PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Změna č. 1 PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň (dále jen Pravidla) vycházejí ze Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ze Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a upravují postup pro přidělování příspěvků a dotací Města Třeboň, které je v souladu s dlouhodobou koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy Žadatelem - příjemcem příspěvků mohou být zejména neziskové organizace a fyzické osoby, sídlící nebo působící v Třeboni. Účel žádosti musí být v souladu s podmínkami, uvedenými v těchto pravidlech, zejména čl. 3 až Přiznání příspěvků se řídí účelem dotace, nikoliv hlavním předmětem činnosti žadatele Žádosti o příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury a finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží vyřizuje Útvar tajemníka, v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví Odbor školství a sociálních věcí, ostatní příspěvky vyřizuje Odbor finanční a majetkový Finanční příspěvek je neinvestičního charakteru. 2. Podání žádostí 2.1. Žádost o příspěvek (Žádost) (příloha č. 1 Pravidel) podává žadatel písemně v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři včetně povinných příloh osobně nebo poštou na podatelně Městského úřadu (MěÚ), Palackého nám. 46/II., Třeboň, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku. Předepsaný jednotný formulář pro všechny oblasti příspěvků a dotací je k dispozici na nebo na podatelně MěÚ Třeboň. Pro každý typ příspěvku podává žadatel samostatnou žádost a tento typ příspěvku na žádosti vypíše Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána statutárním orgánem žadatele a opatřena: - dokladem o zřízení bankovního účtu nebo prohlášením, že subjekt nemá žádný bankovní účet a žádá o vystavení šeku nebo hotovostního poukazu na poskytnutou částku, - kopií stanov s dokladem o registraci u MV ČR (nebo jiným dokladem), - ustavením zástupce statutárního orgánu žadatele - dalšími doklady, uvedenými v článku 3. až V případě, že nedošlo ke změnám ohledně bankovního účtu a stanov organizace při dalším podání žádosti o dotaci, postačí čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o platnosti výše uvedených údajů. 3. Příspěvky a dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 3.1. Příspěvek (dotaci) lze použít: A) na celoroční činnost nebo sportovní vybavení pro podporu práce s mládeží, sportu a tělovýchovy. Jedná se o příspěvek na podporu pravidelné celoroční činnosti zejména oddílů mládeže. Příspěvek může být

2 využit i pro nákup materiálního vybavení sportovního oddílu. Rovněž lze příspěvek využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, který oddíl vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žádosti žadatel předloží : roční plán činnosti, počet členů, počet členů v oddílech dětí a mládeže - doloží kopiemi registračních průkazů orientační roční rozpočet příjmů a výdajů, účel využití příspěvku, zdůvodnění žádosti a výše požadovaného příspěvku. B) na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o příspěvek na jednorázové akce (soutěže, závody, turnaje apod.). V rámci příloh žádosti žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků a počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní sportovní soutěži nebo sportovní soutěži regionálního či celostátního významu. Příspěvek je určen na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů zejména při zahraničních cestách, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z tohoto příspěvku lze proplácet startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při sportovních soustředěních, soutěžích a závodech, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, nájemné sportovišť od jiných subjektů než od Města Třeboň, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, odměny trenérů mládeže, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění. Nelze proplácet mzdové náklady (s výjimkou odměn trenérům mládeže) nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží a věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále se neproplácí hovorné za telefony, odměny pořadatelů, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů. Výše příspěvku na jednoho člena oddílu ve věku do 19 let bude poskytnuta do výše 2000,- Kč. (dle bodu 3a) 4. Příspěvky a dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 4.1. Příspěvek je určen na podporu žadatelů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče v obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň a to jak na celoroční činnost, tak na konkrétní jednorázové akce. Příspěvek je určen neziskovým organizacím, které zajišťují služby sociální a zdravotní péče pro občany Třeboně a pro organizace sdružující tělesně, zrakově a sluchově handicapované občany na území města Třeboň a v obvodu obce s rozšířenou působností. Příspěvek může být využit i pro nákup materiálního vybavení 2

3 organizace, pokud toto vybavení souvisí přímo s poskytovanou péčí. Rovněž lze příspěvek využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, který přímo souvisí s náplní činnosti organizace a daná organizace jej vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) Z tohoto příspěvku lze proplácet i cestovné a mzdové náklady na zajištění poskytované péče. Upřednostněny budou žádosti organizací, které mají sídlo v Třeboni nebo poskytují péči občanům města Třeboň. V žádosti je nutno uvést: druh a rozsah poskytované péče, počet příjemců poskytovaných služeb z Třeboně z celkového počtu příjemců poskytovaných služeb, počet zaměstnanců a orientační roční rozpočet na zajištění poskytované služby. U jednorázových akcí Název akce Cílová skupina 4.2. Z tohoto příspěvku lze proplácet cestovné, ubytovací služby a další náklady spojené s ozdravnými a rekondičními pobyty, nájemné prostor od jiných subjektů než od Města Třeboň, materiální vybavení, náklady spojené se sociální či zdravotní službou, spotřební a pomocný materiál a mzdové náklady. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění. Nelze proplácet dary třetím osobám. Dále se neproplácí hovorné za telefony, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nejsou nedílnou součástí poskytované služby Příspěvek (dotaci) lze použít: 5. Příspěvky a dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu A) na celoroční činnost nebo vybavení pro práci v oblasti kultury a cestovního ruchu. Jedná se o příspěvek na podporu pravidelné celoroční činnosti zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Příspěvek může být využit i pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí. Rovněž lze příspěvek využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů,. účel využití příspěvku, zdůvodnění žádosti a výše požadovaného příspěvku. B) na konkrétní jednorázovou akci kulturního nebo kulturně-společenského charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o příspěvek na jednorázové akce (koncerty, výstavy, divadelní představení, festivaly apod.). V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (Policie, Hasiči, Záchranná služba) cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků počet pořadatelů. předpokládaný rozpočet akce. 3

4 Příspěvek může získat i fyzická osoba, zejména v zastoupení obyvatel části obce za účelem pořádání kulturní nebo kulturně-společenské akce pro děti a mládež nebo na uspořádání tematické výstavy v místní části obce. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo festivalu celostátního významu. Příspěvek je určen na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů zejména při zahraničních cestách, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z tohoto příspěvku lze proplácet cestovné, ubytovací náklady účinkujících, nájemné prostor od jiných subjektů než od Města Třeboň, energie, vodné, stočné, materiální vybavení, náklady spojené s propagací, spotřební a pomocný materiál k zajištění konkrétní kulturní akce, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při schůzích ani jiné pohoštění. Nelze proplácet ani mzdové náklady nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží, věcných darů hostiteli při zahraniční cestě a odměny externím účinkujícím). Dále se neproplácí hovorné za telefony, odměny pořadatelů, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter pracovních soustředění. 6. Příspěvky a dotace pro ostatní činnosti 6.1. Příspěvek (dotaci) lze použít: A) na celoroční činnost nebo vybavení. Jedná se o příspěvek na podporu pravidelné celoroční činnosti, zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Příspěvek může být využit i pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí.. Rovněž lze příspěvek využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů s uvedením data narození orientační roční rozpočet příjmů a výdajů užití příspěvku zdůvodnění žádosti a výše požadovaného příspěvku. B) na konkrétní jednorázovou akci společenského významu pořádanou v Třeboni. Jedná se o příspěvek na jednorázové akce (soutěže, výstavy, přehlídky, slavnosti a festivaly apod.). V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (Policie, Hasiči, Záchranná služba) cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce. 4

5 C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo festivalu celostátního významu. Příspěvek je určen na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů zejména při zahraničních cestách, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, zejména pak způsob reprezentace města. Kromě zahraničních cest lze takto přispět i na účast na významných festivalech celostátního významu. D) na mimoškolní činnost škol se sídlem v Třeboni. Prostředky lze využít na akce pořádané školou, SRPŠ nebo SRPDŠ. Jsou určeny na podporu výměnných pobytů, tématické zájezdy, materiální zajištění a propagaci. V žádosti uvede žadatel: název akce, očekávané přínosy pro školu předpokládaný rozpočet akce, finanční spoluúčast, počet účastníků, termín konání akce Z tohoto příspěvku lze hradit cestovné, ubytovací náklady a dopravu na akce, pořádané v souladu se stanovami organizace, náklady spojené s propagací, provozní materiál, odměny externím účinkujícím, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží, startovné. Nelze proplácet občerstvení ani jiné pohoštění, mzdové náklady nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží a věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále se neproplácí hovorné za telefony, odměny pořadatelům, prázdninové a rekreační pobyty a zájezdy, které nemají charakter pracovních soustředění. 7. Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží 7.1 Příjemcem tohoto příspěvku jsou organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží, s výjimkou kroužků MŠ, ZŠ, DDM. 7.2 Finanční příspěvek je určen vedoucím oddílů a kroužků volnočasových aktivit a sportovním trenérům. Finanční příspěvek se nezahrnuje účast na sportovním utkání, soustředení, pobytových táborech, výpravách. Finanční příspěvek není určen pro vedoucí (trenéry) pobírající v dané funkci jinou odměnu. Finanční příspěvek může získat žadatel, který splňuje tato kritéria: - vedoucí (trenér) - věk 20 let a výše s praxí při práci s mládeží minimálně 1 rok - skupina mládeže - věk do 18 let, evidovaní (registrovaní) členové sportovních oddílů do 19 let - skupina má minimálně 9 členů - schůzky (tréninky) probíhají minimálně 1 x týdně - skupina vede docházku 7.3 Žádost o příspěvek podává žadatel na formuláři Žádost o neinvestiční příspěvek (dotaci) z rozpočtu města Třeboň (příloza č. 1 Pravidel). Žadatel nevyplňuje požadovanou částku. Přílohou žádosti budou (kromě v pravidlech uvedených příloh) docházkové listy skupiny mládeže (s uvedením data schůzky) jednotlivých schůzek (tréninků) s uvedením jména vedoucího (trenéra), podepsané oprávněným zástupcem žadatele. Žádost bude podávána 2x ročně v termínu za první pololetí roku do 20. července a za druhé pololetí do 30. 5

6 listopadu. 8. Posuzování žádostí 8.1. Při návrhu rozpočtu Odbor finanční a majetkový MěÚ Třeboň zařazuje na příspěvky žadatelům do návrhu rozpisu rozpočtu města finanční prostředky ve výši: a) 2 % plánovaných daňových příjmů pro podporu tělovýchovy a sportu, b) 0,2 % plánovaných daňových příjmů pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví, c) 1,5 % plánovaných daňových příjmů pro podporu kultury, d) 0,2 % plánovaných daňových příjmů pro podporu ostatní činnosti. Takto navržené rozdělení finančních prostředků na příspěvky a jejich výše je orientační; Zastupitelstvo města je může při schvalování rozpočtu změnit. Výše příspěvků bude upravena v souladu s rozpisem rozpočtu. O poskytnutí dotace lze požádat v naléhavých a odůvodněných případech i v průběhu roku. Podmínkou schválení dotace je pak dostatek finančních prostředků v odpovídající položce rozpisu rozpočtu Doručené žádosti z oblasti tělovýchovy a sportu a z oblasti kultury a žádosti o příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží budou předloženy komisím města, které zkontrolují formální správnost a úplnost žádostí. Žádosti, které požadavky nesplňují komise vyřadí. Vyřadí také žádosti subjektů, které nemají v pořádku vyúčtování předešlých poskytnutých dotací, jsou v konkurzu nebo v likvidaci, pozastavily činnost, mají dluh po splatnosti vůči Městu Třeboň nebo jiným státním subjektům apod Příslušná komise navrhne rozdělení finančních prostředků v souladu s Pravidly nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku. Finanční prostředky dotační skupiny se rozdělí mezi žadatele, kteří podali žádost o dotaci v termínu, tj. do předchozího roku. Zbytek finančních prostředků a případné částky nevyčerpaných a vrácených dotací zůstanou rezervou pro poskytnutí příspěvků na mimořádné akce o něž žadatelé požádají v průběhu roku. Určené odbory MěÚ předloží neprodleně návrh příspěvku (dotace) ke schválení Radě města nebo Zastupitelstvu města (u dotací nad ,-- Kč resp ,-- Kč pro jeden subjekt v témže kalendářním roce) v souladu s 85 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích. Žádosti o příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží budou komisemi města posuzovány 2x ročně viz příslušná část čl Odbory, které jsou těmito pravidly pověřeny zpracováním žádostí vyrozumí vhodnou formou žadatele o výsledku jednání do 15 pracovních dnů od schválení (neschválení) příspěvků (dotací) V případě přidělení příspěvku (dotace) uzavře Město Třeboň se žadatelem smlouvu (příloha č. 2 Pravidel) o poskytnutí příspěvku (dotace). Smlouvu vyhotoví a její podepsání zajistí jednotlivé určené odbory 8.6. Finanční prostředky budou uvolněny do 15 dnů od podpisu smlouvy, a to jednorázově nebo ve čtvrtletních platbách (u částek nad ,-- Kč, jsou-li tyto platby ve smlouvě dohodnuty). 9. Zásady a pravidla grantového systému Města Třeboň Zásady a pravidla grantového systému města Třeboně jsou uvedeny v příloze č. 4 těchto pravidel. 10. Vyúčtování příspěvků a dotací 6

7 10.1. Příjemce příspěvku (dotace) a grantu je povinen předložit na předepsaném formuláři (příloha č. 3 Pravidel) vyúčtování příspěvku (dotace) v termínu, který je uveden na smlouvě, nejpozději však do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byl příspěvek (dotace) poskytnut. Přílohou tohoto vyúčtování jsou kopie faktur, daňových a účetních dokladů a doklad o jejich zaplacení V případě, že příjemce příspěvku nedodrží podmínky smlouvy (např. nepředloží vyúčtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné, na výzvu města neopraví chybné vyúčtování, finanční prostředky použije na jiný než vymezený účel), uloží mu město v souladu s 22 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do svého rozpočtu ve výši poskytnutého příspěvku V případě nevyčerpání celého příspěvku (dotace) je žadatel povinen zůstatek vrátit zpět na účet Města Třeboň nejpozději do dvou měsíců po uzavření vyúčtování předmětu podpory bezhotovostním převodem na účet poskytovatele číslo /0800 (případně na účet číslo /0800 budou-li vraceny v jiném roce než byly poskytnuty). 11. Závěrečná ustanovení Pracovníci MěÚ, jsou oprávněni provádět kontrolu užití poskytnutých finančních prostředků u příjemce příspěvku (dotace) v souladu s odst. 2 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Na příspěvek (dotaci) není právní nárok a proti rozhodnutí Rady města (Zastupitelstva města) není odvolání Případné změny účelu využití příspěvku (dotace) před jeho použitím schvaluje na základě písemné žádosti žadatele Rada města/zastupitelstvo města Součástí Pravidel jsou přílohy: a) Žádost o příspěvek (dotaci) z rozpočtu Města Třeboň příloha č. 1 b) Vzor Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Třeboň příloha č. 2 c) Vyúčtování dotace poskytnuté Městem Třeboň příloha č. 3 d) Zásady a pravidla grantového systému města Třeboně příloha č Tato Pravidla byla schválena usnesením č. 169/2007 Zastupitelstva města Třeboň ze dne a nabývají platnosti dnem Zároveň se k tomuto datu ruší: a) Pravidla pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Třeboň (schválena Zastupitelstvem města Třeboň dne usnesením číslo 9/2006). b) Zásady a pravidla grantového systému města Třeboně (schválena Zastupitelstvem města Třeboň dne usnesením číslo 9/2006 jako součást Pravidel pro poskytování finančních podpor) c) přílohy k pravidlům o poskytování finančních podpor a grantů ze dne Tato pravidla byla změněna usnesením č. 103/ Zastupitelstva města Třeboň ze dne Změna pravidel nabývá účinnosti dnem Žádosti přijaté před datem účinnosti této Změny č. 1 se vyřizují podle původně schválených Pravidel. 7

8 V Třeboni dne Ing. Jiří Houdek v.r. starosta Mgr. Terezie Jenisová v.r. místostarosta Příloha č. 4 Zásady poskytování grantů města Třeboně Část I. 8

9 (1) Účelem grantů je pečovat v rámci možnosti města o uspokojení potřeb občanů města Třeboně (dále jen města). Město tak činí přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města podle čl. 8., bodu 8.1 Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. (2) Granty jsou financovány z rozpočtu města. Jejich poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování grantů (část II.). (3) Příjemcem grantů může být fyzická nebo právnická osoba (např. občanské sdružení, obecně prospěšná společnost nebo jiná nezisková organizace, tělovýchovné jednoty a kluby, školy a školská zařízení, spolky, soubory, církve apod.) působící v oblasti kultury, vzdělávání, sportu, sociální či veřejně prospěšné sféře (protidrogových aktivit, prevence kriminality a práce s mládeží apod.). Část II. Pravidla pro poskytování grantů města Třeboně (1) Možnost ucházet se o grant vyhlašuje rada města. Návrh na vyhlášení grantů předkládá projektový manažera města. Návrh na vyhlášení grantů musí obsahovat: specifikaci tématických skupin a priorit, které jsou v daném roce vyhlášeny, termín vyhlášení grantu, termín uzávěrky příjmu žádostí, termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů (do 30 dnů po výběru příjemců grantů), způsob a místo podání žádostí o granty. Zveřejnění vyhlášení výběrového řízení pro granty probíhá na úřední desce města včetně webových stránek a v měsíčníku Třeboňský svět. (2) Žádost o grant se podává na předepsaném formuláři Žádost o přidělení grantu města Třeboně a musí obsahovat: základní údaje o žadateli (název, sídlo, IČ, bankovní spojení, datum narození statutárního zástupce) fotokopie zřizovací listiny nebo registrovaných stanov nebo statutu, apod. fotokopie dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci apod.) zpracovaný projekt (cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos pro město Třeboň a jeho občany, časový harmonogram realizace, rozpočet projektu a jeho položkový rozpis, výše požadované částky). Dokument, který hodnotí činnost subjektu za minulý rok (výroční zpráva apod.) Čestné prohlášení v souladu s částí II, článkem (3), písm. (d) těchto Zásad a pravidel (příloha 2) Doklad o zřízení bankovního účtu Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do výběrového řízení zařazena. Žádost lze podat osobně v podatelně Městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad, Palackého nám. 46, Třeboň. Na obálce bude uvedeno GRANT MĚSTA - NEOTVÍRAT! (3) Podmínky pro poskytování mimořádných příspěvků (a) Na přiznání grantu není právní nárok. (b) Maximální výše grantu, která může být přidělena v jednom roce jednomu žadateli a v rámci jednoho projektu, může být ,- Kč. Grant může činit maximálně 70% celkových nákladů projektu. (c) Grant je možné poskytnout na činnost nebo projekt již započatý nebo připravovaný. Pokud je příspěvek poskytnut na již započatý projekt, nemůže být vyšší, než je objem nevyčerpaných nákladů na celý projekt k datu podání žádosti o příspěvek. Na projekt, který proběhl v minulosti a bylo ukončeno jeho financování, nemůže být grant poskytnut. (d) Žadatel o grant musí doložit čestným prohlášením dodržení absolutní výše svého finančního podílu v korunách. Grant nesmí být výlučným zdrojem financování. Čestným prohlášením dále žadatel stvrzuje, že má vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městu Třeboň a městem založeným právnickým osobám. (e) Příjemce grantu musí souhlasit se zveřejnením svého názvu nebo jména, adresy a sídla, věcného zaměření projektu a výše poskytnutého grantu. 9

10 (f) (g) (h) (i) (j) Čerpání grantu je účelově vázáno jen na financování projektu, na který byl poskytnut. Město může ve smlouvě stanovit nepřijatelné výdaje výdaje, které nelze z grantu hradit. Z grantu nelze hradit mzdové a ostatní osobní náklady. Město bude prostřednictvím pověřeného pracovníka vykonávat průběžnou kontrolu nad věcným plněním a čerpáním finančních prostředků u příjemce grantu. Organizace nebo fyzická osoba, která získala grant, uvede na propagačním materiálu nebo v médiích nebo na viditelném místě informaci o tom, že projekt byl realizován s finanční pomocí Města Třeboně. Při nesplnění výše uvedených podmínek (b) až (i) je město oprávněno požadovat vrácení celého grantu. (2) Výběr příjemce grantu (a) Doručené žádosti budou zpracovány projektovým manažerem města, který rovněž posoudí formální správnost a úplnost žádostí. (b) Výběr žadatelů provede hodnotitelská komise, kterou jmenuje rada města při vyhlašování grantu. (c) Zástupce žadatele může být pozván k projednání projektu. (c) O hodnocení projektů bude sepsán protokol, který podepíší všichni členové komise, kteří se podíleli na hodnocení. (3) Vyhlášení výsledků Na základě usnesení rady dojde k definitivnímu uvolnění grantu nejpozději do dvou měsíců od schválení poskytnutí grantu. Finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolňovány na základě podepsané smlouvy oběma stranami. Na základě splnění výše uvedené podmínky budou poskytovány finanční prostředky formou jednorázové dotace na účet fyzické nebo právnické osoby. (4) Ukončení projektů s grantem města Doklady o použití finančních prostředků a krátkou věcnou zprávu je příjemce grantu povinen předložit projektovému manažeru do 2 měsíců od ukončení akce, nejpozději však do následujícího roku a to formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích včetně kopií jednotlivých dokladů souvisejících s celkovou realizací projektu s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů (viz příloha 3). V soupisu dokladů budou označeny ty, které byly hrazeny z finančních prostředků poskytnutých městem. Část III Závěrečná ustanovení Zásady a pravidla pro poskytování grantů města Třeboně doplňují PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň; jsou jeho přílohou č. 4 10

Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň

Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň Změna č. 2 Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň, dále jen Pravidla, vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE K ZABEZPEČENÍ GRANTOVÉHO SYSTÉMU

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE K ZABEZPEČENÍ GRANTOVÉHO SYSTÉMU VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE K ZABEZPEČENÍ GRANTOVÉHO SYSTÉMU Číslo dokumentu: VS/32 Vydání č.: 1 Výtisk č.: Účinnost od: 15.03.2013 Platnost do: Zpracoval: Bc. Romana Hrušková Šárka Špicarová, DiS.

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj. TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.cz Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

1. Obecná ustanovení

1. Obecná ustanovení Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota (dále jen Zásady ) stanoví

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou SMĚRNICE Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou kterou se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům. Hlavním smyslem je vytvoření jednotného systému přidělování různých

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice (dále jen Zásady ) je stanovení závazných, nediskriminačních,

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Program podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. I. Úvodní ustanovení

Program podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. I. Úvodní ustanovení Zásady k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2005 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více