I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU"

Transkript

1 I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Funkční vyšetření dýchacího ústrojí řadíme mezi objektivní, jednoduché a časově nenáročné sledování. Hodnocením vybraných parametrů zevních dechových funkcí získáváme obraz o zapojení specifických částí, které zajišťují přívod kyslíku a výdej oxidu uhličitého pro metabolické potřeby i tkáňové dýchání. Klidové hodnoty funkčního vyšetření plic neukazují ale na samostatnou účast jednotlivých etáží, nýbrž na jejich komplexní zapojení. Jedná se například o intenzitu vnitřního dýchání a metabolickou úroveň tkání. 0drážejí se zde také možnosti transportního systému, včetně hematologické funkční kapacity, a v neposlední řadě i činnost srdce jako pumpy a vlastní kvalita pulmonálního systému. Jde tedy o globální problematiku, proto se do popředí dostává včasná diagnostika poruch dýchání, a to především při působení známých zevních faktorů. Dané odhalování škodlivých účinků na pulmonální aparát je záležitostí převážně preventivních oborů. Kysličník siřičitý o koncentraci 2,5-120 mg/m 3 po dobu 1 10 minut snižuje hodnoty rozepsaného výdechu. Proto při hodnocení účinku nečištěného ovzduší sledujeme charakteristické anamnestické známky, které jsou odrazem působení disperzních faktorů na pulmonální aparát. Symptomy závisí na změně koncentrací vdechovaných plynů a na senzitivitě organismu. Při odborném vyšetření dechových funkcí nacházíme snížení hodnot rozepsané usilovné vitální kapacity, ale i maximálního průtoku vzduchu při výdechu. Vysoká citlivost těchto jednoduchých funkčních vyšetření (FVC, FEC) byla prokázána v mnoha studiích, které hodnotili vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva. Při vyšetřování funkcí pulmonálního aparátu sledujeme kvalitativní a kvantitativní parametry, které srovnáváme s určitou normou. Naměřené hodnoty jsou ovlivněny metodikou sledování, použitými přístroji i aktivní spoluprací vyšetřovaného. U hodnocení dýchacího systému vycházíme z anamnézy, kde si všímáme následujících příznaků: kašel, expektorace, expirační a inspirační dušnost, cyanosa, bolesti na hrudi, hemapnoe. Při klinickém vyšetření se zaměřujeme na morfologické změny hrudníku a jeho postavení při dýchání. Při obstrukčních onemocněních nacházíme inspirační postavení hrudníku se snížením vitální kapacity plic. Restrikční poruchy vedou k expiračnímu postavení hrudníku se zvýšenou dechovou frekvencí. Obdobný nález se objevuje při fibrosách, pleurálních srůstech, morbus Bechtěrev, ale i při zvýšených stavech bránice (u obezity). Základní přístrojové vybavení pro měření pulmonálních funkcí dělíme dle mechanismu na: suché a vlhké sporografy a spirometry, s uzavřeným nebo otevřeným systémem. Klasickým příkladem vlhkého spirometru je vodní Hutchinsonův přístroj, který slouží k objektivizaci vitální kapacity. V našich podmínkách můžeme v současné době využívat k detekci základních plicních funkcí následující přístroje; - plynové hodiny fy PREMA : jsou určeny pro hrubé měření objemu dechových plynů, fy DRÄGER: jsou vhodné pro přesné a dlouhodobé hodnocení. Svou malou hmotností umožňuje sledování i v extrémních

2 podmínkách - Vitalograph, Eutest: využíváme k hodnocení FVC, FEV 1, - Compliance test fy Godart, - Spirometr SpireX II s vyhodnocovačem Spiroscrem, jsou zaměřeny na komplexní hodnocení pulmonálního aparátu. Naměřené hodnoty plicních objemů v určitých proměnných podmínkách označujeme ATPS. Pro standardizaci je korigujeme na podmínky BTPS (teplota 37 0, atmosférický tlak 101,3 kpa = 760 mmhg, průměrná saturace vodními parami) - tabulka Č. 1. Při orientačním měření se využívá korekční faktor až u změny barometrického tlaku o více než 10 torr od hodnoty 760 torr. K přepočtu využíváme obr. Č. 1 nebo následující vzorec: objem (BTPS) = = objem (ATPS) C. p p 273+T n p p. T n...teplota naměřená 0 C p... barometrický tlak v torrech p...tlak H 2 0 při porovnávané teplotě p...tlak H 2 0 při 37 0 C PH 2 0 = 9,903-0,3952. T + 0,03775.T 2 PH 2 0 (při 37 0 C) = 6,25 kpa (47 torr) K získání přesných výpočtů převádíme naměřené hodnoty procentuálního objemu z podmínek ATPS na STPD (tzv. hodnota objemu suchého plynu při teplotě 0 0 C a tlaku 101,3 kpa) dle obr. Č. 2 nebo vzorce: objem (STPD) = = objem (ATPS) p p T 760

3 Tabulka Č. 1 PODMÍNKY ATPS, KOREKČNÍ FAKTORY BTPS, STPD Symbol ATPS...označuje ventilační hodnoty skutečné, tedy dosud nekorigované. Je to označení pro plyn nasycený vodní parou za okolní teploty a tlaku. Faktor BTPS...(body temperature pressure, saturated). Koriguje hodnoty minutové ventilace a vitální kapacity plic. Převádíme je na standardní podmínky při tělesné teplotě 37 0 C při plném nasycení vodními parami a při okolním barometrickém, tlaku. Hodnoty faktoru BTPS se pohybují okolo 1,1. Faktor STPD... (standard temperature, pressure, dry). Koriguje minutovou ventilaci potřebnou pro výpočet objemových množství spotřebovaného O 2 a vydaného CO 2. Je to korekce objemu na teplotu O 0 C při tlaku 760 torr a suchého plynu. Hodnoty faktoru STPD se pohybují okolo 0,9. p... barometrický tlak v torrech p... tlak H 2 0 při porovnávané teplotě T.naměřená teplota Na základě změn jednotek tlaku v soustavě SI jsou hodnoty v mmhg uvedené jako příklad. Při vlastním výpočtu lze dosazovat jednotně kpa do čitatele i jmenovatele. Z hlediska preventivních oborů není rozhodující jen diagnostika obstrukčního, restrikčního nebo kombinovaného poškození, ale především zjištění prvotních příznaků onemocnění. Významná jsou další opatření, která následují při zjištění daného nálezu, a to nejen pro jedince ve smyslu kurativy, ale i ve prospěch celého kolektivu, který je vystaven působení stejné noxy. Funkční vyšetření plic (abr.č.34) se provádí při vstupní průběžné a výstupní prohlídce rizikových pracovníků. Měříme klidové nebo pozátěžové objemy dýchání. Vyhodnocením výsledků získává hygienická služba přehled : - o změnách a poškození funkčního stavu organismu v časovém vývoji, - o působení zevních faktorů prostředí na vybrané systémy organismu, - o dynamických změnách dechových funkcí s možností včasného organizačního zásahu, čímž lze zamezit poškození dalších pracujících, ale i zahájit screening-šetření a okamžitou terapii, - o rizikovosti pracoviště a agresívnosti působících nox, - o odhalení potenciace účinku faktorů prostředí na organismus s posudkovými důsledky, o reverzibilních změnách v závislosti na době expozice s hodnocením stacionarity či progrese nalezených příznaků.

4 Porovnání naměřených hodnot plicních funkcí s náležitými hodnotami je nutno provádět přísně Individuálně. Aktivní sportovec (atlet) měl při lékařském vyšetření hodnotu vitální kapacity o 50% vyšší ve srovnání s náležitými údaji. Při akutní expozici organickými rozpouštědly došlo k bezprostředním projevům astmoidní bronchitidy. Všechna funkční vyšetření byla, z hlediska lékaře, v normě. Ve skutečnosti však došlo po uvedené expozici ke snížení VK o 50% k původně naměřeným hodnotám. Obr.č. 3 CHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PIROMETRICKÉ KŘIVKY VC..vitální kapacita EVC expirační vitální kapacita IVC.inspirační vitální kapacita Vt dechový objem ERV expirační rezervní objem IRV.inspirační rezervní objem IC inspirační kapacita FRC funkční reziduální kapacita TLC celková plicní kapacita RV..reziduální objem Obr.č.4 PLICNÍ OBJEMY VC vitální kapacita TC celková kapacita RV...reziduální objem FRC.funkční reziduální kapacita IRV..inspirační rezervní objem ERV.expirační rezervní objem RV reziduální objem Vt.dechový objem.normální plicně zdravá osoba II. obstruktivní porucha dýchání III...restriktivní porucha dýchání 2. Ventilační hodnoty statické 2.1. STANOVENÍ VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (VC) Vitální kapacita plic (VC) je největší objem vzduchu, který lze vydechnout po maximálním nádechu, nebo nadechnout po největším výdechu. Je složena ze tří objemů: dechového, inspiračního rezervního a expiračního rezervního. Z metodického hlediska je vitální kapacita ovlivněna polohou těla při vyšetření. Bereme-li za základ polohu v sedě, pak při lehu se VC sníží o 5% při stoji se zvýší o 2%. Materiální zajištění

5 Při vyšetřování se používají vodní spirometry nebo spirografy (např. klasický Hutchinsonův spirometr), suché plynoměry fy Dräger, náustky, nosní svěrka. Standardizace podmínek Vyšetřovaná osoba sedí, 3x se zhluboka nadechne a vydechne. Potom provede pozvolný maximální nádech přes náustek. Vyšetření se opakuje 3x, s odstupem minimálně 30 sekund. Získání výsledků Ze tří naměřených hodnot vypočteme průměr a převedeme dle tabulek nebo grafů z podmínek ATPS na BTPS. Absolutní hodnota vitální kapacity nemá sama o sobě význam, neboť je Ovlivněna mnoha faktory (povrchem těla, konstitucí, metabolismem, pohlavím, atd.) Proto porovnáváme naměřenou VC s tzv. náležitou hodnotou, kterou vypočteme: dle povrchu těla VC náležitá (v ml) = povrch těla (m 2 ) VC náležitá (v ml) = povrch těla (m 2 ) (povrch těla dle obr. č. 5) dle bazálního metabolismu (dle Anthonyho) VC náležitá (v ml) = BM N. 9,63 VC náležitá (v ml) = BM N. 8,79 BM N náležitá hodnota basálního metabolismu za 24 hodin BM N = (66, ,752. a+5,003. b-6,755.c) BM N = (655, ,563. a+1,35. b-4,676.c) a..hmotnost v kg b..výška v cm c..věk v letech použitím grafů dle Appla (obr.č.6) K výpočtům se používají tři grafy s diferenciací dle pohlaví a jedno měřidlo. V první části zjistíme náležitou hodnotu VC v závislosti na hmotnosti, dále na výšce a věku. Výsledek odečteme na standardním měřítku. Výsledky mohou být ovlivněny: neadekvátní reakcí vyšetřovaného (simulace nebo agravace), vadou přístroje (netěsnost, nepřesná kalibrace), neadekvátním přístupem vyšetřujícího k měření a k výpočtům (poloha vyšetřovaného, neúplné hodnocení apod.).

6 Obr.č.5 NOMOGRAM PRO STANOVENÍ POVRCHU TĚLA Obr.č.6 VÝPOČET NÁLEŽITÉ VC PRO MUŽE I ŽENY (podle Appla) Kvantitativní hodnocení vitální kapacity provedeme na základě hodnot, které získáme měřením a výpočtem po dosazení do vzorce: VC v % VC náležité = VC naměřená. 100 VC náležitá

7 Procentuelně vyšší údaje než náležitá hodnota VC jsou ve většině případů známkou úměrně lepší tělesné zdatnosti a naopak. Dobře trénovaní jedinci dosahují průměrně 120% náležité VC. Kvalitativní hodnocení vitální kapacity provádíme při stanovení vyrovnanosti všech tří naměřených výsledků, kdy předpokládáme stejnou motivaci vyšetřovaného. Rozdílné hodnoty (o 250 ml a více) jsou známkou přetrénování nebo onemocnění. Nejčastěji diagnostikujeme neurovegetativní labilitu. Pod 70% VC posuzujeme vyšetření jako patologický stav. Při longitudinálním sledování provádíme individuální hodnocení změn plicních funkcí. Závěrem ke stanovení vitální kapacity plic můžeme říci, že se v první fázi zaměříme na diferenciální diagnostiku, zda se jedná o fyziologický nebo patologický stav. Snížení VC nacházíme při úbytku plicního tkaniva změně plicní elasticity. Z plicních příčin nalézáme snížení VC při maximálním výdechu u zánětů plicního parenchymu, zvýšení prokrvení plic, především venózní oblasti. Z mimoplicních příčin je snížená VC při deformacích hrudníku, páteře, žeber, nebo při tekutině v pohrudniční dutině či srůstech. Zvýšený stav bránice obdobně snižuje % VC, a to jak fyziologických příčin (gravidita, meteorismus), tak i při obrně dýchacího svalstva, obezitě, atd. Při opakovaném fyziologickém nálezu nízkých hodnot VC se zaměřuje na vytrvalostní trénink, kterým dosahujeme zvýšení vitální kapacity. Dechová cvičení, která ovlivňují elasticitu hrudníku a stažlivost bránice, vedou k výraznému zvýšení VC. Po extrémní nebo vysoké tělesné zátěži nacházíme snížení VC, což je odrazem únavy dýchacích svalů USILOVNÁ ROZEPSANÁ VITÁLNÍ KAPACITA (FVC) Jedná se o časový záznam objemu vzduchu, který můžeme vyšetřovaný po maximálním nádechu co nejprudčeji vydechnout. Při nedostatečné instruktáži lze nalézt vyšší hodnoty FVC než VC. Výpočet je obdobný jako při stanovení náležité VC: % FVC = FVCnaměřená(v ml). 100 FVCnáležitá (v ml) Také hodnocení FVC se shoduje s rozborem VC INSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (IRV) IRV je množství vzduchu, které proband maximálně nadechne po normálním vdechu. Hodnoty vykazují širokou variační šíři. Jsou ovlivněny individuálním přístupem, polohou jednotlivce (největší IRV je ve stoji, nejmenší vleže). Při chronické obstrukční chorobě plic nebo fibrosách se IRV snižuje. U zdravých lidí se pohybuje okolo 63% VC. Výpočet IRV se provádí dle vzorce: IRV N = VC N - (V TN + ERV N ) IRV N.inspirační rezervní objem náležitý VC N..vitální kapacita náležitá V TN..dechový objem náležitý ERV N expirační rezervní objem náležitý 2.4. EXPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (ERV) ERV je množství vzduchu, které je po normálním výdechu ještě maximálně vydechnuto. Hodnota je ovlivněna polohou těla (jako u IRV). Nejnižší je vleže (20,5% VC), vsedě se pohybuje okolo 32% VC, ve stoji

8 34% VC. Při opakovaných měřeních nacházíme vysokou individuální odchylku získaných hodnot. Výpočet náležité hodnoty ERV se provádí dle vzorce: ERV N = VC N. 0,21 Hodnocení vyjadřujeme v % náležité hodnoty DECHOVÝ OBJEM (V T ) V T - je objem jednoho vdechu nebo výdechu při normálním dýchání. Hodnotíme pravidelnost dechové křivky, která je z fyziologického hlediska ovlivněna typem dýchání a polohou těla. U zdravého jedince se V T pohybuje okolo 15 18% VC. Inspirační vrcholy záznamu dýchání určují střední dechovou polohu. Náležité hodnoty dechového objemu vypočteme ze vzorce: V TN = V N : 15 V TN..náležitý dechový objem V N..náležitá minutová ventilace Norma se pohybuje od 350 do 800 ml. Při nálezu hodnot do 350 ml hovoříme o mělkém dýchání. Důsledkem je nedostatečný přívod vzduchu k alveolám, ale při minimálním zapojení dýchacích svalů. Dechový objem nad 800 ml se nazývá hlubokým dýcháním ventilace alveol je velká při vysoké námaze dýchacího svalstva. Organizmus koriguje dechový objem v těsné závislosti na dechové frekvenci se snahou optimalizace uvedeného vztahu. Výsledkem je maximální, ale optimální ventilace při nejmenší námaze dechových svalů. U sportovců nacházíme vysoké hodnoty V T při nízké dechové frekvenci. Nízké hodnoty jsou známkou restrikční poruchy. U fibróz je charakteristický rychlý dech při mělkém dýchání, u chronické bronchitidy pomalé, ale hluboké dýchání. Z hlediska preventivních oborů hodnotíme nejen samotný dechový objem, ale i jeho uvedený vztah k dechové frekvenci. 3. Ventilační hodnoty dynamické 3.1. DECHOVÁ FREKVENCE (f) Dechová frekvence vyjadřuje počet dechů za jednu minutu. Měříme ji v klidu nebo při zátěži, a to subjektivními (aspekce, palpace) nebo objektivními metodami (pomocí pneumotachografů, spirografů, EMG záznamu dýchacích svalů, impedanční pneumografie). Snímače dechové frekvence dělíme na reciproké a nereciproké. Kritériem je místo vzniku elektrického napětí. Nevzniká-li mechanickým ovlivňováním při dýchání a je-li snímač jen součástí elektrického obvodu, jedná se o nereciproký detektor. Mezi tyto patří perimetrické snímače (neelektroliytické, elektrolytické, termistorové), které řadíme mezi nejrozšířenější a nejjednodušší. Jsou založeny na změně odporu. Jako konstrukční médium se u neelektrolytických využívá odporová pryž, uhlíkový prášek, rtuť, tenzometry, reostaty. U elektrolytických detektorů zaznamenáváme změnu odporového elektrolytu v pryžové hadičce při deformaci hrudníku u dýchání. Běžným elektrolytem je ZnSO 4, CuSO 4. Termistorové snímače dechové frekvence jsou dvojího typu: přímo a nepřímo žhavené. Druhá varianta je v daleko větší míře používána jak v terénní praxi, tak i při speciálních sledováních. Termistorové snímače pracují na principu detekce rozdílných teplot vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Čidla umisťujeme do masky, polomasky, respirátoru, nebo přímo do nosního otvoru. Turbínkové snímače jsou založené na principu ventilometrů. Umožňují především sledování objemu vzduchu, kterým se uvede do pohybu kalibrovaný rotor turbínky. Odečet provádíme u Wrightova snímače přímo na detektoru nebo přes elektrický můstek digitálně na displey. Při zařazení vhodného obvodu se k přesnému hodnocení využívá i záznam dechového objemu. Snímače dechové frekvence jsou na základě fotoelektrického principu postupně vytlačovány novými metodami. Elektrický signál vzniká ve fotoelementu změnou průřezu světelného toku, který byl vyvolán změnou obvodu hrudníku při dýchání. Nejmodernějším systémem je impedanční pneumografie. Registrace probíhá na základě detekce změny odporu hrudníku při dýchání. Na hrudní stěnu se umístí (na protilehlé strany, nejčastěji ve střední axilární čáře

9 oboustranně) elektrody pro neklidové podmínky. Signál získáme tak, že na plovoucí elektrody přivádíme proud 0,55 ma při frekvenci 50kHz, zesílíme jej a změny detekujeme. Při předem provedené kalibraci lze orientačně měřit i dechové objemy. S výhodou se využívá i tzv. paralelní snímání, kde mimo dechové funkce můžeme zaznamenávat i EKG. Uvedená metoda se dobře osvědčila jak při klinickém, tak v terénním sledování (obr.č.7). Vlastní hodnota f je do značné míry závislá na přístupu vyšetřovaného, neboť je ovlivnitelná emočně. Náležitá hodnota se pohybuje od dechů za minutu (s průměrem 16 dechů/minutu). Nehodnotíme jen kvantitativní stránku, ale i kvalitu dýchání. Například změny dechové hloubky s hlubokými a mělkými dechy, včetně kratších a delších přestávek, svědčí o neurotických příznacích vyšetřovaného KLIDOVÁ MINUTOVÁ VENTILACE (V ) V je objem vzduchu, který vyšetřovaný nadechne nebo vydechne v klidu za 1 minutu. Vlastní měření se provádí po dobu 5 minut s přepočtem na 1 minutu. Poskytuje základní informaci o proventilovaném množství vzduchu plícemi. Výsledek měření korigujeme převodním faktorem na podmínky BTPS. Náležitou hodnotu vypočteme dvěma způsoby z následujících vzorců. V N = VC N. 2,4 V N = 0, ,0653. a 0,0322. b + 0,0252. c V N = VC N. 2,3 V N = 6, ,0427. a 0,0306. b + 0,0052. c V N.klidová minutová ventilace náležitá hmotnost v kg výška v cm věk v letech Obr.č.7 BLOKOVÉ SCHÉMA IMPEDANČNÍ PNEUMOGRAFIE (Hill a Dolan, 1976) Ze záznamu klidové ventilace zjistíme i poměr trváni expirace a inspirace. U zdravých osob se nachází náležitá hodnota 1 : 1,1 až 1 :1, MAXIMÁLNÍ MINUTOVÁ VENTILACE (MMV)

10 MMV - je také nazývána maximální dechovou kapacitou (MBC) Je to největší objem vzduchu, který vyšetřovaný proventiluje za 1 minutu. Měření, ve kterém se využívají spirometry a spirografy, se provádí jen za období 15 sekund nebo 30 sekund s přepočtem na 1 minutu. Hodnoty vykazují velkou variabilitu, neboř jsou ovlivněny spoluprací vyšetřovaného. Náležitá hodnota se vypočítá dvěma způsoby: nepřímou metodou: MMV N = VC N. 20 přímou metodou: MMV N = VCN. a MMV N.náležitá minutová ventilace náležitá a....korekční faktor pro věk do 45 let a =22 nad 45 let a = 17 K exaktnímu a přesnějšímu hodnocení používáme vzorce dle BALVINA: MMV N = 71,3 -(0,474.R). P MMV N = 86,5 -(0,522.R). P R...věk v letech P...povrch těla v m 2 Hodnocení : Naměřené hodnoty porovnáváme s normami. Výsledek nás informuje o funkčním stavu dýchacího svalstva, o poddajnosti systému plíce - hrudník, a o odporu dýchacích cest i tkaniva. Mimo číselného porovnání hodnot, provádíme i analýzu grafického záznamu, kde posuzujeme: - posun do inspirační oblasti a ztížený návrat, který je charakteristický u obstrukcí nebo při ztrátě elasticity plicní tkáně, - posun do inspirační polohy, který svědčí o zvýšené rigiditě hrudníku. Při hodnocení je dalším kritériem i výpočet dýchací rezervy (dr). Je to poměr mezi klidovou a maximální minutovou ventilací. Náležitá hodnota se má pohybovat od 1:5 do 1:10 (s průměrem 1:7). Nižší hodnoty svědči o nástupu nebo již manifestních známkách insuficience plicní. Hodnoty maximální minutové ventilace využíváme i při rozboru procenta dechové rezervy (% dr) - např. při určitém pracovním výkonu:

11 % dr = MVV - x. 100 MVV x...průměrná hodnota objemu vzduchu při daném výkonu v přepočtu na 1 minutu práce Naměřená hodnota vyjadřuje zapojení dýchacího aparátu při určité práci k maximální volni minutové venti1aci. Ukazuje tedy rezervy dýchacího systému při dané činnosti a stupeň namáhavosti pro organismus ROZEPSANÝ USILOVNÝ VÝDECH (FEV) FEV - je množství vzduchu vydechnutého s maximálním úsilím a s největší rychlostí. Následuje po nejsilnějším nádechu. Hodnocení se provádí ze spirografického zápisu (EUTEST) nebo z výsledků získaných přímo digitálně. Naměřenou hodnotu vyjadřujeme v ml a korigujeme z podmínek ATPS na BTPS. Běžně sledujeme usilovný výdech v první sekundě - FEV 1 (obr.č. 8 ), méně často ve druhé a třetí sekundě - FEV 2, FEV 3. Náležitá hodnota se vypočte dle obr.č.8 nebo dle následujícího vzorce: FEV 1 (N) = VC N. f FEV 1 (N)...náležitá hodnota rozepsaného usilovného výdechu f.faktor závislosti na věku do 20 let 0, let 0, let 0, let 0,75 61 let a více 0.70 Hodnocení se provádí srovnáním naměřené celkové veličiny FVC k dílčí části volumu rozepsaného výdechu (za 1,2, či 3 sekundy). Získáváme hodnotu, která udává, kolik procent usilovné vitální kapacity bylo vydechnuto za daný časový interval. FVC FEV 1 FEV % = 100 Náležitá hodnota se má u zdravého jedince pohybovat v průměru od % FVC. Výrazná je závislost FEV % na věku. Za normu považujeme následující údaje: do 20 let...do 76 % FVC let...do 72 % FVC let do 70 % FVC nad 61 let...do 68 % FVC

12 Obr.č. 8 NOMOGRAM KE STANOVENÍ NÁLEŽITÉ HODNOTY VITÁLNÍ KAPACITY, FEV 1 4. Metody analytické Tyto metody jsou založeny na kvantitativní detekci kyslíku a oxidu uhličitého, a to dvěma způsoby: a) chemickou cestou O 2 je absorbován v pyrogalolu nebo směsí antrachinonu s tiosíranem sodným a hydroxydem draselným. CO 2 absorbuje hydroxid a dvojchroman draselný. b) fyzikálním způsobem - hmotová spektrografie založená na detekci látek s rozdílnou molekulární hmotností, - interferometrická detekce na principu zjišťování rozdílné optické lomivosti, - sledování různé vodivosti kovů, - paramagnetické analyzátory. Nalezené změny, vyjádřené v procentuálním zastoupení jednotlivých plynů, se přepočítávají na přesná objemová množství dle velikosti proventilovaného vzduchu. V současné době je stále ještě velkým problémem přechod od vžitých jednotek (mililitry) k novým jednotkám soustavy SI (milimoly). Přepočet provádíme dle následujícího vztahu: n O 2 (ml.min -1 ). 0,0446 = n O 2 mmol.min -1 a CO 2 (ml.min -1 ). 0,0449 = n C0 2 mmol.min -1

13 Organismus spotřebuje dané množství kyslíku při určitém výdeji oxidu uhličitého za časovou jednotku. 0bjem je závislý především na intenzitě metabolismu (fyzická práce, hormonální ovlivnění, atd.) a na kvalitě přijímané potravy - obr.č.9. Množství spotřebovaného kyslíku je především ovlivněno aktivitou organismu. Hovořímeli o klidovém záznamu kyslíku, jedná se o analýzu provedenou minimálně po 20ti minutovém klidu vyšetřovaného. Obr.č.9 VÝKON, SPOTŘEBA KYSLÍKU A ENERGETICKÝ VÝDEJ (Astrand, 1976) K orientačním účelům používáme náležitou hodnotu, kterou vypočítáme dle vzorce: n O 2 = VC N. 2,7361 n O 2 = VC N. 3,0135 n O náležitá hodnota spotřebovaného n O 2 v mmol.min -1 VC N... náležitá hodnota vitální kapacity v litrech Tyto hodnoty se pohybují okolo 11,15-13,38 mmol.min -1, což je ml.min -1. K přesnějšímu hodnocení se provádí výpočet dle basálního metabolismu za 24 hodin (v kj): n O 2 = BM N. 15,067 BM N...basální metabolismus naměřený Množství vydaného oxidu uhličitého v klidu srovnáváme s náležitou hodnotou: n CO 2 = VC N : 13,04 n CO 2 = VC N : 11,84 Normální hodnoty se pohybují v rozmezí 8,98-11,449 mmol.min -1 tj ml/min.

14 Hodnocení 4.1. POROVNÁNÍ KLIDOVÝCH A POZÁTĚŽOVÝCH HODNOT V prvé fázi provedeme korekci objemu z podmínek ATPS na STPD. Naměřená množství O 2 a CO 2 porovnáváme s náležitými hodnotami. Při hodnocení spotřeby kyslíku v klidu a při tělesné zátěži je možno klasifikovat: a) výkonnost vyšetřovaného - srovnáváme vzestup klidové spotřeby O 2 a množství O 2 při maximálním výkonu. Tuto klasifikaci (dle Knippinga) provádíme na základě následujících kritérií: třída vzestup spotřeby O 2 do trojnásobku klidových hodnot II.třída vzestup spotřeby O 2 do čtyřnásobku klidových hodnot III.třída vzestup spotřeby O 2 do pětinásobku klidových hodnot IV.třída vzestup spotřeby O 2 do šestinásobku klidových hodnot V. třída vzestup spotřeby O 2 do více než šestinásobku klidových hodnot b) individuální stupeň tělesné zátěže při vykonávané práci organismu dle Lange-Andersena: stupeň zátěže spotřeba O 2 velmi nízký do 22,3 mmol.min -1 do 500 ml.min -1 nízký 22,34 44,6 mmol.min ml.min -1 mírný 44,64 66,9 mmol.min ml.min -1 těžký 66,9, - 89,2 mmol.min ml.min -1 velmi těžký nad 89,2 mmol.min -1 nad ml.min -1 c) dlouhodobé zatížení - jako poměr mezi maximální a průměrnou hodnotou spotřeby O 2 při 8,5 hodinové práci, což by nemělo přesáhnout poměru 3 : 1. To znamená maximálně 33 % naměřených hodnot při nejvyšším výkonu. Vypočtená množství spotřebovaného kyslíku dosahují, i přes uvedené kritéria, poměrně širokého rozptylu. Přesnější údaj získáme, vztáhneme-li objem O 2 k jednotce hmotnosti na 1 kg. Ještě exaktnější výsledek dostaneme pří přepočtu množství O 2 na 1 kg aktivní tělesné hmotnosti.

15 4.2. VÝPOČET RESPIRAČNÍHO KVOCIENTU (RQ) RQ - je poměr mezi naměřeným množstvím O 2 a CO 2. RQ = n CO 2 (STPD) n O 2 (STPD) (obr. Č. 10) n C0 2 (STPD)...objem vydaného CO 2 s převodem na podmínky STPD a O 2 (STPD)... objem spotřebovaného O 2 s převodem na podmínky STPD RQ podává informace o stupni zapojení metabolismu do činnosti odrážející se na buněčné úrovni. Vyšší klidové hodnoty nacházíme fyziologicky při metabolismu glycidů (RQ = 1), nižší (0,7) jsou odrazem metabolismu tuků. Bílkovina vyvážená s ostatními živinami vede k RQ okolo 0,85, což znamená, že se při vstřebávání 100 molekul O 2 vyloučí 85 molekul CO 2. U zdravého člověka se může měnit RQ v klidu bezprostředně jen změnou velikosti plicní ventilace. Při zvýšeném vylučování CO 2 hyperventilací dochází k hypokapnii a k respirační alkalose, kdy se objevují až tetanické křeče. RQ se sice blíží k jedné, ale tuto hodnotu nepřekročí. Naopak zvýšenou spotřebu kyslíku nacházíme u zvýšeného zapojení metabolismu, např. při hyperkinetickém syndromu KVS. Obr.č.10 NOMOGRAM PRO VÝPOČET RESSPIRAČNÍHO KOEFICIENTU (RQ) Metabolické změny jsou tedy dány kvantitativními a kvalitativními poměry přijatých a utilizovaných živin. Nemetabolické faktory, které ovlivňují RQ, vznikají odchylkami v

16 acidobazické rovnováze. Při fyzické námaze a bezprostředně po ní reaguje vytvořený laktát s bikarbonátovým polem (obr.č.11) a uvolňuje ve vyšší míře oxid uhličitý. Nacházíme vzestup RQ. Naopak v zotavovací fázi se kyselina mléčná oxiduje a resyntetisuje na glykogen, čímž se uvolní báze a fixuje se CO 2. Hodnota RQ klesá. Uvedený rozbor ukazuje, že RQ v prvé řadě odráží anaerobní metabolické změny, i když v sobě zahrnuje i složku aerobní. Při detailnějších studiích vypočítáváme tzv. aerobně - anaerobní koeficient jako poměr maximálního přírůstku minutové spotřeby kyslíku a klidové hodnoty ku maximálnímu přírůstku RQ. K A:AN = Δ O 2 max. Δ RQ max. K A:AN... aerobně-anaerobní koeficient Δ O 2 max. max.hodnota O 2 - klidová hodnota O 2 Δ RQmax max. hodnota RQ - klidová hodnota RQ Tento koeficient ukazuje na poměr aerobního a anaerobního metabolismu. Čím je hodnota K A:AN vyšší, tím je i konaná práce ekonomičtější. Je zde také výrazná závislost na pohlavních rozdílech a tělesné zdatnosti. Mimo samotné jednotlivé zvýšení a snížení poměrů koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého, ovlivňují RQ i stavy při působení toxických nox s afinitou převážně k dýchacímu centru. Jedná se například o chlorované uhlovodíky, ketony i barbituráty. Patří sem především tuková rozpouštědla. Proto je zde výrazná afinita k lipidům CNS, dále i k buněčnému metabolismu CNS s příznaky nervového útlumu. Obr.č.11 ZMĚNY RESPIRAČNÍCH UKAZATELŮ PŘI TĚLESNÉ ZÁTĚŽI 1..ventilační ekvivalent pro kyslík 2..minutová ventilace 3..ventilační ekvivalent pro kysl.uhličitý 4..respirační koeficient 5..výdej kysličníku uhličitého 6..spotřeba kyslíku 7..max.možný výkon 8..max.spotřeba kyslíku v steady state 9..submax.výkon (80% VO 2 max.) 10 začátek anaerobního získávání energie (RQ 1) 11 max.optimální výkon v metabolicko-respirační rovnováze Zde se zároveň sníží výdej oxidu uhličitého a příjem kyslíku. Protože RQ je jejich poměrem, nedojde ale k jeho výrazné změně. Dalším způsobem snížení výdeje CO 2 a příjmu O 2 je útlum tkáňového dýchání. V pracovním prostředí je hlavním představitelem - kyanovodík (HCN). RQ je ovlivněn i skupinou derivátů

17 benzenu (amino a nitro), včetně nitritů, vytvářející methemoglobin, což snižuje nepřímo tkáňové dýchání. Složité zapojení patofyziologických mechanismů ukazuje také známé působení CO na organismus. Snižuje se spotřeba O 2, ale místo očekávaného snížení CO 2 nalézáme zvýšený výdej CO 2, včetně adekvátních změn v RQ 4.3. VENTILAČNÍ EKVIVALENT (VE) Ventilační neboli dechový ekvivalent (DE), který vyjadřuje objem proventilovaného vzduchu na množství spotřebovaného kyslíku, se vypočte dle následujícího vzorce: V (BTPS) VE = DE = V O 2 (STPD) VE,...ventilační ekvivalent V...množství vydechnutého vzduchu V O 2....množství spotřebovaného kyslíku VE je tedy poměr mezi množstvím vydechovaného vzduchu za danou časovou jednotku a objemem spotřebovaného kyslíku ve stejném časovém intervale (dříve ml/min, nyní mmol/min). Ukazuje, kolik bylo spotřebováno kyslíku z vdechnutého vzduchu. Snížení ventilačního ekvivalentu nacházíme u hypoventilace, zvýšení u hyperventilace. Čím je zdatnost pulmonálního systému horší, tím více stoupá VE. Odpovídá to potřebě většího množství vzduchu k získání stejného objemu kyslíku. Normální hodnoty se u zdravého jedince pohybují v rozmezí mmol/min, což je 25± 3 ml/min KOEFICIENT UTILIZACE (KU) K sledování změn plicních funkcí se využívá i výpočtu koeficientu utilizace, který vyjadřuje obrácený poměr stejných hodnotících faktorů než ventilační ekvivalent (ukazuje množství spotřebovaného O 2 na každý litr prodýchaného vzduchu), Výpočet se provádí dle vzorce: V O 2 (STPD) KU =. 100 V (BTPS) KU.... koeficient utilizace V O množství spotřebovaného O 2 V...množství proventilovaného vzduchu Normální hodnoty se pohybují od ,7 mmol tj ,3 ml. Výsledná hodnota je ovlivněna řadou faktorů. Odráží především intenzitu metabolismu.

18 4.5. ANALÝZA DÝCHACÍCH PLYNŮ POMOCÍ SPIROLYTU V ČSSR se k analýze vydechovaných plynů používá přístroj SPIROLYT (NDR), který je složen z následujících částí: a) Ana1yzátor kys1íku je založen na paramagnetickém principu. Do analyzační komory, která je umístěná mezi pó1y magnetu, je nasávaný z jedné strany analyzovaný vzduch, z druhé referenční plyn (atmosférický vzduch nebo čistý kyslík). Analyzační komora je rozdělená jemnou pružnou kovovou membránou a tvoří kapacitní snímač. Jestliže je koncentrace kyslíku různá, dojde k tlakovému rozdílu. Tato změna je přímo úměrná koncentraci O 2 v analyzovaném vzduchu. b) Ana1yzátor kysličníku uhličitého - pracuje na ketaferometrickém termoinduktivním principu. Množství tepla, které vydává do okolí odporový drát nezávisí jen na tepelných ztrátách způsobených prouděním plynu, ale i na složení referenčního platinového drátku je úměrný rozdílu koncentrací CO 2 ve zkoumaném a atmosférickém vzduchu. c) Počítač dechů s nulovacím zařízením - umožňuje odečítat počet dechů. d) Zvukové a světelné zařízení - slouží k udávání pracovního rytmu. e) Re 9 istrační systém. Posun registračního papíru je pomalý (1 cm za 1 minutu). Hodnoty spotřeby O 2 a výdeje CO 2 jsou gistrovány jedním pisadlem (bodovým) střídavě v 4 sekundových intervalech. Postup při měření Spirolyt musí být umístěn na pevné podložce tak, aby vodováha připevněná přímo na přístroji by]a přesně vyvážená. Správná funkce analyzátorů ve Spirolytu je podmíněna dokonalým vyrovnáním teplot v přístroji. Spirolyt musí být proto zapnutý nejméně 3 hodiny před vyšetřením. Při každodenním používání přístroje může být Spirolyt (s výjimkou regitrace, nasávání tlakové pumpy) zapnutý nepřetržitě i přes noc. Náplň ve vysušovači vzduchu musí být čerstvá a zrnka CaC1 2 mají být velká 6-10 mm. CaCl 2 ve formě prášku zvyšuje odpor proudění vzduchu a zhoršuje podmínky přímého měření. Hodnotu barometrického tlaku nastavíme pomocí přepínače na přední stěně Spirolytu. Průtoky vzduchu na prútokoměrech při přímém měření nastavíme na 80 l za minutu a 20 l. hod -1. Do výpočtu spotřeby O 2 a výdeje CO 2 musíme hodnotu nastaveného průtoku vzduchu (80 1. min -1 ) přepočítat na hodnotu STPD. Před začátkem vlastního měření je třeba přesně nastavit proud pro analyzátory a % rozsah, na kterém se bude měřit. Červený zápis zaznamenává hodnoty spotřeby O 2, modrý - výdej CO 2. Jakmile jsou již obě hodnoty nastaveny na nulu, kontrolujeme správnost měření a registrace. Nulové hodnoty nesmí kolísat minimálně 3 minutu před analýzou nadýchaného vzduchu. Přímé měření spotřeby O 2 a výdeje CO 2 v klidu a při námaze.

19 Nejdříve necháme analyzovat 1-2 minuty atmosférický vzduch, Potom připojíme vyšetřovaného přes náustek ke Spirolytu. Mezi vydechnutím vzduchu a registrací hodnot uběhne určitý čas latence - asi 30 až 50 sekund. Vyšetřovaný dýchá 5 minut v klidu, potom následuje fyzická zátěž. Po ukončení zátěže pokračujeme v registraci a čekáme, až křivka klesne na klidovou úroveň. Vyšetřovaného pak od přístroje odpojíme a necháme 2 minuty registrovat nulovou úroveň na Spirolytu. Záznam rozdělíme na úseky klidové, zátěžové a zotavení. Potom změříme planimetricky vždy plochu té části, kterou chceme hodnotit a získáme údaj a v cm 2. Tuto hodnotu vydělíme časem trvání sledované části v minutách t a obdržíme hodnotu úměrnou spotřebě O 2 za 1 minutu tj. f : a (cm ) = f (cm) t (ruin) Hodnotu f převedeme na % tak, že ji vyznačíme v cm na přímce a odměříme příslušným měřítkem z příslušného Spirolytu v % O 2, resp. CO 2. Takto změřenou hodnotu b dosadíme do vzorce: c(litry). b (%) = spotřeba O 2 nebo výdej CQ Nepřímé měření. Toto měření provádíme následovně: - přiložíme nosní svěrku, náustek s prodloužením do Douglassova vaku a provedeme odběr v určitém časovém intervalu (30 s, 1 minuta, 6 minut, 12 minut), - Spirolyt připravíme obdobně jako u přímého měření, ale nezapínáme tlakovou pumpu, připojíme Douglassův vak ke Spirolytu a provádíme analýzu (v průměru 3 minuty) s odečtem % O 2, % CO 2 (včetně objemu a korekce na podmínky STPD), - po provedení kvalitativního rozboru hodnotíme i objem vzduchu, který byl za daný časový úsek vydýchán (s převodem na podmínky BTPS). 5. Závěr Pří vyšetřování plicního systému z hlediska preventivního zaměření je nutné zdůraznit včasnost detekce změn a studium již počátečních reakcí při působení zevních činitelů. Normální hodnoty, které sledujeme v dynamickém časovém vývoji, srovnáváme s věkovými, výškovými a hmotnostními charakteristikami k tzv. náležitým neboli referenčním hodnotám. Při analýze vycházíme z předpokladu, že uvedené hodnoty jsou vytvořeny z hlediska průměrného vzrůstu a fyzické aktivity středního stupně, při průměrné motivaci k vyšetření. Všechny uvedené faktory vždy zvažujeme ve vztahu k zjištěné náležité hodnotě naměřené, a především k danému jedinci. Výsledky, které se vyskytují. v rozmezí 100 % ± 20 % od referenční hodnoty považujeme za fyziologické. Z matematického hlediska při zavádění

20 výpočetní techniky stanovíme jako fyziologicky typ údaje nacházející se v pásmu ± 2,5 % směrodatné odchy1ky. Zjištěné výsledky můžeme z hlediska klinika dále dělit na: lehký střední těžký stupeň poruchy. Preventivní obory se zaměřují především na změny, které nastávají ve fyziologické variační šíři v závislosti na proměnných faktorech individua ale i v návaznosti na pracovní expozici a jiné faktory prostředí. Z hlediska preventivního zaměření hygieny se zde nejedná o registraci změn plicnic funkcí, ale o aktivní a komplexní diagnostiku s cíleným zaměřením na sledování exponovaných osob a včasnou detekci ještě reverzibilních změn. Důraz je kladen na opatření organizační a technická, převážně na omezení škodlivé expozice. Při působení zevních faktorů na dýchání vznikají změny, které v praxi dělíme na akutní a chronické. Noxy působící na dýchací aparát a na celý organismus rozlišujeme z hlediska denní lékařské činnosti na: - látky vedoucí k hypoxii bez interakce s organismem (hypoxemie a hypoxie) - CO 2, N 2, CH 4, C 2 H 8, - látky, které vedou k hypoxii interakcí s organismem - CO, kyanovodík, anilin - selektivní působení na CNS - éter, chlorované uhlovodíky, alkoholy, ketony. Chronické působení je podstatně složitějším problémem, který je předmětem bádání mnoha řešitelských kolektivů. Účinek dlouhodobé expozice na organismus a odchylky takto vzniklé je nutné v první řadě odlišit od změn způsobených věkem. S narůstajícím věkem dochází ke snižování hodnot vitální kapacity, především inspirační rezervní kapacity. Nižší jsou i hodnoty FEV, Vmax., maximální proudové rychlosti vydechovaného vzduchu. Důsledkem nerovnoměrného proventilování plic v klidu dochází ke zhoršení ekonomiky dýchání. Uvedené změny nelze dávat do přímé souvislosti s toxickým působením faktorů zevního prostředí, neboť jsou důsledkem fyziologicko-biochemických změn při nárůstu věku. Speciálním znakem, který v současné době nalézáme, je i zvyšování tělesné neaktivní hmotnosti v závislosti na zvyšujícím se věku. Obezita snižuje výkonnost při tělesné práci. Extrémní případy vedou až k Pickwickově syndromu (syndrom alveolární hypoventilace) - slabost, tepenná hypoxemie, dušnost, cyanosa, polyglobulie, zvýšení hematokritu, somolence atd. Při zvýšených hodnotách ideální hmotnosti nacházíme snížení VC a dechového volumu s kompenzačním zvýšením dechové frekvence při zvýšení dechové práce. Hypoventilace vede ke zvýšení tenze CO 2. Příčinou je zvýšený stav bránice, přetížení dýchacích svalů, snížení účinnosti inspiračního svalstva, je omezena hybnost hrudního koše a bránice. Nepřihlédnutím k uvedeným faktorům jsou neadekvátně interpretovány naměřené hodnoty a změny jsou přičítány k chronických negativním expozicím těchto zevních nox. Určitý vliv se při zhoršování plicních funkcí a při zvyšování věku přičítá druhotnému snížení citlivosti

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetřování dýchacího ústrojí zahrnuje: I. vyšetření plicní ventilace II. mechaniky dýchání III.respirace IV.plicní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Funkční vyšetření plic Spirometrie Funkční vyšetření plic Spirometrie Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 10. 2011 Obsah prezentace Přednáška Něco málo o plicích Něco málo z historie Spirometr Měřené veličiny Ukázky křivek

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE Při dýchání se nasává vzduch do plic při vdechu (inspiraci) a vypuzuje při výdechu (exspiraci). Při vdechu se rozšiřuje hrudní dutina činností svalů. Tím vzniká negativní

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Mezinárodní projekt sledování zdraví a zjišťování kvality vnitřního ovzduší ve školách

Mezinárodní projekt sledování zdraví a zjišťování kvality vnitřního ovzduší ve školách SINPHONIE Mezinárodní projekt sledování zdraví a zjišťování kvality vnitřního ovzduší ve školách MUDr. Helena Kazmarová RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. Ing. Věra Vrbíková Ing. Miroslava Mikešová MUDr. Beatrica

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více