Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016"

Transkript

1 Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016 ŽP-KID-MJP-0001 UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ PRODUKT Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vyžadovány dle Nařízení č. 1286/2014/EU tak, aby Vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům a možným ztrátám nebo výnosům životního s investiční složkou a rovněž Vám umožnily porovnání s jinými investičními produkty. Uvažujete o sjednání životního s investiční složkou, které je jako produkt komplikované a může být obtížné mu porozumět. Životní Moje jednorázové, Česká pojišťovna a.s., tel. linka , odpovídá útvar produktového managementu životního České pojišťovny a.s., datum vyhotovení tohoto Sdělení klíčových informací V tomto Sdělení klíčových informací je zvolen modelový příklad pro zájemce o se vstupním věkem 30 let a pro pro případ smrti nebo dožití a smrti úrazem, s pojistnou dobou 10 let, s úhradou jednorázového pojistného ve výši Kč a formou úhrady platby z účtu. Níže v tabulce je uvedeno jednorázové pojistné, srážky rizikového pojistného, celkové a forma placení pojistného. Pojistnou smlouvou lze sjednat životní ( pro případ smrti nebo dožití) a pro případ smrti úrazem. Pojistné plnění bude poskytnuto v závislosti na znění pojistné smlouvy a pojistných podmínek. JAKÝM RIZIKŮM JSEM VYSTAVEN A CO MOHU ZÍSKAT? UKAZATEL RIZIKA O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ? nízké riziko vysoké riziko TYP PRODUKTU INVESTIČNÍ CÍLE PRÉMIOVÝ VYVÁŽENÝ FOND POJISTNÉ KRYTÍ Jedná se o životní spojené s investičním fondem podle 3 odst. 2 písm. a) zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Určeno pro zájemce o uzavření životního s investiční složkou. Vaše zkušenosti v oblasti investic a investičních produktů nám sdělíte vyplněním investičního dotazníku, který je součástí předsmluvního procesu uzavírání pojistné smlouvy. Jedná se zejména o Vaše dosavadní zkušenosti a znalosti týkající se investičních produktů a obchodů s investičními nástroji, očekávaný výnos, typickou či předpokládanou délku trvání investice a chování při poklesu finančních trhů. Na základě vyhodnocení budete zařazen do odpovídající skupiny investorů. Investičním cílem fondu je dosažení aktiv v dlouhodobém horizontu při současném snižování celkové volatility portfolia prostřednictvím investic do diverzifikovaného a aktivně spravovaného portfolia převoditelných cenných papírů registrovaných a/nebo obchodovaných na uznávaných burzách. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů (s ratingem AAA až B- uděleným Standard & Poor s či jinou renomovanou ratingovou agenturou nebo bez ratingu, za předpokladu, že investiční manažer je toho názoru, že takové cenné papíry bez uděleného ratingu mají úvěrovou kvalitu odpovídající ratingu B- nebo vyšší) emitovaných nebo zaručených vládami, vládními agenturami nebo přidruženými subjekty, nadnárodními nebo mezinárodními veřejnými organizacemi, dále do dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů (včetně cenných papírů krytých aktivy či hypotečními zástavními listy) emitovaných společnostmi nebo finančními institucemi po celém světě (včetně Společenství nezávislých států). Fond bude rovněž investovat do akcií a podobných cenných papírů např. prioritních akcií, amerických depozitních certifikátů (ADR) a globálních depozitních certifikátů (GDR), do cenných papírů, které mají expozici v komoditách a komoditních indexech, jako jsou Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) a indexové certifikáty, a dále fond může investovat do otevřených schémat kolektivního investování, jakož i do převoditelných nástrojů peněžního trhu včetně vkladů nebo termínovaných vkladů, depozitních certifikátů a krátkodobých dluhopisových fondů (investičního či neinvestičního stupně nebo bez ratingu). Všechny příjmy a zisky budou reinvestovány a nejsou určeny k vyplácení dividend. Doporučený investiční horizont je u tohoto fondu více než 5 let. Tento produkt je životním m spojeným s investičním fondem, které se sjednává pro případ smrti pojištěného nebo dožití se sjednaného konce. Tento produkt se sjednává na dobu určitou, která je stanovena počtem let nebo určením konkrétního data. Porušení smluvních povinností může být dle okolností a smluvních ujednání důvodem např. pro jednostranné ukončení výpovědí nebo odstoupením od pojistné smlouvy. Pojistníkem uhrazené jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek je pojistitelem investováno do podkladových aktiv, vnitřních fondů, dle pojistníkem zvoleného fondu. Pojistník nese investiční riziko, míra investované části pojistného není pojistitelem garantována. Souhrnný ukazatel investičního rizika předpokládá, že pojistné budete ve zvoleném fondu fondů držet minimálně po doporučenou dobu 5 let. Pokud provedete mimořádný výběr nebo ukončíte tento produkt dříve, může se investiční riziko podkladového aktiva významně zvýšit. Souhrnný ukazatel investičního rizika je Vaším průvodcem při porovnání úrovně rizikovosti tohoto pojistného produktu s obdobnými produkty. Ukazatel vysvětluje míru pravděpodobnosti, s jakou můžete v návaznosti na výkyvy finančních trhů, dosáhnout ztráty ve vztahu k částkám pojistného určeného k investování. Prémiový vyvážený fond jsme zařadili do kategorie 2 (ze 7) s tím, že kategorie 1 zahrnuje podkladová aktiva s nejnižším a kategorie 7 s nejvyšším rizikem. Vámi zvolené podkladové aktivum nezahrnuje cizoměnové riziko. Tento produkt nezahrnuje ochranu částek pojistného určeného k investování proti jejich poklesu. Příjmy z v případě odkupného (předčasného ukončení ) a dožití podléhají zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. V takovém případě je uplatněna srážková daň, která může ovlivnit výši dosaženého. Scénáře Nepříznivý Příznivý Scénáře pojistného (ke konci uvedeného období) Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční -10,72 % -1,15 % -0,59 % Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční -4,29 % -0,12 % 0,13% Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční 2,12 % 0,78 % 0,76 % Scénář s úmrtím pojištěného (pojistné plnění vyšší hodnota z pojistné částky pro případ smrti a kapitálové hodnoty ) Částka k výplatě při pojistné události po odečtení poplatků Kč Kč Kč Celkové rizikové pojistné 127 Kč 635 Kč Kč 11

2 CO SE STANE, POKUD POJISTITEL NEBUDE SCHOPEN DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? JAKÉ JSOU NÁKLADY SPOJENÉ S PRODUKTEM? Uvedené tabulky zobrazují, které můžete získat za dobu 1, 5 a 10 let, a to pro 3 různé e vývoje za předpokladu, že jste byli pojištěni při vstupním věku 30 let pro případ smrti úrazem a smrti nebo dožití na dobu 10 let a uhradíte jednorázové pojistné Kč (po odečtení vstupního poplatku). Jednorázové pojistné odpovídá ekvivalentu EUR při kurzu 27 CZK/EUR. Tabulka Vám umožňuje porovnat předpokládané s obdobnými finančními produkty. Při tvorbě ů byly vzaty v úvahu všechny tohoto produktu. Scénáře uvedené v této tabulce jsou odhadem budoucího založeného na minulé výkonnosti Prémiového vyváženého fondu a nejsou tedy zárukou budoucích výnosů. Skutečně dosažené bude odvislé od výkonnosti finančního trhu a skutečné délky Vaší investice. Doplňující informace k rizikům souvisejícím s investováním, která nese pojistník: Úvěrové (kreditní) riziko, které spočívá v tom, že emitent některého z cenných papírů, které jsou nakoupeny v portfoliu investičního fondu, nedodrží svůj závazek. Investiční riziko, které spočívá v kolísání ceny podílových jednotek v průběhu pojistné doby v důsledku vývoje na kapitálových trzích. Mezi další rizika, která nese Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s., mohou však dočasně negativně ovlivnit i pojistníka, patří zejména: Riziko likvidity, které spočívá v tom, že společnost dočasně nebude schopna provést platby směrem ke klientům a dalším protistranám, např. z důvodu ztráty likvidity některých cenných papírů držených v portfoliu investičního fondu. Operační riziko, které spočívá v možných ztrátách způsobených nedostatky či selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo zásahem vnějších vlivů. Pojistitel je povinen mít technické rezervy vytvořené s ohledem na celý rozsah své činnosti a v dostatečné výši tak, aby byl schopen v kterémkoli okamžiku dostát svým závazkům vyplývajícím z jím uzavřených pojistných smluv. V případě, že pojistitel nebude schopen dostát svým závazkům, bude tato situace řešena Českou národní bankou, která určí způsob nápravy např. převod pojistného kmene, nebo v závažných případech likvidaci pojišťovny. V této části se můžete seznámit s, které jsou spojené s tímto produktem prostřednictvím Souhrnného ukazatele snížení ročního a jeho jednotlivých složek. Tabulka znázorňuje hodnotu ukazatele Snížení ročního (pro výše uvedený neutrální ) ke konci uvedeného období, tedy po 1, 5 a 10 letech trvání. aktiva po 1 roce aktiva po 5 letech aktiva po 10 letech STRUKTURA NÁKLADŮ JAKÝ JE INVESTIČNÍ HORIZONT A JE MOŽNÉ VLOŽENÉ PROSTŘEDKY VYBRAT DŘÍVE? JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ PODAT STÍŽNOST? Následující tabulka obsahuje údaje o každoročním vlivu jednotlivých složek nákladů na, které můžete získat na konci doporučeného investičního horizontu nebo pojistné doby dle neutrálního e. Jednorázové Průběžné Další související poplatky Tato tabulka ukazuje dopad jednotlivých kategorií nákladů na Snížení ročního za každý rok Náklady při sjednání Náklady při ukončení Transakční podkladového aktiva Náklady spojené s m 0,17 % 0,12 % 0,04 % Ostatní benchmarku Doplňující informace k hodnotě pojistné ochrany, např. pro případ smrti, naleznete v části O jaký produkt se jedná?. Doporučený, resp. minimální, investiční horizont je 5 let. Dopad Vámi uhrazených maximálních vstupních poplatků spojených se sjednáním smlouvy Moje jednorázové Náklady spojené s dožitím smlouvy Moje jednorázové. Jedná se o srážkovou daň Dopad transakčních nákladů spojených s nákup e m / p ro d e j e m j e d n o t e k p o d k l a d o v é h o a k t i v a Dopad nákladů na pojistné hrazené na biometrická rizika Vašeho Dopad ostatních nákladů spojených se správou smlouvy Moje jednorázové Dopad poplatků účtovaných při překonání benchmarku podkladového aktiva Dopad poplatků účtovaných při překonání podkladového aktiva uvedeného v pojistné smlouvě Pojistník je oprávněn jednostranně předčasně ukončit. Předčasné ukončení je zpravidla nevýhodné a výše odkupného nemusí dosahovat výše zaplaceného jednorázového pojistného. Při ukončení s výplatou odkupného je základem snížená kapitálová hodnota. Stížnosti pojistníků, pojištěných, obmyšlených a oprávněných osob lze sdělit osobně pojišťovacímu zprostředkovateli nebo na pobočce pojistitele, prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách em telefonicky na tel. lince nebo písemně zasláním na adresu Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, Brno. Celkové (vstupní poplatek Kč Kč Kč a rizikové pojistné) Snížení 5,02 % 1,06 % 0,33 % Ukazatel Snížení ročního ilustruje, jaký dopad mají spojené s tímto produktem na jednorázového pojistného. Do celkových nákladů jsou zahrnuty počáteční za sjednání. Údaje uvedené v této tabulce jsou orientační a mohou se v budoucnu změnit. OSTATNÍ INFORMACE Dále se lze obrátit na Českou národní banku, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Spotřebitelé se v případě životního mohou s žádostmi o mimosoudní řešení sporu obracet na finančního arbitra, v případě neživotního (tedy úrazového a pro případ nemoci a finančních ztrát) na Českou obchodní inspekci, Aktuální platnou verzi tohoto Sdělení klíčových informací naleznete: Uvádíme, že Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., je sesterskou společností České pojišťovny a.s. a podléhá dohledu České národní banky, webové stránky: 12

3 Sdělení klíčových informací pro Fond korporátních dluhopisů (jednorázové pojistné) UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ PRODUKT TYP PRODUKTU INVESTIČNÍ CÍLE FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ POJISTNÉ KRYTÍ Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vyžadovány dle Nařízení č. 1286/2014/EU tak, aby Vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům a možným ztrátám nebo výnosům životního s investiční složkou a rovněž Vám umožnily porovnání s jinými investičními produkty. Uvažujete o sjednání životního s investiční složkou, které je jako produkt komplikované a může být obtížné mu porozumět. Životní Moje jednorázové, Česká pojišťovna a.s., tel. linka , odpovídá útvar produktového managementu životního České pojišťovny a.s., datum vyhotovení tohoto Sdělení klíčových informací O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ? Jedná se o životní spojené s investičním fondem podle 3 odst. 2 písm. a) zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Určeno pro zájemce o uzavření životního s investiční složkou. Vaše zkušenosti v oblasti investic a investičních produktů nám sdělíte vyplněním investičního dotazníku, který je součástí předsmluvního procesu uzavírání pojistné smlouvy. Jedná se zejména o Vaše dosavadní zkušenosti a znalosti týkající se investičních produktů a obchodů s investičními nástroji, očekávaný výnos, typickou či předpokládanou délku trvání investice a chování při poklesu finančních trhů. Na základě vyhodnocení budete zařazen do odpovídající skupiny investorů. Investičním cílem fondu je dosažení aktiv ve střednědobém časovém horizontu nad úroveň střednědobých úrokových sazeb při střední volatilitě aktiv. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do dluhových cenných papírů (včetně státních, korporátních a municipalitních dluhopisů, cenných papírů zajištěných aktivy či dluhopisů s nulovým kupónem) a dluhových cenných papírů, které nejsou zajištěny aktivy, emitovaných globálními společnostmi registrovanými či obchodovanými na uznávaných burzách. Dluhopisy mohou být ohodnoceny i neohodnoceny, obvykle ale fond investuje do dluhopisů ohodnocených mezinárodně uznávanou ratingovou agenturou stupněm B- až BBB+. Všechny příjmy a zisky budou reinvestovány a nejsou určeny k vyplácení dividend. Doporučený investiční horizont je u tohoto fondu více než 3 roky. Tento produkt je životním m spojeným s investičním fondem, které se sjednává pro případ smrti pojištěného nebo dožití se sjednaného konce. Tento produkt se sjednává na dobu určitou, která je stanovena počtem let nebo určením konkrétního data. Porušení smluvních povinností může být dle okolností a smluvních ujednání důvodem např. pro jednostranné ukončení výpovědí nebo odstoupením od pojistné smlouvy. Pojistníkem uhrazené jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek je pojistitelem investováno do podkladových aktiv, vnitřních fondů, dle pojistníkem zvoleného fondu. Pojistník nese investiční riziko, míra investované části pojistného není pojistitelem garantována. JAKÝM RIZIKŮM JSEM VYSTAVEN A CO MOHU ZÍSKAT? UKAZATEL RIZIKA nízké riziko vysoké riziko Souhrnný ukazatel investičního rizika předpokládá, že pojistné budete ve zvoleném fondu držet minimálně po doporučenou dobu 3 roky. Pokud ukončíte tento produkt dříve, může se investiční riziko podkladového aktiva významně zvýšit. Souhrnný ukazatel investičního rizika je Vaším průvodcem při porovnání úrovně investiční rizikovosti tohoto pojistného produktu se zvoleným fondem s obdobnými investičními produkty. Ukazatel vysvětluje míru pravděpodobnosti, s jakou můžete v návaznosti na výkyvy finančních trhů, dosáhnout ztráty ve vztahu k částkám pojistného určeného k investování. Fond korporátních dluhopisů jsme zařadili do kategorie 2 (ze 7) s tím, že kategorie 1 zahrnuje podkladová aktiva s nejnižším a kategorie 7 s nejvyšším rizikem. Vámi zvolené podkladové aktivum nezahrnuje cizoměnové riziko. Tento pojistný produkt nezahrnuje ochranu částek pojistného určeného k investování proti jejich poklesu. Příjmy z v případě odkupného (předčasného ukončení ) a dožití podléhají zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. V takovém případě je uplatněna srážková daň, která může ovlivnit výši dosaženého. Scénáře Nepříznivý Příznivý Scénáře pojistného (ke konci uvedeného období) Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční -5,85 % 0,01 % 0,38 % Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční -2,47 % 0,49 % 0,73% Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční 1,39% 1,01% 1,11% Scénář s úmrtím pojištěného (pojistné plnění vyšší hodnota z pojistné částky pro případ smrti a kapitálové hodnoty ) Částka k výplatě při pojistné události po odečtení poplatků Kč Kč Kč Celkové rizikové pojistné 127 Kč 635 Kč Kč V tomto Sdělení klíčových informací je zvolen modelový příklad pro zájemce o se vstupním věkem 30 let a pro pro případ smrti nebo dožití a smrti úrazem, s pojistnou dobou 10 let, s úhradou jednorázového pojistného ve výši Kč a formou úhrady platby z účtu. Níže v tabulce je uvedeno jednorázové pojistné, srážky rizikového pojistného, celkové a forma placení pojistného. Pojistnou smlouvou lze sjednat životní ( pro případ smrti nebo dožití) a pro případ smrti úrazem. Pojistné plnění bude poskytnuto v závislosti na znění pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Uvedené tabulky zobrazují, které můžete získat za dobu 1, 5 a 10 let, a to pro 3 různé e vývoje za předpokladu, že jste byli pojištěni při vstupním věku 30 let pro případ smrti úrazem a smrti nebo dožití na dobu 10 let a uhradíte jednorázové pojistné Kč (po odečtení vstupního poplatku). Jednorázové pojistné odpovídá ekvivalentu EUR při kurzu 27 CZK/EUR. Tabulka Vám umožňuje porovnat předpokládané s obdobnými finančními produkty. Při tvorbě ů byly vzaty v úvahu všechny tohoto produktu. Scénáře uvedené v této tabulce jsou odhadem budoucího založeného na minulé výkonnosti Fondu korporátních dluhopisů a nejsou tedy zárukou budoucích výnosů. Skutečně dosažené bude odvislé od výkonnosti finančního trhu a skutečné délky Vaší investice. 13

4 CO SE STANE, POKUD POJISTITEL NEBUDE SCHOPEN DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? JAKÉ JSOU NÁKLADY SPOJENÉ S PRODUKTEM? Doplňující informace k rizikům souvisejícím s investováním, která nese pojistník: Úvěrové (kreditní) riziko, které spočívá v tom, že emitent některého z cenných papírů, které jsou nakoupeny v portfoliu investičního fondu, nedodrží svůj závazek. Investiční riziko, které spočívá v kolísání ceny podílových jednotek v průběhu pojistné doby v důsledku vývoje na kapitálových trzích. Mezi další rizika, která nese Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s., mohou však dočasně negativně ovlivnit i pojistníka, patří zejména: Riziko likvidity, které spočívá v tom, že společnost dočasně nebude schopna provést platby směrem ke klientům a dalším protistranám, např. z důvodu ztráty likvidity některých cenných papírů držených v portfoliu investičního fondu. Operační riziko, které spočívá v možných ztrátách způsobených nedostatky či selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo zásahem vnějších vlivů. Pojistitel je povinen mít technické rezervy vytvořené s ohledem na celý rozsah své činnosti a v dostatečné výši tak, aby byl schopen v kterémkoli okamžiku dostát svým závazkům vyplývajícím z jím uzavřených pojistných smluv. V případě, že pojistitel nebude schopen dostát svým závazkům, bude tato situace řešena Českou národní bankou, která určí způsob nápravy např. převod pojistného kmene, anebo v závažných případech likvidaci pojišťovny V této části se můžete seznámit s, které jsou spojené s tímto produktem prostřednictvím Souhrnného ukazatele snížení ročního. Tabulka znázorňuje hodnotu ukazatele Snížení ročního (pro výše uvedený neutrální ) ke konci uvedeného období, tedy po 1, 5 a 10 letech trvání. aktiva po 1 roce aktiva po 5 letech aktiva po 10 letech Celkové (vstupní poplatek a rizikové pojistné) Snížení ročního Kč Kč Kč 5,12% 1,33% 0,58% Ukazatel Snížení ročního ilustruje, jaký dopad mají spojené s tímto produktem na investovaného jednorázového pojistného. Do celkových nákladů jsou zahrnuty počáteční za sjednání. Údaje uvedené v této tabulce jsou orientační a mohou se v budoucnu změnit. STRUKTURA NÁKLADŮ JAKÝ JE INVESTIČNÍ HORIZONT A JE MOŽNÉ VLOŽENÉ PROSTŘEDKY VYBRAT DŘÍVE? JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ PODAT STÍŽNOST? Následující tabulka obsahuje údaje o každoročním vlivu jednotlivých složek nákladů na, které můžete získat na konci doporučeného investičního horizontu nebo pojistné doby dle neutrálního e. Jednorázové Průběžné Další související poplatky Tato tabulka ukazuje dopad jednotlivých kategorií nákladů na Snížení ročního za každý rok Náklady při sjednání Náklady při ukončení Transakční podkladového aktiva Náklady spojené s m (rizikové pojistné) 0,18 % 0,36 % 0,04 % Ostatní benchmarku Doplňující informace k hodnotě pojistné ochrany, např. pro případ smrti, naleznete v části O jaký produkt se jedná?. Doporučený, resp. minimální, investiční horizont je 3 roky Dopad Vámi uhrazených maximálních vstupních poplatků spojených se sjednáním smlouvy Moje jednorázové Náklady spojené s dožitím smlouvy Moje jednorázové. Jedná se o srážkovou daň Dopad transakčních nákladů spojených s nákup e m / p ro d e j e m j e d n o t e k p o d k l a d o v é h o a k t i v a Dopad nákladů na pojistné hrazené na biometrická rizika Vašeho Dopad ostatních nákladů spojených se správou smlouvy Moje jednorázové Dopad poplatků účtovaných při překonání benchmarku podkladového aktiva Dopad poplatků účtovaných při překonání podkladového aktiva uvedeného v pojistné smlouvě Pojistník je oprávněn jednostranně předčasně ukončit. Předčasné ukončení je zpravidla nevýhodné a výše odkupného nemusí dosahovat výše zaplaceného jednorázového pojistného. Při ukončení s výplatou odkupného je základem snížená kapitálová hodnota. Stížnosti pojistníků, pojištěných, obmyšlených a oprávněných osob lze sdělit osobně pojišťovacímu zprostředkovateli nebo na pobočce pojistitele, prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách em telefonicky na tel. lince nebo písemně zasláním na adresu Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, Brno. Dále se lze obrátit na Českou národní banku, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Spotřebitelé se v případě životního mohou s žádostmi o mimosoudní řešení sporu obracet na finančního arbitra, v případě neživotního (tedy úrazového a pro případ nemoci a finančních ztrát) na Českou obchodní inspekci, OSTATNÍ INFORMACE Aktuální platnou verzi tohoto Sdělení klíčových informací naleznete: Uvádíme, že Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., je sesterskou společností České pojišťovny a.s. a podléhá dohledu České národní banky, webové stránky: 14

5 Sdělení klíčových informací pro Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ PRODUKT TYP PRODUKTU INVESTIČNÍ CÍLE PRÉMIOVÝ KONZERVATIVNÍ F O N D Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vyžadovány dle Nařízení č. 1286/2014/EU tak, aby Vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům a možným ztrátám nebo výnosům životního s investiční složkou a rovněž Vám umožnily porovnání s jinými investičními produkty. Uvažujete o sjednání životního s investiční složkou, které je jako produkt komplikované a může být obtížné mu porozumět. Životní Moje jednorázové, Česká pojišťovna a.s., tel. linka , odpovídá útvar produktového managementu životního České pojišťovny a.s., datum vyhotovení tohoto Sdělení klíčových informací O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ? Jedná se o životní spojené s investičním fondem podle 3 odst. 2 písm. a) zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Určeno pro zájemce o uzavření životního s investiční složkou. Vaše zkušenosti v oblasti investic a investičních produktů nám sdělíte vyplněním investičního dotazníku, který je součástí předsmluvního procesu uzavírání pojistné smlouvy. Jedná se zejména o Vaše dosavadní zkušenosti a znalosti týkající se investičních produktů a obchodů s investičními nástroji, očekávaný výnos, typickou či předpokládanou délku trvání investice a chování při poklesu finančních trhů. Na základě vyhodnocení budete zařazen do odpovídající skupiny investorů. Investičním cílem fondu je dosažení aktiv v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu nad úroveň krátkodobých úrokových sazeb při vysoké likviditě a nízké volatilitě aktiv. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do nástrojů peněžního trhu (což jsou cenné papíry s vysokou likviditou a krátkou splatností), jakými jsou například vklady u bank nebo krátkodobé dluhové nástroje, jakými jsou například státní pokladniční poukázky (což jsou obchodovatelné americké státní dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou a splatností mezi jedním a deseti lety), korporátní dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a státní dluhopisy z celého světa. Dluhopisy mohou být ohodnoceny i neohodnoceny, obvykle ale fond investuje do dluhopisů ohodnocených mezinárodně uznávanou ratingovou agenturou stupněm B- až AAA. Všechny příjmy a zisky budou reinvestovány a nejsou určeny k vyplácení dividend. Doporučený investiční horizont je u tohoto fondu více než 1 rok. JAKÝM RIZIKŮM JSEM VYSTAVEN A CO MOHU ZÍSKAT? UKAZATEL RIZIKA nízké riziko vysoké riziko Souhrnný ukazatel investičního rizika předpokládá, že pojistné budete ve zvoleném fondu fondů držet minimálně po doporučenou dobu 1 roku. Pokud provedete mimořádný výběr nebo ukončíte tento produkt dříve, může se investiční riziko podkladového aktiva významně zvýšit. Souhrnný ukazatel investičního rizika je Vaším průvodcem při porovnání úrovně rizikovosti tohoto pojistného produktu s obdobnými produkty. Ukazatel vysvětluje míru pravděpodobnosti, s jakou můžete v návaznosti na výkyvy finančních trhů, dosáhnout ztráty ve vztahu k částkám pojistného určeného k investování. Prémiový konzervativní fond jsme zařadili do kategorie 2 (ze 7) s tím, že kategorie 1 zahrnuje podkladová aktiva s nejnižším a kategorie 7 s nejvyšším rizikem. Vámi zvolené podkladové aktivum nezahrnuje cizoměnové riziko. Tento produkt nezahrnuje ochranu částek pojistného určeného k investování proti jejich poklesu. Příjmy z v případě odkupného (předčasného ukončení ) a dožití podléhají zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. V takovém případě je uplatněna srážková daň, která může ovlivnit výši dosaženého. Scénáře Nepříznivý Příznivý Scénáře pojistného (ke konci uvedeného období) Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční -5,54 % -0,32 % Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční -4,38 % -0,14 % 0,11 % Částka k výplatě po odečtení poplatků Kč Kč Kč Průměrné roční -3,23 % 0,03 % 0,22 % POJISTNÉ KRYTÍ Tento produkt je životním m spojeným s investičním fondem, které se sjednává pro případ smrti pojištěného nebo dožití se sjednaného konce. Tento produkt se sjednává na dobu určitou, která je stanovena počtem let nebo určením konkrétního data. Porušení smluvních povinností může být dle okolností a smluvních ujednání důvodem např. pro jednostranné ukončení výpovědí nebo odstoupením od pojistné smlouvy. Pojistníkem uhrazené jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek je pojistitelem investováno do podkladových aktiv, vnitřních fondů, dle pojistníkem zvoleného fondu. Pojistník nese investiční riziko, míra investované části pojistného není pojistitelem garantována. Scénář s úmrtím pojištěného (pojistné plnění vyšší hodnota z pojistné částky pro případ smrti a kapitálové hodnoty ) Částka k výplatě při pojistné události po odečtení poplatků Kč Kč Kč Celkové rizikové pojistné 127 Kč 635 Kč Kč 15 V tomto Sdělení klíčových informací je zvolen modelový příklad pro zájemce o se vstupním věkem 30 let a pro pro případ smrti nebo dožití a smrti úrazem, s pojistnou dobou 10 let, s úhradou jednorázového pojistného ve výši Kč a formou úhrady platby z účtu. Níže v tabulce je uvedeno jednorázové pojistné, srážky rizikového pojistného, celkové a forma placení pojistného. Pojistnou smlouvou lze sjednat životní ( pro případ smrti nebo dožití) a pro případ smrti úrazem. Pojistné plnění bude poskytnuto v závislosti na znění pojistné smlouvy a pojistných podmínek Uvedené tabulky zobrazují, které můžete získat za dobu 1, 5 a 10 let, a to pro 3 různé e vývoje za předpokladu, že jste byli pojištěni při vstupním věku 30 let pro případ smrti úrazem a smrti nebo dožití na dobu 10 let a uhradíte jednorázové pojistné Kč (po odečtení vstupního poplatku). Jednorázové pojistné odpovídá ekvivalentu EUR při kurzu 27 CZK/EUR. Tabulka Vám umožňuje porovnat předpokládané s obdobnými finančními produkty. Při tvorbě ů byly vzaty v úvahu všechny tohoto produktu. Scénáře uvedené v této tabulce jsou odhadem budoucího založeného na minulé výkonnosti Prémiového konzervativního fondu a nejsou tedy zárukou budoucích výnosů. Skutečně dosažené bude odvislé od výkonnosti finančního trhu a skutečné délky Vaší investice.

6 Doplňující informace k rizikům souvisejícím s investováním, která nese pojistník: Úvěrové (kreditní) riziko, které spočívá v tom, že emitent některého z cenných papírů, které jsou nakoupeny v portfoliu investičního fondu, nedodrží svůj závazek. Investiční riziko, které spočívá v kolísání ceny podílových jednotek v průběhu pojistné doby v důsledku vývoje na kapitálových trzích. Mezi další rizika, která nese Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s., mohou však dočasně negativně ovlivnit i pojistníka, patří zejména: Riziko likvidity, které spočívá v tom, že společnost dočasně nebude schopna provést platby směrem ke klientům a dalším protistranám, např. z důvodu ztráty likvidity některých cenných papírů držených v portfoliu investičního fondu. Operační riziko, které spočívá v možných ztrátách způsobených nedostatky či selháním vnitřních procesů, lidského faktoru nebo zásahem vnějších vlivů. STRUKTURA NÁKLADŮ Následující tabulka obsahuje údaje o každoročním vlivu jednotlivých složek nákladů na, které můžete získat na konci doporučeného investičního horizontu nebo pojistné doby dle neutrálního e. Jednorázové Tato tabulka ukazuje dopad jednotlivých kategorií nákladů na Snížení ročního za každý rok Náklady při sjednání Náklady při ukončení Transakční podkladového aktiva Náklady spojené s m 0,17 % 0,10 % Dopad Vámi uhrazených maximálních vstupních poplatků spojených se sjednáním smlouvy Moje jednorázové Náklady spojené s dožitím smlouvy Moje jednorázové. Jedná se o srážkovou daň Dopad transakčních nákladů spojených s nákup e m / p ro d e j e m j e d n o t e k p o d k l a d o v é h o a k t i v a Dopad nákladů na pojistné hrazené na biometrická rizika Vašeho Dopad ostatních nákladů spojených se správou smlouvy Moje jednorázové Dopad poplatků účtovaných při překonání benchmarku podkladového aktiva CO SE STANE, POKUD POJISTITEL NEBUDE SCHOPEN DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM? JAKÉ JSOU NÁKLADY SPOJENÉ S PRODUKTEM? Pojistitel je povinen mít technické rezervy vytvořené s ohledem na celý rozsah své činnosti a v dostatečné výši tak, aby byl schopen v kterémkoli okamžiku dostát svým závazkům vyplývajícím z jím uzavřených pojistných smluv. V případě, že pojistitel nebude schopen dostát svým závazkům, bude tato situace řešena Českou národní bankou, která určí způsob nápravy např. převod pojistného kmene, nebo v závažných případech likvidaci pojišťovny. V této části se můžete seznámit s, které jsou spojené s tímto produktem prostřednictvím Souhrnného ukazatele snížení ročního a jeho jednotlivých složek. Tabulka znázorňuje hodnotu ukazatele Snížení ročního (pro výše uvedený neutrální ) ke konci uvedeného období, tedy po 1, 5 a 10 letech trvání. aktiva po 1 roce aktiva po 5 letech aktiva po 10 letech Celkové (vstupní poplatek Kč Kč Kč a rizikové pojistné) Snížení 5,02 % 1,06 % 0,31 % Ukazatel Snížení ročního ilustruje, jaký dopad mají spojené s tímto produktem na jednorázového pojistného. Do celkových nákladů jsou zahrnuty počáteční za sjednání. Údaje uvedené v této tabulce jsou orientační a mohou se v budoucnu změnit. JAKÝ JE INVESTIČNÍ HORIZONT A JE MOŽNÉ VLOŽENÉ PROSTŘEDKY VYBRAT DŘÍVE? JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ PODAT STÍŽNOST? Průběžné Další související poplatky 0,04 % Ostatní benchmarku Doplňující informace k hodnotě pojistné ochrany, např. pro případ smrti, naleznete v části O jaký produkt se jedná?. Doporučený, resp. minimální, investiční horizont je 1 rok Dopad poplatků účtovaných při překonání podkladového aktiva uvedeného v pojistné smlouvě Pojistník je oprávněn jednostranně předčasně ukončit. Předčasné ukončení je zpravidla nevýhodné a výše odkupného nemusí dosahovat výše zaplaceného jednorázového pojistného. Při ukončení s výplatou odkupného je základem snížená kapitálová hodnota. Stížnosti pojistníků, pojištěných, obmyšlených a oprávněných osob lze sdělit osobně pojišťovacímu zprostředkovateli nebo na pobočce pojistitele, prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách em telefonicky na tel. lince nebo písemně zasláním na adresu Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, Brno. Dále se lze obrátit na Českou národní banku, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Spotřebitelé se v případě životního mohou s žádostmi o mimosoudní řešení sporu obracet na finančního arbitra, v případě neživotního (tedy úrazového a pro případ nemoci a finančních ztrát) na Českou obchodní inspekci, OSTATNÍ INFORMACE Aktuální platnou verzi tohoto Sdělení klíčových informací naleznete: Uvádíme, že Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., je sesterskou společností České pojišťovny a.s. a podléhá dohledu České národní banky, webové stránky: 16

Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016

Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016 verze ŽP-KID-ML-0001 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném

Více

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem.

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem. Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 10/2018 ŽP-KID-MJP-0003 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 16 Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 9821 07/2019 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 07/2019 (KID-ŽPI-MŽ2-0003) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 5/2018 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 10/2017 (KID-ŽPI-MŽ2-PROF-0001) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 5/2018 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 10/2017 (KID-ŽPI-MŽ2-0001) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném

Více

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací Strana Akciové investiční portfolio Generali 3 Dluhopisové investiční portfolio Generali 9 Investice vyhlašovaná Generali 15 Dynamické portfolio Conseq Generali 21 C-QUADRAT

Více

Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné) Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací KID 2018/03 Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 6 (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 6 (běžné pojistné) pro Partners Universe 6 (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

Sdělení klíčových informací pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné) pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 10 (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 10 (běžné pojistné) pro Partners Universe 10 (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners 7 Stars (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners 7 Stars (běžné pojistné) pro Partners 7 Stars (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Dynamické portfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Progresivní porfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění ZFP ŽIVOT + Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTE Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTÍK Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění BEZ OBAV Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Balancované portfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Dynamické porfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění TOP Comfort (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění Kumulativ MAX II (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

Scénáře výkonnosti Podrobné informace o NOVIS Pojistných fondech najdete i v jednotlivých statutech k jednotlivým interním fondům.

Scénáře výkonnosti Podrobné informace o NOVIS Pojistných fondech najdete i v jednotlivých statutech k jednotlivým interním fondům. Název pojistného fondu: NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02, Bratislava prostřednictvím NOVIS Poisťovňa

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ

BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ powered by Brožura pojistných fondů Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. říjen 2018 Název pojistného fondu: NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE (běžné pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt Garde 1 Investiční strategie Peněžní trh 4 Investiční strategie Dluhopisy 6 Investiční strategie Akcie světové

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění Štístko Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část finančních

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění EVOLUCE PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část finančních

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat

Více

Moje jednorázové pojištění Investiční životní pojištění

Moje jednorázové pojištění Investiční životní pojištění Moje jednorázové pojištění Investiční životní pojištění Předsmluvní informace Sdělení klíčových informací Doplňkové pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky 2 Obsah Strana Předsmluvní informace verze

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Brožura pojistných fondů

Brožura pojistných fondů Brožura pojistných fondů Název ho fondu: NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1.

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE (jednorázové pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt BalanceLife 1 Investiční strategie Dynamická strategie Amerika 4 Investiční strategie Dynamická

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Životní pojištění AEGON Sdělení klíčových informací V tomto sdělení naleznete klíčové informace o pojistném produktu s investiční složkou. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Sdelení klícových informací pro pojištení Vision

Sdelení klícových informací pro pojištení Vision Sdelení klícových informací pro pojištení Vision (bežné pojistné) verze 12/2018 Obsah Produkt Vision 1 Investiční strategie Peněžní trh (11) 4 Investiční strategie Dluhopisy (12) 6 Investiční strategie

Více

SCÉNAŘE VÝKONNOSTI Jednorázové pojistné 1 rok 10 let

SCÉNAŘE VÝKONNOSTI Jednorázové pojistné 1 rok 10 let Název ho fondu: NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden 2018. O jaký pojistný

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE (běžné pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt FairLife 1 Investiční strategie Dynamická strategie Amerika 4 Investiční strategie Dynamická strategie Asie

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ PRIVATE INVEST DYNAMICKÉ PORTFOLIO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Conseq Private Invest vyvážené portfolio Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

Více

Sdelení klícových informací pro pojištení BalanceLife

Sdelení klícových informací pro pojištení BalanceLife Sdelení klícových informací pro pojištení BalanceLife (jednorázové pojistné) verze 12/2018 Obsah Produkt BalanceLife 1 Investiční strategie Dynamická strategie Amerika (5) 4 Investiční strategie Dynamická

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly)

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly) INFOLIST PRODUKTU Informace o pojistiteli ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v

Více

Rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ (příloha č. 1)

Rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ (příloha č. 1) Rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ (příloha č. 1) Rozsah odborných znalostí I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí: a) odborné minimum o finančním trhu 1. finanční trh, jeho definice,

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Co je pojištění podnikatelských rizik Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu podnikatelské činnosti.

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne číslo nabídky 18.1.217 1. pojištěný Příjmení a jméno: Hokejista Karel Datum narození / RČ: 23.7.1978 Pohlaví: Muž

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly)

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly) INFOLIST PRODUKTU Informace o pojistiteli ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Moje jednorázové pojištění Investiční životní pojištění. Předsmluvní informace Doplňkové pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky

Moje jednorázové pojištění Investiční životní pojištění. Předsmluvní informace Doplňkové pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky Moje jednorázové pojištění Investiční životní pojištění Předsmluvní informace Doplňkové pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky T. č. 7202 10/2018 2 Obsah T. č. 7202 10/2018 Strana Předsmluvní informace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 CONSEQ OPPORTUNITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI V tomto sdělení

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty Účetnictví finančních institucí Cenné papíry a deriváty 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky postupně přecházejí k službám

Více

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 Bankovní účetnictví Cenné papíry a deriváty Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů Životní pojištění s Filipem PLUS Kapitálové pojištění dospělých Životní pojištění s Filipem PLUS - Kapitálové pojištění dospělých je pojištění pro případ smrti nebo dožití, které může být sjednáno pro

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA INVESTIČNÍ DOTAZNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA Zákazník Obchodní název IČO: CIF: Sídlo: Ulice: Obec: PSČ: Země: (dále též jen "Zákazník") UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská

Více

Investoři by si měli před investováním do tohoto Fondu pročíst a zvážit obsah kapitoly Rizikové faktory a věci hodné zvláštního zřetele.

Investoři by si měli před investováním do tohoto Fondu pročíst a zvážit obsah kapitoly Rizikové faktory a věci hodné zvláštního zřetele. DODATEK 9: Prémiový vyvážený fond, Generali Invest CEE plc DATOVANÝ k [ ] 2015 k Prospektu vydanému pro dílčí fond Generali Invest CEE plc Tento Dodatek obsahuje informace týkající se konkrétně Prémiového

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

MAXÍK 11 Z Dále lze volitelně sjednat další pojištění pro pojištěné dítě a dospělého pojištěného shodného s pojistníkem.

MAXÍK 11 Z Dále lze volitelně sjednat další pojištění pro pojištěné dítě a dospělého pojištěného shodného s pojistníkem. INFOLIST PRODUKTU Informace o pojistiteli ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Životní pojištění obecně. Část pro jednotlivá pojištění (produkty)

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Životní pojištění obecně. Část pro jednotlivá pojištění (produkty) PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Zpracování pokynu pojistníke ke druhému a dalšímu převodu podílových jednotek mezi fondy v pojistném roce (% z převáděné částky)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více