKÉ KŘIVKY VC..vitální kapacita EVC expirační vitální kapacita IVC.inspirační vitální kapacita Vt dechový objem ERV expirační rezervní objem IRV.inspirační rezervní objem IC inspirační kapacita FRC funkční reziduální kapacita TLC celková plicní kapacita RV..reziduální objem Obr.č.4 PLICNÍ OBJEMY VC vitální kapacita TC celková kapacita RV...reziduální objem FRC.funkční reziduální kapacita IRV..inspirační rezervní objem ERV.expirační rezervní objem RV reziduální objem Vt.dechový objem.normální plicně zdravá osoba II. obstruktivní porucha dýchání III...restriktivní porucha dýchání 2. Ventilační hodnoty statické 2.1. STANOVENÍ VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (VC) Vitální kapacita plic (VC) je největší objem vzduchu, který lze vydechnout po maximálním nádechu, nebo nadechnout po největším výdechu. Je složena ze tří objemů: dechového, inspiračního rezervního a expiračního rezervního. Z metodického hlediska je vitální kapacita ovlivněna polohou těla při vyšetření. Bereme-li za základ polohu v sedě, pak při lehu se VC sníží o 5% při stoji se zvýší o 2%. Materiální zajištění

5 Při vyšetřování se používají vodní spirometry nebo spirografy (např. klasický Hutchinsonův spirometr), suché plynoměry fy Dräger, náustky, nosní svěrka. Standardizace podmínek Vyšetřovaná osoba sedí, 3x se zhluboka nadechne a vydechne. Potom provede pozvolný maximální nádech přes náustek. Vyšetření se opakuje 3x, s odstupem minimálně 30 sekund. Získání výsledků Ze tří naměřených hodnot vypočteme průměr a převedeme dle tabulek nebo grafů z podmínek ATPS na BTPS. Absolutní hodnota vitální kapacity nemá sama o sobě význam, neboť je Ovlivněna mnoha faktory (povrchem těla, konstitucí, metabolismem, pohlavím, atd.) Proto porovnáváme naměřenou VC s tzv. náležitou hodnotou, kterou vypočteme: dle povrchu těla VC náležitá (v ml) = povrch těla (m 2 ) VC náležitá (v ml) = povrch těla (m 2 ) (povrch těla dle obr. č. 5) dle bazálního metabolismu (dle Anthonyho) VC náležitá (v ml) = BM N. 9,63 VC náležitá (v ml) = BM N. 8,79 BM N náležitá hodnota basálního metabolismu za 24 hodin BM N = (66, ,752. a+5,003. b-6,755.c) BM N = (655, ,563. a+1,35. b-4,676.c) a..hmotnost v kg b..výška v cm c..věk v letech použitím grafů dle Appla (obr.č.6) K výpočtům se používají tři grafy s diferenciací dle pohlaví a jedno měřidlo. V první části zjistíme náležitou hodnotu VC v závislosti na hmotnosti, dále na výšce a věku. Výsledek odečteme na standardním měřítku. Výsledky mohou být ovlivněny: neadekvátní reakcí vyšetřovaného (simulace nebo agravace), vadou přístroje (netěsnost, nepřesná kalibrace), neadekvátním přístupem vyšetřujícího k měření a k výpočtům (poloha vyšetřovaného, neúplné hodnocení apod.).

6 Obr.č.5 NOMOGRAM PRO STANOVENÍ POVRCHU TĚLA Obr.č.6 VÝPOČET NÁLEŽITÉ VC PRO MUŽE I ŽENY (podle Appla) Kvantitativní hodnocení vitální kapacity provedeme na základě hodnot, které získáme měřením a výpočtem po dosazení do vzorce: VC v % VC náležité = VC naměřená. 100 VC náležitá

7 Procentuelně vyšší údaje než náležitá hodnota VC jsou ve většině případů známkou úměrně lepší tělesné zdatnosti a naopak. Dobře trénovaní jedinci dosahují průměrně 120% náležité VC. Kvalitativní hodnocení vitální kapacity provádíme při stanovení vyrovnanosti všech tří naměřených výsledků, kdy předpokládáme stejnou motivaci vyšetřovaného. Rozdílné hodnoty (o 250 ml a více) jsou známkou přetrénování nebo onemocnění. Nejčastěji diagnostikujeme neurovegetativní labilitu. Pod 70% VC posuzujeme vyšetření jako patologický stav. Při longitudinálním sledování provádíme individuální hodnocení změn plicních funkcí. Závěrem ke stanovení vitální kapacity plic můžeme říci, že se v první fázi zaměříme na diferenciální diagnostiku, zda se jedná o fyziologický nebo patologický stav. Snížení VC nacházíme při úbytku plicního tkaniva změně plicní elasticity. Z plicních příčin nalézáme snížení VC při maximálním výdechu u zánětů plicního parenchymu, zvýšení prokrvení plic, především venózní oblasti. Z mimoplicních příčin je snížená VC při deformacích hrudníku, páteře, žeber, nebo při tekutině v pohrudniční dutině či srůstech. Zvýšený stav bránice obdobně snižuje % VC, a to jak fyziologických příčin (gravidita, meteorismus), tak i při obrně dýchacího svalstva, obezitě, atd. Při opakovaném fyziologickém nálezu nízkých hodnot VC se zaměřuje na vytrvalostní trénink, kterým dosahujeme zvýšení vitální kapacity. Dechová cvičení, která ovlivňují elasticitu hrudníku a stažlivost bránice, vedou k výraznému zvýšení VC. Po extrémní nebo vysoké tělesné zátěži nacházíme snížení VC, což je odrazem únavy dýchacích svalů USILOVNÁ ROZEPSANÁ VITÁLNÍ KAPACITA (FVC) Jedná se o časový záznam objemu vzduchu, který můžeme vyšetřovaný po maximálním nádechu co nejprudčeji vydechnout. Při nedostatečné instruktáži lze nalézt vyšší hodnoty FVC než VC. Výpočet je obdobný jako při stanovení náležité VC: % FVC = FVCnaměřená(v ml). 100 FVCnáležitá (v ml) Také hodnocení FVC se shoduje s rozborem VC INSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (IRV) IRV je množství vzduchu, které proband maximálně nadechne po normálním vdechu. Hodnoty vykazují širokou variační šíři. Jsou ovlivněny individuálním přístupem, polohou jednotlivce (největší IRV je ve stoji, nejmenší vleže). Při chronické obstrukční chorobě plic nebo fibrosách se IRV snižuje. U zdravých lidí se pohybuje okolo 63% VC. Výpočet IRV se provádí dle vzorce: IRV N = VC N - (V TN + ERV N ) IRV N.inspirační rezervní objem náležitý VC N..vitální kapacita náležitá V TN..dechový objem náležitý ERV N expirační rezervní objem náležitý 2.4. EXPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (ERV) ERV je množství vzduchu, které je po normálním výdechu ještě maximálně vydechnuto. Hodnota je ovlivněna polohou těla (jako u IRV). Nejnižší je vleže (20,5% VC), vsedě se pohybuje okolo 32% VC, ve stoji

8 34% VC. Při opakovaných měřeních nacházíme vysokou individuální odchylku získaných hodnot. Výpočet náležité hodnoty ERV se provádí dle vzorce: ERV N = VC N. 0,21 Hodnocení vyjadřujeme v % náležité hodnoty DECHOVÝ OBJEM (V T ) V T - je objem jednoho vdechu nebo výdechu při normálním dýchání. Hodnotíme pravidelnost dechové křivky, která je z fyziologického hlediska ovlivněna typem dýchání a polohou těla. U zdravého jedince se V T pohybuje okolo 15 18% VC. Inspirační vrcholy záznamu dýchání určují střední dechovou polohu. Náležité hodnoty dechového objemu vypočteme ze vzorce: V TN = V N : 15 V TN..náležitý dechový objem V N..náležitá minutová ventilace Norma se pohybuje od 350 do 800 ml. Při nálezu hodnot do 350 ml hovoříme o mělkém dýchání. Důsledkem je nedostatečný přívod vzduchu k alveolám, ale při minimálním zapojení dýchacích svalů. Dechový objem nad 800 ml se nazývá hlubokým dýcháním ventilace alveol je velká při vysoké námaze dýchacího svalstva. Organizmus koriguje dechový objem v těsné závislosti na dechové frekvenci se snahou optimalizace uvedeného vztahu. Výsledkem je maximální, ale optimální ventilace při nejmenší námaze dechových svalů. U sportovců nacházíme vysoké hodnoty V T při nízké dechové frekvenci. Nízké hodnoty jsou známkou restrikční poruchy. U fibróz je charakteristický rychlý dech při mělkém dýchání, u chronické bronchitidy pomalé, ale hluboké dýchání. Z hlediska preventivních oborů hodnotíme nejen samotný dechový objem, ale i jeho uvedený vztah k dechové frekvenci. 3. Ventilační hodnoty dynamické 3.1. DECHOVÁ FREKVENCE (f) Dechová frekvence vyjadřuje počet dechů za jednu minutu. Měříme ji v klidu nebo při zátěži, a to subjektivními (aspekce, palpace) nebo objektivními metodami (pomocí pneumotachografů, spirografů, EMG záznamu dýchacích svalů, impedanční pneumografie). Snímače dechové frekvence dělíme na reciproké a nereciproké. Kritériem je místo vzniku elektrického napětí. Nevzniká-li mechanickým ovlivňováním při dýchání a je-li snímač jen součástí elektrického obvodu, jedná se o nereciproký detektor. Mezi tyto patří perimetrické snímače (neelektroliytické, elektrolytické, termistorové), které řadíme mezi nejrozšířenější a nejjednodušší. Jsou založeny na změně odporu. Jako konstrukční médium se u neelektrolytických využívá odporová pryž, uhlíkový prášek, rtuť, tenzometry, reostaty. U elektrolytických detektorů zaznamenáváme změnu odporového elektrolytu v pryžové hadičce při deformaci hrudníku u dýchání. Běžným elektrolytem je ZnSO 4, CuSO 4. Termistorové snímače dechové frekvence jsou dvojího typu: přímo a nepřímo žhavené. Druhá varianta je v daleko větší míře používána jak v terénní praxi, tak i při speciálních sledováních. Termistorové snímače pracují na principu detekce rozdílných teplot vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Čidla umisťujeme do masky, polomasky, respirátoru, nebo přímo do nosního otvoru. Turbínkové snímače jsou založené na principu ventilometrů. Umožňují především sledování objemu vzduchu, kterým se uvede do pohybu kalibrovaný rotor turbínky. Odečet provádíme u Wrightova snímače přímo na detektoru nebo přes elektrický můstek digitálně na displey. Při zařazení vhodného obvodu se k přesnému hodnocení využívá i záznam dechového objemu. Snímače dechové frekvence jsou na základě fotoelektrického principu postupně vytlačovány novými metodami. Elektrický signál vzniká ve fotoelementu změnou průřezu světelného toku, který byl vyvolán změnou obvodu hrudníku při dýchání. Nejmodernějším systémem je impedanční pneumografie. Registrace probíhá na základě detekce změny odporu hrudníku při dýchání. Na hrudní stěnu se umístí (na protilehlé strany, nejčastěji ve střední axilární čáře

9 oboustranně) elektrody pro neklidové podmínky. Signál získáme tak, že na plovoucí elektrody přivádíme proud 0,55 ma při frekvenci 50kHz, zesílíme jej a změny detekujeme. Při předem provedené kalibraci lze orientačně měřit i dechové objemy. S výhodou se využívá i tzv. paralelní snímání, kde mimo dechové funkce můžeme zaznamenávat i EKG. Uvedená metoda se dobře osvědčila jak při klinickém, tak v terénním sledování (obr.č.7). Vlastní hodnota f je do značné míry závislá na přístupu vyšetřovaného, neboť je ovlivnitelná emočně. Náležitá hodnota se pohybuje od dechů za minutu (s průměrem 16 dechů/minutu). Nehodnotíme jen kvantitativní stránku, ale i kvalitu dýchání. Například změny dechové hloubky s hlubokými a mělkými dechy, včetně kratších a delších přestávek, svědčí o neurotických příznacích vyšetřovaného KLIDOVÁ MINUTOVÁ VENTILACE (V ) V je objem vzduchu, který vyšetřovaný nadechne nebo vydechne v klidu za 1 minutu. Vlastní měření se provádí po dobu 5 minut s přepočtem na 1 minutu. Poskytuje základní informaci o proventilovaném množství vzduchu plícemi. Výsledek měření korigujeme převodním faktorem na podmínky BTPS. Náležitou hodnotu vypočteme dvěma způsoby z následujících vzorců. V N = VC N. 2,4 V N = 0, ,0653. a 0,0322. b + 0,0252. c V N = VC N. 2,3 V N = 6, ,0427. a 0,0306. b + 0,0052. c V N.klidová minutová ventilace náležitá hmotnost v kg výška v cm věk v letech Obr.č.7 BLOKOVÉ SCHÉMA IMPEDANČNÍ PNEUMOGRAFIE (Hill a Dolan, 1976) Ze záznamu klidové ventilace zjistíme i poměr trváni expirace a inspirace. U zdravých osob se nachází náležitá hodnota 1 : 1,1 až 1 :1, MAXIMÁLNÍ MINUTOVÁ VENTILACE (MMV)

10 MMV - je také nazývána maximální dechovou kapacitou (MBC) Je to největší objem vzduchu, který vyšetřovaný proventiluje za 1 minutu. Měření, ve kterém se využívají spirometry a spirografy, se provádí jen za období 15 sekund nebo 30 sekund s přepočtem na 1 minutu. Hodnoty vykazují velkou variabilitu, neboř jsou ovlivněny spoluprací vyšetřovaného. Náležitá hodnota se vypočítá dvěma způsoby: nepřímou metodou: MMV N = VC N. 20 přímou metodou: MMV N = VCN. a MMV N.náležitá minutová ventilace náležitá a....korekční faktor pro věk do 45 let a =22 nad 45 let a = 17 K exaktnímu a přesnějšímu hodnocení používáme vzorce dle BALVINA: MMV N = 71,3 -(0,474.R). P MMV N = 86,5 -(0,522.R). P R...věk v letech P...povrch těla v m 2 Hodnocení : Naměřené hodnoty porovnáváme s normami. Výsledek nás informuje o funkčním stavu dýchacího svalstva, o poddajnosti systému plíce - hrudník, a o odporu dýchacích cest i tkaniva. Mimo číselného porovnání hodnot, provádíme i analýzu grafického záznamu, kde posuzujeme: - posun do inspirační oblasti a ztížený návrat, který je charakteristický u obstrukcí nebo při ztrátě elasticity plicní tkáně, - posun do inspirační polohy, který svědčí o zvýšené rigiditě hrudníku. Při hodnocení je dalším kritériem i výpočet dýchací rezervy (dr). Je to poměr mezi klidovou a maximální minutovou ventilací. Náležitá hodnota se má pohybovat od 1:5 do 1:10 (s průměrem 1:7). Nižší hodnoty svědči o nástupu nebo již manifestních známkách insuficience plicní. Hodnoty maximální minutové ventilace využíváme i při rozboru procenta dechové rezervy (% dr) - např. při určitém pracovním výkonu:

11 % dr = MVV - x. 100 MVV x...průměrná hodnota objemu vzduchu při daném výkonu v přepočtu na 1 minutu práce Naměřená hodnota vyjadřuje zapojení dýchacího aparátu při určité práci k maximální volni minutové venti1aci. Ukazuje tedy rezervy dýchacího systému při dané činnosti a stupeň namáhavosti pro organismus ROZEPSANÝ USILOVNÝ VÝDECH (FEV) FEV - je množství vzduchu vydechnutého s maximálním úsilím a s největší rychlostí. Následuje po nejsilnějším nádechu. Hodnocení se provádí ze spirografického zápisu (EUTEST) nebo z výsledků získaných přímo digitálně. Naměřenou hodnotu vyjadřujeme v ml a korigujeme z podmínek ATPS na BTPS. Běžně sledujeme usilovný výdech v první sekundě - FEV 1 (obr.č. 8 ), méně často ve druhé a třetí sekundě - FEV 2, FEV 3. Náležitá hodnota se vypočte dle obr.č.8 nebo dle následujícího vzorce: FEV 1 (N) = VC N. f FEV 1 (N)...náležitá hodnota rozepsaného usilovného výdechu f.faktor závislosti na věku do 20 let 0, let 0, let 0, let 0,75 61 let a více 0.70 Hodnocení se provádí srovnáním naměřené celkové veličiny FVC k dílčí části volumu rozepsaného výdechu (za 1,2, či 3 sekundy). Získáváme hodnotu, která udává, kolik procent usilovné vitální kapacity bylo vydechnuto za daný časový interval. FVC FEV 1 FEV % = 100 Náležitá hodnota se má u zdravého jedince pohybovat v průměru od % FVC. Výrazná je závislost FEV % na věku. Za normu považujeme následující údaje: do 20 let...do 76 % FVC let...do 72 % FVC let do 70 % FVC nad 61 let...do 68 % FVC

12 Obr.č. 8 NOMOGRAM KE STANOVENÍ NÁLEŽITÉ HODNOTY VITÁLNÍ KAPACITY, FEV 1 4. Metody analytické Tyto metody jsou založeny na kvantitativní detekci kyslíku a oxidu uhličitého, a to dvěma způsoby: a) chemickou cestou O 2 je absorbován v pyrogalolu nebo směsí antrachinonu s tiosíranem sodným a hydroxydem draselným. CO 2 absorbuje hydroxid a dvojchroman draselný. b) fyzikálním způsobem - hmotová spektrografie založená na detekci látek s rozdílnou molekulární hmotností, - interferometrická detekce na principu zjišťování rozdílné optické lomivosti, - sledování různé vodivosti kovů, - paramagnetické analyzátory. Nalezené změny, vyjádřené v procentuálním zastoupení jednotlivých plynů, se přepočítávají na přesná objemová množství dle velikosti proventilovaného vzduchu. V současné době je stále ještě velkým problémem přechod od vžitých jednotek (mililitry) k novým jednotkám soustavy SI (milimoly). Přepočet provádíme dle následujícího vztahu: n O 2 (ml.min -1 ). 0,0446 = n O 2 mmol.min -1 a CO 2 (ml.min -1 ). 0,0449 = n C0 2 mmol.min -1

13 Organismus spotřebuje dané množství kyslíku při určitém výdeji oxidu uhličitého za časovou jednotku. 0bjem je závislý především na intenzitě metabolismu (fyzická práce, hormonální ovlivnění, atd.) a na kvalitě přijímané potravy - obr.č.9. Množství spotřebovaného kyslíku je především ovlivněno aktivitou organismu. Hovořímeli o klidovém záznamu kyslíku, jedná se o analýzu provedenou minimálně po 20ti minutovém klidu vyšetřovaného. Obr.č.9 VÝKON, SPOTŘEBA KYSLÍKU A ENERGETICKÝ VÝDEJ (Astrand, 1976) K orientačním účelům používáme náležitou hodnotu, kterou vypočítáme dle vzorce: n O 2 = VC N. 2,7361 n O 2 = VC N. 3,0135 n O náležitá hodnota spotřebovaného n O 2 v mmol.min -1 VC N... náležitá hodnota vitální kapacity v litrech Tyto hodnoty se pohybují okolo 11,15-13,38 mmol.min -1, což je ml.min -1. K přesnějšímu hodnocení se provádí výpočet dle basálního metabolismu za 24 hodin (v kj): n O 2 = BM N. 15,067 BM N...basální metabolismus naměřený Množství vydaného oxidu uhličitého v klidu srovnáváme s náležitou hodnotou: n CO 2 = VC N : 13,04 n CO 2 = VC N : 11,84 Normální hodnoty se pohybují v rozmezí 8,98-11,449 mmol.min -1 tj ml/min.

14 Hodnocení 4.1. POROVNÁNÍ KLIDOVÝCH A POZÁTĚŽOVÝCH HODNOT V prvé fázi provedeme korekci objemu z podmínek ATPS na STPD. Naměřená množství O 2 a CO 2 porovnáváme s náležitými hodnotami. Při hodnocení spotřeby kyslíku v klidu a při tělesné zátěži je možno klasifikovat: a) výkonnost vyšetřovaného - srovnáváme vzestup klidové spotřeby O 2 a množství O 2 při maximálním výkonu. Tuto klasifikaci (dle Knippinga) provádíme na základě následujících kritérií: třída vzestup spotřeby O 2 do trojnásobku klidových hodnot II.třída vzestup spotřeby O 2 do čtyřnásobku klidových hodnot III.třída vzestup spotřeby O 2 do pětinásobku klidových hodnot IV.třída vzestup spotřeby O 2 do šestinásobku klidových hodnot V. třída vzestup spotřeby O 2 do více než šestinásobku klidových hodnot b) individuální stupeň tělesné zátěže při vykonávané práci organismu dle Lange-Andersena: stupeň zátěže spotřeba O 2 velmi nízký do 22,3 mmol.min -1 do 500 ml.min -1 nízký 22,34 44,6 mmol.min ml.min -1 mírný 44,64 66,9 mmol.min ml.min -1 těžký 66,9, - 89,2 mmol.min ml.min -1 velmi těžký nad 89,2 mmol.min -1 nad ml.min -1 c) dlouhodobé zatížení - jako poměr mezi maximální a průměrnou hodnotou spotřeby O 2 při 8,5 hodinové práci, což by nemělo přesáhnout poměru 3 : 1. To znamená maximálně 33 % naměřených hodnot při nejvyšším výkonu. Vypočtená množství spotřebovaného kyslíku dosahují, i přes uvedené kritéria, poměrně širokého rozptylu. Přesnější údaj získáme, vztáhneme-li objem O 2 k jednotce hmotnosti na 1 kg. Ještě exaktnější výsledek dostaneme pří přepočtu množství O 2 na 1 kg aktivní tělesné hmotnosti.

15 4.2. VÝPOČET RESPIRAČNÍHO KVOCIENTU (RQ) RQ - je poměr mezi naměřeným množstvím O 2 a CO 2. RQ = n CO 2 (STPD) n O 2 (STPD) (obr. Č. 10) n C0 2 (STPD)...objem vydaného CO 2 s převodem na podmínky STPD a O 2 (STPD)... objem spotřebovaného O 2 s převodem na podmínky STPD RQ podává informace o stupni zapojení metabolismu do činnosti odrážející se na buněčné úrovni. Vyšší klidové hodnoty nacházíme fyziologicky při metabolismu glycidů (RQ = 1), nižší (0,7) jsou odrazem metabolismu tuků. Bílkovina vyvážená s ostatními živinami vede k RQ okolo 0,85, což znamená, že se při vstřebávání 100 molekul O 2 vyloučí 85 molekul CO 2. U zdravého člověka se může měnit RQ v klidu bezprostředně jen změnou velikosti plicní ventilace. Při zvýšeném vylučování CO 2 hyperventilací dochází k hypokapnii a k respirační alkalose, kdy se objevují až tetanické křeče. RQ se sice blíží k jedné, ale tuto hodnotu nepřekročí. Naopak zvýšenou spotřebu kyslíku nacházíme u zvýšeného zapojení metabolismu, např. při hyperkinetickém syndromu KVS. Obr.č.10 NOMOGRAM PRO VÝPOČET RESSPIRAČNÍHO KOEFICIENTU (RQ) Metabolické změny jsou tedy dány kvantitativními a kvalitativními poměry přijatých a utilizovaných živin. Nemetabolické faktory, které ovlivňují RQ, vznikají odchylkami v

16 acidobazické rovnováze. Při fyzické námaze a bezprostředně po ní reaguje vytvořený laktát s bikarbonátovým polem (obr.č.11) a uvolňuje ve vyšší míře oxid uhličitý. Nacházíme vzestup RQ. Naopak v zotavovací fázi se kyselina mléčná oxiduje a resyntetisuje na glykogen, čímž se uvolní báze a fixuje se CO 2. Hodnota RQ klesá. Uvedený rozbor ukazuje, že RQ v prvé řadě odráží anaerobní metabolické změny, i když v sobě zahrnuje i složku aerobní. Při detailnějších studiích vypočítáváme tzv. aerobně - anaerobní koeficient jako poměr maximálního přírůstku minutové spotřeby kyslíku a klidové hodnoty ku maximálnímu přírůstku RQ. K A:AN = Δ O 2 max. Δ RQ max. K A:AN... aerobně-anaerobní koeficient Δ O 2 max. max.hodnota O 2 - klidová hodnota O 2 Δ RQmax max. hodnota RQ - klidová hodnota RQ Tento koeficient ukazuje na poměr aerobního a anaerobního metabolismu. Čím je hodnota K A:AN vyšší, tím je i konaná práce ekonomičtější. Je zde také výrazná závislost na pohlavních rozdílech a tělesné zdatnosti. Mimo samotné jednotlivé zvýšení a snížení poměrů koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého, ovlivňují RQ i stavy při působení toxických nox s afinitou převážně k dýchacímu centru. Jedná se například o chlorované uhlovodíky, ketony i barbituráty. Patří sem především tuková rozpouštědla. Proto je zde výrazná afinita k lipidům CNS, dále i k buněčnému metabolismu CNS s příznaky nervového útlumu. Obr.č.11 ZMĚNY RESPIRAČNÍCH UKAZATELŮ PŘI TĚLESNÉ ZÁTĚŽI 1..ventilační ekvivalent pro kyslík 2..minutová ventilace 3..ventilační ekvivalent pro kysl.uhličitý 4..respirační koeficient 5..výdej kysličníku uhličitého 6..spotřeba kyslíku 7..max.možný výkon 8..max.spotřeba kyslíku v steady state 9..submax.výkon (80% VO 2 max.) 10 začátek anaerobního získávání energie (RQ 1) 11 max.optimální výkon v metabolicko-respirační rovnováze Zde se zároveň sníží výdej oxidu uhličitého a příjem kyslíku. Protože RQ je jejich poměrem, nedojde ale k jeho výrazné změně. Dalším způsobem snížení výdeje CO 2 a příjmu O 2 je útlum tkáňového dýchání. V pracovním prostředí je hlavním představitelem - kyanovodík (HCN). RQ je ovlivněn i skupinou derivátů

17 benzenu (amino a nitro), včetně nitritů, vytvářející methemoglobin, což snižuje nepřímo tkáňové dýchání. Složité zapojení patofyziologických mechanismů ukazuje také známé působení CO na organismus. Snižuje se spotřeba O 2, ale místo očekávaného snížení CO 2 nalézáme zvýšený výdej CO 2, včetně adekvátních změn v RQ 4.3. VENTILAČNÍ EKVIVALENT (VE) Ventilační neboli dechový ekvivalent (DE), který vyjadřuje objem proventilovaného vzduchu na množství spotřebovaného kyslíku, se vypočte dle následujícího vzorce: V (BTPS) VE = DE = V O 2 (STPD) VE,...ventilační ekvivalent V...množství vydechnutého vzduchu V O 2....množství spotřebovaného kyslíku VE je tedy poměr mezi množstvím vydechovaného vzduchu za danou časovou jednotku a objemem spotřebovaného kyslíku ve stejném časovém intervale (dříve ml/min, nyní mmol/min). Ukazuje, kolik bylo spotřebováno kyslíku z vdechnutého vzduchu. Snížení ventilačního ekvivalentu nacházíme u hypoventilace, zvýšení u hyperventilace. Čím je zdatnost pulmonálního systému horší, tím více stoupá VE. Odpovídá to potřebě většího množství vzduchu k získání stejného objemu kyslíku. Normální hodnoty se u zdravého jedince pohybují v rozmezí mmol/min, což je 25± 3 ml/min KOEFICIENT UTILIZACE (KU) K sledování změn plicních funkcí se využívá i výpočtu koeficientu utilizace, který vyjadřuje obrácený poměr stejných hodnotících faktorů než ventilační ekvivalent (ukazuje množství spotřebovaného O 2 na každý litr prodýchaného vzduchu), Výpočet se provádí dle vzorce: V O 2 (STPD) KU =. 100 V (BTPS) KU.... koeficient utilizace V O množství spotřebovaného O 2 V...množství proventilovaného vzduchu Normální hodnoty se pohybují od ,7 mmol tj ,3 ml. Výsledná hodnota je ovlivněna řadou faktorů. Odráží především intenzitu metabolismu.

18 4.5. ANALÝZA DÝCHACÍCH PLYNŮ POMOCÍ SPIROLYTU V ČSSR se k analýze vydechovaných plynů používá přístroj SPIROLYT (NDR), který je složen z následujících částí: a) Ana1yzátor kys1íku je založen na paramagnetickém principu. Do analyzační komory, která je umístěná mezi pó1y magnetu, je nasávaný z jedné strany analyzovaný vzduch, z druhé referenční plyn (atmosférický vzduch nebo čistý kyslík). Analyzační komora je rozdělená jemnou pružnou kovovou membránou a tvoří kapacitní snímač. Jestliže je koncentrace kyslíku různá, dojde k tlakovému rozdílu. Tato změna je přímo úměrná koncentraci O 2 v analyzovaném vzduchu. b) Ana1yzátor kysličníku uhličitého - pracuje na ketaferometrickém termoinduktivním principu. Množství tepla, které vydává do okolí odporový drát nezávisí jen na tepelných ztrátách způsobených prouděním plynu, ale i na složení referenčního platinového drátku je úměrný rozdílu koncentrací CO 2 ve zkoumaném a atmosférickém vzduchu. c) Počítač dechů s nulovacím zařízením - umožňuje odečítat počet dechů. d) Zvukové a světelné zařízení - slouží k udávání pracovního rytmu. e) Re 9 istrační systém. Posun registračního papíru je pomalý (1 cm za 1 minutu). Hodnoty spotřeby O 2 a výdeje CO 2 jsou gistrovány jedním pisadlem (bodovým) střídavě v 4 sekundových intervalech. Postup při měření Spirolyt musí být umístěn na pevné podložce tak, aby vodováha připevněná přímo na přístroji by]a přesně vyvážená. Správná funkce analyzátorů ve Spirolytu je podmíněna dokonalým vyrovnáním teplot v přístroji. Spirolyt musí být proto zapnutý nejméně 3 hodiny před vyšetřením. Při každodenním používání přístroje může být Spirolyt (s výjimkou regitrace, nasávání tlakové pumpy) zapnutý nepřetržitě i přes noc. Náplň ve vysušovači vzduchu musí být čerstvá a zrnka CaC1 2 mají být velká 6-10 mm. CaCl 2 ve formě prášku zvyšuje odpor proudění vzduchu a zhoršuje podmínky přímého měření. Hodnotu barometrického tlaku nastavíme pomocí přepínače na přední stěně Spirolytu. Průtoky vzduchu na prútokoměrech při přímém měření nastavíme na 80 l za minutu a 20 l. hod -1. Do výpočtu spotřeby O 2 a výdeje CO 2 musíme hodnotu nastaveného průtoku vzduchu (80 1. min -1 ) přepočítat na hodnotu STPD. Před začátkem vlastního měření je třeba přesně nastavit proud pro analyzátory a % rozsah, na kterém se bude měřit. Červený zápis zaznamenává hodnoty spotřeby O 2, modrý - výdej CO 2. Jakmile jsou již obě hodnoty nastaveny na nulu, kontrolujeme správnost měření a registrace. Nulové hodnoty nesmí kolísat minimálně 3 minutu před analýzou nadýchaného vzduchu. Přímé měření spotřeby O 2 a výdeje CO 2 v klidu a při námaze.

19 Nejdříve necháme analyzovat 1-2 minuty atmosférický vzduch, Potom připojíme vyšetřovaného přes náustek ke Spirolytu. Mezi vydechnutím vzduchu a registrací hodnot uběhne určitý čas latence - asi 30 až 50 sekund. Vyšetřovaný dýchá 5 minut v klidu, potom následuje fyzická zátěž. Po ukončení zátěže pokračujeme v registraci a čekáme, až křivka klesne na klidovou úroveň. Vyšetřovaného pak od přístroje odpojíme a necháme 2 minuty registrovat nulovou úroveň na Spirolytu. Záznam rozdělíme na úseky klidové, zátěžové a zotavení. Potom změříme planimetricky vždy plochu té části, kterou chceme hodnotit a získáme údaj a v cm 2. Tuto hodnotu vydělíme časem trvání sledované části v minutách t a obdržíme hodnotu úměrnou spotřebě O 2 za 1 minutu tj. f : a (cm ) = f (cm) t (ruin) Hodnotu f převedeme na % tak, že ji vyznačíme v cm na přímce a odměříme příslušným měřítkem z příslušného Spirolytu v % O 2, resp. CO 2. Takto změřenou hodnotu b dosadíme do vzorce: c(litry). b (%) = spotřeba O 2 nebo výdej CQ Nepřímé měření. Toto měření provádíme následovně: - přiložíme nosní svěrku, náustek s prodloužením do Douglassova vaku a provedeme odběr v určitém časovém intervalu (30 s, 1 minuta, 6 minut, 12 minut), - Spirolyt připravíme obdobně jako u přímého měření, ale nezapínáme tlakovou pumpu, připojíme Douglassův vak ke Spirolytu a provádíme analýzu (v průměru 3 minuty) s odečtem % O 2, % CO 2 (včetně objemu a korekce na podmínky STPD), - po provedení kvalitativního rozboru hodnotíme i objem vzduchu, který byl za daný časový úsek vydýchán (s převodem na podmínky BTPS). 5. Závěr Pří vyšetřování plicního systému z hlediska preventivního zaměření je nutné zdůraznit včasnost detekce změn a studium již počátečních reakcí při působení zevních činitelů. Normální hodnoty, které sledujeme v dynamickém časovém vývoji, srovnáváme s věkovými, výškovými a hmotnostními charakteristikami k tzv. náležitým neboli referenčním hodnotám. Při analýze vycházíme z předpokladu, že uvedené hodnoty jsou vytvořeny z hlediska průměrného vzrůstu a fyzické aktivity středního stupně, při průměrné motivaci k vyšetření. Všechny uvedené faktory vždy zvažujeme ve vztahu k zjištěné náležité hodnotě naměřené, a především k danému jedinci. Výsledky, které se vyskytují. v rozmezí 100 % ± 20 % od referenční hodnoty považujeme za fyziologické. Z matematického hlediska při zavádění

20 výpočetní techniky stanovíme jako fyziologicky typ údaje nacházející se v pásmu ± 2,5 % směrodatné odchy1ky. Zjištěné výsledky můžeme z hlediska klinika dále dělit na: lehký střední těžký stupeň poruchy. Preventivní obory se zaměřují především na změny, které nastávají ve fyziologické variační šíři v závislosti na proměnných faktorech individua ale i v návaznosti na pracovní expozici a jiné faktory prostředí. Z hlediska preventivního zaměření hygieny se zde nejedná o registraci změn plicnic funkcí, ale o aktivní a komplexní diagnostiku s cíleným zaměřením na sledování exponovaných osob a včasnou detekci ještě reverzibilních změn. Důraz je kladen na opatření organizační a technická, převážně na omezení škodlivé expozice. Při působení zevních faktorů na dýchání vznikají změny, které v praxi dělíme na akutní a chronické. Noxy působící na dýchací aparát a na celý organismus rozlišujeme z hlediska denní lékařské činnosti na: - látky vedoucí k hypoxii bez interakce s organismem (hypoxemie a hypoxie) - CO 2, N 2, CH 4, C 2 H 8, - látky, které vedou k hypoxii interakcí s organismem - CO, kyanovodík, anilin - selektivní působení na CNS - éter, chlorované uhlovodíky, alkoholy, ketony. Chronické působení je podstatně složitějším problémem, který je předmětem bádání mnoha řešitelských kolektivů. Účinek dlouhodobé expozice na organismus a odchylky takto vzniklé je nutné v první řadě odlišit od změn způsobených věkem. S narůstajícím věkem dochází ke snižování hodnot vitální kapacity, především inspirační rezervní kapacity. Nižší jsou i hodnoty FEV, Vmax., maximální proudové rychlosti vydechovaného vzduchu. Důsledkem nerovnoměrného proventilování plic v klidu dochází ke zhoršení ekonomiky dýchání. Uvedené změny nelze dávat do přímé souvislosti s toxickým působením faktorů zevního prostředí, neboť jsou důsledkem fyziologicko-biochemických změn při nárůstu věku. Speciálním znakem, který v současné době nalézáme, je i zvyšování tělesné neaktivní hmotnosti v závislosti na zvyšujícím se věku. Obezita snižuje výkonnost při tělesné práci. Extrémní případy vedou až k Pickwickově syndromu (syndrom alveolární hypoventilace) - slabost, tepenná hypoxemie, dušnost, cyanosa, polyglobulie, zvýšení hematokritu, somolence atd. Při zvýšených hodnotách ideální hmotnosti nacházíme snížení VC a dechového volumu s kompenzačním zvýšením dechové frekvence při zvýšení dechové práce. Hypoventilace vede ke zvýšení tenze CO 2. Příčinou je zvýšený stav bránice, přetížení dýchacích svalů, snížení účinnosti inspiračního svalstva, je omezena hybnost hrudního koše a bránice. Nepřihlédnutím k uvedeným faktorům jsou neadekvátně interpretovány naměřené hodnoty a změny jsou přičítány k chronických negativním expozicím těchto zevních nox. Určitý vliv se při zhoršování plicních funkcí a při zvyšování věku přičítá druhotnému snížení citlivosti

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Fyziologie respiračního systému

Fyziologie respiračního systému Pavel Dostál 1. Základní funkce respiračního systému 1.1 Výměna plynů Základním úkolem respiračního systému je zabezpečit organismu výměnu plynů - přívod kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Je to

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA 1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA Souhrn Pohybová aktivita (PA) je důležitou součástí zdravého životního stylu. V textu je uvedena základní terminologie s PA související, je vysvětlen pojem fyzické zdatnosti.

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY DYNAMIKA ZMĚN ELEKTRODERMÁLNÍ AKTIVITY V PRŮBĚHU TESTU REAKČNÍ RYCHLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Štál Tělesná výchova

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více