: Solifenacin for system suitability CRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ": Solifenacin for system suitability CRS"

Transkript

1 podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 29/05/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Látka Obchodné meno : Solifenacin for system suitability CRS č. CAS : Výrobný kód : Y Ostatné identifikačné prostriedky : RTECS n : NW (Solifenacin succinate) 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Relevantné identifikované použitia Categoria d'uso principale Použitie látky/zmesi Funkcia alebo kategória použitia : Produkt je určený pre výskum, analýzu a vedecký rozvoj. : Vyhradené len pre profesionálne použitie : Laboratórne chemikálie Použitia, pred ktorými sa varuje 1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare EDQM, Council of Europe Strasbourg - France T +33(0) F +33(0) Núdzové telefónne číslo Číslo pohotovosti : +44(0) ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Acute Tox. 4 (Oral) H302 Eye Dam. 1 H318 Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16 Triedenie podľa smernice 67/548/EHS [DSD], príp. 1999/45/ES [DPD] Neklasifikovaný Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie 2.2. Prvky označovania Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Výstražné piktogramy (CLP) : Výstražné slovo (CLP) Výstražné upozornenia (CLP) Bezpečnostné upozornenia (CLP) GHS05 : Nebezpečenstvo GHS07 : H302 - Škodlivý po požití H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí : P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky a ostatnú vystavenú časť P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre P301+P312 - PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára P330 - Vypláchnite ústa P501 - Zneškodnite obsah/nádobu : Nebezpečné odpady. Dodržujte platnú legislatívu 11/06/2015 SK (slovensky) 1/6

2 podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) 2.3. Iná nebezpečnosť Ostatné nebezpečenstvá, ktoré si nevyžadujú klasifikáciu : Vystavenie sa produktu môže zapríčiniť alergickú reakciu. ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 3.1. Látka Názov č. CAS : : Solifenacin for system suitability Názov Identifikátor produktu % Klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS Solifenacin for system suitability (č. CAS) Neklasifikovaný Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Solifenacin for system suitability (č. CAS) Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Doslovné znenie R- a H-viet: pozri v odstavci Zmes ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 4.1. Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné opatrenia prvej pomoci Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami Opatrenia prvej pomoci po požití : V prípade nevoľnosti sa praďte s lekárom (pokiaľ je to možné ukážte mu štítok). Kontaktnú zónu okamžite umyte veľkým množstvom vody. : V prípade náhodného vdýchnutia umiestnite obeť na čerstvý vzduch. Postihnutú osobu nechajte nadýchať sa čerstvého vzduchu. Poraďte sa s lekárom pokiaľ pretrvávajú dýchacie ťažkosti. Pri sťaženom dýchaní podajte kyslík. : Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Vyplachujte vlažnou vodou po dobu 15 minút. Ak podráždenie pokožky pretrváva, poraďte sa s lekárom. : Oplach vodou s roztiahnutými očnými viečkami. Kontaktné sklo odstráňte. Poraďte sa s lekárom pokiaľ bolesti alebo začervenanie pretrvávajú. Oko oplachujte studenou vodou po dobu minút častým sťahovaním viečok. : Ústa vypláchnite vodou. Môžu sa vyskytnúť nasledovné symptómy: (pozri oddiel(y) : 2, 4.2). V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom. Nevyvolávajte zvracanie Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Symptómy/poranenia Symptómy/poranenia po vdýchnutí Symptómy/poranenia po kontakte s pokožkou Symptómy/poranenia po očnom kontakte Symptómy/poranenia po požití : Pozri časť 2. Žieravý. Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Pocit pálenia. Bolesť. : Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína. Môže spôsobiť dýchavičnosť, pocit tiaže v oblasti pľúc, podráždenie hrdla a vyvolať kašeľ. : Poruchy kože a podkožného tkaniva. Poleptanie kože/podráždenie kože. Začervenanie, bolesť. : Priamy kontakt môže spôsobiť poškodenie rohovky. Začervenanie, bolesť. : Poruchy gastrointestinálneho traktu. Popáleniny gastrointestinálej sliznice Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Pri akejkoľvek pochybnosti, alebo ak symptómy naďalej pretrvávajú, privolajte lekára. Ak je to možné ukážte tento list, ak nie je dostupný ukážte obal alebo štítok. Symptomatická liečba. ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 5.1. Hasiace prostriedky Vhodný hasiaci prostriedok 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Nebezpečenstvo požiaru Reaktivita : Pozri časť : Malé množstvá: Používajte adekvátne prostriedky na boj proti okolitému požiaru. Rozprašovaná voda. Oxid dusičitý. Suchý prášok. Pena. Veľké množstvá:. : Riziko tvorby toxických a žieravých plynov Rady pre požiarnikov Preventívne opatrenia proti vzniku požiaru Protipožiarne opatrenia : Malé množstvá: Použite bežné individuálne protipožiarne ochranné zariadenie. Veľké množstvá:. : Riediť s vodou. 11/06/2015 SK (slovensky) 2/6

3 podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy Všeobecné opatrenia Pre iný ako pohotovostný personál Ochranné príslušenstvo : Viď záhlavie 7/8. Núdzové plány Pre pohotovostný personál 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie Čistiace procesy 6.4. Odkaz na iné oddiely (pozri oddiel(y) : 8, 13). ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Hygienické opatrenia 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility Technické opatrenia Podmienky skladovania Nekompatibilné produkty 7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) Pozri časť 1. : Nevírte prach. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné zariadenie očí alebo tváre. Predchádzajte akémukoľvek priamemu kontaktu s produktom. Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Veľké množstvá:. : Rozliatie ošetrí kvalifikovaný čistiaci personál vybavený adekvátnou ochranou dýchania a zraku. Noste ochranný odev a vhodné rukavice. : Rozšírenú látku pozametajte a uložte do do nádoby. Zabezpečte, aby bol odpad zachytený a bezpečne skladovaný. Starostlivo čisťte. Čistenie vodou. Všetky odpady pozbierajte do vhodných a označených kontajnerov a odstráňte v súlade s platnými miestnymi predpismi. : Malé množstvá: Pozri časť 1. V prípade manipulácie a zhodnom používaní nemá produkt na základe našej skúsenosti a poznatkov, ktoré máme k dispozícii, žiaden škodlivý účinok na zdravie. Používateľ by mal pozornosť sústrediť na prípadné riziká ak sa produkt používa na iné účely ako sú tie, pre ktoré bol vyvinutý. : S kontajnermi manipulujte a otvárajte ich s opatrnosťou. Pozri časť 8. Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Predchádzajte akémukoľvek priamemu kontaktu s produktom. : S produktom manipulujte v súlade so správnou priemyselnou hygienou a bezpečnostnými postupmi. Malé množstvá: Pokiaľ je to možné s produktom manipulujte len v pracovnej kadi. : Dodržujte platnú legislatívu. : Pre zabezpečenie kvality vlastností produktu uchovajte: sek., Uchovávať na chladnom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla. Uchovávajte v pôvodných baleniach. Skladovať v súlade s miestnymi nariadeniami. : Silné oxidanty. ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1. Kontrolné parametre 8.2. Kontroly expozície Primerané technické zabezpečenie Individuálne ochranné zariadenie : Pokiaľ je to možné s produktom manipulujte len v pracovnej kadi. : Rukavice. Bezpečnostné okuliare. Ochranný odev. Uvoľnenie prachu: maska proti prachu typu P3. 11/06/2015 SK (slovensky) 3/6

4 podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) Ochrana rúk : Rukavice. Rukavice z PVC, odolné voči chemickým produktom (podľa normy EN 374 alebo je ekvivalentu) Ochrana očí : Noste ochranné zariadenie očí. DIN EN 166 Ochrana pokožky a očí : Laboratórny plášť. Noste vhodný ochranný odev. DIN EN Ochrana dýchania : rúško (DIN EN 140). Pokiaľ nie je obnova vzduchu dostatočná pre udržanie prachu/výparov pod VLE, je nevyhnutné nosiť adekvátny dýchací prístroj ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Skupenstvo Výzor Farba : Pevné skupenstvo : biela farba. jasná žltá. Prášok. Čuch :. Pozri časť 2, 4.2, 8. Prah zápachu ph Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1) Bod tavenia / oblasť topenia : 147 C Bod tuhnutia Bod varu Bod vzplanutia Teplota samovznietenia Teplota rozkladu Horľavosť (pevná látka, plyn) Tlak pary Relatívna hustota pár pri 20 C Relatívna hustota Rozpustnosť Log Pow Viskozita, kinematický Viskozita, dynamický Explozívne vlastnosti Vlastnosti podporujúce horenie Limity výbušnosti 9.2. Iné informácie ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita Reaktivita Stabilné za normálnych podmienok Chemická stabilita Možnosť nebezpečných reakcií : Voda: > 100 mg/l Malé množstvá: V prípade manipulácie a zhodnom používaní nemá produkt na základe našej skúsenosti a poznatkov, ktoré máme k dispozícii, žiaden škodlivý účinok na zdravie. Veľké množstvá: Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Nekompatibilné materiály Malé množstvá: Žiadna, pri normálnom použití. Veľké množstvá: Nebezpečné produkty rozkladu Pri zohriatí na rozklad, uvoľňuje nebezpečný dym. Veľké množstvá:. 11/06/2015 SK (slovensky) 4/6

5 podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDIEL 11: Toxikologické informácie Informácie o toxikologických účinkoch Akútna toxicita Solifenacin for system suitability CRS ( ) LD50 orálne potkan LD50 ústne : Ústny: Škodlivý po požití mg/kg (male) 500 mg/kg (rat-female) Poleptanie kože/podráždenie kože Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Respiračná alebo kožná senzibilizácia Mutagenita zárodočných buniek Karcerogenita Reprodukčná toxicita Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia Aspiračná nebezpečnosť Možné škodlivé účinky na ľudské zdravie a možné symptómy ODDIEL 12: Ekologické informácie Toxicita Ekológia - všeobecne Ekológia - voda : Spôsobuje vážne poškodenie očí. : Predchádzajte akémukoľvek priamemu kontaktu s produktom. Malé množstvá: V prípade manipulácie a zhodnom používaní nemá produkt na základe našej skúsenosti a poznatkov, ktoré máme k dispozícii, žiaden škodlivý účinok na zdravie. Pozri kapitolu o prvej pomoci v tomto zázname s bezpečnostným údajmi. Veľké množstvá:. : Malé množstvá: Pozri časť 2. Nebezpečné odpady. Používajte adekvátne odpadové nádoby. Veľké množstvá: Not applicable. : Rozpustné vo vode Perzistencia a degradovateľnosť Bioakumulačný potenciál Mobilita v pôde Výsledky posúdenia PBT a vpvb Iné nepriaznivé účinky ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní Metódy spracovania odpadu Regionálna legislatíva (odpady) Odporúčania na likvidáciu odpadu ODDIEL 14: Informácie o doprave Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN : Odstráňte v súlade s platnými miestnymi/národnými bezpečnostnými predpismi. : Zvyšky nevyhadzujte do odtoku. Tento produkt a jeho obal zničte v stredisku pre zber nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. ADR IMDG IATA Číslo OSN Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave Správne expedičné označenie OSN Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Obalová skupina 11/06/2015 SK (slovensky) 5/6

6 podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) ADR IMDG IATA Nebezpečnosť pre životné prostredie Nebezpečný pre životné prostredie : Ne Nebezpečný pre životné prostredie : Ne Morský polutant : Ne Nebezpečný pre životné prostredie : Ne Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Pozemná doprava Lodná doprava Letecká preprava Vnútrozemská preprava Železničná doprava Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC ODDIEL 15: Regulačné informácie Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia EU-predpisy Žiadne obmedzenia podľa prílohy XVII REACH Solifenacin for system suitability CRS nie je v kandidátskom zozname REACH Solifenacin for system suitability CRS nie je v zozname prílohy XIV REACH Národné predpisy Hodnotenie chemickej bezpečnosti ODDIEL 16: Iné informácie Doslovné znenie R-, H- a EUHviet: Acute Tox. 4 (Oral) Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4 Eye Dam. 1 Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 1 H302 H318 Škodlivý po požití Spôsobuje vážne poškodenie očí FDS UE (Príloha II REACH) ODMIENTUTIE ZODPOVEDNOSTI Informácie uvedené v tomto zázname pochádzajú zo zdrojov, ktoré považujeme za hodnoverné. Aj napriek tomu sú však poskytované bez záruky, či už výslovnej alebo nevýslovnej, týkajúcej sa ich presnosti. 11/06/2015 SK (slovensky) 6/6

: ISOSORBIDE MONONITRATE CRS

: ISOSORBIDE MONONITRATE CRS Dátum vydania: 27/06/2013 Dátum spracovania: 27/06/2013 Nahrádza: 04/02/2010 Znenie: 7.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Látka Obchodné

Více

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV art.no. 55-645-355/-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 Verzia: 1.1 Dátum revízie 08.07.2015 Dátum tlače 19.08.2016 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Více

: Nicorandil CRS. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.

: Nicorandil CRS. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov produktu Číslo produktu 500001106042 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 016-046-00-X Registrační číslo: 01-2119552465-36-0000 Číslo CAS: 7681-38-1 Číslo ES:

Více

: Nicorandil impurity A CRS

: Nicorandil impurity A CRS Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní název : Nicorandil impurity A CRS

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikátor výrobku Látka/zmes Č. CAS 121062-08-6 Ďalšie názvy zmesi (3S,6S,9R,12S,15S,23S)-9-benzyl-6-{3

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Mikrobiologický

Více

: NUTRI PZN. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti Identifikátor produktu

: NUTRI PZN. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti Identifikátor produktu Dátum vydania: 1. 6. 2015 Dátum spracovania: 1. 6. 2015 Nahrádza: 30. 1. 2014 Znenie: 2.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné

Více

: DIMENHYDRINATE CRS

: DIMENHYDRINATE CRS Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 03/12/2009 Verze: 5.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

: IBUPROFEN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS

: IBUPROFEN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 12/02/2015 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

: POLYMYXIN B. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku

: POLYMYXIN B. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 12/08/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006.

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006. Dátum vydania: 30.11.2012 Dátum revízie: 25.05.2015 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov výrobku: Katka citrón KBU Katka citron KARTA BEZPEČNOSTNÝCH

Více

Dátum vydania: 05/10/2013

Dátum vydania: 05/10/2013 Dátum revízie: 09/09/2015 Dátum vydania: 05/10/2013 1. ČLÁNOK Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Verzia: 2.1 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Látka Názov látky : CV-7300 @ 350 cp

Více

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/ Dátum vydania: 26.2.2002 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Letná kvapalina do ostrekovačov

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 6 Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Strana : 1 / 9 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov : Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Výrobku kód : 9642128017 1.2. Relevantné identifikované

Více

: EPHEDRINE HYDROCHLORIDE CRS

: EPHEDRINE HYDROCHLORIDE CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 10/12/2009 Verze: 7.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska Strana 1 z 6 Vysokopecná troska ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vysokopecná troska 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prášok

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 9466 B Strana 1 z 6 SDS No.: 152810 Dátum revízie v zahraničí: 29.07.2009 Dátum revízie v SR: 25.10.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Výrobok

Více

ph PLUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph PLUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 011 005 00 2 Registrační číslo: nebolo pridelené Číslo CAS: 497 19 8 Číslo ES: 207 838

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero KBÚ č. : 179399 V002.2 Revízia: 23.05.2015 Dátum tlače: 24.09.2015 Nahrádza verziu z: 25.08.2014 1.1.

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 27. 1. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: Číslo produktu: COPPER GREASE 500 1 35005

Více

: TROMETAMOL CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku

: TROMETAMOL CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 25/11/2009 Verze: 6.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viacložkové

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 TEROSON MS 9320 SF GY CR300MLML KBÚ č. : 445697 V001.8 Revízia: 03.08.2016 Dátum tlače: 19.02.2017 Nahrádza verziu z: 20.10.2015

Více

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 23.10.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický

Více

: ENALAPRIL MALEATE CRS

: ENALAPRIL MALEATE CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 27/11/2009 Verze: 6.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Špeciálne

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3471 B Strana 1 z 6 SDS No.:173478 Dátum revízie v zahraničí:29.07.2009 Dátum revízie v SR:19.04.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH)

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA PLUS + Revízia č.:5 Dátum revízie:27/11/13 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

: TELMISARTAN FOR SYSTEM SUITABILITY

: TELMISARTAN FOR SYSTEM SUITABILITY Datum vydání:27/06/2013 Datum zpracování:28/08/2015 Nahrazuje:12/02/2015 Verze: 4.1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní název

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 26.09.2008 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Plastifikátor betónu

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Látka/zmes: Č. CAS: 7647-14-5 Ďalšie názvy zmesi: 1.2. Relevantné identifikované

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES Aktuálna verzia: 1.0.0, vystavené dňa: 08.04.2014 Nahradená verzia:, vystavené dňa: oblasť: SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spočnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov Silfos 2

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec)

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 27.09.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 :

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 : Dátum vydania: 7.11.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov /obchodný názov: Cranit ph plus / 30.20 / Číslo CAS: nemá, zmes

Více

: Jar Lemon. Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 453/2010. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

: Jar Lemon. Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 453/2010. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodný názov/označenie Výrobný kód Skupina produktov Dátum vydania: 30/01/2015 Dátum spracovania:

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit Classic KBÚ č. : 497398 V002.1 Revízia: 22.01.2015 Dátum tlače: 26.01.2015 Nahrádza verziu z: 11.08.2014 1.1. Identifikátor

Více

ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny

ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny Strana : 1 / 6 ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny Pozor M«1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Identifikátor produktu Obchodný názov : ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar ARCAL 1 ARCAL TIG-MIG Číslo

Více

: STEARIC ACID CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku

: STEARIC ACID CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 04/02/2010 Verze: 5.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp)

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp) Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vypracovania: 28. 11. 2006 Dátum revízie: 4. 6. 2007, verzia 4 Dátum tlače: 21/4/2009 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Pattex Parket Na perodrážky Strana 1 z 5 KBÚ : 167558 V001.0 Revízia: 03.10.2012 Dátum tla e: 09.10.2012 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov

Více

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 11/04/2013 Datum zpracování: 11/04/2013 Nahrazuje: 14/11/2011 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Směsi Název výrobku

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia EÚ 2015/830 Stránka 1 z 6

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia EÚ 2015/830 Stránka 1 z 6 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia EÚ 2015/830 Stránka 1 z 6 Dátum revízie 15.09.2017 Náhrada za KBÚ z 01.06.2016 Zmeny voči predchádzajúce verzii, n.n. = nepoužiteľné, n.v. = nie je k dispozícii

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 30.10.2012 21.01.2015 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A

Více

: Lisinopril for peak identification CRS

: Lisinopril for peak identification CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 11/03/2014 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka

Více

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/ Produkt: PREV-B2 strana 1/5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY /ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Tekuté, jednozložkové foliárne hnojivo PREV-B2 Výrobca: ORO AGRI International Ltd., CH-4310 Rheinfelden, Švajčiarsko Tel.:

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

: CAFFEINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: CAFFEINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 16/07/2007 Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 11.12.2012 04.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie :

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie : Dátum vydania: 05.01.2000 Strana 1 (celkom 6) 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Identifikácia látky alebo prípravku Komerčný názov Použitie prípravku Identifikácia spoločnosti/podniku Adresa

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 29.10.2012 26.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Li-Ion Batteries <100 Wh

Li-Ion Batteries <100 Wh Dátum vydania: 18/11/2015 Dátum spracovania: 18/11/2015 Nahrádza: 13/07/2015 Znenie: 7.7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Identifikátor produktu Obchodné meno Hilti B 7/1.5 Li-Ion,

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 13. 4. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov číslo produktu: TRAFFIC FILM REMOVER 1 L

Více

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o.

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o. Dátum vyhotovenia: 20.11.2012 Dátum revízie: Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: 1.2. Použitie látky/prípravku

Více

: Laudanosine CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. 1.1. Identifikátor výrobku

: Laudanosine CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. 1.1. Identifikátor výrobku Datum vydání:17/09/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní název : Laudanosine CRS Číslo ES

Více

: Sikadur -12 Pronto Part B

: Sikadur -12 Pronto Part B ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

: REPAGLINIDE IMPURITY E CRS

: REPAGLINIDE IMPURITY E CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22/08/2013 Datum revize: 18/03/2016 Nahrazuje: 22/08/2013 Verze: 7.1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 20.06.2008 29.10.2012 29.03.2015 ODDIEL

Více

: Sika MonoTop -412 N

: Sika MonoTop -412 N ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 12/02/2015 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 6.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ) Dátum revízie: 26 júla 2016 Pôvodný dátum vydania: 26 júla 2016 SDS č. 432B-5 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

: Sikadur -31/-41 CF Rapid Part B

: Sikadur -31/-41 CF Rapid Part B ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 26 / 1 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 26 / 1 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit CN 72 KBÚ č. : 497128 V001.0 Revízia: 12.11.2014 Dátum tlače: 15.01.2015 1.1. Identifikátor produktu Ceresit CN 72 ODDIEL

Více

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03/10/2013 Datum zpracování: 03/10/2013 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 7.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov alebo označenie zmesi Registračné číslo - Synonymá Žiadne. Kód výrobku LMS,

Více

Bezpečnostný list Minerálna vlna

Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list marec 2008 Bezpečnostný list podľa vyhlášky MPO č. 231/2004 Zb., ktorou sa stanovuje podrobný obsah bezpečnostného listu k nebezpečnej chemickej látke

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Dátum revízie 2: 26.03.2013 20.02.2015 31.05.2017

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 3475B Strana 1 od 8 KBÚ : 173486 V003.0 Revízia: 19.04.2012 Dátum tlače: 09.02.2013 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Dátum vydania: Verzia: 4 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 4 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Peletky

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia produktu Obchodný názov : 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Granule odpudzujúce

Více

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40 Časť 1 CHEMICKÝ PRODUKT A IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI Názov výrobku: Delphi SUPREME 15W-40 Čísla produktov: 25067605, 2795877, 2795879, 2795880, 2795881, 25185361 Chemické označenie: olejová kvapalina Použitie

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie látky/zmesi

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 Dátum vydania: 23.06.2014 Obchodný názov: Stránka: 1/5 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: GRA-MoS GREASE 400g 1 35607, GRA-MoS GREASE 3Kg 1 35608

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 14.10.2015 Dátum revízie č.1: - Názov produktu: Baumit SilikatColor ODDIEL

Více

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 27/11/2009 Verze: 6.0 ODDÍL 1: Identifikace

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 7 Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 02.09.2014 29.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 10 Ceresit CT 17 KBÚ č. : 323032 V001.4 Revízia: 27.01.2015 Dátum tlače: 29.01.2015 Nahrádza verziu z: 30.09.2014 1.1. Identifikátor

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 30.10.2003 Strana: 1 z 7 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Výplňová opravná stierka

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 Agility Verzia 3 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/05/15

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 Agility Verzia 3 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/05/15 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov : AGILITY 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 10.11.2008 Strana: 1 z 6 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Cranit Zima Číslo CAS:

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania Dátum revízie 04.04.2008 14.11.2014 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 319 Strana 1 z 7 SDS No.: 153501 Dátum revízie v zahraničí: 23.03.2010 Dátum revízie v SR: 21.10.2011 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více